1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11"

Transkript

1

2 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP TVORBA, PŘÍJMY ZFZP ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP SMLUVNÍ POLITIKA VE VZTAHU K PZS ZDRAVOTNÍ POLITIKA REVIZNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ 30 5 OSTATNÍ FONDY ZDRAVOTNÍ SLUŽBY HRAZENÉ Z FONDU PREVENCE PROVOZNÍ FOND MAJETEK POJIŠŤOVNY A INVESTICE SOCIÁLNÍ FOND REZERVNÍ FOND OSTATNÍ ZDAŇOVANÁ ČINNOST SPECIFICKÉ FONDY 61 6 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 61 7 ZÁVĚR 65 1

3 SEZNAM ZKRATEK POUŽÍVANÝCH VE ZDRAVOTNĚ POJISTNÉM PLÁNU BÚ Běžný účet CP Cenné papíry CMÚ Centrum mezistátních úhrad ČR Česká republika DRG Anglická zkratka pr skupiny diagnóz (Diagnsis Related Grup) EHP Evrpský hspdářský prstr EP Evrpský parlament EU Evrpská unie FM Fnd majetku Fprev Fnd prevence FRM Fnd reprdukce majetku HW Hardware (technické vybavení pčítače) IČO Identifikační čísl sby IČP Identifikační čísl prvzvny IČZ Identifikační čísl zařízení IS Infrmační systém IZIP Internetvý přístup ke zdravtním infrmacím pacienta KZ Knečný zůstatek LDN Léčebna dluhdbě nemcných LSPP Lékařská služba první pmci MF Ministerstv financí MPSV Ministerstv práce a sciálních věcí MZ Ministerstv zdravtnictví NRC Nárdní referenční centrum OBZP Osby bez zdanitelných příjmů OLÚ Odbrný léčebný ústav OSL Ošetřvatelská lůžka OSVČ Osby samstatně výdělečně činné OZdČ Ostatní zdaňvaná činnst P90 Prgram 90 PF Prvzní fnd PPNP Přeprava pacientů nedkladné péče PZS Pskytvatel zdravtních služeb RBP Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna RF Rezervní fnd SF Sciální fnd SPC Suhrn údajů přípravku (Summary f Prduct Characteristics) SW Sftware (prgramvé vybavení pčítače) SZP ČR Svaz zdravtních pjišťven České republiky TBC Tuberkulóza TRN Tuberkulózní a respirační nemci VZP ČR Vjenská zdravtní pjišťvna ČR VZP ČR Všebecná zdravtní pjišťvna ČR ZFZP Základní fnd zdravtníh pjištění ZP Zdravtní pjišťvna Zdravtně pjistný plán ZZP Zaměstnanecká zdravtní pjišťvna ZZS Zdravtnická záchranná služba 2

4 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDRAVOTNĚ POJISTNÉHO PLÁNU Zdravtně pjistný plán Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny (dále také Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna, pjišťvna neb RBP ) na rk 2016 kncipuje činnst pjišťvny v předmětném bdbí se záměrem průběžnéh plnění pvinnstí vyplývajících z platných právních předpisů, důslednéh respektvání právněných nárků všech zúčastněných stran v systému veřejnéh zdravtníh pjištění a v nepslední řadě ptimální úrvně servisu zajišťvanéh vlastní klientele. Při tvrbě zdravtně pjistnéh plánu RBP vycházela z ukazatelů predikvaných Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravtnictví s přihlédnutím k pžadavku přispění pjišťvny k dsažení bilanční rvnváhy systému. Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna dluhdbě ve své činnsti velmi pečlivě zvažuje vynakládání finančních prstředků a zachvání finanční stability jak na straně příjmvé, tak výdajvé. K efektivnímu hspdaření s prstředky veřejnéh zdravtníh pjištění přispívá i převážně reginální půsbnst pjišťvny umžňující nejen sbní kntakt s pjištěnci a zaměstnavateli, ale i úzku splupráci s pskytvateli zdravtních služeb a plátci pjistnéh. Reálnst dsažení plánvaných hdnt je pdlžena jednak výchzím stavem dluhdbé hspdářské stability pjišťvny, jednak řadu vnitřních prgramvých patření. V příjmvé blasti se jedná zejména : stabilizaci prtflia pjištěnců, maximální pzrnst blasti kntrly výběru pjistnéh včetně uplatnění veškerých právních mžnstí vymáhání dlužnéh pjistnéh a penále, perativní sledvání kázně plátců pjistnéh prstřednictvím vnitřníh infrmačníh systému, využívání sankčních pravmcí při prušvání záknem stanvených pvinnstí zaměstnavatelů a pjištěnců, vymáhání náhrad škd vznikajících pjišťvně v důsledku úrazů a jinéh pškzení zdraví v suvislsti s prtiprávním jednáním třetích sb, uplatňvání přirážek k pjistnému při pakvaném výskytu pracvních úrazů a nemcí z pvlání ze stejných příčin. Ve výdajvé blasti se jedná zejména : ptimalizaci sítě smluvních pskytvatelů zdravtních služeb respektující ptřeby pjištěnců při zachvání kvality a dstupnsti zdravtní péče, splupráci s statními zdravtními pjišťvnami při stanvení splečných metdických pstupů, důsledné zavádění patření státní správy k dsažení bilanční rvnváhy systému veřejnéh zdravtníh pjištění, využití infrmačníh systému ke kntrle vykazvaných zdravtních výknů, 3

5 zajištění průběžné infrmvansti pskytvatelů zdravtních služeb činnsti a patřeních pjišťvny, zejména v blasti úhrad, nastavení smluvních parametrů pskytvání zdravtních služeb při respektvání jejich místní a časvé dstupnsti, pkračvání v praxi svědčenéh systému peridických jednání se zástupci prfesních sdružení pskytvatelů zdravtních služeb a jiných institucí s cílem diskutvat a vysvětlvat kncepční záměry i perativní krky pjišťvny, důsledné ddržvání termínů úhrad nákladů pskytnutých zdravtních služeb, realizaci nabídky preventivních aktivit zaměřené nejen na pskytvání finančních příspěvků, ale umžňující pjištěncům zapjit se aktivně d péče své zdraví s cílem mtivvat je k prevenci závažných nemcnění rezultující v mezení buducích nákladů, důslednu realizaci patření pr blast vlastní prvzní činnsti s cílem ptimalizace režijních nákladů, zajištění infrmvansti klientů zdravtních službách vykazvaných jejich pskytvateli. ZDROJE ČERPÁNÍ PODKLADŮ Při vlastním zpracvání byl pstupván dle: metdiky zpracvání zdravtně pjistných plánů zdravtních pjišťven na rk 2016, predikce základních makreknmických indikátrů ČR publikvaných na internetvých stránkách MF a zpracvaných MZ, zákna č. 280/1992 Sb., resrtních, brvých, pdnikvých a dalších zdravtních pjišťvnách, v platném znění, zákna č. 592/1992 Sb., pjistném na veřejné zdravtní pjištění, v platném znění, zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů, v platném znění, zákna č. 551/1991 Sb., Všebecné zdravtní pjišťvně České republiky, v platném znění, vyhlášky MF č. 418/2003 Sb., kteru se stanví pdrbnější vymezení kruhu a výše příjmů a výdajů fndů veřejnéh zdravtníh pjištění zdravtních pjišťven, pdmínky jejich tvrby, užití, přípustnsti vzájemných převdů finančních prstředků a hspdaření s nimi, limit nákladů na činnst zdravtních pjišťven krytých ze zdrjů základníh fndu včetně pstupu prpčtu tht limitu, v platném znění, vyhlášky MZ č. 644/2004 Sb., pravidlech hspdaření se zvláštním účtem všebecnéh zdravtníh pjištění, průměrných nákladech a jednacím řádu dzrčíh rgánu, v platném znění, zákna č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákn č. 586/1992 Sb., daních z příjmů, v platném znění, a další suvisející zákny, zákna č. 200/ Sb. ze dne 23. července, kterým se mění zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů, v platném znění, zákn č. 551/1991 Sb., Všebecné zdravtní pjišťvně České republiky, ve znění pzdějších předpisů, zákn 4

6 č. 280/1992 Sb., resrtních, brvých, pdnikvých a dalších zdravtních pjišťvnách, ve znění pzdějších předpisů, a zákn č. 592/1992 Sb., pjistném na veřejné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů, vyhlášky MZ č. 273/ Sb., stanvení hdnt bdu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních mezení pr rk 2016, jiných suvisejících záknů a vyhlášek včetně jejich návrhů ve znění platném pr rk Dále RBP vycházela z dstupných statistických dat, kalkulací a analýz respektujících: vyhlášku č. 244/ Sb., výši všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2014, přepčítacíh keficientu pr úpravu všebecnéh vyměřvacíh základu za rk 2014, redukčních hranic pr stanvení výpčtvéh základu pr rk 2016 a základní výměry důchdu stanvené pr rk 2016 a zvýšení důchdů v rce 2016, nařízení vlády č. 233/ Sb. ze dne 20. srpna, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., minimální mzdě, nejnižších úrvních zaručené mzdy, vymezení ztíženéh pracvníh prstředí a výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracvním prstředí, ve znění pzdějších předpisů, předpkládané finanční pdíly jedntlivých segmentů zdravtní péče v návaznsti na strategii smluvní plitiky pjišťvny, trendy vývje prtflia pjištěnců z hlediska jeh struktury a phybu. 2 OBECNÁ ČÁST SÍDLO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY, STATUTÁRNÍ ORGÁN Obchdní firma: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna Sídl: Slezská Ostrava, Michálkvická 108 IČO: Kód: 213 Statutární rgán: Ing. Lubmír Káňa, ředitel Telefn: Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s. Pužívaná zkratka: RBP Revírní bratrská pkladna byla zřízena v suladu s ustanvením 3 zák. č. 280/1992 Sb. Rzhdnutím MPSV č.j /1993 ze dne Je zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu s mezibrvu půsbnstí a je nsitelem veřejnéh zdravtníh pjištění pr všechny pjištěnce, kteří jsu u ní registrváni. Usnesením vlády ČR č. 427 ze dne byla schválena žádst Revírní bratrské pkladny a Mravské zdravtní pjišťvny pvlení slučení těcht pjišťven. Na jeh základě Ministerstv zdravtnictví vydal dne Rzhdnutí č.j /1996 k pvlení slučení bu subjektů ke dni pd splečným názvem Revírní bratrská pkladna v Ostravě, zaměstnanecká zdravtní pjišťvna se sídlem na Slezské Ostravě, Michálkvická 108, IČO Usnesením Krajskéh bchdníh sudu č.j /1996 z byla Mravská zdravtní pjišťvna se sídlem v Kpřivnici vymazána z bchdníh rejstříku. 5

7 V důsledku změny Statutu RBP schválené Ministerstvem zdravtnictví dne dšl s účinnstí d ke změně bchdníh názvu pjišťvny, který je na základě usnesení Krajskéh sudu v Ostravě, č.j. F 20239/2003 /110 ze dne zapsán A XIV 554 v bchdním rejstříku ve znění: Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna. Žádst zřízení RBP v duchu tradice báňskéh zdravtníh pjišťvnictví pdaly rganizace spjené s hrnicku činnstí, a t: Ostravsk-karvinské dly, a.s. Ostrava, Českmravské dly, a.s. Důl ČSM, Jihmravské lignitvé dly Hdnín, s.p., Důlní průzkum a bezpečnst, a.s. Paskv, Vědeck-výzkumný uhelný ústav, a.s. Ostrava-Radvanice, Ferrum, a.s. Frýdlant nad Ostravicí. Ke dni dšl ke slučení s Mravsku zdravtní pjišťvnu, jejíž zřízení pžádaly: TATRA, a.s. Kpřivnice, Mravskslezská vagónka, a.s. Studénka, MAGNETON, a.s. Krměříž, MASSAG, a.s. Bílvec, Siemens, s.r.. Frenštát. U převážné většiny uvedených žadatelů zřízení pjišťvny se v dané dbě jednal významné zaměstnavatelské subjekty. Vytvřené vzrce vzájemných vztahů jsu, zejména u nejvýznamnějších z těcht subjektů, případně jejich právních nástupců, trvale uplatňvány frmu kperace především v blastech: řešení prblematiky plateb pjistnéh, aplikace servisu RBP jak sučásti sciální plitiky zaměstnavatele, prgramů pdpry zdraví a zdravtní prevence, vytváření příznivých pdmínek pr nabídku služeb pjišťvny zaměstnancům a jejich rdinným příslušníkům. Pkračvání takt pjaté splupráce je jedním ze zásadních záměrů zdravtně pjistnéh plánu. SOUČASNÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PŘEDPOKLÁDANÁ ÚPRAVA TÉTO STRUKTURY V ROCE 2016 Organizační strukturu pjišťvny ve smyslu platnéh statutu tvří ředitelství a expzitury. Pstavení, vnitřní strukturu, činnst a vztahy mezi rganizačními slžkami pjišťvny upravuje rganizační řád. 6

8 Celkvá rganizační struktura pr rk 2016 je členěna d útvaru ředitele s 33 pracvními místy, d útvaru náměstka pr bchd a správu s 96 pracvními místy, včetně expzitur, d útvaru náměstka pr eknmiku s 28 pracvními místy, d útvaru náměstka pr zdravtnictví s 21 pracvními místy a d útvaru náměstka pr infrmatiku s 43 pracvními místy. ŘEDITELSTVÍ RBP Ředitelství RBP kmplexně zajišťuje a řídí prstřednictvím svých dbrných útvarů agendu veřejnéh zdravtníh pjištění. Jeh sídl je v budvě na Michálkvické ul. č. 108 ve Slezské Ostravě. EXPOZITURY Expzitury jednají jménem pjišťvny v rzsahu pravmcí svěřených jim rganizačním řádem, zejména zajišťují kntakt s klienty, pskytvateli zdravtních služeb a plátci pjistnéh. Expzitury nemají právní subjektivitu. Snaha zajištění maximální dstupnsti a kmplexnsti pskytvaných služeb v jedntlivých spádvých blastech vedla k vytvření následující skladby expzitur a jejich jednatelství: Expzitura Ostrava, Nádražní 22 jednatelství Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martínka 7 jednatelství Ostrava-Pruba, 17. listpadu 1790 jednatelství Praha, náměstí W. Churchilla 2 Expzitura Karviná, Masarykv nám. 6 jednatelství Bhumín, náměstí T. G. Masaryka 939 jednatelství Orlvá, Rydultwská 1390 Expzitura Havířv, Svrnsti 2 jednatelství Český Těšín, Kmenskéh sady 1 jednatelství Chmutv, Šklní 5335 jednatelství Mst, Budvatelů 2957 jednatelství Třinec, Jablunkvská 241 jednatelství Ústí nad Labem, Velká Hradební 484/2 Expzitura Frýdek-Místek, U Staré pšty 54 jednatelství Frenštát pd Radhštěm, Ržnvská 241 jednatelství Frýdlant nad Ostravicí, Nádražní 417 Expzitura Hdnín, Masarykv náměstí 393/8 jednatelství Brn, Palác Padwetz, Masarykva 34/413 jednatelství Kyjv, Jungmannva 1310 jednatelství Veselí nad Mravu, Sklvská 671 Expzitura Opava, Hrní náměstí 49 jednatelství Bruntál, Nádražní 994/20 jednatelství Hlučín, ČSA 6A jednatelství Krnv, náměstí Hrdinů 7 jednatelství Vítkv, náměstí J. Zajíce 1 Expzitura Kpřivnice, Záhumenní 1161 jednatelství Bílvec, Bezručva 1 jednatelství Fulnek, Masarykva 396 jednatelství Nvý Jičín, Štefánikva 826 jednatelství Odry, Masarykv náměstí 4 jednatelství Studénka, náměstí Republiky 698 7

9 Expzitura Krměříž, náměstí Míru 3287 jednatelství Bystřice pd Hstýnem, 6. května 74 jednatelství Hlešv, Sušilva 478 jednatelství Kjetín, 6. května 1373 jednatelství Olmuc, Ksmnautů 8 jednatelství Přerv, Kratchvílva 43 Expzitura Valašské Meziříčí, Pspíšilva 11 jednatelství Hranice na Mravě, 28. října 565 jednatelství Ržnv pd Radhštěm, Letenská 1183 jednatelství Vsetín, Dlní náměstí 1356 EXISTUJÍCÍ (ČI PLÁNOVANÉ) DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A JEJICH ZAMĚŘENÍ, NADAČNÍ FONDY A JINÉ ÚČASTI ZP RBP žádnu z předmětných aktivit dsud nerealizvala a ani v rce 2016 neplánuje rzšíření své činnsti tímt směrem. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB ZP VE VZTAHU K PLÁTCŮM POJISTNÉHO, POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A POJIŠTĚNCŮM VZTAH K PLÁTCŮM POJISTNÉHO Ve vztahu k plátcům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění bude Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna v rce 2016 zabezpečvat administrativní, metdický a pradenský servis prstřednictvím vlastní sítě útvarů a pracvišť. Pskytvání služeb plátcům pjistnéh spčívá zejména v pdávání infrmací termínech dvdů pjistnéh, způsbech prvádění plateb a jejich identifikaci a dalších infrmací z blasti předpisů pjistném na veřejné zdravtní pjištění. Kntrlní činnst bude zaměřena zejména na předcházení negativním prjevům nekázně plátců s cílem minimalizvat bjem nedvedenéh pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění. Plnění tht úklu bude výrazně přispívat k upevnění stability hspdářské bilance RBP. Při kntrle plateb pjistnéh d plátců je hlavní důraz kladen na správnst vypčtené výše pjistnéh a včasnst samtnéh dvdu. Zaměstnanci, kteří prvádějí tyt kntrly u plátců, sučasně vedu agendu sb samstatně výdělečně činných a sb bez zdanitelných příjmů, kntrlují placení zálh na pjistné a zpracvávají přehledy příjmech a výdajích. Rzsah úřední dby umžňuje všem plátcům pjistnéh vyřizvat veškeré záležitsti týkající se dvdů pjistnéh, plnění znamvacích pvinnstí a získávání infrmací nabídce služeb pskytvaných pjišťvnu. VZTAH K POSKYTOVATELŮM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB RBP sjednává, aktualizuje a udržuje agendu smluvních vztahů s PZS. V rce 2016 se předpkládá, že bude partnerem vůči PZS. V tmt pčtu je bsažen 162 nvě sjednaných smluvních vztahů, z th ve 101 případech se jedná segmenty ambulantníh typu. Z uvedenéh přehledu je nejpčetnější skupinu kategrie praktických lékařů, stmatlgů a ambulantních specialistů, tj pskytvatelů zdravtních služeb. Z hlediska finanční nárčnsti je dluhdbě nejvýznamnějším segmentem lůžkvá 8

10 zdravtní péče. Sučástí ucelenéh systému pskytvatelů zdravtních služeb je rvněž lázeňská léčebně rehabilitační péče, služby v zdravvnách, přepravní služby, zdravtnická záchranná služba, pskytvatelé dmácích zdravtních služeb, rehabilitačních služeb a labratrní a radidiagnstická pracviště. Specifickými typy PZS jsu lékárny a výdejny zdravtnických prstředků. V rce 2016 bude smluvním partnerem RBP těcht zařízení. RBP bude dbát na t, aby sučástí sjednávání neb rzšiřvání všech smluvních ujednání byla úplná pasprtizace persnálníh a přístrjvéh vybavení PZS v rzsahu, který vyžaduje platný právní řád. Bude pkračvat v realizaci digitalizace veškeré smluvní agendy s PZS, včetně elektrnické pasprtizace v jedntlivých segmentech PZS. Ptřeba digitalizace také vyplynula z nvé záknné pvinnsti zveřejňvat smluvní dkumenty na internetu. V rce 2016 bude pr PZS nadále rzšiřvána elektrnická kmunikace prstřednictvím Prtálu zdravtních pjišťven a infrmačníh systému datvých schránek. RBP tímt způsbem bude dburávat administrativní bariéry a zvyšvat tak rychlst a kvalitu kmunikace s PZS. Významným faktrem elektrnizace jsu finanční úspry jak na straně RBP, tak i na straně PZS. RBP bude v suladu s tradicí garantvat včasné platby úhrad za pskytvané zdravtní služby v rzsahu sjednaných smluvních ujednání. Smluvní pskytvatelé budu způsbu plateb infrmváni prstřednictvím pravidelných zúčtvacích zpráv. VZTAH K POJIŠTĚNCŮM RBP zajišťuje kmplexní služby na ústředí pjišťvny, expziturách a jednatelstvích prstřednictvím svých zaměstnanců, kteří pskytují pjištěncům (pdbně jak plátcům pjistnéh) administrativní, metdický a pradenský servis. Vlastní síť pracvišť RBP vyplývá z ppisu rganizační struktury a je utvářena se záměrem zajistit ptimální dstupnst služeb pjišťvny nejen vlastním, ale i ptenciálním pjištěncům, plátcům pjistnéh a PZS. Tat svědčená strategie bude důsledně uplatňvána i v příštím bdbí. Způsb zajištění služeb pjišťvny je dluhdbě knstantní. Priritní je rientace na udržení jejíh dbréh jména a image jisté a splehlivé instituce. Za účelem pskytvání služeb na c nejvyšší úrvni prvádí pjišťvna pravidelná šklení pracvníků zvláště při každé legislativní změně a sučasně je neustále zdknalván infrmační systém tét velice rzsáhlé blasti tak, aby mhly všechny kategrie pjištěnců získávat ptřebné aktuální infrmace bez časvých prdlev. Nedílnu sučástí pskytvání infrmací pjištěncům na kntaktních místech je i pradenská služba ve všech blastech veřejnéh zdravtníh pjištění včetně zajištění práv vyplývajících z předpisů EU v blasti zdravtní péče. RBP bude pkračvat v rganizvání pravidelných Infrmačních dnů EU na vybraných expziturách s nejvyšší kncentrací pracvníků z statních zemí EU i pravidelné výměně Evrpských průkazů zdravtníh pjištění, u kterých sknčila jejich platnst, a vydávání Evrpských průkazů nvým pjištěncům. 9

11 Mezi další služby, které RBP svým pjištěncům zajišťuje, patří např. pmc při řešení případných sprů s PZS a knzultační služba při rzhdvání pjištěnce frmě léčebné terapie a při výběru PZS. Vzhledem ke stávající legislativě, která mžnsti pskytvání služeb jedntlivými zdravtními pjišťvnami d značné míry nivelizuje, se stává prstrem jejich knkurenceschpnsti právě celkvá úrveň nabízenéh servisu a jeh dstupnsti. Pr širší infrmvání veřejnsti hdlá pjišťvna pkračvat v pravidelném vydávání infrmačních materiálů a ve čtvrtletním vydávání svéh Zpravdaje, které jsu distribuvány na zakladatelské subjekty, PZS a pracviště zajišťující styk s klienty RBP. Za účelem zvýšení dstupnsti pskytvaných infrmací a pradenskéh servisu bude nadále k dispzici Kntaktní centrum pr klienty s inflinku: , na které jsu bezplatně pskytvány infrmace stávajícím i ptencinálním klientům RBP. Pr zajištění kmplexní nabídky zůstane v prvzu nnstp služba pr pjištěnce na telefnní lince: se zajištěním lékařské pradenské služby prstřednictvím erudvaných lékařů. RBP svu činnst prezentuje rvněž na internetvé adrese Na těcht stránkách se každý zájemce může seznámit nejen se základními údaji pjišťvně, její rganizační struktuře, ale zejména s aktuálními infrmacemi pr pjištěnce, zaměstnavatele a PZS. Nedílnu sučásti webvých stránek je mžnst elektrnickéh přístupu pjištěnců k datům vlastním zdraví prstřednictvím nabídky MjeRBP, která pjištěncům pskytuje aktuální infrmace nákladech na pskytnutu péči a předepsané léky, abslvvaných preventivních prhlídkách, zaslaných platbách neb čerpaných příspěvcích za nadstandardní prgramy, a sučasně jim umžňuje jejich kntrlu. Oceňvána je mžnst elektrnickéh pdání přehledů OSVČ. Tat aplikace přitm ve značném rzsahu nabízí služby i zájemcům, kteří nejsu pjištění u RBP. Jedná se například vyhledávání lékařů, případně infrmace lécích a dplatcích za ně. Prstřednictvím MjeRBP lze rvněž realizvat změnu zdravtní pjišťvny neb si uzavřít n-line pjištění léčebných výlh při cestách d zahraničí. Pjišťvna bude i v rce 2016 prezentvat svu činnst prstřednictvím sciálních sítí, zejména pak na svém prfilu v rámci sciální sítě Facebk. V rámci tét prpagace jsu zveřejňvány infrmace akcích pr pjištěnce včetně ftgrafií z akcí již prběhlých. ZÁMĚRY ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Hlavním rzvjvým záměrem je další pdpra elektrnizace (elektrnické spisy a desílání pšty), která je nutná ke zvládnutí přibývajících agend stejným pčtem pracvníků. Ostatní rzvjvé aktivity dpvídají na průběžné změny v systému veřejnéh zdravtníh pjištění. Největší plánvanu investicí je z dluhdbéh phledu vytvření nvéh IS RBP. Tent prces má být dknčen v srpnu rku 2016, nasazení je, s hledem na rční účetní závěrku, 10

12 plánván na Prtže se jedná velmi dluhý časvý úsek, není zatím plánván utlumení investic d sučasnéh systému, i když u každéh pžadavku prbíhá zvážení jeh ptřebnsti. Rzšiřvání a úprava e-aplikací dstupných pr pjištěnce, plátce a pskytvatele zdravtních služeb bude prbíhat dle aktuálních ptřeb a je sučástí rzpčtu na tvrbu a úpravy stávajícíh IS RBP. Zde se předpkládá malý rzsah úprav. 3 POJIŠTĚNCI ZÁMĚRY VÝVOJE STRUKTURY POJIŠTĚNCŮ, STABILIZACE KMENE POJIŠTĚNCŮ Stabilizace prtflia pjištěnců patří mezi základní strategické cíle a pririty činnsti pjišťvny. RBP je připravena tent záměr pdpřit udržením a dalším rzšířením nabídky tradičních služeb rientvaných na ptřeby pracvníků zakladatelských rganizací a jejich rdinných příslušníků a další skupiny pjištěnců jak jsu děti, ženy, seniři neb dárci krve, se zvláštním zaměřením na blast zdravtní prevence a zlepšené zdravtní péče. Předpkladem stability stávající struktury pjištěnců je pr RBP zajištění náležitéh bjemu a kvality zdravtní péče pr své pjištěnce a ptimální úrvně hspdaření s prstředky veřejnéh zdravtníh pjištění. V praxi t znamená, že v důsledku dpvědnéh přístupu k jedntlivým segmentům pskytvatelů zdravtních služeb pjišťvna nepředpkládá ani v rce 2016 žádné závazky p lhůtě splatnsti, cž v knečném důsledku zcela bjektivně pcítí každý pjištěnec. Záměr stabilizace by měla pdpřit i důsledná aplikace prváděcích nařízení EP a Rady (EU) č. 987/2009, 883/2004, nařízení EU č. 1231/2010 v zajištění nárků pjištěnců RBP na zdravtní péči při phybu v rámci zemí EU. RBP zajišťuje pr své klienty různrdu nabídku prduktů pjištění léčebných výlh při cestách a pbytu v zahraničí, které jsu ve splupráci s Česku pjišťvnu, a.s. nabízeny pjištěncům RBP za zvýhdněné sazby. T vše s cílem maximální infrmvansti a chrany pjištěnce při případném čerpání zdravtní péče v zahraničí včetně spluúčasti. Stav pjištěnců je plánván s hledem na vliv nvé legislativy a vliv knkurenčníh prstředí v blastech půsbnsti pjišťvny. RBP si i v blízkém buducnu hdlá zachvat převážně reginální charakter s pstupným rzšiřváním své činnsti zejména na území celé Mravy a Slezska a Ústeckéh kraje. Samzřejmstí je tevřenst všem skupinám pjištěnců. Prt bude jejich struktura nadále víceméně dpvídat demgrafické struktuře byvatelstva České republiky. VĚKOVÁ STRUKTURA POJIŠTĚNCŮ ZP Průměrný pčet pjištěnců v rce 2016 je namdelván pdle stárnutí kmene pjištěnců a jejich průměrné úmrtnsti. 11

13 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN Věkvá skupina Rk 2014 skutečnst Průměrný pčet pjištěnců 1) Rk ček. skut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Celkem 1) ,3 Pznámky k tabulce: 1) Údaje průměrných pčtech pjištěnců celkem v kalendářním rce pdle tabulky č. 1, ř. 2. Rk / ček. skut. Věkvá struktura VĚKOVÁ STRUKTURA POJIŠTĚNCŮ OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST 2016 Interní graf 12

14 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,5 II. Tvrba celkem = zdrje ,9 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1 dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,8 1.1 z th: dhadné plžky k pjistnému pdle 1 dst. 1 písm. c) vyhlášky fndech 5) Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání ± pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky Pjistné fndech z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na veřejné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů, a 1 dst. 1 písm. a) až c) vyhlášky fndech Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech, včetně dhadných plžek 4.1 z th: dhadné plžky 5) , , ,0 5 Náhrady nákladů na zdravtní služby pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,7 6 Úrky získané hspdařením se ZFZP pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,2 7 Ostatní phledávky pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Převd zůstatku ZFZP v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. j) vyhlášky fndech Phledávky za zahraniční pjišťvnu za zdravtní služby pskytnuté v ČR cizím pjištěncům pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech Phledávky za zahraniční pjišťvnu za paušální platbu na cizí pjištěnce pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech 12 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech Bezúplatné plnění určené dárcem pr ZFZP neb pkud nebyl dárcem určen účel bezúplatnéh plnění pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech Snížené neb zrušené pravné plžky k pjistnému, penále, pkutám a přirážkám k pjistnému pdle 1 dst. 1 písm. k) vyhlášky fndech , , ,5 15 Snížené neb zrušené statní pravné plžky pdle 1 dst. 1 písm. l) vyhlášky fndech ,8 16 Pužité, snížené neb zrušené rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1 dst.1 písm. m) vyhlášky fndech 17 Pužité, snížené neb zrušené statní rezervy neuvedené v 1 dst. 4 písm. m), vazba na 1 18 Ostatní dhadné plžky aktivní vztahující se k základnímu fndu neuvedené v 1 dst. 1 písm. c), vazba na 1 dst. 1 písm. ) vyhlášky fndech 19 Mimřádné případy externí 20 Mimřádné převdy mezi fndy III. Čerpání celkem = snížení zdrjů ,5 1 Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Závazky za zdravtní služby včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b), dst. 4 písm. d) a dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek ,9 1.1 z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech ,3 1.2 dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech 5) Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 3 Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,0 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 4) ,2 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 1) ,9 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 2) ,1 13

15 A. 3.4 Mimřádný převd d prvzníh fndu puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech 4 Odpis phledávek pdle 1 dst. 5 vyhlášky fndech , Snížení základníh fndu částky penále, pkut a přirážek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů, pdle 1 dst ,7 vyhlášky fndech 3) Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtních služeb vyúčtvaných zdravtní pjišťvně pskytvateli zdravtních služeb za cizí pjištěnce, včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech Náklady spjené s vedením sbníh účtu pjištěnce v suladu s 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech , , , Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech ,5 11 Tvrba rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1dst. 4 písm. n) vyhlášky fndech 12 Tvrba statních rezerv pdle 1 dst. 4 písm. ) vyhlášky fndech Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Tvrba pravných plžek k pjistnému, penále, pkutám a přirážkám k pjistnému pdle 1 dst. 4 písm. p) vyhlášky fndech Tvrba statních pravných plžek pdle 1 dst. 4 písm. q) neuvedených v 1 dst. 4 písm. p) vyhlášky fndech 15 Mimřádné případy externí 16 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut , ,0 IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,4 B. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,4 II. Příjmy celkem: ,9 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1 dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech ,9 2 3 Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání ± pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky fndech Pjistné z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na veřejné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů, a 1 dst. 1 písm. a) a b) vyhlášky fndech , ,0 4 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,7 5 Náhrady nákladů na zdravtní služby pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,4 6 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,2 7 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech Příjem zůstatku v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. j) vyhlášky fndech Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazené zdravtní služby pskytvatelem zdravtních služeb za cizí pjištěnce Příjem paušální platby za pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech 12 Kladné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech 13 Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Bezúplatné plnění určené dárcem pr ZFZP neb pkud nebyl dárcem určen účel bezúplatnéh plnění pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech 14 Příjem úvěru na psílení ZFZP 15 Příjem návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP 16 Mimřádné případy externí 17 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut , ,9 14

16 B. Základní fnd zdravtníh pjištění (ZFZP) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 1 dst. 7 vyhlášky fndech Rk ček. skut. Rk / ček. skut. III. Výdaje celkem: , Výdaje za zdravtní služby včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b) a dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech z th: výdaje za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech , ,7 3 Příděly d jiných fndů ( ) ,0 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 4) ,7 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech 1) ,9 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 2) , Mimřádný převd d prvzníh fndu puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech Výdaje za pskytnuté zdravtní služby fakturvané tuzemským pskytvatelem zdravtních služeb zdravtní pjišťvně za cizí pjištěnce, včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Výdaje za paušální platby za pjištěnce hrazené zahraničním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Bankvní pplatky za vedení účtu základníh fndu a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech Výdaje spjené s vedením sbníh účtu pjištěnce v suladu s 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech , , , Záprné kursvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech ,5 9 Splátky úvěrů na psílení ZFZP 10 Splátky návratných finančních výpmcí na psílení ZFZP 11 Mimřádné případy externí 12 Mimřádné převdy mezi fndy IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,0 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí C. Specifikace ukazatele B II 1 1 Příjmy z pjistnéh d zaměstnavatelů ,5 2 Příjmy z pjistnéh d sb samstatně výdělečně činných ,1 3 Příjmy z pjistnéh d statních plátců (sb bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejnéh zdravtníh pjištění) 4 Neidentifikvatelné platby d různých typů plátců ,3 5 Sučet řádků C ř. 1 až C ř. 4 = B II ř ,9 Pznámky k tabulce ČÁST I. : 1) Prpčet limitu přídělu pdle 7 vyhlášky fndech je vázán na údaje rzvrhvé základny prpčtené z ddílu B II ZFZP. 2) 3) 4) 5) Pkud zdravtní pjišťvna účtuje úrky, pkuty, penále a přirážky d ZFZP a následně prvádí převd ze ZFZP d fndu prevence, bude k tmut účelu využívat jak ddíl AIII ř. 3.3, tak i ddíl B III ř V případě, že ZP nevykazují hdntu dstranění tvrdstí v přílze č. 7, ddíl A III ř. 6, musí být hdnta dstranění tvrdstí vykázána na tmt řádku. I pkud ZZP účtuje danu plžku tzv. "saldem" na ř. A II.1 ZFZP, vykáže danu hdntu na ř. A III.5 a danu hdntu upraví jedntlivé plžky a mezisučty tak, aby byla zachvána hdnta na KZ na ř. IV. Vzniklý rzdíl prti účetním sestavám se kmentuje pd tut tabulku. Prpčet převdu d RF v ddílu A III v ř. 3.1 se prvádí i v případě, že z důvdu nedstatku finančních prstředků nebude vykázán převd v ddílu B III v ř V řádcích "z th" A.II 1.1, A II 4.1 neb A III 1.2 se zbrazuje stav prúčtvání dhadných plžek ( ), které byly d danéh bdbí převedeny jak sučást pčátečních zůstatků. V účetní závěrce se pak d plžky prmítne hdnta nvě stanvených dhadných plžek (+), ( ). ZFZP 2 Obě tabulky základníh fndu zdravtníh pjištění transparentně dkumentují bilanci sučasnéh i prgresivníh hspdaření RBP. Tabulka typu A zachycuje základní fnd zdravtníh pjištění z hlediska předpisvě účtvaných phledávek a závazků včetně dhadných plžek dle jejich věcnéh a časvéh zařazení definvanéh platnu účetní legislativu, v tabulce typu B jsu ppsány finanční 15

17 tky na účtech základníh fndu zdravtníh pjištění v bance tak, jak budu prbíhat d d sledvanéh rku. Vzhledem k tmu, že perativní řízení zdravtní pjišťvny vychází zejména z aktuálníh stavu, resp. analýzy reálných příjmů a výdajů, je další kmentář k vybraným plžkám zaměřen na údaje v tabulce typu B. Z čekávané skutečnsti hspdaření RBP v rce je zřejmé, že pjišťvna předpkládá uzavření účetníh bdbí rku se záprným saldem příjmů a výdajů k a vykázání zůstatku ZFZP ve výši mil. Kč. Tent bjem představují finanční prstředky depnvané na bankvních účtech ZFZP. Plánvaný vývj nákladů na zdravtní služby v jedntlivých segmentech dpvídá kvantifikaci vlivů, které vyplývají z analýzy dsavadníh i předpkládanéh vývje a dvíjejí se ze sučasnéh stavu pznání. V tmt smyslu bude pjišťvna verifikvat své předpklady s tím, že v rámci prstru danéh platnu právní úpravu a při respektvání individuálních smluvních ujednání bude aplikací kncepčních i perativních patření prvádět systémvu regulaci ve vztahu k plánvaným hdntám. Mechanismus užití prstředků základníh fndu zdravtníh pjištění v případě vyšších příjmů než stanví zdravtně pjistný plán bude vycházet z následujících atributů: racinálníh rzdělení v rámci všech segmentů zdravtních služeb p vyhdncení prstru v příjmvé blasti, priritníh řešení pžadavků na dplatky za zdravtní péči ve vztahu k bjektivizaci dhdnutých smluvních ujednání a regulačních mechanismů, dpvídajícíh navýšení úhrad při změnách bjemu a struktury smluvně pskytvaných zdravtních služeb prti referenčnímu bdbí, bjektivníh psuzvání salda příjmů a výdajů s přihlédnutím k přepčtu na jednh pjištěnce. ZÁKLADNÍ VÝCHOZÍ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁMĚRY VÝVOJE ZFZP V ROCE 2016 Plánvaný pčet pjištěnců k je předpkládán ve výši sb. Plánvané příjmy z výběru pjistnéh v rce 2016 vycházejí z čekávané skutečnsti rku. Základním výchdiskem prpčtu příjmů jsu, vedle dhadu dpadu plánvaných patření známých k datu zpracvání na rk 2016, rvněž vlastní prgnózy a zkušensti z vývje v předchzích bdbích. Prcent nárůstu příjmů na 1 pjištěnce je p přerzdělvání v pjišťvně plánván v prvnání s rkem na základě predikce příjmů rku 2016 dle údajů MZ ve výši +5,7 %, z th příjmy z pjistnéh jsu plánvány s hledem na dsavadní vývj u jedntlivých kategrií plátců. Navýšení pjistnéh u OBZP a zálh u OSVČ má pr pjišťvnu nevýznamný dpad, nebť právě u kategrie OBZP je nejmenší úspěšnst ve výběru pjistnéh. Platba za státem hrazené kategrie pjištěnců se předpkládá p celý rk 2016 ve výši 870 Kč na 1 pjištěnce za měsíc. Plánvané navýšení celkvých nákladů na zdravtní služby v rce 2016 činí v abslutním mezirčním prvnání + 3,9 % a v přepčtu na 1 pjištěnce cca +3,6 %. 16

18 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN K zajištění legislativu definvané výše rezervníh fndu předpkládá RBP v rce 2016 přesun cca 6,5 mil. Kč ze základníh fndu zdravtníh pjištění. Pjišťvna nepředpkládá v průběhu rku 2016 žádné závazky vůči pskytvatelům zdravtních služeb p lhůtě splatnsti. Příděl d fndu suvisejícíh s vlastní činnstí pjišťvny je plánván ve výši 3,07 % z vybranéh pjistnéh p přerzdělvání, náhrad škd, pkut, penále a přirážek k pjistnému a jeh abslutní plánvaná výše pr rk 2016 činí cca 292 mil. Kč. Nvě přízené investice v rce 2016 jsu plánvány ve výši cca 38 mil. Kč. Veškeré investiční akce byly prjednány a schváleny Správní radu RBP s tím, že zdrjem tvrby ptřebných finančních prstředků je krmě dpisů a úrků vytvřených na bankvních účtech FRM rvněž převd z prvzníh fndu ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu prdanéh majetku a příděl z prvzníh fndu schválený SR ve výši 10 mil. Kč. Plánvaný pčet zaměstnanců k činí 221 sb, průměrný přepčtený pčet v rce 2016 pak 219 sb. Pměr průměrnéh pčtu pjištěnců na 1 zaměstnance přitm bude činit 1: RBP nepředpkládá v rce 2016 využití jakýchkliv úvěrvých prstředků. V suladu s platnu legislativu a metdiku zpracvání na rk 2016 vytváří RBP dhadné plžky a pravné plžky. Z prvnání pčátečníh a knečnéh zůstatku ZFZP vyplývá kladné sald příjmů a výdajů za bdbí d d SALDO PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ B. Příjmy ve sledvaném bdbí I. Příjmy celkem: ,9 1 Pjistné z veřejnéh zdravtníh pjištění pdle 1dst. 1 písm. a) vyhlášky fndech ,9 2 3 Peněžní prstředky plynucí z měsíčníh vyúčtvání výsledků přerzdělvání ± pdle 1 dst. 1 písm. b) vyhlášky Pjistné fndech z veř. zdrav. pjištění p přerzdělvání (ř. 1 + ř. 2) pdle 20 a 21a zák. 592/1992 Sb., pjistném na veřejné zdravtní pjištění, ve znění pzdějších předpisů, a 1 dst. 1 písm. a) a b) vyhlášky fndech , ,0 4 Penále, pkuty a přirážky k pjistnému pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,7 5 Náhrady nákladů na zdravtní služby pdle 1 dst. 1 písm. d) vyhlášky fndech ,4 6 Úrky získané hspdařením pdle 1 dst. 2 neb 3 vyhlášky fndech ,2 7 Ostatní příjmy pdle 1 dst. 1 písm. g) vyhlášky fndech Převdy z jiných fndů v suladu s 1 dst. 1 písm. i) vyhlášky fndech 9 10 Příjem d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech za uhrazené zdravtní služby pskytvatelem zdravtních služeb za cizí pjištěnce Příjem paušální platby za pjištěnce d zahraniční pjišťvny pdle 1 dst. 1 písm. f) vyhlášky fndech 11 Kladné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 1 písm. h) vyhlášky fndech 12 Bezúplatné plnění určené dárcem pr ZFZP neb pkud nebyl dárcem určen účel bezúplatnéh plnění pdle 1 dst. 1 písm. e) vyhlášky fndech 13 Mimřádné případy externí 14 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut , ,9 17

19 A. Čerpání ve sledvaném bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. II. Čerpání celkem: ,0 1 Závazky za zdravtní služby včetně krekcí a revizí a úhrad jiným zdravtním pjišťvnám pdle 1 dst. 4 písm. a), dst. 4 písm. b), dst. 4 písm. d) a dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech včetně dhadných plžek , z th: závazky za léčení pjištěnců dané zdravtní pjišťvny v cizině pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech dhadné plžky k závazkům pdle 1 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech vztahující se k 1 dst. 4 písm. a) vyhlášky fndech 2 Úrky z úvěrů pdle 1 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech , Předpis přídělů d jiných fndů ( ) ,0 3.1 v tm: d rezervníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech 1) ,2 3.2 d prvzníh fndu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech ,9 3.3 d fndu prevence pdle 1 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech , Mimřádný převd d prvzníh fndu puze Vjenská zdravtní pjišťvna ČR pdle 1 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech Závazky vyplývající z pskytnutí zdravtních služeb vyúčtvaných zdravtní pjišťvně pskytvateli zdravtních služeb za cizí pjištěnce, včetně výsledků revize pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Závazky vůči zahraniční pjišťvně z titulu paušální platby za pjištěnce pdle 1 dst. 4 písm. c) vyhlášky fndech Bankvní pplatky za vedení účtu ZFZP a další pplatky pdle 1 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech Náklady spjené s vedením sbníh účtu pjištěnce v suladu s 1 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech , , , Záprné kurzvé rzdíly pdle 1 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech ,5 9 Tvrba rezervy na pravmcně nesknčené sudní spry pdle 1 dst. 4 písm. n) vyhlášky fndech 10 Tvrba statních rezerv pdle 1 dst. 4 písm. ) vyhlášky fndech 11 Mimřádné případy externí 12 Mimřádné převdy mezi fndy Sald příjmů a nákladů celkem = B I celkem A II celkem 2) ,5 Pznámky k tabulce ČÁST II. : 1) Zdravtní pjišťvny vykazují v případě, že je rezervní fnd naplňván i finančně. 2) Tabulka bude dplněna kmentářem k dsaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku finančních prstředků na bankvním účtu ZFZP a stavu závazků vůči PZS případně dalším důvdům tht vývje. ZFZP 1 Tabulka zachycuje prvnání příjmů, které pjišťvna předpkládá v bdbí d d a příslušných nákladů věcně a časvě spadajících d tht bdbí. Záprné sald plánvané v rce i v rce 2016 znamená pkrytí nákladů zdravtních služeb a statních nákladů zůstatky vytvřenými na bankvních účtech z předcházejících účetních bdbí. NÁKLADY NA LÉČENÍ CIZINCŮ Náklady zachycené v účetnictví předpkládá pjišťvna ve výši Jejich bližší specifikace je uvedena v následující tabulce: 18

20 Ř. Ukazatel M. j. Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 1 Náklady na léčení cizinců v ČR celkem včetně paušální platby 1) ,8 2 Pčet šetřených cizinců 2) sby ,6 3 Průměrné náklady na 1 šetřenéh cizince Kč ,9 Pznámky k tabulce: 1) Údaje vychází z ddílu A III (ř. 6 + ř. 7) tabulky č. 2. 2) Vyjádřen pčtem výkazů. Léčení cizinců TVORBA, PŘÍJMY ZFZP Celkvé příjmy d d plánuje RBP ve výši Jsu tvřeny především pjistným z veřejnéh zdravtníh pjištění ve výši a předpkládanými prstředky z přerzdělvání připsanými na účet RBP ve výši Ostatní příjmy jsu z penále, pkut a přirážek k pjistnému ve výši , z náhrad škd ve výši a z úrků vzniklých hspdařením se ZFZP ve výši V plžce statní příjmy je uveden dhad pdílu připadajícíh na pjišťvnu z titulu zrušení Zajišťvacíh fndu bez likvidace k ve výši Nepdstatnu příjmvu plžku ZFZP, která je puhým kvalifikvaným dhadem, je bjem čekávaný d zahraničních nsitelů zdravtníh pjištění a získaný za zdravtní služby pskytnuté cizincům v ČR. Z předpisvě účtvanéh pjistnéh d zaměstnavatelů a OBZP tvří dhadná plžka v rce částku a v rce 2016 je tvřena ve výši Na řádku A II.1.2 je uveden sald vzniklé prvnáním s dhadnu plžku z rku strnvanu v rce Tentýž pstup byl uplatněn i v rce. KONTROLA VÝBĚRU POJISTNÉHO, POKUT, PENÁLE A PŘIRÁŽEK K POJISTNÉMU VE VZTAHU K PRÁVŮM A POVINNOSTEM VYPLÝVAJÍCÍM ZE ZÁKONA Č. 592/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Kntrlní činnst v blasti výběru pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění má ve struktuře činnstí RBP své nezastupitelné míst a patří mezi základní pririty. Kntrla plátců pjistnéh vychází ze zásad řízení kntrlní činnsti v příjmvé blasti pjišťvny. Prblematika kntrlní činnsti a výběru pjistnéh je pravidelně prjednávána na pradách vedení RBP i ve Správní a Dzrčí radě RBP. V rce 2016 bude kntrlní činnst plnit důležitu rli při zjišťvání neplatičů zdravtníh pjištění s cílem pdpřit udržení finanční stability zdravtní pjišťvny, která i nadále bude využívat všech záknných prstředků k vymáhání phledávek. Sučasně bude pzrnst věnvána i vymáhání penále. Dále se pjišťvna zaměří na: zkvalitnění kntrlní činnsti u plátců pjistnéh, 19

21 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN zdknalvání prgramvéh vybavení pr prvádění tzv. krespndenční kntrly plátců pjistnéh (přiřazvání hrmadných plateb k avízům, archivace pužitých plateb a avíz, prgramvé vybavení pr vystavvání ptvrzení apd.), vymáhání phledávek prstřednictvím exekucí a daňvých exekucí vůči neplatičům pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění, důslednu aplikaci 241 zákna č. 40/2009 Sb., v platném znění, (využívat mžnst pdávat pdnět Plicii ČR při prušvání záknné pvinnsti nehrazením zdravtníh pjištění), důslednu aplikaci zákna č. 592/1992 Sb., v platném znění, s cílem urychlit mžnst vymáhání phledávek vystavením tzv. výkazu nedplatků, zjišťvání úrvně plnění pvinnstí zaměstnavatelů stanvených v 45 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, v případech pakvanéh zjištění nemcí z pvlání neb pracvních úrazů ze stejných příčin, včetně mžnstí v krajních případech vyměřit přirážku k pjistnému dle 45 dst. 1 téhž zákna, další zdknalvání infrmačníh systému s cílem zefektivnění využívání přehledů platbách pjistnéh (mžnst příméh výpčtu dlužnéh pjistnéh a penále z avíz, tisk dpisů s pžadavkem dlžení chybějících avíz apd.). Stav phledávek p lhůtě splatnsti u plátců pjistnéh výrazně vlivňují neuhrazené platby běžnéh pjistnéh v případech, kdy plátci zaslali přehled platbě pjistnéh, ale platbu neprvedli v termínu. Měsíčně se vytipvaným plátcům pjistnéh zasílají infrmace evidenci nedplatku na pjistném. V rce 2016 bude RBP ke snižvání phledávek využívat metd, které se svědčily již v minulých letech. Nadále bude prefervat zejména úzké kntakty s velkými plátci pjistnéh a uzavírání dhd splátkách dlužnéh pjistnéh a penále. V případech, kdy phledávka nebude uspkjena při pužití těcht prstředků, přistupí RBP k neprdlenému vymáhání phledávek prstřednictvím příslušných exekučních úřadů neb daňvu exekucí. V rámci platné legislativy budu využívány následující pstupy: připjení se d inslvenčníh řízení neb k likvidaci, využití exekutrů, daňvá exekuce. V psledních letech RBP zaznamenává rstucí pčet phledávek p lhůtě splatnsti i u sb bez zdanitelných příjmů, u nichž zákn předepisuje vlastní přímu úhradu pjistnéh. Neplatící OBZP jsu zjišťvány individuálně při denním kntaktu s pjištěnci, ale především s využitím infrmačníh systému pjišťvny. OBZP jsu zasílány výzvy s vyčíslením dlužnéh pjistnéh a s pžadavkem na jeh úhradu, ppř. s pžadavkem dplnění chybějících údajů v registru pjištěnců. V případech, kdy dlužné pjistné není uhrazen, je vydán výkaz nedplatků na dlužné pjistné a penále. V případě, kdy není phledávka dbrvlně uhrazena, nastupuje shra uvedený prces exekučníh vymáhání. Při důsledné realizaci uvedených pstupů lze čekávat pkračující prces zkvalitňvání a dstraňvání chybvsti v registru pjištěnců RBP, která vzniká především neplněním znamvacích pvinnstí dle zákna ze strany pjištěnců. 20

22 RBP se bude v rce 2016 ve své činnsti řídit zejména zákny č. 48/1997 Sb., v platném znění, a č. 592/1992 Sb., v platném znění. Obě tyt nrmy se ve svých ustanveních vztahují ke kntrle výběru pjistnéh a penále a následnému vymáhání dlužných částek na veřejné zdravtní pjištění. Nadále bude aplikván specifický způsb výpčtu vyměřvacíh základu u zaměstnaných invalidních neb částečně invalidních sb. Týká se puze sb zaměstnaných u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % sb se zdravtním pstižením z celkvéh průměrnéh přepčtenéh pčtu svých zaměstnanců. Pjišťvna bude využívat zpřesnění znamvací pvinnsti zaměstnavatelů, kdy zaměstnavatelé jsu navíc pvinni sdělvat i trvalý pbyt svých zaměstnanců. Pjišťvna bude ve stále větší míře vydávat výkazy nedplatků ve smyslu ust. 53 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, v případě existence dlužnéh pjistnéh a penále, a t z důvdu prcesně jednduššíh a účinnějšíh pstupu než v případech vedení správníh řízení dle zákna č. 500/2004 Sb., v platném znění. Evrpská nařízení týkající se sciálníh zabezpečení umžňují vymáhat případné nedplatky na pjistném na veřejné zdravtní pjištění a suvisející penále i v jiném členském státu EU a EHP. RBP bude předmětu činnsti Kanceláře zdravtníh pjištění k řešení phledávek za těmit plátci pjistnéh využívat. 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP Výdaje, čili finanční prstředky depsané z bankvních účtů ZFZP d d , jsu plánvány v celkvé výši Největší plžku z nich tvří výdaje na věcné dávky zdravtní péče ve výši Bližší kmentář k tét rzhdující výdajvé blasti je předmětem subkapitly Z předpisvě účtvaných nákladů na zdravtní služby tvří dhadná plžka v rce částku a v rce 2016 je tvřena ve výši Sučástí dhadných plžek je i zálha za čkvací látky. Na řádku A III. 1.2 je uveden sald vzniklé prvnáním s dhadnu plžku z rku strnvanu v rce Tentýž pstup byl uplatněn i v rce. Rezervní fnd bude v suladu s platnu legislativu dplněn v rce 2016 částku ze ZFZP tak, aby splečně s úrky na něj připsanými dpvídal záknem stanvené výši. Převd finančních prstředků na bankvní účet prvzníh fndu (resp. na vlastní činnst pjišťvny) je plánván ve výši Prpčet přídělu je pdrbně ppsán v kapitle 5.2. Prstřednictvím ZFZP prvádí RBP příděl d fndu prevence, jehž bjem je plánván ve výši Tvří jej příjmy z pkut a penále ( ), přirážek k pjistnému (1.400 ) a úrků vzniklých hspdařením se ZFZP (6.000 ). Výdaje za pskytnutu zdravtní péči fakturvanu tuzemskými PZS za cizince jsu plánvány ve výši 9.000, za paušální platby za pjištěnce RBP d ciziny kalkuluje pjišťvna s částku

23 Bankvní pplatky a pštvné suvisející se ZFZP jsu plánvány ve výši D pštvnéh hrazenéh ze ZFZP hdlá RBP zahrnut výdaje suvisející s kmunikací s PZS, pjištěnci a plátci pjistnéh. V rámci mezinárdníh vypřádání závazků RBP za zdravtní služby plánuje pjišťvna kurzvu ztrátu. V suladu s vyhlášku č. 503/2002 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna č. 563/1991 Sb., účetnictví, v platném znění, pr zdravtní pjišťvny, vytváří RBP v ZFZP pravné plžky k pjistnému, penále, pkutám, přirážkám k pjistnému a k náhradám škd. RBP nepředpkládá v rce 2016 vznik titulu pr tvrbu rezerv SMLUVNÍ POLITIKA VE VZTAHU K PZS ZÁMĚRY VÝVOJE SMLUVNÍ POLITIKY Prvřadým úklem smluvní plitiky pjišťvny je zajištění kvalitních a dstupných zdravtních služeb pr všechny své klienty. K tmu zdravtní pjišťvna vytváří ptimální síť PZS v suladu s ptřebami pjištěnců. Při tét činnsti a stabilizaci sítě PZS bude pjišťvna nadále úzce splupracvat s krajskými úřady především Mravskslezskéh, Olmuckéh, Zlínskéh a Jihmravskéh kraje. Zdravtní pjišťvna se bude v rce 2016, stejně jak v letech minulých, věnvat rzšiřvání sítě smluvních PZS v blastech, d kterých z důvdu studia neb zaměstnání migrují její pjištěnci, tedy zejména v Praze a dalších krajských městech. V rámci stabilizace a bjektivizace sítě smluvních pskytvatelů lůžkvé péče bude RBP v rce 2016 dále upravvat rzsah pskytvaných zdravtních služeb s jedntlivými pskytvateli takvým způsbem, aby vyhvval pžadavkům RBP na dstupné a kvalitní služby. Tyt úpravy se prmítnu d úhrad za zdravtní služby prváděných nepstradatelnými pskytvateli. RBP bude i nadále splupracvat s statními zdravtními pjišťvnami, s rgány místních samspráv a dbrnými lékařskými splečnstmi. V rce 2016 bude RBP i nadále zabezpečvat zajištění sítě smluvních PZS v blastech ČR s minimálním pčtem svých pjištěnců v suladu s nařízením vlády č. 307/2012 Sb., místní a časvé dstupnsti zdravtních služeb. Stabilizaci a kultivaci sítě PZS pjišťvna chápe jak tevřený a dluhdbý prces. Při uzavírání a rzšiřvání smluvních vztahů v rce 2016 bude dbát na: zvyšvání bezpečí pacienta, kvalitu pskytvaných zdravtních služeb, dstupnst pskytvaných zdravtních služeb. S tím úzce suvisí i kntrla pasprtizace jedntlivých PZS. Při těcht kntrlách bude nadále kladen důraz na dpvídající persnální a přístrjvé vybavení smluvních pskytvatelů zdravtních služeb. Důležitým měřítkem psuzvání kvality pskytvaných 22

24 zdravtních služeb jsu samtné výsledky léčebné činnsti, pčty kmplikací, reperací apd. RBP bude v rce 2016 pkračvat v realizaci a sjednávání elektrnické pasprtizace smluvních ujednání cestu prtálvé aplikace. Pr stabilizaci a další vývj smluvních vztahů budu v rce 2016 určující tat kritéria: výsledky výběrvých řízení. RBP je právněna uzavřít smluvu pskytvání a úhradě zdravtních služeb s uchazečem puze tehdy, byl-li uzavření takvé smluvy ve výběrvém řízení dpručen, před uzavřením nvéh smluvníh vztahu bude prvěřena pasprtizace příslušnéh pskytvatele zdravtních služeb ve vztahu k jeh persnální úrvni a přístrjvému vybavení, smluvní ujednání úhradách zdravtních služeb budu respektvat výsledky dhdvacích řízení, platnu legislativu a závazné pkyny MZ a MF. Pjišťvna bude i nadále aplikvat nařízení EU pskytvání a úhradě zdravtních služeb a pdílet se na zajišťvání činnsti Kanceláře zdravtníh pjištění. ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V REGIONECH PŮSOBNOSTI ZP Sučasná síť smluvních PZS vyhvuje ptřebám RBP jak z hlediska dstupnsti, tak i struktury pskytvané péče. Pr klienty mim hlavní zájmvé reginy RBP jsu zdravtní služby smluvně zajištěny téměř ve všech nemcnicích ČR a v místech sustředění pskytvaných zdravtních služeb. Uzavírání nvých smluvních vztahů s ambulantními PZS bude prbíhat v suladu s nařízením vlády č. 307/2012 Sb., místní a časvé dstupnsti zdravtních služeb, a zárveň bude respektvat nezbytnu ptřebu zajištění dstupné dbrné péče pr klienty pjišťvny v reginech, kde takvá ptřeba vznikne, např. v důsledku četnějších přesunů pjištěnců ke studiu ve vzdálenějších univerzitních městech a při migraci bčanů suvisející s vývjem trhu práce. Vývj ve sjednávání nvých smluv v průběhu rku 2016 bude vlivněn pkračujícími aktivitami pjišťvny v průmyslvých blastech Mstu a Chmutva. Zdravtní pjišťvna se v průběhu rku 2016 dále zaměří na další rzšíření a zkvalitnění sítě smluvních pskytvatelů primárních a ambulantních specializvaných zdravtních služeb v Praze, Brně a dalších ptřebných lkalitách. Nárůst pčtu zamýšlených smluvních ujednání v segmentech primárních ambulantních zdravtních služeb zhledňuje záměr zdravtní pjišťvny rzšířit svji stávající reginální půsbnst vybudváním sítě nvých smluvních PZS v zájmvých blastech ČR i s hledem na zajištění místní dstupnsti zdravtních služeb. V suvislsti se záměrem RBP rzšířit stávající síť PZS zejména v ambulantní péči je plánván pr rk 2016 v bru všebecnéh praktickéh lékařství a praktickéh lékařství pr děti a drst nárůst 0,6 až 1,1 %, v segmentu specializvaných ambulantních služeb 1,8 % a v segmentu stmatlgických služeb 0,7 %. V důsledku zajištění dstupnsti zdravtních služeb pr pjištěnce se předpkládá růstvý vývj pčtu smluvních PZS v segmentech diagnstických zdravtních služeb a léčebně rehabilitačních služeb s nárůstem 2,1 a 3,8 %. Zajištění dstupnsti zdravtních služeb bude i v rce 2016 vlivněn nařízením vlády č. 307/2012 Sb. Stanvené djezdvé dby vyjadřující místní dstupnst a lhůty vyjadřující dstupnst časvu determinují pvinnst zdravtní pjišťvny zajistit takvu síť PZS, která 23

25 svým pjištěncům umžní definvanu dsažitelnst plánvaných hrazených zdravtních služeb. Pjišťvna bude i nadále pdprvat rzšiřvání sítě pskytvatelů ambulantních služeb včetně pskytvání jedndenní péče v zařízeních specializvaných ambulantních služeb. Tent druh péče umžňuje pacientům dléčení v přirzeném dmácím prstředí. Rzsah sítě PZS, která plně pkryje kvalitní a dstupné zdravtní služby, bude pjišťvna psuzvat ve vztahu k ptimální výši účelně vynalžených finančních prstředků z veřejnéh zdravtníh pjištění. Základním prvkem, který upravuje vzájemné vztahy se smluvními PZS, jsu smluvy pskytvání a úhradě zdravtních služeb. Nedílnu sučástí těcht smluv jsu cenvá a platební ujednání. Ddržvání dhdnutých lhůt splatnsti vůči smluvním PZS pvažuje pjišťvna za svu dluhdbu a neměnnu priritu. RBP bude usilvat t, aby tat zásada byla ddržena i v rce 2016 a v následujících bdbích. V pdstatněných případech bude pjišťvna psuzvat v reklamačním řízení pžadavky na úpravy výše stanvených úhrad, případně dplatků suvisejících s vývjvě významnými změnami bjemu neb struktury pskytvaných zdravtních služeb. SÍŤ SMLUVNÍCH PZS Tvrbu účelné sítě pskytvatelů zdravtních služeb a uplatňvání racinální smluvní plitiky pvažuje pjišťvna za významný prvek zajištění dstupnsti zdravtních služeb v žáducí struktuře. Pčet a strukturu smluv s pskytvateli zdravtních služeb charakterizuje následující tabulka: SOUSTAVA SMLUVNÍCH PZS Ř. Kategrie smluvních pskytvatelů zdravtních služeb 1) 1 Ambulantní pskytvatelé zdravtních služeb ,2 1.1 z th: Praktický lékař pr dspělé (dbrnst 001) ,6 1.2 Praktický lékař pr děti a drst (dbrnst 002) ,1 1.3 Praktický zubní lékař (dbrnst , 019) ,7 1.4 Ambulantní specialisté celkem ,8 1.5 Dmácí služby (dbrnst 925, 911, 914, 916 a 921) , z th: dmácí služby dbrnst ,0 1.6 Rehabilitační pskytvatelé zdravtních služeb (dbrnst 902) , Pskytvatelé zdravtních služeb kmplementu (dbrnsti 222, , 806, 807, 809, ) z th: Pskytvatelé zdravtních služeb radilgie a zbrazvací techniky (dbrnsti 809 a 806) Pčet PZS ček. skutečnst k Pčet PZS , , Sudní lékařství (dbrnst 808) / ček. skut Patlgie (dbrnst ) ,0 1.8 Ostatní ambulantní pracviště ,6 24

26 Ř. Kategrie smluvních pskytvatelů zdravtních služeb 1) ček. skutečnst Pčet PZS k Pčet PZS / ček. skut. 2 Lůžkví pskytvatelé zdravtních služeb celkem ,8 2.1 z th: Nemcnice ,0 2.2 Odbrné léčebné ústavy (krmě léčeben dluhdbě nemcných a pskytvatelů zdravtních služeb vykazujících výhradně kód OD 00005) , v tm: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) , rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD ) , pneumlgie a ftizelgie (TRN) (vykazující kód OD 00023, OD 00028) , statní ,0 2.3 Léčebny dluhdbě nemcných celkem (vykazující kód 00024) , v tm: samstatní pskytvatelé zdravtních služeb , začleněné v rámci jiných pskytvatelů zdravtních služeb ,4 2.4 Ošetřvatelská lůžka (vykazující kód 00005) , v tm: samstatní pskytvatelé zdravtních služeb , začleněná v rámci jiných pskytvatelů zdravtních služeb ,8 2.5 Lůžka ve speciálních lůžkvých zařízeních hspicvéh typu (vykazující kód OD 00030) ,0 3 Lázně ,0 4 Ozdravvny ,0 5 Zdravtnická dpravní služba ,6 6 Zdravtnická záchranná služba (dbrnst 709) ,7 7 Lékárny a výdejny zdravtnických prstředků ,9 8 OSTATNÍ smluvní pskytvatelé zdravtních služeb ,7 Sustava smluvních PZS 15 Pznámky k tabulce: 1) Ministerstv zdravtnictví ČR preferuje diferenciaci smluvních pskytvatelů zdravtních služeb (resp. jedntlivých kategrií) dle IČZ. S hledem na skutečnst, že pjištvna může pužívat rzlišení i dle jiných kritérií (IČ, IČP), je nezbytné upřesnění aplikvaných kritérií na řádku níže. Pužité kritérium pr rzlišení smluvních PZS (IČ, IČP, IČZ): IČZ REGULAČNÍ MECHANISMY A ŘEŠENÍ ZÁVAZKO-POHLEDÁVKOVÉHO VZTAHU K PZS Uplatňvání regulačních mechanismů v suvislsti s čerpáním nákladů na zdravtní služby pr rk 2016 je pkládán za významnu pdmínku hspdárnéh vynakládání finančních prstředků z veřejnéh zdravtníh pjištění. Účinnst zachycvání chybnéh vykazvání pskytvaných zdravtních služeb suvisí s kvalitu infrmačníh systému pjišťvny. Aplikvaný systém RBP dkáže v tzv. prerevizi (systémvá aplikace kntrly platných pravidel pr vykazvání výknů, pasprtizace výknů atd.) zachytit předem nesprávně vykazvané dávky, které tvří 0,95 % z jejich celkvéh bjemu. Nálezy RBP jsu ze strany pskytvatelů zdravtních služeb přijímány převážně jak právněné. Tent kntrlní systém je neustále zkvalitňván a dplňván s hledem na aktuální úpravy metdiky pr vykazvání výknů v rámci smluvních ujednání. Přínsem v tét blasti je i pstupné rzšiřvání elektrnické kmunikace prstřednictvím Prtálu ZP. 25

27 4.3.2 ZDRAVOTNÍ POLITIKA HLAVNÍ ÚKOLY ZDRAVOTNÍ POLITIKY Pjišťvna bude zajišťvat úhrady zdravtních služeb pdle platné právní úpravy veřejnéh zdravtníh pjištění, a t v suladu s dikcí zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění. Nadále se pčítá s výjimečným uplatněním úhrady zdravtních služeb jinak pjišťvnu nehrazené, je-li její pskytnutí jedinu mžnstí z hlediska zdravtníh stavu pjištěnce. Výše a rzsah úhrad zdravtních služeb se bude řídit platnými právními předpisy. Celkvé finanční bjemy úhrad pr rk 2016 jsu uvedeny v tabulce č. 12 a v přepčtu na jednh pjištěnce v tabulce č. 13. Kmentář k finančnímu bjemu úhrad je uveden v kapitle tht zdravtně pjistnéh plánu. RBP bude v rce 2016 nadále cíleně přistupvat k nákupu zdravtních služeb v rzhdujících reginálních nemcnicích. Při nákupu zdravtních služeb se pjišťvna zaměří zejména na předem plánvané zdravtní služby a sučasně rzšíří stávající spektrum plánvaných služeb. Důležitými parametry pr nákup zdravtních služeb u příslušných pskytvatelů lůžkvé péče budu kvalita pskytvaných zdravtních služeb, jejich nákladvst a bezpečí pacienta. Pjišťvna se bude i nadále zaměřvat na plánvání rzsahu zdravtních služeb pskytvaných ve specializvaných centrech včetně knkretizace spektra a nákladvsti léčivých přípravků. Od specializvaných center bude RBP pžadvat zpětnu infrmaci účelnsti pskytvaných zdravtních služeb. K naplnění záměrů v tét blasti bude pjišťvna nadále rzšiřvat splupráci s dbrnými lékařskými splečnstmi. V rce 2016 bude pjišťvna nadále v sučinnsti se Státním ústavem pr kntrlu léčiv aktivním účastníkem řízení stanvení cen, maximálních cen a úhrad z veřejnéh zdravtníh pjištění pr léčivé přípravky a ptraviny pr zvláštní lékařské účely. RBP se bude nadále i v rce 2016 pdílet na uzavírání smluv s výrbci léčivých přípravků dhdnutých nejvyšších cenách včetně splupráce s výrbci na zajištění prhlášení cenách za účelem dsažení efektivnější alkace prstředků veřejnéh zdravtníh pjištění a snížení dpadu d rzpčtu zdravtní pjišťvny v zájmu udržení stability rzpčtu veřejnéh zdravtníh pjištění. Pzrnst bude rvněž věnvána paliativní péči pskytvané pjištěncům v terminálním stavu v jejich vlastním sciálním prstředí, případně v hspicích. S hledem na přirzené stárnutí byvatelstva se pjišťvna zaměří na úrveň pskytvaných zdravtních služeb v zařízeních následné lůžkvé péče pr seniry a rvněž dmácí zdravtní služby v zájmu ptimálníh využití efektu léčby ve vlastním sciálním prstředí. PŘEDPOKLÁDANÉ ZPŮSOBY A VÝŠE ÚHRAD ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH V suladu s dsavadní praxí bude úhrada zdravtních služeb v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst hrazena kmbinvaným kapitačně výknvým způsbem a zárveň pjišťvna bude pdprvat mžnst navýšení úhrad v případě zvýšené četnsti prvedených preventivních prhlídek. V blastech s pdstatně 26

28 mezenu mžnstí zajistit pskytvání zdravtních služeb si pjišťvna s pskytvatelem dhdne navýšení celkvé výše úhrady. U malých praxí, které nedsahují průměrnéh pčtu registrvaných pjištěnců, bude v důvdněných případech uplatňván drvnání kapitace. V segmentu specializvaných ambulantních služeb bude uplatněn výknvý způsb úhrady pdle seznamu zdravtních výknů s uplatněním parametru nákladvsti na jednh pacienta včetně zhlednění mimřádně nákladných pjištěnců. V rce 2016 lze i nadále předpkládat realizaci úhrad frmu individuálně smluvně sjednané slžky za plánvané ambulantní perační výkny. V segmentu gyneklgických služeb bude rvněž uplatněn výknvý způsb úhrady pdle seznamu zdravtních výknů s uplatněním parametru nákladvsti na jednh pacienta včetně systému bnifikací pr jedntlivé pskytvatele zdravtních služeb. V tmt segmentu lze v rce 2016 rvněž předpkládat úhrady frmu individuálně smluvně sjednané slžky za preventivní zdravtní služby, za plánvané ambulantní perační výkny a za péči těhtné pjištěnky. V segmentu diagnstických zdravtních služeb bude při úhradách v závislsti na druhu pskytvaných zdravtních služeb v dané dbrnsti uplatněn jak způsb úhrady pdle seznamu zdravtních výknů ve výši hdnty bdu s výslednu redukvanu hdntu bdu, tak parametr nákladvsti na jednh pacienta. V segmentech rehabilitační služby, dmácí zdravtní služby a v pbytvých zařízeních sciálních služeb bude realizván výknvý způsb úhrady pdle seznamu zdravtních výknů ve výši hdnty bdu pr jedntlivé dbrnsti s uplatněním parametru nákladvsti na jednh pacienta. V případě zdravtnických záchranných služeb a přepravy bude úhrada prváděna výknvým způsbem pdle seznamu zdravtních výknů včetně sekundárních převzů a převzů prváděných pskytvateli PPNP, v segmentu zdravtnické dpravní služby ve výši hdnty bdu s výslednu redukvanu hdntu bdu. V segmentu stmatlgických služeb budu úhrady realizvány v suladu s vyhlášku rámcvých smluvách, resp. dalšími platnými právními přepisy a individuálními smluvními ujednáními. Akutní lůžkvá péče bude hrazena výknvým způsbem úhrady, úhradu s využitím systému DRG v kmbinaci s cíleně prváděným nákupem zdravtních služeb, jehž spektrum bude pjišťvna v blasti plánvaných služeb rzšiřvat, a individuálním stanvením úhrad léčivých přípravků pr specializvaná centra v rzhdujících reginálních nemcnicích neb paušálním způsbem úhrady s mžnstí individuálníh nákupu zdravtní péče. Navýšení úhrady v tmt segmentu je vůči rku plánván v hdntě 4,2 % v celkvém bjemu a v přepčtu na 1 pjištěnce v hdntě 3,9 %. V následné lůžkvé péči (OLÚ, LDN, OSL a v zařízeních hspicvéh typu) bude pjišťvna uplatňvat úhrady zdravtních služeb výknvým způsbem pdle seznamu zdravtních výknů neb frmu paušální úhrady za jeden den hspitalizace, přičemž není vylučena mžnst dhdnut i jiný způsb úhrady. V případě následné intenzivní péče a dluhdbé intenzivní šetřvatelské péče bude úhrada stanvena za jeden den pbytu. Zvláštní ambulantní péče pskytvaná pdle zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, bude hrazena výknvým způsbem pdle seznamu zdravtních výknů. 27

29 Lázeňská léčebně rehabilitační péče bude nadále hrazena pdle knkrétních smluvních ujednání s jedntlivými pskytvateli tét péče za lázeňské prcedury a pbytvé dny. Pskytvané zdravtní služby v zdravvnách budu v i v rce 2016 hrazeny dle smluvních ujednání s pskytvateli za pbytvé dny. Jedntlivé způsby úhrad ve všech segmentech zdravtních služeb budu sjednány na bdbí celéh rku Ve všech segmentech pskytvatelů zdravtních služeb budu uplatněny v suladu s platnými právními předpisy regulační mechanismy. REGULAČNÍ POPLATKY A DOPLATKY ZA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY A POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna bude v rce 2016 pstupvat při aplikaci vlivu regulačních pplatků a dplatků za léčiva v suladu se záknem č. 48/1997 Sb., v platném znění. Predikce jejich vývje a s tím spjených finančních dpadů pr pjišťvnu je uvedena v následující tabulce: Ř. Ukazatel M. j. Rk ček. skut. Rk Pčet pjištěnců, kteří v daném bdbí překrčili záknný limit 1) sby Částka, kteru byl překrčen záknný limit (vratky) 2) Celkvá částka za regulační pplatky (vykázány výkny 09543, 09544, 09545) Celkvá částka za regulační pplatky zaplacené v zařízeních lékárenské péče (vykázán výkn 09540) Celkvá částka za zapčitatelné dplatky na léky a ptraviny pr zvláštní účely Celkvá částka za regulační pplatky a zapčitatelné dplatky (sučet ř. 3 5) Pznámky k tabulce: 1) Kč, resp Kč. Jedná se pčet "vratek" prvedených v daném bdbí. Pkud pjištěnec bdrží více vratek, je v každém bdbí evidván. 2) Vazba na tabulku č. 12, ř. 10. V rce dšl ke zrušení regulačních pplatků ve výši 30 Kč u ambulantních pskytvatelů zdravtních služeb a třicetikrunvých regulačních pplatků za recept. Jediný regulační pplatek, který zůstal v platnsti, je devadesátikrunvý pplatek za phtvstní službu. V rce 2016 se nepředpkládá žádná legislativní změna v tét blasti. D limitu regulačních pplatků a dplatků na léčiva neb ptraviny pr zvláštní lékařské účely ve výši Kč, respektive Kč budu vstupvat puze zapčitatelné dplatky za léčivé přípravky. Z důvdu realizvaných legislativních změn a neznalsti knečnéh stavu za rk lze btížně predikvat vývj regulačních pplatků a dplatků za léčivé přípravky a ptraviny pr zvláštní lékařské účely. 28

30 REGULAČNÍ OMEZENÍ OBJEMU POSKYTNUTÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ DLE ZÁKONA Č. 48/1997 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ K regulvání a mezvání bjemu úhrad za pskytvané zdravtní služby přistupí Revírní bratrská pkladna, zdravtní pjišťvna výhradně v rámci legislativních pravidel vycházejících ze zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, z legislativních nrem, vyhlášek Ministerstva zdravtnictví a sudní judikatury. Každému takvému rzhdnutí pjišťvny bude předcházet bjektivizace aktuálních dat a důsledné analytické vyhdncení příslušnéh patření. Pjišťvna bude dbát zejména na: zaktvení regulačních mechanismů preskripce léčiv, zdravtnických prstředků a indukvaných zdravtních služeb u ambulantních pskytvatelů zdravtních služeb a preskripce léčiv a zdravtnických prstředků u pskytvatelů lůžkvé péče d smluvních ujednání v rzsahu závazných patření vyplývajících z příslušných prváděcích předpisů, cílevědmu smluvní plitiku vycházející z výsledků výběrvých řízení a ze zajištění dstupných a kvalitních zdravtních služeb pr pjištěnce RBP, zajištění sítě pskytvatelů zdravtních služeb v suladu s nařízením vlády č. 307/2012 Sb., splupráci se zakladatelskými subjekty a lékaři pskytvateli v bru všebecnéh praktickéh lékařství v blasti prevence zdravtních rizik REVIZNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST Revizní činnst bude zajišťvat především tým revizních lékařů a další dbrní pracvníci pjišťvny. RBP bude uplatňvat následující kntrlní patření: psuzvání vykázaných výknů v suladu s právněním pskytvatele zdravtních služeb pr pskytvání zdravtních služeb v rámci schválené pasprtizace, která je sučástí smluvníh ujednání, právněnst vykázaných výknů a jejich bsahvé náplně v suvislsti s uváděnu diagnózu, čtvrtletní plánvání a vyhdncvání revizní činnsti se zaměřením na fyzické revize pskytvatelů zdravtních služeb, kteří vykazují neúměrně vysku úrveň nákladnsti neb nesrvnalsti v účtvání zdravtních služeb, resp. vykazují výrazný nárůst indukvané péče, psuzvání úhrady při pskytnutí nedkladné péče u nesmluvních pskytvatelů zdravtních služeb ve smyslu 17 dst. 1 zákna č. 48/1997 Sb., v platném znění, kntrla nesprávnéh zařazvání hspitalizačních případů d DRG skupin, vymezení knkrétních zdravtních indikací pr přijetí na lůžka následné péče s cílem specifikvat úhradu zdravtních služeb při hspitalizaci, která není nutná ze zdravtních důvdů, 29

31 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN průběžné psuzvání nesprávné neb neúčelné preskripce léčiv a zdravtnických prstředků v návaznsti na stanvené diagnózy, kntrla předepisvání zdravtnických prstředků z hlediska stanvených limitů úhrad a nepvlených suběhů předepisvaných vybraných kmpenzačních pmůcek, psuzvání úrvně a kvality zdravtních služeb u pskytvatelů zdravtních služeb revizními lékaři pjišťvny s využitím dpručených standardů zdravtních služeb a vyvzváním závěrů ze smluvních vztahů, využívání individuálních účtů klientů k věřvání rzsahu pskytnutých zdravtních služeb tam, kde je pdezření z neuskutečněných, avšak vykázaných zdravtních výknů, využívání prgramu administrace persnálníh a technickéh vybavení k psuzvání pasprtizace pskytvatelů zdravtních služeb, dbrné psuzvání žádanek schválení úhrady z hlediska jejich medicínské přiměřensti, kntrla právněnsti indikací přepravy sanitním vzidlem bez dprvdu neb s dprvdem v návaznsti na zdravtní stav pacienta uvedený v dkumentaci indikujícíh lékaře, kntrla ujetých kilmetrů vykázaných pjišťvně v suladu s SW Kilmetrvníkem, kmisinální psuzvání návrhů lázeňské léčebné rehabilitační péče a zdravtnických prstředků s cílem bjektivizvat jejich pskytvání, využívání repase nákladnějších zdravtnických prstředků evidvaných pjišťvnu pr účely jejich dalšíh pužití, psuzvání pžadavků klientů RBP na zdravtní služby pskytvané v zahraničí, které nelze zabezpečit v ČR STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ Tabulky č. 12 a 13 vyjadřují celkvé nákladvé plžky pdle segmentů zdravtních služeb v rce 2016 a také náklady v přepčtu na 1 pjištěnce. Uvedené hdnty vyjadřují zárveň základní dhdvací prstr RBP pr jednání s pskytvateli zdravtních služeb úhradách a jejich prmítnutí d smluvní praxe. V suladu s metdiku pr zpracvání zdravtně pjistných plánů zdravtních pjišťven na rk 2016 vytvřila RBP v rce a 2016 u některých segmentů v nákladech na zdravtní služby dhadné plžky, tj. prvedla dhad vyčíslení výše dplatků pskytvatelům zdravtních služeb. V rce činí celkvá výše dhadné plžky včetně dhadné plžky za čkvací látky , v rce 2016 částku V jedntlivých plžkách se jedná následující členění: Segment v 2016 v Ambulantní péče Lůžkvá péče Očkvací látky Interní tabulka 30

32 STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ Ř. Ukazatel M. j. I. 1 Náklady na zdravtní služby celkem čerpané z ddílu A (tabulka č. 2, ddíl A III., ř. 1) základníh fndu zdravtníh pjištění včetně dhadných plžek zúčtvané v daném bdbí (sučet ř. 1 12) v tm: na ambulantní péči celkem (pskytvatelé zdravtních služeb nevykazující žádný kód šetřvacíh dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtvané léčivé přípravky, zvlášť účtvaný materiál, s výjimku nákladů na léky na recepty a zdravtnické prstředky vydané na pukazy) v tm: , ,3 1.1 na zdravtní péči v bru zubní lékařství (dbrnsti , 019) ,6 1.2 na zdravtní péči v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst (dbrnsti 001, 002) , v tm: na zdravtní péči v bru všebecné praktické lékařství (dbrnst 001) , na zdravtní péči v bru praktické lékařství pr děti a drst (dbrnst 002) ,6 1.3 na zdravtní péči v bru gyneklgie a prdnictví (dbrnsti 603, 604) ,7 1.4 na léčebně rehabilitační péči (dbrnst 902) ,9 1.5 na diagnsticku péči (db. 222, , 806, 807, 808, 809, ) , v tm: labratře (dbrnsti , 222, ) , radilgie a zbrazvací metdy (dbrnst 809 a 806) , sudní lékařství (dbrnst 808) patlgie (dbrnst ) ,4 1.6 na dmácí péči (dbrnst 925, 911, 914, 916 a 921) , z th: dmácí péče dbrnst , na specializvanu ambulantní péči (dbrnsti neuvedené v ř a neuvedené v řádku 2) z th: léčivé přípravky hrazené puze pskytvatelům zdravtních služeb pskytujícím péči na specializvaných pracvištích (viz 15 zákna č. 48/1997 Sb. a vyhlášku č. 376/2011 Sb.) na zdravtní péči pskytvatelů zdravtních služeb pskytnutu sbám umístěným u nich z jiných než zdravtních důvdů ( 22 písm. c) zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů (dále jen zákn č. 48/1997 Sb.) (dbrnst 913) na zdravtní péči pskytnutu v zařízeních sciálních služeb ( 22 písm. d) zákna č. 48/1997 Sb., ve znění zákna č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. db. krmě 913) na šetřvatelsku a rehabilitační péči pskytnutu v zařízeních sciálních služeb ( 22 písm. e) zákna č. 48/1997 Sb., ve znění zákna č. 109/2006 Sb.) (dbrnst 913) na lůžkvu zdravtní péči celkem (pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtvané léčivé přípravky, zvlášť účtvaný materiál, paušál na léky i případně nasmluvané služby ambulantní, stmatlgicku a přepravu prvzvanu v rámci lůžkvéh PZS s výjimku nákladů na léky na recepty a zdravtnických prstředků vydaných na pukazy) v tm: , , , , ,4 2.1 samstatní pskytvatelé lůžkvé, ambulantní a jedndenní péče (nemcnice) , v tm: ambulantní péče (dklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hspitalizační dklad 02 "Metdiky pr přizvání a předávání dkladů") akutní lůžkvá péče (dklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbu na dklad 02 "Metdiky pr přizvání a předávání dkladů") , , následná lůžkvá péče (OD 00005, příp ) , statní (LSPP, přeprava atd., tj. zbývající služby neuvedené v ř , a 2.1.3) , léčivé přípravky hrazené puze pskytvatelům zdravtních služeb pskytujícím péči na specializvaných pracvištích (viz 15 zákna č. 48/1997 Sb. a vyhlášku č. 376/2011 Sb.) samstatní pskytvatelé lůžkvé následné péče OD 00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025, OD 00026, OD 00027, OD (dbrné léčebné ústavy s výjimku PZS uvedených v řádku 2.3 a 2.4), OD Rk ček. skut. Rk / ček. skut , , v tm: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) ,1 31

33 Ř. Ukazatel M. j rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) , pneumlgie a ftizelgie (TRN) (OD 00023, OD 00028) , statní , samstatní pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne (léčebny dluhdbě nemcných) samstatní pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne (šetřvatelská lůžka) , ,2 2.5 lůžka ve speciálních lůžkvých zařízeních hspicvéh typu (OD 00030) ,7 3 na lázeňsku léčebně rehabilitační péči ,6 v tm: 3.1 kmplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče ,6 3.2 příspěvkvá lázeňská léčebně rehabilitační péče ,3 4 na služby v zdravvnách ,4 5 6 na přepravu (zahrnuje zdravtnicku dpravní službu vč. individuální přepravy, nezahrnuje se přeprava z ř. 2) na zdravtnicku záchrannu službu (dbrnst 709, zdravtnická zařízení nevykazující žádný kód šetřvacíh dne) , ,2 7 na léky vydané na recepty celkem: ,0 v tm: 7.1 předepsané u pskytvatelů ambulantní péče (samstatní ambulantní PZS) , v tm: u pskytvatele v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst , u pskytvatele specializvané ambulantní péče ,0 7.2 předepsané u pskytvatelů lůžkvé péče ,7 8 na zdravtnické prstředky vydané na pukazy celkem ,1 v tm: 8.1 předepsané u pskytvatelů ambulantní péče (samstatní ambulantní PZS) , v tm: u pskytvatele v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst Rk ček. skut. Rk / ček. skut , u pskytvatele specializvané ambulantní péče ,5 8.2 předepsané u pskytvatelů lůžkvé péče ,8 9 na léčení v zahraničí pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 1) ,3 10 finanční prstředky (vratky) pdle 16b zák. č. 48/1997 Sb , náklady na čkvací látky pdle zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů statní náklady na zdravtní služby (které nelze zařadit d předchzích bdů d vysvětlivek uvést, c zahrnují) ,2 0 0 II. Náklady na zlepšení zdravtních služeb čerpané z jiných fndů 2) ,2 III. Náklady na zdravtní služby celkem (sučet ř. I. + ř. II.) ,9 Nákl. na zdrav. služby struktura 12 Pznámky k tabulce: V případě, že na ř. 1.9 uvede ZP nulu, přestže tent typ zdravtních služeb hradí, je nutn pd tabulku uvést, pd kterým bdem jsu tyt služby zahrnuty a důvd prč nejsu samstatně vykazvány. 1) Údaj vychází z ddílu A III ř. 1.1 tabulky č. 2. 2) Údaj vychází z ddílu A III ř. 1 tabulky č. 7 mínus údaje ddílu A II ř. 4 tabulky č. 7 plus údaje ddílu A III ř. 5 tabulky č. 7 plus údaje ddílu A III ř. 1 tabulek č. 9 a 10. RBP předpkládá v rce 2016 úhradu za inkntinenční pmůcky předepsané pskytvateli specializvané ambulantní péče v celkvé výši 5.000, pskytvateli v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst v celkvé výši

34 STRUKTURA NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY PODLE JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ V PŘEPOČTU NA 1 POJIŠTĚNCE Ř. Ukazatel M. j. I. 1 Náklady na zdravtní služby celkem čerpané z ddílu A (tabulka č. 2, ddíl A III., ř. 1) základníh fndu zdravtníh pjištění včetně dhadných plžek zúčtvané v daném bdbí (sučet ř. 1 12) v tm: na ambulantní péči celkem (pskytvatelé zdravtních služeb nevykazující žádný kód šetřvacíh dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtvané léčivé přípravky, zvlášť účtvaný materiál, s výjimku nákladů na léky na recepty a zdravtnické prstředky vydané na pukazy) v tm: Kč ,6 Kč ,0 1.1 na zdravtní péči v bru zubní lékařství (dbrnsti , 019) Kč ,3 1.2 na zdravtní péči v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst (dbrnsti 001, 002) Kč , v tm: na zdravtní péči v bru všebecné praktické lékařství (dbrnst 001) Kč , na zdravtní péči v bru praktické lékařství pr děti a drst (dbrnst 002) Kč ,3 1.3 na zdravtní péči v bru gyneklgie a prdnictví (dbrnsti 603, 604) Kč ,4 1.4 na léčebně rehabilitační péči (dbrnst 902) Kč ,6 1.5 na diagnsticku péči (db. 222, , 806, 807, 808, 809, ) Kč , v tm: labratře (dbrnsti , 222, ) Kč , radilgie a zbrazvací metdy (dbrnst 809 a 806) Kč , sudní lékařství (dbrnst 808) Kč patlgie (dbrnst ) Kč ,1 1.6 na dmácí péči (dbrnst 925, 911, 914, 916 a 921) Kč , z th: dmácí péče dbrnst 925 Kč , na specializvanu ambulantní péči (dbrnsti neuvedené v ř a neuvedené v řádku 2) z th: léčivé přípravky hrazené puze pskytvatelům zdravtních služeb pskytujícím péči na specializvaných pracvištích (viz 15 zákna č. 48/1997 Sb. a vyhlášku č. 376/2011 Sb.) na zdravtní péči pskytvatelů zdravtních služeb pskytnutu sbám umístěným u nich z jiných než zdravtních důvdů ( 22 písm. c) zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění a změně a dplnění některých suvisejících záknů (dále jen zákn č. 48/1997 Sb.) (dbrnst 913) na zdravtní péči pskytnutu v zařízeních sciálních služeb ( 22 písm. d) zákna č. 48/1997 Sb., ve znění zákna č. 109/2006 Sb.) (všechny nasml. db. krmě 913) na šetřvatelsku a rehabilitační péči pskytnutu v zařízeních sciálních služeb ( 22 písm. e) zákna č. 48/1997 Sb., ve znění zákna č. 109/2006 Sb.) (dbrnst 913) na lůžkvu zdravtní péči celkem (pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne, zahrnují se náklady na zvlášť účtvané léčivé přípravky, zvlášť účtvaný materiál, paušál na léky i případně nasmluvané služby ambulantní, stmatlgicku a přepravu prvzvanu v rámci lůžkvéh PZS s výjimku nákladů na léky na recepty a zdravtnických prstředků vydaných na pukazy) v tm: Kč ,7 Kč ,2 Kč ,0 Kč 0 0 Kč ,1 Kč ,1 2.1 samstatní pskytvatelé lůžkvé, ambulantní a jedndenní péče (nemcnice) Kč , v tm: ambulantní péče (dklady 01, 01s, 03, 03s, 06 bez vazby na hspitalizační dklad 02 "Metdiky pr přizvání a předávání dkladů") akutní lůžkvá péče (dklady 02, 02s, 03, 03s a 06 s vazbu na dklad 02 "Metdiky pr přizvání a předávání dkladů") Rk ček. skut. Rk 2016 Kč ,5 Kč , následná lůžkvá péče (OD 00005, příp ) Kč / ček. skut statní (LSPP, přeprava atd., tj. zbývající služby neuvedené v ř , a 2.1.3) Kč , léčivé přípravky hrazené puze pskytvatelům zdravtních služeb pskytujícím péči na specializvaných pracvištích (viz 15 zákna č. 48/1997 Sb. a vyhlášku č. 376/2011 Sb.) Kč ,6 33

35 Ř. Ukazatel M. j. 2.2 samstatní pskytvatelé lůžkvé následné péče OD 00021, OD 00022, OD 00023, OD 00025, OD 00026, OD 00027, OD (dbrné léčebné ústavy s výjimku PZS uvedených v řádku 2.3 a 2.4), OD Kč , v tm: psychiatrické (OD 00021, OD 00026) Kč , rehabilitační (OD 00022, OD 00025, OD 00027) Kč , pneumlgie a ftizelgie (TRN) (OD 00023, OD 00028) Kč , statní Kč , samstatní pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne (léčebny dluhdbě nemcných) samstatní pskytvatelé zdravtních služeb vykazující kód šetřvacíh dne (šetřvatelská lůžka) Kč ,8 Kč ,9 2.5 lůžka ve speciálních lůžkvých zařízeních hspicvéh typu (OD 00030) Kč ,4 3 na lázeňsku léčebně rehabilitační péči Kč ,3 v tm: 3.1 kmplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče Kč ,3 3.2 příspěvkvá lázeňská léčebně rehabilitační péče Kč ,0 4 na služby v zdravvnách Kč ,2 5 6 na přepravu (zahrnuje zdravtnicku dpravní službu vč. individuální přepravy, nezahrnuje se přeprava z ř. 2) na zdravtnicku záchrannu službu (dbrnst 709, zdravtnická zařízení nevykazující žádný kód šetřvacíh dne) Kč ,3 Kč ,9 7 na léky vydané na recepty celkem: Kč ,7 v tm: 7.1 předepsané u pskytvatelů ambulantní péče (samstatní ambulantní PZS) Kč , v tm: u pskytvatele v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst Kč , u pskytvatele specializvané ambulantní péče Kč ,7 7.2 předepsané u pskytvatelů lůžkvé péče Kč ,4 8 na zdravtnické prstředky vydané na pukazy celkem Kč ,8 v tm: 8.1 předepsané u pskytvatelů ambulantní péče (samstatní ambulantní PZS) Kč , v tm: u pskytvatele v bru všebecné praktické lékařství a praktické lékařství pr děti a drst Rk ček. skut. Rk / ček. skut. Kč , u pskytvatele specializvané ambulantní péče Kč ,2 8.2 předepsané u pskytvatelů lůžkvé péče Kč ,6 9 na léčení v zahraničí pdle 1 dst. 4 písm. b) vyhlášky fndech 1) Kč ,0 10 finanční prstředky (vratky) pdle 16b zák. č. 48/1997 Sb. Kč , náklady na čkvací látky pdle zákna č. 48/1997 Sb., ve znění pzdějších předpisů statní náklady na zdravtní služby (které nelze zařadit d předchzích bdů d vysvětlivek uvést, c zahrnují) Kč ,9 Kč 0 0 II. Náklady na zlepšení zdravtních služeb čerpané z jiných fndů 2) Kč ,9 III. Náklady na zdravtní služby celkem (sučet ř. I. + ř. II.) Kč ,6 Nákl. na zdrav. služby struktura na 1 pjištěnce 13 Pznámky k tabulce: Vazba na tabulku č. 12 s pužitím průměrnéh pčtu pjištěnců, tabulka č. 1 Přehled základních ukazatelů ř. 2. 1) Údaj vychází z ddílu A III ř. 1.1 tabulky č. 2. 2) Údaj vychází z ddílu A III ř. 1 tabulky č. 7 mínus údaje ddílu A II ř. 4 tabulky č. 7 plus údaje ddílu A III ř. 5 tabulky č. 7 plus údaje ddílu A III ř. 1 tabulek č. 9 a 10. Z uvedených hdnt vyplývá, že mezirční index nárůstu bjemu plánvaných úhrad za pskytnuté zdravtní služby hrazené ze ZFZP činí v průměru 103,9 %. V přepčtu na jednh pjištěnce činí tent index 103,6 %. 34

36 V jedntlivých segmentech zdravtních služeb se pr rk 2016 plánuje vývj ppsaný v následujícím kmentáři s tím, že pjišťvna bude důsledně dbát na vyváženst svých příjmů a výdajů na zdravtní služby. Dynamika jedntlivých výdajvých bjemů se bude dvíjet z následujících předpkladů: stávajících a mžných dílčích legislativních úprav systému veřejnéh zdravtníh pjištění, becné regulace způsbu a výše úhrad zdravtních služeb, ze stanvených cen, případně limitací, pdmínek pr nákup zdravtních služeb, míry mžnéh vlivňvání nákladů jedntlivých segmentů zdravtních služeb regulačními patřeními pjišťvny, systémvé aplikace pjišťvnu přijatých pravidel pr kntrlu pskytvání úhrad zdravtních služeb. Tyt předpklady budu limitvat mžnsti vlivňvání výdajů pdle tempa růstu příjmů z veřejnéh zdravtníh pjištění. PLÁNOVANÝ VÝVOJ V JEDNOTLIVÝCH SEGMENTECH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Predikvaný bjem nákladů pr rk 2016 v segmentu praktických lékařů, stmatlgické péče, gyneklgické péče a specializvané ambulantní péče kalkuluje s kmpenzací za zrušení 30 Kč regulačních pplatků s účinnstí d PÉČE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ Hmtná zainteresvanst lékařů prvníh kntaktu na efektivním vynakládání finančních prstředků se prmítá na jedné straně d nárůstu úhrad na úrvni ambulantní péče jak celku se sučasným žáducím navýšením prváděných preventivních prhlídek, na druhé straně by měla přinést efekty v blasti indukvané péče, preskripce léčiv a zdravtnických prstředků. Predikce nákladů v tmt segmentu na rk 2016 dráží mim jiné i úsilí stabilizaci prtflia klientely a sítě smluvních pskytvatelů zdravtních služeb. Zvyšvání kvality pskytvaných zdravtních služeb praktickými lékaři, zejména její preventivní slžky, pvažuje pjišťvna nadále za klíčvu blast pr ptenciální úspry systému jak celku. V tmt smyslu budu dále rzvíjeny prgramy pdpry zdraví a řízení nákladů na zdravtní služby. V cenění činnstí sjednaných v rámci Prgramu 90 se i v rce 2016 zhledňuje vyšší nárčnst péče klienty v eklgicky zatížených reginech ČR. Jde dpady znečištěnéh vzduší v těcht reginech na zdraví ppulace s cílem včas dhalit nežáducí změny v lidském rganismu. Zvláštní pzrnst je věnvána rvněž mtivaci praktických lékařů k výchvě dstatečnéh pčtu pskytvatelů tét dbrnsti pr další bdbí. Z uvedených důvdů se nárůst úhrad v rce 2016 plánuje s hledem na skutečnst, že se jedná prrůstvý segment zdravtních služeb. 35

37 STOMATOLOGICKÁ PÉČE Mezirční dynamika úhrad se předpkládá mírně pd úrvní statních segmentů primární ambulantní péče. Objem úhrad je výsledkem snahy zajištění dpvídajícíh spektra preventivní i léčebné péče pjištěncům RBP. OSTATNÍ AMBULANTNÍ PÉČE Mezirční dynamika úhrad se předpkládá na úrvni dynamiky nákladů na celkvu ambulantní péči. Predikvaný nárůst úhrady pr gyneklgicku péči je důsledkem relativně rychle se rzvíjejícíh specifickéh bru lékařské péče včetně růstu specializvaných peračních zákrků v režimu jedndenní péče. V segmentu ambulantní specializvané péče se dluhdbě prjevují investice zejména sukrmých pskytvatelů zdravtnických služeb d nvé a mderní výknné přístrjvé a diagnstické techniky, se kteru suvisí zvyšvání erudice lékařů a statníh persnálu, nvé výkny, činnst center specializvané péče včetně pskytvaných specializvaných léčivých přípravků a v nepslední řadě i zvýšená kvalita a kmplexnst péče klienty pjišťvny. V ambulantní péči jsu dluhdbě uplatňvány regulační nástrje, které by měly garantvat ptimální výši úhrad. Regulace preskripce, indukvané péče a limitace celkvých nákladů se v praxi jeví jak stabilizující nástrj řízení úhrad za pskytvané zdravtní služby. Pjišťvna bude nadále věnvat pzrnst ptimalizaci nákladů na indukvanu péči ze strany ambulantních specialistů, zejména pr segmenty rehabilitace, přepravy a kmplementu, kde trend nárůstu nákladů je dluhdbý, a preskripci léčivých přípravků uvedených pskytvatelů zdravtních služeb. LŮŽKOVÁ PÉČE Dynamika nárůstu úhrad v segmentu lůžkvé péče reflektuje předpkládanu tendenci nárůstu nákladů v tmt segmentu včetně kmpenzace zrušených regulačních pplatků za jeden den pbytu v lůžkvém zařízení. RBP respektuje segment lůžkvé péče jak pdílvě největšíh pskytvatele zdravtních služeb z hlediska finanční nárčnsti. Plánvaný vývj se týká především nemcnic. Obecně lze knstatvat, že realizace úhrad prstřednictvím klasifikačníh systému DRG dráží úrveň přístupu jedntlivých pskytvatelů lůžkvé péče k pskytvání zdravtních služeb. Hlavními ambicemi systému plateb za diagnózu jsu vyšší efektivita, mžné úspry finančních prstředků z veřejnéh zdravtníh pjištění a lepší sledvání kvality zdravtních služeb. Pjišťvna bude rvněž v rce 2016 vycházet ze zkušenstí z nákupu zdravtních služeb. Pzitivní pznatky budu uplatněny a případně rzšířeny nvé výkny u dalších smluvních pskytvatelů zdravtních služeb. Praxe si nadále vyžaduje průběžně hdntit strukturu nákladů pskytvatelů zdravtních služeb ve vztahu k pskytvání léčiv ve specializvaných centrech, preskripci léčivých přípravků, sptřebu zdravtnickéh materiálu a využívání kmplementárních služeb. Sučasně bude prbíhat pstupné přizpůsbvání pjišťvny změnám ve struktuře a způsbu úhrad v závislsti na kvalitě pskytvaných služeb a v návaznsti na finanční nákladvst rzhdujících nemcnic. Pjišťvna bude při stanvvání úhrad přihlížet 36

38 k bjektivní struktuře lůžkvéh fndu a pdílu jedntlivých pskytvatelů zdravtních služeb na mžných bjektivních změnách lůžkvéh fndu. Pzrnst pjišťvny bude zaměřena zejména na: centralizaci a specializaci pskytvatelů akutní lůžkvé péče, využívání systému DRG pr bjektivizaci nákladů a pr růst kvality zdravtních služeb, smluvní rzšíření nákupu zdravtních služeb a jeh spektra, efektivní pskytvání a úhradu léčivých přípravků předepisvaných specializvanými centry pdle zvláštní smluvy, zdravtní výkny jedndenní péče. Predikvaný nárůst úhrad v následné péči je zapříčiněn pkračujícím trendem přesunu části pskytvaných zdravtních služeb z akutní péče a stárnutím ppulace dprvázeným vyšší četnstí přidružených chrnických nemcnění. V rce 2016 bude pjišťvna pkračvat v úhradách šetřvatelské a rehabilitační péče pskytvatelům sciálních služeb a lůžkvé péče pskytnuté sbám, které jsu v nich umístěné z jiných než zdravtních důvdů. I v segmentu lůžkvé péče se prjevuje dynamika nárůstu úhrad i v důsledku přizvání mderní, vysce výknné a nákladné přístrjvé a diagnstické techniky, zejména v dbrnsti radidiagnstiky. LÁZEŇSKÁ A OZDRAVENSKÁ PÉČE V čekávaném vývji se vedle vlivů vyplývajících z cenvých ujednání prmítají vlivy změn struktury prtflia pjištěnců i záměr pskytvat uvedený druh léčebné péče v rzsahu, který sleduje pdstatněné ptřeby klientely pjišťvny. V důsledku nvelizace zákna veřejném zdravtním pjištění, jehž sučástí je Indikační seznam pr lázeňsku léčebně rehabilitační péči, dšl mim jiné u kmplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče k prdlužení léčebnéh pbytu. Vzhledem k těmt skutečnstem lze i v rce 2016 předpkládat nárůst bjemu nákladů na tut péči. Náklady na lázeňsku péči jsu plánvány na úrvni statních segmentů, náklady na zdravensku péči jsu plánvány na úrvni dpvídající čekávanému vývji. PŘEPRAVA, ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA A LSPP Růst nákladů v segmentu přepravní zdravtní služby se předpkládá pd úrvní celkvých nákladů na zdravtní služby. ZZS pskytuje akutní zdravtní služby včetně sekundárních převzů a převzů prváděných pskytvateli PPNP. RBP si je vědma jedinečnsti tét pskytvané služby v rámci své půsbnsti v průmyslvých aglmeracích a tét skutečnsti bude pdřizvat i systém úhrad za pskytvané zdravtní služby včetně úhrad za sekundární převzy prváděné rvněž pskytvateli pr přepravu pacientů nedkladné péče. NÁKLADY NA RECEPTY 37

39 Očekávaný vývj vychází především z predikce vstupu nvých léčiv d systému veřejnéh zdravtníh pjištění včetně cenvých a daňvých vlivů, dpadu zrušených regulačních pplatků s účinnstí d a zvýšených nákladů na jejich kmpenzace. RBP bude v rce 2016 pkračvat v suladu s právní úpravu a smluvními ujednáními v uplatňvání regulačních patření preskripce léčiv s vědmím, že vliv na tut blast má puze nepřímý. D uvedenéh vývje se d značné míry prmítnu náklady na léčivé přípravky a ptraviny pr zvláštní lékařské účely ve skupinách určených převážně pr léčbu ve specializvaných centrech, rzšiřvání spektra jedntlivých skupin léčiv a invativní specializvané léčivé přípravky. ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY VYDÁVANÉ NA POUKAZY Předpkládaný vývj vychází především z predikce cenvých, daňvých a regulačních vlivů a rstucích pžadavků klientely na úhradu nákladnějších zdravtnických prstředků. Přest má RBP ambici respektvat nejen prvtní vybavení pjištěnců zdravtnickými prstředky, ale i bměnu prstředků a přístrjů, kterým knčí dba živtnsti. Vývj nákladů na zdravtnické prstředky je predikván mírně nad úrvní celkvých nákladů pjišťvny na zdravtní služby. V tét blasti se nejvíce prjevuje urychlvání invačníh, vývjvéh a výrbníh cyklu s následným navyšváním cen zdravtnických prstředků. NÁKLADY NA OČKOVACÍ LÁTKY V suladu se záknem č. 48/1997 Sb., v platném znění, budu v rce 2016 hrazeny výdaje na čkvací látky pr: a prti: pravidelná čkvání pdle antigenníh slžení stanvenéh Ministerstvem zdravtnictví pdle zákna chraně veřejnéh zdraví, vzteklině, tetanu při praněních a nehjících se ranách, tuberkulóze u pjištěnců, kteří splňují indikace k čkvání stanvené právním předpisem upravujícím čkvání prti infekčním nemcem, chřipce u pjištěnců nad 65 let věku a u pjištěnců dalších specifikvaných kategrií, pneumkkvým infekcím u pjištěnců nad 65 let věku, pneumkkvým infekcím u dětí ve stanvených lhůtách, lidskému papilmaviru pr dívky, je-li čkvání zahájen d dvršení 13. rku d dvršení 14. rku věku. Predikce nárůstu nákladů na čkvací látky pr pravidelná čkvání je pd úrvní celkvých nákladů. Vzhledem ke znalstem úhrad za pskytnuté čkvací látky z veřejnéh zdravtníh pjištění v uplynulých bdbích lze tyt náklady v důsledku jejich stabilizace plánvat s hledem na jejich čekávaný vývj. LÉČENÍ V ZAHRANIČÍ 38

40 Tat blast zahrnuje náklady na zdravtní služby pskytnuté pjištěncům RBP v zahraničí zahraničními pskytvateli na základě přím pužitelných nařízení EU neb příslušných mezinárdních smluv a také dle příslušných ustanvení zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění, v platném znění. Jde kvalifikvaný dhad, který vychází z údajů léčení pjištěnců v zahraničí v minulých letech. V těcht nákladech jsu zahrnuty náklady na plánvané zdravtní služby v zahraničí prvedené se suhlasem pjišťvny, část nákladů na zdravtní péči pskytnutu pjištěncům RBP v zahraničí tvří refundace nákladů vynalžených na zdravtní péči pjištěnci RBP. REGULACE NÁKLADŮ NA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Pjišťvna bude v jedntlivých segmentech zdravtních služeb uplatňvat regulační patření, stanvená platnými právními předpisy a sjednaná v individuálních ujednáních, rvněž v závislsti na kvalitě pskytvaných zdravtních služeb a jejich dstupnsti. 5 OSTATNÍ FONDY 5.1 ZDRAVOTNÍ SLUŽBY HRAZENÉ Z FONDU PREVENCE Ř Účelvá plžka Pčet účastníků 1) Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 1 Náklady na zdravtní prgramy ,6 1.1 Rekndiční péče rizikvých skupin ,0 1.2 Vitaminózní frtifikace ,3 1.3 Prevence u dárců krve ,7 1.4 Ortdntická prevence u dětí a drstu ,0 1.5 Onklgické preventivní prgramy (mammgrafický screening, screening karcinmu čípku hrdla dělžníh a screening karcinmu tlustéh střeva, vyšetření prstaty u mužů) ,5 1.6 Preventivní čkvání - pneumkk ,9 1.7 Preventivní čkvání - encefalitida ,5 1.8 Preventivní čkvání - hepatitida ,2 1.9 Preventivní čkvání - chřipka , Preventivní čkvání - meningkvé nemcnění , Preventivní čkvání - plané neštvice, spalničky, zarděnky, příušnice , Preventivní čkvání - rtavir , Preventivní čkvání - černý kašel, záškrt, tetanus , Preventivní čkvání před cestami d zahraničí Preventivní čkvání TBC , Digitální vyšetření zrakvéh nervu Příspěvek pjištěncům s diagnózu celiakie na nákup ptravin , Prgram P , Odvykání kuření

41 Ř Účelvá plžka Pčet účastníků 1) Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 2 Náklady na zdravné pbyty 2) ,3 2.1 Přímřské léčebné pbyty ,1 2.2 Hrské léčebné pbyty ,9 2.3 Příspěvek na šklky v přírdě ,3 3 Ostatní činnsti 2) ,3 3.1 Prevence steprózy a negativních menpauzálních stavů ,6 3.2 Prevence nádrvéh zbytnění prstaty ,3 3.3 Příspěvek na plavání ve šklkách a šklách ,4 3.4 Příprava ženy k prdu (psychprfylaxe a těhtenský tělcvik, epidurální analgezie, těhtenské vitamíny) ,9 3.5 Laservá ční terapie Léčba keraktnu Peridické prhlídky sprtvců ,4 3.8 Léčení bezity ,0 3.9 Nákup mléčné výživy , Ošetření zubní hygienistku Organizvané cvičení rdičů s dětmi , Ostatní ,5 4 Náklady na preventivní zdravtní péči celkem 3) ,2 Pznámky k tabulce: 1) Zdravtní pjišťvna vykazuje puze v ř. 2 k kalendářníh rku. 2) Zdravtní pjišťvna uvede jmenvitě jedntlivé druhy prgramů neb činnstí. 3) Vazba na údaje tabulky č. 7 ddíl A III ř. 1 mínus údaje ddílu A II ř. 4 plus ddíl A III ř. 5. Náklady na prevent. péči 16 Plánvané náklady na zdravtní péči hrazenu z fndu prevence na rk 2016 respektují ustanvení 16 dst. 4 zákna č. 280/1992 Sb., v platném znění. Kncepce těcht aktivit je determinvána především charakterem pjišťvny půsbící převážně ve vysce eklgicky zatíženém reginu a ptřebu prevence rizik spjených se zaměstnáním klientely v zakladatelských subjektech, především v hrnictví. PREVENTIVNÍ PROGRAMY REKONDIČNÍ PÉČE RIZIKOVÝCH SKUPIN Rekndiční péče je cílená, specificky rganizvaná léčebná rehabilitační péče zaměřená na intenzivní regeneraci fyzilgickéh fndu specifickéh kruhu pjištěnců, zejména: pstižených závažnými úrazy, p závažných nemcněních suvisejících s výknem práce, vystavených půsbení rizikvých faktrů pracvníh prstředí zapříčiňujících nemci z pvlání a jiná pškzení zdraví (jedná se např. stálá pracviště v pdzemí, v kkschemické výrbě, v těžkých strjírenských prvzech jak jsu kvárny, lisvny apd.), pracvníků s vysku psychsmaticku zátěží. Na úhradě rekndiční péče (ambulantní i pbytvé) se pdílí zaměstnavatel pjištěnce RBP. 40

42 Ptřebu realizace tét frmy prevence zvýrazňuje skutečnst, že mravskslezský regin vykazuje nejvyšší pdíl pčtu hlášených nemcí z pvlání v celé ČR, přičemž nejvyšší výskyt je právě v hrnictví. PREVENCE VITAMINÓZNÍ FORTIFIKACÍ Prgram spčívá v pdávání a úhradě vitaminvých preparátů (dplňků stravy) vybraným pracvníkům rizikvých pracvišť, těhtným ženám, a dále všem pjištěncům RBP d 3 let věku v příspěvku na nákup vitamínů v lékárnách. PREVENCE U DÁRCŮ KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ Prevence u dárců krve je cílená, specificky rganizvaná péče, zaměřená na regeneraci fyzilgickéh fndu bezpříspěvkvých dárců krve frmu, která přispěje k jejich lepší kndici neb ke zlepšení zdravtníh stavu buď úhradu vitamínvých přípravků d výše 500, neb Kč za kalendářní rk, pdle mnžství dběrů neb příspěvkem na vybrané aktivity (čkvání a šetření nehrazené z veřejnéh zdravtníh pjištění, apd.). Sučasně všichni dárci bdrží p dběru krve neb plazmy na náklady RBP vitamínvý preparát. U dárců kstní dřeně je prevence zaměřena na bdbí p dběru, bdbně jak u dárců krve příspěvkem na stejné aktivity d výše Kč. ORTODONTICKÁ PREVENCE Ortanmálie u dětí a mládeže d 18 let jsu velmi rzšířené. Anmálie dentální, čelistní a mezičelistní způsbují pruchy při přijímání ptravy, zhršují vývj řeči, zvyšují rizik vzniku zubníh kazu a pardntlgických chrb. Pr tyt chrby je typické, že jejich převážnu většinu lze dstranit puze u dětí a drstu. Cílem tét prevence je včasná rtdntická léčba, která zlepší stav rfaciální sustavy a předchází snížení její výknnsti v dspělsti. Prt pjišťvna hdlá nadále přispívat zejména na úhradu materiálu fixních a snímatelných aparátků. RBP rvněž bude přispívat na nákup léčiv na fluridaci zubů u mladších dětí. PODPORA PREVENTIVNÍHO OČKOVÁNÍ NEHRAZENÉHO ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Cílem tét prevence je zvýšit celkvu dlnst rganizmu pjištěnců před nebezpečnými nemcněními. Pjišťvna bude přispívat svým klientům na preventivní čkvání, která nejsu hrazena ze zdravtníh pjištění (krmě čkvání d ciziny), a t d celkvé stanvené výše, dle jejich vlastníh výběru a v suladu s platnými SPC čkvacích látek. Využívání jedntlivých typů čkvání bude nadále sledván. Pjišťvna se bude pdílet na pdpře: Prevence klíšťvé encefalitidy a hepatitidy Onemcnění klíšťvu encefalitidu a hepatitidu typu A a B může způsbit těžké pškzení zdraví jedinců. Rizika infekce virvé encefalitidy a hepatitidy A i B mhu mít pr jedntlivce trvalé následky. 41

43 Prevence prti meningkkvé infekci Meningkkvá infekce je invazivní typ nákazy, kteru vyvlává něklik typů bakterií meningkků. Jedná se vážné nemcnění s velmi rychlým průběhem. Očkvání se prvádí prti meningkku typu A a C a je určen především dětem a mladistvým. Prevence prti planým neštvicím, pásvému paru (Varicellazster virus) Vyská nakažlivst Varicellazster viru každrčně způsbí enrmní výskyt planých neštvic, které převažují u dětí d 10 let. Rekurentní infekce vede ke vzniku pásvéh paru. Čast může djít ke vzniku sekundární bakteriální infekce, která může vést ke vzniku růže, travě krve, zánětlivému nemcnění ledvin a vzácně až kžní gangréně. K závažným kmplikacím patří zápal plic a zánět mzkvých blan. Tmut nemcnění lze účinně zabránit preventivním čkváním. Prevence prti spalničkám, zarděnkám a příušnicím Jedná se purifikvanu čkvací látku, účinnu prti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, u které je ppisván snížený výskyt nežáducích účinků, zvlášť ceněný u dětí s recidivujícími infekcemi dýchacích cest a celkvě slabených dětí se sníženu imunitu. Zárveň je uváděna vyšší účinnst v tvrbě prtilátek. Prevence prti pneumkkvé infekci Pneumkkvá infekce pstihuje nejčastěji děti ve věku d 2 měsíců d 5 let, ale i starší děti d 17 let. Nebezpečná je i u starších sb nad 50 let. Způsbuje zejména zánět mzkvých blan, zápal plic, celkvu infekci rganizmu neb zánět středníh ucha. Právě u starších sb napadení tut infekcí může přivdit trvalé následky neb dknce smrt. Prevence prti pásvému paru Pásvý par je blestivé nemcnění virvéh půvdu, s výrazným rizikem výskytu u pjištěnců nad 50 let p psychické i fyzické zátěži, při snížené branyschpnsti neb stresu. Může být zkmplikvaná pstherpeticku neuralgií. Prevence prti rtaviru Rtavirus se vyskytuje všude klem nás. Přenáší se přímým kntaktem z nemcnéh člvěka na zdravéh (i pdáním ruku), neb přes kntaminvané předměty (hračky). Rtavirvé gastrenteritidy se prjevují silným průjmem, pakvaným zvracením, blestí břicha a hrečku, bývají jednu z nejčastějších příčin hspitalizace malých dětí d 2 let. Prevence prti černému kašli, záškrtu a tetanu Černý (dávivý) kašel pstihuje především kjence a malé děti. Je způsben bakterií Brdetella pertussis a je charakterizván intenzivními záchvaty kašle, může vyvrchlit zápalem plic, pškzením mzku i smrtí. Záškrt je akutní bakteriální nemcnění, které může infikvat těl přes hrdl neb kůži z člvěka na člvěka respiračními sekrety neb kapénkami ve vzduchu. Může vést k dýchacím prblémům, paralýze, srdečnímu selhání, dknce i smrti. Tetanus (lckjaw) je akutní, někdy fatální, nemcnění centrálníh nervvéh systému, způsbené bakteriemi Clstridium tetani, které d těla vstupují bvykle přes tevřené rány. Tetanus způsbuje blestivé křeče a ztrátu krdinace svalvých phybů, bvykle p celém těle. Nebezpečné je chabnutí dýchacích svalů, které mhu vyústit v udušení. ONKOLOGICKÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY Základem prgramu je preventivní péče rientvaná na včasný záchyt zhubných nádrvých nemcnění. V rámci prgramu pjišťvna mtivuje své klienty k abslvvání preventivních screeningvých vyšetření, která jsu hrazena z veřejnéh zdravtníh 42

44 pjištění. Pjišťvna však rvněž pskytuje z fndu prevence příspěvek na úhradu vybraných preventivních prhlídek klientům, kteří s hledem na svůj věk ještě nemají, dle platné legislativy, nárk na jejich úhradu. Na základě dluhdbéh závazku zalženéh smluvu realizaci splečnéh prjektu MZ ČR a zdravtních pjišťven s názvem Systém pdpry prevence vybraných nádrvých nemcnění v ČR Screeningvé prgramy, bude RBP i v rce 2016 pkračvat v adresném zvaní pjištěnců, hržených některým z nemcnění, jež jsu předmětem tht screeningu. Tut činnst bude RBP realizvat na vlastní náklady. V rce 2016 lze čekávat beslání cca 60 tis. pjištěnců, cž při nákladu cca 10,50 Kč/dpis bude znamenat náklady v celkvé výši cca 630. S hledem na stále rstucí výskyt nklgických nemcí bude RBP nadále uskutečňvat tyt nklgické preventivní prgramy: mammgrafický screening, screening karcinmu čípku hrdla dělžníh, screening karcinmu tlustéh střeva, preventivní vyšetření prstaty, mamgrafické neb ultrasnické vyšetření prsů ženám d 44 let a čkvání prti lidskému papilmaviru u dívek a žen (prevence prti rakvině dělžníh čípku) a chlapců (prevence prti genitálním bradavicím). V rámci těcht prgramů přispívá RBP na některá nehrazená vyšetření a preventivní čkvání prti lidskému papilmaviru. LÉČEBNÉ POBYTY DĚTÍ Preventivní péče frmu léčebných pbytů spčívá v účasti dětí hržených nepříznivým živtním prstředím na rganizvaných pbytech v přímřském neb hrském prstředí. Zdravtními indikacemi jsu diagnózy následujících chrnických nemcnění: recidivující katary hrních cest dýchacích s slabenu dlnstí, alergické rýmy prkázané dbrným vyšetřením, brnchitis recidivans, sinbrnchitis, dermrespirační syndrm, chrnické a recidivující ekzémy včetně atpickéh, chrnické dermatózy. V rámci tht prgramu hdlá pjišťvna vyhledávat děti prstřednictvím praktických lékařů pr děti a drst s slabenu imunitu pr zdravné pbyty v dětských léčebnách a zdravvnách, které jsu hrazeny v rámci ZFZP. Výběr účastníků léčebných pbytů se prvádí na základě indikace dbrnéh lékaře pr děti a drst ve věkvé kategrii 8 14 let. Na úhradě léčebných pbytů se pdílí pdle schválených zásad rdiče dětí pjištěnců RBP. Klimatická léčba ve svém důsledku vede nejen ke zlepšení zdravtníh stavu, ale i k eknmickému efektu, úsprám drahých léků (snížení dávky, případně vysazení léků vůbec), menšímu mnžství nákladné hspitalizace a hlavně minimalizaci intenzívní, případně resuscitační péče. Pjišťvna bude rvněž přispívat dětem na tuzemské zdravné pbyty rganizvané zařízeními předšklní výchvy. 43

45 PROGRAM 90 V rce 2016 bude pkračvat realizace Prgramu 90, jehž realizace byla zahájena již v rce Cílem P90 je sustavnu a kmplexní zdravtně preventivní péčí a vybranými nástrji pdpry zdraví přispívat k dluhému a plnhdntnému živtu pjištěnců. P90 je uskutečňván prstřednictvím intenzivní splupráce s praktickými lékaři v blasti zdravtní prevence, mtivace pjištěnce ke zdravému živtnímu stylu a zdravtní světy. Pjišťvna v rámci P90 pdpruje zejména realizaci řádných preventivních prhlídek, a t jak u praktických lékařů, tak v blasti stmatlgické a gyneklgické péče. Od rku 2012 účastníci prgramu mhu čerpat mtivační bnusvý příspěvek Zdraví 90 zaměřený na pdpru zdraví, který je pskytván klientům na základě splnění kritérií suvisejících s jejich aktivní účastí na zdravtní prevenci a se zdravým živtním stylem. PROGRAM ZDRAVÝ PODNIK Cílem prgramu je vedle pzitivníh vlivnění zdravtníh stavu pjištěnců také pzitivní vlivnění vzájemných vztahů klíčvých subjektů na trhu zdravtníh pjištění (zaměstnavatele, zaměstnance a zdravtní pjišťvny). Cíle prgramu jsu přitm naplňvány zejména pdpru zájmu pjištěnců aktivity zdravéh živtníh stylu a zdravtní prevenci. Realizace prgramu bude v dpsud aplikvané struktuře pkračvat i v rce 2016, a t především ve splupráci se zakladatelskými subjekty. PROGRAM ŘÍZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE V rce 2016 bude pjišťvna pkračvat v realizaci prjektu řízené zdravtní péče, jehž aplikace byla zahájena již v rce Cílem prjektu je nalezení ptima kvality a bjemu pskytvané zdravtní péče. Nsným prvkem prgramu je praktický lékař, který je průvdcem pjištěnce systémem pskytvání zdravtní péče a je mtivván k ptimalizaci tét péče z dluhdbéh hlediska. PROGRAM SENIOR Záměrem prgramu je věření mžnsti širší aplikace zlepšené péče seniry. Dílčím cílem prjektu je rvněž racinalizace a zpřehlednění výdajů na zdravtní péči mnitrvané skupiny a mtivace cílvé skupiny sb k aktivnímu přístupu v péči své zdraví. Pr začlenění d prgramu jsu vybírána zařízení dluhdbé péče seniry (dmvy důchdců), která pečují skupinu sb s vyským pdílem pjištěnců Revírní bratrské pkladny, zdravtní pjišťvny. Hlavními prstředky realizace prjektu jsu intenzifikace základní zdravtní péče zajištěná zejména frmu pravidelné lékařské kntrly s vyšší četnstí vyšetření a pdpra zdravéh živtníh stylu senirů. OSTATNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAMY V statních preventivních prgramech se bude pjišťvna pdílet na: pdpře čkvání prti chřipce těm skupinám pjištěnců, kteří nesplňují pdmínky dle platné legislativy, 44

46 A. ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN částečné úhradě kurzů psychprfylaxe, tj. přípravy žen k prdu, a kurzů plavání kjenců jak metdy účinnéh psilvání imunitníh systému dětí, pdpře frmu příspěvku na epidurální analgezii při prdu, příspěvku na prvedení ultrazvukvéh vyšetření v I. trimestru těhtenství, pdpře rganizvaných kurzů plavání u dětí předšklní výchvy a u dětí d 10 let věku, pdpře abslvvání dbrných kursů prti bezitě, prevenci steprózy a negativních menpauzálních stavů u žen, úhradě příspěvku pjištěncům s diagnózu celiakie na nákup ptravin, prevenci vyšetření pigmentvých změn kůže u pjištěnců d 7 let, prevenci kardivaskulárních a nádrvých nemcnění, pdpře genetických vyšetření, léčbě keraktnu, příspěvku na nákup fixančních a čisticích prstředků pr celkvé zubní náhrady, zvýšené infrmvansti a světě zdravtní prevenci, pdpře ddržvání frekvence preventivních prhlídek u praktickéh lékaře, u stmatlga a gyneklga. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,1 II. Tvrba celkem = zdrje ,9 1 Zdrje pdle zákna č. 551/1991 Sb. a č. 280/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů ,1 1.1 v tm: příděl ze zisku p zdanění ,7 1.2 pdíl pdle 19 dst. 1 zákna č. 280 /1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů 1) ,1 1.3 pdíl pdle 6 dst. 7 zákna č. 551/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů 2 Úrky vytvřené na bankvním účtu Fprev ,0 3 Ostatní (bezúplatná plnění) ,5 4 Zúčtvání s pjištěnci s vazbu na vyúčtvání preventivních prgramů 5 Zrušení pravných plžek 6 Mimřádné případy externí 7 Mimřádné převdy mezi fndy III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: ,2 1 Preventivní prgramy ,2 2 Úrky z úvěrů na psílení Fprev 3 Ostatní (bankvní pplatky) ,0 4 Odpis penále, přirážek a pkut k pjistnému, které byly zdrjem Fprev 5 Zúčtvání s pjištěnci s vazbu na vyúčtvání preventivních prgramů 6 Fnd prevence (Fprev) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Snížení fndu částky penále, pkut a přirážek na základě rzhdnutí dstranění tvrdsti pdle 53a zákna č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění, ve znění pzdějších předpisů 7 Tvrba pravných plžek 8 Mimřádné případy externí 9 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,6 45

47 B. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,9 II. Příjmy celkem: ,9 1 Fnd prevence (Fprev) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí Příjmy finančních prstředků na základě zákna č. 551/1991 Sb. a zák. č. 280/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů ,1 1.1 v tm: příděl ze zisku p zdanění ,7 1.2 pdíl pdle 19 dst. 1 zákna č. 280/1992 Sb., ve znění pzdějších předpisů 1) ,1 1.3 pdíl pdle 6 dst. 7 zákna č. 551/1991 Sb., ve znění pzdějších předpisů 2 Úrky vytvřené na bankvním účtu Fprev ,0 3 Ostatní (bezúplatná plnění) ,5 4 Příjem úvěru na psílení Fprev 5 Zúčtvání s pjištěnci s vazbu na vyúčtvání preventivních prgramů 6 Mimřádné případy externí 7 Mimřádné převdy mezi fndy III. Výdaje celkem: ,2 1 Výdaje na preventivní prgramy ,2 2 Úrky z úvěrů 3 Ostatní (bankvní pplatky) ,0 4 Splátky úvěru 5 Zúčtvání s pjištěnci s vazbu na vyúčtvání preventivních prgramů 6 Mimřádné případy externí 7 Mimřádné převdy mezi fndy IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,5 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. C. Dplňující údaje k ddílu A a B (Očekávaná skutečnst ) Struktura přídělu d Fprev za tu část přídělu, která není prváděna převdem ze ZFZP Vazba na Fprev sl. 1 Infrmativně sl. 2 převd 1) ze ZFZP Skladba ř. A II 1 2) sl. 3 = celkem I. K dd. A/ II = sučet plžek 1 až Předpisy úhrad pkut a penále včetně dhadných plžek 2) 0 2 Předpisy úhrad přirážek k pjistnému 0 3 Předpisy pkut zdravtnickým zařízením 0 4 Předpisy úrků ZFZP (pkud je zdravtní pjišťvna účtuje přím na Fprev) 0 sl. 1 sl. 2 převd 1) Skladba ř. B II 1 2) sl. 3 = II. K dd. B/ II = sučet plžek 1 až Příjmy z pkut a penále 0 2 Příjmy z přirážek k pjistnému 0 3 Příjmy z pkut pskytvatelům zdravtních služeb 0 4 Příjmy z úrků ZFZP (pkud je zdravtní pjišťvna účtuje přím na Fprev) 0 D. Dplňující údaje k ddílu A a B ( 2016) Struktura přídělu d Fprev za tu část přídělu, která není prváděna převdem ze ZFZP Vazba na Fprev sl. 1 Infrmativně sl. 2 převd 1) ze ZFZP Skladba ř. A II 1 2) sl. 3 = celkem I. K dd. A/ II = sučet plžek 1 až Předpisy úhrad pkut a penále včetně dhadných plžek 2) 0 2 Předpisy úhrad přirážek k pjistnému 0 3 Předpisy pkut zdravtnickým zařízením 0 4 Předpisy úrků ZFZP (pkud je zdravtní pjišťvna účtuje přím na Fprev) 0 46

48 sl. 1 sl. 2 převd 1) Skladba ř. B II 1 2) sl. 3 = II. K dd. B/ II = sučet plžek 1 až Příjmy z pkut a penále 0 2 Příjmy z přirážek k pjistnému 0 3 Příjmy z pkut pskytvatelům zdravtních služeb 0 4 Příjmy z úrků ZFZP (pkud je zdravtní pjišťvna účtuje přím na Fprev) 0 Pznámky k tabulce: 1) Pkud zaměstnanecká zdravtní pjišťvna prvádí příděl v ddílu A II na ř. 1.2 a v ddílu B II na ř. 1.2 běma pvlenými pstupy sučasně (tj. převdem ze ZFZP a sučasně i přím na Fprev) vyplní v ddílu C sl. 1 i sl. 2. Hdnta údaje v ddílu C ve sl. 3 má dpvídat u všech ZP údaji v ddílu A II ř. 1.2 případně ddílu B II ř. 1.2 tabulky Fprev. Pkud zaměstnanecká zdravtní pjišťvna prvádí tvrbu Fprev puze převdem ze základníh fndu zdravtníh pjištění uvede tent údaj v ddílu C ve sl. 2 převd ze ZFZP v hdntě, která je uvedena na ZFZP v ddílu A III ř. 3.3 a v ddílu B III ř V takvém případě nevyplňují ani ř. A III 6. Takt pstupuje při vyplnění tét tabulky i VZP ČR. 2) Objem dhadných plžek zahrnutých v plžkách ddílu C I bude uveden v kmentáři. Fprev 7 Zdrje fndu prevence pr rk 2016 jsu plánvány ve výši s tím, že jedntlivé příjmvé plžky fndu tvří: Ukazatel Objem v Úrky z hspdaření se ZFZP Příjmy z pkut 0 Příjmy z penále Příjmy z přirážek k pjistnému Úrky z hspdaření s Fprev 100 Úrky z prdlení vyměřené sudem 45 Příděl ze zisku p zdanění Příjmy fndu prevence celkem Interní tabulka Kladný zůstatek fndu prevence bude převeden d následujícíh účetníh bdbí. 5.2 PROVOZNÍ FOND ZÁMĚRY V OBLASTI ZHOSPODÁRNĚNÍ PROVOZU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Zásadním splečným jmenvatelem patření k dsažení úspr byl, je a i d buducna bude důsledné ddržvání platných interních aktů řízení a prvádění jejich pravidelné aktualizace a kntrly. RBP se v blasti zhspdárnění vlastníh prvzu zaměřuje zejména na: racinální řízení čerpání bjemu mzdvých a jiných sbních nákladů při zachvání bjektivních a pdstatněných platvých i sciálních aspektů (např. citlivé prjednávání dchdů d důchdů a návratů z rdičvských dvlených) s cílem nehržení dsažené kvality pskytvaných služeb klientům pjišťvny, sptřebu všech energií s pravidelnu kntrlu čerpání, 47

49 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN využití stavu ptimální vybavensti pjišťvny zejména v blasti sptřeby materiálu a investic tak, aby tyt plžky byly čerpány v nejnutnější míře nezbytné pr běžnu perativní ptřebu, hspdárné využívání nájemních prstr pr expzitury a jednatelství RBP, racinalizaci sptřeby telekmunikačních služeb, ptimalizaci sptřeby phnných hmt a nákladů na cestvné s pravidelným dzrem nad jejich hspdárným využíváním, ptimální využití práva RBP hspdařit s vlastním majetkem, např. frmu prnájmů vlných prstr, resp. prdejem jeh pstradatelných částí, ptimální úrveň rzvje a údržby infrmačníh systému pjišťvny, přiměřené vynakládání prstředků na reklamu a inzerci, přísná úsprná pravidla při uzavírání smluv v blasti externě zajišťvaných služeb nemateriální pvahy apd. Čerpáním, resp. výdaji prvzníh fndu budu v rce 2016 úhrady prvzních plžek suvisejících s veřejným zdravtním pjištěním, převd d fndu reprdukce majetku ve výši zúčtvaných dpisů veškeréh dluhdbéh majetku ( ) plus bjem schválený Správní radu RBP ( ), dále převd d sciálníh fndu (2.222 ) dpvídající 2 % z bjemu mezd a náhrad mezd a předpkládaný příděl d fndu reprdukce majetku (500 ) ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu. Očekávané finanční příspěvky na činnst Kanceláře zdravtníh pjištění (vznikla slučením stávajícíh CMÚ a NRC řádek ), činnst Centrálníh registru pjištěnců a Kapitačníh centra zajišťvanu VZP ČR a na činnst SZP ČR jsu zakalkulvány d prvzních nákladů pjišťvny. Pdbně lze knstatvat, že d jedntlivých nákladvých plžek v prvzu RBP dkázala zahrnut i pkrytí veškerých známých či předpkládaných zdražení vybraných služeb či některých kmdit. RBP v suladu s vnitřními akty řízení netvří v prvzním fndu dhadné plžky ani rezervy. A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí 2) ,9 II. Tvrba celkem = zdrje , Předpis přídělu pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech ze základníh fndu zdravtníh pjištění, stanvený pdle 7 dst. 1 a 2 vyhlášky fndech Předpis přídělu z fndu reprdukce majetku ve výši schválené Správní radu pdle 3 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech Předpis převdu prstředků PF v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 3 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech Phledávka z prdeje dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pdle 3 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech Předpis mimřádnéh přídělu Vjenské zdravtní pjišťvny ČR převdem ze základníh fndu zdravtníh pjištění , ,0 6 Předpis úrků vztahujících se k PF pdle 3 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech ,9 7 Prvzní fnd (PF) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Předpis smluvních pkut z prušení smluvníh vztahu k pskytvateli zdravtních služeb pdle 3 dst. 2 písm. i) vyhlášky fndech Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 48

50 A. 8 Kladné rzdíly z cenění cenných papírů přízených z PF na reálnu hdntu pdle 3 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech 9 Kladné kurzvé rzdíly suvisející s PF pdle 3 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 10 Ostatní phledávky vztahující se k PF pdle 3 dst. 2 písm. j) vyhlášky fndech ,0 11 Phledávky Všebecné zdravtní pjišťvny ČR pdle 3 dst. 3 vyhlášky fndech 12 Předpis bezúplatnéh plnění určenéh výlučně pr PF pdle 3 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech 13 Zisk z prdeje cenných papírů PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 14 Zisk z držby cenných papírů z PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 15 Pužité, snížené neb zrušené statní rezervy pdle 3 dst.. 2 písm. k) vyhlášky fndech 16 Snížené neb zrušené statní pravné plžky pdle 3 dst. 2 písm. l) vyhlášky fndech 17 Ostatní dhadné plžky aktivní pdle 3 dst. 2 písm. m) vyhlášky fndech 18 Mimřádné případy externí 19 Mimřádné převdy mezi fndy III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: ,2 1 Členění závazků zdravtní pjišťvny v blasti prvzní činnsti pdle 3 vyhlášky fndech ,4 1.1 v tm: mzdy bez statních sbních nákladů (včetně náhrad mezd) ,9 1.2 statní sbní náklady ,7 1.3 pjistné za zaměstnance na zdravtní pjištění 4) ,7 1.4 pjistné za zaměstnance na sciální zabezpečení a příspěvek na státní plitiku zaměstnansti 4) ,0 1.5 dměny členům správní, dzrčí rady a rzhdčímu rgánu ,1 1.6 úrky pdíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad ,6 1.8 pdíl úhrad zaměstnanecké zdravtní pjišťvny za služby Infrmačníh centra pdíl úhrad zaměstnanecké zdravtní pjišťvny za vedení centrálníh registru , záprné kurzvé rzdíly suvisející s PF úhrady pplatků , závazky k úhradě pkut a penále pdle 3 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech úhrada zdravtních služeb z rzhdnutí likvidátra zaměstnanecké zdravtní pjišťvny pdle 3 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech prstředky vynalžené zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu na nákup metdik d VZP ČR pdle 3 dst. 3) vyhlášky fndech , pdíl dpisů hmtnéh a nehmtnéh majetku vztažený k PF , statní závazky 5) , z th: za služby suvisející s rzvjem infrmační infrastruktury systému 3) Předpis záknné výše přídělu d sciálníh fndu pdle 3 dst. 4 písm. b) a pdle 4 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech Předpis přídělu d rezervníh fndu zdravtníh pjištění pdle 3 dst. 4 písm. c) a pdle 2 dst. 5 vyhlášky fndech ,9 4 Předpis přídělu d fndu reprdukce majetku pdle 3 dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech , Prvzní fnd (PF) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Předpis přídělu d základníh fndu zdravtníh pjištění pdle rzhdnutí správní rady pdle 3 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech Předpis přídělu d fndu reprdukce majetku ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu pdle 3 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech Záprné rzdíly z cenění cenných papírů přízených z prstředků PF na reálnu hdntu pdle 3 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech 8 Ztráty z prdeje cenných papírů přízených z prstředků PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 9 Tvrba statních rezerv pdle 3 dst. 4 písm. l) vyhlášky fndech 10 Tvrba statních pravných plžek pdle 3 dst. 4 písm. m) vyhlášky fndech 11 Ostatní dhadné plžky pasivní pdle 3 dst. 4 písm. n) vyhlášky fndech 12 Mimřádné případy externí 13 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut ,0 IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,9 49

51 B. Prvzní fnd (PF) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 3 vyhlášky fndech Rk ček. skut. Rk / ček. skut. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,5 II. Příjmy celkem: , Příděl pdle 1 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech ze ZFZP, stanvený pdle 7 dst. 1 a 2 vyhlášky fndech Příděl z fndu reprdukce majetku ve výši schválené Správní radu pdle 3 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech Převd prstředků PF v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 3 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech Příjmy z prdeje dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pdle 3 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 5 Mimřádný příděl Vjenské zdravtní pjišťvny ČR převdem ze ZFZP , ,0 6 Příjem úrků vztahujících se k PF pdle 3 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech ,9 7 Příjem smluvních pkut z prušení smluvníh vztahu k pskytvatelům zdravtních služeb pdle 3 dst. 2 písm. i) vyhlášky fndech 8 Kladné kursvé rzdíly suvisející s PF pdle 3 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 9 Ostatní příjmy vztahující se k PF pdle 3 dst. 2 písm. j) vyhlášky fndech ,0 10 Příjmy Všebecné zdravtní pjišťvny ČR pdle 3 dst. 3 vyhlášky fndech Příjem bezúplatnéh plnění určenéh výlučně pr PF pdle 3 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech Příjem zálhy včetně knečnéh zúčtvání na úhradu pdílu části režijních výdajů a statní zdaňvané činnsti pdle 3 dst. 11 vyhlášky fndech 1) 13 Zisk z prdeje cenných papírů pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 14 Zisk z držby cenných papírů pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 15 Prdej cenných papírů ceněný účetní hdntu prdaných cenných papírů 16 Mimřádné případy externí 17 Mimřádné převdy mezi fndy III. Výdaje celkem: ,0 1 Členění výdajů v rámci prvzní činnsti pdle 3 vyhlášky fndech ,7 1.1 v tm: mzdy bez statních sbních nákladů (včetně náhrad mezd) ,2 1.2 statní sbní náklady ,1 1.3 pjistné za zaměstnance na zdravtní pjištění 4) ,5 1.4 pjistné za zaměstnance na sciální zabezpečení a příspěvek na státní plitiku zaměstnansti 4) ,2 1.5 dměny členům správní, dzrčí rady a rzhdčímu rgánu ,1 1.6 úrky pdíl úhrad za služby Centra mezistátních úhrad ,6 1.8 pdíl úhrad zaměstnanecké zdravtní pjišťvny za služby Infrmačníh centra pdíl úhrad zaměstnanecké zdravtní pjišťvny za vedení centrálníh registru , záprné kurzvé rzdíly suvisející s PF úhrady pplatků , úhrady pkut a penále pdle 3 dst. 4 písm. i) vyhlášky fndech úhrada zdravtních služeb z rzhdnutí likvidátra zaměstnanecké zdravtní pjišťvny pdle 3 dst. 4 písm. j) vyhlášky fndech prstředky vynalžené zaměstnanecku zdravtní pjišťvnu na nákup metdik d VZP ČR pdle 3 dst. 3) vyhlášky fndech , statní výdaje 5) , z th: za služby suvisející s rzvjem infrmační infrastruktury systému 3) Příděl d sciálníh fndu pdle 4 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech ,9 3 Příděl d rezervníh fndu zdravtníh pjištění pdle 2 dst. 5 vyhlášky fndech 4 Příděl d fndu reprdukce majetku pdle 3 dst. 4 písm. d) vyhlášky fndech ,2 5 Příděl d základníh fndu zdravtníh pjištění pdle rzhdnutí SR pdle 3 dst. 4 písm. e) vyhlášky fndech 50

52 B Prvzní fnd (PF) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 3 vyhlášky fndech Příděl d fndu reprdukce majetku ve výši kladnéh rzdílu mezi prdejní a zůstatkvu cenu pdle 3 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech Příděl d fndu reprdukce majetku ve výši celkvých dpisů včetně zůstatkvé hdnty pdle 6 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech Zúčtvání zálhy Vjensku zdravtní pjišťvnu ČR na vedení specifických fndů pdle 3 dst. 11 vyhlášky fndech 1) Zúčtvání zálhy na pdíl režijních výdajů suvisející s statní zdaňvanu činnstí pdle 3 dst. 11 vyhlášky fndech 1) 10 Ztráty z prdeje cenných papírů přízených z prstředků PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 11 Nákup cenných papírů z finančních prstředků PF pdle 3 dst. 7 vyhlášky fndech 12 Splátky zápůjček d žadatele vztahující se k tmut fndu 13 Mimřádné případy externí 14 Mimřádné převdy mezi fndy , ,6 IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,9 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. C. Dplňující infrmace k ddílu B pdle ustanvení 3 dst. 7 vyhlášky fndech 1 Stav cenných papírů k ve sledvaném bdbí 2 Stav cenných papírů k pslednímu dni sledvanéh bdbí Pznámky k tabulce: 1) Finanční zálhy (pskytvané mezi ddělenými bankvními účty) na pdíl splečných výdajů vztahující se k statní zdaňvané činnsti (případně u VZP ČR i za specifické fndy), jsu zachyceny puze v ddílu B, tj. na bankvním účtu v suladu s Českými účetními standardy pr zdravtní pjišťvny. 2) 3) 4) 5) Sučet pčátečníh zůstatku ddílu B s pčátečním zůstatkem stavu cenných papírů k by měl být rven pčátečnímu zůstatku ddílu A. Tat vazba platí i pr knečné zůstatky ve sledvaném bdbí. Případné rzdíly zdravtní pjišťvny kmentují na přílze. V ddílu A III ř a v ddílu B III ř jsu řádky "z th" určeny pr jedntné vykázání nákladů a výdajů suvisejících s rzvjem infrmační infrastruktury. V ddílech A III a B III ř. 1.3 a 1.4 zdravtní pjišťvny zahrnu i náklady suvisející s platbu zdravtníh pjištění (resp. sc. pjištění) členů správní rady, dzrčí rady a rzhdčíh rgánu. Sučástí statních závazků v ddílu A na ř a výdajů v ddílu B na ř je pdíl nákladů na zdravtní knížky, který nesuvisí s sbním účtem pjištěnce. Tabulka Dplňující infrmace k ddílu B je pr Revírní bratrsku pkladnu, zdravtní pjišťvnu bezpředmětná. PF 3 JEDNOTLIVÉ POLOŽKY PROVOZNÍCH NÁKLADŮ MATERIÁLNÍ NÁKLADY 4,1 % NÁKLADY ZA SLUŽBY 25,5 % ODPISY 5,7 % DANĚ A POPLATKY, POJIŠTĚNÍ 0,5 % OSOBNÍ NÁKLADY 64,2 % Interní graf OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY V statních prvzních nákladech uvedených na řádku v části A.III. tabulky PF pd názvem statní závazky v celkvé výši jsu zahrnuty veškeré plánvané materiální náklady, náklady na služby nemateriální pvahy a jiné finanční náklady. Jedná se 51

53 především náklady na sptřebu materiálu (5.125 ), sptřebu phnných hmt a energií (3.750 ), pravy a udržvání (2.200 ), výkny spjů (3.200 ), nájemné (5.300 ), práce v blasti výpčetní techniky ( ), reklamu, inzerci a vzdělávání ( ), statní služby nemateriální pvahy ( ), daně a pjištění (675 ). PROPOČET MAX. LIMITU NÁKLADŮ NA VLASTNÍ ČINNOST Rční limit nákladů na činnst zdravtní pjišťvny krytý ze zdrjů základníh fndu zdravtníh pjištění se stanví z prstředků získaných z pjistnéh na veřejné zdravtní pjištění p přerzdělvání, z výnsu penále, pkut, přirážek k pjistnému a náhrad škd. Výše limitu finančních prstředků tvřících zdrje prvzníh fndu, sciálníh fndu a fndu reprdukce majetku je prpčtena pdle následujícíh vzrce: kde: L PC L = (PC : 100) x kef., představuje limit nákladů na činnst zdravtní pjišťvny z prstředků veřejnéh zdravtníh pjištění v Kč, představují příjmy v Kč za kalendářní rk z veřejnéh zdravtníh pjištění p přerzdělvání, z výnsu penále, pkut, přirážek k pjistnému a náhrad škd, kef. představuje keficient v prcentech, zakruhlený na dvě desetinná místa a vypčtený pdle vzrce kef. = - 0,3/P x p + 3,08 + 0,3/P x 100 kde: P p představuje hdntu vyjadřující jednu tisícinu průměrnéh pčtu pjištěnců systému veřejnéh zdravtníh pjištění zahrnutu d prpčtu limitu, představuje jednu tisícinu průměrnéh pčtu pjištěnců prpčtenéh z měsíčních údajů pr přerzdělvání za hdncené bdbí, zakruhlenu směrem nahru na celé čísl. Pr rk 2016 L činí , cž představuje 3,07 % z rzvrhvé základny, která činí Limit je prpčten dle pkynů MF v suladu s návrhem nvely vyhlášky č. 418/2003 Sb. Kladný zůstatek prvzníh fndu bude v suladu s platnu legislativu převeden d následujícíh účetníh bdbí. 5.3 MAJETEK POJIŠŤOVNY A INVESTICE INVESTIČNÍ ZÁMĚRY POJIŠŤOVNY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ Celkvá hdnta dluhdbéh majetku k pslednímu dni rku 2016 je plánvána ve výši Ke zvýšení hdnty majetku pjišťvny djde v průběhu rku 2016 jeh navýšením cenu nvě přízenéh majetku ve výši a jeh 52

54 snížením hdntu dpisů (neb vyřazení) hmtnéh a nehmtnéh majetku (viz řádek 3 Přehledu základních ukazatelů činnsti zdravtní pjišťvny). Žádný nemvitý či mvitý majetek pjišťvny neplánuje RBP v rce 2016 zastavit vůči bance jak ručení za pskytnuté úvěrvé prstředky. Druh investice 2016 (v ) A) Stavební investice B) Prvzní investice C) Investice HW + SW Investice celkem Knkrétně se jedná následující investiční akce, ppř. technické zhdncení majetku: ad A) Stavební investice: Interní tabulka Zahájení stavebních prací na úpravě manipulační plchy za budvu A ředitelství RBP (prjektvá činnst, terénní úpravy, plcení, kanalizace, venkvní světlení, pvrchvá úprava zpevněných plch, vjezdvá závra, kamervý systém). Předpkládané investiční náklady v rce 2016 lze čekávat ve výši cca Dknčení veškerých prací se pak předpkládá v rce Instalace vzduchtechniky a klimatizace d kuchyně včetně stavebních prací a větrání sciálních zařízení na zařízení Odra na Ostravici. Předpkládané investiční náklady lze čekávat ve výši cca Instalace klimatizace d místnsti rehabilitace na zařízení Odra na Ostravici. Předpkládané investiční náklady lze čekávat ve výši cca 200. Stavební a interiérvé úpravy schdiště a chdeb budvy C na zařízení Odra na Ostravici. Předpkládané investiční náklady lze čekávat ve výši cca 950. Reknstrukce elektrrzvaděčů a elektrrzvdů p elektr revizích v suterénu a reknstrukce světlení v kuchyni a přilehlých prstrách na zařízení Odra na Ostravici. Předpkládané investiční náklady lze čekávat ve výši cca 300. Stavební reknstrukce sciálníh zařízení v budvě C zařízení Odra na Ostravici. Předpkládané investiční náklady lze čekávat ve výši cca 150. ad B) Prvzní investice: Racinální bměna pstupně depsanéh vzvéh parku se předpkládá ve výši cca ad C) Investice HW a SW: Dknčení tvrby nvéh IS RBP Vytvření nvéh infrmačníh systému bude prbíhat ve 3 fázích, kdy v rce 2016 bude prbíhat pslední fáze a také vývj příjmvé části, která suvisí se zrušením zákna č. 458/2011 Sb. Za bě tyt části je plánván zaplatit celkem Pkud ddavatel nesplní d knce rku 2016 pdmínky pr předání díla, bude tat platba přesunuta d následujícíh účetníh bdbí. Tvrba a úpravy stávajícíh IS RBP Další pdpra elektrnizace a zejména reakce na průběžné změny v systému veřejnéh zdravtníh pjištění. Odhadvaná výše investice je

55 Rzšíření řešení kmunikace s klienty Na rzvj Prtálu ZP (zejména převedení elektrnické Přílhy 2 d ambulantní péče) je plánván 500. Rzšíření a bnva HW a SW vybavení P 7 letech prvzu je již nedkladná bnva centrálních diskvých plí. Tt bude, vzhledem k ptřebné kapacitě v desítkách terabytů, největší investice d hardware za psledních 5 let. Dále se pčítá s průběžnu mezenu bnvu serverů. Pr bě tyt blasti je plánván celkem Rzšíření zálhvání a zvýšení dstupnsti služeb Odhadvaná výše investice je 500. Zvýšení bezpečnsti kncvých stanic a sítě RBP Dle aktuální ptřeby zvýšit bezpečnst kncvých stanic a sítě RBP. Odhadvaná výše investice je 400. Zdrjem investic v rce 2016 bude příděl finančních prstředků z prvzníh fndu ve výši účetních dpisů veškeréh investičníh majetku, tedy , převd z prvzníh fndu schválený Správní radu ve výši , předpkládané úrky ve výši 80 a kladný rzdíl mezi zůstatkvu a prdejní cenu prdanéh dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku ve výši 500. Kladný zůstatek fndu reprdukce majetku bude převeden d následujícíh účetníh bdbí. A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,6 II. Tvrba celkem = zdrje ,1 1 2 Předpis FRM přídělem z prvzníh fndu ve výši dpisů pdle 6 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech Předpis přídělu z prvzníh fndu ve výši schválené Správní radu pdle 6 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech , ,2 3 Úrky z běžnéh účtu FRM pdle 6 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech ,5 4 Bezúplatné plnění určené dárcem na psílení FRM pdle 6 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech 5 Příděl ze zisku p zdanění pdle 6 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 6 Zůstatek z FRM slučené, neb splynuté zdravtní pjišťvny pdle 6 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech 7 Účelvá dtace ze státníh rzpčtu pdle 6 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 8 Převd z prvzníh fndu kladný rzdíl mezi prdejní a zůstatkvu cenu prdanéh dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pdle 6 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech 9 Kladné kurzvé rzdíly vztahující se k FRM pdle 6 dst. 2 písm. i) vyhlášky fndech 10 Mimřádné případy externí 11 Mimřádné převdy mezi fndy ,0 III. Čerpání celkem = snížení zdrjů: ,9 1 Přízení dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku včetně zálh pdle 6 dst. 3 písm. a) vyhlášky fndech 2 Splátky úrků z úvěrů pdle 6 dst. 3 písm. b) vyhlášky fndech ,9 3 Bankvní a pštvní pplatky pdle 6 dst. 3 písm. d) vyhlášky fndech ,0 4 Příděl d prvzníh fndu se suhlasem Správní rady pdle 6 dst. 3 písm. c) vyhlášky fndech 5 Záprné kurzvé rzdíly pdle 6 dst. 3 písm. e) vyhlášky fndech 6 Fnd reprdukce majetku (FRM) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Závazky k úhradě zdravtních služeb z rzhdnutí likvidátra pdle 6 dst. 3 písm. f) vyhlášky fndech 7 Mimřádné případy externí 8 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,5 54

56 B. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,2 II. Příjmy celkem: ,1 1 2 Příděl z běžnéh účtu prvzníh fndu ve výši dpisů pdle 6 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech Příděl z běžnéh účtu prvzníh fndu ve výši schválené Správní radu pdle 6 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech , ,2 3 Úrky z běžnéh účtu FRM pdle 6 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech ,5 4 Bezúplatné plnění určené dárcem na psílení FRM pdle 6 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech 5 Příděl ze zisku p zdanění pdle 6 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 6 Převd zůstatku běžnéh účtu FRM v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny pdle 6 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech 7 Účelvá dtace ze státníh rzpčtu pdle 6 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 8 Převd z běžnéh účtu prvzníh fndu kladný rzdíl mezi prdejní a zůstatkvu cenu prdanéh dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku pdle 6 dst. 2 písm. c) (pdle 3 dst. 4 písm. k) vyhlášky fndech) 9 Kladné kurzvé rzdíly vztahující se k FRM pdle 6 dst. 2 písm. i) vyhlášky fndech 10 Příjem úvěrů na psílení FRM 11 Mimřádné případy externí 12 Mimřádné převdy mezi fndy ,0 III. Výdaje celkem: ,9 1 Přízení dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku včetně zálh pdle 6 dst. 3 písm. a) vyhlášky fndech 2 Splátky úrků z úvěrů pdle 6 dst. 3 písm. b) vyhlášky fndech ,9 3 Úhrady bankvních a pštvních pplatků pdle 6 dst. 3 písm. d) vyhlášky fndech ,0 4 Příděl na běžný účet PF se suhlasem správní rady pdle 6 dst. 3 písm. c) vyhlášky fndech 5 Záprné kurzvé rzdíly pdle 6 dst. 3 písm. e) vyhlášky fndech 6 Úhrada zdravtních služeb z rzhdnutí likvidátra pdle 6 dst. 3 písm. f) vyhlášky fndech 7 Fnd reprdukce majetku (FRM) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí pdle 6 dst. 4 vyhlášky fndech Splátky úvěrů vztahujících se k tmut fndu (s vazbu na 6 dst. 3 písm. b) vyhlášky fndech) 1) 8 Splátky zápůjček d žadatele vztahující se k tmut fndu 9 Mimřádné případy externí 10 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,5 Pznámky k tabulce: 1) Zdravtní pjišťvna přilží kpii splátkvéh kalendáře k tabulce za kalendářní čtvrtletí, ve kterém byl úvěr přijat. Stejně se pstupuje i v případě čerpání pskytvané zápůjčky. FRM SOCIÁLNÍ FOND A. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,1 II. Tvrba celkem = zdrje ,9 1 Předpis přídělu z prvzníh fndu pdle 4 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech ,9 2 Úrky z běžnéh účtu SF pdle 4 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 3 Předpis statních příjmů pdle 4 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech 4 Sciální fnd (SF) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Předpis přídělu ze zisku p zdanění ze zdaňvané činnsti pdle 4 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 55

57 A. 5 Sciální fnd (SF) Tvrba a čerpání ve sledvaném bdbí Převd zůstatku SF, v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny, pdle 4 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 6 Splátky ze zápůjček zaměstnancům pdle 4 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech 7 Kladné kurzvé rzdíly suvisející se SF pdle 4 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech 8 Bezúplatná plnění určená dárcem d SF pdle 4 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech 9 Pužité, snížené neb zrušené statní rezervy pdle 4 dst. 2 písm. j) vyhlášky fndech 10 Snížené neb zrušené statní pravné plžky pdle 4 dst. 2 písm. k) vyhlášky fndech 11 Dhadné plžky aktivní pdle 4 dst. 2 písm. l) vyhlášky fndech 12 Mimřádné případy externí 13 Mimřádné převdy mezi fndy III. Čerpání celkem = snížení zdrjů pdle 4 dst. 3 písm. a) ,3 1 Předpisy snížení zdrjů pdle 4 dst. 3 vyhlášky fndech ( ) ,3 1.1 v tm: zápůjčky 1.2 statní čerpání ,3 2 Bankvní (pštvní) pplatky ,7 3 Záprné kurzvé rzdíly ,0 4 Tvrba statních rezerv pdle 4 dst. 4 písm. f) vyhlášky fndech 5 Tvrba statních pravných plžek pdle 4 dst. 4 písm. g) vyhlášky fndech 6 Dhadné plžky pasivní pdle 4 dst. 4 písm. h) vyhlášky fndech 7 Mimřádné případy externí 8 Mimřádné převdy mezi fndy Rk ček. skut. Rk / ček. skut. IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,1 B. I. Pčáteční zůstatek k ve sledvaném bdbí ,2 II. Příjmy celkem: ,9 1 Příděl z běžnéh účtu PF pdle 4 dst. 2 písm. a) vyhlášky fndech ,9 2 Úrky z běžnéh účtu SF pdle 4 dst. 2 písm. e) vyhlášky fndech 3 Ostatní příjmy pdle 4 dst. 2 písm. d) vyhlášky fndech 4 Příděl ze zisku p zdanění ze zdaňvané činnsti pdle 4 dst. 2 písm. b) vyhlášky fndech 5 Sciální fnd (SF) Příjmy a výdaje ve sledvaném bdbí v suladu s 4 dst. 4 vyhlášky fndech Převd zůstatku běžnéh účtu SF, v případě slučení neb splynutí zdravtní pjišťvny, pdle 4 dst. 2 písm. h) vyhlášky fndech 6 Splátky ze zápůjček zaměstnancům pdle 4 dst. 2 písm. c) vyhlášky fndech 7 Kladné kurzvé rzdíly suvisející se SF pdle 4 dst. 2 písm. f) vyhlášky fndech 8 Bezúplatná plnění určená dárcem d SF pdle 4 dst. 2 písm. g) vyhlášky fndech 9 Mimřádné případy externí 10 Mimřádné převdy mezi fndy III. Výdaje celkem: pdle 4 dst. 3 písm. a) vyhlášky fndech ,3 1 Výdaje pdle 4 dst. 3 vyhlášky fndech ( ) ,3 1.1 v tm: zápůjčky 1.2 statní výdaje ,3 2 Bankvní (pštvní) pplatky ,7 3 Záprné kurzvé rzdíly suvisející se SF ,0 4 Mimřádné případy externí 5 Mimřádné převdy mezi fndy IV. Knečný zůstatek k pslednímu dni sledvanéh bdbí = I + II III ,2 Z B IV přináleží hdntě rezerv k pslednímu dni sledvanéh bdbí Rk ček. skut. Rk / ček. skut. 56

58 C. Dplňující infrmace k ddílu B 1 Stav zápůjček zaměstnancům k ve sledvaném bdbí 2 Stav zápůjček zaměstnancům k pslednímu dni sledvanéh bdbí Tabulka Dplňující infrmace k ddílu B je pr Revírní bratrsku pkladnu, zdravtní pjišťvnu bezpředmětná. SF 5 Hlavním zdrjem sciálníh fndu RBP pr rk 2016 budu příděly z prvzníh fndu ve výši 2 % z rčníh bjemu nákladů zúčtvaných na mzdy a náhrady mezd. Plánvaný bjem takt prpčtených prstředků, které budu využity ve prspěch zaměstnanců pjišťvny k zabezpečení jejich kulturních, sciálních, sprtvních a jiných ptřeb, činí Prstředky ze sciálníh fndu budu čerpány dle plánvanéh rzpčtu a dle následujících základních zásad: finanční prstředky sciálníh fndu budu vedeny na samstatném bankvním účtu, výdaje ze sciálníh fndu budu uskutečňvány jen d výše vlných finančních prstředků, perativně lze přesuvat finance mezi jedntlivými plžkami. Pdrbnější pravidla hspdaření s prstředky sciálníh fndu jsu předmětem vnitřní směrnice pjišťvny. Vlastní čerpání finančních prstředků ze sciálníh fndu v daném účetním bdbí se předpkládá ve výši Knkrétní specifikace věcných dávek sciálníh fndu pr rk 2016 je následující: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připjištění příspěvek na stravvání nad rámec platné legislativy 320 příspěvek na kulturní a sprtvní vyžití 890 jubilejní dměny 135 příspěvek na rekreaci 89 CELKEM SPECIFIKACE VĚCNÝCH DÁVEK SOCIÁLNÍHO FONDU PRO ROK 2016 PŘÍSPĚVEK NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ 35,7 % PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ 12,8 % JUBILEJNÍ ODMĚNY 5,4 % PŘÍSPĚVEK NA REKREACI 3,6 % PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 42,5 % Interní graf Kladný zůstatek sciálníh fndu bude převeden d následujícíh účetníh bdbí. 57

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná evaluace JPD 3 zhodnocení přínosu programu v oblasti rozvoje lidských zdrojů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná evaluace JPD 3 zhdncení přínsu prgramu v blasti rzvje lidských zdrjů Datum předlžení: 21/11/2008 Tent prjekt je financván z ESF z JPD 3, z prjektu "Závěrečná evaluace JPD 3 Hl. m. Praha - zhdncení

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015:

Financování veřejných vysokých škol v letech 2012-2015: Financvání veřejných vyských škl v letech 2012-2015: Pdklady pr analýzy citlivsti ukazatelů kvality a výknu v rámci rzpčtvéh kruhu I Subr pdkladů zpracvaných pr diskusi v rámci tematické aktivity TA 04

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data

Manuál pro Vodohospodářský model Historická data Manuál pr Vdhspdářský mdel Histrická data Mdel verze 17.1 (LXI. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více