Somatuline bulletin. číslo 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Somatuline bulletin. číslo 3"

Transkript

1 Somatuline bulletin číslo 3 Září 2010

2 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU Brno Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. II. interní klinika FN Hradec Králové MUDr. Tomáš Douda, Ph.D. II. interní klinika FN Hradec Králové Doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc. III. interní klinika FN Olomouc Prof. MUDr. Václav Hána, CSc. III. interní klinika VFN Praha 2 MUDr. Jana Katolická, Ph.D. Onkologicko-chirurgické oddělení FN U sv. Anny Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. III. interní klinika VFN Praha 2 MUDr. Eugen Kubala Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové MUDr. Zdeněk Linke Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol Praha 5 as. MUDr. Oldřich Louthan IV. interní klinika VFN Praha 2 Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. III. interní klinika VFN Praha 2 Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Onkologická klinika VFN Praha 2 MUDr. Eva Sedláčková, MBA Onkologická klinika VFN Praha 2 MUDr. Helena Šiprová II. interní klinika FN U sv. Anny Brno MUDr. Jiří Tomášek Klinika komplexní onkologické péče MOU Brno MUDr. Pavel Vítek Ústav radiační onkologie FN Bulovka, Praha 8 Doc. MUDr. Petr Vlček, CSc. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie UK 2. LF a FN Motol Praha 5 Periodicita: 3x ročně Vychází: Místo vydání: Praha Vydavatel: Ipsen Pharma, Evropská 136, Praha 6, IČO: Evidenční číslo: MK ČR E Zaslané příspěvky se nevracejí. Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné právo pro jeho další užití. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována nebo rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 2

3 Slovo úvodem Vážení přátelé, již potřetí se tento rok setkáváme nad stránkami časopisu Somatuline Bulletin. I v tomto čísle najdete několik vynikajících příspěvků týkajících se akromegalie i neuroendokrinních nádorů. 46. kongresu ASCO v Chicagu, který proběhl ve dnech ASCO patří mezi největší světová setkání onkologů a letošního ročníku se zúčastnilo více než lékařů. Závěrem mi dovolte popřát Vám úspěšný zbytek roku 2010 a šťastné vykročení do roku Ve dnech se v Praze uskutečnil 12. evropský endokrinologický kongres ECE. ECE je největším evropským setkáním endokrinologů a letošního ročníku se zúčastnilo téměř účastníků z 90 zemí. Přestože se kongres se uskutečnil v období, kdy byla do značné míry paralyzována letecká doprava v souvislosti s erupcí islandské sopky Ejafjallajökull, podařilo se, až na drobné výjimky, uskutečnit plánovaný program bez výraznějších změn. Velmi podrobnou zprávu z toho odborného setkání si pro čtenáře připravil Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. z Prahy. Jsme hrdí, že společnost Ipsen má možnost tato vědecká setkání dlouhodobě podporovat, a že jsme se proto mohli v letošním roce zařadit mezi Zlaté sponzory. S úctou MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Pod názvem Lanreotidové postřehy 2010/I najdete článek Prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. z pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Jedná se o shrnutí odborných publikací s lanreotidem zejména v oblasti akromegalie, které byly publikovány během prvního pololetí tohoto roku. Mimo jiné se dočtete o velmi zajímavých a slibných výsledcích studie, která hodnotila kombinovanou terapii lanreotidem a pegisomantem u pacientů s akromegalií, kteří nebyli plně kompenzováni při monoterapii somatostatinovými analogy. Této multicentrické studie se zúčastnila i 2 pracoviště z České republiky III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a II. interní klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Blok neuroendokrinních nádorů obsahuje také 2 příspěvky. MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D. a RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. připravili odborné pojednání o expresi somatostatinových receptorů u neuroendokrinních nádorů a stručné shrnutí pilotní studie, která sledovala vztah mezi expresí receptorů a progresí onemocnění u pacientů s neuroendokrinními nádory. Posledním příspěvkem je článek prim. MUDr. Evy Sedláčkové, MBA z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Přináší novinky v terapii neuroendokrinních nádorů, které byly prezentovány na letošním 3

4 Somatuline bulletin 12 th European Congress of Endocrinology, Praha Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc. III. interní klinika VFN, Praha 2 Ve dnech se v Praze uskutečnil 12. evropský endokrinologický kongres (ECE). Bylo to historicky poprvé, kdy se toto nejprestižnější evropské setkání endokrinologů uskutečnilo v České republice. Přípravy začaly již v roce 2006, kdy Výbor České endokrinologické společnosti ČLS JEP jednomyslně rozhodl, že se budeme o pořádání ECE ucházet. Od tohoto okamžiku začaly vlastní přípravy na kongres, ve kterých nám od začátku výrazně pomáhala fi rma Guarant International spol. s. r. o. S její pomocí jsme sepsali přihlášku, tzv. bid book, a vzhledem k tomu, že jsme věděli, že se v roce 2010 bude v Praze konat 49. výroční sjezd ESPE (European Society of Paediatric Endocrinology), zažádali jsme o přidělení ECE pro rok Výbor, tehdy ještě EFES (European Federation of Endocrine Societies), pak rozhodl o pořádání kongresu v Praze. Kongres nám však byl přidělen již na rok 2010 s odůvodněním, že na tento rok je právě Praha tím nejvhodnějším kandidátem. Od této doby začaly přípravné práce, jejichž intenzita byla největší v roce 2009 a začátkem roku Příprava sjezdu probíhala po dvou liniích. První z nich bylo organizační zajištění kongresu, na němž se podílel Lokální organizační výbor (LOC), jehož předsedou byl profesor Josef Marek, dále již zmíněná fi rma Guarant International a celou organizaci kongresu centrálně zajišťovala a koordinovala společnost BioScientifi ca z Bristolu. Právě centrální organizace kongresu fi rmou BioScientifi ca byla novým prvkem, který Evropská endokrinologická společnost (ESE) zavedla počínaje právě pražským kongresem. Druhou linií bylo zajištění kvalitního odborného programu, které bylo v rukou Programového organizačního výboru (POC), jehož předsedkyní byla profesorka Maria Alevizaki z Atén a z České republiky jsme jeho členy byli profesor Josef Marek a já. Přípravy sjezdu probíhaly celkem hladce až do doby, kdy do nich nečekaně zasáhla erupce islandské sopky Ejafjallajökull a následná paralýza letecké dopravy nad Evropou. Mezi 13. a 16. dubnem probíhaly telekonference, v jejichž průběhu byly diskutovány tři možné varianty průběhu kongresu: varianta plná, varianta redukovaná s omezeným počtem účastníků a redukovaným program a varianta, které jsme se obávali nejvíce, zrušení celého kongresu. Naštěstí týden před kongresem došlo k obnovení letů nad Evropou a kongres se mohl konat v plném plánovaném rozsahu. Ještě před ofi ciálním zahájením kongresu proběhlo satelitní sympozium New kids on the block: fat and gut as novel targets in T2DM treatment and prevention. Sympozium pořádal profesor Martin Haluzík z 3. interní kliniky VFN v Praze a profesorka Michaela Diamant z Amsterdamu, kterým se podařilo sestavit velmi kvalitní program a pozvat do Prahy špičkové přednášející. Důkazem kvality sympozia byl do posledního místa zaplněný přednáškový sál a příznivé ohlasy účastníků. Kongresu samotného se nakonec zúčastnilo 2707 registrovaných účastníků z 90 zemí, což představovalo největší počet z dosud konaných evropských endokrinologických kongresů s výjimkou berlínského kongresu v roce 2008, který však byl kongresem spojeným s lokálním německým endokrinologickým kongresem a kterého se zúčastnilo 3001 delegátů. Mezi evropskými delegáty pražského kongresu měli největší zastoupení endokrinologové ze Španělska, kterých do Prahy přijelo celkem 255. Z české republiky bylo registrováno 83 účastníků. Z mimoevropských zemí pak měly nevětší zastoupení USA s 19 zástupci. Mezi delegáty jsme však mohli najít i endokrinology z některých pro nás exotických zemí, jako například z Afghánistánu, Gambie, Nigérie, Ománu, Kataru, Jemenu, Zimbabwe, Srí Lanky či Svazijska. Vlastní ECE byl charakterizován programem, jehož kvalita snese nepřísnější měřítka, a který nakonec proběhl v téměř plném rozsahu. Většina z přednášek 8 řečníků, kteří se pro problémy s dopravou do Prahy nedostali, byla nahrazena jinými kvalitními přednáškami nebo přednáškami formou videopřenosu, 2 přednášky musely být zrušeny. Odborný program ECE sestával z 2 slavnostních přednášek, 8 plenárních přednášek, 28 sympozií, 6 sekcí s ústními sděleními, 2 tzv. highlights sekcí a z posterových sdělení, kterých bylo celkem 866 a byly rozděleny do 17 podskupin podle oborů. Program dále zahrnoval 6 satelitních sympozií sponzorovaných farmaceutickými fi rmami, která měla rovněž vysokou odbornou úroveň. Celkový počet řečníků přesáhl 130. Z jednotlivých částí programu byla z plenárních přednášek nejvyšší účast na plenární přednášce č. 5, kterou přednesl prof. D. Drucker z Kanady na téma Discovery and relevance of the incretin system. Této plenární přednášce spolupředsedal profesor M. Haluzík a navštívilo jí 530 posluchačů. Ze sympozií bylo absolutně nejvíce navštíveno symposium č. 5 s názvem Novel targets for thyroid cancer treatment, které navštívilo více než 560 delegátů a kterému spolupředsedal pan profesor J. Čáp. K nejvíce navštíveným sympoziím dále patřila následující: symposium č. 10 Novel aspects in the treatment of bone disease (500 delegátů), symposium č. 13 The TSH reference range (500 delegátů), symposium č. 20 Endocrine incidentaloma (420 delegátů), symposium č. 16 Hot topics in 4

5 pituitary disease (415 delegátů), symposium č. 11 (Diabetes in pregnancy (384 delegátů), symposium č. 2 Endocrine aspects of the metabolic syndrome (320 delegátů). Z celkem 16 setkání s odborníky, která probíhala paralelně, každé vždy dvakrát, byla nejvíce navštívena setkání s prof. Krassasem na téma Management of Graves ophthalmopathy, prof. Boscacrem na téma Cushing s syndrome a prof. Thompsonem na téma Hyponatremia: diagnosis and novel treatment. Já osobně se na kongresech navštěvuji většinou sekce týkající se mé oblasti zájmu, tedy neuroendokrinologie, i když se samozřejmě snažím navštěvovat i obory mimo tuto moji superspecializaci, abych si rozšířil své obzory. Pokud se týká neuroendokrinologie, byla jí věnována v odborném programu kongresu standardně dostatečná pozornost a již tradičně i velká pozornost v programu fi rmami sponzorovaných sympozií. Osobně se mi líbilo sympozium č. 16 Hot topics in pituitary disease. V prvním vystoupení shrnul prof. Tabarin současné pozitivní i negativní názory na rozsáhlý skríning pacientů na přítomnost Cushingova syndromu. Hovořil především o tom, že skríningové studie prováděné u pacientů s diabetes mellitus 2. typu, obezitou a osteoporózou prokázaly poměrně velkou prevalenci (2 9 %) tzv. subklinického Cushingova syndromu, což vedlo k poměrně rozsáhlému vyšetřování těchto pacientů, které je ale především ekonomicky a časově náročné a současně pravděpodobně ne nezbytné. Zdůraznil proto nutnost revize a racionalizace vyšetřovacích postupů u těchto pacientů, protože progrese subklinického Cushingova syndromu do manifestní formy stejně jako kauzální patogenetický vztah k rozvoji těchto odchylek jsou nejasné. Ve druhém vystoupení profesor Pereira kriticky shrnul otázky bezpečnosti léčby dopaminergími agonisty. Jeho přednáška se týkala rizika vzniku fi brotického postižení chlopní při léčbě cabergolinem, které není tak velké, jako u parkinsoniků užívajících mnohem vyšší dávky, nicméně poukázal na obezřetnost vzhledem k možné vysoké kumulativní dávce cabergolinu při jeho dlouhodobém užívání. Další části přednášky se týkaly bezpečnosti léčby cabergolinem v těhotenství, současné údaje svědčí pro bezpečnost podávání cabergolinu těhotným pacientkám, a dále diskutoval indikace jeho podávání a alternativní možnosti léčby u makroprolaktinomů. V poslední vystoupení pak Dr. Bidlingmaier hovořil s současnosti a budoucnosti metod stanovení koncentrací růstového hormonu (STH) a IGF-I a informoval o připravovaném doporučení tzv. mezinárodního standardu jedné diagnostické soupravy pro stanovení STH a jedné diagnostické soupravy pro stanovení IGF-I. Jak jsem již zmínil, akromegalie se týkala především fi rmami sponzorovaná sympozia, která měla vesměs vysokou odbornou úroveň. Konkrétně se jednalo především o sympozium fi rmy Pfi zer Controversial issues in acromegaly, symposium fi rmy Novartis Clinical insights on pituitary tumours a sym- 5

6 Somatuline bulletin pozium fi rmy Ipsen Improving medical care in pituitary disease using multi-targeted therapy. Sympozium fi rmy Pfi zer bylo celé věnované akromegalii a pokrývalo aspekty diagnostické, klinické, patofyziologické a terapeutické. Sympozium fi r- my Novartis se týkalo léčby hypofyzárních adenomů a jejích výsledků, jednak obecně, dále specifi cky optimalizaci léčby akromegalie a jejích výsledků, třetí přednáška pak problematice léčby Cushingovy choroby především se zřetelem k vývoji a použití nových analog somatostatinu jak v monoterapii, tak v kombinaci. Symposium fi rmy Ipsen se týkalo, jak již název napovídá, kombinační léčby vybraných onemocnění hypofýzy. V první přednášce prof. Lamberts srhnul historii a obecné principy kombinační léčby zaměřené na různé cíle u hypofyzárních onemocnění. Profesor A. J. van der Lelij se ve své přednášce věnoval kombinované medikamentózní léčbě akromegalie kombinací somatostatinového analoga a antagonisty růstového hormonu. Jedná se o poměrně nový trend v léčbě akromegalie a v po posledních dvou letech bylo publikováno na toto téma několik prací právě od rotterdamské skupiny. Víme, že transsfenoidální operace vede k úplnému vyléčení jen asi u 60 % pacientů s akromegalií, u makroadenomů je to dokonce méně, než u 50 % pacientů. V kontrole hormonální aktivity akromegalie hraje v současnosti významnou úlohu primární nebo sekundární medikamentózní léčba. K dispozici máme dlouhodobě působící superaktivní analoga somatostatinu, která vedou k normalizaci koncentrací IGF-I u dvou třetin pacientů a jejich výhodou je aplikace jedenkrát měsíčně a také fakt, že jsou schopna zabránit růstu, nebo dokonce vedou k regresi tumoru hypofýzy. Mezi jejich vedlejší metabolické účinky patří suprese sekrece inzulínu, která může vést k poruše glukózové tolerance. Novým účinným lékem v léčbě akromegalie je antagonista receptoru pro růstový hormon pegvisomant. Při denním podávání pegvisomantu jsme v závislosti na dávce schopni dosáhnout normalizace koncentrací IGF-I u více než 90 % pacientů. Pokud se týká metabolismu glukózy, vede pegvisomant k jeho zlepšení. Nevýhodou pegvisomantu je nutnost denní aplikace a fakt, že nedovede zabránit růstu tumoru. Proto byla navržena nová strategie medikamentózní léčby, současné použití analoga somatostatinu s pegvisomantem. Tato léčba v sobě kombinuje potlačení růstu tumoru a sekrece růstového hormonu spolu s blokádou receptoru pro růstový hormon. Kombinovaná vede k normalizaci koncentrací IGF-I u více než 95 % pacientů a umožňuje snížit celkovou dávku a frekvenci podávání pegvisomantu až na podávání jednou týdně a tak i snížit ekonomické náklady na léčbu v porovnání s monoterapií pegvisomantem. Podávání pergvisomantu 1x týdně navíc zlepšuje komfort léčby a compliance pacientů. V dosud provedených studiích s kombinovaným podáváním vysoké dávky analoga somatostatinu jednou měsíčně, ke kterému byl přidán pegvisomant v různých studiích v dávkách mg v jedné až dvou dávkách týdně prokázaly, že tato léčba je účinná v normalizaci koncentrací IGF-I (>95 %), zlepšení subjektivních obtíží a zlepšení kvality života pacientů s akromegalií. Tato léčba je bezpečná, nežádoucí účinky zahrnují kromě vzniku cholelithiasy elevaci jaterních enzymů, která se vyskytuje asi u % pacientů, bývá vesměs tranzitorní a riziko jejího vzniku je vyšší u diabetiků. Dosud známá data naznačují, že by podávání pegvisomantu nemuselo být vyhrazeno pouze pro pacienty rezistentní na monoterapii somatostatinovými analogy, ale kombinovaná léčba pegvisomantem a somatostatinovými analogy by mohla být prospěšná pro většinu pacientů s hormonálně aktivní akromegalií. Prof. Bang pak srhnul indikace, zásady a výsledky léčby dětí s nízkým vzrůstem kombinovaným podáváním STH a IGF-I. Poslední přednáška byla věnovaná vývoji a využití nové molekuly tzv. BIM 23A760 (chimérická molekula fungující jako současný blokátor D2 receptoru a somatostatinových receptorů) a prvním výsledkům klinických studií fáze 1, které prokázaly, že BIM 23A760 je dobře tolerován a je účinný v léčbě akromegalie. Program kongresu podle mého názoru vyváženě pokrýval všechny podobory endokrinologie a zahrnoval přednášky, sympozia a odborná sdělení z oblasti jak klinického, tak základního výzkumu. Nedílnou součástí každého kongresu je i část společenská, která nebyla z úsporných důvodů tak honosná, jako na některých jiných kongresech v minulosti, ale doufám, že i přesto nebo právě proto úspěšná v tom smyslu, že poskytla příležitost k neformálním setkáním a výměně poznatků endokrinologů z celé Evropy. Součástí společenského programu byla uvítací recepce v Kongresovém centru Praha, neformální kongresová večeře ve Velké klášterní restauraci na Strahově a pro zvané účastníky ještě prezidentská večeře v restauraci Mlýnec. Závěrem bych si dovolil konstatovat, že kongres byl i přes nečekané problémy způsobené sopkou Ejafjallajökull úspěšný, hojně navštívený a s kvalitním programem, ve kterém si každý něco zajímavého našel. K úspěchu kongresu jistě přispěla kromě kvalitní organizace a programu také Praha samotná svojí krásou a počasí, které se téměř přesně na dobu kongresu umoudřilo a přispělo tak ke zdárnému průběhu kongresu. O úspěchu kongresu svědčí nejen názory našich a zahraničních účastníků, ale i názor Výkonného výboru ESE, který ECE 2010 zhodnotil jako great success. 6

7 Exprese somatostatinových receptorů u neuroendokrinních tumorů MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. Masarykův onkologický ústav, Brno Somatostatin je polypeptidový hormon, který je exprimován v CNS, v C buňkách štítné žlázy, v endokrinních buňkách gastrointestinální sliznice a v D buňkách pankreatu. Patří do skupiny brain-gut hormonů. Vyskytuje se i v tkáních, které nejsou neuroendokrinního původu, např. v aktivovaných lymfocytech. V různých tkáních vykonává somatostatin různé biologické funkce. V závislosti na své lokalizaci působí jako hormon nebo neurohormon nebo neurotransmiter nebo parahormon. Somatostatinové receptory (SSTR) patří k superrodině (superfamily) receptorů se sedmi transmembránovými doménami. Pro somatostatin bylo dosud identifi kováno 5 podtypů specifi ckých membránových receptorů SSTR1 až SSTR5. Geny pro jednotlivé podtypy receptorů jsou lokalizovány na různých chromozomech (14,16,17,20,22), což naznačuje nejen individuální transkripční kontrolu každého z nich, ale i jejich rozdílnou funkčnost. Účinek somatostatinu a současně jeho analog je ovlivněn především typem receptoru, přes který je uskutečňován. Všech 5 receptorů má vysokou strukturální podobnost a různou tkáňovou distribuci. Zdá se, že SSTR mají různé funkce v různých typech tkání. Přesné funkce jednotlivých receptorů v nádorové tkáni však nejsou známy. Somatostatin se váže na všechny typy receptoru s vysokou afi nitou a má různé fyziologické efekty. V případě somatostatinových analog klesá afi nita jednotlivých podtypů receptorů v tomto pořadí SSTR2>.. SSTR5>SSTR3>..SSTR1>SSTR4. Agonizace SSTR je spojena s regulací širokého spektra signálních drah. Všechny subtypy ovšem alespoň částečně zprostředkovávájí efekt somatostatinu nebo jeho analogů cestou inhibice aktivity adenylátcyklázy. Popsána byla rovněž schopnost SSTR tvořit homodimery a heterodimery s dalšími receptory jako je například dopaminový D2-receptor. Dojde tak ke vzniku nového receptoru s odlišnými vlastnostmi. Podle strukturálních a funkčních charakteristik lze receptory rozdělit do dvou základních tříd. Třída 1 zahrnuje receptory SSTR2, SSTR3 a SSTR5, zatímco třída 2 se skládá z receptorů SSTR1 a SSTR4. SSTR2 a SSTR5 jsou zapojeny především do regulace uvolňování somatotropinu, SSTR5 navíc reguluje sekreci inzulinu a glukagonu. Daleko zajímavější je, že obsazení SSTR3 a v menší míře i SSTR2 specifi ckým ligandem vede k indukaci apoptózy. SSTR1 a SSTR5 mají inhibiční vliv na buněčný cyklus. SSTR1 je zřejmě zapojena do procesu angiogeneze. Role SSTR4 zůstává zatím nejasná. Midgut karcinoidy (ileum, proximální colon, apendix) exprimují somatostatinové receptory ve více než 90 %, foregut karcinoidy (plíce, thymus, žaludek, duodenum) exprimují méně. 85 % karcinoidů exprimuje SSTR2 nebo SSTR5. SSTR se vyskytují i mimo okruh NET, např. exprimují je nádory prsu, prostaty, ledvin, ovária, meningeomy, gliomy, některé lymfomy. Metastázy gastroenteropancreatických neuroendokrinních tumorů rovněž exprimují receptory. Každý tumor exprimuje více než 1 receptorový subtyp. SSTR2 jsou exprimovány nejčastěji. Dobře diferencované karcinoidy exprimují SSTR více, oproti málo diferencovaným tzv. atypickým, agresivně rostoucím. Terapeutický efekt analog somatostatinu na úrovni kontroly symptomů je podmíněn expresí zejména SSTR 2 a 5. Oktreotid a lanreotid mají podobné vazebné profi ly. Většina NET exprimuje SSTR2, výjimku tvoří pankreatické nádory produkující inzulin, které exprimují SSTR2 v méně než 50 % případech. GEP NET exprimují všech 5 subtypů, ale stupeň exprese se mění a dokonce i v tkáni jednoho nádoru. Účinek analog somatostatinu v léčbě NET je zprostředkován jednak přímo prostřednictvím vazby na specifi cké somatostatinové receptory, které jsou v různé míře exprimovány na buňkách NET ale také nepřímo prostřednictvím suprese uvolňování hormonů a růstových faktorů uplatňujících se v regulaci nádorového růstu. Mezi hlavní účinky analog somatostatinu patří kontrola symptomů u endokrinně aktivních neuroendokrinních nádorů, dále jsou popisovány také účinky antioproliferační, antiangiogenní a ve vyšších dávkách také indukace apoptózy. V naší studii jsme se rozhodli stanovit hladiny mrna pro všech 5 typů somatostatinových receptorů metodou Real Time PCR na souboru 25 pacientů. Nepozorovali jsme očekávaný prediktivní význam exprese receptorů SSTR2 a SSTR5 ve vztahu k objektivní odpovědi. Identifi kovali jsme však silný potenciál hladin mrna pro SSTR4 predikovat čas do progrese (TTP, p=0,0015) a radiologickou odpověď (p=0,05). Pacienti s lepším přežitím měli výrazně sníženou převážně nulovou hladinu mrna pro SSTR4. Vzhledem k tomu, že efekt somatostatinových analog je realizován především přes receptory SSTR2 a SSTR5, možným mechanismem vysvětlujícím tato pozorování by mohla být schopnost receptoru SSTR4 heterodimerizovat s SSTR2 nebo SSTR5 a blokovat tak terapeutický účinek analog. 7

8 Somatuline bulletin Přítomnost somatostatinových receptorů má velký význam jak pro diagnostiku tak pro terapii neuroendokrinních tumorů. Receptory slouží jako terapeutické cíle, skrze které lze dostáhnout nejen symptomatické kontroly u pacientů s aktivními neuroendokrinními tumory, ale také protinádorového účinku navázáním somatostatinových analog. Pro SSTR již byla vyvinuta řada značených izotopů pro diagnostické účely. Z výše uvedeného lze předpokládat, že rozložení jednotlivých typů somatostatinových receptorů může vysvětlovat, a před zahájením léčby i predikovat, lepší léčebnou odpověď a dosud biologicky neuspokojivě vysvětlený anti-neoplastický účinek somatostatinových analog u některých pacientů s NET. Výsledky naší pilotní studie naznačující význam profi lů exprese somatostatinových receptorů v predikci léčebné odpovědi u pacientů s NET je třeba validovat na rozsáhlejších a nezávislých souborech pacientů. Doporučená literatura * Louthan O. Neuroendokrinní nádory (klinické pohledy), 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN * Slaby O, Sachlova M, Bednarikova M, et al. Gene expression of somatostatin receptor 4 predicts clinical outcome of patients with metastatic neuroendocrine tumors treated with somatostatin analogs. Cancer Biother Radiopharm. 2010;25(2): * Wiedenmann B, Pape UF. From basic to clinical research in gastroenteropancreatic neuroendocrine tumor disease the clinician scientist perspective. Neuroendocrinology 2004;80(suppl1):94. * Duran-Prado M, Malagon MM, Gracia-Navarro F, et al. Dimerization of G protein-coupled receptors: New avenue for somatostatin receptor signalling, control and functioning. Mol Cell Endocrinol. 2008;286:63. * O Toole D, Saveanu A, Couvelard A, et al. The analysis of quantitative expression of somatostatin and dopamine re- ceptors in gastro-entero-pancreatic tumours opens new therapeutic strategies. Eur J Endocrinol. 2006;155:849. * Kulaksiz H, Eissele R, Rossler D, et al. Identifi cation of somatostatin receptor subtypes 1, 2A, 3, and 5 in neuroendocrine tumours with subtype specifi c antibodies. Gut 2002;50:52. 8

9 Lanreotidové postřehy 2010/I, aneb co se napsalo o lanreotidu v prvém pololetí letošního roku Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. III. interní klinika VFN, Praha 2 Lanreotid a akromegalie Již v lednovém čísle časopisu Pituitary byly zveřejněny výsledky velké randomizované, placebem kontrolované mezinárodní studie z 30 center (včetně III. interní kliniky 1. LF UK v Praze) v 8 státech u 108 nemocných s akromegalií léčených lanreotidem Autogel po dobu jednoho roku (1). Již po 4 injekcích došlo k normalizaci IGF I u 54% léčených a tento výsledek se příliš nezměnil ani po celém roce léčby (normalizace IGF I u 59 % léčených). Tyto výsledky nejsou překvapením a shodují se s výsledky předchozích velkých studií. Menší studii publikovali endokrinologové z nemocnice sv. Bartoloměje v Londýně (2). Týkala se 13 akromegaliků, kteří byli léčeni nejprve oktreotidem a posléze lanreotidem. Normalizace IGF I po 48 týdnech se zdařila u 62 % nemocných. Nebyl rozdíl mezi účinkem lanreotidu a oktreotidu. Možnost hormonální normalizace se dá zvýšit kombinací lanreotidu Autogel s pegvisomantem (Somavert inj, Pfi zer). Na předchozí studie navázala nová multicentrická studie, jejíž výsledky byly letos prezentovány zatím pouze jako postery na 12. Evropském endokrinologickém kongresu v Praze a na 92. sjezdu Americké endokrinologické společnosti v San Diegu (3). Také této studie se zúčastnila pracoviště z Čech II. interní klinika v Hradci Králové a III. interní klinika 1. LF UK v Praze. Studii tvořilo 57 nemocných s akromegalií, kde neuspěla léčba samotným lanreotidem Autogel. Po 6 měsících léčby, kdy maximální dávka byla 120 mg lanreotidu Autogel měsíčně a 2 60 mg pegvisomantu týdně, došlo k normalizaci IGF I u 58 % nemocných rezistentních na samotný lanreotid. Lépe reagovali nediabetici než diabetici a starší nemocní než mladí. Léčba byla dobře tolerována. U 10,5 % nemocných došlo k přechodnému vzestupu transamináz, z toho u dvou byl vzestup větší než pětinásobek horní hranice normy a léčba byla přerušena. Mezi 42 % nenormalizovanými nemocnými byl i jeden náš pacient. Po ukončení studie jsme u něj pokračovali v kombinační léčbě, tentokráte s úspěšnou normalizací, ale za cenu vystupňování pegvisomantu na 280 mg týdně. Kombinační léčba lanreotidu Autogel s pegvisomantem dovoluje snížit dávku pegvisomantu, což je důležité z hlediska ekonomického, a redukovat s.c. injekce pegvisomantu z denního podávání na 1 2 týdně, což je výhodné pro nemocné. Kromě toho lanreotid dovede způsobit u některých nemocných zmenšení adenomu, kdežto u monoterapie s pegvisomantem je asi 5% nebezpečí, že růst adenomu bude pokračovat. Další studie se věnuje nesporné výhodě lanreotidu Autogel možnost domácí aplikace buď nemocným samotným, nebo členy jeho rodiny (4), aniž by bylo nutno vyhledávat zdravotnický personál. Nemocní, kteří byli předtím léčeni oktreotidem, preferovali v 81 % lanreotid právě vzhledem k snadnosti této aplikace. Kupodivu chybějí početnější informace o účincích lanreotidu Autogel na velikost adenomu. Z předchozích let existují pouze tři studie na relativně malém počtu nemocných, kde došlo k zmenšení velikosti adenomu o více než 20 % u 72 až 85 % léčených. Teprve nyní probíhá velká multicentrická studie, která by měla přesněji zodpovědět tuto otázku. Nicméně, aby zcela vymizel v průběhu roční léčby lanreotidem Autogel celý makroadenom u akromegalie (volum 784 mm 3, s tlakem na chiasma) a dále nerecidivoval (alespoň zatím v průběhu 1 roku) je přece jen raritou (5). Lanreotid proniká i do velké Číny. Z pera čínských autorů byly letos publikovány o lanreotidu v anglicky psaném písemnictví dvě sdělení. Prvá z province Guangzhou, kde sledovali účinek lanreotidu podávaného 4 měsíce u 49 nemocných s makroadenomem u akromegalie před operací na operační výsledky, ve srovnání se stejně velkou skupinou bez předléčení (6). Z předléčených nemocných bylo operací hormonálně normalizováno 49 % operovaných, bez předléčení pouze 18,4 %. Otázka, jak velký má význam předoperačního podávání somatostatinových analogů na operační výsledky, je dosud kontroverzní: 5 sdělení udává zlepšení operačních výsledků, 4 sdělení nikoliv. Práce tedy zlepšuje skóre sdělení ve prospěch předoperační aplikace somatostatinového analoga na 6:4. Druhá čínská práce je z Hong-Kongu. Srovnává lanreotid Autogel se starší formu lanreotidu - lanreotid SR (slow release) a s oktreotidem. Dochází k závěru, že co do účinnosti jsou všechny tyto přípravky rovnocenné (7). Při léčbě oktreotidem LAR se zjistilo, že účinek současně používaných dávek do 30 mg/28 dnů se dá efekt léčby zvýšit podáním 60 mg/28 dnů: v průběhu 6 měsíců se hormonálně znormalizovalo 36% nemocných rezistentních na dávku 30 mg/28. Bylo by totéž možné stupňováním 9

10 Somatuline bulletin dávky u lanreotidu Autogel? Zatím máme jen kasuistickou zprávu z Mainzu (8), kde se podařila u 3 nemocných rezistentních na běžné dávky lanreotidu Autogel hormonální normalizace dávkou 180 mg každé tři týdny (8). Neuroendokrinní nádory Letošní písemnictví bylo zatím chudé na nová sdělení o lanreotidu Autogel u neuroendokrinních nádorů. Výjimkou je přehledná práce z university v Yale. Autoři zde přehlédli 15 studií celkem se 481 nemocnými s gastroenteropankreatickými karcinoidy, kde byl podáván buď oktreotid a nebo jedna z obou forem lanreotidu lanreotid SR či Autogel. Po lanreotidu vyčetli symptomatickou úlevu u 67,5 %, pozitivní biochemickou reakci u 39 % a zmenšení nádoru u 64,4% (9). Lanreotid v diagnostice V Innsbruku zkoušeli použít jako tracer pro pozitronovou emisní tomografi i (PET) (68)Ga-DOTA-lanreotid u nemocných s karcinomem plic a štítné žlázy. Většina nádorových lézí se zobrazila, mikrometastázy v plicích a mozku nikoliv. Autoři se domnívají, že po zdokonalení metody by tento nový tracer mohl být užitečný (10). Lanreotid v experimentu Belgičtí autoři zveřejnili práci o použití lanreotidu v prevenci hepatocelulárního karcinomu u krys. V cirhotických játrech se tvoří ohniska alterovaných hepatocytů, což je možno označit za časné nádorové změny. Aplikovaný lanreotid zabrzdil úspěšně vývoj těchto změn do karcinomů tím, že měl anti-angiogenní účinky a stimuloval apoptózu (11). Mexičtí autoři zkoušeli u krys s karcinomem jater léčbu radiofarmakem (188)Re-lanreotidem. Z pozměněné radiofarmakokinetiky se domnívají, že toto lanreotidové radiofarmakum by se mohlo stát užitečné v léčbě jaterních nádorových metastáz (12). Literatura: 1. Melmed S, Cook D, Schopol J et al: Rapid and sustained reduction of serum growth hormone and insulin-like growth factor-1 in patients with acromegaly receiving lanreotide Autogel therapy: a randomized, placebocontrolled, multicenter study with a 52 week open extension. Pituitary 2010; 13(1): Kelly P, Maher KT, Chew SL et al.: A single-center openlabel study to investigate the effi cacy and safety of repeated subcutaneous injections of lanreotide Autogel in patients with acromegaly previously treated with octreotide. Endocr Pract 2010; 16(2): Van der Lely, Bernabeu I, Čáp J et al.: Effi cacy and safety of co-administration of lanreotide Autogel 120 mg monthly with weekly pegvisomant in pateints with acromegaly partially controlled by somatostatin analogues. Abstract P625, 12th European Congress of Endocrinology, Prague, April 2010 and Abstract P3-276, 92nd Annual Endocrine Society Meeting, San Diego, USA, June Salvatori R, Nachtigall LB, Cook DM et al.: Effectiveness of self-or partner-administration of an extendedrelease aqueous-gel formulation of lanreotide in lanreotide-naïve patients with acromegaly. Pituitary 2010; 13(2): Auriemma RS, Galdiero M, Grasso LF et al.: Complete disappearance of a GH-secreting pituitary macroadenoma in a patient with acromegaly: effect of treatment with Lanreotide Autogel and consequence of treatment withdrawal. Eur J Endocrinol 2010;162 (5), Mao ZG, Zhu YH, Tang HL et al.: Preoperative lanreotide btreatment in acromegalic patients with macroadenomas increase short-term postoperative cure rates: a prospective, randomised trial. Eur J Endocrinol 2010; 162(4): Hu M, Tomlinson B.: Pharmacokinetic evaluation of lanreotide. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2010 Aug 18 (Epub ahead of print). 8. Wuster C, Both S, Cordes U et al.: Primary treatment of acromegaly with high-dose lanreotide: a case series. J Med Case Reports 2010; 8: Modlin IM, Pavel M, Kidd M et al.: Review article: somatostatin analogues in the treatment of gastropancreatic neuroendocrine (carcinoid) tumours. Aliment Pharmacol Ther 2010; 31(2): Traub-Weidinger T, Von Guggenberg E, Dobrozemsky G et al.: Preliminary experience with (68)Ga-DOTA-lanreotide positron emission tomography. Q J Nucl Med Mol Imaging 2010; 54(1): Borbath I, Leclercq JA, Sempoux C et al.: Effi cacy of lanreotide in preventing the occurrence of chemically induced hepatocellular carcinoma in rats. Chem Biol Interact 2010; 183(1): Molina-Trinidad 188Re-lanreotide: determination of radiopharmacokinetic parameters in rats. J Pahrm Pharmacol 2010; 62(4):

11 Neuroendokrinní nádory na ASCO 2010 v Chicagu prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA Onkologická klinika VFN, Praha 2 46 th ASCO Annual Meeting proběhl ve dnech v Chicagu a zúčastnilo se ho více než lékařů z celého světa. Na tomto setkání bylo neuroendokrinním nádorům věnováno klinické vědecké symposium s tématikou Cílená léčba neuroendokrinních nádorů: účinnost, zobrazovací metody a kvalita života. Symposiu předsedali David Linehan, MD. z Washington University School of Medicine a Colin D.Weeks, MD., Ph.D. z Universitiy of Colorado Cancer Center. Na symposiu zazněla 3 velmi zajímavá sdělení. Abstrakt č Updated safety and effi cacy results of the phase III trial of Sunitinib(SU) versus placebo (PBO) for treatment of pancreatic neuroendocrine tumors (NET). P. Niccoli et al. Francouzská studie randomizovala nemocné s dobře diferencovanými neuroendokrinními nádory pankreatu a progresí v posledních 12 měsících v poměru 1:1 do ramene se sunitinibem 37,5 mg denně kontinuálně a do ramene s placebem, obě větve s BSC. Primárním cílem studie bylo prokázat 50% zlepšení PFS na 90% hladině významnosti, k tomu bylo třeba zařadit 340 nemocných. Randomizace však byla na doporučení nezávislé komise pro monitoring ukončena dříve, vzhledem k vyššímu výskytu AE, úmrtí a podstatně nižší účinnosti u větve s placebem. Bylo tedy zařazeno 171 nemocných, 86 do větve se sunitinibem a 85 do větve s placebem. Nemocní byli již předléčeni chirurgicky, chemoterapií nebo somatostatinovými analogy. Výsledky shrnuje přehledná tabulka: Rameno se sunitibem Rameno s placebem Medián PFS 11,4 měsíce 5,5 měsíce ORR 9 % 0 % Úmrtí 9 21 Medián OS Nedosažen Nejčastější nežádoucí účinky ve větvi se sunitinibem byly průjem, nausea, astenie, zvracení. G3/4 AE v rameni se sunitinibem dosáhla ve 12 % neutropenie, v 10 % hypertense a v 6 % hand-foot syndrom a leukopenie. V rameni s placebem bylo více SAE: 42 % vs. 27 %. Závěrem autoři shrnují: Sunitinib 37,5 mg denně kontinuálně signifi kantně zlepšuje PFS, ORR a OS v porovnání s placebem a je nemocnými s pokročilými pankreatickými NETy dobře tolerován. Abstrakt č A prospective, multi-institutional phase II study of GW (pazopanib) and depot octreotide (sandostatin LAR) in advanced low-grade neuroendocrine carcinoma (LGNEC) A.T-Phan et al. Americká studie fáze II kombinuje pazopanib, perorální inhibitor VEGF-1,-2, a -3, PDGF-alfa a beta a c-kit TK s oktreotidem. Studie je koncipována jako dvoukohortová - pro karcinoidy a pankreatické NETy a dvojstupňová. Pazopanib je podáván v dávce 800mg p.o. denně.autoři uzavírají, že léčba pazopanibem a octreotidem je vhodná a spojená s regresí u pankreatických NET (RR 17 %). Povzbudivé trvání PFS bylo zaznamenáno u karcinoidů i pankreatických NET. (12,7 a 11,7 měsíce) Abstrakt č Randomized run-in study of bevacizumab (B) and everolimus (E) in low-to intermediate-grade neuroendocrine tumors (LGNETs) using perfusion CT as functional biomarker. J.C. Yao et.al. Americká studie vychází z již dříve prokázaných efektů mtor inhibitoru everolimu a VEGF inhibitoru bevacizumabu na LG NETy. Skupina již v předchozí studii využila měření průtoku krve nádorem před a po léčbě bevacizumabem k hodnocení efektu antiangiogenní terapie. Nemocní s LG NETy s nádory většími než 3 cm byli randomizováni k terapii everolimem nebo bevacizumabem v 21 denním cyklu. V 1. den 2. cyklu byl vždy ke stávající medikaci přidán alternativní lék. Nemocní byli vyšetřováni metodou funkčního CT, stanovující krevní průtok (BF), objem krve (BV) střední čas průtoku (MTT) a permeabilitu povrchu (PS). Primárním cílem studie bylo stanovit vliv everolimu a bevacizumabu a jejich kombinace na BF. Odpověď nádoru na léčbu byla stanovena pomocí RECIST kritérií každých 9 týdnů. 11

12 Somatuline bulletin Bylo provedeno 112 funkčních CT u 39 léčených nemocných. 64 lézí u 36 nemocných bylo vyšetřováno 3. Bevacizumab samotný vedl k 32% snížení BF a žádné signifi kantní změně MTT. Everolimus samotný zvýšil MTT (13 %), ale nezmenšil BF. Přidání everolimu k bevacizumabu dále snížilo BF (15 %) a zvýšilo MTT. Přidání bevacizumabu k everolimu dále snížilo BF (21 %) a nezměnilo signifi kantně MTT. Bylo dosaženo 26 % PR, 69 %SD a 1PD. Medián PFS byl 14,4 měsíce. Medián OS nebyl dosažen. Autoři uzavírají: Bevacizumab snižuje BF v nádoru. Přidání everolimu k bevacizumabu je spojeno s dalším poklesem BF. Kombinace má protinádorovou aktivitu u LGNETů. Funkční CT je slibným surogátem pro výběr nemocných, kteří mají prospěch z terapie. 12

13 Poznámky 13

14 Somatuline bulletin Poznámky 14

15 Somatuline autogel lanreotid 120 mg 90 mg 60 mg ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU: NÁZEV PŘÍPRAVKU: Somatuline Autogel 60 mg, 90 mg & 120 mg. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ: Somatuline Autogel 60 mg: Lanreotidi acetas 79,8 mg odpovídá lanreotidum 65,4 mg, Somatuline Autogel 90mg: Lanreotidi acetas 116,4 mg odpovídá lanreotidum 95,4 mg, Somatuline Autogel 120 mg: Lanreotidi acetas 155,5 mg odpovídá lanreotidum 127,5 mg. TERA- PEUTICKÉ INDIKACE: Dlouhodobá léčba pacientů s akromegalií, hadiny GH a/nebo IGF-1 zůstávají abnormální po chirurgické léčbě a/nebo radioterapii a u pacientů vyžadujících medikamentózní léčbu. Léčba symptomů spojených s neuroendokrinními tumory. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: 60 mg, 90 mg nebo 120 mg každých 28 dnů formou hluboké subkutánní injekce do hýždí. U pacientů, kteří dostávají stabilní dávku, může být podán buď pacientem, nebo poučenou osobou.v případě samoinjekce by měla být injekce podána do horní zevní části stehna. KONTRAINDIKACE: Přecitlivělost na lanreotide nebo příbuzné peptidy. ZVLÁŠT- NÍ UPOZORNĚNÍ: Podle farmakologické studie u zvířat a u lidí může způsobit přechodnou inhibici sekrece inzulínu a glukagonu. Proto se může u diabetiků, léčených přípravkem Somatuline Autogel, objevit lehká přechodná změna hladiny glukózy v krvi. Je třeba kontrolovat hladinu glukózy v krvi. U akromegalických pacientů bylo pozorováno mírné snížení funkcí štítné žlázy. Lanreotide snižuje motilitu žlučníku, proto je účelné provést sonografi i žlučníku na začátku léčby a dle klinické indikace. Pacienti se závažným renálním poškozením mají přibližně dvakrát sníženou celkovou sérovou clearance lanreotidu, s následným zvýšením poločasu. U jaterního poškození se pozoruje zvýšení distribučního objemu a středního pobytového času, avšak není rozdíl v celkové clearanci. Starší osoby mají zvýšený poločas a střední pobytový čas v porovnání se zdravými mladými osobami. Díky širokému terapeutickému oknu lanreotidu není nutné měnit dávku za těchto okolností. INTERAKCE: Průvodní podání injekce lanreotidu s cyclosporinem může snížit hladinu cyclosporinu v krvi, z toho důvodu je třeba hladinu cyclosporinu v krvi monitorovat. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Velmi časté nežádoucí účinky: Diarrhoea, bolesti břicha, nausea. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte při teplotě 2 C 8 C (v chladničce) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nemrazit. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 6/002/03-C, 56/003/03-C, 56/004/03-C. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE: / DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU: MK ČR E 19104/ Na lékařský předpis, ke dni tisku plně hrazen zdravotní pojišťovnou dle podmínek režimu O/P. 15

16 Pro další informace se, prosím, obraťte na adresu: Ipsen Pharma, Evropská 136, Praha 6 tel.: , fax:

Září 2011. CD uvnitř bulletinu

Září 2011. CD uvnitř bulletinu Září 2011 CD uvnitř bulletinu Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU, Brno MUDr. Dagmar

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Září 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout?

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? MUDr. Eugen Kubala Klinika Radioterapie a Onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Co jsou neuroendokrinní tumory? Heterogenní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Somatuline P.R. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Somatuline P.R. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Somatuline P.R. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Lyofilizát: 1 dávka obsahuje Léčivá látka: Lanreotidi acetas odp. lanreotidum 0,030 g Pomocné látky:

Více

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GITu Seminář pro onkology, gastroenterology,radiology

Více

SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg (lanreotidi acetici) Injekční roztok

SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg (lanreotidi acetici) Injekční roztok Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls132600/2009, sukls132598/2009, sukls132593/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOMATULINE AUTOGEL 60 mg SOMATULINE AUTOGEL 90 mg SOMATULINE AUTOGEL 120 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOMATULINE AUTOGEL 60 mg: lanreotidum

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Výsledky léčby akromegalie v České a Slovenské republice

Výsledky léčby akromegalie v České a Slovenské republice Výsledky léčby akromegalie v České a Slovenské republice III. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Hána V., Bandúrová L., Ďurovcová V., Hána V. ml., Jarkovská Z., Kršek M., Weiss V., Marek J. Národný endokrinologický

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

PRESS RELEASE Somatuline Autogel firmy IPSEN je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice pro léčbu pacientů s indikací:

PRESS RELEASE Somatuline Autogel firmy IPSEN je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice pro léčbu pacientů s indikací: SS RLAS Somatuline Autogel firmy IPSN je schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv v České republice pro léčbu pacientů s indikací: Léčba gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů (GP- NTs)

Více

VÝZVA K SOUČINNOSTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

VÝZVA K SOUČINNOSTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz sp. zn. SUKLS199544/2014 Vyřizuje/linka: Miloslav Chlum/362

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Somatuline bulletin číslo 1 Leden 2010

Somatuline bulletin číslo 1 Leden 2010 Somatuline bulletin číslo 1 Leden 2010 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Petr Barabáš Onkologické centrum J. G. Mendela

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Standard. 4. Stanovení odpovědné osoby za diagnosticko léčebný plán - ošetřující lékař či lékař s kompetencí.

Standard. 4. Stanovení odpovědné osoby za diagnosticko léčebný plán - ošetřující lékař či lékař s kompetencí. 1/5 1. Epidemiologie: Neuroendokrinní nádory (NEN) patří mezi vzácnější nádorová onemocnění. V evropské populaci se incidence pohybuje kolem 3-4/100000/rok, s lepší diagnostikou roste také incidence. Většina

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

SOMATULINE P.R. (lanreotidi acetici) prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

SOMATULINE P.R. (lanreotidi acetici) prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SOMATULINE P.R. (lanreotidi acetici) prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE

V ENDOKRINOLOGII VII. HRADECKÝ POSTGRADUÁLNÍ KURZ. 12. 14. května 2016. Univerzita Hradec Králové Hradecká 1227/4 INFORMACE ČESKÁ ENDOKRINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI SE SUBKATEDROU ENDOKRINOLOGIE KATEDRY INTERNÍCH OBORŮ LF UK A 4. INTERNÍ HEMATOLOGICKOU KLINIKOU LF UK A FN V HRADCI KRÁLOVÉ pod záštitou děkana

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Výsledky současné léčby akromegalie v ČR a SR.

Výsledky současné léčby akromegalie v ČR a SR. Výsledky současné léčby akromegalie v ČR a SR. III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Hána V., Bandúrová L., Ďurovcová V., Hána V. ml., Jarkovská Z., Kršek M., Weiss V., Marek J. Národný endokrinologický

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA sp.zn. sukls110147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA SOMATULINE AUTOGEL 60 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE AUTOGEL 90 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE

Více

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 6. 8. 10. 2016 Clarion Congress Hotel Prague NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání:

MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje. Vás zve na VI. ročník odborné konference. Termín konání: MULTISCAN, s.r.o. Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje Vás zve na VI. ročník odborné konference Kontroverze v onkologii Termín konání: 19. - 20. 5. 2016 Místo konání: Kongresové centrum Kunětická

Více

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem

Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Příloha 9: Stanovisko habilitační komise k návrhu na jmenování docentem Masarykova univerzita Fakulta Lékařská fakulta Habilitační obor Onkologie Uchazeč MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D. Odborná asistentka

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24.října 2015 Glifloziny v terapii DM 2 Zkušenosti z praxe MUDr. Barbora Doležalová IDE CR s.r.o., Chrudim Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma číslo 2 Červen 2011 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické péče MOU Brno MUDr. Dagmar Brančíková

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016 Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá Celostátní konferenci s mezinárodní účastí OBEZITOLOGIE A BARIATRIE 2016

Více

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Kongres ambulantní diabetologie. 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech 1 1 180 170 Kongres ambulantní diabetologie Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 5. 7. 11. 2015 Lázeňská kolonáda v Poděbradech registrace na www.kongresad.cz POŘADATEL Interní klinika 2. LF UK a FN

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls152404/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC) SOMATULINE AUTOGEL 60 mg, injekční roztok v předplněné stříkačce SOMATULINE AUTOGEL

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav v souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty. MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Co mě může potkat při návratu onemocnění. Nové přístupy biologická léčba karcinomu prostaty MUDr. Hana Študentová, Ph.D. Obsah Obecný úvod Androgenní signalizace Možnosti systémové léčby Závěr Koho se

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012

RENIS - Votrient. Klinický registr pacientů s renálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012 RENIS - Votrient Klinický registr pacientů s renálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Diagnostika a léčba pacientů s akromegalií v České a Slovenské republice - první analýza dat v registru RESET.

Diagnostika a léčba pacientů s akromegalií v České a Slovenské republice - první analýza dat v registru RESET. Diagnostika a léčba pacientů s akromegalií v České a Slovenské republice - první analýza dat v registru RESET. III. interní klinika. LF UK a VFN, Praha Hána V., Bandúrová L., Ďurovcová V., Hána V. ml.,

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

V Pardubicích dne 31. října 2011

V Pardubicích dne 31. října 2011 V Pardubicích dne 31. října 2011 Vážení kolegové, Český rozhlas Radiožurnál vysílal dne 26.10.2011 v 10 hodin dopoledne rozhovor s doc. MUDr. Vladimírem Študentem, Ph.D., přednostou Urologické kliniky

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

XXX. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY s XX. KONFERENCÍ PRO SESTRY A LABORANTY

XXX. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY s XX. KONFERENCÍ PRO SESTRY A LABORANTY MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV V BRNĚ pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České asociace sester Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Univerzitního

Více

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT MUDr. Igor Karen 1 První výsledky studie SCOUT Všichni lékaři se setkávají ve svých praxích s obézními pacienty Někteří již kardiovaskulární

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Hotel Hilton 27.září 2014 Co znamená cílená terapie karcinomu plic v roce 2014? František Salajka Plicní klinika FN Hradec Králové Co může pneumoonkologické centrum

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š.

Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby. Kopecký O. Lukešová Š. Molekulární podstata personalizované protinádorové léčby Kopecký O. Lukešová Š. Ostrava 9.2.2017 Léčebné modality nádorových onemocnění: - chirurgická léčba (radikalita výkonu) - radioterapie - chemoterapie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPHERELINE S.R. 3 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Prášek pro přípravu injekční suspenze: Léčivá látka: Triptorelinum..... 4,2 mg *) (Ut triptorelini

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více