Analýza stavebních konstrukcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza stavebních konstrukcí"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Analýza stavebních konstrukcí Příklady Petr Konvalinka prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a kolektiv 009

2 prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Ing. Dagmar Jandeková Ing. Radoslav Sovják Ing. Jindřich Fornůsek Ing. Karel Mach, Ph.D. Bc. Petr Máca Michal Hlobil editor: Bc. Petr Máca

3 Obsah Předmluva Příčinkové čáry Příčinkové čáry na staticky určitých konstrukcích Příčinkové čáry na prostém nosníku Winklerovo kritérium Řešené příklady Příčinkové čáry na spojitém nosníku Příčinkové čáry na staticky neurčitých konstrukcích Určení pořadnic příčínkové čáry Příklady příčinkových čar na spojitém nosníku Princip virtuálních prací Shrnutí problematiky Řešené příklady Vzorový příklad, silové zatížení Vzájemné pootočení desek na Gerberově nosníku, silové zatížení Šikmý prut, silové zatížení a pokles podpory Poddajnost kyvného prutu, silové zatížení a rovnoměrná změna teploty Pootočení průřezu, zatížení nerovnoměrnou změnou teploty Příhradová konstrukce, kombinace silového zatížení, změny teploty a poklesu podpory Redukční věta Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Úvod Rozbor konstrukce Vzorový příklad Vliv poddajnosti kyvného prutu Kombinace silového zatížení a změny teploty Kombinace silového zatížení a poklesu podpory Příhradová konstrukce Plošné konstrukce Desky metoda sítí Základní pojmy a vztahy... 54

4 4.1. Metoda sítí Řešené příklady Příklad Příklad Příklad Příklad Stěny metoda sítí Základní pojmy a vztahy Metoda sítí Řešené příklady Příklad Příklad Příklad Příklad Kroucení tenkostěnných otevřených průřezů Průřezové charakteristiky Příklad výpočtu výsečových charakteristik Napjatost průřezu Normálové napětí Smyková napětí Příklad: stanovení průběhu napětí Příklad: Normálové napětí Příklad: Smykové napětí... 9

5 5 Předmluva Předmluva Příkladové skriptum Analýza stavebních konstrukcí je určeno jako pomůcka studentům ke stejnojmennému předmětu ANKC, který je vyučován ve 3. ročníku bakalářského studia na oborech KD, C a M. Spolu s přednáškami a cvičením tvoří komplexní podklad pro přípravu k testům během semestru a ke zkoušce. Příkladové skriptum pokrývá všechny hlavní kapitoly vyučované v předmětu ANKC příčinkové čary na staticky určitých i neurčitých nosnících, řešení desek a stěn metodou sítí a kroucení tenkostěnných otevřených průřezů. Dále jsou součástí skript i příklady na silovou metodu. Skripta, která právě držíte v ruce, jsou tzv. BETA verzí. Přes veškerou péči, kterou jsme přípravě skript věnovali, se v nich pravděpodobně objevují drobné chyby nebo nejasnosti jak v textu, tak v příkladech. Proto vám budeme moc vděčni, když všechny chyby, které ve skriptu objevíte, ohlásíte editorovi em. Do předmětu zprávy uveďte Skriptum (bez uvozovek) a s popisem chyby zašlete na adresu Za tuto vaši pomoc při odladění skript vám je poskytujeme zdarma ke stažení na internetu. Skriptum je připraveno pro oboustranný tisk a svázání. Tomu jsou také přizpůsobeny okraje na lichých a sudých stránkách. Tištěná skripta budou příští rok rozšířena o další dvě až tři kapitoly. První z nich se bude věnovat maticovému řešení konstrukcí obecnou deformační metodou. Druhá kapitola se bude zabývat problémy lokální a globální stability prutů a třetí kapitola bude podrobně popisovat řešení nosníku na pružném podloží, které je součástí přednášek pouze okrajově. V neposlední řadě bude každá kapitola skript ještě rozšířena o jeden až dva příklady.

6 6 Příčinkové čáry 1 Příčinkové čáry Dosud jsme předpokládali, že na konstrukci působí stálé zatížení poloha a velikost zatížení byla konstantní. U inženýrských konstrukcí (mosty, jeřábové dráhy atd.) hraje významnou roli pohyblivé zatížení (pohyblivá soustava sil), které je zpravidla svislé. Mění se pouze poloha soustavy (velikost a vzájemná vzdálenost sil jsou neměnné stálé veličiny). V každém průřezu tedy vzniká nekonečné množství hodnot M, V, N (pro každý z nekonečného množství zatěžovacích stavů jedna hodnota M, V, N). Příčinkové čáry jsou tedy grafickým znázorněním funkční závislosti polohy zatížení na velikosti příslušné statické veličiny. Určují se: a) z definice postupujeme tak, že pro každou polohu jednotkové zatěžovací síly vypočteme příslušnou statickou veličinu z podmínek rovnováhy konstrukce, b) kinematicky do místa, ve kterém určujeme příčinkovou čáru statické veličiny vložíme vazbu umožnující příslušný deformační impuls. Deformace konstrukce určuje tvar příčinkové čáry. Vkládané nebo uvolňované vazby vazby jsou: vložený klub příčinková čára M, vložené posuvné vetknutí příčinková čára V, uvolnění vazby v místě a směru dané zjišťované reakce příčinková čára R. Definice příčinkové čáry: Obr. 1.1: Vložené a uvolňované vazby Příčinková čára statické veličiny (M, V, N, R, ) je čára, jejíž pořadnice η udávají velikost statické veličiny ve vyšetřovaném průřezu při pohybu osamělé síly F = 1 [-] po nosníku.

7 Analýza stavebních konstrukcí příklady Příčinkové čáry na staticky určitých konstrukcích Příčinková čára na staticky určitých konstrukcích je vždy lineární. Ve vnějších podporách původního nosníku má příčinková čára nulové pořadnice, ve vnitřních kloubech má zlomy Příčinkové čáry na prostém nosníku Obr. 1.: Příčinková čára reakce R Obr. 1.3: Příčinková čára posouvající síly V

8 8 Příčinkové čáry 1.1. Winklerovo kritérium Obr. 1.4: Příčinková čára ohybového momentu M Winklerovo kritérium je kritérium pro výpočet maximálního momentu v daném průřezu x od dané soustavy sil. Otázka tedy zní: Za jaké polohy soustavy sil vzniká v daném průřezu maximální moment (max M)? Do průřezu x umístíme břemeno F r (F r je jedno břemeno ze zadané soustavy sil, avšak my nevíme které), které určíme podle Winklerova kriteria (platí za předpokladu, že celá soustava sil působí nad polygonem a-b-c) Winklerovo kriterium: Břemeno F r v nejúčinnější poloze mění znamení nerovnosti! > F 1. F i R x < (1.1) l Pomocí Winklerova kritéria určete polohu soustavy sil na nosníku, která vyvodí extrémní účinek momentu v průřezu x. Max M v bodě x vyčíslete. Obr. 1.5: Prostý nosník s převislým koncem

9 Analýza stavebních konstrukcí příklady 9 Obr. 1.6: Příčinková čára momentu v bodě x Jako první stanovíme velikost výslednice sil pohyblivého zatížení. Za druhé spočítáme pravou stranu Winklerova kritéria; R = F i = = 80kN (1.) R x l = = 48kN (1.3) "x" je vzdálenost vlevo od myšleného řezu na nosníku, pokud soustava sil najíždí na nosník zprava. F 1. F i > < 40 < 48 R x l > 48 Druhá síla F nám změnila znaménko nerovnosti a právě protu tuto sílu umístíme do průřezu "x". (1.4) Obr. 1.7: Vyčíslení maximálního momentu maxm = F 1 0,4 + F 1, + F 3 0,6 = 40 0, , + 0 0,6 maxm =5 knm (1.5)

10 10 Příčinkové čáry 1. Řešené příklady 1..1 Příčinkové čáry na spojitém nosníku Velikost výsledného maximálního momentu v průřezu x spočítáme dle vykreslené příčínkové čáry. Příčinková čára na spojitém nosníku se dá řešit dvěma způsoby: a) z definice příčinkové čáry: rozkreslíme nosník na části nesoucí a nesené, vyřešíme příčinkovou čáru na tom nosníku, kde je zadán průřez, příčinková čára pokračuje na všech nosnících vyšší úrovně (nesených). Ve vnějších podporách původního nosníku má příčinková čára nulové pořadnice, ve vnitřních kloubech má zlomy. Je vždy lineární (platí pro staticky určité konstrukce). b) kinematicky uvolníme nebo do konstrukce vložíme vazbu, která odpovídá uvažované statické veličině, zavedeme příslušnou jednotkovou deformaci, tvar deformace konstrukce odpovídá hledané příčinkové čáře (předpokládáme lineární průběh deformací), určíme jednu pořadnici příčinkové čáry, ostatní dopočítáme z podobnosti trojúhelníků.

11 Analýza stavebních konstrukcí příklady 11 Příklad 1: Vypočtěte a do obrázku zakreslete příčinkové čáry spojitého nosníku. Rozměry jsou udávány v [m], zatížení v [kn]. Vyčíslete Q p x pro zadané stálé zatížení a dále určete max M x1 pro pohyblivou soustavu sil. Obr. 1.8: Příčinkové čáry na staticky určitém nosníku Vyčíslení posouvající síly Q x zprava: Q x = 0, ,5 4 0,5 =,5 3 = 0,5 kn Vyčíslení maximálního momentu max M x1 : max M x1 = 5 1, , , ,5 = 7,5 knm

12 1 Příčinkové čáry Příklad : Vypočtěte a do obrázku zakreslete příčinkové čáry spojitého nosníku. Rozměry jsou udávány v [m], zatížení v [kn]. Vyčíslete M g pro zadané stálé zatížení a dále určete max M x pro pohyblivou soustavu sil. Obr. 1.9: Příčínkové čáry na staticky určitém nosníku Vyčíslení momentu M g : M g = ,5 1 1, , , = 7,5 knm Vyčíslení momentu max M x : M x = 4 0, ,4 = 4,44 knm

13 Analýza stavebních konstrukcí příklady Příčinkové čáry na staticky neurčitých konstrukcích 1) Tvar určíme kinematicky: uvolníme nebo přidáme vazbu, vyřešíme příčinkovou čáru jako tvar deformace nosníku od jednotkového deformačního impulsu. Ve vnějších podporách má příčinková čára nulové pořadnice, ve vnitřních kloubech má zlomy. Je nelineární na staticky neurčitých částech konstrukce, na staticky určitých částech pak lineární. ) Pořadnice určíme SM nebo ZDM Určení pořadnic příčínkové čáry Stanovíme body, ve kterých budeme zjišťovat hodnoty pořadnic příčinkové čáry o všech. Do těchto bodů umístíme postupně zatěžovací sílu o jednotkové velikosti a každý případ řešíme jako samostatný zatěžovací stav. K řešení použijeme metody pro řešení staticky neurčitých konstrukcí ZDM, SM. Vypočtené pořadnice pak vynášíme do místa působiště příslušné zatěžovací síly 1.3. Příklady příčinkových čar na spojitém nosníku

14 14 Příčinkové čáry Obr. 1.10: Průběh příčinkových čar na spojitém nosníku Chceme li zjistit pořadnice příčinkové čáry na staticky neurčité konstrukci, musíme na konstrukci vyvodit takový zatěžovací stav, který odpovídá dané pořadnici. V našem příkladu chceme vyčíslit pořadnice všech příčinkových čar v průřezu 1. Vložíme tedy do průřezu 1 sílu od velikosti F=1kN. Daný zatěžovací stav spočítáme (ZDM, SM) a dané pořadnice příčinkových čar doplníme. Obr. 1.11: Průběh vnitřních sil na spojitém nosníku

15 Analýza stavebních konstrukcí příklady 15 Případné chyby a nejasnosti prosím zašlete na a do předmětu zprávy uveďte Skriptum (bez uvozovek).

16 16 Princip virtuálních prací Princip virtuálních prací.1 Shrnutí problematiky Virtuální znamená myšlený, fiktivní, virtuální posun je tedy myšlený, fiktivní posun, který nemusí vůbec nastat, a který neporušuje vazby soustavy. Virtuální síla je myšlená, fiktivní síla, která neporušuje rovnováhu soustavy. Princip virtuálních prací lze použít buď jako princip virtuálních posunutí (PVP), kdy na soustavě působí skutečné síly a posunutí jsou virtuální, nebo jako princip virtuálních sil (PVS), kdy posuny jsou skutečné a síly virtuální. Pokud máme řešit přetvoření konstrukcí principem virtuálních prací, musíme použít variantu PVs. Při výpočtu přetvoření principem virtuálních prací vycházíme z podmínky, že součet virtuálních prací sil vnějších a vnitřních je roven nule Virtuální práce vnějších sil L ext je dána vztahem L ext + L int = 0. (.1) L ext = i F i i + R i r j, (.) i kde F i jsou vnější virtuální síly, R j reakce od virtuálních sil, i posuny ve směru virtuálních sil F i, r j vnesené (zadané) posuny podpor ve směru reakcí R j. Pro výpočet virtuální práce vnitřních sil L int použijeme vztah L int = M dψ + V dw + N du, (.3) kde M, V a N jsou vnitřní síly od virtuálních sil F i. Výrazy dψ, dw a du vyjadřují přetvoření diferenciálního elementu prutu: dψ = M EI t dx + α dx (.4) dw = β V G A dx (.5) du = N EA dx + αt sdx. (.6) M, N, V jsou vnitřní síly od reálného zatížení konstrukce, E je Youngův modul pružnosti, G modul pružnosti ve smyku, A průřezová plocha, I moment setrvačnosti průřezu, α součinitel teplotní délkové roztažnosti, t je rozdíl přírůstků teplot při spodních a horních vláknech průřezu, t s změna teploty na střednici průřezu a β součinitel vyjadřující vliv tvaru průřezu na deformaci elementu.

17 Analýza stavebních konstrukcí příklady 17 Dosazením výrazů (.) až (.6) do rovnice (.1) a nahrazením dostaneme po malé úpravě výraz pro výpočet přetvoření i F i hodnotou 1 1 i = MM EI dx + β VV GA dx + NN EA + N αt s dx R j r j. j dx + Mα t dx (.7) Vliv posouvajících a normálových sil od reálného stavu většinou zanedbáváme. Výjimku tvoří části konstrukcí, které jsou v reálném stavu namáhané pouze normálovou silou jako jedinou z vnitřních sil. Patří k nim všechny vzpěry a táhla, které nemají příčné silové zatížení. Zvláštní skupinu tvoří příhradové konstrukce. Pro výpočet jejich přetvoření přejde vzorec (.7) na tvar 1 i = pruty NN EA l + pruty N αt s l j R j r j. (.8) Na závěr je ještě třeba se zmínit o výpočtu přetvoření staticky neurčitých konstrukcí. Uplatníme-li redukční větu, řešíme virtuální stav na libovolné (staticky přípustné) staticky určité základní soustavě. Vzorce a princip výpočtu se nemění.

18 18 Princip virtuálních prací. Řešené příklady..1 Vzorový příklad, silové zatížení PVP určete pootočení průřezu (a). Při výpočtu uvažujte pouze vliv ohybových momentů. EI 0 = 4000 knm Řešte: a) přímou integrací, b) pomocí tabulky pro slučování ploch, c) Vereščaginovým pravidlem. Obr..1: Schéma konstrukce a zatížení, průběh M od reálného stavu Analytické vyjádření ohybových momentů od zadaného zatížení: a; c M x = 4,x c; b M x = 4,x 4 x x = x + 4,x + 4 Virtuální = jednotkový stav: do místa a směru hledaného přetvoření umístíme virtuální jednotkové zatížení. Pro výpočet pootočení je to jednotkový moment. Obr..: Virtuální stav, průběh M od virtuálního stavu

19 Analýza stavebních konstrukcí příklady 19 Analytické vyjádření ohybových momentů od jednotkového (virtuálního) stavu: a; c M x = 1 0,x c; b M x = 1 0,x a) Řešení přímou integrací 1 φ a = φ a = 1 EI 0 0 MM EI dx 4,x φ a = 6,16 EI 0 + 6,39 EI 0 = 9,355 EI 0 1 0,x dx + 1 EI 0 Po dosazení EI 0 = 4000 knm vyjde pootočení φ a : φ a =, rad = 0,134 5 x + 4,x ,x dx b) Řešení integrace pomocí tabulky pro slučování ploch Momentovou plochu vykreslenou pro reálný stav na intervalu c; b v tabulce přímo nenajdeme. Je třeba ji vhodně rozdělit. Obr..3: Rozdělení momentové plochy V tabulce budeme tedy vyhledávat slučování následujících ploch: 1 φ a = MM EI dx = 1 3 8, ,4 + 1 EI 0 3 EI 0 EI 0 1 0,6 0,6 φ a = , ,6 + EI 0 6 EI 0 3 8,4 0, ,5 0,6 3 3 φ a = 9,355 EI 0 =, rad = 0,134,5 0,6 3 3

20 0 Princip virtuálních prací c) Integrace pomocí Vereščaginova pravidla Ponecháme rozdělení momentové plochy od reálného stavu na intervalu c; b jako při slučování pomocí tabulky. Navíc rozdělíme momentovou plochu od virtuálního stavu na intervalu a; c na obdélník 0,6 a trojúhelník 0,4. 1 φ a = MM EI dx = 1 EI 0 1 8,4 0, , , EI 0 3 8,4 3 0, ,5 1 9,355 0,6 = EI 0 φ a =, rad = 0,134 Pootočení průřezu nad podporou (a) je, rad, to je 0,134. Pootočení vyšlo kladné, je tedy shodně se zavedenou 1... Vzájemné pootočení desek na Gerberově nosníku, silové zatížení PVP určete vzájemné pootočení desek v kloubu (k ). Při výpočtu uvažujte pouze vliv ohybových momentů. EI = 5000 knm Obr..4: Schéma konstrukce s reálným zatížením, jednotkový stav a průběhy M a M

21 Analýza stavebních konstrukcí příklady 1 EI φ k = 1 6 0, , = , , = 1, , = 5,833 φ k = 5, = 0,01056 rad = 0,61. Vzájemné pootočení desek v kloubu (k ) je -0,61 o, to je proti smyslu zavedených jednotkových momentů...3 Šikmý prut, silové zatížení a pokles podpory PVP určete svislé posunutí průřezu (c) w c. Nosník je zatížen spojitým rovnoměrným zatížením a poklesem podpory (b) o 0,05 m. EI = konst. =, knm Vypočtěte: a) svislé posunutí w c f průřezu (c) od silového zatížení (uvažujte pouze vliv ohybových momentů), b) svislé posunutí w c r průřezu (c) od poklesu podpory (b), c) výsledné svislé posunutí w c průřezu (c) od obou vlivů. Obr..5: Schéma konstrukce s reálným zatížením a průběh M

22 Princip virtuálních prací Obr..6: Jednotkový stav a průběh M a) w c f od silového zatížení 1 w c f = MM EI ds EI w c f = 1 3 6, , , , w c f = 44,413, = 1, m b) w c r od poklesu podpory (b) 1 w c r = R r podpory w c f = R b w b = 3 7 0,05 = 1, m c) Výsledný svislý posun w c od obou vlivů w c = w f c + w r c = 1, , w c = 3, m =,3 cm Výsledné svislé posunutí je,3 cm a je směrem dolů (ve smyslu zavedené 1 ). Poznámka: V případě přímého řešení integrálu je možné vyjádřit M a M na šikmém prutu v závislosti na vodorovné proměnné x (viz. Obr..7). Integrovat je však nutné podle proměnné s ve směru střednice prutu.

23 Analýza stavebních konstrukcí příklady 3 Obr..7: Zavedení proměnných na prutech Vztah mezi ds a dx: ds dx ds = dx cos α cos α = 3 (z rozměrů konstrukce) 5 < a; c > M x =,86 x < b; c > M x = 5,714 x x M x = 4 7 x M x = 3 7 x 1 w c f = w c f = 1 EI 3 4 MM EI ds =,86 x 7 x dx + EI cos α 0,4354x 3 cos α w c f = 1, m EI 0,8163 x 3 0,1071x (5,714 x x ) 3 7 x dx EI..4 Poddajnost kyvného prutu, silové zatížení a rovnoměrná změna teploty Betonový nosník s převislým koncem je podepřen pevným kloubem a ocelovým kyvným prutem. PVP vypočtěte svislý posun volného konce nosníku w c. Určete: a) svislý posun w c f od silového zatížení (při výpočtu uvažujte vliv ohybových momentů a vliv poddajnosti kyvného prutu), b) svislý posun w c t od rovnoměrného ochlazení kyvného prutu, c) celkový svislý posun w c od obou vlivů. beton: E b =, MPa ocel: E o =, MPa y 0,4 y 0,1 α = , z [m] z 0,1 [m]

24 4 Princip virtuálních prací Obr..8: Schéma konstrukce s reálným zatížením a reakcemi beton: I y,b = 1 1 0, 0,43 = ocel: A o = π 4 0,1 0,1 = = 1, m 4 = 345, m E b I y,b = 400 knm E o A o kn Obr..9: Průběhy M a N od reálného zatížení Obr..10: Jednotkový (virtuální) stav a průběhy M a N

25 Analýza stavebních konstrukcí příklady 5 d) w c f od silového zatížení Vliv poddajnosti kyvného prutu započítáme pomocí členu 1 w c f = MM EI dx + NN EA dx w c f = 1 E b I y,b , E o A o w c f = , = 7, m 3 - NN EA dx. 3 4, o e) w c t od rovnoměrného ochlazení kyvného prutu 1 w c t = Nαt s dx = αt s Ndx = = m plocha N včetně znaménka (na intervalu, který je ochlazený) f) Výsledný posun w c od obou vlivů w c = w c f + w c t = 7, = 11, m = 1 mm Průřez (c) se posune směrem dolů (ve smyslu zavedené 1 ) o 11, m...5 Pootočení průřezu, zatížení nerovnoměrnou změnou teploty PVP určete pootočení průřezu (a) nad levou podporou od nerovnoměrné změny teploty. α = schéma průřezu: t = 1 h =0,4 m t s = 4 t d = 0 t s - změna teploty na střednici t d - změna teploty při dolních vláknech t - změna teploty při horních vláknech

26 6 Princip virtuálních prací t = t d t = 0 1 = 3 t s = t d +t = 0 1 = 4 1 φ a = Mα t dx + Nαt s dx Obr..11: Schéma konstrukce a zatížení Obr..1: Jednotkový stav a průběhy M a N 1 φ a = α t M dx + αt s N dx plocha M včetně znaménka plocha N včetně znaménka φ a = , φ a = 6, rad = 0,36 Průřez (a) se pootočí o 0,36 po směru hodinových ručiček (shodně se zavedeným jednotkovým momentem).

27 Analýza stavebních konstrukcí příklady 7..6 Příhradová konstrukce, kombinace silového zatížení, změny teploty a poklesu podpory Příhradová konstrukce je zatížena silou F = 0 kn, rovnoměrným ohřátím prutů a 6 a poklesem podpory (a). Určete: a) vodorovné posunutí styčníku (c) u c f od zatížení břemenem, b) vodorovné posunutí styčníku (c) u c t od rovnoměrné změny teploty, c) vodorovné posunutí styčníku (c) u c r od poklesu podpory, d) výsledné vodorovné posunutí u c od kombinace všech tří vlivů. Průřezová plocha prutů A = 3, m,youngův modul pružnosti E =, kpa, α = Obr..13: Schéma příhradové konstrukce a zatížení Výsledné vodorovné posunutí u c od kombinace všech tří vlivů vypočteme jako součet přetvoření od jednotlivých vlivů: u c = u c f + u c t + u c r u c f = u c t = u c r = pruty pruty N N EA l N α t s l podpory R r, kde R je reakce od jednotkového stavu, ve směru zadaného poklesu r.

28 8 Princip virtuálních prací a) Normálové síly N v jednotlivých prutech je možné vyřešit například zjednodušenou metodou styčných bodů. Vypočtené hodnoty jsou na obrázku.14. Obr..14: Normálové síly N od reálného zatížení Jednotkový stav a normálové síly N jsou zobrazeny na Obr..15. Vyřešíme i reakci A z, kterou budeme potřebovat při řešení u c r. Reakci A z zavedeme shodně s orientací poklesu podpory. Obr..15: Normálové síly N od virtuálního zatížení a reakce A z

29 Analýza stavebních konstrukcí příklady 9 u c f = = pruty N N EA l = 1, ,33 1,66,5 + 53,33 ( 1,33) 3, u c f = 3, m t b) Vodorovné posunutí u c vypočteme ze vzorce: u t c = N α t s l. pruty Osové síly N jsou patrné z Obr..15. u t c = 1, = 0, m r c) Vodorovné posunutí u c od poklesu podpory (a) vypočteme podle: u r c = A z w a Reakce A z je znázorněna na Obr..15. u r c = 1,33 0,015 = m d) Výsledné posunutí u c : u c = u f c + u t c + u r c = 3,718 0, u c = 17, m = 1,7 cm Průřez (c) se posune o 1,7 cm proti smyslu zavedené Redukční věta Pomocí redukční věty určete průhyb uprostřed oboustranně vetknutého nosníku. Při výpočtu uvažujte pouze vliv ohybových momentů. EI = konst. 1 w (c) = MM EI dx Průběh momentů M najdeme např. v tabulce momentů v dokonalém vetknutí pro deformační metodu. Jednotkový stav a průběh M vyřešíme na libovolné, staticky přípustné základní soustavě (ZS).

30 30 Princip virtuálních prací Obr..16: Schéma konstrukce s reálným zatížením, průběh M, jednotkový stav a průběh M 1 w c = 1 EI fl 1 fl f l = l/ l/4 l/ 1 l/ l/4 = EI 1 6 l 4 fl 1 + fl 4 l l f l l w c = fl4 384 EI Průhyb uprostřed oboustranně vetknutého nosníku o délce l, zatíženém po celé délce spojitým rovnoměrným zatížením f, je w c = jako vzorec. fl4 384 EI. Tuto hodnotu lze nalézt v literatuře

31 Analýza stavebních konstrukcí příklady 31 Případné chyby a nejasnosti prosím zašlete na a do předmětu zprávy uveďte Skriptum (bez uvozovek).

32 3 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda 3 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda 3.1 Úvod Silová metoda je jednou z metod řešení staticky neurčitých konstrukcí. U těchto konstrukcí je počet reakcí (vnějších a vnitřních) vyšší než počet podmínek rovnováhy pro jejich výpočet. Počet chybějících rovnic udává stupeň statické neurčitosti konstrukce. Princip výpočtu: 1. Určíme stupeň statické neurčitosti konstrukce s.. Ze staticky neurčité konstrukce vytvoříme konstrukci staticky určitou = základní soustavu (ZS); počet odebraných vazeb se rovná stupni statické neurčitosti (vazby smíme odebírat, nikde nesmíme přidávat, ZS musí být staticky i přetvárně určitá a nesmí být výjimkovým případem podepření). 3. Odebrané vazby nahradíme staticky neurčitými veličinami X i. 4. Pokud mají být reakce a vnitřní síly na ZS stejné jako na původní konstrukci, musí být stejné i přetvoření obou konstrukcí; sestavujeme tedy přetvárné = deformační podmínky, z nichž vypočteme neznámé silové veličiny X i Rozbor konstrukce Určete stupeň statické neurčitosti konstrukce, zvolte základní soustavu, vyznačte na ní působící zatížení a staticky neurčité veličiny X i a sestavte v symbolickém tvaru přetvárné podmínky pro jejich výpočet. Obr. 3.1: Schéma konstrukce se zatížením Nejprve určíme stupeň statické neurčitosti konstrukce s: s = = 3. desky vetknutí o 3 stupních volnosti 1 vnitřní kloub 1 kyvný prut

33 Analýza stavebních konstrukcí příklady 33 Pokud budeme kyvný prut považovat za další desku, změní se výpočet s, ale výsledek zůstane stejný: s = = 3. 3 desky vetknutí o 3 stupních volnosti 3 vnitřní klouby Obvykle existuje více možností, jak vytvořit základní soustavu. V našem případě by mohla vypadat třeba takto Obr. 3.: Základní soustava. Pro výpočet staticky neurčitých veličin X 1, X a X 3 budeme psát celkem tři přetvárné podmínky: δ 1 = 0 (1) δ = 0 () δ 3 = 0 (3) kde δ 1 je relativní vodorovné posunutí průřezů ve smyslu veličiny X 1 v místě přerušení táhla, δ relativní svislé posunutí v místě a směru X a δ 3 relativní vodorovné posunutí v místě a směru veličiny X Vzorový příklad Silovou metodou vyřešte průběhy vnitřních sil na konstrukci. Při výpočtu koeficientů δ ik a δ i0 uvažujte pouze vliv ohybových momentů. EI = konst. Obr. 3.3: Schéma konstrukce se zatížením

34 34 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Stupeň statické neurčitosti konstrukce: s = = desky vetknutí o 3 stupních volnosti 1 vnitřní kloub Konstrukce je x staticky neurčitá, ZS vytvoříme např. odstraněním vnitřního kloubu. Odebereme tak právě vnitřní vazby. Obr. 3.4: Základní soustava δ 1 je relativní vodorovné posunutí desek I a II v průřezu (c), δ je relativní svislé posunutí desek I a II, rovněž v průřezu (c). Desky jsou v původní konstrukci spojeny vnitřním kloubem, k žádnému relativnímu posunutí v průřezu (c) tedy dojít nemůže. Přetvárné podmínky proto zapíšeme ve tvaru: δ 1 = 0 (1) [i] δ = 0 (). Přetvoření δ 1 a δ získáme superpozicí přetvoření od X 1 = 1, X = 1 a od zadaného zatížení: δ 1 : δ 11 X 1 + δ 1 X + δ 10 = 0 (1) [ii] δ : δ 1 X 1 + δ X + δ 0 = 0 (). Dílčí přetvoření δ 11, δ 1 = δ 1, δ, δ 10 a δ 0 jsou naznačena na následujících obrázcích. Základní soustavu budeme postupně zatěžovat veličinami X 1, X a zadaným zatížením a vypočteme potřebná přetvoření. Hodnotu veličin X 1 a X neznáme. Nahradíme je proto X 1 = 1 a X = 1. Výsledná přetvoření od veličin X 1 a X budou podle principu proporcionality X 1 krát větší, respektive X krát větší než přetvoření od 1 (viz. [ii]).

35 Analýza stavebních konstrukcí příklady 35 Obr. 3.5: Průběhy M1 od X 1 = 1 a M od X = 1 δ 11 relativní vodorovné posunutí v místě a směru veličiny X 1 od X 1 = 1 na ZS, δ 1 relativní vodorovné posunutí v místě a směru veličiny X 1 od X = 1 na ZS, δ 1 relativní svislé posunutí v místě a směru veličiny X od X 1 = 1 na ZS, δ relativní svislé posunutí v místě a směru veličiny X od X = 1 na ZS. Obr. 3.6: Průběh M0 od zadaného zatížení δ 10 relativní vodorovné posunutí v místě a směru veličiny X 1 od zadaného zatížení na ZS, δ 0 relativní svislé posunutí v místě a směru veličiny X od zadaného zatížení na ZS. Tato přetvoření vypočteme pomocí principu virtuálních prací podle vzorce (.7). Při zanedbání vlivu ohybových momentů dostaneme pro jejich výpočet po mírné úpravě výrazy: ik = M i M k EI dx (3.1) i0 = M i M 0 dx EI (3.)

36 36 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Tuhost EI = konst. na celé konstrukci. Můžeme ji proto vytknout před integrály a počítat EI-násobky přetvoření. Pro výpočet integrálů použijeme tabulku na slučování ploch. EIδ 11 = M 1 M 1 dx = = 14, 66 m EIδ 1 = M 1 M dx = 1 ( 3) 3 = 9 m EIδ 1 = M M 1 dx = EIδ 1 EIδ = M M dx = 1 3 ( 3) = 30, 33 m EIδ 10 = M 1 M 0 dx = 8 3 = 48 m EIδ 0 = M M 0 dx = ( 64) 4 = 9 m Dosadíme vypočtené hodnoty do přetvárných podmínek a po vykrácení EI dostaneme: 14, 66 X X 48 = 0 (1) 9 X , 33 X 9 = 0 () X 1 = 3,1 kn X = 10,58 kn Z podmínek rovnováhy na konstrukci lze dopočítat všechny reakce a následně vykreslit průběhy vnitřních sil.

37 Analýza stavebních konstrukcí příklady 37 Obr. 3.7: Zatížení a reakce kn, knm Obr. 3.8: Výsledné ohybové momenty M knm Obr. 3.9: Výsledné posouvající síly V kn Obr. 3.10: Výsledné normálové síly N kn

38 38 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Na závěr je třeba provést kontrolu správnosti výsledků. Nejprve zkontrolujeme rovnováhu ve styčnících. Obr. 3.11: Vnitřní síly ve styčnících kn, knm 0, ,1 = 0 3,1 + 3,1 = 0 10, ,58 = 0 10,58 10,58 = 0 14, ,44 = 0 Kontrola správnosti výpočtu redukční větou: Principem virtuálních prací budeme kontrolovat přetvoření, jehož hodnotu předem známe (je nulová). Jednotkový stav vyřešíme na libovolné ZS. Je vhodné zvolit ZS jinou než tu, která byla použita ve výpočtu. Vyvarujeme se tak opakování stejných chyb. Obr. 3.1: Jednotkový stav na základní soustavě a průběh M Chceme ověřit, zda vodorovné posunutí v podpoře (b), tj. v místě uvolněné vazby, je nulové (u b = 0?). Pokud máme správně vyřešené vnitřní síly, musí být přetvoření na základní soustavě stejné jako na soustavě původní. Podpora (b) je na původní konstrukci vetknutím, k vodorovnému posunutí zde tedy nemůže dojít. Při výpočtu dosaď EI = 1000 knm. 1 u b = MM EI dx = 1 EI 1 17, , ,44-17,304 14,44 3-6,44 -

39 Analýza stavebních konstrukcí příklady 39 u b = 8, , = 0 m Vodorovné posunutí u b = 0, výpočet silovou metodou je správně Vliv poddajnosti kyvného prutu Silovou metodou vyřešte průběhy vnitřních sil. Uvažujte vliv poddajnosti kyvného prutu. Na zbylé části konstrukce uvažujte při výpočtu koeficientů δ ik a δ i0 pouze vliv ohybových momentů. E =, MPa. Obr. 3.13: Schéma konstrukce a zatížení EI = knm = 10, knm EA = kn = 10, kn Stupeň statické neurčitosti: S = = 1 nebo S = = 1 Základní soustavu vytvoříme přerušením kyvného prutu. Obr. 3.14: Základní soustava Nejprve vykreslíme na základní soustavě průběhy momentů od jednotkového stavu i od skutečného zatížení. Kromě toho je třeba určit hodnotu normálové síly v kyvném prutu.

40 40 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Obr. 3.15: Průběhy M 1 m a N 1 Přetvárná podmínka: δ 1 = 0 δ 11 X 1 + δ 10 = 0 Obr. 3.16: Průběhy M 0 knm a N 0 kn Na kyvném prutu vzniká pouze normálová síla, ohybový moment i posouvající síla jsou nulové. Vliv poddajnosti kyvného prutu na výsledné vnitřní síly, tj. jeho zkrácení či N prodloužení, zahrneme do výpočtu prostřednictvím členů 1 N 1 dx a N 1 N 0 dx: EA EA δ 11 = M 1 M 1 EI dx + tálo N 1 N 1 EA dx = = = 1, δ 10 = = = = M 1 M 0 EI 1 6 m kn dx + tálo N 1 N 0 EA dx = ( 40) 3 = 373, , X , = 0 X 1 = 1,5 kn = 0, m

41 Analýza stavebních konstrukcí příklady 41 Nyní můžeme dopočítat a vykreslit výsledné vnitřní síly. Obr. 3.17: Výsledné vnitřní síly Kontrola správnosti výpočtu pomocí redukční věty: Zvolíme, pokud je to možné, jinou ZS než tu, kterou jsme použili pro řešení vnitřních sil. Obr. 3.18: ZS s jednotkovým stavem, průběhy M a N Budeme kontrolovat, zda je vzájemné pootočení desek v průřezu (c) rovno nule ( φ c = 0?). 1 φ c = MM EI dx + NN EA dx, tálo kde M, N jsou výsledné vnitřní síly, M, N vnitřní síly od jednotkového stavu. 1 φ c = ,5 1 3 = = 0-1, ½ φ c vyšlo rovné nule, výsledné vnitřní síly jsou tedy vypočteny správně

42 4 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Kombinace silového zatížení a změny teploty Silovou metodou vyřešte průběhy vnitřních sil na rámu zatíženém kombinací silového zatížení a změny teploty. Při výpočtu koeficientu δ ik a δ f i0 uvažujte pouze vliv ohybových momentů. EI = konst. = 5000 knm, α = , výška obdélníkového průřezu = 0, m. Obr. 3.19: Schéma konstrukce se zatížením Stupeň statické neurčitosti: S = = Konstrukce je x staticky neurčitá. Rozdíly teplot při spodních a horních vláknech a ohřátí střednice na intervalech: a; c, c; d, d; e t = t d t = 30 8 = t s = t d + t d; b t = 0 = = 19 t s = 30

43 Analýza stavebních konstrukcí příklady 43 Přetvárné podmínky: Obr. 3.0: Základní soustava δ 1 = 0: δ 11 X 1 + δ 1 X + δ 10 = 0 (1) δ = 0: δ 1 X 1 + δ X + δ 0 = 0 (). δ 10 = δ f t 10 + δ 10 δ 0 = δ f 0 + δ t 0, kde δ f 10 a δ f t t 0 jsou přetvoření od zadaného silového zatížení, δ 10 a δ 0 přetvoření způsobená změnou teploty. K výpočtu přetvoření f i0 použijeme vzorec (3.), při výpočtu t přetvoření δ i0 vyjdeme z výrazu (.7) a dostaneme: t i0 = M i α t dx + N i αt s dx (3.3) Obr. 3.1: Momenty M 1, M a M 0

44 44 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Obr. 3.: Normálové síly N 1 a N (N 0 k výpočtu nepotřebujeme). Výpočet koeficientů δ ik, δ i0 : δ 11 = M 1 M 1 EI δ 1 = δ 1 = δ = δ f 10 = t δ 10 M M EI M 1 M 0 EI dx = = 5 = M 1 M EI dx = dx = dx = = rad = M 1 α t dx + N 1αt s dx = α t 1 knm = 1 1 = kn = 74, m kn ( 1) 3 = M 1 dx + αt s N 1 dx = = , = 55, rad δ 10 = δ f t 10 + δ 10 = 58, rad δ f 0 = M M 0 dx = 1 1 EI ( 1) ( 1) 3 = [m] t δ 0 = M α t dx + N αt s dx = α t M dx + αt s N dx = = , = = 18, m δ 0 = δ f t 0 + δ 0 = 15, [m]

45 Analýza stavebních konstrukcí příklady 45 Dosazení do přetvárných podmínek: (rovnice jsou vynásobeny ) 10 X X = 58,16 (1) 4 X ,666 X = 15,44 (). X 1 = 4,85 knm X = 4,445 kn Výsledné reakce a vnitřní síly: Obr. 3.3: Silové zatížení konstrukce a výsledné reakce v kn, knm Obr. 3.4: Výsledné vnitřní síly

46 46 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Nyní zkontrolujeme rovnováhu vnitřních sil ve styčníku (d). Obr. 3.5: Vnitřní síly ve styčníku (d) kn, knm 4,445 4,445 = 0,691,691 = 0 9 8,073 0,97 = 0 Kontrola správnosti výpočtu pomocí redukční věty: 1 w b = w b = Obr. 3.6: ZS s jednotkovým stavem, průběhy M a N MM t dx + Mα EI dx + Nαt sdx 1 4,85 7, ,96 + 0, , , w b = 0, ,01675 w b = 0 [m] Svislé posunutí v podpoře (b) w b je rovné nule, výpočet je tedy správně.

47 Analýza stavebních konstrukcí příklady Kombinace silového zatížení a poklesu podpory Silovou metodou vyřešte průběhy vnitřních sil na konstrukci. Při výpočtu koeficientů δ ik a δ i0 f uvažujte pouze vliv ohybových momentů. EI = konst. = knm. Stupeň statické neurčitosti: S = = 1 Konstrukce je 1x staticky neurčitá. Obr. 3.7: Schéma konstrukce se zatížením Při zatížení konstrukce přemístěním podpor může volba základní soustavy ovlivnit tvar přetvárných podmínek. Ukážeme si proto dvě různá řešení. a) ZS vytvoříme odstraněním podpory (a) Obr. 3.8: Základní soustava V místě a směru odstraněné vazby nebylo předepsané posunutí. Přetvárnou podmínku zapíšeme tedy ve tvaru: δ 1 = 0: δ 11 X 1 + δ 10 = 0, kde δ 10 = δ f 10 + δ r 10.

48 48 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Koeficient δ f r 10 vypočteme podle rovnice (3.). Při výpočtu δ 10 vyjdeme z rovnice (.7) a dostaneme výraz δ i0 r = R j j r j. (3.4) V našem případě pak vychází r δ 10 = B 1 w b C x,1 u c, kde B 1 a C x,1 jsou reakce od X 1 = 1, jak je patrné z obrázku (3.9). Obr. 3.9: Průběhy M 1 a M 0 Reakce B 1 a C x,1 je třeba zavést shodně se zadanými posuny podpor. Výpočet koeficientů δ 11, δ 10 : δ 11 = M 1 M 1 EI δ f M 1 M 0 10 = EI = 0,0356 m dx = dx = = 0,001 m kn = r δ 10 = B 1 w b C x,1 u c = 0,75 0,04 0 0,018 = 0,018 m δ 10 = δ f r 10 + δ 10 = 0,0176 m. Dosazení do přetvárné podmínky: δ 1 = 0: 0,001 X 1 + 0,0176 = 0 X 1 = 8,381 kn

49 Analýza stavebních konstrukcí příklady 49 Výsledné reakce a průběhy vnitřních sil: Obr. 3.30: Reakce a zatížení Obr. 3.31: Výsledné vnitřní síly Kontrola rovnováhy ve styčníku (d): Obr. 3.3: Vnitřní síly ve styčníku (d) v kn, knm

50 50 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda 1 1 = 0 8,667 8,381 0,86 = 0 14,857 14,857 = 0 b) ZS vytvoříme odstraněním podpory (b) Obr. 3.33: Základní soustava V místě a směru odstraněné vazby byl předepsán posun w b = 0,04 m. Přetvárnou podmínku píšeme tedy ve tvaru: δ 1 = 0,04: δ 11 X 1 + δ 10 = 0,04, kde δ 10 = δ f r 10 + δ 10 δ f 10 = M 1M 0 ds EI r δ 10 = C x,1 u c (obr. 3.34). Obr. 3.34: Průběhy M 1 a M 0

51 Analýza stavebních konstrukcí příklady 51 Výpočet koeficientů δ 11, δ 10 : δ 11 = δ f 10 = r δ 10 M 1 M 1 EI M 1 M 0 EI dx = dx = = C x,1 u c = 0 0,018 = 0 m δ 10 = δ f r 10 + δ 10 = 0,0048 m Dosazení do přetvárné podmínky: = 0,00373 δ 1 = 0,04: 0,00373 X 1 0,0048 = 0,04 m kn ( 16) 4 = 0,0048 m 4 X 1 = 7,714 kn Veličina X 1 odpovídá svislé reakci v podpoře (b), vyšel nám tedy stejný výsledek jako v řešení a). Stejně vyjdou i vnitřní síly Příhradová konstrukce Silovou metodou vyřešte normálové síly na příhradové konstrukci zatížené kombinací silového zatížení a rovnoměrného ohřátí. Všechny pruty mají stejnou průřezovou plochu A = m, Youngův modul pružnosti je E =, kpa. Obr. 3.35: Schéma konstrukce se zatížením Pozn.: Pruty (3) a (4) se volně kříží a nevytvářejí další styčník. Stupeň statické neurčitosti: S = = 1 Konstrukce je 1x staticky neurčitá, přičemž se jedná o vnitřní statickou neurčitost. Základní soustavu vytvoříme přerušením prutu (4).

52 5 Řešení staticky neurčitých konstrukcí - silová metoda Obr. 3.36: Základní soustava Přetvárná podmínka: δ 1 = 0: δ 11 X 1 + δ 10 = 0. Při uvážení výrazu (.8) dostáváme pro výpočet koeficientů δ 11, δ f t 10 a δ 10 vztahy: δ 11 = pruty N 1 N 1 EA δ 10 = δ f t 10 + δ 10 δ f 10 = pruty N 1 N 0 EA l l t δ 10 = pruty N 1 α t s l. Nejprve vyřešíme normálové síly v jednotlivých prutech od X 1 = 1 a od daného zatížení konstrukce. Obr. 3.37: Hodnoty normálových sil N 1 a N 0

53 Analýza stavebních konstrukcí příklady 53 Pro větší přehlednost uspořádáme výpočet do tabulky: Tab. 3.1: Výpočet normálových sil na příhradové konstrukci silovou metodou. prut l m N 1 N 0 kn N 1 N 1 l m N 1 N 0 l knm N 1 α t s l m Výsledné vnitřní síly N = N 1 X 1 + N 0 kn 1 3-0,6 0 1,08 0 0, ,14 4-0,8 0, , , , ,8-8,56 5,6 1, , ,6-6 1,08 10,8 0, ,14 EA δ 11 = 17,8 EA δ f 10 = 86,4 t δ 10 = 3, Dosazení do přetvárné podmínky: δ 1 = 0: 17,8, X 86,4 1 +, , = 0 Výsledné normálové síly určíme superpozicí: N = N 1 X 1 + N 0. Jejich hodnoty jsou v tab. 3.1 a v Obr ,74 X 1 1,893 = 0 X 1 = 6,9 kn Obr. 3.38: Výsledné normálové síly

54 54 Plošné konstrukce 4 Plošné konstrukce 4.1 Desky metoda sítí Základní pojmy a vztahy Desky jsou rovinné konstrukce zatížené kolmo na svoji střednicovou plochu. Poměr tloušťky h ku délce l (resp. šířce) by se měl pohybovat v rozmezí: l 1 10 (5.1) Při tomto rozmezí lze desku považovat za tenkou a je možné jí řešit pomocí tzv. Kirchhoffovy teorie (tzn. zanedbání vlivu posouvajících sil). Primární neznámou je v teorii desek průhyb w(x,y), který získáme řešením deskové rovnice: kde: je Laplaceův operátor Δ = x + w(x,y) je funkce průhybu [m] p je intenzita zatížení [N/m ] D kde: E ΔΔw x, y = p D, (5.) y je desková tuhost [Nm], která se určí pomocí rovnice: je modul pružnosti [Pa] je Poissonovo číslo [-] h je tloušťka desky [m] D = E ν, (5.3) Obr. 4.1: Zavedení souřadného systému

55 Analýza stavebních konstrukcí příklady Metoda sítí Principem metody sítí je diskrétní rozdělení konstrukce na uzly a převod diferenciální rovnice (4.) s neznámou w(x,y) na systém lineárních algebraických rovnic pouze pro uzlové hodnoty tzv. redukovaného průhybu: W i,j = D a w i,j, (5.4) kde W i,j D a w i,j je redukovaný průhyb [N] je desková tuhost (4.3) [Nm] je diferenční krok [m] je skutečný průhyb [m]. Diferenční náhrada za rovnici (4.) má tvar lineární rovnice (obr. 4.): 0W i,j 8 W i,j 1 + W i+1,j +W i,j +1 + W i 1,j + W i+1,j 1 + W i+1,j +1 + W i 1,j +1 + W i 1,j 1 + W i,j + W i+,j + W i,j + + W i,j = P i,j, (5.5) kde W i,j P i,j je hodnota redukovaného průhybu v jednotlivých uzlech sítě [N] je hodnota uzlového zatížení [N]: P i,j = p i,j a + F i,j, (5.6) kde p i,j je hodnota plošného zatížení na konstrukci [N/m ] a je diferenční krok [m] F i,j je osamělé břemeno v uzlovém bodě [N].

56 56 Plošné konstrukce Obr. 4.: Schéma zavedení diferenčních náhrad Pro výpočet je nutné rovnici (4.5) doplnit o okrajové podmínky. Tyto podmínky závisí na způsobu podepření desky. Pro běžné výpočty postačí uvést tři základní vetknutí, kloubové podepření a volný okraj (obr. 4.3) Obr. 4.3: Schéma zavedení okrajových podmínek Pro redukované průhyby ve vetknutí platí tyto okrajové podmínky: W A = 0, W a = W 1 (5.7) pro kloubové podepření platí: W A = 0, W a = W 1 (5.8)

57 Analýza stavebních konstrukcí příklady 57 a pro volný okraj platí: m x = 0 W B W + W 5 + ν W 1 W + W 3 = 0 (5.9) q x = 0 W D W B + W 5 W 7 + ν W A W B + W C W4+W5 W6=0 (5.10) Měrné momenty [Nm/m] na desce se pak vypočítají podle rovnic: m x,ij = W i+1,j W i,j + W i 1,j + ν W i,j +1 W i,j + W i,j 1 (5.11) m y,ij = W i,j +1 W i,j + W i,j 1 + ν W i+1,j W i,j + W i 1,j (5.1) m xy,ij = 1 ν 4 W i+1,j 1 + W i+1,j +1 W i 1,j +1 + W i 1,j 1 (5.13)

58 58 Plošné konstrukce 4. Řešené příklady 4..1 Příklad 1 Metodou sítí vyřešte průběh funkce průhybů a všech měrných momentů na zadané betonové stropní desce (obr. 4.4). Deska je zatížena rovnoměrným zatížením p = 5 kn/m a dále pak silami F = 10 kn v bodech 4, 5 a 6. Tloušťka desky h = 0,1 m, modul pružnosti E = 30 GPa a Poissonův součinitel = 0,. Obr. 4.4: Příklad 1 - zadání Řešení: Nejprve je třeba si desku vhodně rozdělit a zvážit, zda je možné pro výpočet využít symetrie. V tomto příkladě desku rozdělíme dle (obr. 4.5). Z podepření desky a rozmístění osamělých břemen vyplývá, že deska je symetrická jak podle osy x (úsečka 4-6), tak podle osy y (úsečka -8). Pro kompletní výpočet bude tedy zapotřebí vyřešit pouze 4 neznámé redukované průhyby v libovolném kvadrantu desky místo všech devíti. V tomto příkladě byly vybrány redukované průhyby W 1, W, W 4, W 5 (obr 4.5).

59 Analýza stavebních konstrukcí příklady 59 Obr. 4.5: Schéma rozložení redukovaných průhybů a symetrie Dle okrajových podmínek jsou všechny redukované průhyby W A, W B, W C a W D v místě uložení rovny nule (jedná se o vetknutí a kloubové uložení): W A = W B = W C = W D = 0 Redukované průhyby mimo desku v místě kloubového uložení W b a W a jsou rovny záporným hodnotám W 1 a W : W a = W ; W b = W 1 V místě vetknutí jsou redukované průhyby vně desky W c a W d rovny hodnotám W 1 a W 4 : W c = W 1 ; W d = W 4 Nyní pro čtyři neznámé W 1, W, W 4 a W 5 sestavíme soustavu čtyř lineárních rovnic (diferenčních náhrad) pro každou neznámou jednu rovnici (4.5): 0W W +W W W 1 + W 1 + W 1 + W 1 = P 1 0W W 1 +W 5 + W W 4 + W W W + 0 = P 0W 4 8 W 1 + W 5 +W W + W W = P 4 0W 5 8 W + W 4 +W + W 4 + W 1 + W 1 + W 1 + W = P 5 Dále je třeba zjistit hodnoty uzlových břemen P v jednotlivých uzlech dle rovnice (4.6) P 1 = pa + F 1 = = 5 kn P = pa + F = = 5 kn P 4 = pa + F 4 = = 15 kn P 5 = pa + F 5 = = 15 kn

60 60 Plošné konstrukce V tuto chvíli je již možné vypočítat jednotlivé redukované průhyby W 1, W, W 4 a W 5. Soustava rovnic má tvar: tedy: W 1 8W 8W 4 + W 5 = P 1 16W 1 + 0W + 4W 4 8W 5 = P 16W 1 + 4W + 1W 4 8W 5 = P 4 8W 1 16W 16W 4 + 0W 5 = P W 1 W W 4 W 5 = Ze soustavy rovnic vypočteme hodnoty W 1, W, W 4 a W 5 (možností je mnoho, např. Gaussova eliminace, inzerze matice 4x4 a následné přenásobení pravé strany atd.). P 1 P P 4 P 5 W 1 =,91; W = 4,37; W 4 = 4,71; W 5 = 6,85 Skutečné průhyby lze vypočítat pomocí vzorce (4.4), k tomu je třeba znát deskovou tuhost ze vzorce (4.3) D = Skutečné průhyby pak jsou: E ν = ,1 3 = 4500,00 knm 1 1 0, w 1 = W 1a D w = W a D w 4 = W 4a D w 5 = W 5a D =, ,0 = 6, m = 4, ,0 = 9, m = 4, ,0 = 10, m = 6, ,0 = 15, 10 4 m Nyní už zbývá dopočítat pouze měrné momenty (4.11), (4.1), (4.13), pro jejichž výpočet již jsou všechny hodnoty známé. Nesmíme zapomenout, že měrné momenty se mohou vyskytovat v místě uložení desky. Měrné momenty m x a m y budou zpravidla nabývat nenulových hodnot ve vetknutí (m xy bude 0) a moment m xy bude zpravidla nabývat nenulových hodnot v kloubovém uložení (m x a m y budou 0). m x,d = 4, ,71 + 0, = 9,4 knm/m m x,4 = 0 4,71 + 6,85 + 0,,91 4,71 +,91 = 3,9 knm/m m x,5 = 4,71 6,85 + 4,71 + 0, 4,37 6,85 + 4,37 = 5,7 knm/m m y,d = , 4, ,71 = 1,88 knm/m m y,4 =,91 4,71 +,91 + 0, 0 4,71 + 6,85 = 4,11 knm/m m y,5 = 4,37 6,85 + 4,37 + 0, 4,71 6,85 + 4,71 = 5,81 knm/m

61 Analýza stavebních konstrukcí příklady 61 m xy,b = 1 0, 4 4,37 + 4, = 1,75 knm/m m xy,1 = 1 0, 0 + 6, = 1,37 knm/m 4 m xy,4 = 1 0, 4,37 + 4, = 0 knm/m 4 Ostatní měrné momenty je možné snadno dopočítat obdobným způsobem čímž lze také ověřit předchozí tvrzení o měrných momentech v místě uložení. Vykreslené a dopočtené měrné momenty a skutečné průhyby jsou uvedeny na (obr. 4.6). Obr. 4.6: Měrné momenty m x, m y, m xy a skutečný průhyb w(x,y)

62 6 Plošné konstrukce 4.. Příklad Metodou sítí vyřešte průběh funkce průhybů a všech měrných momentů na zadané betonové stropní desce s jedním volným okrajem (obr. 4.7). Deska je zatížena rovnoměrným zatížením p = 6 kn/m. Tloušťka desky h = 0,1 m, modul pružnosti E = 5 GPa a Poissonův součinitel = 0,5. Diferenční krok a = 1,0 m. Řešení: Obr. 4.7: Příklad - zadání Na tomto příkladu můžeme opět využít symetrie (obr. 4.8). Budeme tedy řešit úlohu pro neznámé W D, W 1 a W 3. Obr. 4.8: Schéma redukovaných průhybů a symetrie

63 Analýza stavebních konstrukcí příklady 63 Z okrajových podmínek pro vetknutí a kloubové uložení je zřejmé, že: W G = W H = W I = W J = 0 Redukovaný průhyb mimo desku v místě kloubového uložení W j je rovnen záporné hodnotě W 3 : W j = W 3 V místě vetknutí jsou redukované průhyby vně desky W g, W h a W i rovny hodnotám W D, W 1 a W 3 : W g = W D ; W = W 1 ; W i = W 3 Na volném okraji pak platí podmínky (4.9) a (4.10): m xd = 0 W d W D + W 1 + ν 0 W D + W D = 0 q xd = 0 W a W d + W 1 W 3 + ν W c W d + W d 0 + W 1 W 1 = 0 Z těchto okrajových podmínek pak vyplývá: m xg = 0 W c ν W D 0 + W D = 0 W c = νw D = 0,5W D W d = + ν W D W 1 =,5W D W 1 W a = 4,5W D W 1 W 1 + W 3 ν 0,5W D +,5W D W 1 W 1 0 4,5W D + W 1 + W 1 = 4,5W D 4W 1 + W 3 ν 1,75W D + W 1 = 7,565W D 7,5W 1 + W 3 Nyní můžeme přistoupit k sestavení lineárních rovnic dle (4.5): 0W 1 8 W D + W 1 +W W D + W ,5W D W W 1 = P 1 0W 3 8 W 1 + W W W D + 0 W 3 + W 3 = P 3 0W 3 8,5W D W 1 + W D + W ,5W D W 1 + W ,5W D + 7,565W D 7,5W 1 + W W 3 + W D = P D Uzlová břemena P v jednotlivých uzlech dle rovnice (4.6). Nesmíme zapomenout, že v uzlu D působí zatížení pouze na poloviční ploše. P 1 = pa = 6 1 = 6 kn P = pa = 6 1 = 6 kn P D = p a = 6 1 = 3 kn Z čehož vyplyne soustava rovnic: 1 6 3, ,5 8,065 W 1 W 3 W D = P 1 P P D Nyní již snadno dopočteme redukované průhyby W 1, W 3 a W D W 1 = 1,55; W 3 = 1,15; W D = 1,53;

64 64 Plošné konstrukce Desková tuhost (4.3): D = Skutečné průhyby pak jsou (4.4): w 1 = W 1a D E ν = ,1 3 =, knm 1 1 0,5 = 1,55 1, = 6, m ; w 3 = 5, m ; w D = 6, m Výpočet měrných momentu se provede naprosto totožně, jako tomu bylo v příkladu č. 1 (4.11), (4.1), (4.13). m xg = 1, ,53 + 0, 0, = 3,6 knm/m m yg = 0, , 1, ,53 = 1,53 knm/m m xy,j = 1 0,5 1,15 + 1, = 0,43 knm/m 4 Kompletní výsledky měrných momentů jsou vykresleny na následujícím obrázku (obr. 4.9). Obr. 4.9: Měrné momenty m x, m y, m xy a skutečný průhyb w(x,y)

65 Analýza stavebních konstrukcí příklady Příklad 3 Metodou sítí vyřešte průběh funkcí průhybu a všech měrných momentů na zadané betonové stropní desce s uložení viz (obr. 4.10). Deska je zatížena rovnoměrným zatížením p = 4 kn/m a osamělými břemeny F = 16 kn v bodech 1 až 4. Tloušťka desky h = 0, m, modul pružnosti E = 8 GPa a Poissonův součinitel = 0,. Diferenční krok a =,0 m. Obr. 4.10: Příklad 3 - zadání Výsledky: Redukované průhyby W 1 = W = 6,85; W 3 = W 4 = 6,09 Desková tuhost D = 19444,44 knm Skutečné průhyby w 1 = w = 1, m ; w 3 = w 4 = 1, m Vybrané měrné momenty m x1 = 8,38 knm/m ; m x3 = 7,16 knm/m m y1 = 8,99 knm/m ; m y3 = 6,55 knm/m m xy 1 = 1, knm/m ; m xy 3 = 1,37 knm/m

66 66 Plošné konstrukce 4..4 Příklad 4 Metodou sítí vyřešte průběh funkcí průhybu a všech měrných momentů na zadané betonové stropní desce s uložením viz (obr. 4.11). Deska je zatížena rovnoměrným zatížením p = 3 kn/m a silami F = 1 kn v bodech a 3. Tloušťka desky h = 0,15 m, modul pružnosti E = 30 GPa a Poissonův součinitel = 0,. Diferenční krok a =,0 m. Obr. 4.11: Příklad 4 - zadání Návod: Využijte diagonální symetrii a řešte soustavu rovnic pro 3 neznámé redukované průhyby. Výsledky: Redukované průhyby W 1 = 3,3; W = W 3 = 3,0; W 4 =,58 Desková tuhost D = 8789,06 knm Skutečné průhyby w 1 = 1, m ; w = w 3 = 1, m ; w 4 = 1, m Vybrané měrné momenty m x,1 = 3,90 knm/m ; m x, = 3,94 knm/m ; m x,c = 6,41 knm/m m y,1 = 3,90 knm m ; m y, = 4,46 knm m ; m y,3 = 1,8 knm/m m xy,e =,58 knm m ; m xy,a = 1,8 knm m ; m xy,b = 1,9 knm/m

67 Analýza stavebních konstrukcí příklady Stěny metoda sítí Základní pojmy a vztahy Za stěnu lze považovat rovinnou tenkostěnou konstrukci, která je zatížená ve střednicové rovině. Aby bylo možné konstrukci považovat za stěnu musí splňovat tyto rozměrové podmínky (obr. 4.1): b 1 5 až 1 4 l (5.14) 1 10 min (b, l) (5.15) Obr. 4.1: Zavedení souřadného systému a označení Pouze v těchto případech lze považovat napjatost ve stěně za rovinou pole napětí { } = { x, y, z, yz, zx, xy } bude obsahovat pouze tyto nenulové složky napětí { } = { x, y, xy }. Složky napětí jsou v teorii desek vyjádřeny tzv. Airyho funkcí napětí F, pro kterou, ve speciálním případě zatížení stěny pouze na okrajích, platí: kde: je Laplaceův operátor Δ = x + F je Airyho funkce napětí [N] ΔΔF = 0, (5.16) y

Analýza stavebních konstrukcí

Analýza stavebních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Analýza stavebních konstrukcí Příklady Petr Konvalinka prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a kolektiv 009 prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Ing. Dagmar Jandeková, Ph.D.

Více

Analýza stavebních konstrukcí

Analýza stavebních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Analýza stavebních konstrukcí Příklady Petr Konvalinka prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. a kolektiv 2009 prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Ing. Dagmar Jandeková Ing.

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled

Více

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ I

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ I VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Ivan Kološ, Martin Krejsa, Stanislav Pospíšil, Oldřich Sucharda STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ I Vzdělávací pomůcka

Více

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových

Více

Kapitola 4. Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena. Každý prut v rovině má 3 volnosti (kap.1).

Kapitola 4. Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena. Každý prut v rovině má 3 volnosti (kap.1). Kapitola 4 Vnitřní síly přímého vodorovného nosníku 4.1 Analýza vnitřních sil na rovinných nosnících Tato kapitole se zabývá analýzou vnitřních sil na rovinných nosnících. Nejprve je provedena rekapitulace

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c ) 3.3 Řešené příklady Příklad 1: Pro nosník na obrázku vyšetřete a zakreslete reakce, T (x) a M(x). Dále určete M max a proveďte dimenzování pro zadaný průřez. Dáno: a = 0.5 m, b = 0.3 m, c = 0.4 m, d =

Více

Zjednodušená deformační metoda (2):

Zjednodušená deformační metoda (2): Stavební mechanika 1SM Přednášky Zjednodušená deformační metoda () Prut s kloubově připojeným koncem (statická kondenzace). Řešení rovinných rámů s posuvnými patry/sloupy. Prut s kloubově připojeným koncem

Více

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. zimní semestr

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. zimní semestr ANALÝZA KONSTRUKCÍ zimní semestr 2009-2010 ANKC analýza konstrukcí Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. katedra mechaniky, B316 vedoucí Experimentálního centra FSv, D1038 konzultace : pondělí 8:00 9:00 hodin,

Více

Pružnost a plasticita II CD03

Pružnost a plasticita II CD03 Pružnost a plasticita II CD3 uděk Brdečko VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechanik tel: 5447368 email: brdecko.l @ fce.vutbr.cz http://www.fce.vutbr.cz/stm/brdecko.l/html/distcz.htm Obsah

Více

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. zimní semestr

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. zimní semestr ANALÝZA KONSTRUKCÍ zimní semestr 2016-2017 ANKC analýza konstrukcí prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. katedra mechaniky vedoucí Experimentálního centra FSv, D1038 konzultace : pondělí 15:00 16:00

Více

3. kapitola. Průběhy vnitřních sil na lomeném nosníku. Janek Faltýnek SI J (43) Teoretická část: Příkladová část: Stavební mechanika 2

3. kapitola. Průběhy vnitřních sil na lomeném nosníku. Janek Faltýnek SI J (43) Teoretická část: Příkladová část: Stavební mechanika 2 3. kapitola Stavební mechanika Janek Faltýnek SI J (43) Průběhy vnitřních sil na lomeném nosníku Teoretická část: Naším úkolem je v tomto příkladu vyšetřit průběh vnitřních sil na lomeném rovinném nosníku

Více

Téma 12, modely podloží

Téma 12, modely podloží Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení

Více

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině

Více

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM) NOSNÍK NA PRUŽNÉ PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉ) Uvažujeme spojitý nosník na pružných podporách. Pružná podpora - odpor je úměrný zatlačení. Pružné podpory velmi blízko sebe - jejich účinek lze nahradit spojitou

Více

ZDM PŘÍMÉ NOSNÍKY. Příklad č. 1. Miloš Hüttner SMR2 ZDM přímé nosníky cvičení 09. Zadání

ZDM PŘÍMÉ NOSNÍKY. Příklad č. 1. Miloš Hüttner SMR2 ZDM přímé nosníky cvičení 09. Zadání iloš Hüttner SR D přímé nosníky cvičení 09 adání D PŘÍÉ NOSNÍKY Příklad č. 1 Vykreslete průběhy vnitřních sil na konstrukci zobrazené na Obr. 1. Příklad převzat z katedrové wikipedie (originál ke stažení

Více

Statika soustavy těles.

Statika soustavy těles. Statika soustavy těles Základy mechaniky, 6 přednáška Obsah přednášky : uvolňování soustavy těles, sestavování rovnic rovnováhy a řešení reakcí, statická určitost, neurčitost a pohyblivost, prut a jeho

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavební mechaniky 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace Rovinný problém Řešíme plošné konstrukce zatížené a uložené v jejich střednicové rovině. Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost rovinná deformace 17 Rovinná deformace 1 Obsahuje složky deformace

Více

Autor: Vladimír Švehla

Autor: Vladimír Švehla Bulletin of Applied Mechanics 1, 55 64 (2005) 55 Využití Castiglianovy věty při výpočtu deformací staticky určité případy zatížení tahem a tlakem Autor: Vladimír Švehla České vysoké učení technické, akulta

Více

PRUŽNOST A PLASTICITA I

PRUŽNOST A PLASTICITA I Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice

Více

Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím

Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím Stavební mechanika, 2.ročník bakalářského studia AST Téma 3 Úvod ke staticky neurčitým prutovým konstrukcím Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební, VŠB - Technická univerzita Ostrava Osnova přednášky

Více

A x A y. α = 30. B y. A x =... kn A y =... kn B y =... kn. Vykreslení N, V, M. q = 2kN/m M = 5kNm. F = 10 kn A c a b d ,5 2,5 L = 10

A x A y. α = 30. B y. A x =... kn A y =... kn B y =... kn. Vykreslení N, V, M. q = 2kN/m M = 5kNm. F = 10 kn A c a b d ,5 2,5 L = 10 Vzorový příklad k 1. kontrolnímu testu Prostý nosník Zadání: Vypočtěte složky reakcí a vykreslete průběhy vnitřních sil. A x A y y q = kn/m M = 5kNm F = 10 kn A c a b d 1 1 3,5,5 L = 10 α B B y x α = 30

Více

FAKULTA STAVEBNÍ. Telefon: WWW:

FAKULTA STAVEBNÍ. Telefon: WWW: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ ZÁKLADY METODY KONEČNÝCH PRVKŮ Jiří Brožovský Kancelář: LP H 406/3 Telefon: 597 321 321 E-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz WWW: http://fast10.vsb.cz/brozovsky/

Více

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW:

FAKULTA STAVEBNÍ. Stavební statika. Telefon: WWW: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Stavební statika Přednáška 2 pro kombinované studium Jiří Brožovský Kancelář: LP C 303/1 Telefon: 597 321 321 E-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz

Více

STATIKA. Vyšetřování reakcí soustav. Úloha jednoduchá. Ústav mechaniky a materiálů K618

STATIKA. Vyšetřování reakcí soustav. Úloha jednoduchá. Ústav mechaniky a materiálů K618 STATIKA Vyšetřování reakcí soustav Úloha jednoduchá Ústav mechaniky a materiálů K618 1 Zadání Posuďte statickou určitost a vyšetřete reakce rovinné soustavy zadané dle obrázku: q 0 M Dáno: L = 2 m M =

Více

Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory. Lenka Dohnalová

Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory. Lenka Dohnalová 1 / 40 Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory Lenka Dohnalová ČVUT, fakulta stavební, ZS 2015/2016 katedra stavební mechaniky a katedra matematiky, Odborné vedení: doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.,

Více

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Přednáška 03 Diferenciální rovnice ohybu prutu Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Schwedlerovy věty Rovnováha na segmentech prutu Clebschova metoda integrace Příklady Copyright (c) 011 Vít Šmilauer

Více

Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění )

Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění ) 1 Prizmatické prutové prvky zatížené objemovou změnou po výšce průřezu (teplota, vlhkost, smrštění ) 1. Rozšířený Hookeův zákon pro jednoosou napjatost Základním materiálovým vztahem lineární teorie pružnosti

Více

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou Hookeův zákon a Poissonův zákon. σ = E ε odtud lze vyjádřit také poměrnou

Více

Příhradové konstrukce

Příhradové konstrukce Příhradové konstrukce Základní předpoklady konstrukce je vytvořena z přímých prutů pruty jsou navzájem pospojovány v bodech =>styčnících vzájemné spojení prutů se ve všech styčnících se předpokládá kloubové

Více

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů)

Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) PŘEDNÁŠKY Projevy dotvarování na konstrukcích (na úrovni průřezových modelů) Volné dotvarování Vázané dotvarování Dotvarování a geometrická nelinearita Volné dotvarování Vývoj deformací není omezován staticky

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

6. Statika rovnováha vázaného tělesa

6. Statika rovnováha vázaného tělesa 6. Statika rovnováha vázaného tělesa 6.1 Rovnováha vázaného tělesa Těleso je vystaveno působení vnějších sil akčních, kterými mohou být osamělé síly, spojité zatížení a momenty silových dvojic. Akční síly

Více

Stavební mechanika přednáška, 10. dubna 2017

Stavební mechanika přednáška, 10. dubna 2017 Stavební mechanika 3 7. přednáška, 10. dubna 2017 Stavební mechanika 3 7. přednáška, 10. dubna 2017 Obecná deformační metoda 8) poznámky k využití symetrie 9) využití výpočetních programů 10) kontrola

Více

α = 210 A x =... kn A y =... kn A M =... knm

α = 210 A x =... kn A y =... kn A M =... knm Vzorový příklad k 1. kontrolnímu testu Konzola Zadání: Vypočtěte složky reakcí a vykreslete průběhy vnitřních sil. A x A M A y y q = kn/m M = - 5kNm A α B c a b d F = 10 kn 1 1 3,5,5 L = 10 x α = 10 A

Více

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. 5. přednáška

ANALÝZA KONSTRUKCÍ. 5. přednáška ANALÝZA KONSTRUKCÍ 5. přednáška Nosné stěny rovinná napjatost Způsoby výpočtu napjatosti: Deformační metodou Primární neznámé: posuny u(,y), v(,y) Výchozí rovnice: statické Silovou metodou Primární neznámá:

Více

2. kapitola. Co jsou to vnitřní síly, jakými způsoby se dají určit, to vše jsme se naučili v první kapitole.

2. kapitola. Co jsou to vnitřní síly, jakými způsoby se dají určit, to vše jsme se naučili v první kapitole. 2. kapitola Stavební mechanika 2 Janek Faltýnek SI J (43) Průběhy vnitřních sil Teoretická část: V tomto příkladu máme za úkol vyšetřit průběhy vnitřních sil na rovinné konstrukci zatížené libovolným spojitým

Více

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14

Pružnost a pevnost. zimní semestr 2013/14 Pružnost a pevnost zimní semestr 2013/14 Organizace předmětu Přednášející: Prof. Milan Jirásek, B322 Konzultace: pondělí 10:00-10:45 nebo dle dohody E-mail: Milan.Jirasek@fsv.cvut.cz Webové stránky předmětu:

Více

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Příklad oboustranně vetknutý nosník Příklad oboustranně vetknutý nosník výpočet podle viskoelasticity: 4 L fˆ L w, t J t, t 384I 0 průhyb uprostřed co se změní v případě, fˆ že se zatížení M mění x t v čase? x Lx L H t t0 1 fl ˆ M fˆ 0,

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Nosné desky. 1. Kirchhoffova teorie ohybu tenkých desek (h/l < 1/10) 3. Mindlinova teorie pro tlusté desky (h/l < 1/5)

Nosné desky. 1. Kirchhoffova teorie ohybu tenkých desek (h/l < 1/10) 3. Mindlinova teorie pro tlusté desky (h/l < 1/5) Nosné desky Deska je těleso, které má jeden rozměr mnohem menší než rozměry zbývající. Zatížení desky je orientováno výhradně kolmo k její střednicové rovině. 1. Kirchhoffova teorie ohybu tenkých desek

Více

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky. POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

7 Lineární elasticita

7 Lineární elasticita 7 Lineární elasticita Elasticita je schopnost materiálu pružně se deformovat. Deformace ideálně elastických látek je okamžitá (časově nezávislá) a dokonale vratná. Působí-li na infinitezimální objemový

Více

Spojitý nosník. Příklady

Spojitý nosník. Příklady Spojitý nosník Příklady Příklad, zadání A = konst. =, m I = konst. =,6 m 4 E = konst. = GPa q =kn / m F kn 3 = M = 5kNm F = 5kN 8 F3 = 8kN 4,5 . způsob řešení n p = (nepočítáme pootočení ve styčníku č.3)

Více

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Stavební mechanika 12SM Přednášky Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků. Porovnání ODM a ZDM Příklad 1: (viz předchozí přednáška)

Více

4. Napjatost v bodě tělesa

4. Napjatost v bodě tělesa p04 1 4. Napjatost v bodě tělesa Předpokládejme, že bod C je nebezpečným bodem tělesa a pro zabránění vzniku mezních stavů je m.j. třeba zaručit, že napětí v tomto bodě nepřesáhne definované mezní hodnoty.

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm b) Početní řešení Na rozdíl od grafického řešení určíme při početním řešení bod, kterým nositelka výslednice bude procházet. Mějme soustavu sil, která obsahuje n - sil a i - silových dvojic obr.36. Obr.36.

Více

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí Síla Základní pojmy Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí vzájemné působení těles, které mění jejich pohybový stav nebo tvar zobrazuje se graficky jako úsečka se šipkou ve zvoleném měřítku m f je vektor,

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY . cvičení PRŮŘEZOVÉ CHRKTERISTIKY Poznámka Pojem průřezu zavádíme u prutových konstrukčních prvků. Průřez je rovinný obrazec, který vznikne myšleným řezem vedeným kolmo k podélné ose nedeformovaného prutu,

Více

Přetvořené ose nosníku říkáme ohybová čára. Je to rovinná křivka.

Přetvořené ose nosníku říkáme ohybová čára. Je to rovinná křivka. OHYBOVÁ ČÁRA ZA PROSTÉHO OHYBU - rovinné průřez zůstávají po deformaci rovinnými, avšak natáčejí se. - při prostém ohbu hlavní centrální osa setrvačnosti všech průřezů leží v rovině vnějších sil, která

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

K výsečovým souřadnicím

K výsečovým souřadnicím 3. cvičení K výsečovým souřadnicím Jak již bylo řečeno, výsečové souřadnice přiřazujeme bodům na střednici otevřeného průřezu, jejich soustava je dána pólem B a výsečovým počátkem M 0. Velikost výsečové

Více

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Statika 1. Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. reálných 3. přednáška Reakce na rovinných staticky určitých konstrukcích Miroslav Vokáč miroslav.vokac@cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 21. března 2016 Dřevěný trámový strop - Anežský klášter

Více

Lineární stabilita a teorie II. řádu

Lineární stabilita a teorie II. řádu Lineární stabilita a teorie II. řádu Sestavení podmínek rovnováhy na deformované konstrukci Konstrukce s a bez počáteční imperfekce Výpočet s malými vs. s velkými deformacemi ANKC-C 1 Zatěžovacídráhy [Šejnoha,

Více

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5.

1. výpočet reakcí R x, R az a R bz - dle kapitoly 3, q = q cosα (5.1) kolmých (P ). iz = P iz sinα (5.2) iz = P iz cosα (5.3) ix = P ix cosα (5. Kapitola 5 Vnitřní síly přímého šikmého nosníku Pojem šikmý nosník je používán dle publikace [1] pro nosník ležící v souřadnicové rovině xz, který je vůči vodorovné ose x pootočen o úhel α. Pro šikmou

Více

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy

Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Přednáška 0 Platnost Bernoulli Navierovy hypotézy Diferenciální rovnice ohybu prutu Schwedlerovy věty Rovnováha na segmentech prutu Clebschova metoda integrace Vliv teploty na průhyb a křivost prutu Příklady

Více

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil 4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil Výpočet zatížení stropní deska Skladbu podlahy a hodnotu užitného zatížení převezměte z 1. úlohy. Uvažujte tloušťku ŽB desky, kterou jste sami navrhli ve 3.

Více

Téma 8 Příčně zatížený rám a rošt

Téma 8 Příčně zatížený rám a rošt Statika stavebních konstrukcí I.,.ročník bakalářského studia Téma 8 Příčně zatížený rám a rošt Základní vlastnosti příčně zatíženého rámu Jednoduchý příčně zatížený otevřený rám Základní vlastnosti roštu

Více

Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou

Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavební mechaniky Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou Petr Frantík Obsah 1 Vytvoření modelu 2 2 Styčníkové vektory modelu

Více

Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením.

Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením. Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Namáhání součástí na ohyb Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených

Více

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016 Pružnost a pevnost 2. přednáška, 10. října 2016 Prut namáhaný jednoduchým ohybem: rovnoměrně ohýbaný prut nerovnoměrně ohýbaný prut příklad výpočet napětí a ohybu vliv teplotních měn příklad nerovnoměrné

Více

K618 FD ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiál má pouze pracovní charakter a bude v průběhu semestru

K618 FD ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiál má pouze pracovní charakter a bude v průběhu semestru Poznámky k semináři z předmětu Pružnost pevnost na K68 D ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiál má pouze pracovní carakter a bude v průběu semestru postupně doplňován. Autor: Jan Vyčicl E mail:

Více

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE Obrázek 1: Volba souřadnicového systému Pole posunutí, deformace, napětí v materiálovém bodě {u} = { u v w } T (1) Obecně 9 složek pole napětí lze uspořádat do matice [3x3] -

Více

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady

ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady Teorie plasticity VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady 1. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD NA TAH ŘEŠENÍ DLE DOVOLENÝCH NAMÁHÁNÍ

Více

Princip virtuálních prací (PVP)

Princip virtuálních prací (PVP) Zatěžujme pružinu o tuhosti k silou F k ū F Princip virtuálních prací (PVP) 1 ū u Energie pružné deformace W ext (skalár) je definována jako součin konstantní síly a posunu. Protože se zde síla během posunu

Více

4.6.3 Příhradové konstrukce

4.6.3 Příhradové konstrukce 4.6.3 Příhradové konstrukce Forth Bridge (1890) 2529 m Akashi Kaikyō Bridge (1998) 3911 m "Forth rail bridge head-on-panorama josh-von-staudach" by Josh von Staudach - Own work. "The Forth Bridge seen

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Příklad 7 Průhyb nosníku - složitější případ

Příklad 7 Průhyb nosníku - složitější případ Příklad 7 Průhyb nosníku - složitější případ Zadání Nosník s proměnným průřezem je na obrázku. Průřezy a jsou obdélníkové, výška prvního průřezu je, násobkem výšky druhého průřezu. a) Pomocí metody integrace

Více

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návo do cvičení) Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) Autor: Jaroslav Rojíček Verze:

Více

p + m = 2 s = = 12 Konstrukce je staticky určitá a protože u staticky určitých konstrukcí nedochází ke změně polohy je i tvarově určitá.

p + m = 2 s = = 12 Konstrukce je staticky určitá a protože u staticky určitých konstrukcí nedochází ke změně polohy je i tvarově určitá. TRIN_STT_P11.doc STTIK - SOUOR PŘNÁŠK 11. Prutové soustavy, základní pojmy, metody řešení. Teoreticky je PRUTOVÁ SOUSTV definována jako soustava složená z tuhých prutů, které jsou navzájem spojeny ideálními

Více

Redukční věta princip

Redukční věta princip SA Přednáška 4 Redukční věta Staticky neurčité příhradové konstrukce Spojité nosníky Uzavřené rámy Oecné vlastnosti staticky neurčitých konstrukcí Copyright (c) Vít Šmilauer Czech Technical University

Více

Rovinná úloha v MKP. (mohou být i jejich derivace!): rovinná napjatost a r. deformace (stěny,... ): u, v. prostorové úlohy: u, v, w

Rovinná úloha v MKP. (mohou být i jejich derivace!): rovinná napjatost a r. deformace (stěny,... ): u, v. prostorové úlohy: u, v, w Rovinná úloha v MKP Hledané deformační veličiny viz klasická teorie pružnosti (mohou být i jejich derivace!): rovinná napjatost a r. deformace (stěny,... ): u, v desky: w, ϕ x, ϕ y prostorové úlohy: u,

Více

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Libor Kasl 1, Alois Materna 2 SROVNÁNÍ VÝPOČETNÍCH MODELŮ DESKY VYZTUŽENÉ TRÁMEM Libor Kasl 1, Alois Materna 2 Abstrakt Příspěvek se zabývá modelováním desky vyztužené trámem. Jsou zde srovnány různé výpočetní modely model s prostorovými

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Nauka o materiálu Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze kluzu R e, odpovídající

Více

Předpjatý beton Přednáška 4

Předpjatý beton Přednáška 4 Předpjatý beton Přednáška 4 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel Lineární transformace kabelu Návrh předpětí metodou vyrovnání zatížení

Více

Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů

Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů Jedenácté cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku: Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů

Více

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ Tento materiál slouží výhradně jako pomůcka do cvičení a v žádném případě objemem ani typem informací nenahrazuje náplň přednášek. Obsah VNITŘNÍ SÍLY PRÍHRADOVÉ

Více

16. Matematický popis napjatosti

16. Matematický popis napjatosti p16 1 16. Matematický popis napjatosti Napjatost v bodě tělesa jsme definovali jako množinu obecných napětí ve všech řezech, které lze daným bodem tělesa vést. Pro jednoznačný matematický popis napjatosti

Více

Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:

Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku: Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku: Velmi stručně o parciálních derivacích Castiglianova věta k čemu slouží Castiglianova věta jak ji použít Castiglianova věta staticky určité přímé nosníky

Více

Stavební mechanika 2 (K132SM02)

Stavební mechanika 2 (K132SM02) Stavební mechanika 2 (K132SM02) Přednáší: doc. Ing. Matěj Lepš, Ph.D. Katedra mechaniky K132 místnost D2034 e-mail: matej.leps@fsv.cvut.cz konzultační hodiny budou upřesněny později https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze o vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Příhradové konstrukce a názvosloví

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Příhradové konstrukce a názvosloví 5. přednáška Miroslav Vokáč miroslav.vokac@klok.cvut.cz ČVUT v Praze, Fakulta architektury 5. května 2014 (prutové ) podle prostoru rozdělujeme na: Rovinné Prostorové Dále se budeme zabývat jen rovinnými

Více

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. Obsah Stanovení pérové konstanty poddajné podpory... - 3-1.1 Princip stanovení

Více

Kinematická metoda výpočtu reakcí staticky určitých soustav

Kinematická metoda výpočtu reakcí staticky určitých soustav Kinematická metoda výpočtu reakcí staticky určitých soustav 1) Uvolnění jednoho stupně volnosti odpovídající reakci, kterou chceme určit (vytvoření kinematického mechanismu o jednom stupni volnosti). Zavedení

Více

1. Řešená konstrukce Statické řešení Výpočet průhybové čáry Dynamika Vlastní netlumené kmitání...

1. Řešená konstrukce Statické řešení Výpočet průhybové čáry Dynamika Vlastní netlumené kmitání... . Řešená konstrukce.... Statické řešení.... Výpočet průhybové čáry... 5. Dynamika.... Vlastní netlumené kmitání..... Jacobiho metoda rovinné rotace... 4.. Popis algoritmu... 4. Vynucené kmitání... 5 4.

Více

Materiály ke 12. přednášce z předmětu KME/MECHB

Materiály ke 12. přednášce z předmětu KME/MECHB Materiály ke 12. přednášce z předmětu KME/MECH Zpracoval: Ing. Jan Vimmr, Ph.D. Prutové soustavy Prutové soustavy představují speciální soustavy těles, které se uplatňují při navrhování velkorozměrových

Více

Složené soustavy. Úloha: Sestavení statického schématu, tj. modelu pro statický výpočet (např.výpočet reakcí)

Složené soustavy. Úloha: Sestavení statického schématu, tj. modelu pro statický výpočet (např.výpočet reakcí) Složené soustavy Vznikají spojením jednotlivých konstrukčních prvků Úloha: Sestavení statického schématu, tj. modelu pro statický výpočet (např.výpočet reakcí) Metoda: Konstrukci idealizujeme jako soustavu

Více

Nosné konstrukce AF01 ednáška

Nosné konstrukce AF01 ednáška Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce AF01 3. přednp ednáška Deska působící ve dvou směrech je

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

PRUŽNOST A PEVNOST II

PRUŽNOST A PEVNOST II VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ PRUŽNOST A PEVNOST II Navazující magisterské studium, 1. ročník Alois Materna (přednášky) Jiří Brožovský (cvičení) Kancelář: LP C 303/1

Více