INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002"

Transkript

1 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA , Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku dlouhodobého pvozu za podmínek tečenívznkajíve svavých spojích vysokotlakých pavodů z CrMoV ocel trhlny typu IV. Na etapu ncace navazuje etapa podkrtckého rů stu trhlny. Příspě vek se zabývá výpočtem zvoje trhlny v nterkrtckém pásmu tepelně ovlvně né oblast svavého spoje za podmínek, kdy zvoj trhlny určuje parametr nelneárnílomové mechanky C *. jeho výpočtu je použt odhad z referenčního napě tí. Pří výpočtu se uvažuje zatíž enívntřním přetlakem a ohybovým momentem. Výsledky výpočtu jsou konfntovány s odhadem délky etapy podkrtckého růstu trhlny, stanoveným na základě fraktografckého zboru poruchy svavého spoje mez komou a pavodem 19 0 mm z ocel líč ová slova: creep, podkrtcký rů st trhlny, referenční napětí Ú vod V nedávné době doš lo několka poruchám ve svavých spojích vysokotlakých pavodů z CrMoV ocel. Poruchy měly charakter netěsnost, která vznkla na základě šíření tzv. trhlny typu IV. Toto označení se týká klasfkace trhln podle místa jejch vznku a charakteru jejch šíření. Defekty typu IV vznkají v jemnozrnné teplotně ovlvněné zóně svaru a jsou často lmtujícím faktorem p pvozuschopnost pavodů pracujících za zvýš ených teplot. Po vyjmutí poš kozených částí potrubí byla v nterkrtcké oblast teplotně ovlvněné zóny objevena trhlna, která se šířla v obvodovém svaru kolmo na osové zatížení. Z vyhodnocení tlouš těk oxdckých vrstev na lících trhlny bylo odhadnuto, že trhlny se šířly po dobu až hodn v závslost na jednotlvých případech. Tento ú daj představoval vodítko př odhadu časového ntervalu, který odpovídá etapě šíření trhlny creepovým pcesy. Cílem práce je odhad rů stu trhlny v nterkrtckém pásmu tepelně ovlvněné oblast na základě postupu detalně popsaného v [4]. Šlo především o pvedení ctlvostní analýzy testující vlv jednotlvých vstupních parametrů na výsledné řeš ení. Studován byl vlv konstant zákona, který popsue šíření trhlny, vlv zbytkových napětí ve svavém spoj a vlv počátečního změru defektu. 1 Ing. Jan ouš, Ing Ondřej Belak, CSc., BSAFE s., Malebná 1049, Praha 4, Tel: 0/67915, E-mal:

2 Pops pblému Šíření trhlny bylo modelováno na trubce zatížené vntřním přetlakem a přídavným ohybovým momentem. Geometre defektu je patrná z obr. 1, kde je též naznačeno pů sobící zatížení. Vnější prů měr trubky byl 19 mm, tloušťka stěny 0 mm. Vntřní přetlak měl hodnotu 9,6 MPa a ohybový moment 6000 Nm. Teplota zařízení byla uvažována 540 o C. Počáteční změry defektu byly voleny tak, aby byl zachován poměr c/a = 10. Obr. 1 Schéma defektu a znázornění zatížení Rychlost šíření trhlny Rychlost šíření trhlny v podmínkách creepu se obvykle vyjadřuje v závslost na parametru C *. Tuto závslost lze formulovat zápsem: da = A (C * ) q [mm/h]. (1) dt onstanty A a q charakterzují šíření trhlny v materálu a jsou vyhodnocovány na základě laboratorních zkouš ek. V případě nedostatku nformací lze použít podle [6] apxmac: A = B/ ε, () kde ε f je lomová deformace v pcentech a hodnota konstanty B bývá udávána 00 p vnnou napjatost a p vnnou deformac. Exponent q nabývá obvykle hodnoty 0,85. P zjednoduš ení bylo předpokládáno, že poměr délky a hloubky trhlny, tj. c/a (vz obr. 1), zů stává během etapy rů stu trhlny konstantní. Odhad parametru C * Lomově mechancký parametr C * (creepový ekvvalent J ntegrálu) lze podle [4] stanovt podle vztahu: * C σ ε ( / σ ) ref ref ref f = &, () kde je součntel ntenzty napětí, σ ref je referenční napětí (vz dále) a ε& ref je rychlost creepové deformace jakožto funkce referečního napětí σ ref a akumulované creepové deformace ε c. P výpočet rychlost creepové deformace byl použt komplexní model tečení podle [1]. Celkovou deformac ε tot (v pcentech) během creepového pcesu lze vyjádřt jako funkc času t p dané hodnoty napětí σ a teploty T výrazem: tot g π ( t ) ( tσ, T ) ε ( ε ε ) o m o [ ]. ε = (4)

3 Hodnota počáteční deformace ε o je dána výrazem ε o = 100σ/E(T). Modul pružnost E(T) je funkcí teploty ve tvaru: E = E 1 + E exp(-e /T). Mezní deformace ε m je vyjádřena vztahem: ln( tr ) M M 4T σ ε m = exp M1 + M tgh T (5) E( T) Funkce g[π(t)] je tzv. funkce poš kození defnovaná výrazem: M { [ π ( t) ] }. N 1+ exp g[ π ( t) ] = [ π ( t) ] (6) 1+ exp( ) kde poš kození π(t) je dáno poměrem t/t r, přčemž doba do lomu t r je defnována vztahem: log( t r ) = A1 + A log + A log log[ sh( A6σ T )] + A4 log[ sh( A6σT )]. (7) T A T A 5 5 řvka tečení je tedy charakterzována 17 konstantam (E 1 E, M 1 M 5, N, M,, A 1 A 6 ). V ú vahu byly vzaty materálové vlastnost vš ech částí svavého spoje, tj. svavého kovu, základního materálu komory a materálu teplotně ovlvněné zóny. P výpočet zvoje creepové deformace v nterkrtckém pásmu bylo na základě dlouhodobých zkouš ek svavých spojů odhadnuto, že doba do lomu v této oblast představuje 70% doby do lomu základního materálu. Referenč ní napětí s ref a souč ntel ntenzty napětí Referenční napětí σ ref je defnováno podle vztahu [5]: P σ ref = σ. (8) P ( σ, a) Ve výrazu (8) charakterzuje hodnota P zatížení konstrukce, P L (σ, a) je hodnota P př plastckém kolapsu jakožto funkce meze kluzu σ a velkost defektu a. P daný případ kombnac tlaku a ohybového momentu lze vyjádřt mezní křvku v souřadncích bezzměrných velčn p a m podle []: resp. L ra π(1 + p) + 1 r β ra r snβ m sn = 1 p β β lm r (9) r π(1 + p) + 1 ra r m = sn ra π(1 + p) kde β lm =. ra 1+ r o a β r 1 r a o snβ p β > β lm (10)

4 Hodnota β je β = c/r o a r a = r o a (vz obr.1). Velčny p a m představují bezzměrný tlak a moment a jsou odvozeny z mezního tlaku P L, mezního momentu M L, změrů a meze kluzu σ : PL r ML p = m = ( ) σ 4( ) σ (11) Za předpokladu pporconalty mez tlakem a momentem, tj. platí-l P/M = P L /M L, lze p zadanou kombnací zatížení určt numercky P L jakožto funkc M L. Hodnota faktoru ntenzty napětí p danou kombnac zatížení byla určena na základě kompenda obsaženého v [5]. Tabelární hodnoty faktoru ntenzty napětí byly numercky nterpolovány p uvažovaný zsah velkost defektu. Zahrnutí vlvu zbytkových napětí Zbytková pnutí, která se nacházejí v okolí svaru na začátku pvozu zařízení, se postupně odbourávají vlvem redstrbuce napětí a uplatní se především v nestaconární fáz tečení. Tento efekt lze posthnout zavedením parametru C(t) místo parametru C *. Hodnota C(t) je závslá na čase t a lmtně se blíží k hodnotě C *. Podle [4] je C(t) dáno výrazem: ( 1+ τ ) ( 1+ τ ) 1/(1 q ) * C( t) = C 1/(1 q ) Parametr τ je bezzměrný čas určený ze vztahu:. 1 tot ε c τ =, (1) p ε el kde tot je celkový součntel ntenzty napětí p prmární zatížení (přetlak ohyb) a p zbytkové pnutí, p je součntel ntenzty napětí odpovídající pouze prmárnímu zatížení, ε c je akumulovaná creepová deformace a ε el je elastcká deformace odpovídající referenčnímu napětí σ ref. Př zahrnutí vlvu zbytkových pnutí vyvstává samozřejmě otázka, jakou velkost mohou ve svavém spoj mít. Měření těchto pnutí nebývají obvykle k dspozc. V pvedených výpočtech jsme uvažoval pnutí o velkost 0 a 60 MPa. Hodnota 60 MPa je podle [4] doporučena p svary, které byly po svařování podbeny žíhání na odstranění vntřních pnutí, což byl právě studovaný případ. Výsledky Jak je vdět z předchozích odstavců, rů st trhlny v podmínkách creepu je závslý na celé řadě faktorů. Následující text se zaměřuje na výsledky parametrckých studí vlvu některých z nch. Výsledky byly získány pomocí pgramu, který byl vytvořen na základě postupu naznačeného v předchozích kaptolách. Vlv parametru B Na obr. je zachycen vlv parametru B (vz vnce ()) na rů st trhlny. Ostatní velčny řídící rů st defektu zů staly v tomto případě neměnné, zbytková pnutí nebyla uvažována. Obr. a se týká výpočtů, kdy byly uvažovány vlastnost materálu na střední ú vn, zatímco obr. b zobrazuje výsledky p mnmální materálové vlastnost, tj. p materál s nžší pevnost př tečení. (1)

5 a) b) Obr. Závslost hloubky trhlny a na čase p rů zné hodnoty parametru B (vz vnce ()) Z výsledků je patrné, že rů st trhlny p rů zné velkost B vykazuje značný zptyl. Podle [6] odpovídá hodnota B = 00 stavu, kdy se trhlna šíří př stavu vnné napjatost, kdežto B = odpovídá stavu vnné deformace. Obr. ukazuje, že se p tyto krajní hodnoty výsledky značně zcházejí. Přesně řečeno, ú veň namáhání ve studovaném případě neodpovídá an jednomu z těchto případů. Jak bylo konstatováno v [], kde byl studován podobný typ defektu, hodnota B = se p tento případ jeví jako přílš nadsazená a výsledky p tuto hodnotu jsou značně konzervatvní. Autor v [] použl pto hodnotu B = Z grafů na obr. je vdět, že rů st trhlny je p tuto hodnotu rychlejší než v případě B = 00. Z zboru lomových ploch vyplynulo, že trhlna se ve svavém spoj šířla zhruba hodn. Z obr. je patrné, že tomuto ú daj se nejvíce přblžuje výpočet p mnmální vlastnost a hodnotu B = 000. Vlv zbytkových pnutí Dalším výrazným faktorem, který ovlvní rů st trhlny jsou zbytková pnutí. Ačkol redstrbuce napětí vede k postupnému odbourávání těchto pnutí, jejch exstence může urychlt rů st trhlny, a to předevš ím v počáteční fáz jejího šíření. Obr. a 4 znázorňují nárůst hloubky trhlny v závslost na čase, přčemž v obou případech byly uvažovány mnmální creepové vlastnost. Na obr. a jsou zobrazeny výsledky p parametr B = 00. Je vdět, že zbytková pnutí v tomto případě skutečně ovlvní především počáteční fáz růstu. U vyšších zbytkových pnutí dojde v poměrně krátkém čase k urychlení rů stu, pak se vš ak rychlost rů stu stablzuje v podstatě na stejné ú vn a křvky na obr. a jsou pak sko ekvdstantní přímky. Rychlost růstu je však ve všech případech na obr. a malá a v nejnepříznvějším případě je dosaženo nárůstu hloubky 1 mm za hodn pvozu.

6 a) b) Obr. Závslost hloubky trhlny a na čase p rů zné ú vně zbytkových pnutí a p parametr B = 00, resp. B = Použty byly mnmální materálové vlastnost. Na obr. b znázorňují grafy rů st trhlny p parametr B = Zde počáteční zbytková pnutí vedou k urychlení zvoje do takové míry, že jž v čase cca dojde k penetrac stěny komory, která má tloušťku 0 mm. P vyšší hodnoty parametru B mají zbytková pnutí zásadní význam, jak to dokumentuje obr. 4, kde jsou znázorněny výsledky p B = 000 a B = a) b) Obr. 4 Závslost hloubky trhlny a na čase p rů zné ú vně zbytkových pnutí a p parametr B = 000, resp. B = Použty byly mnmální materálové vlastnost. Z obr. 4a vyplývá, že k penetrac stěny by doš lo v případě B = 000 v čase hodn p zbytková pnutí na ú vn 0 MPa a v čase hodn p zbytková pnutí 60 MPa. V případě B = 7500 (vz obr. 4b) dojde př započtení vlvu zbytkových napětí k velm vysoké rychlost šíření trhlny. Tyto výsledky nejsou přílš realstcké. P zbytková pnutí 0 MPa je čas do penetrace v zsahu několka stovek hodn, v případě, kdy zbytková pnutí dosahují 60 MPa, je doba do penetrace jen několk desítek hodn. To jsou velm konzervatvní výsledky. Je třeba ješ tě podotknout, že použtý zákon popsující rů st trhlny v závslost na C * (vnce (1)) platí jen p omezený zsah rychlostí da/dt. Tento zsah je v případech s nenulovým zbytkovým pnutím znázorněných na obr. 4b překčen a použtá teore zde pozbývá platnost. Vlv počáteč ní hloubky trhlny a 0 Další faktor, který má značný vlv na růst trhlny jsou její počáteční změry. V tomto případě je to tedy její počáteční hloubka a 0. Studovány byly případy p

7 počáteční hodnoty a 0 = mm, 4 mm a 6 mm. V ú vahu byly vzaty mnmální creepové vlastnost materálu a konstanty B = 1500, resp. B = 000 (vz vnce (1) a ()). Obr. 5 znázorňuje časovou závslost hloubky trhlny p různé hodnoty a 0 a B v případě, kdy není uvažováno zbytkové pnutí ve svaru. a) b) Obr. 5 Závslost hloubky trhlny a na čase p rů zné hodnoty počáteční hloubky a 0 a p parametry B = 1500, resp. B = 000, zbytková pnutí σ res = 0 MPa. Použty byly mnmální materálové vlastnost. Z obr. 5 je vdět, že p použtá vstupní data je rychlost šíření trhlny př počáteční hloubce a 0 = mm malá. V nejhorším uvažovaném případě pste trhlna do hloubky 10 mm v čase hodn (vz obr. 5b), tj. do polovny tloušťky stěny. Podobně nízké hodnoty vykazuje výpočet p B = 1500 a počáteční hloubku trhlny a 0 = 4 mm (vz obr. 5a). Naopak poměrně rychlý rů st trhln lze pozovat p B = 000 a a 0 = 6 mm (vz obr. 5b), kdy by k penetrac stěny trubky doš lo jž přblžně v čase hodn. Realstcké chování vykazují tedy případy, kdy B = 1500, a 0 = 6 mm (vz obr. 5a), resp. B = 000, a 0 = 4 mm (vz obr. 5b). V těchto případech je doba do penetrace v zmezí až hodn, což odpovídá reálným stuacím. a) b) Obr. 6 Závslost hloubky trhlny a na čase p rů zné hodnoty počáteční hloubky a 0 a p parametry B = 1500, resp. B = 000, zbytková pnutí σ res = 0 MPa. Použty byly mnmální materálové vlastnost. Př uvažování zbytkových pnutí obdržíme konzervatvnější výsledky. Obr. 6 zachycuje rů st trhlny p rů zné počáteční hloubky defektu a p zbytkové pnutí σ res = 0 MPa. P parametr B = 1500 je rů st trhlny s počátečním změry a 0 = mm a a 0 = 4 mm poměrně pomalý (vz obr. 6a). P a 0 = 4 mm je v čase hodn dosaženo hloubky zhruba 1 mm. Naopak trhlna s počáteční hloubkou a 0 = 6 mm pste stěnou

8 v čase zhruba hodn, což odpovídá etapě šíření trhlny ve studovaných potrubních systémech. Uvažuje-l se B = 000 (vz obr. 6b), pak rychlost rů stu defektu s a 0 = 6 mm je neú měrně vysoká. Výsledky p a 0 = mm se jeví naopak jako optmstcké. Pouze p a 0 = 4 mm odpovídá vypočtená doba rů stu defektu zhruba nejkratší době, po kteu byl rů st pozován. a) b) Obr. 7 Závslost hloubky trhlny a na čase p rů zné hodnoty počáteční hloubky a 0 a p parametry B = 1500, resp. B = 000, zbytková pnutí σ res = 60 MPa. Použty byly mnmální materálové vlastnost. Obr. 7 znázorňuje stuac, kdy bylo vzato v ú vahu zbytkové pnutí σ res = 60 MPa. V tomto případě je rychlost šíření trhlny nejvyšší a etapa jejího rů stu nejkratší. Jako reálné se v tomto případě jeví stuace, kdy B = 1500 a a 0 = 4 mm (vz obr 7a), resp. B = 000 a a 0 = 6 mm. P ostatní kombnace vstupních parametrů jsou výsledky přílš konzervatvní, nebo naopak přílš optmstcké. Zá věr Byla pvedena řada výpočtů smulujících rů st trhlny ve svavém spoj komory o nomnálních změrech 19 0 mm z CrMoV ocel. Středem zájmu byla nterkrtcká oblast teplotně ovlvněné zóny, kde vznkají trhlny typu IV. Pvedené ctlvostní analýzy ukazují na značné zdíly př použtí rů zných vstupních parametrů. Bez respektování zbytkových pnutí bylo dosaženo p použtou závslost p rychlost rů stu trhlny (vnce (1) a ()) realstckého chování v případě, kdy B = 000 a materál vykazoval mnmální creepové vlastnost. Př uvažování zbytkových pnutí lze očekávat podobné chování p B = 1500 a zbytkové pnutí na ú vn 60 MPa. Ze studovaných počátečních hloubek trhlny a 0 by odpovídaly reálným stuacím hodnoty 4 až 6 mm v závslost na velkost zbytkových pnutích a hodnotě konstanty B. Z uvedeného jasně vyplývá potřeba zpřesnění vstupních dat, která byla větš nou pouze odhadnuta a tudíž zatížena značnou chybou. Především je třeba zpřesnt materálový pops creepových charakterstk jednotlvých materálů v nehomogenním svavém spoj. Dále je třeba vyjasnt pblém zbytkových pnutí. Jde především o velkost těchto pnutí po pcesu žíhání. Další otázkou je, zda tato pnutí do výpočtu zahrnout. Ukazuje se totž, že etapa šíření trhlny představovala cca 50% žvotnost poruš ených svarů, která se pohybovala na ú vn řádově hodn. Je tedy pravděpodobné, že vlvem

9 redstrbuce napětí dochází k odbourání těchto napětí ješ tě před vlastní etapou rů stu trhlny creepovým pcesy. Prá ce vznkla za fnanč ní podpory GA ČR, pjekt reg. č. 106/00/0545 Lteratura [1] Bína V., Hakl J.: Pbablstc Appach to Descrpton of the Creep Stran Characterstc and Predcton for Long Lfe-tme, Pc. Conf. Materals for Advanced Power Engneerng, Belgum,. 6. Oct., 1994 [] Budden P. J.: Analyss of the Type IV Creep Falures of Three Welded Fertc Pressure Vessels, Internatonal Journal of Pressure Vessels and Ppng, Vol. 75 (1998), [] Jones M. R., Eshelby J. M.: Lmt Soluton for Crcumferentally Cracked Cylnders under Internal Pressure and Combned Tenson and Bendng, Nuclear Electrc Report TD/SID/REP/00, 1990 [4] R5: Assessment Pcedure for the Hgh Temperature Response of Structures, Report R5, Issue, Revson, 1998, Nuclear Electrc, U [5] R6: Assessment of the Integrty of Structures Contanng Defects, Report R6, Revson 4, 001, Brtsh Energy, U [6] Webster G. A.: Fracture Mechancs n the Creep Range, Journal of Stran Analyss, Vol. 9 (1994), 15-

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie

Zkouškový test z fyzikální a koloidní chemie Zkouškový test z fyzkální a kolodní cheme VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 9 mnut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. Uotázeksvýběrema,b,c...odpověd b kroužkujte.platí:

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY

MODELOVÁNÍ POPTÁVKY, NABÍDKY A TRŽNÍ ROVNOVÁHY MODELOVÁÍ POPTÁVKY, ABÍDKY A TRŽÍ ROVOVÁHY Schéma tržní rovnováhy Modely otávky na trhu výrobků a služeb Formulace otávkové funkce Komlexní model Konstrukce modelu otávky Tržní otávka Dynamcké modely otávky

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

á Ř ň ř á Ý Č Í Á Č Š ž ů ř á ů Ž Ý á ú á á Ř ň ř á Ř ř ř ř á á Š Š Č Ř ř Č á Š Š á á é á Š á á ď á ř á ř ů ř á ř ň á ň á ň á ň ň ř áň á Š ň ř áň á ď á é á á á ř é á Ú á á žá ů á Ú á ů ř žá é á é Š á á

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Metoda oddělených elementů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) Numercké výpočty ve světovém geodetckém referenčním systému 984 (WGS84) prof. Mara Ivanovna Jurkna, DrSc. CNIIGAK, Moskva prof. Ing. Mloš Pck, DrSc. Geofyzkální ústav ČAV, Praha Vojenský geografcký obzor,

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou)

ina ina Diskrétn tní náhodná veličina může nabývat pouze spočetně mnoha hodnot (počet aut v náhodně vybraná domácnost, výsledek hodu kostkou) Náhodná velčna na Výsledek náhodného pokusu, daný reálným číslem je hodnotou náhodné velčny. Náhodná velčna je lbovolná reálná funkce defnovaná na množně elementárních E pravděpodobnostního prostoru S.

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1 The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT ISSN 1451-107X Robert

Více

Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru

Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru Technická fakulta ČZU Praha Autor: Jan Mikšovský Semestr: letní 2008 Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru Použití: Tepelnými čerpadly je možné vytápět budovy, ohřívat teplou vodu (TUV) nebo ohřívat

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Úvod do magnetizmu pevných látek

Úvod do magnetizmu pevných látek Úvod do magnetzmu pevných látek. Úvod. Izolované magnetcké momenty 3. Prostředí 4. Interakce 5. agnetcké struktury 6. Doménová struktura a magnetzace .agnetzmus pevných látek -úvod. Zdroje magnetsmu -

Více

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS

Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Výpočet dopadů do státního rozpočtu při změně státního příspěvku v DPS Vzhledem k neexistujícímu průzkumu veřejného mínění jsou výpočty pravděpodobné a přibližné. Tyto výpočty byly provedeny na základě

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens

Analýza chování servopohonů u systému CNC firmy Siemens Analýza chování servopohonů u systému CNC frmy Semens Analyss and behavour of servo-drve system n CNC Semens Bc. Tomáš áčalík Dplomová práce 00 UTB ve Zlíně, Fakulta aplkované nformatky, 00 4 ABSTRAKT

Více