Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích Přednáška: Údržba čerpacích stanic Přednášející: Jiří Kutný Téma údržba čerpacích stanic Krátký histrický phled na čerpací stanice před rkem 1989 z hlediska údržby. - Technický stav čerpacích stanic - Nabízený srtiment phnných hmt - Nabízený srtiment služeb /mytí, servis/ - Technická úrveň technlgickéh zařízení ČS / výdejní stjany/ - Platby na čerpací stanici, bsluha - Servis a údržba rzsah prací Příchd zahraničních petrlejářských splečnstí na trh čerpacích stanic začátkem 90.let - Příchd splečnstí na trh pčet splečnstí, významné evrpské firmy z bru, pčty ČS - Nvý náhled na čerpací stanice, služby, rzsah činnstí, technické vybavení, bezpečnst - Nvá legislativa, změny nrem vliv na prvádění a rzsah údržby - Zcela nvé bezpečnstní prvky na ČS a s tím suvisející i údržba a servis - Technické řešení a vliv na údržbu technlgickéh vybavení čerpacích stanic Technlgie ulžiště dvuplášťvé nádrže, v kmunikaci, knstrukce pklpů, nvé knstrukce nádrží, klenutá víka, izlace nádrží, rzměry nádrží a dělení na kmry, zahraniční výrbci x tuzemsk Ptrubní rzvdy dvuplášťvé ptrubí /kanály jednplášťvé ptrubí, izlacebralen /asfaltvé nátěry a izlace/ Indikace úniku rpných látek, signalizace, alarmy /čichačky/ Prtiexplzní pjistky, pžární zabezpečení, nvé typy pjistek /Prteg,.. přetlakvé a pdtlakvé pjistné kncvé armatury na dvětrání Rekuperace stáčení /benzin - diesel/ Nvé typy výdejních stjanů: PHM, víceprduktvé, rychlvýdejvé, satelity, AdBlue, LPG, CNG, nemrznucí směsi Rekuperace d stjanů nvý trend, v ČR pstupný vývj na jeh uvedení d prvzu včetně legislativy, nvé typy výdejních pistlí s rekuperací

2 Stáčecí míst rychlspjky Gssler nvé technlgie, pjistky rekuperace, autcisterny - vybavení Pkladní systémy a řídicí systémy na ČS /platba u stjanu/ Nvé technlgie tlakvý systém, páteřní systémy rzvdu PHM Měření bsahu nádrží elektrnické systémy s přensem dat /měrné tyče Kalibrace nádrží laservá technika, kapalinu Plastvé výrbky /ptrubí Envirn, pklpy Fibrelite, plastvé šachty / Ttemy /elektrnika, změna cen / - Kmplexní řešení čerpací stanice Stavební bjekty kisek, mycí linky, přestřešení, kmunikace, parkviště Stavební knstrukce výdejní plcha, izlace plch, drátkbetn, dvdnění plchy /u reknstrukcí starých ČS znečištěné pdlží RL/ Úkapvé bezdtkvé jímky a nádrže Mycí linky typy, prvedení, ČOV, systém čištění, nadstandardy výšky, délky vzidel, nákladní a speciální vzidla, změna myšlení a nvých řešení, Příklady prjektů ČOV, kvality vypuštěných vd, nvé systémy čištění Nvé dispzice čerpacích stanic, typizvaná řešení, parkvací plchy, vysavače, kmpresry, Služby pr zákazníky kisky, prdejny, sciální zařízení velké změny v chápání služeb na čerpací stanici - Změny PHM a s tím suvisející změny v technlgii Pčáteční stav PHM / Special 91, Super 96, Natural 95, Diesel - pr tyt prdukty byly budvány ČS, velikst kmr nádrží, pčty kmr na PHM /velké výtče/ Pstupující změny v prduktech uknčení Super 96, Special 91 náhrady Natural 91, Natural 98, Binafta - pstupně rušení Binafta a přidání dalšíh prduktu Diesel s aditivací, rušení Natural 91 a s tím suvisející změny na rekuperacích, dvětrání nádrží, prblémy s prpjenými nádržemi benzin nafta /kvalita PHM, nebezpečí při reknstrukci ptrubních rzvdů, čištění nádrží apd. Sučasný stav prduktů různý dle prvzvatele 3 až 5 prduktů, nvé značky, 2 druhy naftvéh prduktu /speciální pr sbní vzidla/, aditivvané prdukty, rzšíření další prdukty - Ethanl E 85, Směsná nafta 30, Nafta B100 (MEŘO) a různé bchdní značky prduktů daných splečnstí /čast nesrzumitelné pr nepučenéh zákazníka/, aditivvané prdukty změny chemických vlastnstí, vliv na technlgická zařízení a jejich materiály v kntaktu s PHM. Se záměnami prduktů suvisí i záměny kmr nádrží /pčty kmr 3 7, výjimečně 9 kmr/ z důvdů pžadavků na veliksti kmr nádrží prpjvání kmr, přepažení na menší kmry při zavedení dalšíh prduktu a s tím suvisející stáčecí, dvětrávací, výdejní ptrubí, elektrinstalace, měřicí sndy a další. Nebezpečí při prvádění prací za prvzu viz nehdy v psledním bdbí při pracích na nádržích. - Servis a údržba čerpacích stanic Základní nrmy a předpisy ČSN , Stav prvádění základních kntrl, revizí, prhlídek, záknných kntrl /rgány státní správy/ Intervaly revizí a kntrl rční, dvuleté, pětileté, desetileté

3 Odpvědnst za revize - prvzvatel Způsb prvádění bjednání individuálně /až když mi chybí/ paušální smluva prvádění, evidenci a kntrle termínů /placená služba, většinu v rámci servisní smluvy/ Rzsah revizí, kntrl a prhlídek Technlgie becně rční, pětileté / tlakvé zkušky, desetileté /defektskpie nádrží Výdejní stjany kntrla funkčnsti vývěv výdejních stjanů /denní - bsluha, rční - dbrná firma/, metrlgické věření měřidla - 2 rky Elektr revize výchzí při uvedení d prvzu /klaudaci, dále pravidelné dle termínů, nezapmínat na dílčí revize při výměně el. zařízení, při větších pravách, pškzeních, dpjení a pětvném zapjení apd., P dvu letech revize technlgie /ve výbuchu/ P pěti letech stavební bjekty Rční - sptřebiče, mycí linky a strjvny, venkvní mycí bxy Hrmsvdy a zemnicí síť dle zařazení v prstředí 2 rky/5 let Venkvní sptřebiče pneupresy, vysavače každé 4 rky Plynvé sptřebiče, ktelny, kuřvdy, plynvé přípjky vnitřní a vnější Pžární zařízení přensné hasicí přístrje, hydranty, pžární dveře, pžární ucpávky, kuřvdy vše jednu rčně Katdvá chrana chrana pdzemních celvých knstrukcí prpti bludným prudům, agresivnímu prstředí, vdě, půdě (v blízksti trakčních vedení, plynvdů, trlejbusvých tratí, VN apd.), čast prvzvatel ani neví instalaci takvéh zařízení. Ostatní zařízení přečerpávací stanice, studny, trafstanice (v majetku prvzvatele stanice), čast se zanedbává. Vnitřní vybavení kisku, i když je v majetku firem, které je instalvaly (chladicí bxy, mrazicí bxy, prdej nápjů, kávvary, htvé bčerstvení ) Tlakvé nádby (kmpresry apd.) Revize stanice LPG Revize stanice CNG Kamervé systémy, zabezpečvací technika Časté nedstatky a zjištěné závady v ddržvání záknných patření Zákn č. 309/2006 zajištění bezpečnsti pracvníků, zařízení musí být revidván a tím schpné bezpečnéh prvzu, dpvídá zaměstnavatel. Nařízení vlády č.406/2004 Sb. pžadavcích na zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci v prstředí s nebezpečím výbuchu, hlavně definice prstrů s nebezpečím výbuchu, psuzení rizik a klasifikace prstr zajišťuje zaměstnavatel

4 Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanvení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení d tříd a skupin a bližších pdmínkách jejich bezpečnsti, zařízení třídy I, skupina A (d výbuchu), skupina B (mycí linky) viz přílha č. 1 Vyhlášky č. 73/2010. Bezpečnst práce na čerpacích stanicích Práce ve výškách - přestřešení, pdhledy, světlení, střecha kisku, ttemy, atiky, Práce v hlubkách ulžiště, ukládání nádrží, pravy v pdzemních šachtách, kanálech, demntáže nádrží a ptrubí Práce v uzavřených prstrech nádrže, jímky, čištění, defektskpie nádrží, vlžkvání nádrží, zhtvení přepážek a nvých kmr a šachet, Práce s elektrickým zařízením, revize zařízení (i prdlužvacích kabelů, prvizrních rzvaděčů na stavbě, vedení kabelů na stavbě, dieselagregáty apd., ruční elektrické nářadí) Práce v prstředí s nebezpečím výbuchu na čerpací stanici měření kncentrace nebezpečných par a plynů, pužívání schválenéh nářadí a zařízení a pracvních pstupů, prtipžární zabezpečení a vybavení hasicí techniku, seznámení s pužíváním hasební techniky Práce s ukládáním a manipulací břemen, jeřábvé práce, práce s VZV dpvídající technika, šklení bsluh, vazačské zkušky Ohrazení pracviště, bezpečnst pracvníka i statních sb, práce za prvzu čerpací stanice neb při dstavení zařízení z prvzu, upzrnění na nebezpečné práce, zákaz vstupu nepvlaným sbám, výstražná upzrnění Ochranné sbní prstředky pr daný rzsah prací blek, buv, helmy, respirátry, výstražné vesty, sbní přístrje pr měření kncentrace nebezpečných par a plynů - explzimetry Vhdné nářadí nejiskřící nářadí s atestem apd. Zařízení pužívaná v prstředí s nebezpečím výbuchu s příslušnými atesty a platnými revizemi Písemná dkumentace při pravách, servisu, reknstrukcích Pracvní dkument /zakázkvý list, pracvní list, stavební neb mntážní deník/ Příkaz V pdle nařízení vlády č. 406/2004 bližších pžadavcích na zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci v prstředí s nebezpečím výbuchu Analýza pracvních rizik ppis práce a rizik, vyhdncení, patření k dstranění rizik v písemné frmě, pdepsané všemi pracvníky na pracvišti, prkazatelně seznámeni s bezpečnstními předpisy na stavbě Bezpečnstní plán na pracvišti Bezpečnst a chrana zdraví při práci zásady pr dané pracviště

5 Půsbnst a cíle plánu BOZP Základní infrmace daných pracích Bezpečnst na pracvišti, zakázané činnsti, pužívání OOPP Zajištění první pmci Telefnní čísla tísňvéh vlání Analýza pracvníh rizika Karta první pmci Havarijní plán Mapa nebezpečných prstrů ČS Tabulky identifikace a hdncení rizik Nakládání s nebezpečnými dpady zákn č. 185/2001 Sb., např. u čerpacích stanic: rpné látky, kaly rpných látek, filtry z výdejních stjanů, znečištěná vda RL a z mycích linek a bxů, likvidvaná plastvá ptrubí pr PHM, zářivky, elektrnická zařízení ulžení, přeprava, likvidace pdle předpisů ADR Zařazení dpadů dle kategrie v katalgu dpadů Předpis k nakládání s dpady Plán dpadvéh hspdářství (nad 10 tun rčně) Identifikační listy nebezpečných látek (chemické přípravky d mycích linek, čistíren dpadních vd apd.) Registrace a hlášení k nakládání s dpady Šklení pracvníků údržby a servisu Odbrné šklení pr daná technlgická zařízení d výrbců daných zařízení neb pvěřených rgánů státní správy předpklad pr vyknávání dané činnsti: výdejní stjany, pkladní systémy, přensy dat elektrnické měření hladin v nádržích, tlakvé systémy výdeje PHM, mycí linky a čistírny dpadních vd prtiexplzní pjistky, nedestruktivní zkušky nádrží a ptrubí - tlakvé zkušky, vizuální kntrly, ultrazvukvé zkušky stěn nádrží, prtipžární ucpávky elektr chrániček vyhrazená plynvá zařízení a řady dalších včetně vydání příslušných atestů a úředních věření Šklení bezpečnsti práce a chrany zdraví (bezpečnstní technik a externí šklitelé) Šklení řidičů Šklení v pžární chraně Šklení pr práci s chemickými látkami a nakládání s nebezpečnými dpady Šklení vazačů a vazačské zkušky Šklení řidičů vyskzdvižných vzíků a plšin

6 - Závěr Opatření k mezení rizik při servisních pracích Šklení pracvníků v blasti BOZP - včetně názrných příkladů prušvání bezpečnsti práce, technlgických pstupů, pužívání OOPP apd. Odbrná šklení u výrbců zařízení, přešklvání, dplňvání infrmací jen dbrá znalst danéh zařízení, pstupy prav, pužívání riginálních náhradních dílů, aktuální technická dkumentace jsu záruku, že se údržba a pravy prvádějí bezpečně bez rizika úrazu Near Miss skrúraz patření, kdy pracvníci sami upzrňují na t, c se stal a mhl vést k úrazu. Je mžn vést i annymně příjem infrmací frmu jednduchéh elektrnickéh záznamu míst, čas, ppis případu, návrh patření na dstranění. Ptenciální incident patření, kdy pracvníci sami upzrňují na případy, kdy je prušena bezpečnst, hržení zdraví neb může vést k vytvření situace, kdy djde k úrazu, hržení zdraví a bezpečnsti. Týká se jak upzrnění na pracvníky servisvaných zařízení, tak i všech statních zařízení, ale i stavebních bjektů, kmunikací, jednání jiných pracvníků neb lidí na čerpací stanici Infrmace nehdách, které se staly a které dstává firma d zákazníků, firemních klegů v jiných zemích a z centrálníh systému infrmací BOZP, kterých bezpečnstní technik infrmuje příslušné pracvníky Interní předpisy v rámci dkumentů ISO 9001 a statní interní dkumenty, se kterými jsu pracvníci pravidelně seznamváni Kntrly bezpečnstníh technika firmy a veducích pracvníků při pracích na čerpacích stanicích, ddržvání pužívání OOPP Zhdncení úrvně údržby a servisu na čerpacích stanicích v ČR Velké petrlejářské splečnsti Malé splečnsti Sukrmý sektr Výhdy paušálníh servisu Příklady z praxe dbrý a špatný servis a údržba

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: HELOSATE 450 SL Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.1.0, vytvřená dne: 27.03.2015 Nahrazená verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku

Více

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC

Dow Agrosciences s.r.o. Bezpečnostní list dle EHS. Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC. Obchodní jméno: Fixator Trinexapac-ethyl 250 EC ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr výrbku Obchdní jmén Fixatr Trinexapacethyl 250 EC 1.2 Příslušná určená pužití látky neb směsi a nedpručená pužití Příslušná určená

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

BREAK-THRU SPU. Obchodní jméno: BREAK-THRU SPU Číslo produktu: 30004825(17) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: BREAK-THRU SPU Čísl prduktu: 30004825(17) Aktuální verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 Nahrazená verze: 2.0.0, vytvřená dne: 03.09.2014 blast: CZ ODDÍL

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více