KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006

2 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od Konsolidaní celek je tvoen ovládající osobou (mateská spolenost) a osobou ovládanou GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceinná spolenost). Do konsolidace podle rozhodnutí spolenosti nebyla zahrnuta spolenost pod podstatným vlivem SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci, nebo dlouhodobá omezení významn brání konsolidující úetní jednotce ve výkonu jejích práv ohledn nakládání s majetkem a jejím ízením. V dob zpracování konsolidované úetní závrky nebyla úetní závrka spolenosti SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci, vzhledem k neukonenému auditu, k dispozici. Mateská spolenost (emitent kótovaných cenných papír) : Sídlo : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PS : Právní forma : Akciová spolenost I : Den zápisu : 20. ledna 1992 Základní kapitál : ,- K Pedmt podnikání : koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej realitní innost innost ekonomických a organizaních poradc zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic reklamní innost a marketing správa a údržba nemovitostí služby v oblasti administrativní správy a služby organizan hospodáské povahy u fyzických a právnických osob pronájem a pjování vcí movitých zprostedkování obchodu zastavárenská innost Obchodní spolenost byla založena jednorázov zakladatelským plánem akciové spolenosti SKLOEXPORT se sídlem v Liberci t. 1.máje 52, ze dne a se souhlasem ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci R ze dne j. 2O/88/91. Firma je akciovou spoleností ve smyslu 154 a násl. zákona. 513/1991 Sb. Je založena na dobu neuritou a ídí se právním ádem R. V posledních tech letech nedošlo k žádným zmnám ve výši základního kapitálu, který je ve výši ,- K.

3 Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstíku, vedeného Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka Spolenost nemá žádnou organizaní složku v zahranií. Internetová adresa : Dceinná spolenost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Sídlo : Karlovy Vary, Pražská 125 Právní forma : Akciová spolenost I : Den zápisu : 20. záí 1994 Pedmt podnikání : koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostedkování v oblasti obchodu przkum trhu golfový servis /montáž a opravy reklamní innost úprava porost a kácení zelen zakládání povrchové úpravy hiš a jejich údržba poradenská innost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hiš a sportovních zaízení zpracování návrh na výstavbu a rekonstrukci golfových hiš provozování tlovýchovných a sportovních zaízení a zaízení sloužících regeneraci a rekondici poskytování tlovýchovných služeb pronájem a pjování vcí movitých Spolenost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. je zapsaná v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 752. Spolenost nemá žádnou organizaní složku v zahranií..

4 2. Údaje o cenných papírech Akcie ISIN CZ Objem emise : ,- K Poet kus : ks Jmenovitá hodnota : 800,- K Forma : na majitele Podoba : zaknihovaná Veejný trh : RM SYSTÉM, a.s. Veejn obchodované dluhopisy : Veejn obchodované podílové listy : ne ne Akcioná je oprávnn úastnit se valné hromady, hlasování, má právo požadovat a dostat na ní vysvtlení záležitostí týkajících se spolenosti, je-li takové vysvtlení potebné pro posouzení pedmtu jednání valné hromady a uplatovat návrhy a protinávrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu pedstavenstva. Akcioná má právo na podíl na zisku obchodní firmy, který valná hromada podle hospodáského výsledku schválila k rozdlení. Podíl na zisku bude akcionái uren pomrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnot akcií všech akcioná. Spolenost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Podíl na zisku je splatný do šesti msíc ode dne, kdy bylo pijato usnesení valné hromady o rozdlení zisku. Den splatnosti dividendy, místo a zpsob její výplaty, popípad rozhodný den, je povinno oznámit pedstavenstvo zpsobem ureným zákonem a Stanovami pro svolání valné hromady. Valná hromada rozhoduje o rozdlení zisku po zdanní a odvodu do rezervního fondu dle stanov a dle ustanovení obchodního zákoníku. Dne probhla ádná valná hromada spolenosti, které se zúastnili akcionái, jejichž akcie pedstavují hlas, což odpovídá 40,499 % zapsaného základního kapitálu spolenosti. Valná hromada projednala zprávy pedstavenstva o podnikatelské innosti a dozorí rady o innosti v roce Schválila roní úetní závrku, návrh na vypoádání hospodáského výsledku za rok 2004 a návrh opatení zpracovaného pedstavenstvem k ozdravní hospodáské situace pro následujícím období roku Spolenost v hodnoceném období nevydala žádné prioritní akcie s prioritními právy a nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie.

5 3. Spolenost vlastní akcie v tchto spolenostech Emitent druh CP poet akcií v ks procentní podíl na ZK nominální hodnota v tis. K poizovací cena v tis. K Aero Holding a.s. Praha akcie ,15 0, v likvidaci zaknihované Crystalex a.s. akcie listinné 1 0, DEST- CZ a.s. konkurs akcie ,81 0, zaknihované DESTA- NOVA a.s. konkurs akcie ,81 0, zaknihované Sklárny Kavalier a.s. akcie listinné , TANEX a.s. akcie 161 0,03 0, zaknihované Skloexport a.s. v likvidaci akcie listinné , Golf Resort Karlovy Vary a.s. akcie listinné , Údaje o závislosti emitenta na patentech nebo licencích, prmyslových, obchodních nebo finanních smlouvách, které mají zásadní význam pro podnikatelskou innost emitenta. Spolenosti konsolidaního celku nejsou žádným zpsobem závislé na výše uvedených smlouvách, ani v této oblasti nevyvíjí žádnou podnikatelskou innost. 5. Údaje o soudních, správních nebo rozhodích ízeních zahájených bhem posledních dvou úetních období, které mohou mít významný vliv na finanní situaci emitenta. Dne bylo Komisí pro cenné papíry pod.j. 51/Se/40/2005/2 zahájeno se spoleností správní ízení ohledn možného porušení informaní povinnosti týkající se princip odmování vedoucích osob emitenta a dozorí rady. Po podání vyjádení spolenosti k této záležitosti dne , bylo toto ízení Komisí pro cenné papíry zastaveno dne

6 Proti spolenostem konsolidaního celku nejsou v souasné dob vedeny žádné spory. 6. Informace o výzkumu nebo vývoji nových výrobk nebo postup v bžném úetním období. Mateská ani dceinná spolenost se neangažují v oblasti výzkumu nebo vývoje nových výrobk a technologií. 7. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostedí a pracovn právních vztazích Spolenosti konsolidaního celku neprovádjí podnikatelské aktivity, které by narušovaly životní prostedí a nevynakládají na ochranu životního prostedí žádné prostedky. Spolenosti konsolidaního celku zamstnávají pibližn pracovník. Pracovn právní situace je stabilizovaná. 8. Struktura akcioná v roce 2005 DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 % PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 17,84 % VITREA a.s. 6,60 % Minoritní akcionái 36,45 % 9. Zpráva o vztazích Spolenost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. je ovládající osobou spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. a GOLF RESORT Karlovy Vary je jedinou ovládanou osobou spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Akcie spolenosti jsou z 98,82 % vlastnny spoleností BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. V úetním období od do nebyla uzavena ovládací smlouva ve smyslu 190b až 190d zákona. 513/1991 Sb. Statutární orgán ovládané osoby proto v souladu s ustanovením 66a odst. 9 obchodního zákoníku proto vypracoval Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

7 10. Údaje o statutárních a dozorích orgánech spoleností konsolidaního celku BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. Pedstavenstvo pedseda Ing. Vladimír Maier VŠE len Ing. Pavel Štrbák VŠE len Ing. Josef Matjo VŠE Dozorí rada pedseda Ing. Oldich Rutar VŠE len RNDr. Juraj Vronka MFF UK len Ing. Jií Kašpar VŠE editel spolenosti JUDr. Josef erný PFUK Informace o penžitých a naturálních píjmech statutárních orgán a vedoucích pracovník spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s.: Pedstavenstvo : Žádný z len pedstavenstva spolenosti nepijal v hodnoceném období od emitenta a ani od osob emitentem ovládaných žádné penžní, nebo naturální píjmy. Ve smlouv o výkonu funkce lena pedstavenstva je jako princip odmování výslovn ujednáno, že výkon této funkce je bezúplatný. Nevlastní žádné akcie spolenosti ( a to ani osoby blízké ). Nebyla uzavena žádná opní smlouva, která by byla uzavena v jejich prospch a která by se týkala úastnických cenných papír. Dozorí rada : Žádný z len dozorí rady spolenosti nepijal v hodnoceném období od emitenta a ani od osob emitentem ovládaných žádné penžní, nebo naturální píjmy. Ve smlouv o výkonu funkce lena dozorí rady je jako princip odmování výslovn uvedeno, že výkon této funkce je bezúplatný. Nevlastní žádné akcie spolenosti ( a to ano osoby blízké ). Rovnž v tomto pípad nebyla uzavena žádná opní smlouva, která by byla uzavena v jejich prospch a týkala by se úastnických cenných papír. editel spolenosti : V hodnoceném období obdržel, na základ uzavené manažerské smlouvy, píjem ze závislé innosti ve výši ,- K. Za hodnocené období nebyly vyplaceny žádné odmny.

8 Nevlastní žádné akcie spolenosti. Ani v jeho pípad nebyla uzavena žádná opní smlouva, která by byla uzavena v jeho prospch a týkala se úastnických cenných papír. Výše uvedeným statutárním orgánm, len dozorí rady a vedoucím pracovníkm nebyla emitentem poskytnuta žádná pjka nebo úvr. Spolenost za n nepevzala žádné ruení, nebo jiná plnní i zajištní. Žádný z len pedstavenstva, dozorí rady a vedoucích pracovník spolenosti nebyl odsouzen pro trestný in majetkové povahy. GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Pedstavenstvo pedseda Vlastimil Argman len Libor erný len Ing. Vladimír Mráz Dozorí rada len Ing. Karel Maík len Ing. Jií Šmejc len Ing. Alena Halíová lenové pedstavenstva a dozorích rady spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. nevlastní žádné akcie spolenosti ( ani osoby blízké ), neuzaveli v hodnoceném období žádnou opní smlouvu. Nepijali žádné naturální ani penžní píjmy od spoleností zahrnutých do konsolidaního celku. Výše uvedeným statutárním orgánm a vedoucím pracovníkm nebyla spoleností poskytnuta žádná pjka nebo úvr. Spolenost za n nepevzala žádné ruení, nebo jiná plnní i zajištní. Žádný z len pedstavenstva, dozorí rady a vedoucích pracovník spolenosti nebyl odsouzen pro trestný in majetkové povahy. 11. Zpráva pedstavenstva o podnikatelské innosti emitenta Vzhledem k dosaženým pozitivním ekonomickým výsledkm spolenosti v roce 2003 a 2004, nebyla mnna strategie firmy schválená akcionái spolenosti. Bylo pokraováno ve vyhledávání možností vedoucích ke zhodnocení volných finanních prostedk za podmínek výhodnjších než poskytují penžní ústavy. Opatení pedstavenstva spolenosti ke zvýšení ekonomické výkonnosti spolenosti v roce 2005 tak bylo nadále zameno na spolenosti psobící v oblasti výroby a prodeje výrobk ze skla. Toto opatení bylo schváleno akcionái na ádné valné hromad dne Obchodní

9 spolupráce tak byla i nadále zamena na spolenosti BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s. a Vitral Aktiengesellschaft. K tmto spolenostem je nutno uvést, že jsou nejen pedními producenty zajímavé obchodní komodity, ale zabývají se zejména vývozem tradiního eského zboží do zahranií. Tyto výrobky jsou chránny svtov proslulými ochrannými známkami. Z tchto dvod bude v této spolupráci pokraováno i v dalším období, pokud valná hromada akcioná na valné hromad v roce 2006 nerozhodne jinak. Pedstavenstvu spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. bylo uloženo valnou hromadou akcioná vnovat zvláštní pozornost spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Vzhledem k významným investicím do rekonstrukce areálu zde bylo dosaženo jeho významného zhodnocení. V roce 2005 se podailo odkoupit dalších 450 ks listinných akcií této spolenosti a tím bylo dosaženo podílu ve výši 98,82 %. Po rozvahovém dni došlo k navýšení základního kapitálu ve spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. o tis. K spoleností Tímto se podailo splnit základní zadání pijaté akcionái na poslední ádné valné hromad. V roce 2005 bylo dosaženo pozitivního konsolidovaného hospodáského výsledku bez menšinového podílu ve výši tis. K. Vlastní kapitál spolenosti se i nadále nachází pod polovinou základního kapitálu. Pedstavenstvo o této skutenosti informovalo valnou hromadu akcioná, která se konala dne a pedložilo již výše citovaný návrh na pijetí Opatení ke zvýšení ekonomické výkonnosti spolenosti a dosažení budoucích výnos, které akcionái schválili. Tato situace se zcela jist stane pedmtem jednání valné hromady akcioná v roce 2006, kdy bude výše uvedené opatení pedstavenstva hodnoceno a posouzeny dosažené ekonomické výsledky spolenosti za rok 2005 Strategie hospodáské innosti spolenosti v hodnoceném období vycházela ze schváleného návrhu Opatení pedstavenstva spolenosti projednaného a schváleného na poslední valné hromad. Za úetní období 2002, 2003 a 2004 nebyla vyplácena dividenda. Projednávání výplaty dividendy za rok 2005 bude pedmtem jednání ádné valné hromady v roce V roce 2005 mla spolenost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. jednoho zamstnance. 12. Informace o minulém vývoji úetní jednotky a jejím postavení za dv pedcházející období Valnou hromadou akcioná byla schválena orientace obchodní spolupráce spolenosti na pední výrobce a vývozce výrobk ze skla a porcelánu. Tato nová strategie pinesla pozitivní výsledky. V roce 2003 bylo dosaženo konsolidovaného výsledku hospodaení bez menšinového podílu ve výši tis. K (údaj z konsolidované úetní závrky zpracované dle eské úetní legislativy) a v roce 2004 ve stejném ukazateli tis. K (údaj z konsolidované úetní závrky zpracované podle mezinárodních standard finanního výkaznictví IFRS). Podstatný je fakt, že se podailo zastavit nepíznivé hospodáské výsledky spolenosti a vytvoit podmínky pro její ekonomickou stabilizaci a dosahovat kladných hospodáských výsledk.

10 13. Informace o pedpokládaném budoucím vývoji spolenosti Akcionái spolenosti uložili pedstavenstvu úkoly, které jsou zakotveny v Opatení pedstavenstva pijatého valnou hromadou spolenosti dne a v tomto trendu pedstavenstvo spolenosti vyvíjí svou innost. Základním úkolem zstává nadále pípadná investice do eských skláských firem a rozšíení majetkového portfolia spolenosti. Dalším zásadním úkolem je pokraování v pozitivním rozvoji spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. V tchto trendech je pokraováno i v dalším období, pokud akcionái pedstavenstvu spolenosti nezmní zadání a neuloží jiné úkoly. 14. Vlastnictví nemovitosti Mateská spolenost (emitent) v souasné dob nevlastní žádné nemovitosti. Dceiná spolenost je vlastníkem pozemk v poizovací hodnot tis. K a staveb v poizovací hodnot tis. K. 15. Zmny v pijatých úvrech Spolenosti konsolidaního celku v minulých letech, ani v hodnoceném období nepijaly žádné bankovní úvry. 16. Pechod na mezinárodní standardy IFRS Spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s., která je emitentem cenných papír registrovaných na regulovaném trhu cenných papír, vznikla povinnost ( ve smyslu zákona o úetnictví a vyhlášky. 500/2002 Sb. ) poprvé sestavit k konsolidovanou úetní závrku. Stejná situace je i v hodnoceném roce Zárove je teba v této souvislosti ješt uvést, že údaje uvedené v této zpráv a které mají vztah k období 2002 a 2003 byly zpracovány dle národní úpravy úetnictví. Údaje za období 2004 a 2005 jsou již zpracovány dle mezinárodních standard finanního výkaznictví IFSR. Ke dni tak byla poprvé sestavena konsolidovaná úetní závrka v souladu s mezinárodními standardy pro finanní výkaznictví IFRS a tato byla zpracována podle zásady útování v historických poizovacích cenách. Podrobnjší informace jsou uvedeny v Píloze ke konsolidované úetní závrce sestavené k datu , která tvoí pílohu této zprávy. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze srovnávat zveejnnou individuální a konsolidovanou úetní závrku spolenosti za rok 2004, ve které jsou údaje v bžném i minulém období vykázány v souladu s platnou eskou úetní legislativou, s individuální a konsolidovanou úetní závrkou spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. za rok 2005, ve které jsou údaje v bžném i minulém období (tj. i za rok 2004) vykázány v souladu s mezinárodními standardy finanního výkaznictví IFRS.

11 17. Údaje o finanní situaci emitenta Úetní závrka a konsolidovaná úetní závrka spolenosti, vetn píloh k tmto úetním závrkám za rok 2005, jsou v nezkrácené form v píloze k této konsolidované výroní zpráv. Tyto dokumenty byly spolen s konsolidovanou výroní zprávou za rok 2005 oveny auditorem a budou projednány VH spolenosti v roce Vybrané položky z roní úetní závrky mateského podniku za rok 2004 a 2005 v tis. K ( stav k ) Aktiva celkem Pohledávky celkem ( netto ) z toho dlouhodobé pohledávky Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem z toho dlouhodobé závazky 0 0 Hospodáský výsledek za úetní období Hospodáský výsledek ped zdanním Údaje roku 2004 a 2005 vyplývají z úetnictví vedeného dle IFRS, nikoliv podle eské právní úpravy. Vybrané položky z roní úetní závrky mateského podniku za roky 2002 a 2003 ovené auditorem Stav k bžného roku ( v tis. K ) Aktiva celkem Pohledávky celkem ( netto ) z toho dlouhodobé pohledávky z toho dlouhodobá pjka* Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem Emise dluhopis 0 0 Výsledek hospodaení * V souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. byla tato pohledávka vykázána ve výkazu Rozvaha na. B.II.5. jako Jiný dlouhodobý finanní majetek. Údaje vycházejí z úetní závrky zpracované podle platné národní právní úpravy.

12 Vybrané položky z konsolidované roní úetní závrky sestavené dle IAS/IFRS Aktiva celkem Pohledávky celkem (netto ) z toho dlouhodobé pohledávky Vlastní kapitál Základní kapitál Závazky celkem z toho dlouhodobé závazky Hospodáský výsledek konsolidovaný Hospodáský výsledek bez menšinového podílu Auditor mateské spolenosti v roce 2002 : Vladislav Mírek, auditor, osvdení KA R.1337 MAC s.r.o. auditorská spolenost osvdení KA R. 169 Havlíkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Auditor mateské spolenosti v roce 2003 : Vladislav Mírek, auditor, osvdení KA R MAC s.r.o. auditorská spolenost osvdení KA R. 169 Havlíkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Auditor konsolidované úetní závrky 2004: Vladislav Mírek, auditor, osvdení KA R MAC s.r.o. auditorská spolenost osvdení KA R. 169 Havlíkova 15/1682, Praha 1 Výrok auditora : bez výhrad Náklady na audit úetní závrky za spolenost BOHEMIA CRYSTAL GROUP a.s. (mateská spolenost) iní za rok 2005 ástku 150 tis. K a 20 tis. K za audit konsolidované úetní závrky. Spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. bylo v roce 2005 fakturováno 30 tis. K za audit úetní závrky a 3 tis. K za ostatní auditorské služby. Náklady na audit konsolidovaného celku iní ron cca 203 tis. K. Deklarované ástky jsou uvedeny bez DPH.

13 18. Prohlášení osob odpovdných za výroní zprávu Prohlašuji, že údaje uvedené v konsolidované výroní zpráv odpovídají skutenosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pesné a správné posouzení emitenta cenných papír, nebyly vynechány len pedstavenstva len pedstavenstva Ing. Pavel Štrbák Ing. Josef Matjo

14

15

16 Ctiradova 508/ Praha 4 I: KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA k 31. prosinci 2005 v tis. K AKTIVA k k Dlouhodobá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek software Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky - stavby - ostatní Dlouhodobý finanní majetek - podíly v dceiných podnicích - podíly v pidružených podnicích - ostatní podíly a jiný dlouhodobý finanní majetek Dlouhodobé pohledávky Goodwill Ostatní dlouhodobá aktiva Obžná aktiva Zásoby Pohledávky z obchodního styku Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanní majetek CELKEM AKTIVA PASIVA k k Vlastní kapitál celkem Základní kapitál Rezervní fond Ostaní fondy Nerozdlený zisk / (neuhrazená ztráta) Zisk (ztráta) bžného období Menšinový vlastní kapitál menšinový základní kapitál - menšinový podíl na fondech menšinový nerozdlený zisk / neuhrazená ztráta menšinový zisk / (menšnová ztráta) bžného období Dlouhodobé závazky Bankovní úvry Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvry Krátkodobé rezervy Závazky z obchodního styku Ostatní krátkodobé závazky CELKEM PASIVA Sestaveno dne: 21. dubna 2006 Právní forma úetní jednotky: akciová spolenost Pedmt podnikání: zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic

17 Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky:

18 Ctiradova 508/ Praha 4 I: KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. prosinci 2005 v tis. K Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony - poskytované služby Služby, materiál a energie Pidaná hodnota Osobní náklady Dan a poplatky Zútování kladného konsolidaního rozdílu Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Konsolidovaný provozní výsledek hospodaení Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanní náklady (výnosy) Konsolidovaný finanní výsledek hospodaení Konsolidovaný zisk z bžné innosti ped zdanním Da z píjm Konsolidovaný zisk z bžné innosti po zdanní - z toho zisk pipadající vtšinovým podílm - z toho zisk pipadající menšinovým podílm Sestaveno dne: 21. dubna 2006 Právní forma úetní jednotky: akciová spolenost Pedmt podnikání: zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky:

19 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ZMNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU v tis. K Ctiradova 508/ Praha 4 I: Základní kapitál Rezervní fond Nerozdlený zisk vtšinovým Menšinový podíl Celkem Stav k istý zisk k Navýšení základního kapitálu 0 0 Dividendy 0 0 Transfery v rámci vlastního kapitálu Ostatní Stav k istý zisk k Navýšení základního kapitálu 0 0 Dividendy 0 0 Transfery v rámci vlastního kapitálu 0 0 Ostatní - zmny menšinového VK z dvodu zmny podílu Stav k Sestaveno dne: 21. dubna 2006 Právní forma úetní jednotky: akciová spolenost Pedmt podnikání: zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky: Celkem (piaditelné vlastníkm)

20 Ctiradova 508/ Praha 4 I: KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O PENŽNÍCH TOCÍCH v tis. K k k Provozní innost istý zisk ped zdanním úpravy o: Odpisy a amortizace (v. goodwilu) Nerealizované kurzové zisky v isté výši Úrokové výnosy Úrokové náklady Zisk z prodeje pozemk, budov a vybavení v isté výši istý penžní tok z provozní innosti ped zmnou pracovního kapitálu Snižení/Zvýšení pohledávek a jiných bžných aktiv Snížení/Zvýšení zásob Snižení/Zvýšení obchodních závazk a jiných krátkodobých dluh istý penžní tok z provozní innosti ped zdanním a úroky Placené úroky Placené dan ze zisku istý penžní tok z provozní innosti Investiní innost Nákup goodwilu a jiných nehmotných aktiv Nákup pozemk, budov a vybavení Výtžek z prodeje pozemk, budov a vybavení istá platba za dceinou spolenost Zvýšení investic a jiných dlouhodobých aktiv Pijaté úroky istý penžní tok z investiní innosti Finanní innost Zvýšení/snížení dlouhodobých výpjek Dividendy majoritní spolenosti Dividendy minoritním akcionám Uplatnní akciové opce Zvýšení/snížení krátkodobých výpjek istý penžní tok z finanní innosti isté zvýšení penžních prostedk a penžních ekvivalent Penžní prostedky a pen.ekvivalenty na poátku roku Penžní prostedky a pen.ekvivalenty na konci roku Sestaveno dne: 21. dubna 2006 Právní forma úetní jednotky: akciová spolenost Pedmt podnikání: zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic Podpisový záznam statutárního orgánu úetní jednotky:

21 Píloha ke konsolidované úetní závrce sestavené k datu (úplný rozsah, hodnotové údaje v tis. K) Okamžik sestavení konsolidované úetní závrky: Podpisový záznam statutárního orgánu:

22 I. Obecné informace 1. Rozsah konsolidace Konsolidovaná úetní závrka je sestavena k za období Okamžik sestavení konsolidované úetní závrky je Konsolidaní celek je tvoen ovládající osobou (mateská spolenost) a osobou ovládanou GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. (dceiná spolenost). 2. Obecné údaje o spolenostech zahrnutých do konsolidaního celku Mateská spolenost Sídlo Ctiradova 508/1, PS: , Praha 4 Nusle Identifikaní íslo Právní forma Pedmt podnikání Akciová spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka koup zboží za úelem dalšího prodeje a prodej - realitní innost - innost ekonomických a organizaních poradc - zprostedkovatelská innost v oblasti financování a investic - reklamní innost a marketing -správa a údržba nemovitostí -služby v oblasti administrativní správy a služby organizan hospodáské povahy u fyzických a právnických osob - pronájem a pjování vcí movitých - zprostedkování obchodu - zastavárenská innost Rozvahový den Okamžik sestavení ádné úetní závrky Úetní období Datum vzniku Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na úetní jednotce Název Výše vkladu v procentech k Výše vkladu v procentech k DESTINY HOLDING LIMITED 39,11 39,11 24) Píloha ke konsolidované úetní závrce Strana 2 (celkem

23 PANNA AKTIENGESELLSCHAFT 17,84 16,36 Celkem 56,95 55,47 Jména a píjmení len statutárních orgán Složení k Složení k a) ing. Vladimír Maier pedseda pedstavenstva a) ing. Vladimír Maier len pedstavenstva b) ing. Pavel Štrbák len pedstavenstva b) ing. Pavel Štrbák len pedstavenstva c) ing. Josef Matjo len pedstavenstva c) ing. Josef Matjo len pedstavenstva Jména a píjmení len dozorích orgán Složení k Složení k a) ing. Oldich Rutar pedseda a) ing. Oldich Rutar pedseda b) RNDr. Juraj Vronka len b) RNDr. Juraj Vronka len c) ing. Jií Kašpar len c) ing. Jií Kašpar len Dceiná spolenost GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. Sídlo Pražská 125, Karlovy Vary Identifikaní íslo Právní forma Akciová spolenost zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka 752 Pedmt podnikání koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostedkování v oblasti obchodu, przkum trhu, golfový servis (montáž a opravy), reklamní innost, úprava porost a kácení zelen, zakládání povrchové úpravy hiš a jejich údržba, poradenská innost v oblasti výstavby provozu a údržby golfových hiš a sportovních zaízení, zpracování návrh na výstavbu a rekonstrukci golfových hiš, provozování tlovýchovných a sportovních zaízení a zaízení sloužících regeneraci a rekondici, poskytování tlovýchovných služeb, pronájem a pjování vcí movitých Rozvahový den Okamžik sestavení ádné úetní závrky Úetní období Datum vzniku Podíl spolenosti na spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. k k ,53% 98,82% 24) Píloha ke konsolidované úetní závrce Strana 3 (celkem

24 Ve spolenosti GOLF RESORT Karlovy Vary a.s. spolenost BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. vykonává rozhodující vliv. 3. Spolenosti nezahrnuté do konsolidaního celku Spolenost nezahrnutá do konsolidaního celku Sídlo SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci T. 1. máje 52, Liberec III Identifikaní íslo Právní forma akciová spolenost Pedmt podnikání - koup zboží za úelem jeho dalšího prodeje - poskytování ubytovacích a stravovacích služeb - realitní innost - mezinárodní zasilatelství - obchodní zastupování zahraniní firmy Datum vzniku 1. srpna 1969 Podíl spolenosti BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. na spolenosti SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci k i k , 34% Do konsolidaního celku podle rozhodnutí spolenosti nebyl zahrnut pidružený podnik SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci, nebo dlouhodobá omezení významn brání konsolidující úetní jednotce ve výkonu jejích práv ohledn nakládání s majetkem a jejím ízením. V dob zpracování konsolidované úetní závrky nebyla úetní závrka spolenosti SKLOEXPORT akciová spolenost v likvidaci, vzhledem k neukonenému auditu, k dispozici. 24) Píloha ke konsolidované úetní závrce Strana 4 (celkem

25 II. Pehled úetních zásad Konsolidovaná úetní závrka spolenosti byla zpracována a zveejnna v souladu s mezinárodními standardy pro finanní výkaznictví (International Financial Reporting Standards IFRS) ve znní pijatém v EU. Mateská spolenost je emitentem kótovaných cenných papír (cenných papír registrovaných na regulovaném trhu cenných papír) a uplatnila v souladu se zákonem. 563/1991 Sb., o úetnictví v r poprvé IFRS, tj. mateská spolenost vede své úetní knihy a záznamy v souladu s IFRS. Dceiná spolenost vede své úetní knihy a záznamy v souladu s úetními zásadami stanovenými v eské republice zákonem o úetnictví. Ve výkazech dceiné spolenosti sestavených dle platné eské legislativy byly proto pro poteby konsolidace provedeny urité úpravy a rekvalifikace, tak aby tyto výkazy odpovídaly IFRS. Jednalo se zejména o následující úpravy: - útování a vykazování finanního leasingu, - odepisování dlouhodobého hmotného majetku (pro poteby konsolidace je dlouhodobý hmotný majetek odepisován komponentn). Konsolidovaná úetní závrka byla zpracována podle zásady útování v historických poizovacích cenách. Úetnictví mateské i dceiné spolenosti je vedeno v K a údaje v úetních výkazech jsou uvedeny v tis. K. 1. Systém konsolidace Úetní závrky spoleností vstupujících do konsolidace byly sestaveny k Vzájemné pohledávky, závazky, výnosy a náklady jsou pln vyloueny. Prodej aktiv mezi spolenostmi v bžném ani minulém období nebyl realizován. Mateská spolenost neobdržela v bžném ani minulém období žádné dividendy. Pro úely konsolidace došlo ke sjednocení významných úetních postup v rámci konsolidaního celku. Tyto úetní postupy, které používají jednotlivé spolenosti konsolidaního celku, jsou popsány níže. Dceiná spolenost byla do konsolidované úetní závrky zahrnuta podle metody koup. 2. Goodwill Goodwill byl zjištn jako rozdíl mezi poizovací cenou podílových cenných papír konsolidované spolenosti a jejich ocenním podle podílové úasti ovládající spolenosti na výši vlastního kapitálu ke dni akvizice nebo ke dni dalšího zvýšení úasti (dalšího poízení cenných papír). Goodwill se testuje na možnou ztrátu ze snížení hodnoty. 24) Píloha ke konsolidované úetní závrce Strana 5 (celkem

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2005 Praha dne 18. srpna 2005 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE K ÚETNÍ ZÁVRCE ZA ROK 2013 Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, 637 00 Brno I: 44 99 27 85 12 Právní forma: územní samosprávný celek

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s.

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2006 Praha dne 23. dubna 2007 1. Základní údaje o konsolidačním celku: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období od 1.1.2006 31.12.2006.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více