Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborná spolupráce a garance: Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D."

Transkript

1 Rešerše z odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT v České republice. Odborná spolupráce a garance: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D. Autoři: Mgr. Michal Burger 3, RNDr. Ondřej Májek 3, Ing. Pavel Poc 3, Jakub Gregor, Ph.D. 3, RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. 3, RNDr. Jan Mužík, Ph.D. 3, RNDr. Zbyněk Bortlíček 3, Mgr. Petr Klika 3, Ing. Milan Blaha, Ph.D. 3, Ing. Petr Brabec 3, doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. 3 3 Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Korespondence: Mgr. Michal Burger

2 1. Cíl Vypracování detailní rešerše z mezinárodní i národní odborné literatury a klinických postupů s vymezením a zdůvodněním hlavních diagnostických skupin potenciálně využitelných pro PET/CT * v České republice. Snahou je při výběru vědeckých prací dbát na dodržení nejpřísnějších principů medicíny založené na důkazech (evidence based medicine), tedy pracovat jen s daty, která splňují nejvyšší kritéria z hlediska vědecké průkaznosti. 2. Metodika 18FDG PET je tomogra icka zobrazovacı technika, ktera vyuz ı va analog gluko zy znac eny 18F (18 fluorodeoyglukóza) k zobrazení relativního obratu gluko zy v ru zny ch tka nıćh. Vyšetření slouží k detekci, staging a monitorování terapeutické odpovědi u řady maligních nádorů. 18FDG PET (dále v tetu jako FDG PET) lze použít také k detekci zánětlivého procesu v organismu. Byla provedena rešerže publikované literatury za posledních zhruba deset let (od ledna 2003) na téma využití FDG PET/CT v onkologických a neonkologických indikacích pro diagnostiku, staging, restaging, předoperační vyšetření, plánování radioterapie a pro detekci recidivy onemocnění. Seznam publikované literatury byl dále systematicky zpracován, přičemž pro účely této práce byly vybrány jen prospektivní studie, randomizované kontrolované klinické studie, metaanalýzy a zahraniční systematické přehledy. V práci zmiňujeme i vybrané retrospektivní studie, závěry těchto studií jsou však interpretovány s obezřetností a s ohledem na jejich nižší validitu. Pro kompletní přehled uvádíme také doporučení zahraničních odborných společností NCCN, NICE a RCR a Národních radiologických standardů. Tet byl recenzován předními odborníky na radiodiagnostiku v České republice. * PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda spojující vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní tomografií. Získané obrazy obsahují jak poměrně podrobnou informaci o anatomické stavbě, tak i informaci o metabolické aktivitě tkání.

3 3. Souhrn přehledu klinické účinnosti 3.1. Významné indikace pro PET/CT Kolorektální karcinom V rámci systematického přehledu nebyl nalezen dostatek důkazů pro podporu rutinního použití FDG PET/CT u primárních stadií kolorektálního karcinomu (CRC) a jen malé množství důkazů podporující jeho použití v případě předoperačního stagingu rekurentního a metastazujícího CRC V případě předoperačního stagingu časných stadií CRC narážíme na nedostatek dat. V jediné zde nalezené, pravděpodobně prospektivní (z publikace je design nejasný) studii, Tsunoda et al. 6 konstatují, že PET/CT je schopna identifikovat postižení uzlin vzdálených od primárního nádoru, a přiklání se pro jeho další využití v této indikaci. Pokud jde o předoperační staging v případě lokální rekurence CRC a využití FDG PET/CT, je již k dispozici mnohem více dat, všechna však pouze z retrospektivních studií PET/CT je podle závěrů těchto prací při detekci recidivy CRC méně přesná než multidetektorová CT (výpočetní tomografie), přibližně stejně přesná jako magnetická rezonance (MRI) a přesnější než karcioembryonální antigen (CEA). Tyto závěry však mohou být v mnoha příppadech značně ovlivněny malým počtem pacientů. Využití PET/CT v indikaci předoperačního stagingu metastatického CRC se věnuje pět publikací postavených na prospektivních studiích Obecně lze říci, že FDG PET/CT je podle závěrů těchto studií v detekci metastáz u pacientů s recidivujícím CRC a u pacientů s metastatickým CRC o něco přesnější než PET samotná. Nicméně bylo prokázáno, že využití PET/CT zvyšuje diagnostickou přesnost, pokud jde o určení druhu a místa onemocnění. Samostatný přehled prospektivních studií srovnávajících MRI, CT, FDG PET a FDG PET/CT u pacientů s jaterními metastázami publikovali Niekel et al. 20 v roce 2010 se závěrem, že pro vyhodnocení jaterních metastáz u pacientů s CRC, kteří dosud nepodstoupili žádnou léčbu, by mělo být preferovanou modalitou vyšetření magnetickou rezonancí. FDG PET je pak možné použít jako alternativní vyšetření (v druhé linii). Role FDG PET/CT je dle autorů nejasná pro malý počet klinických studií. Nedostatek kvalitních klinických studií hodnotících přínos PET/CT v diagnostice CRC se odráží v doporučeních odborných společností. NICE guidelines zmiňují využití PET/CT v případě výskytu jaterních metastáz, kde má spolu s MRI úlohu v rozhodování o dalším postupu léčby (vyšetření před případným chirurgickým zákrokem). NCCN guidelines uzavírají, že neeistuje standardní a jednoznačně doporučovaná metoda pro staging CRC.

4 Doporučení Královské společnosti radiologů 4 zmiňují několik indikací PET/CT u kolorektálního karcinomu, a to staging pacientů se synchronními metastázami vhodnými pro resekci nebo pacientů s nejasnými nálezy na jiných vyšetřeních (například plicní nebo jaterní léze), dále restaging pacientů s recidivou uvažovaných pro radikální léčbu a/nebo metastatektomii a konečně v případě detekce recidivy u pacientů s růstem nádorových markerů a/nebo klinickým podezřením na recidivy s normálními nebo nejasnými nálezy na jiném zobrazení. Národní radiologické standardy ani navrhovaná revize z roku 2012 se o této indikaci ve spojení s PET/CT nezmiňují 56, na základě zkušeností odborníků z prae může však použití PET/CT být s výhodou u pacientů s CRC používáno. Jsou dokladovány případy u několika pacientů s CRC, kde byl deklarován primární tumor, dle dostupných zobrazovaích modalit bez diseminace, nicméně PET/CT zobrazilo LU s akumulací 18FDG o velikosti 7 10 mm, což změnilo strategii léčby. Karcinom slinivky Využití PET, kombinace PET/CT a ultrasonografie (EUS) v diagnóze karcinomu slinivky zkoumali ve své metaanalýze Tang et al. 39 Závěrem analýzy je tvrzení, že metoda PET/CT je vysoce citlivou a EUS vysoce specifickou modalitou v diagnostice pacientů s rakovinou slinivky břišní. PET/CT a EUS mají odlišnou úlohu v diagnostice tohoto nádorového onemocnění v závislosti na rozdílných podmínkách. Pakzad et al. 40 přehledně zpracovali popis role PET/CT v managementu diagnostiky a léčby nádorů slinivky břišní. Klinická omezení přetrvávají v důsledku toho, že mnoho pacientů je diagnostikováno s karcinomem pankreatu pozdě a v neresekabilním stádiu. Metody PET a PET/CT jsou nejlepší v diagnostice a stagingu, ale jsou relativně neefektivní při detekci zasažení uzlin. Detekce pozdních projevů onemocnění, jako je metastatické šíření, má často jen malý klinický význam. PET/CT je možno považovat za vyšetření první volby, ale stále je třeba získávat pro potvrzení takového postupu více dat z klinických studií. Česká studie 41 týkající se hodnocení FDG PET v diferenciální diagnostice pankreatických ložisek prokázala senzitivitu 89 % (31/35), specificitu 100 % (27/27) a celkovou přesnost 94 % (58/62). V dosud malé skupině pacientů, kde bylo provedeno hybridní PET/CT vyšetření, nebyl žádný falešně negativní ani falešně pozitivní nález. Recidiva nádoru pankreatu patří též do častých indikací k PET/CT vyšetření. Málo výtěžné je ale PET/CT vyšetření u pacientů s akutní pankreatitidou nebo akutní eacerbací chronické pankreatitidy, kdy CRP stoupá nad 10 mg/l. Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují v případě karcinomu slinivky vyšetření pomocí PET/CT při stagingu pacientů s potenciálně operovatelným adenokarcinomem slinivky, kde průřezové zobrazování je nejasné pro metastázu a pozitivní PET/CT by vedlo k rozhodnutí proti operaci. Dále je vyšetření PET/CT doporučováno při podezření na rekurenci slinivky u pacientů, kde jiná zobrazování jsou nejednoznačná nebo negativní; přičemz je bra no v u vahu, z e az 30% z adenokarcinomu slinivky a az do 50% z diferencovany ch hepatocelula rnıćh karcinomu nemusı by t

5 detekova no pr i pouz itı FDG (analog gluko zy znac eny 18F). Doporučení se týkají i stagingu potenciálně operovatelné primární malignity jater a žlučových cest (cholangiokarcinom, karcinom žlučníku nebo hepatocelulární karcinom), kde průřezové zobrazování je nejednoznačné ohledně metastáz. Národní radiologické standardy, respektive jejich navrhované revidované znění, doporučují PET/CT u karcinomu slinivky břišní k iniciální diagnostice. 56 Nádory jícnu Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging/restaging pacientů s jícnových nebo jícno žaludečním nádorem vhodným pro radikální léčbu, včetně pacientů, kteří již podstoupili neoadjuvantní léčbu. Hodnocení podezření na rekurenci nádorů, kdy je výsledek jiné zobrazovací metody negativní nebo nejednoznačný. Karcinom prsu Těžiště PET/CT diagnostiky spočívá u tohoto nejčastějšího ženského nádoru ve vyhledávání vzdálených metastáz již prokázané primární léze a v prokázání generalizace onemocnění. Pro určení postižení ailárních lymfatických uzlin však není metoda dostatečně citlivá a nenahrazuje histologické vyšetření sentinelové uzliny. PET/CT je metodou volby v diagnostice recidivy choroby tam, kde při zvyšujících se nádorových markerech zůstávají výsledky konvenčních metod negativní. 45 Nízké rozlišení FDG PET/CT neumožňuje detekci raných nádorů ailárních uzlin, mikrometastáz a nádorů stadia I. PET/CT nemůže být využita jako náhradní vyšetření pro biopsii u pacientů s raným stadiem nádorového onemocnění. Jen 37 % pacientů s positivní biopsií mělo pozitivní PET výsledek. 38 FDG PET má špatnou detekční schopnost u tumorů menších než jeden centimetr udávaná senzitivita je nižší než 50%. 31 Indikace CT vyšetření v těchto případech nemá přidanou hodnotu. Některé studie doporučují druhé PET měření dvě hodiny po injekci FDG, nicméně takové vyšetření je časově náročné a zatím nebyla jeho účinnost demonstrována v širších studiích. FDG PET není vhodná při primární diagnostice rakoviny prsu z důvodu možného opominutí raných lézí a vysokého rizika falešně negativních výsledků. 28 Kombinovaná PET/CT v sedmi studiích (862 pacientek) dosáhla senzitivity 56% (44 67 %) a specificity 96 % (90 99 %). Diagnostické využití PET/CT nevede k lepším výsledkům než ultrasonografie 38 nebo magnetická rezonance. 32 FDG PET/CT nemůže nahradit staging pomocí biopsie sentinelových uzlin pro primární staging. 31 PET/CT není nákladově efektivní při plošném nasazení k detekci metatáz. 26 FDG PET/CT přináší cenné informace při stagingu nádorů prsu ve stadiu IIB a operabilní IIIA. Přehledná práce od autorů Groheue a Giacchettiho 31 shledává, že FDG PET/CT je vhodná pro iniciální staging od stadia IIB a operabilního IIIA. Ke stejným závěrům dochází i Segaert et al. 36. Na druhou

6 stranu FDG PET/CT může chybně detekovat cizí tělesa, např. implantáty při rekonstrukci prsu, jako metastázu. 37 FDG PET/CT je vhodná pro staging lokálně pokročilých nebo zánětlivých nádorů prsu a umožňuje detekci vzdálených metastáz. Ve studii provedené Alberinim et al. 57 nalezlo PET/CT vyšetření vzdálené metastázy u 19 z 59 pacientek se zánětlivým karcinomem prsu. Pouze u šesti z nich byly tyto metastázy odhaleny běžným vyšetřením. Stejně tak došlo k nálezu neočekávaných metastáz u pacientek s nezánětlivými velkými nádory (30 mm+) 29 a u pacientek II. a III. stadia karcinomu prsu. 36 Využití PET/CT vede nejen k upstagingu, ale i downstagingu nádorového onemocnění, jako v případě 7 z 60 pacientek pozitivně vyšetřených kostní scintigrafií, kde FDG PET prokázala benigní léze. 29 Její použití je doporučeno ve specifických klinických případech, jmenovitě u pacientů s masami nad 2 mm, agresivními malignitami a zvýšenými nádorovými markery. FDG PET se doporučuje k detekci rekurentních nebo metastázujících nádorů prsu. Tato metoda by měla být zařazena do rutinních diagnostických procedur především proto, že snižuje množství zbytečných operačních zákroků. 28 FDG PET/CT má oproti běžným vyšetřením výhodu simultánní detekce metastáz v hrudníku, kostech a vzdálených uzlinách. 32 Metaanalýza38 studií 35 (969 vyřazeno pro nedostatečnou kvalitu) vedla k závěru, že celotělová MRI je lepší diagnostický postup pro vyhledání rekurence a metastáz než PET, CT, PET/CT, scintimamografie i ultrazvuk s tím, že PET/CT je druhou volbou při nevhodnosti/nedostupnosti MRI. FDG PET/CT je ideální při restagingu rakoviny prsu. Ve studiích, které se zabývaly rolí PET/CT při restagingu, se PET/CT ukázala jako nejlepší testovací modalita se senzitivitou %, specificitou % a přesností %. Ve všech studiích vyjma jedné bylo PET vyšetření provedeno 60 minut po injekci FDG. 31 PET/CT dosahuje lepších výsledků při restagingu než konvenční metody (CT, skeny kostí, sonografie, mamografie) i než PET samotná. Obzvláště vysoké přesnosti (98 %, n = 52) dosáhla studie Dirisamera et al., 58 kde byl využit diagnostický vícedetektorový CT skener a 100mL injekci kontrastního média s PET provedenou 50 minut po injekci FDG a delším intervalem v případě očekávaných metastáz v játrech. FDG PET poskytuje prognostické informace k reakci na chemoterapii. Rané metabolické posouzení nádoru pomocí F FDG PET/CT může identifikovat pacienty s vyšším pcr při léčbě trastuzumabem, lapatinibem nebo jejich kombinací při chemoterapii. 30 Stejně tak je vysledovatelný vztah s SUV; pacientky s vysokou SUV měly významně (P. 011) horší šanci na pětileté přežití bez nemoci (75 % oproti 95,1 %). 34 Též metaanalýza ukazuje, že SUV primárního tumoru může mít prediktivní hodnotu. Stejně tak dosahovaly významně lepšího přežití pacientky s negativními výsledky FDG/PET vyšetření po chemoterapii. 27 Jiná studie shledává lepší prediktivní schopnost při měření TLG oproti SUV, ale predikční schopnost SUV potvrzuje. 33 Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují v případě karcinomu prsu využití PET/CT v hodnocení multifokálního onemocnění nebo při podezření recidivy u pacientek s hustou prsní tkání, rozlišení léčbou vyvolané brachiální pleopathie od infiltrace nádoru u symptomatických pacientů s nejasným nebo normálním MR, zhodnocení

7 rozsahu onemocnění u vybraných pacientů s roztroušeným karcinomem prsu před terapií a v hodnocení odpovědi na chemoterapii u pacientů, jejichž onemocnění není dobře prokazatelné pomocí jiných technik. Lymfomy Počítačová tomografie představovala donedávna základní diagnostickou metodu ve stagingu a restagingu maligních lymfomů (ML). V restagingu však toto vyšetření nedokáže, stejně jako ostatní morfologické zobrazovací metody, odlišit viabilní nádorovou tkáň od jizvící se či nekrotické tkáně. Rozhodování, zda onemocnění je v daném okamžiku aktivní, nebo nikoli, bývá obtížné. Většina ložisek Hodgkinovýchh i non Hodgkinových lymfomů vykazuje shodně nápadný hypermetabolismus glukózy. V iniciálním stagingu se senzitivita vyšetření udává od 80 % do 100 %, specificita od 85 % do 97 %. 45 Vysoká specificita PET/CT v restagingu, respektive v kontrole účinnosti podávané chemoterapie, je založena na možnosti zhodnotit ztrátu viability pozorovaného ložiska na podkladě normalizujícího se metabolismu glukózy již po druhém cyklu chemoterapie v době, kdy se velikost a struktura ložiska na CT skenech ještě podstatně nemění. Podle výsledku PET/CT vyšetření se potom rozhoduje o dalším terapeutickém postupu a současně lze predikovat naději na dosažení dlouhodobé remise onemocnění. 45 Gallamini et al. v roce 2007 publikovali výsledky italsko dánské prospektivní studie 48 za účelem vyhodnocení prognostické role FDG PET a IPS (mezinárodní prognostický skorovací systém) u pokročilého Hodgkinova lymfomu (HL) na 190 pacientech léčených konvenční chemoterapií. Závěr studie byl překvapivý v tom smyslu, že PET zastiňuje prognostickou hodnotu IPS a jeví se jako jediný a nejdůležitější nástroj pro plánování léčby pokročilého HL. 48 NCCN Guidelines 54 zmiňují využití PET/CT u stagingu lymfomů, jež jsou potenciálně kurabilní, a pro posouzení odpovědi na léčbu. Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích maligních lymfomů: Staging pacientů Hodgkinovy choroby (HD) a agresivního non Hodgkinova lymfomu (NHL) a jako základ pro srovnání se skeny během léčby k měření její odezvy Staging pacientů s nízkým stadiem folikulárního lymfomu (FL) pro léčbu radioterapií Prozatímní hodnocení reakce u pacientů s HD a agresivním NHL po dvou cyklech chemoterapie k vyloučení progrese. V případě kompletní metabolické odezvy (CMR) (bod 1 nebo 2 podle kritérií Deauville), nevzniká potřeba hodnocení remise při ukončení léčby. Hodnocení remise při ukončení léčby HD a agresivní NHL. Hodnocení podezření na relaps na FDG reagujících lymfomů u symptomatických pacientů. Hodnocení odpovědi na léčbu druhé linie a následné ošetření pro na FDG reagující lymfom. Staging při podezření na post lymfoproliferativní poruchy (PTLD).

8 Posouzení rozsahu onemocnění před transplantací kostní dřeně posouzení a vhodnosti pacienta pro transplantaci. Určení rozsahu a vhodného místa biopsie u pacientů s low grade lymfomy, u nichž eistuje podezření na high grade transformaci. Gynekologické malignity Guidelines Královské společnosti radiologů 4, zmiňují využití PET/CT v případě gynekologických malignit v těchto indikacích: Staging nebo restaging pacientek s karcinomem pochvy nebo děložním karcinomem pro eenteraci. Staging a restaging pacienek s lokálně pokročilým karcinomem děložního čípku jdoucích na radikální chemo radioterapii. Podezření na rekurenci, když jsou ostatní vyšetření nejednoznačná. Detekce nádoru u vybraných pacientek s karcinomem vaječníků, které mají stoupající hladiny CA125 a nejednoznačné nebo negativní výsledky vyšetření. Karcinom plic PET/CT je metodou volby v diferenciální diagnostice maligních a benigních solitárních plicních uzlů. V literatuře se uvádí hranice metody pro detekci ložiska o průměru 5 mm, za méně spolehlivé se považuje hodnocení lézí o průměru od 5 do 10 mm, za spolehlivě prokazatelné pak léze o průměru nad 10 mm. V případě pozitivního nálezu ve smyslu bronchogenního karcinomu (BCA) je možnost navíc zhodnotit přítomnost satelitních lézí, zhodnotit stav mediastinálních lymfatických uzlin a nalézt vzdálené metastázy. V jednom sezení je tak možno stanovit celotělový staging nádoru v rámci TNM klasifikace. 45 Porovnání diagnostické přesnosti výpočetní tomografie (CT) a pozitronové emisní tomografie (PET) s 18 fluorodeoyglukózou (FDG) pro staging u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) se věnovali Gould et al. 21 Autoři uzavírají svůj přehled postavený na datech získaných analýzou 39 studií konstatováním, že pozitronová emisní tomografie s 18 fluorodeoyglukózou (FDG PET) je pro stanovení stagingu v mediastinu přesnější než CT. FDG PET je citlivější, ale méně specifická, pokud CT odhalí zvětšené mediastinální lymfatické uzliny. Další metanalýza autorů Lv et al. 22 se věnovala významu PET/CT pro staging lymfatických uzlin mediastina (MLN) u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) se závěrem, že PET/CT je poměrně přesná neinvazivní zobrazovací metoda s vynikající specificitou pro MLN staging u pacientů s NSCLC. Nicméně aktuální data, která máme k dispozici, nás neopravňují k tomu, že bychom měli být u stagingu MLN pacientů s NSCLC zcela závislí jen na výsledcích PET/CT vyšetření. Neinvazivní staging NSCLC je tématem metaanalýzy publikované v roce 2003 Tolozou et al. 23 Autoři porovnávali PET, CT, endoskopickou ultrasonografii (EUS) a MRI ve stanovení stagingu mediastina, pokud jde o přesnost klinického hodnocení (fyzikální nález, symptom, krevní testy) a předpověď vývoje onemocnění do metastatického stadia. Výsledkem metanalýzy je závěr, že PET je

9 při detekci metastáz v mediastinu přesnější než CT nebo EUS. Prospektivní studii, jež se věnovala možnosti využití PET/CT k rozlišení maligního a benigního plicního onemocnění, provedli na souboru 585 pacientů Bryant a Cerfolio. 24 Metoda je podle nich v této indikaci užitečná, nicméně je třeba mít na paměti možnost výskytu falešné pozitivity a negativity. Lardinois et al. 25 v prospektivní klinické studii zkoumali využití PET/CT ve srovnání s PET a CT samostatně pro staging u pacientů s NSCLC. Podle nich PET/CT zlepšuje přesnost ve stagingu NSCLC. NICE guidelines doporučují PET/CT v případě, že pacient je léčen s kurativním záměrem. PET/CT by mělo být podle NICE preferovano po vyšetření CT, pokud je u pacientů, kteří jsou potenciálně vhodní pro léčbu s kurativním záměrem, předpoklad nízké pravděpodobnosti malignity (lymfatické uzliny v mediastinu). NICE guidelines doporučují PET/CT jako metodu pro MLN staging u pacientů s NSCLC. Královská společnost radiologů 4 doporučuje využití PET/CT pro staging pacientů nastupujících radikální léčbu nemalobuněčného karcinomu plic, konkrétně u pacientů s mediastinálními uzlinami menšími než 1 cm na CT nebo mediastinálními uzlinami o velikosti mezi 1 2 centimetry na CT a u pacientů s nejasnými lézemi, které by mohly být metastázami. Dále lze metodu použít pro charakterizaci pevné solitární plicní uzlinky o velikosti 10 mm nebo větší, zejména v případě neúspěšné biopsie, technicky obtížné biopsie, nebo tam, kde je významné riziko pneumotorau u pacientů s komorbiditami. Kromě toho je PET/CT doporučena pro posuzování podezření na recidivu onemocnění, rozlišení mezi účinky léčby a její rekurencí. Doporučení Královské společnosti radiologů pro PET/CT 4 se týkají i stagingu pacientů s malobuněčným karcinomem plic a s omezeným rozsahem onemocnění na CT, uvažovaných pro radikální léčbu. S využitím PET/CT u pacientů s karcinomem plic počítá i revize Národních radiologických standardů z roku PET/CT je navrhována k zpřesnění stagingu i k plánování radikální radioterapie. Nádory hlavy a krku Xu et al. 42 ve své práci z roku 2011 předkládají komplení metaanalýzu studií zkoumajících přesnost použití metod PET/CT a PET v rámci stagingu nádorů hlavy a krku. Z jejich závěrů vyplývá, že obě metody celotělového PET nebo PET/CT jsou užitečné v počátečním stagingu karcinomu hlavy a krku, i když metoda PET/CT má tendenci být přesnější než PET. Goerres et al. 43 ve své práci vyhodnotili klinický efekt použití PET u časné follow up návštěvy pacientů (u první rutinní kontroly) s nádorovým onemocněním hlavy a krku v pokročilém stádiu. Jednalo se o prospektivní nekontrolovanou klinickou studii. Závěr studie byl takový, že celotělové vyšetření pomocí PET přibližně 6 týdnů po ukončení kombinovaného léčebného režimu s radioterapií a chemoterapií může spolehlivě identifikovat lokoregionální reziduální nádorová ložiska a vzdálené metastázy nebo sekundární nádory u pacientů s pokročilým stadiem HNSCC (nádory hlavy a krku ze skvamozních buněk) a má tak přímý vliv na rozhodování o léčbě.

10 Kubicek et al. v roce 2010 publikovali práci zkoumající roli FDG PET zobrazení v managementu léčby a poskytnutí prognostické informace pro karcinom hlavy a krku. 44 Závěrem konstatují, ze FDG PET ve stagingu nádorů hlavy a krku poskytuje dobré pozitivní a negativní prediktivní informace při určování stavu lymfatických uzlin. Maimální SUV (standard uptake value) primárního nádoru je prediktivní hodnotou pro celkové přežití. SUV z lymfatických uzlin je prediktivní pro ECE a také pro vzdálené recidivy (intenzitu akumulace radiofarmaka srovnáváme s intenzitou akumulace daného pozadí. Míra akumulace bývá semikvantitativně vyjádřena pomocí SUV, která naměřenou lokální aktivitu koriguje na hmotnost pacienta a podanou aktivitu). NCCN Guidelines nedoporučují PET/CT u nádorů hlavy a krku jako standardní metodu. Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: staging pacientů obtížně hodnotitelných klinicky, například u pacientů s trismem nebo tam, kde je u výsledků jiných zobrazovacích metod nejistota nebo nejednoznačné nálezy, které by vylučovaly radikální ošetření. Dále doporučují využít metodu pro staging nebo restaging pacientů s vysokým rizikem eistence diseminovaného onemocnění, k určení primárního nádoru při léčbě pacientů s metastazujícím karcinomem dlaždicových buněk v krční lymfatické uzlině, u nichž nebyla nalezena primární lokace jinými metodami, pro posouzení odezvy 3 6 měsíců po chemoradioterapii u pacientů s neurčitými výsledky zkonvenční zobrazovací metody a konečně k rozlišení recidivy od léčebných účinků u pacientů s podezřením na rekurenci nádoru. Karcinom štítné žlázy Votrubová et al. 45 ve svém přehledovém článku z roku 2006 uvádějí, že PET/CT je metodou volby při podezření na recidivu diferencovaného karcinomu štítné žlázy při negativním vyšetření radiojódem a je možné též vyhledávání recidivy medulárního karcinomu při zvyšující se hladině kalcitoninu a negativních výsledcích konvenčních zobrazovacích metod. Diferenciální diagnostika parenchymových ložisek ve štítné žláze je doménou ultrasonografie, která v kombinaci s cílenou biopsií vykazuje vysokou senzitivitu a specificitu. Zajímavé a nikoliv raritní jsou nálezy zhoubných incidentalomů ve štítné žláze, které jsou pomocí PET/CT odkryty dříve, než způsobí klinické obtíže. 45 Autoři Abraham a Schöder ve své práci z roku 2011 na téma využití a indikace PET/CT u karcinomu štítné žlázy docházejí k závěru, že FDG PET/CT má v současné době největší význam ve vyšetření pacientů s diferencovanými stavy rakoviny štítné žlázy, u kterých roste po operaci hladina thyreoglobulinu. 46 FDG PET/CT je také vhodná v počátečním (po tyreoidektomii ) stagingu u vysoce rizikových pacientů s méně diferencovanými, klinicky více agresivními podtypy. FDG PET/CT může pomoci při definování rozsahu onemocnění u některých pacientů s medulárním karcinomem štítné žlázy a u těch, kde dochází ke zvyšování pooperační hladiny kalcitoninu. U agresivních typů nádorů, které hůře reagují na léčbu iodinem 131, může FDG PET/CT pomoci při plánování radioterapie a při posuzování reakce na radioterapii, embolizaci nebo eperimentální systémovou léčbu. 46

11 Palmedo et al. ve své prospektivní studii 47 z roku 2006 zkoumali diagnostickou přesnost a vliv na léčbu pomocí využití integrovaného vyšetření PET/CT u pacientů s podezřením na jód negativní diferencovaný karcinom štítné žlázy (DTC). Práci uzavírají tím, že integrované vyšetření PET/CT je schopno zlepšit diagnostickou přesnost terapeuticky relevantním způsobem u pacientů s jód negativním DTC. Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích karcinomu štítné žlázy: hodnocení pacientů se zvýšenou hladinou thyreoglobulinu s podezřením na opakující se onemocnění a negativním nálezem jodidové scintigrafie a dále vyhodnocení léčených s medulárním karcinomem štítné žlázy spojeným se zvýšenou úrovní kalcitoninu s nejasným nebo normálním průřezovým vyšetřením, kostní scintigrafií či octreoskenem. Nádory CNS Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích u nádorů CNS: určení stupně malignity v případě, že eistuje nejistota při anatomickém zobrazování a funkční posouzení by pomohlo biopsii, dále v případě podezření na relaps, kde je MR nejasná a nedostatečně podporuje rozhodování o operaci nebo plánování radioterapie, posuzování podezření na high grade transformace u low grade gliomů a konečně pro účely diferenciace mozkového nádoru od atypických infekcí u pacientů s oslabenou imunitou s neurčitou lézí na MR/CT. Zmínka v Národních radiologických standardech se týká možnosti odlišení pomocí PET/CT recidivy nádoru CNS od postradiačních nekrotických ložisek v mozkové tkáni. 56 Využití fluorothymidinu (FLT) u nádorů CNS má jen malý význam. FLT se využívá pro stanovení stupně buněčné profilace, resp. agresivity maligních nádorů a k diagnostice recidivy po léčbě. FLT vykazuje vyšší senzitivitu v detekci recidiv než FDG (100% vs 75%), ale vykazuje nižší specifitu (60% vs. 80%). Stromální tumory Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích u GIST: Staging před léčbou u pacientů, kteří budou pravděpodobně vyžadovat systémovou terapii. Posouzení reakce na systémovou terapii. Karcinom prostaty Užití FDG PET urologických malignit včetně karcinomu prostaty je omezeno variabilní utilizací glukózy a fyziologickým vylučováním radiofarmaka do moči. Podle kritérií EBM pro užití FDG PET jsou tyto nádory zařazeny do 4 skupiny, tj. užití FDG PET není u nich doporučováno 59. Pro užití duálního zobrazovacího systému PET/CT nebyla tato kritéria dosud stanovena. a také obdobně tak tomu je i u nových PET radiofarmak zahrnujících i radioaktivně vázaný cholin užívaných u vyšetřování karcinomu prostaty. PET s cholinem se zdá jako slibná metoda pro použitrí u karcinomu prostaty 60.

12 V prospektivní studii na 250 pacientech s karcinomem prostaty autoři 61 zkoumali potenciál 18 F cholin PET/CT v detekci rekurence onemocnění a výskytu vzdálených metastáz ve srovnání s kinetikou PSA. Metoda využívající (18) F FCH PET / CT ukázala svůj potenciál jako neinvazivní diagnostická modalita umožňující správnou detekci skrytého onemocnění u 74% pacientů a rozlišení jeho lokalizované a systémové formy. U pacientů s biochemickou recidivou také napomáhá ke zvolení optimálního postupu léčby po zahájení iniciální terapie. Užití PET/CT se značeným cholinem je doporučeno hlavně k vyloučení lokální recidivy, kde PSA je vyšší než 1 ng/ml. Diskutabilní je užití PET/CT u iniciálního stagingu (N stagin). PET/CT s cholinem je nevhodný pro Tstaging pro malou rozlišovací schopnost a malou specificitu (hyperpiasie prostaty, prostatitis vykazuje rovněž zvýšený uptake cholinu) 62. PET s užitím FDG může identifikovat lokální relaps či vzdálené metastázy a to pravděpodobně ještě dříve než dojde ke zvýšení PSA. Nicméně podstatná většina studií prokázala, že senzitivita vyšetření pro relaps onemocnění je vyšší při použití značeného acetátu či cholinu ve srovnání s 18 FDG. FDG lze použít v monitorování odpovědi na CHT a hormonální léčbu, pokud nádor zvýšeně metabolizuje glukózu. Stále zůstává nevyjasněnou otázkou, zda androgenní léčba negativně ovlivňuje možnost využití 18FCH PET/CT 63. Objevují se slibná data týkající se přežití pacientů při využití 18FCH PET/CT při plánování radioterapie v případě rekurence karcinomu prostaty Indikace pro které má vyšetření PET/CT malý význam Nádory neznámého primárního původu PET/CT vyšetření by pravděpodobně mělo být zařazeno na prvním místě ve vyšetřovacím algoritmu u prokázaných metastáz z nejasného primárního zdroje, kde se jeho senzitivita pohybuje kolem 80 %. 45 Jelikož se až 70 % primárních nádorů při diagnostikované metastáze v krční oblasti nachází v oblasti hlavy a krku, je zřejmé, že i vyšetření PET/CT by mělo tuto oblast pečlivě zobrazit. Pro CT obraz je naprosto nezbytná správně podaná intravenózní kontrastní látka, bez níž je vyšetření splanchnokrania a krku obtížně hodnotitelné. 45 Detekce primární lokalizace v případech, když se vyšetřením a histopatologií nepodařilo prokázat primární nádor, ale jeho lokalizace ovlivní výběr chemoterapie, je doporučována i jinými autory. 49,50 Pleurální malignity Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Jako vodítko pro biopsie u pacientů s podezřením na zhoubný nádor pleury.

13 FDG méně užitečné u pacientů s pleurálním výpotkem nebo pouze s anamnézou předchozí pleurodézy. Chcete li vyloučit mimo hrudní onemocnění při prokázaném mezoteliomu u pacientů uvažovaných pro multimodální léčbu včetně radikální chirurgie / dekortikace. Nádory brzlíku Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging pacientů jdoucích na chirurgickou resekci Hodnocení neurčitých lézí brzlíku, pokud se uvažuje o radikální léčbě Urologické malignity vyjma karcinomu prostaty Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging metastatického renálního karcinomu a karcinomu močovodu v obtížných případech, nebo je li výsledek standardního vyšetření neprůkazný. Hodnocení renálního karcinomu ve stagingu ve vybraných případech s nejasnými nálezy (s přihlédnutím k tomu, že 50 % karcinomů ledvinových buněk nemusí reagovat s FDG a že tracer je vylučován do močových cest). Hodnocení pokročilého svalově invazivního karcinom močového měchýře, který má potenciál pro radikální ošetření. Nádory varlat Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging recidivujícího onemocnění u pacientů s metastazujícím seminomem nebo teratomem se zvýšenými nebo stoupajícími nádorovými markery a nejednoznačným nebo normálním anatomickým vyšetřením. Staging zbytkových mas u pacientů s seminomem a teratomem, i když diferencovaný teratom nemusí reagovat na FDG a nemůže být vyloučen negativním PET skenem. Anální karcinom a karcinom penisu Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging vybraných pacientů pro radikální léčbu s nejasným vyšetřením. Myelom Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích:

14 Hodnocení pacientů se zdánlivě osamělým plazmocytomem nebo u pacientů s nejednoznačnými lytickými lézemi na skeletu. Podezření na relaps u pacientů s nesekrečním myelomem nebo převážně etramedulárním onemocněním. Kožní nádory Staging pacientů se známou diseminovanou melanomu k posouzení rozsahu onemocnění před léčbou. Pro posouzení vzdáleného onemocnění u pacientů s melanomem při zvažování radikální disekce (nodální nebo metastazující onemocnění). K posouzení odpovědi na infuze do končetin při léčbě maligního melanomu. Není doporučeno u pacientů v počáteční fázi, kteří by měli podstoupit biopsii sentinelové uzliny. Pro vyloučení systémového zapojení do kožních lymfomů Vyloučení primární malignity, pokud eistuje podezření, že dermatomyozitida představuje její paraneoplastický projev. Muskuloskeletální nádory Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Posuzování podezření na maligní transformaci v rámci pleiformních neurofibromů u pacientů s neurofibromatózou typu 1 s doporučením opožděného zobrazování po čtyřech hodinách, pokud je na minutách viditelný příjem. Staging high grade sarkomů, pokud již není prokázáno, že mají metastatické onemocnění, zejména Ewingův sarkom, rhabdomyosarkom, leiomyosarkom, osteosarkom, maligní fibrózní histiocytom, synoviální sarkom a myoidní liposarkom. Preamputační vyšetření u pacientů s high grade sarkomem, kde detekce vzdáleného onemocnění mohou změnit rozhodnutí o chirurgickém zákroku. Staging pacientů s metastazujícím sarkomem, kteří jsou indikováni k metastektomii jater nebo plic, kde anatomické vyšetření nezjistilo žádná mimohrudní nebo mimojaterní onemocnění, které by vyloučilo operaci. Hodnocení odpovědi na léčbu u high grade sarkomů. Paraneoplastické syndromy Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Detekce okultního primárního nádoru u pacientů bez metastatických projevů neoplastického onemocnění, kdy jiná vyšetření jsou negativní nebo nejednoznačná.

15 Neuroendokrinní nádory Guidelines Královské radiologické společnosti 4 doporučují využití PET/CT v těchto indikacích: Staging nebo restaging vybraných pacientů se špatně diferencovanými neuroendokrinními nádory před zahájením léčby s negativními nebo normálními výsledky vyšetření metaiodobenzylguanidinem (MIBG) a oktreoskenem. Posouzení možného multifokálního onemocnění u pacientů s operabilním paragangliomem. Zánětlivá onemocnění Ložiskově zvýšená akumulace FDG v zánětlivých (infekčních i sterilních) lézích rozšiřuje indikační spektrum PET/CT mimo onkologii. Po vyčerpání konvenčních vyšetřovacích (laboratorních a morfologických) metod jsou k PET/CT vyšetření plně indikováni pacienti v protrahovaném septickém stavu s podezřením na infekci kloubní nebo cévní náhrady a pacienti s horečkami neznámého původu. PET/CT zhruba u třetiny těchto předtím intenzivně a bezúspěšně vyšetřovaných pacientů vede k určení diagnózy. 52 Významné je uplatnění PET/CT při diagnostice systémových onemocnění, zejména vaskulitid cév většího kalibru, které se často manifestují protrahovanými horečnatými stavy a absencí specifického patologického nálezu v laboratorních a morfologických vyšetřovacích metodách. Díky změně metabolismu glukózy ve stěně velkých cév lze u vaskulitid pomocí PET/CT rovněž hodnotit kladnou odpověď na imunosupresivní léčbu i při přetrvávajícím morfologickém obrazu zesílení cévní stěny na podkladě fibroprodukce. Zvýšená intenzita metabolismu glukózy v zánětlivých lézích v některých případech komplikuje vyšetření u onkologických pacientů. V případě diferenciálně diagnostických rozpaků pozitivního nálezu u onkologických pacientů lze tyto léze spolehlivě odlišit pouze tehdy, pokud mají typický obraz zánětlivého ložiska na CT skenu. V diferenciální diagnostice tumor/zánět je třeba vždy korelovat PET/CT nález s laboratorními hodnotami pacienta a postupovat velmi opatrně Speciální indikace vyšetření PET/CT Vzácné nádory u dětí a mladých dospělých Staus et al. 1 a Barrington et al. 51 se ve svých doporučeních soustředili na využití PET u nádorů dětí a mladistvých. Závěry jsou zhruba následující: tam, kde je doporučováno využití PET u dospělých pacientů, je možné uvažovat také o využití u dětí a mladistvých. Použití PET je třeba vždy posuzovat u dětí na individuální bázi, je nezbytná dobrá spolupráce s rodiči, vyšetření vyžadující anestezii nebo sedaci by měla být u dětí prováděna v centrech s vyškoleným personálem a vybavením pro případné krizové situace. Pokud je kombinováno vyšetření PET s CT, měla by být k dispozici pediatrická oddělení a pacienti ve věku do 13 let by měli být v ideálním případě vyšetřeni PET/CT ve

16 specializovaných regionálních PET jednotkách se zkušenostmi v oblasti vyšetřování PET u dětí. Guidelines Královské společnosti radiologů, 4 jež vycházejí mimo jiné i ze dvou zde uvedených doporučení, popisují indikace PET/CT takto: Staging osteosarkomu a hodnocení odpovědi na chemoterapii Staging a hodnocení reakce na léčbu Ewingova sarkomu PET CT může být užitečné v jednotlivých případech u dětí nebo dospívajících pacientů s: o Wilmsovy nádory o MIBG negativním neuroblastomem o Hepatoblastomem o Histiocytózou Langerhansových buněk 4. Využití PET/CT podle platných Národních radiologických standardů (NRS), Věstník MZ ČR 9/2011) Základními indikacemi jsou: 55 v případě PET/CT trupu: diferencia lnı diagnostika benignıćh a malignıćh loz iskovy ch le zı, pátrání po neznámém primárním maligním ložisku, stážování onkologického onemocnění, monitorování efektu terapie, odlišení fibrózních lézí a rezidua nebo recidivy tumoru, detekce recidivy onemocnění při nárůstu nádorových markerů, plánování terapie zevním ozářením, detekce zánětlivého ložiska. v případě PET/CT mozku: neoplázie průkaz recidivy high grade gliomů a metastáz po terapii, průkaz upgradingu původně low grade gliomů. Dále epilepsie lateralizace postiz enı pr ed zvaz ovany m epileptochirurgicky m vy konem, lokalizace funkčně alterované mozkové tkáně nikoliv však přesné určení epileptogenní zóny. Indikací je též demence. průkaz viability myokardu. Relativní kontraindikací je gravidita a laktace. Vys etr enı by neme lo by t prova de no v obdobı 3 4 ty dnu od konce chemoterapie a v obdobı 2 3 me sıću od konce terapie zevnıḿ oza r enıḿ (s vy jimkou situace, kdy je vyšetření indikováno z důvodu vyšetření oblasti, která nebyla ozařována). Indikace PET/CT podle revize NRS z roku PET/CT je zde uvedena jako základní vybavení u pracovišť provádějících radiochirurgii stereotaktickou radiochirurgii: V případě karcinomů jícnu, žaludku a gastroesofageální junkce v rámci diagnostiky pro staging, pokud není evidentní laparoskopie. U karcinomů konečníku v pr ıṕade nejasne ho na lezu nebo k doplne nı stagingu je vhodne prove st MR vys etr enı pa nve, event. PET vys etr enı. Take u pla nova nı radioterapie v pr ıṕade CT suspektnıćh uzlin,

17 hodnoceny ch ale jako cn0, lze zva z it zahrnutı uzlin do cıĺove ho objemu u rizikovy ch pacientu (T3 4, lokalizace tumoru < 1 cm od ana lnı ho okraje), pr ıṕadne doplnit PET vys etr enı v pr ıṕade PET negativity se u rizikovy ch pacientu jako dostac ujıćı da vka na tyto uzliny uva dı 36 Gy. Je vhodne zva z it provedenı PET vys etr enı (zvl. kontrolnı ho) k predikci dlouhodobe le c ebne odpove di. U karcinomu slinivky břišní k iniciální diagnostice. V případě bronchogenních karcinomů je PET/CT vyuz ı va na ke zpr esne nı stagingu i k pla nova nı radika lnı radioterapie. V případě plánování radioterapie u stadia IV vys etr enı PET/CT signi ikantne zpr esn uje urc enı cıĺovy ch objemu. Randomizovana studie proka zala, z e pla novacı PET/CT sniz uje poc et recidiv a je spojena s trendem zleps ene ho celkove ho pr ez itı v porovna nı se samotny m pla novacıḿ CT. Pla novacı PET/CT ma by t provedena v intervalu do 4 ty dnu pr ed zaha jenıḿ radioterapie. Pokud uplyne mezi pla novacı PET/CT a zaha jenıḿ radioterapie vıće nez 8 ty dnu, ma se vyšetření zopakovat. Nádory vulvy, dělohy a karcinomu děložního hrdla pro staging při diagnostice onemocnění (posouzení patologických uzlin). U nádorů děložního hrdla stadií IIIB, IVA a IVB je nutné doplnit PET při stanovování léčebné strategie. Nádory CNS v ra mci diagnostiky mohou metody pozitronove emisnı tomogra ie (PET s 11 C methioninem nebo 18 F thymidinem), krome jiny ch diagnosticky ch moz nostı, do jiste mıŕy rozlis it recidivu na doru CNS od postradiac nıćh nekroticky ch loz isek v mozkove tka ni. Indikace PET/CT jsou v přehledu uvedeny v tabulkách 1. a 2. Zeleně podbarvená políčka značí indikace doporučované v připravené revizi Národních radiologických standardů v roce

18 5. Literatura 1. Stauss J et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008; 35(8): Bombardieri E et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2003; 30(12): B115 B Boellard R et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008; 35(12): The Royal College of Physicians and the Royal College of Radiologists. Evidence based indications for the use of PET CT in the UK. London: RCP, RCR, Brush J et al. Health Technol Assess. 2011; 15(35): Tsunoda Y et al. Jpn J Clin Oncol. 2008; 38(5): Sarikaya I et al. World J Surg Oncol. 2007; 5: Bellomi M et al. Radiol Med. 2007; 112(5): Votrubova J et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2006; 33(7): Even Sapir E et al. Radiology. 2004; 232 (3): Schmidt GP et al. Eur Radiol. 2009; 19(6): Strunk H et al. Rofo. 2005;177 (9): Kim JH et al. J Nucl Med. 2005; 46(4): D'Souza MM et al. Nucl Med Commun. 2009; 30(2): Ramos E et al. Cir Esp. 2008; 84(2): Rappeport ED et al. Acta Radiol. 2007;48(4): Coenegrachts K et al. Eur Radiol. 2009; 19(2): Selzner M et al. Ann Surg. 2004; 240(6): Llamas Elvira JM et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2007; 34(6): Niekel MC et al. Radiology. 2010; 257(3): Gould MK et al. Ann Intern Med. 2003; 139(11): Lv YL et al. J Thorac Oncol. 2011; 6(8): Toloza EM et al. Chest. 2003; 123(1 Suppl): 137S 146S. 24. Bryant AS, Cerfolio RJ. Ann Thorac Surg. 2006; 82(3): Lardinois D et al. N Engl J Med. 2003; 348(25): Auguste P et al. Health Technol Assess. 2011; 15(18): iii iv, Cachin F et al. J Clin Oncol. 2006; 24(19): Fletcher J et al. J Nucl Med. 2008; 49(3): Fuster D et al. J Clin Oncol. 2008; 26(29): Gebhart G et al. J Nucl Med. 2013; 54(11): Groheu D et al. Radiology. 2013; 266(2): Groheu D et al. J Nucl Med. 2013; 54(1), Hatt M et al. J Nucl Med. 2013; 54(3), Inoue T et al. J Cancer Res Clin Oncol. 2004; 130(6): Pan L et al. J Cancer Res Clin Oncol. 2010; 136(7): Segaert, I. et al. Breast J. 2010; 16(6): Ulaner GA et al. Clin Nucl Med. 2013; 38(6): Veronesi U et al. Ann Oncol. 2007; 18(3): Tang S et al. Eur J Radiol. 2011; 78(1): Pakzad F et al. Semin Nucl Med. 2006; 36(3): Votrubová J et al. Eur Radiol. 2005;15: Xu GZ et al. Head Neck. 2011; 33(1):

19 43. Goerres GW et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130(1):105 9; discussion Kubicek GJ et al. Head Neck Oncol. 2010; 2: Votrubová J. et al. Postgraduální medicína 2006; 8(1): Abraham T et al. Semin Nucl Med. 2011; 41(2): Palmedo H. et al. J Nucl Med. 2006; 47(4): Gallamini J et al. J Clin Oncol 2007; 25: Kwee TC et al. Eur J Nucl Med 2010; 37(3): Fencl P et al. Eur J Nucl Med 2007; 34 (11): Barrington SF et al. Nucl Med Commun. 2008; 29(5): Votrubová J et al. Indikace k hybridnímu zobrazování PET/CT. Dostupný z WWW: medicina/indikacek hybridnimu zobrazovani pet ct National Institute for Health and Care Ecellence Guidelines. Dostupný z WWW: Dostupný z WWW: 54. National Comprehensice Cancer Network. Dostupný z WWW: 55. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR č Dostupný z WWW: 56. Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP. Revize Národních radiologických standardů navrhovaná SROBF. Dostupný z WWW: f 57. Alberini JL et al. Cancer. 2009; 115(21): Dirisamer A. et al. Eur J Radiol. 2010;73(2): Machtens S. et al. World J Urol Aug;25(4): Epub 2007 Jul Piccardo A et al. Biomed Res Int. 2014;2014: Beheshti M et al. J Nucl Med Jun;54(6): Mertens K et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging Nov;37(11): PIcchio M et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging (2013) 40 (Suppl 1):S1 S4 64. Picchio M et al. Radiother Oncol. 2010;96:347 50

20 6. Zkratky: CEA Analýza nákladové efektivity EBM Evidence Based Medicine Medicína založená na důkazech NICE the National Institute for Health and Clinical Ecellence instituce pro posuzování zdravotnických technologií pro Velkou Británii NSCLC Nemalobuněčný karcinom plic PET/CT diagnostická zobrazovací metoda spojující vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní tomografií. Získané obrazy obsahují jak poměrně podrobnou informaci o anatomické stavbě, tak i informaci o metabolické aktivitě tkání. RCP The Royal College of Physicians Královská lékařská společnost RCR The Royal College of Radiologists Královská společnost radiologů SROBF Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP SUV semikvantitativní ukazatel utilizace 18F FDG. Vyjadřuje poměr mezi lokální objemovou aktivitou radiofarmaka a průměrnou objemovou aktivitou radiofarmaka v těle před jakoukoliv ekrecí. 18FDG PET tomogra icka zobrazovacı technika, ktera vyuz ı va analog gluko zy znac eny 18F (18 luorodeoygluko za) k zobrazenı relativnı ho obratu gluko zy v ru zny ch tka nıćh. 18FCH PET/CT tomografická zobrazovací technika, ktera vyuz ı va analog cholıńu znac eny 18F ((18)F fluoromethyldimethyl 2 hydroyethyl ammonium).

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH

ROČ NÍK 2003. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ROČ NÍK 2003 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Indikační kritéria pro zobrazovací metody - upravený český překlad dokumentu

Více

číslo 3 Listopad 2012

číslo 3 Listopad 2012 číslo 3 Listopad 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Nádory centrálního nervového systému u dětí

Nádory centrálního nervového systému u dětí 52 Nádory centrálního nervového systému u dětí MUDr. Zdeněk Pavelka, MUDr. Karel Zitterbart Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Nádory CNS jsou nejpočetnějšími solidními nádory dětí a představují

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068

Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN 1214-5068

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Mgr.Irena Vlčková KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE ŠKOLITEL: prof.phdr.marek Blatný,

Více

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA

ADC SANATORIUM gynekologická klinika VÝROČNÍ ZPRÁVA ADC SANATORIUM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ADC SANATORIUM OBSAH: 1. Stručná historie zařízení. 2 1.1. Plány dalšího rozvoje..4 1.2. Pracovníci Sanatoria... 4 1.3. Prostorové vybavení...7 1.4. Prováděné výkony..

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

Somatuline bulletin. číslo 3

Somatuline bulletin. číslo 3 Somatuline bulletin číslo 3 Září 2010 Somatuline bulletin Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Beatrix Bencsíková Klinika komplexní onkologické

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více