1. Uríme, které ionty souvisí s analytem a které ne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Uríme, které ionty souvisí s analytem a které ne"

Transkript

1

2 1. Uríme, které ionty souvisí s analytem a které ne 2. Uríme molární hmotnost - hledáme molekulární ion M +, adukty (M+H) +, (M+Na) +, (M+HCOO) - nebo deprotonované molekuly (M-H) -, píp. vícenásobn nabité ionty 3. Odhadneme prvky, které jsou pítomny: inspekce izotopového klastru, aplikace dusíkového pravidla 4. Uríme elementární složení na základ mení pesné hmotnosti 5. Porovnáme spektrum s knihovnou, pokusíme se najít alespo podobná spektra 6. ešíme fragmentaci (vyžaduje znalost fragmentaních mechanism a empirických pravidel)

3 "#$% & &'(%)& %)& $#!

4 #*+ #*+''&# klastrové ionty rozpouštdel neistoty v rozpouštdlech neistoty v systému z pedchozích nástik bleeding kolony neistoty z nádobí neistoty ve vzorku klastry ACN v APCI spektru

5 #*+ #*+''&# O OH Ftaláty: - zmkovadla z plast m/z 149, 279, 301, O Polyethylenglykoly: - z plast pravidelné píkyve spektru vzdálené 44 u oplach laboratorních latexových rukavic

6 + *+!"#$%&'( )#"#&'

7 #&%, klastry, fragmenty, adukty iont matrice v nízké oblasti spektra, velmi intenzivní. Spektra se proto mí až od ~ m/z 500. MALDI ionty z matrice analyt

8 -! $%$)( &

9 $%$)( & identifikace molekulového iontu, pípadn molekulového aduktu I. Elektronová ionizace M + e - M e - Molekulový ion (M + ) je radikál kation. Jeho m/z odpovídá monoizotopické hmotnosti analytu Identifikace molekulového iontu ve spektru 1. ve spektru nemusí být pítomen 2. pokud je pítomen, musí mít nejvyšší m/z ve spektru 3. je to ion s lichým potem elektron (OE + ) 4. poskytuje logické neutrální ztráty

10 $%$)( & I. Elektronová ionizace dekan Mw 142 M + 1-dekanol Mw 158

11 $%$)( & II. Mkké ionizaní techniky (ESI, APCI, MALDI) molekulární adukty ([M+H] +, [M+Na] + ) nebo deprotonované molekuly ([M-H] - ) Molekulový adukt je ion se sudým potem elektron a nemusí být nejvyšším iontem ve spektru. vícenásobn nabité ionty molekulární adukty multimery (dimery, trimery..)

12 $%$)( & II. Mkké ionizaní techniky (ESI, APCI, MALDI) molekulovou hmotnost urujeme na základ pítomnosti adukt, dimer, nebo vícenásobn nabitých iont M+1 M+1 M+23 (M+2)/2 2M+1 M+39 Výpoet adukt, multimer, vícenásobn nabitých iont Kalkulátor EIC I:\MISC\MS\DOWNLOAD\

13 $%$)( & [M+Na] Sacharóza C 12 H 22 O 11 ; M mi =342.1 [M+Na-H 2 O] [M+K]

14 $%$)( &. /01) 01)()# Urení potu náboj iontu Poet náboj lze zjistit ze vzdálenosti mezi píky v izotopovém klastru.

15 &*&/ 12C Hexahelicen 13C C 26 H 16, [M] +

16 &*&/ Karboran C 2 B 10 H 12, [M-H] -

17 2! ) 3)$%$

18 *)( $# Izotopické klastry naznaují pítomnost nkterých prvk v molekule (nap. Cl, Br, kovy). Poítaové programy umožují spoítat složení klastru ze zadaného sumárního vzorce a porovnat ho s experimentem. MR/IsoClus.html

19 ,%) )()&+$ Dusíkové pravidlo: platí pro organické sloueniny obsahující C, H, N, O, S, P, F, Cl, Br, I. Založeno na faktu, že pouze dusík má lichou vaznost pi sudé nominální hmotnosti (ostatní mají sudou nebo lichou vaznost i hmotnost). lichá hmotnost molekuly = lichý poet dusík sudá hmotnost molekuly = sudý (nulový) poet dusík EI platí pro M + tak, jak je uvedeno Aplikace pravidla na ionty ESI, APCI, MALDI pro molekulové adukty, platí pravidlo opan! NH 2 NH 2 + NH 3 + M=93 m/z 93 m/z 94

20 4! $/$ $ž * * ( &

21 $/$ $ž * * ( & ím pesnji uríme hmotnost iontu, tím více omezíme poet možných struktur, tj. tím spíše dojdeme ke správnému elementárnímu složení P. paclitaxel, C 47 H 51 NO 14, mon. hmotnost Omezení pro výpoet vzorce: C: H: N: 0-10 O: 0-30

22 5! 6$+/)&) )&)/

23 &)# NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library Wiley Registry of Mass Spectral Data NIST 08: 191,436 EI spekter (70 ev) 14,802 MS/MS spekter retenní indexy látek strukturní vzorce 9 th Edition: EI spekter (70 ev) strukturní vzorce0 NIST 05 k dispozici u samoobslužného GC/MS

24 &)# HighChem's spectral library collection MS Libraries for LC-MS/MS and ESI insource CID-MS, University of Freiburg MS/MS spektra > 1000 látek léiva, pírodní látky strukturní vzorce MS/MS spektra ~ 800 látek, léiva

25 :! ;<)3 ;<)3& &

26 =<& %+3$ $8 > 9 ' 8',',!!!9

27 =< > CID fragmentace iont se sudým potem elektron ([M+H] +, [M+Na] +, [M-H] - ) štpení sousední vazby vzhledem k náboji, migrace náboje R-OH + H R-OH 2 + R-OH 2+ R + + H 2 O FRAGMENTACE EE + : vzniká ion se sudým potem elektron (EE + ) a neutrálníástice EE + EE + + M Ionty EE jsou obecn stabilnjší než OE + Spektra jsou jednodušší, poskytují tak mén informací než spektra EI, bývají citlivá na malé zmny ve struktue

28 =< > Odštpení neutrální molekuly závisí na bazicit a stabilit vznikajícího iontu Typické ztráty neutrálních ástic: 17: NH 3 aminy alifatické, aromatické (+) 18: H 2 O kyslíkaté sloueniny, hydroxyderiváty(+/-) 27: HCN - aminy alifatické, aromatické, nitrily arom. (+/-) 28: CO aldehydr, ketony, nitroaromáty (+/-) 32: CH 3 OH methyl estery (+) 42: CH 2 C=O N-acetyl deriváty (+/-) 44: CO 2 karboxylové kyselin, karbamáty (+/-) 80: SO 3 sulfonové kyseliny (+/-) 162: anhydroglukosa glukosidy (+/-) Zakázané neutrální ztráty: 3-14, 21-25, 37-40

29 Paracetamol N-(4-hydroxyfenyl)acetamid ESI+, MS [M+H] + C 8 H 9 NO 2 ; M=151.1 [2M+H] Mass Intensity [2M+Na]

30 Paracetamol N-(4-hydroxyfenyl)acetamid ESI+, MS/MS ; CH 2 =CO [M+H] ; H 2 O

31 Paracetamol N-(4-hydroxyfenyl)acetamid ESI+, MS ; NH 3 18; H 2 O 28; CO

32 Kyselina menthyloxyoctová ESI-, MS/MS ; C 12 H 22 O 3 ; M= ; [M-H] ; CO ; CO 18; H 2 O 195.2

33 Kyselina 2-merkaptonikotinová ESI+, MS/MS C 6 H 5 NO 2 S; M=155.0 [M+H] + 18; H 2 O 156.1

34 Kyselina 2-merkaptonikotinová ESI+, MS TVORBA ADUKT S ROZPOUŠTDLEM V IONTOVÉ PASTI 28; CO +18; H 2 O ; CO

35 Cyklopentafuranol-deriv ESI+, MS/MS C 18 H 26 O 4 ; M=306.2 [M+Na] ; H 2 O 60; CH 3 COOH

36 Cyklopentafuranol-deriv, disil ESI+, MS/MS [M+Na] ; C 30 H 54 O 4 Si 2 ; M= ; CH 3 COOH ; ; H 2 O 18; H 2 O

37 PGF 2α -methylester, dithp ESI+, MS/MS ; ; C 31 H 52 O 7 ; M= ; [M+Na]

38 Triacylglyceroly APCI+, MS/MS 18:1 14:1 16: :1 14: OMoPo C 51 H 92 O 6 ; M= :1 16: ; FA 16:1 14:1 16: ; FA 14:1 282; FA 18:1 17; NH [M+NH 4 ]

39 Triacylglyceroly Urete strukturu triacylglycerolu. APCI+, MS Mol. adukt chybí Jen 1 fragment -> stejné kyseliny Výpoet dvou kyselin ve fragmentu: (zbytek od glycerolu) = 596 = 2 x 298 (19:0) ešení: 19:0, 19:0, 19:0

40 Digalaktosyldiacylglyceroly ESI+, MS/MS DGDG 18:3/16:0 C 49 H 86 O 15 ; M= ; FA 16:0 278 ; FA 18: ; Gal 162; Gal ; Gal [M+Na]

41 Morfin ESI+, MS/MS HO H O + H2C 57 CH3 NH C + C 17 H 19 NO 3 ; M=285.1 OH C + HO O OH CH3 NH + CH ; CO HO O OH [M+H] + HO OH 18; H 2 O 18 57; CH 2 CHNHCH 3 18; H 2 O!"#"$ % &'(() *

42 Pokuste se odhadnout strukturu alkaloidu. ESI+, MS/MS H 3 C O H O + ešení: KODEIN C 18 H 21 NO 3 ; M=299.1 C + H 3 C O O OH CH NH + 3 C + CH 2 + OH 28; CO H 3 C O O OH 32; CH 3 OH 57; CH 2 CHNHCH 3 H 3 C O OH 18; H 2 O 31;. OCH 3 15;CH 3. 18; H 2 O!"#"$ % &'(() *

43 Glykosidy - digitonin Digitonin C 56 H 92 O 29 ESI ionizace tvorba molekulárního aduktu [M+Na] + MS/MS fragmentace odštpování cukerných jednotek jako neutrálníchástic Hexóza: neutrální ztráta 162 u (molekula H 2 O) Pentóza: neutrální ztráta 132 u (molekula H 2 O)

44 Glykosidy - digitonin MS 2 [M+Na] +

45 Glykosidy - digitonin MS 3 MS 3 MS 3

46 =<& $& $&3 3$ $8 >? 9

47 =<?> Pi EI vznikají fragmenty již v MS kroku (nejsou nutné fragmentaní techniky jako CID apod.) FRAGMENTACE OE + I. vzniká ion se sudým potem elektron a radikál OE + EE + + R II. vzniká ion s lichým potem elektron a neutrálníástice OE + OE + + M Spektra jsou bohatá, informan obsažná, mohou být použita jako fingerprint pro tvorbu knihoven spekter Probíhají pouze monomolekulární reakce

48 @ σ)*0# je-li pi ionizaci vyražen elektron ze σ-vazby, dojde k jejímu štpení typická fragmentace pro alkany, pípadn pro F-, Cl-, CN- substituované alkany H 3 C CH 3 dekan

49 @ σ)*0# intenzita fragmentových iont závisí na jejich schpnosti stabilizovat náboj

50 ;<)#)$ )#)$/+& +&/$ štpení vyvolané tendencí elektron tvoit páry lichý elektron je poskytnut na tvorbu nové vazby, štpí se sousední vazba

51 0*#$)(B!

52 +% BAA;< ;<)#)$ )#)$//01 štpení vyvolané pitahováním elektronového páru nábojem

53 =< <#$&3%% #$&3%%.,&$,&$$+ π-elektrony dvojné vazby u cyklických struktur jsou primárním místem ionizace 4-fenylcyklohexen

54 ##)+ ##)+% %. ;## # pesmyk γ-vodíku na nenasycenou skupinu pes 6-lenný kruh. Nové radikálové místo vyvolá α-štpení

55 ##)+ ##)+% %. ;## # Vziklé OE + jsou typické pro adu funních skupin aldehydy, ketony, estery, kyseliny, amidy, karbonáty, fosfonáty apod. # # "

56 &&(&) &)( (& Homologické série v oblasti nízkých m/z mohou podat informace o strukturních prvcích v molekule

57 &&(&# &# podle M.Poláška Škola MS

58 <&( %/$$* */# # Neutrální ztráty musí dávat chemický smysl. Ztráty radikál i neutrálních molekul.

59 *&$%$/&% Intenzita molekulárního iontu souvisí s jeho stabilitou. Podle intenzity lze usuzovat na pítomnost uritých strukturních prvk v molekule.

60 &% EI Fred W. McLafferty and Frantisek Turecek: Interpretation of Mass Spectra. University Science Books (1993). ISBN-10: , ISBN-13: Fulton G. Kitson, Barbara S. Larsen, and Charles N. McEwen: Gas Chromatography and Mass Spectrometry. Academic Press (1996). ISBN-10: , ISBN-13: ESI APCI CI Levsen et al.: Even-electron ions: a systematic study of the neutral species lost in the dissociation of quasi-molecular ions. J. Mass Spectrom. 42, , 2007 Alex. G. Harrison: Chemical Ionization Mass Spectrometry, CRC(1992). ISBN-10: , ISBN-13:

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda

Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii. Miloslav Šanda Zdroje iont používané v hmotnostní spektrometrii Miloslav Šanda Ionizace v MS Hmotnostní spektrometrie je fyzikáln chemická metoda, pi které se provádí separace iont podle jejich hmotnosti a náboje m/z

Více

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 210 215. Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Friedecký D. 1,2, Lemr K. 3 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů

Elektrické vlastnosti. Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Elektrické vlastnosti Základní pojmy Elektrická vodivost Elektrostatické chování polymerů Typy materiálů Látky umístěné v elektrickém poli: transport elektricky nabitých částic, tj. vzniká elektrický proud

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

NOVĚJŠÍ POZNATKY O SANGUINARINU A PŘÍBUZNÝCH ALKALOIDECH*

NOVĚJŠÍ POZNATKY O SANGUINARINU A PŘÍBUZNÝCH ALKALOIDECH* Chem Listy 94, 15-20 (2000) NOVĚJŠÍ POZNATKY O SANGUINARINU A PŘÍBUZNÝCH ALKALOIDECH* JIŘÍ DOSTÁL a JIŘÍ SLAVÍK Biochemicky ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Komenského nam 2, 662 43 Brno

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

Novela názvosloví organické chemie přehled změn

Novela názvosloví organické chemie přehled změn Novela názvosloví organické chemie přehled změn 1. Úvod Přibližně před rokem vyšla názvoslovná příručka Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC 1,2 obsahující řadu změn v pravopise, interpunkci,

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

PRVNÍ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ. (zde píšt mže být vaše firma!)

PRVNÍ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ. (zde píšt mže být vaše firma!) PRVNÍ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2009 íslo 2 (zde píšt mže být vaše firma!) 5. esko-slovenské symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Radek Černý 1,3, Ivo Světlík 1, Michal Fejgl 2,1 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Oddělení dozimetrie, Praha 2 Státní ústav radiační

Více

Trifenylcín a sloučeniny

Trifenylcín a sloučeniny Trifenylcín a sloučeniny další názvy číslo CAS* chemický vzorec * prahová hodnota pro úniky do ovzduší (kg/rok) - do vody (kg/rok) 1 do půdy (kg/rok) 1 prahová hodnota pro přenosy v odpadních vodách (kg/rok)

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c)

Chem. Listy 106, 802 808 (2012) ppm. (c) Chem. Listy 16, 82 88 (212) VÍCE-KVNTOVÁ NMR SPEKTROSKOPIE PEVNÉHO STVU: ZPŮSOB, JK N- HLÉDNOUT DO STRUKTURY NORGNICKÝCH MTERIÁLŮ LIBOR KOBER, MRTIN URBNOVÁ a JIŘÍ BRUS Ústav makromolekulární chemie V

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů

Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Pojetí restaurátorského a konzervátorského zásahu u fotografických materiálů Petra Vávrová Úvod V současnosti se fotografický materiál (negativy, pozitivy, diapozitivy, ušlechtilé tisky, apod.) stává historicky

Více