Úvod do magnetizmu pevných látek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do magnetizmu pevných látek"

Transkript

1 Úvod do magnetzmu pevných látek. Úvod. Izolované magnetcké momenty 3. Prostředí 4. Interakce 5. agnetcké struktury 6. Doménová struktura a magnetzace

2 .agnetzmus pevných látek -úvod. Zdroje magnetsmu - magnetcký moment..agnetcký moment elementárních částc.. Elektrcký proud (otův Savartův zákon) agnetzmus pevných látek d IdS [ Am ] d ds I

3 .agnetzmus pevných látek -úvod e zajímavé, že magnetcký moment μ je vždy spojen s momentem mechanckým L(m. hybnost) L Kde je tzv. gyromagnetcký poměr L Kanoncká Důkazem této souvslost je Enstenův de Haasův efekt hybnost Spojení magnetckého a mechanckého momentu je dáno nutností p c = p + qa pohybu náboje př vytváření magnetckého pole (x spn elektronu?) Platí zákon zachování momentu setrvačnost, opak arnettův efekt I

4 .agnetzmus pevných látek -úvod L ohrův magneton I m vr e r I ef enší moment hybnost než se musí L e m e v r v m r e ohrův magneton = 9, Am nebo T - není, tj. v základním stavu e e -, m e Vodíkový atom p + ohrův magneton bude, co do velkost, vhodnou jednotkou pro mgt. moment atomů e m e Gyromagnetcký poměr elektronu r

5 .agnetzmus pevných látek -úvod Klascký vs. kvantový systém Analýzou klasckého systému (pevné látky) bychom zjstl, že energe systému je nezávslá na magnetckém pol. (ohr-van Leeuwen theorém) Elektrony v klasckém systému vykonávají v mgt. pol pohyb po kružncích. Avšak proud takto vyvolaný se právě ruší s proudem v důsledku neúplných orbt na hranc vzorku! Proto je třeba s uvědomt, že magnetsmus látek je čstě kvantové povahy. To přesto, že řadu magnetckých jevů ještě nejsme schopn v rámc kvantové mechanky popsat.

6 .agnetzmus pevných látek -úvod Orbtální a spnový moment hybnost elektronu v atomu, kvantová čísla l,m l a s Orbtální moment hybnost L Velkost(ampltuda) l l Průmět do osy () m l oment hybnost mplkuje moment magnetcký g l l gm l Spnový moment hybnost S Velkost(ampltuda) s s Průmět do osy () m s Tzv. g-faktor, vlastnost daná povahou elektronu, g-faktor atomu je jejch kombnací, často bývá =, ale může být menší g g s s gm s Sˆ Sˆ z! m s s s

7 .agnetzmus pevných látek -úvod Orbtální a spnový moment hybnost atomu kvantová čísla l, m l a s, m s l l m l kombnací. m l m l. m l ampltuda l l Průmět do osy () s m s. m S. g s s pouze m S! Průmět do osy () Předbíháme E gm Energe elektronu v atomu je závslá na mgt. pol, celková energe elektronu se v mgt. pol posune podle a m Zeemanův efekt = štěpení spektrálních čar E

8 .agnetzmus pevných látek -úvod Orbtální a spnový moment hybnost atomu kvantová čísla l, m l a s, m s l s m l = -l, (-l+), l m l. m s = -s, (-s+), s. edna z kombnací základní stav vz. níže Hundova pravdla Dy +3, 4f 9 Výsledek pro ont: m l o o o o o o o o o S = 5/ L = 5

9 každá energetcká hladna se rozpadá na celkem Lymanova sere u vodíku (se spn-orbtální nterakcí) Kvůl nterakc s magnetckým polem se každá hladna rozpadá na j+ ekvdstantních hladn Předbíháme g pro tř hladny jsou Landé faktor g = pro S / (j=/, l=0) g = / 3 pro P / (j=/, l=) g = 4 / 3 pro P 3 / (j=3/, l=) E gm Rozštěpení je různé pro různé orbtaly kvůl g E = g Spn-orbtální štěpení emná struktura (3) Štěpení mgt. polem Zeemanovo štěpení Platí výběrové pravdlo m l 0;

10 . agnetzmus pevných látek -úvod Pole a magnetzace Vakuum: H 0 T Hm Ve vakuu jsou oba vektory až na faktor μ 0 totožné (Pevná) látka: H 0 V materálu mohou být oba vektory velm rozdílné ve směru vektorů Za předpokladu, že je přímo úměrné H H Am H H 0 0 r je mgt. susceptblta r je mgt. permeablta

11 . agnetzmus pevných látek -úvod Pole a magnetzace Pohled na magnetzac materálu e to magnetcký moment vztažený na objem = koncentrace mgt. momentu V V Am 3 m agnetzace je velčna, která se váže na mkroskopcké magnetcké momenty atomů To znamená, že na mgt. ntenztu H lze pohlížet jako na koncentrac mgt. momentu. H Am Lneární magnetka Přes tento pohled je třeba mít na pamět, že magnetcký dpól je zdrojem mgt. pole! (3)

12 .agnetzmus pevných látek -úvod Př měření susceptblty musíme být opatrní kvůl demagnetzačnímu pol! Vntřní pole H a H,které působí na měřený vzorek může být jné než pole aplkované. H d N 0 H exp erment H a H a - - N N N + vlastn vlastn H N Demagnetzační faktor ůžeme zapomenout pro «Pozor na geometr vzorku!

13 .agnetzmus pevných látek -úvod echancký moment působící na magnetcký moment v magnetckém pol E Energe magnetckého momentu v magnetckém pol agnetcká ndukce v místě r od magnetckého momentu umístěného v počátku r Pole klesá s r 3! 0 r 4r 0 E Zeemanův efekt m g m

14 Z e V m p H 0 ˆ Atom v magnetckém pol Předpokládejme Hamltonan atomu se Z elektrony v základním stavu.izolované magnetcké momenty V magnetckém pol se Hamltonan změní na Z e r m e gs L H H 0 8 ˆ ˆ Změna energe v důsledku paramagnetsmu Změna energe v důsledku damagnetsmu en když nejsou elektrony spárované Vždy ea p p C Kanoncká hybnost Enstenův de Haasův efekt

15 Damagnetsmus Posun energe základního stavu v důsledku přítomnost pole.izolované magnetcké momenty Z e r m e E 0 8 (Všechny elektrony spárovány) z, 0,0 y x r Z e r m e E 0 3 r y x Helmholtzova volná energe F pro mgt. látky d pdv SdT df Z e T,V r m V Ne E V N F 6 Kulová symetre f(t)!

16 .Izolované magnetcké momenty Damagnetsmus E F 0 Z e m r e Z T, V r Z eff r 0 H N atomů se Z elektrony v objemu V Uvažujeme jen poslední slupku NaCl, Kr, gcl, g N V F e 0 6m Cl e a Z r I Delokalzované π-elektrony = velké r velký damagnetsmus L Paramagnetsmus odpadá všechny onty mají uzavřené slupky Z eff r

17 .Izolované magnetcké momenty Damagnetsmus -shrnutí. Damagnetsmus je velm slabý efekt. Vyskytuje se u všech prvků (atomů) 3. Na damagnetckou látku působí v nehomogenním mgt. pol síla směrem do míst nžšího pole = je záporná 4. Většna látek skládajících se z atomů se spárovaným elektrony 5. Některé polokovy (), pozor na příspěvek nelokalzovaných elektronů Paul paramagnetsmus vs. Landau damagnetsmus E F

18 .Izolované magnetcké momenty Paramagnetsmus =/ (Nespárované elektrony) Celkový moment hybnost atomu s nespárovaným elektrony je dán součtem orbtálního L a spnového S momentu hybnost L S Pro počítání platí Hundova pravdla (níže) Hledáme střední hodnotu magnetckého momentu atomu v mgt. pol. Nejprve pro =0,5 (m = 0,5) tj. máme jen dvě možnost + μ a - μ (Např. L=0 a S=0,5) E = - E g Střední hodnota mgt. momentu m = ( + )

19 .Izolované magnetcké momenty Paramagnetsmus =/ g m tanh k T / S 0,96 0,76 m = ( + ) 0 tanh( /k T) aká část mgt. momentu se zorentovala do směru pole? /k T S n n max g m g tanh k T Pro / S = 0,5 př 300K se musí 50 T!!!

20 .Izolované magnetcké momenty Paramagnetsmus =/ H H tanh S k T / S 0 tanh( /k T) Pro malé pole tanh kt kt /k T H n H k T n 0 k T 3,00E-0,00E-0 Cureův zákon,00e-0 0,00E T (K)

21 aká část mgt. momentu se narovnala do směru pole? y S 3k.Izolované magnetcké momenty Paramagnetsmus = x coth rllounova funkce aclaurn pro coth Cureův zákon n 0 T eff C 0 T y / S 0 - coth y S ng y g / kt eff g =/ = nf. Vdíme do jaké míry se atomové momenty stočí do směru pole Klascký lmt Cureův zákon paramagnetcké látky + magnetzmus pozadí /k T

22 =/ / S 0 = nf /k T Hledáme pravděpodobnost výskytu jednotlvých orentací atomových momentů, tedy pravděpodobnost výskytu jednotlvých m = kvantový pohled Hledáme do jaké míry se atomové momenty stočí m do směru pole = klascký pohled = Pozn. aclaurn pro malá y ( )y ( y ) 3...

23 .Izolované magnetcké momenty S L Spn-orbtální nterakce - jemná struktura Káždý atom s nezaplněnou slupkou může mít nenulovou hodnotu S a L. Oba tyto vektory se mohou kvantově měnt od S do +S, resp. Od L do +L. To znamená, že pokud mez spnovým momentem a orbtálním momentem exstuje nterakce mohou se tyto dva momenty kombnovat do kombnací. m s -/ 0 / m L Tak se vytváří mnohem jemnější krok pro změnu celkového momentu hybnost atomu. Vytváří se jemná struktura. To, co se zachovává, je a nkol S a L. Který stav je základní?

24 .Izolované magnetcké momenty Hundova pravdla = jaký je základní stav atomu ) Uspořádat elektrony tak, aby se maxmalzoval spn S = mnmalzujeme Coulombckou repulz ) Uspořádat elektrony tak, aby se maxmalzoval L = rotace ve stejném směru mnmalzuje Coulombckou repulz 3) Spn orbtální nterakce způsobí: L S L S Ho +3, 4f 0 S = L = 6 Termy: 5 Do půlky Přes půlku I 8 K označení ontu vytvoříme term S L S P D F G H I Počet kombnací m l o o o o o o o o o o

25 .Izolované magnetcké momenty Adabatcká demagnetzace - chlazení Výměna entrope S mez spny a fonony S k lnw W je počet uspořádání mgt. momentů S k N ln Varace s opakováním Pro =±/ a N atomů Látku ochladíme např. He ve zmagnetovaném stavu ( 0) = entrope spnů je mnmální Pomalu snžujeme mgt. pole = entrope spnů roste, ale na úkor fononů = látka se ochlazuje

26 3. Prostředí Krystalové pole Interakce orbtalů obklopujících atomů s orbtaly atomu magnetckého Volný atom/ont Tetraedrcká koordnace Oktaedrcká koordnace d-orbtaly se štěpí t g e g t g e g

27 3. Prostředí Krystalové pole Vysokospnové a nízkospnové uspořádání Volný ont PŘÍKLAD Fe + d-orbtaly se štěpí nízkospnové ΔE vysokospnové ΔE = snímáme degenerac S = 0 S =

28 3. Prostředí Krystalové pole Zamrzání orbtálního momentu orbtal quenchng Krystalové pole vyřadí 3. Hundovo pravdlo (spnorbtální nterakce) platné pro volný on. Pro koordnovaný d-on je energetcky výhodnější takové uspořádání, že orbtální příspěvek elektronů k mgt. momentu ontu je nulový. ejch z-složky se navzájem všechny vynulují a tedy. L Z 0 eff g S L exp eff g S eff g S T 3+,V 4+ 3d 0,5,5,55,70,73 V 3+ 3d 3,63,6,83 Cr 3+,V + 3d 3,5 3,5 0,77 3,85 3,87 Cu + 3d 9 0,5,5 3,55,83,73

29 Krystalové pole 3. Prostředí ahnův - Tellerův jev Elektrony (nostele magnetsmu) se snaží snížt energ atomu skrze změnu symetre Snžujeme symetr = = snímáme degenerac Oktaedrcká koordnace d 9, low-spn d 7 nebo hgh-spn d 4 d x y e g Klesá energe d z Čtvercová koordnace d xy t g d xz, d yz

30 4. Interakce (mez magnetckým momenty) agnetcká dpolární nterakce Energe E dvou magnetckých momentů E 4r r r r Pro magnetcký moment a vzdálenost momentů 0, nm E 0 3 T K Přílš slabá nterakce pro většnu teplot nevede k magnetckému uspořádání

31 4. Interakce Výměnná nterakce Operátor spnového momentu setrvačnost je z y x Ŝ k jŝ Ŝ ˆ S S z y x Ŝ Ŝ Ŝ ˆ Užtečnější je jeho druhá mocnna (D) je Vlastní hodnota D operátoru spnového momentu setrvačnost je 4 3 S z y x Ŝ Ŝ Ŝ ˆ Vlastní hodnota D operátoru spnového momentu setrvačnost je tedy S s s ˆ defnce

32 4. Interakce Výměnná nterakce Interakc dvou elektronů (spnů) a a b lze nejlépe popsat ve formě Hesenbergův typ nterakce ˆ Aˆ a S Dvojce spnů je tedy reprezentována operátorem Sˆ b Vlastní hodnoty Sˆ Sˆ Sˆ ab a b nebo s 0 nebo ˆ S s s

33 4. Interakce Výměnná nterakce Z toho plynou vlastní hodnoty operátoru dvojce elektronů Sˆ Sˆ a a Sˆ Sˆ b b Dvojce spnů může být tedy reprezentována operátorem O tom, který stav nastane rozhoduje E E S T báze,,, pro s = tř možná uspořádání spnů = trplet T pro s = 0 jedno možné uspořádání = snglet ˆ spn S S 0 0 pro S pro T S +

34 4. Interakce Výměnná nterakce Pro nterakc více elektronů Obecné poznámky: ˆ spn j j S S (Hesenberg) j ) Dva elektrony na stejném atomu (atomový orbtal) = trplet Hundovo pravdlo ) Dva elektrony na různých atomech (molekulový orbtal) = snglet Vazebný kontra prot-vazebný orbtal, větší energetcká úspora je pro vazebný, což upřednostňuje snglet Často v pevných látkách volíme j = pro nejblžší sousedy a j = 0 pro ostatní vzdálenější sousedy

35 4. Interakce Výměnná nterakce - přímá výměna alý překryv magnetckých orbtalů d a především f snžuje šanc na přímou nterakc dvou spnů. ( atomy se nevdí, výměna je málo pravděpodobná. e pravděpodobné, že u Fe,Co, N, se přímá nterakce pouze podílí na feromagnetsmu a důležtou rol zde hrají volné elektrony. Ve většně materálů musíme uvažovat nějakou formu nepřímé nterakce.

36 4. Interakce Výměnná nterakce nepřímá výměna Supervýměna - superexchange noho oxdů a fluordů přechodných kovů a vzácných zemn má v základním stavu nějakou formu magnetckého uspořádání (no, nf, FeO, ) magnetcké atomy se přímo nevdí a pro komunkac používají prostředníka n O ferro antferro základní exctovaný exctovaný výhodnější

37 4. Interakce Výměnná nterakce - nepřímá výměna Double exchange Týká se především sloučenn kovů, které vykazují více oxdačních stavů (n, Fe,..). ako příklad nám poslouží (La,Sr)nO 3 LanO 3 n +3 La -xsr x no 3 SrnO 3 n +4 n +3 + n +4 Př všech teplotách antferromagnetcký zolant (superexchage) x Pod krtckou teplotou Tc ferromagnetcký vodč (double exchage) e g e g e g e g kolosální magnetorezstence t g t g t g t g n +3 n +3 n +3 n +4

38 4. Interakce Výměnná nterakce - nepřímá výměna RKKY magnetcké atomy komunkují nepřímo přes volné nostele proudu (kovy a polovodče) ˆ spn j j S S (Hesenberg) j F, j mk h 4 F pd x cos x x x 4 F(k F sn x r j )exp agnetcký on polarzuje okolní volné elektrony. Protože ale polarzace/susceptblta elektronů vykazuje q-dsperz, dochází k nterferenčním jevům. r l j h ggantcká magnetorezstence velký odpor malý odpor =0 Fe Cr Fe >0 Fe Cr Fe AF-vazba

39 4. Interakce.0x0-4 RKKY - nepřímá výměna 5.0x0-5 j () x Sb.974 V 0.06 Te 3 (k F r j )=3.6 F -.0x x F (k F r) c ontu *0 5 (m -3 ) h*0 5 (m -3 ) Sb.974 V 0.06 n Te 3 (k F r j )=.7 4 6

40 5. agnetcké struktury Ferromagnetsmus Wessův model Interakce -tých mgt. momentů s j-tým : Pro -tý ont: ˆ j j S S Předpokládejme, že v důsledku výměnné nterakce exstuje na místě -tého ontu molekulární pole ( mp ), které se přdává k vnějšímu pol j g j S j (Hesenberg ex. - ferro) (Zeeman - para) ˆ g S mp mp g Potom máme paramagnet v celkovém pol mp + = Wessův model mp pochází z výměnné nterakce ˆ S S g S j j j j prozatím L=0 j S j

41 5. agnetcké struktury Ferromagnetsmus Wessův model Celkové pole olekulární pole můžeme považovat za úměrné magnetzac C mp mp C Ferromagnet pak řešíme jako paramagnet s vntřním / molekulárním polem: rllounova fce y S coth y coth y y g / paramagnet k T y g ( ) / k ferromagnet Celý proces je uzavřená smyčka vntřní pole polarzuje magnetcké momenty a ty naopak vytvářejí vntřní pole! aterál se sám zmagnetuje bez účnku vnějšího pole! = spontánní magnetzace T

42 paramagnet y g / k T / S Řešíme dvě rovnce 0 5. agnetcké struktury Ferromagnetsmus Wessův model y =/ y = nf. g S coth y ( ) / nejnázornější je grafcké řešení pro =0 S ng k ferromagnet / S 0 T přímka coth k y T y / g T>T C T=T C T<T C /k T y

43 5. agnetcké struktury Ferromagnetsmus Wessův model Krtcká teplota znamená, že obě funkce mají v počátku stejnou směrnc g T k y C S S )y ( y ) ( 3 g y T k S ) ( y 3 eff S C k n k ) ( g T 3 3 ) ( g T k C S mp 3 000T pro běžný ferromagnet!!!

44 5. agnetcké struktury Ferromagnetsmus Wessův model C 0 T C 0 (T T ) CW Cureův zákon - paramagnetcké látky Cureův Wessův zákon - ferromagnetcké látky v paramagnetckém stavu T C T CW

45 ( m 3.kg - ) 6.00E-008 Sb.99 V 0.0 Te 3 Sb.98 V 0.0 Te 3 Sb.96 V 0.03 Cr 0.0 Te E-008 Sb.93 V 0.03 Cr 0.04 Te 3.00E E+000 Fty susceptblty podle Cure- Wessova zákona ( pod 50K už se projevuje ferromagnetsmus ) 5. agnetcké struktury Ferromagnetsmus T ( K ) (T P P3 P ) Parameter Value Error P E E-9 P P E E Parameter Value Error P E-6 P P E E Parameter Value Error P.03E E-9 P P E E Parameter Value Error P.76E E-9 P P E E

46 5. agnetcké struktury Ferromagnetsmus.5 Sb.984 V 0.06 Te 3 T = K Koerctvní pole H C, C (0-6 Tm 3 kg - ) Sb.974 V 0.06 Te 3 Sb.96 V 0.0 Cr Te 3 Sb.93 V 0.0 Cr 0.0 Te 3 Remanentní magnetzace R -.5 a) ( T ) Hysterézní smyčky jsou jasným důkazem ferromagnetsmu.

47 ˆ j j 5. agnetcké struktury Antferromagnetsmus S S j Pro <0 Nejčastěj dvě podmřížky, které jsou orentovány prot sobě = +

48 Předpokládejme, že jedna mřížka magnetzuje tu druhou bez přítomnost vnějšího pole. 5. agnetcké struktury Antferromagnetsmus = + Ten to předpoklad není úplně realstcký, lepe by bylo předpokládat, že obě podmřížky přspívají k magnetzac každé podmřížky = přesnější výpočet teoretcké T C :

49 5. agnetcké struktury Antferromagnetsmus C 0 (T T ) N U antferomagnetu závsí susceptblta na vzájemné orentac a m (mřížky) // T N T T CW n 3k eff T N n 3k eff eff g

50 5. agnetcké struktury Ferrmagnetsmus ) Počet atomů v obou podmřížkách se neshoduje agnetcké momenty podmřížek se neshodují Příklady: ) agnetcký moment atomů v obou podmřížkách se neshoduje 3) Obojí Spnely = O. Fe O 3 = n, Fe, Co, N, Cu, Zn Granáty = R 3 Fe 5 O R = vzácné zemny árový fert = ao.6fe O 3 Ferty jsou zolanty nemají ztráty vířvým proudy jsou vhodné pro vysokofrekvenční aplkace = tlumvky, nvertory..

51 6. Doménová struktura a magnetzace DOÉNY Pokud spontánní uspořádání začne ve více místech vzorku najednou, nemusí být všechny oblast vzorku zpolarzovány shodným směrem. Vznká doménová struktura. Hrance domén mohou mít podobu lochova hrance Néelova hrance e zřejmé, že z hledska výměnné nterakce je tvorba domén nevýhodná. ěly by se samy rozmotat až do stavu jedno-doménového vzorku.

52 DOÉNY 5. agnetcké struktury To, co energetcky zvýhodňuje tvorbu domén, je demagnetzační energe H d N H 0 Pokud H H Edemag E domén_ hranc nemusí dvergovat ze vzorku ušetříme energ na tvorbu pole mmo vzorek. akou doménovou strukturu má vzorek (nemusí to být ta energetcký nejvýhodnější) závsí na jeho magnetcké, tepelné a mechancké hstor. Posun doménové hrance je blokován vždy přítomnou ansotropí magnetckých vlastností, takže daná doménová struktura se nemění spontánně, ale vlvem pole a teploty.

53 DOÉNY 5. agnetcké struktury Změna doménové struktury je proces spojený se změnou energe vzorku. Tvorba, posun a zánk doménových hranc je ale pro různé materály různě náročný. To určuje, jestl se doménová struktura mění téměř spontánně nebo jen s použtím pole, teploty a podobně. S tím jsou spojeny pojmy remanentní magnetzace R a koerctvní pole H C Podle toho dělíme materály na magnetcky tvrdé měkké. S R S H C H H

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

Podmínky a normy v pneumatické technice

Podmínky a normy v pneumatické technice Podmínky a normy v pneumatcké technce Na co je třeba dbát př použtí výrobků Festo? Předpokladem použtí dle svého účelu je dodržení uvedených mezních hodnot pro techncké údaje a dodržování pokynů a je tedy

Více

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe

STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE Ni/Ni 3 Al- Fe STUDIUM DIFUZE V TERNÁRNÍCH SYSTÉMECH. PŘÍPAD DIFUZNÍHO SPOJE / 3 - STUDY OF DIFFUSION IN TERNARY SYSTEMS. A CASE OF THE / 3 - DIFFUSION JOINT Jaromír Drápala a, Jana Sudrová a, Jří Vrbcký a Bořvoj Mllon

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic

30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC. Materiální vlny Difrakce částic 269 30 VLNOVÉ VLASTNOSTI ČÁSTIC Materiální vlny Difrakce částic Planckův postulát a další objevy v oblasti částicových vlastností elektromagnetických vln porušily určitou symetrii přírody - částice měly

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro

Hrubých chyb se musíme vyvarovat. Systematické chyby můžeme rozpoznat a opravit. U cvičeného pozorovatele je reakční doba pro III. Chyby měření a zpracování naměřených výsledků 1. Obecné úvahy Při měření nějaké fyzikální veličiny můžeme zásadně rozlišit dva případy: 1.) několikrát po sobě měříme veličinu, která je konstantní

Více

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral.

ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ. Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Obsah ZPRACOVÁNÍ DAT FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ Studijní text pro řešitele FO, studující fyziku na UHK a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Úvod 3 1 Chyby měření 6 2 Teorie náhodných chyb 8 3 Hodnocení přesnosti

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KOMPRESE DAT ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.

Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie a její transformace ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2002 Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Energie Jakkoli je pojem energie běžně používaný, je definice této veličiny nesnadná. Velice často uváděná definice, že

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E

ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E ČÁST VIII - M I K R O Č Á S T I C E 32 Základní částice 33 Dynamika mikročástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly 378 Pod pojmem mikročástice budeme rozumět tzv.

Více