Znalecký posudek č. 6791/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 6791/140-2013"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 6791/ O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37, Všejany, ul. V Luhu, včetně příslušenství a pozemků, stp.č. 103, pp.č. 308/3, katastrální území Všejany, obec Všejany, okres Mladá Boleslav, kraj Středočeský - dle LV č. 367 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov JUDr. Jan Bohutínský Ječná Trutnov 3 Účel posudku: zjištění obvyklé ceny nemovitosti dle Usnesení ze dne pod č.j. 158 EX 802/13-24 Dle ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle stavu ke dni posudek vypracoval: Jiří Danielis Praţská č.p Trutnov znalec z oboru stavebnictví a stavební ekonomiky Posudek obsahuje 13 stran a 6 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Trutnově,

2 strana č. 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně rodinného domu, včetně pozemků a příslušenství pro účely exekutorského úřadu. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti pana Otakara Kysilky, zmocněného zástupce vlastníka nemovitosti. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN Katastrálního úřadu v Mladé Boleslavi - dálkový přístup, ze dne , výpis z listu vlastnictví č. 367, pozemek č zastavěná plocha, rodinný dům čp m 2, pozemek č. 308/3 - zahrada m 2, - snímek mapy katastru nemovitostí předmětných pozemků, zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz, - darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene č.j. NZ 162/97, N 186/97 - usnesení o vyhotovení znaleckého posudku o ceně nemovitostí povinného, č.j. 158 EX 802/13-24 ze dne prodeje nemovitostí na internetových realitních serverech, - skutečnosti a výměry zjištěné na místě dne , - fotodokumentace pořízená znalcem, - informace a údaje sdělené účastníky místního šetření, - dále nebyly na mé poţádání předloţeny ţádné další doklady, které by měly vliv na ocenění. 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Všejany Katastrální území: Všejany (787108) List vlastnictví číslo: 367 Vlastník: Vodseďálková Miluše (565109/0808) Hrubínova 1459/2, Praţské Předměstí, Hradec Králové Věcné břemeno: Dle sdělení účastníka místního šetření, paní Miluše Krejčíková jiţ zemřela věcné břemeno z roku 1997 zaniklo. 5. Dokumentace a skutečnost Dokumentace nemovitosti nebyla předloţena, objekt je ve špatném stavebně technickém stavu, má špatnou údrţbu. Dle mého odhadu byl postaven jako rodinný dům v roce Dne byl vydán Souhlas s provedením ohlášené stavby pod čj. OStRM.13513/ , dále dne vydán Územní souhlas pod čj. OStRM 19233/2008. Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 strana č Celkový popis nemovitosti Rodinný dům je postavený jako samostatně stojící, klasicky zděný s jedním nadzemním podlaţím, bez podkroví, nepodsklepený, na rovinném terénu, volně přístupný ze zpevněné komunikace, v zástavbě obdobných domů, v zastavěném území obce v místní části Vanovice. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny a vody, má vlastní ţumpu a studnu s uţitkovou vodou (nefunkční). V obci je zavedena kanalizace - moţnost napojení na veřejnou kanalizaci. 7. Obsah posudku a) Hlavní stavby 1) Rodinný dům čp. 37 2) Garáţ b) Pozemky B. Posudek Obecné předpoklady pro stanovení tržní hodnoty Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými republikovými zákony a obecně závaznými předpisy. Objektivní trţní hodnotu definuji jako hodnotu, kterou lze dosáhnout v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi mezi dobrovolně jednajícími kupujícími a prodávajícími, bez zřetele na individuální a jiné zájmy. Za skutečnosti nebo podmínky, které se vyskytnou po datu zpracování tohoto ocenění a za změnu v trţních podmínkách nelze převzít zodpovědnost. Výpočet věcné hodnoty Ocenění nemovitosti je provedeno analogicky podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb. a vyhlášky č. 450/2012 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Mladá Boleslav Počet obyvatel: do obyvatel a) Hlavní stavby a.1) Rodinný dům čp je postavený jako samostatně stojící, klasicky zděný s jedním nadzemním podlaţím, bez podkroví, nepodsklepený, na rovinném terénu, volně přístupný ze zpevněné komunikace, v zástavbě obdobných domů, v zastavěné části obce v místní části Vanovice. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny a vody, má vlastní ţumpu a studnu s uţitkovou vodou (nefunkční). V obci je zavedena kanalizace - moţnost napojení na veřejnou kanalizaci.

4 strana č. 4 Příslušenství nemovitosti tvoří garáţ na stp.č. 103, přístřešek, částečné oplocení, skleník, nádrţ na vodu, studna, přípojky, trvalé porosty. První nadzemní podlaţí je přístupné z úrovně terénu bez zřetelné dispozice - vybourané příčky. Nosné zdivo o tl. 0,6 m, isolace proti zemní vlhkosti vodorovná, v části nedokončená, stropy keramické s filigránovými nosníky v části chybí, podlahy betonové, vnitřní omítky chybí v části hladké štukové, schodiště není. Okna dřevěná špaletová, dveře dřevěné prosklené. Rozvod vody pouze studené. Vytápění není. Elektroinstalace nefunkční. Rozvod plynu není. Ostatní vybavenost není. Objekt má sedlový krov s polovalbami, krytý střešními taškami na latě, s úplnými klempířskými konstrukcemi, včetně parapetů, v části měděné. V střeše předpřipravené otvory pro okna, bez osazení oken. Bleskosvod na objektu není. Fasáda hrubá vápenná - poškozená, s obkladem soklu keramickým obkladem - poškozen. Stavebně technický stav objektu špatný, údrţba špatná. Objekt byl postaven a zkolaudován, dle svědectví účastníků místního šetření a dle mého odhadu, v roce stáří stavby 100 let. Pouţité konstrukce a materiály tomuto údaji odpovídají. Před lety ( ) byly realizovány stavební práce k dnešnímu dni jiţ doţilé (betonové podlahy, veškeré rozvody elektřiny, vody a kanalizace, stříkané omítky a fasáda). Před dvěma lety (2011) byly započaty stavební úpravy spočívající v obnově krytiny, klempířských prvků a části hydroizolace, vybourání příček (nyní není zjevná dispozice) a částečné vestavbě stropu. Objekt není uţíván, ani není uţívání schopný. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům: typ A Konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená Typ střechy: se sklonitou střechou Podkroví: nemá podkroví Podlaží: s jedním nadzemním podlaţím Polohový koeficient: 0,850 Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové Kód standardní klasifikace produkce: domy rodinné jednobytové Koeficient změny ceny stavby: 2,146 Koeficient prodejnosti: 1,749 (Rodinné domy) Podlaží: 1.N.P. Výška: 2,66 m Zastavěná plocha: 22,5 5,2+2,4 4,4 = 127,56 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.N.P. 2,66 (22,5 5,2+2,4 4,4) = 339,31 m 3 Krov (1,45+4,8) (22,5 5,2+3,4 4,4) + 2 1,2 2,4/4 = 826,19 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 165,50 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 1. Základy základové pásy 8,20 % Standardní 2. Zdivo zděné tl. 0,6 m 21,20 % Standardní 3. Stropy s rovným podhledem 7,90 % Standardní 4. Střecha sedlový, umoţňující podkroví 7,30 % Standardní

5 strana č. 5 Název, popis Obj. podíl Hodnocení Podíl 5. Krytina střešní taška 3,40 % Standardní 6. Klempířské konstrukce měděné 0,90 % Nadstandardní 50 % poplastovaný plech Standardní 50 % 7. Vnitřní omítky hladké štukové 5,80 % Standardní 8. Fasádní omítky hrubá vápenná 2,80 % Standardní 9. Vnější obklady keramický obklad 0,50 % Standardní 10. Vnitřní obklady standardní obklad 2,30 % Standardní 11. Schody se standardním povrchem 1,00 % Standardní 12. Dveře dřevěné prosklené 3,20 % Standardní 13. Okna dřevěná špaletová 5,20 % Standardní 14. Podlahy obytných místností standardní povrchy 2,20 % Standardní 15. Podlahy ostatních místností standardní povrchy 1,00 % Standardní 16. Vytápění ústřední 5,20 % Standardní 17. Elektroinstalace třífázová a světelná, poj. automaty 4,30 % Standardní 18. Bleskosvod není 0,60 % Nevyskytuje se 19. Rozvod vody studené i teplé 3,20 % Standardní 20. Zdroj teplé vody bojler 1,90 % Standardní 21. Instalace plynu není 0,50 % Nevyskytuje se 22. Kanalizace vlastní ţumpa 3,10 % Standardní 23. Vybavení kuchyně standardní 0,50 % Standardní 24. Vnitřní vybavení standard 4,10 % Standardní 25. Záchod splachovací 0,30 % Standardní 26. Ostatní standard 3,40 % Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 6. Klempířské konstrukce 0,54 0,90 % 50 % + 0, Bleskosvod 0,54 1,852 0,60 % 0, Instalace plynu 0,54 1,852 0,50 % 0,0050 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9914 Ocenění: Základní jednotková cena: 2 290, Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9914 Polohový koeficient K 5 : 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1460 Základní jednotková cena upravená: = 4 141,27 Kč/m 3 Základní cena upravená: 1 165,50 m ,27 Kč/m 3 = ,56 Kč Určení podílu z ceny pro rozestavěné konstrukce a vybavení: 2. Zdivo 21,20 % / 0,9914 (100 50) % + 10,692 % 3. Stropy 7,90 % / 0,9914 (100 90) % + 0,797 % 7. Vnitřní omítky 5,80 % / 0,9914 (100 20) % + 4,680 % 8. Fasádní omítky 2,80 % / 0,9914 (100 90) % + 0,282 %

6 strana č Vnější obklady 0,50 % / 0,9914 (100 20) % + 0,403 % 10. Vnitřní obklady 2,30 % / 0,9914 (100 0) % + 2,320 % 11. Schody 1,00 % / 0,9914 (100 0) % + 1,009 % 12. Dveře 3,20 % / 0,9914 (100 0) % + 3,228 % 13. Okna 5,20 % / 0,9914 (100 60) % + 2,098 % 14. Podlahy obytných místností 2,20 % / 0,9914 (100 0) % + 2,219 % 15. Podlahy ostatních místností 1,00 % / 0,9914 (100 0) % + 1,009 % 16. Vytápění 5,20 % / 0,9914 (100 0) % + 5,245 % 17. Elektroinstalace 4,30 % / 0,9914 (100 0) % + 4,337 % 19. Rozvod vody 3,20 % / 0,9914 (100 0) % + 3,228 % 20. Zdroj teplé vody 1,90 % / 0,9914 (100 0) % + 1,916 % 22. Kanalizace 3,10 % / 0,9914 (100 60) % + 1,251 % 23. Vybavení kuchyně 0,50 % / 0,9914 (100 0) % + 0,504 % 24. Vnitřní vybavení 4,10 % / 0,9914 (100 0) % + 4,136 % 25. Záchod 0,30 % / 0,9914 (100 0) % + 0,303 % 26. Ostatní 3,40 % / 0,9914 (100 0) % + 3,429 % Podíl rozestavěných konstrukcí na ceně stavby: = 53,086 % Úprava ceny: ,56 Kč 53,086 % ,53 Kč Cena stavby: = ,03 Kč Určení opotřebení odborným odhadem: Stáří: 100 roků Opotřebení: 80,000 % Odpočet opotřebení: ,03 Kč 80,000 % ,62 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,41 Kč Rodinný dům čp. 37 zjištěná cena: ,41 Kč a.2) Garáž 24 je postavená jako zděná přízemní samostatně stojící, v blízkosti rodinného domu čp. 37, v zastavěné části obce, na rovinném terénu, volně přístupná ze zpevněné komunikace přes pozemek č Garáţ není napojena na ţádné veřejné rozvody.

7 strana č. 7 Nosné zdivo o tl. 0,3 m, strop s rovným podhledem, podlaha z betonové mazaniny, vnitřní omítky jednovrstvé vápenné hladké. Okna nejsou, dveře nejsou, vrata ocelová sklopná s dřevěnou výplní. Elektroinstalace ani jiné instalace nejsou. Garáţ má pultovou střechu, krytou střešními taškami na latích, klempířské konstrukce nejsou. Fasáda hrubá vápenná, s obkladem soklu keramickým obkladem. Objekt je v průměrném stavebně technickém stavu - údrţba špatná. Na prvcích dlouhodobé ţivotnosti se neprojevují znaky statického narušení. Dle mého odhadu byla garáţ postavena v roce stáří stavby 40 let. Podlaží: 1.N.P Výška: 2,20 m Zastavěná plocha: 5,65 3,6 = 20,34 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1.N.P 2,20 5,65 3,6 = 44,75 m 3 Určení základní ceny za m 3 dle přílohy č. 18, tabulky č. 1: Kraj: Středočeský Obec: Všejany Počet obyvatel: 620 Indexovaná prům. cena (IPC): 3 173, Kč/m 3 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Poptávka obdobných nemovitostí v daném stavu a místě je výrazně niţší neţ nabídka, garáţ je na vlastním pozemku. Exekuce sráţka v bodě 3. Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu s I. Poptávka výrazně niţší neţ nabídka 0,10 nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) II. Negativní 0,00 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,850 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 4 Obec Všejany má evidováno 620 obyvatel. Předmětná nemovitost se nachází v okrajové, obytné části obce Vanovice. Jedná se o příslušenství RD - garáţ, v lokalitě, která je vhodná pro klidné rodinné bydlení s velkou vzdáleností k infrastruktuře (8,7 km Milovice, 11 km Benátky nad Jizerou) a do správního centra - města Mladá Boleslav - cca 22 km. Dostupnost - prodejna potravin 350 m, zastávka autobusu 400 m, vlaková zastávka 1 km. Obec Všejany má schválený územní plán obce, stavba není v rozporu s územním plánem (bydlení v rodinných domech - venkovské) ani okolní zástavbou. Přístup k nemovitosti je bez závad - přímo z veřejné komunikace p.č. 1007/2 - vlastník obec Všejany. Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce I. Bez většího významu 0,00 2 Poloha nemovitosti II. Na okraji zastavěného území obce 0,00 3 Okolní zástavba a ţiv. prostředí II. Objekty pro bydlení 0,00 4 Obchod, sluţby, kultura v obci II. Pouze obchod se základním sortimentem 0,00 5 Školství a sport I. Ţádná základní škola 0,03 6 Zdravotní zařízení I. Ţádné zdravotnické zařízení 0,03

8 strana č. 8 7 Veřejná doprava II. Omezené dopravní spojení 0,00 8 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 9 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 10 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 Nemovitosti 11 Vlivy neuvedené 11 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 0,940 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 18, tabulka č. 2 viz. popis výše Popis znaku Hodnocení znaku V i 0 Typ stavby II. Svislé konstrukce zděné nebo B ţelezobetonové s plochou střechou nebo krovem neumoţňující zřízení podkroví 1 Druh stavby II. Samostatně stojící 0,00 2 Konstrukce II. Obvod. zdivo nebo stěny tl cm 0,00 3 Technické vybavení I. Bez vybavení 0,05 4 Příslušenství - venk. úpravy II. Bez příslušenství 0,01 5 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 6 Stavebně-technický stav IV. Stavba ve špatném stavu - (předpoklad 0,65 * * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 7 : 0,8 5 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 6): i=1 0,489 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,850 0,940 0,489 = 0,391 Cena upravená (CU = IPC I): 3 173, 0,391 = 1 240,64 Kč/m 3 Určení porovnávací hodnoty (OP CU): 44, ,64 = ,64 Kč Garáž zjištěná cena: ,64 Kč b) Pozemky 28 jsou na rovinném terénu, volně přístupné ze zpevněné komunikace - ulice V Luhu, v zástavbě obdobných domů v zastavěné části obce. Je moţné napojení na veřejné rozvody elektriky, kanalizace a vody. Pozemek č. 308/3 - zahrada tvoří jeden funkční celek se stavebním pozemkem stejného vlastníka. Středem těchto pozemků vede vzduchem elektrické vedení vysokého napětí (ochranné pásmo) - pozemek je znehodnocen. Obec Všejany se nachází 11 km od Benátek nad Jizerou, 22 km od Mladé Boleslavy a 40 km od Černého Mostu v Praze. Obec má evidováno 620 obyvatel. Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 35, Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + (a 1 000) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde a = pro 620 obyvatel v obci.

9 strana č odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Významnost obce z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského + 80 % Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu uţití stavby % Zvýšená úroveň sjednaných cen stavebních pozemků % Úprava celkem: % 4,050 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Ochranné pásmo 5 % 0,950 Koeficient změny cen staveb K i : 2,093 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinný dům) 1,749 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří st , 492, ,34 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Významnost obce z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského + 80 % Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu uţití stavby % Zvýšená úroveň sjednaných cen stavebních pozemků % Úprava celkem: % 4,050 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Ochranné pásmo 5 % 0,950 Koeficient změny cen staveb K i : 2,093 Koeficient prodejnosti K p : (Rodinný dům) 1,749 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zahrada 308/ , 197, ,63 Součet cen všech typů pozemků: = ,97 Kč Pozemky zjištěná cena: ,97 Kč

10 strana č. 10 Věcná hodnota rekapitulace Výsledné ceny (bez koeficientu K p ): a) Hlavní stavby 1)Rodinný dům čp ,41 Kč 2)Garáţ ,64 Kč b) Pozemky ,13 Kč Výsledná cena (bez K p ) činí celkem: ,19 Kč Cena po zaokrouhlení podle -- 46: , Kč Zjištěná cena: Cena slovy: sedmsettisícdvěstědvacet Kč , Kč

11 strana č. 11 Výpočet porovnávací hodnoty Porovnávací hodnota Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Všejany 180, , Dům 4 plus 1 po rekonstrukci se zahradou cca 470 m2. Nemovitost disponuje 3 ložnicemi, prostorným obývacím pokojem spojeným s kuchyní o rozloze 80m2 a příslušenstvím. Celková obytná plocha je cca 180 m2. Podlahy dlažba a dřevo. Jedná se o rekonstruovaný dům v obci Všejany. Nachází se blízko Benátek na Jizerou 8km a Milovic 4km, kde je kompletní občanská vybavenost. Součástí prodeje je kuchyně se spotřebiči /myčka, lednice, trouba, deska/. K domu náleží zahrada a přilehlá budova, která je určená k rekonstrukci - dá se o ni rozšířit obytná plocha domu,popř sloužit na garáž či vytvořit terasu atd. dle fantazie nového majitele. V obci Všejany je vlaková i autobusová zastávka, potraviny, restaurace, MŠ, koupaliště, obecní úřad. Jedná se o příjemné místo pro bydlení i rekreaci obklopené zelení a lesy. Blízko mnoho výletních míst zámek Loučeň, ZOO Chleby,muzeum v Benátkách a další. Po R10 dojezd do Prahy 19 minut. K1 Zdroj ceny - realitní server - stredo.ceskereality.cz 0,90 K2 Velikosti objektu - většího rozsahu 1,10 K3 Poloha - stejná lokalita 1,00 K4 Provedení a vybavení - lepšího vybavení 0,80 K5 Celkový stav - lepšího stavu 0,80 K6 Vliv pozemku - menšího rozsahu 1,10 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - 0,90 Čachovice 171, , Rodinný dům v obci Čachovice část Struhy. Dům je dvougenerační. Horní patro se samostatným vchodem s bytovou jednotkou 5+1 je po rekonstrukci. V přízemí je započatá rekonstrukce bytové jednotky 3+1. Nová střecha, plastová okna, rozvody vody a odpadů, elektřina v patře. K domu náleží garáž, kotelna a hospodářská budova. K1 Zdroj ceny - realitní server - hyperreality.cz 0,90 K2 Velikosti objektu - většího rozsahu 1,10 K3 Poloha - mírně horší lokalita 1,05 K4 Provedení a vybavení - lepšího vybavení 0,80 K5 Celkový stav - lepšího stavu 0,90 K6 Vliv pozemku - většího rozsahu 0,90 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - 1,15 Vlkava 132, , Rodinný dům 3+1 k trvalému bydlení či rekreaci v obci Vlkava, okr. Mladá Boleslav. Objekt je napojen na veškeré sítě. Topení na tuhá paliva. Voda obecní + studna. Objekt je nutno rekonstruovat, možno využít půdní vestavbu a rozšíření o další čtyři místnosti. Dům je z 1/3 podsklepen. Součástí této nemovitosti je zahrada s atriem a udírnou, hospodářskými přístavky vhodnými k chovu domácích zvířat. V obci se nachází školka,obchod,motorest, benzínová pumpa. Škola,pošta a zdravotní středisko v obci Čachovice vzdálené 1,5km. Výborná dostupnost do Prahy 35km, Mladé Boleslavi 20km a Nymburka 13km. Obec se nachází v krásném prostředí, lesy,rybník v blízkosti nemovitosti. Nedaleko se nachází zámek Loučeň. K1 Zdroj ceny - realitní server - hyperreality.cz 0,90 K2 Velikosti objektu - obdobného rozsahu 1,00 K3 Poloha - obdobná lokalita 1,00 K4 Provedení a vybavení - lepšího vybavení 0,90 K5 Celkový stav - lepšího stavu 0,90 K6 Vliv pozemku - menšího rozsahu 1,10 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - 1,00

12 strana č. 12 Jizbice 147, , RD 3+1 s možností vybudování dalších třech obytných místností, které se nacházejí v druhé části domu a mají samstatný vchod. Dům je napojen na kanalizaci, vodovod + studnu. Dům vhodný k rekreaci i trvalému bydlení. V bezprostředním okolí lesy. K1 Zdroj ceny - realitní server - hyperreality.cz 0,90 K2 Velikosti objektu - většího rozsahu 1,10 K3 Poloha - obdobná lokalita 1,00 K4 Provedení a vybavení - lepšího vybavení 0,90 K5 Celkový stav - lepšího stavu 0,90 K6 Vliv pozemku - menšího rozsahu 1,10 K7 Úvaha zpracovatele ocenění - 0,90 Variační koeficient před úpravami: 11,69 % Variační koeficient po úpravách: 3,29 % Průměrná cena Kč/m 2 Stanovená jednotková cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 102 m 2 Porovnávací hodnota Kč Zdůvodnění stanovené porovnávací hodnoty Porovnávací hodnotou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nemovitostmi. Jehož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné subjekty, zjistí se obvyklá cena přiměřenými koeficienty prodejnosti na inzerované, nabízené obdobné nemovitosti v oblasti, včetně přiměřených pozemků. Tyto ceny obsahují i pozemky, součásti a příslušenství.

13 strana č. 13 C. Rekapitulace Stanovení tržní hodnoty Obvyklé ceny Vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, negativně ovlivněnou současnou realitní a ekonomickou krizí, jak vyplívá z informací místních realitních kanceláří a mých zkušenosti jako majitele První Krkonošské realitní kanceláře v Trutnově, stanovuji obvyklou cenu ve výši porovnávací hodnoty. Tomuto závěru odpovídá i situace na trhu, kdy nabídka vysoce překračuje poptávku a dále i odpovídající zjištěná hodnota. Obvyklá cena nemovitosti zapsané na LV č. 367 v k.ú. Všejany činí ,- Kč pozn.: Nebyly mnou zjištěny ţádná práva a závazky váznoucí na nemovitosti mimo Omezení vlastnického práva ve Výpisu z katastru nemovitostí. Předpoklad výmazu věcného břemene bytu z důvodu úmrtí paní Miluše Krejčíkové. D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové dne , č.j. 248/76 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 6791/ znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladu. E. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 367 ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Mapa oblasti Fotodokumentace nemovitosti

14 strana č. 14

15 strana č. 15

16 strana č. 16 Snímek katastrální mapy -

17 strana č. 17 Poloha nemovitosti na mapě -

18 strana č. 18 šipka označuje polohu nemovitosti Fotodokumentace

19 strana č. 19

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6766/115-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6766/115-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6766/115-2013 o ceně nemovitosti rodinného domu čp. 211 v k.ú. Svoboda nad Úpou, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně součástí a pozemků Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015

Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 Znalecký posudek č. 774-44 - 2015 o obvyklé ceně nemovitosti - objektu k bydlení č.p. 3 včetně pozemku a příslušenství v k.ú. Plánice, obec Nová Plánice, okres Klatovy Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 174-29/2009

Znalecký posudek č. 174-29/2009 Znalecký posudek č. 174-29/2009 O obvyklé ceně nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných LV 400 v majetku Rajnyšová Eva, bytem Ţantov 1, Nový Bydţov, 503 51, Chlumec nad Cidlinou, budova bydlení Ţantov

Více

Znalecký posudek č. 3865/12

Znalecký posudek č. 3865/12 Znalecký posudek č. 3865/12 O ceně nemovitosti: Byt č.144/3 v čp.144 Seletice s podílem 9911/39519 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 9911/39519 na pozemcích parc.č. st.212 a 194/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

Znalecký posudek č. 2567/23/2012

Znalecký posudek č. 2567/23/2012 Znalecký posudek č. 2567/23/2012 O ceně rodinného domku č.p.73 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.73 a 64/38 v k.ú.dřínov, obec Dřínov, okres Mělník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A O ceně rodinného domu č.p.227 s pozemkem parc.č. 1582 v k.ú.jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

Znalecký posudek č. 3789/12

Znalecký posudek č. 3789/12 Znalecký posudek č. 3789/12 O ceně nemovitosti: Garáž na pozemku parc. st.3066 v Nymburce, včetně pozemku parc.č. st.3066 kú. Nymburk obec Nymburk kraj Středočeský okres Nymburk Objednatel posudku: Účel

Více

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST:

NÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: 1 Znalecký posudek číslo 036/05/10 VH C OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 1673 Adresa nemovitosti: kraj: Ústecký, obec: Ústí nad Labem, Fibichova 1673, 400 01 Exekuce Čj. : 025 Ex 1032/05-44

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7063/97-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7063/97-2015 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7063/97-2015 o ceně nemovitosti stavební parcely čk. 35 se stavbou rodinného domu čp. 167, včetně součástí a příslušenství, dále pp. čk. 559, zapsané v LV č. 1521 v k.ú. Sezimovo

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

Znalecký posudek č. 4241-76/2013

Znalecký posudek č. 4241-76/2013 Znalecký posudek č. 4241-76/2013 O ceně nemovitosti v obci Jílové k.ú. Sněžník č.p. 123, okres Děčín. Objednatel posudku: Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 IČ: 00007064 DIČ: CZ 00007064 vystavil: Ing. Šedivá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6429/89-2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6429/89-2011 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6429/89-2011 nemovitosti rodinného domu čp. 134 v k.ú. Studnice u Jívky, obec Jívka, okres Trutnov, včetně součástí a pozemků Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov Trutnov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 13/03/69 O ceně nemovitosti - objektu č.p. 29 - zem. used, příslušející k části obce Rozseč, na pozemku p.č. St. 13, včetně pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4180/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. St. 65 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic Adresa nemovitosti: Sedlec

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

Znalecký posudek č. 333-98/2010

Znalecký posudek č. 333-98/2010 Znalecký posudek č. 333-98/2010 č.j. 025 EX 19480/08 O obvyklé ceně nemovitostí objektu bydlení č.p. 104 včetně příslušenství na St. 112 a pozemku na St. 112 o ploše 202 m 2, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3530-353/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3530-353/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3530-353/2013 O ceně rodinného domu v Praze Ďáblicích, Kučerové č.p.137/14, včetně příslušenství a pozemků p.č.690, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 319 m 2 a p.č.691, zahrada,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6922/88-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6922/88-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6922/88-2014 o ceně nemovitosti stavební parcely čk. 720 se stavbou rodinného domu čp. 612, dále stp. čk. 953 se stavbou garáže, pp. čk. 330/6, včetně součástí a příslušenství,

Více

Znalecký posudek číslo 3639 309/07

Znalecký posudek číslo 3639 309/07 Znalecký posudek číslo 3639 309/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 15 B Í L O V E C katastrální území: Lubojaty bývalý okres: Nový Jičín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více