. služby. Technické informace Printed in Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ". služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5318.00.15"

Transkript

1 Servis 8 Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Kód pøevo- dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic

2 - 8 Servis ; ~ --J Toto dílo je autorskoprávnì chránìno Printed in Czech Republic Každé použití bez souhlasu autora je nepøípustné ŠKODA AUTO a s

3 FABA 2000 Automatická pøevodovka 001 Pøehled dodatkù Dílenské pøíruèky F ABA 2000 >-- Automatická pøevodovka 001 Vydání 0900 Dodatek Vydání Název Objednací èíslo 0900 Základní vydání Dílenské pøíruèky Doplnìní základního vydání Vydání 1202 Pøehled dodatkù

4 --- FABA 2000>- Automatická pøevodovka 001 ~ - Pøehled dodatkù Vydání

5 FABA 2000>- Automatická pøevodovka 001 Obsah 00 -Technická data Technická data pøevodovky 00-1 strana 1 -Oznaèení pøevodovky 00-1 strana 1 -K'd øiø ' ' t d, t ' o, p azenl agrega u, prevo y, p nlc mnozs V 00-1 strana 2 -Plnicí množství 00-1 strana 2 Upozornìní a pokyny pro opravy automatické pøevodovky strana 1 -Upozornìní k automatické pøevodovce strana 1 -Pokyny k opravám 00-2 strana 1 -Vysvìtlení pojmù, které se vyskytují v této dílenské pøíruèce 00-2 strana Vlastní diagnostika, elektrická kontrola Funkce vlastní diagnostiky 01-1 strana 1 -Funkce vlastní diagnostiky 01-1 strana 1 -Technická data vlastní diagnostiky 01-1 strana 3 Elektr~~k~/elektr~nické díly a montážní místa 01-2 strana 1 -Soucastlvevozldle 01-2 strana 1 -Elektrické/elektronické díly pøevodovky 01-2 strana 5 Provedeni vlastní diagnostiky 01-3 strana 1 -Podmínky pro kontrolu 01-3 strana 1 -P ' racovnl pos tup 01-3 strana 1 -Pøehled volítelných funkcí 01-3 strana 2 -Ètení a mazání pamìti závad 01-3 strana 2 Tabulka závad a uvedeni do základního nastavení 01-4 strana 1 -Tabulka závad 01-4 strana 1 -Uvedení do základního nastavení 01-4 strana 4 Naètení bloku namìøených hodnot ' ' 01-5 strana 1 -Pøehled zobrazovaných skupin, 01-5 strana 1 -Zkušební tabulka 01-5 strana 2 ~;~trola elekt~o~agnetických ventilù ~ øadicí~h prvkù za jízdy 01-6 strana 1 M" etromagnetlcke ventily a poloha radlclch prvku 01-6 strana 1 Elektrická kontrola ' ' "'" 01-7 strana 1 -Provedení kontroly 01-7 strana 1 -Kontrola spojení vedení mezi øídicí jednotkou automatické pøevodovky -J217- a pøevodovkou 01-7 strana Mìniè toèivého momentu Mìniè toèivého momentu 32-1 strana 1 -Oznaèení mìnièe toèivého momentu 32-1 strana 1 -V 'd" - t ' ' ypraz nenl menlce oclve ho momen tu 32-1 strana 1 -Demontáž a montáž tìsnicího kroužku mìnièe toèivého momentu 32-1 strana 1 -Montáž mìnièe toèivého momentu 32-1 strana Ovládání, skøíò Kontrola øadicích bodù 37-1 strana 1, t" k ' erenlo ace pevne brz dy 37-2 strana 1 Hledánízávad 37-3 strana 1 Vydání 1202 Obsah

6 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka 001 -Pøed hledáním závad 37-3 strana 1 -asa Z' db' y ezpecnos t, prace 37-3 strana 1 ~ -Tabulka vyhledávání závad 37-3 strana 2 ~ K t ~, on ro a razeni 37-4 strana 1 -K ti', on roa razeni 37-4 strana 1 -Kontrola a nastavení táhla volicí páky 37-4 strana 1 emon az a mon t, az mec h anlzmu, razeni 37-5 strana 1 D ' -D m t" t v h v e on az a mon az mec anlzmu razeni 37-5 strana 1 -Demontáž a montáž táhla volicí páky 37-5 strana 3 -Demontáž a montáž rukojetì volicí páky 37-5 strana 5 R " t ' ' d " -, oz ozenl a ses avenl ov a ani razeni 37-6 strana 1 as avenl zapa avacl pruzlny 37-6 strana 3 -Nt' d v -Demontáž a montáž elektromagnetu blokování øadicí páky -N strana 3 Demontáž a montáž pøevodovky 37-7 strana 1 -Demontáž "'' ''""''"'"'" 37-7 strana 1 -Montáž 37-7 strana 7 Kontrola a doplnìní stavu ATF " 37-8 strana 1 -Zkontrolovat stav ATF 37-8 strana 1 -Doplnìní ATF """' """""""" 37-8 strana 2 -Výmìna ATF """"""""' 37-8 strana 3 Rozložení a složení pøevodovky 37-9 strana 1 -Pøevodovka s øadicími prvky 37-9 strana 1 -Demontáža montáž chladièe a plnicítrubkyatf 37-9 strana 2 Rozložení a složení planetové pøevodovky montážní pøehled strana 1 --Demontáž a montáž èerpadlaatf až po velké centrální kolo strana D t" t " k k ~' v d k h ' emon az a mon az V a s rlne prevo ov y az po nacl k strana 3 Rozložení a složení planetové pøevodovky -montážní postup strana 1 -Rozložení planetové pøevodovky strana 1 -S' ozenl ' pane t ove, prevo dov ky strana 9 Seøízovací práce na planetovém pøevodu strana 1 -Pøehled strana 1 -Nastavení brzdy -81- zpáteèky strana 2 -Nastavení brzdy a 4 rychlosti strana 4 -Nastavení vùle spojky strana Kola, regulace Rozložení a složení èerpadla ATF 38-1 strana 1 Rb" t ' b " oze ranl a ses avenl vo no ez k y 38-2 strana 1 Rozebrání a sestavení spojky -K1-1 až 3 rychlosti 38-3 strana 1 Rozložení a složení spojky -K2- pro zpìtný chod 38-4 strana 1 Rozložení a složení spojky -K3-3 a 4 rychlosti 38-5 strana 1 bd ' t R-- oz ozenl a s - " ozenl rz y zpa ec kb1 y 38-6 strana 1 Rozložení a složení pístu brzdy -B2-2 a 4 rychlosti ' 38-7 strana 1 Demontáž a montáž šoupátkové skøínì -montážní pøehled 38-8 strana 1 ~ Demontáž a m~nt~ž sít~~ AT~ 38-8 strana 3 Elektromagneticky ventil N strana 3 Obsah Vydání

7 FABA 2000 Automatická pøevodovka 001 -Demontáž a montáž držáku elektromagnetických ventilù -N88- až -N strana 4 Rozebrání a sestavení parkovací západky 38-9 strana R~Z~Od~v~a: difere~~iá~, v, Vymena tesnlclch krouzku prlruboveho hrldele 39-1 strana 1 R v v, oz ozenl a s ozenl rozvo ov ky 39-2 strana 1 d -Opravárenský pøehled rozvodovky 39-2 strana 1 -Rozebráni a smontování høidele vloženého pøevodu 39-2 strana 2 -oze Rb ranl a ses t avenl ' df erencla, u 39-2 strana 7 Seøízení rozvodovky 39-3 strana 1 pvhld v' h ' -re e serlzovacc pracl 39-3 strana 1 -Seøizovací práce pøi výmìnì jednotlivých souèástí 39-3 strana 2 -Seøizení diferenciálu ""' " "' " 39-3 strana 2 -Seøízení høídele vloženého pøevodu 39-3 strana 4 Vydání 1202 Obsah

8 FABA 2000 >o- Automatická pøevodovka 001 ~ ~ --- V Obsah Vydání ~

9 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka ~ ~'J~'J 1[::;:13 r:í: :~~~J ~rjlj~j 00-1 Technická data pøevodov- ky Oznaèení pøevodovky "Automatická 4-rychlostní-pøevodovka 001" montována ve spojení se 4-válcovým motorem Fabia 2000 ~ Pøiøazení => 00-1 strana 2 Umístìní na pøevodovce Kód a konstrukèní data pøevodovky -šípka- Pøíklad: ESK O kód den mìsíc rok výroby (2000) -Kód pøevodovky je uveden také na datovém štítku vozidla Vydání 1202 Technická data pøevodovky 00-1 strana

10 00 FABA 2000 Automatická pøevodovka 001 Kód, pøiøazení agregátu, pøevody, plnicí množství! ~ Automatická pøevodovka 001 -' Pøevodovka Kód ESK GJF GJG Výroba od do 1102 Mìniè toèivého Kód AAN AAN AAN momentu Šoupátková skøíò Kód CCC CCC CCC Poèet lamel vnitøní vnìjší vnitøní vnìjší vnitøní vnìjší Spojka -K Spojka -K Spojka -K Brzda -B Brzdný pás Brzda -B2- (2 rychlost) odstupòovaný píst-0 v mm Brzda -B2- (4 rychlost) jednoduchý píst-0 v mm Pøiøazení Motor 1,4-55 kw 1,4-55 kw 1,4-55 kw Pøevod 1 rychlostní stupeò 2,875 2,875 2,875 2 rychlostní stupeò 1,510 1,510 1,513 3 rychlostní stupeò 1,000 1,000 1,000 4 rychlostní stupeò 0,726 0,726 0,726 Zpáteèka 2,656 2,656 2,656 Spojovací pøevod Poèet zubù Hnací kolo Hnané kolo Pøevod 1,082 1,082 1,077 Rozvodovka Poèet zubù Høídel vloženého pøevodu Ozubené kolo rozvodovky Pøevod 4,050 4,050 4,050 Kloubový høídel-pøíruba 0 90 mm Plnicí množství Planetová pøevodovka a rozvodovka Množství náplnì Automatická pøevodovka 001 Nová náplò 5,7 (náplò na dobu životnosti) Mazací látka ATF èíslo náhradního dílu: G A strana 2 Technická data pøevodovky Vydání

11 FABA 2000>- Automatická pøevodovka Náplò je spoleèná pro planetovou pøevodovku i rozvodovku Kontrola a plnìní => Kap 37-8 Vydáni 1202 Technická data pøevodovky 00-1 strana

12 00 FABA 2000>-- Automatická pøevodovka 001 ~ strana 4 Technická data pøevodovky Vydání

13 opravy FABA 2000>-- Automatická pøevodovka Upozornìní a pokyny pro automatické pøevodovky 001 Upozornìní k automatické pøevodovce 001 nformace k pøevodovce podává dílenská uèební pomùcka =; Dílenská uèební pomùcka èís 40; Automatická pøevodovka JATKa Pøevodovka Ètyøstupòová automatická pøevodovka 001 je vybavena ètyømi hydraulicky ovládanými dopøednými rychlostními stupni Tøetí a ètvrtý rychlostní stupeò mùže být pohnánìn í mechanicky, když je pøemos ovací spojka sepnutá a mìniè momentu pøemostìn ~ídicí jednotka automatícké pøevodovky -J217- Ridicí jednotka vybírá ze dvou režimù, aby vyhovìla nárokùm øidièe (režim "SPORT" pro sportovní a "ECO" pro ekonomický zpùsob jízdy) Tyto dva režimy volí øídicí jednotka automaticky Mìníè toèívého momentu Je-i Mìniè toèivého momentu je vybaven pøemos ovací spojkou Pøemos ovací spojka je spínána v závislosti na zátìži a rychlosti jízdy a mùže zaruèit mechanický pohon 3 a 4 rychlostního stupnì (bez skluzu) ATF Náplò A TF je trvalá V rámci údržby tedy není nutno A TF mìnit ATF plnìna, smí se použít jen s èíslem náhradního dílu G A2 Náplò A TF je spoleèná pro planetovou pøevodovku i rozvodovku Kontrola a plnìní=; Kap 37-8 Dílenskou Pokyny k opravám Dùležitým pøepokladem bezvadné a úspìšné opravy pøevodovky jsou vysoká peèlivost, èistota a bezvadné náøadí Pøi opravách samozøejmì také platí i všeobecná pravidla bezpeènosti Je zde shrnuta øada všeobecnì platných pokynù pro jednotlivé opravárenské úkony -jinak jsou na mnoha místech v Dílenské pøíruèce uvedeny vícekrát Platí pro tuto pøíruèku Vydání 1202 Upozornìní a pokyny pro opravy automatické pøevodovky strana

14 -- 00 FABA 2000" Automatická pøevodovka 001 Speciální náøadí Souhrn speciálního náøadí uvedeného v dílenské ~ pøíruèce je uveden v poøadaèi => Katalog dílenského vy- -- bavení Pøevodovka Je-i demontovaná olejová vana pøevodovky, nebo je pøevodovka bez ATF, nesmí se nechat bìžet motor a vùz nesmí být vleèen Pøi výmìnì automatické pøevodovky je tøeba zkontrolovat ATF, pøípadnì ji doplnít => Kap 37-8 Plnicí množství a specifikace => Kap 00-1 Je-lí demontovaná pøevodovka, zajistit mìniè toèivého momentu proti vypadnutí Místa spojù a jejich okolí pøed rozpojením dùkladnì oèistit Pøed montáží pøevodovky zkontrolovat montážní rozmìr mìníte toèivého momentu => Kap 32-1 Pøi montáži dát pozor na správné usazení lícovacích pouzder Demontované díly pokládat na èistou podložku a pøíkrývat je Používat fólíe a papír Nepoužívat textilie, které uvolòují vlákna! Nebude-i oprava provádìna ihned, je potøeba demontované èi otevøené díly peèlivì pøikrýt, pøípadnì uzavøít Montovat jen èisté díly Náhradní díly vyjímat z obalù teprve tìsnì pøed montáží O-kroužky, tìsnicí kroužky, tìsnìní O-kroužky, tìsnìní a tìsnicí kroužky vždy vymìnit Tìsnicí kroužky urèené pro montáž potøít na vnìjším obvodu a na chlopních A TF O-kroužky pøed použitím potøít ATF, aby se zamezilo zmáèknutí kroužku pøi montáži V oblastí pùsobností A TF nepoužívat žádné jiné ma- zací prostøedky Po montáži zkontrolovat stav A TF, pøípadnì ji doplnít Tìsnicí prostøedek Dùkladnì oèistit dìlicí plochy a nanést tìsnicí prostøedek -O A2- Vìnovat pozornost záruèni lhùtì tìsnicího prostøedku Po nanesení tìsnicího prostøedku díly bìhem 5 min sešroubovat Po montáži musí tìsnicí prostøedek asi 30 min schnout Teprve potom smí být ATF naplnìna 00-2 strana 2 Upozornìní a pokyny pro opravy automatické pøevodovky 001 Vydání

15 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka Zajiš~ování ; Pojistné kroužky nadmìrnì neroztahovat, pøíp je! vymìnit Pojistné kroužky musí dosednout na dno drážek Vymìnit pružné kolíky Montážní poloha: záøez podé-"" nì k prùbìhu síly Šrouby, matice ~_~ Šrouby, pøípadnì matice pro upevòování vík a skøíní povolovat a utahovat postupnì a do køíže Obzvláštì citlivé díly napø šoupátkovou skøíò, nepøíèit a povolovat a utahovat postupnì køížem Uvedené utahovací momenty platí pro nenaolejované šrouby a matice Závity šroubù, které byly zašroubovány s pojistným prostøedkem, oèistit drátìným kartáèem Potom použítamv A1 V Samojistné matice a šrouby vymìnit Ložisko Ložiska pøevodovky pøed montáží potøít A TF Axiální jehlová ložiska nasazovat do správné montážní polohy => Kap Vnitøní kroužky kuželíkových ložisek pøed nalisováním nahøát asi na 100 DC Nezamìnit vnìjší a vnitøní kroužky stejnì velkých ložisek Kuželíková ložiska, která jsou umístìna na spoleèném høídeli, vymìòovat vždy spoleènì a použít ložiska jednoho výrobce Pistní kroužky Pøi demontáži pøíp montáži nepøekroutit Nastavovací podložky Tlouš ku nastavovacích podložek kontrolovat na nìkolika místech mikrometrem Rozdílné tolerance umožòují vybrat pøesnì požadované podložky Kontrolovat, zda podložky nejsou poškozené, èi zda na nich nejsou otøepy Pro montáž používat jen bezvadné nastavovací podložky Vnitøní lamely Vydání Nové vnitøn í lamely pøed montáží ponoøit na 15 min do ATF Šoupátková skøíò Jsou-i øadicí èleny (lamely) spálené, vymìnit šoupátkovou skøíò 1202 Upozornìní a pokyny pro opravy automatické pøevodovky strana 3 SOO

16 00 FABA 2000 Automatická pøevodovka 001, Spojky Spojky je možno rozložit, vadné èásti (napø vnìjší a A vnitøní lamely) pøiøadit podle kódu pøevodovky "-' Pøed montáží pístu potøít tìsnicí chlopnì a tìsnicí kroužky A TF Po namontování pístu do spojek nebo brzd se jím musí nechat rukou otáèet v obou smìrech -šipky- Jestliže tomu tak není, je možné, že tìsnicí chlopnì, pøípadnì tìsnicí kroužky visí nebo jsou poškozeny -Jestliže k tomuto nedostatku došlo, je tøeba píst opìt demontovat -Zkontrolovat, zda nejsou tìsnicí chlopnì, pøípadnì tìsnicí kroužky poškozeny; poškozené vymìnit -Píst opìt namontovat a ještì jednou zkontrolovat Brzdy N Brzdový pás -B2- nenatahovat násilím Po demontáži zajistit brzdový pás (napø vhodnì upra-'" veným drátem -A-), aby ho nebylo možno roztáhnout Vlastní diagnostika Pøed opravami automatické pøevodovky je nutné pokud možno pøesnì urèit pøíèinu závady pomocí vlastní diagnostiky ~ opr sk 01 Vysvìtlení pojmù, které se vyskytují v této dílenské pøíruèce Vysvìtlení se vztahují jen na tuto opravárenskou skupinu: Automatická pøevodovka 001 Vysvìtlení nejsou plat- N ná všeobecnì Bližší informace k tìmto pojmùm "V-V V" ~ Dílenská uèební pomùcka èís 40; Automatická pøevodovka JATKa ATF (Automatic Transmission Fluid) Olej pro automatické pøevodovky Èerpadlo A TF Brzdy mìnièem toèivého mo- Zubové èerpadlo Je pohánìno mentu Zastavují rotující èásti pøevodovky Automatická pøevodovka 001 obsahuje jednu pásovou a jednu lamelovou brzdu Na rozdíl od spojek se brzdy opírají o skøíò pøevodovky Mìniè toèivého momentu Pøenáší toèivý moment na automatickou pøevodovku a slouží jako hydraulická rozjezdová spojka Mìniè toèivého momentu obsahuje také pøemos ovací spojku 00-2 strana 4 Upozornìní a pokyny pro opravy automatické pøevodovky 001 Vydání

17 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka Vlastní diagnostika Schopnost øídicí jednotky: rozpoznávat chyby, reagovat na chyby, ukládat chyby do pamìti závad, zpracovávat namìøené hodnoty a zobrazit je v bloku namìøených hodnot Volnobìžka a rozvádìcí kolo Zajiš ují zvìtšení toèivého momentu pøí rozjezdu Volnobìžka a pøevodovka Z technického hlediska zjednodušují øazení bez pøerušení pøenosu síly a zaruèují stálou kvalitu øazení Snímaè otáèek pøevodovky -G38- Snímá otáèky spojky -K3- a informaci pøedává øídící jednotce automatické pøevodovky Snímaè rychlosti -G68- Snímá otáèky hnaného kola a informaci pøedává øídící jednotce automatické pøevodovky (ne rychlomìru) Snímaè teploty A TF -G93- Snímá teplotu ATF Nachází Spojky Spolu s brzdami zaøazují jednotlivé rychlosti Elektromagnet blokování volicí páky -N11 0- se v ovládání øazení v blízkosti volicí páky V polohách "P" a "N" znemožòuje (nechtìné) zaøazení rychlosti, aniž by byl sešlápnutý brzdový pedál Elektromagnetické ventily Otevírají a zavírají olejové kanály spojek a brzd Vícefunkèní spínaè -F125- Elektrický spínaè, který plní rùzné úkoly Bližší informace => Dílenská uèební pomùcka èís 40; Automatická pøevodovka JATKa vlastnosti Nouzový chod»režim øídicí jednotky«, který, v pøípadì, že byly rozpoznány závady, zajiš uje bezpeènost jízdy, zabraòuje škodám na pøevodovce a pøítom co nejménì ovliòuje jízdní Vydáni 1202 Upozornìní a pokyny pro opravy automatické pøevodovky strana

18 - 00 ": FABA 2000'" Automatická pøevodovka 001 Parkovacízápadka U stojícího vozidla je kolo parkovací západky mechani- ~ cky blokováno a jistí vozidlo proti (nechtìnému) rozjetí -' Planetová pøevodovka Je mechanická èást automatické pøevodovky, která je ovládána pøes spojky a brzdy bez pøerušení pøenosu síly Šoupátková skøíò Nachází se na pøevodovce dole a je kryta olejovou vanou pøevodovky Její ventily nastavují velikost tlaku a rozdìlují ho pøes olejové kanály a øadicí èleny (spojky a brzdy) Øídicí jednotka automatické pøevodovky -J217- Øídicí jednotka stanovuje øadicí body Funkci pøevodovky sleduje vlastní diagnostíka Pøi výpadku souèástí resp snímaèù pøechází systém do nouzového programu, aby vozidlo zùstalo pojíízdné Pøemos-ovací spojka mìnièe momentù Mechanicky pøenáší toèivý moment motoru na pøevodovku 00-2 strana 6 Upozornìní a pokyny pro opravy automatické pøevodovky 001 Vydání

19 01-1 FABA 2000 Automatická pøevodovka :J ~'~~~l~lirí'~' ~ ~l~rí'['j~l;l'~rj" ~~~~'~lii~3]~j ~['Jrí"[lj[~"rJ Funkce vlastní diagnostiky Funkce vlastní diagnostiky Øízení automatické pøevodovky je elektronicko hydraulické Øídicí Pojem "vlastní diagnostika" se vztahuje na elektricko elektronické øízení Další potøebné informace Dílenská uèební pomùcka È 40 jednotka J217 s øazením dle jízdních podmínek (Fuzzy Logic) Stanovení okamžiku øazení podle jízdních podmínek a jízdního odporu probíhá automaticky Pøednosti: zapíná plný se s ohledem na spotøebu paliva výkon motoru je vždy dostupný Je možno zvolit individuálnì okamžiky øazení ve všech jízdních režimech libovolnì pozmìnìné okamžiky øazení Funkce øídicí jednotky automatické pøevodovky Øídicí jednotka automatické pøevodovky -J217 -dostává informace od souèástí, které mají vliv na øazení a tyto informace pøedává šoupátkové skøíni s elektromagnetickými ventily, která hydraulickým øazením ovládá øadicí èleny Aby bylo možno rychle zjistit pøíèinu závady pøi poškození nìkterého elektrického èi elektronického dílu nebo pøi pøerušení vedení, je øídicí jednotka automatické pøevodovky vybavena pamìtí závad Závada je elektrickými signály rozpoznána a uložena do pamìti závad Rozpoznání závady øídicí jednotkou automatické pøevodovky Závada, Elektrickými signály rozpozná øídicí jednotka závadu za provozu, a uloží ji do pamìti závad ~ Kap 01-4 Pøi vyhodnocování informací rozlišuje mezi sporadickými a stávajícími (statickými) závadami, a ukládá je Pokud závada na urèitou dobu zmizí nebo se bìhem delší trasy neprojevuje, je oznaèena za sporadickou která po opravì nebyla vymazána z pamìti závad, je rovnìž oznaèena jako sporadická Vydání 0900 Funkce vlastní diagnostiky 011 strana

20 01 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka 001 Pøi ètení pamìti pomocí -VAG jsou sporadické závady oznaèovány jako "Sporadické" Vpravo na displeji se objeví hlášení "SP" ~- Pokud se tato sporadická závada po delší dobu nebo bìhem delší trasy nevyskytne, je vymazána z pamìti závad Pamì závad Pamì závad øídicí jednotky je "trvalá pamì " Nebude-i øídicí jednotka pod napìtím, uložené závady se nevymažou v pøípadì, že je øídicí jednotka delší dobu bez proudu, napø odpojí-i se akumulátor nebo svorkovnice øídicí jednotky, zùstávají závady v pamìti uloženy Bezpeènostní funkce øídicí jednotky automatické pøevodovky Vyskytnou-i se chyby za jízdy, mùže øidicí jednotka aktivovat náhradní funkce nebo nouzové režimy Tyto mohou mít vliv na funkci a kvalitu øazení V nouzovém øežimu je možné zaøadit 3 rychlostní stupeò a zpáteèku pomocí volicí páky Pokud se závada vyskytne je-i volicí páka v poloze "P", "N" nebo "R" je i v nouzovém režimu aktivováno "P", "N" nebo "R" Pøevodovka bude v nouzovém režimu tak dlouho, dokud nebude závada odstranìna, nebo pokud se po delší dobu nevyskytne Závady, které mohou zpùsobit nouzový režim: Pøerušení vedení, zkraty a závady na elektronických a hydraulických dílech Zásady bezpeènosti práce Je-i pøi zkušebních jízdách nutno použít sadu kontrolních a mìøicích pøístrojù, je tøeba dbát na následující: Kontrolní a zkušební pøístroje je tøeba vždy pøipevnit na zadním sedadle a k jejich obsluze je tøeba pøítomnost 2 mechanika Kdyby byly zkušební a mìøicí pøístroje obsluhovány z místa spolujezdce, mohlo by v pøípadì nehody aktivací airbagu spolujezdce dojít ke zranìní osob Diagnostický pøístroj -VAG Pøehled použitelných funkcí diagnostického -VAG => Kap 01-3 pøístroje Elektrické závady, které mají vliv na jízdní vlastnosti mohou být zjištìny diagnostickým pøístrojem -VAG strana 2 Funkce vlastni diagnostiky Vydáni

21 ~ FABA 2000>- Automatická pøevodovka Technická data vlastní diagnostiky Pamì Trvalá pamì ano Doèasná pamì ne výstup dat Test systému vozidla ano výstup dat blikáním ne Diagnostika akèních èlenù ne Uvedení do zakladního ano =:> Kap 014 nastavení Kódování fídicí jednotky Naètení bloku ano =:> Kap 01-5 namìfených hodnot ne Elektrické/elektronické =:> Kap 01-2 díly a montážní místa Vydání 0900 Funkce vlastní diagnostiky 01-1 strana

22 ! ~ -' 01 FABA 2000>- Automatická pøevodovka strana 4 Funkce vlastní diagnostiky Vydání

23 -- FABA 2000 Automatická pøevodovka Elektrické/elektronické díly a montážní místa Souèásti ve vozidle Souèásti na pøevodovce => 01-2 strana 5 1 -Øídicí jednotka motoru O montážní místo a demontáž 1-4~~i~~ 2 a montáž => obr 1 v 01-2 l ~J7 / )r/' strana 2 ~ ~ J f:! O pøenos signálu je pøes dato- ~ vé vedení CAN-BUS pohohu İ Upozornìní! Pokud dojde k výmìnì øídicí jednotky motoru nebo pøevodovky, je nutno provést základní nastavení => Kap Ukazatel polohy volicí páky -Y6- O montážní místo => obr 7 v 01-2 strana 4 O pøenos signálu je pøes datové vedení CAN-BUS pohohu 3 -Diagnostická zásuvka RND321 O montážní misto => obr 2 v 01-2 strana 2 ~ 4 -Elektromagnet blokování volicípáky-n110- O montážní místo demontáž a montáž => Kap 37-2 O relé spínáno od centrální 6 øídicí jednotky vozu -J Spínaè brzdových svìtel -F- O montážní místo => obr 4 v 01-2 strana 3 O pøenos signálu je pøes datové vedení CAN-BUS pohohu od øídicíjednotkyabs -J104- Vydání 6 -Relé blokování spouštìèe -J207- O montážní místo => obr 5 v 01-2 strana 3 O relé spínáno od centrální øídicí jednotky vozu -J Snímaè polohy plynového pedálu -G79- O montážní místo a demontáž a montáž => obr 3 v 01-2 strana 2 O vytvoøení signálu Kick-down O pøenos signálu je pøes datové vedení CAN-BUS pohohu od øídicí jednotky motoru 8 -Pøevodovka O elektrické/elektronické díly pøevodovky => 01-2 strana 5 9 -Øídicí jednotka automatické pøevodovky -J217- O montážní místo => obr 6 v 01-2 strana 3 O demontáž => obr 6 v 01-2 strana 3 O kontrola øídící jednotky vlastní diagnostikou => Kap 01-3 ~ Elektrické/elektronické díly a montážní místa 01-2 strana

24 - 01 FABA 2000>- Automatická pøevodovka 001 Montážní místa O br 1: Øíd ic í jed notka motoru"" ~ v Montážní místo: Rídicí jednotka se nachází na oddìlo- - vací stìnì Demontáž a montáž øídicí jednotky => Motorvstøikování; opr sk Obr Montážní 2: Diagnostická místo: Diagnostická zásuvka zásuvka se nacházi za odkládací schránkou -šipka- na stranì øidièe Obr Montážní 3: Snímaè místo: Snímaè polohy polohy pedálu pedálu akcelerace akcelerace -G79- -G79- -šipka- je souèást pedálu akcelerace Snímaè polohy plynového pedálu -G79- vy tváøi "signál Kick-down" v pedálu akcelerace pøi plném sešlápnutí K vlastní diagnostice Signál mùže být kontrolován pouze blokem namìøených hodnot => Kap 01-5 Demontáž a montáž snímaèe polohy pedálu akcelerace -G79 - => Motor -mechanická èást; opr sk strana 2 Elektrické/elektronické díly a montážní místa Vydání 0900 SOO

25 Montážní FABA 2000 >- Automatická pøevodovka Obr 4: Spínaè brzdových svìtel -F- místo: Spínaè brzdových svìtel -F- -šipka- se nachází na pedálovém ústrojí K vlastní diagnostice Signál mùže být kontrolován pouze blokem namìøených hodnot ~ Kap 01-5 Demontáž a montáž spínaèe brzdových svìtel ~ Podvozek; opr sk 45 Obr 5: Relé blokování spouštìèe -J207- Montážní místo: Relé se nachází na reléové desce -1- nad centrální øídicí jednotkou vozu -2- Releová øidièe deska se nachází za odkládací schránkou Relé je oznaèeno èíslem,,53" Demontáž a montáž relé -Demontovat nastranì øidièe spodní kryt ~ Karoserie montážní práce; opr sk 68 -Vytáhnout relé z releové desky Obr 6: Øídicí jednotka automatické pøevodovky -J217- Øídicí jednotka -šipka- se nachází za akumulátorem držáku akumulátoru na Demontáž øídicí jednotky -Vypnout zapalování, otevøít kapotu motoru -Odjistit vícepólovou svorkovnici a odpojit ji od øídicí jednotky Vydání Elektrické/elektronické díly a montážní místa 01-2 strana 3

26 01 FABA 2000 Automatická pøevodovka 001 -Vyšroubovat notku oba šrouby -šipky- a vyjmout øídicí jed- ~ Montáž se provádí v opaèném poøadí - -Záhájit uvedení do základního nastavení =:> Kap Provést vlastní diagnostiku =:> Kap 01-3 Obr Montážní 7: Ukazatel místo: v panelu polohy pøístrojù volicí páky -Y6- Demontáž a montáž: =:> Elektrická zaøízení; opr sk 90 K vlastní diagnostice: Pøi nouzovém chodu a funkci øídicí jednotky svitl na panelu pøístrujù všechny segmenty ukazatele volby polohy volicí páky -Y6- Pøi nouzovém chodu a vadné øídicí jednotce se neobjeví ~ žádné zobrazení na ukazately volby polohy volicí páky f:j RND strana 4 Elektrické/elektronické díly a montážní místa Vydání

27 FABA 2000>- Automatická pøevodovka Elektrické/elektronické díly pøevodovky 1-6Nm 2 -Kabelový svazek r Snímaè rychlosti jízdy -G68- ' O O s pøipojovacím kabelem 2 O montážní místo a demontáž a montáž => obr 9 v 01-2 strana 6 3 O kontrolován vlastní diagnos- 4 tikou 4-6Nm Nm 6 -Snímaè otáèek pøevodovky 6 -G38- O s pøípojovacím kabelem O montážní místo a demontáž 7 a montáž => obr 9 v 01-2 strana 6 kontrolován vlastní diagnostikou 7 -Pøevodovka 8 8 -Kabelový svazek O elektromagnetù a snímaèe teploty pøevodového oleje -G93- O montážní místo a demontáž 10 a montáž => obr 8 v 01-2 strana 5 '" ' 9 -Vícefunkèní spínaè -F ~ ~? -1 O O seøízení => obr 10 v 01-2 ~,i"~ V '-- strana 6 ~?J O ~ontrolován vlastní diagnos-)'! tlkou 10-3 Nm 11 -Páka Nm O øadicího høídele 11 Montážní místa Obr 8: teploty Kabelový pøevodového svazek elektromagnetù oleje -G93- a snímaèe Montážní místo: Kabelový svazek se nachází v olejové vanì pod šoupátkovou skøíní Demontáž a montáž kabelového svazku Kabelový svazek mùže být vymìn pøi namontované pøevodovce bez demontované šoupátkové skøínì -Vypustit ATF => Kap Demontovat olejovou vanu => Kap Rozpojit svorkovnici na pøevodovce Vydání 0900 Elektrické/elektronické díly a montážní místa 01-2 strana

28 --~ 01 FABA 2000 Automatická pøevodovka 001 -Odjistit svorkovnici -šipky- a vyjmout ze skøínì pøevodovky -Vyháknout -3- snímaè teploty pøevodového oleje -G93 ~ -Odpojit svorkovnici -4- od elektromagnetických ventilù 6 -N93- -Rozpojit svorkovnici -1- elektromagnetických ventilù -Uvolnit kabelový svazek z držáku -2- Montáž se provádí v opaèném poøadí -Oèistit tìsnicí plochy pøevodovky a olejové vany a pøi montáži potøít tìsnicím tukem: O O A2 ~ --""""""~""""-- -()- => Kap Naplnit ATF => Kap 37-8 Utahovací momenty: A Olejová vana na pøevodovku: 8 Nm Obr 9: Snímaè rychlosti otáèek jízdy -G68- pøevodovky -G38- a snímaè Montážní místo: Snímaè se nachází na horní stranì pøevodovky -A- -G38- s pøipojovacím kabelem -8- -G68- s pøipojovacím kabelem Demontáž a montáž snímaèe -Rozpojit svorkovnici na kabelovém svazku -Demontovat šrouby, vytáhnout snímaè -Vymìnit O-kroužek - Montáž se provádí v opaèném poøadí -Dotáhnout šrouby 6 Nm Obr Pøedpoklady 10: Seøízení vícefunkèního spínaèe Seøízení táhla volicí páky v poøádku => Kap 37-4 Volicí Povolit páka v"n" šrouby -šipky- -Zasunout pákou øazení do aretaèního otvoru vícefunkèního spínaèe vrták o prùmìru 4 mm -A- -Dotáhnout šrouby (3 Nm) -šipky- na vícefunkèním spínaèi v tomto nastavení -Vyjmout vrták ff 01-2 strana 6 Elektrické/elektronické díly a montážní místa Vydání

29 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka Provedení vlastní diag- nostiky! Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG Diagnostické vedení -VAG 1551/3- Podmínky pro kontrolu Napìtí akumulátoru nejménì 11,5 V Ukostøení na motoru a pøevodovce v poøádku Pojistky dle aktuálního schématu zapojení v poøádku Pracovní postup Diagnostická zásuvka se nachází za odkládací schránkou øidièe -Sklopit kryt smìrem dolù -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG s diag- nostickým vedením -VAG 1551/3- Po pøipojení diagnostického pøístroje: -Podle požadované funkce je nutno zapnout zapalování nebo spustit motor c Upozornìní! Jestliže se vlivem chyby pøi zadávání na displeji zobrazí "Chyba v datovém pøenosu", odpojit vedení diagnostického pøístroje, opìtovnì jej pøipojit a znovu provést všechny pracovní úkony Z b ' d d á d ", hhl ' v '-- Test systemu vozidla HELP O razl-lsena Spejlje nozn se UjlCC asenl, ~ R d ', dn tk d d t" b ' t, t d t k ' h d ' dl J JcJ]e o a neo povj a je e a proves "on ro u lagnos C e o ve en po e Hledání závad: => Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa nebo => Návod k použití diagnostického pøístroje Test systemu vozidla HELP Zavada v navazani komunikace Test systemu vozidla HELP Vedeni K neprepina na kostru Test systemu vozidla HELP -Diagnostický pøístroj obsluhovat s ohledem na hlášení Vedeni K neprepina na plus Vydání zobrazovaná na displejí Z b d Test systemu vozidla HELP O razeni na Sp ej: ~ Z d a e] t e a dresu XX 0 pro "Adresu" 02 a Na displeji diagnostického pøístroje -VAG se H AG4 Prevodovka 001 JEG2944 -> zobrazí identifikace øídicí jednotky, napø: dentifikace øídicí jednotky 0900 Provedení vlastní diagnostiky 01-3 strana

30 01 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka 001 Øídicí jednotka mùže v závislosti na verzi programu vyka-! zovat jinou identifikaci než je v tomto pøíkladu zobrazeno Pøiøazení øídicí jednotky => Katalog náhradních dílù ~ H = èíslo dílu øídicí jednotky (aktuální verzí ~ øídicí jednotky lze zjistit z katalogu náhradních dílù) AG4 Pøevodovka 001 = Automatická pøevodovka 4- rychlostní = stav dat (verze softwaru øídicí jednotky) -Stisknout B Z b d Test systemu vozidla HELP O razeni na Sp ej: -- Zvo lt e f un k OJ xx -Další postup viz postupy oprav -Stisknout tlaèítko~, zobrazí se pøehled možných funkcí Pøehled volitelných funkcí Popis funkce strana 01 -Pøeètení verze øídicí jed- => 01-3 strana 1 notky => Provedení vlastní diagnostiky 02 -Výzva k výpisu pamìti => 01-3 strana 2 závad 04 -Uvedení do základního => Kap 01-4 nastavení 05 -Mazání pamìti závad => 01-3 strana Ukonèení výstupu 08 -Naètení bloku namìøených => Kap 01-5 hodnot Ètení a mazání pamìti závad Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG Diagnostické vedení -VAG 1551/3- Výzva k výpisu pamìti závad -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Zapnout zapalováni a zvolit "Adresu" 02 øídicí jednotka pøevodovky => 01-3 strana pro funkci" Výzva k výpisu chybové pamìti" a Na displeji se zobrazí poèet chyb uložených v pamìti 1 Zjisteno X zavad! závad, pøípadnì "Nezjištìna žádná závada" 1 Není-i uložena žádná závada: -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a Je-i v pamìti uložena jedna èi více závad: O 1-3 strana 2 Provedení vlastní diagnostiky Vydání 0900 SOO

31 FABA 2000 >- Automatická pøevodovka Stisknout B! Zobrazení na displeji, napø: "'1 Cislo poruchy: >! -Stisknout B O, d ' h ' t ' d --Elektromag ventjl 1 -N88 znacenl va ne o mis a s popisem zava y, napr: ~ z kra t na kastru -Stisknout B Uložené závady se postupnì zobrazí -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a -Zobrazené závady odstranit podle Tabulky závad ~ Kap 01-4 i Upozornìní! Bìhem kontrolních a montážních prací se mùže stát, že i jiné øídicí jednotky rozpoznají závadu, jako je napf rozpojená svorkovnice Proto je potøeba na závìr pøeèíst a vymazat pamìti všech øídicích jednotek K tomu je nutno: "Automatický test" a potvrdit c:g) -VAG vysílá postupnì všechny známé adresy Mazání pamìti závad Podmínky pro kontrolu Závady odstranìny Byl uèinìn dotaz na chybovou pamì ~ 01-3 strana 2 potvrdit Vydání rn Upozornìní! Po odstranìní závad musí být pamì závad znovu pøeètena a nakonec pro funkci "Mazání chybové pamìti" Z b ' d ' Test systemu vozidla -> O razeni na Sp ej: ~ Chybova pamet byla vymazana U ' 1 pozornenl Jestliže bìhem" výzvy k výpisu chybové pamìti" a "Mazání chybové pamìti" dojde k vypnutí zapalování, pamì závad se nevymaže -Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a -Provést zkušební jízdu Potom znovu pøeèíst pamì závad Nesmí se již žádná závada zobrazit, Upozornìní! Dodržovat bezpeènostní pøedpisy, platné pro zkušební jízdu ~ Kap Provedení vlastní diagnostiky 01-3 strana

32 FABA 2000>- Automatická pøevodovka 001 i ~ -- O 13 strana 4 Provedení vlastní díagnostíky Vydání

33 FABA 2000>- Automatická pøevodovka Tabulka závad a uvedení do základního nastavení Tabulka závad İ Upozornìní! + Tabulka závad je setøídìna podle vlevo umístìných èísel závad + Jestliže jsou konstrukèní díly oznaèeny jako vadné: Zkontrolovat nejprve všechny pøívodní vodièe, svorkovnice k tìmto dílùm a ukostøení systému podle schéma zapojení Teprve není-i ani zde zjištìna závada, souèást vymìnit To platí zejména, je-i závada vykazována jako "sporadická" (SP) + Objeví-i se na displeji diagnostického pøístroje -VA G "literatura", je nutno vyhledat pøíslušný text v tabulkách závad dle kódu pøíslušné závady Zobrazení na -VAG1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady pøerušení nebo + pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Magnetický ventil 1 zkrat na plus + zkrat vedení na kostru nebo hodnot, zobrazovaná skupina -N88- + zkrat na kostru na plus 004 => Kap vadný elektromagnetický -Provést elektrickou zkoušku, ventil 1 -N88- zkušební krok 5 => Kap pøerušení nebo pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Magnetický ventil 2 zkrat na plus + zkrat vedení na kostru nebo hodnot, zobrazovaná skupina -N89- zkrat na kostru na plus 004 => Kap 01-5 vadný elektromagnetický -Provést elektrickou zkoušku, ventil 2 -N89- zkušební krok 6 => Kap prerušení nebo prerušené vedení -Naètení bloku namìrených Magnetický ventil 3 zkrat na plus + zkrat vedení na kostru nebo hodnot, zobrazovaná skupina -N90- zkrat na kostru na plus 004 => Kap vadný elektromagnetický -Provést elektrickou zkoušku, ventil 3 -N90- zkušební krok 7 => Kap pøerušení nebo pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Magnetický ventil 4 zkrat na plus zkrat vedení na kostru nebo hodnot, zobrazovaná skupina -N91- zkrat na kostru na plus 003 => Kap 01-5 vadný elektromagnetický -Provést elektrickou zkoušku, ventil 4 -N91- zkušební krok 8 => Kap prerušení nebo pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Magnetický ventil 5 zkrat na plus zkrat vedení na kostru nebo hodnot, zobrazovaná skupina -N92- zkrat na kostru na plus 004 => Kap 01-5 vadný elektromagnetický -Provést elektrickou zkoušku, ventil 5 -N92- zkušební krok 9 => Kap prerušení nebo prerušené vedení -Naètení bloku namìrených Magnetický ventil 6 zkrat na plus zkrat vedení na kostru nebo hodnot, zobrazovaná skupina -N93- zkrat na kostru na plus 004 => Kap 01-5 vadný elektromagnetický -Provést elektrickou zkoušku, ventil 6 -N93- zkušební krok 10 => Kap žádný signál pøerušené vedení nebo zkrat -Naètení bloku namìrených Snímaè rychlosti jízdy na kostru hodnot, zobrazovaná skupina -G68- + vadný snímaè rychlosti jízdy 003 => Kap G68- -Provést elektrickou zkoušku, zkušební krok 3 => Kap Vymìnit snímaè rychlosti jízdy -G68- => Kap 01-2 Vydání 0900 Tabulka závad a uvedení do základního nastavení 01-4 strana

34 01 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka 001 Zobrazení na -VAG1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady nedefinovaný + pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených ~ Multifunkèní spínaè stav spínaèe + vícefunkèní spínaè -F125- hodnot, zobrazovaná skupina - -F žádný signál není seøízen 004 ~ Kap vadný vícefunkèní spínaè -Nastavit vícefunkèní spínaè -F125- -F125- ~ Kap Provést elektrickou zkoušku, C zkušební krok 2 ~ Kap zkrat na kostru + pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Spínaè kick-down -F8- + vadný snímaè polohy pedálu hodnot, zobrazovaná skupina akcelerace -G ~ Kap vadné vedení CAN-BUS -Zkontrolovat snímaè polohy pedálu akcelerace -G79- ~ Motor -vstøikování; opr sk 24 -Zkontrolovat datové vedení CAN-BUS ~ Elektrická zaøízení; opr sk 90 00~97 v + žádný signál + pøerušené vedení -Naètení bloku namì~ených Snlmaè otacek pøevo- + vadný snímaè otáèek pøevo- hodnot, zobrazovana skupina dovky -G38- dovky -G ~ Kap Provést elektrickou zkoušku, ~té1 zkušební krok 4 ~ Kap pøerušení nebo + pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Snímaè teploty oleje v zkrat na plus + vadný snímaè teploty oleje hodnot, zobrazovaná skupina pøevodovce -G93- -G ~ Kap Provést elektrickou zkoušku, zkušební krok 11 ~ Kap výstup nespíná! + pøerušené vedení -Pøekontrolovat vedení a svor- Modulaèní ventily zkrat na plus + vadná øídicí jednotka auto- kov~ice podle elekt:ic~ého zpìtneho vedeni matické pøevodovky -J217- schematu ~ Elektrlcka schémata, hledání závad a montážní místa -Vymìnit øídicí jednotku ~ Kap Provést základní nastavení ~ 01-4 strana zkrat na plus + pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Spínaè brzdových svì- + vadný spínaè brzdových svì- hodnot, zobrazovaná skupina tel -F- tel -F- 004 ~ Kap vadné vedení CAN-BUS -Zkontrolovat datové vedení CAN-BUS ~ Elektrická zaøízení; opr sk 90 -Zkontrolovat spínaè brzdových svìtel-f- ~ Podvozek; opr sk Tabulka závad a uvedení do základního nastavení Vydání 0900 strana

35 FABA 2000>- Automatická pøevodovka Zobrazení na -VAG1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady žádný signál + pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Chybí informace o + vadné vedení CAN-BUS hodnot, zobrazovaná skupina otáèkách 001 =:> Kap Zkontrolovat øídicí jednotku motoru =:> Motor -vstøikování; opr sk 01 -Zkontrolovat datové vedení CAN-BUS =:> Elektrická zaøízení; opr sk pøerušení nebo + pøerušení vedení nebo zkrat -Naètení bloku namìøených Elektrické spojení mo- zkrat na kostru + žádné spojení mezi motorem hodnot, zobrazovaná skupina tor/pøevodovka + zkrat na plus a øídicí jednotkou pøevodov- 125 =:> Kap 01-5 ky -Zkontrolovat øídicí jednotku + vadný pøenos signálu pro motoru =:> Motor -vstøikování; øízení okamžiku zážehu mezi opr sk 01 øídicími jednotkami motoru a -Zkontrolovat datové vedení pøevodovky CAN-BUS =:> Elektrická vadné vedení CAN-BUS zaøízení; opr sk 90 -Provést základní nastavení =:> 01-4 strana nesmyslný signál + elektrická nebo hydraulická -Zjistit pøi jízdì, ve kterém Kontrola rychlostního chyba rychlostním stupni závada vzstupnì + vadná spojka nebo niká šoupátková skøíò -Provést vyhledání závad podle tabulky závad =:> Kap žádný signál + pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Snímaè polohy plyn 0- + vadný snímaè polohy pedálu hodnot, zobrazovaná skupina vého pedálu -G79- akcelerace -G =:> Kap vadné vedení CAN-BUS -Zkontrolovat datové vedení CAN-BUS =:> Elektrická zaøízení; opr sk 90 -Zkontrolovat snímaè polohy pedálu akcelerace -G79- =:> Motor -vstøikování; opr sk 24 Vydání nesmyslný signál + pøerušené vedení -Zkontrolovat øídicí jednotku Signál momentu mo- + vadný pøenos signálu pro motoru =:> Motor -vstøikování; toru toèivý moment motoru mezi opr sk 01 øídicími jednotkami motoru a -Zkontrolovat datové vedení pøevodovky CAN-BUS =:> Elektrická zaøízení; opr sk vadná spojka + pøerušené vedení -Naètení bloku namìøených Spoj~a pøemostìní p~~mostìní mì- + spojka pøemostìní mìnièe hodnot, zobrazovaná skupina mìnlce nlce prokluzuje 003 =:> Kap mechanická + vadný elektromagnetický -Provést elektrickou zkoušku, zavada ventil 4 -N91- zkušební krok 8 =:> Kap vadná šoupátková skøíò 0900 Tabulka závad a uvedení do základního nastavení 01-4 strana

36 - 01 FABA 2000>- Automatická pøevodovka 001 Zobrazení na -VAG1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady zkrat na kostru + pferušené vedení nebo zkrat -Naètení bloku namìfených ~ M,agnet zámku volicí + pferušení nebo na kostru hodnot, zobrazovaná skupina -' paky -N110- zkrat na plus + vadný elektromagnet blo- 004 => Kap 01-5 kování volicí páky -N Zkontrolovat centrální fídicí + vadná centrální fidicí jednot- jednotku vozu -J519- ka vozu -J519- => Elektrická zafízení; opr sk 90 -Vymìnit elektromagnet blokování volicí páky -N110- => Kap vadná + vadné datové vedení CAN- -Zkontrolovat datové vedení Datová sbìrnice + bez komunikace BUS a svorkovnice CAN-BUS => Elektrická hnacího systému + vadné nebo chybnì kó- zafízení; opr sk 90 dováné fídicí jednotky na da- -Zkontrolovat fídicí jednotky na tovém vedení CAN-BUS datovém vedení CAN-BUS => Motor -vstfikování; opr sk bez komunikace + vadné datové ve:dení CAN- -Zkontrolovat fídicí jedv~otk~ ØJ motoru + chybné vybavení BUS a svorkovnlce motoru => Motor -vstrlkovam; + závada v systému motoru opr sk 01 + nesprávnì nakódovaná fídicí -Zkontrolovat datové vedení jednotka motoru CAN-BUS => Elektrická zafízení; opr sk bez komunikace + vadné datové vedení CAN- -Zkontrolovat fídicí jednotku ØJ brzd BUS a svorkovnice ABS => Podvozek; opr sk 45 + závada v systému ABS -Zkontrolovat datové vedení CAN-BUS => Elektrická zafízení; opr sk fídicí jednotka + vadná fídicí jednotka auto- -Vymìnit fídicí jednotku vadná matické pfevodovky -J217- => Kap Provést základní nastavení => 01-4 strana 4 Provádìt po zjištìní níže uvedených závad a jejich následovném odstranìní závad: + mechanická závada + hydraulická závada + nebo pfíslušné elektrické/elektronické souèásti, tak i spojení vedením V pfípadì výmìny fídicí jednotky automatické pfevodovky -J217- => Kap 01-2, provést základní nastavení => 01-4 strana 4 Uvedení do základního nastavení op- Základní nastavení se provádí po následujících ravách: + Výmìna motoru + Demontáž a montáž pfevodovky + Výmìna nebo kódování fídicí jednotky motoru + Výmìna snímaèe polohy pedálu akcelerace -G79- + Výmìna fídicí jednotky automatické pfevodovky -J t 4 Tabulka závad a uvedení do základního nastavení Vydání s rana

37 -- FABA 2000 Automatická pøevodovka dále, -Pøipojit diagnostický pøistroj -VAG 1552-, zadat "adresu" 02 "Elektronika pøevodovky" a postoupit až bude na displeji zobrazeno "Zvolte funkci XX" =:> Kap 01-2 Z b d Test systemu vozidla O razeni na Sp ej: ~ Zvo lt e f un k OJ " xx HELP -Zvolit "Uvedení do základního nastavení" - Upozornenl! Pedál akcelerace ještì nesešlapovat Z b d Test systemu vozidla Q O razeni na S e : ~ P J 04 -UvedenJ do zakladnjho nastavenj Z -Zadání potvrdit Z b d Uvedeni do zakladniho nastaveni O razeni na Sp ej: ~ ZadeJte OJslo zobrazovane skupjny -Zadání potvrdit b d " System v zakladnim nastaveni O O razeni na Sp ej: ~ Tímto je systém v základním nastavení -Sešlápnout pedál akcelerace až nadoraz a v této poloze jej podržet 3 vteøiny -Stisknout tlaèítko B Z b d Test systemu vozidla HELP O razeni na Sp ej: ~ Z 1 f k vo te un OJ xx -Pedál akcelerace opìt uvolnit Vydání 0900 Tabulka závad a uvedení do základního nastavení 01-4 strana

38 -! 01 FABA 2000 ~ Automatická pøevodovka 001 ~ strana 6 Tabulka závad a uvedení do základního nastavení Vydání

39 - FABA 2000>- Automatická pøevodovka Naètení bloku namìøených hodnot Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje a pomocné prostøedky Diagnostický pøístroj -VAG Diagnostické vedení -VAG 1551/3- Pracovní postup -Zvolit -Pøipojit diagnostický pøístroj -VAG Zapnout zapalování a zvolit "Adresu" 02 øídicí jednotka pøevodovky ~ Kap 01-1, Test systemu vozidla HELP Zobrazeni na displeji: Zvolte funkci XX "Naètení bloku namìøených hodno ' a potvrdit [g) Nacteni bloku namerenych hodnot Zobrazeni na displeji: Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX požadovanou zobrazovanou skupinu ~ 01-5 strana 1 -Další postup viz postupy oprav Pøehled zobrazovaných skupin Naètení -Stisknout Zobrazení na displeji (pøíklad) È zobr Zobr Oznaèení skupiny pole Naètení bloku namìøených hodnot 1 ~ snímaè rychlosti -G68-2 snímaè otáèek pøevodovky -G38-20 km/h 1500 /mln /mln 1 otáèky motoru 4 za ø azeny ' ryc hlos t ni ' supe t ò Naètení bloku namìøených hodnot 2 ~ hodnota pedálu akcelerace 2 elektromagnetický ventil 6 -N93-0% 35 % 300 C 125 V (regulece v %) 3 teplota -ATF 4 napìtí akumulátoru bloku namìøených hodnot 3 ~ snímaè rychlosti -G68-2 hodnota pedálu akcelerace 20 k m /h O % o 1 4 % o 34 elektromagnetický zaøazený rychlostní ventil stupeò -N91- (regulace v %) Naètení bloku namìøených hodnot 4 ~ poloha volicí páky 2 vícefunkèní spínaè D pol<:>~y ~pínaèe 4 øadlcl vystupy Naètení bloku namìøených hodnot 125 ~ øídicí jednotka motoru na CAN- BUS Motor 1 ABS 1 Kombi 1 2 øídicí jednotk~ ABS na CAN-BUS 3 panel pølstroju na CAN-BUS 4 neobsazeno Pokud je ve všech zobrazovaných požadovaných hodnot: polích dosaženo Test systemu vozidla HELP Zobrazeni na displeji: Zvolte funkci XX Vydání 0900 Naètení bloku namìøených hodnot 01-5 strana

40 01 FABA 2000>- Automatická pøevodovka 001 "Ukonèení výstupu" a Zkušební tabulka ~ -' È Zob Oznaèení Podmínky pro kontrolu Displej Opatøení pøi odchylkách od požadozobr r VAG 1552 vané hodnoty skupi- pole ny Snímaè za jízdy km/h Zobrazení na panelu pøístrojù a hodnoty rychlosti -G68- na VAG 1552 se mohou nepatrnì odlišovat -Zkontrolovat snímaè rychlosti jízdy -G68- ~ Kap Snímaè otáèek pøi bìžicím motoru /min -Zkontrolovat snímaè otáèek prevopøevodovky vozidlo za jízdy dovky -G38- ~ Kap G38-3 Otáèky motoru pri bìžicím motoru /min Zobrazení na panelu prístrojù a hodnoty na VAG 1552 se mohou nepatrnì odlišovat -Provést vlastní diagnostiku øídici jednotky motoru ~ Motor -vstøikování; opr sk 01 -Zkontrolovat datové vedení CAN- BUS ~ Elektrická zaøízení; opr sk 90 4 Zaøazený za jízdy -Zkontrolovat elektromagnetícké venrychlostní stu- neutrál 1 ti ly ~ Kap 01-7 peò zpáteèka (do 1 asi 10 km/h) 1 hydraulicky 1 2 hydraulicky 2 3 hydraulicky 3H 3 mechanicky 3M 4 hydraulícky 4H 4 mechanicky 4M 01-5 strana 2 Naètení bloku namìøených hodnot Vydání

41 FABA 2000 Automatická pøevodovka skupi- È Zob Oznaèení Podmínky pro kontrolu Displej Opatøení pøi odchylkách od požadozobr r VAG 1552 vané hodnoty ny pole Hodnota vozidlo v volnobìh 0 1 % Pøi pøidání plynu z volnobìhu na plný pedálu akceler- klidu plyn se hodnota souvisle zvyšuje v % ace plný plyn 90 % -Zkontrolovat snímaè polohy pedálu kick-down 99 % akcelerace -G79- => Motor - vstøikování; opr sk 23 oder 24 -Provést 01-4 základní nastavení => Kap 2 Elektromagneti vozidlo v volnobìh 025 % -Zkontrolovat elektromagnetický vencký ventil 6 klidu plný plyn % til6 -N93- => Kap N93-3 Teplota ATF ve volnobìhu C -Zkontrolovat snímaè teploty pøevo- ATF kontrola pøesné zobrazení teploty dového oleje -G93- => Kap 01-7 pøi teplotì od nastane nejprve od asi 3545 C 30 C 4 Napìtí aku- vozidlo v min 11,5 V -Zkontrolovat napájecí napìtí => Kap mulátoru klidu max 14,4 V Zkontrolovat akumulátor => Elektrická zaøízení; opr sk Snímaè za jízdy km/h Zobrazení na panelu pøístrojù a hodnoty rychlosti -G68- na VAG 1552 se mohou nepatrnì odlišovat -Zkontrolovat snímaè rychlosti jízdy -G68- => Kap Hodnota vozidlo v volnobìh 01 % Pøi pøídání plynu z volnobìhu na plný pedálu akceler- klidu plyn se hodnota souvisle zvyšuje v % ace plný plyn 90 % -Zkontrolovat snímaè polohy pedálu kick-down 99 % akcelerace -G79- => Motor - vstøikování; opr sk 23 oder 24 -Provést 01-4 základní nastavení => Kap 3 Zaøazený za jízdy -Zkontrolovat elektromagnetické ven- rychlostní stu- neutrál 1 tíly => Kap 01-7 pen zpáteèka (do 1 asi 10 km/h) stupeò 1 hydraulicky 1 2 hydraulicky 2 3 hydraulicky 3H 3 mechanicky 3M 4 hydraulicky 4H 4 mechanicky 4M 4 Magnetický za jízdy -Zkontrolovat elektromagnetický venventil 4 -N91- hydraul 46 % til4 -N91- => Kap 01-7 rychlostní stupeò mech 9496 % rychlostní L Vydání 0900 Naètení bloku namìøených hodnot 01-5 strana

42 01 FABA 2000 >- Automatická pøevodovka 001 È Zob Oznaèení Podmínky pro kontrolu Displej Opatøení pøi odchylkách od požadozobr r VAG 1552 vané hodnoty ~ skupi- pole ny Poloha volicí volicí páka v -Zkontrolovat vícefunkèní spínaè páky P P -F125- => Kap 01-7 R N D R N D Vícefunkèní volicí páka v -Zkontrolovat vícefunkèní spínaè spínaè -F125- P F125- => Kap 01-7 R N D prvních šest míst neuvažovat Signál kick- signál kick-down -Zkontrolovat snímaè polohy pedálu down 7 místo stisknut 1 akcelerace -G79- => Motor - t k t nes S nu O vstøikování; opr sk 23 oder 24 -Zkontrolovat datové vedení CAN- BUS => Elektrická zaøízení; opr sk 90 Spínaè brz- brzda -Zkontrolovat spínaè brzdových svìdových svìtel 8 místo sepnut 1 tel -F- => Podvozek; opr sk 45 -Fnesepnut O 01-5 strana 4 Naètení bloku namìøených hodnot Vydání

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~

Servis.I F ABIA 2000... Topení, klimatizace Vydání 08.99. .Servisní služby. Technické informace so~~~nj~~.~o~~ Servis Dílenská F ABA 2000 Topení, klimatizace Vydání 0899 pøíruèka '3 ~ Servisní služby Technické informace so~~~nj~~~o~~ f) Servis ~ ~ (o Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní

Více

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15

. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5317.00.15 - Servis t) i Dílenská F Pøevodovka ABA 200002R pøíruèka dovky Vydán í 0700 Kód pfevo Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053170015 f) Servis A, _/ Toto dílo je autorskoprávnì

Více

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15.

I Servis t) i F ABIA 2000... Pøevodovka 002 Vydání 08.99. .dovky. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5315.00.15. Servis t) i Dílenská F ABA 2000 Pøevodovka 002 Vydání 0899 Kód pøevo- pøíruèka dovky Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053150015 8 Servis -) Toto dílo je autorskoprávnì chránìno

Více

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00.

Servis f) F ABIA 2000... Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5323.00. '.. --- I Servis f) Dílenská F ABIA 2000... pøíruèka Motor 1,2/40 -vstøikování Vydán í 04.02 Kód motoru AWY (' Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic { 8 Servis ~ I Toto dílo je

Více

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ..."' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99

Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000... ...' Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 08.99 Servis f> Dílenská pøíruèka F ABIA 2000 Kód motoru f Motor 1,0/37; 1,4/44; 1,4/50 -vstøikování Vydání 0899 "' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053080015 8 Servis -I ~ ~ t

Více

Servis 8. I Pøevodovka

Servis 8. I Pøevodovka , Servis 8 Dílenská pøíruèka FELCA Pøevodovka ] Servisní služby Technické informace 50052050015 Vydání 1194, " ~ Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její pøedání

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00.

F ABIA 2000... I Servis 6) I. Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 04.01. Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5307.00. Servis 6) Dílenská F ABA 2000 pøíruèka Motor 2,0/85 -mechanika Vydání 0401 Kód motoru AZL é' Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053070015 f) Servis; - Toto dílo je autorskoprávnì

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek.

FABIA Montážní místa È. 1/1 I. Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek. FABIA Montážní místa È 1/1 I Pojistkový box, pojistkový box na akumulátoru, reléový box, pøídavný držák pojistek Obsah P k ' - Jlst ovy ox 1/2 b -Pojistkový box na akumulátoru "' " " " "' " "' 1/4 -Reléový

Více

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;",;"-- ~2~

Servis 8 F ABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ,:;,;-- ~2~ ,:;",;"-- ~2~ Servis 8 Dílenská F ABIA 2000 >- pøíruèka Motor 1,2/40 -mechanika Vydání 08.02 ; U Servisní služby. Technické informace Printed in zech Republic 800.5322.00.15 8 Servis ',-J :) \J I Toto

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Staré díly BOSCH k repasi :

Staré díly BOSCH k repasi : Staré díly BOSCH k repasi : - startéry a generátory - měřiče množství vzduchu - vstřikovače - jednotky centrálního vstřikování Podmínky vrácení: - originální obal - díl je dostatečně očištěn, aby bylo

Více

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky

01 - Vlastní diagnostika. 01-1 Vlastní diagnostika I. Vlastnosti vlastní diagnostiky. Technická data vlastní diagnostiky FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 - vstrikování 01 \ 01 - Vlastní diagnostika 01-1 Vlastní diagnostika I Vlastnosti vlastní diagnostiky Vlastní diagnostika sleduje jen cást vstrikovacího a zapalovacího

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA

DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA DIAGNOSTICKÉ LISTY SPOJKA OBSAH LIST È. TÌŽKÝ CHOD PØI ZAØAZENÍ PØEVODOVÉHO STUPNÌ, NOVÁ SPOJKA... 1 VOZIDLO SE BLOKUJE, SKORO NOVÁ SPOJKA... 2 PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY... 3 RÁNY PØI ZAPÍNÁNÍ SPOJKY... 4 VOZIDLO

Více

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! KAŽDÝ DRUHÝ NA SVĚTĚ JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU! SP21-30 Automatická převodovka 01M v OCTAVII je ztělesněním vyzrálé techniky v oblasti samočinně řadicích převodovek. Tato automatická převodovka

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass.

COMPASS, Prelátská 13/8, Praha 9, 198 00, CZ; tel.: 281 863 061, 281 862 427 fax: 281 864 321 e-mail: info@cmps.cz internet: www.compass. Vodní pumpa klínový øemen FAV-FEL 1,3 Vodní pumpa 4-drážkový øemen FAV-FEL 1,3 SK0003 047 121 011 A SK0039 047 121 011 Rozdìlovaè FAV-FEL 1,3 SK0051 115 911 000 Palec rozdìlovaèe Š105-Š120-FAV-FEL 1,3

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11.

Servis (!) ..' Dílenská pøíruèka FELICIA. I Servisní prohlídky a údržba I ~ Servisní služby. Technické informace. 500.5201.00.15 Vydání 11. Servis (!) ' Dílenská pøíruèka FELICIA I Servisní prohlídky a údržba I ~ ~, Servisní služby Technické informace 50052010015 Vydání 1194 I! ~I -I!! Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci

Více

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1

01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot. Zásady bezpecnosti. Nactení bloku namerených. 01-5 strana1 FABIA2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstrikování 01 "y 01-5 Vlastní diagnostika V. Bloky namerených hodnot Zásady bezpecnosti práce Je-Ii pri zkušebních jízdách treba použít kontrolní a mericí prístroje,

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94

Servis 8! FELICIA. I Podvozek. služby. Technické informace. - 500.5206.00.15 Vydání 11.94 - Servis 8! Dílenská FELCA pøíruèka Podvozek / Servisní služby Technické informace - 50052060015 Vydání 1194 ị ~ - / - Dílenská pøíruèka je urèena výhradnì pro potøebu v rámci servisní sítì ŠKODA Její

Více

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače

TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5. Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPA05 a TEMPA06 TEMPOMAT VW T5 Montážní návod Fabia II, Roomster, T5 s/bez počítače TEMPOMAT VW T5 Sada dodatečné montáže tempomatu obsahuje: Spínač směrových světel s ovládáním tempomatu 1ks Postup

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

OBSH Seznam použitých symbolù... 9 1 ÚVOD 11 2 DO TERÉNU I N SILNICI 15 2.1 Definice terénního vozidla... 17 2.2 Základní technické pøedpisy... 18 2.3 Od tvrdých tereòákù k vozidlùm pro volný èas... 18

Více

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia

Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia Kodování a přizpůsobení jednotek Fábia 1. centrální řídící jednotka BSG (adresa 9) kódování (funkce 7) výbava aktivace funkce EKP (od 7/1) předčerpání paliva po otevření dveří hodnota 16384 zadní stěrač

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012

Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green-E-Line TC, Ing. Marek Jež 18.4.2012 Škoda Octavia Green e Line Základní informace 1. Trak ní baterie (VN - Baterie) Technologie Typ lánk Li-Ion Cylindrické lánky JohnsonControls-Saft

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí)

kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) AIRBAG Jednotka 15 - přizpůsobení funkce 10 1- deaktivován Kanál 01 airbag spolujezdce BRZDY kódování Jednotka 03 kódovaní funkce 7 (nastavení podle typu motoru a hnacího ústrojí) 1J0 907 379 D 12812 1J0

Více

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně

Automatická poloha neutrálu. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Tato funkce je k dispozici na vozidlech s následujícími funkcemi: Automatická převodovka Plně automatickým systémem Opticruise (vozidla bez spojkového pedálu). Pro zvýšení komfortu

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení

ŠKODA OCTAVIA. 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení ŠKODA OCTAVIA 1.600i, 1.800i - 20 V, 1.800 Turbo - 20V Motor AEH, AKL, AGN, AGV S posilovaèem øízení Objednací èislo: YKM 309 003 (1AU10600E/6+MAN039/1) Klimatizace pro dodateènou montáž Železnièní 469/4,

Více

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA

CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW/ŠKODA Dekadický Hexadec Blikací Význam chyby kód chyby kód kód 00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace 00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL 00258 0102 1113 Elektromagnetický

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/75 kw Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BGU Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,6/75 kw Kód motoru BGU Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka

Praga AN 1:20. www.hzscr.cz. Hasièská vystøihovánka Oficiální premiéru si tento malý nákladní automobil odbyl na Mezinárodním pražském autosalonu poøádaném roku 92. Samotné zkrácené oznaèení nového vozu písmeny AN napovídalo o tomto automobilu trochu více.

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více