Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D."

Transkript

1 Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Autoři: Mgr. Michal Burger 3, RNDr. Ondřej Májek 3, Ing. Pavel Poc 3, Jakub Gregor, Ph.D. 3, RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. 3, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. 3, RNDr. Zbyněk Bortlíček 3, Mgr. Petr Klika 3, Ing. Milan Blaha, Ph.D. 3, Ing. Petr Brabec 3, doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. 3 3 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Korespondence: Mgr. Michal Burger

2 1. Cíl Vypracování detailní rešerše z mezinárodní i národní odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT * v České republice. Snahou je při výběru vědeckých prací dbát na dodržení nejpřísnějších principů medicíny založené na důkazech (evidence based medicine), tedy pracovat jen s daty, která splňují nejvyšší kritéria z hlediska vědecké průkaznosti. 2. Metodika 18FDG PET je tomogra icka zobrazovacı technika, ktera vyuz ı va analog gluko zy znac eny 18F (18 fluorodeoyglukóza) k zobrazení relativního obratu gluko zy v ru zny ch tka nıćh. Vyšetření slouží k detekci, staging a monitorování terapeutické odpovědi u řady maligních nádorů. 18FDG PET (dále v tetu jako FDG PET) lze použít také k detekci zánětlivého procesu v organismu. Byla provedena rešerže publikované literatury za posledních zhruba deset let (od ledna 2003) na téma využití FDG PET/CT v onkologických a neonkologických indikacích pro diagnostiku, staging, restaging, předoperační vyšetření, plánování radioterapie a pro detekci recidivy onemocnění. Seznam publikované literatury byl dále systematicky zpracován, přičemž pro účely této práce byly vybrány jen prospektivní studie, randomizované kontrolované klinické studie, metaanalýzy a zahraniční systematické přehledy. V práci zmiňujeme i vybrané retrospektivní studie, závěry těchto studií jsou však interpretovány s obezřetností a s ohledem na jejich nižší validitu. Pro kompletní přehled uvádíme také doporučení zahraničních odborných společností NCCN, NICE a RCR a Národních radiologických standardů. Tet byl recenzován předními odborníky na radiodiagnostiku v České republice. * PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda spojující vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní tomografií. Získané obrazy obsahují jak poměrně podrobnou informaci o anatomické stavbě, tak i informaci o metabolické aktivitě tkání.

3 3. Souhrn přehledu klinické účinnosti 3.1. Významné indikace pro PET/CT Kolorektální karcinom V rámci systematického přehledu nebyl nalezen dostatek důkazů pro podporu rutinního použití FDG PET/CT u primárních stadií kolorektálního karcinomu (CRC) a jen malé množství důkazů podporující jeho použití v případě předoperačního stagingu rekurentního a metastazujícího CRC V případě předoperačního stagingu časných stadií CRC narážíme na nedostatek dat. V jediné zde nalezené, pravděpodobně prospektivní (z publikace je design nejasný) studii, Tsunoda et al. 6 konstatují, že PET/CT je schopna identifikovat postižení uzlin vzdálených od primárního nádoru, a přiklání se pro jeho další využití v této indikaci. Pokud jde o předoperační staging v případě lokální rekurence CRC a využití FDG PET/CT, je již k dispozici mnohem více dat, všechna však pouze z retrospektivních studií PET/CT je podle závěrů těchto prací při detekci recidivy CRC méně přesná než multidetektorová CT (výpočetní tomografie), přibližně stejně přesná jako magnetická rezonance (MRI) a přesnější než karcioembryonální antigen (CEA). Tyto závěry však mohou být v mnoha příppadech značně ovlivněny malým počtem pacientů. Využití PET/CT v indikaci předoperačního stagingu metastatického CRC se věnuje pět publikací postavených na prospektivních studiích Obecně lze říci, že FDG PET/CT je podle závěrů těchto studií v detekci metastáz u pacientů s recidivujícím CRC a u pacientů s metastatickým CRC o něco přesnější než PET samotná. Nicméně bylo prokázáno, že využití PET/CT zvyšuje diagnostickou přesnost, pokud jde o určení druhu a místa onemocnění. Samostatný přehled prospektivních studií srovnávajících MRI, CT, FDG PET a FDG PET/CT u pacientů s jaterními metastázami publikovali Niekel et al. 20 v roce 2010 se závěrem, že pro vyhodnocení jaterních metastáz u pacientů s CRC, kteří dosud nepodstoupili žádnou léčbu, by mělo být preferovanou modalitou vyšetření magnetickou rezonancí. FDG PET je pak možné použít jako alternativní vyšetření (v druhé linii). Role FDG PET/CT je dle autorů nejasná pro malý počet klinických studií. Nedostatek kvalitních klinických studií hodnotících přínos PET/CT v diagnostice CRC se odráží v doporučeních odborných společností. NICE guidelines zmiňují využití PET/CT v případě výskytu jaterních metastáz, kde má spolu s MRI úlohu v rozhodování o dalším postupu léčby (vyšetření před případným chirurgickým zákrokem). NCCN guidelines uzavírají, že neeistuje standardní a jednoznačně doporučovaná metoda pro staging CRC.

4 Doporučení Královské společnosti radiologů 4 zmiňují několik indikací PET/CT u kolorektálního karcinomu, a to staging pacientů se synchronními metastázami vhodnými pro resekci nebo pacientů s nejasnými nálezy na jiných vyšetřeních (například plicní nebo jaterní léze), dále restaging pacientů s recidivou uvažovaných pro radikální léčbu a/nebo metastatektomii a konečně v případě detekce recidivy u pacientů s růstem nádorových markerů a/nebo klinickým podezřením na recidivy s normálními nebo nejasnými nálezy na jiném zobrazení. Národní radiologické standardy ani navrhovaná revize z roku 2012 se o této indikaci ve spojení s PET/CT nezmiňují 56, na základě zkušeností odborníků z prae může však použití PET/CT být s výhodou u pacientů s CRC používáno. Jsou dokladovány případy u několika pacientů s CRC, kde byl deklarován primární tumor, dle dostupných zobrazovaích modalit bez diseminace, nicméně PET/CT zobrazilo LU s akumulací 18FDG o velikosti 7 10 mm, což změnilo strategii léčby. Karcinom slinivky Využití PET, kombinace PET/CT a ultrasonografie (EUS) v diagnóze karcinomu slinivky zkoumali ve své metaanalýze Tang et al. 39 Závěrem analýzy je tvrzení, že metoda PET/CT je vysoce citlivou a EUS vysoce specifickou modalitou v diagnostice pacientů s rakovinou slinivky břišní. PET/CT a EUS mají odlišnou úlohu v diagnostice tohoto nádorového onemocnění v závislosti na rozdílných podmínkách. Pakzad et al. 40 přehledně zpracovali popis role PET/CT v managementu diagnostiky a léčby nádorů slinivky břišní. Klinická omezení přetrvávají v důsledku toho, že mnoho pacientů je diagnostikováno s karcinomem pankreatu pozdě a v neresekabilním stádiu. Metody PET a PET/CT jsou nejlepší v diagnostice a stagingu, ale jsou relativně neefektivní při detekci zasažení uzlin. Detekce pozdních projevů onemocnění, jako je metastatické šíření, má často jen malý klinický význam. PET/CT je možno považovat za vyšetření první volby, ale stále je třeba získávat pro potvrzení takového postupu více dat z klinických studií. Česká studie 41 týkající se hodnocení FDG PET v diferenciální diagnostice pankreatických ložisek prokázala senzitivitu 89 % (31/35), specificitu 100 % (27/27) a celkovou přesnost 94 % (58/62). V dosud malé skupině pacientů, kde bylo provedeno hybridní PET/CT vyšetření, nebyl žádný falešně negativní ani falešně pozitivní nález. Recidiva nádoru pankreatu patří též do častých indikací k PET/CT vyšetření. Málo výtěžné je ale PET/CT vyšetření u pacientů s akutní pankreatitidou nebo akutní eacerbací chronické pankreatitidy, kdy CRP stoupá nad 10 mg/l. Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují v případě karcinomu slinivky vyšetření pomocí PET/CT při stagingu pacientů s potenciálně operovatelným adenokarcinomem slinivky, kde průřezové zobrazování je nejasné pro metastázu a pozitivní PET/CT by vedlo k rozhodnutí proti operaci. Dále je vyšetření PET/CT doporučováno při podezření na rekurenci slinivky u pacientů, kde jiná zobrazování jsou nejednoznačná nebo negativní; přičemz je bra no v u vahu, z e az 30% z adenokarcinomu slinivky a az do 50% z diferencovany ch hepatocelula rnıćh karcinomu nemusı by t

5 detekova no pr i pouz itı FDG (analog gluko zy znac eny 18F). Doporučení se týkají i stagingu potenciálně operovatelné primární malignity jater a žlučových cest (cholangiokarcinom, karcinom žlučníku nebo hepatocelulární karcinom), kde průřezové zobrazování je nejednoznačné ohledně metastáz. Národní radiologické standardy, respektive jejich navrhované revidované znění, doporučují PET/CT u karcinomu slinivky břišní k iniciální diagnostice. 56 Nádory jícnu Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging/restaging pacientů s jícnových nebo jícno žaludečním nádorem vhodným pro radikální léčbu, včetně pacientů, kteří již podstoupili neoadjuvantní léčbu. Hodnocení podezření na rekurenci nádorů, kdy je výsledek jiné zobrazovací metody negativní nebo nejednoznačný. Karcinom prsu Těžiště PET/CT diagnostiky spočívá u tohoto nejčastějšího ženského nádoru ve vyhledávání vzdálených metastáz již prokázané primární léze a v prokázání generalizace onemocnění. Pro určení postižení ailárních lymfatických uzlin však není metoda dostatečně citlivá a nenahrazuje histologické vyšetření sentinelové uzliny. PET/CT je metodou volby v diagnostice recidivy choroby tam, kde při zvyšujících se nádorových markerech zůstávají výsledky konvenčních metod negativní. 45 Nízké rozlišení FDG PET/CT neumožňuje detekci raných nádorů ailárních uzlin, mikrometastáz a nádorů stadia I. PET/CT nemůže být využita jako náhradní vyšetření pro biopsii u pacientů s raným stadiem nádorového onemocnění. Jen 37 % pacientů s positivní biopsií mělo pozitivní PET výsledek. 38 FDG PET má špatnou detekční schopnost u tumorů menších než jeden centimetr udávaná senzitivita je nižší než 50%. 31 Indikace CT vyšetření v těchto případech nemá přidanou hodnotu. Některé studie doporučují druhé PET měření dvě hodiny po injekci FDG, nicméně takové vyšetření je časově náročné a zatím nebyla jeho účinnost demonstrována v širších studiích. FDG PET není vhodná při primární diagnostice rakoviny prsu z důvodu možného opominutí raných lézí a vysokého rizika falešně negativních výsledků. 28 Kombinovaná PET/CT v sedmi studiích (862 pacientek) dosáhla senzitivity 56% (44 67 %) a specificity 96 % (90 99 %). Diagnostické využití PET/CT nevede k lepším výsledkům než ultrasonografie 38 nebo magnetická rezonance. 32 FDG PET/CT nemůže nahradit staging pomocí biopsie sentinelových uzlin pro primární staging. 31 PET/CT není nákladově efektivní při plošném nasazení k detekci metatáz. 26 FDG PET/CT přináší cenné informace při stagingu nádorů prsu ve stadiu IIB a operabilní IIIA. Přehledná práce od autorů Groheue a Giacchettiho 31 shledává, že FDG PET/CT je vhodná pro iniciální staging od stadia IIB a operabilního IIIA. Ke stejným závěrům dochází i Segaert et al. 36. Na druhou

6 stranu FDG PET/CT může chybně detekovat cizí tělesa, např. implantáty při rekonstrukci prsu, jako metastázu. 37 FDG PET/CT je vhodná pro staging lokálně pokročilých nebo zánětlivých nádorů prsu a umožňuje detekci vzdálených metastáz. Ve studii provedené Alberinim et al. 57 nalezlo PET/CT vyšetření vzdálené metastázy u 19 z 59 pacientek se zánětlivým karcinomem prsu. Pouze u šesti z nich byly tyto metastázy odhaleny běžným vyšetřením. Stejně tak došlo k nálezu neočekávaných metastáz u pacientek s nezánětlivými velkými nádory (30 mm+) 29 a u pacientek II. a III. stadia karcinomu prsu. 36 Využití PET/CT vede nejen k upstagingu, ale i downstagingu nádorového onemocnění, jako v případě 7 z 60 pacientek pozitivně vyšetřených kostní scintigrafií, kde FDG PET prokázala benigní léze. 29 Její použití je doporučeno ve specifických klinických případech, jmenovitě u pacientů s masami nad 2 mm, agresivními malignitami a zvýšenými nádorovými markery. FDG PET se doporučuje k detekci rekurentních nebo metastázujících nádorů prsu. Tato metoda by měla být zařazena do rutinních diagnostických procedur především proto, že snižuje množství zbytečných operačních zákroků. 28 FDG PET/CT má oproti běžným vyšetřením výhodu simultánní detekce metastáz v hrudníku, kostech a vzdálených uzlinách. 32 Metaanalýza38 studií 35 (969 vyřazeno pro nedostatečnou kvalitu) vedla k závěru, že celotělová MRI je lepší diagnostický postup pro vyhledání rekurence a metastáz než PET, CT, PET/CT, scintimamografie i ultrazvuk s tím, že PET/CT je druhou volbou při nevhodnosti/nedostupnosti MRI. FDG PET/CT je ideální při restagingu rakoviny prsu. Ve studiích, které se zabývaly rolí PET/CT při restagingu, se PET/CT ukázala jako nejlepší testovací modalita se senzitivitou %, specificitou % a přesností %. Ve všech studiích vyjma jedné bylo PET vyšetření provedeno 60 minut po injekci FDG. 31 PET/CT dosahuje lepších výsledků při restagingu než konvenční metody (CT, skeny kostí, sonografie, mamografie) i než PET samotná. Obzvláště vysoké přesnosti (98 %, n = 52) dosáhla studie Dirisamera et al., 58 kde byl využit diagnostický vícedetektorový CT skener a 100mL injekci kontrastního média s PET provedenou 50 minut po injekci FDG a delším intervalem v případě očekávaných metastáz v játrech. FDG PET poskytuje prognostické informace k reakci na chemoterapii. Rané metabolické posouzení nádoru pomocí F FDG PET/CT může identifikovat pacienty s vyšším pcr při léčbě trastuzumabem, lapatinibem nebo jejich kombinací při chemoterapii. 30 Stejně tak je vysledovatelný vztah s SUV; pacientky s vysokou SUV měly významně (P. 011) horší šanci na pětileté přežití bez nemoci (75 % oproti 95,1 %). 34 Též metaanalýza ukazuje, že SUV primárního tumoru může mít prediktivní hodnotu. Stejně tak dosahovaly významně lepšího přežití pacientky s negativními výsledky FDG/PET vyšetření po chemoterapii. 27 Jiná studie shledává lepší prediktivní schopnost při měření TLG oproti SUV, ale predikční schopnost SUV potvrzuje. 33 Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují v případě karcinomu prsu využití PET/CT v hodnocení multifokálního onemocnění nebo při podezření recidivy u pacientek s hustou prsní tkání, rozlišení léčbou vyvolané brachiální pleopathie od infiltrace nádoru u symptomatických pacientů s nejasným nebo normálním MR, zhodnocení

7 rozsahu onemocnění u vybraných pacientů s roztroušeným karcinomem prsu před terapií a v hodnocení odpovědi na chemoterapii u pacientů, jejichž onemocnění není dobře prokazatelné pomocí jiných technik. Lymfomy Počítačová tomografie představovala donedávna základní diagnostickou metodu ve stagingu a restagingu maligních lymfomů (ML). V restagingu však toto vyšetření nedokáže, stejně jako ostatní morfologické zobrazovací metody, odlišit viabilní nádorovou tkáň od jizvící se či nekrotické tkáně. Rozhodování, zda onemocnění je v daném okamžiku aktivní, nebo nikoli, bývá obtížné. Většina ložisek Hodgkinovýchh i non Hodgkinových lymfomů vykazuje shodně nápadný hypermetabolismus glukózy. V iniciálním stagingu se senzitivita vyšetření udává od 80 % do 100 %, specificita od 85 % do 97 %. 45 Vysoká specificita PET/CT v restagingu, respektive v kontrole účinnosti podávané chemoterapie, je založena na možnosti zhodnotit ztrátu viability pozorovaného ložiska na podkladě normalizujícího se metabolismu glukózy již po druhém cyklu chemoterapie v době, kdy se velikost a struktura ložiska na CT skenech ještě podstatně nemění. Podle výsledku PET/CT vyšetření se potom rozhoduje o dalším terapeutickém postupu a současně lze predikovat naději na dosažení dlouhodobé remise onemocnění. 45 Gallamini et al. v roce 2007 publikovali výsledky italsko dánské prospektivní studie 48 za účelem vyhodnocení prognostické role FDG PET a IPS (mezinárodní prognostický skorovací systém) u pokročilého Hodgkinova lymfomu (HL) na 190 pacientech léčených konvenční chemoterapií. Závěr studie byl překvapivý v tom smyslu, že PET zastiňuje prognostickou hodnotu IPS a jeví se jako jediný a nejdůležitější nástroj pro plánování léčby pokročilého HL. 48 NCCN Guidelines 54 zmiňují využití PET/CT u stagingu lymfomů, jež jsou potenciálně kurabilní, a pro posouzení odpovědi na léčbu. Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích maligních lymfomů: Staging pacientů Hodgkinovy choroby (HD) a agresivního non Hodgkinova lymfomu (NHL) a jako základ pro srovnání se skeny během léčby k měření její odezvy Staging pacientů s nízkým stadiem folikulárního lymfomu (FL) pro léčbu radioterapií Prozatímní hodnocení reakce u pacientů s HD a agresivním NHL po dvou cyklech chemoterapie k vyloučení progrese. V případě kompletní metabolické odezvy (CMR) (bod 1 nebo 2 podle kritérií Deauville), nevzniká potřeba hodnocení remise při ukončení léčby. Hodnocení remise při ukončení léčby HD a agresivní NHL. Hodnocení podezření na relaps na FDG reagujících lymfomů u symptomatických pacientů. Hodnocení odpovědi na léčbu druhé linie a následné ošetření pro na FDG reagující lymfom. Staging při podezření na post lymfoproliferativní poruchy (PTLD).

8 Posouzení rozsahu onemocnění před transplantací kostní dřeně posouzení a vhodnosti pacienta pro transplantaci. Určení rozsahu a vhodného místa biopsie u pacientů s low grade lymfomy, u nichž eistuje podezření na high grade transformaci. Gynekologické malignity Guidelines Královské společnosti radiologů 4, zmiňují využití PET/CT v případě gynekologických malignit v těchto indikacích: Staging nebo restaging pacientek s karcinomem pochvy nebo děložním karcinomem pro eenteraci. Staging a restaging pacienek s lokálně pokročilým karcinomem děložního čípku jdoucích na radikální chemo radioterapii. Podezření na rekurenci, když jsou ostatní vyšetření nejednoznačná. Detekce nádoru u vybraných pacientek s karcinomem vaječníků, které mají stoupající hladiny CA125 a nejednoznačné nebo negativní výsledky vyšetření. Karcinom plic PET/CT je metodou volby v diferenciální diagnostice maligních a benigních solitárních plicních uzlů. V literatuře se uvádí hranice metody pro detekci ložiska o průměru 5 mm, za méně spolehlivé se považuje hodnocení lézí o průměru od 5 do 10 mm, za spolehlivě prokazatelné pak léze o průměru nad 10 mm. V případě pozitivního nálezu ve smyslu bronchogenního karcinomu (BCA) je možnost navíc zhodnotit přítomnost satelitních lézí, zhodnotit stav mediastinálních lymfatických uzlin a nalézt vzdálené metastázy. V jednom sezení je tak možno stanovit celotělový staging nádoru v rámci TNM klasifikace. 45 Porovnání diagnostické přesnosti výpočetní tomografie (CT) a pozitronové emisní tomografie (PET) s 18 fluorodeoyglukózou (FDG) pro staging u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) se věnovali Gould et al. 21 Autoři uzavírají svůj přehled postavený na datech získaných analýzou 39 studií konstatováním, že pozitronová emisní tomografie s 18 fluorodeoyglukózou (FDG PET) je pro stanovení stagingu v mediastinu přesnější než CT. FDG PET je citlivější, ale méně specifická, pokud CT odhalí zvětšené mediastinální lymfatické uzliny. Další metanalýza autorů Lv et al. 22 se věnovala významu PET/CT pro staging lymfatických uzlin mediastina (MLN) u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) se závěrem, že PET/CT je poměrně přesná neinvazivní zobrazovací metoda s vynikající specificitou pro MLN staging u pacientů s NSCLC. Nicméně aktuální data, která máme k dispozici, nás neopravňují k tomu, že bychom měli být u stagingu MLN pacientů s NSCLC zcela závislí jen na výsledcích PET/CT vyšetření. Neinvazivní staging NSCLC je tématem metaanalýzy publikované v roce 2003 Tolozou et al. 23 Autoři porovnávali PET, CT, endoskopickou ultrasonografii (EUS) a MRI ve stanovení stagingu mediastina, pokud jde o přesnost klinického hodnocení (fyzikální nález, symptom, krevní testy) a předpověď vývoje onemocnění do metastatického stadia. Výsledkem metanalýzy je závěr, že PET je

9 při detekci metastáz v mediastinu přesnější než CT nebo EUS. Prospektivní studii, jež se věnovala možnosti využití PET/CT k rozlišení maligního a benigního plicního onemocnění, provedli na souboru 585 pacientů Bryant a Cerfolio. 24 Metoda je podle nich v této indikaci užitečná, nicméně je třeba mít na paměti možnost výskytu falešné pozitivity a negativity. Lardinois et al. 25 v prospektivní klinické studii zkoumali využití PET/CT ve srovnání s PET a CT samostatně pro staging u pacientů s NSCLC. Podle nich PET/CT zlepšuje přesnost ve stagingu NSCLC. NICE guidelines doporučují PET/CT v případě, že pacient je léčen s kurativním záměrem. PET/CT by mělo být podle NICE preferovano po vyšetření CT, pokud je u pacientů, kteří jsou potenciálně vhodní pro léčbu s kurativním záměrem, předpoklad nízké pravděpodobnosti malignity (lymfatické uzliny v mediastinu). NICE guidelines doporučují PET/CT jako metodu pro MLN staging u pacientů s NSCLC. Královská společnost radiologů 4 doporučuje využití PET/CT pro staging pacientů nastupujících radikální léčbu nemalobuněčného karcinomu plic, konkrétně u pacientů s mediastinálními uzlinami menšími než 1 cm na CT nebo mediastinálními uzlinami o velikosti mezi 1 2 centimetry na CT a u pacientů s nejasnými lézemi, které by mohly být metastázami. Dále lze metodu použít pro charakterizaci pevné solitární plicní uzlinky o velikosti 10 mm nebo větší, zejména v případě neúspěšné biopsie, technicky obtížné biopsie, nebo tam, kde je významné riziko pneumotorau u pacientů s komorbiditami. Kromě toho je PET/CT doporučena pro posuzování podezření na recidivu onemocnění, rozlišení mezi účinky léčby a její rekurencí. Doporučení Královské společnosti radiologů pro PET/CT 4 se týkají i stagingu pacientů s malobuněčným karcinomem plic a s omezeným rozsahem onemocnění na CT, uvažovaných pro radikální léčbu. S využitím PET/CT u pacientů s karcinomem plic počítá i revize Národních radiologických standardů z roku PET/CT je navrhována k zpřesnění stagingu i k plánování radikální radioterapie. Nádory hlavy a krku Xu et al. 42 ve své práci z roku 2011 předkládají komplení metaanalýzu studií zkoumajících přesnost použití metod PET/CT a PET v rámci stagingu nádorů hlavy a krku. Z jejich závěrů vyplývá, že obě metody celotělového PET nebo PET/CT jsou užitečné v počátečním stagingu karcinomu hlavy a krku, i když metoda PET/CT má tendenci být přesnější než PET. Goerres et al. 43 ve své práci vyhodnotili klinický efekt použití PET u časné follow up návštěvy pacientů (u první rutinní kontroly) s nádorovým onemocněním hlavy a krku v pokročilém stádiu. Jednalo se o prospektivní nekontrolovanou klinickou studii. Závěr studie byl takový, že celotělové vyšetření pomocí PET přibližně 6 týdnů po ukončení kombinovaného léčebného režimu s radioterapií a chemoterapií může spolehlivě identifikovat lokoregionální reziduální nádorová ložiska a vzdálené metastázy nebo sekundární nádory u pacientů s pokročilým stadiem HNSCC (nádory hlavy a krku ze skvamozních buněk) a má tak přímý vliv na rozhodování o léčbě.

10 Kubicek et al. v roce 2010 publikovali práci zkoumající roli FDG PET zobrazení v managementu léčby a poskytnutí prognostické informace pro karcinom hlavy a krku. 44 Závěrem konstatují, ze FDG PET ve stagingu nádorů hlavy a krku poskytuje dobré pozitivní a negativní prediktivní informace při určování stavu lymfatických uzlin. Maimální SUV (standard uptake value) primárního nádoru je prediktivní hodnotou pro celkové přežití. SUV z lymfatických uzlin je prediktivní pro ECE a také pro vzdálené recidivy (intenzitu akumulace radiofarmaka srovnáváme s intenzitou akumulace daného pozadí. Míra akumulace bývá semikvantitativně vyjádřena pomocí SUV, která naměřenou lokální aktivitu koriguje na hmotnost pacienta a podanou aktivitu). NCCN Guidelines nedoporučují PET/CT u nádorů hlavy a krku jako standardní metodu. Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: staging pacientů obtížně hodnotitelných klinicky, například u pacientů s trismem nebo tam, kde je u výsledků jiných zobrazovacích metod nejistota nebo nejednoznačné nálezy, které by vylučovaly radikální ošetření. Dále doporučují využít metodu pro staging nebo restaging pacientů s vysokým rizikem eistence diseminovaného onemocnění, k určení primárního nádoru při léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem dlaždicových buněk v krční lymfatické uzlině, u nichž nebyla nalezena primární lokace jinými metodami, pro posouzení odezvy 3 6 měsíců po chemoradioterapii u pacientů s neurčitými výsledky zkonvenční zobrazovací metody a konečně k rozlišení recidivy od léčebných účinků u pacientů s podezřením na rekurenci nádoru. Karcinom štítné žlázy Votrubová et al. 45 ve svém přehledovém článku z roku 2006 uvádějí, že PET/CT je metodou volby při podezření na recidivu diferencovaného karcinomu štítné žlázy při negativním vyšetření radiojódem a je možné též vyhledávání recidivy medulárního karcinomu při zvyšující se hladině kalcitoninu a negativních výsledcích konvenčních zobrazovacích metod. Diferenciální diagnostika parenchymových ložisek ve štítné žláze je doménou ultrasonografie, která v kombinaci s cílenou biopsií vykazuje vysokou senzitivitu a specificitu. Zajímavé a nikoliv raritní jsou nálezy zhoubných incidentalomů ve štítné žláze, které jsou pomocí PET/CT odkryty dříve, než způsobí klinické obtíže. 45 Autoři Abraham a Schöder ve své práci z roku 2011 na téma využití a indikace PET/CT u karcinomu štítné žlázy docházejí k závěru, že FDG PET/CT má v současné době největší význam ve vyšetření pacientů s diferencovanými stavy rakoviny štítné žlázy, u kterých roste po operaci hladina thyreoglobulinu. 46 FDG PET/CT je také vhodná v počátečním (po tyreoidektomii ) stagingu u vysoce rizikových pacientů s méně diferencovanými, klinicky více agresivními podtypy. FDG PET/CT může pomoci při definování rozsahu onemocnění u některých pacientů s medulárním karcinomem štítné žlázy a u těch, kde dochází ke zvyšování pooperační hladiny kalcitoninu. U agresivních typů nádorů, které hůře reagují na léčbu iodinem 131, může FDG PET/CT pomoci při plánování radioterapie a při posuzování reakce na radioterapii, embolizaci nebo eperimentální systémovou léčbu. 46

11 Palmedo et al. ve své prospektivní studii 47 z roku 2006 zkoumali diagnostickou přesnost a vliv na léčbu pomocí využití integrovaného vyšetření PET/CT u pacientů s podezřením na jód negativní diferencovaný karcinom štítné žlázy (DTC). Práci uzavírají tím, že integrované vyšetření PET/CT je schopno zlepšit diagnostickou přesnost terapeuticky relevantním způsobem u pacientů s jód negativním DTC. Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích karcinomu štítné žlázy: hodnocení pacientů se zvýšenou hladinou thyreoglobulinu s podezřením na opakující se onemocnění a negativním nálezem jodidové scintigrafie a dále vyhodnocení léčených s medulárním karcinomem štítné žlázy spojeným se zvýšenou úrovní kalcitoninu s nejasným nebo normálním průřezovým vyšetřením, kostní scintigrafií či octreoskenem. Nádory CNS Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích u nádorů CNS: určení stupně malignity v případě, že eistuje nejistota při anatomickém zobrazování a funkční posouzení by pomohlo biopsii, dále v případě podezření na relaps, kde je MR nejasná a nedostatečně podporuje rozhodování o operaci nebo plánování radioterapie, posuzování podezření na high grade transformace u low grade gliomů a konečně pro účely diferenciace mozkového nádoru od atypických infekcí u pacientů s oslabenou imunitou s neurčitou lézí na MR/CT. Zmínka v Národních radiologických standardech se týká možnosti odlišení pomocí PET/CT recidivy nádoru CNS od postradiačních nekrotických ložisek v mozkové tkáni. 56 Využití fluorothymidinu (FLT) u nádorů CNS má jen malý význam. FLT se využívá pro stanovení stupně buněčné profilace, resp. agresivity maligních nádorů a k diagnostice recidivy po léčbě. FLT vykazuje vyšší senzitivitu v detekci recidiv než FDG (100% vs 75%), ale vykazuje nižší specifitu (60% vs. 80%). Stromální tumory Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích u GIST: Staging před léčbou u pacientů, kteří budou pravděpodobně vyžadovat systémovou terapii. Posouzení reakce na systémovou terapii. Karcinom prostaty Užití FDG PET urologických malignit včetně karcinomu prostaty je omezeno variabilní utilizací glukózy a fyziologickým vylučováním radiofarmaka do moči. Podle kritérií EBM pro užití FDG PET jsou tyto nádory zařazeny do 4 skupiny, tj. užití FDG PET není u nich doporučováno 59. Pro užití duálního zobrazovacího systému PET/CT nebyla tato kritéria dosud stanovena. a také obdobně tak tomu je i u nových PET radiofarmak zahrnujících i radioaktivně vázaný cholin užívaných u vyšetřování karcinomu prostaty. PET s cholinem se zdá jako slibná metoda pro použitrí u karcinomu prostaty 60.

12 V prospektivní studii na 250 pacientech s karcinomem prostaty autoři 61 zkoumali potenciál 18 F cholin PET/CT v detekci rekurence onemocnění a výskytu vzdálených metastáz ve srovnání s kinetikou PSA. Metoda využívající (18) F FCH PET / CT ukázala svůj potenciál jako neinvazivní diagnostická modalita umožňující správnou detekci skrytého onemocnění u 74% pacientů a rozlišení jeho lokalizované a systémové formy. U pacientů s biochemickou recidivou také napomáhá ke zvolení optimálního postupu léčby po zahájení iniciální terapie. Užití PET/CT se značeným cholinem je doporučeno hlavně k vyloučení lokální recidivy, kde PSA je vyšší než 1 ng/ml. Diskutabilní je užití PET/CT u iniciálního stagingu (N stagin). PET/CT s cholinem je nevhodný pro Tstaging pro malou rozlišovací schopnost a malou specificitu (hyperpiasie prostaty, prostatitis vykazuje rovněž zvýšený uptake cholinu) 62. PET s užitím FDG může identifikovat lokální relaps či vzdálené metastázy a to pravděpodobně ještě dříve než dojde ke zvýšení PSA. Nicméně podstatná většina studií prokázala, že senzitivita vyšetření pro relaps onemocnění je vyšší při použití značeného acetátu či cholinu ve srovnání s 18 FDG. FDG lze použít v monitorování odpovědi na CHT a hormonální léčbu, pokud nádor zvýšeně metabolizuje glukózu. Stále zůstává nevyjasněnou otázkou, zda androgenní léčba negativně ovlivňuje možnost využití 18FCH PET/CT 63. Objevují se slibná data týkající se přežití pacientů při využití 18FCH PET/CT při plánování radioterapie v případě rekurence karcinomu prostaty Indikace pro které má vyšetření PET/CT malý význam Nádory neznámého primárního původu PET/CT vyšetření by pravděpodobně mělo být zařazeno na prvním místě ve vyšetřovacím algoritmu u prokázaných metastáz z nejasného primárního zdroje, kde se jeho senzitivita pohybuje kolem 80 %. 45 Jelikož se až 70 % primárních nádorů při diagnostikované metastáze v krční oblasti nachází v oblasti hlavy a krku, je zřejmé, že i vyšetření PET/CT by mělo tuto oblast pečlivě zobrazit. Pro CT obraz je naprosto nezbytná správně podaná intravenózní kontrastní látka, bez níž je vyšetření splanchnokrania a krku obtížně hodnotitelné. 45 Detekce primární lokalizace v případech, když se vyšetřením a histopatologií nepodařilo prokázat primární nádor, ale jeho lokalizace ovlivní výběr chemoterapie, je doporučována i jinými autory. 49,50 Pleurální malignity Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Jako vodítko pro biopsie u pacientů s podezřením na zhoubný nádor pleury.

13 FDG méně užitečné u pacientů s pleurálním výpotkem nebo pouze s anamnézou předchozí pleurodézy. Chcete li vyloučit mimo hrudní onemocnění při prokázaném mezoteliomu u pacientů uvažovaných pro multimodální léčbu včetně radikální chirurgie / dekortikace. Nádory brzlíku Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging pacientů jdoucích na chirurgickou resekci Hodnocení neurčitých lézí brzlíku, pokud se uvažuje o radikální léčbě Urologické malignity vyjma karcinomu prostaty Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging metastatického renálního karcinomu a karcinomu močovodu v obtížných případech, nebo je li výsledek standardního vyšetření neprůkazný. Hodnocení renálního karcinomu ve stagingu ve vybraných případech s nejasnými nálezy (s přihlédnutím k tomu, že 50 % karcinomů ledvinových buněk nemusí reagovat s FDG a že tracer je vylučován do močových cest). Hodnocení pokročilého svalově invazivního karcinom močového měchýře, který má potenciál pro radikální ošetření. Nádory varlat Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging recidivujícího onemocnění u pacientů s metastazujícím seminomem nebo teratomem se zvýšenými nebo stoupajícími nádorovými markery a nejednoznačným nebo normálním anatomickým vyšetřením. Staging zbytkových mas u pacientů s seminomem a teratomem, i když diferencovaný teratom nemusí reagovat na FDG a nemůže být vyloučen negativním PET skenem. Anální karcinom a karcinom penisu Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging vybraných pacientů pro radikální léčbu s nejasným vyšetřením. Myelom Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích:

14 Hodnocení pacientů se zdánlivě osamělým plazmocytomem nebo u pacientů s nejednoznačnými lytickými lézemi na skeletu. Podezření na relaps u pacientů s nesekrečním myelomem nebo převážně etramedulárním onemocněním. Kožní nádory Staging pacientů se známou diseminovanou melanomu k posouzení rozsahu onemocnění před léčbou. Pro posouzení vzdáleného onemocnění u pacientů s melanomem při zvažování radikální disekce (nodální nebo metastazující onemocnění). K posouzení odpovědi na infuze do končetin při léčbě maligního melanomu. Není doporučeno u pacientů v počáteční fázi, kteří by měli podstoupit biopsii sentinelové uzliny. Pro vyloučení systémového zapojení do kožních lymfomů Vyloučení primární malignity, pokud eistuje podezření, že dermatomyozitida představuje její paraneoplastický projev. Muskuloskeletální nádory Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Posuzování podezření na maligní transformaci v rámci pleiformních neurofibromů u pacientů s neurofibromatózou typu 1 s doporučením opožděného zobrazování po čtyřech hodinách, pokud je na minutách viditelný příjem. Staging high grade sarkomů, pokud již není prokázáno, že mají metastatické onemocnění, zejména Ewingův sarkom, rhabdomyosarkom, leiomyosarkom, osteosarkom, maligní fibrózní histiocytom, synoviální sarkom a myoidní liposarkom. Preamputační vyšetření u pacientů s high grade sarkomem, kde detekce vzdáleného onemocnění mohou změnit rozhodnutí o chirurgickém zákroku. Staging pacientů s metastazujícím sarkomem, kteří jsou indikováni k metastektomii jater nebo plic, kde anatomické vyšetření nezjistilo žádná mimohrudní nebo mimojaterní onemocnění, které by vyloučilo operaci. Hodnocení odpovědi na léčbu u high grade sarkomů. Paraneoplastické syndromy Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Detekce okultního primárního nádoru u pacientů bez metastatických projevů neoplastického onemocnění, kdy jiná vyšetření jsou negativní nebo nejednoznačná.

15 Neuroendokrinní nádory Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging nebo restaging vybraných pacientů se špatně diferencovanými neuroendokrinními nádory před zahájením léčby s negativními nebo normálními výsledky vyšetření metaiodobenzylguanidinem (MIBG) a oktreoskenem. Posouzení možného multifokálního onemocnění u pacientů s operabilním paragangliomem. Zánětlivá onemocnění Ložiskově zvýšená akumulace FDG v zánětlivých (infekčních i sterilních) lézích rozšiřuje indikační spektrum PET/CT mimo onkologii. Po vyčerpání konvenčních vyšetřovacích (laboratorních a morfologických) metod jsou k PET/CT vyšetření plně indikováni pacienti v protrahovaném septickém stavu s podezřením na infekci kloubní nebo cévní náhrady a pacienti s horečkami neznámého původu. PET/CT zhruba u třetiny těchto předtím intenzivně a bezúspěšně vyšetřovaných pacientů vede k určení diagnózy. 52 Významné je uplatnění PET/CT při diagnostice systémových onemocnění, zejména vaskulitid cév většího kalibru, které se často manifestují protrahovanými horečnatými stavy a absencí specifického patologického nálezu v laboratorních a morfologických vyšetřovacích metodách. Díky změně metabolismu glukózy ve stěně velkých cév lze u vaskulitid pomocí PET/CT rovněž hodnotit kladnou odpověď na imunosupresivní léčbu i při přetrvávajícím morfologickém obrazu zesílení cévní stěny na podkladě fibroprodukce. Zvýšená intenzita metabolismu glukózy v zánětlivých lézích v některých případech komplikuje vyšetření u onkologických pacientů. V případě diferenciálně diagnostických rozpaků pozitivního nálezu u onkologických pacientů lze tyto léze spolehlivě odlišit pouze tehdy, pokud mají typický obraz zánětlivého ložiska na CT skenu. V diferenciální diagnostice tumor/zánět je třeba vždy korelovat PET/CT nález s laboratorními hodnotami pacienta a postupovat velmi opatrně Speciální indikace vyšetření PET/CT Vzácné nádory u dětí a mladých dospělých Staus et al. 1 a Barrington et al. 51 se ve svých doporučeních soustředili na využití PET u nádorů dětí a mladistvých. Závěry jsou zhruba následující: tam, kde je doporučováno využití PET u dospělých pacientů, je možné uvažovat také o využití u dětí a mladistvých. Použití PET je třeba vždy posuzovat u dětí na individuální bázi, je nezbytná dobrá spolupráce s rodiči, vyšetření vyžadující anestezii nebo sedaci by měla být u dětí prováděna v centrech s vyškoleným personálem a vybavením pro případné krizové situace. Pokud je kombinováno vyšetření PET s CT, měla by být k dispozici pediatrická oddělení a pacienti ve věku do 13 let by měli být v ideálním případě vyšetřeni PET/CT ve

16 specializovaných regionálních PET jednotkách se zkušenostmi v oblasti vyšetřování PET u dětí. Guidelines Královské společnosti radiologů, 4 jež vycházejí mimo jiné i ze dvou zde uvedených doporučení, popisují indikace PET/CT takto: Staging osteosarkomu a hodnocení odpovědi na chemoterapii Staging a hodnocení reakce na léčbu Ewingova sarkomu PET CT může být užitečné v jednotlivých případech u dětí nebo dospívajících pacientů s: o Wilmsovy nádory o MIBG negativním neuroblastomem o Hepatoblastomem o Histiocytózou Langerhansových buněk 4. Využití PET/CT podle platných Národních radiologických standardů (NRS), Věstník MZ ČR 9/2011) Základními indikacemi jsou: 55 v případě PET/CT trupu: diferencia lnı diagnostika benignıćh a malignıćh loz iskovy ch le zı, pátrání po neznámém primárním maligním ložisku, stážování onkologického onemocnění, monitorování efektu terapie, odlišení fibrózních lézí a rezidua nebo recidivy tumoru, detekce recidivy onemocnění při nárůstu nádorových markerů, plánování terapie zevním ozářením, detekce zánětlivého ložiska. v případě PET/CT mozku: neoplázie průkaz recidivy high grade gliomů a metastáz po terapii, průkaz upgradingu původně low grade gliomů. Dále epilepsie lateralizace postiz enı pr ed zvaz ovany m epileptochirurgicky m vy konem, lokalizace funkčně alterované mozkové tkáně nikoliv však přesné určení epileptogenní zóny. Indikací je též demence. průkaz viability myokardu. Relativní kontraindikací je gravidita a laktace. Vys etr enı by neme lo by t prova de no v obdobı 3 4 ty dnu od konce chemoterapie a v obdobı 2 3 me sıću od konce terapie zevnıḿ oza r enıḿ (s vy jimkou situace, kdy je vyšetření indikováno z důvodu vyšetření oblasti, která nebyla ozařována). Indikace PET/CT podle revize NRS z roku PET/CT je zde uvedena jako základní vybavení u pracovišť provádějících radiochirurgii stereotaktickou radiochirurgii: V případě karcinomů jícnu, žaludku a gastroesofageální junkce v rámci diagnostiky pro staging, pokud není evidentní laparoskopie. U karcinomů konečníku v pr ıṕade nejasne ho na lezu nebo k doplne nı stagingu je vhodne prove st MR vys etr enı pa nve, event. PET vys etr enı. Take u pla nova nı radioterapie v pr ıṕade CT suspektnıćh uzlin,

17 hodnoceny ch ale jako cn0, lze zva z it zahrnutı uzlin do cıĺove ho objemu u rizikovy ch pacientu (T3 4, lokalizace tumoru < 1 cm od ana lnı ho okraje), pr ıṕadne doplnit PET vys etr enı v pr ıṕade PET negativity se u rizikovy ch pacientu jako dostac ujıćı da vka na tyto uzliny uva dı 36 Gy. Je vhodne zva z it provedenı PET vys etr enı (zvl. kontrolnı ho) k predikci dlouhodobe le c ebne odpove di. U karcinomu slinivky břišní k iniciální diagnostice. V případě bronchogenních karcinomů je PET/CT vyuz ı va na ke zpr esne nı stagingu i k pla nova nı radika lnı radioterapie. V případě plánování radioterapie u stadia IV vys etr enı PET/CT signi ikantne zpr esn uje urc enı cıĺovy ch objemu. Randomizovana studie proka zala, z e pla novacı PET/CT sniz uje poc et recidiv a je spojena s trendem zleps ene ho celkove ho pr ez itı v porovna nı se samotny m pla novacıḿ CT. Pla novacı PET/CT ma by t provedena v intervalu do 4 ty dnu pr ed zaha jenıḿ radioterapie. Pokud uplyne mezi pla novacı PET/CT a zaha jenıḿ radioterapie vıće nez 8 ty dnu, ma se vyšetření zopakovat. Nádory vulvy, dělohy a karcinomu děložního hrdla pro staging při diagnostice onemocnění (posouzení patologických uzlin). U nádorů děložního hrdla stadií IIIB, IVA a IVB je nutné doplnit PET při stanovování léčebné strategie. Nádory CNS v ra mci diagnostiky mohou metody pozitronove emisnı tomogra ie (PET s 11 C methioninem nebo 18 F thymidinem), krome jiny ch diagnosticky ch moz nostı, do jiste mıŕy rozlis it recidivu na doru CNS od postradiac nıćh nekroticky ch loz isek v mozkove tka ni. Indikace PET/CT jsou v přehledu uvedeny v tabulkách 1. a 2. Zeleně podbarvená políčka značí indikace doporučované v připravené revizi Národních radiologických standardů v roce

18 5. Literatura 1. Stauss J et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008; 35(8): Bombardieri E et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003; 30(12): B115 B Boellard R et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008; 35(12): The Royal College of Physicians and the Royal College of Radiologists. Evidence based indications for the use of PET CT in the UK. London: RCP, RCR, Brush J et al. Health Technol Assess. 2011; 15(35): Tsunoda Y et al. Jpn J Clin Oncol. 2008; 38(5): Sarikaya I et al. World J Surg Oncol. 2007; 5: Bellomi M et al. Radiol Med. 2007; 112(5): Votrubova J et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2006; 33(7): Even Sapir E et al. Radiology. 2004; 232 (3): Schmidt GP et al. Eur Radiol. 2009; 19(6): Strunk H et al. Rofo. 2005;177 (9): Kim JH et al. J Nucl Med. 2005; 46(4): D'Souza MM et al. Nucl Med Commun. 2009; 30(2): Ramos E et al. Cir Esp. 2008; 84(2): Rappeport ED et al. Acta Radiol. 2007;48(4): Coenegrachts K et al. Eur Radiol. 2009; 19(2): Selzner M et al. Ann Surg. 2004; 240(6): Llamas Elvira JM et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2007; 34(6): Niekel MC et al. Radiology. 2010; 257(3): Gould MK et al. Ann Intern Med. 2003; 139(11): Lv YL et al. J Thorac Oncol. 2011; 6(8): Toloza EM et al. Chest. 2003; 123(1 Suppl): 137S 146S. 24. Bryant AS, Cerfolio RJ. Ann Thorac Surg. 2006; 82(3): Lardinois D et al. N Engl J Med. 2003; 348(25): Auguste P et al. Health Technol Assess. 2011; 15(18): iii iv, Cachin F et al. J Clin Oncol. 2006; 24(19): Fletcher J et al. J Nucl Med. 2008; 49(3): Fuster D et al. J Clin Oncol. 2008; 26(29): Gebhart G et al. J Nucl Med. 2013; 54(11): Groheu D et al. Radiology. 2013; 266(2): Groheu D et al. J Nucl Med. 2013; 54(1), Hatt M et al. J Nucl Med. 2013; 54(3), Inoue T et al. J Cancer Res Clin Oncol. 2004; 130(6): Pan L et al. J Cancer Res Clin Oncol. 2010; 136(7): Segaert, I. et al. Breast J. 2010; 16(6): Ulaner GA et al. Clin Nucl Med. 2013; 38(6): Veronesi U et al. Ann Oncol. 2007; 18(3): Tang S et al. Eur J Radiol. 2011; 78(1): Pakzad F et al. Semin Nucl Med. 2006; 36(3): Votrubová J et al. Eur Radiol. 2005;15: Xu GZ et al. Head Neck. 2011; 33(1):

19 43. Goerres GW et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130(1):105 9; discussion Kubicek GJ et al. Head Neck Oncol. 2010; 2: Votrubová J. et al. Postgraduální medicína 2006; 8(1): Abraham T et al. Semin Nucl Med. 2011; 41(2): Palmedo H. et al. J Nucl Med. 2006; 47(4): Gallamini J et al. J Clin Oncol 2007; 25: Kwee TC et al. Eur J Nucl Med 2010; 37(3): Fencl P et al. Eur J Nucl Med 2007; 34 (11): Barrington SF et al. Nucl Med Commun. 2008; 29(5): Votrubová J et al. Indikace k hybridnímu zobrazování PET/CT. Dostupný z WWW: medicina/indikacek hybridnimu zobrazovani pet ct National Institute for Health and Care Ecellence Guidelines. Dostupný z WWW: Dostupný z WWW: 54. National Comprehensice Cancer Network. Dostupný z WWW: 55. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č Dostupný z WWW: 56. Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Revize Národních radiologických standardů navrhovaná SROBF. Dostupný z WWW: f 57. Alberini JL et al. Cancer. 2009; 115(21): Dirisamer A. et al. Eur J Radiol. 2010;73(2): Machtens S. et al. World J Urol Aug;25(4): Epub 2007 Jul Piccardo A et al. Biomed Res Int. 2014;2014: Beheshti M et al. J Nucl Med Jun;54(6): Mertens K et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging Nov;37(11): PIcchio M et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2013) 40 (Suppl 1):S1 S4 64. Picchio M et al. Radiother Oncol. 2010;96:347 50

20 6. Zkratky: CEA Analýza nákladové efektivity EBM Evidence Based Medicine Medicína založená na důkazech NICE the National Institute for Health and Clinical Ecellence instituce pro posuzování zdravotnických technologií pro Velkou Británii NSCLC Nemalobuněčný karcinom plic PET/CT diagnostická zobrazovací metoda spojující vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní tomografií. Získané obrazy obsahují jak poměrně podrobnou informaci o anatomické stavbě, tak i informaci o metabolické aktivitě tkání. RCP The Royal College of Physicians Královská lékařská společnost RCR The Royal College of Radiologists Královská společnost radiologů SROBF Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP SUV semikvantitativní ukazatel utilizace 18F FDG. Vyjadřuje poměr mezi lokální objemovou aktivitou radiofarmaka a průměrnou objemovou aktivitou radiofarmaka v těle před jakoukoliv ekrecí. 18FDG PET tomogra icka zobrazovacı technika, ktera vyuz ı va analog gluko zy znac eny 18F (18 luorodeoygluko za) k zobrazenı relativnı ho obratu gluko zy v ru zny ch tka nıćh. 18FCH PET/CT tomografická zobrazovací technika, ktera vyuz ı va analog cholıńu znac eny 18F ((18)F fluoromethyldimethyl 2 hydroyethyl ammonium).

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně OBJEDNÁNÍ VYŠETŘENÍ PET/CT. Objednání lze provést za předpokladu, že objednávající lékař:

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny

Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Diagnostika kostních metastáz karcinomu plic s využitím kostní scintigrafie a SPECT/CT Zadražil L, Libus P. ONM, Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. 51. dny nukleární medicíny Všeobecné poznámky I I. Metastázami

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z.

Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z. Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice, Praha 4 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Technika /aneb co pro zobrazení prostaty potřebujeme/

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD. Doc. MUDr. Otakar BělohlB lohlávek, CSc. Helena Balon, MD UK 3. LF a FNKV Praha Role nukleární medicíny Diagnostika

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Machartová L. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe

Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe Hodnocení populačního přežití pacientů diagnostikovaných s C20 v ČR Projekt Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Motivace a cíle přednášky 1. Srovnání 5letého přežití

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze

Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines. Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze Léčba high-risk a lokálně pokročilého karcinomu prostaty - guidelines Tomáš Hradec Urologická klinika VFN a 1.LF v Praze High-risk lokalizovaný a lokálně pokročilý karcinom prostaty GR LE Doplnit screening

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

CYBERKNIFE DAVID FELTL

CYBERKNIFE DAVID FELTL CYBERKNIFE DAVID FELTL Obsah Smysl projektu Sliby a realita Vliv zavedení nové technologie na trh zdravotních služeb Medicína Ekonomika Věda a výzkum Budoucnost Smysl projektu Vznik myšlenky: 2007 Idea:

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Diagnostická vyšetření v PTC BEZ ČEKACÍCH LHŮT

Diagnostická vyšetření v PTC BEZ ČEKACÍCH LHŮT Diagnostická vyšetření v PTC BEZ ČEKACÍCH LHŮT Proton Journal 12/2016 pravidelné novinky z oblasti léčby Protonové centrum v Praze vám nabízí pro vaše pacienty diagnostická vyšetření MRI, CT a PET/CT bez

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření:

Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření: A. Obecné Informace Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření: SCINTIGRAFII SKELETU (KOSTI) DTPA (DTPA) PET/CT (PET/CT) LYMFOSCINTIGRAFII (LYMFO)

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

odborná příloha časopisu INFOLISTY

odborná příloha časopisu INFOLISTY odborná příloha časopisu INFOLISTY 5 / 2013 www.kzcr.eu společnosti Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1803-1072 NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA STATIM

Více

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D.

SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU. Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. SPRÁVNÁ INTERPRETACE INDIKÁTORŮ KVALITY MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Májek, O., Svobodník, A., Klimeš, D. Smysl indikátorů kvality Statisticky významné snížení úmrtnosti lze očekávat až po delší době, posouzení

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO

Léčba karcinomu prostaty. MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Léčba karcinomu prostaty MUDr. Ondřej Havránek Ph.D. Urologické oddělení FNO Nádory prostaty Benigní benigní prostatická hyperplazie- problematika součástí jiné přednášky Karcinom prostaty (CaP) je nejčastější

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo

Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG. Miroslav Zvolský Jiří Šedo Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG Miroslav Zvolský Jiří Šedo Cíle nových pravidel pro CZ-DRG Upravit platná pravidla v MKN-10 s cílem: Sjednotit jejich výklad. Odstranit zjevné konflikty

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje

KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN. MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje KARCINOMY PRSU FERTILNÍCH ŽEN MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje DATA, FAKTA, VÝSTUPY MUDr Miroslava Skovajsová, PhD BREAST UNIT PRAGUE, Mamma centrum Háje Srovnání

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Radioterapeutická a onkologická klinika datum revize: 17. 10. 2016 S účinností od 1. ledna 2015 je v návaznosti

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic

Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Hrudní chirurgie na Chirurgické klinice 1. LF a FTNsP a chirurgická léčba karcinomu plic Chirurgická klinika 1.LF a FTNsP Přednosta: Doc. MUDr. V. Visokai, PhD. Hytych V., Vernerová A., Horažďovský P.,

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Sp.zn. sukls132683/2012 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU [ 18 F]FDG-FR 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml injekčního roztoku obsahuje 300-3100 MBq fludeoxyglucosum ( 18 F) v den a

Více

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Incidentalomy ledvin a jejich management Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Cysty ledvin Bosniakova klasifikace emeritní prof. Morton Arthur Bosniak * 13.11. 1929, 7. 10. 2016 I, II - benigní II F - follow up

Více

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23 1/6 1. Epidemiologie: Hepatocelulární karcinom (HCC) patří ve světě k nejčastějším malignitám, a je častější u mužů nežli u žen. V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropy, jsou v dospělosti

Více

Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií

Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií PET MIP, PET/CT: atypická mykobakterióza (Mycobacterium Kansasi) projevující se

Více