REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice 4 / 2007 listopad novembre Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 Dalkia poskytuje služby facility managementu řadě významných firem Dalkia offre des services de facility management à de nombreuses compagnies importantes str./p. 6 Klienti se mohou plně soustředit na své podnikání Les clients peuvent se concentrer pleinement sur leur coeur de métier str./p. 8

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 05 strana 05 page 05 strana 06 page 07 Úvodník Editorial Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? Soutěž s elegancí Concours avec élégance Dalkia poskytuje služby facility managementu řadě významných firem Dalkia offre des services de facility management à de nombreuses compagnies importantes strana 08 page 09 strana 10 page 10 strana 11 page 11 Klienti se mohou plně soustředit na své podnikání Les clients peuvent se concentrer pleinement sur leur coeur de métier Dalkia klade důraz na komunikaci se zákazníky Dalkia met l accent sur la communication avec les clients Vybraní klienti Dalkie Česká republika Les clients choisis de Dalkia Česká republika Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Eva Tmejová, Olivier Rigaux, Milan Wagner, Hana Polášková, Martina Kantorová, Aline Capris Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Hana Polášková, Dana Ešnerová, Martina Kantorová, František Řezníček Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous accueillerons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / éditorial V ážení zákazníci, vážení spolupracovníci, skupina Dalkia začala působit v Praze v roce 1991 a zaznamenala prudký rozvoj své podnikatelské činnosti nejprve na Moravě a potom v Čechách. Abychom posílili stávající základnu naší společnosti a její pozici v Praze, zahájili jsme speciální komunikační kampaň zaměřenou na téma facility management. Tuto kampaň jste jistě všichni zaznamenali v ulicích, na parkovištích, v přístřešcích na tramvajových zastávkách, v metru i jinde. Cílem této komunikační kampaně je posílení image společnosti Dalkia Česká republika a především pak image její pražské divize v oblasti služeb typu údržba zařízení, klimatizační systémy, správa energií, realizace a multitechnické služby. Kampaň je určena nejen všem stávajícím i potenciálním zákazníkům naší společnosti, ale i vám, zaměstnancům společnosti Dalkia Česká republika, kteří svojí každodenní prací pomáháte zajišťovat poskytování těchto služeb našim zákazníkům. Máte před sebou mimořádné vydání časopisu Modrý reportér, které je plně věnováno této významné události. Součástí tohoto čísla je i malá hra, která umožní šťastným výhercům vyhrát báječné ceny. Touto velkou billboardovou akcí a naším stálým úsilím plnit přání a požadavky našich zákazníků dokazujeme, že Dalkia je nejkvalitnějším poskytovatelem služeb v oblasti facility managementu v Praze. Můj zvláštní dík patří všem našim zákazníkům, kterým bych rád poděkoval za projevenou důvěru. Srdečně zdravím i naše budoucí klienty a zvláště pak děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci, protože každý z nich se podílí na tom, aby se společnost Dalkia stala skutečným pojmem v oblasti facility managementu v České republice. Chers clients, chers collaborateurs, le groupe Dalkia a commencé à opérer à Prague en 1991 et s est développé très fortement d abord en Moravie puis en Bohême. Afin de conforter nos bases et de renforcer notre position à Prague nous avons lancé une campagne de communication particulière sur le thème du facility management. Cette campagne vous l avez tous aperçue dans les rues, les parkings, les abris de tramway, le métro etc Elle a pour but de valoriser l image de Dalkia Česká republika et plus particulièrement celle de sa division de Prague dans les métiers du service que sont la maintenance, la climatisation, la gestion des énergies, les travaux, le multitechnique. Elle s adresse à tous nos clients actuels, à nos prospects, mais aussi à vous, collaboratrices et collaborateurs de Dalkia Česká republika qui chaque jour œuvrez pour garantir ces services à nos clients. Vous avez en main le numéro spécial du Reporter bleu entièrement dédié à cet événement et vous y trouverez à l intérieur un petit jeu qui permettra aux plus chanceux de gagner de magnifiques lots. Avec cette campagne d affichage et notre souci permanent de satisfaire nos clients nous montrons que Dalkia est la première société de facility management à Prague. Je remercie particulièrement tous nos clients pour la confiance qu ils nous apportent, je salue l arrivée des futurs clients et je tiens à exprimer toutes mes félicitations au personnel, chacun contribuant à faire de Dalkia la société de référence de facility management en République tchèque. Laurent Barrieux generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux directeur général de Dalkia Česká republika 03

4 Co znamená pojem FACILITY MANAGEMENT? Definice facility managementu (dále jen FM) dle IFMA (International Facility Management Association) zní poměrně složitě: FM je metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd. Mnohem srozumitelněji lze FM popsat jako soubor činností, které efektivně podporují hlavní aktivitu daného subjektu, tedy jeho core business. FM je možné rozdělit do dvou oblastí: na technické a technologické služby, které zahrnují provoz, údržbu a obnovu veškerých technických a technologických zařízení budov včetně správy energií (tzv. hard FM ), a na podpůrné a administrativní služby. Ty obsahují úklid, ostrahu, odvoz odpadu, správu venkovních ploch, ale i recepční, ekonomické a kopírovací služby, provoz archivu či autodopravy nebo zajištění stravovacích služeb (tzv. soft FM ). FM si může každý subjekt zajišťovat buď vlastními silami, nebo může tyto aktivity outsourcovat, tedy svěřit externímu subjektu. Outsourcing FM se začal praktikovat ve vyspělých zemích přibližně před pětadvaceti lety a s příchodem zahraničních investorů se začal využívat i v českých zemích. Faktem je, že v Česku se ve většině případů zatím nejedná o skutečný outsourcing FM, ale spíše o subdodávky jednotlivých činností. Setkáváme se tak s výběrovými řízeními na dodávku údržbáře či technika na přesně stanovenou pracovní dobu, na dodávky energií, zajištění specializovaných technických služeb, přebírání a třídění pošty či údržbu zeleně. Zájmem subjektu, který dodávku služby takto zadává, je zachovat si právo na přesné určování jednotlivých úkonů subdodavatele, vysvětluje ředitel Divize Praha Ing. Pavel Míčka a doplňuje: Uvedeným způsobem zadavatel pravděpodobně získá nejnižší možnou aktuální cenu jednotlivých úkonů. Pomineme-li skutečnost, že dnes obecně vítězí přístup, ve kterém kvalita, spolehlivost a dlouhodobě udržitelný rozvoj hrají ve vztahu k relativně nejnižší ceně zanedbatelnou roli, pak je nutno dodat, že popsaná česká podoba externalizace dílčích činnost nemůže přinést plnou výhodu outsourcingu FM. Plnohodnotný outsourcing služeb FM totiž přináší množství synergických efektů, hledání alternativních řešení, celkovou optimalizaci a efektivitu a trvalé uspokojování potřeb zadavatele ve spolupráci s poskytovatelem FM služby. Někteří ze zadavatelů již tento princip začínají uplatňovat a při výběru dodavatelů je jejich cílem získat kvalitní službu za dlouhodobě efektivní cenu. Jiní již hledají kvalitativně vyšší přístup spolupráce a partnerství. Je úkolem a povinností lídrů trhu, mezi které Dalkia patří, naplnit komplexní potřeby zadavatelů. K tomu je nezbytné nastavit účinný dialog s uživateli outsourcovaných služeb FM, který pozdvihne tento přístup na úroveň, jež mu jednoznačně náleží, uzavírá Pavel Míčka. Efektivní outsourcing FM je založen na partnerství mezi poskytovatelem a uživatelem této služby. Toto partnerství nevznikne bez důvěry a komunikace. Poskytovatel musí totiž 100% rozumět potřebám klienta a být mu 100% k dispozici pro naplnění jeho cílů a potřeb. A právě to není bez důvěry a komunikace možné. Ing. Pavel Míčka, ředitel Divize Praha 04

5 Qu entend-on par LE FACILITY MANAGEMENT? «Une externalisation efficace du FM est fondée sur le partenariat entre le prestataire et l utilisateur du service. Un tel partenariat ne peut pas naître sans confiance et sans communication. En effet, le prestataire doit comprendre à 100% les besoins du client et doit être disponible à 100% pour répondre à ses enjeux et ses besoins. Et cela, c est impossible à faire sans confiance et sans communication.» Pavel Míčka, directeur de la Division de Prague La définition du facility management («FM») donnée par l IFMA (International Facility Management Association) paraît assez complexe : «Le FM regroupe l ensemble des disciplines qui assure aux entreprises le bon fonctionnement de leur environnement, construit en intégrant les ressources humaines, l espace, les processus et la technologie. Il intègre les principes de la gestion administrative, de l architecture, de l ingénierie et des sciences du comportement.» De manière plus compréhensible on peut décrire le FM comme un ensemble d activités qui vient efficacement à l appui de l activité principale de l entreprise, c est-à-dire de son «cœur de métier». Les prestations de FM peuvent être réparties en deux volets : des services de maintenance multitechnique qui englobent la gestion, la maintenance et le renouvellement de tous les systèmes et installations de bâtiments incluant la gestion des énergies (désignés «hard FM»), et des services de soutien et administratifs. Ceux-ci incluent la propreté, la sécurité, la collecte et le traitement des déchets, l entretien des espaces verts ainsi que les services d accueil, économiques et de reprographie, le fonctionnement des archives ou les transports et la restauration (désignés «soft FM»). Un établissement peut se charger lui-même des prestations FM, ou bien les externaliser, c est-à-dire les confier à un prestataire externe. L externalisation du FM a commencé à être pratiquée dans les pays développés il y a vingt-cinq ans environ et avec l arrivée d investisseurs étrangers elle a également commencé à se répandre en Tchéquie. «Le fait est qu en Tchéquie dans la plupart des cas il ne s agit pas d une vraie externalisation du FM mais plutôt d une sous-traitance des différentes activités. Ainsi, il arrive qu il y ait des appels d offres pour la mise à disposition d un technicien ou d un mécanicien d entretien pour des horaires fixés précisément, pour l approvisionnement en énergies, pour des services techniques spécifiques, pour la réception et le tri de courrier ou l entretien des espaces verts. L établissement qui passe ce genre de marché souhaite conserver le droit de définir précisément les différentes interventions du sous-traitant,» explique Pavel Míčka, directeur de la Division de Prague, et ajoute : «De cette manière, le client obtiendra probablement le meilleur prix des différentes interventions au moment donné. Si nous laissons de côté le fait qu aujourd hui on tend plutôt vers une approche où la qualité, la fiabilité et le développement durable jouent un rôle négligeable par rapport à un prix relativement moindre, il faut ajouter que la forme «tchèque» de l externalisation activité par activité ne permet pas de bénéficier pleinement des avantages de l externalisation du FM. Une externalisation des prestations de FM à part entière offre tout une série de synergies, une recherche de solutions alternatives, une optimisation globale et une efficacité et satisfaction permanente des besoins du client en coopération avec le prestataire du service de FM. Certains des clients commencent désormais à mettre ce principe en œuvre et lors de la sélection de fournisseurs ils visent à obtenir un service de qualité à un prix performant à long terme. D autres souhaitent franchir un cran qualitatif supérieur et visent déjà une approche de coopération et de partenariat. Les leaders du marché tels que Dalkia ont pour mission et ont l obligation de répondre aux attentes globales des clients. Pour cela il faut se consacrer à un dialogue fructueux avec les utilisateurs des services de FM externalisés qui relèvera cette approche à un niveau qu elle mérite sans doute,» conclut Pavel Míčka. Soutěž s elegancí Vážení klienti, milí přátelé, připravili jsme pro vás v rámci naší kampaně na facility management soutěž. Uvnitř tohoto vydání Modrého reportéra naleznete elegantní stírací losy. Ti z vás, kteří budou mít štěstí, mohou vyhrát některé ze 100 triček s logotypem naší kampaně nebo některou ze 20 poukázek v hodnotě Kč na libovolný nákup v Bauhausu. Hlavní výhrou pro čtyři z vás je víkendový pobyt pro dvě osoby v Paříži. Výherní stírací lisy spolu s vaším jménem a adresou zašlete, prosím, do 31. prosince 2007 na adresu: NewSocrat Communication, s.r.o., Pavla Lamlová, Mlýnská 617/1, Ostrava. Vaši výhru obdržíte do čtrnácti dnů. Přejeme vám příjemné čtení našeho magazínu a hodně štěstí v naší Soutěži s elegancí. Milan Wagner, mluvčí společnosti Dalkia «Concours avec élégance» Chers clients, chers amis, dans le cadre de notre campagne pour le facility management nous avons préparé pour vous un concours. Dans ce numéro du Reporter bleu vous trouverez des tickets «élegants» à gratter. Ceux d entre vous qui auront de la chance pourront gagner un des 100 t-shirts avec le logo de la campagne ou un des 20 coupons d une valeur de CZK pour l achat de marchandises au choix chez Bauhaus. Le prix principal pour quatre d entre vous est un week-end pour deux à Paris. Veuillez envoyer les tickets à gratter gagnants avec votre nom et adresse jusqu au 31 décembre 2007 à : NewSocrat Communication, s.r.o., Pavla Lamlová, Mlýnská 617/1, Ostrava. Vous recevrez votre lot dans quatorze jours. Nous vous souhaitons une agréable lecture de notre magazine et beaucoup de chance dans notre «Concours avec élégance». Milan Wagner, porte-parole de la société Dalkia Soutěž s elegancí soutěž vyhlášená společností Dalkia Česká republika, řádně ohlášena u Finančního úřadu Ostrava 1. Začátek soutěže 1. prosince 2007, ukončení 31. prosince «Concours avec élégance» - concours organisé par la société Dalkia Česká republika, dûment déclaré à l Office des impôts d Ostrava 1. Début du concours : 1er décembre 2007, fin du concours : 31 décembre

6 naši klienti Dalkia poskytuje služby facility managementu řadě významných firem Dalkia Česká republika je dodavatelem služeb facility managementu pro řadu významných společností a objektů zejména v Praze. Jaké jsou podle zástupců těchto společností hlavní výhody toho, že starost o jejich budovy a zařízení převezme externí firma? Jakým směrem se podle nich bude oblast facility managementu rozvíjet? Na tyto a další otázky odpověděli Modrému reportérovi generální ředitel společnosti ELTODO EG Ing. Jindřich Hess, Jean-François Ehrlich, jednatel společnosti Smíchov Terrasse, která je mj. vlastníkem Paláce Křižík, a technický ředitel pražského hotelu Hilton Ing. Milan Polák. 1) Co si představíte pod pojmem facility management? Jindřich Hess: Tento pojem se poslední dobou poměrně prudce rozvíjí a s tím samozřejmě i jeho obsah. Pro mě představuje především poskytování podpůrných činností a služeb na profesionální úrovni, které nelze zahrnout do oblasti hlavního předmětu podnikání společnosti. Jean-François Ehrlich: Tento velmi obsáhlý pojem zahrnuje nejrůznější typy činností, které je třeba jasně definovat a rozlišit: technický facility management - údržba, opravy a vylepšování, dále administrativní správa budovy a řízení obchodních vztahů - služby nájemníkům a pronájem prostor. Vlastník budovy proto musí sám jasně stanovit, jaké konkrétní služby chce využívat. Milan Polák: Technické činnosti v rámci celého Hiltonu jsou označovány zkratkou POMEC. Facility management pro mne představuje veškeré aktivity, které pozitivně ovlivňují jednotlivé oblasti této zkratky: Property = majetek, Operation = provoz, Maintenance = údržba, Energy = energie, Cost = náklady. partnerem, společností Dalkia. Spolupracujeme v oblastech úklidu, ostrahy objektu, údržby nemovitostí a technologického vybavení budov. Specialitou naší spolupráce je dodávka tepla. Jean-François Ehrlich: Rozhodli jsme se outsourcovat pouze služby technického facility managementu. Naše budova Palác Křižík je vybavena špičkovými technologiemi, které vyžadují nasazení technických pracovníků specializovaných na jednotlivé obory. Jedině společnost jako Dalkia může nabídnout poskytování veškerých potřebných služeb v rámci jedné smlouvy. Kromě toho chceme našim nájemníkům nabízet efektivní služby s vysokou reakceschopností, díky nimž budou moci pohodlně a bezstarostně využívat pronajaté prostory. Systém služeb poskytovaných Dalkií podle nás přesně odpovídá těmto očekáváním jedná se o stálou přítomnost v budově, linku Hot line a také nově zavedenou D-line. Milan Polák: Společnost Hilton outsourcovala mnoho činností, kde jsou rozhodujícím hlediskem náklady na vlastní pracovní sílu, tedy i facility management. Společnost Dalkia Česká republika (dříve Ekoterm) tuto službu poskytovala našemu hotelu od jeho uvedení do provozu v roce ) Jaké hlavní přínosy očekáváte od společnosti, která poskytuje službu facility management? Jindřich Hess: Očekáváme hlavně profesionální přístup, zastupitelnost a dosažitelnost služeb 24 hodin denně. Předpokladem by měl být i aktivní přístup všech zúčastněných při řešení problémů, při inovacích a plánování investic do svěřených oblastí. Jean-François Ehrlich: Odpověď na tuto otázku je jasně patrná z výše uvedeného. K tomu je dále třeba přičíst výhody spojené s významem Dalkie na trhu a s velmi kvalitními referencemi této společnosti. Milan Polák: Důvodů je hned několik: snížení provozních nákladů budov, návrhy na další možné úspory energii, delší životnost strojů a zařízení, ekologická opatření, vyšší spokojenost hostů hotelu a spolupráce na partnerských principech. 4) Jak vidíte budoucnost v oblasti poskytování služeb facility managementu? Jindřich Hess: Myslím, že to je správná cesta. Nejsem schopen odhadnout, zda se takto poskytované služby budou dále rozšiřovat, ale platí, že bychom se neměli rozptylovat činnostmi, které přímo nesouvisí s tím, co umíme a děláme my. Navíc máme jistotu, že podpůrné činnosti jsou zajišťovány kvalitně a spolehlivě. Jean-François Ehrlich: Vzhledem k typu subjektů, které jsou vlastníky kancelářských budov (investiční fondy, velké společnosti, které se specializují na obor nemovitostí atd.) a které nemají a nepřejí si najímat vlastní technický personál s potřebnými kompetencemi, jakož i vzhledem ke stále komplexnějším technologiím zakomponovaným do vybavení budov a k legitimním očekáváním ze strany nájemníků se domnívám, že poskytování služeb facility managementu čeká bezpochyby další rozvoj, zejména v oblastech technické vybavenosti a údržby. Milan Polák: Budoucnost rozhodně patří facility managementu. Stačí se jen podívat, jaký rozmach tato služba zaznamenala v posledních letech. Je potěšitelné, ze se tomu již nevěnují pouze zahraniční firmy, ale i řada firem tuzemských. 2) Proč jste se rozhodli službu facility management outsourcovat? Jindřich Hess: Protože se domníváme, že každý by měl dělat to, co umí, na co zaměstnává odborníky a co je schopen dělat v požadované kvalitě. Samozřejmě předpokládáme personální, energetické a finanční úspory. Nechceme ale outsourcovat služby v celé šíři facility managementu. Myslíme si, že společnost od určité velikosti a významu si musí některé činnosti zajišťovat sama. Rozhodli jsme se pro spolupráci s nám blízkým Hotel Hilton v Praze L hôtel Hilton à Prague 06

7 nos clients Dalkia offre des services de facility management à de nombreuses compagnies importantes Dalkia Česká republika est le prestataire des services de facility management à nombre de compagnies et d immeubles d importance, surtout à Prague. Quels sont aux yeux des représentants de ces compagnies les principaux avantages résultant du fait que le soin de leurs bâtiments et installations est assumé par une compagnie externe? Dans quelle direction, selon eux, le métier de facility management se développera-t-il? Voici les réponses de Jindřich Hess, directeur général de la société ELTODO EG, de Jean-François Ehrlich, gérant de la société Smíchov Terrasse qui est propriétaire du Palais Křižík, et de Milan Polák, directeur technique de l hôtel pragois Hilton, à ces questions ainsi qu à d autres questions posées par le Reporter Bleu. Budova společnosti ELTODO EG Le bâtiment d ELTODO EG 1) Comment comprenez-vous le terme de «facility management»? Jindřich Hess : «Ces dernières années, ce terme connaît un développement relativement dynamique tout comme, bien évidemment, son contenu. Pour moi, il représente, avant tout, la prestation d activités et de services auxiliaires d un haut niveau de professionnalisme que l on ne peut inclure dans le cœur de métier d une compagnie.» Jean-François Ehrlich: «Cette expression trop vaste regroupe différentes activités qui doivent être clairement définies et séparées: le facility management technique - maintenance, réparations et améliorations, ensuite la gestion administrative de l immeuble et la gestion commerciale - services aux locataires et relocation. C est donc au propriétaire de définir clairement les services qu il souhaite obtenir.» Milan Polák : «Les activités techniques au sein de toute l enseigne Hilton sont désignées par le sigle POMEC. Pour moi, le facility management représente l ensemble des activités qui ont une influence positive sur les différentes composantes de ce sigle : Propriété, Opération, Maintenance, Énergie, Coûts.» 2) Pourquoi avez-vous décidé d externaliser le service de facility management? Jindřich Hess : «Parce que nous pensons que chacun devrait faire ce qu il sait faire, ce que savent faire les experts qu il emploie et ce qu il est capable de faire avec le niveau de qualité requis. Nous envisageons bien sûr des économies de personnel, d énergies et de coûts. Nous ne voulons cependant pas externaliser tous les services entrant dans le facility management. Nous sommes d avis qu à partir d une certaine taille et importance, une compagnie doit se charger elle-même de certaines activités. Nous avons opté pour la coopération avec un partenaire qui nous est proche, la société Dalkia. Nous collaborons dans les domaines de la propreté, du gardiennage des lieux et de la maintenance des immeubles et des équipements techniques des bâtiments. La fourniture de chaleur est une particularité de notre coopération.» Jean-François Ehrlich: «Nous n avons externalisé que le facility management technique. Notre bâtiment Palais Krizik a été équipé de technologies plutôt sophistiquées pour lesquelles nous souhaitons disposer de techniciens compétents dans chaque domaine. Seule une société comme Dalkia peut offrir sous un seul contrat l ensemble des services souhaités. En outre nous souhaitons offrir à nos locataires une prestation efficace et une grande réactivité pour leur permettre de bénéficier d un grand confort dans l usage de leurs locaux. Les systèmes mis en place par Dalkia nous paraissent répondre à cette attente : présence sur place, Hot line ainsi que la nouvelle D line.» Milan Polák : «La société Hilton a externalisé de nombreuses activités où le principal critère est le coût de la propre main d œuvre, incluant donc le facility management. La société Dalkia Česká republika (anciennement Ekoterm) a fourni ce service à notre hôtel depuis sa mise en service en 1991.» 3) Quels sont les principaux avantages que doit vous apporter la société prestataire de services de facility management? Jindřich Hess : «Nous attendons principalement le professionnalisme, la substituabilité et la disponibilité des services 24 heures sur 24. L une des conditions essentielles devrait être l approche active de tous les intervenants dans la solution des problèmes, dans les innovations et dans la planification des investissements dans les domaines confiés.» Jean-François Ehrlich : «La réponse à cette question est clairement exprimée ci-dessus. A cela il faut ajouter les avantages de la taille de Dalkia sur le marché et la qualité de ses références.» Milan Polák : «L on peut mentionner d emblée plusieurs raisons : la réduction des coûts d exploitation des bâtiments, les propositions pour introduire d autres économies d énergies, une plus longue durée de vie des machines et des installations, des mesures environnementales, un degré de satisfaction plus élevé des clients de l hôtel et une collaboration basée sur des principes de partenariat.» 4) Quelle est votre vision de l évolution future dans le domaine des prestations de facility management? Jindřich Hess : «Je crois que c est la bonne voie. Je ne suis pas en mesure de prévoir que les services ainsi fournis poursuivront ou non leur expansion ; cependant, une chose est certaine, c est que nous ne devrions pas nous distraire par des activités qui ne sont pas directement liées à ce que nous savons faire et faisons nous-mêmes. De plus, nous sommes certains que les activités auxiliaires sont exécutées à un niveau de qualité élevé et de façon fiable.» Jean-François Ehrlich : «La nature des propriétaires d immeubles de bureau (fonds d investissements, grandes sociétés spécialisées dans l immobilier etc.) qui ne disposent pas des compétences à l interne et ne souhaitent pas en disposer ajouté à la sophistication toujours plus grande des technologies installées dans les immeubles et les exigences légitimes des locataires me font penser que cette activité ne peut que se développer, en particulier tout ce qui concerne les aspects techniques et la maintenance.» Milan Polák : «Résolument, l avenir appartient au facility management. Il suffit de regarder l élan qu a connu ce service au cours des dernières années. Il est bon de voir que non seulement des compagnies étrangères mais aussi de nombreuses compagnies domestiques opèrent dans ce domaine.» Palác Křižík Le Palais Křižík 07

8 naši zaměstnanci Klienti se mohou plně soustředit na své podnikání Ještě před několika lety byl pojem facility management pro většinu zaměstnanců Divize Praha, jejíž specializací jsou právě služby z tohoto oboru, velkou neznámou. V současné době, kdy počet klientů Dalkie v hlavním městě potěšitelně narůstá, již ale všichni vědí, co od nich zákazníci očekávají, a snaží se jejich požadavkům vyhovět co nejlépe. Modrého reportéra zajímalo, jak zaměstnanci pražské divize Dalkie Česká republika vnímají oblast facility managementu. Co se vám vybaví pod pojmem facility management? Radek Pařízek, vedoucí obchodního oddělení: FM chápu jako souhrn podpůrných služeb nezbytných pro fungování jednotlivých subjektů. Jedná se o správu, obsluhu, údržbu a servis technologických a energetických zařízení, ale i další služby zajišťující podporu klíčových procesů zákazníka. Součástí námi poskytovaných služeb jsou i návrhy úsporných opatření, celková garance provozovaných zařízení a spolupráce při zajištění financování investic. Ing. Pavel Baťha, projektový manažer: Jde o komplexní správu nemovitosti, kdy klientům odpadá starost o řádný chod budovy a technologií a mohou se plně soustředit na svůj core bussines. Ing. Petr Loskot, vedoucí provozní jednotky FM: Pod tímto pojmem si představuji technickou odpovědnost za celý objekt. Obecně by to měla být správa všech technologií i činností přímo souvisejících s chodem budovy a zařízení zákazníka. Ing. Martin Brůha, vedoucí sektoru FM Hotely: FM vnímám jako soubor činností, pomocí kterých se snažíme sladit jednotlivé pracovní procesy a oblasti - technické, procesní, ekonomické, ekologické, psychologické a etické. Jedná se převážně o provoz, preventivní údržbu, servis různých technologických celků a s tím spojené služby. Mgr. Zuzana Bastinová, vedoucí personálního útvaru: FM pro mě představuje smluvní zajištění širokého spektra služeb prostřednictvím externí firmy. Z pohledu lidských zdrojů to vypadá tak, že zákazníkovi pronajímáme naši kvalifikovanou pracovní sílu. Klient si určuje druh dodávaných služeb a tím i profesní a společenské požadavky na naše zaměstnance. Jaké jsou klíčové priority klientů v oblasti poskytování služeb FM? Radek Pařízek: U některých klientů doposud byla jedinou prioritou cena služeb. Poslední dobou se ale tento trend začíná postupně měnit. V čele žebříčku priorit zákazníků je nyní kvalita, rozsah požadovaných služeb, jejich organizace a přiměřená cena. Často hrají roli také zkušenosti, reference, podpůrné služby (dodávka energií, helpdesk, call centrum atd.), výše pojištění poskytovatele a reakceschopnost na požadavky klientů. Přesně toto Dalkia nabízí a umí dělat. Pavel Baťha: Priority se liší v závislosti 08 na předmětu podnikání klienta. V případě výrobní činnosti je logicky hlavním zájmem nenarušit výrobní proces. Co se týká ubytovacích zařízení, mezi nejnáročnější zákazníky patří hotely specializující se na konferenční turistiku. Jejich klient zůstává zpravidla na jednu noc a v případě závady, která není operativně a rychle odstraněna, odjíždí z hotelu nespokojen. Petr Loskot: V prvé řadě to je zručnost a dobrá technická orientace našich zaměstnanců a managementu ve všech odvětvích, dále rychlost dodávaných služeb a materiálu a samozřejmě vlídné a profesionální jednání. Martin Brůha: Hlavním cílem je poskytnout klientovi jistotu, že se může soustředit na hlavní oblast svého podnikání a ostatní činnosti, které jsou ovšem životně důležité pro jeho fungování, může přenechat specialistům. V našem případě se jedná zejména o zajišťování provozu technologie budov, přípravu plánů údržby a servisu, sledování různých provozních údajů a spotřeb, vše s ohledem na minimalizaci nákladů. Které výhody přináší outsourcing služeb FM zákazníkům? Radek Pařízek: Klient přenechá podpůrné činnosti profesionálovi a věnuje se svému hlavnímu předmětu činnosti. Dalším nemalým přínosem je, že smluvně-právní vztah (zákazník - FM společnost) je jednodušší než vztah pracovně-právní (zaměstnanec - zaměstnavatel), zejména v oblasti sankcí, rizik, pojištění a případného ukončení smlouvy. Pavel Baťha: Zákazník nemusí zaměstnávat lidi ve specializovaných profesích, pro které by neměl dostatek práce. Při vyjednávání o dodávkách médií (elektřina, voda, plyn) má silnější pozici. Nemusí se starat o jednotlivé zákonné revize a prohlídky, které mu poskytovatel dělá dle předem stanoveného plánu. V případě nepředvídatelné události má k dispozici profesionální tým, který mu v reálném čase pomáhá problém řešit. Jakou přidanou hodnotu přinášíte pro uspokojení potřeb zákazníka? Martin Brůha: V prvé řadě je potřeba zákazníkovi a jeho požadavkům detailně rozumět a umět na ně dobře reagovat. Hlavní přidanou hodnotu vidím v rychlosti a kvalitě služby. Na základní facility management se nabaluje řada nestandardních požadavků, proto další přidanou hodnotu vidím v komplexnosti našich služeb. V neposlední řadě jsou pro klienta významné projekty úspor a využití energie, při kterých jako provozovatel můžeme velmi pomoci. Petr Loskot: Můžeme se opřít o silný team v zázemí společnosti (nákup, obchod, FM), který je schopen řešit kvalitně a rychle jakoukoliv situaci a toto know-how následně uplatnit. Jaké jsou klíčové požadavky na kvalifikaci pracovníků, kteří zajišťují služby FM? Zuzana Bastinová: Co se týče našich techniků, snažíme se o maximální polyvalenci. Základem by mělo být elektro vzdělání doplněné znalostmi z oblasti vzduchotechniky, klimatizace, MaR. instalatérství, sváření, zámečnictví, dále znalostmi z oblasti provozu kotelen a plynových zařízení atd. U vedoucích pracovníků je minimálním požadavkem maturita s praxí nebo VŠ, výhodou je zaměření na oblast elektrotechniky. Zejména v oblasti hotelových provozů, kde často přicházíme do styku se zahraničním managementem, se snažíme prohloubit jazykové znalosti. Velmi dbáme na to, aby naši zaměstnanci uplatňovali prozákaznický přístup, a snažíme se o zvyšování úrovně komunikace s klientem. Již mnohokrát se nám potvrdilo, že srozumitelná komunikace mezi námi a zákazníkem na provozovaném místě je základem úspěšné budoucí spolupráce. Jaké formy školení a vzdělávání je nutné zajistit pro pracovníky v oblasti FM? Zuzana Bastinová: Již třetím rokem pořádáme pravidelná školení zaměřená na zákaznickou orientaci, na komunikaci s klientem a nemohu nezmínit zvyšování povědomí o naší společnosti jako takové. K těmto školením přibývá i jazykové vzdělávání, jelikož našimi zákazníky v Praze jsou především zahraniční společnosti. Maximální pozornost věnujeme rekvalifikaci, zvláště v oboru elektro, a snažíme se prohlubovat spolupráci se školami. Jaká je podle vás budoucnost v oblasti služeb FM? Radek Pařízek: Myslím si, že význam služeb FM bude stále větší. V rostoucím konkurenčním prostředí se každý subjekt musí soustředit na co nejefektivnější řízení procesů, nákladů a kvality tak, aby dosáhl požadovaných výsledků. K tomu zákazník potřebuje stále více času a hlavně pomoc od profesionální FM společnosti. Záměrně říkám profesionální, protože nemám na mysli firmy, které nabízejí služby s nízkou přidanou hodnotou (např. pouze lidskou sílu za co nejlevnější cenu). Pavel Baťha: Domnívám se, že díky vzrůstajícímu počtu kancelářských, nákupních a ubytovacích kapacit bude poptávka po FM službách stoupat. Souběžně se trh bude cenově stabilizovat v důsledku zvyšujících se nároků na tyto služby.

9 nos collaborateurs Les clients peuvent se concentrer pleinement sur leur coeur de métier Il y a à peine quelques années la notion de facility management était une grande inconnue pour la plupart des employés de la Division de Prague, dont ce secteur est justement le champ de spécialisation. Mais maintenant, alors que la clientèle de Dalkia dans la capitale connaît une croissance dont on ne peut que se féliciter, tous savent ce que les clients attendent d eux et s efforcent de répondre le mieux possible à leurs besoins. Le Reporter bleu a voulu savoir comment les collaborateurs de la division pragoise de Dalkia Česká republika percevaient le facility management. Que signifie pour vous l expression facility management? Radek Pařízek, responsable commercial : «Je comprends le FM comme l ensemble des services de soutien indispensables au fonctionnement de chaque organisation. Il s agit de l administration, du fonctionnement, de la maintenance et des réparations des installations technologiques et énergétiques, mais aussi d autres services venant soutenir les processus essentiels du client. Des propositions de mesures d économie, une garantie globale pour les installations gérées et une coopération lors des opérations de financement des investissements sont également parties des services que nous fournissons.» Pavel Baťha, manager de projet : «Il s agit de se charger de la gestion complète d un bien immeuble, libérant ainsi les clients du souci du bon fonctionnement d un bâtiment et des technologies, et leur permettant de se consacrer entièrement à leur «core bussines.» Petr Loskot, chef de l unité opérationnelle de FM : «J imagine sous cette notion la responsabilité technique de l ensemble d un bâtiment. De manière générale, ce devrait être la gestion de toutes les technologies et activités directement liées à l exploitation du bâtiment et à la marche des installations du client.» Martin Brůha, chef du secteur FM Hôtels : «Je conçois le FM comme un ensemble d activités par lesquelles nous nous efforçons d harmoniser tous les processus professionnels et les domaines technique, méthodologique, économique, écologique, psychologique et éthique. Il s agit avant tout de l exploitation, de la maintenance préventive et des réparations des différents ensembles technologiques et des services connexes.» Zuzana Bastinová, responsable ressources humaines : «Le FM représente pour moi la fourniture contractuelle d une vaste gamme de services par une firme externe. Au plan des ressources humaines, il s agit de louer au client notre main d œuvre qualifiée. Le client détermine le type des services requis, ce qui à son tour définit les exigences professionnelles et de présentation concernant nos employés.» Quelles sont les grandes priorités des clients concernant la fourniture de services de FM? Radek Pařízek : «Pour certains clients, la seule priorité était jusqu à récemment le prix des services. Mais, ces derniers temps, cette tendance commence à se modifier graduellement. En haut de l échelle des priorités des clients il y a désormais à côté d un prix raisonnable la qualité, l étendue des prestations et leur organisation. De même l expérience, les références, les services de soutien (livraison d énergies, helpdesk, call centre, etc.), la couverture d assurance du fournisseur et la capacité de réagir aux demandes du client jouent souvent un rôle. C est exactement là ce qu offre et en quoi excelle Dalkia.» Pavel Baťha : «Les priorités diffèrent en fonction de l objet social du client. Dans le cas d une activité de production, que le processus de production ne soit pas perturbé figure, logiquement, au premier plan. Dans le secteur de l hébergement, les hôtels se spécialisant dans le «tourisme de conférences» sont parmi les clients les plus exigeants : leurs clients ne réservent généralement qu une seule nuitée et en cas de problème dont la rectification n est pas bien organisée et qui n est pas réglé rapidement, ils repartent avec une mauvaise impression de l hôtel.» Petr Loskot : «Il s agit avant tout de l habileté et du solide bagage technique de nos employés et de notre management dans tous les secteurs, puis de la rapidité dans la prestation des services et dans la livraison du matériel et, bien entendu, de la courtoisie et du professionnalisme de nos collaborateurs.» Martin Brůha : «Le but principal est de donner au client la certitude qu il peut se concentrer sur son métier et laisser à des spécialistes les autres activités qui sont cependant d une importance cruciale pour ses opérations. Dans notre cas, il s agit avant tout de prendre en charge l exploitation de bâtiments, la préparation de plans de maintenance et de réparations, le suivi de diverses données opérationnelles et des consommations, en optimisant les coûts du client.» Quels avantages l externalisation des services de FM apporte-t-elle aux clients? Radek Pařízek : «Le client confie les activités de soutien à un professionnel et se consacre à son métier principal. Autre avantage de taille, les rapports entre parties contractantes (client société de FM) sont plus simples que dans une relation entre employé et employeur, surtout en matière de sanctions, de risques, d assurance et, le cas échéant, de résolution du contrat.» Pavel Baťha : «Le client n a pas besoin d embaucher des spécialistes pour lesquels il n aurait pas en général assez de travail. Lors de négociations concernant les livraisons de fluides (électricité, eau, gaz), sa position est plus solide. Il n est pas forcé de s occuper de chaque inspection ou contrôle requis par la loi ; le prestataire s occupe de tout pour lui suivant un plan fixé à l avance. En cas d événement imprévu, il dispose d une équipe de professionnels qui l aide en temps réel à résoudre le problème.» 09

10 naši zaměstnanci / nos collaborateurs Quelle valeur ajoutée apportez-vous à la satisfaction des besoins du client? Martin Brůha : «Il faut avant tout bien comprendre le client et ses attentes, et savoir y bien réagir. Je vois la principale valeur ajoutée dans la rapidité et la qualité des services. Toute une série de besoins spécifiques viennent se greffer au facility management de base et c est pourquoi je vois une autre valeur ajoutée dans l exhaustivité de nos services. Dernière chose, mais non la moindre pour le client, les projets d économies et d utilisation d énergie auxquels nous pouvons apporter une énorme contribution en tant qu exploitant.» Petr Loskot : «Nous pouvons dans notre société nous appuyer sur une puissante équipe (achat, commerce, FM), dont le savoir-faire permet le règlement rapide et complet de n importe quelle situation.» Quelles sont les principales exigences en matière de qualification des collaborateurs chargés des services de FM? Zuzana Bastinová : «S agissant de nos techniciens, nous nous efforçons de parvenir à une polyvalence maximale. La base devrait être une formation d électricien, complétée de connaissances en CVC, GTC, plomberie, soudure, mécanique, et, encore, en exploitation de chaudières et d installations au gaz, etc. Pour les cadres, on requiert au moins un baccalauréat avec de l expérience pratique ou une école supérieure, une spécialisation en électrotechnique constituant un avantage. Nous nous efforçons d approfondir les connaissances linguistiques, surtout pour l exploitation d installations hôtelières, où nous avons souvent affaire à un management étranger. Nous veillons attentivement à ce que nos employés adoptent une approche ouverte envers la clientèle et nous nous efforçons d accroître la qualité de la communication avec les clients. Nous avons constaté à plusieurs reprises déjà qu une communication claire entre nous et le client sur le terrain est essentielle à une bonne coopération dans l avenir.» Quels types de formation et d apprentissage faut-il prévoir pour les employés du FM? Zuzana Bastinová : «Cela fait déjà trois ans que nous organisons des formations régulières, axées sur la clientèle et la communication avec les clients, et je ne peux pas passer sous silence le renforcement de la visibilité de notre société. S ajoute à ces formations un apprentissage linguistique, car nos clients à Prague sont surtout des sociétés étrangères. Nous portons toute l attention possible à la reconversion professionnelle, particulièrement dans le domaine de l électricité, et nous nous efforçons d approfondir la coopération avec les écoles.» Comment se présente selon vous l avenir dans le domaine des services de FM? Radek Pařízek : «Je pense que l importance des services de FM ira croissant. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, chaque organisation doit veiller à avoir la gestion la plus efficace possible des processus, des coûts et de la qualité, de façon à parvenir aux résultats voulus. Pour cela, le client a de plus en plus besoin de temps et, surtout, de l aide de sociétés spécialistes du FM. C est à dessein que je dis «spécialistes», car je ne tiens pas compte des sociétés proposant des services à faible valeur ajoutée (par ex. uniquement de la main d œuvre au prix le plus bas possible).» Pavel Baťha : «Je pense qu avec le développement des capacités de bureaux, d achat et d hébergement, la demande en services de FM augmentera. Parallèlement, les prix du marché se stabiliseront en conséquence d exigences accrues concernant ces services.» Dalkia klade důraz na komunikaci se zákazníky Prioritním cílem společnosti Dalkia při plnění smluv na facility management a multitechnické činnosti je poskytovat co nejkvalitnější služby, které závisí také na úrovni komunikace se zákazníky. Abychom zlepšili celkovou kvalitu služeb a informovanost našich klientů, dáváme jim k dispozici několik komunikačních nástrojů: Call Centrum, které zajišťuje nepřetržitý telefonický příjem dotazů a požadavků klientů a důsledné zajišťování zpětné vazby, a 10 také internetovou službu D-line. Zákazník má díky tomuto systému možnost v reálném čase sledovat veškeré požadavky na zásahy prováděné naší společností, jakož i všechny informace týkající se provozu příslušných objektů, popsal základní komunikační nástroje vedoucí útvaru řízení distribuce a služeb Dalkie Gilles Hild a dodal: Využití dalších forem efektivní průběžné komunikace se zákazníkem je každodenní výzvou pro naše pracovníky. Dalkia met l accent sur la communication avec les clients L objectif prioritaire de la société Dalkia lors de l accomplissement des contrats de facility management et d activité multitechnique est de fournir les services de la meilleure qualité possible, qui dépendent également du niveau de communication avec les clients. «Pour améliorer la qualité d ensemble des services et l information de nos clients, nous mettons à leur disposition plusieurs instruments de communication: un centre d appels (Call Centrum), assurant la réception téléphonique ininterrompue des questions et demandes des clients et la fourniture conséquente d une rétroaction, tout comme le service Internet D-line. Grâce à ce système, le client a la possibilité en temps réel de suivre toutes les demandes concernant les interventions entreprises par notre société, de même que toutes les informations concernant l exploitation des bâtiments correspondants,» nous a décrit Gilles Hild, responsable de la gestion de distribution et services de Dalkia, en parlant des instruments de base de communication, tout en rajoutant: «L utilisation d autres formes de communication efficace et permanente avec le client est un challenge quotidien pour nos employés.»

11 Vybraní klienti Dalkie Česká republika Les clients choisis de Dalkia Česká republika 11

12

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST VY_32_INOVACE_FJ_152 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast:

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 16-17. str./p. 6-7. str./p. 12-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2009 květen mai Náměstkyně

Více

VENDRE prodat, prodávat

VENDRE prodat, prodávat impératif (rozkazovací způsob) finis finissons finissez skonči skončeme skončete VENDRE prodat, prodávat je vends tu vends il/elle vend présent (přítomný čas) prodávám prodáváš prodává passé composé (minulý

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Chapeau Dalkia Morava!

Chapeau Dalkia Morava! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia Morava, Olterm&TD a AmpluServis Reporter Bleu, une revue de Dalkia en Moravie 2002 / červen / juin Dalkia Morava Podnikatel roku v Olomouci Dalkia

Více

cesta k optimalizaci nákladů

cesta k optimalizaci nákladů ENERGETICKÉ SLUŽBY cesta k optimalizaci nákladů Pavel Míčka Praha, 26.8.2008 Představení Dalkia Dalkia jako součást světové skupiny g představuje v ČR největšího nezávislého výrobce a distributora tepla

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHEQUE POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRO SPOLEČNOSTI AKTIVNĚ PODPORUJÍCÍ TECHNICKÉ

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_154 Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný PRACOVNÍ LIST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie:

Více

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005

Laurent Barrieux a François Leimgruber prezentovali hospodářské výsledky za rok 2005 5 / 2006 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 08.10.2004 KOM(2004)644 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 527/2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Žádost o práci ve Francii

Žádost o práci ve Francii Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci ve Francii Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

3 / 2006 květen mai. člen skupiny

3 / 2006 květen mai. člen skupiny 3 / 2006 květen mai Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2006 červen juin. člen skupiny

4 / 2006 červen juin. člen skupiny 4 / 2006 červen juin Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka

K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka K významu konektorù ve výuce francouzského odborného jazyka Jana Kozmová* Konektory a jejich správné pou ití v obecném i odborném jazyce jsou pøedmìtem tzv. textové gramatiky (grammaire du texte). K porozumìní

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2012 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2012 listopad novembre Dalkia

Více

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání.

Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Publikace vznikla v rámci kmenového úkolu NÚV Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Kateřina Juřičková, Jitka Tůmová, 2015 ISBN 978-80-7481-148-7 Vydal NÚV, Praha 2015 Metodické komentáře

Více

Facility Management - Efektivní provozování zařízení hotelu

Facility Management - Efektivní provozování zařízení hotelu SOR Sales Dept. Facility Management - Efektivní provozování zařízení hotelu Ing. Tomáš Polák t.polak@iss iss-optimal.com 1 OBSAH Facility Management obecně Definice; proč externí Facility Management? Podpůrné

Více

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004

Lyon: České obchodní projekty odměněny zvláštní cenou poroty ve finále soutěže Vítězství Dalkie 2004 1 / 2005 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République Tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ

MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ LEÇON DEUX 2 MA FAMILLE ET MOI / MOJE RODINA A JÁ J aimerais bien vous présenter ma famille. Nous sommes une famille nombreuse. Nous avons une ferme dans les montagnes. Nous, ça veut dire mes parents,

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia Česká republika má nového akcionáře Nouvel actionnaire de Dalkia Česká republika str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2009 prosinec décembre

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 21-30 Návrh zprávy (PE 355.367v04-00) Jacques Toubon Návrh směrnice

Více

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004

3 / Nejlepší obchodní projekty byly oceněny v soutěži Vítězství Dalkie 2004 3 / 2004 červen june Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38

str./p. 16 str./p. 26 str./p. 38 modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

francouzština Jméno, příjmení, tituly:...

francouzština Jméno, příjmení, tituly:... francouzština Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p.

reportér modrý Nový Jičín rozšířil řady významných klientů Dalkie Nový Jičín s est rangée parmi les grands clients de Dalkia str./p. modrý reportér Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p.

REPORTÉR. modrý. Národní muzeum nabízí návštěvníkům nevšední zážitky Le Musée national offre des expériences peu banales à ses visiteurs str./p. modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2011 srpen aout ˆ Den

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2012 únor février modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2012 únor février Smlouva

Více

Dialogue des cultures : interprétation, traduction

Dialogue des cultures : interprétation, traduction Colloque international Dialogue des cultures: interprétation, traduction organisé par l Institut de Traductologie Université Charles de Prague, en collaboration avec l association Gallica et l Union des

Více

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur

21 LEÇON VINGT ET UN. Problèmes d ordinateur 2 18 314 21 LEÇON VINGT ET UN Problèmes d ordinateur Au musée, l inauguration de l exposition approche à pas de géant et il reste encore beaucoup à faire. Ces derniers jours, Hélène est à son bureau du

Více

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22

str./p. 8-9 str./p. 12-15 str./p. 20-22 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2011 květen mai Francouzský

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT

REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY REMISE DE PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ CENY FRANCOUZSKO-ČESKÉ

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne 10.12.2004 KOM(2004)794v konečném znění. Návrh NAŘÍZENÍ RADY "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.12.24 KOM(24)794v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního

Více

COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti

COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti COFELY a.s. Facility Services Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Název: Suivi d une réaction par conductimétrie

Název: Suivi d une réaction par conductimétrie Výukové materiály Název: Suivi d une réaction par conductimétrie Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace,

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

LA BELGIQUE MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 LA BELGIQUE Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. Dalkia získala společnost NWR Energy Rachat de la société NWR Energy str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2010 březen mars Dalkia

Více

Stéphane Audeguy : Rom@

Stéphane Audeguy : Rom@ MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav románských jazyků a literatur Překladatelství francouzského jazyka Barbora Kašová Magisterská diplomová práce Stéphane Audeguy : Rom@ (analyse traductologique

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava

Fête de la Saint-Venceslas / Svátého Václava SOKOL DE PARIS Association Sportive et Culturelle Bulletin / Zpravodaj Sommaire / Obsah Fête de la Saint Venceslas Premier semestre au Sokol de Paris Cérémonies du souvenir Info Contacts Août 2015 N 75

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Předmět: Francouzský jazyk

Předmět: Francouzský jazyk Předmět: Francouzský jazyk Charakteristika předmětu francouzský jazyk 2. stupeň Vyučovací předmět francouzský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk

Více

4 / 2003. prosinec décembre

4 / 2003. prosinec décembre 4 / 2003 prosinec décembre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM &TD Olomouc,

Více

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône

Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France. Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Le financement de l accueil individuel de la petite enfance en France Céline Argenti-Dubourget, CAF des Bouches-du-Rhône Financování nerodinné individuální péče o děti ve Francii Céline Argenti-Dubourget,

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů Studijní program B7310 Filologie a) Studijní obor Francouzština ve sféře podnikání prezenční

Více

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8

REPORTÉR. modrý. Používejte své OOPP, mohou vám zachránit život «Portons nos EPI, ils nous sauvent la vie» str./p. 8 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie

3 / 2003. Pavel Dostál: Daleká cesta z Moravy až na sever Čech. Dalkia se v Praze stará o nejlepší hotely. Jarmark Nadačního fondu Dalkie 3 / 2003 říjen octobre Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, ZTO, OLTERM &TD Olomouc, Teplárna

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Organizace Český telekomunikační úřad IČ 70106975 Datum vyplnění 6. 10. 2011 Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Vážená paní, vážený pane, naše společnost, INCOMA GfK, která se specializuje

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2013 listopad novembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2013 listopad novembre Slavnostní

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur Magisterská diplomová práce Brno 2013 Kateřina Volfová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a

Více