ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 289/4, 289/5, 292/1, 292/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ TATENICE, OBCI TATENICE, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Praha 8 č.j. Účel znaleckého posudku: 163/2015-D stanovení obvyklé ceny výše uvedených nemovitostí pro potřeby dražebníka Oceněno ke dni : Pohled západní Pohled JV Haly výroby Znalecký posudek obsahuje 18 stran textu (+ 12 stran příloh samostatně). Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. Ve Svitavách Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

2 Fotodokumentace: Rodinný dům č.p. 157/1 Byt 4+1 s přísl. pohled dvorní 1. NP - byt 4 + kk s přísl. pokoj pokoj ložnice jídelna kuchyně Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

3 koupelna chodba Byt 3 + kk s přísl. obývací pokoj kuchyňský kout WC koupelna Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

4 2.NP podkroví pokoj pokoj 2. koupelna koupelna Výrobní haly, vlevo zděná hala přistavěná ke stodole, vpravo hala z dřevěné konstrukce- bez č.p. /čev na st.p.č. 157/5 pohled západní - výroba pohled JZ Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

5 přístavba dílny původní stodola - dílna zděná dílna v bývalé stodole sociální zázemí + šatny - Unimo buňky Definice obvyklé ceny Ocenění je provedeno "cenou obvyklou" ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

6 A. NÁLEZ 1. Základní informace Název předmětu ocenění: Adresa předmětu ocenění: Kraj: Okres: Obec: Katastrální území: Počet obyvatel: Stavební parcela č. 157/1, jejíž součástí je rodinný dům čp. 61, stavební parcela č. 157/5, jejíž součástí je budova výroby bez č.p./čev, pozemkové parcely p.č. 289/4, 289/5, 292/1, 292/2 s příslušenstvím Tatenice Pardubický Ústí nad Orlicí Tatenice Tatenice stagnace 2. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne Vlastnické a evidenční údaje Vlastník LV 302 Marie Jursová, č.p. 61, Tatenice Stručný popis nemovitosti a místopisné údaje Předmětem ocenění je geometricky oddělená část bývalé velké zemědělské usedlosti s částí obytnou se dvěma byty na stavební parcele p.č. 157/1 - zastavěné ploše vícepodlažním rodinným domem koncovým řadovým, s půdorysem přibližně ve tvaru L, s byty 4 + kk s přísl. v 1.NP, s bytem 3 + kk s přísl. ve dvou nadzemních podlažích, s výrobními halami bez čp. na st. p.č. 157/5 - jedná se o původní stodolu přistavěnou k části obytné ze strany západní, s přístavbou ke stodole ze strany západní a dále přístavbu výrobní haly k 1.výrobní hale ze strany jižní - výrobních prostor. Oceňované nemovitosti jsou umístěné v katastrálním území Tatenice, na severozápadním okraji obce Tatenice, po pravé straně cca 400 m od místní komunikace z Lubníka do Tatenic, Oceněny jsou pozemky st. 157/1, st.p.č. 157/5, p.č. 289/4, 289/5, 292/1,292/2. Oceněny jsou pozemky v celkové výměře 2897 m2. Původní stavba usedlosti byla postavena v roce Nemovitost je napojena na přípojky: vodovodní, elektro, kanalizace do jímky. Obec Tatenice leží administrativně v okrese Ústí nad Orlicí a náleží pod Pardubický kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Lanškroun. Obec Tatenice se rozkládá asi 27 km jihovýchodně od Ústí nad Orlicí a 9 km jihovýchodně od Lanškrouna. Vybavenost obce odpovídá obcím s počtem obvyatel do cca 1000 je zde Obecní úřad, pošta, MŠ, ZŠ, sportovní hriště, ordinace praktického lékaře a stomatologa. Obec je plynofikována, je zde veden veřejný vodovod. Doprava v obci je zajištěna autobusovou dopravou, nejbližší železniční zastávka je v místě Obec má schválený územní plán. Předmět ocenění se nachází na severozápadním okraji obce. Nemovitosti nejsou umístěny v inundačním pásmu. Poloha je vhodnou pro bydlení v klidné části obce. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

7 Nezajištěný přístup : Přístup byl a je realizován ze strany západní po zpevněné komunikaci p.č. 2648/1 ve vlastnictví Obce Tatenice, po nezpevněné cestě p.č ve vlastnictví Obce Tatenice, dále po p.č. 291/1, 1180/4, 291/2 - ve vlastnictví SJM Urban Zdeněk, Urbanová Hana - není zajištěn přístup, nebylo zřízeno věcné břemeno služebnosti přechodu a přejezdu pro vlastníka oceňované nemovitosti. Přístup ze strany východní není možný - p.č (ZE), vlastníky Petr Špirka, - viz příloha SJM Hromádko Pavel a Agnieszka Zřízené věcné břemeno chůze a jízdy LV odd. B - po části st.p.č. 163/4 v rozsahu vymezeném geometrickým plánem č. zak /2004 neřeší přístup do oceňované nemovitosti. Mezi stavební parcelou st.p.č. 163/4 omezenou věcným břemenem a oceňovanou pozemkovou parcelou p.č. 292/1 je umístěna pozemková parcela p.č. 292/5 ve vlastnictví SJM Kalandra Jan a Kalandrová Marie, která není omezena věcným břemenem viz příloha. Podklady pro ocenění: 1. Základní podklady výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Tatenice list vlastnictví č.302 ze dne Situační podklady kopie katastrální mapy předmětného území platná pro k.ú. Tatenice - dálkovým přístupem mapa oblasti 3. Doklady o nabytí smlouva darovací ze dne nebyla předložena dohoda o vypořádání SJM ze dne nebyla předložena 4. Ostatní podklady nebyly předloženy Zjištěné právní závady: Rizika: Ostatní finanční / právní omezení - viz LV 302, oddíl C, nejsou zohledněna v odhadnuté obvyklé ceně Zástavní právo smluvní Schváleno oddlužení Nařízení předběžného opatření Metody zjištění hodnoty Ocenění nemovitosti je prováděno pro účel aukce - rychlý prodej. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno jak v zahraniční, tak v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

8 Stručná charakteristika těchto metod: - metoda nákladového ohodnocení (věcná) Jedná se v podstatě o stanovení nákladů na pořízení v současných cenách a určení opotřebení přiměřeného stáří a skutečnému stavu (časová cena, vystihující reálný, technický stav v čase hodnocení). - metoda výnosová (příjmová) Vyjadřuje schopnost nemovitosti vytvářet výnos (příjem). Dosahovaný výnos je charakteristikou užitkovosti. - metoda srovnávací (tržní, statistická) V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno prodaných porovnatelných nemovitostí. Pro stanovení obvyklé ceny bude upřednostněna porovnávací metoda. Rodinné domy v Tatenicích nejsou běžně pronajímané. Výnosová hodnota není stanovena, neboť náklady spojené s provozem nemovitosti převyšují výnos ve výši obvyklého nájemného. Obsah odhadu 1.1. Ocenění nákladovou metodou Rodinný dům se dvěma byty čp Provozní objekt zděné dílny na st. p.č.157/ Provozní objekt dílny z dřevěné konstrukce na st. p.č. 157/ Sociální zařízení na p.č. 292/ Ocenění pozemků 1.3. Ocenění porovnávací metodou 1.4. Ocenění výnosovou metodou B. STANOVENÍ NÁKLADOVÉ CENY Předmětem ocenění je geometricky oddělení část zemědělské usedlosti se dvěma byty a bývalou stodolou s přistavěnou dílnou - výrobní prostory dřevovýroby se sociálním zázemím. Výrobní činnost byla zastavena. 1) Rodinný dům čp. 61 na st. p.č. 157/1 - část obytná Rodinný dům byl postaven jako budova vícepodlažní v roce 1870, v části podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, se šikmou střechou s volným půdním prostorem, v roce 2005 byly do střešního prostoru vestavěny obytné místnosti nového bytu. Rodinný dům obsahuje dva byty - starší 4 + kk s přísl. umístěný v 1.nadzemním podlažím, nový byt 3 + kk s přísl. z roku 2005, který je umístěn ve dvou nadzemních podlažích. Rodinný dům je osazen v mírně svažitém terénu, jeho půdorys je přibližně ve tvaru L. Poslední modernizace bytu 4 + kk s přísl. byla provedena v roce 2005, byt 3 + kk s přísl. byl stavebně upraven v roce Poslední opravy charakteru rekonstrukce byly provedeny v letech minulého století. Přístup do rodinného domu je ze strany západní Budova byla postavena jako zděná, ze zdiva kamenného, cihelného, stropy jsou položeny polospalné, v podkroví sádrokartonové podhledy. Střecha je z krovu dřevěného vázaného, krytina je položena z osinkocementových vln. Ostatní popis konstrukcí a vybavení je níže. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

9 Byt 4 + kk s přísl. je standardně vybaven, je užíván trvale, nebyly zjištěny závady.. Byt 3 + kk s přísl. je vybaven ve vyšším standardu, má dvě koupelny, stavebně upravené podkroví je přístupné z dřevěného schodiště. Vytápění bytů je společné - ÚT s kotlem na pevná paliva, vchod do bytů je samostatný. Konstrukce Popis Základy kamenné, betonové Zdivo kamenné, zděné cihelné, smíšené cm Stropy klenby, polospalné, sádrokartonové podhledy Střecha krov dřevěný, vázaný Krytina osinkocementová Klempířské konstrukce pozinkovaný plech Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky, břízolit Vnější obklady kamenný sokl Vnitřní obklady běžné keramické obklady Schody dřevěné Dveře masiv, rámové Okna dřevěná špaletová,zdvojená,plastová Podlahy obytných místností vlysy, keramická dlažba, plovoucí Podlahy ostatních místností betony Vytápění ústřední topení na pevná paliva Elektroinstalace světelná, zás. 400 V Bleskosvod Rozvod vody studená i teplá voda, Zdroj teplé vody bojler 2* Instalace plynu Kanalizace plastové potrubí Vybavení kuchyně kuchyňská linka 2*, elektrický sporák 2 Vnitřní vybavení sprchový kout, umyvadlo, vana, sprchový kout, umyvadlo Záchod 3 * WC Ostatní 2*digestoř Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.PP 53,95 m 2 20,00 m 2 1.NP 229,45 m 2 183,05 m 2 2.NP 52,50 m 2 56,98 m 2 Dispozice: Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1.PP sklep 40,00 m 2 0,50 20,00m 2 1.PP - celkem 40,00 m 2 20,00 m 2 1.NP byt 4 + kk chodba 9,55 m 2 1,00 9,55m 2 spíž 3,00 m 2 1,00 3,00m 2 jídelna 20,60 m 2 1,00 20,60m 2 kuchyň 19,75 m 2 1,00 19,75m 2 pokoj 25,20 m 2 1,00 25,20m 2 pokoj 19,93 m 2 1,00 19,93m 2 pokoj 12,12 m 2 1,00 12,12m 2 Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

10 byt 3 + kk koupelna 9,00 m 2 1,00 9,00m 2 WC 1,20 m 2 1,00 1,20m 2 WC 1,12 m 2 1,00 1,12m 2 chodba 9,50 m 2 1,00 9,50m 2 koupelna 6,00 m 2 1,00 6,00m 2 pokoj s kuchyňským koutem 38,60 m 2 1,00 38,60m 2 terasa 14,96 m 2 0,50 7,48m 2 1.NP - celkem 190,53 m 2 183,05 m 2 2.NP byt 3 + chodba 5,34 m 2 1,00 5,34m 2 kk pokoj 16,23 m 2 1,00 16,23m 2 pokoj 21,92 m 2 1,00 21,92m 2 šatna 3,25 m 2 1,00 3,25m 2 koupelna 5,07 m 2 1,00 5,07m 2 schodiště 5,17 m 2 1,00 5,17m 2 2.NP - celkem 56,98 m 2 56,98 m 2 Výpočet nákladové ceny: Zastavěná plocha [m 2 ] 229 Obestavěný prostor [m 3 ] 1 514,94 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 145 Další životnost roků 50 Opotřebení % 45,00 Věcná hodnota (VH) Kč Provozní objekt zděné dílny na st. p.č.157/5 Bývalá stodola, budova zděná, se stropy dřevěnými s podhledem, s dřevěným vázaným krovem s půdním prostorem, byla zvětšena o přístavbu ve směru západním - budova zděná s jedním nadzemním podlažím, střechou nízkou sedlovou z dřevěných vazníků - stáří neurčeno. V původní budově je vestavěna dílna, kotelna. Stáří : odhadem 100 let Technický stav dobrý, bez závad, vybavení ve standardu požadovaném, pro výrobu,.. Konstrukce, vybavení Popis Základy vč. zemních prací betonové pasy Svislé konstrukce zděné tl. 45 cm a více Stropy podhled Krov, střecha dřevěný vázaný, dřevěný sbíjený Krytiny střech osinkocementová Klempířské konstrukce pozinkovaný plech Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky Úprava vnějších povrchů keramické obklady Vnitřní obklady Schody Dveře náplňové Vrata dřevěná,kovová Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

11 Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienická vybavení Výtahy Ostatní dřevěná špaletová teracová dlažba světelná třífázová Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.NP 244,55 m 2 199,07 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1.NP výrobní hala 143,81 m 2 1,00 143,81m 2 výrobní hala 43,80 m 2 1,00 43,80m 2 kotelna 11,46 m 2 1,00 11,46m 2 1.NP - celkem 199,07 m 2 199,07 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (13,80*7, ,70*7,30)*(3,30) = 807,02 m 3 střešní prostor 13,80*7,30*3,5/2+19,70*7,30*2,00/2 = 320,11 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 1 127,12 m 3 Zastavěná plocha [m 2 ] 245 Obestavěný prostor [m 3 ] 1 127,12 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 100 Další životnost roků 50 Opotřebení % 50 Věcná hodnota (VH) Kč Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

12 1.13. Provozní objekt dílny z dřevěné konstrukce na st. p.č. 157/5 Budova přistavěná k původní stodole ze strany jižní, z dřevěné konstrukce, obíjená, se střechou z dřevěných vazníků, s podhledem. Je postavena jako hala jednolodní, nevytápěná. Stáří : odhadem 15 let Technický stav: ke dni ocenění zjištěné zvýšené opotřebení podlah, stropních podhledů, části obvodového pláště. Konstrukce, vybavení Základy vč. zemních prací Svislé konstrukce Stropy Krov, střecha Krytiny střech Klempířské konstrukce Úprava vnitřních povrchů Úprava vnějších povrchů Vnitřní obklady Schody Dveře Vrata Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienická vybavení Výtahy Ostatní Popis betonové patky izolované dřevěné, obíjené podhled dřevěný sbíjený osinkocementová pozinkovaný plech nátěr, obklad nátěr dřevěná střešní prkna palubky světelná třífázová Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.NP 201,00 m 2 195,00 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha 1.NP výrobní hala 195,00 m 2 1,00 195,00m 2 1.NP - celkem 195,00 m 2 195,00 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (6,70*30,00)*(4,30) = 864,30 m 3 střešní prostor 6,70 * 30,00 * 0,60/2 = 60,30 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 924,60 m 3 Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

13 Zastavěná plocha [m 2 ] 201 Obestavěný prostor [m 3 ] 924,60 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 15 Další životnost roků 10 Opotřebení % 50 Věcná hodnota (VH) Kč Sociální zařízení na p.č. 292/2 Postaven z unimobuněk, popis viz níže. Je bez vlivu na obvyklou cenu, ve zhoršeném technickém stavu, stáří odhaduji na 14 let. Konstrukce Základy vč. zemních prací Svislé konstrukce Stropy Krov, střecha Krytiny střech Klempířské konstrukce Úprava vnitřních povrchů Úprava vnějších povrchů Vnitřní obklady keramické Schody Dveře Vrata Okna Povrchy podlah Vytápění Elektroinstalace Bleskosvod Vnitřní vodovod Vnitřní kanalizace Vnitřní plynovod Ohřev teplé vody Vybavení kuchyní Vnitřní hygienické vyb. Výtahy Ostatní Instalační pref. jádra Popis chybí unimobuňky unimobuňky plochá plechová pozinkovaná dřevěný obklad běžné obklady hladké plné dveře dřevěná zdvojená okna PVC přímotopy světelná plastové trubky plastové potrubí bojler vana, umyvadlo, WC Seznam podlaží Název podlaží Zastavěná plocha Užitná plocha podlaží 1.NP 36,72 m 2 27,00 m 2 Výčet místností Název podlaží Název místnosti Podlahová plocha Koeficient Užitná plocha Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

14 1.NP WC, sprchy, šatna 27,00 m 2 1,00 27,00m 2 1.NP - celkem 27,00 m 2 27,00 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor 1.NP (7,20*5,10)*(3,00+0,90/2) = 126,68 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 126,68 m 3 Zastavěná plocha [m 2 ] 37 Obestavěný prostor [m 3 ] 126,68 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 14 Další životnost roků 0 Opotřebení % 100,00 Věcná hodnota (VH) Kč 0 Věcná hodnota budov celkem: , 00 Kč 3) VÝPOČET OBVYKLÉ CENY POZEMKŮ Základní popis oceňovaných pozemků Předmětem ocenění jsou stavební pozemky umístěné na severozápadním okraji kraji obce Tatenice, obvyklá cena pozemků byla stanovena na základě obchodovaných cen pozemků v obci a ve srovnatelných obcích polohou, počtem obyvatel a vybavením. Ceny pozemků pro výstavbu rodinných domů jsou v rozmezí Kč/m 2. Zde odhaduji obvyklou cenu pozemků po vyhodnocení polohy, výměry, stupně zainvestování a přístupu ve výši 80 Kč/m 2 Vlastnický podíl Celková cena Druh pozemku Parcela č. Výměra Jednotková cena m 2 Kč/m 2 pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st. 157/ / zastavěná plocha a nádvoří st. 157/ / zahrada 289/ / zahrada 289/ / zahrada 292/ / zahrada 292/ / Celková výměra pozemků: Hodnota pozemků celkem: VĚCNÁ HODNOTA CELKEM: ,00 Kč Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

15 C. STANOVENÍ VÝNOSOVÉ HODNOTY NEMOVITOSTI Výnosová hodnota nebyla stanovena, náklady související s provozem nemovitostí jsou vyšší než výnos. D. POROVNÁVACÍ METODA Jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Technické parametry oceňovaného rodinného domu: Výměra pozemků: m2 Užitné plochy: 681 m2 V příkladech prodejů uvádím obchodované rodinné domy v regionu. Lokalita Započitat elná plocha Pozemek Dispozice Požadovaná cena Jednotková cena Koeficien t celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K c Kč/m 2 Pomezí 1 100, Byt 4 + 1, , skladovací prostory - stodoly, chlévy Rodinný dům, Velká zemědělská usedlost s bytem s přísl., vytápění lokální na pevná paliva, bez kanalizace, nižší standard vybavení, užívána jen k rekreaci, vybavení koupelny u konce životnosti, suché WC, část hospodářských budov u konce životnosti. Poloha více lukrativnější satelit Poličky. Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - lukrativnější - satelit Poličky - koeficient 0,90; Velikost objektu - větší započitatelná plocha - koeficient 1,20; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,30; Celkový stav - vyšší opotřebení - koeficient 1,30; Vliv pozemku - větší výměra - koeficient 0,95; Úvaha zpracovatele ocenění - větší hospodářské prostory - koeficient 1,05; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - lukrativnější - satelit Poličky; Velikost objektu - větší započitatelná plocha; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - vyšší opotřebení; Vliv pozemku - větší výměra; Úvaha zpracovatele ocenění - větší hospodářské prostory; Radkov 535, Byty 3 + 1, 3+1, hospodářské , Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

16 prostory Rodinný dům, Velká zemědělská usedlosti obsahující dva byty vel. 3+1 s přísl. a 3+1 bez přísl.. Původní stavba byla postavena cca v roce 1900, v roce 1969 byla provedena částečná rekonstrukce a modernizace, byla vyměněna střešní krytina, opraveny vnější povrchy, byl přestavěn byt vel. 3+1 s přísl. z bývalého výměnku, byly vyzděny nově příčky tvořící dispozici, vyměněny stropy, okna a dveře, provedeny nové rozvody instalací. Byla nově vybavena koupelna s WC. V bytě 3+1 bez příslušenství byla v roce 1969 vyměněna okna, dveře, proveden nový strop nad kuchyní. V posledních cca 15 letech bylo vyměněno vybavení kuchyně v bytě bez příslušenství, koupelna a WC v bytě v levé části budovy, údržba je nedostatečná, všechny místnosti nejsou užívané a vytápěné, přestože lokální vytápění elektrické je instalováno. Technický stav konstrukcí s dlouhodobou životností je dobrý, vybavení převážně standardní, pouze v jednom bytě je funkční vybavení kuchyně kuchyňskou linkou, sporákem.zvýšená vlhkost obvodových stěn v cca 5%. Neprováděna údržba, nutná výměna některých vybavení Příslušenstvím jsou stodola, chlévy - nadstandardní svými výměrami Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - méně lukrativní - koeficient 1,10; Velikost objektu - menší výměra užitných ploch - koeficient 0,95; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,15; Celkový stav - vyšší opotřebení - koeficient 1,15; Vliv pozemku - větší výměra pozemků - koeficient 0,85; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn. - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - srovnatelná; Velikost objektu - menší výměra užitných ploch; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - vyšší opotřebení; Vliv pozemku - větší výměra pozemků; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn.; Kamenná Horka 550, Byt s , přísl., hospodářské prostory Rodinný dům, Bývalá zemědělská usedlost v Kamenné Horce, s bytem vel. 3+1 s přísl., dům z r. 1830, poslední stavební úpravy byly provedeny v roce 1983, celková rekonstrukce nebyla provedena, byla vyměněna střešní krytina v 60 letech min stolení., obytná část je stavbou část. podsklepenou, s jedním nadzemním podlažím a stavebně upraveným podkrovím, OP obytné části, 1330 m3, vytápění ÚT na PP, standardní vybavení, k obytné části jsou přistavěny, hospodářské stavby - stodola a dva chlévy Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - srovnatelná - koeficient 1,00; Velikost objektu - menší užitná plocha - koeficient 1,00; Provedení a vybavení - nižší standadrd vybavení - koeficient 1,10; Celkový stav - vyšší opotřebení - koeficient 1,10; Vliv pozemku - srovnatelný - koeficient 1,00; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn. - koeficient 1,00; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - srovnatelná; Velikost objektu - menší užitná plocha; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - vyšší opotřebení; Vliv pozemku - srovnatelný; Úvaha zpracovatele ocenění - bez pozn.; Horní Čermná 350, Byt 3 + 1, 5+1 s přísl., dílna , Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

17 Rodinný dům, Geometricky oddělená pravá část bývalé zemědělské usedlosti postavené v roce 1904, byla kompletně přestavěna, v roce 1962 byla rekonstruována jihozápadní část budovy s jedním nadzemním podlažím, v roce 1992 bylo nadstavěno 2.NP, dosud bez fasádní omítky, v roce 1978 byla přistavěna budova se dvěma nadzemními podlažími - hlavní část rodinného domu se střechou šikmou. V roce 2002 byl modernizován byt v 2.NP - je standardně vybavený, lze užívat. Ke dni ocenění je byt v 1.NP v rekonstrukci. Nelze užívat. Ke dni ocenění není budova cca půl roku užívána. Hodnocení: Redukce pramene ceny - prodej - koeficient 1,00; Lokalita - lukrativnější - koeficient 0,95; Velikost objektu - menší užitkové plochy - koeficient 0,70; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení - koeficient 1,10; Celkový stav - vyšší opotřebení - koeficient 1,05; Vliv pozemku - menší výměra - koeficient 0,90; Úvaha zpracovatele ocenění - menší výměra podlahových ploch - koeficient 1,05; Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - prodej; Lokalita - lukrativnější; Velikost objektu - menší užitkové plochy; Provedení a vybavení - nižší standard vybavení; Celkový stav - vyšší opotřebení; Vliv pozemku - menší výměra; Úvaha zpracovatele ocenění - menší výměra podlahových ploch; Variační koeficient před úpravami: 55,59 % Variační koeficient po úpravách: 22,80 % Započitatelná plocha 681,10 m 2 Minimální jednotková cena: 1 720Kč/m 2 Minimální cena: Kč Průměrná jednotková cena: Kč/m 2 Průměrná cena: Kč Maximální jednotková cena: Kč/m 2 Maximální cena: Kč Stanovená jednotková cena: Kč/m 2 Porovnávací hodnota: , Kč Komentář ke stanovení ceny obvyklé. Obvyklá cena byla stanovena porovnávací metodou. V příkladech prodejů uvádím obchodované nemovitosti, srovnatelné svým charakterem, tj. bývalé zemědělské usedlosti s nadstandardními prostory hospodářskými a obytnou částí. Po vyhodnocení prodejů a porovnání s oceňovanou nemovitostí odhaduji obvyklou cenu ve výši Kč. Výhody oceňované nemovitosti: Byty 4 + kk s přísl., 3 + kk s přísl. se samostatnými vchody v levé a pravé části rodinného domu - části obytné Možnost kombinace bydlení a živnostenské provozovny Nejsou potřebné opravy bytů, jejich vybavení je standardní Nevýhody oceňované nemovitosti: Není zajištěn přístup Společné vytápění bytů Přístup po z části nezpevněné cestě Zhoršený technický stav dílny přistavěné ze strany jižní - dřevěná konstrukce obíjená. Přístup: Ke dni ocenění není zajištěn přístup k oceňovaným nemovitostem. Vhledem k tomu, že se jedná o p.č. 291/1, 1180/4, 291/2 - ve vlastnictví SJM Urban Zdeněk, Urbanová Hana, které jsou přístupovými k jejich pozemkům, odhaduji na základě obvyklých cen za pronájem srovnatelných pozemků cenu věcného Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

18 břemene služebnosti zajištění přístupu pro vlastníka oceňovaných nemovitostí. Výměra pozemků p.č. 291/1, 1180/4, 291/2: 221 m2 Obvyklé nájemné pro podnikatelskou činnost z ceny pozemku: 5% * 80 Kč/m2 Cena služebnosti: 80 Kč//m2 * 221 m2 * 0,05 = 884 Kč Na dobu neurčitou: * 10 Ocenění věcného břemene ,00 Kč, po zaokr Kč. Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

19 REKAPITULACE: 1. Nákladová cena : ,00 Kč 2. Obvyklá cena stanovená porovnávací metodou : ,00 Kč Výsledná obvyklá cena byla stanovena porovnávací metodou, po odpočtu výdajů spojených se zajištěním přístupu cca Kč byla výsledná obvyklá cena odhadnuta ve výši: Slovy: Jedenmilionpětsettřicettisíckorunčeských ,00 Kč Pozn: v obvyklé ceně nebyla zohledněna omezení na nemovitosti váznoucí v odd. C LV 302. Ve Svitavách Ing. Jana Vítková Nám. Míru Svitavy znalec z oboru Ekonomika odv. ceny a odhady se specializací oceňování podniků a nemovitostí ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu ze dne č.j. Spr.3136/99 pro základní obor Ekonomika - odv. ceny a odhady se specializací oceňování podniků a nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 3224/051/15 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /15. Ing. Jana Vítková Nám. Míru Svitavy Ing. Jana Vítková, nám. Míru 50, Svitavy, tel ,

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3145/067/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 367/4 VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 367,368,369,370 NA ST. P.Č. 1968, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 6510/414740 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 231, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA K BYDLENÍ čp.28, STAVEBNÍ PARCELY Č. 233/1 BEZ STAVBY, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 5022,5023,5025,5026,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 KONSTRUKCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 KONSTRUKCÍCH A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZNALECKÝ POSUDEK č. 3151/073/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 1777/8 VE VÍCEBYTOVÉM DOMĚ č.p. 1777, 1778, 1779 NA STAVEBNÍ PARCELE P.Č. 2258 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SVITAVY- PŘEDMĚSTÍ, OBCI

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 876/106/2010/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 146 Adresa nemovitosti: Vinařská 146, 407 01 Jílové Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1452/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 1748/56 zapsaná na listu vlastnictví č. 12014, vymezená v budově č.p. 1748, zapsané na LV č. 11853, stojící na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3117/4/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Loděnice 156 / 156, PSČ 67175 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2576/49/2011 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1814/28 Adresa nemovitosti: Oty Synka 1814/6, Ostrava - Poruba Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město,

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561

IČ: 72987898 telefon: 513033035 e-mail: DIČ: CZ7862305561 Znalecký posudek stanovení obvyklé ceny nemovitosti číslo 2851-016/2014OC 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka č. 318/2, 1+1 s přísl. v 1.NP bud. č.p. 318 včetně spoluvl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2758-72/15 o ceně pozemku st.p.č. 46, rodinného domu č.p. 52 ležící na st.p.č. 46, pozemek p.č. 61 + 62 v kú Bohušov, obec Bohušov, okr. Bruntál a budova na pozemku st.p.č. 46.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-33/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Byt č. 1408/4 v bytovém domě č.p. 1406, 1407, 1408 na pozemku p.č. 1024 včetně id. podílu 713/12996 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3050/79/2014 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Deštné 62 / 62, 74755 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3039/68/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka - byt Ludvíka Podéště 1856 / 38, 708 00 Ostrava - Poruba Kraj Moravskoslezský, okres

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Znalecký posudek č. 220-2650/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1233/1,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

Posudek číslo 3898-018/2014

Posudek číslo 3898-018/2014 Posudek číslo 3898-018/2014 Odhadce: Ing. Vladimír Novák Lomená 1758/32, 415 01 Teplice, 602 349 589 Datum objednání: Datum místního šetření: 29. 8. 2014 Místní šetření proběhlo za účasti: mojí V. Nováka,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 690/125/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 690/125/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 52 na pozemku č. parc. St. 50/1 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 50/1, k.ú. Tálín, obec Tálín, zapsáno na LV č. 372 u Katastrálního

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/20 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 603/17 Adresa nemovitosti: Na Burse 603, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá

Více

Znalecký posudek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - soudní exekutor JUDr. Taťána Macková Máchova 58 563 01 Lanškroun EX 230/02

Znalecký posudek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad v Ústí nad Orlicí - soudní exekutor JUDr. Taťána Macková Máchova 58 563 01 Lanškroun EX 230/02 Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1630/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 575/19 zapsaná na listu vlastnictví č. 3128, vymezená v budově č.p. 574, 575, zapsané na LV č. 2468, stojící na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1619/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 496/11 zapsaná na listu vlastnictví č. 860, vymezená v budově č.p. 495 a 496, zapsané na LV č. 775, stojící na parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro dražbu. Ocenění je provedeno dle zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku, 2 odst.1 zákona. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2755-69/15 o ceně pozemku st.p.č. 240, rodinného domu č.p. 156 ležící na st.p.č. 240, pozemek p.č. 180/8, 1812 v kú a obec Čaková, okr. Bruntál a 2x vedlejší stavby. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na

Více

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s.

1 400 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6227/147 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 113 Na pozemku

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2385-285/2009 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 52, dílna na p.č. St.54/1, p.č. St.53, St.54/1, 7/12, 7/13 a 211/14 Adresa nemovitosti: Karolín 52, 679 02

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2500/120/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 62 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Žďár, k.ú. Žďár u Mnichova Hradiště Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0272-019/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl na bytovém domě č.p. 194 v Nečtinech Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-sever, obec Nečtiny, k.ú. Nečtiny

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 819/289/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 60/3, v budově č.p. 59, 60 na pozemku č. parc. 47, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 59, 60

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2970/2008 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 64 s pozemky p.č. 140 a 141 - ideální 1/2 Adresa nemovitosti: 387 71 Číčenice 64 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Strakonice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

Znalecký posudek č. ZU 128/2015

Znalecký posudek č. ZU 128/2015 KOPPREA znalecký ústav, spol. s r. o. Pro obory stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, zemědělské a vodní), projektování (projektování staveb) a ekonomiky (ceny a odhady nemovitostí, movitých věcí a

Více

Znalecký posudek číslo 2195-10/11

Znalecký posudek číslo 2195-10/11 Znalecký posudek číslo 2195-10/11 O obvyklé ceně bytu číslo 3290/8 bytovém domě číslo popisné 3290 na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 150/3 v katastrálním území Znojmo-Louka, obec Znojmo, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2016 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: OBJEDNATEL : Adresa objednatele: Rodinný

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/6 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 1563 Adresa nemovitosti: Horská 1563, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 12/2016 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek č. 1463/21/11

Znalecký posudek č. 1463/21/11 Znalecký posudek č. 1463/21/11 o ceně obvyklé domu č.p. 11 na pozemku č.parcely st. 11, pozemku parcely č. st. 11, parc. č. 14 (zahrada), 15/1 (trvalý travní porost) 15/2 (ostatní plocha) vše v k.ú. Pilníkov

Více

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI

REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 4196-105/2015 130 EX 1043/15-58/E 1 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, č.2383/17 Adresa nemovitosti: Vodárenská 2383, 272 01 Kladno - Kročehlavy Katastrální údaje:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

2 800 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

2 800 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6396/46 odhad obvyklé ceny nemovitosti dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 6.2 Areál - víceúčelový Stávající Číslo popisné: 108 Na pozemku parc. č.: st.133 Pozemky

Více

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č.

Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. Znalecký posudek číslo S 245/64/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt, Byt č. 159/4 v bytovém domě č. p. 159/5 na pozemku parc. č. 61/4 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 2760 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu stanovení ceny obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti NEMOVITOST: Znalecký posudek č. 1418 4-2015 stanovení obvyklé ceny nemovitosti 6 Rodinný dům, č.p.149, Dolní Újezd Adresa nemovitosti: Dolní Újezd 149, 56961 Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Svitavy,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1833/108/2015/8 NEMOVITOST: Objekt individuální rekreace, č.e. 39 Adresa nemovitosti: Bulovka 39, 464 01 Bulovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více