ŠkVP. Výtvarná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠkVP. Výtvarná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy"

Transkript

1 Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Výtvarná výchova /oblasť Umenie a kultúra/ Štvrtý SVP 1 hodina/týţdeň; ŠkVP 0 hodín/týţdeň Spolu: 33 hodín/rok ŠkVP Výtvarná výchova. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Vypracoval: Mgr. Anton Rušin Prerokované na pedagogickej rade: Schválil: Mgr. Dušan Sameliak - riaditeľ školy 1

2 1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Výtvarná výchova (ďalej VYV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Týmto napĺňa VV svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem. Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti. Edukačný proces pozostáva zo zloţiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zloţky sa vo VYV prelínajú, nemoţno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, ţe jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak ţiakovi moţnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, moţnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.. Ciele učebného predmetu: Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: Kognitívne ciele Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a pouţívať jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj záţitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia. Senzomotorické ciele Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka v oblasti

3 vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. Socioafektívne ciele Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti ţiaka v jej úplnosti rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne pouţívanie zručností to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 3. Obsah učebného predmetu Obsah predmetu tvorí sústava tematických celkov: 1. Výtvarný jazyk/ základné prvky výtvarného vyjadrovania.. Výtvarný jazyk/ kompozičné princípy a moţnosti kompozície 3. Podnety výtvarného umenia / média, štýly, procesy, techniky, témy. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia / podnety dejín umenia 5. Podnety fotografie 6. Podnety filmu a videa 7. Podnety architektúry 8. Podnety tradičných remesiel 9. Elektronické médiá 10. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia 11. Podnety hudby 1. Synestetické podnety 13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 1. Tradícia a identita/ kultúrna krajina 15. Škola v galérii / galéria v škole. Využitie disponibilných hodín Predmet výtvarná výchova v. ročníku nie je dotovaný ţiadnymi disponibilnými hodinami. 3

4 5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy Časová dotácia Výtvarný jazyk/ základné prvky výtvarného vyjadrovania Výtvarný jazyk/ kompozičné princípy a možnosti kompozície Podnety výtvarného umenia / média, štýly, procesy, techniky, témy Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia / podnety dejín umenia Obrys- pozorovanie a výtvarné vyjadrenie obrysov rôznych tvarov Šrafúra, tieň- budovanie tvaru a priestoru linkou, šrafovaním a tieňovaním, textúrami/predmetná kresba Farba/zosvetľovanie a stmavovaniesvetlostná škála jednotlivých farieb, /tóny sivej farby Farba/farebné kontrasty: tepla studená, tmavá svetlá, doplnkové farby Vytváranie kompozície / z tvarov písmen, Mierka: zmenšovanie a zväčšovanie predmetných tvarov Mierka/ zoskupovanie predmetných tvarov v rôznych variáciách Akčná maľba- gesto, škvrna Materiálový reliéf- otláčanie do hliny, odlievanie do sadry Impresionizmus- krajinomaľba, krajina ako ţáner, variácie krajiny v rôznych atmosférach Inšpirácia umením ďalekého východu (Čína, Japonsko), papierový objekt, kaligrafia - urobiť obrys rôznych tvarov - šrafovať a tieňovať kresbu - vytvoriť kontrast teplých a studených farieb - vytvárať kompozície - zväčšiť a zmenšiť tvar - vytvoriť odtlačky do hliny - odlievať figúrky zo sadry - namaľovať krajinomaľbu ENV MUV ENV - vytvoriť kaligrafické znaky MUV Podnety fotografie Koláţ/ montáţ z fotografií Ţiak vie vytvoriť koláţ z fotografií Podnety filmu a videa Podnety architektúry Podnety dizajnu Filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo Architektúra ako skladačka- stavebnica, stavba konštrukcia; zodpovednosť a hra Dizajn a ľudské telo, telo a jeho doplnky, maska Bábkarstvo- tvorba bábok - vytvoriť obraz na základe filmu alebo rozprávky - vytvoriť stavebnicu - vytvoriť masku - vymodelovať ľudské telo Ţiak vie vytvoriť bábku 1 Podnety tradičných remesiel Elektronické médiá Maľovanie prostredníctvom počítača Ţiak vie maľovať prostredníctvom počítača

5 Tematický celok Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia Obsahový štandard Miešanie (hybridácia) tvarov, zvierat a vecí Syntéza rôznych typov obrazu a zámena prvkov kompozície (krajiny a zátišia, prípadne portrétu) Výkonový štandard - kombinovať rôzne techniky výtvarného umenia Prierezové témy MUV Časová dotácia Podnety hudby Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby Ţiak vie stvárniť pocity hudby do výtvarného výrazu 1 Synestetické podnety Hmat- tvar, povrch, vo vzťahu navzájom a k motívu Ţiak vie modelovať podľa predlohy 1 Podnety rôznych oblastí poznávania sveta Tradícia a identita/ kultúrna krajina Škola v galérii / galéria v škole Podnety vlastivedy: mapa ako výtvarný prejav Výtvarná reakcia na prostredie školy Výtvarná reakcia na pamiatku (monument) obce Portrét v galérii- výraz tváre Ţiak vie vytvoriť mapu ako výtvarný prejav ENV 1 - výtvarne stvárniť prostredie školy, obce Ţiak vie stvárniť výraz tváre 6. Stratégie - metódy a formy práce Organizačné formy a metódy: - práca v skupinách a vo dvojiciach, individuálna práca, frontálna práca, diferencovaná práca - motivačné (rozhovor, demonštrácia, rozprávanie,...), expozičné (rozprávanie, opis, vysvetľovanie, rozhovor, beseda, demonštrácia,...), aplikačné (pouţitie získaných vedomostí) 7. Učebné zdroje Knihy a časopisy o výtvarnom umení, IKT, metodická príručka, knihy s detskou literatúrou 8. Hodnotenie predmetu Predmet výtvarná výchova v. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie v súlade s príslušným metodickým pokynom na hodnotenie ţiakov základnej školy. Hodnotenie sa zameriava hlavne na kreativitu, originalitu a zručnosť pri práci ţiakov. Informuje ţiaka správnymi formami o jeho pokroku, vedie ho k správnemu sebahodnoteniu 5

6 ako i k hodnoteniu spoluţiakov. Ţiaci sami vytvárajú výstavy a galérie prác. Klasifikácia je doplnená priebeţným slovným hodnotením. Hodnotiace portfólio: - výkresy (maľba, kresba...) - kompozičné práce - výrobok - projekt 6

ŠkVP. Výtvarná výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výtvarná výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Výtvarná výchova /oblasť Umenie a kultúra/ Tretí

Více

ŠkVP. Výchova umením 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výchova umením 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Výchova umením /oblasť

Více

ŠkVP. Výchova umením 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výchova umením 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Výchova umením /oblasť

Více

ŠkVP. Výtvarná výchova 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výtvarná výchova 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Výtvarná výchova / oblasť Umenie a kultúra/ prvý

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

VYPRACOVALA: MGR. VIERA RENDÁROVÁ

VYPRACOVALA: MGR. VIERA RENDÁROVÁ UČEBNÉ OSNOVY PREDMET: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. ROČNÍK ZŠ GAŠTANOVÁ, ŽILINA VYPRACOVALA: MGR. VIERA RENDÁROVÁ Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Predmet: Výtvarná výchova Ročník: Prvý Časová dotácia: 1 hodiny

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant A

Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant A Tematický výchovno vzdelávací plán z výtvarnej výchovy pre 3. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Svet práce 7. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Svet práce / Človek a svet práce/ siedmy

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - ISCED 2

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - ISCED 2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA - ISCED Učebnými osnovami školy v predmete výtvarná výchova v 5. a v 6. ročníku sú vzdelávacie y inovovaného ŠVP dostupné na: http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna%0vychova_nsv_014.pdf

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU VÝTVARNÁ VÝCHOVA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU VÝTVARNÁ VÝCHOVA Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Kód a názov ŠVP Vyučovací jazyk Výtvarná výchova Umenie a kultúra 2 vyuč. hod./týž., 66 vyuč. hod./ročne prvý ISCED 1 Inovovaný ŠVP pre primárne

Více

Výtvarná výchova. ISCED I I.stupeň. Hrubšová

Výtvarná výchova. ISCED I I.stupeň. Hrubšová Výtvarná výchova ISCED I I.stupeň Hrubšová VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických

Více

1. Charakteristika učebného predmetu

1. Charakteristika učebného predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Výtvarná výchova Umenie a kultúra 1 hodina týţdenne Prvý Základná škola Zlaté Klasy Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka

Více

Školský vzdelávací program Učebné osnovy Výtvarná výchova

Školský vzdelávací program Učebné osnovy Výtvarná výchova Školský vzdelávací program Učebné osnovy Výtvarná výchova Stupeň vzdelávania ISCD1 primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Školský rok: 2015/2016 Škola: ZŠ Ul. jahodnícka 1, Martin Výtvarná

Více

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

Rozsah ŠVP1 hodina/týždeň, ŠkVP 0 hodina/týždeň 0, Spolu :33 hodín/rok

Rozsah ŠVP1 hodina/týždeň, ŠkVP 0 hodina/týždeň 0, Spolu :33 hodín/rok Názov ŠVP ISCED nižšie sekundárne vzdelanie ZŠ s VJM Čierna nad Tisou Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Vyučovací jazyk Maďarský Predmet Výtvarná výchova Ročník šiesty Rozsah

Více

ŠkVP. Hudobná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Hudobná výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Hudobná výchova /Umenie a kultúra / Ročník štvrtý Rozsah SVP 1

Více

VII. Umenie a kultúra

VII. Umenie a kultúra išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P išvp iškv P Spolu Spolu Spolu Spolu VII. Umenie a kultúra Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote človeka a spoločnosti.

Více

UČEBNÉ OSNOVY VÝTVARNEJ VÝCHOVÝ

UČEBNÉ OSNOVY VÝTVARNEJ VÝCHOVÝ UČEBNÉ OSNOVY VÝTVARNEJ VÝCHOVÝ Názov predmetu Stupeň vzdelania Ročník Časová dotácia ŠVP Vyučovací jazyk VÝTVARNÁ VÝCHOVA ISCED 1 primárne vzdelávanie prvý 2 hodina týždenne / 66hodín ročne 1 hodina slovenský

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Výtvarná výchova Názov predmetu Výtvarná výchova Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. ročník 2 hodiny týždenne = 66 vyučovacích hodín ročne

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. ročník 2 hodiny týždenne = 66 vyučovacích hodín ročne VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2. ročník 2 hodiny týždenne = 66 vyučovacích hodín ročne 1. Charakteristiku predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika predmetu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika predmetu Výtvarná výchova (ďalej VYV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou intenzívnych zážitkov

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

ŠkVP. Informatická výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 4. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/

Více

Výtvarná výchova. 1. Charakteristika učebného predmetu

Výtvarná výchova. 1. Charakteristika učebného predmetu Výtvarná výchova 1. Charakteristika učebného predmetu Výtvarná výchova (ďalej VYV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou intenzívnych

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 2. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Prírodoveda /Príroda a spoločnosť / Ročník druhý Rozsah ŠVP 1

Více

ŠkVP. Výchova umením 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Výchova umením 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Výchova umením /oblasť Umenie

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED Charakteristika predmetu. 2. Cieľ predmetu

UČEBNÉ OSNOVY ISCED Charakteristika predmetu. 2. Cieľ predmetu UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Umenie a kultúra Výtvarná výchova Druhý 2 hodiny/týždeň, 66 hodín/rok 1. Charakteristika predmetu Výtvarná výchova v

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Výtvarná výchova

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Výtvarná výchova UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Výtvarná výchova Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Výtvarná výchova - VYV ŠVP 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

VI. Umenie a kultúra (ISCED 1)

VI. Umenie a kultúra (ISCED 1) ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP ŠVP ŠkVP Spolu Spolu Spolu Spolu VI. Umenie a kultúra (ISCED 1) Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra rozvíja kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

PREDMET : VÝTVARNÁ VÝCHOVA

PREDMET : VÝTVARNÁ VÝCHOVA PREDMET : VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Štátny vzdelávací program ISCED 1 Povinné hodiny 4 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre I. stupeň 4 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Výtvarná

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: 5 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 1/0

Více

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania (podľa ISCED 2): Kognitívne ciele

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania (podľa ISCED 2): Kognitívne ciele Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 64 Ročník 5., 6., 7. Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Škola (názov, adresa)

UČEBNÉ OSNOVY. Škola (názov, adresa) UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu Výtvarná výchova Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník prvý Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska

Více

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP Prírodoveda 1. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciam otvorení Európe Slovenský Prírodoveda / oblasť - Príroda a spoločnosť/ prvý

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Umenie a kultúra Výchova umením

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Učebné osnovy Výtvarná výchova

Učebné osnovy Výtvarná výchova Učebné osnovy Výtvarná výchova 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 1 Školský

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium - TERCIA

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium - TERCIA UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium - TERCIA Názov predmetu Výchova umením Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5 0,5 1 Školský vzdelávací program SPOLU 0,5 0,5 1 Kód a

Více

ŠkVP. Informatická výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatická výchova 3. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 primárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Informatická /oblasť Matematika a práca s informáciami/

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM Výtvarná výchova (Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra) PRÍLOHA ISCED 1 Posúdila a schválila ÚPK pre výtvarnú výchovu, výchovu umením a umenie a kultúru

Více

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník

Výtvarná výchova. Tematický výchovno vzdelávací plán. 4. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán Výtvarná výchova 4. ročník Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník:

Více

Učebné osnovy: Výtvarná výchova. Ročník: 1., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Výtvarná výchova. Ročník: 1., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Výtvarná výchova Ročník: 1., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 2 + 0 hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

4. ROČNÍK Výtvarná výchova

4. ROČNÍK Výtvarná výchova Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 4. ROČNÍK Výtvarná výchova Vypracovala: PaedDr. Danka Elečková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

ŠkVP. Občianska náuka 6. ročník

ŠkVP. Občianska náuka 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Občianska náuka /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1. Primárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 1. stupeň ZŠ ISCED 1 Primárna škola pre život Názov ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v

Více

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program Štátny pedagogický ústav Štátny vzdelávací program VÝTVARNÁ VÝCHOVA Príloha ISCED 1 1. upravená verzia Máj 2009 Schválila ÚPK pre výtvarnú výchovu pri ŠPÚ 1. Charakteristika učebného predmetu Výtvarná

Více

Učebné osnovy: Výtvarná výchova. Ročník: 7., Počet hodín : 1+1 hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Výtvarná výchova. Ročník: 7., Počet hodín : 1+1 hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Výtvarná výchova Ročník: 7., Počet hodín : 1+1 hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: ŠkVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 1 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Jazyk a komunikácia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SLOH štvrtý 1 hodina/týţdeň 33 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu

Více

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU VÝTVARNÁ VÝCHOVA

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou intenzívnych zážitkov dobrodružstva

Více

Výtvarná výchova. 1. Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Výtvarná výchova. 1. Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Umenie a kultúra. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Umenie a kultúra Výtvarná výchova Stupeň vzdelania ISCED Dátum poslednej zmeny UO 1. september 013 UO vypracoval Mgr. Iveta Gajdošíková, Bc.Gabriela Sartorisová 1. Časová

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne SPOLU ročne Učebné osnovy Názov predmetu Výtvarná výchova Názov ŠVP Primárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 1 Forma štúdia Denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby

Více

Výtvarná výchova. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Výtvarná výchova. týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Výtvarná výchova Vyučovací jazyk Vzdelávacia oblasť Predmet Ročník Časová dotácia Slovenský jazyk Umenie a kultúra Výtvarná výchova piaty týždenne 1 hodina, ročne 33 hodín CHARAKTERISTIKA PREDMETU Výtvarná

Více

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1 Výtvarná výchova-1- TVVP ISCED 1

OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 1 Výtvarná výchova-1- TVVP ISCED 1 OBSAH VZDELÁVANIA Výtvarná -1- TVVP Názov predmetu : Výtvarná Skratka predmetu: VYV Týž deň Ročník: prvý 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne Charakteristika predmetu: povinný predmet, časová dotácia

Více

ŠkVP. Hudobná výchova šiesty ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Hudobná výchova šiesty ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Hudobná výchova Šiesty

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Príklad: vizualizácia násobenia

Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Príklad: vizualizácia násobenia Vizualizácia, jej význam a funkcia v e-learningu. Abstrakt: Príspevok vychádza zo skúseností pri tvorbe e-learningovej podpory kurzu Vizuálna komunikácia realizovaného v rámci projektu ESF na FHV UMB.

Více

OSNOVY pre 8. ročník ZŠ konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy Musorgskij: Obrázky z výstavy /Hindemith, Grunevald/ -HUV

OSNOVY pre 8. ročník ZŠ konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy Musorgskij: Obrázky z výstavy /Hindemith, Grunevald/ -HUV cieľ a kľúčové kompetencie Orientačne poznať autorov svetového a slov. umenia Diskutovať o umeleckých dielach Verbálne vyjadriť emócie z počúvanej hudby výber hudby Výtvarne vyjadriť rôzne hudobné formy

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU SVET PRÁCE Názov predmetu: Svet práce Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie sredné Ročník: 7. 8. Časový rozsah výučby: 33 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Časová

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Základná škola s materskou školou Selec Učebné osnovy Názov predmetu Výtvarná výchova Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Stupeň vzdelania ISCED1 Ročník: štvrtý Časový rozsah výučby 6 Poznámka povinný

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Výtvarná výchova Charakteristika predmetu Výtvarná výchova výtvarná výchova

Výtvarná výchova Charakteristika predmetu Výtvarná výchova výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika predmetu Výtvarná výchova primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou intenzívnych zážitkov dobrodružstva

Více

ZŠ Jahodnícka ulica 1, Martin. Školský vzdelávací program Výtvarná výchova

ZŠ Jahodnícka ulica 1, Martin. Školský vzdelávací program Výtvarná výchova ZŠ Jahodnícka ulica 1, Martin Školský vzdelávací program Výtvarná výchova VZDELÁVACIA OBLASŤ: KULTÚRA A UMENIE Názov predmetu: Výtvarná výchova Časový rozvrh výučby: 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne Výučba

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Výtvarná výchova

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Výtvarná výchova UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Výtvarná výchova Škola (názov, adresa ) Základná škola, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka výtvarná výchova, VYV Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne,

Více

ŠkVP. Občianska náuka piaty ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Občianska náuka piaty ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Názov predmetu Občianska náuka / Človek

Více

Kognitívne ciele: poznávať jazyk vizuálnych médií, rozumieť im. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok z nich.

Kognitívne ciele: poznávať jazyk vizuálnych médií, rozumieť im. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Obsah učebného predmetu Výtvarná výchova: Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra Časový rozsah vyučovania: 5. ročník 66 hodín ročne, hodiny týždenne (1+1) Charakteristika učebného predmetu 6. ročník 33 hodín

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Časový rozsah výučby 33 hodín ročne/ 1 hodina týţdenne

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Časový rozsah výučby 33 hodín ročne/ 1 hodina týţdenne Názov predmetu Výtvarná výchova Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra Časový rozsah výučby 33 hodín ročne/ 1 hodina týţdenne Ročník piaty Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Názov ŠkVP Učíme

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Učebné osnovy: Výtvarná výchova. Ročník: 2., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Výtvarná výchova. Ročník: 2., Počet hodín : hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Výtvarná výchova Ročník: 2., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 2 + 0 hodín týždenne, spolu 66 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 1. stupeň

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Učebné osnovy. Časový rozsah výučby 9. ročník: 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 hodín ročne

Učebné osnovy. Časový rozsah výučby 9. ročník: 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 hodín ročne 1. Učebné osnovy Názov predmetu VÝCHOVA UMENÍM Časový rozsah výučby 9. ročník: 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 hodín ročne Ročník deviaty Škola Základná škola, Družstevná pri Hornáde Stupeň vzdelania nižšie

Více

ŠkVP INFORMATIKA. vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP INFORMATIKA. vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Predmet Informatika / MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI / Ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda

Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Učebné osnovy inovované Anglický jazyk Ročník: druhý - sekunda Počet hodín týždenne: 3 Spolu hodín za rok: 99 Učebnica : Project 3 (Unit 1-6) 4. edícia Cieľ alebo kľúčové kompetencie Tematický celok Unit

Více

Počet hodín ŠVP 1. Počet voliteľných hodín 0

Počet hodín ŠVP 1. Počet voliteľných hodín 0 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Umenie a kultúra Výtvarná výchova Ročník 4. Časový rozsah výučby ŠKVP 1 hodina týţdenne, 33 vyučovacích hodín ročne Z toho Počet hodín ŠVP 1 Počet voliteľných hodín 0

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

ŠkVP. Informatika 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Informatika 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Fyzika ôsmy SVP 0,5 hodín/týždeň; ŠkVP

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P TECHNIKA 5. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Názov predmetu TECHNIKA Ročník 5. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0/1 h. Š k o l

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více