Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk Omluveni: JUDr. Miln Novák Progrm: 1. Schválení účelového peněžitého dru pro ZŠ MŠ Roveň, Rychnov n. Kn. 2. Schválení změny odpisového plánu n rok 2016 ŠJ RK, Rychnov n. Kn. 3. Projednání návrhu n vyřzení mjetku ŠJ RK, Rychnov n. Kn. 4. Návrh n vyřzení mjetku MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn. 5. Návrh n vyřzení mjetku MŠ Sluníčko, Rychnov n. Kn. 6. Schválení rozpočtového optření č. 20/H/2016 k Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 19/7/ Souhls s užitím znku měst pro Gymnázium F. M. Pelcl, Rychnov n. Kn. n propgčních mteriálech k mezinárodní kci "Noc vědců" konné dne Schválení finnčního dru novorozencům. 10. Návrh n vyhlášení Výzvy k podávání žádostí pro dotční řízení n podporu sociálních služeb definovných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v pltném znění pro rok Projednání individuální žádosti neziskové orgnizce OD5K10, z.s. Rychnov n. Kn. o poskytnutí neinvestiční dotce n zhotovení projektové dokumentce n rekonstrukci budovy sociálních služeb čp. 373, Rychnov n. Kn. 12. Projednání individuální žádosti o.p.s. Domácí hospic Setkání, Rychnov n. Kn. o poskytnutí dotce. 13. Projednání individuální žádosti Spolku pro péči o rodinu ABATAB, Prdubice o poskytnutí dotce. 14. Schválení prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku píxxxxxxxxxxx. 15. Schválení prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxx xxxxxxxx. 16. Schválení pronájmu části p.p.č v obci k.ú. Rychnov n. Kn. 17. Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 (zámecká jízdárn) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. spolku Králičí hop RK, z.s., se sídlem Přím 24 - Jvornice, Rychnov n. Kn. v termínu z účelem uspořádání 2. Juniorského mistrovství ČR v Králičím hopu. 18. Schválení výpovědi podnájemních smluv - nebytové prostory v budově čp. 694, Plckého ul., Rychnov n. Kn.

2 2 19. Schválení nájmu prostor sloužících podnikání v budově čp. 2, Jiráskov ul., Rychnov n. Kn. p. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. 20. Schválení dohody o ukončení užívání bytu s pí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. 21. Zrušení usnesení RM č. 551/2015, 2) ze dne schválení přidělení bytů čp. 515, Ekologická ul., Rychnov n. Kn. 22. Schválení povolení vjezdu do les Včelného k Ivnskému jezeru Sportovnímu oddílu OB Sprtk Rychnov nd Kněžnou, z.s., Rychnov n. Kn.v rámci závodů v termínu , dle žádosti ze dne Schválení uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 455/2009 ze dne mezi Městem Rychnov nd Kněžnou společností HORAL,.s., Hlásk, Liberk- Hlásk čp Schválení odkoupení stvby zpevněných ploch u domu čp. 1560, vše n pozemcích p.č. 974/2 p.č. 974/17 v k.ú. Rychnov n. Kn. od p. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx. 25. Schválení zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1012/5, 2919/1 2956/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Česká telekomunikční infrstruktur.s., Prh. 26. Schválení zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 385, 2999,3205 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.s., Děčín. 27. Schválení uzvření smluv o dodávce vody o odvádění odpdních vod u odběrných míst stánek fontány v ul. Hvlíčkov, Rychnov n. Kn. se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. 28. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n kci Oprvu místní komunikce v Lipovce se společností STRABAG.s., Prh. 29. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n kci Chodník Lipovk podél silnice III/3212 se společností STRABAG.s., Prh. 30. Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou při podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení ve věci dlužnice pí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx. 31. Souhls Měst Rychnov nd Kněžnou s uzvřením Dodtku č. 5 ke Smlouvě o podnájmu víceúčelového sportovního zřízení uměle chlzené ledové plochy mezi nájemcem TS, s.r.o., Rychnov n. Kn. podnájemcem PZS, s.r.o., Třebechovice pod Orebem. Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 13:10 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. Úvodem strost seznámil rdní se Zápisem z kontrolního výboru o kontrole Plnění usnesení RM ZM zslný Ing. Jnem Horníčkem. Strost se vyjádřil k usnesením RM č. 280/2016 z č. 304/2016 z uložených Rdou měst k dořešení. A k usnesení ZM č. 24/2016 z rdním sdělil, že dotci n úhrdu ztráty z provozu zimního stdionu pro společnost PZS, s.r.o. zprcovl do rozpočtového výhledu měst. K bodu č.1.: Schválení účelového peněžitého dru pro ZŠ MŠ Roveň, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné

3 3 USNESENO č. 382/2016 hmotný dr Zákldní škole Mteřské škole Roveň, Roveň čp. 60, Rychnov n. Kn., od pní xxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx ve výši dle předloženého návrhu. K bodu č.2.: Schválení změny odpisového plánu n rok 2016 ŠJ RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 383/2016 změnu odpisového plánu příspěvkové orgnizce Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn., U Stdionu 1229 n rok 2016, dle předloženého návrhu. K bodu č.3.: Projednání návrhu n vyřzení mjetku ŠJ RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Po krátké diskusi se rdní rozhodli uložit místostrostce Mgr. Drejslové, by nepotřebný mjetek určený k vyřzení (96 ks jídelních židlí 24 ks jídelních stolů) nbídl dceřiným společnostem k využití. USNESENO č. 384/2016 I. vzl n vědomí vyřzení mjetku příspěvkové orgnizce Školní jídeln RK, Rychnov n. Kn., U Stdionu 1229 z evidence mjetku Školní jídelny, dle předloženého návrhu ze dne II. ukládá místostrostce Mgr. Drejslové nbídnout nepotřebný mjetek, určený k vyřzení (96 ks jídelních židlí 24 ks jídelních stolů) ze Školní jídelny RK, dceřiným společnostem k využití.

4 4 K bodu č.4.: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 385/2016 vzl n vědomí vyřzení mjetku Mteřské školy Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., Mírová 1487 z evidence mjetku školy, dle předloženého návrhu školy ze dne K bodu č.5.: Návrh n vyřzení mjetku MŠ Sluníčko, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 386/2016 vzl n vědomí vyřzení mjetku Mteřské školy Sluníčko, Rychnov n. Kn., Jvornická 1379 z evidence mjetku školy, dle předloženého návrhu školy ze dne K bodu č.6.: Schválení rozpočtového optření č. 20/H/2016 k Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 387/2016 rozpočtové optření číslo 20/H/2016 k K bodu č.7.: Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 19/7/2016. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 388/2016 změnu položkového rozpisu rozpočtu číslo 19/7/

5 5 K bodu č.8.: Souhls s užitím znku měst pro Gymnázium F. M. Pelcl, Rychnov n. Kn. n propgčních mteriálech k mezinárodní kci "Noc vědců" konné dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál místostrostky měst Mgr. Drejslové, který krátce okomentovl. Nebyly žádné USNESENO č. 389/2016 souhlsí n zákldě žádosti Gymnázi F. M. Pelcl, Rychnov n. Kn., Hrdinů odboje 36 s užitím znku měst Rychnov nd Kněžnou n propgčních mteriálech k mezinárodní kci Noc vědců konné dne K bodu č.9.: Schválení finnčního dru novorozencům. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 390/2016 n zákldě usnesení rdy měst č. 15/2016 ze dne , dále zstupitelstv měst č. 4/2016 ze dne č. 54/2016 ze dne poskytnutí finnčního dru novorozencům dle předloženého návrhu, kždému ve výši Kč 2.000,--. K bodu č.10.: Návrh n vyhlášení Výzvy k podávání žádostí pro dotční řízení n podporu sociálních služeb definovných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v pltném znění pro rok Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 391/2016 projednl doporučuje ZM ke schválení vyhlášení Výzvy k podávání žádostí pro dotční řízení n podporu sociálních služeb definovných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v pltném znění pro rok 2017, dle předloženého návrhu. K bodu č.11.: Projednání individuální žádosti neziskové orgnizce OD5K10, z.s. Rychnov n. Kn. o poskytnutí neinvestiční dotce n zhotovení projektové dokumentce n rekonstrukci budovy sociálních služeb čp. 373, Rychnov n. Kn.

6 6 Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemnou žádostí neziskové orgnizce OD5K10, z.s. Rychnov n. Kn. s písemným vyjádřením Bc. Josef Šimerdy, vedoucího odboru sociálních věcí k podné žádosti. Po krátké diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit poskytnutí neinvestiční dotce neziskové orgnizci OD5K10, z.s., se sídlem Rychnov n. Kn., Komenského 39 n zhotovení projektové dokumentce n rekonstrukci budovy sociálních služeb, Tylov 373, Rychnov n. Kn. ve výši Kč ,--. USNESENO č. 392/2016 I. vzl n vědomí individuální žádost neziskové orgnizce OD5K10, z.s., se sídlem Komenského 39, Rychnov n. Kn. o poskytnutí neinvestiční dotce n zhotovení projektové dokumentce n rekonstrukci budovy sociálních služeb, Tylov 373, Rychnov n. Kn. vyjádření pn Bc. Josef Šimerdy, vedoucího odboru sociálních věcí k podné žádosti, dle předloženého návrhu. II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí neinvestiční dotce neziskové orgnizce OD5K10, z.s., se sídlem Komenského 39, Rychnov n. Kn. n zhotovení projektové dokumentce n rekonstrukci budovy sociálních služeb, Tylov 373, Rychnov n. Kn. ve výši Kč ,--. K bodu č.12.: Projednání individuální žádosti o.p.s. Domácí hospic Setkání, Rychnov n. Kn. o poskytnutí dotce. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemnou žádostí o.p.s. Domácí hospic Setkání, Rychnov n. Kn. s písemným vyjádřením Bc. Josef Šimerdy, vedoucího odboru sociálních věcí k podné individuální žádosti o dotci. Po krátké diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit poskytnutí dotce o.p.s. Domácí hospic Setkání, Rychnov n. Kn. ve výši Kč ,--. USNESENO č. 393/2016 I. vzl n vědomí individuální žádost obecně prospěšné společnosti Domácí hospic Setkání, se sídlem Hrdinů odboje 1017, Rychnov n. Kn. o poskytnutí dotce vyjádření pn Bc. Josef Šimerdy, vedoucího odboru sociálních věcí k podné žádosti, dle předloženého návrhu.

7 7 II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotce obecně prospěšné společnosti Domácí hospic Setkání, se sídlem Hrdinů odboje 1017, Rychnov n. Kn. ve výši Kč ,--. K bodu č.13.: Projednání individuální žádosti Spolku pro péči o rodinu ABATAB, Prdubice o poskytnutí dotce. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemnou žádostí Spolku pro péči o rodinu ABATAB, Prdubice, který zjišťuje služby obecného hospodářského zájmu n území měst Rychnov n. Kn., to poskytováním sociálně ktivizčních služeb pro rodiny s dětmi. Dále místostrostk Mgr. Drejslová seznámil rdní s písemným vyjádřením Bc. Josef Šimerdy, vedoucího odboru sociálních věcí k podné individuální žádosti o dotci. Po krátké diskusi se rdní rozhodli doporučit ZM schválit poskytnutí dotce Spolku pro péči o rodinu ABATAB, Prdubice ve výši Kč ,--. USNESENO č. 394/2016 I. vzl n vědomí individuální žádost Spolku pro péči o rodinu ABATAB, se sídlem Českých legií 500, Prdubice o poskytnutí dotce vyjádření pn Bc. Josef Šimerdy, vedoucího odboru sociálních věcí k podné žádosti, dle předloženého návrhu. II. doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotce Spolku pro péči o rodinu ABATAB, se sídlem Českých legií 500, Prdubice ve výši Kč ,--. K bodu č.14.: Schválení prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxxxx xxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 395/2016 prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní xxxxxx xxxxx n dobu určitou od do

8 8 K bodu č.15.: Schválení prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro ždtelku pí xxxx xxxxxxxx. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru sociálních věcí. Nebyly žádné USNESENO č. 396/2016 prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě o vel. 0+1 v čp. 835, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. pro pní xxxx xxxxxxxx n dobu určitou od do K bodu č.16.: Schválení pronájmu části p.p.č v obci k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 397/2016 pronájem části p.p.č v obci k.ú. Rychnov n. Kn. (dolní část Strého náměstí - chodník před čp. 56) o rozměru 5 m 2 pnu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx z účelem podpory obchodních ktivit propgce produktů společnosti MONETA Money Bnk (dříve GE Money Bnk) - pobočky Rychnov n. Kn. dne od 8:00 hod. do 18:00 hod. K bodu č.17.: Schválení výpůjčky budovy n p.p.č. 788 (zámecká jízdárn) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. spolku Králičí hop RK, z.s., se sídlem Přím 24 - Jvornice, Rychnov n. Kn. v termínu z účelem uspořádání 2. Juniorského mistrovství ČR v Králičím hopu. USNESENO č. 398/2016 výpůjčku budovy n p.p.č. 788 (zámecká jízdárn) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. spolku Králičí hop RK, z.s.se sídlem Přím 24 - Jvornice, Rychnov n. Kn. od do z účelem uspořádání 2. Juniorského mistrovství České republiky v Králičím hopu, dle předložené žádosti ze dne

9 9 K bodu č.18.: Schválení výpovědi podnájemních smluv - nebytové prostory v budově čp. 694, Plckého ul., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 399/ výpověď podnájemní smlouvy ze dne n nebytové prostory ncházející se v I. NP budovy čp. 694, Plckého ul. v Rychnově n. Kn., o celkové výměře 58,83 m 2, z účelem provozování zdrvotních služeb rehbilitce, pní Michele Šimáčkové, IČO , se sídlem podnikání Rychnov n. Kn., Plckého výpověď podnájemní smlouvy ze dne , ve znění dodtků 1-2 n nebytové prostory ncházející se v I. NP budovy čp. 694, Plckého ul. v Rychnově n. Kn., o celkové výměře 58,67 m 2, z účelem umístění knceláří pro pordenství sociální rehbilitci, Centru pro integrci osob se zdrvotním postižením Královéhrdeckého krje, o.p.s., IČO , se sídlem Hrdec Králové, Věkoše, Jn Černého 8/ výpověď podnájemní smlouvy ze dne ve znění dodtku č. 1 ze dne n nebytové prostory ncházející se v I. II. NP budovy čp. 694, Plckého ul. v Rychnově n. Kn., o celkové výměře 188,71 m 2, z účelem umístění klubu důchodců, Sociálním službám měst Rychnov n. Kn., o.p.s., IČO , se sídlem Rychnov n. Kn., N Drhách K bodu č.19.: Schválení nájmu prostor sloužících podnikání v budově čp. 2, Jiráskov ul., Rychnov n. Kn. p. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. USNESENO č. 400/2016 nájem prostor sloužících podnikání v budově čp. 2 n p.p.č v obci k.ú. Rychnov n. Kn., Jiráskov ul., Rychnov n. Kn., I. NP místnost č. 111 o výměře 22,76 m 2, místnost č. 113 o výměře 19,37 m 2, místnost č. 114 o výměře 10,35 m 2 místnost č. 115 o výměře 18,65 m 2 pnu xxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx čp. x, z těchto podmínek: nájem n dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, výše nájmu - celkem 71,13 m 2-530,-- Kč/m 2 /ročně, kždoroční vlorizce nájmu, + služby, účel nájmu - skld elektromteriálu.

10 10 K bodu č.20.: Schválení dohody o ukončení užívání bytu s pí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. USNESENO č. 401/2016 dohodu o ukončení užívání bytu s pní xxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx n byt č. 424 v čp. 1595, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. ke dni K bodu č.21.: Zrušení usnesení RM č. 551/2015, 2) ze dne schválení přidělení bytů čp. 515, Ekologická ul., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 402/2016 I. ruší usnesení RM č. 551/2015, 2) ze dne II. 1. v souldu s Prvidly pro přidělování sociálních bytů v mjetku měst, které podléhjí zvláštnímu režimu (byty v čp. 515, Ekologická ul. Rychnově n. Kn.) uzvření nájemní smlouvy n byt 3.3. o vel. 2+1, čp. 515, Ekologická ul., Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 3 měsíce. 2. v souldu s Prvidly pro přidělování sociálních bytů v mjetku měst, které podléhjí zvláštnímu režimu (byty v čp. 515, Ekologická ul. Rychnově n. Kn.) uzvření nájemní smlouvy n byt 2.3. o vel. 2+1, čp. 515, Ekologická ul., Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 3 měsíce. 3. v souldu s Prvidly pro přidělování sociálních bytů v mjetku měst, které podléhjí zvláštnímu režimu (byty v čp. 515, Ekologická ul. Rychnově n. Kn.) uzvření nájemní smlouvy n byt 2.4. o vel. 2+1, čp. 515, Ekologická ul., Rychnov nd Kněžnou s pní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 3 měsíce.

11 11 K bodu č.22.: Schválení povolení vjezdu do les Včelného k Ivnskému jezeru Sportovnímu oddílu OB Sprtk Rychnov nd Kněžnou, z.s., Rychnov n. Kn. v rámci závodů ve termínu , dle žádosti ze dne USNESENO č. 403/2016 povolení vjezdu k Ivnskému jezeru v úseku od koupliště Včelný Sportovnímu oddílu OB Sprtk Rychnov nd Kněžnou, z.s., U Stdionu 1413, Rychnov n. Kn. z důvodu zjištění technického zázemí závodů dne dvě vozidl dle žádosti ze dne K bodu č.23.: Schválení uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 455/2009 ze dne mezi Městem Rychnov nd Kněžnou společností HORAL,.s., Hlásk, Liberk- Hlásk čp. 1. USNESENO č. 404/2016 uzvření Dodtku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 455/2009, uzvřené dne mezi městem Rychnov nd Kněžnou jko pronjímtelem společností HORAL,. s., Hlásk, Liberk Hlásk čp. 1, dle předloženého návrhu. K bodu č.24.: Schválení odkoupení stvby zpevněných ploch u domu čp. 1560, vše n pozemcích p.č. 974/2 p.č. 974/17 v k.ú. Rychnov n. Kn. od p. xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. USNESENO č. 405/2016 odkoupení stvby zpevněných ploch (prkoviště přístupový chodník) u domu čp. 1560, vše ncházející se n pozemcích p.č. 974/2 p.č. 974/17 v k.ú. Rychnov n. Kn. od pn xxxxxx xxxxxx, bytem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx z cenu Kč 1.000,--, dle předloženého návrhu.

12 12 K bodu č.25.: Schválení zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 1012/5, 2919/1 2956/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Česká telekomunikční infrstruktur.s., Prh. USNESENO č. 406/2016 I. zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.č. 1012/5, 2919/1 2956/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Česká telekomunikční infrstruktur.s., Olšnská 2681/6, Prh 3 - Žižkov spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv podzemního komunikčního vedení CG4C_RYCH_RKYRY_OK. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu Kč 5.047,--. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.26.: Schválení zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 385, 2999,3205 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.s., Děčín. USNESENO č. 407/2016 I. zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.č. 385, 2999, 3205 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv zřízení distribuční soustvy Rychnov n.k.,tylov,st.p.č.387, f.restrt-knn. Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu Kč 2.500,--. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene.

13 13 K bodu č.27.: Schválení uzvření smluv o dodávce vody o odvádění odpdních vod u odběrných míst stánek fontány v ul. Hvlíčkov, Rychnov n. Kn. se společností AQUA SERVIS,.s., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 408/2016 I. ) uzvření smlouvy o dodávce vody o odvádění odpdních vod odběrné místo stánek, Hvlíčkov ul., pozemek prc.č. 2961/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. b) uzvření smlouvy o dodávce vody o odvádění odpdních vod odběrné místo fontány, Hvlíčkov ul., pozemek prc.č. 2961/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. c) uzvření smlouvy o dodávce vody o odvádění odpdních vod odběrné místo tráv, Hvlíčkov ul., pozemek prc.č. 2961/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. se společností AQUA SERVIS,.s., se sídlem Štemberkov 1094, Rychnov n. Kn. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedených smluv. K bodu č.28.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n kci Oprvu místní komunikce v Lipovce se společností STRABAG.s., Prh. USNESENO č. 409/2016 I. uzvření Smlouvy o dílo n kci Oprvu místní komunikce v Lipovce se společností STRABAG.s., se sídlem N Bělidle 198/21, Prh 5, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy.

14 14 K bodu č.29.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n kci Chodník Lipovk podél silnice III/3212 se společností STRABAG.s., Prh. USNESENO č. 410/2016 I. uzvření Smlouvy o dílo n kci Chodník Lipovk podél silnice III/3212 se společností STRABAG.s., se sídlem N Bělidle 198/21, Prh 5, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.30.: Plná moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou při podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení ve věci dlužnice pí xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Strost seznámil rdní se zněním plné moci. Nebyly žádné USNESENO č. 411/2016 plnou moc JUDr. Miloslvu Tuzrovi k zstupování Měst Rychnov nd Kněžnou při podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení vedeného u Krjského soudu v Hrdci Králové pod spisovou znčkou KSHK 35 INS 15959/2016 ve věci dlužnice pní xxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxx xxxx, Rychnov n. Kn., včetně zstupování v tomto řízení. K bodu č.31.: Souhls Měst Rychnov nd Kněžnou s uzvřením Dodtku č. 5 ke Smlouvě o podnájmu víceúčelového sportovního zřízení uměle chlzené ledové plochy mezi nájemcem TS, s.r.o., Rychnov n. Kn. podnájemcem PZS, s.r.o., Třebechovice pod Orebem. Strost seznámil rdní s předloženým Dodtkem č. 5 ke Smlouvě o podnájmu víceúčelového sportovního zřízení uměle chlzené ledové plochy mezi nájemcem TS, s.r.o. podnájemcem PZS, s.r.o. Rdní souhlsí s předloženým Dodtkem č. 5 pověřují strostu měst Ing. Jn Skořepu jeho podpisem.

15 15 USNESENO č. 412/2016 I. souhlsí s uzvřením Dodtku č. 5 ke Smlouvě o podnájmu víceúčelového sportovního zřízení uměle chlzené ledové plochy mezi nájemcem TS, s.r.o., se sídlem Soukenická 1124, Rychnov n. Kn. podnájemcem PZS, s.r.o., se sídlem N Ostrově 323, Třebechovice pod Orebem. II. pověřuje strostu měst Ing. Jn Skořepu podpisem výše uvedeného dodtku. Závěrem místostrostk Mgr. Drejslová informovl rdní o šptném stvu schodů mezi zimním stdionem pvilonem ZŠ Rychnov nd Kněžnou, Msrykov 563. Rdní Mgr. Jehličk vznesl dotz, zd by byl možnost vyhrdit 5-6 míst pro prkování n prkovišti pod zimním stdionem v Rychnově n. Kn. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst ve 14:40 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 12. září 2016 od 14:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Pronájem části p.p.č. 1748/1 v k.ú. Rychnov n. Kn. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.12.2010 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Jiří Oberreiter

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N

USNESENÍ. Město Horní Benešov S R P E N Město Horní Benešov USNESENÍ z 97. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 4.8.2010 v 6:00 hod. v knceláři strosty. S R P E N 2 0 1 0 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy Sttutární město Ostrv Mteriál ZM_M 2. zsedání zstupitelstv měst dne 17.12.2014 Složk zn5 Mteriál pro ZM č. ZM_M 77 BJ1418 00379/14 předkládá: zodpovídá: zprcovl: Ing. Kmil Bednář náměstek primátor Ing.

Více

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č.

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10.4.2012 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák Tomáš Erben Ing. Ladislav

Více

- 0327/RMOb-Mich/1014/71

- 0327/RMOb-Mich/1014/71 71. schůze rady městského obvodu konané dne 21.10.2013 čís. 0315/RMOb-Mich/1014/71-0327/RMOb-Mich/1014/71 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/8 Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

- 0236/RMOb-Mich/1014/65

- 0236/RMOb-Mich/1014/65 65. schůze rady městského obvodu konané dne 22.07.2013 čís. 0217/RMOb-Mich/1014/65-0236/RMOb-Mich/1014/65 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více