lní hypertenze komplikace jaterní cirhózy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lní hypertenze komplikace jaterní cirhózy"

Transkript

1 Portáln lní hypertenze komplikace jaterní cirhózy Symposium klinické biochemie FONS 2008 Pardubice Prof. MUDr. J. Ehrmann, CSc.

2 Definice portáln lní hypertenze (1) Hemodynamická změna Zvýšení portálního tlakového gradientu tj. tlakového rozdílu mezi v. portae a v. cava inf. Normální gradient 1-5 mm Hg Preklinická PH 6-9 mm Hg Manifestní, klinicky signifikantní portální hypertenze > mm Hg

3 Schéma portáln lního řečiště (2)

4 Měření portáln lního tlaku neinvazivní metody (3/a) Serum-ascites albumin concentration gradient (SAAG) (albumin séra albumin ascitu) >13 g/l= riziko krvácení z varixů Dopplerovská USG břicha (<16 cm/s) CT event. MG Transientní elastografie (FibroScan) (Bereau C. et al. Aliment Pharmacol Ther 2008; 27; ) Scintigrafické měření perfúze sleziny

5 Měření portáln lního tlaku invazivní metody (3/b) Kanylace v. portae Transspenicky Stanovení hepatovenózního tlakového gradientu (Hepatic Venous Pressure Gradient HVPG) HVPG = zaklíněný/volný tlak v jaterní žíle Wedged Hepatic Venous Pressure WHVP/ Free HepaticVenous pressure FHVP

6 Měření portáln lního tlaku (3/c) (Maddrey W.C.:Atlas of the Liver; CM Philadelphia,, 2004)

7 Patogeneze portáln lní hypertenze (4/a) (Bosch J. et al: : J.Hepatol.2008;48;S68-S92) S92)

8 Patogeneze portáln lní hypertenze (4/b) (Pagán JCG., Bosch J.: J.Hepatol; ; 2004;40; ) 890)

9 Mechanismus splanchnické vasodilatace (4/g) Vzestup produkce vazodilatačních látek NO Žlučové kyseliny Glukagon Calcitonin Eicosonoidy Snížená citlivost na vazokonstrikční látky Endotelin 1 Vasopresin Serotonin Somatostatin Angiotensin II

10 Hvězdicov zdicová buňka, Lipocyt, Fat storing cell, Portáln lní fibroblast, Ito buňka (4/c) (Friedman S.L. J. Hepatol ;38;Suppl Suppl.. 1; 38-53)

11 Subendoteliáln lní prostor, Ito buňka neaktivní (4/d) (Friedman S.L.: J. Hepatol ;38;Suppl.1;38-53)

12 Subendoteliání prostor, Ito buňka aktivní s tvorbou vaziva (4/e)

13 Histologie jater (4/f)

14 Histologicko-hemodynamick hemodynamická korelace u cirhózy (Nagua S. et (4/h) et al.: J.Hepatol;2006;44;111 ;2006;44; ) 117) silná vazivová septa + malé uzly > významná PH

15 Klasifikace PH podle místa m resistence portáln lního krevního toku (5) Pre-hepat hepatální Hepatáln lní Post-hepat hepatální pre - sinusoidáln lní sinusoidáln lní post sinusoidáln lní

16 Pre-hepat hepatální PH (5/a) Trombóza portáln lní žíly (PVT) Trombóza lienáln lní žíly Kongenitáln lní stenóza portáln lní žíly Zevní útlak portáln lní žíly Arteriovenózn zní píště 70 % PVT známá příčina: myeloproliferativní choroby, vrozené trombofilní sy., sepse, trauma, infekce pupečníku po narození

17 Post-hepat hepatální PH (5/b) Buddův-Chiariho syndrom = trombotický nebo netrombotický uzávěr jaterních žil (vyjma terminální venuly), ale i dolní duté žíly Hematologické příčiny (myeloproliferativní stavy, vrozené a získané trombofilní stavy) Orální kontraceptiva, poporodní období Tumory (HCC, Grawitzův tumor) Chronické záněty (IBD, Tbc, sarkoidóza) Kardiální příčiny (perikarditida, městnavé selhání)

18 Pre-sinusoid sinusoidální hepatáln lní PH (5/c) Normáln lní WHVP a normáln lní FHVP Granulomatózní hepatitidy Schistozomiáza za (200 mil.osob) Sarkoidóza TBC PBC Kongenitáln lní jaterní fibróza

19 Post-sinusoid sinusoidální hepatáln lní PH (5(d) Zvýšený WHVP - Zvýšený FHVP Venookluzivní choroba (endoflebitida termináln lních jaterních venul) zejména po transplantaci kostní dřeně

20 Sinusoidáln lní hepatáln lní PH (5/e) Zvýšený WHVP - Normáln lní FHVP Jaterní cirhóza Alkoholická hepatitida Jaterní cirhóza je příčinou p 90 % všech v PH

21 Důsledky PH (6) Dekompenzace jaterní cirhózy Změny ve splanchnickém cévním m systému Změny v systémov mové cirkulaci Renáln lní postižen ení Plicní postižen ení Kardiáln lní postižen ení Změny hematologické Poškozen kození mozku Kožní změny

22 Prognóza jaterní cirhózy s ohledem na stav její kompenzace Kompenzovaná cirhóza 1987 Kompenzovaná cirhóza 2006 (6/1) 16-leté přežití % Průměrné přežití 8.9 roku 16-leté přežití % Průměrné přežití 11.7 roku Dekompenzovaná cirhóza 1987 Dekompenzovaná cirhóza letépřežití 15 % Průměrné přežití 1.6 roku 5-letépřežití 22 % Průměrné přežití 2.6 roku

23 Změny ve splanchnickém cévním systému (6/2/a) Vasodilatace splanchnického cévního systému Snížená odpověď na vasokonstrikční látky Angiogeneze: arteriolo-kapilární pleteně porto - systémov mové kolaterály ly

24 Predilekční místa spojek portáln lního a kaváln lního oběhu (6/2/b)

25 Jícnové varixy (6/2/c) Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu krvácen cení do zažívac vacího traktu při portáln lní hypertenzi Česká hepatologická společnost Přednemocniční péče Nemocniční péče Primárn rní prevence Sekundárn rní prevence

26 Konservativní léčba PH (6/2/d) Lebrec D., Poynard T., Hillon P., Benhamou J. P.: Propranolol for prevention of recurrent gastrointestinal bleeding in patients with cirrhosis.. A controlled study. ( N. Engl.. J. Med. 1981, 305, ) zvýšený srdeční výdej a průtok splanchnikem u PH somatostatin redukuje uvedené parametry Lebrec, Poynard: : 74 osob krvácen cení do GIT při p i PH propranolol 1 rok v dávce d redukující puls o 25 % bez recidivy krvácen cení propranolol / placebo 96% / 50%

27 Endoskopicklé ošetření jícnových varixů (6/2/e) Ligace preventivní i akutní léčba Sklerotizace akutní léčba

28 Schéma zavedení TIPS (6/2/f)

29 Potahovaný stent (6/2/g)

30 Zavedený TIPS (6/2/h)

31 Jícnové varixy (6/2/i)

32 Chirurgická léčba PH (6/2/k)

33 Změny v systémov mové cirkulaci (6/3) Hyperkinetický syndrom: hypervolemie <srdeční index hypotenze > cévní resistence Zvýšení aktivity neurohumorálních vazoaktivních látek Významné pro vznik ascitu

34 Acites a pavoučkov kové névy (6/4/a)

35 USG břicha b (6/4/b)

36

37 Palmárn rní erytém (6/4/d)

38 Renáln lní postižen ení (6/5/a) Systémová hypercirkulace + splanchická vazodilatace = renální vazokonstrikce = Hepatorenální syndrom chronické či akutní onemocnění jater s portální hypertenzí Hlavní kritéria ria: Kreatininová clearance < 0,6ml/s nebo kreatinin séra > 135 μmol/l Proteinurie není nebo < 500 mg/d Nepřítomnost: šoku, infekce, ztrát tekutin, krvácení do GIT Nezlepšení stavu po 1.5 l fyziologického roztoku

39 Hepatorenáln lní syndrom Doplňkov ková kritéria ria Diuréza < 500 ml/d diagnostika (6/5/b) Natriuréza < 10 mmol/l Osmolalita moči > osmolalita séra Erytrocyturie < 50 v jednom zorném poli při velkém zvětšení Natremie < 130 mmol/l

40 Patogeneze hepatorenáln lního syndromu (6/5/c) (Šafka V., Lata J.: In Portáln lní hypertenze při p i jaterní cirhóze GAAN; Plzeň; ; 2000)

41 Poškozen kození mozku (6/6/a) Hepatáln lní encefalopatie Definice: obvykle reverzibilní neurologické a psychiatrické příznaky při: p pokročil ilém m chronickém m jaterním onemocnění při i akutním m jaterním m selhání

42 Hepatáln lní encefalopatie diagnostika (6/6/b) Klinický obraz: 1.(snížená pozornost, euforie, deprese, mírná zmatenost) 2.(spavost, letargie) 3.(somnolence) 4. (koma) flapping tremor, fetor hepaticus Laboratorní a pomocná vyšet etření: Psychometrické testy (NCT) Neurofyziologické vyšetření (EEG) NMR, CT Amoniak

43 Hepatáln lní encefalopatie (6/6/c) Dle převap evažujícího faktoru: portosystémová nebo při fulminantním selhání jater Dle časového vývoje: akutní, chronická, epizodická Dle závaz važnosti: latentní, manifestní, prekóma, kóma

44 Kardiáln lní postižen ení (6/7) Chronický vzestup srdečního krevního objemu cirhotická kardiomyopatie

45 Plicní postižen ení (6/8) Vazodilace v plicní řečišti + Arteriovenózní plicní zkraty = 1. Hepatopulmonáln lní syndrom 2. Porto-pulmon pulmonální hypertenze

46 Změny hematologické (6/9) Syndrom hypersplenismu trombocytopenie anémie leukopenie Snížená jaterní produkce trombopoetinu Snížená produkce jaterních koagulačních faktorů QUICK, aptt,, fibrinogen, antitrombin III

47 Děkuji za pozornost

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči

Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči Akutní medicína vypracované otázky pro zkoušku ve FTN v Krči 1A Intenzivní medicína Lékařský obor pojednávající o nemocných s akutními život ohrožujícími stavy (kriticky nemocnými), diagnostikou, sledování

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti 312 Přehledové články Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Hyponatremie (pokles koncentrace Na + v séru pod dolní mez

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

Transplantace srdce. Doporučené postupy

Transplantace srdce. Doporučené postupy Transplantace srdce Doporučené postupy I K E M 2 0 0 7 2 TRANSPLANTACE SRDCE - DOPORUČENÉ POSTUPY 2007 Vypracovali: I. Málek, A. Březina, M. Hegarová, L. Hošková, I. Netuka, J. Pirk, M. Podzimková I K

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Patologie kardiovaskulárního systému

Patologie kardiovaskulárního systému Patologie kardiovaskulárního systému Onemocnění cév degenerativní ateroskleróza (postihuje tepny) mikroangiopatie (postihuje mikrocirkulaci arterioly, venuly, kapiláry) žilní městky (varixy) zánětlivé

Více

SZZ - Urgentní medicína

SZZ - Urgentní medicína SZZ - Urgentní medicína aneb Hledejme uspokojení ve faktu, že většina našich pacientů přežije bez ohledu na to, co s nimi uděláme. Luděk Gronych Obsah 1. Postižený v přednemocniční péči...3 2. Zajištění

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI

VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI KOMENTÁŘI Nezávislý informační bulletin VÝBĚR ZE SVĚTOVÉ LITERATURY S KLINICKÝMI I Ročník X Číslo 1 Únor 2012 Řídí redakční rada: Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Klinika nefrologie TC IKEM, Praha Členové:

Více

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE. Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR A AKTUALITY Z REVMATOLOGIE Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034 2882 Svazek 41 Literární a technická

Více

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění.

Uvedené diagnózy nejsou omezujícím výčtem diagnóz pro přiznání invalidity pro účely vzniku nároku na pojistné plnění. Příloha A: Diagnózy rozhodující pro přiznání plnění za invaliditu 1., 2., a 3. stupně U níže uvedených definic diagnóz postupuje pojistitel tak, že považuje podmínku vzniku invalidity za prokázanou, bez

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody

Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody Současné možnos, terapie ischemické cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB a.s. Zlín 17.12.2014 CMP CMP je definována jako onemocnění mozku projevující se rychle se rozvíjejícími

Více

Mikroalbuminurie. Klinická příručka

Mikroalbuminurie. Klinická příručka Mikroalbuminurie Klinická příručka Chtěli bychom vám v našem průvodci poskytnout přehledné informace o mikroalbuminurii, o jejím významu pro klinickou praxi a o preventivních opatřeních, ke kterým je vhodné

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více