Plán odpadového hospodářství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán odpadového hospodářství"

Transkript

1 Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, Spálené Příčí ; tel

2 Obsah ÚVOD ) AKTUALIZACE POH ) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ POH ROZTOK ) VYHODNOCENÍ REALIZACE OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ POH ROZTOK ) REALIZAČNÍ PROGRAM POH MĚSTA ROZTOK PRO ROKY Návrh prgramu pr rk Návrh prgramu pr rk Chyba! Zálžka není definvána. PŘÍLOHA Č Seznam cílů a patření POH Rztk

3 ÚVOD Tat zpráva plnění POH je každrčně zpracvávána a předkládána splu s dpručeními dalšíh pstupu rgánům města. V případě, že nebude p dva rky příznivý vývj v plnění cílů POH, může se bec rzhdnut pr razantnější prvádění plánvaných prgramů/činnstí (vyčlenění více zdrjů, rzšíření půsbnsti patření atp.). Pkud v následujícím rce p takvém patření nenastane zlepšení vývje, bec uváží změnu POH rzšířením prgramů/činnstí v rámci POH neb p knzultaci s krajským úřadem změnu cílů POH. 1) AKTUALIZACE POH právněné sby v nakládání s dpady: 1) Technické služby Prvz sběrnéh dvra, mbilní svzy bjemnéh dpadu a dpadů ze zeleně, bsluha sběrných hnízd na ddělený sběr tříděných dpadů 2) Regis Svz kmunálních dpadů (ppelnice i kntejnery), nebezpečné dpady 2 mbilní svzy + ze sběrnéh dvra a svz bippelnic z jedntlivých dmácnstí v bdbí duben listpad 1x za 14 dní 3) Purum Zajišťuje svz nebezpečných dpadů pr Regis, s městem nemá žádnu smluvu 4) Praktik Liberec Zajišťuje zpětný dběr a recyklaci ledniček pr firmu Elektrwin, s městem nemá žádnu smluvu 5) Zpětný dběr elektrsptřebičů ve sběrném dvře Měst má smluvy se splečnstmi Asekl, Elektrwinm a Eklamp 3

4 2) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ POH ROZTOK Ve vyhdncení plnění cílů a patření jsu prti výchzímu stavu z rku 2003 dplněny hdnty neb ppis realizace patření k rku Z rzdílu mezi plánvanými hdntami ukazatelů neb navrhvanými činnstmi a stavem v rce 2008 je navržen pstup činnstí pr realizaci POH Rztk. Tyt činnsti jsu vypíchnuté ve slupci Kmentář/plán činnsti a jsu v závěrečné kapitle zařazeny d realizačníh prgramu. Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce Veřejnst má Infrmace jsu pskytvány v rámci znalsti systému služeb pr dpady. systému Kmunikace s bčany Rztk prbíhá nakládání s frmu: dpady Průběžně Místní časpis Odraz Vývěsky na úřední desce a kntejnervých stáních 2.1 Je pdpřen cíl kraje: Využití kmunálních dpadů činí 50% v rce 2010 a využití všech dpadů činí 55% v rce Je dsažena úrveň separvanéh sběru papíru, skla a plastů na úrvni 55%, 80% a 25% z bsahu ve směsném KO Internetvé stránky města V r byl využíván cca 27,4 % dpadů města, resp. 44,9 % při zapčítání dpadu , který je využíván k rekultivaci pískvny v Libčici nad Vltavu. Pdíl využitých KO činil cca 27,3 %. Oddělený sběr papíru, plastů a skla je na úrvni papír 43 %, plasty 21 % a skl 70 % prpčtvéh mnžství bsaženéh ve směsném KO. Hdnta k rku 2008 Průběžně jsu bčané infrmvání v časpisu Odraz, který je zdarma distribuván d všech dmácnstí, vychází 1x za měsíc. Průzkum infrmvanst veřejnsti nebyl dsud prváděn. V r byl využíván cca 29 % dpadů města, resp. 50,4 % při zapčítání dpadu , který je využíván k rekultivaci pískvny v Libčici nad Vltavu. Pdíl využitých KO činil cca 38 %. Oddělený sběr papíru, plastů a skla je na úrvni papír 61%, plasty 32 % a skl 93 % prpčtvéh mnžství bsaženéh ve směsném KO. Od rku 2004 jsu dděleně shrmažďvány také kmpzitní baly. V r byl sebrán cca 4,9 t nápjvých kartnů. Kmentář/plán činnstí Každrčně prvádět průzkum infrmvansti bčanů službách pr dpadvé hspdářství Pdíl využití KO se zvýšil vlivem nárůstu mnžství separace, a t cca 80 % u papíru, 71 % u skla a 96 % u plastů prti r V r dšl k nárůstu separace prti r u papíru cca 98 t, u skla cca 45 t a u plastů cca 48 t, cž představuje zvýšení mnžství vytřídění těcht slžek 81 %. V r byl dsažen cílvé 4

5 Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce Jsu prvěřeny mžnsti pytlvéh separvanéh sběru v částech zástavby, kde není efektivní nádbvý sběr 3.1 Pdpřit cíl kraje: Zvýšit ddělený sběr nebezpečných slžek KO 2007 Průběžně Mžnst zavedení pytlvéh sběru nebyla prvěřena. Pdíl NO ve směsném KO je dle prpčtu na základě předpkládané skladby směsných KO cca 15,6 tun, tj. cca 0,98 % dpadů města. Oddělený sběr NO je na úrvni cca 15,8 t (včetně elektršrtu), resp. cca 5,3 t (bez elektršrtu). Mnžství sebraných nebezpečných slžek KO činí 2,6 kg/s/rk. Hdnta k rku 2008 Od rku 2004 mají byvatelé města mžnst vyzvednut si pytle na sběr nápjvéh kartnu. Zájem tut službu však není příliš velký a byvatelé upřednstňují nádbvý sběr (ve městě jsu nádby na papír, skl, plasty a nápjvé kartny). Pdíl NO ve směsném KO je dle prpčtu na základě předpkládané skladby směsných KO cca 20,15 tun, tj. cca 0,98 % dpadů města. Oddělený sběr NO je na úrvni cca 6,9 t (bez elektršrtu, který byl předán v rámci zpětnéh dběru). Při zapčtení mnžství elektršrtu předanéh ve zpětném dběru v r. 2008, činil mnžství sebraných nebezpečných slžek KO cca 3,1 kg/s/rk. (Pr výpčet se uvažuje bdbná prdukce těcht dpadů jak v r ) Zpětný dběr v r. 2008: Asekl kg Elektrwin kg (Ecbat) 70 kg Jen zpětný dběr činil téměř 4 kg/byvatel (Asekl+ Elektrwin) Kmentář/plán činnstí úrvně separace papíru, skla a plastů. Měst plní cíl POH kraje, který pžaduje d r dsažení 3 kg dděleně sebraných nebezpečných slžek KO na byvatele a rk. 5

6 Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce 2003 Hdnta k rku 2008 Kmentář/plán činnstí 3.2 Zpětný dběr je plně využit pr snížení nákladů na dpady města 3.3 Je zajištěna recyklace pr stavební dpady 4.1 Je pdpřen cíl kraje: Snížit skládkvání dpadů 20% d rku 2010 v prvnání s rkem Skládkvání BRKO je na úrvni maximálně 112 kg/byv. v r Průběžně Zpětný dběr je prváděn jen částečně v prdejní síti V rce 2003 byl cca 704 t SO využíván na rekultivace V rce 2000 byl ukládán na skládku cca 1320 t dpadu, v rce 2003 cca 1612 t dpadu, cž představuje nárůst skládkvání 18 % V rce 2003 byly skládkvány směsné KO a bjemné dpady včetně bilgicky rzlžitelné slžky v nich bsažené. Pdíl BRKO ve směsném KO a bjemné dpadu činil cca 753 t (cca 124,6 kg/byvatel). Byly uzavřeny smluvy s klektivními systému Asekl, Eklamp a Elektrwin. Beze změny. V r byl na rekultivaci pískvny v Libčici nad Vltavu využit 966 t dpadu , tj. 99,7 % stavebních dpadů města. V rce 2008 byl ukládán na skládku cca 2240 t dpadu, cž představuje nárůst skládkvání prti r cca 70 %. V rce 2008 byly skládkvány směsné KO, dpady z tržišť a bjemné dpady včetně bilgicky rzlžitelné slžky v nich bsažené. Separace bidpadů d bčanů činila 140 tun, z th dle předpkladů mdelu by přibližně 15% sknčil v ppelnicích. Pdíl BRKO ve směsném KO a bjemném dpadu činil dle výpčtvéh mdelu 960 t (cca 130 kg/byvatel). Díky uplatnění zpětnéh dběru elektrdpadu se prti r pdařil v r snížit náklady na dpady města prstředky na dstranění cca 13 t NO. Přestže se v r zvýšil mnžství skládkvaných dpadů města prti r cca 70 %, pdíl sládkvaných dpadů ku celkvému mnžství dpadů se snížil prti r. 2000, a t 5,5 %. Přestže se v r zvýšil mnžství ddělenéh sběru bidpadů a papírů prti r téměř 200 tun, a byl zaveden ddělený sběr bidpadů v části města, nedaří se snížit celkvé mnžství skládkváných BRKO na byvatele. 6

7 Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce 2003 Hdnta k rku 2008 Kmentář/plán činnstí Důvdem je zejména nárůst prdukce směsných KO, dpadů z tržišť a bjemnéh dpadu, a t cca 31%, resp. cca 490 tun, následkem čehž se prti r zvýšil mnžství skládkváných BRKO téměř 12,6 kg/byvatel na sučasnu úrveň 134 kg/byvatel/rk. 5.1 Je zajištěn ddělené nakládání s kmpstvatelný mi dpady d fyzických sb Průběžně Bilgicky rzlžitelné dpady jsu shrmažďvány dděleně prstřednictvím mbilníh sběru (bippelnice) a d kntejneru ve sběrném dvře. Beze změny; servisní firma pr dpady (Regis) nabízí byvatelům ukládání bi d speciálních nádb (cmpstainer). Tut službu v rámci piltníh prgramu v r využíval 533 dmácnstí a byl vyseparván 142,44 t. Svz prbíhal v bdbí duben až listpad ve dvu svzvých dnech 1x za 14 dnů. 533 ks svážených bippelnic v rce 2008 představuje 25 % z celkvéh pčtu všech ppisných čísel ve městě (2.100č.p.). Pr rk 2009 měst pžádal dtaci na nákup 600 ks bippelnic a 100 ks kmpstérů. Činnst viz níže Pstupně rzšiřvat zapjení dmácnstí d ddělenéh sběru bidpadů 7

8 Cíl Termín Výchzí stav v referenčním rce Je 2008 Odpad je využíván k pdprván rekultivaci pískvny v Libčici nad uplatnění Vltavu. stavebních recyklátů Hdnta k rku 2008 Stavební recykláty byly využity např., při výstavbě kanalizace a silnice (výplně a bsypy). Kmentář/plán činnstí 8

9 3) VYHODNOCENÍ REALIZACE OPATŘENÍ K NAPLNĚNÍ CÍLŮ POH ROZTOK Opatření Pstup využívání patření za rk 2008 Dpručení realizace cílů Prgramy infrmační a vzdělávací Místní časpis Odraz, vývěsky na úřední desce a kntejnervých Každrčně prvádět průzkum stáních, internetvé stránky města. Průběžně jsu bčané infrmvansti bčanů službách pr A.1 Infrmační kampaně infrmvání v časpisu Odraz, který je zdarma distribuván dpadvé hspdářství d všech dmácnstí, vychází 1x za měsíc Prgramy pr rzvj infrastruktury B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů Smluvy s klektivními systémy zajišťujícími zpětný dběr (Elektrwin, Eklamp, Asekl) byly uzavřeny. Sběrný dvůr je místem zpětnéh dběru. Měst plní cíl POH kraje, který pžaduje d r dsažení 3 kg dděleně sebraných nebezpečných slžek KO na byvatele a rk. Zpětný dběr v r. 2008: Asekl kg Elektrwin kg (Ecbat) 70 kg B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání všeh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.5 Zajištění pdmínek Oddělený sběr papíru, plastů a skla převyšuje cílvu úrveň stanvenu pr rk Směsné KO, dpady z tržišť a bjemné dpady se skládkují. Využívání KO města je na úrvni cca 38 %, směsný KO, dpady z tržišť a bjemné dpady se skládkují; stavební dpady jsu využívány převážně k rekultivaci pískvny v Libčici nad Vltavu. Smluvy s klektivními systémy zajišťujícími zpětný dběr Využití bjemnéh dpadu krmě separace závisí na případném pskytnutí služeb zařízení na úrvni širší blasti/kraje Využití zbytkvéh kmunálníh dpadu krmě separace závisí na případném pskytnutí služeb zařízení na úrvni širší blasti/kraje 9

10 Opatření Pstup využívání patření za rk 2008 Dpručení realizace cílů pr zpětný dběr výrbků (Elektrwin, Eklamp, Asekl) byly uzavřeny. Sběrný dvůr je místem zpětnéh dběru. B.6 Rzvj separace Přestže rste mnžství shrmážděnéh papíru a bidpadů (20 02 Pstupně rzšiřvat zapjení bidpadů 01), nedaří se vlivem nárůstu prdukce směsných KO, dpadů dmácnstí d ddělenéh sběru z tržišť a bjemnéh dpadu, které jsu skládkvány, snížit pdíl bidpadů skládkvání BRKO. Tt mnžství vrstl prti r cca 12,6 kg na byvatele za rk. 10

11 4) REALIZAČNÍ PROGRAM POH MĚSTA ROZTOK PRO ROKY Návrh prgramu pr rk 2009 a 2010 Navrhvané činnsti Náklady Pznámka Každrčně prvádět Cca 20 tis. Kč při zajištění jak Mžn prvést vlastními průzkum infrmvansti bčanů službách pr dpadvé hspdářství služby silami z běžných prvzních prstředků Pstupně rzšiřvat zapjení dmácnstí d ddělenéh sběru bidpadů Nestanveny, viz pznámka Náklady systému ddělenéh sběru bidpadů by měly být kmpenzvány přínsy ze snížení mnžství směsných KO a bjemných dpadů ukládaných na skládku. Měrné náklady na shrmažďvání a dbyt bidpadů jsu nižší, než na skládkvání dpadů, avšak zárveň d systému svzu přichází nvé dpady ze zahrad, které celkvé náklady na kmunální dpady zvyšují. 11

12 Seznam cílů a patření POH Rztk PŘÍLOHA Č. 1 Cílvá hdnta Cíle Termín Prgram Odpvědnst (indikátr) Předcházení vzniku dpadů, mezvání jejich mnžství a nebezpečných vlastnstí. 1.1 Veřejnst má znalsti systému nakládání s dpady Průběžně A.1 Infrmační kampaň OŽP Nakládání s kmunálními dpady a s dpady z balů a využívání dpadů 2.1 Je pdpřen cíl kraje: Využití kmunálních dpadů činí 50% v rce 2010 a využití všech dpadů činí 55% v rce Je dsažena úrveň separvanéh sběru papíru, skla a plastů na úrvni 55%, 80% a 25% z bsahu ve směsném KO 2.3 Jsu prvěřeny mžnsti pytlvéh separvanéh sběru v částech zástavby, kde není efektivní nádbvý sběr Průběžně A.1 Infrmační kampaň B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.6 Rzvj separace bidpadů A.1 Infrmační kampaň B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů A.1 Infrmační kampaň B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů OŽP Plná infrmvanst bčanů prkázaná pravidelným průzkumem (% pčet dpvědí v průzkumu) 50% materiálvéh využití KO v r. 2010; 55% využití všech dpadů v r (% všech dpadů) 113 t plastů; 295 t papíru a 138 t skla (tuny shrmážděných dpadů) Mžnsti zavedení pytlvéh sběr jsu prvěřeny (indikátr nestanven) 12

13 Cíle Termín Prgram Odpvědnst 3.1 Pdpřit cíl kraje: Zvýšit ddělený sběr nebezpečných slžek KO 3.2 Zpětný dběr je plně využit pr snížení nákladů na dpady města Průběžně Průběžně 3.3 Je zajištěna recyklace pr stavební dpady 2008 A.1 Infrmační kampaň B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.5 Zajištění pdmínek pr zpětný dběr výrbků A.1 Infrmační kampaň B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.5 Zajištění pdmínek pr zpětný dběr výrbků B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu OŽP, Stavební úřad, OSRM Cílvá hdnta (indikátr) V rce 2010 se dděleně shrmažďuje 0,75% NO ze směsných KO (% hmtnsti shrmážděných NO z hmtnsti směsných KO) Občanům města jsu dstupná místa zpětnéh dběru pr všechny vybrané výrbky (indikátr nestanven) % recyklvaných stavebních dpadů (výrční zhdncení) Snižvání pdílu dpadů ukládaných na skládku a pdílu bilgicky rzlžitelné slžky v nich bsažené 4.1 Je pdpřen cíl kraje: Snížit skládkvání dpadů 20% d rku 2010 v prvnání s rkem 2000 Průběžně A.1 Infrmační kampaň B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.6 Rzvj separace bidpadů Skládkvání na byvatele je mezen 20% hmtnsti d rku 2010 ve srvnání s rkem 2000 snížen na 175 kg/byv. (kg skládkvaných dpadů na byvatele) 13

14 Cíle Termín Prgram Odpvědnst 4.2 Skládkvání BRKO je na úrvni maximálně 112 kg/byv. v r Průběžně B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.6 Rzvj separace bidpadů Vytváření integrvanéh systému nakládání s dpady 5.1 Je zajištěn ddělené nakládání s kmpstvatelnými dpady d fyzických sb průběžně 6.2. Je pdprván uplatnění stavebních recyklátů 2008 B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu OŽP, OSRM Cílvá hdnta (indikátr) maximálně 112 kg/byvatele skládkvaných BRKO (kg BRKO skládkvanéh na 1 byvatele) Oddělené nakládání s kmpstvateln ými dpady zajištěn (tuny dděleně shrmážděných kmpst. dpadů) Je pdprván uplatnění stavebních recyklátů (výrční zhdncení) 14

15 Prgram Odpvědnst Činnsti Ptřeba zdrjů Prgramy infrmační a vzdělávací A.1 Infrmační kampaň OŽP 1. Pskytvat infrmace službách systému pr dpady prstřednictvím nvin, internetu, letáků d dmácnstí; 2. Prvádět intenzivní lkální infrmační kampaně při místním zavedení/rzšíření služeb pr dpady (sazení nvých sběrvých nádb); 3. Část infrmační kampaně zaměřit na správné nakládání s bidpady s využitím služeb sběrnéh dvra, mbilních svzů a dmácíh kmpstvání 4. V rámci infrmační kampaně pravidelně infrmvat i mžnstech zpětnéh dběru vybraných výrbků (leje, zářivky, baterie a akumulátry, elektršrt, pneumatiky) a nakládání s dpady s bsahem azbestu a autvraky; 5. Splupracvat s místními neziskvými rganizacemi angažvanými v dpadvém hspdářství frmu pskytvání infrmací a materiálů pr světvu činnst. 6. Zaměření na NO v rámci eklgické výchvy. V rámci běžné agendy města; využití zdrjů jiných rganizací, např. EKOKOMu, pvinných sb; kampaně v lkalitách s intenzifikací ddělenéh sběru cca 30 Kč/byv. na kampaň 15

16 Prgram Odpvědnst Činnsti Ptřeba zdrjů Prgramy pr rzvj infrastruktury B.1 Rzvj ddělenéh sběru nebezpečných dpadů B.2 Rzvj ddělenéh sběru balvých a pdbných dpadů B.3 Zvýšení využití a snížení skládkvání bjemnéh dpadu B.4 Zvýšení využití a snížení skládkvání veškeréh kmunálníh dpadu a stavebníh dpadu, servisní firma Smluvní splupráce s pvinnými sbami na dbytu dděleně shrmážděných/zpětně debraných vybraných výrbků. Zónvání bce pdle kritérií eknmické efektivity ddělenéh sběru papíru, skla, plastů; pstupné dplnění/úpravy systému nádbvéh ddělenéh sběru na úrveň dvzvéh systému v zónách, kde t je eknmicky efektivní. Nabídnut alternativní pstup ddělenéh sběru dmácnstem, kde nádbvý ddělený sběr není efektivní (pytlvý sběr, šklní sběr). Zajistit dbyt a využití cca t bjemnéh dpadu v rámci krajskéh systému pr KO. Minimalizvat zbytkvý bjemný dpad důsledným tříděním využitelných slžek. Zajistit prstřednictvím servisní firmy dbyt cca t směsnéh KO k dtřiďvání a materiálvému využití na výrbu paliva z dpadů a/neb rekultivačních substrátů v rámci služeb stávajících neb buducích zařízení v systému OH kraje k rku V rámci běžné agendy města; využití zdrjů jiných rganizací pr zpětný dběr; kntejnery pr drbné NO - náklady nestanveny Náklady na efektivně umístěné nádby by měly být v dluhdbém hrizntu vyváženy přínsy. 1 pytel 80 litrů cca 2,70 Kč, náklady na svz dle servisní firmy, srvnatelné s nádbvým systémem. Náklady na dbyt bjemných dpadů pdle nabídky právněných sb. Náklady na dbyt směsných KO, bidpadů, stavebních dpadů 16

17 Prgram Odpvědnst Činnsti Ptřeba zdrjů Zajistit využití bidpadu na zařízení bce neb prstřednictvím pdle nabídky právněných sb. servisní firmy. B.5 Zajištění pdmínek pr zpětný dběr výrbků B.6 Rzvj separace bidpadů OŽP, OSRM, TS, servisní firma OŽP, OSRM, TS, vedení města Zajistit pdle eknmických mžnstí dbyt stavebních dpadů k recyklaci, upřednstňvat recyklační plchu v areálu v Suchdle V pdmínkách výběrvých řízení na stavební práce jak dplňkvé kritérium uplatnit využití stavebních recyklátů pr vhdné typy ddávek (lehce zatěžvané plchy, zásypy atp.) Spjit se s pvinnými sbami a vyžádat infrmace; Sledvat plnění pvinnsti zpětnéh dběru u prvzven pvinných sb a dávat pdněty ke zlepšení; Nabídnut sběrný dvůr, případně další zařízení města, jak místa zpětnéh dběru vybraných výrbků (zejména pr "VEEZ"). V návaznsti na zkušensti se sezónními svzy bidpadů dále rzšiřvat svz bidpadů, včetně bidpadů ze směsných KO a stanvit další vhdné lkality pr ddělený sběr bidpadů Náklady na NO by se měly snížit díky zpětnému dběru VEEZ (ledničky, televize); náklady na SD by měly hradit pvinné sby; statní v rámci agendy města Kntejnery dle ceníku servisní firmy 17

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ

PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ 1 PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OH Z POHLEDU MĚST A OBCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OH Zákn č. 185/2001 Sb., dpadech, v platném znění Zákn č. 477/2001 Sb., balech a změně některých záknů, v platném znění -

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 31.8. 2006 v Praze Z á p i s ze zasedání výknnéh výbru ČKA, knanéh dne 31.8. 2006 v Praze Přítmni: Omluveni: Jančálek, Dbeš,Kblížek Jakubek,Kupvá, Vaňura, Matyášvá, Palánvá, Pluhařvá. Jhn, Slavík, Němec (pracvní důvdy) 1.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - aktualizace

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - aktualizace PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - aktualizace Měst Chlumec dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Ústecký Únr 2013 Vypracval:, Průběžná 1940/3, 50003 Hradec Králvé Prvzvna Teplice, Úprkva

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2016/2017 Infrmace k přijímacímu řízení na SŠ pr šk. rk 2016/2017 Přinášíme pdrbné infrmace k přijímacímu řízení žáků 9., 7. a 5. rčníků. Prfesní rientaci v 9. třídách zajišťuje výchvná pradkyně D. Knečná ve splupráci

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Změny v londýnské nízkoemisní zóně

Změny v londýnské nízkoemisní zóně Tiskvá zpráva Březen 2011 Změny v lndýnské nízkemisní zóně Registrujte se d dnešníh dne, abyste prkázali, že splňujete dané nrmy (www.tfl.gv.uk/lezlndn). Od 3. ledna 2012 dchází ke změně v emisních nrmách.

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více