Stanovy bytového družstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy bytového družstva"

Transkript

1 Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má sídlo Praha 10, Chudenická ul. 1077/6 Čl. 3 (1) Družstvo je právnickou osobou a vystupije v právních vztazích svým jménem; za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. (2) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které se sdružily za účelem koupě obytného domu, správy a údržby majetku družstva a domu. (3) Předmětem koupě jsou obytné domy č.p. 1075/2, 1076/4, 1077/6, 1078/8 v ulici Chudenická, Praha 10 zapsané na listu vlastnictví č. 496 pro k.ú. Hostivař, obec hl. m. Praha, vedeného u Katastrálního úřadu Praha město. Uvedené obytné domy jsou na pozemku: 1075/2 čp. 1818/65 o výměře 214 m 2 zast. plochy 1076/4 čp. 1818/66 o výměře 214 m 2 zast. plochy 1077/6 čp. 1818/67 o výměře 213 m 2 zast. plochy 1078/8 čp. 1818/67 o výměře 214 m 2 zast. plochy Pozemky jsou ve vlastnictví Čs. stát Státní statek hl. m. Prahy. (4) Vlastníkem nemovitostí uvedených v odstavci 3 je Svoboda Grafické závody, a.s. se sídlem Praha 10, Sazečská 8. Čl. 4 Předmět činnosti Předmětem činnosti družstva je: Pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. Čl. 5 Základní kapitál (1) Zapisovaný kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali. (2) Základní zapisovaný kapitál činí Kč (slovy: šedesáttisíckorun) Při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je splacen celý zapisovaný základní kapitál.

2 (3) Správcem základního zapisovaného kapitálu až do zápisu družstva do obchodního rejstříku je paní Marta Linderová, bytem Chudenická ul. 1077/6, Praha 10. II. Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům Část první Vznik členství Čl. 6 Členem družstva může být jen fyzická osoba, která je nájemcem v obytném domě uvedeném v čl. 3 nebo osoba, na kterou byla převedena členská práva a povinnosti ve smyslu čl. 11; v případě manželů se jedná o jedno společné členství; nezletilý se může stát členem družstva z důvodů dědění nebo v případech uvedených v čl. 11. Čl. 7 (1) Při založení družstva vzniká členství dnem vzniku družstva. (2) Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodlo o přijetí člena na základě jeho písemné přihlášky doplněné dokladem o zaplacení základního členského vkladu ve výši 1000,-- Kč. (3) Představenstvo rozhodne o členské přihlášce nejpozději na svém zasedání v měsíci následujícím po dni, kdy družstvu došla. O rozhodnutí vyrozumí žadatele písemnou formou s potvrzením přijetí. (4) Představenstvo může zamítnout žádost o přijetí za člena družstva, pokud žadatel podle jeho úvahy nesplňuje podmínky členství podle těchto stanov a neskýtá záruku zajištění řádného plnění členských povinností. (5) Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. (6) Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přijetí za člena družstva lze podat písemné odvolání k členské schůzi, a to do 15 dnů od jeho doručení. Představenstvo může odvolání vyhovět samo do 30 dnů od jeho doručení. Nevyhoví-li představenstvo odvolání, rozhoduje o odvolání členská schůze na nejbližším zasedání nejpozději do tří měsíců od jeho podání. (7) Družstvo vrátí základní členský vklad do 15 dnů, pokud žadatel nebyl přijat za člena družstva. Čl. 8 (1) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. (2) Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu jen na fyzickou osobu. Členská práva a povinnosti Čl. 9 Člen družstva má právo zejména: a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů,

3 b) volit a být volen do orgánů družstva, c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován, d) užívat byt, který má v nájmu a účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhody, které družstvo svým členům poskytuje, e) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh na úhradu poskytovaných služeb. Čl. 10 Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy, uskutečňovat rozhodnutí orgánů družstva a podřídit se jim, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami, b) uhradit ve stanovené výši a lhůtě základní členský vklad a (další členský vklad na) splátky kupní ceny připadající na člena družstva podle toho, jaký byt má v nájmu; c) člen družstva se zavazuje do uhradit další členský vklad tak, aby družstvo mohlo splatit 50% z kupní ceny obytných domů a zavazuje se o tom učinit osobní prohlášení. Výši dalšího členského vkladu (tj. druhých 50% z kupní ceny obytných domů) určí představenstvo do 5 dnů ode dne provedení vkladu do katastru nemovitostí. d) chránit majetek družstva, řádně užívat služeb, jejichž poskytování družstvo zabezpečuje, e) užívat byt a nebytové prostory k určeným účelům a řádně a včas platit nájemné a zálohově úhradu za plnění poskytovaných služeb a to vždy do 15 dne běžného měsíce; výši nájemného a úhrad za služby stanové představenstvo, f) uhrazovací povinnost člena vůči družstvu činí trojnásobek jeho členského vkladu v družstvu. (Uhrazovací povinnost je dána 222 odst. 2 posl. věta Obch. zák.) g) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s nájmem bytu, h) zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v bytě, popřípadě v nebytovém prostoru na své náklady, i) umožnit přístup do bytu z důvodu provedení opravy, odečtení stavu spotřeby vody a energií na měřidlech instalovaných v bytě, případně poměrového měřiče tepla, j) požádat družstvo o souhlas k úpravám v bytě, které se týkají společných rozvodů a o provedení stavebních úprav ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů; v případě provedení těchto úprav předat dužstvu dokumentaci stavebních změn a úprav, k) pronajatý byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu jen se souhlasem představenstva, l) dodržovat domovní řád. Převod členských práv a povinností Čl. 11 Převod práv a povinností člena družstva na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva; pouze se mu dává písemnou formou na vědomí. Čl. 12 (1) Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě.

4 (2) Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. (3) Podpisy na smlouvě nemusí být úředně ověřeny. Zánik členství Čl. 13 Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) smrtí fyzické osoby, pokud její členství nepřejde na dědice, d) vyloučením e) zrušením družstva likvidací, f) dalším způsobem uvedeným v zákoně. Dohoda Čl. 14 (1) Písemnou dohodou mezi členem a družstvem může členství zaniknout kdykoliv a členství končí sjednaným dnem. (2) Na žádost člena musí být v dohodě uvedeny důvody, pro které dochází ke skončení členství. (3) Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Vystoupení Čl. 15 (1) Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky. Členství zaniká uplynutím dvou měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení odhlášky. (2) Odhlášku může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Úmrtí člena Čl. 16 (1) Zemřeli člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem bytu, popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. (2) Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. Vyloučení Čl. 17 (1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho majetku nebo členu družstva, b) porušil-li opětovně a přes písemnou výstrahu závažným způsobem své členské povinnosti, zejména nesplnil povinnosti uvedené v čl. 10 písm. b), e),f) a k).

5 (2) Představenstvo může rozhodnou o vyloučení člena pouze do šesti měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. (3) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odstavce 1 písm.a), předmětem šetření jiného orgánu, počíná běžet šestiměsíční lhůta podle odst. 2 dnem, kdy se družstvo dozvědělo o jeho výsledku. Čl. 18 Před rozhodnutím o vyloučení člena družstva, musí být členu uložena výstraha a dána možnost, aby se k věci vyjádřil. Čl. 19 (1) Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva musí být doručeno členu do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle čl. 17 odst. 1, který nemůže být dodatečně měněn. (2) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat písemné odvolání do 15 dnů od jeho doručení k členské schůzi. Představenstvo nemůže odvolání samo vyhovět do 30 dnů od jeho doručení. Nevyhoví-li představenstvo odvolání, rozhodne o něm členská schůze na nejbližším zasedání, nejpozději do tří měsíců. (3) Pokud nebylo podáno odvolání, členství zaniká uplynutím lhůty 15 dnů od doručení rozhodnutí. V případě podání odvolání, členství zaniká dnem následujícím po dni, kdy členská schůze odvolání nevyhověla. Čl. 20 Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím členské schůze, protože je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, může podat u soudu návrh na určení, že vyloučení je neplatné. Čl. 21 (1) Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedenými manželi, d) dohodou s družstvem, e) vystoupením z družstva, (2) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. Likvidace družstva Čl. 22 Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Část druhá Nájem družstevního bytu Čl. 23 (1) Nájem družstevního bytu vzniká písemnou smlouvou.

6 (2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení uvolněného bytu, b) převodem členských práv a povinností podle čl. 11 a 12, c) na základě dohody o výměně, d) na základě zdědění členského podílu. (3) Rozhodnutí podle odst. 2 písm. a) činí představenstvo. (4) Nájemníci domu, kteří se po svém prohlášení nestali zakládajícími členy družstva, jsou ode dne účinnosti kupní smlouvy ohledně předmětného obytného domu nájemníky bytu družstva jako pronajímatele. Práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy sjednané s předchozím vlastníkem tím nejsou dotčena. Družstvo ve lhůtě 90 dnů sjedná s nájemníky novou nájemní smlouvu. Část třetí Čl. 24 Povinnosti družstva (1) Družstvo zabezpečuje správu a řádnou a včasnou údržbu a opravy družstevního majetku a domů, nebytových a společných prostor, včetně úklidu chodníků, poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. Údržbu a opravy domu, nebytových a společných prostor zabezpečuje v tomto rozsahu: - vodovodní, plynovodní, teplovodní, kanalizační a elektrickou přípojku od veřejné části do domů, - vodorovný a svislý rozvod vody, plynu, kanalizačního odpadu, ústředního vytápění, elektro-silnoproud a elektro-slaboproud (kromě telefonního vedení) až k odbočkám rozvodů do jednotlivých bytů, - výtah, - společná část zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu až k odbočkám přípojek do jednotlivých bytů, - konstrukce základů, střešních plášťů, fasádního opláštění kromě oken bytů, - stavební konstrukce a povrchové úpravy nebytových a společných prostor vymezených jejich podlahovými plochami. (2) Družstvo zabezpečuje údržbu a opravy i uvnitř bytů, jsou-li vyvolány bezprostředně pracemi podle odst. 1. Ostatní opravy v bytě a náklady související s jeho užíváním hradí člen družstva s tím, že družstvo tyto opravy a služby může zajišťovat nebo zprostředkovat za úplatu. (3) Družstvo zajišťuje služby v tomto rozsahu: - dodávku vody, plynu, elektrické energie a topného media a provoz kotelny, - odvod splaškových vod a odvoz odpadků, - úklid společných prostor domů (popřípadě nebytových prostor) a přilehlých chodníků, - administrativní úkony spojené se správou domů a úhradou poplatků, daní a pojištění, - výkony spojené s rekonstrukcí a stavebními změnami domů nebo jejich částí kromě vlastních bytů, - úkony spojené s vedením technické dokumentace domů a jejich částí včetně všech bytů a nebytových prostor. (4) Družstvo sjednává nájem nebytových prostor. (5) Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména a

7 bydliště fyzické osoby i výše jejího členského vkladu a dalšího členského vkladu a výše, v níž byl splacen a další jeho majtkovou účast. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. III. Majetková účast členů družstva Čl. 25 Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad, další členský vklad, členský podíl a případně další majetková účast na činnosti družstva. Čl. 26 Základní členský vklad a další členský vklad (1) Člen je povinen splatit základní členský vklad v termínu stanoveném členskou schůzí. (2) Člen má právo na vrácení základního členského vkladu za podmínek uvedených v čl. 28. (3) Při vzniku družstva je žadatel povinen zaplatit základní členský vklad v plné výši ke dni jeho založení; další členský vklad je člen družstva povinen zaplatit podle čl. 10 písm. b) a c). Čl. 27 Další členský vklad (1) Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na činnosti družstva převyšující základní členský vklad. (2) Při vzniku družstva je žadatel povinen zaplatit základní členský vklad v plné výši ke dni jeho založení; další členský vklad je člen družstva povinen zaplatit podle čl. 10 písm. b) a c). Čl. 28 Vypořádací podíl (1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. (2) Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva (viz čl. 25). (3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. (4) Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo a byt byl vyklizen ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě. (5) Při výplatě vypořádacího podílu má družstvo právo na započtení svých splatných pohledávek vůči bývalému členu. (6) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Čl. 29 Nedělitelný fond

8 (1) Družstvo zřizuje pro případ ztráty nedělitelný fond, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního jmění. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního zisku a to až do doby, než výše tohoto fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění družstva. (3) Fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Čl. 30 Rozdělení zisku (1) Z vytvořeného zisku družstvo uhradí daně a poplatky. (2) Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy se usnáší členská schůze při projednání roční účetní závěrky. (3) Podíl člena se určí poměrem výše splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů; u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně zkrátí. IV. Hospodaření družstva Čl. 31 (1) Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového a nebytového hospodářství, z příspěvku členů, popřípadě i jiných zdrojů. (2) Náklady na vodné a stočné, odvoz odpadků a spotřeba el. energie ve společných prostorech, se za určité období roku rozúčtují podle skutečného počtu uživatelů bytu s přihlédnutím k platným předpisům. (3) Náklady na vytápění se za určité období roku rozúčtují podle celkové výměry vytápěné plochy bytu. (4) Pokud jsou v bytě instalována měřidla spotřeby vody a tepla, provádí se vyúčtování za byt podle nich. Čl. 32 Družstvo může využívat další majetkové účasti členů (další finanční nebo majetkové vklady) zhodnocované podílem na zisku ve výši schválené členskou schůzí družstva. Čl. 33 Družstvo k zajištění svého hospodaření může vytvářet fondy (základní fond, fond členských vkladů, havarijní fond). V. Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Čl. 34

9 Členská schůze Čl. 35 (1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. (2) Představenstvo svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně však jednou ročně; o termínu členské schůze musí být člen vyrozuměn včetně programu nejméně 14 dnů před jejím konáním. (3) členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. Čl. 36 (1) Do působnosti členské schůze patří: a) příjímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat roční účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, h) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva - o zamítnutí žádosti o přijetí za člena družstva, - o vyloučení z družstva podle čl o rozhodnutí o nájmu bytu podle čl. 23, i) rozhodovat ve věcech daných do pravomoce členské schůze zákonem (viz 222 odst. 4 Obch. Z). (2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. h) členská schůze může pro nedostatečná skutková zjištění rozhodnutí zrušit a vrátit věc představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci rozhodnout do 30 dnů. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k členské schůzi do 15 dnů od jeho doručení nebo vyrozumění. (3) Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon nebo si rozhodování o některé věci vyhradila. (4) Členská schůze rozhoduje o všech výdajích nad ,- Kč; o nižších částkách rozhoduje představenstvo. Čl. 37 (1) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně plánovaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se bez ohledu na čl. 52 odst. 1. (2) Při hlasování má každý člen (u manželů se jedná o jedno společné členství) jeden hlas. (3) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: - datum a místo konání schůze, - přijatá usnesení, - výsledky hlasování, - nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. (4) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (5) Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

10 Čl. 38 Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu. Představenstvo Čl. 39 (1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva; řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jinému orgánu. (2) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. (3) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze; pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva; svolává členskou schůzi a připravuje její program. (4) Představenstvo při haváriích, živelných pohromách apod. má právo okamžitého rozhodování o finančních výdajích bez omezení výše s tím, že v nejkratší lhůtě po vzniklé situaci svolá členskou schůzi za účelem schválení postupu. (5) Představenstvo je povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud. Čl. 40 Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc a svolává je předseda písemnou pozvánkou nejméně 10 dnů předem. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Čl. 41 (1) Představenstvo má pět členů. (2) Představenstvo se volí ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise ve vztahu manžel/ka, příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, druh nebo družka. Čl. 42 (1) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Tito mohou být voleni přímo i členskou schůzí. (2) Předseda popř. místopředseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. (3) Předseda popř. místopředseda družstva organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. (4) Odměňoování členů představenstva a pracovníků družstva bude řešeno na následující členské schůzi po vzniku družstva. Čl. 43 Za představenstvo jedná předseda a je oprávněn se podepisovat za družstvo a činí tak, že k názvu družstva nebo otisku razítka připojí svůj podpis s označením předseda. Čl. 44 (1) Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma je třeba podpisu dvou členů představenstva.

11 (2) Představenstvo družstva může v konkrétních věcech písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva další členy družstva, popřípadě jiné fyzické nebo právnické osoby. Kontrolní komise Čl. 45 (1) Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. (2) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. (3) Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva. (4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Čl. 46 Člen dužstva, vykonávající funkce v orgánech družstva, je povinnen předložit doklady a poskytnout informace, jež kontrolní komise považuje za potřebné ke své činnosti. To se rovněž týká i osob podle čl. 44 odst. 2. Čl. 47 (1) Zprávy o výsledku provedených kontrol předkládá kontrolní komise představenstvu a současně navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení činnosti družstva. (2) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. Čl. 48 O své činnosti podává kontrolní komise zprávu členské schůzi. Čl. 49 (1) Kontrolní komise má tři členy. (2) Kontrolní komise se volí z členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva osobami blízkými ve smyslu 116 o.z. Čl. 50 (1) Kontrolní komise zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. (2) Schůze kontrolní komise svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. VI. Společná ustanovení o orgánech družstva Čl. 51 (1) Do orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší 18 let. (2) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. (3) Funkční období členů orgánů družstva je 5 let; volené orgány však setrvávají ve

12 svých funkcích do zvolení nových orgánů; členové oránů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. Členové prvních orgánů po založení družstva jsou voleni na období dvou let. (4) Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může její orgán, který jej zvolil do této funkce, odvolat i před uplynutím volebního období. (5) Člen dužstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. (6) V případě odstoupení člena z orgánu, může příslušný orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. Čl. 52 (1) Členská schůze, představenstvo a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. (2) Usnesení, včetně voleb orgánů družstva je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina. Čl. 53 Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně; na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednací orgán. Čl. 54 (1) Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. (2) Tyto nároky družstva mohou výt uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze. Členská schůze schvaluje i narovnání v této věci. Čl. 55 O případném udělení prokury rozhoduje představenstvo družstva. VII. Řádná roční účetní závěrka Čl. 56 (1)Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku a to do tří měsíců od skončení zúčtovatelného období. (2) Spolu s roční účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. (3) Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí. VIII.

13 Zrušení a likvidace družstva Čl. 57 (1) Členská schůze se může nadpoloviční většinou všech členů družstva usnést, že se družstvo zruší s likvidací nebo bez likvidace. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se ověřuje notářským zápisem. (2)Družstvo zaniká dnem jeho výmazu z obchodního rejstříku. (3) Družstvo se zrušuje bez likvidace sloučením, splynutím nebo rozdělením. Usnesení členské schůze v těchto případech musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. Čl. 58 Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. Čl. 59 (1) Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. (2) Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímací družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. (3) Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. Čl. 60 Družstvo může být zrušeno rozhodnutím soudu za podmínek stanovených zákonem. Likvidace Čl. 61 (1) Pokud členská schůze rozhodne o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. Bylo-li družstvo zrušeno podle čl. 60 určí likvidátora soud. (2) Návrh zápisu doí obchodního rejstříku o tom, že družstvo vstupuje do likvidace a kdo je jeho likvidátorem, podává družstvo. (3) Dnem, ke kterému byl proveden zápis do obchodního rejstříku podle odst. 2, zanikají funkce všech orgánů družstva s výjimkou členské schůze. V případě likvidace družstva zrušeného rozhodnutím podle čl. 60 zaniká též funkce členské schůze. Čl. 62 (1) Likvidátor je oprávněn jednat jménem družstva ve věcech spojených s likvidací. (2) Likvidátor neprodleně vyrozumí o vstupu družstva do likvidace všechny organizace, orgány a jiné osoby, které jsou tím dotčeny. (3) Ke dni zahájení likvidace sestaví družstvo účetní závěrku a účetní výkazy a předá je likvidátorovi.

14 Čl. 63 Při provádění likvidace postupuje likvidátor podle obecně závazných právních předpisů. Čl. 64 (1) Likvidátor ke dni skončení likvidace sestaví účetní závěrku a předloží ji členské schůzi ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku. (2) Likvidační zůstatek se rozdělí postupně tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho členského vkladu a dalšího majetkového vkladu, popřípadě další částky, o kterou ručební povinnost člena přesahuje členský podíl. (3) Prostředky zbylé po vypořádání podle odst. 2 převede likvidátor mezi členy družstva. (4) Likvidátor podá návrh na výmaz družstva z obchodního rejstříku a zajistí bezpečné uložení materiálu a písemností družstva. (5) Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK A DOMŮ Upozornění: následující text je počítačově zpracován z papírového podkladu přes OCR (optické rozpoznávání znaků). Je možné, že obsahuje drobné chyby v textu. Není proto možné tento text brát za oficiální

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více