Stanovy bytového družstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy bytového družstva"

Transkript

1 Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má sídlo Praha 10, Chudenická ul. 1077/6 Čl. 3 (1) Družstvo je právnickou osobou a vystupije v právních vztazích svým jménem; za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. (2) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které se sdružily za účelem koupě obytného domu, správy a údržby majetku družstva a domu. (3) Předmětem koupě jsou obytné domy č.p. 1075/2, 1076/4, 1077/6, 1078/8 v ulici Chudenická, Praha 10 zapsané na listu vlastnictví č. 496 pro k.ú. Hostivař, obec hl. m. Praha, vedeného u Katastrálního úřadu Praha město. Uvedené obytné domy jsou na pozemku: 1075/2 čp. 1818/65 o výměře 214 m 2 zast. plochy 1076/4 čp. 1818/66 o výměře 214 m 2 zast. plochy 1077/6 čp. 1818/67 o výměře 213 m 2 zast. plochy 1078/8 čp. 1818/67 o výměře 214 m 2 zast. plochy Pozemky jsou ve vlastnictví Čs. stát Státní statek hl. m. Prahy. (4) Vlastníkem nemovitostí uvedených v odstavci 3 je Svoboda Grafické závody, a.s. se sídlem Praha 10, Sazečská 8. Čl. 4 Předmět činnosti Předmětem činnosti družstva je: Pronájem bytů a nebytových prostor včetně poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených. Čl. 5 Základní kapitál (1) Zapisovaný kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali. (2) Základní zapisovaný kapitál činí Kč (slovy: šedesáttisíckorun) Při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je splacen celý zapisovaný základní kapitál.

2 (3) Správcem základního zapisovaného kapitálu až do zápisu družstva do obchodního rejstříku je paní Marta Linderová, bytem Chudenická ul. 1077/6, Praha 10. II. Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům Část první Vznik členství Čl. 6 Členem družstva může být jen fyzická osoba, která je nájemcem v obytném domě uvedeném v čl. 3 nebo osoba, na kterou byla převedena členská práva a povinnosti ve smyslu čl. 11; v případě manželů se jedná o jedno společné členství; nezletilý se může stát členem družstva z důvodů dědění nebo v případech uvedených v čl. 11. Čl. 7 (1) Při založení družstva vzniká členství dnem vzniku družstva. (2) Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodlo o přijetí člena na základě jeho písemné přihlášky doplněné dokladem o zaplacení základního členského vkladu ve výši 1000,-- Kč. (3) Představenstvo rozhodne o členské přihlášce nejpozději na svém zasedání v měsíci následujícím po dni, kdy družstvu došla. O rozhodnutí vyrozumí žadatele písemnou formou s potvrzením přijetí. (4) Představenstvo může zamítnout žádost o přijetí za člena družstva, pokud žadatel podle jeho úvahy nesplňuje podmínky členství podle těchto stanov a neskýtá záruku zajištění řádného plnění členských povinností. (5) Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. (6) Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o přijetí za člena družstva lze podat písemné odvolání k členské schůzi, a to do 15 dnů od jeho doručení. Představenstvo může odvolání vyhovět samo do 30 dnů od jeho doručení. Nevyhoví-li představenstvo odvolání, rozhoduje o odvolání členská schůze na nejbližším zasedání nejpozději do tří měsíců od jeho podání. (7) Družstvo vrátí základní členský vklad do 15 dnů, pokud žadatel nebyl přijat za člena družstva. Čl. 8 (1) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. (2) Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu jen na fyzickou osobu. Členská práva a povinnosti Čl. 9 Člen družstva má právo zejména: a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů,

3 b) volit a být volen do orgánů družstva, c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován, d) užívat byt, který má v nájmu a účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhody, které družstvo svým členům poskytuje, e) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh na úhradu poskytovaných služeb. Čl. 10 Člen družstva je povinen zejména: a) dodržovat stanovy, uskutečňovat rozhodnutí orgánů družstva a podřídit se jim, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami, b) uhradit ve stanovené výši a lhůtě základní členský vklad a (další členský vklad na) splátky kupní ceny připadající na člena družstva podle toho, jaký byt má v nájmu; c) člen družstva se zavazuje do uhradit další členský vklad tak, aby družstvo mohlo splatit 50% z kupní ceny obytných domů a zavazuje se o tom učinit osobní prohlášení. Výši dalšího členského vkladu (tj. druhých 50% z kupní ceny obytných domů) určí představenstvo do 5 dnů ode dne provedení vkladu do katastru nemovitostí. d) chránit majetek družstva, řádně užívat služeb, jejichž poskytování družstvo zabezpečuje, e) užívat byt a nebytové prostory k určeným účelům a řádně a včas platit nájemné a zálohově úhradu za plnění poskytovaných služeb a to vždy do 15 dne běžného měsíce; výši nájemného a úhrad za služby stanové představenstvo, f) uhrazovací povinnost člena vůči družstvu činí trojnásobek jeho členského vkladu v družstvu. (Uhrazovací povinnost je dána 222 odst. 2 posl. věta Obch. zák.) g) oznamovat družstvu včas změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s nájmem bytu, h) zajišťovat řádnou a včasnou údržbu a opravy v bytě, popřípadě v nebytovém prostoru na své náklady, i) umožnit přístup do bytu z důvodu provedení opravy, odečtení stavu spotřeby vody a energií na měřidlech instalovaných v bytě, případně poměrového měřiče tepla, j) požádat družstvo o souhlas k úpravám v bytě, které se týkají společných rozvodů a o provedení stavebních úprav ve smyslu příslušných obecně závazných právních předpisů; v případě provedení těchto úprav předat dužstvu dokumentaci stavebních změn a úprav, k) pronajatý byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu jen se souhlasem představenstva, l) dodržovat domovní řád. Převod členských práv a povinností Čl. 11 Převod práv a povinností člena družstva na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva; pouze se mu dává písemnou formou na vědomí. Čl. 12 (1) Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě.

4 (2) Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. (3) Podpisy na smlouvě nemusí být úředně ověřeny. Zánik členství Čl. 13 Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) smrtí fyzické osoby, pokud její členství nepřejde na dědice, d) vyloučením e) zrušením družstva likvidací, f) dalším způsobem uvedeným v zákoně. Dohoda Čl. 14 (1) Písemnou dohodou mezi členem a družstvem může členství zaniknout kdykoliv a členství končí sjednaným dnem. (2) Na žádost člena musí být v dohodě uvedeny důvody, pro které dochází ke skončení členství. (3) Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Vystoupení Čl. 15 (1) Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky. Členství zaniká uplynutím dvou měsíců; tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení odhlášky. (2) Odhlášku může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Úmrtí člena Čl. 16 (1) Zemřeli člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem bytu, popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. (2) Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. Vyloučení Čl. 17 (1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho majetku nebo členu družstva, b) porušil-li opětovně a přes písemnou výstrahu závažným způsobem své členské povinnosti, zejména nesplnil povinnosti uvedené v čl. 10 písm. b), e),f) a k).

5 (2) Představenstvo může rozhodnou o vyloučení člena pouze do šesti měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. (3) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odstavce 1 písm.a), předmětem šetření jiného orgánu, počíná běžet šestiměsíční lhůta podle odst. 2 dnem, kdy se družstvo dozvědělo o jeho výsledku. Čl. 18 Před rozhodnutím o vyloučení člena družstva, musí být členu uložena výstraha a dána možnost, aby se k věci vyjádřil. Čl. 19 (1) Rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva musí být doručeno členu do vlastních rukou. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle čl. 17 odst. 1, který nemůže být dodatečně měněn. (2) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat písemné odvolání do 15 dnů od jeho doručení k členské schůzi. Představenstvo nemůže odvolání samo vyhovět do 30 dnů od jeho doručení. Nevyhoví-li představenstvo odvolání, rozhodne o něm členská schůze na nejbližším zasedání, nejpozději do tří měsíců. (3) Pokud nebylo podáno odvolání, členství zaniká uplynutím lhůty 15 dnů od doručení rozhodnutí. V případě podání odvolání, členství zaniká dnem následujícím po dni, kdy členská schůze odvolání nevyhověla. Čl. 20 Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím členské schůze, protože je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, může podat u soudu návrh na určení, že vyloučení je neplatné. Čl. 21 (1) Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedenými manželi, d) dohodou s družstvem, e) vystoupením z družstva, (2) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. Likvidace družstva Čl. 22 Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Část druhá Nájem družstevního bytu Čl. 23 (1) Nájem družstevního bytu vzniká písemnou smlouvou.

6 (2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě rozhodnutí o přidělení uvolněného bytu, b) převodem členských práv a povinností podle čl. 11 a 12, c) na základě dohody o výměně, d) na základě zdědění členského podílu. (3) Rozhodnutí podle odst. 2 písm. a) činí představenstvo. (4) Nájemníci domu, kteří se po svém prohlášení nestali zakládajícími členy družstva, jsou ode dne účinnosti kupní smlouvy ohledně předmětného obytného domu nájemníky bytu družstva jako pronajímatele. Práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy sjednané s předchozím vlastníkem tím nejsou dotčena. Družstvo ve lhůtě 90 dnů sjedná s nájemníky novou nájemní smlouvu. Část třetí Čl. 24 Povinnosti družstva (1) Družstvo zabezpečuje správu a řádnou a včasnou údržbu a opravy družstevního majetku a domů, nebytových a společných prostor, včetně úklidu chodníků, poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. Údržbu a opravy domu, nebytových a společných prostor zabezpečuje v tomto rozsahu: - vodovodní, plynovodní, teplovodní, kanalizační a elektrickou přípojku od veřejné části do domů, - vodorovný a svislý rozvod vody, plynu, kanalizačního odpadu, ústředního vytápění, elektro-silnoproud a elektro-slaboproud (kromě telefonního vedení) až k odbočkám rozvodů do jednotlivých bytů, - výtah, - společná část zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu až k odbočkám přípojek do jednotlivých bytů, - konstrukce základů, střešních plášťů, fasádního opláštění kromě oken bytů, - stavební konstrukce a povrchové úpravy nebytových a společných prostor vymezených jejich podlahovými plochami. (2) Družstvo zabezpečuje údržbu a opravy i uvnitř bytů, jsou-li vyvolány bezprostředně pracemi podle odst. 1. Ostatní opravy v bytě a náklady související s jeho užíváním hradí člen družstva s tím, že družstvo tyto opravy a služby může zajišťovat nebo zprostředkovat za úplatu. (3) Družstvo zajišťuje služby v tomto rozsahu: - dodávku vody, plynu, elektrické energie a topného media a provoz kotelny, - odvod splaškových vod a odvoz odpadků, - úklid společných prostor domů (popřípadě nebytových prostor) a přilehlých chodníků, - administrativní úkony spojené se správou domů a úhradou poplatků, daní a pojištění, - výkony spojené s rekonstrukcí a stavebními změnami domů nebo jejich částí kromě vlastních bytů, - úkony spojené s vedením technické dokumentace domů a jejich částí včetně všech bytů a nebytových prostor. (4) Družstvo sjednává nájem nebytových prostor. (5) Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména a

7 bydliště fyzické osoby i výše jejího členského vkladu a dalšího členského vkladu a výše, v níž byl splacen a další jeho majtkovou účast. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačují všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. III. Majetková účast členů družstva Čl. 25 Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad, další členský vklad, členský podíl a případně další majetková účast na činnosti družstva. Čl. 26 Základní členský vklad a další členský vklad (1) Člen je povinen splatit základní členský vklad v termínu stanoveném členskou schůzí. (2) Člen má právo na vrácení základního členského vkladu za podmínek uvedených v čl. 28. (3) Při vzniku družstva je žadatel povinen zaplatit základní členský vklad v plné výši ke dni jeho založení; další členský vklad je člen družstva povinen zaplatit podle čl. 10 písm. b) a c). Čl. 27 Další členský vklad (1) Další členský vklad představuje majetkovou účast člena na činnosti družstva převyšující základní členský vklad. (2) Při vzniku družstva je žadatel povinen zaplatit základní členský vklad v plné výši ke dni jeho založení; další členský vklad je člen družstva povinen zaplatit podle čl. 10 písm. b) a c). Čl. 28 Vypořádací podíl (1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. (2) Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva (viz čl. 25). (3) Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního jmění družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. (4) Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo a byt byl vyklizen ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě. (5) Při výplatě vypořádacího podílu má družstvo právo na započtení svých splatných pohledávek vůči bývalému členu. (6) Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Čl. 29 Nedělitelný fond

8 (1) Družstvo zřizuje pro případ ztráty nedělitelný fond, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního jmění. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního zisku a to až do doby, než výše tohoto fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění družstva. (3) Fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. Čl. 30 Rozdělení zisku (1) Z vytvořeného zisku družstvo uhradí daně a poplatky. (2) Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy se usnáší členská schůze při projednání roční účetní závěrky. (3) Podíl člena se určí poměrem výše splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech členů; u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně zkrátí. IV. Hospodaření družstva Čl. 31 (1) Družstvo hradí náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového a nebytového hospodářství, z příspěvku členů, popřípadě i jiných zdrojů. (2) Náklady na vodné a stočné, odvoz odpadků a spotřeba el. energie ve společných prostorech, se za určité období roku rozúčtují podle skutečného počtu uživatelů bytu s přihlédnutím k platným předpisům. (3) Náklady na vytápění se za určité období roku rozúčtují podle celkové výměry vytápěné plochy bytu. (4) Pokud jsou v bytě instalována měřidla spotřeby vody a tepla, provádí se vyúčtování za byt podle nich. Čl. 32 Družstvo může využívat další majetkové účasti členů (další finanční nebo majetkové vklady) zhodnocované podílem na zisku ve výši schválené členskou schůzí družstva. Čl. 33 Družstvo k zajištění svého hospodaření může vytvářet fondy (základní fond, fond členských vkladů, havarijní fond). V. Orgány družstva Orgány družstva jsou: a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise. Čl. 34

9 Členská schůze Čl. 35 (1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. (2) Představenstvo svolává členskou schůzi podle potřeby, nejméně však jednou ročně; o termínu členské schůze musí být člen vyrozuměn včetně programu nejméně 14 dnů před jejím konáním. (3) členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. Čl. 36 (1) Do působnosti členské schůze patří: a) příjímat a měnit stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, c) schvalovat roční účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění, f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, g) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, h) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva - o zamítnutí žádosti o přijetí za člena družstva, - o vyloučení z družstva podle čl o rozhodnutí o nájmu bytu podle čl. 23, i) rozhodovat ve věcech daných do pravomoce členské schůze zákonem (viz 222 odst. 4 Obch. Z). (2) V případech uvedených v odstavci 1 písm. h) členská schůze může pro nedostatečná skutková zjištění rozhodnutí zrušit a vrátit věc představenstvu k novému projednání. Představenstvo musí ve věci rozhodnout do 30 dnů. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k členské schůzi do 15 dnů od jeho doručení nebo vyrozumění. (3) Členská schůze rozhoduje i o dalších záležitostech družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví zákon nebo si rozhodování o některé věci vyhradila. (4) Členská schůze rozhoduje o všech výdajích nad ,- Kč; o nižších částkách rozhoduje představenstvo. Čl. 37 (1) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně plánovaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se bez ohledu na čl. 52 odst. 1. (2) Při hlasování má každý člen (u manželů se jedná o jedno společné členství) jeden hlas. (3) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: - datum a místo konání schůze, - přijatá usnesení, - výsledky hlasování, - nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. (4) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. (5) Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

10 Čl. 38 Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu. Představenstvo Čl. 39 (1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva; řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jinému orgánu. (2) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. (3) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze; pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva; svolává členskou schůzi a připravuje její program. (4) Představenstvo při haváriích, živelných pohromách apod. má právo okamžitého rozhodování o finančních výdajích bez omezení výše s tím, že v nejkratší lhůtě po vzniklé situaci svolá členskou schůzi za účelem schválení postupu. (5) Představenstvo je povinno do 30 dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud. Čl. 40 Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc a svolává je předseda písemnou pozvánkou nejméně 10 dnů předem. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Čl. 41 (1) Představenstvo má pět členů. (2) Představenstvo se volí ze členů družstva tak, aby jeho členové nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise ve vztahu manžel/ka, příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, druh nebo družka. Čl. 42 (1) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy. Tito mohou být voleni přímo i členskou schůzí. (2) Předseda popř. místopředseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. (3) Předseda popř. místopředseda družstva organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. (4) Odměňoování členů představenstva a pracovníků družstva bude řešeno na následující členské schůzi po vzniku družstva. Čl. 43 Za představenstvo jedná předseda a je oprávněn se podepisovat za družstvo a činí tak, že k názvu družstva nebo otisku razítka připojí svůj podpis s označením předseda. Čl. 44 (1) Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma je třeba podpisu dvou členů představenstva.

11 (2) Představenstvo družstva může v konkrétních věcech písemnou plnou mocí pověřit zastupováním družstva další členy družstva, popřípadě jiné fyzické nebo právnické osoby. Kontrolní komise Čl. 45 (1) Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. (2) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. (3) Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty družstva. (4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Čl. 46 Člen dužstva, vykonávající funkce v orgánech družstva, je povinnen předložit doklady a poskytnout informace, jež kontrolní komise považuje za potřebné ke své činnosti. To se rovněž týká i osob podle čl. 44 odst. 2. Čl. 47 (1) Zprávy o výsledku provedených kontrol předkládá kontrolní komise představenstvu a současně navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků a ke zlepšení činnosti družstva. (2) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské schůze. Čl. 48 O své činnosti podává kontrolní komise zprávu členské schůzi. Čl. 49 (1) Kontrolní komise má tři členy. (2) Kontrolní komise se volí z členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva osobami blízkými ve smyslu 116 o.z. Čl. 50 (1) Kontrolní komise zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. (2) Schůze kontrolní komise svolává její předseda podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. VI. Společná ustanovení o orgánech družstva Čl. 51 (1) Do orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší 18 let. (2) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. (3) Funkční období členů orgánů družstva je 5 let; volené orgány však setrvávají ve

12 svých funkcích do zvolení nových orgánů; členové oránů družstva mohou být voleni do těchto orgánů opětovně. Členové prvních orgánů po založení družstva jsou voleni na období dvou let. (4) Neplní-li člen voleného orgánu řádně svoji funkci, může její orgán, který jej zvolil do této funkce, odvolat i před uplynutím volebního období. (5) Člen dužstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. (6) V případě odstoupení člena z orgánu, může příslušný orgán povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. Čl. 52 (1) Členská schůze, představenstvo a kontrolní komise jsou způsobilé se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů. (2) Usnesení, včetně voleb orgánů družstva je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina. Čl. 53 Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se veřejně; na tajném hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednací orgán. Čl. 54 (1) Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. (2) Tyto nároky družstva mohou výt uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze. Členská schůze schvaluje i narovnání v této věci. Čl. 55 O případném udělení prokury rozhoduje představenstvo družstva. VII. Řádná roční účetní závěrka Čl. 56 (1)Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku a to do tří měsíců od skončení zúčtovatelného období. (2) Spolu s roční účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. (3) Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí. VIII.

13 Zrušení a likvidace družstva Čl. 57 (1) Členská schůze se může nadpoloviční většinou všech členů družstva usnést, že se družstvo zruší s likvidací nebo bez likvidace. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se ověřuje notářským zápisem. (2)Družstvo zaniká dnem jeho výmazu z obchodního rejstříku. (3) Družstvo se zrušuje bez likvidace sloučením, splynutím nebo rozdělením. Usnesení členské schůze v těchto případech musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. Čl. 58 Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. Čl. 59 (1) Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. (2) Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přecházejí na přejímací družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. (3) Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. Čl. 60 Družstvo může být zrušeno rozhodnutím soudu za podmínek stanovených zákonem. Likvidace Čl. 61 (1) Pokud členská schůze rozhodne o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. Bylo-li družstvo zrušeno podle čl. 60 určí likvidátora soud. (2) Návrh zápisu doí obchodního rejstříku o tom, že družstvo vstupuje do likvidace a kdo je jeho likvidátorem, podává družstvo. (3) Dnem, ke kterému byl proveden zápis do obchodního rejstříku podle odst. 2, zanikají funkce všech orgánů družstva s výjimkou členské schůze. V případě likvidace družstva zrušeného rozhodnutím podle čl. 60 zaniká též funkce členské schůze. Čl. 62 (1) Likvidátor je oprávněn jednat jménem družstva ve věcech spojených s likvidací. (2) Likvidátor neprodleně vyrozumí o vstupu družstva do likvidace všechny organizace, orgány a jiné osoby, které jsou tím dotčeny. (3) Ke dni zahájení likvidace sestaví družstvo účetní závěrku a účetní výkazy a předá je likvidátorovi.

14 Čl. 63 Při provádění likvidace postupuje likvidátor podle obecně závazných právních předpisů. Čl. 64 (1) Likvidátor ke dni skončení likvidace sestaví účetní závěrku a předloží ji členské schůzi ke schválení spolu s konečnou zprávou o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku. (2) Likvidační zůstatek se rozdělí postupně tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho členského vkladu a dalšího majetkového vkladu, popřípadě další částky, o kterou ručební povinnost člena přesahuje členský podíl. (3) Prostředky zbylé po vypořádání podle odst. 2 převede likvidátor mezi členy družstva. (4) Likvidátor podá návrh na výmaz družstva z obchodního rejstříku a zajistí bezpečné uložení materiálu a písemností družstva. (5) Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva

S případnými připomínkami se prosím obracejte na pana Sýse nebo Nováka. představenstvo družstva Vážení členové družstva, přikládáme návrh nového znění stanov družstva. Nejde vlastně o změnu stanov, pouze o přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Změny jsou

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh

S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva Němčice nad Hanou (Úplné znění k 25.4.2014) návrh Č á s t I. Čl. l Firma a sídlo družstva l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo. 2. Sídlo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Článek I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Článek I. Základní ustanovení 1) Název: Spolek rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, z.s. (dále jen spolek ). 2) Sídlo: Internátní 217, 538 43 Třemošnice. 3) IČ : 270 46 290 4)

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva

STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva IBC servis, družstvo Článek 2 Pojmové znaky družstva STANOVY ČÁST I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Družstvo přijímá firmu IBC servis, družstvo (dále jen družstvo ). 2) Sídlem družstva je Brno. Článek 2 Pojmové znaky družstva 1) Družstvo

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování):

6) HLASOVAT: Nahradit tímto textem (současně je bráno jako fakt, že Příloha Stanov byla upravena podle předchozích návrhů na hlasování): Připomínky k zaprotokolování: PŘIPOMÍNKY K PROJEDNÁNÍ NA ČLENSKÉ SCHŮZI BD SEIDLOVA 23. 2. 2011 Stanovy jsou uvedeny římským číslem hlavy a arabským číslem je označen bod příslušné hlavy.: Zásady jsou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NA VRŠKÁCH 2 Čl. I. Základní ustanovení, předmět činnosti 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2.

Více

Stanovy družstva (úplné znění ke dni 27.4.2011)

Stanovy družstva (úplné znění ke dni 27.4.2011) Stanovy družstva (úplné znění ke dni 27.4.2011) Část I Základní ustanovení Článek 1 Firma sídlo družstva Firma: Bytové družstvo Hybešova 22, Brno.----------------------------------------------------------

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční

4. Orgány družstva jsou způsobilé usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Dobevská 875 (dále jen "družstvo") 2. Sídlo: Praha 4 Kamýk, Dobevská 875, PSČ 143 00 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí,

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ ČLEN SPOLEČENSTVÍ JEDNOTEK ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ ČU Společenství vlastníků jednotek pro dům : č.p. 595, 596, 597 a 598 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví:

Více

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: AGRODRUŽSTVO KOŠETICE STANOVY Agrodružstvo Košetice (dále jen družstvo ) je ustanoveno ve smyslu ustanovení 221 a násl.

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Obchodní firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více