SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)"

Transkript

1 Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Rzdělvník: Základní právní předpisy: Zákník práce Zákn č.309/2006 Sb. Zpracval: Václav Štefan OZO v prevenci rizik svědčení OZ č. TEP/25/PRE/2012 Schválil: Směrnice č. 2014/5 Směrnice pr prvádění šklení zaměstnanců, žáků a dalších sb bezpečnsti a chraně zdraví při práci směrnice ze dne dkumentace BOZP (referent správy majetku) - zástupce ředitele - veducí učitel OV elektrtechnické bry - veducí učitel OV autmbilní bry - hspdářka - sekretářka, persnalistka Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. ředitel škly.. pdpis ředitele škly S Směrnice BOZP 1/28

2 Název Čísl Vlastník 1. Základní infrmace pr prvádění šklení BOZP Suvisící právní předpisy: především Zákník práce 103, Tat směrnice řeší prvádění pvinnsti zaměstnavatele zajistit zaměstnancům šklení právních a statních předpisech k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci a suvisící pvinnsti stanvené zaměstnavateli ZP Zaměstnanci jsu pvinni účastnit se šklení zajišťvaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně věření svých znalstí. Znalst základních pvinnstí vyplývajících z platných předpisů a pžadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP je nedílnu a trvalu sučástí kvalifikačních předpkladů zaměstnance - ZP 106, zaměstnavatel věřuje znalsti a prvede patření v případě zjištění závažných nedstatků znalsti zaměstnance v tét blasti prvádí veducí zaměstnanci. 1.3 Termín zaměstnanec pr prvádění šklení BOZP se vztahuje i na žáky škly především v suvislsti prvádění činnstí žáků při praktickém vyučvání. Pučení rizicích hržení, stanvených patřeních a zásadách BOZP včetně předání infrmací, pkynů, zákazů s hledem na mžná rizika hržení zdraví sb prvádí v přiměřeném rzsahu i pr další sby, které prvádí pracvní činnsti v prstrách škly. 1.4 Obsah, četnst šklení právních a statních předpisech k zajištění BOZP, způsb věřvání znalstí zaměstnanců, vedení dkumentace prvedeném šklení, jak i způsb prvádění uvedených šklení stanvuje tent předpis. 1.5 Zaměstnanci i žáci škly jsu pvinni příkazy, pkyny a pvinnsti stanvené v tmt předpise a vyplývající z bsahu prvedenéh šklení či seznámení ddržvat, neddržvání zaměstnavatel může psuzvat dle klnstí a důsledků jak prušení či závažné prušení pvinnstí či kázně. 1.6 Aktualizace tht předpisu včetně jeh přílh dle ptřeby a uvádění d suladu aktuálníh znění platných právních předpisů zajišťuje dbrně způsbilá sba v prevenci rizik, která činnsti v prevenci rizik pr SŠaMŠ zajišťuje. 2. Obsah, četnst, a způsb věřvání znalstí šklení BOZP a vedení dkumentace prvedeném šklení 2.1 Základní šklení zaměstnanců BOZP : Při nástupu zaměstnance je prveden základní šklení zaměstnance BOZP Obsah šklení stanví přilžený Záznam základním šklení zaměstnanců BOZP přílha č. 1. Na prvedené šklení navazuje věření znalstí zaměstnance BOZP předepsaným způsbem a pkud nejsu znalsti dstatečné, musí být šklení pakván Zajistí, prvádí: zajišťuje i prvádí při nástupu zaměstnance příslušný nadřízený zástupce ředitele škly pr pedaggické pracvníky teretickéh vyučvání, u prvzních zaměstnanců referent správy majetku, u zaměstnanců MŠ a praktickéh vyučvání nadřízený veducí učitel. Pdmínku je že abslvvali šklení veducích zaměstnanců BOZP Opakvané šklení prvádí 1x za 2 rky OZO v prevenci rizik, zajišťuje vedení SŠaMŠ Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden záznam dle vzru přílha č. 1. Vyplněný záznam prvedeném šklení při nástupu zaměstnance je zalžen d sbníh spisu zaměstnance. Záznam prvedeném pakvaném šklení je zalžen d dkumentace BOZP. 2.2 Šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti: Obsah šklení. Při nástupu zaměstnance na prvzní pracviště (pracviště dbrnéh výcviku, dbrnéh vyučvání, či zaměstnance který prvádí údržbu či bsluhu zařízení, manipulaci s nebezpečnu chemicku látku a jiné činnsti se zvýšeným rizikem) jeh přímý nadřízený prvede či zajistí prvedení šklení zaměstnance BOZP na pracvišti v rzsahu dle ptřebnéh bsahu: - vzrvéh Záznamu šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti přílha č.2, - vzrvéh Záznamu šklení zaměstnanců BOZP na pracvišti úklidvé práce přílha č.3, -vzrvéh Záznamu šklení pr údržbářské práce dle přílhy č.8. S Směrnice BOZP 2/28

3 Název Čísl Vlastník Šklení zaměstnance na pracvišti prvádí veducí zaměstnanci SŠaMŠ v rzsahu prváděných činnstí, pužívaných nástrjů, strjů, strjních, technických zařízení a pužívaných látek na pracvišti. Šklení BOZP prvádí i seznámením s dkumenty suvisícími se zajištěním BOZP na pracvišti jak je dkumentace ke strjnímu či technickému zařízení, vyhdncení rizik hržení zdraví a živta na pracvišti, stanvená patření pr jejich eliminaci, a další předpisy suvisící se zajištěním BOZP. Šklitelé - veducí zaměstnanci jsu se správným prváděním šklení seznámeni při šklení veducích zaměstnanců BOZP. Na šklení navazuje věření znalstí zaměstnance BOZP předepsaným způsbem s vyhdncením znalstí viz přílhy č. 2, 3 a 8. Pkud nejsu znalsti vyhdnceny jak dstatečné musí být šklení pakván. Vyplněný záznam prvedeném šklení pr pracviště či pracvní činnsti zaměstnance je zalžen d dkumentace BOZP škly Zajistí, prvádí: Zajišťuje a prvádí nadřízený veducí zaměstnanec, který abslvval šklení BOZP veducích zaměstnanců. Šklení BOZP na pracvišti uklízeček a dmvníků prvádí stejným způsbem referent správy majetku Opakvané šklení Je prváděn ve stejném bsahu a stejným způsbem jak při nástupu zaměstnance dále: - pakvaně nejméně 1x za 2 rky - při změně pracvníh zařazení či druhu práce - při zavedení nvé technlgie neb změny výrbních a pracvních prstředků neb změny technlgických neb pracvních pstupů - v případech, které mají neb mhu mít pdstatný vliv na bezpečnst a chranu zdraví při práci Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden záznam dle vzrvéh záznamu přílha č. 2, 3 a 8, vyplněný záznam prvedeném šklení bude zalžen d dkumentace BOZP, kpii záznamu či přehled prvedeném šklení má veducí příslušnéh pracviště /veducí učitel bru neb zástupce ředitele pr příslušný úsek/. 2.3 Prfesní šklení zaměstnanců pr speciální činnsti: Zaměstnavatel zajistí šklení zaměstnanců vyknávající speciální činnsti, pr které předpisy pžadují zvláštní dbrnu způsbilst. Náklady spjené se zajišťváním šklení BOZP hradí zaměstnavatel. Zaměstnavatel je pvinen nepřipustit, aby zaměstnanec vyknával práce bez příslušné kvalifikace dbrné způsbilsti a zajistí zaměstnancům pvěřeným takvu činnstí získání dbrné způsbilsti, pakvaná šklení a věřvání jejich znalstí ve stanvených termínech u sby s právněním pr tut činnst Obsah šklení. Obsah šklení a věření znalstí pr tut kategrii zaměstnanců, záznam jejich prvedení aktuálně je stanven před zahájením šklení s sbu s dbrnu kvalifikací pr tut činnst a v suladu s platnými předpisy Zajistí, prvádí: Referent správy majetku prstřednictvím sby s kvalifikací a právněním pr prvádění šklení a zajišťvání dbrné způsbilsti pr příslušnu prfesní skupinu Opakvané šklení. Šklení je zajištěn před zahájením činnsti zaměstnance ve stanvené prfesi a pakvaně v termínu jak stanví Aktuální plán šklení a věření znalstí BOZP stanvuje přílha č Vedení dkumentace prvedeném šklení. Záznamy každém prvedeném šklení zaměstnanců BOZP pr specielní činnsti a věření jejich znalstí jsu zalženy v dkumentaci BOZP škly. S Směrnice BOZP 3/28

4 Název Čísl Vlastník 2.4 Pučení BOZP dalších sb na pracvištích a v prstrách škly: Pvinnst zaměstnavatele zajišťvat BOZP se vztahuje na všechny sby, které se s jeh vědmím zdržují na jeh pracvištích či prstrách. Osby, které se samstatně zdržují na místech, kde se rizikvé činnsti vyskytují, neb je sami prvádí, musí být prkazatelně seznámeny s riziky hržení jejich zdraví či živta a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci a s dalšími důležitými infrmacemi k zajištění BOZP v nezbytném rzsahu a se zákazy stanvenými pr prstry SŠaMŠ, ve kterých se tyt sby budu zdržvat či činnst prvádět. Zajišťuje referent správy majetku pr činnsti v budvách škly, neb veducí zaměstnanec dpvídající za příslušné pracviště ve kterém je činnst prváděna. Seznámení prvedu prkazatelně, v nezbytném rzsahu, dle přílhy č. 6. O prvedeném seznámení zalží záznam d dkumentace BOZP škly. 2.5 Šklení veducích zaměstnanců BOZP Prvede se při nástupu veducíh zaměstnance d funkce Obsah šklení Dle Záznam šklení veducích zaměstnanců BOZP, přílha č.7 Ověření znalstí veducíh zaměstnance BOZP se prvede písemným testem s vyhdncením znalstí Zajistí, prvádí: Zajistí ředitel škly či jeh zástupce. Prvádí dbrně způsbilá sba v prevenci rizik Termín šklení Šklení pr veducí zaměstnance se prvádí vždy před nástupem d funkce a dále pakvaně min. 1 x za 3 rky Vedení dkumentace prvedeném šklení. Záznam prvedeném šklení veducíh zaměstnance a věření znalstí dle přílhy č.7 je zalžen d dkumentace BOZP škly. 2.6 Základní šklení žáků BOZP : Při zahájení šklníh rku prvede třídní učitel šklení žáků BOZP, kde je seznámí se Šklním řádem, rizicích hržení zdraví při běžných činnstech v prstrách škly a při dalších činnstech suvisících s výuku, které se mhu vyskytnut, stanvenými patřeními na jejich eliminaci a s rganizací zajištění BOZP ve škle. O prvedeném základním šklení žáků BOZP zalží písemný záznam dle přílhy č.10. Obdbným způsbem musí být prveden šklení žáků BOZP před vyučváním předmětů, kde jsu žáci hrženi na zdraví např. tělesná výchva i statní činnsti, které rizika přináší. Obsah šklení stanvuje šklitel - třídní učitel a vyučující předmětu, kde je vyšší rizik hržení zdraví. Obsah záznamu je seznámení s riziky hržení zdraví žáků a stanvená patření na jejich eliminaci, zákazy a pkyny na zajištění bezpečnsti žáků, ustanvení platných předpisů suvisících s činnstí a prstrami včetně Šklníh řádu a Prvzních řádů prstr užívaných pr vyučvání, datum, jména a pdpisy šklitele i žáků dle přílhy č.10. V třídní knize navíc uvedu záznam prvedeném šklení a každém následném pučení. Je vhdné prvést písemné věření znalstí žáků. 2.7 Šklení žáků BOZP na pracvišti dbrnéh vyučvání: Obsah šklení: Šklení žáků na pracvišti se prvádí v rzsahu prváděných činnstí, pužívaných nástrjů, strjů, strjních, technických zařízení a pužívaných látek na pracvišti. Šklení BOZP se prvádí i seznámením s pžadvanými dkumenty a suvisícími se zajištěním BOZP na pracvišti m.j. dkumentace ke strjnímu či technickému zařízení, vyhdncení rizik hržení zdraví a živta na pracvišti, stanvená patření pr jejich eliminaci, a suvisející předpisy suvisící se zajištěním BOZP na pracvišti v rzsahu stanveném v Záznamu šklení žáků BOZP na pracvišti přílha č.4. Na šklení navazuje věření znalstí žáků BOZP předepsaným způsbem s vyhdncením znalstí. Pkud nejsu znalsti vyhdnceny jak dstatečné, musí být šklení pakván Zajistí, prvádí: Zajišťuje veducí učitel bru, prvede učitel dbrnéh výcviku, či dbrný učitel. S Směrnice BOZP 4/28

5 Název Čísl Vlastník Opakvané šklení Šklení se prvádí vždy před zahájením dbrnéh výcviku v nvém šklním rce a pakvaně pkud u žáka nastane změna: - při změně pracviště či druhu práce - při zavedení nvé technlgie neb změny výrbních a pracvních prstředků neb změny technlgických neb pracvních pstupů - v případech, které mají neb mhu mít pdstatný vliv na bezpečnst a chranu zdraví při práci Vedení dkumentace prvedeném šklení. O šklení je prveden řádně vyplněný záznam dle vzrvéh Záznamu šklení žáků BOZP na pracvišti přílha č. 4 a vyplněný záznam prvedeném šklení bude zalžen d dkumentace u veducíh učitele OV. 2.8 Pkyny pr bezpečnu činnst a práci žáků. Vyučující je pvinen pdávat žákům při každé zahajvané činnsti infrmace a pkyny pr zajištění bezpečné práce a činnsti žáků, dle ptřeby tyt pkyny pakvat. Vyučující trvale a veducí zaměstnanci pakvaně kntrlují ddržvání zásad bezpečnsti při práci při všech činnstech žáků. Při zjištění závady jsu pvinni prvést účinná patření k dstranění rizik hržení bezpečnsti žáků či dalších sb, kterých se činnst dtýká. 2.9 Pučení dětí mateřské škly bezpečném pbytu a rizicích hržení zdraví Obsah pučení: Učitelky v mateřské škle jsu pvinny každdenně při každé vhdné příležitsti děti seznamvat a pučvat bezpečném jednání a seznamvat je s riziky hržení zdraví. Prvádí t systematicky a vhdnu frmu srzumitelnu dětem. Prvádí vždy i při zjištění náznaku nebezpečnéh či nevhdnéh chvání dětí O rzsáhlejším pučení, pučeních před mimšklní činnstí a důležitých událstech a následných pučeních prvádí učitelky MŠ záznam d třídní knihy. S Směrnice BOZP 5/28

6 Název Čísl Vlastník Přílha č. 1 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení zaměstnanců a pedaggických pracvníků se základními pžadavky na BOZP, pdmínkami bezpečné práce, s ustanvením uvedených předpisů s výkladem a riziky hržujícími zdraví či živt sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci těcht rizik. Uvedené předpisy se kterými byli zaměstnanci seznámeni se rzumí v platném znění ke dni šklení. Část 1 základní pdmínky bezpečné práce pr všechny zaměstnance škly. 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci ve škle. Seznámení s riziky hržení zdraví a živta v prstrách bjektů a na pracvištích, s rizikvými faktry a chranu před nimi. Kategrizace prací na pracvištích, kam může zaměstnanec vstupvat a sdělení, d jaké kategrie jsu vyknávané práce zařazeny a důvdnění. Seznámení se zásadami bezpečnéh chvání na pracvištích a se Šklním řádem. 2/ Práva a pvinnsti zaměstnanců z hlediska bezpečnsti a chrany zdraví při práci Zák. práce 106. Zákaz vstupu na pracviště a d prstr, které nejsu pr úkny suvisící s výknem jejich práce určeny a zákaz prvádění činnstí, které nevyplývají z pracvní smluvy. Seznámení s bsahem NV č.101/2005 Sb. vč. přílhy. Bezpečnstní značky a značení seznámení dle NV č.11/2002 a pvinnst jejich respektvání na úrvni příkazu. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. pžadavky na bezpečný prvz strjů a zařízení. 3/ Zákník práce. Část pátá, bezpečnst a chr zdraví při práci.účast zaměstnanců na řešení BOZP Další pžadavky BOZP v pracvněprávních vztazích - Zákn č.309/2006 Sb / Pdmínky chrany zdraví při práci. Nařízení vlády č.361/2007sb., pdrbně hlava IV fyzická zátěž. Bezpečné pužívání žebříku dle Nařízení vlády č.362/2005 Sb. přílha, část III. Zákaz činnsti, při které je sba hržena pádem z výšky více než 1,5 m, pkud nebyla seznámena s pstupem práce, způsbem zajištění prti pádu a suvis. předpisy a nebyl realizván zajištění chrany. Zásady bezpečnéh prvzu a pužívání strjů, technických zařízení, přístrjů a nářadí. Zákaz pužívání strjů a zařízení, pkud tím zaměstnanec nebyl zaměstnavatelem pvěřen a seznámen s riziky hržení zdraví a s bezpečným pužíváním dle stanvených patření a dkumentace zařízení a pkud nemá pžadvanu dbrnu způsbilst. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. seznámení s bsahem. 5/ Osbní chranné pracvní prstředky. Zákník práce 104, Nařízení vlády č.495/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. Směrnice zaměstnavatele pr pskytvání OOPP a seznam pskytvaných OOPP pr výkn práce. Seznámení se správným pužíváním přidělených OOPP a jejich šetřváním. 6/ Zvláštní pracvní pdmínky některých zaměstnanců. Zákník práce, Vyhláška ministerstva zdravtnictví č. 288/2003 Sb. Sdělení, které práce jsu těmt zaměstnancům na pracvištích zakázány. 7/ Pracvní úraz. Pvinnsti, evidence prac. úrazů, dpvědnst zaměstnavatele, zprštění se dpvědnsti. Zák. práce 105, část čtrnáctá-dpvědnst a náhrady při PÚ, Nařízení vlády č.201/2010 Sb. Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvištích. 8/ Zacházení s elektrickým zařízením sbami bez elektrtechnické kvalifikace, pracvníky seznámenými a pracvníky pučenými - Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. ve znění PP, ČSN EN / /. Způsb prvádění kntrl el. sptřebičů a elektrickéh ručníh nářadí dle ČSN kntrlu prvádí jen pvěření a pršklení pracvníci. 9/ Umístění uzávěrů vdy, elektrických zařízení a plynu pr pracviště, způsb uzavření přívdu pr bjekt. 10/ Zásady a pstup při pskytvání první pmci při úrazu. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Způsb přivlání rychlé lékařské pmci. Brašny první pmci pr činnst mim bjekt. Traumatlgický plán. S Směrnice BOZP 6/28

7 Název Čísl Vlastník 11/ Zásady a pstup pskytvání první pmci při úrazu a pškzení zdraví. Způsb přivlání lékařské první pmci. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Infrmace rganizvání pskytvání první pmci u zaměstnavatele. Pracvnělékařská péče - u kteréh lékaře, jakým lékařským prhlídkám a v jakých termínech je zaměstnanec pvinen se pdrbit. 12/ Zaměstnanci, kteří pracují v prvzech a pracvištích se specifickými riziky se pdrbují samstatnému šklení BOZP vztahující se k činnstem na pracvišti, pkud není sučástí tht šklení. Je zakázán pužívat jakékliv zařízení, pkud tím zaměstnanec nebyl zaměstnavatelem pvěřen a seznámen s bezpečným pužíváním dle dkumentace zařízení, s riziky hržení včetně stanvených patření na jejich eliminaci a zaměstnanec nemá pr bsluhu pžadvanu dbrnu a zdravtní způsbilst Část 2 základní pdmínky bezpečné práce specifické pr pedaggické pracvníky: 13. Šklní úrazy. Vyhláška MŠMT č.64/2005 Sb. evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění. Seznámení a výklad. 14. Bezpečnst a chrana zdraví při výchvě a vzdělávání žáků ve šklách a šklských zařízeních Řád škly, Směrnice zaměstnavatele BOZP a předpis Metdický pkyn k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví dětí, žáků a studentů ve šklách a šklských zařízeních Č.j.: / s platnstí d , Seznámení s předpisy. Pvinnst vyučujícíh zkntrlvat bezzávadný stav využívaných prstr, nářadí, technickéh zařízení, strje než zahájí výuku! 15. Pučení žáků rizicích hržení jejich zdraví a bezpečnsti a způsb dkladvání pučení žáků. Pučení žáků ke všem činnstem jichž se zúčastní při vzdělávání či v suvislsti s ním. Právní a statní předpisy jak zdrje pr pučení žáků. Prkazatelný dklad je záznam v třídní knize a záznam kde je uveden bsah, datum, jména a pdpisy pučených a šklitele, věření znalstí - dle směrnice SŠaMŠ. 16. Hygienické pžadavky seznámení:. Vyhláška MZd. č.410/2005 Sb., hygienických pžadavcích na prstry a prvz zařízení a prvzven pr výchvu a vzdělávání dětí a mladistvých. Vyhláška č.137/2004 Sb. hygienických pžadavcích na stravvací služby a činnsti epidemilgicky závažné. Zdravtní průkazy sb zúčastněných na těcht činnstech. 17. Prvz např. šklní jídelny, šklní dílny /pracviště OV/, dbrné učebny, tělcvičny prbíhá v suladu s prvzním řádem pr prvzvanu činnst. Osby, které řídí a dzrují prvz v těcht prstrách musí vládat ustanvení prvzních řádů. 18/ Prvz Mateřské škly musí prbíhat v suladu s Vyhlášku č.14/2005 Sb. předšklním vzdělávání. Pdrbně 5 Péče zdraví a bezpečnst dětí. 19. Ověření vědmstí šklených sb prveden frmu tázek a dpvědí mezi šklitelem a škleným k jedntlivým tématům. Vyhdncení správnsti dpvědí, při nesprávné dpvědi zpakvání tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklil a věřil znalsti: Pdpis šklitele : Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl: Jmén a příjmení šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén a příjmení šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 7/28

8 Název Čísl Vlastník POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZE DNE: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis - S Směrnice BOZP 8/28

9 Název Čísl Vlastník Přílha č. 2 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti: OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji které se práce a pracviště šklených sb: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní a technlgický pstup při činnsti. 2/ Stanvené kmunikace, přístupy, stanviště bsluhy, místa se zákazem vstupu. Umístění vládacích zařízení, zařízení a strjů, způsb jejich vládání. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 3/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci s technickými či strjními zařízeními na pracvišti, seznámení s vyhdncením rizik a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či mezení které je pvinen pracvník ddržvat. 4/ Bezpečná a správná bsluha technických a strjních zařízení na pracvišti. Zakázané manipulace. Seznámení s bezpečnu bsluhu, manipulací a údržbu zařízení pdle pkynů a zásad stanvených v dkumentaci zařízení, návdu k bsluze, vztahujících se platných předpisů, štítkvých a tabulkvých upzrnění na zařízení a pracvišti. Pučení maximálních parametrech zařízení, stanveném účelu užití. Zákaz prušení stanvených zásad bezpečnéh užívání, údržby, přetěžvání a užití k jinému než stanvenému účelu. Seznámení dle 3/ a 4/ byl prveden pr práci s nářadím a technickými či strjními zařízeními: /značení, název, typ/ Ruční nářadí: Elektrické ruční nářadí: Strje: Technické vybavení pracviště: Další činnsti: 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: 5C/ Bezpečná manipulace s uvedenými nebezpečnými chemickými látkami či přípravky a údaji v bezpečnstních listech: 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice zaměstnavatele pr pskytvání OOPP, seznam pskytvaných OOPP pr prfesi a pracviště, prváděné práce, seznámení před, kterými riziky pskytvanými OOPP musí být pracvník chráněn. Seznámení se správným pužíváním OOPP a šetřváním. S Směrnice BOZP 9/28

10 Název Čísl Vlastník 7/ Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. 8/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví zaměstnance, jaké jsu naměřené hdnty. Infrmace úrazech a pškzení zdraví, které se na pracvišti staly. 9/ Práce žen, těhtných žen a mladistvých na pracvišti, které práce tit nesmí na pracvišti vyknávat. 10/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a škleným s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklení a věření znalstí prvedl: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 10/28

11 Název Čísl Vlastník ZE DNE: POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTI: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 11/28

12 Název Čísl Vlastník Přílha č. 3 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti: úklidvé práce, uklízečka. OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji které se práce a pracviště šklených sb: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní pstup při činnsti. 2/ Stanvené kmunikace, přístupy, místa se zákazem vstupu. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 3/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci se zařízeními na pracvišti, seznámení s vyhdncením rizik a se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či mezení které je pvinen pracvník ddržvat. Především k těmt rizikům: Rizik ukluznutí a pádu, patření m.j. zákaz pužívání buvi pantflvéh typu, při práci pužívat puze pevnu buv s prtiskluzvu pdešví, řádně fixvanu na nze. Rizik pádu z výšky, patření m. j. zákaz pužívání nestabilníh nábytku a jiných nestanvených předmětů jak pmůcek k výstupu d výšky či k práci ve výšce. Pr úklid na vyšších místech pužívat úklidvé nářadí či pmůcky s prdluženu či výsuvnu rukjetí či dvjitý žebřík /štafle/. Pr uklízečky platí zákaz zaměstnavatele prvádět práce ve výšce nad 1,5 m nad klní úrvní /včetně rizika pádu z kna/ pkud pracviště nebyl zajištěn prti pádu sb, neb sby vybaveny OOPP prti pádu a škleny BOZP pr práci ve výšce včetně seznámení se správným pužíváním OOPP a se stanvenými místy jejich ktvení. Pr mytí ken musí být stanven zaměstnavatelem pracvní pstup řešící bezpečnst práce v suladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. /eliminace rizika nebezpečí pádu z výšky/ krmě při mytí ken puze z pdlahy místnsti bez vyklánění sb z kna a za pdmínky, že výška kenníh parapetu je minimálně 1,1m. Rizik úrazu elektrickým prudem, patření m.j. zákaz pužití vdy či dtyku vlhkým předmětem na elektrická zařízení pd prudem! 4/ Bezpečnst sb na pracvištích, kde jsu technická a strjní zařízení. Pracvníci, prvádějící úklidvé práce mají zakázán uvádět d chdu technická a strjní zařízení na pracvišti. Mají zákaz uvádět je d chdu a prvádět na jejich vládacích či spuštěcích prvcích jakékli manipulace, krmě jejich vypnutí v případě nebezpečí, a t pkud jsu s bezpečným způsbem vypnutí seznámeni. Při zjištění, že zařízení, s jehž bezpečným prvzem a práci s ním nebyl pracvník prkazatelně seznámen je v prvzu, v nebezpečném klí zařízení d jeh dstavení z prvzu úklid nesmí prvádět. 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. bližších pžadavcích na bezpečnst a chranu zdraví při práci na pracvištích s nebezpečím pádu z výšky neb d hlubky. Seznámení s pdmínkami bezpečné práce ve výšce, pr uklízečky platí zákaz zaměstnavatele prvádět tyt práce ve výšce nad 1,5 m, pkud není zajištěna chrana prti pádu dle uvedenéh NV. Pdmínky bezpečné práce na žebříku a dvjitém žebříku /štafle/, přílha, část III. uvedenéh NV. 5C/ Bezpečná manipulace s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky. Seznámení s údaji uvedenými v bezpečnstních listech nebezpečnsti látky, účinné chraně prti půsbení na zdraví sb i živtní prstředí. Způsb pskytnutí první pmci a stanvená patření při nehdě. Prveden pr všechny pužívané čistící a dezinfekční prstředky, které jsu hdnceny jak nebezpečné chemické látky: 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice pr pskytvání OOPP a seznamu pskytvaných OOPP pr prfesi a pracviště, prváděné práce, zpracvané zaměstnavatelem, seznámení, před kterými riziky pskytvanými OOPP musí být pracvník chráněn. Seznámení se správným pužíváním a šetřváním OOPP. S Směrnice BOZP 12/28

13 Název Čísl Vlastník 7/ Pracvní úrazy a jejich příčiny v pslední dbě. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. 8/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví zaměstnance, případně naměřené hdnty. Infrmace úrazech a pškzení zdraví, které se na pracvišti staly. 9/ Práce těhtných žen a mladistvých na pracvišti, které práce tit nesmí na pracvišti vyknávat v suladu s ustanveními Vyhlášky č. 283/2003 Sb. 0/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a škleným s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklení a věření znalstí prvedl: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 13/28

14 Název Čísl Vlastník Přílha č. 4 ZÁZNAM O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti dbrnéh výcviku.. OBSAH ŠKOLENÍ - seznámení s pdmínkami bezpečné činnsti a práce, s vyskytujícími se riziky hržení zdraví či živta sb na pracvišti a se stanvenými patřeními pr eliminaci či mezení rizik a s předpisy a údaji které se týkají činnsti, práce a pracviště šklených žáků: 1/ Organizace bezpečnsti a chrany zdraví při práci na pracvišti. Seznámení s prstrami pracviště, s riziky v těcht prstrách a chranu před nimi. Stanvený pracvní pstup při činnsti. Základní zásady: Žáci všechny činnsti při dbrném výcviku mhu prvádět jen v rámci výuky, a t vždy pd dzrem učitele dbrnéh výcviku. Žáci jsu pvinni řídit se jeh příkazy a práci zahájit a prvádět puze na jeh pkyn a t vždy až p seznámení se správným a bezpečným pstupem práce, s riziky hržení zdraví a se všemi patřeními na jejich eliminaci pr každu jedntlivu činnst před prvním praktickým prvedením. Pkud žák nepchpil bsah seznámení /šklení/, pžádá učitele OV nvé vysvětlení. Žák má práv dmítnut výkn činnsti, pkud právněně má za t, že je při činnsti hržen na zdraví či na živtě. 2/ Základní pvinnsti žáků z hlediska bezpečnsti a chrany zdraví při práci - Zákník práce 106. Zákaz vstupu žáka na pracviště a d prstr, které nejsu pr úkny suvisící s výknem jeh činnsti určeny a zákaz prvádění činnstí, které nejsu v suladu se základními zásadami dle bdu č. 1. 3/ Stanvené kmunikace, přístupy, stanviště bsluhy, místa se zákazem vstupu. Umístění vládacích zařízení, zařízení a strjů, způsb jejich vládání. Místa vypínačů elektrické energie, důležitých uzávěrů, nuzvých vypínačů na pracvišti. Umístění nejbližší lékárničky první pmci. 4/ Rizika hržení zdraví a živta na pracvišti i při práci s technickými či strjními zařízeními na pracvišti a seznámení se stanvenými patřeními pr jejich eliminaci či snížení, které je pvinen žák ddržvat - prveden pdle vyhdncení rizik a stanvených patření pr jejich eliminaci či mezení. 5/ Bezpečná a správná bsluha technických a strjních zařízení na pracvišti. Zakázané manipulace. Seznámení s bezpečnu bsluhu, manipulací a údržbu na zařízení prveden pdle pkynů a zásad uvedených v dkumentaci zařízení, návdu k bsluze, vztahujících se platných předpisů, štítkvých a tabulkvých upzrnění na zařízení a pracvišti. Pučení maximálních parametrech zařízení, stanveném účelu užití. Zákaz prušení stanvených zásad bezpečnéh užívání, údržby, přetěžvání a užití k jinému než stanvenému účelu. Zdůraznění zákazu jakéhkliv zásahu d nebezpečnéh prstru zařízení pkud zařízení (strj, nářadí) není v klidu a bezpečně zajištěn prti náhdnému zapnutí (dpjením phyblivéh přívdu d sítě, zajištěním hlavníh vypínače ve vypnuté plze u pevně připjenéh zařízení). Seznámení dle 4/ a 5/ byl prveden pr tat technická či strjní zařízení: (značení, název, typ) Ruční nářadí: Elektrické ruční nářadí: /Obráběcí/ strje: Technické vybavení pracviště: Další činnsti: 5A/ Suvisící předpisy zaměstnavatele pr prváděnu činnst- seznámení: 5B/ Suvisící becně platné předpisy - seznámení: 5C/ Bezpečná manipulace s uvedenými nebezpečnými chemickými látkami či přípravky a údaji v bezpečnstních listech: S Směrnice BOZP 14/28

15 Název Čísl Vlastník 6/ Osbní chranné pracvní prstředky. Dle směrnice zaměstnavatele /škly/ pr pskytvání OOPP, stanvený seznam pskytvaných OOPP pr práci na pracvišti, prváděné práce, seznámení před kterými riziky pskytvanými OOPP musí být žák chráněn. Seznámení se správným pužíváním OOPP a šetřváním. 7/ Infrmace tm, d jaké kategrie jsu práce na pracvišti zařazeny, jaký rizikvý faktr půsbí na zdraví žáka. Úrazy a pškzení zdraví a jejich příčiny v pslední dbě na pracvišti. Nejčastěji zjištěné prušení zásad BOZP na pracvišti. Šklní úrazy. Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb. - výklad. 8/ Práce žen, těhtných žen a mladistvých na pracvišti. Sdělení, které práce jsu těmt na pracvištích zakázány. Vyhláška ministerstva zdravtnictví č. 288/2003 Sb. Zákník práce, hlava sedmá. Bezpečnst práce při přemisťvání břemen Nařízení vlády č.361/2007sb., pdrbně hlava IV fyzická zátěž - plnletí. 9/ Zacházení s elektrickým zařízením sbami bez elektrtechnické kvalifikace, pracvníky seznámenými a pučenými - Vyhláška ČÚBP č.50/1978 Sb. ve znění pzdějších předpisů, ČSN EN / /. Způsb prvádění kntrl elektrickéh ručníh nářadí a elektrických sptřebičů dle ČSN mhu je prvádět pvěření pracvníci pučení neb s vyšší kvalifikací. 10/ Umístění uzávěrů elektrických zařízení pr pracviště, způsb vypnutí přívdu elektrickéh prudu. 11/ Zásady a pstup při pskytvání první pmci při úrazu. Umístění a vybavení lékárniček první pmci. Způsb přivlání rychlé lékařské pmci. 12/ Ověření znalstí byl prveden frmu tázek a dpvědí k bdům bsahu šklení mezi šklitelem a žákem s vyhdncením správnsti dpvědi a nvým vysvětlením chybně zdpvězenéh tématu. Datum šklení a věření znalstí: Šklil a věřil znalsti: Pdpis šklitele: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a bsahu jsem przuměl: Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis - S Směrnice BOZP 15/28

16 Název Čísl Vlastník POKRAČOVÁNÍ ZÁZNAMU O PROVEDENÉM ŠKOLENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI na pracvišti dbrnéh výcviku.. ZE DNE: Stvrzuji pdpisem, že jsem byl pršklen dle výše uvedenéh bsahu šklení a výkladu jsem przuměl. Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis Jmén šklenéh/čitelně/ pdpis S Směrnice BOZP 16/28

17 Název Čísl Vlastník Přílha č. 5 Přílha je ve frmuláři E S Směrnice BOZP 17/28

18 Název Čísl Vlastník Přílha č. 6 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STANOVENÉ PRO PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST V PROSTORÁCH AREÁLU A OBJEKTŮ SŠaMŠ Uvedené pdmínky tvří nedílnu sučást smluvy č. ze dne Firma Pčet sb Kntakt. sba ddavatele a č. tel.. Datum zahájení činnsti ORGANIZAČNÍ POKYNY: a. Při příchdu d bjektu škly se každá sba hlásí u referenta správy majetku, či u jinéh veducíh zaměstnance SŠGS který je za splupráci se smluvní sbu dpvědný. Ten smluvní sbu dvede na míst výknu činnsti, určí prstry, ve kterých sba bude vyknávat činnst a ve kterých se může phybvat. Dle ptřeby stanví ptřebné klíče, které sbě budu vydány. b. Osby, které se phybují v prstrách škly, jsu p celu dbu pvinny ddržvat pkyny dpvědných a veducích zaměstnanců SŠaMŠ a dále všechny právní a statní předpisy, které se vztahují se k prstrám a k činnstem které vyknávají. c. Při dchdu z budvy škly se smluvní sba hlásí kntaktní sbě škly, devzdá vše c jí škla na dbu pbytu a výknu činnsti pskytla. RIZIKA OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA V OBJEKTECH SOŠAG A STANOVENÁ OPATŘENÍ: a. Vznik pžáru hřlavých hmt. V bjektech škly se nalézají hřlavé látky. Tuhé hřlavé látky se nalézají téměř ve všech prstrách bjektů škly. Opatření stanvená na eliminaci uvedenéh rizika: - V celém areálu škly je zakázán kuřit. Uvedený zákaz je stanven i z dalších důvdů a je nutné jej striktně ddržvat. Důsledně musí být ddržván též zákaz kuření a pužívání tevřenéh hně v místech značených tabulku s tímt zákazem. - Všechny činnsti, při nichž vzniká nebezpečí vzniku pžáru pužívaných a skladvaných hřlavých hmt v prstrách SŠaMŠ t.j. sváření, pájení a jiné činnsti při pužití tevřenéh hně, brušení a další pžárně nebezpečné činnsti prváděné mim pracviště, které jsu pr takvé činnsti určeny musí být předem hlášeny určené kntaktní sbě SŠaMŠ a bez jejíh výslvnéh suhlasu nesmí být práce zahájena. Prvádění prací vyhdncených s nebezpečím pžáru či výbuchu musí být v předstihu schválen ředitelem SŠaMŠ včetně stanvení dpvědnsti za vydání příkazu pr prvedení práce s nebezpečím pžáru či výbuchu. Práce vyhdncené jak práce s nebezpečím pžáru či výbuchu nesmí být zahájeny a prvedeny bez příkazu na prvedení tét práce vystavený dpvědnu sbu se všemi pdmínkami stanvení zvláštních bezpečnstních patření, stanvení prvádějících sb a sb prvádějící dhled na tyt práce i následný dhled na místě prvedení, t.j. Opatření v suladu s právními předpisy pžární chrany především vyhlášky MV č.87/2000 Sb.! - Činnsti sb při pžáru řeší dkument splečnsti pžární pplachvé směrnice, s tímt dkumentem a únikvými cestami musí být sba před zahájením činnsti seznámena. b. Ohržení zdraví sb vlivem prvádění činnsti, pr kteru nemá sba způsbilst, či pbytem v prstrách, se kterými nebyla seznámena. Opatření stanvená na eliminaci uvedenéh rizika: - Osba nesmí vyknávat činnsti, které nejsu sučástí smluvy, nesmí bsluhvat technické i strjní zařízení pr které nemá zdravtní a dbrnu způsbilst a které jí nebyl určen. - Osba nesmí vstupvat d prstr, které nesuvisí s výknem sjednané činnsti, či které jí nebyly určeny jak kmunikace neb nejsu veřejně přístupné. POVINNOSTI PRÁVNICKÉ ČI PODNIKAJÍCÍ OSOBY, PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOSTI V AREÁLU A OBJEKTECH SŠaMŠ - DÁLE JEN DODAVATEL. a. Ddavatel zajistí prvedení smluvních prací puze sbami, které mají pr sjednanu práci zdravtní i dbrnu způsbilst. Zajistí jejich prkazatelné seznámení s právními i statními předpisy pr vyknávanu práci, s riziky hržení zdraví a zajistí plnění patření na jejich eliminaci. b. Ddavatel zajistí prkazatelné seznámení sb, které pr něh sjednanu činnst budu prvádět s výše uvedenými riziky hržení zdraví a živta sb ve splečnsti SŠaMŠ a zajistí realizvat stanvená patření na eliminaci těcht rizik. S Směrnice BOZP 18/28

19 Název Čísl Vlastník c. Ddavatel vybaví sby prvádějící činnsti na základě smluvy sbními chrannými pracvními prstředky (OOPP) na základě vyhdncených rizik pr prváděné činnsti (zajišťuje samstatně) a seznámí je se správným pužíváním OOPP. d. Ddavatel vybaví sby, které pr ní činnst prvádí ptřebným nářadím a ptřebnými prstředky (žebříky, lešení atd.). Ddavatel nese dpvědnst za událsti způsbené nevhdným vybavením či vadnými prstředky. e. Nářadí a prstředky SŠaMŠ lze pužít jen p předchzím suhlasu dpvědnéh zaměstnance dběratele! SŠaMŠ nedpvídá za úrazy a škdy způsbené nářadím, pracvními prstředky, zařízením dběratele, které byly pužity bez suhlasu dpvědnéh zaměstnance dběratele. f. Ddavatel nese dpvědnst za případné neddržení svých pvinnstí dle ustanvení právních předpisů a ustanvení uvedených v tmt ddatku smluvy pr sby, které pr ní činnsti prvádí. g. Ddavatel hlásí ihned každu škdu způsbenu dběrateli dpvědnému zaměstnanci SŠaMŠ. h. Každá mimřádná událst pžár, havárie, úraz, závažná prucha musí být ihned nahlášena referentu správy majetku, dkud bude zajištěn přivlání pmci a infrmván veducí zaměstnanec SŠaMŠ. Zdravtní materiál pr pskytnutí první pmci je na pracvištích škly. Ddavatel dpvídá za ddržvání platných právních a statních předpisů a suvisících dkumentů SŠaMŠ sbami, které pr ddavatele činnst prvádí. Je dpvědný za řádné a prkazatelné seznámení těcht sb s předpisy suvisícími s jejich prací. Ddavatel je dpvědný za škdy vzniklé neddržením stanvených pdmínek bezpečnsti práce a pžární bezpečnsti při výknu sjednaných činnstí a t i sbami, které pr něh tyt činnsti prvádí. Tut dpvědnst má i vůči SŠaMŠ za škdy, které jí tímt neddržením vzniknu. V případě pchybnsti se ddavatel infrmuje u dpvědnéh kntaktníh zaměstnance SŠaMŠ. Datum: Odpvědná sba SŠaMŠ (jmén, funkce, pdpis a razítk) Odpvědná sba ddavatele (jmén, funkce, pdpis a razítk) Seznámení sb ddavatele s bsahem dkumentu Rizika a pdmínky zajištění bezpečnsti práce a pžární bezpečnsti stanvené pr právnické a pdnikající sby prvádějící činnst v prstrách bjektů a areálu SŠaMŠ a se suvisícími infrmacemi bsaženými v dkumentu. Seznámení a věření znalstí prvedl: Pdpis: Stvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými pdmínkami a byly mi pdány vysvětlující infrmace a bsahu jsem przuměl: Jmén pracvníka Pdpis S Směrnice BOZP 19/28

20 Název Čísl Vlastník Přílha č. 7 Záznam prvedeném šklení veducích zaměstnanců bezpečnsti a chraně zdraví při práci ve šklství Osnva a bsah prvedenéh šklení: Seznámení s uvedenými předpisy je prváděn vždy v jejich platném znění. Následující změny předpisů nejsu v záznamu uváděny. I. Bezpečnst práce z hlediska právních předpisů: 1/ Zákník práce - zákn č. 262/2006 Sb. s výkladem: Část pátá - bezpečnst a chrana zdraví při práci - celá pdrbně Nční práce 94. Část desátá péče zaměstnance, Hlava I a Hlava IV celé pdrbně , Část dvanáctá infrmvání, prjednání v pracvněprávním vztahu a právnění dbrvé rganizace, rada zaměstnanců a zástupce pr blast BOZP Hlava I IV infrmativně se zaměřením na blast BOZP. Část čtrnáctá Hl.I, Díl1 Odp. zaměstnavatele za škdu při prac. úrazech, nemcech z pvl. / /. 2/ Pskytvání sbních chranných prac. prstředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prstředků. Seznámení s těmit předpisy s výkladem: ZP 104, Nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanví rzsah a bližší pdmínky pskytvání sbních chranných prstředků, mycích čisticích a dezinfekčních prstředků a Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kt. se stanví technické pžadavky na sbní chr. prstředky. Metdický návd ke zpracvání seznamů pr pskytvání OOPP v návaznsti na pvinnsti zaměstnavatele stanvené v 102 ZP. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. 3/ Psuzvání zdravtní způsbilsti, pskytvání specifických zdravtních služeb. Pdmínky chrany zdraví při práci, rizikvé práce, zařazvání prací d kategrií. Obsah a výklad ustanvení těcht předpisů: Každrční PLP zaměstnanců pracujících v nci ZP 94. Zdravtní prhlídky zaměstnanců na základě činnstí dle zákna č. 258/2000 Sb. Pravidelné lékařské prhlídky řidičů dle Zákna 361/2000 Sb. ve znění PP Zákn č. 373/2011 Sb. specifických zdravtních službách. Vyhláška č.79/2013 prvedení ustanvení Zákna č. 373/2011 Sb. Zákn č. 258/2000 Sb. chraně veřejnéh zdraví ve znění pzdějších předpisů. Vyhláška MZd. č.432/2003 Sb. kteru se stanví pdmínky pr zařazení. prací d kategrií. Způsb evidence rizik. prací. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění kterým se stanví pdmínky chrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 4/ Pracvní úrazy a nemci z pvlání. A/ Seznámení s předpisy a výklad způsbu zajištění ddržvání uvedených ustanvení: ZP 105. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanví způsb evidence, hlášení a zasílání záznamu úrazu, vzr záznamu úrazu a kruh rgánů a institucí, kterým se hlašuje pracvní úraz a zasílá záznam úrazu. Zásady pr správné vyplnění záznamu úrazu. Vedení knihy úrazů a pranění. B/ Záknné pjištění zaměstnavatele pr případ své dpvědnsti za škdu při pracvním úrazu, neb nemci z pvlání. Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.,kteru se stanví pdmínky a sazby záknnéh pjištění dpvědnsti zaměstnavatele za škdu při pracvním úrazu neb nemci z pvlání ve znění pzdějších předpisů. Zákn č.266/2006 Sb. úrazvém pjištění zaměstnanců v platném znění. C/ Zajištění první pmci na pracvišti, zásady správnéh pstupu pskytvání první pmci, lékárničky první pmci, umístění, jejich bsah, určení sb dpvědných za jejich kntrlu a dplnění. Zajištění přivlání pmci tísňvým vláním. 5/ Šklení zaměstnanců právních a statních předpisech k zajištění bezpečnsti a chrany při práci. A/ Pvinnsti zaměstnavatele vyplývající ze Zákníku práce 103 týkající se šklení BOZP s výkladem. Seznámení s vnitřním předpisem zaměstnavatele k tmut bsahu. B/ Šklení v dbrných činnstech - speciální šklení. Zaměstnavatel zajistí pr všechny zaměstnance, kteří bsluhují zařízení, pr která platné předpisy pžadují zvláštní dbrnu způsbilst. C/ Zaměstnavatel nepřipustí, aby práce prváděl zaměstnanec, který neabslvval stanvené šklení BOZP, ve vymezených případech pkud nemá předepsanu dbrnu způsbilst, neb překrčil lhůtu pr peridické šklení a věření znalstí. D/ Pkyny pr způsb vypracvání záznamů prvedených škleních a věření znalstí a jejich bsah. Prvádění kntrl ddrž. pkynů BOZP zaměstnanci a záznamy zjištěných prušvání předpisů BOZP. S Směrnice BOZP 20/28

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, LHOTA POD LIBČANY, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Šklní řád je zpracvaný v suladu se záknem č. 561/2004 Sb., předšklním, základním, středním, vyšším dbrném

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více