KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006

2 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od Konsolidaní celek je tvoen ovládající osobou (mateská spolenost) a osobou ovládanou GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceinná spolenost). Do konsolidace podle rozhodnutí spolenosti nebyla zahrnuta spolenost pod podstatným vlivem SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci, nebo dlouhodobá omezení významn brání konsolidující úetní jednotce ve výkonu jejích práv ohledn nakládání s majetkem a jejím ízením. V dob zpracování konsolidované úetní závrky nebyla úetní závrka spolenosti SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci, vzhledem k neukonenému auditu, k dispozici. Mateská spolenost (emitent kótovaných cenných papír) : Sídlo : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PS : Právní forma : Akciová spolenost I : Den zápisu : 20. ledna 1992 Základní kapitál : ,- K Pedmt podnikání : koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej realitní innost innost ekonomických a organizaních poradc zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic reklamní innost a marketing správa a údržba nemovitostí služby v oblasti administrativní správy a služby organizan hospodáské povahy u fyzických a právnických osob pronájem a pjování vcí movitých zprostedkování obchodu zastavárenská innost Obchodní spolenost byla založena jednorázov zakladatelským plánem akciové spolenosti SKLOEXPORT se sídlem v Liberci t. 1.máje 52, ze dne a se souhlasem ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci R ze dne j. 2O/88/91. Firma je akciovou spoleností ve smyslu 154 a násl. zákona. 513/1991 Sb. Je založena na dobu neuritou a ídí se právním ádem R. V posledních tech letech nedošlo k žádným zmnám ve výši základního kapitálu, který je ve výši ,- K.

3 Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstíku, vedeného Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka Spolenost nemá žádnou organizaní složku v zahranií. Internetová adresa : Dceinná spolenost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Sídlo : Karlovy Vary, Pražská 125 Právní forma : Akciová spolenost I : Den zápisu : 20. záí 1994 Pedmt podnikání : koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostedkování v oblasti obchodu przkum trhu golfový servis /montáž a opravy reklamní innost úprava porost a kácení zelen zakládání povrchové úpravy hiš a jejich údržba poradenská innost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hiš a sportovních zaízení zpracování návrh na výstavbu a rekonstrukci golfových hiš provozování tlovýchovných a sportovních zaízení a zaízení sloužících regeneraci a rekondici poskytování tlovýchovných služeb pronájem a pjování vcí movitých Spolenost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. je zapsaná v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 752. Spolenost nemá žádnou organizaní složku v zahranií..

4 2. Údaje o cenných papírech Akcie ISIN CZ Objem emise : ,- K Poet kus : ks Jmenovitá hodnota : 800,- K Forma : na majitele Podoba : zaknihovaná Veejný trh : RM SYSTÉM, a.s. Veejn obchodované dluhopisy : Veejn obchodované podílové listy : ne ne Akcioná je oprávnn úastnit se valné hromady, hlasování, má právo požadovat a dostat na ní vysvtlení záležitostí týkajících se spolenosti, je-li takové vysvtlení potebné pro posouzení pedmtu jednání valné hromady a uplatovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu pedstavenstva. Akcioná má právo na podíl na zisku obchodní firmy, který valná hromada podle hospodáského výsledku schválila k rozdlení. Podíl na zisku bude akcionái uren pomrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnot akcií všech akcioná. Spolenost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Podíl na zisku je splatný do šesti msíc ode dne, kdy bylo pijato usnesení valné hromady o rozdlení zisku. Den splatnosti dividendy, místo a zpsob její výplaty, popípad rozhodný den, je povinno oznámit pedstavenstvo zpsobem ureným zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o rozdlení zisku po zdanní a odvodu do rezervního fondu dle stanov a dle ustanovení obchodního zákoníku. Dne probhla ádná valná hromada spolenosti, které se zúastnili akcionái, jejichž akcie pedstavují hlas, což odpovídá 40,499 % zapsaného základního kapitálu spolenosti. Valná hromada projednala zprávy pedstavenstva o podnikatelské innosti a dozorí rady o innosti v roce Schválila roní úetní závrku, návrh na vypoádání hospodáského výsledku za rok 2004 a návrh opatení zpracovaného pedstavenstvem k ozdravní hospodáské situace pro následujícím období roku Spolenost v hodnoceném období nevydala žádné prioritní akcie s prioritními právy a nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie.

5 3. Spolenost vlastní akcie v tchto spolenostech Emitent druh CP poet akcií v ks procentní podíl na ZK nominální hodnota v tis. K poizovací cena v tis. K Aero Holding a.s. Praha akcie ,15 0, v likvidaci zaknihované Crystalex a.s. akcie listinné 1 0, DEST- CZ a.s. konkurs akcie ,81 0, zaknihované DESTA- NOVA a.s. konkurs akcie ,81 0, zaknihované Sklárny Kavalier a.s. akcie listinné , TANEX a.s. akcie 161 0,03 0, zaknihované Skloexport a.s. v likvidaci akcie listinné , Golf Resort Karlovy Vary a.s. akcie listinné , Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, prmyslových, obchodních nebo finanních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou innost emitenta. Spolenosti konsolidaního celku nejsou žádným zpsobem závislé na výše uvedených smlouvách, ani v této oblasti nevyvíjí žádnou podnikatelskou innost. 5. Údaje o soudních, správních nebo rozhodích ízeních zahájených bhem posledních dvou úetních období, které mohou mít významný vliv na finanní situaci emitenta. Dne bylo Komisí pro cenné papíry pod.j. 51/Se/40/2005/2 zahájeno se spoleností správní ízení ohledn možného porušení informaní povinnosti týkající se princip odmování vedoucích osob emitenta a dozorí rady. Po podání vyjádení spolenosti k této záležitosti dne , bylo toto ízení Komisí pro cenné papíry zastaveno dne

6 Proti spolenostem konsolidaního celku nejsou v souasné dob vedeny žádné spory. 6. Informace o výzkumu nebo vývoji nových výrobk nebo postup v bžném úetním období. Mateská ani dceinná spolenost se neangažují v oblasti výzkumu nebo vývoje nových výrobk a technologií. 7. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostedí a pracovn právních vztazích Spolenosti konsolidaního celku neprovádjí podnikatelské aktivity, které by narušovaly životní prostedí a nevynakládají na ochranu životního prostedí žádné prostedky. Spolenosti konsolidaního celku zamstnávají pibližn pracovník. Pracovn právní situace je stabilizovaná. 8. Struktura akcioná v roce 2005 DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 % PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 17,84 % VITREA a.s. 6,60 % Minoritní akcionái 36,45 % 9. Zpráva o vztazích Spolenost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. je ovládající osobou spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. a GOLF RESORT Karlovy Vary je jedinou ovládanou osobou spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Akcie spolenosti jsou z 98,82 % vlastnny spoleností BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. V úetním období od do nebyla uzavena ovládací smlouva ve smyslu 190b až 190d zákona. 513/1991 Sb. Statutární orgán ovládané osoby proto v souladu s ustanovením 66a odst. 9 obchodního zákoníku proto vypracoval Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

7 10. Údaje o statutárních a dozorích orgánech spoleností konsolidaního celku BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Pedstavenstvo pedseda Ing. Vladimír Maier VŠE len Ing. Pavel Štrbák VŠE len Ing. Josef Matjo VŠE Dozorí rada pedseda Ing. Oldich Rutar VŠE len RNDr. Juraj Vronka MFF UK len Ing. Jií Kašpar VŠE editel spolenosti JUDr. Josef erný PFUK Informace o penžitých a naturálních píjmech statutárních orgán a vedoucích pracovník spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.: Pedstavenstvo : Žádný z len pedstavenstva spolenosti nepijal v hodnoceném období od emitenta a ani od osob emitentem ovládaných žádné penžní, nebo naturální píjmy. Ve smlouv o výkonu funkce lena pedstavenstva je jako princip odmování výslovn ujednáno, že výkon této funkce je bezúplatný. Nevlastní žádné akcie spolenosti ( a to ani osoby blízké ). Nebyla uzavena žádná opní smlouva, která by byla uzavena v jejich prospch a která by se týkala úastnických cenných papír. Dozorí rada : Žádný z len dozorí rady spolenosti nepijal v hodnoceném období od emitenta a ani od osob emitentem ovládaných žádné penžní, nebo naturální píjmy. Ve smlouv o výkonu funkce lena dozorí rady je jako princip odmování výslovn uvedeno, že výkon této funkce je bezúplatný. Nevlastní žádné akcie spolenosti ( a to ano osoby blízké ). Rovnž v tomto pípad nebyla uzavena žádná opní smlouva, která by byla uzavena v jejich prospch a týkala by se úastnických cenných papír. editel spolenosti : V hodnoceném období obdržel, na základ uzavené manažerské smlouvy, píjem ze závislé innosti ve výši ,- K. Za hodnocené období nebyly vyplaceny žádné odmny.

8 Nevlastní žádné akcie spolenosti. Ani v jeho pípad nebyla uzavena žádná opní smlouva, která by byla uzavena v jeho prospch a týkala se úastnických cenných papír. Výše uvedeným statutárním orgánm, len dozorí rady a vedoucím pracovníkm nebyla emitentem poskytnuta žádná pjka nebo úvr. Spolenost za n nepevzala žádné ruení, nebo jiná plnní i zajištní. Žádný z len pedstavenstva, dozorí rady a vedoucích pracovník spolenosti nebyl odsouzen pro trestný in majetkové povahy. GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Pedstavenstvo pedseda Vlastimil Argman len Libor erný len Ing. Vladimír Mráz Dozorí rada len Ing. Karel Maík len Ing. Jií Šmejc len Ing. Alena Halíová lenové pedstavenstva a dozorích rady spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. nevlastní žádné akcie spolenosti ( ani osoby blízké ), neuzaveli v hodnoceném období žádnou opní smlouvu. Nepijali žádné naturální ani penžní píjmy od spoleností zahrnutých do konsolidaního celku. Výše uvedeným statutárním orgánm a vedoucím pracovníkm nebyla spoleností poskytnuta žádná pjka nebo úvr. Spolenost za n nepevzala žádné ruení, nebo jiná plnní i zajištní. Žádný z len pedstavenstva, dozorí rady a vedoucích pracovník spolenosti nebyl odsouzen pro trestný in majetkové povahy. 11. Zpráva pedstavenstva o podnikatelské innosti emitenta Vzhledem k dosaženým pozitivním ekonomickým výsledkm spolenosti v roce 2003 a 2004, nebyla mnna strategie firmy schválená akcionái spolenosti. Bylo pokraováno ve vyhledávání možností vedoucích ke zhodnocení volných finanních prostedk za podmínek výhodnjších než poskytují penžní ústavy. Opatení pedstavenstva spolenosti ke zvýšení ekonomické výkonnosti spolenosti v roce 2005 tak bylo nadále zameno na spolenosti psobící v oblasti výroby a prodeje výrobk ze skla. Toto opatení bylo schváleno akcionái na ádné valné hromad dne Obchodní

9 spolupráce tak byla i nadále zamena na spolenosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. a Vitral Aktiengesellschaft. K tmto spolenostem je nutno uvést, že jsou nejen pedními producenty zajímavé obchodní komodity, ale zabývají se zejména vývozem tradiního eského zboží do zahranií. Tyto výrobky jsou chránny svtov proslulými ochrannými známkami. Z tchto dvod bude v této spolupráci pokraováno i v dalším období, pokud valná hromada akcioná na valné hromad v roce 2006 nerozhodne jinak. Pedstavenstvu spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. bylo uloženo valnou hromadou akcioná vnovat zvláštní pozornost spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Vzhledem k významným investicím do rekonstrukce areálu zde bylo dosaženo jeho významného zhodnocení. V roce 2005 se podailo odkoupit dalších 450 ks listinných akcií této spolenosti a tím bylo dosaženo podílu ve výši 98,82 %. Po rozvahovém dni došlo k navýšení základního kapitálu ve spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. o tis. K spoleností Tímto se podailo splnit základní zadání pijaté akcionái na poslední ádné valné hromad. V roce 2005 bylo dosaženo pozitivního konsolidovaného hospodáského výsledku bez menšinového podílu ve výši tis. K. Vlastní kapitál spolenosti se i nadále nachází pod polovinou základního kapitálu. Pedstavenstvo o této skutenosti informovalo valnou hromadu akcioná, která se konala dne a pedložilo již výše citovaný návrh na pijetí Opatení ke zvýšení ekonomické výkonnosti spolenosti a dosažení budoucích výnos, které akcionái schválili. Tato situace se zcela jist stane pedmtem jednání valné hromady akcioná v roce 2006, kdy bude výše uvedené opatení pedstavenstva hodnoceno a posouzeny dosažené ekonomické výsledky spolenosti za rok 2005 Strategie hospodáské innosti spolenosti v hodnoceném období vycházela ze schváleného návrhu Opatení pedstavenstva spolenosti projednaného a schváleného na poslední valné hromad. Za úetní období 2002, 2003 a 2004 nebyla vyplácena dividenda. Projednávání výplaty dividendy za rok 2005 bude pedmtem jednání ádné valné hromady v roce V roce 2005 mla spolenost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. jednoho zamstnance. 12. Informace o minulém vývoji úetní jednotky a jejím postavení za dv pedcházející období Valnou hromadou akcioná byla schválena orientace obchodní spolupráce spolenosti na pední výrobce a vývozce výrobk ze skla a porcelánu. Tato nová strategie pinesla pozitivní výsledky. V roce 2003 bylo dosaženo konsolidovaného výsledku hospodaení bez menšinového podílu ve výši tis. K (údaj z konsolidované úetní závrky zpracované dle eské úetní legislativy) a v roce 2004 ve stejném ukazateli tis. K (údaj z konsolidované úetní závrky zpracované podle mezinárodních standard finanního výkaznictví IFRS). Podstatný je fakt, že se podailo zastavit nepíznivé hospodáské výsledky spolenosti a vytvoit podmínky pro její ekonomickou stabilizaci a dosahovat kladných hospodáských výsledk.

10 13. Informace o pedpokládaném budoucím vývoji spolenosti Akcionái spolenosti uložili pedstavenstvu úkoly, které jsou zakotveny v Opatení pedstavenstva pijatého valnou hromadou spolenosti dne a v tomto trendu pedstavenstvo spolenosti vyvíjí svou innost. Základním úkolem zstává nadále pípadná investice do eských skláských firem a rozšíení majetkového portfolia spolenosti. Dalším zásadním úkolem je pokraování v pozitivním rozvoji spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. V tchto trendech je pokraováno i v dalším období, pokud akcionái pedstavenstvu spolenosti nezmní zadání a neuloží jiné úkoly. 14. Vlastnictví nemovitosti Mateská spolenost (emitent) v souasné dob nevlastní žádné nemovitosti. Dceiná spolenost je vlastníkem pozemk v poizovací hodnot tis. K a staveb v poizovací hodnot tis. K. 15. Zmny v pijatých úvrech Spolenosti konsolidaního celku v minulých letech, ani v hodnoceném období nepijaly žádné bankovní úvry. 16. Pechod na mezinárodní standardy IFRS Spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., která je emitentem cenných papír registrovaných na regulovaném trhu cenných papír, vznikla povinnost ( ve smyslu zákona o úetnictví a vyhlášky. 500/2002 Sb. ) poprvé sestavit k konsolidovanou úetní závrku. Stejná situace je i v hodnoceném roce Zárove je teba v této souvislosti ješt uvést, že údaje uvedené v této zpráv a které mají vztah k období 2002 a 2003 byly zpracovány dle národní úpravy úetnictví. Údaje za období 2004 a 2005 jsou již zpracovány dle mezinárodních standard finanního výkaznictví IFSR. Ke dni tak byla poprvé sestavena konsolidovaná úetní závrka v souladu s mezinárodními standardy pro finanní výkaznictví IFRS a tato byla zpracována podle zásady útování v historických poizovacích cenách. Podrobnjší informace jsou uvedeny v Píloze ke konsolidované úetní závrce sestavené k datu , která tvoí pílohu této zprávy. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze srovnávat zveejnnou individuální a konsolidovanou úetní závrku spolenosti za rok 2004, ve které jsou údaje v bžném i minulém období vykázány v souladu s platnou eskou úetní legislativou, s individuální a konsolidovanou úetní závrkou spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2005, ve které jsou údaje v bžném i minulém období (tj. i za rok 2004) vykázány v souladu s mezinárodními standardy finanního výkaznictví IFRS.

11 17. Údaje o finanní situaci emitenta Úetní závrka a konsolidovaná úetní závrka spolenosti, vetn píloh k tmto úetním závrkám za rok 2005, jsou v nezkrácené form v píloze k této konsolidované výroní zpráv. Tyto dokumenty byly spolen s konsolidovanou výroní zprávou za rok 2005 oveny auditorem a budou projednány VH spolenosti v roce Vybrané položky z roní úetní závrky mateského podniku za rok 2004 a 2005 v tis. K ( stav k ) Aktiva celkem Pohledávky celkem ( netto ) z toho dlouhodobé pohledávky Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem z toho dlouhodobé závazky 0 0 Hospodáský výsledek za úetní období Hospodáský výsledek ped zdanním Údaje roku 2004 a 2005 vyplývají z úetnictví vedeného dle IFRS, nikoliv podle eské právní úpravy. Vybrané položky z roní úetní závrky mateského podniku za roky 2002 a 2003 ovené auditorem Stav k bžného roku ( v tis. K ) Aktiva celkem Pohledávky celkem ( netto ) z toho dlouhodobé pohledávky z toho dlouhodobá pjka* Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem Emise dluhopis 0 0 Výsledek hospodaení * V souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. byla tato pohledávka vykázána ve výkazu Rozvaha na. B.II.5. jako Jiný dlouhodobý finanní majetek. Údaje vycházejí z úetní závrky zpracované podle platné národní právní úpravy.

12 Vybrané položky z konsolidované roní úetní závrky sestavené dle IAS/IFRS Aktiva celkem Pohledávky celkem (netto ) z toho dlouhodobé pohledávky Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem z toho dlouhodobé závazky Hospodáský výsledek konsolidovaný Hospodáský výsledek bez menšinového podílu Auditor mateské spolenosti v roce 2002 : Vladislav Mírek, auditor, osvdení KA R.1337 MAC s.r.o. auditorská spolenost osvdení KA R. 169 Havlíkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Auditor mateské spolenosti v roce 2003 : Vladislav Mírek, auditor, osvdení KA R MAC s.r.o. auditorská spolenost osvdení KA R. 169 Havlíkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Auditor konsolidované úetní závrky 2004: Vladislav Mírek, auditor, osvdení KA R MAC s.r.o. auditorská spolenost osvdení KA R. 169 Havlíkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Náklady na audit úetní závrky za spolenost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. (mateská spolenost) iní za rok 2005 ástku 150 tis. K a 20 tis. K za audit konsolidované úetní závrky. Spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. bylo v roce 2005 fakturováno 30 tis. K za audit úetní závrky a 3 tis. K za ostatní auditorské služby. Náklady na audit konsolidovaného celku iní ron cca 203 tis. K. Deklarované ástky jsou uvedeny bez DPH.

13 18. Prohlášení osob odpovdných za výroní zprávu Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroní zpráv odpovídají skutenosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pesné a správné posouzení emitenta cenných papír, nebyly vynechány len pedstavenstva len pedstavenstva Ing. Pavel Štrbák Ing. Josef Matjo

14

15

16 Ctiradova 508/ Praha 4 I: KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA k 31. prosinci 2005 v tis. K AKTIVA k k Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek software Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky - stavby - ostatní Dlouhodobý finanní majetek - podíly v dceiných podnicích - podíly v pidružených podnicích - ostatní podíly a jiný dlouhodobý finanní majetek Dlouhodobé pohledávky Goodwill Ostatní dlouhodobá aktiva Obžná aktiva Zásoby Pohledávky z obchodního styku Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanní majetek CELKEM AKTIVA PASIVA k k Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Rezervní fond Ostaní fondy Nerozdlený zisk / (neuhrazená ztráta) Zisk (ztráta) bžného období Menšinový vlastní kapitál menšinový základní kapitál - menšinový podíl na fondech menšinový nerozdlený zisk / neuhrazená ztráta menšinový zisk / (menšnová ztráta) bžného období Dlouhodobé závazky Bankovní úvry Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvry Krátkodobé rezervy Závazky z obchodního styku Ostatní krátkodobé závazky CELKEM PASIVA Sestaveno dne: 21. dubna 2006 Právní forma úetní jednotky: akciová spolenost Pedmt podnikání: zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic

17 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky:

18 Ctiradova 508/ Praha 4 I: KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2005 v tis. K Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony - poskytované služby Služby, materiál a energie Pidaná hodnota Osobní náklady Dan a poplatky Zútování kladného konsolidaního rozdílu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Konsolidovaný provozní výsledek hospodaení Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanní náklady (výnosy) Konsolidovaný finanní výsledek hospodaení Konsolidovaný zisk z bžné innosti ped zdanním Da z píjm Konsolidovaný zisk z bžné innosti po zdanní - z toho zisk pipadající vtšinovým podílm - z toho zisk pipadající menšinovým podílm Sestaveno dne: 21. dubna 2006 Právní forma úetní jednotky: akciová spolenost Pedmt podnikání: zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky:

19 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. K Ctiradova 508/ Praha 4 I: Základní kapitál Rezervní fond Nerozdlený zisk vtšinovým Menšinový podíl Celkem Stav k istý zisk k Navýšení základního kapitálu 0 0 Dividendy 0 0 Transfery v rámci vlastního kapitálu Ostatní Stav k istý zisk k Navýšení základního kapitálu 0 0 Dividendy 0 0 Transfery v rámci vlastního kapitálu 0 0 Ostatní - zmny menšinového VK z dvodu zmny podílu Stav k Sestaveno dne: 21. dubna 2006 Právní forma úetní jednotky: akciová spolenost Pedmt podnikání: zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky: Celkem (piaditelné vlastníkm)

20 Ctiradova 508/ Praha 4 I: KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENŽNÍCH TOCÍCH v tis. K k k Provozní innost istý zisk ped zdanním úpravy o: Odpisy a amortizace (v. goodwilu) Nerealizované kurzové zisky v isté výši Úrokové výnosy Úrokové náklady Zisk z prodeje pozemk, budov a vybavení v isté výši istý penžní tok z provozní innosti ped zmnou pracovního kapitálu Snižení/Zvýšení pohledávek a jiných bžných aktiv Snížení/Zvýšení zásob Snižení/Zvýšení obchodních závazk a jiných krátkodobých dluh istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním a úroky Placené úroky Placené dan ze zisku istý penžní tok z provozní innosti Investiní innost Nákup goodwilu a jiných nehmotných aktiv Nákup pozemk, budov a vybavení Výtžek z prodeje pozemk, budov a vybavení istá platba za dceinou spolenost Zvýšení investic a jiných dlouhodobých aktiv Pijaté úroky istý penžní tok z investiní innosti Finanní innost Zvýšení/snížení dlouhodobých výpjek Dividendy majoritní spolenosti Dividendy minoritním akcionám Uplatnní akciové opce Zvýšení/snížení krátkodobých výpjek istý penžní tok z finanní innosti isté zvýšení penžních prostedk a penžních ekvivalent Penžní prostedky a pen.ekvivalenty na poátku roku Penžní prostedky a pen.ekvivalenty na konci roku Sestaveno dne: 21. dubna 2006 Právní forma úetní jednotky: akciová spolenost Pedmt podnikání: zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky:

21 Píloha ke konsolidované úetní závrce sestavené k datu (úplný rozsah, hodnotové údaje v tis. K) Okamžik sestavení konsolidované úetní závrky: Podpisový záznam statutárního orgánu:

22 I. Obecné informace 1. Rozsah konsolidace Konsolidovaná úetní závrka je sestavena k za období Okamžik sestavení konsolidované úetní závrky je Konsolidaní celek je tvoen ovládající osobou (mateská spolenost) a osobou ovládanou GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceiná spolenost). 2. Obecné údaje o spolenostech zahrnutých do konsolidaního celku Mateská spolenost Sídlo Ctiradova 508/1, PS: , Praha 4 Nusle Identifikaní íslo Právní forma Pedmt podnikání Akciová spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka koup zboží za úelem dalšího prodeje a prodej - realitní innost - innost ekonomických a organizaních poradc - zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic - reklamní innost a marketing -správa a údržba nemovitostí -služby v oblasti administrativní správy a služby organizan hospodáské povahy u fyzických a právnických osob - pronájem a pjování vcí movitých - zprostedkování obchodu - zastavárenská innost Rozvahový den Okamžik sestavení ádné úetní závrky Úetní období Datum vzniku Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na úetní jednotce Název Výše vkladu v procentech k Výše vkladu v procentech k DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 39,11 24) Píloha ke konsolidované úetní závrce Strana 2 (celkem

23 PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 17,84 16,36 Celkem 56,95 55,47 Jména a píjmení len statutárních orgán Složení k Složení k a) ing. Vladimír Maier pedseda pedstavenstva a) ing. Vladimír Maier len pedstavenstva b) ing. Pavel Štrbák len pedstavenstva b) ing. Pavel Štrbák len pedstavenstva c) ing. Josef Matjo len pedstavenstva c) ing. Josef Matjo len pedstavenstva Jména a píjmení len dozorích orgán Složení k Složení k a) ing. Oldich Rutar pedseda a) ing. Oldich Rutar pedseda b) RNDr. Juraj Vronka len b) RNDr. Juraj Vronka len c) ing. Jií Kašpar len c) ing. Jií Kašpar len Dceiná spolenost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Sídlo Pražská 125, Karlovy Vary Identifikaní íslo Právní forma Akciová spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 752 Pedmt podnikání koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostedkování v oblasti obchodu, przkum trhu, golfový servis (montáž a opravy), reklamní innost, úprava porost a kácení zelen, zakládání povrchové úpravy hiš a jejich údržba, poradenská innost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hiš a sportovních zaízení, zpracování návrh na výstavbu a rekonstrukci golfových hiš, provozování tlovýchovných a sportovních zaízení a zaízení sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tlovýchovných služeb, pronájem a pjování vcí movitých Rozvahový den Okamžik sestavení ádné úetní závrky Úetní období Datum vzniku Podíl spolenosti na spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. k k ,53% 98,82% 24) Píloha ke konsolidované úetní závrce Strana 3 (celkem

24 Ve spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. spolenost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. vykonává rozhodující vliv. 3. Spolenosti nezahrnuté do konsolidaního celku Spolenost nezahrnutá do konsolidaního celku Sídlo SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci T. 1. máje 52, Liberec III Identifikaní íslo Právní forma akciová spolenost Pedmt podnikání - koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje - poskytování ubytovacích a stravovacích služeb - realitní innost - mezinárodní zasilatelství - obchodní zastupování zahraniní firmy Datum vzniku 1. srpna 1969 Podíl spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. na spolenosti SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci k i k , 34% Do konsolidaního celku podle rozhodnutí spolenosti nebyl zahrnut pidružený podnik SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci, nebo dlouhodobá omezení významn brání konsolidující úetní jednotce ve výkonu jejích práv ohledn nakládání s majetkem a jejím ízením. V dob zpracování konsolidované úetní závrky nebyla úetní závrka spolenosti SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci, vzhledem k neukonenému auditu, k dispozici. 24) Píloha ke konsolidované úetní závrce Strana 4 (celkem

25 II. Pehled úetních zásad Konsolidovaná úetní závrka spolenosti byla zpracována a zveejnna v souladu s mezinárodními standardy pro finanní výkaznictví (International Financial Reporting Standards IFRS) ve znní pijatém v EU. Mateská spolenost je emitentem kótovaných cenných papír (cenných papír registrovaných na regulovaném trhu cenných papír) a uplatnila v souladu se zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví v r poprvé IFRS, tj. mateská spolenost vede své úetní knihy a záznamy v souladu s IFRS. Dceiná spolenost vede své úetní knihy a záznamy v souladu s úetními zásadami stanovenými v eské republice zákonem o úetnictví. Ve výkazech dceiné spolenosti sestavených dle platné eské legislativy byly proto pro poteby konsolidace provedeny urité úpravy a rekvalifikace, tak aby tyto výkazy odpovídaly IFRS. Jednalo se zejména o následující úpravy: - útování a vykazování finanního leasingu, - odepisování dlouhodobého hmotného majetku (pro poteby konsolidace je dlouhodobý hmotný majetek odepisován komponentn). Konsolidovaná úetní závrka byla zpracována podle zásady útování v historických poizovacích cenách. Úetnictví mateské i dceiné spolenosti je vedeno v K a údaje v úetních výkazech jsou uvedeny v tis. K. 1. Systém konsolidace Úetní závrky spoleností vstupujících do konsolidace byly sestaveny k Vzájemné pohledávky, závazky, výnosy a náklady jsou pln vyloueny. Prodej aktiv mezi spolenostmi v bžném ani minulém období nebyl realizován. Mateská spolenost neobdržela v bžném ani minulém období žádné dividendy. Pro úely konsolidace došlo ke sjednocení významných úetních postup v rámci konsolidaního celku. Tyto úetní postupy, které používají jednotlivé spolenosti konsolidaního celku, jsou popsány níže. Dceiná spolenost byla do konsolidované úetní závrky zahrnuta podle metody koup. 2. Goodwill Goodwill byl zjištn jako rozdíl mezi poizovací cenou podílových cenných papír konsolidované spolenosti a jejich ocenním podle podílové úasti ovládající spolenosti na výši vlastního kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení úasti (dalšího poízení cenných papír). Goodwill se testuje na možnou ztrátu ze snížení hodnoty. 24) Píloha ke konsolidované úetní závrce Strana 5 (celkem

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU rok 2008 KAROSERIA a.s. Výroční zpráva 2008 1/89 OBSAH: I. ÚVOD 3 II. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA: 4 - ROZVAHA 5-6

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více