Možnost využití železniní dopravy v Jihoeském kraji. Bc. Matj Toman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnost využití železniní dopravy v Jihoeském kraji. Bc. Matj Toman"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Možnost využití železniní dopravy v Jihoeském kraji Bc. Matj Toman Diplomová práce 2009

2

3

4 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skuteností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavení licenní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávnna ode mne požadovat pimený píspvek na úhradu náklad, které na vytvoení díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutené výše. Souhlasím s prezenním zpístupnním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne 25. kvtna 2009

5 SOUHRN Tato práce je zamena na možné využití železniní dopravy pi peprav zboží za využití železniní vleky a kombinované dopravy. Práce se dále zamuje na analýzu a vyjádení náklad spojených s železniní dopravou a jejich následné porovnání s dopravou silniní a dopravou kombinovanou. KLÍOVÁ SLOVA železniní vleka, silniní peklada Mobiler, železniní doprava, silniní doprava, kombinovaná doprava, náklady TITLE Possibility of use of railway transport in South Bohemia territory ABSTRACT This work is focused on possible use of railway transport of goods, on works railway and combined transport. Work is also focused on analysis and formulation of costs linked with rail transport and their following comparison with road transport and combined transport. KEYWORDS rail terminal, road freight handler Mobiler, railway transportation, road transportation, combined transportation, costs

6 Podkování Na tomto míst bych rád podkoval doc. Ing. Jaromíru Širokému, Ph.D. za cenné pipomínky a odborné rady, kterými pispl k vypracování této diplomové práce. Za poskytnutí interních informací dkuji spolenostem Rail Cargo Austria AG, SŽDC, s.o. a spolenosti D Cargo, a.s.. Dkuji také paní Julii Egger ze spolenosti Rail Cargo Austria AG, panu Josefu Knz ze spolenosti D Cargo, a.s. a v neposlední ad panu Josefu Jiikovi vedoucímu dopravy podniku MADETA, a.s. za ochotu a trplivost.

7 OBSAH ÚVOD JIHOESKÝ KRAJ Prmysl Dovoz a vývoz Jihoeského kraje Doprava Silniní doprava Železniní doprava Vodní doprava Letecká doprava MOŽNOSTI PEPRAVY ZBOŽÍ V JIHOESKÉM KRAJI Železniní doprava Možnost provozu vleky Vhodná peprava po železnici Kombinovaná doprava Systémy kombinované pepravy Silniní peklada Mobiler Silniní doprava NÁKLADY NA PEPRAVU PI VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH DRUH DOPRAVY Charakteristika podmínek pepravy Náklady pi provozu silniní dopravy Náklady pi provozu vleky Náklady pi provozu silniního pekladae Mobiler... 54

8 3.5 Shrnutí ZÁVR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZK SEZNAM TABULEK SEZNAM ZKRATEK SEZNAM PÍLOH... 68

9 ÚVOD Železniní doprava v Jihoeském kraji má letitou tradici. V jihoeském krajském mst, tedy v eských Budjovicích, byla vybudována první železnice na evropské pevnin. Byla to konspežná železnice na trati eské Budjovice Linec. Tuto železnici lze díky jejímu konstruknímu a organizanímu ešení považovat za pedchdkyni dnešní moderní železnice. Úspchy konspežné železnice byly významným impulzem pro navázání obchodních styk, které dále prohlubovala moderní železnice. Železnice tím pádem již tém 200 let spoluutváí charakter a tvá regionu. Železnice v Jihoeském kraji pesáhla místní význam, nebo sehrála významnou roli pi formování souasné tváe Evropy. Tato oblast pedstavovala dležitou lokalitu, která byla spojená s ešením závažných mocenskopolitických záležitostí minulého století. Tato skutenost poukazuje na významné geografické postavení Jihoeského kraje a celé eské republiky. Dležitost železnice nespoívá pouze v historickém významu, její hlavní pednosti jsou v nízké energetické náronosti a v možném ulehení silniní doprav. Neuspokojivá situace na eských silniních komunikacích je v Jihoeském kraji o to horší, že eká na výstavbu tolik potebné dálnice D3. Pevážn tranzitní charakter dopravy v této oblasti neúnosn zatžuje krajské komunikace. Tato situace je obtížn ešitelná a možný rozvoj železniní dopravy v kraji nabízí urit ulehení penesením ásti dopravy vznikající v míst na železnici. Nízká energetická náronost železniní dopravy ulehuje zátž životního prostedí, které je nejvtším bohatstvím Jihoeského kraje. Pes své nesporné výhody železniní doprava neustále ztrácí svou konkurence schopnost v porovnání s dopravou silniní. Na vin je nejen uspchaná doba, která chce vše co nejdíve nejlépe ihned, ale i nároky železnice, jež jsou kladeny na organizaci dopravy možných zákazník. Nesnadný pístup na železnici spolen s asovou nároností železniní dopravy kladou velké požadavky na logistický pístup k doprav. Všechny tyto aspekty odsunují železnici do pozadí zájmu nejen malých a stedních podnik, ale i podnik velkých, jež byly v minulosti prkopníky v inovacích spojených s touto dopravou. Pesto však železnice nevzdává svj nerovný boj s mladší a flexibilnjší konkurencí pedstavovanou dopravou silniní. Nové inovativní technologie vyrovnávají síly na poli v boji o potencionálního zákazníka. Nadšení z nových technologií však asto pechází ve zklamání 9

10 z trvajícího nezájmu o tuto dopravu. Tento nezájem je rovnž zpsoben špatným jménem, jež si železnice u svých zákazník vybudovala. Cílem této práce je analýza možností zvratu tohoto stavu. Práce poukazuje na potenciál železniní dopravy v Jihoeském kraji a na možné rozšíení oblasti psobnosti této dopravy. 10

11 1 JIHOESKÝ KRAJ V Jižních echách se již v dávných dobách objevovala první osídlení. Umožnily to dobré podmínky k životu, zapíinné vhodnou geografickou polohou a dobrými pírodními podmínkami. Území tradin zamené na zemdlskou výrobu s rozvinutým rybníkástvím a lesnictvím bylo ve dvacátém století ovlivnno prmyslovou výrobou. Význam pírodního i kulturn historického bohatství potvrzuje rychle se rozvíjející cestovní ruch. Píhraniní charakter regionu, který v minulosti pro toto území znamenal mnoho starostí, se v poslední dob stává jeho pedností, nebo pináší možnost úzké spolupráce se západními zemmi Evropské unie. (1) Dle nomenklatury územních statistických jednotek NUTS (Nomenclature of Units for Territorial Statistics) leží Jihoeský kraj ve stát eská republika CZ, na území eská republika CZ0, spolen s Plzeským krajem tvoí oblast Jihozápad CZ03. Jihoeskému kraji, dle NUTS, náleží kód CZ031. Kraj je dále rozdlen do sedmi okres, které jsou uvedeny v následující tabulce. (2) Tabulka 1 Pehled okres Jihoeského kraje Kód (NUTS) Okres Poet obyvatel (tis.) Rozloha (tis. km²) Hustota zalidnní (o. / km²) Poet obcí CZ0311 eské Budjovice , CZ0312 eský Krumlov , CZ0313 Jindichv Hradec , CZ0314 Písek , CZ0315 Prachatice , CZ0316 Strakonice , CZ0317 Tábor , Zdroj: (2) + (3) Jihoeský kraj je geograficky pomrn uzaveným celkem, jehož jádro tvoí Jihoeská kotlina s eskobudjovickou a Teboskou pánví. Na jihozápad jej obklopuje Šumava, dále 11

12 pak výbžky Brd, Stedoeská žulová vrchovina, eskomoravská vrchovina a Novohradské hory. Rozloha a struktura pdního fondu jsou uvedeny v následující tabulce. Pdní fond Pdní fond Struktura Rozloha (ha) Zemdlská pda Lesní plochy Vodní plochy Zastavné plochy Ostatní plochy Obrázek 1 Zdroj: (4) Rozloha a struktura pdního fondu Jihoeský kraj, jako vyšší územní samosprávný celek eské republiky epubliky, byl vytvoen v roce Název Jihoeský kraj je používán od 30. kvtna 2001, piemž díve byl nazýván krajem Budjovickým. Statutárním mstem tohoto kraje jsou eské Budjovice. Území kraje se pevážn nalézá na jihu ech, oblast kolem Daic však zasahuje do historického území Moravy. Také území kolem eských Velenic, nazývané Vitorazsko, bylo až do roku 1920 souástí rakouské spolkové zem Dolní Rakousy. Jihoeský kraj se svou rozlohou km² pedstavuje 12,8 % celkové rozlohy eské republiky a po Stedoeském kraji je to rozlohou druhý nejvtší kraj v eské republice. Na tomto území se nachází celkov 623 obcí, z nichž 53 nese status msta. V kraji žije obyvatel, piemž z tohoto údaje spolen s rozlohou km² vyplývá, že v Jihoeském kraji je nejmenší hustota osídlení v zemi a to 62 obyvatel na kilometr tverení. (3) Sousedy Jihoeského kraje tvoí spolen se tymi eskými územními celky také dv zahraniní zem. eské územní celky jsou na západ Plzeský kraj, který spolen s Jižními echy tvoí již výše zmínnou oblast Jihozápad. Dále mezi sousedy patí na severu kraj 12

13 Stedoeský, na severovýchod kraj Vysoina a na východ Jihomoravský kraj, reprezentován kratikým úsekem spolených hranic. Jižní hranice republiky jsou tvoeny spolkovou zemí Nmecko spolen se spolkovou zemí Rakousko. Na jihozápad hranici tvoí nmecká spolková zem Bavorsko a na jihu je hranice tvoena rakouskými spolkovými zemmi Horní a Dolní Rakousy. 1.1 Prmysl Hrubý domácí produkt Jihoeského kraje v roce 2007 inil K, to pedstavuje 5,37 % celkového hrubého domácího produktu eské republiky. Jihoeský kraj má pedevším zemdlský charakter. Ekonomickou strukturu turu však tvoí z velké ásti další prmyslové odvtví spolen s poskytováním služeb, jak naznauje uvedený graf. &! $% '(! )!./), $ $"! ( " $%$ $ - " $"!)! 2! 3)$ #$% &! '!" ( *)! + )! 01 Obrázek 2 Zdroj: (5) Ekonomická struktura Jihoeského kraje Nejvtší ekonomickým pínosem pro Jihoeský kraj je turistický ruch, což se v ekonomické struktue kraje projevuje vysokým podílem výdlk plynoucích ze služeb pro 13

14 turisty a z jejich ubytování. Do tohoto segmentu lze zaadit ubytování a stravování, nemovitosti, pronájmy, podnikatelské innosti a také obchod a opravy. V kraji jsou také rozšíené tradiní výdlené odvtví, jakými jsou zemdlství, lesnictví a rybolov. Rybolov je rozšíen zejména na Tebosku. Nezanedbatelnou ást ekonomické struktury kraje tvoí odvtví stavebnictví a zpracovatelský prmysl, které pedstavuje pibližn stejné procento zastoupení. Pro železniní dopravu, která je vhodná pro pepravu objemných náklad a hromadného substrátu, se jako nejvýhodnjší nabízí stavebnictví, zpracovatelský prmysl a zemdlská produkce. Stavebnictví nezahrnuje pouze výstavbu nových objekt, ale i tžbu stavebních surovin, jež má v kraji velký význam. Tžba ostatních nerostných surovin je zanedbatelná, vzhledem k absenci významných ložisek. Nejvíce se tží stavební kámen, s ložisky v Plešovicích Holubov, v Prachaticích a v Písku. Produkce této suroviny stoupla v období let o 55 %. Štrkopísky pedstavují další dležitou surovinu v kraji. Bohatá ložiska této suroviny nalezneme v oblasti obcí Halámky, Planá, Vrábe a Suchdol, piemž Suchdolský písek je všeobecn považován za velmi kvalitní materiál. Ložisko Bohunice poskytuje takovou zásobu cihláských surovin, že Jihoeský kraj spolen s Jihomoravským krajem tvoí nejvtší zásobárnu této suroviny v eské republice. Kdysi významná tžba grafitu v eském Krumlov byla ukonena v roce 2003, naopak byla obnovena tžba bentonitu na ložisku Maršov.(6) Zpracovatelský prmysl soustedný zejména v okolí mst eské Budjovice, Strakonice a Tábor zahrnuje nkolik odvtví zobrazených v následujícím grafu. Možnost dostatené poptávky pro železnici pedstavují zejména podniky, zabývající se výrobními odvtvími strojním a devozpracujícím. Možného budoucího zákazníka však železnice mže nalézt v podnicích zabývajících se textilní a odvní výrobou, nábytkem i potravinami. 14

15 Obrázek 3 Zdroj: (5) Struktura zpracovatelského prmyslu V Jihoeském kraji hraje rovnž nezanedbatelnou roli tžba deva. Pestože plošná výmra zemdlské pdy klesá díky vzniku trvalých zatravnných ploch, rozloha lesních porost v roce 2007 vzrostla. V roce 2007 z rozlohy Jihoeského kraje ha, inila výmra zalesnné pdy ha, což znamená mezironí vzrst o 152 ha. Tato plošná výmra zalesnné pdy pedstavuje e 37,4 % celkové plochy kraje, což je pátá nejvyšší hodnota v eské republice. Prmr eské republiky je 33,7 %. Hlavními oblastmi tžby deva jsou Šumava spolen s Novohradskými horami. (6) 1.2 Dovoz a vývoz Jihoeského kraje Pro následující analýzu je nutné statistické zaazení sledovaného území, jímž je Jihoeský kraj. Pro toto rozlenní je použito klasifikace NUTS popsané výše, respektive klasifikace statistických jednotek CZ-NUTS. Sledovaný kraj je jako územní jednotka na úrovni NUTS 3, což jsou kraje. Sbr dat byl uskutenn a vyhodnocen pomocí metodiky sbru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie, tzv. Intrastatem, spolen s eským statistickým úadem. Pro vývoz jsou použity výsledky Intrastatu a pro dovoz poskytuje informace eský statistický úad. Zboží je rozdleno dle nomenklatury SITC 1 (Standard International Trade Classification), pedstavující mezinárodn uznávané lenní pepravovaného zboží. 15

16 Hodnoty pro dovoz jsou sledovány jen na úrovni NUTS-1, která je tvoena celou eskou republikou. Z tohoto dvodu ve své práci dále neuvádím hodnoty dovozu, nebo na úrovni NUTS-3, tedy na úrovni kraje, jsou tyto údaje pouze odhadem a mohou být nepesné a zavádjící. Nejvtší hodnotu vývozu z Jihoeského kraje vytváí obchod se spolkovou zemí Nmecko, jehož podíl na celkovém vývozu inil v roce ,8 %. Druhým nejvtším zahraniním partnerem pro kraj je s podílem 19 % z celkové hodnoty vývozu Rakousko. Pro Rakousko Jihoeský kraj pedstavuje nejvýznamnjšího obchodního partnera mezi kraji eské republiky. Z Jihoeského kraje do Rakouska je nejvyšší hodnota vývozu v bžných cenách (mil. K). Následující tabulka udává hodnoty vývozu z Jihoeského kraje podle vybraných zemí v roce 2007 v bžných cenách (mil. K). Tabulka 2 Vývoz z Jihoeského kraje podle vybraných zemí v roce 2007 VÝVOZ Vývoz z Jihoeského kraje podle vybraných zemí v roce 2007 z toho R, kraj Celkem EU 27 Nmecko Francie Itálie Rakousko Polsko Slovensko Vývoz v bžných cenách (mil. K) eská republika Jihoeský kraj Podíl na vývozu kraje (%) eská republika Jihoeský kraj 100,0 85,3 30,7 5,4 4,9 4,6 5,9 8,7 100,0 89,3 36,8 7,6 4,9 19,0 3,7 4,3 Zdroj: (7) Nejvýznamnjší z vývozních komodit, rozdlených dle mezinárodní klasifikace zboží SITC 1, pro Jihoeský kraj, jsou stroje a dopravní prostedky, které se na celkovém vývozu podílí 55,1 %. Dalšími významnými komoditami jsou polotovary a materiály, spolen s prmyslovým spotebním zbožím, podílejícími se na celkovém vývozu 15,5 % a 12,5 %. Vývoz zbylých komodit je znázornn v následující tabulce. 16

17 Tabulka 3 Vývoz z Jihoeského kraje podle tíd SITC v roce 2007 Zdroj: (7) 1.3 Doprava Jihoeský kraj leží na významné dopravní ose Sever Jih plánované transevropské dopravní sít (anglicky Trans-European Transport Networks, zkratka TEN-T). Transevropská dopravní sí pedstavuje sí silniních a železniních koridor a tah, mezinárodních letiš a vodních cest. Základním dvodem jejího zízení bylo zlepšení dopravní infrastruktury v mezinárodní sfée. Byla schválena Evropským parlamentem v roce Sí TEN-T zahrnuje km silnic, km železniních tratí, 330 letiš, 270 námoních pístav a 210 vnitrozemských pístav. V roce 1994 bylo zaazeno 14 nových projekt. V roce 2004 byl jejich poet zvýšen na 30. Jejich realizace má být dokonena do roku (8) 17

18 Celková délka silnic a dálnic v roce 2007 byla 6135 km z toho: 16 km dálnice, Silniní doprava 663 km silnice I. tídy, 1636 km silnice II. tídy, 3820 km silnice II. tídy. Jihoeským krajem jsou vedeny ti tahy mezinárodního významu, které znázoruje následující mapa. Jedná se o tahy E55, E49 a E 551. (9) Obrázek 4 Zdroj: (10) Mapa silniní a dálniní sí Jihoeského kraje Mezinárodní tah E55 pedstavuje spojení Skandinávie s eckem. Mezinárodní tah E55 na území eské republiky spojuje hraniní pechod s Nmeckem Cínovec a hraniní pechod s Rakouskem Dolní Dvoišt. Na území Jihoeského kraje je tento mezinárodní tah zastoupen silnicí I. tídy. I/3. Tato komunikace pedstavuje spojení s nejvtším dopravním zatížením. Intenzita dopravy na této komunikaci pesahuje 10 tisíc vozidel denn a v nkterých úsecích dokonce 20 tisíc vozidel denn. Kapacita této komunikace v souasné dob dosáhla maxima. 18

19 Neuspokojivá situace panuje zejména na úseku eské Budjovice Dolní Dvoišt, kde ron dochází k desítkám závažných dopravních nehod. Další významnou dopravní tepnu pro Jihoeský kraj pedstavuje mezinárodní tah E49, vedoucí z nmeckého Magdeburgu do rakouského hlavního msta Víde. Na eském území vede mezinárodní tah E49 z hraniního pechodu s Nmeckem Vojtanov u Chebu na hraniní pechod s Rakouskem Halámky. Na území Jihoeského kraje tento tah pedstavují silnice I. tídy. I/20 Plze eské Budjovice, silnice I. tídy I/3 zmiovaná výše, silnice I. tídy I/34 eské Budjovice - Svitavy a silnice I. tídy Veselí nad Lužnicí rakouský hraniní pechod Halámky I/24. Silnice I. tídy. I/20 a I/3 pedstavují nejen významný mezinárodní tah, ale i významné spojení Jihoeského kraje s Prahou. S denní intenzitou dopravy nad 10 tisíc vozidel patí mezi nejvytíženjší komunikace v kraji. Mezinárodní tah E 551 v rámci Jihoeského kraje pedstavuje propojení krajského msta eské Budjovice a tím tedy i Jihoeského kraje s dálnicí D1 ve mst Humpolec. Mezinárodní tah E 551 tvoí na území kraje silnice I. tídy. I/34 eské Budjovice Svitavy. Intenzita této komunikace se pohybuje kolem 10 tisíc vozidel denn. Další významnou dopravní tepnou na území Jihoeského kraje je z ásti dokonená rychlostní komunikace R4. Rychlostní komunikace R4 nabízí alternativní propojení Jihoeského kraje s Prahou, umožnné silnicí I. tídy. I/20 na R4, napojenou v Nové Hospod u Písku a vedoucí z eských Budjovic do Plzn. Rychlostní komunikace R4 z Nové Hospody pokrauje pes Strakonice jako silnice I. tídy. I/4 na hraniní pechod Strážný a tím propojuje Jihoeský kraj se spolkovou zemí Nmecko. 19

20 Obrázek 5 Zdroj: (10) Mapa intenzit dopravy na dálnicích a silnicích I. tíd Do budoucna pedstavuje nejdležitjší dopravní tepnu plánovaná dálnice D3 vedoucí pes nejvýznamnjší jihoeská msta Tábor a eské Budjovice. Tato dopravní komunikace propojí Prahu s oblastí jižních ech a zárove napojí Táborsko a eskobudjovicko na republikovou dálniní sí. Dále v míst hraniního pechodu Dolní Dvoišt propojí dálnice D3 Jihoeský kraj s Rakouskem a Transevropskou dopravní sítí. Na Rakouské stran bude toto propojení umožnno velkokapacitní komunikací S10, která povede do Unterweitersdorfu, kde zaíná dálnice A7, jež je souástí plánované Transevropské dopravní sít. Plánovaná dálnice D3 spolen s dálnicí D8 leží na hlavním mezinárodním silniním tahu E55, vedoucím ze Skandinávie pes naše území do ecka. Mezinárodní tah E55 v souasné dob pedstavuje pro Jihoeský kraj spíše problém, zpsobený kapacitou stávající silniní sít. Neuspokojivá situace panuje zejména na silnici. I/3 z Dolního Dvoišt na eské Budjovice, Tábor a dále do Prahy s intenzitou dopravy nad 10 tis. vozidel denn, v nkterých úsecích i nad 20 tis. Kvalitní napojení na Transevropskou dopravní sí reprezentované dálnicí D3, pedstavuje pro Jihoeský kraj možnost lepší integrace do Evropské unie. 20

21 Obrázek 6 Zdroj: (11) Mapa dálnic a rychlostních silnic Železniní doprava Díky poloze eské republiky, která leží v samém stedu Evropy, patí hlavní železniní trasy do Transevropské dopravní sít a vtší ást patí i do sít Panevropské. Panevropská dopravní sí byla navrhnuta jako spojení mezi Evropskou unií a státy stední a východní Evropy. Transevropská dopravní sí pedstavuje dopravní propojení mezi státy Evropské unie. Železniní sí na území Jihoeského kraje, respektive její ást, spadá do sít Transevropské. Spojení Jihoeského kraje s Panevropskou železniní sítí, pedstavují práv trat spadající do sít Transevropské, zejména jsou to trat, jež tvoí IV. železniní koridor. Celková délka železniní sít v Jihoeském kraji v roce 2007 byla 952 kilometr. Jihoeský kraj poskytuje pomrn dobré železniní napojení jednotlivých okresních mst na celostátní železniní dopravní sí. 21

22 Obrázek 7 Zdroj: (12) Mapa železniní sít v Jihoeském kraji Transevropská dopravní sí Jihoeského kraje Trat íslo 196 eské Budjovice - Horní Dvoišt (Summerau) a 220 Benešov u Prahy eské Budjovice, tvoí souást IV. železniního koridoru, který pedstavuje hlavní dálkový železniní tah mezi Dínem a Horním Dvoištm. IV. železniní koridor není pouze významné vnitrostátní spojení, ale i tranzitní spojení Berlína a Dráž an s Lincem. Koridor je s nmeckými drahami a nmeckou železniní sítí propojen hraniním pechodem Schöna DB - Dolní Žleb D a s Rakouskými drahami a rakouskou železniní sítí na pechodu Horní Dvoišt D - Summerau ÖBB. IV. železniní koridor je souástí hlavní Transevropské železniní dopravní sít, respektive spadá do hlavní železniní osy (Athény Sofia Budapeš Víde Praha Norimberk/Dráž any). IV. železniní koridor na území Jihoeského kraje v souasné dob nabízí pouze jednokolejné spojení. Pouze na trati 220 Benešov u Prahy eské Budjovice jsou vybudovány dvojkolejné vložky. Tyto vložky jsou vybudovány na úsecích Tábor Doubí u Tábora, Dynín Ševtín, Chotýany Dobejovice a Nemanice eské Budjovice. Tra íslo 196 eské Budjovice - Horní Dvoišt (Summerau) je v celé své délce vystavná jako tra jednokolejná. Ob trat patící do IV. železniního koridoru jsou uzpsobené pro provoz tažných vozidel elektrické trakce, který zajišuje stídavá trakní soustava s trolejovým naptím 25 kv a proudovou frekvencí 50 Hz. 22

23 Tra íslo 220 umožuje jízdu vlaku rychlostí 85 až 100 km/h, traová rychlost na trati íslo 196 je pouze km/h. Nejvyšší povolená rychlost na trati 196 je vzhledem k mezinárodnímu charakteru trati nevyhovující a odpovídá spíše trati celostátní i regionální. Traové zabezpeovací zaízení na jihoeské ásti koridoru je pevážn ešené jako automatické hradlo s oddílovými návstidly. Pouze na trati íslo 220 je bezpený provoz zajištn reléovým poloautoblokem bez kontroly volnosti trat na úseku Chotoviny Roudné a na úseku Roudné Sobslav bezpenost zajišuje reléový poloautoblok s kontrolou volnosti trat. Krátký dvojkolejný úsek mezi Nemanicemi a eskými Budjovicemi je zabezpeen tíznakým automatickým obousmrným blokem. Tra íslo 220 na úseku Benešov u Prahy Veselí nad Lužnicí spadá do tídy zatížení D3, maximální pípustné zatížení na jednu nápravu je tedy 22,5 tuny a na bžný metr 7,2 tuny. Na úseku Veselí nad Lužnicí eské Budjovice spadá tra do tídy zatížení D4, maximální pípustné zatížení na jednu nápravu je tedy 22,5 tuny a na bžný metr je hodnota zvýšena na 8 tun. Tra íslo 196 umožuje provoz vlak s tídou zatížení D3. Do Transevropské dopravní sít, vedle nejvýznamnjšího IV. železniního koridoru, patí také trat 190, 199 a 226. Tra 190 spojuje eské Budjovice s mstem Plzní, kde se napojuje na tra 170 vedoucí na Cheb, a tím pedstavuje alternativní propojení Jihoeského kraje s Nmeckem. Tra je koncipovaná jako jednokolejná, s úseky dvojkolejné vložky, v úsecích Plze hlavní nádraží Plze Koterov, Nepomuk Horaž ovice pedmstí a ienice Zliv. Jednokolejné trat íslo 199 a 226 pedstavují spojení s rakouskou železniní sítí. Trat spojují hraniní pechod eské Velenice (Gmünd) se stanicemi ve mstech eské Budjovice a Veselí nad Lužnicí. Tra 199 vede do eských Budjovic a tra 226 vede do Veselí nad Lužnicí. Trat íslo 199 a 226 pedstavují významné spojení zejména pro nákladní dopravu, ímž ulehují siln zatíženému IV. koridoru. Trat jsou uzpsobeny pro provoz elektrické trakce, kterou zajišuje stídavá trakní soustava s trolejovým naptím 25 kv a proudovou frekvencí 50 Hz. Pouze tra íslo 226 a úsek trat íslo 199 Nové Hrady eské Velenice umožují pohyb pouze lokomotivám s nezávislou, tedy naftovou trakcí. Nejvyšší traová rychlost na trati íslo 190 je km/h, zbylé dv trat umožují vlakm pohyb s rychlostí km/h. Všechny ti trat spadají do tídy zatížení D3, tedy maximální zatížení na nápravu je 22,5 tun a na bžný metr 7,2 tun. 23

24 Zabezpeovací zaízení na trati íslo 190, je ešeno pomocí reléového poloautobloku s kontrolou volnosti trat na úsecích Stelecké Hoštice Katovice a ejetice Ražice. Mezi Katovicemi a ejeticemi je provoz zajišován pomocí reléového poloautobloku bez kontroly volnosti trat. Zbývající úsek trat na krajském území, tedy úsek Ražice eské Budjovice, je zabezpeen pomocí automatických hradel s oddílovými návstidly. Traové zabezpeení na trati íslo 199 je zajištno automatickými hradly bez oddílových návstidel na úseku eské Budjovice Nová Ves u eských Budjovic, na zbytku trati je telefonické dorozumívání. Na trati íslo 226 je hradlový poloautoblok, pouze na úseku Nová Ves nad Lužnicí eské Velenice (Gmünd) je zabezpeení realizováno pomocí telefonického dorozumívání. Celostátní železniní sí Jihoeského kraje Mezi další významné trat na území Jihoeského kraje patí trat íslo 200, 201, 224 a 225, jež spadají pod celostátní železniní sí a pedstavují dležité propojení mezi Jihoeským krajem a ostatními kraji eské republiky. Mezi nejvýznamnjší trat celostátního významu patí tra íslo 225 Veselí nad Lužnicí Havlíkv Brod. Na této jednokolejné trati jsou v provozu lokomotivy s elektrickou trakcí o trolejovém naptí 25 kv a proudovou frekvencí 50 Hz. Na úseku Veselí nad Lužnicí Jihlava je stanovená nejvyšší traová rychlost na 65 až 70 km/h a na úseku Jihlava Havlíkv Brod je tato rychlost 75 až 80 km/h. Traové zabezpeovací zaízení na trati je na úseku Veselí nad Lužnicí Jihlava ešeno pedevším jako reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat, výjimku tvoí zmodernizované úseky Jindichv Hradec Jarošov nad Nežárkou a Batelov Splov, kde je používán reléový poloautoblok s kontrolou volnosti trat. Na zbývajícím úseku Jihlava Havlíkv Brod je traové zabezpeení ešeno telefonickým dorozumíváním. Tra spadá do nejvyšší povolené tídy zatížení D4, což znamená maximální pípustné zatížení na jednu nápravu 22,5 tuny a na bžný metr je hodnota zvýšena na 8 tun. Ostatní trat jsou spíše regionálního významu a pro další šetení nemají takový význam. 24

25 Regionální trat Jihoeského kraje Ostatní trat na území Jihoeského kraje spadají pod trat regionální a jejich význam spoívá pedevším v peprav v rámci kraje. Pevážnou vtšinu tchto tratí provozuje spolenost SŽDC, s.o. Na Jindichohradecku však psobí také provozovatel dráhy a drážní dopravy Jindichohradecké místní dráhy a.s. Regionální trat na území Jihoeského kraje jsou výlun jednokolejné. olejné. Tyto trat jsou koncipované zejména na nezávislou dieselovou trakci. Výjimku tvoí tra íslo 195 Rybník Lipno, která umožuje provoz lokomotiv elektrické trakce o trolejovém naptí 25 kv a proudovou frekvencí 50 Hz. Nejvyšší traové rychlosti na tchto tratích jsou km/h. Trat jsou pevážn provozovány dle pedpisu D3 s dirigováním. Pouze na trati íslo 194 je bezpený provoz zajištn pomocí telefonického dorozumívání na úseku eské Budjovice Kájov a na úseku Kemže Zlatá Koruna je používán reléový poloautoblok bez kontroly volnosti trat. Dovolené traové tídy zatížení na tchto tratích jsou nejastji tídy C3, tedy maximální pípustné zatížení na jednu nápravu je 20 tun a na bžný metr je to 7,2 tun. Obrázek 8 Zdroj: (13) Mapa kategorií a provozovatel drah 25

26 Trat pro kombinovanou dopravu Významné železniní trat, které se nacházejí na území Jihoeského kraje, jsou využívány pro mezinárodní nákladní dopravu. Do mezinárodní nákladní dopravy patí i spoje kombinované dopravy, urené pro pepravu intermodálních pepravních jednotek. S ohledem na pohyb vlak kombinované dopravy a vozových zásilek kombinované dopravy ve vlacích veejné dopravy po síti evropských železnic s rznými prjezdnými prezy, jsou jednotlivé železniní trat oznaeny kódy kombinované dopravy. Kódy urují výšku a šíku intermodálních pepravních jednotek pepravovaných na dané trati s ohledem na prjezdný prez. Nejnižší íslo kódu kombinované dopravy je rozhodující pro celou pepravní trasu. Pokud je kódové íslo intermodální pepravní jednotky nižší i shodné s kódem kombinované dopravy píslušné trati, peprava probíhá bez omezení. Pokud je kódové íslo intermodální pepravní jednotky vyšší, nesmí být peprava na tomto úseku uskutenna. Kód kombinované dopravy **/*** je složen z dvojmístného a trojmístného kódu a díky nmu je možné vypoíst výšku intermodální pepravní jednotky. Dvojmístný kód je uren pro intermodální pepravní jednotky s vnjší šíkou mm. Výpoet maximální výšky intermodální pepravní jednotky se provádí dle vztahu: Kód = výška podlahy vozu nad temenem kolejnice (cm) + výška IPJ (cm) 363 Trojmístný kód je uren pro intermodální pepravní jednotku s vnjší šíkou až mm. Výpoet maximální výšky intermodální pepravní jednotky se v tomto pípad provádí dle následujícího vztahu: Kód = výška podlahy vozu nad temenem kolejnice (cm) + výška IPJ (cm) 33 Na území Jihoeského kraje vedou trat s kódem kombinované dopravy 78/402, 47/360 a 45/358. Kód kombinované dopravy 78/402 náleží tratím íslo 220(704), 196(706), 190(709), 226 (705) a 225(701). Tento kód umožuje pepravu intermodálních pepravních jednotek o nejvtší výšce možné pepravovat na území eské republiky. Kód kombinované dopravy 47/360 pipadá trati 199(705) a kód kombinované dopravy 45/358 patí trati 224(703). Zdroj: (14) 26

27 Obrázek 9 Zdroj: (15) Mapa kód tratí pro kombinovanou dopravu Vodní doprava Vodní doprava v Jihoeském kraji má pedevším rekreaní charakter. Existují technické studie na dokonovací plány plavebních zaízení pro vodní díla Slapy, Kamýk a Orlík. Plavební zaízení umožní vytvoit souvislou Vltavskou vodní cestu od Mlníka pes Prahu až do Týna nad Vltavou. Splavnní tchto tí vodních dl pedstavuje první fázi splavnní Vltavy. Druhou fází je kanalizace vltavského íního koryta mezi msty eské Budjovice a Týn nad Vltavou, naplánovaná do let Toto splavnní naší nejdelší eky umožní plavbu pro plavidla s nosností až 300 tun. Pesto však vodní cesta od Slap proti proudu bude registrována jako rekreaní vodní cesta místního významu pro lod o nosnosti do 300 tun Letecká doprava Letišt v eských Budjovicích od roku 2008 funguje jako neveejné mezinárodní letišt s vnjší hranicí. Jako veejné slouží pouze pro vnitrostátní dopravu, je zde snaha o získání licence veejného mezinárodního letišt s vnjší hranicí. Ostatní letišt v Jihoeském kraji slouží pouze pro vyhlídkové a sportovní létání. 27

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem

Ve spolupráci s vedoucím manažerem projektu Ing. Ivanem Študlarem Kounicova 688/26, Brno 602 00 1 z (18) Jirsíkova 538/5, Praha 8 186 00 Zpracovatelé: Ing. arch. Zden5k Kindl, vedoucí projektu Ing. Lukáš Mašín, Ing. Otakar Tr4ka Ing. František Kopecký KPM CONSULT, a.s.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr

Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Pro? Jaký je dvod pro VUC? EU a VUC? R a VUC? Ústavní poádek k VUC? Prostedky obrany? Argumentace M.financí Závr Jaké jsou základní dvody, které vedou subjekty psobící v odpadovém hospodáství ke zrušení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH

EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKT ÍZENÍ EDITELE EDITELSTVÍ SLUŽBY DOPRAVNÍ POLICIE Roník 2010 V Praze dne 27. dubna 2010 ástka 8 OBSAH ást I 8. Pokyn editele editelství služby dopravní policie ze dne 27. dubna

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského spoleenství, a zejména na lánek 75 této smlouvy, Naízení Rady (EHS). 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci uritých sociálních právních pedpis v silniní doprav RADA EVROPSKÝCH SPOLEENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodáského

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více