REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORTÉR. modrý. str./p. 6. Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika. 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce"

Transkript

1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2008 prosinec décembre 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce 24 novembre 2008 journée de la sécurité au travail str./p. 6 Nová Karolina v Ostravě je naprosto unikátní projekt, konstatuje Ing. Jan Kočí ze společnosti Multi Development «Nová Karolina à Ostrava : un projet unique», affirme Jan Kočí de la société Multi Development str./p. 14 Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika Les parrains sont une aide irremplaçable pour la Fondation Dalkia Česká republika str./p. 32

2 obsah / sommaire strana 03 page 03 strana 04 page 04 strana 05 page 05 strana 06 page 07 strana 10 page 11 strana 12 page 12 strana 14 page 15 strana 18 page 19 strana 23 page 23 strana 24 page 24 strana 26 page 26 strana 27 page 27 strana 28 page 29 strana 30 page 31 strana 32 page 33 strana 36 page 37 strana 38 page 38 strana 39 page Úvodník Éditorial Dotazy našich zaměstnanců Questions de nos employés Aktuality Actualités 24. listopad 2008 den bezpečnosti práce 24 novembre 2008 journée de la sécurité au travail Jak jsou zákazníci spokojeni se službami Dalkie Česká republika? Quelle est la satisfaction des clients quant aux services de Dalkia Česká republika? Elektrárna Kolín mění název na Dalkia Kolín Elektrárna Kolín devient Dalkia Kolín Nová Karolina v Ostravě je naprosto unikátní projekt, konstatuje Ing. Jan Kočí ze společnosti Multi Development «Nová Karolina à Ostrava : un projet unique», affirme Jan Kočí de la société Multi Development Program SHERPA má dalších pět českých absolventů Cinq nouveaux diplômés tchèques du programme SHERPA Co nám přinesl rok 2008? Que nous a apporté l année 2008? Dalkia v pohybu Dalkia en mouvement Proč je Dalkia nejlepším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji? Pourquoi Dalkia est-elle le meilleur employeur de la Région de Moravie-Silésie? Jaké může mít klimaticko-energetický balíček dopady na Českou republiku? Quelles incidences le Paquet énergie-climat peut-il avoir sur la République tchèque? Laurent Barrieux je sportovcem tělem i duší Laurent Barrieux se voue au sport corps et âme Představujeme profesi Strojník odstruskovacího a odpopílkovacího zařízení Nous vous présentons le métier de Mécanicien d évacuation de cendres et de mâchefer Kmotři jsou nenahraditelnými pomocníky Nadačního fondu Dalkia Česká republika Les parrains sont une aide irremplaçable pour la Fondation Dalkia Česká republika Veselý domeček nabízí hlídání pro batolata La Joyeuse Maisonnette propose des services de garde pour les jeunes enfants Křížovka Mots croisés Skupina Dalkia v České republice od 1. ledna 2009 Le Groupe Dalkia en République tchèque au 1 er janvier 2009 Vydává / Editeur: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3123/152, Ostrava, Česká republika Redakční rada / Rédaction: Laurent Barrieux, Aline Capris, Renaud Capris, Martina Kantorová, Olivier Rigaux, Hana Šulová, Eva Tmejová, Milan Wagner Náklad / Tirage: ks / pc Foto / Photographies: Dana Ešnerová, Martina Kantorová, Hana Šulová Design: Jaromír Kopecký Realizace / Réalisation: Nord Service s.r.o. Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na ovou adresu redakce: dalkia.cz / Nous recevrons bien volontiers toutes vos propositions et remarques à notre rédaction à l adresse électronique suivante:

3 úvodník / éditorial V ážené čtenářky, vážení čtenáři, rok se sešel s rokem a opět stojíme na prahu Vánoc. Je to dobrá příležitost k zamyšlení, čeho jsme v uplynulém roce dosáhli. Mezi naše největší úspěchy bezesporu patří akvizice společnosti Vytápění Mariánské Lázně, zahájení dodávek tepla a elektřiny do nového závodu na výrobu bioetanolu v Ústí nad Labem nebo zahájení prací na připojení oblasti Nová Karolina v Ostravě. Žijeme v dynamickém světě a pracujeme v rychle se vyvíjejícím odvětví. Na jedné straně nám nabízí zajímavé příležitosti, na druhé straně však klade vysoké nároky na vnější i vnitřní komunikaci, na schopnost řídit naše aktivity v měnících se podmínkách, vyjednávat s obchodními partnery a plnit obchodní závazky. Je to podobné jako v hokeji: je potřeba mít neustále přehled o situaci, dívat se kolem sebe a přizpůsobovat taktiku i řízení měnícím se okolnostem. Stejnou logiku má také náš nový strategický projekt Dalkia Dynamic Společně, který se opírá o šest hlavních pilířů. Z nich je v tuto chvíli klíčový zejména pilíř Organizace, jenž vytváří nový organizační základ pro náš rozvoj v nejbližších letech. Je velmi důležité, abychom význam změn, které budou zavedeny do praxe od 1. ledna 2009, všichni pochopili a abychom si je vzali za své. Jen tímto přístupem si můžeme udržet naše dosavadní výborné výsledky i do budoucna. Podmínky, ve kterých jsme v letošním roce pracovali, byly poznamenány postupně narůstajícími příznaky hospodářské recese. Její důsledky se projevují především menší ochotou partnerů ke spolupráci, větší opatrností a přísnějším hlídáním investic i provozních nákladů. Množství dobrých obchodních příležitostí se snižuje i v mezinárodním měřítku, proto se musíme více soustředit na interní rozvoj. Zasněžená zimní krajina a pohoda u vánočního stromku jsou v městských lokalitách, kde působíme, neodmyslitelně spojeny s pocitem tepelné pohody a tedy i s každodenní prací našich zaměstnanců. Díky vysoké kvalifikaci a zkušenostem v nich máme opravdu dobré zázemí. Navíc se můžeme opřít o mezinárodní zkušenosti celé skupiny. Zvykli jsme si považovat to za samozřejmou věc, je však mnoho firem, které o tom mohou jenom snít. Na závěr mi dovolte, abych vám popřál krásné Vánoce, pohodu a hodně příjemných překvapení nejen v podobě dárků pod stromečkem. František Švrček náměstek generálního ředitele pro strategii výroby Milé kolegyně, milí kolegové, rok 2008 přinesl skupině Dalkia v České republice řadu úspěchů a výborných výsledků. Věřím, že neméně úspěšný pro nás bude také rok 2009, přestože se i my budeme muset vyrovnávat s dopady celosvětové hospodářské recese. Jsem však přesvědčen, že s vaší pomocí se nám podaří dosáhnout našich cílů. Rád bych vám všem našim zaměstnancům, klientům, partnerům a akcionářům poděkoval za vaši důvěru a popřál vám i vašim blízkým krásné Vánoce a rok 2009 plný štěstí, lásky, zdraví a pohody. Laurent Barrieux country manažer skupiny Dalkia v České republice Ch ères lectrices, chers lecteurs, Une année s est écoulée et Noël frappe de nouveau à notre porte. C est une bonne occasion de réfléchir à ce que nous avons atteint au cours de l année passée. Parmi nos plus grands succès nous pouvons mentionner sans hésitation l acquisition de la société Vytápění Mariánské Lázně, le début des fournitures de chaleur et d électricité à la nouvelle usine de production de bioéthanol d Ústí nad Labem ou encore le lancement des travaux de raccordement de la zone Nová Karolina à Ostrava. Nous vivons dans un monde dynamique et travaillons dans un secteur qui se développe rapidement, ce qui, d une part, nous offre des occasions intéressantes mais, d autre part, place la barre très haut en matière de communication externe et interne, d aptitude à gérer nos activités dans des conditions en constante évolution, de négociations avec les partenaires d affaires et de respect des engagements commerciaux. C est comme en hockey : il faut avoir à chaque instant un aperçu de la situation, regarder autour de soi et adapter la tactique et la gestion aux circonstances changeantes. Cette logique nous la retrouvons également dans notre nouveau projet stratégique Dalkia Dynamic Společně qui s appuie sur six piliers principaux. Parmi eux, l un des plus importants actuellement est le pilier Organisation, qui créé une nouvelle base organisationnelle pour notre développement au cours des années à venir. Il est essentiel que chacun de nous comprenne la signification des changements qui seront mis en œuvre à partir du 1 er janvier 2009 et les intègre. C est la seule façon de maintenir à l avenir les excellents résultats obtenus jusqu ici. Les conditions dans lesquelles nous avons travaillé cette année ont été marquées par des signes de récession économique allant crescendo. Les conséquences de cette situation sont surtout une envie moins forte de collaborer de la part des partenaires, une plus grande prudence et un contrôle plus strict des investissements et des coûts opérationnels. Le nombre de bonnes occasions commerciales diminue même à l échelle internationale et nous devons donc nous concentrer davantage sur le développement interne. Le paysage hivernal enneigé et la sérénité autour du sapin de Noël sont, dans les villes où nous opérons, indissociables du sentiment de confort thermique et donc du travail quotidien de nos collaborateurs. Grâce à leur haute qualification et à leur expérience nous avons vraiment de bonnes dispositions. De plus, nous pouvons nous appuyer sur l expérience internationale de l ensemble du groupe. Pour nous c est désormais une évidence mais beaucoup d entreprises ne peuvent qu en rêver. En conclusion, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël, de la tranquillité et beaucoup de surprises plaisantes et pas seulement sous forme de cadeaux sous le sapin. «Chères collègues, chers collègues, František Švrček adjoint au directeur général pour la stratégie de production L année 2008 a apporté au groupe Dalkia en République tchèque de nombreux succès et d excellents résultats. Je pense que l année 2009 ne sera pas moins réussie bien que nous devrons nous aussi faire face aux impacts de la récession économique mondiale. Toutefois, je suis convaincu qu avec votre aide nous réussirons à atteindre nos objectifs. Je voudrais vous remercier tous collaborateurs, clients, partenaires et actionnaires de votre confiance et je vous souhaite à vous et à vos proches, un joyeux Noël et une année 2009 pleine de bonheur, d amour, de santé et de sérénité.» Laurent Barrieux directeur pays du groupe Dalkia en République tchèque 03

4 dotazy našich zaměstnanců / questions de nos employés Co přinesou organizační změny v naší společnosti? Dostali jsme informaci, že po novém roce dojde v Dalkii Česká republika k organizačním změnám spočívajícím ve vzniku dvou regionálních ředitelství. Jaký je důvod? Co změny přinesou? A co konkrétně se pro slučující divize změní? K 1. lednu 2009 dojde ke změně organizačního uspořádání Dalkie Česká republika. V rámci společnosti vzniknou dvě nové organizační jednotky: Region Střední Morava a Region Severní Morava. Region Střední Morava budou tvořit stávající Divize Přerov a Divize Olomouc. Ředitelem tohoto regionu bude současný ředitel Divize Karviná Jan Myšík, na jehož místo nastoupí dosavadní ředitel Divize Krnov Pavel Dostál. Region Severní Morava vytvoří současné Divize Ostrava a Divize Krnov. Jeho ředitelem bude Radek Sandri, který byl doposud ředitelem ostravské divize. Důvodů, které vedly ke změnám, je více. Jedním z nich je snížení počtu organizačních jednotek, což přinese další vzájemné předávání zkušeností a know-how a umožní sjednocovat nejlepší přístupy a řešení tam, kde to je žádoucí nebo nutné. Pro slučující divize to přinese lepší využívání všech zdrojů, tedy lidských, finančních i materiálních, a zároveň budou schopny lépe reagovat na nepředvídané události, vysvětlují ředitelé dvou nových regionů Jan Myšík a Radek Sandri. Jsem přesvědčen o tom, že současné organizační změny jsou vzhledem ke strategickým záměrům a plánům skupiny Dalkia v České republice tou správnou cestou k dalšímu úspěšnému rozvoji naší společnosti, dodává generální ředitel Dalkie Česká republika Laurent Barrieux. Organizační struktura skupiny Dalkia v České republice k 1/1/2009 Qu apporteront les changements organisationnels qui interviendront dans notre société? Nous avons été informés qu en début d année il y aurait des changements organisationnels chez Dalkia Česká republika, consistant en la création de deux directions régionales. Quelles en sont les raisons? Qu apporteront ces changements? Et par quoi, concrètement, se traduiront-ils pour les divisions qui fusionneront? Au 1 er janvier 2009 des modifications seront apportées à l organisation de Dalkia Česká republika. Deux nouvelles unités seront créées dans la société : la Région Moravie Centrale et la Région Moravie du Nord. La Région Moravie Centrale sera constituée à partir des divisions de Přerov et d Olomouc. Le directeur de cette Région sera le directeur actuel de la Division de Karviná, Jan Myšík, que remplacera Pavel Dostál, présentement à la tête de la Division de Krnov. La Région Moravie du Nord sera, elle, issue de l association des divisions d Ostrava et de Krnov, et à sa direction se trouvera Radek Sandri, qui dirige actuellement la Division d Ostrava. «Plusieurs raisons ont motivé ces changements, dont l une consiste à réduire le nombre d unités organisationnelles, ce qui donnera lieu à de nouveaux échanges d expérience et de savoir-faire, et permettra d uniformiser les meilleurs procédés et solutions là où cela est souhaitable ou nécessaire. Pour les divisions qui fusionneront, il en résultera une meilleure utilisation de toutes les ressources, qu elles soient humaines, financières ou matérielles, et elles pourront ainsi mieux réagir aux événements imprévus», expliquent les directeurs des deux nouvelles Régions, Jan Myšík et Radek Sandri. «Vu les projets et les plans stratégiques du groupe Dalkia en République tchèque, je suis convaincu que les changements organisationnels à venir vont dans le sens de la poursuite de la réussite de notre développement», ajoute le directeur général de Dalkia Česká republika, Laurent Barrieux. Organigramme du groupe Dalkia en République tchèque au 1/1/2009 Skupina Dalkia v ČR Country manager Groupe Dalkia en RT Directeur pays Finanční a administrativní ředitel Directeur administratif et financier Ředitel pro právní vztahy Directeur juridique Výrobní ředitel Directeur des opérations Ředitelka pro lidské zdroje Directrice des ressources humaines Obchodní ředitel Directeur commercial Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Dalkia Česká republika AmpluServis Olterm&TD Olomouc Region Severní Morava Region Střední Morava Divize Ústí n. L. Divize Karviná Divize Praha Région Moravie Centrale Région Moravie du Nord Division d Ústí n. L. Division de Karviná Division de Prague Těšíme se na vaše další dotazy, které můžete posílat anonymně prostřednictvím ové adresy: (heslo:dalkia) na adresu Rádi odpovíme. Vous pouvez continuer à poser des questions anonymement par l intermédiaire du compte (mot de passe : dalkia) en les adressant à Nous serons heureux d y répondre. 04

5 aktuality / actualités Dalkia zprovoznila v Novém Jičíně novou kotelnu na biomasu Dalkia Česká republika v listopadu uvedla do provozu novou kotelnu na biomasu v Novém Jičíně, jehož tepelné hospodářství provozuje od začátku roku Biokotelna na Anenské ulici umožní vyrábět 10 procent tepla pro město z obnovitelných zdrojů. Díky této kotelně budeme moci zčásti diverzifikovat stávající palivovou základnu používanou v Novém Jičíně, neboť do této doby jsme používali výhradně zemní plyn, a částečně tak budeme schopni omezit dopad změn ceny palivových vstupů. Po zprovoznění nové kotelny na biomasu bude 10 procent tepla vyráběno z obnovitelných zdrojů a 90 procent z plynu, uvedl Václav Skala, vedoucí ZDS Nový Jičín. Ke spalování bude využívána dřevní štěpka, jejíž průměrná roční spotřeba je odhadována na 5450 tun. Kotelna je vybavena jednou z nejmodernějších technologií ve způsobu spalování biomasy. Snažíme se osvobodit město od permanentně rostoucích cen plynu, které mají přímý vliv na zdražování tepla. Zatím byl kotel spuštěn ve zkušebním provozu. Jakmile zjistíme jeho ekonomiku, budeme vědět, zda cenu tepla snížíme, nebo ji alespoň udržíme v případě, že plynárny opět zdraží, konstatoval místostarosta Nového Jičína Milan Šturm. Dalkia a mis en service à Nový Jičín une nouvelle chaufferie biomasse En novembre, Dalkia Česká republika a lancé l exploitation d une chaufferie à la biomasse dans la ville de Nový Jičín, où elle gère les installations thermiques depuis le début de l année La biochaufferie de la rue Anenská permet de produire 10 pour cent de la chaleur pour la ville à partir de sources renouvelables. «Grâce à cette chaufferie nous pourrons en partie diversifier la base de combustible utilisée actuellement à Nový Jičín car jusqu à présent nous avions recours exclusivement au gaz naturel, et nous pourrons donc partiellement limiter les incidences de l évolution du prix des entrants de combustibles. Après la mise en service de la nouvelle chaufferie biomasse, 10 pour cent de la chaleur seront produits à partir de sources renouvelables et 90 pour cent à partir de gaz», a indiqué Václav Skala, responsable de l usine Distribution Starosta Nového Jičína Ivan Týle (vlevo) a předseda představenstva Dalkie Česká republika Zdeněk Duba Le maire de Nový Jičín Ivan Týle (à gauche) et Zdeněk Duba, président du directoire de Dalkia Česká republika et Services (ZDS) Nový Jičín. Pour la combustion seront utilisés des copeaux de bois dont la consommation annuelle moyenne est estimée à 5450 tonnes. La chaufferie sera équipée d une des technologies les plus modernes en matière de combustion de biomasse. «Nous essayons d affranchir la ville de la constante augmentation des prix du gaz qui a un impact direct sur la hausse du prix de la chaleur. Pour le moment la chaudière fonctionne en régime d essai. Dès que nous aurons déterminé son économie, nous saurons si nous pouvons réduire le prix de la chaleur ou si nous devons au moins le maintenir au cas où les sociétés de gaz augmenteraient de nouveau leurs prix», constate le vice-maire de Nový Jičín Milan Šturm. 05

6 Dalkia v České republice 24. listopad 2008, den bezpečnosti práce Obrázek, který byl v pondělí 24. listopadu k vidění ve všech divizích a společnostech skupiny Dalkia v České republice, vypadal na všech místech téměř stejně: v rámci celosvětového týdne bezpečnosti Veolie Environnement se na závodech a pracovištích Dalkie v celé zemi konala setkání se zaměstnanci, kterých se účastnili zástupci vedení naší společnosti. Jejich jediným tématem byla bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zaměstnanci během nich mohli shlédnout krátký film o pracovních úrazech a seznámit se s akčními plány BOZP ředitelství spo- lečnosti Dalkia Česká republika i konkrétních divizí. Kromě toho všichni obdrželi speciální číslo časopisu Dynamix věnovaného BOZP, Kodex bezpečnosti práce a brožurku s návodem, jak poskytnout první pomoc. Více vám ze dne bezpečnosti přiblíží následující fotoreportáž Dynamix Divize Praha Division de Prague 06

7 Dalkia en République tcheque 24 novembre 2008, journée de la sécurité au travail Le tableau que l on pouvait observer le lundi 24 novembre dans toutes les divisions et sociétés du groupe Dalkia en République tchèque était quasiment le même partout. Dans le cadre de la semaine mondiale de la sécurité de Veolia Environnement, tous les établissements et lieux de travail de Dalkia ont organisé des rencontres avec les collaborateurs sur le thème de la sécurité et de la protection de la santé au travail auxquelles ont participé les représentants de la direction de notre société. Les employés ont pu y visionner un petit film sur les accidents du travail et se familiariser avec les plans d actions SPS de la direction de la société Dalkia Česká republika et des divisions concernées. En outre, tous ont reçu un numéro spécial du magazine Dynamix consacré à la SPS, la Charte de la sécurité au travail et une brochure présentant les gestes de premiers secours. Vous pouvez vous plonger dans l ambiance de cette journée de la sécurité grâce au reportage photographique suivant Olterm&TD Olomouc Divize Ústí nad Labem Division d Ústí nad Labem 07

8 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque Divize Krnov Division de Krnov Divize Krnov Division de Krnov Divize Karviná Division de Karviná Divize Ústí nad Labem Division d Ústí nad Labem 08

9 Divize Karviná Division de Karviná AmpluServis Divize Praha Division de Prague Divize Olomouc Division d Olomouc Divize Praha Division de Prague Divize Olomouc Division d Olomouc Dalkia Mariánské Lázně 09

10 Distribuce a Služby Jak jsou zákazníci spokojeni se službami Dalkie Česká republika? Jsou zákazníci spokojeni se službami, které jim Dalkia Česká republika poskytuje? Co by si přáli zlepšit? Odpovědi nejen na tyto otázky pomohl najít průzkum, který během srpna a září provedl Útvar řízení distribuce a služeb Dalkie Česká republika. A jaké výsledky dotazníky přinesly? Na to se Modrý reportér zeptal specialisty sledování kvality služeb Mgr. Ivany Niedobové. Průzkum spokojenosti jsme prováděli mezi klienty divizí Ostrava, Karviná a Krnov. Kromě toho ještě v současné době dokončujeme průzkum spokojenosti zákazníků Divize Praha, jehož výsledky budeme mít k dispozici v nejbližších měsících. Stejně jako v minulých letech bylo dotazování svěřeno pracovníkům call centra. Průzkumy vždy probíhaly formou telefonického rozhovoru s předem vytipovanými kontaktními osobami na základě výběru, který provedly obchodní útvary jednotlivých divizí. Celkem jsme se obrátili na 47 klientů z různých sektorů domácností, průmyslu, služeb atd. Útvar řízení distribuce a služeb poté všechny dotazníky vyhodnotil, ve spolupráci s útvarem marketingu provedl první analýzu a všechny podklady předal divizím, které mohou s výsledky dále pracovat. Průzkumy spokojenosti zákazníků jsou ukázkou dobré spolupráce jednotlivých útvarů na divizích a na ředitelství, která funguje výborně zejména proto, že všichni máme společný cíl, a tím je zlepšení kvality služeb pro zákazníky a jejich spokojenost. I letos nám průzkum přinesl cennou zpětnou vazbu. Dotazovaní klienti nám udělili celkovou známku 1,5 ze 4, což je velice dobrý výsledek, a podle jejich odpovědí je se společností Dalkia Česká republika zcela nebo spíše spokojeno 98 procent oslovených. Zákazníci oceňují především profesionální přístup a vstřícnost našich zaměstnanců při řešení jejich problémů i to, jak s nimi Dalkia komunikuje. Pozitivně vnímají také dlouholeté zkušenosti a odbornou zdatnost Dalkie, třeba v oblasti využívání alternativního paliva biomasy. Zajímavé byly i návrhy na zlepšení v různých oblastech. Klienti by uvítali například elektronickou fakturaci nebo lepší informace o plánovaných odstávkách. Protože nás názory a připomínky našich zákazníků velmi zajímají, chceme tyto průzkumy provádět pravidelně každý rok na všech divizích, a to nejen v rámci certifikace ISO 9001, uvedla Ivana Niedobová. Spokojenost zákazníků Satisfaction des clients Zcela spokojen / Tout à fait satisfait Spíše spokojen / Plutôt satisfait Spíše nespokojen / Plutôt pas satisfait aktuality Ředitel Divize Olomouc Jan Holpuch se po 37 letech loučí s naší společností Dlouholetý ředitel Divize Olomouc Ing. Jan Holpuch se po 37 letech rozhodl k 31. prosinci 2008 ukončit působení v Dalkii Česká republika. Jakou kariéru má za sebou muž, který zná naši společnost tak dobře, jako málokdo jiný? Jan Holpuch nastoupil do tehdejších Ostravsko-karvinských elektráren v roce 1971 jako strojník napáječek. Jedinou přestávkou, kterou si během působení v naší společnosti udělal, byl rok na vojně. Po ní se vrátil do teplárny na směnový provoz, kde zaučoval nové zaměstnance. Později se stal vedoucím výroby. Od roku 1979 měl na starosti technický rozvoj a poté působil jako šéf údržby. Do křesla ředitele Divize Olomouc usedl v roce 1991 a strávil v něm až do dnešního dne neuvěřitelných sedmnáct let. A jak Jan Holpuch roky strávené v naší společnosti, ať už pod hlavičkou Ostravsko-karvinských elektráren, Moravskoslezských tepláren, Dalkie Morava nebo Dalkie Česká republika sám hodnotí? Byly to roky zajímavé práce a jsem rád, že jsem je mohl prožít v dobrém a loajálním týmu. Byla to často tvrdá práce, ale na dobré lodi. Na závěr bych rád všem zaměstnancům popřál hodně zdraví, optimismu, studené zimy a spokojené a štědré klienty, vzkázal Jan Holpuch. Pane řediteli, děkujeme vám za vaši práci i za léta strávená v naší společnosti. Le directeur de la Division d Olomouc Jan Holpuch quitte la société après 37 ans de service Jan Holpuch, qui est depuis longtemps directeur de la Division d Olomouc, quittera ses fonctions chez Dalkia Česká republika le 31 décembre 2008 ; il nous laisse après 37 ans de service. Quel a été le parcours de cet homme qui connaît notre société comme bien peu d autres? Jan Holpuch a rejoint la société en 1971, alors qu elle portait le nom d Ostravskokarvinské elektrárny, comme mécanicien des pompes d alimentation. Il n a interrompu sa carrière dans la société qu une seule fois, quand il a été appelé sous les drapeaux pour une année de service militaire. Il est ensuite revenu dans l exploitation en équipes de la centrale de chauffe, où il formait les nouveaux employés. Il est par la suite devenu responsable de production. En 1979, il a été chargé du développement technique, puis il a travaillé comme chef de la maintenance. Il a pris ses fonctions de directeur de la Division d Olomouc en 1991 pour les conserver jusqu à aujourd hui, c est-à-dire, une présence exceptionnelle de dix-sept ans. Et comment Jan Holpuch juge-t-il toutes ces années passées dans notre société, que ce soit sous l enseigne d Ostravsko-karvinské elektrárny, de Moravskoslezské teplárny, de Dalkia Morava ou de Dalkia Česká republika? «Ce fut des années de travail intéressant et je suis heureux d avoir pu les passer au sein d une équipe bonne et loyale. Cela a souvent été un travail dur, mais à bord d un fier navire. Enfin, je voudrais souhaiter à tous les collaborateurs une bonne santé, de l optimisme, des hivers froids et des clients satisfaits et généreux,» témoigne Jan Holpuch. Monsieur le directeur, nous vous remercions chaleureusement de votre travail et des années que vous avez consacrées à notre société. 10

11 actualités Dalkia a Solar Euromed společně uskutečňují první projekt termodynamické mické solární elektrárny ve Francii pod názvem Solenha Společnosti Dalkia a Solar Euromed spojily síly v rámci projektu Solenha, jehož cílem je výstavba první francouzské termodynamické sluneční elektrárny s koncentračními kolektory, která vznikne v Aspres sur Buëch. Toto zařízení bude uvedeno do provozu během roku Projekt Solenha má sloužit nejen k propagaci termodynamické solární energie, ale bude také elektrickou energii vyrábět, a to MWh ročně díky instalovanému výkonu 12 MWe. Dalkia do tohoto projektu přináší své znalosti a zkušenosti výrobce a dodavatele elektrické energie a tepla a po výstavbě elektrárny bude zajišťovat její provoz a údržbu. Společnost Solar Euromed pak do projektu přináší svou specializovanou odbornost v oblasti slunečních elektráren. Sluneční elektrárna s koncentračními kolektory je odpovědí na současné výzvy energetického sektoru. Sluneční paprsky zachycované soustavou zrcadel jsou soustřeďovány do jednoho místa, v němž se médium ohřívá na více než 400 C. Tepelná energie je poté předávána do vody, čímž vzniká pára pohánějící turbínu, která vyrábí elektrickou energii. Kromě toho, že při tomto procesu nedochází k žádným emisím škodlivých látek, umožňuje systém skladování tepelné energie výrobu elektrické energie i v případě, že na zařízení právě nedopadají sluneční paprsky. Tato technologie se rozvíjí převážně v zemích s optimálními podmínkami slunečního osvitu (jako např. v USA, Španělsku, zemích severní Afriky či Izraeli) a poskytuje také dostatečnou energii zařízením na odsolování mořské vody. Podle odhadů Mezinárodní agentury pro energii bude potenciální kapacita termodynamické solární energie představovat v roce 2050 asi 630 GWe. Solenha, réalisé par Dalkia et Solar Euromed, est le premier projet solaire thermodynamique en France Les sociétés Dalkia et Solar Euromed se sont associées pour conduire ensemble le premier projet de centrale solaire thermodynamique en France, nommé Solenha. Il s agit de la première centrale solaire à concentration française qui sera construite sur le site d Aspres sur Buëch. L installation sera opérationnelle courant Au-delà de sa vocation de site de promotion de l énergie solaire thermodynamique, Solenha produira chaque année MWh d électricité grâce à une puissance installée de 12 MWe. Dans le cadre du projet Solenha, Dalkia apporte ses compétences d énergéticien et de thermicien et après sa réalisation, ella assurera l exploitation et la maintenance de la centrale. La société Solar Euromed apporte son expertise en ingénierie spécialisée dans le solaire thermodynamique. Le solaire à concentration apporte des réponses aux enjeux énergétiques actuels. Les rayons du soleil, captés par un ensemble de miroirs, sont concentrés pour chauffer un fluide dont la température dépasse les 400 degrés. Transmise à de l eau, cette chaleur produit de la vapeur qui fait ensuite tourner une turbine génératrice d électricité. Outre le fait qu elle n émet strictement aucun polluant, un système de stockage thermique lui permet de produire de l électricité lorsque l installation est privée d ensoleillement. Ce procédé se développe particulièrement dans certaines régions du monde disposant de conditions optimales de rayonnement solaire, comme aux Etats-Unis, en Espagne, dans le Maghreb et en Israël. Cette technologie est également bien adaptée pour fournir l énergie nécessaire au dessalement d eau de mer. L Agence Internationale de l Energie estime à 630 GWe la capacité potentielle en énergie solaire thermodynamique d ici Distribution et Services Quelle est la satisfaction des clients quant aux services de Dalkia Česká republika? Les clients sont-ils satisfaits des services que leur offre Dalkia Česká republika? Qu aimeraientils améliorer? Les réponses à ces questions et à beaucoup d autres ont pu être collectées grâce à l enquête menée en août et septembre par le Service de la gestion de la distribution et des services de Dalkia Česká republika. Et quels sont les résultats des questionnaires? Le Reporter bleu a posé cette question à l expert du suivi de la qualité de services Ivana Niedobová. «Nous avons réalisé des enquêtes de satisfaction parmi les clients des divisions d Ostrava, Karviná et Krnov. Par ailleurs, nous sommes actuellement en train de terminer l enquête de satisfaction des clients de la Division de Prague, dont nous aurons les résultats dans les mois à venir. De même que dans les années précédentes, la mission de poser les questions a été confiée aux agents du centre d appel. Les enquêtes se sont toujours déroulées sous forme d entretiens téléphoniques avec les interlocuteurs préalablement identifiés au moyen d un choix fait par les services commerciaux des divisions. Nous nous sommes adressés à un total de 47 clients de divers secteurs logements, industries, tertiaire, etc. Ensuite, le Service de la gestion de la distribution et des services a évalué tous les questionnaires, réalisé une première analyse en coopération avec le service du marketing et transmis tous les documents aux divisions qui peuvent alors continuer à travailler avec les résultats. Les enquêtes de satisfaction des clients montrent la bonne coopération entre les services des divisions et des directions, qui fonctionne surtout parce que nous avons un objectif commun l amélioration de la qualité de services pour les clients et leur satisfaction. Cette année aussi, l enquête nous a fourni un précieux retour d information. Les clients questionnés nous ont attribué la note générale de 1,5 sur 4 ce qui est un très bon résultat, et selon leurs réponses 98 pour cent d entre eux sont entièrement ou plutôt satisfaits de la société Dalkia Česká republika. Les clients apprécient avant tout l approche professionnelle et l esprit ouvert de ses employés pour résoudre leurs problèmes ainsi que la manière dont Dalkia communique avec eux. Ils perçoivent aussi bien l expérience de longue durée et les compétences professionnelles de Dalkia, par exemple en matière d utilisation de combustibles alternatifs la biomasse. Les projets d amélioration dans divers domaines étaient aussi intéressants. Les clients apprécieraient par exemple la facturation électronique ou de meilleures informations sur les arrêts planifiés. Comme les opinions et les remarques de nos clients nous intéressent beaucoup, nous entendons réaliser de telles enquêtes chaque année sur toutes les divisions, et pas uniquement dans le cadre de la certification ISO 9001», témoigne Ivana Niedobová. 11

12 Dalkia v České republice / Dalkia en République tcheque Elektrárna Kolín mění název na Dalkia Kolín Elektrárna Kolín mění k 1. lednu 2009 název na Dalkia Kolín. Společnost, která je členem skupiny Dalkia v České republice od ledna 2007, své budoucí přejmenování oslavila spolu se svými zaměstnanci a klienty 23. října ve Starých Lázní v Kolíně. Atmosféru přátelského setkání, během něhož mimo jiné vystoupila hudební skupina Čechomor, přiblíží následující fotografie. Elektrárna Kolín devient Dalkia Kolín Elektrárna Kolín changera de nom au 1 er janvier 2009 pour devenir Dalkia Kolín. La société, qui est membre du groupe Dalkia en République tchèque depuis janvier 2007, a fêté son futur changement de dénomination avec ses collaborateurs et ses clients le 23 octobre au multiplexe Staré Lázně à Kolín. Le reportage photographique ci-après vous fera découvrir l ambiance de cette rencontre amicale, avec notamment la participation du groupe musical Čechomor. Moderátor Libor Bouček Modérateur Libor Bouček 12

13 13

14 naši klienti / nos clients Nová Karolina v Ostravě je naprosto unikátní projekt, konstatuje Ing. Jan Kočí ze společnosti Multi Development Ostrava v nejbližších letech výrazně změní svou tvář. Klíčovou roli v této proměně bude hrát nově budovaná zóna Nová Karolina, která postupně vyroste na rekultivovaném území bývalé koksovny v centru moravskoslezské metropole. Investorem akce, jež nemá svou velikostí a architekturou v České republice obdoby, je společnost Multi Development Czech Republic. Modrý reportér si o unikátním projektu, na němž se v pozici dodavatele tepla a chladu významně podílí také Dalkia Česká republika, povídal s jeho ředitelem Ing. Janem Kočím. Modrý reportér: O projektu Nová Karolina se hodně hovoří nejen mezi odborníky, ale i mezi obyvateli Ostravy. Čím je tento projekt tak výjimečný? Jan Kočí: Nová Karolina je unikátní z několika úhlů pohledu. Jednak z hlediska velikosti je to největší projekt revitalizace městského centra v zemi. Nejedná se o jednotlivou stavbu, ale o regulérní kus města s ulicemi, náměstím a infrastrukturou, které má všechny možné funkce - obchodní, administrativní, společenské, kulturní, sportovní či obytné. Nestavíme na izolovaném území na periferii města, ale naopak se integrujeme do již existujících struktur v centru Ostravy. To přináší spoustu navazujících investic, především potřebu zajistit dopravní spojení na pěší zóny, tramvaje či trolejbusy. V tomto ohledu hraje velmi významnou roli město. Tak úzce, jako nyní spolupracujeme se Statutárním městem Ostrava, jsme doposud s žádným městem nespolupracovali. Modrý reportér: Nová Karolina se vyznačuje netradičním architektonickým řešením, než na jaké jsme zvyklí u většiny obchodních center Jan Kočí: My klasická obchodní centra nestavíme. Ostatně jednou z podmínek veřejné soutěže bylo přitáhnout do města renomované architekty, což jsme splnili. Na projektu se podílel široký tým mezinárodně proslulých odborníků. Například autorem koncepce obchodního centra, které bude na hony vzdálené tuctovým stavbám, jež vidíme kolem sebe, je nizozemský atelier OMA jednoho z nejlepších architektů současné doby Rema Koolhaase. Tvůrcem originálního propojovacího mostu mezi Novou Karolinou a vlakovým a autobusovým nádražím je slavná architekta Eva Jiřičná. 14 Modrý reportér: Velmi důležitý je nejen architektonický vzhled zóny, ale také zajištění dodávek všech energií. Multi Development uzavřel s Dalkií Česká republika dlouhodobou smlouvu o dodávkách tepla a chladu. Proč jste si vybrali právě tuto společnost? Jan Kočí: Naše volba nespočívala v tom, zda Dalkia nebo jiná společnost. My jsme řešili pouze způsob výroby a distribuce energie. Co se týká tepla, zvažovali jsme, zda si budeme tepelnou energii vyrábět sami prostřednictvím kotelen nebo zda jednotlivé budovy napojíme na síť dálkového tepla Dalkie. Rozhodli jsme se pro druhou variantu, která má dvě obrovská pozitiva: jednak je výroba tepla z centrálního zdroje mnohem efektivnější, jednak má příznivý dopad na ovzduší. Tento aspekt je v Ostravě, kde jsou emisní hodnoty dlouhodobě vysoké, obzvlášť důležitý a my si neumíme představit, že bychom místní životní prostředí zatěžovali budováním dalších zdrojů. Modrý reportér: Co se týká chladu, zvolili jste variantu dodávek prostřednictvím sítě chladu, která bude vůbec první v České republice. Kdo toto technické řešení navrhl Multi Development jako investor nebo Dalkia jako výrobce a dodavatel? Jan Kočí: Systém výroby a rozvodu chladu jsme řešili poměrně dlouho. I v tomto případě jsme se rozhodovali mezi vybudováním vlastních zařízení na jednotlivých objektech a variantou centrálního zdroje chladu, který bude prostřednictvím sítě chladu zásobovat budovy vodou o teplotě 6 C. S tímto nápadem přišla Dalkia, která nám předložila konkrétní návrh, a my jsme jej po důkladném prozkoumání akcepto-

15 «Nová Karolina à Ostrava : un projet unique», affirme Jan Kočí de la société Multi Development Ces dernières années, le visage d Ostrava change beaucoup. Un rôle crucial sera joué dans cette transformation par la nouvelle zone bâtie Nová Karolina qui croît progressivement sur les terrains réhabilités d une ancienne cokerie au centre de la capitale de la Moravie-Silésie. La société Multi Development Czech Republic est l investisseur de cette opération dont les dimensions et l architecture sont sans égales en République tchèque. Le Reporter bleu a parlé de ce projet unique, auquel Dalkia Česká republika apporte une contribution significative en qualité de fournisseur de chaleur et de froid, avec son directeur M. Jan Kočí. Reporter bleu : Les spécialistes mais aussi les habitants d Ostrava parlent beaucoup du projet Nová Karolina. En quoi ce projet est-il si exceptionnel? Jan Kočí : «Nová Karolina est unique à plusieurs points de vue, et en premier lieu par sa taille : c est le plus grand projet de renouvellement d un centre urbain dans le pays. Il ne s agit pas d une construction isolée, mais d un véritable morceau de ville avec ses rues, ses places et ses infrastructures, qui comporte toutes les fonctions imaginables: commerciale, administrative, sociale, culturelle, sportive et résidentielle. Nous ne bâtissons pas sur un terrain isolé en périphérie ; au contraire, nous nous intégrons aux structures existantes du centre d Ostrava. Cela implique de nombreux investissements connexes, surtout afin d assurer la desserte des zones piétonnes par le tramways ou l autobus. À cet égard, la municipalité joue un rôle majeur. Nous n avions jamais jusqu ici coopéré aussi étroitement avec une ville comme nous le faisons aujourd hui avec la Ville d Ostrava». Reporter bleu : Nová Karolina se démarque par sa conception architecturale inhabituelle, différente de celle de la plupart des centres commerciaux Jan Kočí : «Nous ne construisons pas de centres commerciaux classiques. D ailleurs une des conditions de l appel d offres était d attirer dans la ville des architectes de renom, ce que nous avons fait. Une grande équipe de spécialistes internationaux réputés a participé au projet. Par exemple, l auteur de la conception du centre commercial, qui sera très éloigné des constructions banales que nous voyons généralement autour de nous, est l atelier néerlandais OMA de l un des meilleurs architectes contemporains, Rem Koolhaas. Le créateur du pont original reliant Nová Karolina et la gare ferroviaire et routière est la célèbre architecte Eva Jiřičná». 15

16 naši klienti / nos clients vali. Ve prospěch centrálního zdroje chladu a distribuční sítě hovořilo architektonické hledisko jejich využitím odpadají děsivé chladicí věže na střechách budov. Toto řešení je vhodné také vzhledem k tomu, že stavíme kompletní soubor nových budov včetně infrastruktury, takže je výhodné zkoordinovat rozvody chladu s jejími dalšími prvky. Třetím důvodem jsou příznivější dopady na životní prostředí, vyšší efektivita při výrobě a samozřejmě úspory ve spotřebě energie. Modrý reportér: Jak byste zhodnotil vzájemnou spolupráci s Dalkií? Jan Kočí: Naše dosavadní zkušenosti jsou velmi dobré. Dalkia se od začátku při všech jednáních projevuje velice aktivně, seriozně a důvěryhodně. Neméně důležité pro nás jsou reference, které má Dalkia v oblasti výroby a dodávek energií v celé Evropě. Kéž bychom měli více takových partnerů. Nová Karolina je rozsáhlý projekt obnovy centra Ostravy, který zahrnuje m 2 obchodních, kancelářských a obytných prostor na ploše 32 hektarů. Náš projekt vychází z filozofie, že Karolina musí sloužit především lidem. Prioritou je vytvoření kvalitních veřejných prostor, které přirozeně naváží na současné městské centrum a budou inspirovány historickým kontextem tohoto místa, říká Jan Kočí. Výstavba byla zahájena na jaře 2008 a poslední, čtvrtá etapa by měla být dokončena v roce Předpokládaná výše investice je zhruba 400 milionů eur. PROFIL: Reporter bleu : Non seulement l aspect architectural de la zone est très important, mais aussi la fourniture de toutes les énergies. Multi Development a conclu avec Dalkia Česká republika un contrat à long terme de fournitures de chaleur et de froid. Pourquoi avez-vous choisi justement cette société? Jan Kočí : «Notre décision ne consistait pas en un choix entre Dalkia et une autre société, mais à déterminer la solution la plus appropriée quant au mode de production et de distribution des énergies. En ce qui concerne la chaleur, nous nous sommes demandés si nous allions produire nous-même de l énergie thermique au moyen de chaufferies ou si nous raccorderions les différents bâtiments au réseau de chaleur de Dalkia. Nous avons choisi la deuxième option qui présente deux énormes avantages : d une part la production de chaleur dans une source centrale est bien plus efficace, et d autre part elle a un impact positif sur l atmosphère. Cet aspect est particulièrement important à Ostrava, où les valeurs des émissions sont durablement élevées, et nous ne saurions envisager nuire à son environnement en construisant de nouvelles sources». Reporter bleu : Pour ce qui est du froid, vous avez opté pour des fournitures par l intermédiaire d un réseau de froid, qui d ailleurs sera le tout premier en République tchèque. Qui a proposé cette conception technique, Multi Development Nová Karolina est un ambitieux projet de rénovation du centre d Ostrava comprenant m 2 de surfaces commerciales, de bureaux et de logements sur une superficie de 32 hectares. «Notre projet est le fruit de la philosophie que Karolina doit avant tout servir aux gens. La priorité est de créer des espaces publics de qualité, reliés de manière naturelle au centre urbain actuel et inspirés par le contexte historique de l endroit», dit Jan Kočí. Les travaux ont débuté au printemps 2008 et la dernière étape, la quatrième, devrait être achevée en Le montant prévu de l investissement est d environ 400 millions d euros. Ing. Jan Kočí (53 let) se narodil v Brně a jihomoravské metropoli zůstal věrný dodnes, přestože kvůli pracovním povinnostem musí pravidelně pendlovat mezi Ostravou a Prahou. Vystudoval stavařinu na VUT a tomuto oboru se věnuje celý svůj profesní život. Pracoval třeba na stavbě Jaderné elektrárny Dukovany, ale i v zahraničí, např. na Středním Východě, později se začal věnovat řízení velkých staveb. Ve společnosti Multi Development působí dva roky v pozici ředitele projektu Nová Karolina. Největším koníčkem a zároveň životním stylem Jana Kočího je námořní jachtink, kterému se věnuje už více než čtyřicet let. V zimě lyžuje a rád tráví svůj volný čas na chalupě. Má dva syny. Starší z nich se potatil a také vystudoval stavařinu, mladší studuje mediální studia a komunikaci. en tant qu investisseur ou Dalkia en tant que producteur et fournisseur? Jan Kočí : «Nous avons cherché relativement longtemps une solution pour le système de production et de distribution de froid. Dans ce cas également nous avons eu à choisir entre construire nos propres installations dans les différents bâtiments et l option d une source centrale de froid alimentant les bâtiments en eau à 6 C par l intermédiaire d un réseau de froid. C est Dalkia qui a eu cette idée ; elle nous a présenté une conception précise que nous avons acceptée après l avoir soigneusement étudiée. L aspect architectural demandait une source centrale de froid : grâce à elle cela nous évite d avoir de ces horribles tours de refroidissement sur les toits des bâtiments. Cette conception est également appropriée parce que nous construisons ici un ensemble complet de bâtiments neufs, incluant les infrastructures, et il est donc avantageux de coordonner les réseaux de froid avec les autres éléments. La troisième raison réside dans les impacts positifs pour l environnement, une plus grande efficience de la production et, bien sûr, des économies d énergie». Reporter bleu : Comment évalueriez-vous votre coopération avec Dalkia? Jan Kočí : «Notre expérience a été jusqu ici très bonne. Depuis le début, lors de toutes les discussions Dalkia se révèle active, sérieuse et digne de confiance. Les références de Dalkia à l échelle européenne dans la production et les fournitures d énergies sont aussi très importantes pour nous. Si seulement nous avions plus de partenaires comme ça!» 16

17 Přední developerská společnost Multi Development se sídlem v Holansku, která působí v osmnácti evropských zemích, vstoupila na český trh pod hlavičkou Multi Development Czech Republic v roce Od té doby si zde vydobyla významnou pozici a získala mnoho prestižních ocenění za nákupní centra v Olomouci, Plzni a na pražském Chodově. Kromě ostravské zóny Nová Karolina v současné době buduje nákupní centra v Liberci a Ústí nad Labem. L important promoteur Multi Development, basé aux Pays-Bas mais opérant dans dix-huit pays d Europe, est entré sur le marché tchèque sous la dénomination Multi Development Czech Republic en Il s est bâti dès lors une position solide et a remporté de nombreux prix prestigieux pour des centres d achat à Olomouc, Plzeň et à Prague-Chodov. Outre la zone de Nová Karolina à Ostrava, il construit actuellement des centres commerciaux à Liberec et Ústí nad Labem. PROFIL : Jan Kočí (53 ans) est né à Brno et est resté fidèle jusqu à aujourd hui à la capitale de la Moravie du Sud, même s il doit régulièrement faire le trajet entre Ostrava et Prague en raison de ses obligations professionnelles. Il a étudié le génie civil à la Haute école technique et il a consacré toute sa carrière à cette spécialité. Il a par exemple travaillé à la construction de la Centrale nucléaire de Dukovany, mais aussi à l étranger, au Moyen-Orient par exemple, puis a commencé à se consacrer à la gestion de grands chantiers. Depuis deux ans il occupe dans la société Multi Development le poste de directeur du projet Nová Karolina. Le plus grand hobby de Jan Kočí, qui est aussi pour lui un style de vie, est le yachting, qu il pratique depuis plus de quarante ans. En hiver, il skie et aime passer ses loisirs dans sa maison de campagne. Il a deux fils : l aîné a marché dans les pas de son père et a étudié le BTP, alors que le cadet poursuit des études en communication et médias. 17

18 Dalkia v České republice Program SHERPA má dalších pět českých absolventů Předáním diplomů ve Vídni skončil v říjnu třetí ročník vzdělávacího programu pro perspektivní manažery ze zemí střední Evropy s názvem SHERPA. Mezi úspěšnými dvaceti čtyřmi účastníky ze sedmi států bylo také pět zástupců Dalkie Česká republika. Prostřednictvím jejich slov teď můžete sami nahlédnout pod pokličku tohoto náročného školení 1. Co vám školení SHERPA přineslo? Petr Botlík (náměstek ředitele, Divize Olomouc): Vzhledem k tomu, že SHERPA je vzdělávací projekt vedený v angličtině nebo francouzštině, odnesl jsem si z něj hlavně rozšíření svých jazykových znalostí. Cenná byla také zkušenost z realizace velkých benchmarkingů. Martina Kantorová (manažer pro komunikaci, ředitelství): SHERPA mi umožnila vytvořit si nový okruh přátel, povznést se nad mou každodenní práci a získat širší rozhled v oblastech, ve kterých běžně nepracuji, například ve financích. Nabyté poznatky jsem mohla okamžitě aplikovat v praxi, hlavně v řízení lidí. Přínosné pro země Zóny střední Evropa jsou určitě i strategické projekty, na nichž jsme pracovali. Pavel Luňáček (vedoucí obchodu s elektřinou a emisními povolenkami, ředitelství): SHER- PA mi přinesla především možnost poznat se s no- 18 vými kolegy a detailněji se seznámit s aktivitami Dalkie v zemích střední a východní Evropy. V průběhu šesti seminářů jsme získali celou řadu praktických informací, zejména z oblasti řízení jednotlivých činností v Dalkii. Olivier Rigaux (specialista marketingu, ředitelství): Získal jsem lepší přehled o aktivitách Dalkie v naší zóně, o hodnotách skupiny a jejích rozhodovacích mechanismech. V budoucnu určitě ocením kontakty, které jsem navázal s klíčovými vedoucími. Velmi užitečná pro mě byla také praktická komunikační cvičení. Jakub Tobola (vedoucí obchodního útvaru, Divize Přerov): Díky SHERPĚ jsem měl možnost poznat nové kolegy a jejich odlišný přístup k řešení problémů i k životu, ale také lépe poznat kolegy stávající, což byla nezapomenutelná zkušenost. Školení bylo zásobárnou dobrých tipů, jak dělat či nedělat různé věci. Také jsem získal ucelenější přehled o skupině Veolia Environnement a naší strategii. SHERPA (Sharing Eastern European Potentials) je vzdělávací program Dalkie pro perspektivní manažery ze zemí střední Evropy, který se skládá ze šesti seminářů věnovaných různým oblastem, např. rozvoji manažerských schopností, sdílení know-how v rámci středoevropských zemí, řešení případových studií, komunikaci v týmu, řešení strategického projektu, poznávání firemních kultur zúčastněných států atd. Shoda se jménem sherpů, slavných průvodců himalájských expedic, není náhodná: také oni jsou ti, kdo pomáhají svým týmům dosáhnout vrcholu 2. Co vás na programu SHERPA nejvíce překvapilo? Petr Botlík: Zaprvé odbornost a nadšení konzultantů, kteří připravili případové studie na základě zkušeností naší společnosti, a zadruhé schopnost a trpělivost projektového týmu lidských zdrojů neustále projekt inovovat. Tomu se však není co divit, protože inovace jsou hybnou silou každé úspěšné firmy. Martina Kantorová: Jelikož jsem se v rámci prvních dvou ročníků SHERPY podílela na organizaci seminářů v Praze, tušila jsem, do čeho jdu. V tom jsem měla oproti svým kolegům velkou výhodu. I přesto mě však překvapila intenzita a náročnost školení.

19 Cinq nouveaux diplômés tchèques du programme SHERPA La remise des diplômes à Vienne a marqué la fin de la troisième année du programme de formation SHERPA destiné aux managers des pays d Europe centrale. Parmi les vingt-quatre participants de sept pays qui ont réussi, on retrouve cinq représentants de Dalkia Česká republika. À travers leurs paroles vous pouvez maintenant visiter les coulisses de cette formation difficile Dalkia en République tcheque Jakub Tobola (responsable du service commercial, Division Přerov) : «Grâce à SHERPA j ai eu l occasion de connaître de nouveaux collègues et leur approche différente de la solution des problèmes et de la vie, mais aussi de mieux connaître mes collègues actuels, ce qui a été une expérience inoubliable. La formation a été un réservoir de bonnes idées pour savoir comment faire ou ne pas faire différentes choses. J ai également acquis une vue plus cohérente du groupe Veolia Environnement et de notre stratégie.» 2. Que vous a-t-il le plus surpris dans le programme SHERPA? Petr Botlík : «Premièrement, l expertise et l enthousiasme des conseillers qui ont préparé des études de cas basées sur l expérience de notre société, et deuxièmement les compétences et la patience de l équipe de projet de ressources humaines pour constamment innover. Mais ceci n est pas étonnant car l innovation est le moteur de toute entreprise ayant du succès.» 1. Que vous a apporté la formation SHERPA? Petr Botlík (directeur adjoint, Division Olomouc) : «Le projet de formation SHERPA étant mené en anglais ou français, j ai pu essentiellement élargir mes compétences linguistiques. L expérience de réalisation de grands benchmarkings a aussi été précieuse.» Martina Kantorová (responsable de la communication, siège) : «SHERPA m a permis de me faire des amis, de prendre du recul par rapport à mon travail quotidien et d obtenir une vue plus générale des domaines dont je ne m occupe pas habituellement, par exemple celui des finances. J ai pu immédiatement appliquer les connaissances acquises dans la pratique, principalement dans la gestion du personnel. Les projets stratégiques sur lesquels nous avons travaillé sont certainement aussi un apport pour les pays de la Zone Europe centrale.» Martina Kantorová : «Comme j avais participé à l organisation des séminaires à Prague dans le cadre des deux premières années de SHERPA, je me doutais de ce qui m attendait. C était là mon grand avantage par rapport à mes collègues. Malgré cela, j ai été surprise par l intensité et la difficulté de la formation.» Pavel Luňáček (responsable du négoce d électricité et de quotas d émission, siège) : «SHERPA m a surtout offert l opportunité de connaître de nouveaux collègues et de prendre une connaissance détaillée des activités de Dalkia dans les pays d Europe centrale. À travers les six séminaires, nous avons reçu de nombreuses informations, surtout en matière de gestion des différentes activités au sein de Dalkia.» Olivier Rigaux (spécialiste marketing, siège) : «J ai acquis une meilleure vue d ensemble des activités de Dalkia dans notre zone, des valeurs du groupe et de ses mécanismes de décision. Dans l avenir, j apprécierai certainement les contacts que j ai noués avec les responsables clés. Les exercices pratiques de communication ont aussi été très utiles pour moi.» 19

20 Dalkia v České republice Pavel Luňáček: Časová náročnost. A to nejen při práci na strategickém projektu a závěrečné prezentaci, ale také během seminářů, kdy byl program sestaven tak, že veškerý čas byl beze zbytku využit. Výborná byla organizace, vše bylo dobře připravené a probíhalo přesně podle předem stanoveného harmonogramu. Olivier Rigaux: Množství a různorodost schopností a vnitřních zdrojů v Dalkii a význam, jaké vedení skupiny přikládá tomuto programu. Určitě mě překvapilo i téma našeho strategického projektu (Akční plán bioplyn), o kterém jsem na počátku téměř nic nevěděl, ale díky skupinové práci jsme dospěli ke zdařilému a použitelnému výsledku. Jakub Tobola: Komplexnost školení co do zaměření na všechny myslitelné oblasti činností nadnárodní firmy - od financí, přes obchod, marketing, lidské zdroje až po komunikaci - a jeho zaměření na praxi. 3. Jak jste vnímal vzájemné vztahy s kolegy z jiných zemí i s kolegy napříč profesemi? Petr Botlík: Musím říci, že v letošním ročníku se sešla velice dobrá parta, která hned od začátku táhla za jeden provaz. Martina Kantorová: Velmi mile mě překvapila přátelská atmosféra, která panovala mezi všemi účastníky i v rámci šestičlenných skupinek, v nichž jsme pracovali na našich projektech. Pavel Luňáček: Díky týmové práci na případových studií jsme byli v úzkém kontaktu s kolegy z jiných zemí a poznali tak blíže je samotné i jejich práci v Dalkii. Atmosféra mezi účastníky byla od začátku otevřenější a přátelštější, než tomu u obdobných programů organizovaných pro zaměstnance firem různého zaměření obvykle bývá. Olivier Rigaux: Už od první chvíle mezi námi (k počátečnímu překvapení organizátorů) vznikl silný skupinový duch a věřím, že kontakty udržíme i do budoucna. S větším časovým odstupem si uvědomuji, že účastníci nereprezentovali pouze sami SHERPA očima Raphaëla Tresmontanta Modrý reportér: Již potřetí jste se zúčastnil SHERPY jako vedoucí projektového týmu. Jak osobně tento program hodnotíte? Raphaël Tresmontant: Je pro mne velkou radostí a ctí, že mohu vést tento ambiciózní program, který byl vytvořen ve střední Evropě a dnes se rozvíjí v celé Evropě a Americe jako jeden ze vzdělávacích programů pro manažery. Během uplynulých tří let jsme hlavní důraz kladli na dvě oblasti: rozvíjet v praxi schopnosti manažerů Dalkie prostřednictvím individuálních nebo skupinových komunikačních cvičení, individuálních rozhovorů nebo nácviku přesvědčivé prezentace před nadřízenými nebo klienty, a za druhé definovat, co Dalkia od svých manažerů očekává v různých situacích. My - projektový tým - jsme pečlivě naslouchali vedoucím i stážistům, abychom práci během seminářů vždy směřovali tak, aby byla co nejlépe aplikovatelná v každodenní praxi našich zaměstnanců. Základní cíle SHERPY se však nemění: pochopit různé obchodní modely Dalkie a výzvy, kterým čelíme, pracovat ve skupině a rozvíjet manažerské schopnosti. Modrý reportér: Zaznamenal jste nějaké rozdíly mezi účastníky z různých zemí, kultur a národností? Raphaël Tresmontant: Kulturní postoje se v každé zemi pochopitelně liší, stejně jako se odlišují zaměstnanci působící ve výrobě od zástupců profesí z oblasti financí, lidských zdrojů, kvality a podobně. Je ale zřejmé, 20 že náš cíl podporovat vzájemné poznání a práci ve skupině se naplnil: dnes mohou bývalí účastníci jednoduše zavolat svým kolegům z jiných závodů či zemí, protože si zvykli společně hledat odpovědi na otázky, které jsme jim kladli během SHERPY. To je podstata Working Better Together. Modrý reportér: Během každého semináře trávíte s účastníky hodně času. Máte nějakou zajímavou historku nebo zážitek, na který nikdy nezapomenete? Raphaël Tresmontant: Každý ročník SHER- PY má své osobnosti. Prvního ročníku se účast- nili manažeři vysoké úrovně, kteří byli vystaveni neobvyklým situacím, ale dokázali na ně reagovat pružně a efektivně. Ve druhém ročníku se sešly silné osobnosti a specialisté ve svých profesích. Třetí ročník vystihuje velmi usměvavý a sympatický kolektiv s týmovým duchem a velkou flexibilitou vůči požadavkům SHER- PY. U všech účastníků však pozorujeme jedno společné: výraznou změnu, která se odehrává od chvíle, kdy se poprvé setkávají se svými kolegy, až do dne obhajoby svého strategického projektu před porotou Dalkie. Tento vývoj v absolventech zanechává často živé vzpomínky, které později s radostí vyprávějí.

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa

Praha hostila personalisty společnosti Veolia Environnement z celého světa 2 / 2004 duben avril Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars

REPORTÉR. modrý. 1 / 2014 březen mars modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2014 březen mars Dalkia dodá

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5

REPORTÉR. modrý. str./p. 4-5 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2010 červen juin Dalkia

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

reportér modrý str./p. 13

reportér modrý str./p. 13 modrý reportér Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque

Více

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36

str./p. 10 str./p. 24 str./p. 36 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18

str./p. 8-11 str./p. 12 str./p. 16-18 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2011 únor février Poliklinika

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février

REPORTÉR. modrý. 1 / 2013 únor février modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2013 únor février Úspěch jménem

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

4 / 2005 červenec juillet

4 / 2005 červenec juillet 4 / 2005 červenec juillet Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15

REPORTÉR. modrý. str./p. 12-13. str./p. 14-15 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2009 srpen aout České

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet

REPORTÉR. modrý. 2 / 2014 červenec juillet modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2014 červenec juillet Biomasu

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje

4 / 2004 září septembre. Jana Bobošíková: Zaujalo mě, jak Dalkia řídí své lidské zdroje 4 / 2004 září septembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1

str./p. 16-17 str./p. 6-7 str./p. 12-1 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 1 / 2009 březen mars Ostrava

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov

Výrobce slavného nápoje Kofola patří k nejvýznamnějším klientům Divize Krnov 5 / 2005 říjen octobre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland

Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová. FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland Recenze: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. PhDr. Kateřina Heppnerová FRANCOUZŠTINA V PODNIKOVÉ A OBCHODNÍ PRAXI Jana Kozmová, Pierre Brouland 2. přepracované vydání Vydalo nakladatelství Ekopress, s. r. o.

Více

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst

Za dobu své existence umožnil Nadační fond Dalkie vznik 703 pracovních míst 2 / 2006 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Česká republika, Dalkia Ostrava, OLTERM

Více

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19

REPORTÉR. modrý. str./p. 18-19 modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2010 listopad novembre

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre

REPORTÉR. modrý. 3 / 2014 prosinec décembre modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 3 / 2014 prosinec décembre Dalkia

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

La République tchèque MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 La République tchèque Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola

Více

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30

REPORTÉR. modrý. Technická vítězství 2007 Victoires techniques 2007 str./p. 30 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR

5 / 2004 prosinec décembre. Tradiční setkání kmotrů Nadačního fondu Dalkie ČR 5 / 2004 prosinec décembre Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD

Více

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône

la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône la Sécurité sociale française la caisse d allocations familiales des Bouches-du-Rhône Jean-Pierre Soureillat, Directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône Francouzský systém sociálního zabezpečení

Více

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK»

1 / Exkluzivní rozhovor se zpěvačkou skupiny BLACK MILK Helenou Zeťovou Une interview exclusive d Helena Zetova, chanteuse du groupe «BLACK MILK» 1 / 2004 březen mars Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars

Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars Le mois de la Francophonie! 1er - 31 Mars L Alliance Française de Pardubice est heureuse de vous inviter au mois de la Francophonie. Durant tout le mois de mars, vous aurez l occasion d assister à des

Více

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace

1 / 2003. Obchodní centrum Nový Smíchov na vlnách obřích nákupů. Dalkia v Praze. Splněný sen provází klapot kopyt nová pracovní místa naší nadace 1 / 2003 únor fevrier Reporter Bleu, une revue de Dalkia en République Tch que Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia Morava, Olterm&TD Olomouc, Teplárna Ústí

Více

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU

ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU P r a c o v n í l i s t yp r o f r a n c o u z s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 ČÁST 1: CVIČENÍ NA SLOVNÍ ZÁSOBU 1. Přiřaďte slovíčka k obrázkům. Avoir mal à la tête / Casser la jambe

Více

Business FRANÇAIS Fráze

Business FRANÇAIS Fráze Business FRANÇAIS Fráze Do francouzštiny přeložili: PhDr. Jana Kozmová, CSc. Pierre Brouland S použitím překladu knihy Business English Redewendungen nakladatelství Compact Verlag vydala Grada Publishing,

Více

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM CHAMBREDECOMMERCE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÁ OBCHODNÍKOMORA DÉCEMBRE PROSINEC 2014 WWW.CCFT-FCOK.CZ FORUM ÉCONOMIQUE FRANCO-TCHÈQUE FRANCOUZSKO-ČESKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCO-TCHÈQUES

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ REPUBLIKY DEMANDE DE PENSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KANADOU ZE DNE 24. 5. 2001 ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ET LE CANADA EN DATE DU 24 MAI 2001 ŽÁDOST O DŮCHOD Z ČESKÉ

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF

2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF P R A G U E, D U 8 A U 1 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 U N I V E R S I T É D E C O N O M I E D E P R A G U E E T M A I S O N M U N I C I P A L E 2 e CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF Vers l éducation plurilingue

Více

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT

vie de la chambre ze života komory VALNÁ HROMADA FRANCOUZSKO-čESKÉ OBCHODNÍ KOMORY MEMBRES DU CONSEIL DE LA CCFT vie de la chambre ze života komory Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-tchèque L Assemblée générale de la CCFT, qui s est déroulée le 23 mars dernier au restaurant Mlýnec à Prague, a réuni

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Třída: Náplň: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Druhý ročník Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR

ÉCONOMIE FRANCE RT EKONOMIKA FRANCIE ČR ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. ÉCONOMIE FRANCE RT

Více

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer!

Začala nová topná sezóna Dalkia k Vašim službám! En avant pour une nouvelle saison de chauffe a va chauffer! Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společnosti Dalkia v České republice 2002 / listopad / novembre (Dalkia Morava, Olterm &TD Olomouc, Teplárna Ústí nad Labem, PPC Trmice, Ekoterm a AmpluServis) Reporter

Více

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CCFT CENA FČOK PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY PRIX CENA FČOK CCFT PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANCO-TCHÈQUE CENA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY LE PRIX DE LA CCFT POUR LES ENTREPRISES QUI SOUTIENNENT ACTIVEMENT L ENSEIGNEMENT TECHNIQUE CENA

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti FRANCOUZSKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE FJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání

Více

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!!

N 1/2014 Květen-Mai. Alliance Française de LIBEREC. Bon anniversaire!! Alliance Française de LIBEREC N 1/2014 Květen-Mai La Gazette Lettre d information de l Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec EDITO : Bon anniversaire!! 23 ans

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

Les News de l'escargot

Les News de l'escargot Du 19 mai au 7 juin 2015 Nadal, champion?! Découvrez l'histoire de la Tour Eiffel Les News de l'escargot 3 Prix pour la France!! Dont 1 PALME D'OR!! 1. Canada 2. Russie 3. Etats-Unis 4. République tchèque

Více

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE

L OFFRE ET LA CIRCULAIRE COMMERCIALE L OFFRE ET LA CIRCULAIRE L entreprise, pour contacter ses clients potentiels, peut recourir à l envoi d une lettre type envoyée à de nombreux correspondants (circulaire). Ces lettres ont pour objectif

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Francouzský jazyk STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

Madame Picard n est pas contente

Madame Picard n est pas contente 2 3 LEÇON TROIS Madame Picard n est pas contente Mme Picard : Sabine, où est Jean? Sabine : Je ne sais pas, maman. Mme Picard : Jean, tu es dans ta chambre? Jean : Non, maman. Mme Picard : Tu n es pas

Více

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO

Dalkia v Ostravě. Radek Sandri. 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Dalkia v Ostravě Radek Sandri 11.9.2013, seminář Smart City Ostrava, VŠB-TUO Skupina Dalkia v České republice 8 společností: Dalkia Česká republika Dalkia Kolín Dalkia Mariánské Lázně Olterm & TD Olomouc

Více

actualités aktuality

actualités aktuality ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE actualités aktuality La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

Více

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY

STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY 2 www.ingtop.eu STRUČNÁ HISTORIE A PROFIL FIRMY Společnost INGTOP byla založena v roce 1990, nejprve jako jedno středisko firmy René Hoffman. Toto středisko se od prvopočátku zabývalo odbornými technickými

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64

pendant quelques années» 12 Juin août 2012 / ČERVEN SRPEN 2012 CONTACT 64 Déjeuner-débat avec le ministre des Finances Miroslav Kalousek Debatní oběd s ministrem financí Miroslavem Kalouskem FOTO: FČOK nationale «dépend des exportations et donc de la fin de la crise de confiance

Více

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety

Nadační fond Veolia. Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2007 zpráva za 5. rok & malé ohlédnutí za 5 lety Nadace Terezy Maxové Vzdělávací projekty Kufřík Tajemství vody Vraťme přírodě, co jí patří Clean Up The World Obsah Úvodní

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně

ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY La rubrique a été réalisée par Komerční banka. Rubriku připravila Komerční banka. FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EKONOMIKA Taux de croissance

Více

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory

Le magazine de la Chambre de commerce franco-tchèque Časopis Francouzsko-české obchodní komory ÉDITO ÚVODNÍK SOMMAIRE OBSAH Chers amis, La présence française ici est forte : 100.000 emplois et une nouvelle entreprise tentant sa chance ici toutes les trois semaines environ sur les 7 dernières années.

Více

SKUPINA Dalkia v České republice

SKUPINA Dalkia v České republice SKUPINA Dalkia v České republice PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ SKUPINY DALKIA V ČESKÉ REPUBLICE výroba tepla, teplé vody a stlačeného vzduchu dodávky elektrické energie výroba dálkového tepla a elektřiny dodávky

Více

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs

Syntax pro překladatele. Syntaxe pour les traducteurs Syntax pro překladatele Syntaxe pour les traducteurs Mgr. Jan Lazar, Ph.D. Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. Ostrava 2014 1 Tento projekt je řešen v rámci Institucionálního rozvojového programu na rok 2014. Recenzovali:

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština

(1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Modelový přijímací test pro navazující magisterské obory (1) Překladatelství: čeština francouzština (2) Tlumočnictví: čeština francouzština Celkem 50 bodů Část I (40 bodů, 60 minut) 1. Přeložte do češtiny

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava

FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Klíč k pracovnímu sešitu FRANCOUZŠTINA maturitní příprava Podstatná jména a determinanty Rod; podstatná jména v jednotném a množném čísle (strany 4 5) A příklady možných odpovědí: 1 pâté, pavé; 2 passage,

Více

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA

ÉCONOMIE EKONOMIKA ACTUALITÉS AKTUALITY ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE 9% OU 19% DE PAUVRES EN FABRICE MARTIN-PLICHTA ÉCONOMIE EN BREF EKONOMIKA VE ZKRATCE ACTUALITÉS AKTUALITY FABRICE MARTIN-PLICHTA Taux de croissance réel du PIB Reálný růst HDP v %, meziročně 7,5 % 5,5 % 3,5 % 1,5 % 0,5 % -2,5 % -4,5 % -6,5 % 1Q06 2Q06

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium)

Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Mezikulturní komunikace: francouzština čeština pro cizince (jednooborové studium) Modelový test pro přijímací řízení v roce 2010 Celkem 100 bodů, 120 min. Část I (40 bodů, 30 minut) 1) Opravte pravopisné,

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity

Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Solidní výkonnost Silná tvorba likvidity Výnosy: EBITDA: Čistý zisk, podíl skupiny: Poměr vlastního/cizího kapitálu: Volný cash flow: 1 Čistý CAPEX: 42,2 miliard EUR (+ 2,3%) 7,9 miliard EUR (+ 2,2%) 3,3

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý

Grammaire. 1 Podstatná jména a determinanty. 1.2 Jednotné a množné číslo. 1.1 Rod: mužský a ženský. 1.3 Determinanty: člen určitý a neurčitý Page 158 1 Podstatná jména a determinanty 160 2 Přídavná jména 161 3 Příslovce 161 4 Srovnávání 162 5 Předložky a spojky 164 6 Zájmena 167 7 Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa, neosobní slovesa 169 8

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce Tomáš Kortus E.ON Trend s.r.o. Josef Sucharda Desenská teplárenská společnost s ručením omezeným Obsah prezentace Představení společnosti E.ON Trend

Více

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň

PROVENCE. Version française. Prénom et nom: Circuit touristique Provence 2013. Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň PROVENCE Prénom et nom: 2013 Version française Gymnázium Kadaň, přísp. org. 5. května 620 432 01 Kadaň Manuel pour les étudiants du lycée à Kadaň Circuit touristique Provence 2013 Avant de commencer: Figurez

Více