SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)"

Transkript

1 Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Rzdělvník: Základní právní předpisy: Zákník práce Zákn č.309/2006 Sb. Zpracval: Václav Štefan OZO v prevenci rizik svědčení OZ č. TEP/25/PRE/2012 Schválil: Směrnice č. 2014/5 Směrnice pr prvádění šklení zaměstnanců, žáků a dalších sb bezpečnsti a chraně zdraví při práci směrnice ze dne dkumentace BOZP (referent správy majetku) - zástupce ředitele - veducí učitel OV elektrtechnické bry - veducí učitel OV autmbilní bry - hspdářka - sekretářka, persnalistka Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. ředitel škly.. pdpis ředitele škly S Směrnice BOZP 1/28

2 Název Čísl Vlastník 1. Základní infrmace pr prvádění šklení BOZP Suvisící právní předpisy: především Zákník práce 103, Tat směrnice řeší prvádění pvinnsti zaměstnavatele zajistit zaměstnancům šklení právních a statních předpisech k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci a suvisící pvinnsti stanvené zaměstnavateli ZP Zaměstnanci jsu pvinni účastnit se šklení zajišťvaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně věření svých znalstí. Znalst základních pvinnstí vyplývajících z platných předpisů a pžadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnu a trvalu sučástí kvalifikačních předpkladů zaměstnance - ZP 106, zaměstnavatel věřuje znalsti a prvede patření v případě zjištění závažných nedstatků znalsti zaměstnance v tét blasti prvádí veducí zaměstnanci. 1.3 Termín zaměstnanec pr prvádění šklení BOZP se vztahuje i na žáky škly především v suvislsti prvádění činnstí žáků při praktickém vyučvání. Pučení rizicích hržení, stanvených patřeních a zásadách BOZP včetně předání infrmací, pkynů, zákazů s hledem na mžná rizika hržení zdraví sb prvádí v přiměřeném rzsahu i pr další sby, které prvádí pracvní činnsti v prstrách škly. 1.4 Obsah, četnst šklení právních a statních předpisech k zajištění BOZP, způsb věřvání znalstí zaměstnanců, vedení dkumentace prvedeném šklení, jak i způsb prvádění uvedených šklení stanvuje tent předpis. 1.5 Zaměstnanci i žáci škly jsu pvinni příkazy, pkyny a pvinnsti stanvené v tmt předpise a vyplývající z bsahu prvedenéh šklení či seznámení ddržvat, neddržvání zaměstnavatel může psuzvat dle klnstí a důsledků jak prušení či závažné prušení pvinnstí či kázně. 1.6 Aktualizace tht předpisu včetně jeh přílh dle ptřeby a uvádění d suladu aktuálníh znění platných právních předpisů zajišťuje dbrně způsbilá sba v prevenci rizik, která činnsti v prevenci rizik pr SŠaMŠ zajišťuje. 2. Obsah, četnst, a způsb věřvání znalstí šklení BOZP a vedení dkumentace prvedeném šklení 2.1 Základní šklení zaměstnanců BOZP : Při nástupu zaměstnance je prveden základní šklení zaměstnance BOZP Obsah šklení stanví přilžený Záznam základním šklení zaměstnanců BOZP přílha č. 1. Na prvedené šklení navazuje věření znalstí zaměstnance BOZP předepsaným způsbem a pkud nejsu znalsti dstatečné, musí být šklení pakván Zajistí, prvádí: zajišťuje i prvádí při nástupu zaměstnance příslušný nadřízený zástupce ředitele škly pr pedaggické pracvníky teretickéh vyučvání, u prvzních zaměstnanců referent správy majetku, u zaměstnanců MŠ a praktickéh vyučvání nadřízený veducí učitel. Pdmínku je že abslvvali šklení veducích zaměstnanců BOZP Opakvané šklení prvádí 1x za 2 rky OZO v prevenci rizik, zajišťuje vedení SŠaMŠ Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden záznam dle vzru přílha č. 1. Vyplněný záznam prvedeném šklení při nástupu zaměstnance je zalžen d sbníh spisu zaměstnance. Záznam prvedeném pakvaném šklení je zalžen d dkumentace BOZP. 2.2 Šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti: Obsah šklení. Při nástupu zaměstnance na prvzní pracviště (pracviště dbrnéh výcviku, dbrnéh vyučvání, či zaměstnance který prvádí údržbu či bsluhu zařízení, manipulaci s nebezpečnu chemicku látku a jiné činnsti se zvýšeným rizikem) jeh přímý nadřízený prvede či zajistí prvedení šklení zaměstnance BOZP na pracvišti v rzsahu dle ptřebnéh bsahu: - vzrvéh Záznamu šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti přílha č.2, - vzrvéh Záznamu šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti úklidvé práce přílha č.3, -vzrvéh Záznamu šklení pr údržbářské práce dle přílhy č.8. S Směrnice BOZP 2/28

3 Název Čísl Vlastník Šklení zaměstnance na pracvišti prvádí veducí zaměstnanci SŠaMŠ v rzsahu prváděných činnstí, pužívaných nástrjů, strjů, strjních, technických zařízení a pužívaných látek na pracvišti. Šklení BOZP prvádí i seznámením s dkumenty suvisícími se zajištěním BOZP na pracvišti jak je dkumentace ke strjnímu či technickému zařízení, vyhdncení rizik hržení zdraví a živta na pracvišti, stanvená patření pr jejich eliminaci, a další předpisy suvisící se zajištěním BOZP. Šklitelé - veducí zaměstnanci jsu se správným prváděním šklení seznámeni při šklení veducích zaměstnanců BOZP. Na šklení navazuje věření znalstí zaměstnance BOZP předepsaným způsbem s vyhdncením znalstí viz přílhy č. 2, 3 a 8. Pkud nejsu znalsti vyhdnceny jak dstatečné musí být šklení pakván. Vyplněný záznam prvedeném šklení pr pracviště či pracvní činnsti zaměstnance je zalžen d dkumentace BOZP škly Zajistí, prvádí: Zajišťuje a prvádí nadřízený veducí zaměstnanec, který abslvval šklení BOZP veducích zaměstnanců. Šklení BOZP na pracvišti uklízeček a dmvníků prvádí stejným způsbem referent správy majetku Opakvané šklení Je prváděn ve stejném bsahu a stejným způsbem jak při nástupu zaměstnance dále: - pakvaně nejméně 1x za 2 rky - při změně pracvníh zařazení či druhu práce - při zavedení nvé technlgie neb změny výrbních a pracvních prstředků neb změny technlgických neb pracvních pstupů - v případech, které mají neb mhu mít pdstatný vliv na bezpečnst a chranu zdraví při práci Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden záznam dle vzrvéh záznamu přílha č. 2, 3 a 8, vyplněný záznam prvedeném šklení bude zalžen d dkumentace BOZP, kpii záznamu či přehled prvedeném šklení má veducí příslušnéh pracviště /veducí učitel bru neb zástupce ředitele pr příslušný úsek/. 2.3 Prfesní šklení zaměstnanců pr speciální činnsti: Zaměstnavatel zajistí šklení zaměstnanců vyknávající speciální činnsti, pr které předpisy pžadují zvláštní dbrnu způsbilst. Náklady spjené se zajišťváním šklení BOZP hradí zaměstnavatel. Zaměstnavatel je pvinen nepřipustit, aby zaměstnanec vyknával práce bez příslušné kvalifikace dbrné způsbilsti a zajistí zaměstnancům pvěřeným takvu činnstí získání dbrné způsbilsti, pakvaná šklení a věřvání jejich znalstí ve stanvených termínech u sby s právněním pr tut činnst Obsah šklení. Obsah šklení a věření znalstí pr tut kategrii zaměstnanců, záznam jejich prvedení aktuálně je stanven před zahájením šklení s sbu s dbrnu kvalifikací pr tut činnst a v suladu s platnými předpisy Zajistí, prvádí: Referent správy majetku prstřednictvím sby s kvalifikací a právněním pr prvádění šklení a zajišťvání dbrné způsbilsti pr příslušnu prfesní skupinu Opakvané šklení. Šklení je zajištěn před zahájením činnsti zaměstnance ve stanvené prfesi a pakvaně v termínu jak stanví Aktuální plán šklení a věření znalstí BOZP stanvuje přílha č Vedení dkumentace prvedeném šklení. Záznamy každém prvedeném šklení zaměstnanců BOZP pr specielní činnsti a věření jejich znalstí jsu zalženy v dkumentaci BOZP škly. S Směrnice BOZP 3/28

4 Název Čísl Vlastník 2.4 Pučení BOZP dalších sb na pracvištích a v prstrách škly: Pvinnst zaměstnavatele zajišťvat BOZP se vztahuje na všechny sby, které se s jeh vědmím zdržují na jeh pracvištích či prstrách. Osby, které se samstatně zdržují na místech, kde se rizikvé činnsti vyskytují, neb je sami prvádí, musí být prkazatelně seznámeny s riziky hržení jejich zdraví či živta a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci a s dalšími důležitými infrmacemi k zajištění BOZP v nezbytném rzsahu a se zákazy stanvenými pr prstry SŠaMŠ, ve kterých se tyt sby budu zdržvat či činnst prvádět. Zajišťuje referent správy majetku pr činnsti v budvách škly, neb veducí zaměstnanec dpvídající za příslušné pracviště ve kterém je činnst prváděna. Seznámení prvedu prkazatelně, v nezbytném rzsahu, dle přílhy č. 6. O prvedeném seznámení zalží záznam d dkumentace BOZP škly. 2.5 Šklení veducích zaměstnanců BOZP Prvede se při nástupu veducíh zaměstnance d funkce Obsah šklení Dle Záznam šklení veducích zaměstnanců BOZP, přílha č.7 Ověření znalstí veducíh zaměstnance BOZP se prvede písemným testem s vyhdncením znalstí Zajistí, prvádí: Zajistí ředitel škly či jeh zástupce. Prvádí dbrně způsbilá sba v prevenci rizik Termín šklení Šklení pr veducí zaměstnance se prvádí vždy před nástupem d funkce a dále pakvaně min. 1 x za 3 rky Vedení dkumentace prvedeném šklení. Záznam prvedeném šklení veducíh zaměstnance a věření znalstí dle přílhy č.7 je zalžen d dkumentace BOZP škly. 2.6 Základní šklení žáků BOZP : Při zahájení šklníh rku prvede třídní učitel šklení žáků BOZP, kde je seznámí se Šklním řádem, rizicích hržení zdraví při běžných činnstech v prstrách škly a při dalších činnstech suvisících s výuku, které se mhu vyskytnut, stanvenými patřeními na jejich eliminaci a s rganizací zajištění BOZP ve škle. O prvedeném základním šklení žáků BOZP zalží písemný záznam dle přílhy č.10. Obdbným způsbem musí být prveden šklení žáků BOZP před vyučváním předmětů, kde jsu žáci hrženi na zdraví např. tělesná výchva i statní činnsti, které rizika přináší. Obsah šklení stanvuje šklitel - třídní učitel a vyučující předmětu, kde je vyšší rizik hržení zdraví. Obsah záznamu je seznámení s riziky hržení zdraví žáků a stanvená patření na jejich eliminaci, zákazy a pkyny na zajištění bezpečnsti žáků, ustanvení platných předpisů suvisících s činnstí a prstrami včetně Šklníh řádu a Prvzních řádů prstr užívaných pr vyučvání, datum, jména a pdpisy šklitele i žáků dle přílhy č.10. V třídní knize navíc uvedu záznam prvedeném šklení a každém následném pučení. Je vhdné prvést písemné věření znalstí žáků. 2.7 Šklení žáků BOZP na pracvišti dbrnéh vyučvání: Obsah šklení: Šklení žáků na pracvišti se prvádí v rzsahu prváděných činnstí, pužívaných nástrjů, strjů, strjních, technických zařízení a pužívaných látek na pracvišti. Šklení BOZP se prvádí i seznámením s pžadvanými dkumenty a suvisícími se zajištěním BOZP na pracvišti m.j. dkumentace ke strjnímu či technickému zařízení, vyhdncení rizik hržení zdraví a živta na pracvišti, stanvená patření pr jejich eliminaci, a suvisející předpisy suvisící se zajištěním BOZP na pracvišti v rzsahu stanveném v Záznamu šklení žáků BOZP na pracvišti přílha č.4. Na šklení navazuje věření znalstí žáků BOZP předepsaným způsbem s vyhdncením znalstí. Pkud nejsu znalsti vyhdnceny jak dstatečné, musí být šklení pakván Zajistí, prvádí: Zajišťuje veducí učitel bru, prvede učitel dbrnéh výcviku, či dbrný učitel. S Směrnice BOZP 4/28

5 Název Čísl Vlastník Opakvané šklení Šklení se prvádí vždy před zahájením dbrnéh výcviku v nvém šklním rce a pakvaně pkud u žáka nastane změna: - při změně pracviště či druhu práce - při zavedení nvé technlgie neb změny výrbních a pracvních prstředků neb změny technlgických neb pracvních pstupů - v případech, které mají neb mhu mít pdstatný vliv na bezpečnst a chranu zdraví při práci Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden řádně vyplněný záznam dle vzrvéh Záznamu šklení žáků BOZP na pracvišti přílha č. 4 a vyplněný záznam prvedeném šklení bude zalžen d dkumentace u veducíh učitele OV. 2.8 Pkyny pr bezpečnu činnst a práci žáků. Vyučující je pvinen pdávat žákům při každé zahajvané činnsti infrmace a pkyny pr zajištění bezpečné práce a činnsti žáků, dle ptřeby tyt pkyny pakvat. Vyučující trvale a veducí zaměstnanci pakvaně kntrlují ddržvání zásad bezpečnsti při práci při všech činnstech žáků. Při zjištění závady jsu pvinni prvést účinná patření k dstranění rizik hržení bezpečnsti žáků či dalších sb, kterých se činnst dtýká. 2.9 Pučení dětí mateřské škly bezpečném pbytu a rizicích hržení zdraví Obsah pučení: Učitelky v mateřské škle jsu pvinny každdenně při každé vhdné příležitsti děti seznamvat a pučvat bezpečném jednání a seznamvat je s riziky hržení zdraví. Prvádí t systematicky a vhdnu frmu srzumitelnu dětem. Prvádí vždy i při zjištění náznaku nebezpečnéh či nevhdnéh chvání dětí O rzsáhlejším pučení, pučeních před mimšklní činnstí a důležitých událstech a následných pučeních prvádí učitelky MŠ záznam d třídní knihy. S Směrnice BOZP 5/28

6 Název Čísl Vlastník Přílha č. 1 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení zaměstnanců a pedaggických pracvníků se základními pžadavky na BOZP, pdmínkami bezpečné práce, s ustanvením uvedených předpisů s výkladem a riziky hržujícími zdraví či živt sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci těcht rizik. Uvedené předpisy se kterými byli zaměstnanci seznámeni se rzumí v platném znění ke dni šklení. Část 1 základní pdmínky bezpečné práce pr všechny zaměstnance škly. 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci ve škle. Seznámení s riziky hržení zdraví a živta v prstrách bjektů a na pracvištích, s rizikvými faktry a chranu před nimi. Kategrizace prací na pracvištích, kam může zaměstnanec vstupvat a sdělení, d jaké kategrie jsu vyknávané práce zařazeny a důvdnění. Seznámení se zásadami bezpečnéh chvání na pracvištích a se Šklním řádem. 2/ Práva a pvinnsti zaměstnanců z hlediska bezpečnsti a chrany zdraví při práci Zák. práce 106. Zákaz vstupu na pracviště a d prstr, které nejsu pr úkny suvisící s výknem jejich práce určeny a zákaz prvádění činnstí, které nevyplývají z pracvní smluvy. Seznámení s bsahem NV č.101/2005 Sb. vč. přílhy. Bezpečnstní značky a značení seznámení dle NV č.11/2002 a pvinnst jejich respektvání na úrvni příkazu. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. pžadavky na bezpečný prvz strjů a zařízení. 3/ Zákník práce. Část pátá, bezpečnst a chr zdraví při práci.účast zaměstnanců na řešení BOZP Další pžadavky BOZP v pracvněprávních vztazích - Zákn č.309/2006 Sb / Pdmínky chrany zdraví při práci. Nařízení vlády č.361/2007sb., pdrbně hlava IV fyzická zátěž. Bezpečné pužívání žebříku dle Nařízení vlády č.362/2005 Sb. přílha, část III. Zákaz činnsti, při které je sba hržena pádem z výšky více než 1,5 m, pkud nebyla seznámena s pstupem práce, způsbem zajištění prti pádu a suvis. předpisy a nebyl realizván zajištění chrany. Zásady bezpečnéh prvzu a pužívání strjů, technických zařízení, přístrjů a nářadí. Zákaz pužívání strjů a zařízení, pkud tím zaměstnanec nebyl zaměstnavatelem pvěřen a seznámen s riziky hržení zdraví a s bezpečným pužíváním dle stanvených patření a dkumentace zařízení a pkud nemá pžadvanu dbrnu způsbilst. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. seznámení s bsahem. 5/ Osbní chranné pracvní prstředky. Zákník práce 104, Nařízení vlády č.495/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Směrnice zaměstnavatele pr pskytvání OOPP a seznam pskytvaných OOPP pr výkn práce. Seznámení se správným pužíváním přidělených OOPP a jejich šetřváním. 6/ Zvláštní pracvní pdmínky některých zaměstnanců. Zákník práce, Vyhláška ministerstva zdravtnictví č. 288/2003 Sb. Sdělení, které práce jsu těmt zaměstnancům na pracvištích zakázány. 7/ Pracvní úraz. Pvinnsti, evidence prac. úrazů, dpvědnst zaměstnavatele, zprštění se dpvědnsti. Zák. práce 105, část čtrnáctá-dpvědnst a náhrady při PÚ, Nařízení vlády č.201/2010 Sb. Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvištích. 8/ Zacházení s elektrickým zařízením sbami bez elektrtechnické kvalifikace, pracvníky seznámenými a pracvníky pučenými - Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. ve znění PP, ČSN EN / /. Způsb prvádění kntrl el. sptřebičů a elektrickéh ručníh nářadí dle ČSN kntrlu prvádí jen pvěření a pršklení pracvníci. 9/ Umístění uzávěrů vdy, elektrických zařízení a plynu pr pracviště, způsb uzavření přívdu pr bjekt. 10/ Zásady a pstup při pskytvání první pmci při úrazu. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Způsb přivlání rychlé lékařské pmci. Brašny první pmci pr činnst mim bjekt. Traumatlgický plán. S Směrnice BOZP 6/28

7 Název Čísl Vlastník 11/ Zásady a pstup pskytvání první pmci při úrazu a pškzení zdraví. Způsb přivlání lékařské první pmci. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Infrmace rganizvání pskytvání první pmci u zaměstnavatele. Pracvnělékařská péče - u kteréh lékaře, jakým lékařským prhlídkám a v jakých termínech je zaměstnanec pvinen se pdrbit. 12/ Zaměstnanci, kteří pracují v prvzech a pracvištích se specifickými riziky se pdrbují samstatnému šklení BOZP vztahující se k činnstem na pracvišti, pkud není sučástí tht šklení. Je zakázán pužívat jakékliv zařízení, pkud tím zaměstnanec nebyl zaměstnavatelem pvěřen a seznámen s bezpečným pužíváním dle dkumentace zařízení, s riziky hržení včetně stanvených patření na jejich eliminaci a zaměstnanec nemá pr bsluhu pžadvanu dbrnu a zdravtní způsbilst Část 2 základní pdmínky bezpečné práce specifické pr pedaggické pracvníky: 13. Šklní úrazy. Vyhláška MŠMT č.64/2005 Sb. evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění. Seznámení a výklad. 14. Bezpečnst a chrana zdraví při výchvě a vzdělávání žáků ve šklách a šklských zařízeních Řád škly, Směrnice zaměstnavatele BOZP a předpis Metdický pkyn k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních Č.j.: / s platnstí d , Seznámení s předpisy. Pvinnst vyučujícíh zkntrlvat bezzávadný stav využívaných prstr, nářadí, technickéh zařízení, strje než zahájí výuku! 15. Pučení žáků rizicích hržení jejich zdraví a bezpečnsti a způsb dkladvání pučení žáků. Pučení žáků ke všem činnstem jichž se zúčastní při vzdělávání či v suvislsti s ním. Právní a statní předpisy jak zdrje pr pučení žáků. Prkazatelný dklad je záznam v třídní knize a záznam kde je uveden bsah, datum, jména a pdpisy pučených a šklitele, věření znalstí - dle směrnice SŠaMŠ. 16. Hygienické pžadavky seznámení:. Vyhláška MZd. č.410/2005 Sb., hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Vyhláška č.137/2004 Sb. hygienických pžadavcích na stravvací služby a činnsti epidemilgicky závažné. Zdravtní průkazy sb zúčastněných na těcht činnstech. 17. Prvz např. šklní jídelny, šklní dílny /pracviště OV/, dbrné učebny, tělcvičny prbíhá v suladu s prvzním řádem pr prvzvanu činnst. Osby, které řídí a dzrují prvz v těcht prstrách musí vládat ustanvení prvzních řádů. 18/ Prvz Mateřské škly musí prbíhat v suladu s Vyhlášku č.14/2005 Sb. předšklním vzdělávání. Pdrbně 5 Péče zdraví a bezpečnst dětí. 19. Ověření vědmstí šklených sb prveden frmu tázek a dpvědí mezi šklitelem a škleným k jedntlivým tématům. Vyhdncení správnsti dpvědí, při nesprávné dpvědi zpakvání tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklil a věřil znalsti: Pdpis šklitele : Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl: Jmén a příjmení šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén a příjmení šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 7/28

8 Název Čísl Vlastník POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZE DNE: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis - S Směrnice BOZP 8/28

9 Název Čísl Vlastník Přílha č. 2 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti: OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji které se práce a pracviště šklených sb: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní a technlgický pstup při činnsti. 2/ Stanvené kmunikace, přístupy, stanviště bsluhy, místa se zákazem vstupu. Umístění vládacích zařízení, zařízení a strjů, způsb jejich vládání. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 3/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci s technickými či strjními zařízeními na pracvišti, seznámení s vyhdncením rizik a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či mezení které je pvinen pracvník ddržvat. 4/ Bezpečná a správná bsluha technických a strjních zařízení na pracvišti. Zakázané manipulace. Seznámení s bezpečnu bsluhu, manipulací a údržbu zařízení pdle pkynů a zásad stanvených v dkumentaci zařízení, návdu k bsluze, vztahujících se platných předpisů, štítkvých a tabulkvých upzrnění na zařízení a pracvišti. Pučení maximálních parametrech zařízení, stanveném účelu užití. Zákaz prušení stanvených zásad bezpečnéh užívání, údržby, přetěžvání a užití k jinému než stanvenému účelu. Seznámení dle 3/ a 4/ byl prveden pr práci s nářadím a technickými či strjními zařízeními: /značení, název, typ/ Ruční nářadí: Elektrické ruční nářadí: Strje: Technické vybavení pracviště: Další činnsti: 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: 5C/ Bezpečná manipulace s uvedenými nebezpečnými chemickými látkami či přípravky a údaji v bezpečnstních listech: 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice zaměstnavatele pr pskytvání OOPP, seznam pskytvaných OOPP pr prfesi a pracviště, prváděné práce, seznámení před, kterými riziky pskytvanými OOPP musí být pracvník chráněn. Seznámení se správným pužíváním OOPP a šetřváním. S Směrnice BOZP 9/28

10 Název Čísl Vlastník 7/ Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. 8/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví zaměstnance, jaké jsu naměřené hdnty. Infrmace úrazech a pškzení zdraví, které se na pracvišti staly. 9/ Práce žen, těhtných žen a mladistvých na pracvišti, které práce tit nesmí na pracvišti vyknávat. 10/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a škleným s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklení a věření znalstí prvedl: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 10/28

11 Název Čísl Vlastník ZE DNE: POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTI: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 11/28

12 Název Čísl Vlastník Přílha č. 3 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti: úklidvé práce, uklízečka. OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji které se práce a pracviště šklených sb: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní pstup při činnsti. 2/ Stanvené kmunikace, přístupy, místa se zákazem vstupu. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 3/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci se zařízeními na pracvišti, seznámení s vyhdncením rizik a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či mezení které je pvinen pracvník ddržvat. Především k těmt rizikům: Rizik ukluznutí a pádu, patření m.j. zákaz pužívání buvi pantflvéh typu, při práci pužívat puze pevnu buv s prtiskluzvu pdešví, řádně fixvanu na nze. Rizik pádu z výšky, patření m. j. zákaz pužívání nestabilníh nábytku a jiných nestanvených předmětů jak pmůcek k výstupu d výšky či k práci ve výšce. Pr úklid na vyšších místech pužívat úklidvé nářadí či pmůcky s prdluženu či výsuvnu rukjetí či dvjitý žebřík /štafle/. Pr uklízečky platí zákaz zaměstnavatele prvádět práce ve výšce nad 1,5 m nad klní úrvní /včetně rizika pádu z kna/ pkud pracviště nebyl zajištěn prti pádu sb, neb sby vybaveny OOPP prti pádu a škleny BOZP pr práci ve výšce včetně seznámení se správným pužíváním OOPP a se stanvenými místy jejich ktvení. Pr mytí ken musí být stanven zaměstnavatelem pracvní pstup řešící bezpečnst práce v suladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. /eliminace rizika nebezpečí pádu z výšky/ krmě při mytí ken puze z pdlahy místnsti bez vyklánění sb z kna a za pdmínky, že výška kenníh parapetu je minimálně 1,1m. Rizik úrazu elektrickým prudem, patření m.j. zákaz pužití vdy či dtyku vlhkým předmětem na elektrická zařízení pd prudem! 4/ Bezpečnst sb na pracvištích, kde jsu technická a strjní zařízení. Pracvníci, prvádějící úklidvé práce mají zakázán uvádět d chdu technická a strjní zařízení na pracvišti. Mají zákaz uvádět je d chdu a prvádět na jejich vládacích či spuštěcích prvcích jakékli manipulace, krmě jejich vypnutí v případě nebezpečí, a t pkud jsu s bezpečným způsbem vypnutí seznámeni. Při zjištění, že zařízení, s jehž bezpečným prvzem a práci s ním nebyl pracvník prkazatelně seznámen je v prvzu, v nebezpečném klí zařízení d jeh dstavení z prvzu úklid nesmí prvádět. 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. bližších pžadavcích na bezpečnst a chranu zdraví při práci na pracvištích s nebezpečím pádu z výšky neb d hlubky. Seznámení s pdmínkami bezpečné práce ve výšce, pr uklízečky platí zákaz zaměstnavatele prvádět tyt práce ve výšce nad 1,5 m, pkud není zajištěna chrana prti pádu dle uvedenéh NV. Pdmínky bezpečné práce na žebříku a dvjitém žebříku /štafle/, přílha, část III. uvedenéh NV. 5C/ Bezpečná manipulace s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky. Seznámení s údaji uvedenými v bezpečnstních listech nebezpečnsti látky, účinné chraně prti půsbení na zdraví sb i živtní prstředí. Způsb pskytnutí první pmci a stanvená patření při nehdě. Prveden pr všechny pužívané čistící a dezinfekční prstředky, které jsu hdnceny jak nebezpečné chemické látky: 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice pr pskytvání OOPP a seznamu pskytvaných OOPP pr prfesi a pracviště, prváděné práce, zpracvané zaměstnavatelem, seznámení, před kterými riziky pskytvanými OOPP musí být pracvník chráněn. Seznámení se správným pužíváním a šetřváním OOPP. S Směrnice BOZP 12/28

13 Název Čísl Vlastník 7/ Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. 8/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví zaměstnance, případně naměřené hdnty. Infrmace úrazech a pškzení zdraví, které se na pracvišti staly. 9/ Práce těhtných žen a mladistvých na pracvišti, které práce tit nesmí na pracvišti vyknávat v suladu s ustanveními Vyhlášky č. 283/2003 Sb. 0/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a škleným s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklení a věření znalstí prvedl: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 13/28

14 Název Čísl Vlastník Přílha č. 4 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti dbrnéh výcviku.. OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné činnsti a práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji které se týkají činnsti, práce a pracviště šklených žáků: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní pstup při činnsti. Základní zásady: Žáci všechny činnsti při dbrném výcviku mhu prvádět jen v rámci výuky, a t vždy pd dzrem učitele dbrnéh výcviku. Žáci jsu pvinni řídit se jeh příkazy a práci zahájit a prvádět puze na jeh pkyn a t vždy až p seznámení se správným a bezpečným pstupem práce, s riziky hržení zdraví a se všemi patřeními na jejich eliminaci pr každu jedntlivu činnst před prvním praktickým prvedením. Pkud žák nepchpil bsah seznámení /šklení/, pžádá učitele OV nvé vysvětlení. Žák má práv dmítnut výkn činnsti, pkud právněně má za t, že je při činnsti hržen na zdraví či na živtě. 2/ Základní pvinnsti žáků z hlediska bezpečnsti a chrany zdraví při práci - Zákník práce 106. Zákaz vstupu žáka na pracviště a d prstr, které nejsu pr úkny suvisící s výknem jeh činnsti určeny a zákaz prvádění činnstí, které nejsu v suladu se základními zásadami dle bdu č. 1. 3/ Stanvené kmunikace, přístupy, stanviště bsluhy, místa se zákazem vstupu. Umístění vládacích zařízení, zařízení a strjů, způsb jejich vládání. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 4/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci s technickými či strjními zařízeními na pracvišti a seznámení se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či snížení, které je pvinen žák ddržvat - prveden pdle vyhdncení rizik a stanvených patření pr jejich eliminaci či mezení. 5/ Bezpečná a správná bsluha technických a strjních zařízení na pracvišti. Zakázané manipulace. Seznámení s bezpečnu bsluhu, manipulací a údržbu na zařízení prveden pdle pkynů a zásad uvedených v dkumentaci zařízení, návdu k bsluze, vztahujících se platných předpisů, štítkvých a tabulkvých upzrnění na zařízení a pracvišti. Pučení maximálních parametrech zařízení, stanveném účelu užití. Zákaz prušení stanvených zásad bezpečnéh užívání, údržby, přetěžvání a užití k jinému než stanvenému účelu. Zdůraznění zákazu jakéhkliv zásahu d nebezpečnéh prstru zařízení pkud zařízení (strj, nářadí) není v klidu a bezpečně zajištěn prti náhdnému zapnutí (dpjením phyblivéh přívdu d sítě, zajištěním hlavníh vypínače ve vypnuté plze u pevně připjenéh zařízení). Seznámení dle 4/ a 5/ byl prveden pr tat technická či strjní zařízení: (značení, název, typ) Ruční nářadí: Elektrické ruční nářadí: /Obráběcí/ strje: Technické vybavení pracviště: Další činnsti: 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: 5C/ Bezpečná manipulace s uvedenými nebezpečnými chemickými látkami či přípravky a údaji v bezpečnstních listech: S Směrnice BOZP 14/28

15 Název Čísl Vlastník 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice zaměstnavatele /škly/ pr pskytvání OOPP, stanvený seznam pskytvaných OOPP pr práci na pracvišti, prváděné práce, seznámení před kterými riziky pskytvanými OOPP musí být žák chráněn. Seznámení se správným pužíváním OOPP a šetřváním. 7/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví žáka. Úrazy a pškzení zdraví a jejich příčiny v pslední dbě na pracvišti. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. Šklní úrazy. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb. - výklad. 8/ Práce žen, těhtných žen a mladistvých na pracvišti. Sdělení, které práce jsu těmt na pracvištích zakázány. Vyhláška ministerstva zdravtnictví č. 288/2003 Sb. Zákník práce, hlava sedmá. Bezpečnst práce při přemisťvání břemen Nařízení vlády č.361/2007sb., pdrbně hlava IV fyzická zátěž - plnletí. 9/ Zacházení s elektrickým zařízením sbami bez elektrtechnické kvalifikace, pracvníky seznámenými a pučenými - Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. ve znění pzdějších předpisů, ČSN EN / /. Způsb prvádění kntrl elektrickéh ručníh nářadí a elektrických sptřebičů dle ČSN mhu je prvádět pvěření pracvníci pučení neb s vyšší kvalifikací. 10/ Umístění uzávěrů elektrických zařízení pr pracviště, způsb vypnutí přívdu elektrickéh prudu. 11/ Zásady a pstup při pskytvání první pmci při úrazu. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Způsb přivlání rychlé lékařské pmci. 12/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a žákem s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklil a věřil znalsti: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis - S Směrnice BOZP 15/28

16 Název Čísl Vlastník POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti dbrnéh výcviku.. ZE DNE: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 16/28

17 Název Čísl Vlastník Přílha č. 5 Přílha je ve frmuláři E S Směrnice BOZP 17/28

18 Název Čísl Vlastník Přílha č. 6 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STANOVENÉ PRO PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST V PROSTORÁCH AREÁLU A OBJEKTŮ SŠaMŠ Uvedené pdmínky tvří nedílnu sučást smluvy č. ze dne Firma Pčet sb Kntakt. sba ddavatele a č. tel.. Datum zahájení činnsti ORGANIZAČNÍ POKYNY: a. Při příchdu d bjektu škly se každá sba hlásí u referenta správy majetku, či u jinéh veducíh zaměstnance SŠGS který je za splupráci se smluvní sbu dpvědný. Ten smluvní sbu dvede na míst výknu činnsti, určí prstry, ve kterých sba bude vyknávat činnst a ve kterých se může phybvat. Dle ptřeby stanví ptřebné klíče, které sbě budu vydány. b. Osby, které se phybují v prstrách škly, jsu p celu dbu pvinny ddržvat pkyny dpvědných a veducích zaměstnanců SŠaMŠ a dále všechny právní a statní předpisy, které se vztahují se k prstrám a k činnstem které vyknávají. c. Při dchdu z budvy škly se smluvní sba hlásí kntaktní sbě škly, devzdá vše c jí škla na dbu pbytu a výknu činnsti pskytla. RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA V OBJEKTECH SOŠAG A STANOVENÁ OPATŘENÍ: a. Vznik pžáru hřlavých hmt. V bjektech škly se nalézají hřlavé látky. Tuhé hřlavé látky se nalézají téměř ve všech prstrách bjektů škly. Opatření stanvená na eliminaci uvedenéh rizika: - V celém areálu škly je zakázán kuřit. Uvedený zákaz je stanven i z dalších důvdů a je nutné jej striktně ddržvat. Důsledně musí být ddržván též zákaz kuření a pužívání tevřenéh hně v místech značených tabulku s tímt zákazem. - Všechny činnsti, při nichž vzniká nebezpečí vzniku pžáru pužívaných a skladvaných hřlavých hmt v prstrách SŠaMŠ t.j. sváření, pájení a jiné činnsti při pužití tevřenéh hně, brušení a další pžárně nebezpečné činnsti prváděné mim pracviště, které jsu pr takvé činnsti určeny musí být předem hlášeny určené kntaktní sbě SŠaMŠ a bez jejíh výslvnéh suhlasu nesmí být práce zahájena. Prvádění prací vyhdncených s nebezpečím pžáru či výbuchu musí být v předstihu schválen ředitelem SŠaMŠ včetně stanvení dpvědnsti za vydání příkazu pr prvedení práce s nebezpečím pžáru či výbuchu. Práce vyhdncené jak práce s nebezpečím pžáru či výbuchu nesmí být zahájeny a prvedeny bez příkazu na prvedení tét práce vystavený dpvědnu sbu se všemi pdmínkami stanvení zvláštních bezpečnstních patření, stanvení prvádějících sb a sb prvádějící dhled na tyt práce i následný dhled na místě prvedení, t.j. Opatření v suladu s právními předpisy pžární chrany především vyhlášky MV č.87/2000 Sb.! - Činnsti sb při pžáru řeší dkument splečnsti pžární pplachvé směrnice, s tímt dkumentem a únikvými cestami musí být sba před zahájením činnsti seznámena. b. Ohržení zdraví sb vlivem prvádění činnsti, pr kteru nemá sba způsbilst, či pbytem v prstrách, se kterými nebyla seznámena. Opatření stanvená na eliminaci uvedenéh rizika: - Osba nesmí vyknávat činnsti, které nejsu sučástí smluvy, nesmí bsluhvat technické i strjní zařízení pr které nemá zdravtní a dbrnu způsbilst a které jí nebyl určen. - Osba nesmí vstupvat d prstr, které nesuvisí s výknem sjednané činnsti, či které jí nebyly určeny jak kmunikace neb nejsu veřejně přístupné. POVINNOSTI PRÁVNICKÉ ČI PODNIKAJÍCÍ OSOBY, PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOSTI V AREÁLU A OBJEKTECH SŠaMŠ - DÁLE JEN DODAVATEL. a. Ddavatel zajistí prvedení smluvních prací puze sbami, které mají pr sjednanu práci zdravtní i dbrnu způsbilst. Zajistí jejich prkazatelné seznámení s právními i statními předpisy pr vyknávanu práci, s riziky hržení zdraví a zajistí plnění patření na jejich eliminaci. b. Ddavatel zajistí prkazatelné seznámení sb, které pr něh sjednanu činnst budu prvádět s výše uvedenými riziky hržení zdraví a živta sb ve splečnsti SŠaMŠ a zajistí realizvat stanvená patření na eliminaci těcht rizik. S Směrnice BOZP 18/28

19 Název Čísl Vlastník c. Ddavatel vybaví sby prvádějící činnsti na základě smluvy sbními chrannými pracvními prstředky (OOPP) na základě vyhdncených rizik pr prváděné činnsti (zajišťuje samstatně) a seznámí je se správným pužíváním OOPP. d. Ddavatel vybaví sby, které pr ní činnst prvádí ptřebným nářadím a ptřebnými prstředky (žebříky, lešení atd.). Ddavatel nese dpvědnst za událsti způsbené nevhdným vybavením či vadnými prstředky. e. Nářadí a prstředky SŠaMŠ lze pužít jen p předchzím suhlasu dpvědnéh zaměstnance dběratele! SŠaMŠ nedpvídá za úrazy a škdy způsbené nářadím, pracvními prstředky, zařízením dběratele, které byly pužity bez suhlasu dpvědnéh zaměstnance dběratele. f. Ddavatel nese dpvědnst za případné neddržení svých pvinnstí dle ustanvení právních předpisů a ustanvení uvedených v tmt ddatku smluvy pr sby, které pr ní činnsti prvádí. g. Ddavatel hlásí ihned každu škdu způsbenu dběrateli dpvědnému zaměstnanci SŠaMŠ. h. Každá mimřádná událst pžár, havárie, úraz, závažná prucha musí být ihned nahlášena referentu správy majetku, dkud bude zajištěn přivlání pmci a infrmván veducí zaměstnanec SŠaMŠ. Zdravtní materiál pr pskytnutí první pmci je na pracvištích škly. Ddavatel dpvídá za ddržvání platných právních a statních předpisů a suvisících dkumentů SŠaMŠ sbami, které pr ddavatele činnst prvádí. Je dpvědný za řádné a prkazatelné seznámení těcht sb s předpisy suvisícími s jejich prací. Ddavatel je dpvědný za škdy vzniklé neddržením stanvených pdmínek bezpečnsti práce a pžární bezpečnsti při výknu sjednaných činnstí a t i sbami, které pr něh tyt činnsti prvádí. Tut dpvědnst má i vůči SŠaMŠ za škdy, které jí tímt neddržením vzniknu. V případě pchybnsti se ddavatel infrmuje u dpvědnéh kntaktníh zaměstnance SŠaMŠ. Datum: Odpvědná sba SŠaMŠ (jmén, funkce, pdpis a razítk) Odpvědná sba ddavatele (jmén, funkce, pdpis a razítk) Seznámení sb ddavatele s bsahem dkumentu Rizika a pdmínky zajištění bezpečnsti práce a pžární bezpečnsti stanvené pr právnické a pdnikající sby prvádějící činnst v prstrách bjektů a areálu SŠaMŠ a se suvisícími infrmacemi bsaženými v dkumentu. Seznámení a věření znalstí prvedl: Pdpis: Stvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými pdmínkami a byly mi pdány vysvětlující infrmace a bsahu jsem przuměl: Jmén pracvníka Pdpis S Směrnice BOZP 19/28

20 Název Čísl Vlastník Přílha č. 7 Záznam prvedeném šklení veducích zaměstnanců bezpečnsti a chraně zdraví při práci ve šklství Osnva a bsah prvedenéh šklení: Seznámení s uvedenými předpisy je prváděn vždy v jejich platném znění. Následující změny předpisů nejsu v záznamu uváděny. I. Bezpečnst práce z hlediska právních předpisů: 1/ Zákník práce - zákn č. 262/2006 Sb. s výkladem: Část pátá - bezpečnst a chrana zdraví při práci - celá pdrbně Nční práce 94. Část desátá péče zaměstnance, Hlava I a Hlava IV celé pdrbně , Část dvanáctá infrmvání, prjednání v pracvněprávním vztahu a právnění dbrvé rganizace, rada zaměstnanců a zástupce pr blast BOZP Hlava I IV infrmativně se zaměřením na blast BOZP. Část čtrnáctá Hl.I, Díl1 Odp. zaměstnavatele za škdu při prac. úrazech, nemcech z pvl. / /. 2/ Pskytvání sbních chranných prac. prstředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prstředků. Seznámení s těmit předpisy s výkladem: ZP 104, Nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanví rzsah a bližší pdmínky pskytvání sbních chranných prstředků, mycích čisticích a dezinfekčních prstředků a Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kt. se stanví technické pžadavky na sbní chr. prstředky. Metdický návd ke zpracvání seznamů pr pskytvání OOPP v návaznsti na pvinnsti zaměstnavatele stanvené v 102 ZP. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. 3/ Psuzvání zdravtní způsbilsti, pskytvání specifických zdravtních služeb. Pdmínky chrany zdraví při práci, rizikvé práce, zařazvání prací d kategrií. Obsah a výklad ustanvení těcht předpisů: Každrční PLP zaměstnanců pracujících v nci ZP 94. Zdravtní prhlídky zaměstnanců na základě činnstí dle zákna č. 258/2000 Sb. Pravidelné lékařské prhlídky řidičů dle Zákna 361/2000 Sb. ve znění PP Zákn č. 373/2011 Sb. specifických zdravtních službách. Vyhláška č.79/2013 prvedení ustanvení Zákna č. 373/2011 Sb. Zákn č. 258/2000 Sb. chraně veřejnéh zdraví ve znění pzdějších předpisů. Vyhláška MZd. č.432/2003 Sb. kteru se stanví pdmínky pr zařazení. prací d kategrií. Způsb evidence rizik. prací. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění kterým se stanví pdmínky chrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 4/ Pracvní úrazy a nemci z pvlání. A/ Seznámení s předpisy a výklad způsbu zajištění ddržvání uvedených ustanvení: ZP 105. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanví způsb evidence, hlášení a zasílání záznamu úrazu, vzr záznamu úrazu a kruh rgánů a institucí, kterým se hlašuje pracvní úraz a zasílá záznam úrazu. Zásady pr správné vyplnění záznamu úrazu. Vedení knihy úrazů a pranění. B/ Záknné pjištění zaměstnavatele pr případ své dpvědnsti za škdu při pracvním úrazu, neb nemci z pvlání. Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.,kteru se stanví pdmínky a sazby záknnéh pjištění dpvědnsti zaměstnavatele za škdu při pracvním úrazu neb nemci z pvlání ve znění pzdějších předpisů. Zákn č.266/2006 Sb. úrazvém pjištění zaměstnanců v platném znění. C/ Zajištění první pmci na pracvišti, zásady správnéh pstupu pskytvání první pmci, lékárničky první pmci, umístění, jejich bsah, určení sb dpvědných za jejich kntrlu a dplnění. Zajištění přivlání pmci tísňvým vláním. 5/ Šklení zaměstnanců právních a statních předpisech k zajištění bezpečnsti a chrany při práci. A/ Pvinnsti zaměstnavatele vyplývající ze Zákníku práce 103 týkající se šklení BOZP s výkladem. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. B/ Šklení v dbrných činnstech - speciální šklení. Zaměstnavatel zajistí pr všechny zaměstnance, kteří bsluhují zařízení, pr která platné předpisy pžadují zvláštní dbrnu způsbilst. C/ Zaměstnavatel nepřipustí, aby práce prváděl zaměstnanec, který neabslvval stanvené šklení BOZP, ve vymezených případech pkud nemá předepsanu dbrnu způsbilst, neb překrčil lhůtu pr peridické šklení a věření znalstí. D/ Pkyny pr způsb vypracvání záznamů prvedených škleních a věření znalstí a jejich bsah. Prvádění kntrl ddrž. pkynů BOZP zaměstnanci a záznamy zjištěných prušvání předpisů BOZP. S Směrnice BOZP 20/28

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka.

VNITŘNÍ ŘÁD. Firemní školka J&T. IBC centrum, Pobřežní 3, Praha 8, 180 00. Firemní školka J&T. skolka@jt-firemniskolka.cz. www.jt-firemniskolka. VNITŘNÍ ŘÁD Firemní šklka J&T IBC centrum, Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Název: Firemní šklka J&T Adresa: Pbřežní 3, Praha 8, 180 00 Telefn: E-mail: Web: Prvzvatel: Předmět činnsti: Ředitelka:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Základní škla Úvaly, kres Praha výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS 832/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 31.

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Směrnice rektora č. 18/2015

Směrnice rektora č. 18/2015 Slezská univerzita v pavě Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě Vydán: V pavě, listpad 2015 Směrnice rektra č. 18/2015 rigrózním řízení na Slezské univerzitě v pavě či.

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC

NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC NÁVOD K OBSLUZE PRO VIBRAČNÍ DESKU C50HC 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít k úrazu či pškzení.

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s.

MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s. MANUÁL DODAVATELE ŠKODA ELECTRIC a.s. Manuál ddavatele ŠKODA ELECTRIC a.s.. Strana 2 (celkem 14) Obsah ODDÍL A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 ODDÍL B. UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ ŠKODA ELECTRIC A. S.... 3 ODDÍL C. VSTUP,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120

NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 NÁVOD K OBSLUZE PRO MECHANICKÉ DUSADLO (VIBRAČNÍ PĚCH) PTR90R120 1. Vážený zákazníku, Děkujeme za zakupení našeh výrbku. Před uvedení d prvzu si prsím přečtěte tent návd k pužití a bsluze, jinak může djít

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení

Metoda klíčových ukazatelů pro činnosti zahrnující zvedání, držení, nošení Metda klíčvých ukazatelů pr činnsti zahrnující zvedání, držení, nšení Pkyny pr pužití při hdncení pracvních pdmínek Hdncení se prvádí v pdstatě pr činnsti ruční manipulace a musí se týkat jednh pracvníh

Více