Měnový kurz a mezinárodní měnový systém

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnový kurz a mezinárodní měnový systém"

Transkript

1 Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz Poměr, v němž jsou navzájem směňovány jednotlivé národní a nadnárodní měny = cena jedné měny vyjádřená v měně druhé Měnový pár Měnový trh Tržní měnový kurz Dvě měny, jejichž kvantitativní vztah je vyjádřen měnovým kurzem. V nejširším pohledu všechny měny, s nimiž se na světových trzích obchoduje. Utváří se na měnovém trhu vzájemnou interakcí poptávky a nabídky Základní vztahy na měnovém trhu se řídí stejnými principy jako vztahy na trhu ostatních komodit. Růst poptávky po určité měně zvyšuje cenu této měny, růst nabídky cenu naopak snižuje. 1

2 Přímá kotace Počet jednotek domácí měny, které je potřeba vydat na nákup jedné jednotky zahraniční měny 25 CZK/EUR (25 korun za 1 euro) pro ČR Nepřímá kotace Cena domácí měny v jednotkách měny zahraniční 0,04 EUR/CZK (0,04 eura za 1 korunu) pro ČR Depreciace Apreciace Znehodnocení kurzu - měnový kurz měny jedné země vůči měně jiné zemi poklesne pro ČR - cena EUR se zvýší Zhodnocení kurzu - měnový kurz měny jedné země vůči měně jiné země vzroste pro ČR cena EUR se sníží Devalvace Snížení oficiálního (ústředního) měnového kurzu (centrální parity) země úprava kurzu centrální bankou pro ČR - cena EUR vzroste Revalvace Zvýšení oficiálního měnového kurzu (centrální parity) země úprav kurzu centrální bankou pro ČR cena EUR se sníží 2

3 Aktuální kurz Termínový kurz Nominální kurz Reálný kurz Efektivní kurz Nesměnitelné měny Směnitelné měny Spotový - udává cenu, za níž můžeme určitou měnu koupit (prodat) k dnešnímu dni s vypořádáním do dvou obchodních dnů od jeho uzavření (čas.hledisko hned) Forwardový - vyjadřuje cenu, za niž můžeme určitou měnu koupit (prodat) k určitému datu v budoucnosti (čas.hledisko momentální závazek do budoucna) Kurz, při kterém může jednotlivec směnit měnu jedné země za měnu jiné země kurzy z oficiálních bankovních lístků (cena měny) Cena měny vyjádřená ve zboží - množství zboží, které lze za tuto měnu nakoupit v zahraničí : množstvím zboží, které lze za stejnou měnu nakoupit na domácím trhu Vážený průměr kurzu domácí měny vůči vybraným zahraničním měnám, kde vahami je podíl příslušných měn na zahraničním obchodě domácí ekonomiky Lze vypočítat jak nominální, tak reálný efektivní kurz, pro hodnocení vývoje efektivního kurzu sledujeme vývoj efektivního kurzu vyjádřený indexem Neobchodují se na mezinárodním měnovém trhu, kurz je určován administrativními rozhodnutími (politickými zájmy) Obchodují se na mezinárodním měnovém trhu, jejich ceny (měnové kurzy jsou ovlivněny nabídkou a poptávkou po nich 3

4 Statické vyjádření reálného kurzu R reálný kurz ve statickém vyjádření E D/F... nominální kurz domácí a zahraniční měny P D domácí agregátní cenová úroveň vyjádřená cenou domácího spotřebního koše P F zahraniční agregátní cenová úroveň vyjádřená cenou zahraničního spotřebního koše Porovnává vnitřní a vnější sílu domácí měny tj. kolik daného spotřebního koše si můžeme koupit doma oproti zahraničí. Dynamické vyjádření reálného kurzu I R index reálného kurzu E t nominální kurz na konci sledovaného období E t-1 nominální kurz v základním (výchozím) období Π D domácí míra inflace v období t-1 až t Π F zahraniční míra inflace v období t-1 až t Růst indexu = reálné znehodnocení depreciace Stimulace zahraniční poptávky po domácím zboží a po domácích službách Pokles indexu = reálné zhodnocení apreciace Stimulace tuzemské poptávky po zahraničním zboží a službách 4

5 Teorie měnového kurzu Měnový kurz je jako každá cena určován vývojem nabídky a poptávky po dané měně na měnovém trhu. Teorie měnového kurzu se snaží vysvětlit základní faktory, jež ovlivňují vzájemný vztah mezi nabízeným a poptávaným množstvím jednotlivých měn na mezinárodním měnovém trhu. Liší se v tom, jaké faktory jsou rozhodující. Budeme sledovat dva faktory: Parita kupní síly dlouhodobá determinanta měnového kurzu Nekrytá parita úrokových sazeb krátkodobá determinanta měnového kurzu 5

6 Teorie parity kupní síly -historicky první teoretický přístup k determinaci měnového kurzu (kořeny v 16. století), úzce spjato s rozvojem kvantitativní teorie peněz Tam, kde je peněz nedostatek, jsou ceny nižší, než tam, kde je masa (zásoba) peněz větší. Proto je oprávněné směňovat menší částky v jedné zemi za větší částky v zemi druhé (Domingo de Baňez, 1594) v každém okamžiku je reálná parita (rovnost, rovnocennost, srovnatelnost) mezi zeměmi vyjádřena poměrem kupní síly peněz v jedné zemi a kupní síly peněz v druhé zemi (Gustav Cassel, 1918) Teorie parity kupní síly byla dominantním přístupem v době, kdy rozhodující podíl mezinárodních plateb připadal na mezinárodní směnu zboží. Dnes je základem pro práci s reálnými kurzy, pro vyjadřování relativních cenových úrovní jednotlivých zemí. Žádný z moderních přístupů nepopírá dlouhodobý vliv parity kupní síly na úroveň měnového kurzu. 6

7 Zákon jedné ceny V pozadí teorie parity kupní síly. Při neexistenci transakčních nákladů by se mělo obchodovat stejné zboží za stejnou cenu. P i D domácí cena i-tého zboží P i F zahraniční cena i-tého zboží E D/F nominální měnový kurz zapsaný v přímé kotaci Rovnost korunové ceny i-tého zboží v domácí ekonomice a korunové ceny i-tého zboží v zahraničí (stejně Kč doma i venku) Nákup daného zboží v relativně levnější zemi a okamžitý Zbožová arbitráž prodej v relativně dražší zemi. Arbitrážní procesy budou probíhat, dokud bude prostor pro arbitrážní zisk Zboží se nakoupí v relativně levnější zemi Prodá se v relativně dražší zemi Vzroste arbitrážní poptávka v levnější zemi Roste arbitrážní nabídka v dražší zemi Roste tuzemská cena Klesá cena v zahraničí 7

8 Transakční náklady Ve skutečnosti se cena nevyrovná - existují transakční náklady arbitráže skončí dříve, než dojde k vyrovnání cen. Cenová odchylka odpovídá výši transakčních nákladů. Čím větší jsou transakční náklady, tím větší mohou být rozdíly v cenách stejného zboží po přepočtu na společnou měnu. Fyzické překážky Obchodně-politické bariéry Marketingové náklady Refinanční náklady Rizika v mezinárodním obchodě dopravní a skladové náklady tarifní i netarifní překážky dovozu a vývozu finanční a časové náklady na vyhledání obchodních partnerů, vybudování distribuční sítě, na reklamu délka období pro provedení arbitráže a výše úrokových sazeb náklady spojené s komerčními i politickými riziky 8

9 Absolutní verze parity kupní síly Nominální měnový kurz odpovídá poměru domácí agregátní cenové úrovně a zahraniční agregátní cenové úrovně E D/F nominální kurz domácí a zahraniční měny napsaný v přímé kotaci P D domácí agregátní cenová úroveň P F zahraniční agregátní cenová úroveň V praxi se vyjadřuje jako poměr domácího a zahraničního cenového koše. Pokud je poměr na obou stranách rovnice stejný, vnitřní a vnější kupní síly domácí (ale i zahraniční) měny jsou stejné. Parita kupní síly je tedy rovnost vnitřní a vnější kupní síly. Cena domácího spotřebního koše nižší Domácí zboží levnější Příliv zahraniční poptávky Měna se zhodnocuje Ceny obou košů se vyrovnají Vnitřní i vnější kupní síla se vyrovnají. 9

10 Koeficient ERDI (Exchange Rate Deviation Index) ERDI Koeficient odchylky směnného kurzu, kvantifikuje stupeň nadhodnocení/podhodnocení nom. kurzu vůči paritě E D/F nominální kurz E PPP kurz odpovídající paritě kupní síly Cena českého spotřebního koše CZK Měnový kurz 27 CZK/EUR Kurz parity kupní síly 18 CZK/EUR Koeficient ERDI = 1,5 Cena německého spotřebního koše 1000 EUR Čím je koeficient ERDI vyšší než hodnota 1, tím je domácí měna oproti paritě více podhodnocena, domácí spotřební koš je levnější. Čím je země vyspělejší a bohatší, tím je její kurz vyšší, než by odpovídalo paritě. Země s podhodnocenou měnou láká turisty a kapitál, Země s nadhodnocenou měnou je pro turisty a investory drahá,ale těží ze zapojení do mezinárodního obchodu. 10

11 Relativní verze parity kupní síly Změny nominálního kurzu v čase měly by odpovídat změnám domácích a zahraničních cen tak, aby byl zachován konstantní poměr vnitřní a vnější kupní síly v čase. Index nominálního kurzu by měl odpovídat poměru domácí míry inflace zvětšené o jednotku a zahraniční míry inflace zvětšené o jednotku E T nominální kurz na konci období Π D domácí míra inflace v období t-1 až t E T-1 nominální kurz v základním období Π F zahraniční míra inflace v období t-1 až t Pak po úpravě: Jestliže domácí míra inflace je 5% a zahraniční míra je 2%, nominální měnový kurz by se měl znehodnotit cca o 3 %. Růst domácí agregátní cenové hladiny Snížení konkurence schopnosti zboží Odliv domácí poptávky do zahraničí Znehodnocení kurzu do úrovně dlouhodobě rovnovážného poměru vnitřní a vnější kupní síly domácí měny Za stejných podmínek musí být domácí inflace kompenzována nominálním znehodnocením měnového kurzu. 11

12 Teorie (podmínka) nekryté parity úrokových sazeb S liberalizací kapitálových toků roste podíl transakcí investorů na celkových mezinárodních platbách. Část kapitálových převodů k transakční obsluze mezinárodního obchodu je stále menší, pro vývoj měnového kurzu v krátkém období jsou rozhodující poptávky investorů po jednotlivých aktivech, kritéria očekávaného výnosu, rizika a likvidity. Předpoklady pro podmínku : Dvě aktiva korunová a eurová depozita Dokonalá kapitálová mobilita Obě aktiva dokonalými substituty Ceny na trhu produktů se přizpůsobují ve vztahu k cenám na trhu aktiv relativně pomalu Za těchto předpokladů se investoři rozhodují pouze podle očekávané míry výnosnosti Porovnáváme dvě investice: Do korunových depozit s domácí úrokovou sazbou i CZK Směna za eura na spotovém devizovém kurzu při aktuálním měnovém kurzu E t investice do eurových depozit se zahraniční úrokovou sazbou i EUR 12

13 po úpravě I nominální hodnota počáteční investice v korunách E e t+1 očekávaný kurz na konci období E t nominální kurz v základním období i CZK domácí úroková sazba i EUR zahraníční úroková sazba Pro rovnovážnou situaci musí být výsledek z transakcí stejný, k porovnání musíme investici do eurových depozit převést zpět na koruny budoucím očekávaným měnovým kurzem E t+1 Podmínka nekryté parity úrokových sazeb očekávaná míra výnosnosti korunových depozit vyjádřená v korunách se rovná očekávané míře výnosnosti eurových depozit vyjádřená také v korunách Není-li podmínka splněna, jedno z depozit má vyšší očekávanou míru výnosnosti Investoři budou zvyšovat poptávku po tomto depozitu Adekvátní změny nominálního měnového kurzu Obnovení rovnováhy měr výnosnosti Očekávaný výnos z investice do zahraničních depozit má dvě složky úrok a očekávaná změna měnového kurzu (očekávaná depreciace domácí měny výnos zvyšuje, apretace snižuje) Jestliže jsou domácí úrokové sazby vyšší než zahraniční úrokové sazby, investoři očekávají znehodnocení domácí měny (a naopak) očekávané míry výnosnosti jsou ale stejné Pokud za stejných podmínek roste domácí úroková míra, měnový kurz se zhodnocuje (a naopak) 13

14 Kurzové režimy (systémy) Kurzový režim soubor pravidel uplatňovaných centrálními měnovými autoritami při řízení měnového kurzu Režim tradičního pevného (fixního) kurzu s oscilačními pásmy Centrální banka vyhlašuje centrální paritu (ústřední kurz) a příslušná pásma oscilace, v jejichž rámci se může tržní měnový kurz volně pohybovat (např.±1%). Při opuštění oscilačních pásem centrální banka intervenuje. Nadměrné zhodnocování Nadměrné znehodnocování Centrální banka prodává domácí měnu za příslušnou zahraniční zvyšuje se nabídka domácí měny zvyšuje se množství domácí měny v oběhu - zvyšují se devizové rezervy centrální banky Centrální banka bude nakupovat zahraniční měnu za domácí stahuje domácí měnu z oběhu devizové rezervy klesají. Sterilizace při přílišném zhodnocování domácí měny Prodej domácí měny za zahraniční a zároveň domácích cenných papírů na volném trhu za účelem snižování peněžní zásoby domácí měny Sterilizační operace ve prospěch domácí měny Nákup domácí měny za zahraniční (stahování z oběhu) a zároveň nákup cenných papírů zvyšuje peněžní zásobu domácí měny 14

15 Centrální parita může být vyjádřena k jedné měně nebo i vůči koši vybraných zahraničních měn. Devalvace domácí měny cena zahraniční měny vyjádřená v jednotkách měny domácích vzroste centrální parita v přímé kotaci se zvýší Revalvace domácí měny cena zahraniční měny v jednotkách měny domácí poklesne centrální parita v přímé kotaci se sníží Podle MMF v roce 2005 používalo 50 zemí (mmj. Kypr, Dánsko, Slovensko, Slovinsko) Důsledky použití tohoto systému příliš časté změny centrální parity snižují důvěryhodnost takovéhoto stanovování kurzu a zvyšují riziko mezinárodních ekonomických transakcí umožňují pružnější přizpůsobování měnového kurzu tržním faktorům 15

16 Crawling peg oscilační pásmo ±1 % /Crawling band širší oscilační pásmo Režim kurzu s pravidelnými změnami ústředního kurzu V roce 2005 používalo cca 10 zemí, mmj. Maďarsko a Polsko Currency Board Režim pevného kurzu bez pásem oscilace vůči konkrétní zahraniční měně. Emise nových peněz pouze při růstu devizových rezerv. Centrální banka ztrácí autonomii. V roce 2005 používalo 7 zemí (mmj. Bulharsko, Estonsko a Litva). Kurzové uspořádání bez existence samostatné měny Funkci platidla přebírá místo domácí měny měna jiné země nebo měna měnové unie, kam země patří. Země se tím vzdává vlastní měnové politiky. Režim pohyblivého kurzu (floating) Centrální banka nemá povinnost intervenovat na měnovém trhu (příležitostně intervenuje také v závislosti na vývoji vybraných makroekonomických indikátorů řízený /nečistý floating) v roce 2005 uplatňovalo více než 50 zemí (Česká republika, Rumunsko, Chorvatsko, Rusko ad.) Režim volně plovoucího kurzu (čistý, volný floating) hodnota kurzu determinována pouze působením tržních sil bez působení centrálních měnových autorit (USA, Velká Británie, Japonsko, Švýcarsko, Švédsko ad.) 16

17 Příklad Currency Board EUR/LTL MEO 17

18 . Kurzová politika ČR = úzká součást měnové politiky CB 1993 vznik CZK Fixní kurz ke koši 5 měn (USD, DEM, ATS, FRF, CHF) Od 5/1993 koš 2 měn (DEM=65%, USD=35%) 18

19 . Kurzová politika ČR Fixní kurz: nominální kotva transformace Cíl: zabránit roztočení depreciačně inflační spirály Nižší míra inflace než v ostatní TE Inflace způsobena i narovnáváním struktury relativních cen, které byly deformovány před 1989 regulací Kladný infl. diferenciál apreciace CZK 19

20 . Kurzová politika ČR Domácí úrokové sazby převyšovaly zahraniční příliv kapitálu, tlak na posílení měny CB intervence proti CZK odprodej CZK, nákup deviz 1995 zavedena externí směnitelnost CZK blížící se plné směnitelnosti, liberalizace peněžních toků 20

21 Kurzová politika ČR rozšíření oscilačního pásma CZK 1997 mírná měnová krize kombinace ekonomických faktorů (saldo BÚ PB/ HDP, klesající poměr devizových rezerv, krach drobných bank atd.) Očekávání znehodnocení koruny CB kurzové intervence neúspěšné Důsledek: přechod na floating 5/

22 . Restriktivní politika CB Kurzová politika ČR Cíl: dodržení míry inflace v rámci cílového inflačního pásma Vysoká repo-sazba Útlum domácí poptávky a pokles inflace z 11 % v 1998 na 2 % v 1999 Negativní dopad na domácí výrobce Od 1998 FDI nárůst aktivního salda finančního účtu 22

23 Kurzová politika ČR apreciace CZK vůči EUR 2004 se vstupem do EU závazek přijmout v budoucnu Sledování maastrichtských konvergenčních kriterií Pravidelné monitorovací zprávy (MF + CB) 23

24 Kurzová politika ČR. Česká národní banka se rozhodla používat kurz koruny jako další nástroj měnové politiky. Rozhodnutí držet kurz koruny poblíž hladiny 27 Kč za euro vyvolalo živou diskuzi odborné i široké veřejnosti. V této veřejné debatě se objevuje řada mýtů, na které ČNB musí reagovat. ČNB se zavázala bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 korun za euro. Na silnější straně hladiny 27 CZK/EUR ČNB svými intervencemi na devizovém trhu, tj. prodejem korun a nákupy cizích měn, brání koruně v dalším posilování. Na slabší straně hladiny 27 CZK/EUR nechává ČNB kurz koruny plovat dle vývoje nabídky a poptávky na devizovém trhu. Tento závazek bude platit tak dlouho, dokud ČNB nezíská jistotu, že významně kleslo riziko podstřelování inflačního cíle ve výši 2 %. Jak uvádí prohlášení bankovní rady ČNB zveřejněné po posledním měnověpolitickém jednání, bankovní rada rozhodla o pokračování používání kurzu jako nástroje měnové politiky nejméně do roku Smyslem tohoto dlouhodobého závazku je poskytnout podnikům a vlastně celé ekonomice zcela mimořádnou míru jistoty ohledně vývoje kurzu koruny. 24

25 . Vývoj CZK/EUR 25

26 Vývoj CZK/EUR 26

27 . Vývoj CZK/USD 27

28 . Shrnutí Měnový trh, měnové kurzy základní pojmy Teorie měnového kurzu Měnové režimy Kurzová politika ČR 28

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

Mezinárodní měnové a finanční vztahy

Mezinárodní měnové a finanční vztahy Mezinárodní obchod I. Lecture 9 Mezinárodní měnové a finanční vztahy Teorie kurzu a kurzová politika Renata Mudrová Obsah přednášky/semináře Měnový kurz: Definice, přímá a nepřímá kotace Valuta v. Deviza

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé.

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. 9. kapitola Měnový kurz Úvod Měnový kurz silně ovlivňuje mezinárodní směnu statků a služeb, ale i přesuny kapitálu mezi jednotlivými státy. V této kapitole se budeme zabývat tzv. nominálním měnovým kurzem,

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Obsah přednášky/semináře. Mezinárodní obchod I. Mezinárodní transakce. Nominální měnový kurz. Reálný měnový kurz 4.8.2015

Obsah přednášky/semináře. Mezinárodní obchod I. Mezinárodní transakce. Nominální měnový kurz. Reálný měnový kurz 4.8.2015 Mezinárodní obchod I. Lecture 9 Mezinárodní měnové a finanční vztahy Teorie kurzu a kurzová politika Renata Mudrová Obsah přednášky/semináře Měnový kurz: efinice, přímá a nepřímá kotace Valuta v. eviza

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y

Základní tvar NX. Pokud Y roste, roste rovněž M, konkrétně výraz m*y. NX tedy klesá, časem se stane záporný. NX = X - Ma - my 0 Y Zahraniční vztahy Zahraniční obchod Rozlišujeme vývoz a dovoz. Vývoz: roste domácí Y někdo ze zahraničí si kupuje naše statky Dovoz: klesá domácí Y: peníze použité na dovoz, již nelze použít na domácí

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

M = Ma + m YD NX = X M vždy

M = Ma + m YD NX = X M vždy Makroekonomie magisterský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2011 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Cvičení téma 2 Čistý export, měnový kurz, rozšířený model důchod výdaje. Obsah. 4) Čistý export.

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

N_MF_B Mezinárodní finance B 4. Devizové operace forwardové operace uzavřená a otevřená devizová pozice, hedging swapové devizové operace. Parita úrokové míry Nekrytá úroková parita - Covered Covered Interest

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace

Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Cenová konvergence české ekonomiky současný stav a implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí MZLU, Brno, 8. 9. březen 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III)

www.thunova.cz Shrnutí z učebnice Makroekonomie Pavelka (III) KAPITOLA 1 - ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice

zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz v ekonomice Měnová politika impuls (změna úrokové sazby) Nominální šoky tlačí na růst celkové cenové hladiny Finanční trhy zprostředkování impulsu dále do ekonomiky Změna chování ekonomických subjektů množství peněz

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.).

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. Devizový kurz - cena deviz (bezhotovostní cizí peníze ve formě zůstatků na účtech, směnek, šeků apod.). Měnové kurzy Měnový kurz (foreign exchange rate, FX rate, forex rate) je poměr, v jakém se směňují dvě navzájem cizí měny, nebo-li cena jedné měny vyjádřená v jiné měně. Volně směnitelné měny kurz je určován

Více

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2

Shrnutí kapitoly 1 Shrnutí kapitoly 2 Shrnutí kapitoly 1 Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny. Hlavním rysem moderní ekonomie je rozlišení mezi popisem

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Cíl: celková charakteristika měnových krizí včetně konkrétních historických příkladů

Cíl: celková charakteristika měnových krizí včetně konkrétních historických příkladů Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2004/05, letní semestr Magisterské studium, kombinovaná forma, obor Finance a finanční služby Předmět: Měnové a finanční krize Přednášející: Doc.

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA MĚNOVÝCH KURZŮ VE VZTAHU K ÚROKOVÝM MÍRÁM VYBRANÝCH ZEMÍ Bc. Eva Jiříkovská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 ZADÁVACÍ LIST Prohlašuji: Tuto práci

Více

Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Makroekonomie. základní kurz. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Makroekonomie. základní kurz. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Makroekonomie základní kurz Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Plán přednášek Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Výdaje a rovnovážný produkt Peníze Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářský

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

11. kapitola Měnová politika shrnutí

11. kapitola Měnová politika shrnutí 11. kapitola Měnová politika shrnutí Úvod Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictvím peněžního trhu. Provádí ji zpravidla téměř vždy centrální banka konkrétní země, a to většinou nezávisle

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Makroekonomie. základní kurz

Makroekonomie. základní kurz Makroekonomie základní kurz Plán přednášek Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Výdaje a rovnovážný produkt Peníze Agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářský růst a cyklus Nezaměstnanost

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Deriváty termínové operace

Deriváty termínové operace Deriváty termínové operace Deriváty jsou termínové obchody, které jsou odvozeny od obchodů s jinými, tzv. podkladovými aktivy. Termínové obchody - obchody, které jsou sjednány v okamžiku podpisu kontraktu

Více

Model IS-LM. Křivka IS

Model IS-LM. Křivka IS Model IS-LM Křivka IS Doposud jsme při zkoumání rovnováhy v krátkém období předpokládali, že plánované investice firem jsou autonomní veličinou (I P = Ia). Ve skutečnosti však výše investic v ekonomice

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více