REPORTÉR. modrý. str./p str./p

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České týmy Dalkie uspěly v celosvětové konkurenci Grand succès des équipes tchèques de Dalkia face à une concurrence du monde entier str./p. 6-7 Dodáváme teplo do nového Aquaparku Olomouc Nous fournissons de la chaleur au nouveau Centre aquatique d Olomouc str./p MTH Kolín je největší klient Dalkie Kolín La société MTH Kolín - le plus grand client de Dalkia Kolín str./p

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 Úvodník Éditorial strana 18 Podkováři Vítězslavu Němcovi je nejlépe u koní strana 04 page 04 strana 14 page 15 Aktuality Actualités MTH Kolín je největší klient Dalkie Kolín La société MTH Kolín - le plus grand client de Dalkia Kolín page 19 strana 20 page 21 strana 23 C est auprès des chevaux que le maréchal-ferrant Vítězslav Němec se sent le mieux Kde Dalkia pomáhá? Où Dalkia aide-t-elle? Křížovka page 23 Mots croisés Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Aline Capris, Renaud Capris, Martina Kantorová, Petr Přívozník, Reda Rahma, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Martina Kantorová, Hana Šulová Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: modry. / Nous recevrons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante: 02

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, v rukou držíte srpnové číslo Modrého reportéra. Zatímco v médiích bývá v tomto období často okurková sezóna, u nás v Dalkii se ani v létě nenudíme. V rámci údržby provádíme větší či menší opravy na našich zařízeních tak, aby bylo vše dobře připraveno na topnou sezónu. Naším cílem je, aby odstávky a nepohodlí našich klientů trvaly co nejkratší dobu. Ve stejném duchu jsme pracovali na odstranění škod způsobených červnovými záplavami v Novém Jičíně. Perfektně zvládnuté řešení povodňové situace svědčí o tom, že jsme pro naše klienty spolehlivým a důvěryhodným partnerem. Naši zaměstnanci dokázali, že i v těchto mimořádných a náročných momentech se na ně mohou zákazníci, ať už se jedná o obyvatele, nemocnice nebo průmyslové podniky, s důvěrou spolehnout. Velkou pozornost věnujeme nejen péči o stávající klienty, ale také získávání zákazníků nových. Příkladem je Aquapark Olomouc, kde od letošního června dodáváme teplo. V současné době rovněž dokončujeme připojení Lázní Darkov, s nimiž jsme letos uzavřeli smlouvu. Naše obchodní úspěchy by však nebyly možné bez inovativních a vynalézavých technických řešení. Například v Praze jsme si s nedostatkem prostoru na sídlišti Velká Ohrada poradili tak, že jsme vybudovali kotelnu, která stojí na sloupech na střeše prodejny. Zároveň letos pracujeme na řadě strategických projektů. Jedním z těch, které se nám již podařilo úspěšně dokončit, je prodej aktivit facility managementu. Důvod vyčlenění těchto služeb je prostý: chceme se nyní plně soustředit na naše klíčové činnosti, jimiž jsou výroba a distribuce tepla a elektřiny v kogeneraci a prodej komodit, jako je chlad, stlačený vzduch atd. V těchto oborech, kde naše obchodní, technické a finanční schopnosti představují pro naše klienty velkou přidanou hodnotu, chceme i nadále upevňovat naše přední postavení v České republice. O dalších novinkách a událostech skupiny Dalkia v České republice se dočtete na následujících stránkách. Přeji vám krásný zbytek léta. Christophe Lanneluc Obchodní ředitel Ch ères lectrices, chers lecteurs, Vous tenez en main le numéro d août du Reporter bleu. Alors que dans les médias cette période est généralement la «saison creuse», chez nous, Dalkia, on ne s ennuie pas, même en été. Dans le cadre de la maintenance de nos installations, nous réalisons de plus ou moins grandes remises en état pour que tout soit fin prêt pour la saison de chauffe. Notre objectif est que les arrêts soient aussi brefs que possible afin de déranger le moins possible nos clients. Dans le même état d esprit, notre maîtrise parfaite des inondations à Nový Jičín au mois de juin dernier témoigne que Dalkia est un partenaire fiable et digne de confiance pour nos clients. Nos collaborateurs ont prouvé que même dans les moments exceptionnels et difficiles, les clients peuvent compter sur eux, qu ils soient ménages, hôpitaux ou toutes autres entreprises industrielles. Nous accordons une grande attention à nos clients actuels, mais aussi et surtout à en conquérir de nouveaux. L Aquapark d Olomouc en est une parfaite illustration : nous lui fournissons de la chaleur depuis juin dernier. Nous finalisons aussi actuellement les travaux de raccordement du sanatorium de Darkov dont le contrat a été signé cette année. Nos succès commerciaux ne seraient cependant pas possibles s ils n étaient pas associés à des solutions techniques innovantes et imaginatives. Ainsi à Prague pour répondre à un problème d encombrement pour le grand ensemble immobilier de Velka Ohrada, nous avons construit une chaufferie sur pilotis sur le toit d un magasin. Nous travaillons aussi cette année sur des projets d ordre plus stratégiques. L un d entre eux s est concrétisé par la vente de nos activités de facility management. Le motif qui nous a incité à nous séparer de ces services est simple : nous voulons maintenant nous concentrer sur notre cœur de métier, la production et la distribution de chaleur et d électricité cogénérée et la vente d utilités (froid, air comprimé etc.). Dans ces secteurs où nos compétences commerciales, techniques et financières sont une forte valeur ajoutée pour nos clients, notre objectif est de renforcer notre position de leader en République tchèque. Je vous laisse découvrir dans les pages qui suivent l actualité du groupe Dalkia en République tchèque et vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d été. Christophe Lanneluc Directeur commercial 03

4 služby pro zákazníky Zaměstnanci Dalkie zvládli povodně v Novém Jičíně na jedničku Večer 24. června se městem Nový Jičín a okolními obcemi přehnala záplavová vlna dosahující téměř sedmi metrů, která spláchla vše, co jí přišlo do cesty. Domy, zahrady, cesty, mosty, auta Mnoho obyvatel se ocitlo bez teplé vody, neboť povodeň vážně poškodila také technologie Dalkie Česká republika i jejích klientů. Zaměstnanci Dalkie však zachovali chladnou hlavu a krizovou situaci vyřešili na výbornou. Likvidační práce po záplavách popisuje vedoucí sektoru služeb Václav Skala: V noci, kdy povodeň přišla, vyjeli všichni zaměstnanci včetně těch, kteří neměli směnu, do terénu, aby rychle zmapovali škody. Víc jsme kvůli bezpečnosti v tu chvíli nemohli udělat. Následující ráno jsme začali zprovozňovat vše, co se zprovoznit dalo. Nejhorší situace byla ve výtopně Tonak, která byla bez plynu a vody. Vysokotlaký plynovod vedoucí do naší regulační stanice zemního plynu strhl proud a přivaděč povrchové vody z nedaleké říčky Zrzávky byl úplně zničený, takže došlo k přerušení dodávek teplé užitkové vody (TUV) pro bytů z této výtopny. Situace vypadala hrozivě. Začali jsme rychle jednat o provizorních řešeních s krizovým štábem, městem, RWE a Lesy ČR. Ještě týž den dopoledne se podařilo zprovoznit všechna zařízení tepelného hospodářství města Nový Jičín s výjimkou výtopny Tonak a biokotelny na Anenské. Ve výtopně Tonak společnost RWE provizorně propojila naši regulační stanici zemního plynu na středotlak, což umožnilo dostačující odběry pro výrobu TUV pro postiženou lokalitu i provoz Tonaku. Region Severní Morava nám pohotově zapůjčil požární hadice a my jsme provizorně čerpali užitkovou vodu z řeky Jičínky. Další den odpoledne se výtopna Tonak rozjela a zahájila dodávky tepla pro uvedených bytů. Druhý postižený zdroj biokotelna byla dlouho bez elektřiny, a tak došlo k vysušení kotle, proto jsme jej z bezpečnostních důvodů mohli zprovoznit až po prohlídce jeho dodavatelem. Problémy jsme měli také s krytým bazénem a sportovní halou. Voda zde dosáhla výše až 1,5 m a zaplavila čerpadla filtrů, která jsme rychle odvezli na opravu, protože hrozilo, že voda ve venkovním bazénu ztratí požadované parametry. Tři kotelny poblíž Jičínky byly zaneseny blátem a špínou do výšky asi 0,5 m, museli jsme je vyčistit a vysušit hořáky. V lokalitě Loučka se zatopily sklepy v pěti domech, kde jsme museli z hygienických důvodů vyměnit izolace v délce asi 450 m. V nemocniční kotelně byl výpadkem elektrického proudu vyřazen řídící systém MaR, takže naši zaměstnanci museli každou hodinu vyjíždět a kontrolovat toto pracoviště. Po zprovoznění dodávek pro celé město jsme v pondělí 29. června začali sčítat škody na provozovaných zařízeních a zahájili zpracování projektu na nový vodní přivaděč a plynovod pro výtopnu Tonak. Povodňové škody odstraňujeme doposud, uzavřel Václav Skala. Rád bych poděkoval všem zaměstnancům Regionu Střední Morava za kvalitně odvedenou práci a za příkladné zvládnutí této krizové situace. Díky pohotovému přístupu a vysokému nasazení našich kolegů v Novém Jičíně se nám podařilo dokázat, že jsme spolehlivým partnerem pro naše zákazníky i v takovýchto mimořádných situacích. Renaud Capris, výrobní ředitel Dalkie Česká republika Tady se nacházel původní akvadukt přes řeku Zrzávku. Betonové přemostění odnesla voda. C est ici que ce trouvait l aqueduc traversant la rivière Zrzávka. L eau y a emporté le pont en béton. 04

5 services pour les clients Les employés de Dalkia méritent un 20 sur 20 pour leur maîtrise de l inondation à Nový Jičín Le soir du 24 juin, une vague d inondation haute de presque sept mètres a traversé la ville de Nový Jičín et les communes avoisinantes, submergeant tout sur son passage. Maisons, jardins, routes, ponts, voitures De nombreux habitants se sont retrouvés sans eau chaude car cette inondation a aussi endommagé gravement les installations de Dalkia Česká republika et celles de ses clients. Mais les employés de Dalkia ont gardé leur sang froid et ont maîtrisé pleinement la situation de crise. Povodeň strhla potrubí na dně řeky Zrzávky. Touto havárií byla přerušena dodávka technologické vody pro výrobu v Tonaku i přídavné vody nutné pro vlastní spotřebu kotelny a jednotlivých kotlů. L inondation a arraché les conduites placées sur le lit de la rivière Zrzávka. Cet accident a interrompu la fourniture d eau technologique pour la production de Tonak ainsi que d eau d appoint nécessaire pour la propre consommation de la chaufferie et de ses chaudières. Václav Skala, chef du secteur des services, décrit les travaux de liquidation après les inondations : «La nuit où l inondation est arrivée, tous les employés sont allés sur le terrain, même ceux qui n étaient pas de service, afin d identifier rapidement les dommages. À ce moment-là, pour des raisons de sécurité, nous ne pouvions pas en faire plus. Le lendemain matin, nous avons commencé à mettre en service tout ce qui pouvait fonctionner. La plus mauvaise situation était celle de la chaufferie Tonak, qui se trouvait sans gaz ni eau. La conduite de gaz haute pression menant à notre station de régulation de gaz naturel avait été arrachée par le courant et l amenée d eau de surface de la petite rivière Zrzávka toute proche était complètement détruite. Les fournitures d eau chaude sanitaire (ECS) ont donc été coupées pour les appartements desservis par cette chaufferie. La situation était critique. Nous avons rapidement commencé à examiner des solutions provisoires avec la cellule de crise, la municipalité, RWE et Lesy ČR (entreprise nationale des forêts de la République tchèque). Dans la matinée du jour même, nous avons réussi à remettre en service tous les équipements de gestion thermique de la ville de Nový Jičín à l exception de la chaufferie Tonak et de la chaufferie bio d Anenská. Dans la chaufferie Tonak, la société RWE a provisoirement raccordé notre station de régulation de gaz naturel à son réseau moyenne pression, ce qui a permis des prises suffisantes pour la préparation d ECS pour le quartier sinistré et pour l exploitation de Tonak. La Région de Moravie du Nord nous a rapidement prêté des tuyaux à incendie et nous avons pu pomper provisoirement de l eau sanitaire dans la rivière Jičínka. Le lendemain après-midi, la chaufferie Tonak a été remise en service et a commencé à fournir de la chaleur pour les appartements mentionnés. La deuxième source sinistrée la chaufferie bio est restée longtemps sans électricité. La chaudière a donc été séchée car pour des raisons de sécurité nous ne pouvions la remettre en service qu après une inspection par son fournisseur. Nous avons aussi eu des problèmes avec la piscine couverte et le gymnase. L eau y avait atteint 1,5 m et avait inondé les pompes des filtres que nous avons rapidement emportées pour les réparer, car il y avait un risque que l eau de la piscine extérieure perde les paramètres requis. Trois chaufferies à proximité de la Jičínka avaient été envahies par une couche de boue et de saletés, épaisse d environ 0,5 m. Nous avons donc dû les nettoyer et sécher les brûleurs. Sur le site de Loučka, les caves de cinq bâtiments ont été inondées et pour des raisons d hygiène, nous avons dû y remplacer l isolation sur une longueur d environ 450 m. Dans la chaufferie de l hôpital, la coupure de courant avait mis hors service le système de commande de la GTC. Nos employés devaient donc se rendre toutes les heures sur ce lieu de travail pour le contrôler. Après la reprise des fournitures pour toute la ville, le lundi 29 juin nous avons commencé à faire le compte des dommages sur les installations exploitées et nous avons débuté l établissement d un projet de nouvelle amenée d eau et de nouvelle conduite de gaz pour la chaufferie Tonak. Aujourd hui encore, nous réparons les dommages causés par l inondation», a conclu Václav Skala. «Je voudrais remercier tous les employés de la Région Moravie centrale pour la qualité de leur travail et pour leur maîtrise exemplaire de cette situation de crise. Grâce à l action rapide et à la grande implication de nos collègues à Nový Jičín, nous avons pu prouver que nous sommes un partenaire fiable pour nos clients, même dans ces situations extraordinaires.» Renaud Capris, directeur des opérations de Dalkia Česká republika 05

6 aktuality České týmy Dalkie uspěly v celosvětové konkurenci Hned dva týmy Dalkie Česká republika uspěly v prestižní interní soutěži Vítězství Dalkie Projekt By-pass získal Cenu za pragmatismus a projekt Investor in People byl oceněn Zvláštní cenou poroty za management. Gratulujeme! By-pass je technologie, kterou zavedla Elektrárna Třebovice s cílem zvýšit regulační rozsah turbín pro poskytování podpůrných služeb. Mezinárodně uznávaný certifikát Investor in People potvrzuje profesionální úroveň personální politiky ve firmě. Kromě dvou oceněných projektů byl do červencového finále v Paříži nominován také projekt Divize Praha Palác Křižík a ostravská Nová Karolina. Vítězství Dalkie je soutěž pro týmy Dalkie z celého světa, v níž porota hodnotí technické, obchodní a další projekty z hlediska čtyř kritérií: pragmatismus, inovativnost, přenositelnost a dlouhodobost. Dosud největšího úspěchu dosáhla Dalkia Česká republika v ročníku 2007, kdy získala Velkou cenu poroty za projekt Zhodnocení průmyslové biomasy v Ústí nad Labem. Zvláštní cena poroty za management Prix spécial du jury pour le management Dalkia prodala své aktivity facility managementu v Praze Dalkia Česká republika se kromě výroby a dodávek tepla a elektřiny specializovala prostřednictvím své pražské divize také na poskytování služeb facility managementu. Od 1. srpna 2009 to však již neplatí: Dalkia své aktivity facility managementu v Praze prodala společnosti Scheu+Wirth. Mezi služby facility managementu, kterými se Divize Praha zabývala, patřily správa budov, údržba energetických zařízení nebo úklid obchodních a administrativních center či hotelů. Jaké důvody vedly Dalkii Česká republika k prodeji těchto aktivit? Když Dalkia v roce 1991 vstoupila na český trh, začala podnikat právě v oblasti facility managementu. Počet společností, které nabízejí služby související se správou budov, se však v poslední době značně rozrostl. V souvislosti s celkovou ekonomickou situací se tyto činnosti dostaly pod velký tlak na snižování cen, které zákazníci akceptují na úkor kvality. Proto jsme se rozhodli služby facility managementu Divize Praha vyčlenit ze společnosti Dalkia Česká republika, vysvětluje generální ředitel Laurent Barrieux a dodává: Tak jako jinde v České republice se nyní chceme plně soustředit na náš nosný core-business, kterým je výroba a dodávka energií. Facility management byl pro nás spíše menší doplňkovou aktivitou. Po vyhodnocení všech nabídek převzala tyto služby od 1. srpna 2009 společnost Scheu+Wirth. Z celkových 102 zaměstnanců Divize Praha přechází do této firmy 39 lidí, jimž ředitel Divize Praha Josef Novák vzkázal: Rád bych všem poděkoval za práci odvedenou v Dalkii Česká republika a přeji mnoho profesních i osobních úspěchů u společnosti Scheu+Wirth. Ředitelství Regionu Střední Morava mění adresu Region Střední Morava společnosti Dalkia Česká republika, který vznikl 1. ledna 2009 sloučením olomoucké a přerovské divize, mění své sídlo. Zaměstnanci ředitelství se k 1. září 2009 stěhují do nové administrativní budovy na ulici Okružní v Olomouci. La direction de la Région de Moravie centrale change d adresse La Région de Moravie centrale de la société Dalkia Česká republika, créée le 1 er janvier 2009 par la fusion des divisions d Olomouc et de Přerov, change de siège. Les salariés de la direction emménageront le 1 er septembre 2009 dans un nouveau bâtiment administratif rue Okružní à Olomouc. 06

7 actualités Grand succès des équipes tchèques de Dalkia face à une concurrence du monde entier Pas moins de deux équipes de Dalkia Česká republika ont été récompensées dans le prestigieux concours interne «Victoires de Dalkia 2008». Le projet By-pass a reçu le Prix du pragmatisme et le projet Investor in People a été récompensé par le Prix spécial du jury pour le management. Félicitations! By-pass est une technologie qui a été mise en place par Elektrárna Třebovice dans le but d élargir la plage de régulation des turbines pour la fourniture de services de soutien. Pour sa part, le certificat internationalement reconnu Investor in People confirme le professionnalisme de la politique de gestion des ressources humaines dans l entreprise. En plus des deux projets distingués, le projet Palác Křižík de la Division de Prague et celui de Nová Karolina à Ostrava avaient été nominés pour la finale du mois de juillet à Paris. Les Victoires de Dalkia sont un concours destiné aux équipes de Dalkia du monde entier, où le jury évalue des projets techniques, commerciaux et autres selon quatre critères : pragmatisme, innovation, transversalité et durabilité. Jusqu ici, Dalkia Česká republika a remporté son plus grand succès en 2007 en obtenant les Grand prix du jury pour le projet de Valorisation de biomasse industrielle à Ústí nad Labem. Cena za pragmatismus Prix du pragmatisme Dalkia a vendu ses activités de facility management à Prague En plus de la production et des fournitures de chaleur et d électricité, Dalkia Česká republika se spécialisait aussi dans la prestation de services de facility management par l intermédiaire de sa division pragoise. Mais depuis le 1 er août 2009 ce n est plus le cas : Dalkia a vendu ses activités de facility management de Prague à la société Scheu+Wirth. Les services de facility management fournis par la Division de Prague comprenaient la gestion d immeubles, la maintenance d installations énergétiques ou le nettoyage de centres commerciaux et administratifs ou d hôtels. Quelles raisons ont mené Dalkia Česká republika à vendre ces activités? «Quand Dalkia est entrée sur la marché tchèque en 1991, elle a commencé ses activités dans le domaine du facility management. Toutefois, le nombre de sociétés proposant des services en relation avec la gestion d immeubles a fortement augmenté ces dernières années. En raison de la situation économique générale, ces activités ont subi une forte pression en termes de baisse des prix que les clients acceptent au détriment de la qualité. C est pourquoi nous avons décidé de détacher de la société Dalkia Česká republika les services de facility management de la Division de Prague», explique le directeur général Laurent Barrieux en ajoutant : «Comme Smlouvu o prodeji služeb facility managementu podepsali zástupci Dalkie Česká republika a Scheu+Wirth dne 31. července v Praze. Le contrat de vente des services de facility management a été signé par les représentants de Dalkia Česká republika et de Scheu+Wirth le 31 juillet à Prague. ailleurs en République tchèque, nous voulons maintenant nous concentrer entièrement sur notre cœur de métier, la production et la fourniture d énergies. Le facility management n était finalement pour nous qu une petite activité complémentaire.» Après une évaluation de toutes les offres, ces services ont été repris le 1 er août 2009 par la société Scheu+Wirth. Sur les 102 salariés de la Division de Prague, 39 personnes sont transférées à cette société. Le directeur de la Division de Prague, Josef Novák, leurs fait savoir : «Je voudrais tous vous remercier pour votre travail chez Dalkia Česká republika et je vous souhaite de nombreux succès professionnels et personnels dans la société Scheu+Wirth.» 07

8 integrovaný systém řízení Chráníme se proti chřipce Šíření nebezpečné formy chřipky A/H1N1 (známé také jako mexická nebo prasečí chřipka) nabírá na obrátkách nejen ve světě, ale také v České republice. Počet nakažených stoupá a prognózy nejsou příznivé: na podzim odborníci očekávají další vlnu, která by mohla přijít spolu s běžnou sezónní chřipkou. Skupina Dalkia v České republice, pro níž je péče o zaměstnance dlouhodobou prioritou, proto připravuje konkrétní opatření, která by mohla šíření nemoci zmírnit. Mateřská společnost Dalkie Veolia Environnement si je vědoma svých závazků vůči zaměstnancům i veřejnosti, jíž poskytuje své služby, a proto iniciovala první opatření proti chřipce již v roce Nejúčinnějším prostředkem v boji proti viru je pravidelné a pečlivé mytí rukou. Toto základní hygienické pravidlo jsme zaměstnancům zdůrazňovali během kampaně Veolie Environnement Čisté ruce, která proběhla v roce Letos na jaře obdržel každý z téměř zaměstnanců Dalkie v ČR v rámci prevence proti chřipce vitaminový balíček v hodnotě 380 korun. Nyní jsme se zaměřili na konkrétní ochranná opatření proti šíření nemoci. Už dříve jsme zakoupili masek, které chrání člověka před nákazou od ostatních, a hygienických roušek, jež chrání okolí před nakaženým. Zásoby masek a roušek, které máme uloženy na skladech Dalkie v České republice, by vystačily pro každého zaměstnance na 31 dnů. V současné době jednáme o smlouvách o budoucích dodávkách, pokud by pandemie trvala delší dobu, ujišťuje vedoucí útvaru environmentálního řízení Dalkie Česká republika Dalibor Pyš. V rámci krizového plánování byl ve spolupráci s orgány krizového řízení v roce 2006 zpracován a v letošním roce aktualizován epidemický plán, který stanovuje opatření v době pandemie tak, aby byl zabezpečen chod služeb pro obyvatelstvo a rozhodující průmysl, doplnil manažer rizik Jan Smolka. Jak se kromě důkladného mytí rukou můžeme proti nemoci chránit? Jako každý chřipkový vir je i chřipka A respirační vir, který se z člověka na člověka přenáší kapénkovou nákazou, proto je nutné při osobním kontaktu zachovávat vzdálenost aspoň dva metry a v případě pandemie lékaři doporučují vyhýbat se schůzkám, shromážděním, podávání rukou atd. Pokud se objeví chřipkové příznaky jako vysoké teploty, bolesti hlavy, únava, kašel nebo dýchací potíže, je nutné vyhledat lékaře. Ochrana zdraví našich zaměstnanců patří mezi hlavní priority společnosti Dalkia. Jsme připraveni zavádět taková protichřipková opatření, která mohou šíření nemoci zmírnit a v rámci možností chránit naše zaměstnance, uzavírá Dalibor Pyš. 08 aktuality Dalkia boduje ve Španělsku Skupina Dalkia dosáhla ve Španělsku velkého úspěchu, když zvítězila v mezinárodním výběrovém řízení na výstavbu zařízení na výrobu energie a sítě pro rozvod tepla a chladu v jižní části Barcelony. Toto zařízení bude Dalkia provozovat po dobu 30 let. Jedná se o vůbec první nabídku služeb centralizované klimatizace pro domácí účely. Po dobu trvání smlouvy zde Dalkia vyrobí více než 2,9 miliónu MWh elektrické energie, přičemž 56 % bude pocházet z obnovitelných zdrojů nebo z rekuperované energie. Tento velmi ambiciózní projekt, vybraný radnicí v Barceloně, umožní významně snížit emise CO 2 a tuhých znečisťujících látek. Díky vyšší energetické účinnosti a použití tepelných solárních systémů odpovídá požadavkům zákazníků a zajišťuje pro ně kvalitní služby. Tento projekt, příkladný z hlediska energetické účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí, představuje novou etapu našeho rozvoje v zemích jižní Evropy, říká prezident Dalkie Olivier Barbaroux. Je naprosto v souladu s naší strategií spočívající v nabídce inovativních a dlouhodobých energetických řešení našim zákazníkům - městům, obcím i průmyslovým podnikům - která bude stále větší měrou zahrnovat využívání obnovitelných zdrojů energií. Vysoké učení technické Brno je novým partnerem Dalkie Dalkia Česká republika dlouhodobě spolupracuje s významnými univerzitami a vysokými školami v ČR, například s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava nebo s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V červenci 2009 uzavřela smlouvu o spolupráci také s Vysokým učením technickým v Brně (VUT). Stejně jako zájemci ze jmenovaných univerzit mohou i studenti VUT absolvovat u Dalkie odborné stáže, konzultovat s našimi odborníky své diplomové a bakalářské práce a zapojit se do výzkumných a rozvojových projektů. Pedagogové VUT jsou zaměstnancům Dalkie k dispozici na odborné konzultace a při- pravují pro ně zajímavé výukové programy. Rektor VUT Karel Rais ke spolupráci s Dalkií uvedl: Tato dohoda nám umožní rozvinout spolupráci s významným partnerem v oblasti energetiky, která pro naše studenty znamená prohloubení vazeb mezi teorií a praxí, a dále kladný efekt v oblasti jejich přípravy pro práci v průmyslové sféře. Předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba dodal: Spolupráce s významnými univerzitami a vysokými školami, mezi něž VUT bezesporu patří, je pro nás velmi důležitá. Dalkia jako lídr v zavádění nových technologií v energetice neustále věnuje velkou pozornost oblasti výzkumu a vývoje, proto potřebujeme kvalitní a talentované vysokoškoláky. Smlouvu o spolupráci podepsal rektor VUT Karel Rais (vlevo) a předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba. Le contrat de collaboration a été signé par le recteur de VUT, Karel Rais (à gauche), et le président du directoire de Dalkia Česká republika, Zdeněk Duba.

9 actualités Dalkia marque des points en Espagne Le groupe Dalkia a rencontré un grand succès en Espagne en remportant l appel d offres international pour la construction et l exploitation sur 30 ans, de la centrale de production d énergie ainsi que d un nouveau réseau de chaleur et de froid dans le sud de Barcelone. Ce sera le premier réseau de chaleur et de froid à proposer un service de climatisation centralisé à usage domestique. Pendant la durée du contrat, les centrales énergétiques produiront plus de 2,9 millions de MWh d énergies, dont 56 % issues d énergies renouvelables ou récupérées. Ce projet ambitieux, choisi par la mairie de Barcelone, permettra de réduire significativement les émissions de CO 2 et sera peu émetteur de particules en suspension. Grâce à une meilleure efficacité énergétique et à l intégration de systèmes solaires thermiques, il répond aux besoins des clients et leurs assure un service de qualité. «Ce contrat, exemplaire en termes d efficacité énergétique et environnementale, représente une nouvelle étape dans notre développement en Europe du Sud,» déclare Olivier Barbaroux, Président de Dalkia. «Il est en droite ligne avec notre stratégie qui consiste à offrir à nos clients, collectivités et industriels, des solutions énergétiques innovantes et durables, intégrant des énergies renouvelables dans une proportion croissante.» La Haute école technique de Brno, nouveau partenaire de Dalkia Dalkia Česká republika collabore durablement avec d importantes universités et de hautes écoles de République tchèque comme par exemple la Haute école des mines Université technique d Ostrava ou avec l Université J. E. Purkyně d Ústí nad Labem. En juillet 2009, elle a ainsi conclu un contrat avec la Haute école technique de Brno (VUT). Tout comme les intéressés Rektorát VUT Brno / Rectorat du VUT Brno des universités mentionnées, les étudiants de VUT pourront réaliser des stages professionnels chez Dalkia, consulter nos spécialistes pour leurs mémoires de diplôme ou de licence et participer à des projets de recherche et de développement. Les pédagogues de VUT seront à la disposition des employés de Dalkia pour des consultations techniques et leur prépareront des programmes de formation concrets et intéressants. Au sujet de la collaboration avec Dalkia, le recteur de VUT, Karel Rais, a déclaré : «Cet accord nous permettra de développer notre collaboration avec un important partenaire dans le domaine de l énergétique, ce qui signifie pour nos étudiants un renforcement des liens entre la théorie et la pratique ainsi que des effets positifs pour leur préparation professionnelle dans le secteur industriel.» Le président du directoire de Dalkia Česká republika, Zdeněk Duba, a ajouté : «La collaboration avec d importantes universités et hautes écoles, dont VUT fait incontestablement partie, est très importante pour nous. En tant que leader dans l introduction aux nouvelles technologies de l énergétique, Dalkia accorde continuellement une grande attention à la recherche et au développement, c est pourquoi nous avons besoin de diplômés de talent et de qualité.» systeme de management integré Nous nous protégeons contre la grippe La propagation de la dangereuse forme de grippe A/H1N1 (connue aussi sous le nom de grippe mexicaine ou porcine) s accélère non seulement dans le monde entier, mais aussi en République tchèque. Le nombre de personnes atteintes augmente et les pronostics actuels ne sont pas favorables : les spécialistes s attendent à une nouvelle vague dès l automne, qui pourrait arriver parallèlement à la grippe saisonnière courante. Le groupe Dalkia en République tchèque, pour lequel les soins aux salariés sont une priorité durable, prépare donc des mesures concrètes qui pourraient modérer la propagation de la maladie. La société mère de Dalkia, Veolia Environnement, est consciente de ses engagements envers ses salariés et envers le public à qui elle fournit ses services et a donc initié les premières mesures contre la grippe dès «Le moyen le plus efficace de lutter contre le virus est de se laver régulièrement et soigneusement les mains. Nous avons rappelé cette règle d hygiène de base à nos salariés dans la campagne «Mains propres» de Veolia, menée en Cette année au printemps, chacun des quelques salariés de Dalkia en RT a reçu un paquet de vitamines d une valeur de 380 couronnes dans le cadre de la prévention contre la grippe. Dorénavant, nous nous concentrons sur des mesures de protection concrètes contre la diffusion de la maladie. Nous avions déjà acheté précédemment masques de protection contre le milieu environnant, et masques hygiéniques protégeant le milieu environnant contre la personne atteinte. Les stocks de masques déposés dans les entrepôts de Dalkia en République tchèque suffiraient à protéger chaque salarié pour une durée de 31 jours. Actuellement nous négocions des contrats de futures fournitures au cas où la pandémie devait perdurer», affirme Dalibor Pyš, responsable du service du management environnemental de Dalkia Česká republika. «Dans le cadre de la planification de crise et en coopération avec les organes de gestion de crise, un plan épidémie a été établi en 2006 et actualisé cette année qui définit les mesures à prendre en situation de pandémie, afin d assurer le fonctionnement des services à la population et aux industries stratégiques,» a ajouté le manager des risques, Jan Smolka. Comment se protéger efficacement contre la maladie, à l exception de se laver soigneusement les mains? Comme chaque virus de la grippe, celui de la grippe A est un virus respiratoire, qui se propage par la toux et les éternuements, et donc en cas de contact personnel il faut garder une distance d au moins deux mètres et en cas de pandémie les médecins recommandent d éviter les réunions, les rassemblements et de se serrer la main, etc. En cas de symptômes de grippe tels que la fièvre, les maux de tête, la fatigue, la toux ou des difficultés respiratoires, il faut contacter un médecin. «La protection de la santé de nos salariés est une des principales priorités de Dalkia. Nous sommes prêts à déployer des mesures contre la grippe pouvant modérer la propagation de la maladie et protéger nos salariés dans la mesure du possible», conclut Dalibor Pyš. 09

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

3 Základní údaje. 4 Orgány akciové společnosti. 5 Klíčové údaje. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva. 7 Organizační struktura PVK

3 Základní údaje. 4 Orgány akciové společnosti. 5 Klíčové údaje. 6 Úvodní slovo předsedy představenstva. 7 Organizační struktura PVK Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v roce 2008 Obsah 3 Základní údaje 4 Orgány akciové společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Organizační struktura PVK 8 Přístup k zákazníkovi

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9

Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Výroční zpráva 2007 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 3 Úvodní slovo 4 Výroba a prodej 8 Obchodní činnost 9 Investiční činnost 10 Životní prostředí

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman

ČEZINFO. Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 13 prosinec 2009 Duální nabídka elektřiny a plynu je pro nás ideální, říká poradce předsedy dozorčí rady společnosti Thun 1794 Vlastimil Argman Chytrá

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek

ČEZINFO. Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ ČÍSLO 12 srpen 2009 Obnovitelné zdroje energie jsou naše budoucnost... říká ředitel marketingu společnosti ETA Zdeněk Hašek FutureMotion konkretizuje budoucnost

Více

report Slovo úvodem TENZA v Otrokovicích Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým

report Slovo úvodem TENZA v Otrokovicích Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým informační občasník vydání 3/2011 report Rozhovor s generálním ředitelem společnosti TENZA, a.s., Michalem Hrubým Změny ve vedení společnosti TENZA, a.s. Valná hromada společnosti TENZA, a.s., na svém

Více