reportér modrý str./p. 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "reportér modrý str./p. 13"

Transkript

1 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2008 říjen octobre Róbert Petrovický: Hokejisté Vítkovic mají velkou chuť vyhrávat. Róbert Petrovický : «Les hockeyeurs de Vítkovice ont très envie de gagner». str./p. 13 Známe nejlepší obchodní a technické projekty roku 2007! Nous connaissons les meilleurs projets commerciaux et techniques de l année 2007! str./p. 21 Zaměstnanci Dalkie jsou opravdoví profesionálové, míní jeden z majitelů Paláce Křižík Jean-François Ehrlich «Les collaborateurs de Dalkia sont de vrais professionnels», dit M. Jean-François Ehrlich, un des propriétaires du Palais Křižík str./p. 26

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 05 page 05 strana 10 page 11 strana 13 page 13 strana 16 page 16 strana 19 page 19 strana 26 page 27 strana 30 page 30 strana 31 page 31 strana 34 page 35 strana 36 page 37 strana 40 page 41 strana 42 page 43 strana 47 page 47 strana 48 page úvodník Éditorial Dotazy našich zaměstnanců Questions de nos employés Aktuality Actualités Vytápění Mariánské Lázně je novou akvizicí Dalkie Vytápění Mariánské Lázně est la dernière acquistion en date de Dalkia Róbert Petrovický: Hokejisté Vítkovic mají velkou chuť vyhrávat. Róbert Petrovický : «Les hockeyeurs de Vítkovice ont très envie de gagner». Yorick Treille: Je pro mne ctí hrát v české extralize. Yorick Treille : «C est un honneur pour moi de jouer dans le championnat tchèque». Známe nejlepší obchodní a technické projekty roku 2007! Nous connaissons les meilleurs projets commerciaux et techniques de l année 2007! Zaměstnanci Dalkie jsou opravdoví profesionálové, míní jeden z majitelů Paláce Křižík Jean-François Ehrlich «Les collaborateurs de Dalkia sont de vrais professionnels», dit M. Jean-François Ehrlich, un des propriétaires du Palais Křižík Proč je Dalkia nejlepším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji? Pourquoi Dalkia est-elle le meilleur employeur de la Région de Moravie-Silésie? Dalkia v pohybu Dalkia en mouvement Bianka Klapuchová vlastní unikátní sbírku porcelánových panenek Bianka Klapuchová possède une collection unique de poupées en porcelaine Představujeme profesi Technik BOZP a PO Nous vous présentons la profession Technicien SST et SI Manželé Březní si výrobou modelů automobilů Formule 1 plní své sny Les époux Březný réalisent leur rêve en produisant des maquettes de Formule 1 Vítězství v Gigacupu 2008 obhájili fotbalisté Divize Ostrava (Elektrárna Třebovice) Les footballeurs de la Division d Ostrava (Elektrárna Třebovice) ont remporté la Gigacup pour la deuxième année consécutive Křížovka Mots croisés Giga Cup 2008 Giga Cup 2008 Vydává/Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Renaud Capris, Eva Tmejová, Olivier Rigaux, Milan Wagner, Hana Šulová, Martina Kantorová, Aline Capris Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Hana Šulová, Dana Ešnerová, Martina Kantorová Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: / Nous recevrons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: dalkia.cz

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, věřím, že jste si během vaší letní dovolené všichni dobře odpočinuli a že jste se znovu s chutí a čistou myslí zapojili do pracovního procesu s vědomím, že před námi stojí řada důležitých cílů. Jsem hluboce přesvědčen, že všichni máme velké zkušenosti, schopnosti a motivaci k tomu, abychom naše cíle naplnili a abychom z naší práce měli radost a uspokojení. Naše heslo Dalkia Dynamic Společně by nemělo být pouze prázdným sloganem, ale skutečným nalezením spolupráce mezi zaměstnanci všech divizí, dceřiných společností a ředitelství. Přestože se názory na určité záměry mohou někdy různit, výsledek musí být pouze jeden, a to je úspěch a spokojenost všech zúčastněných stran. Uvědomme si, že další rozvoj skupiny Dalkia v České republice a nové akvizice jsou a budou čím dál složitější a náročnější, neboť i požadavky a nároky našich zákazníků se stále zvyšují. Stejně důležité, jako je získávat nové klienty, je věnovat velkou péči a pozornost zákazníkům stávajícím. Měli bychom se k nim chovat tak, jako kdybychom o ně neustále znovu usilovali. Měli bychom jednat důstojně a slušně také s našimi dodavateli a chovat se k nim tak, jak si přejeme, aby se všichni chovali k nám. Ale nejen prací živ je člověk. Neméně důležité je uvolnit se, odpočinout si, sejít se s přáteli. Jak jistě mnozí víte, skupina Dalkia v České republice je sponzorem a partnerem mnoha sportovních, kulturních a společenských aktivit. V oblasti sportu podporujeme například hokej ve Vítkovicích a Ústí nad Labem, fotbal v Karviné, basketbal v Novém Jičíně a mnoho dalších menších či větších akcí. Jsme partnerem různých kulturních festivalů, divadelních představení, koncertů nebo výstav. Těším se, že se na některé z těchto mimopracovních akcí někdy setkáme. Jsem hrdý na to, že skupina Dalkia v České republice není vnímána jen jako významná energetická společnost, ale také jako firma, která neopomíjí zájmy a potřeby občanů v regionech, kde působí. Naše podpora nejrůznějších aktivit přispívá k pozitivnímu vnímání Dalkie mezi obyvateli a představiteli krajů, měst a obcí, kde jsme přitomni. Díky tomu, že se naše společnost angažuje v řadě veřejných akcí, se lidé mohou dozvědět, co Dalkia dělá a představuje. Závěrem mi dovolte, abych vám všem, zaměstnancům skupiny Dalkia v České republice a také našim klientům poděkoval za dosavadní spolupráci. Věřím, že i budoucí období přinese mnoho úspěchů a spokojenosti v naší práci. Jiří Lukeš náměstek generálního ředitele Chères lectrices, chers lecteurs, J espère que vous vous êtes tous bien reposés pendant vos vacances estivales et que vous avez repris votre travail avec envie, l esprit libre et conscients des nombreux objectifs importants qui nous attendent. Je suis intimement persuadé que nous avons tous de grandes expériences, capacités et motivations pour atteindre nos objectifs et être heureux et satisfaits de notre travail. Notre slogan «Dalkia Dynamic Společně» ne devrait pas être un slogan vide de sens, mais la recherche réelle d une collaboration entre les employés de toutes les divisions, filiales et de la direction. Bien que les opinions sur certains projets puissent parfois différer, il ne doit y avoir qu un seul et unique résultat, le succès et la satisfaction de toutes les parties. Prenons conscience du fait que le développement du groupe Dalkia en République tchèque et les nouvelles acquisitions sont et seront toujours plus compliqués et difficiles car les attentes de nos clients sont de plus en plus exigeantes. Comme il est important d acquérir de nouveaux clients, il est tout aussi crucial de consacrer une grande attention et un grand soin aux clients actuels. Nous devrions nous comporter envers eux comme si nous devions constamment les reconquérir. Nous devrions agir dignement et correctement également avec nos fournisseurs et les traiter comme nous voulons que les autres nous traitent. Mais le travail ce n est pas tout dans la vie. Il est tout aussi important de se détendre, se reposer, retrouver ses amis. Comme vous êtes sûrement nombreux à le savoir, le groupe Dalkia en République tchèque est le sponsor et le partenaire de nombreuses activités sportives, culturelles et mondaines. Dans le domaine sportif nous soutenons par exemple le hockey à Vítkovice et Ústí nad Labem, le football à Karviná, le basket-ball à Nový Jičín et de nombreux événements plus ou moins importants. Nous sommes le partenaire de divers festivals culturels, représentations de théâtre, concerts ou expositions. J espère ainsi vous rencontrer un jour en dehors du travail à l occasion d un de ces événements. Je suis fier de ce que le groupe Dalkia en République tchèque ne soit pas perçu seulement comme une société énergétique, mais aussi comme une entreprise qui ne néglige par les intérêts et les besoins des citoyens des régions où elle opère. Notre soutien aux activités les plus diverses contribue à l image positive de Dalkia auprès des habitants et des représentants des régions, villes et communes où nous sommes présents. Grâce à l engagement de notre société dans de nombreuses actions publiques, les gens peuvent découvrir ce que Dalkia fait et représente. En conclusion je voudrais vous remercier vous tous, employés et clients du groupe Dalkia en République tchèque, de votre collaboration. Je suis sûr que l avenir continuera à nous apporter de nombreux succès et satisfactions dans notre travail. Jiří Lukeš adjoint au directeur général 03

4 dotazy našich zaměstnanců / questions de nos employés K čemu slouží průzkumy spokojenosti zaměstnanců? Dostal jsem z personálního oddělení se žádostí, abychom vyplnili dotazník k průzkumu spokojenosti zaměstnanců v naší společnosti. Dotazník jsem vyplnil a odevzdal, ale docela by mě zajímalo, k čemu tento průzkum slouží a jestli můžeme vyjádřením našeho názoru něco změnit nebo ovlivnit? Nemyslím si. À quoi servent les enquêtes de satisfaction des employés? J ai reçu un mail du département des ressources humaines nous demandant de remplir le questionnaire de l enquête de satisfaction des employés de notre société. Je l ai renseigné et renvoyé mais je suis curieux de savoir à quoi sert cette enquête et si en exprimant nos opinions nous pouvons changer ou influencer quelque chose? Je n en suis pas convaincu. Dalkia je společnost, která se velmi zajímá o názor svých zaměstnanců. Nedávno jsme se vás ptali na vaše názory v oblasti strategických cílů v rámci projektu Dalkia Dynamic Společně, tentokrát nás zajímá, jak hodnotíte celkovou atmosféru v naší skupině, společnosti i na vašem pracovišti. Jedním ze způsobů, jak zjistit, s čím jsou lidé ve své práci spokojeni a co by si naopak přáli zlepšit, je právě tato písemná anketa, jejímž cílem je analyzovat míru spokojenosti zaměstnanců ve všech společnostech a divizích patřících do skupiny Dalkia v České republice. Dotazník se týká různých oblastí: např. osobního rozvoje a motivace zaměstnanců, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, firemní kultury a hodnot, komunikace v rámci společnosti a řady dalších témat. Vaše odpovědi jsou podkladem pro analýzu situace ve společnosti a poté vytvoření tzv. akčního plánu, který nám pokaždé slouží jako vodítko, na co bychom se měli zaměřit a co bychom měli zlepšit, abyste se ve své práci cítili co nejlépe. Průzkum spokojenosti (v angličtině se mu říká Climate Survey) je již pátý v řadě, který naše společnost provádí, aby zjistila vaše názory. Současný průzkum navazuje na anketu z roku Výsledky těchto posledních dvou dotazníků budou srovnány a my se tak budeme moci dozvědět například to, ve kterých oblastech došlo ke zlepšení či kde zůstávají slabiny, na kterých je nutné více zapracovat. Vyzvali jsme vás, abyste své vyplněné dotazníky nepodepisovali. Chceme od vás slyšet vaše upřímné a otevřené názory. Jen tak budeme moci zjistit, co vás ve vašem profesním životě a na vašich pracovištích skutečně trápí a co byste si přáli změnit. Další zárukou anonymity a objektivity je to, že dotazníky zpracovává a analyzuje externí poradenská společnost. Děkujeme všem, kteří jste vyplnili naše dotazníky k průzkumu spokojenosti. Pomohli jste tím nejen nám, ale hlavně sami sobě.. Výrok Dalkia est une société qui s intéresse beaucoup à l avis de ses employés. Récemment nous vous avons demandé vos opinions en ce qui concerne les objectifs stratégiques dans le cadre du projet Dalkia Dynamic Společně, et cette fois-ci nous nous intéressons à votre appréciation de l ambiance générale dans notre groupe, notre société et sur votre lieu de travail. L un des moyens de connaître ce dont les gens sont satisfaits dans leur travail et ce qu au contraire ils souhaiteraient améliorer, est justement cette enquête écrite dont l objectif est d analyser le taux de satisfaction des employés dans toutes les sociétés et divisions appartenant au groupe Dalkia en République tchèque. Le questionnaire porte sur différents domaines dont, entre autres, le développement personnel et la motivation des employés, la protection de la santé et la sécurité au travail, la culture et les valeurs de l entreprise, la communication dans le cadre de la société etc. Vos réponses servent de support à une analyse de la situation dans la société puis à la création d un plan d action, qui nous sert à chaque fois de repère pour savoir sur quoi nous devrions nous pencher et ce que nous devrions améliorer pour que vous vous sentiez au mieux dans votre travail. L enquête de satisfaction (en anglais Climate Survey) est déjà la cinquième que notre société réalise pour connaître vos avis. L enquête actuelle fait suite à celle de Les résultats de ces deux derniers questionnaires seront Zcela spíše spíše v bec nevím/nechci comparés et nous pourrons ainsi connaître par exemple dans quels domai- souhlasím nesouhlasím nesouhlasím odpovídat x nes il y a eu des améliorations et où demeurent des faiblesses sur lesquelles il est nécessaire de travailler davantage. Nous vous avons invité à ne pas signer les questionnaires remplis. Nous voulons en effet entendre vos opinions franches et ouvertes car c est le seul moyen pour nous de déterminer ce qui vous dérange réellement dans votre vie professionnelle et sur votre lieu de travail et ce que vous voudriez changer. L anonymat et l objectivité de l enquête sont par ailleurs garantis par le fait que les questionnaires sont traités et analysés par une société de conseil externe. Nous remercions tous ceux qui ont participé à l enquête de satisfaction en renseignant notre questionnaire. Vous nous avez aidés mais surtout vous vous êtes aidés vous-mêmes. souhlasím Prosím, ozna te, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky, pro každý ádek platí volba jednoho výroku. PRACOVNÍ ODM NA Mimo ádná odm na má malý nebo 1. nemá žádný vliv na zp sob mé práce Zam stnanci jsou za sv j výkon 2. adekvátn odm n ni Zam stnavatel má dobrý systém 3. na ohodnocení mého individuálního výkonu KOMUNIKACE Komunikace mezi pracovními 4. skupinami je dobrá Komunikace mezi divizemi / 5. filiálkami a vedením Dalkie v R je dobrá Když spole nost provádí zm ny, 6. informace o nich jsou dob e p enášeny Komunikace v rámci spole nosti je 7. dobrá Komunikace v rámci mé pracovní 8. skupiny je dobrá Jsem spokojen/a s poradami, na 9. kterých dostávám informace ke své práci Pokud se d je n co d ležitého, co má vliv na mou práci, obvykle m o 10. tom nejd íve informuje m j p ímý nad ízený / mistr Myslím, že dostávám dostatek 11. informací, abych mohl/a d lat svou práci dob e Myslím, že m j p ímý nad ízený / mistr mi dává dostatek informací, 12. abych mohl/a d lat svou práci dob e Šéf mého šéfa si je v dom 13. problém na mé úrovni Zam stnanci mají dost p íležitostí k tomu, aby informovali vedení o 14. tom, co si myslí o problémech ovliv ujících jejich práci D V RA V ím, že Dalkia v R má p ed 15. sebou silnou, dlouhodobou budoucnost 2/6 Těšíme se na vaše další dotazy, které můžete posílat anonymně prostřednictvím ové adresy: (heslo:dalkia) na adresu Rádi odpovíme Vous pouvez continuer à poser des questions anonymement par l intermédiaire du compte (mot de passe : dalkia) en les adressant à Nous serons heureux d y répondre.

5 aktuality / actualités Dalkia Česká republika získala certifikát Investor in People Dalkia Česká republika se v červenci 2008 zařadila mezi úspěšné společnosti, které získaly mezinárodně uznávaný standard Investor in People (IIP). Tento prestižní certifikát představuje značku kvality v oblasti lidských zdrojů a oceňuje firmy, pro které jsou zaměstnanci a péče o ně prioritou. Dalkia Česká republika je jednou z prvních společností v rámci skupiny Veolia Environnement, která je jeho nositelem. Standard IIP je personální nástroj, který zaručuje cílené investice do zaměstnanců a jejich řízení v souladu se strategií a cíli společnosti. Díky IIP zvýšíme výkonnost a konkurenceschopnost naší firmy i motivaci a spokojenost našich zaměstnanců. Získáváme objektivní a prestižní zhodnocení kvality personálních služeb v interním prostředí i na externím trhu práce, vysvětlila ředitelka Dalkie Česká republika pro lidské zdroje Eva Tmejová. Udělení certifikátu IIP schválil certifikační orgán International Quality Centre ve Velké Británii po úspěšném auditu lidských zdrojů, který proběhl ve dnech 16. až 20. června na divizích Karviná, Ostrava a Přerov i na ředitelství. V jeho průběhu auditoři hovořili s řadou zaměstnanců Dalkie a ověřovali práci personalistů s nimi i celkovou úroveň manažerského řízení ve společnosti. Udělení certifikátu Investor in People svědčí o provázanosti cílů naší společnosti se všemi procesy v oblasti lidských zdrojů. Ráda bych touto cestou poděkovala všem ředitelům, manažerům, zaměstnancům personálních útvarů a odborovým organizacím, bez jejichž podpory a příkladné spolupráce bychom jen stěží tohoto úspěchu dosáhli. Naše poděkování však patří především vám všem - našim zaměstnancům, uvedla Eva Tmejová. Dalkia Česká republika a obtenu le certificat «Investor in People» En juillet 2008 Dalkia Česká republika a rejoint les sociétés à succès qui ont obtenu le référentiel reconnu à l échelle internationale «Investor in People» (IIP). Cette certification prestigieuse représente une marque de qualité dans le domaine des ressources humaines et récompense les entreprises pour lesquelles les employés sont une priorité. Dalkia Česká republika est l une des premières sociétés du groupe Veolia Environnement à en être détentrice. Le référentiel IIP est un instrument de ressources humaines qui garantit des investissements ciblés sur les employés et leur gestion en accord avec la stratégie et les objectifs de la société. «Grâce à IIP nous augmenterons l efficacité et la compétitivité de notre entreprise ainsi que la motivation et la satisfaction de nos employés. Nous obtenons une valorisation objective et prestigieuse de la qualité des services de ressources humaines en interne mais aussi sur le marché extérieur du travail», a expliqué la directrice de Dalkia Česká republika pour les ressources humaines Eva Tmejová. L octroi du certificat IIP a été approuvé par l organe de certification International Quality Centre en Grande-Bretagne après un audit des ressources humaines, réalisé avec succès, qui s est déroulé du 16 au 20 juin dans les divisions de Karviná, Ostrava et Přerov et à la direction. Au cours de celui-ci, les auditeurs se sont entretenus avec de nombreux employés de Dalkia et ont vérifié le travail des employés des services du personnel avec eux ainsi que le niveau général de la gestion managériale dans la société. «L attribution de la certification Investor in People témoigne du lien qui existe entre les objectifs de notre société et tous les procédés appliqués dans le domaine des ressources humaines. Je voudrais remercier ici tous les directeurs, managers, employés des services du personnel et syndicats, sans le soutien et la collaboration exemplaire desquels nous serions difficilement parvenus à ce succès. Mais nos remerciements reviennent surtout à vous tous nos employés», a déclaré Eva Tmejová. Manažeři Veolie Environnement se vzdělávali v Ostravě Manažeři skupiny Veolia Environnement z různých zemí světa navštívili ve dnech 7. a 8. října Ostravu, aby se v rámci Senior Executive VE Programme blíže seznámili s aktivitami skupiny Dalkia v České republice. Tento vzdělávací program spočívá v tom, že jeho účastníci v různých státech poznávají, jak fungují jednotlivé divize v rámci skupiny Veolia Environnement: Veolia Voda, Veolia Transport, Veolia Environmentální servis a Veolia Energie/Dalkia. Les managers de Veolia Environnement étaient en formation à Ostrava Des managers du groupe Veolia Environnement de différents pays du monde se sont rendus les 7 et 8 octobre à Ostrava pour se familiariser avec les activités du groupe Dalkia en République tchèque dans le cadre du Senior Executive VE Programme. Ce programme de formation permet à ses participants venus de différents pays de faire connaissance avec le fonctionnement des différentes divisions du groupe Veolia Environnement : Veolia Eau, Veolia Transport, Veolia Propreté et Veolia Énergie/Dalkia. 05

6 BOZP a PO Dalkia Česká republika zavádí Integrovaný systém řízení Dalkia Česká republika pokračuje v postupném zavádění Integrovaného systému řízení (ISŘ), jehož cílem je propojit a zkvalitnit tři klíčové oblasti: péči o životní prostředí, vztah k zákazníkům a dodavatelům a péči o zaměstnance a bezpečnost práce. Celý proces by měl být završen v roce Přínosy ISŘ jsou komplexní: kvalita produktu pro zákazníka je podporována kvalitou našich činností, minimalizují se negativní dopady aktivit naší společnosti i našich dodavatelů na životní prostředí a v neposlední řadě se zvyšuje bezpečnost práce na našich pracovištích, vysvětlil význam ISŘ Emil Bělka, specialista řízení jakosti. Integrovaný systém je komplexní celek tvořený třemi podsystémy: systémem jakosti dle ČSN EN ISO 9001, environmentálním systémem (EMS) dle ČSN EN ISO a systémem bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS ISŘ bude řízen z jednoho centra. Jeho audit bude prováděn souhrnně v rámci interních i externích auditů a bude z něj zpracovávána pouze jedna zpráva. Cíle a cílové hodnoty společnosti Dalkia Česká republika budou vyhlašovány s vazbou na všechny integrované systémy, ale i jednotlivě pro dílčí části systému řízení. Integrovaný systém nebude vyžadovat vznik nových databází, dokumentace a jiných podpůrných nástrojů, neboť se bude při zavádění vycházet ze stávajících prvků, řekl Emil Bělka. Harmonogram zavádění systému ISŘ: 2003: postupné zavádění EMS na všech divizích a ředitelství společnosti 2006: pilotní zavádění jakosti na Divizi Praha 2007: pilotní zavádění OHSAS na Divizi Ústí nad Labem 2008: - zavádění jakosti na Závodě Distribuce a služby Divize Ostrava, Divizi Karviná a Divizi Krnov (na těchto divizích bude ISŘ tvořen EMS a jakostí), certifikace na jaře roku zavádění OHSAS na Divizi Přerov, Divizi Olomouc (ISŘ bude tvořen EMS a OHSAS) a Divizi Praha (ISŘ bude tvořen jakostí a OHSAS) 2009: zavedení jakosti a OHSAS na ostatních jednotkách, certifikace na jaře roku 2010 aktuality Dalkia Golf Tour 2008 už zná svého vítěze Série čtyř golfových turnajů pod hlavičkou Dalkia Golf Tour 2008, které pro své klienty a přátele připravila od května do září tohoto roku společnost Dalkia Česká republika, je již minulostí. Po dvou moravských setkáních na Čeladné a v Olomouci se milovníci golfu sešli 29. srpna v prostředí Českého Švýcarska, v malebné obci Janov. Turnaji hraném na devět jamek systémem Texas Scramble už potřetí v řadě vévodil flight ve složení Zdeněk Duba, Milan Grohmann, Jana Grohmannová, tentokrát doplněn Petrem Přívozníkem. Na druhém místě se umístila čtveřice Renaud Capris, Reda Rahma, Martin Šebek a Radoslav Čorba, třetí místo patřilo trojici Tibor a Jan Hrušovští a Jaroslav Trachta. Poslední ze čtyř turnajů proběhl 19. září v Beřovicích u Prahy, kde měli účastníci opět na výběr mezi systémem Texas Scramble a Stableford. Nikoho už nepřekvapilo, že vítězem turnaje Texas Scramble se stal flight ve složení Zdeněk Duba, Milan Grohmann, Jana Grohmannová a Alena Kuželová. Stableford vyhráli Milan Dobiáš (HCP 0-18), Radoslav Čorba (HCP 18,1-36) a Tomáš Ryba (HCP 37-54). Na závěrečném turnaji byla zároveň vyhlášena jména nejlepších hráčů celé Dalkia Golf Tour Absolutním vítězem série z řad klientů a partnerů Dalkie se stal Milan Dobiáš ze společnosti Hutní projekt Ostrava. Gratulujeme! Všem příznivcům golfu z řad aktivních hráčů i nehráčů děkujeme za účast a těšíme se na další společné setkaní na greenu. Dalkia na Slovensku koupila dvě společnosti v Žiaru nad Hronom Dalkia na Slovensku odkoupila v srpnu 2008 od společnosti Penta Investement stoprocentní podíl ve dvou společnostech působících v Žiaru nad Hronom. Firma Teplo se tak od 1. září jmenuje Dalkia Žiar nad Hronom, Enevia ke stejnému datu změnila název na Dalkia Industry Žiar nad Hronom. Akvizicí těchto společností Dalkia na Slovensku rozšířila své aktivity nejen v oblasti tepelného hospodářství, ale také v oblasti distribuce elektrické energie, tlakového vzduchu, zemního plynu a rozvodu pitné a průmyslové vody. Mezi nové zákazníky Dalkie se zařadilo přes bytů v Žiaru nad Hronom a několik velkých průmyslových podniků, které ve městě sídlí. Vstup Dalkie do naší společnosti pro nás znamená posun v působení na trhu s energiemi, ale také příslib dalšího rozvoje a zefektivnění dodávek pro město a průmyslové klienty. Naším cílem je zabezpečit bezporuchové dodávky energií za konkurenceschopné ceny, přičemž můžeme využívat know-how Dalkie, uvedl generální ředitel společnosti Dalkia Industry Žiar nad Hronom Rudolf Pradla. 06

7 actualités Le vainqueur du Dalkia Golf Tour 2008 est maintenant connu La série de quatre tournois de golf dénommée Dalkia Golf Tour 2008, que Dalkia Česká republika a organisée pour ses clients et ses amis de mai à septembre cette année, appartient désormais au passé. Après deux rencontres en Moravie, à Čeladná et à Olomouc, les amateurs de golf se sont retrouvés le 29 août dans le cadre de la Suisse tchèque, dans la petite communauté pittoresque de Janov. Le tournoi joué sur neuf trous selon le système Texas Scramble a été dominé pour la troisième fois de suite par l équipe composée de Zdeněk Duba, Milan Grohmann, Jana Grohmannová, accompagnés cette fois-ci de Petr Přívozník. Le quatuor Renaud Capris, Reda Rahma, Martin Šebek et Radoslav Čorba a pris la deuxième place, la troisième place a été remportée par le trio Tibor et Jan Hrušovský et Jaroslav Trachta. Le dernier des quatre tournois s est tenu le 19 septembre à Beřovice près de Prague, où les participants ont à nouveau pu choisir entre les systèmes Texas Scramble et Stableford. Personne n a plus été surpris que le tournoi Texas Scramble soit remporté par l équipe composée de Zdeněk Duba, Milan Grohmann, Jana Grohmannová et Alena Kuželová. Le Stableford a été remporté par Milan Dobiáš (HCP 0-18), Radoslav Čorba (HCP 18,1-36) et Tomáš Ryba (HCP 37-54). Les noms des meilleurs joueurs de l ensemble du Dalkia Golf Tour 2008 ont été annoncés après ce tournoi final. Le vainqueur absolu parmi les clients et partenaires de Dalkia est Milan Dobiáš de la société Hutní projekt Ostrava. Félicitations! Nous remercions tous les amateurs de golf, joueurs et spectateurs, pour leur participation, et nous nous réjouissons pour de nouvelles rencontres sur le green. Dalkia a acheté deux sociétés à Žiar nad Hronom en Slovaquie En août 2008, Dalkia a racheté en Slovaquie à la société Penta Investement une participation de cent pour cent dans deux sociétés opérant à Žiar nad Hronom. L entreprise Teplo s appelle ainsi depuis le 1 er septembre Dalkia Žiar nad Hronom et à la même date Enevia est devenue Dalkia Industry Žiar nad Hronom. En acquérant ces sociétés, Dalkia a étendu en Slovaquie ses activités non seulement dans le domaine de la gestion thermique mais aussi dans celui de la distribution d électricité, d air comprimé, de gaz naturel, d eau potable et d eau industrielle. Parmi ses nouveaux clients Dalkia compte plus de logements à Žiar nad Hronom et plusieurs grandes entreprises industrielles qui ont leur siège dans la ville. «L entrée de Dalkia dans notre société signifie pour nous une avancée de nos activités sur le marché des énergies mais aussi la promesse d un développement et d une amélioration de l efficacité des fournitures pour la ville et les clients industriels. Notre objectif est d assurer des fournitures d énergies fiables à des prix concurrentiels, sachant que nous pouvons profiter du savoir-faire de Dalkia», a déclaré le directeur général de la société Dalkia Industry Žiar nad Hronom Rudolf Pradla. CHSCT et protection d incendie Dalkia Česká republika déploie un Système intégré de gestion Dalkia Česká republika poursuit la mise en place progressive d un Système intégré de gestion (SIG) ayant pour but de rapprocher trois domaines cruciaux tout en améliorant leur qualité : les soins à l environnement, la relation envers les clients et les fournisseurs et l attention aux employés et à la sécurité du travail. Tout ce processus devrait être mené à bien en «Les avantages du SIG sont multiples : la qualité du produit pour le client s appuie sur la qualité de nos activités, les incidences négatives des activités de notre société et de nos fournisseurs sur l environnement sont minimisées, mais nous améliorons aussi la sécurité sur nos lieux de travail», nous a déclaré Emil Bělka, spécialiste du management qualité, pour nous expliquer l importance du SIG. Le système intégré est un ensemble complet formé de trois sous-systèmes : le système de qualité selon la norme ČSN EN ISO 9001, le système environnemental (SME) selon la norme ČSN EN ISO et le système de sécurité du travail selon la norme ČSN OHSAS «Le SIG sera géré à partir d un seul centre. Son audit sera effectué globalement dans le cadre d audits internes et externes et donnera lieu à l établissement d un seul rapport. Les objectifs et les valeurs cibles de Dalkia Česká republika seront annoncés en relation avec tous les systèmes intégrés, mais aussi individuellement pour certaines parties du système de gestion. Le système intégré ne nécessitera pas de créer de nouvelles banques de données, documentation ni autres instruments, puisque son déploiement se basera sur les éléments existants», nous a dit Emil Bělka. Calendrier de déploiement du système SIG : 2003 : déploiement progressif du SME dans toutes les divisions et à la direction de la société 2006 : déploiement pilote du système qualité à la Division de Prague 2007 : déploiement pilote d OHSAS à la Division d Ústí nad Labem 2008 : - déploiement du système qualité à l Unité Distribution et services de la Division d Ostrava, à la Division de Karviná et à la Division de Krnov (dans ces divisions, le SIG sera composé du SME et du système qualité), certification au printemps déploiement d OHSAS à la Division de Přerov, à la Division d Olomouc (le SIG sera composé du SME et d OHSAS) et à la Division de Prague (le SIG sera composé du système qualité et d OHSAS) 2009 : déploiement du système qualité et d OHSAS dans les autres unités, certification au printemps

8 Distribuce a Služby Nová databáze P6 usnadní práci zaměstnancům provozu, nákupu i účtáren Útvar řízení distribuce a služeb Dalkie Česká republika vyvinul nový užitečný nástroj databázi P6. Tato aplikace má usnadnit práci zaměstnancům provozu, nákupu a účtáren tím, že zpřehlední vytváření a kontrolu cenových nabídek klientům a s nimi související výnosy a náklady na jednotlivé zakázky v průběhu jejich trvání. aktuality Vítězové Velké ceny poroty za odměnu navštívili světovou výstavu EXPO 2008 P6 je prodávána jako služba zákazníkovi, která je fakturovaná jako celek. Databáze zahrnuje např. generální opravy, rekonstrukce, výměny náhradních dílů atd., které nejsou součástí existujících smluv s klientem a které vycházejí buď z rozpočtu P6, z požadavků zákazníka nebo z vlastní iniciativy pracovníků Dalkie. Při cenových nabídkách P6 jde o konkurenční boj mezi dodavateli - klient si může vybrat, zda konkrétní zakázku bude realizovat Dalkia nebo jiná společnost, uvedl vedoucí provozního útvaru Divize Praha Martin Brůha. Databáze byla vytvořena v Microsoft Access 2003 a následně byla umístněna na server, na který se přes vzdálenou plochu uživatelé připojují (podobně je to například u systému MONA). Aplikace se v praxi využívá od srpna 2008 v provozu Divize Praha, doplnil specialista nástrojů a metodiky a autor aplikace Miroslav Huszák. Od databáze P6 očekávám, že plně nahradí současnou evidenci prací P6 v excelovské tabulce, která ne zcela splňovala funkci efektivního nástroje pro controlling v této oblasti. Zlepšení by se mělo týkat především dvou rovin: za prvé operativního controllingu, díky kterému bude sledování již provedených prací jednodušší než doposud, protože v databázi bude zajištěno transparentní přiřazování nákladů P6 k výnosům. Druhá rovina se týká tvorby prognóz a plánů nejpozději v roce 2009 přepokládáme, že vedoucí provozovaných míst budou přímo v databázi plánovat konkrétní akce a tyto údaje v podobě nákladů a výnosů budou importovány do MisAley, kde se aktualizují prognózy a tvoří se plány. Všechna očekávaní, resp. jejich naplnění jsou samozřejmě závislá na správném a důsledném používání nástroje všemi, kdo do procesu prací P6 vstupují. Věřím, že toto používání se pro nás stane brzy rutinou, uvedla vedoucí ekonomického útvaru Divize Praha Michaela Černá. 08 Příjemnou neformální tečkou za soutěží Obchodní vítězství 2007, v níž Dalkia Česká republika získala Velkou cenu poroty za projekt Zhodnocení průmyslové biomasy v Ústí nad Labem, byla pro vítězný tým z ústecké divize červencová návštěva prestižní výstavy EXPO 2008, kterou hostila španělská Zaragoza. Jaké dojmy si pětice ve složení Pavel Dostál, Vladimír Janovský, Vladislav Kůtka, Petr Ptáčník a Reda Rahma odvezla z prohlídky světové expozice na jihu Evropy? Výstava EXPO 2008 se celá nesla ve znamení vody a trvale udržitelného rozvoje. Prohlídku jsme zahájili ve francouzském pavilonu, ve kterém se mimo jiné prezentovala naše sesterská společnost Veolia Voda. Tato expozice byla velmi sugestivní. Hodně se mi líbil také ruský pavilon, kde byl hezky znázorněný Bajkal. Zarazilo mě ale, že na EXPU scházely pavilony České republiky a Spojených států, řekl Petr Ptáčník. Vyvrcholením dne bylo strhující večerní představení před zraky zhruba čtyřiceti tisíc nadšených diváků, které se konalo na ostrůvku na řece Ebro. Scéně dominoval obrovský ledovec z umělé hmoty, na kterém stáli tučňáci. Ledovec se najednou rozlomil a tučňáci spadli dolů. Zároveň se objevily panely, které zobrazovaly hořící lesy, přeplněné dálnice atd. Bylo to velmi působivé vyjádření toho, co se v současné době děje s přírodou a životním prostředím. Až mi z toho běhal mráz po zádech. Konec ale byl optimistický na scéně se objevil člověk, který uprostřed zeleně narazil na pramen vody, vyprávěl s nadšením Petr Ptáčník, podle něhož byla návštěva EXPA příjemnou odměnou za úspěch v Obchodních vítězstvích Kromě prohlídky mezinárodní výstavy měla česká skupinka také příležitost prohlédnout si centrum města, kde je k vidění spousta významných a zajímavých památek, které z metropole Aragonie činí oblíbenou destinaci turistů ze všech koutů světa. Zaragoza je krásné historické město s příjemnou atmosférou, kde žijí přátelští lidé, ocenil půvab dějiště EXPA 2008 Reda Rahma. Bydleli jsme v hotelu asi dvě stě metrů od fotbalového stadionu Real Zaragoza. Samotné město je opravdu nádherné. Navštívili jsme mimo jiné Baziliku del Pilar, velkým zážitkem pro nás byla i prohlídka arény, kde se odehrávají býčí zápasy. Zajímavé byly i tradiční tapas bary, doplnil Petr Ptáčník.

9 actualités Les lauréats du Grand prix du jury ont été récompensés par une visite de l exposition internationale EXPO 2008 Pour conclure de façon informelle et agréable le concours Victoires commerciales 2007, où Dalkia Česká republika a obtenu le Grand prix du jury pour le projet «Valorisation de la biomasse à Ústí nad Labem», l équipe lauréate de la Division d Ústí a pu visiter au mois de juillet la prestigieuse exposition EXPO 2008 organisée dans la ville espagnole de Saragosse. Quelles impressions les cinq membres du groupe Pavel Dostál, Vladimír Janovský, Vladislav Kůtka, Petr Ptáčník et Reda Rahma ont-ils rapportés de cette visite de l exposition internationale au Sud de l Europe? L exposition EXPO 2008 a été entièrement placée sous le signe de l eau et du développement durable. «Nous avons commencé notre visite par le pavillon français, où était présentée entre autres notre société sœur Veolia Voda. Cette exposition était très suggestive. J ai beaucoup aimé aussi le pavillon russe avec sa belle représentation du lac Baïkal. J ai été cependant frappé de voir que les pavillons de la République tchèque et des États-Unis manquaient à l EXPO», a déclaré Petr Ptáčník. «L apothéose de cette journée eut lieu le soir avec un spectacle saisissant suivi par environ quarante mille spectateurs ébahis, qui s est déroulé sur une petite île sur l Èbre. La scène était dominée par un iceberg géant artificiel sur lequel se tenaient des pingouins. Soudain l iceberg s est brisé et les pingouins sont tombés. En même temps sont apparus des panneaux qui représentaient des forêts en feu, des autoroutes surchargées, etc. C était une manière très efficace d exprimer ce qui se passe actuellement avec la nature et l environnement. J en ai même eu froid dans le dos. Mais la fin était optimiste un homme est apparu sur scène et a trouvé au milieu de la verdure une source d eau», a raconté avec enthousiasme Petr Ptáčník, pour qui la visite de l EXPO était une récompense agréable pour leur réussite aux Victoires commerciales Outre l exposition internationale, le petit groupe tchèque a eu l occasion de visiter le centre-ville, où se trouvent de nombreux monuments majeurs et intéressants qui font de cette métropole de l Aragon une destination appréciée des touristes des quatre coins du monde. «Saragosse est une belle ville historique avec une ambiance agréable, où vivent des gens chaleureux», a indiqué Reda Rahma, appréciant les charmes de la ville organisatrice de l EXPO «Nous étions logés dans un hôtel situé à environ deux cents mètres du stade de football du Real Saragosse. La ville même est vraiment magnifique. Nous avons visité entre autres la Basilique del Pilar et, grand moment pour nous, les arènes où se tiennent les corridas. Nous avons aussi apprécié les traditionnels bars à tapas», a ajouté Petr Ptáčník. Distribution et Services La nouvelle base de données P6 facilite le travail des employés de l exploitation, des achats et de la comptabilité Le service de gestion de la distribution et des services de Dalkia Česká republika a développé un nouvel instrument utile la base de données P6. Cette application vient faciliter le travail des employés de l exploitation, des achats et de la comptabilité, en rendant plus claire la création et le contrôle des offres de prix aux clients, ainsi que les produits et les charges correspondant à chaque commande au cours de sa durée. Le P6 est vendu comme un service au client, facturé en tant qu ensemble. La base de données comprend par exemple les réparations générales, les rénovations ou les remplacements de pièces détachées qui ne sont pas inclus dans les contrats existants passés avec le client et qui ressortent soit du budget P6, soit de demandes du client, ou encore de la propre initiative des employés de Dalkia. «Les offres de prix de P6 se placent au niveau de la concurrence entre fournisseurs le client peut choisir si une certaine commande sera réalisée par Dalkia ou par une autre société», nous a dit le chef d exploitation de la Division de Prague Martin Brůha. «La base de données a été créée sous Microsoft Access 2003 puis installée sur un serveur auquel les utilisateurs se connectent par bureau à distance (comme par exemple pour le système MONA). L application est utilisée dans la pratique depuis août 2008 dans l exploitation de la Division de Prague», a ajouté le spécialiste en instruments et méthodologies et auteur de l application Miroslav Huszák. «J attends de la base de données P6 qu elle remplace entièrement les actuels enregistrements de travaux P6 dans un tableau Excel, qui ne remplissait pas totalement la fonction d outil efficace pour le controlling dans ce domaine. L amélioration devrait se faire sentir surtout à deux niveaux : tout d abord celui du controlling opérationnel grâce auquel le suivi des travaux déjà exécutés sera plus aisé que jusqu ici car la base de données assurera l imputation transparente des charges P6 aux produits. Ensuite, le deuxième niveau concerne la création de pronostics et de plans au plus tard pour 2009 nous prévoyons que les responsables des postes d exploitation planifieront directement les opérations concrètes dans la banque de données et que ces données seront importées sous forme de charges et de produits dans MisAlea où sont mis à jour les pronostics et créés les plans. Toutes les attentes, ou plutôt leur satisfaction, dépendront évidemment de l utilisation correcte et sérieuse de cet instrument par tous ceux qui participent au processus des travaux P6. Je suis convaincue que cette utilisation sera bientôt routinière pour nous», a indiqué la responsable du service économique de la Division de Prague, Michaela Černá. 09

10 Dalkia v České republice Vytápění Mariánské Lázně je novou akvizicí Dalkie Skupina Dalkia v České republice se v polovině roku 2008 rozšířila o další společnost Vytápění Mariánské Lázně (VTML). Díky této akvizici si Dalkia upevnila svou pozici v Čechách, kde byla doposud přítomna pouze v Praze, Ústí nad Labem a Kolíně. VTML je společnost, která vyrábí a distribuuje teplo pro více než domácností ve městě Mariánské Lázně. Ing. Bc. Pavel Kolář Mariánské Lázně jsou pověstné svou krásou Mariánské Lázně jsou překrásné město, ve kterém velmi dobře funguje péče o veřejná prostranství. Velice mě potěšilo, jak pozitivně byla změna vlastníka zaměstnanci VTML přijata. Dále mě hodně překvapila nadmořská výška 650 metrů, což je pro Hanáka žijícího v nížinách (cca 200 metrů) docela velká změna, popsal své první dojmy v pozici jednatele VTML Pavel Kolář, který předtím působil jako ředitel Oltermu&TD Olomouc. 10 Vytápění Mariánské Lázně mění k 1. listopadu 2008 název na Dalkia Mariánské Lázně! VTML vyrábí teplo, elektřinu a předizolovaná potrubí Společnost Vytápění Mariánské Lázně navazuje na dlouhodobou tradici energetické společnosti ve městě. V areálu dnešní teplárny se nacházela historicky první elektrárna v Rakousku-Uhersku. Elektřina se zde začala vyrábět už v roce Perličkou je i to, že v suterénu jedné z budov byla v minulosti funkční střelnice, řekl Pavel Kolář. VTML provozuje systém městského vytápění, který se skládá z jedné výrobní centrály a primární rozvodné sítě. Tato zařízení si pronajímá od města Mariánské Lázně v rámci dlouhodobé smlouvy. Posláním společnosti VTML je zabezpečit plynulé a spolehlivé dodávky tepla ze soustavy centrálního zásobování pro obyvatele, organizace a podniky v Mariánských Lázních. Současně poskytujeme další služby, jako například údržbu a správu výměníkových stanic, a provozujeme část sekundárních sítí. Kromě toho provozujeme šest plynových kotelen v nedaleké obci Velká Hleďsebe, vyjmenoval hlavní činnosti VTML Pavel Kolář. Mezi zákazníky VTML patří převážně lázeňské budovy, termální centra a zhruba čtyřicet procent bytového fondu Mariánských Lázní. Největším odběratelem pro tento sektor je distribuční společnost Bytov. Z významných klientů z lázeňského, zdravotnického a hotelového sektoru můžeme jmenovat např. Léčebné lázně Mariánské Lázně, Marienbad Waters, Městskou nemocnici, Hotel Bohemia a Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad. Vedle výroby a distribuce tepla se VTML zabývá rovněž výrobou elektrické energie. Kogenerační jednotka, zprovozněná v roce 2003, zefektivňuje tepelný výkon zdroje a lépe využívá energii v palivu. Další aktivitou společnosti VTML je výroba a prodej předizolovaných potrubních systémů PIPEiZOL. Jako výrobce a distributor tepelné energie v jednom z nejchladnějších měst České republiky společnost VTML vždy usilovala o minimalizaci ztrát při dálkovém Jsme rádi, že jsme získali tuto novou společnost a že můžeme v nádherném lázeňském městečku začít budovat naši první divizi v západních Čechách. Programem Dalkie jsou dlouhodobá partnerství a my se těšíme na spolupráci s našimi novými klienty v Mariánských Lázních. Laurent Barrieux, country manager skupiny Dalkia v České republice

11 Dalkia en République tcheque Vytápění Mariánské Lázně est la dernière acquistion en date de Dalkia À la mi-2008, le groupe Dalkia s est agrandi d une nouvelle société en République tchèque Vytápění Mariánské Lázně (VTML). Grâce à cette acquisition, Dalkia a renforcé ses positions en Bohême, où jusqu ici elle n était présente qu à Prague, Ústí nad Labem et Kolín. VTML est une société qui produit et distribue de la chaleur pour plus de logements dans la ville de Mariánské Lázně. Mariánské Lázně est célèbre pour sa beauté «Mariánské Lázně est une ville superbe qui prend un très grand soin de ses espaces publics. J ai été très content de la manière dont les employés de VTML ont accueilli très positivement le changement de propriétaire. J ai aussi été très surpris par l altitude de 650 mètres, un grand changement pour quelqu un de la région de Haná, originaire des «plaines» (environ 200 mètres d altitude)», telles étaient les premières impressions du gérant de VTML, Pavel Kolář, auparavant directeur d Olterm&TD Olomouc. VTML produit de la chaleur, de l électricité et des conduites pré-isolées La société Vytápění Mariánské Lázně perpétue la longue tradition de la société d énergétique de la ville. «Historiquement, la première centrale électrique d Autriche- Hongrie se trouvait dans le complexe de la centrale thermique actuelle. La production d électricité a débuté ici en Une curiosité est que dans le passé, un stand de tir fonctionnait au sous-sol de l un des bâtiments», nous a dit Pavel Kolář. VTML exploite le système de chauffage urbain, qui se compose d un centre de production et de réseaux de distribution primaire. Elle loue ces installations à la ville de Mariánské Lázně en vertu d un contrat à long terme. «La mission de la société VTML est d assurer des fournitures continuelles et fiables de chaleur du système de chauffage urbain pour les ménages, les institutions et les entreprises de Mariánské Lázně. Nous fournissons également d autres services, comme par exemple la maintenance et la gestion de sous-stations, et nous exploitons une partie des réseaux secondaires. Outre cela nous exploitons six chaufferies au gaz dans První setkání zaměstnanců VTML se zástupci Dalkie se uskutečnilo 31. července La première rencontre des collaborateurs de VTML avec les représentants de Dalkia a eu lieu le 31 juillet la commune voisine de Velká Hleďsebe», a indiqué Pavel Kolář pour énoncer les principales activités de VTML. Parmi les clients de VTML, on compte principalement des bâtiments et centres thermaux et environ quarante pour-cent du parc d appartements de Mariánské Lázně. Le plus grand client pour ce secteur est la société de distribution Bytov. Parmi les clients importants des secteurs thermal, médical et hôtelier, nous pouvons citer par exemple Léčebné lázně Mariánské Lázně («Bains thérapeutiques de Mariánské Lázně»), Marienbad Waters, l Hôpital municipal, l Hôtel Bohemia et le Falkensteiner Grand Spa Hotel Marienbad. En plus de la production et de la distribution de chaleur, VTML produit également de l énergie électrique. L unité de cogénération mise en service en 2003 rend plus efficace la puissance thermique de la source et permet de mieux utiliser l énergie du combustible. Une autre activité de la société VTML est la production et la vente de systèmes de conduites pré-isolées PIPEiZOL. «En tant que producteur et distributeur d énergie thermique dans une des villes les plus froides de la République tchèque, la société VTML a toujours cherché à minimiser les pertes lors du transport à distance de la chaleur jusqu aux usagers finaux. C est pourquoi elle a développé une conception spéciale de conduites pré-isolées, qui fait aujourd hui partie des technologies avérées et modernes dans les systèmes de chauffage à distance. La production de conduites pré-isolées de VTML est très fonctionnelle et concurrentielle et 11

12 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque přenosu tepla ke koncovým uživatelům. Proto zde byla vyvinuta vlastní konstrukce předizolovaného potrubí, které dnes patří k moderním a osvědčeným technologiím v systémech dálkového vytápění. Výroba předizolovaného potrubí ve VTML je vysoce funkční a konkurenceschopná a my předpokládáme, že se tato činnost bude dále rozvíjet v rámci skupiny Dalkia, uvedl Pavel Kolář. První setkání zaměstnanců VTML se zástupci Dalkie se uskutečnilo 31. července La première rencontre des collaborateurs de VTML avec les représentants de Dalkia a eu lieu le 31 juillet Hlavní cílem je péče o zákazníky A jaké jsou podle jednatele Koláře nejbližší cíle a plány VTML? Úplně prvním úkolem je ubránit síť dálkového tepla v Mariánských Lázních, neboť v současné době probíhá intenzivní kampaň proti ní, řízená naší konkurencí. Musíme věnovat nesmírnou péči našim zákazníkům, což je oblast, ve které má společnost nyní velké rezervy. Dále je nutno rozvíjet obchodní činnost, protože i v tak malém městě je poměrně vysoký potenciál. Abychom byli schopni nabídnout zákazníkům v budoucnu příznivou cenu, je třeba rozšířit palivovou základnu o místní zdroje, zejména biomasu. V současné době totiž teplárna spaluje zemní plyn nebo těžký topný olej, což nevytváří zrovna nejrůžovější situaci v cenotvorbě, nastínil priority VTML Pavel Kolář. Klíčové údaje za rok 2007 Instalovaný tepelný výkon: 75 MWt Instalovaný elektrický výkon: 133 kw Roční prodej tepla: GJ Délka distribuční sítě: 20,65 km Obrat: 167 milionů Kč Počet zaměstnanců: 36 «Nous sommes heureux d avoir gagné cette nouvelle société et de pouvoir commencer à bâtir dans cette magnifique ville thermale notre première division en Bohême occidentale. Le programme de Dalkia consiste en des partenariats à long terme et nous nous réjouissons de collaborer avec nos nouveaux clients à Mariánské Lázně». Laurent Barrieux, country manager du groupe Dalkia en République tchèque nous prévoyons que cette activité continuera de se développer dans le cadre du groupe Dalkia», a déclaré Pavel Kolář. L objectif premier est de soigner la clientèle Et quels sont les objectifs et plans les plus proches de VTML selon son gérant M. Kolář? «La toute première mission est de défendre le réseau de chaleur à distance de Mariánské Lázně, car il est actuellement victime d une intense campagne négative organisée par la concurrence. Nous devons consacrer de très grands soins à nos clients, ce qui est un domaine où la société peut Vytápění Mariánské Lázně change de nom et devient Dalkia Mariánské Lázně au 1 er novembre 2008! actuellement faire de grands progrès. Il faut aussi développer les activités commerciales, car même dans une si petite ville il y a un potentiel relativement important. Pour pouvoir proposer à l avenir un prix favorable à nos clients, il faut étendre les combustibles utilisés à des sources locales, notamment la biomasse. En effet, la centrale brûle actuellement du gaz naturel ou de l huile de chauffe lourde, et donc la situation n est pas des plus roses pour la formation des prix», a indiqué Pavel Kolář pour présenter les grandes priorités de VTML. Données clés pour 2007 Puissance thermique installée : 75 MWt Puissance électrique installée : 133 kw Ventes annuelles de chaleur : GJ Longueur du réseau de distribution : 20,65 km Chiffre d affaires : 167 millions de CZK Effectifs : 36 12

13 Hokejisté Vítkovic mají velkou chuť vyhrávat, říká kapitán mužstva Róbert Petrovický Skupina Dalkia v České republice je sponzorem a partnerem řady sportovních klubů. Mezi ty největší a nejslavnější patří hokejový klub HC Vítkovice Steel, kterému se vstup do nového ročníku 02 Extraligy náramně vydařil: po dvanácti kolech se v tabulce vyšplhal až na skvělé první místo. Modrého reportéra zajímalo, jaké cíle si vítkovický celek vytýčil pro tuto sezónu a jaká panuje atmosféra v týmu. Vypravil se proto za dvěma hráči - kapitánem Róbertem Petrovickým a posilou z Francie Yorickem Treille a nyní se o získané informace podělí s vámi, našimi čtenáři. rozhovor / interview Modrý reportér: Po dvou neúspěšných sezónách, kdy se vítkovický celek neprobojoval do play-off, vyvolává váš úspěšný start do nového ročníku soutěže velké naděje. Jaká atmosféra panuje v kabině? Róbert Petrovický: Já jsem tady v těch nepovedených sezónách nehrál, ale za mužstvo mohu říct, že nikdo není rád, když se prohrává a nedaří se. Neúspěchy posledních let jsou pro nás velká škola, já ale stále opakuji, že minulost je minulost a je třeba dívat se dopředu. Každý tady má velkou chuť vyhrávat. Start do sezóny máme výborný, všichni jsou maximálně koncentrovaní a pokud se nám budou vyhýbat zranění, mělo by to být dobré. Fanoušci, vedení i sponzoři jsou nároční, ale my se vždycky snažíme soustředit na těch šedesát minut, které máme právě před sebou, zabojovat a utkání dotáhnout do vítězného konce. Modrý reportér: Jaký cíl si Vítkovice stanovily pro tuto sezónu? Róbert Petrovický: Vedení klubu má vždycky jeden cíl, a to je stále vyhrávat. Ale je velmi těžké určit si konkrétní umístění. Někdy si mužstvo řekne, že chce ligu vyhrát, a skončí poslední, jindy tým čeká, že bude hrát o záchranu, a soutěž vyhraje. Určitě máme všichni ve svých myslích sen postoupit do play-off. Věřím, že pokud vše nadále půjde jako doposud, máme reálnou šanci. Hokejová sezóna je ale strašně dlouhá. Chvíli se daří, pak zase ne. Zažil jsem mistrovství světa, olympiády, různé ligy, tituly i prohry. Vím proto, jak to chodí: vždycky, když si mužstvo myslí, že ho nikdo nemůže porazit, dopadne to špatně. Lepší je podle mne být potichu a neříkat dopředu velká slova. Modrý reportér: Zmínil jste fanoušky jak vnímáte ostravské publikum? Róbert Petrovický: Všiml jsem si, že oni umějí i tleskat (smích). Dělám si legraci. Slyšel jsem, že tady kdysi byla velmi dobrá atmosfé- «Les hockeyeurs de Vítkovice ont très envie de gagner», déclare le capitaine de l équipe Róbert Petrovický Le groupe Dalkia en République tchèque est le sponsor et partenaire d un grand nombre de clubs sportifs. Parmi les plus grands et les plus célèbres figure le club de hockey HC Vítkovice Steel qui a réussi un magnifique début de saison dans la 02 Extraliga : après douze journées il était leader du championnat. Le Reporter bleu s est intéressé aux objectifs de l équipe de Vítkovice pour cette saison et à l ambiance qui règne au sein du groupe. Il a donc rencontré deux joueurs le capitaine Róbert Petrovický et Yorick Treille appelé en renfort de France et partage maintenant les informations obtenues avec vous, lecteurs. Reporter bleu : Après deux saisons ratées, au cours desquelles l équipe de Vítkovice ne s est pas qualifiée pour les play-off, votre début de saison 2008/2009 est très prometteur. Quelle ambiance règne dans les vestiaires? Róbert Petrovický : «Moi je n ai pas joué ici au cours de ces saisons ratées, mais au nom de l équipe je peux dire que personne n est content de perdre et de manquer de réussite. Les échecs des dernières années nous ont beaucoup appris, mais je répète toujours que le passé est le passé et qu il faut aller de l avant. Nous avons tous très envie de gagner. Notre début de saison est excellent, nous sommes tous concentrés au maximum et si nous sommes épargnés par les blessures, ça devrait être bon. Les supporters, la direction et les sponsors sont exigeants mais nous essayons toujours de nous concentrer sur les soixante minutes qui sont devant nous, de nous battre et de sortir vainqueurs de la rencontre.» Reporter bleu : Quel est l objectif que Vítkovice s est fixé pour cette saison? Róbert Petrovický : «La direction du club a toujours un seul objectif : gagner chaque fois. Mais il est très difficile de se fixer un résultat concret. Parfois une équipe dit vouloir remporter le championnat et termine dernière et parfois une équipe qui s attend à jouer pour le maintien gagne la compétition. Nous avons certainement tous à l esprit le rêve de nous qualifier pour les play-off. Je suis persuadé que si tout se passe comme jusqu à présent nous avons une réelle chance d y parvenir. La saison de hockey est terriblement longue. Il y a des moments où ça marche et d autres où ça va moins bien. J ai participé à des championnats du monde, des jeux olympiques, différentes 13

14 ra, jakou vidíme dneska třeba u fotbalového Baníku. My si musíme získat sympatie fanoušků tím, že budeme předvádět dobrý hokej. Už jsme zaznamenali pozitivní ohlasy, že je náš hokej baví. Fanoušci vidí, že makáme a že nám na výsledku záleží. Atmosféra v posledních zápasech byla velmi dobrá a my věříme, že když se nám bude dařit, bude na nás chodit stále více lidí. Modrý reportér: Jak se vám bydlí v Ostravě? Robert Petrovický: Pomalu si tady zvykám. Rodina zůstala doma na Slovensku, protože děti chodí do školy v Trenčíně, a jezdí za mnou pouze na víkendy. Ve volném čase, kterého ale není v tom zápasovém a tréninkovém vytížení mnoho, se snažím odpočívat, odreagovat se od hokeje. Když je hezky, rád si zahraji golf. Modrý reportér: Co vy a slovenský národní tým? Reprezentujete ještě svou zemi? Róbert Petrovický: Po posledním mistrovství světa v Kanadě, kde jsem byl kapitánem, jsem v nároďáku definitivně skončil. Reprezentovat Slovensko pro mě byla velká pocta, v národním dresu jsem odehrál celkem sto zápasů. I když bych motivaci pořád měl, rozhodl jsem se přenechat své místo mladším. Modrý reportér: Který váš hokejový úspěch řadíte nejvýše? Róbert Petrovický: Určitě titul mistra světa v roce Zahrál jsem si se skvělými hráči, se kterými jsme vytvořili super mančaft, ať to byly hvězdy z NHL nebo z Evropy. Každý odvedl perfektní práci: střelci dávali góly, beci výborně bránili, gólman výtečně chytal. A z klubových soutěží? Titul v Trenčíně v roce 1992, kdy jsme byli ještě mladí a krásní (smích). Modrý reportér: Jak vzpomínáte na vaše působení v NHL a život v Americe? Róbert Petrovický: Myslím si, že NHL není tak těžká liga, jak se o ní říká. Pokud hráč dostane šanci, je to maximálně pohodová soutěž. V Americe jsem za zabydlel velmi dobře. Přišel jsem tam v osmnácti letech a dodnes tam mimo sezónu žiji. Děti mluví anglicky perfektně, je to vlastně jejich první řeč. Kdybych měl ve Státech zůstat natrvalo, nemám s tím žádný problém, i když doma je pro mě na Slovensku v Trenčíně. PROFIL: Útočník Róbert Petrovický se narodil roku 1973 v Košicích. Svou hokejovou kariéru zahájil na vojně v dresu Dukly Trenčín, s níž získal v roce 1992 československý titul i ocenění pro nejlepšího hráče ligy. Ve stejném roce odjel do zámoří zkusit štěstí v nejslavnější soutěži světa NHL. Postupně si zahrál například za Hartford Whalers, Dallas Stars, St. Louis Blues, Tampu Bay nebo New York Islanders. V žádném z těchto klubů se však výrazněji neprosadil, proto se v sezóně 2000/2001 vrátil do Evropy - nejprve do Švédska a pak na šest let do Švýcarska. Jeden z největších talentů slovenského hokeje se letos stal posilou a kapitánem týmu HC Vítkovice Steel, kde už v loňské sezóně odehrál 11 zápasů. Bývalý slovenský reprezentant má s manželkou Šárkou, která je dcerou slavného hokejového trenéra Vladimíra Vůjtka, dvě děti osmiletou Kiaru-Jane a šestiletého syna Ryana. 14

15 rozhovor / interview ligues nationales, j ai connu des titres et des défaites. Je sais donc comment ça marche : quand une équipe pense être invincible ça finit toujours mal. Je pense qu il vaut mieux se taire et ne pas employer de grands mots à l avance.» Reporter bleu : Vous avez mentionné les supporters que pensez-vous du public d Ostrava? Róbert Petrovický : «J ai remarqué qu il savent aussi applaudir (rire). Je plaisante. J ai entendu dire qu il y avait avant une très bonne ambiance, comme aujourd hui par exemple pour le club de football du Baník. Nous devons gagner la sympathie des supporters en jouant un hockey de qualité. Nous avons déjà eu ouï dire de réactions positives, que notre jeu est apprécié. Les supporters voient que nous travaillons dur et que les résultats nous tiennent à cœur. L ambiance au cours des derniers matches était très bonne et nous sommes persuadés que les succès venant, il y aura toujours plus de monde qui viendra nous encourager.» Reporter bleu : Comment vivez-vous à Ostrava? Robert Petrovický : «Je m habitue peu à peu à la vie ici. Ma famille est restée en Slovaquie car les enfants vont à l école à Trenčín et elle ne vient me rejoindre que le week-end. Quand j ai du temps libre, ce qui est rare avec notre charge d entraînement et de rencontres, j essaie de me reposer, d oublier le hockey. Quand il fait beau j aime jouer au golf.» Reporter bleu : Qu en est-il de vous et de l équipe nationale slovaque? Représentez-vous toujours votre pays? Róbert Petrovický : «Après le dernier championnat du monde au Canada où j étais capitaine, j ai définitivement pris ma retraite internationale. Défendre les couleurs slovaques était un grand honneur pour moi, j ai joué au total cent matches sous le maillot national. Même si j étais toujours motivé, j ai décidé de laisser ma place aux plus jeunes.» Reporter bleu : Quel est parmi vos succès en hockey celui qui a le plus de valeur pour vous? Róbert Petrovický : «Sans hésitation le titre de champion du monde en J ai joué avec des joueurs extraordinaires, nous formions une super équipe qu il s agisse des stars de la NHL ou d Europe. Chaque joueur a réalisé un travail parfait, les attaquants ont marqué des buts, les arrières ont très bien défendu, le gardien a fait des arrêts remarquables. Et en club? Le titre à Trenčín en 1992, quand nous étions encore jeunes et beaux (rire).» Reporter bleu : Quels souvenirs gardezvous de votre participation en NHL et de votre vie en Amérique? Róbert Petrovický : «Je pense que la NHL n est pas un championnat aussi difficile qu on le dit. Si on donne sa chance à un joueur, c est une compétition tout ce qu il y a de plus confortable. Je me suis très bien adapté à la vie en Amérique. J y suis arrivé à l âge de dix-huit ans et j y vis toujours hors saison. Mes enfants parlent parfaitement anglais, c est d ailleurs leur première langue. Si je devais m installer définitivement aux États-Unis, cela ne me poserait aucun problème, même si chez moi c est en Slovaquie à Trenčín.» PROFIL : L attaquant Róbert Petrovický est né en 1973 à Košice. Il débuta sa carrière de hockeyeur lors de son service militaire sous le maillot du Dukla Trenčín, avec lequel il obtint en 1992 le titre de champion de Tchécoslovaquie ainsi que la récompense en tant que meilleur joueur de la ligue. La même année, il partit tenter sa chance outre-atlantique dans la plus prestigieuse compétition du monde, la NHL. Il joua tour à tour pour des équipes comme Hartford Whalers, Dallas Stars, St. Louis Blues, Tampa Bay ou New York Islanders. Toutefois, il ne s imposa significativement dans aucun de ces clubs et au cours de la saison 2000/2001 il rentra donc en Europe tout d abord en Suède puis pour six ans en Suisse. L un des plus grands talents du hockey slovaque est devenu cette année la recrue et le capitaine de l équipe du HC Vítkovice Steel, où il a déjà joué 11 matches la saison dernière. Cet ancien international slovaque a avec son épouse Šárka, fille du célèbre entraîneur de hockey Vladimír Vůjtek, deux enfants Kiara-Jane âgée de huit ans et Ryan, six ans. 15

16 Je pro mne ctí hrát v české extralize, svěřuje se Yorick Treille, nová francouzská posila HC Vítkovice Steel Modrý reportér: Jak jste se dostal do vítkovického klubu? Yorick Treille: V létě jsme byli s francouzským národním mužstvem na soustředění v Kravařích. V té době jsem si hledal klub a těsně před naším odjezdem domů mi Vítkovice nabídly, abych u nich zůstal na zkoušku. Bral jsem to jako dobrou příležitost, proto jsem souhlasil a rozhodl se, že si zkusím vybojovat místo v týmu. Ve Vítkovicích jsem strávil měsíc příprav a tréninků a pak mi klub nabídl smlouvu na rok s roční opcí, kterou jsem rád přijal. Modrý reportér: Jak hodnotíte začátek sezóny? Yorick Treille: Velmi pozitivně. Měli jsme dobrý start, ale před námi je ještě hodně zápasů. Myslím si, že se začátkem sezóny můžeme být spokojeni, nesmíme však usnout na vavřínech. Teď, když jsme na špici tabulky, se všechny týmy budou chtít proti nám vyhecovat. Musíme proto tvrdě makat, abychom si udrželi co nejlepší pozici. Modrý reportér: A jak jste ve Vítkovicích spokojen vy osobně? Yorick Treille: Jsem tady velmi spokojený. Je pro mě ctí, že mohu hrát v české extralize. Po sportovní stránce je to zajímavé, úroveň je hodně vysoká. Stále se učím nové věci. Snažím se každým dnem zlep- šovat a hrát na trénincích i v zápasech co nejlépe, abych pomohl týmu vyhrávat. Myslím si, že pořád mohu dělat pokroky a lépe si zvyknout na styl českého hokeje i na styl mých spoluhráčů. Nějakou dobu to potrvá, ale to je normální. Hlavní je, že mužstvo vyhrává. Modrý reportér: Jak vás mezi sebe přijali spoluhráči? Yorick Treille: V české extralize nehraje moc cizinců, takže je na mě, abych se začlenil do mužstva a získal respekt ze strany mých spoluhráčů. Ale musím říct, že mi kluci hodně pomáhají. Řada z nich také hrála v zahraničí, takže vědí, co to obnáší být v cizí zemi. Velmi důležitá je komunikace na ledě. Snažím se učit česky, ale je to těžké. Naštěstí většina hráčů mluví více či méně anglicky, a tak se dorozumíme. Modrý reportér: Co vám říká český hokej? Znal jste před vaším příchodem do Vítkovic některé české hráče? Yorick Treille: Český hokej je hodně odlišný od amerického nebo německého stylu, na které jsem byl zvyklý. Je to pro mě nová zkušenost. Češi jsou mnohem techničtější. Během své kariéry jsem potkal řadu českých hráčů, znal jsem slavné týmy Spartu a Slavii, slyšel jsem o klubech z největších českých měst, ale to je tak vše. Každým 16

17 Reporter bleu : Comment êtes-vous arrivé au club de Vítkovice? Yorick Treille : «On est venu cet été avec l équipe nationale française pour faire un stage à Kravaře. J étais à la recherche d un club et juste avant notre départ en France, Vítkovice m a proposé de rester ici pour faire un essai. Cela me semblait une bonne opportunité donc j ai accepté de rester et d essayer de gagner ma place dans l équipe. J ai passé un mois de préparations et d entraînement avec Vítkovice et ensuite on m a proposé un contrat pour un an plus une année d option que j ai accepté avec plaisir». Reporter bleu : Comment évaluez-vous le début de la saison? Yorick Treille : «Pour l instant c est très positif. On a fait un bon commencement mais il y a beaucoup de matchs devant nous. Je pense que nous pouvons être satisfaits du début de la saison mais il ne faut pas s endormir. Maintenant toutes les équipes seront prêtes à jouer leurs meilleurs matchs contre nous car nous sommes en haut du classement. Donc c est à nous de continuer à travailler fort pour garder notre place». rozhovor / interview «C est un honneur pour moi de jouer dans le championnat tchèque», dit Yorick Treille, un nouveau joueur français de HC Vítkovice Steel Reporter bleu : Et vous personnellement, êtes-vous satisfait à Vítkovice? Yorick Treille : «Je suis très content ici. Premièrement c est un honneur pour moi de jouer dans le championnat tchèque. Sportivement, c est très intéressant, il y a un bon niveau. J apprend et j essaie de m améliorer tous les jours, d apporter toute mon énergie et de jouer le mieux possible dans l entraînement et dans les matchs pour aider l équipe à gagner. Je pense que je peux encore faire des progrès et de mieux m habituer au style du hockey tchèque et de mes coéquipers. Cela prend du temps mais c est normal. Le plus important c est que l équipe gagne». Reporter bleu : Comment vos coéquipiers vous ont accepté? Yorick Treille : «Dans le championnat tchèque il y a moins l habitude d avoir des étrangers donc c est à moi de m intégrer, de gagner le respect de mes coéquipiers. Mais les gars m aident beaucoup. Pas mal d entre eux ont aussi joué à l étranger donc ils savent ce que c est d être dans un autre pays. La communication sur la glace est très importante. J essaie d apprendre le tchèque mais c est difficile. Heureusement la plupart des joueurs parle plus ou moins anglais et on arrive à se comprendre». Reporter bleu : Qu est-ce qu évoque pour vous le hockey tchèque? Connaissiez-vous quelques joueurs tchèques avant d arriver à Vítkovice? 17

18 rozhovor / interview dnem objevuji nová města a nové stadiony. Je to velmi zajímavé. Modrý reportér: Jak se vám líbí v Ostravě a České republice? Yorick Treille: Ještě jsem z Ostravy mnoho neviděl, prohlédl jsem si jen centrum a s francouzskou reprezentací jsme si zašli na Stodolní. V České republice jsem byl už v 90. letech a vidím, že se vaše země hodně změnila k lepšímu. Jste v Evropské unii a dneska už není rozdíl mezi Českem, Francií nebo Německem. Modrý reportér: Významným sponzorem Vítkovic je společnost Dalkia. Znáte ji? Yorick Treille: Samozřejmě. Vím, že Dalkia působí v oblasti energií, vytápění a chlazení. Ve Francii také hodně investuje do sportu. Z mého pohledu je zajímavé, že Vítkovice sponzoruje francouzská společnost. PROFIL: Útočník Yorick Treille se narodil roku 1980 v Cannes ve Francii. S hokejem začal v Grenoble. Během studia na univerzitě a po něm hrál v nižších soutěžích ve Spojených státech, kde strávil celkem osm let s výjimkou krátké pětizápasové epizody ve finském klubu IFK Helsinki. V roce 2005 se přesunul na dva roky do Švýcarska a před příchodem do Vítkovic strávil jednu sezónu v Německu. Yorick je členem francouzské reprezentace. Říká, že nejlepší vzpomínky má na olympijské hry v roce A jeho klubové úspěchy? Věřím, že můj nejlepší zážitek teprve přijde. Rád bych jednou vyhrál titul a proč ne třeba tuto sezónu s Vítkovicemi? PROFIL: Yorick Treille : «Le style du hockey tchèque est très différent du style allemand ou nord-américain que j ai essayé précédemment. C est une nouvelle expérience intéressante pour moi. Les Tchèques sont plus techniques. J ai rencontré beaucoup de hockeyeurs tchèques pendant ma carrière, je connaissais des équipes connues comme Sparta et Slavia, j avais entendu parler de la plupart des clubs des principales villes, mais c est tout. Chaque jour, je découvre de nouvelles villes et de nouvelles patinoires. C est très intéressant». Reporter bleu : Comment trouvez-vous Ostrava et la République tchèque? Yorick Treille : «Je n ai pas encore beaucoup vu Ostrava, je suis allé seulement au centre ville et avec l équipe nationale française j ai été à Stodolni. J ai visité la République tchèque déjà dans les années 90 et je trouve que votre pays a énormément évolué. Vous êtes dans l Union européenne et il n y a pas grande différence entre la Tchéquie, la France ou l Allemagne». Reporter bleu : La société Dalkia est un partenaire important de Vítkovice. Est-ce que vous la connaissez? Yorick Treille : «Oui, bien sûr. Je sais que Dalkia travaille dans le domaine de l énergie, du chauffage et du refroidissement. En France elle aussi investit beaucoup dans le sport. Je trouve que c est intéressant qu une société française soit le sponsor de Vítkovice». L avant Yorick Treille est né en 1980 à Cannes en France. Il a commencé avec le hockey à Grenoble. Pendant et après ses études universitaires il a joué dans les ligues secondaires aux États-Unis où il a passé au total huit ans à part un court épisode pendant lequel il a joué cinq matches avec l IFK Helsinki en Finlande. En 2005 il est parti en Suisse pour deux ans et avant d arriver à Vítkovice il a joué une saison en Allemagne. Yorick est membre de l équipe nationale de France. Il dit que son meilleur souvenir sont les jeux olympiques en Et ses succès avec un club? «J espère que ma meilleure expérience est encore à venir. J aimerais bien gagner un titre et pourquoi pas avec Vítkovice cette année?» 18

19 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque Známe nejlepší obchodní a technické projekty roku 2007! Máme radost, že vám po roce opět můžeme představit nejlepší projekty skupiny Dalkia v České republice, které bodovaly v soutěžích Obchodní a Technická vítězství Tentokrát se obě finále konala současně, a to 24. června 2008 na ředitelství společnosti Dalkia Česká republika v Ostravě. Členové poroty hodnotili úspěchy, jaké v loňském roce zaznamenaly divize a společnosti skupiny Dalkia v České republice na obchodním i technickém poli. S potěšením konstatovali, že jednotlivé týmy opět dokázaly výborně propojit čtyři základní principy obou soutěží - pragmatismus, inovace, dlouhodobost a přenositelnost. Výsledkem jejich úsilí jsou projekty, které slouží jako klíčové reference naší společnosti a které potvrzují, že Dalkia patří mezi špičku ve svém oboru. Na následujících stránkách se s jednotlivými projekty, které obsadily medailové stupínky, můžete blíže seznámit. Nous connaissons les meilleurs projets commerciaux et techniques de l année 2007! Nous avons le plaisir de vous présenter cette année encore les meilleurs projets du groupe Dalkia en République tchèque qui ont été couronnés de succès dans les Victoires commerciales et techniques Cette fois-ci, les deux finales ont eu lieu en même temps, le 24 juin 2008 au siège de Dalkia Česká republika à Ostrava. Les membres du jury ont évalué les succès que les divisions et sociétés du groupe Dalkia en République tchèque ont enregistré l année dernière dans les domaines commercial et technique. C est avec plaisir qu ils ont constaté que les différentes équipes avaient réussi à interconnecter avec brio les quatre principes fondamentaux des deux concours pragmatisme, innovation, durabilité et transversalité. Leurs efforts ont abouti à des projets qui constituent des références clés pour notre société et qui confirment que Dalkia est à la pointe de son secteur. Dans les pages suivantes vous pourrez faire plus ample connaissance avec les projets qui ont pris les premières places. Do finále Obchodních vítězství se probojovaly celkem čtyři projekty, v Technických vítězstvích se mezi sebou utkalo pět projektů. O tom, které z nich jsou nejlepší, rozhodla osmičlenná porota ve složení: - Michel Amiel (technický a výrobní ředitel Dalkie pro zónu Střední Evropa) - Laurent Barrieux (country manažer skupiny Dalkia v České republice) - Renaud Capris (výrobní ředitel Dalkie Česká republika) - Zdeněk Duba (předseda představenstva Dalkie Česká republika) - Christophe Lanneluc (obchodní ředitel Dalkie Česká republika) - Jiří Lukeš (náměstek generálního ředitele Dalkie Česká republika) - Maxime Marsault (vedoucí útvaru plánu a rozpočtu Dalkie Česká republika) - František Švrček (náměstek generálního ředitele Dalkia Česká republika pro strategii výroby) Všem týmům, které se zapojily do Obchodních a Technických vítězství 2008, děkujeme za účast a přínosné myšlenky. Zároveň gratulujeme autorům oceněných projektů a přejeme jim spoustu dobrých nápadů i do dalších let. Quatre projets ont participé à la finale des Victoires commerciales et cinq projets se sont affrontés dans les Victoires techniques. Les lauréats ont été désignés par un jury de huit membres composé de : - Michel Amiel (directeur technique et de la production de Dalkia pour la zone Europe centrale) - Laurent Barrieux (directeur pays du groupe Dalkia en République tchèque) - Renaud Capris (directeur des opérations de Dalkia Česká republika) - Zdeněk Duba (président du directoire de Dalkia Česká republika) - Christophe Lanneluc (directeur commercial de Dalkia Česká republika) - Jiří Lukeš (adjoint au directeur général de Dalkia Česká republika) - Maxime Marsault (responsable plan et budget de Dalkia Česká republika) - František Švrček (adjoint au directeur général de Dalkia Česká republika pour la stratégie de production) Nous remercions toutes les équipes de leur participation aux Victoires commerciales et techniques 2008 et de leur apport. Nous félicitions également les auteurs des projets récompensés et leur souhaitons beaucoup de bonnes idées encore dans les années à venir. 19

20 1. místo Nová Karolina Dalkia Česká republika Divize Ostrava a ředitelství Členové týmu: Ing. Radek Sandri Jiří Zbořil Ing. Jiří Tichý Ing. Marcel Vrátný Ing. Václav Kotulek Nová Karolina je rozsáhlý smíšený projekt obnovy centra Ostravy. Zahrnuje m 2 maloobchodních, kancelářských a rezidenčních prostor na ploše 32 ha. Dalkia bude zajišťovat vytápění objektů areálu a rovněž dodávky chladu pro klimatizování budov. Projekt předpokládá výstavbu centrálního zdroje, odkud bude voda o teplotě 6 C dodávána prostřednictvím sítě chladu do jednotlivých objektů. Toto řešení přináší klientovi úspory ve spotřebě energií a navíc je šetrné vůči životnímu prostředí včetně úspory CO 2. Bude se jednat o vůbec první síť chladu v České republice a město Ostra- Silné stránky projektu: Dalkia vybuduje první síť chladu v České republice, jejímž prostřednictvím bude zásobovat chladem novou ostravskou čtvrť Nová Karolina. Dlouhodobé smlouvy o dodávkách chladu a tepla rozšiřují nabídku služeb v této zóně a odpovídají na rostoucí požadavky developerů i uživatelů. va tedy bude mít prvenství ve využívání tohoto unikátního způsobu poskytování důležité služby. Další výhodou je skutečnost, že jednotlivé objekty mohou uvolněný prostor (zařízení pro výrobu chladu není v budově) využít komerčním způsobem a odpadá rovněž starost o provoz a údržbu zařízení včetně aplikování příslušné legislativy. Prostý součet potřeb chladícího výkonu objektů první etapy, která má být dokončena v roce 2010, je 17 MW. Celkový potenciál na dodávku chladu je 101 TJ (24,5 MW). Nová městská čtvrť na území bývalé koksovny Karolina, jejímž developerem je společnost Multi Development Czech Republic, má být kompletně dokončena v roce ère place Nová Karolina Dalkia Česká republika Division d Ostrava et siège Membres de l équipe : Radek Sandri Jiří Zbořil Jiří Tichý Marcel Vrátný Václav Kotulek Points forts du projet : Dalkia construira le premier réseau de froid de la République tchèque pour approvisionner le quartier Nová Karolina à Ostrava. Les contrats à long terme pour les fournitures de froid et de chaleur enrichissent les services proposés par Dalkia dans cette zone et répondent aux exigences croissantes des promoteurs et usagers. Le projet Nová Karolina est un projet vaste et diversifié de réhabilitaion du centre d Ostrava. Il comprend m 2 de surfaces de commerce, de bureaux et de logements sur une superficie de 32 ha. Dalkia se chargera du chauffage des bâtiments du complexe, mais aussi de la fourniture de froid pour la climatisation des immeubles. Le projet prévoit la construction d une source centrale qui alimentera les différents bâtiments en eau à 6 C par l intermédiaire d un réseau de froid. En plus de permettre au client d effectuer des économies d énergies, cette solution est respectueuse de l environnement et permet de limiter les émissions de CO 2. Ce sera le premier réseau de froid en République tchèque, faisant ainsi d Ostrava le pionnier de ce mode unique de fourniture d un service important. Un autre avantage est de pouvoir profiter des espaces gagnés dans les bâtiments (les installations de production de froid ne se trouvant pas dans les bâtiments) à des fins 20 commerciales, sans devoir se soucier de la mise en oeuvre et de la maintenance des installations ainsi que de l application de la législation correspondante. La somme simple des besoins en puissance de refroidissement des bâtiments de la première étape, qui doit se terminer en 2010, est de 17 MW. Le potentiel total de livraison de froid est de 101 TJ (24,5 MW). L achèvement définitif du nouveau quartier, développé par le promoteur Multi Development Czech Republic sur le site d une ancienne cokerie Karolina, est prévu pour 2016.

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací

Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací Partnerství podnikatelských subjektů a neziskových organizací 4. celostátní konference Plnění závazků společenské odpovědnosti organizací 16. prosince 2010 Praha Ing. Helena Gižová Skupina Dalkia v ČR

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et

La deuxième édition du tournoi de golf organisé. inoubliables, un temps magnifique et French-Czech Golf Cup 2013 La deuxième édition du tournoi de golf organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque a été marquée par des exploits sportifs inoubliables, un temps magnifique et un superbe

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

certifier sa valeur, améliorer ses performances. termínová listina 2015

certifier sa valeur, améliorer ses performances. termínová listina 2015 certifier sa valeur, améliorer ses performances. termínová listina 2015 krátce Na úvod... Vážení obchodní přátelé, dovolte, abychom Vám poděkovali za projevenou důvěru naší společnosti BUREAU VERITAS CZECH

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage?

6 LEÇON SIX. C est pour bientôt, le mariage? 6 LEÇON SIX C est pour bientôt, le mariage? Hélène passe sa dernière soirée chez Corinne et François. François a préparé un très bon repas et, tout en se régalant, ils parlent de choses et d autres. 1

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

2.6.2009. Čas Pořad - název Pořad - vlastnosti Poznámka

2.6.2009. Čas Pořad - název Pořad - vlastnosti Poznámka PROGRAM NOVA SPORT - týden č. 23-2009 1.6.2009 09:10 Detroit-Pittsburgh Záznam 2. zápasu finále Playoff NHL Záznam 11:10 Volvo Ocean Race (27) Dokument z další části největšího mezikontinentálního jachtařského

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

Výroční zpráva 2010. Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Výroční zpráva 2010. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Výroční zpráva 2010 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1 Obsah 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 Přístup

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

milan kundera co zmůže literatura ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009

milan kundera co zmůže literatura ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009 B R N O 27. 5. 30. 5. 2009 milan kundera o zmůže literatura PROGRAM KONFERENCE / PROGRAMME DU COLLOQUE Milan Kundera aneb Co zmůže literatura / ou Ce que peut la littérature B R N O 27. 5. 30. 5. 2009

Více

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály Casa Serena CUP by Czech Chamber of Commerce 28. 8. - 1. 9. Představení resortu CASA SERENA CUP Hospodářská komora České republiky se stala partnerem TOP společenské a sportovní akce golfového turnaje

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více