Měnový kurz a mezinárodní měnový systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnový kurz a mezinárodní měnový systém"

Transkript

1 Měnový kurz a mezinárodní měnový systém Měnový kurz Poměr, v němž jsou navzájem směňovány jednotlivé národní a nadnárodní měny = cena jedné měny vyjádřená v měně druhé Měnový pár Měnový trh Tržní měnový kurz Dvě měny, jejichž kvantitativní vztah je vyjádřen měnovým kurzem. V nejširším pohledu všechny měny, s nimiž se na světových trzích obchoduje. Utváří se na měnovém trhu vzájemnou interakcí poptávky a nabídky Základní vztahy na měnovém trhu se řídí stejnými principy jako vztahy na trhu ostatních komodit. Růst poptávky po určité měně zvyšuje cenu této měny, růst nabídky cenu naopak snižuje. 1

2 Přímá kotace Počet jednotek domácí měny, které je potřeba vydat na nákup jedné jednotky zahraniční měny 25 CZK/EUR (25 korun za 1 euro) pro ČR Nepřímá kotace Cena domácí měny v jednotkách měny zahraniční 0,04 EUR/CZK (0,04 eura za 1 korunu) pro ČR Depreciace Apreciace Znehodnocení kurzu - měnový kurz měny jedné země vůči měně jiné zemi poklesne pro ČR - cena EUR se zvýší Zhodnocení kurzu - měnový kurz měny jedné země vůči měně jiné země vzroste pro ČR cena EUR se sníží Devalvace Snížení oficiálního (ústředního) měnového kurzu (centrální parity) země úprava kurzu centrální bankou pro ČR - cena EUR vzroste Revalvace Zvýšení oficiálního měnového kurzu (centrální parity) země úprav kurzu centrální bankou pro ČR cena EUR se sníží 2

3 Aktuální kurz Termínový kurz Nominální kurz Reálný kurz Efektivní kurz Nesměnitelné měny Směnitelné měny Spotový - udává cenu, za níž můžeme určitou měnu koupit (prodat) k dnešnímu dni s vypořádáním do dvou obchodních dnů od jeho uzavření (čas.hledisko hned) Forwardový - vyjadřuje cenu, za niž můžeme určitou měnu koupit (prodat) k určitému datu v budoucnosti (čas.hledisko momentální závazek do budoucna) Kurz, při kterém může jednotlivec směnit měnu jedné země za měnu jiné země kurzy z oficiálních bankovních lístků (cena měny) Cena měny vyjádřená ve zboží - množství zboží, které lze za tuto měnu nakoupit v zahraničí : množstvím zboží, které lze za stejnou měnu nakoupit na domácím trhu Vážený průměr kurzu domácí měny vůči vybraným zahraničním měnám, kde vahami je podíl příslušných měn na zahraničním obchodě domácí ekonomiky Lze vypočítat jak nominální, tak reálný efektivní kurz, pro hodnocení vývoje efektivního kurzu sledujeme vývoj efektivního kurzu vyjádřený indexem Neobchodují se na mezinárodním měnovém trhu, kurz je určován administrativními rozhodnutími (politickými zájmy) Obchodují se na mezinárodním měnovém trhu, jejich ceny (měnové kurzy jsou ovlivněny nabídkou a poptávkou po nich 3

4 Statické vyjádření reálného kurzu R reálný kurz ve statickém vyjádření E D/F... nominální kurz domácí a zahraniční měny P D domácí agregátní cenová úroveň vyjádřená cenou domácího spotřebního koše P F zahraniční agregátní cenová úroveň vyjádřená cenou zahraničního spotřebního koše Porovnává vnitřní a vnější sílu domácí měny tj. kolik daného spotřebního koše si můžeme koupit doma oproti zahraničí. Dynamické vyjádření reálného kurzu I R index reálného kurzu E t nominální kurz na konci sledovaného období E t-1 nominální kurz v základním (výchozím) období Π D domácí míra inflace v období t-1 až t Π F zahraniční míra inflace v období t-1 až t Růst indexu = reálné znehodnocení depreciace Stimulace zahraniční poptávky po domácím zboží a po domácích službách Pokles indexu = reálné zhodnocení apreciace Stimulace tuzemské poptávky po zahraničním zboží a službách 4

5 Teorie měnového kurzu Měnový kurz je jako každá cena určován vývojem nabídky a poptávky po dané měně na měnovém trhu. Teorie měnového kurzu se snaží vysvětlit základní faktory, jež ovlivňují vzájemný vztah mezi nabízeným a poptávaným množstvím jednotlivých měn na mezinárodním měnovém trhu. Liší se v tom, jaké faktory jsou rozhodující. Budeme sledovat dva faktory: Parita kupní síly dlouhodobá determinanta měnového kurzu Nekrytá parita úrokových sazeb krátkodobá determinanta měnového kurzu 5

6 Teorie parity kupní síly -historicky první teoretický přístup k determinaci měnového kurzu (kořeny v 16. století), úzce spjato s rozvojem kvantitativní teorie peněz Tam, kde je peněz nedostatek, jsou ceny nižší, než tam, kde je masa (zásoba) peněz větší. Proto je oprávněné směňovat menší částky v jedné zemi za větší částky v zemi druhé (Domingo de Baňez, 1594) v každém okamžiku je reálná parita (rovnost, rovnocennost, srovnatelnost) mezi zeměmi vyjádřena poměrem kupní síly peněz v jedné zemi a kupní síly peněz v druhé zemi (Gustav Cassel, 1918) Teorie parity kupní síly byla dominantním přístupem v době, kdy rozhodující podíl mezinárodních plateb připadal na mezinárodní směnu zboží. Dnes je základem pro práci s reálnými kurzy, pro vyjadřování relativních cenových úrovní jednotlivých zemí. Žádný z moderních přístupů nepopírá dlouhodobý vliv parity kupní síly na úroveň měnového kurzu. 6

7 Zákon jedné ceny V pozadí teorie parity kupní síly. Při neexistenci transakčních nákladů by se mělo obchodovat stejné zboží za stejnou cenu. P i D domácí cena i-tého zboží P i F zahraniční cena i-tého zboží E D/F nominální měnový kurz zapsaný v přímé kotaci Rovnost korunové ceny i-tého zboží v domácí ekonomice a korunové ceny i-tého zboží v zahraničí (stejně Kč doma i venku) Nákup daného zboží v relativně levnější zemi a okamžitý Zbožová arbitráž prodej v relativně dražší zemi. Arbitrážní procesy budou probíhat, dokud bude prostor pro arbitrážní zisk Zboží se nakoupí v relativně levnější zemi Prodá se v relativně dražší zemi Vzroste arbitrážní poptávka v levnější zemi Roste arbitrážní nabídka v dražší zemi Roste tuzemská cena Klesá cena v zahraničí 7

8 Transakční náklady Ve skutečnosti se cena nevyrovná - existují transakční náklady arbitráže skončí dříve, než dojde k vyrovnání cen. Cenová odchylka odpovídá výši transakčních nákladů. Čím větší jsou transakční náklady, tím větší mohou být rozdíly v cenách stejného zboží po přepočtu na společnou měnu. Fyzické překážky Obchodně-politické bariéry Marketingové náklady Refinanční náklady Rizika v mezinárodním obchodě dopravní a skladové náklady tarifní i netarifní překážky dovozu a vývozu finanční a časové náklady na vyhledání obchodních partnerů, vybudování distribuční sítě, na reklamu délka období pro provedení arbitráže a výše úrokových sazeb náklady spojené s komerčními i politickými riziky 8

9 Absolutní verze parity kupní síly Nominální měnový kurz odpovídá poměru domácí agregátní cenové úrovně a zahraniční agregátní cenové úrovně E D/F nominální kurz domácí a zahraniční měny napsaný v přímé kotaci P D domácí agregátní cenová úroveň P F zahraniční agregátní cenová úroveň V praxi se vyjadřuje jako poměr domácího a zahraničního cenového koše. Pokud je poměr na obou stranách rovnice stejný, vnitřní a vnější kupní síly domácí (ale i zahraniční) měny jsou stejné. Parita kupní síly je tedy rovnost vnitřní a vnější kupní síly. Cena domácího spotřebního koše nižší Domácí zboží levnější Příliv zahraniční poptávky Měna se zhodnocuje Ceny obou košů se vyrovnají Vnitřní i vnější kupní síla se vyrovnají. 9

10 Koeficient ERDI (Exchange Rate Deviation Index) ERDI Koeficient odchylky směnného kurzu, kvantifikuje stupeň nadhodnocení/podhodnocení nom. kurzu vůči paritě E D/F nominální kurz E PPP kurz odpovídající paritě kupní síly Cena českého spotřebního koše CZK Měnový kurz 27 CZK/EUR Kurz parity kupní síly 18 CZK/EUR Koeficient ERDI = 1,5 Cena německého spotřebního koše 1000 EUR Čím je koeficient ERDI vyšší než hodnota 1, tím je domácí měna oproti paritě více podhodnocena, domácí spotřební koš je levnější. Čím je země vyspělejší a bohatší, tím je její kurz vyšší, než by odpovídalo paritě. Země s podhodnocenou měnou láká turisty a kapitál, Země s nadhodnocenou měnou je pro turisty a investory drahá,ale těží ze zapojení do mezinárodního obchodu. 10

11 Relativní verze parity kupní síly Změny nominálního kurzu v čase měly by odpovídat změnám domácích a zahraničních cen tak, aby byl zachován konstantní poměr vnitřní a vnější kupní síly v čase. Index nominálního kurzu by měl odpovídat poměru domácí míry inflace zvětšené o jednotku a zahraniční míry inflace zvětšené o jednotku E T nominální kurz na konci období Π D domácí míra inflace v období t-1 až t E T-1 nominální kurz v základním období Π F zahraniční míra inflace v období t-1 až t Pak po úpravě: Jestliže domácí míra inflace je 5% a zahraniční míra je 2%, nominální měnový kurz by se měl znehodnotit cca o 3 %. Růst domácí agregátní cenové hladiny Snížení konkurence schopnosti zboží Odliv domácí poptávky do zahraničí Znehodnocení kurzu do úrovně dlouhodobě rovnovážného poměru vnitřní a vnější kupní síly domácí měny Za stejných podmínek musí být domácí inflace kompenzována nominálním znehodnocením měnového kurzu. 11

12 Teorie (podmínka) nekryté parity úrokových sazeb S liberalizací kapitálových toků roste podíl transakcí investorů na celkových mezinárodních platbách. Část kapitálových převodů k transakční obsluze mezinárodního obchodu je stále menší, pro vývoj měnového kurzu v krátkém období jsou rozhodující poptávky investorů po jednotlivých aktivech, kritéria očekávaného výnosu, rizika a likvidity. Předpoklady pro podmínku : Dvě aktiva korunová a eurová depozita Dokonalá kapitálová mobilita Obě aktiva dokonalými substituty Ceny na trhu produktů se přizpůsobují ve vztahu k cenám na trhu aktiv relativně pomalu Za těchto předpokladů se investoři rozhodují pouze podle očekávané míry výnosnosti Porovnáváme dvě investice: Do korunových depozit s domácí úrokovou sazbou i CZK Směna za eura na spotovém devizovém kurzu při aktuálním měnovém kurzu E t investice do eurových depozit se zahraniční úrokovou sazbou i EUR 12

13 po úpravě I nominální hodnota počáteční investice v korunách E e t+1 očekávaný kurz na konci období E t nominální kurz v základním období i CZK domácí úroková sazba i EUR zahraníční úroková sazba Pro rovnovážnou situaci musí být výsledek z transakcí stejný, k porovnání musíme investici do eurových depozit převést zpět na koruny budoucím očekávaným měnovým kurzem E t+1 Podmínka nekryté parity úrokových sazeb očekávaná míra výnosnosti korunových depozit vyjádřená v korunách se rovná očekávané míře výnosnosti eurových depozit vyjádřená také v korunách Není-li podmínka splněna, jedno z depozit má vyšší očekávanou míru výnosnosti Investoři budou zvyšovat poptávku po tomto depozitu Adekvátní změny nominálního měnového kurzu Obnovení rovnováhy měr výnosnosti Očekávaný výnos z investice do zahraničních depozit má dvě složky úrok a očekávaná změna měnového kurzu (očekávaná depreciace domácí měny výnos zvyšuje, apretace snižuje) Jestliže jsou domácí úrokové sazby vyšší než zahraniční úrokové sazby, investoři očekávají znehodnocení domácí měny (a naopak) očekávané míry výnosnosti jsou ale stejné Pokud za stejných podmínek roste domácí úroková míra, měnový kurz se zhodnocuje (a naopak) 13

14 Kurzové režimy (systémy) Kurzový režim soubor pravidel uplatňovaných centrálními měnovými autoritami při řízení měnového kurzu Režim tradičního pevného (fixního) kurzu s oscilačními pásmy Centrální banka vyhlašuje centrální paritu (ústřední kurz) a příslušná pásma oscilace, v jejichž rámci se může tržní měnový kurz volně pohybovat (např.±1%). Při opuštění oscilačních pásem centrální banka intervenuje. Nadměrné zhodnocování Nadměrné znehodnocování Centrální banka prodává domácí měnu za příslušnou zahraniční zvyšuje se nabídka domácí měny zvyšuje se množství domácí měny v oběhu - zvyšují se devizové rezervy centrální banky Centrální banka bude nakupovat zahraniční měnu za domácí stahuje domácí měnu z oběhu devizové rezervy klesají. Sterilizace při přílišném zhodnocování domácí měny Prodej domácí měny za zahraniční a zároveň domácích cenných papírů na volném trhu za účelem snižování peněžní zásoby domácí měny Sterilizační operace ve prospěch domácí měny Nákup domácí měny za zahraniční (stahování z oběhu) a zároveň nákup cenných papírů zvyšuje peněžní zásobu domácí měny 14

15 Centrální parita může být vyjádřena k jedné měně nebo i vůči koši vybraných zahraničních měn. Devalvace domácí měny cena zahraniční měny vyjádřená v jednotkách měny domácích vzroste centrální parita v přímé kotaci se zvýší Revalvace domácí měny cena zahraniční měny v jednotkách měny domácí poklesne centrální parita v přímé kotaci se sníží Podle MMF v roce 2005 používalo 50 zemí (mmj. Kypr, Dánsko, Slovensko, Slovinsko) Důsledky použití tohoto systému příliš časté změny centrální parity snižují důvěryhodnost takovéhoto stanovování kurzu a zvyšují riziko mezinárodních ekonomických transakcí umožňují pružnější přizpůsobování měnového kurzu tržním faktorům 15

16 Crawling peg oscilační pásmo ±1 % /Crawling band širší oscilační pásmo Režim kurzu s pravidelnými změnami ústředního kurzu V roce 2005 používalo cca 10 zemí, mmj. Maďarsko a Polsko Currency Board Režim pevného kurzu bez pásem oscilace vůči konkrétní zahraniční měně. Emise nových peněz pouze při růstu devizových rezerv. Centrální banka ztrácí autonomii. V roce 2005 používalo 7 zemí (mmj. Bulharsko, Estonsko a Litva). Kurzové uspořádání bez existence samostatné měny Funkci platidla přebírá místo domácí měny měna jiné země nebo měna měnové unie, kam země patří. Země se tím vzdává vlastní měnové politiky. Režim pohyblivého kurzu (floating) Centrální banka nemá povinnost intervenovat na měnovém trhu (příležitostně intervenuje také v závislosti na vývoji vybraných makroekonomických indikátorů řízený /nečistý floating) v roce 2005 uplatňovalo více než 50 zemí (Česká republika, Rumunsko, Chorvatsko, Rusko ad.) Režim volně plovoucího kurzu (čistý, volný floating) hodnota kurzu determinována pouze působením tržních sil bez působení centrálních měnových autorit (USA, Velká Británie, Japonsko, Švýcarsko, Švédsko ad.) 16

17 Příklad Currency Board EUR/LTL MEO 17

18 . Kurzová politika ČR = úzká součást měnové politiky CB 1993 vznik CZK Fixní kurz ke koši 5 měn (USD, DEM, ATS, FRF, CHF) Od 5/1993 koš 2 měn (DEM=65%, USD=35%) 18

19 . Kurzová politika ČR Fixní kurz: nominální kotva transformace Cíl: zabránit roztočení depreciačně inflační spirály Nižší míra inflace než v ostatní TE Inflace způsobena i narovnáváním struktury relativních cen, které byly deformovány před 1989 regulací Kladný infl. diferenciál apreciace CZK 19

20 . Kurzová politika ČR Domácí úrokové sazby převyšovaly zahraniční příliv kapitálu, tlak na posílení měny CB intervence proti CZK odprodej CZK, nákup deviz 1995 zavedena externí směnitelnost CZK blížící se plné směnitelnosti, liberalizace peněžních toků 20

21 Kurzová politika ČR rozšíření oscilačního pásma CZK 1997 mírná měnová krize kombinace ekonomických faktorů (saldo BÚ PB/ HDP, klesající poměr devizových rezerv, krach drobných bank atd.) Očekávání znehodnocení koruny CB kurzové intervence neúspěšné Důsledek: přechod na floating 5/

22 . Restriktivní politika CB Kurzová politika ČR Cíl: dodržení míry inflace v rámci cílového inflačního pásma Vysoká repo-sazba Útlum domácí poptávky a pokles inflace z 11 % v 1998 na 2 % v 1999 Negativní dopad na domácí výrobce Od 1998 FDI nárůst aktivního salda finančního účtu 22

23 Kurzová politika ČR apreciace CZK vůči EUR 2004 se vstupem do EU závazek přijmout v budoucnu Sledování maastrichtských konvergenčních kriterií Pravidelné monitorovací zprávy (MF + CB) 23

24 Kurzová politika ČR. Česká národní banka se rozhodla používat kurz koruny jako další nástroj měnové politiky. Rozhodnutí držet kurz koruny poblíž hladiny 27 Kč za euro vyvolalo živou diskuzi odborné i široké veřejnosti. V této veřejné debatě se objevuje řada mýtů, na které ČNB musí reagovat. ČNB se zavázala bránit přílišnému posílení kurzu koruny pod úroveň 27 korun za euro. Na silnější straně hladiny 27 CZK/EUR ČNB svými intervencemi na devizovém trhu, tj. prodejem korun a nákupy cizích měn, brání koruně v dalším posilování. Na slabší straně hladiny 27 CZK/EUR nechává ČNB kurz koruny plovat dle vývoje nabídky a poptávky na devizovém trhu. Tento závazek bude platit tak dlouho, dokud ČNB nezíská jistotu, že významně kleslo riziko podstřelování inflačního cíle ve výši 2 %. Jak uvádí prohlášení bankovní rady ČNB zveřejněné po posledním měnověpolitickém jednání, bankovní rada rozhodla o pokračování používání kurzu jako nástroje měnové politiky nejméně do roku Smyslem tohoto dlouhodobého závazku je poskytnout podnikům a vlastně celé ekonomice zcela mimořádnou míru jistoty ohledně vývoje kurzu koruny. 24

25 . Vývoj CZK/EUR 25

26 Vývoj CZK/EUR 26

27 . Vývoj CZK/USD 27

28 . Shrnutí Měnový trh, měnové kurzy základní pojmy Teorie měnového kurzu Měnové režimy Kurzová politika ČR 28

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz

Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Ekonomie 2 Bakaláři Pátá přednáška Devizový (měnový) kurz Podstata devizového (měnového)kurzu Cena jedné měny vyjádřená v jiné měně (bilaterární kurz) Z pohledu domácí měny: - Přímý záznam: 1 EUR = 25

Více

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA

02.05.2007 ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 OTEVŘEN ENÁ EKONOMIKA 8. přednáška 02.05.2007 I. Měnový kurz II. Platební bilance III. Model IS-LM LM-BP Ing. A. Ecková,, PhD. 8. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA domácí úroková míra,

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR

Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR 4. MĚNOVÉ KURZY Definice Měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné. Přímé kótování: 24,80 CZK = 1 EUR Nepřímé kótování: 0,04 EUR = 1 CZK Determinace měnového kurzu EUR/1 CZK (p) S D CZK

Více

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013

N MF A Devizový kurs. cvičení 2 ZS 2013 N MF A Devizový kurs cvičení 2 ZS 2013 Devizový kurs a. Je poměr kupní síly měn dvou zemí, vyjádřený v měnových jednotkách jedné z nich, popř. v souboru měn /měnovém koši/. b. Je cena měnové jednotky jedné

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy

Mezinárodní ekonomie. Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy Mezinárodní ekonomie Kurzová politika Peníze, úrokové sazby a směnné kurzy 1. Směnné kurzy a devizové trhy 13. kapitola Krugman Obstfeld Základní problémy Směnný kurz umožňuje převést ceny v různých zemích

Více

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E

S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E MFT- 3.přednáška S Y S T É M Y M Ě N O V Ý C H K U R Z Ů P L A T E B N Í B I L A N C E Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy).

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice

Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Ekonomie 1 Magistři Pátá přednáška Lidské jednání, spotřeba a produkce v otevřené ekonomice Základní složky zahraničních vztahů Čistá export (NX) = export import (EX IM) Čistý příliv kapitálu: - příliv

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly

Základní problémy. 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období. 3.1 Parita kupní síly Základní problémy 3. Cenová hladina a měnový kurz v dlouhém období Model chování dlouhodobého směnného kurzu znázorňuje soustavu, v níž útníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz. Předpovědi dlouhodobých

Více

Mě M n ě o n vý o kur ku z r

Mě M n ě o n vý o kur ku z r TÉMA 5 Renata Mudrová Měnový kurz Mezinárodní transakce Mezinárodní transakce jsou ovlivněny mezinárodními cenami Dvě nejdůležitější mezinárodní ceny : nominální měnový kurz reálný měnový kurz. Nominální

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Pen P íze í II. Mezinárodní trh peněz 1.3.2012

Pen P íze í II. Mezinárodní trh peněz 1.3.2012 Peníze II. Mezinárodní trh peněz 1.3.2012 plynulý rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů (pohyb statků a služeb, VF) rozvinutý mezinárodní platební systém tzv. volně směnitelné měny - na jejich využívání

Více

Mezinárodní měnové a finanční vztahy

Mezinárodní měnové a finanční vztahy Mezinárodní obchod I. Lecture 9 Mezinárodní měnové a finanční vztahy Teorie kurzu a kurzová politika Renata Mudrová Obsah přednášky/semináře Měnový kurz: Definice, přímá a nepřímá kotace Valuta v. Deviza

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP)

TEORIE PARITY KUPNÍ SÍLY (PPP) ZÁKLADNÍ PROBLÉMY Model chování dlouhodobého směnného kurzu není dokonalým popisem reality, ale je způsobem jak ukázat jak účastníci trhu aktiv předpovídají budoucí směnný kurz a co ovlivňuje pohyby kurzu

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky.

Nositelem MP je centrální banka (v ČR Česká národní banka - ČNB), zprostředkovaně pak i komerční banky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 9. Monetární politika Monetární politika (MP) = peněžní politika. Je zaměřena na: kontrolu množství

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

Nikdy žádný národ nebyl zruinován obchodem B. Franklin Smysl zahraničního obchodu spočívá v importech, nikoliv exportech J.S.Mill

Nikdy žádný národ nebyl zruinován obchodem B. Franklin Smysl zahraničního obchodu spočívá v importech, nikoliv exportech J.S.Mill Struktura: otevřenost ekonomiky a platební bilance nominální a reálný měnový kurz čistý vývoz a reálný kurz úroková parita a parita kupní síly kurzová politika Otevřenost ekonomiky Nikdy žádný národ nebyl

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Mezinárodní pohyb kapitálu

Mezinárodní pohyb kapitálu Mezinárodní pohyb kapitálu Nejjednodušší definice kapitálu říká, že jsou to peníze, které přinášejí další peníze. Kapitálem rozumíme vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly další hodnoty. Rozlišujeme:

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě

Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě Cílování inflace jako cesta k cenové stabilitě 8 7 Realita 6 5 4 Prognózy 3 2 1 0-1 I/03 I/04 I/05 I/06 I/07 I/08 I/09 I/10 I/11 Vzdělávací prezentace, Kamila Koprnická, červen 2010 1 Cenová stabilita

Více

PLATEBNÍ BILANCE.

PLATEBNÍ BILANCE. PLATEBNÍ BILANCE www.ekofun.cz Platební bilance Systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období Ekonomická transakce Transakce reálná(pohyb

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly

SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu. 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly SEMINÁŘ VII. Zákon jedné ceny, parita kupní síly a teorie kurzu 1. Zákon jedné ceny a parita kupní síly 1) Vysvětlete logiku zákona jedné ceny a parity kupní síly. Jak by měla vypadat prezentovaná tabulka

Více

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz

Peníze a parita kupní síly, měnový kurz. Makroekonomie I. 9. přednáška. Citát k teorii peněz. Osnova přednášky. Teoretická a empirická definice peněz 9. přednáška Makroekonomie I Peníze a parita kupní síly, měnový kurz Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Definice peněz Historie vzniku peněz Funkce peněz Osnova přednášky Nabídka peněz peněžní

Více

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz.

Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Monetární politika Zopakovat si trh peněz, rovnováhu nabídky a poptávky na trhu peněz. Baldwin,R./Wyplosz,CH.:Ekonomie evropské integrace. Kapitola 13.3 Nedosažitelná trojice (str. 379-387) Měnová politika

Více

Měnový kurz. Mezinárodní transakce jsou ovlivněny. kterém mohou subjekty směňovat měnu jedné země za měnu jiné země

Měnový kurz. Mezinárodní transakce jsou ovlivněny. kterém mohou subjekty směňovat měnu jedné země za měnu jiné země TÉMA 5 Měnový kurz Renata Mudrová Mezinárodní transakce Mezinárodní transakce jsou ovlivněny mezinárodními cenami vě nejdůležitější mezinárodní ceny : nominální měnový kurz reálný měnový kurz. Nominální

Více

EX IM +D + BT + KT + DK + KK

EX IM +D + BT + KT + DK + KK 1. kdo byl zastáncem teorie, že cena výrobku závisí jen na ceně práce klasikové 2. finanční účet: přímé investice, portfoliové investice a ostatní investice (nepatří chyby a opomenutí) 3. standard zlaté

Více

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 8. CENTRÁLNÍ BANKOVNICTVÍ. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Centrální banka také národní banka je základní banka státu je vrcholnou institucí bankovního dozoru a určuje měnovou politiku v zemi VZNIK CENTRÁLNÍCH BANK

Více

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé.

Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé. 9. kapitola Měnový kurz Úvod Měnový kurz silně ovlivňuje mezinárodní směnu statků a služeb, ale i přesuny kapitálu mezi jednotlivými státy. V této kapitole se budeme zabývat tzv. nominálním měnovým kurzem,

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

MĚNOVÝ KURZ.

MĚNOVÝ KURZ. MĚNOVÝ KURZ NOMINÁLNÍ MĚNOVÝ KURZ Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé jedno euro stojí 25 korun 25CZK/EUR Přímý zápis-25czk/eur Nepřímý zápis-0,04eur/czk Valuty-zahraniční

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

Mezinárodní finance - cvičení

Mezinárodní finance - cvičení Mezinárodní finance - cvičení Definice mezinárodních financí: Mezinárodní finance je možné chápat jako systém peněžních (zejména měnových a úvěrových) vztahů, jejichž prostřednictvím dochází k pohybu peněžních

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu MEZINÁRODNÍ FINANCE Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Platební bilance, devizový trh a devizový kurs Cíl: Seznámit posluchače se základními pojmy mezinárodních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100

SR (CZK/EUR) 26,512 27,122 3 měs. IR CZK p.a. 6,24 7,44 3 měs. IR EUR p.a. 3,86 4,62 a) přímá kotace Nákupní forwardový kurs vypočítáme takto: SR 100 Příklad č. 1 Na základě následujících kotací spotového kursu eura v korunách a tříměsíčních úrokových měr na korunová a eurová aktiva vypočítejte nákupní a prodejní tříměsíční forwardový kurs eura v korunách

Více

Otevřená ekonomika, měnový kurz

Otevřená ekonomika, měnový kurz Otevřená ekonomika, měnový kurz Obsah přednášky Determinace úrovně rovnovážné produkce v otevřené ekonomice Nominální a reálný měnový kurz Determinace měnového kurzu v krátkém a dlouhém období Úroková

Více

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013

Příklad měnového forwardu. N_ MF_A zs 2013 Příklad měnového forwardu N_ MF_A zs 2013 Témata - otázky Jak vydělávají měnoví dealeři ve velkých bankách? Jaký je vztah mezi spotovým a forwardovým měnovým kurzem? Co je to úroková parita? Úvod forwardové

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 3. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 5. května 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014

Inflace. Průvodce inflací pro rok 2014 Inflace Průvodce inflací pro rok 201 V následujících pěti stranách si stručně ale obsažně vysvětlíme velkou část informací o inflaci, její působení na současnou světovou ekonomiku, ale i katastrofické

Více

NOMINÁLNÍ MĚNOVÝ KURZ

NOMINÁLNÍ MĚNOVÝ KURZ MĚNOVÝ KURZ NOMINÁLNÍ MĚNOVÝ KURZ Nominální měnový kurz je cena jedné měny vyjádřená v jednotkách měny druhé jedno euro stojí 25 korun 25CZK/EUR Přímý zápis-25czk/eur Nepřímý zápis-0,04eur/czk Valuty-zahraniční

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava

Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice. Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. 2007,, Bratislava Vybrané aspekty makroekonomického vývoje na cestě k euru v České republice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Slovensko Česká obchodní komora Velvyslanectví ČR R ve Slovenské republice 28. března b 2007,,

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE PENĚŽNÍ AGRAGÁTY, ROVNOVÁHA PENĚŽNÍHO TRHU, MEZINÁRODNÍ TRH PENĚZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 5. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 4. srpna 016 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější

Základní typy HP. Fiskální Monetární Vnější Typy MAE HP KEU 2 Základní typy HP Fiskální Monetární Vnější Fiskální Využívání soustavy veřejných rozpočtů za účelem dosažená vymezených cílů Funkce: Stabilizační, Alokační, Redistribuční. Hlavním subjektem

Více

Co přinese exit z kurzového závazku?

Co přinese exit z kurzového závazku? Co přinese exit z kurzového závazku? Eva Zamrazilová Hlavní ekonom ČBA 3. FÓRUM ČESKÝCH INVESTORŮ Praha, 9. února 2017 2015-11-02 2015-12-02 2016-01-02 2016-02-02 2016-03-02 2016-04-02 2016-05-02 2016-06-02

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika

Základy ekonomie. Monetární a fiskální politika Základy ekonomie Monetární a fiskální politika Monetární politika - cíle a nástroje Cíl: Monetární politika = působení na hospodářství z pozice centrální banky jako podpora a doplněk k fiskální politice

Více

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY

MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY MEZINÁRODNÍ EKONOMIE KURZOVÁ POLITIKA PENÍZE, ÚROKOVÉ SAZBY A SMĚNNÉ KURZY 3. kapitola Krugman Obstfeld. SMĚNNÉ KURZY A DEVIZOVÉ TRHY ZÁKLADNÍ PROBLÉMY TEORIE DETERMINACE SMĚNNÉHO KURZU Směnný kurz umožňuje

Více

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy.

N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs. zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. N_MF_B Mezinárodní finance_a Devizový kurs zákon jedné ceny parita kupní síly, parita úrokové míry, Fisherovy vztahy. Devizový kurs definice Je cena měnové jednotky jedné země vyjádřená v měnových jednotkách

Více

Tisková konference bankovní rady ČNB

Tisková konference bankovní rady ČNB Tisková konference bankovní rady ČNB 1. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji 2. února 2017 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Tisková konference bankovní rady

Tisková konference bankovní rady Tisková konference bankovní rady 8. Situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji. prosince 16 Přijaté měnověpolitické rozhodnutí a pozice ČNB Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání jednomyslně rozhodla

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Kapitola 11 MĚNOVÁ POLITIKA Měnová politika Ovlivňování ekonomiky prostřednictvím měnového trhu provádí ji centrální banka konkrétní země a to většinou nezávisle na vládě základním cílem je udržení cenové

Více

Měnová politika - cíle

Měnová politika - cíle Měnová politika - cíle Hlavním cílem ČNB (podle Ústavy) je péče o cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen tento hlavní cíl, má ČNB za úkol podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému

Více

Obsah přednášky/semináře. Mezinárodní obchod I. Mezinárodní transakce. Nominální měnový kurz. Reálný měnový kurz 4.8.2015

Obsah přednášky/semináře. Mezinárodní obchod I. Mezinárodní transakce. Nominální měnový kurz. Reálný měnový kurz 4.8.2015 Mezinárodní obchod I. Lecture 9 Mezinárodní měnové a finanční vztahy Teorie kurzu a kurzová politika Renata Mudrová Obsah přednášky/semináře Měnový kurz: efinice, přímá a nepřímá kotace Valuta v. eviza

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Dluhopisy a měny Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Dluhopisy Doba splatnosti

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a

Kursová politika v ČR 90. léta. 1. Volba fixního kursu. Comparison of inflation development with and without currency anchor a Kursová politika v ČR 9. léta 1. Volba fixního kursu Comparison of inflation development with and without currency anchor a Stabilization by means of exchange rate anchor Country Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Czechoslovakia

Více

Trh peněz a finančních aktiv

Trh peněz a finančních aktiv Trh peněz a finančních aktiv Funkce peněz Prostředek směny Uchovatel hodnoty Měřítko cen Poptávka po penězích (MD) Transakční Opatrnostní Spekulační Poptávka po penězích v praxi: že držíme peníze. Tím,

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

OBSAH LITERATURA. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. seznámení s devizovým právem

OBSAH LITERATURA. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. 1. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. Mgr. Ludmila Heraltová, LL.M. seznámení s devizovým právem DEVIZOVÉ PRÁVO 2014 OBSAH seznámení s devizovým právem pochopit problematiku devizového práva v kontextu ekonomiky, vztahu k měnovému právu a k státnímu rozpočtu 2 LITERATURA Kliková, CH., Kotlán,I. a

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy) Magisterské studium

Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy) Magisterské studium Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, zimní semestr Kombinované studium Předmět : Peněžní ekonomie makroekonomické souvislosti (makroekonomie otevřené ekonomiky vybrané problémy)

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více