Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů 6. Finančně úvěrové produkty 7. Depozitní produkty 8. Platebně zúčtovací produkty

2 1. Banky a bankovní systém Vymezení banky: Funkční hledisko = hlavní činností banky je zprostředkovávat pohyb finančních prostředků mezi ek. subjekty Právní vymezení: - PO (a.s.) - přijímá vklady od veřejnosti - poskytuje úvěry - má bankovní licenci (od ČNB) Legislativní rámec bankovního prostředí: - obchodní zákoník - zákon o bankách - opatření ČNB

3 1. Banky a bankovní systém Kriteria přidělení bankovní licence (kriteria autorizace): vstupní kapitál mil Kč - ne z úvěru 2. zpracování obchodního plánu na 3 roky - aktivity - zdroje (klienti) - produkty 3. složení akcionářů + původ vkladů 4. kvalifikační a morální způsobilost managementu 5. technické, technologické a bezpečnostní předpoklady 6. adekvátní kontrolní a účetní systém

4 1. Banky a bankovní systém Základní cíl banky: maximalizace tržní ceny akcií nebo maximalizace zisku Základní funkce bank: 1) Finanční zprostředkování = přelévání finančních prostředků do oblastí, oborů a firem s nejvyšším rizikově očištěným výnosem (transformace peněz) 2) Emise bezhotovostních peněz 3) Provádění bezhotovostního platebního styku 4) Nákup, prodej a úschova CP. Zprostředkování emise CP. 5) Provádění devizových obchodů

5 1. Banky a bankovní systém Formy uspořádání bankovního systému: Bankovní systém = souhrn bank působících v ekonomice a jejich vztahy k okolí (ostatní banky, firmy, stát, zahraničí, ) Jednostupňový a dvoustupňový systém a) jednostupňový = neexistence CB, bankovní činnosti provádějí jen KB = v centrálně plánovaných ekonomikách mikro a makro funkce spojeny do monobanky. b) dvoustupňový = oddělení makroekonomické funkce (CB) a mikro funkce (KB)

6 1. Banky a bankovní systém Univerzální a oddělené bankovnictví: a)univerzální bankovnictví = banky mohou nabízet: 1. klasické produkty komerčního bankovnictví (vklady, úvěry, platební styk) 2. produkty investičního bankovnictví (emisní obchody, obchody s CP, depotní obchody, majetková správa aktiv, fúze a akvizice) b) oddělené bankovnictví = striktní oddělení komerčního a investičního bankovnictví (USA, Glass-Steagall Act) c) smíšené bankovnictví = oddělení je méně striktní (např. KB vlastní IB jako 100% dceřinnou společnost)

7 1. Banky a bankovní systém Další druhy bank: 1.Stavební spořitelny - přijímají účelové vklady a poskytují (při splnění stanovených podmínek) účelové stavební úvěry - samostatná právní úprava - stavební spoření nemůže nabízet univerzální KB 2. Hypoteční banky (od vstupu do EU mohou být hypo úvěry a HZL emitovány všemi bankami se sídlem v ČR) - emize HZ(ástavních)L a poskytování hypotečních úvěrů - 2 možnosti - samostatná hypoteční banka - další činnost univerzální KB

8 3. Úvěrová družstva 1. Banky a bankovní systém - původně nepatřila do bankovní soustavy (ČNB neregulovala a nedohlížela), ale posun k jejich začlenění do bank. soust., zvláště od konsolidace dohledu v Specializované banky - ČMZRB - Česká exportní banka: státem zvýhodněné financování (splatnost úvěrů, výše úrokových sazeb)

9 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát KB aktiva (assets) vlastní kapitál (equity) závazky, cizí zdroje (liabilities) aktiva=struktura majetku, pasiva=zdroje, které majetek financují - kontinentální Evropa: aktiva = pasiva -angloamerické účetnictví: aktiva=závazky + kapitál

10 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát Aktiva 1) pokladní hotovost = hotovostní peníze, vč.bankovek a mincí v zahraniční měně - banka optimalizuje jejich držbu - nevýnosové aktivum snižuje rentabilitu(-) - zabezpečují likviditu banky (+) 2) vklady a úvěry u ČNB - PMR - dobrovolné rezervy 3) vklady a úvěry u bank= nesekuritizované (nemají formu CP) pohledávky z obchodů mezi bankami - z obchodů na peněžním trhu - ze zajišťování platebního styku

11 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 4) SPP= velice likvidní a bezrizikové CP 5) poskytnuté úvěry = veškeré pohledávky za tuzemskými i zahraničními NBS členění a) podle doby splatnosti (krátko, středně, dlouhodobé) b) podle odvětví c) podle rizikovosti (standardní a klasifikované) 6) CP: a) v obchodním portfoliu = CP držené k obchodování a dosažení zisku z cenových rozdílů a změn úrokových sazeb v krátkodobém horizontu (1 rok) členění: dluhopisy a majetkové CP

12 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát b) v bankovním portfoliu (dl. finanční investice) = CP, které má banka úmysl i schopnost držet do splatnosti 7) hmotný majetek, nehmotný majetek 8) pohledávky za akcionáři a vlastní akcie 9) ostatní aktiva

13 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát Pasiva (zdroje krytí aktivních bankovních obchodů) 1) zdroje od ČNB - diskontní a nouzové úvěry - malý význam 2) vklady a úvěry od bank = nesekuritizované zdroje 3) přijaté vklady od NBS (primární vklady) - z nich má banka povinnost držet PMR (2 procenta) členění a) krátko, středně, dlouhodobé b) běžné vklady (vklady na viděnou) a termínované vklady 4) emise obligací

14 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 5) rezervy bank (na krytí ztrát) = zdroje vytvářené na vrub nákladů (neplést s povinnými a dobrovolnými rezervami v aktivech) členění: a) zákonné rezervy = podle zákona o rezervách, jsou daňově uznatelným výdajem b) ostatní rezervy 6) rezervní fondy a fondy ze zisku - jsou tvořeny ze zisku po zdanění - zákonný rezervní fond tvořen povinně podle obchodního zákoníku 7) kapitálové fondy - hl. ážiový fond emisní kurz akcií > NH 8) nerozdělený zisk

15 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 9) základní kapitál (základní jmění)=součet NH akcií emitovaných bankou 10) podřízený dluh - přechod mezi vlastními a cizími zdroji - vkladatel PD je při případném krachu uspokojován až po ostatních věřitelích

16 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát Kapitál banky (vlastní zdroje)=vlastní kapitál=equity 1. Způsob tvorby: - externí tvorba = emisí akcií - interní tvorba = ze zisku 2. Funkce kapitálu: - podmínka pro založení banky (500 mil. Kč) - zdroj financování aktiv - krytí ztrát (buffer) - limituje rozsah a strukturu (riziko) aktiv a mimobilančních položek (přes CAR=Capital-Asset Ratio= ukazatel kapitálové přiměřenosti) - ukazatel síly banky (prestiž banky)

17 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát Podrozvahové (mimobilanční) položky: = budoucí (pevný nebo potenciální) závazek nebo pohledávka Pohledávky a závazky: - z příslibů úvěrů a půjček - ze záruk a směnek - z akreditivů - ze spotových operací - z pevných termínových operací (forward, futures, swaps): obě smluvní strany mají pevné právo a povinnost splnit obchod - z opčních operací: majitel opce má právo, ale nemá povinnost, operaci provést. Prodávající opci má povinnost na požádání splnit. - ze zástav

18 Výkaz zisků a ztrát 1. Horizontální uspořádání 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát nákladové položky... zisk 2. Vertikální uspořádání výnosová položka (např. přijaté úroky) výnosové položky... ztráta - související nákladová položka (např. placené úroky)... Zisk nebo ztráta

19 3. Bankovní rizika a jejich řízení 1. Úvěrové riziko = platební neschopnost nebo nevůle dlužníka splatit úvěr, CP, záruky,... Příčiny: a) interní = špatné rozhodnutí banky b) externí = nezávislé na rozhodnutí banky (vývoj ekonomiky, politické situace atd.) Složky: a) pravděpodobnost neplnění závazku - riziko zákazníka - riziko země - riziko transferu transfer peněz ze země do země. Země nemá dost deviz a je proto neschopna plnit, i když má dostatečné prostředky ve vlastní měně. - riziko nedostatečné diverzifikace

20 3. Bankovní rizika a jejich řízení b) výše ztráty při nesplnění závazku a čeho vznikne (inherentní riziko produktu) - riziko jistiny a úroků - riziko náhradního obchodu (nesplněním závazku ze strany klienta nebo partnera může bance vzniknout tzv. otevřená pozice, kterou musí zajistit novým obchodem, který ale může být sjednán za méně výhodných podmínek) - riziko zajištění nastává pokud zajištění nebude postačovat k pokrytí nedobytného úvěru

21 3. Bankovní rizika a jejich řízení 2. Úrokové a měnové riziko = změny úrokových sazeb (měnových kurzů) a jejich dopad na zisk citlivá A 40 A s fixní úr. mírou 160 citlivá P 100 P s fixní úr. mírou 100 Při zvýšení tržní úrokové míry o 5 procent se: 1) zvýší výnosy z A 40 mil Kč x 0,05=2 mil Kč 2) zvýší náklady z P 100 mil Kč x 0,05=5 mil Kč Celkem snížení zisku o 3 mil Kč Řízení: a) přizpůsobit struktur A a P b) pomocí derivátů

22 3. Bankovní rizika a jejich řízení 3. Likvidní riziko = banka musí být schopna dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům Řízení: a) na straně A - vytvářet dostatečnou zásobu likvidních A b) na straně P - mít připravené takové instrumenty, které rychle zajistí likvidní prostředky (např. úvěrové linky) 4. Kapitálové riziko (riziko nesolventnosti) = banka musí udržovat dostatečnou výši vlastního kapitálu (závazky < aktiva) Optimalizace - zvýšení vlastního kapitálu: 1) snižuje kapitálové riziko (+) 2) snižuje rentabilitu (cizí kapitál bývá levnější než vlastní) (- )

23 3. Bankovní rizika a jejich řízení 5. Operační riziko (není v 4. vydání učebnice založeno na Basel II, která je plně závazná až od roku 2008) možnost ztráty v důsledku provozních nedostatků a chyb příklady: vnitřní podvod nebo chyba, vnější podvod nebo chyba nebo loupež, počítačové a telekomunikační problémy, zemětřesení, povodeň, stávky, vandalismus, terorismus

24 4. Charakteristika bankovních produktů Charakteristické rysy bankovních produktů 1. nemateriální (nehmotný charakter) - nejsou skladovatelné - nejsou viditelné, proto nutná kvalitní reklama - nejsou patentovatelné 2. dualismus= spojení hodnotové a věcné stránky - hodnotová stránka = finanční objem, např. objem úvěru, vkladu, bank. převodu - věcná stránka = počet jednotlivých produktů, např. počet úvěrových případů, vkladů 3. vzájemná propojenost a podmíněnost bankovních produktů - objektivní propojenost - např. nelze provádět bezhotovostní plateb. styk bez vedení účtů - vědomé propojování produktů - např. automatický převod peněz z běž. účtu na termínovaný účet při přesáhnutí dohodnutého stavu běž. účtu.

25 4. Charakteristika bankovních produktů Systematizace bankovních produktů 1. Klasické členění - podle bilance banky a) aktivní obchody: - jsou v aktivech banky - banka je při nich věřitelem - bance vznikají pohledávky (např. poskytování úvěrů) nebo vlastnická práva (např. zakoupení majetkových cenných papírů) b) pasívní obchody: - jsou v pasívech banky - banka je dlužníkem (např. příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů) - součástí pasiv i vlastní kapitál banky, proto operace souvisící s vlastním kapitálem též zahrnovány c) neutrální obchody: - nejsou v bilanci - někdy v podrozvaze (npř. bud. pohled. - záruky, akreditivy)

26 4. Charakteristika bankovních produktů 2. Moderní členění: podle funkce pro klienta banky a) finančně úvěrové produkty b) depozitní (vkladové produkty) c) platebně zúčtovací produkty d) produkty investičního bankovnictví e) pokladní a směnárenské produkty Toto členění dále použijeme. Banky též používají členění na: a) retailové produkty (malé částky, hodně transakcí) b) wholesalové produkty (velké částky, často individuální charakter)

27 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Úročení 1. Fixní úroková sazba po celou dobu splatnosti úvěru 2. Pohyblivá úroková sazba a) floating rate - ke změnám dochází současně se změnami úrokové sazby, na kterou je vázána - nejsou předem dány termíny změn sazby - vázáno nejčastěji na základní sazbu dané banky b) variable rate - změny v pravidelných intervalech - vázáno na obvyklé tržní sazby typu LIBOR (London Interbank Offered Rate), PIBOR (Paříž), FIBOR (Frankfurt), PRIBOR (Praha) c) banka dohodne pevnou sazbu, ale vyhradí si právo ji upravit, pokud dojde k výrazným změnám v tržních úrokových sazbách

28 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Splácení 1. Úvěr splatný najednou v době splatnosti - na předem sjednanou dobu - úroky spláceny postupně, na konci sjednaných period (3, 6, 12 měsíců) 2. Úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty - na předem neurčitou dobu - sjednána výpovědní lhůta pro vypovězení -úroky splatné jako v předchozím případě 3. Úvěr splácený v pravidelných splátkách - 1, 3, 6, 12 měsíční perioda splácení - předem sjednána pevná částka (absolutně nebo procentem z původní výše úvěru) jako roční úmor. (úmor= část, kterou se splácí (umořuje) jistina úvěru) - úroky splatné současně se splátkami úvěru

29 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů 4. Konstantní anuity - pravidelné splátky ve stejné výši, mění se jen struktura - podíl úmoru a úroku - formálně anuita vždy roční perioda splácení, ale používá se i pro měsíční nebo půlroční splácení, pokud jsou konstantní splátky (úmor +úrok)

30 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Zajištění A) širší pojetí = veškerá opatření pro zajištění splácení úvěru - prověrka úrokové způsobilosti (=bonity) klienta - limitování výše úvěru pro jednotlivé klienty - diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů - kontrola úvěrového subjektu a objektu B) užší pojetí = zajišťovací instrumenty

31 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Členění zajišťovacích instrumentů (dvě dělící hlediska) 1. podle povahy (formy zajištění) a) osobní zajištění - instrument = ručení, depotní směnka - za pohledávku úvěru ručí vedle příjemce úvěru ještě další fyzická nebo právnická osoba b) věcné zajištění - instrument = zástava movitých věcí a práv, hypotéka, cese pohledávek a práv, abstraktní zástavní právo - dává bance právo na určité majetkové hodnoty poskytovatele zajištění (zpravidla příjemce úvěru)

32 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů 2. podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou a) akcesorické zajištění - instrument = ručení, zástava movitých věcí a práv, hypotéka - zajištění nerozlučně spjato se zajišťovanou pohledávkou - se zánikem pohledávky zaniká i zajištění b) abstraktní zajištění - instrument = depotní směnka, cese pohledávek a práv, abstraktní zástavní právo - samostatně stojící právo, nezávislé na zajišťované pohledávce - se zánikem pohledávky zajištění nezaniká, ale subjekt poskytující zajištění má právo na jeho vrácení, proto používáno k opakovanému poskytování úvěrů

33 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Ručení - osobní, akcesorické - vztah mezi: věřitelem a ručitelem - subsidiární: ručitel plní teprve poté, co dlužník nesplnil Zvláštní případ: směnečné a šekové rukojemství= rukojmí se zavazuje za směnečně či šekové vázanou osobou - doložkou přímo na směnku (šek) Depotní směnka - osobní, abstraktní - vystavuje (akceptuje) jako bianko (nevyplněnou) směnku příjemce úvěru ve prospěch banky a deponuje ji u ni jako zajištění přijatého úvěru - nebývá uváděna do oběhu, zůstává v bance

34 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Zástavní právo - věcné, většinou akcesorické Zastavované objekty: 1. Movitá věc - málo využívané, především suroviny a plodiny obchodované na burzách, neboť: - relativně stabilní hodnota - jednoznačná specifikace - možné fyzicky předat - snadno zpeněžitelné (existuje likvidní trh) 2. Cenný papír 3. Pohledávka 4. Nemovitost - velice rozšířené

35 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Pro vznik zástavního práva nutné: - zástavní smlouva: určuje zástavu i zajišťovanou pohledávku - u movitých věcí a listinných cenných papírů odevzdání zastavené věci věřiteli - u nemovitých věcí vklad zástavního práva do katastru nemovitostí - u zaknihovaných cenných papírů registrace zástavního práva v SCP Zástavní věřitel (=banka) není majitelem zástavy, ale pokud není zajištěná pohledávka splněna, má právo na uspokojení ze zástavy Zástavní právo vázne na zástavě = přechází na každého případného nabyvatele zástavy, jestliže o něm věděl (příklad bytu)

36 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Postoupení (cese) pohledávek - věcné, abstraktní - pohledávka z úvěru a postoupena pohledávka jsou nezávislé - postoupení pohledávky neznamená automaticky splácení úvěru - úhrada postoupených pohledávek jde na účet, který má zajišťovaný dlužník u ní - banka inkasuje z tohoto účtu v případě, kdy klient nesplácí úvěr - 2 druhy cesí: - tichá: dlužník postupitele není o cesi informován - veřejná: je informován

37 6. Finančně úvěrové produkty 1. Peněžní úvěry - účelové provozní a investiční úvěry - kontokorentní - eskontní - hypoteční - spotřební 2. Závazkové úvěry a záruky - akceptační úvěr - avalový úvěr - bankovní záruky (garance) 3. Alternativní formy financování (nepovinné) - faktoring - forfaiting

38 6. Finančně úvěrové produkty Kontokorentní úvěr - průběžný úvěr - zůstatek účtu může přecházet do mínusu - úvěrový rámec = maximální výše úvěru - obvykle povoleno krátkodobé překročení úvěrového rámce, což vede k dodatečným sankčním úrokům Splatnost - krátkodobá, obvykle smlouva na jeden rok - smlouva s dobrým klientem každoročně obnovována, což znamená středně až dlouhodobý charakter vztahu Zajištění - všechny známé formy Náklady - úrok - poplatky za vedení účtu, provádění plateb atd. - veškeré nákladové položky často shrnuty v jedné netto sazbě

39 6. Finančně úvěrové produkty Klient 1. Výhody - úvěr čerpá dle potřeby - úrok jen z aktuálního stavu 2. Nevýhody - vysoká úroková sazba Banka 1. Výhody - vysoká úroková sazba - využití sedliny =část vkladů zůstává bance trvale k dispozici 2. Nevýhody - nevyužití úvěrových zdrojů, pokud není úvěr čerpán (srovnej s výhodou sedlina) - vyšší nároky na řízení likvidity

40 6. Finančně úvěrové produkty Směnky Formy 1. Vlastní (=solosměnka) - vystavuje dlužník 2. Cizí (= trata) - v praxi rozšířenější - vystavuje věřitel - dlužník zavázán až po akceptu (= přijetí podepsáním) Rozlišení 1. Obchodní směnky - dodavatelský úvěr 2. Finanční směnky - pouze finanční transakce, žádný pohyb zboží či služeb

41 6. Finančně úvěrové produkty Náležitosti cizí směnky 1. Povinné - označení, že jde o směnku - suma - kdo má platit (=směnečník, trasát) - splatnost - na viděnou (=vistasměnka) - na určitý čas po viděné (= lhůtní vistasměnka) - na určitý čas po datu vystavení (=datosměnka) - na určité datum (= denní, fixní směnka) - místo, kde má být placeno - komu má být placeno (=směnečný věřitel, remitent) - datum a místo vystavení směnky - podpis výstavce (razítko nestačí, podpis nutný rukou) 2. Dobrovolné

42 6. Finančně úvěrové produkty Směnky mohou být indosamentem (=rubopisem) převáděny na další subjekty. Výhody směnek (oproti pohledávkám nepodloženým směnkami): - solidárnost ručení směnečně zavázaných osob (výstavce i všichni, kdo směnku indosamentem převádí, ručí majiteli směnky každý na plnou výši) - jednoznačnost pohledávky - zkrácené soudní řízení - snažší převoditelnost pohledávky podložené směnkou

43 6. Finančně úvěrové produkty Eskontní úvěr - poskytuje banka odkupem (=eskontem) směnky před její splatností (= dospělostí). Banka si směnku nechá nebo dále reeskontuje (obvykle CB). - banka si sráží úrok - diskont - za dobu od eskontu do dne splatnosti -úvěr nesplácí příjemce, ale směnečník (= ten, kdo má platit směnku) náklady: - úrok - eskontní (diskontní) provize - související poplatky a výlohy - netto podmínky často shrnují diskontní úroky a provizi V praxi banka obvykle neodkupuje 1 směnku, ale odkupuje směnky opakovaně, průběžně v rámci eskontního rámce daného klienta.

44 6. Finančně úvěrové produkty Hypoteční úvěr Definice - zajištěny zástavním právem na nemovitost Vlastnosti: - splatnost 5-20 let - obvykle spláceny ročními anuitami - zdroj pro banku = hypoteční zástavní listy - státní podpora (záleží na dané legislativě) - někde (hlavně USA) sekuritizace hypo. úvěru =jsou proti nim emitovány sekundárně obchodovatelné tzv. postupové cenné papíry Úroková sazba a) pevná po celou dobu splatnosti b) pohyblivá, podle pohybu tržních úrokových sazeb c) kombinace (častá): několik let pevná, pak pohyblivá

45 6. Finančně úvěrové produkty Spotřební úvěry Odlišnosti od komerčních: 1. - komerční - splácen cash flow z úvěrovaného objektu - spotřební - úvěrovaný objekt neprodukuje zdroje ke splácení,splácen z přijmu klienta 2. méně kvalitní podkladové info. v žádosti o úvěr než u firem 3. nižší výše úvěru, proto standardizace podmínek a průběhu Druhy: 1. revolvingové - jako kontokorentní - často kreditní karty - úvěrový rámec podle čistého příjmu klienta - podmínky pro získání - několik měsíců od založení účtu - stabilní příjem - důvěryhodnost klienta

46 6. Finančně úvěrové produkty 2. Splátkové - obvykle měsíční splátky (včetně úroků) - obvykle účelové, zboží dlouhodobé spotřeby a) přímý - mezi bankou a klientem b) nepřímý - obchodník, který prodává zboží klientovi, současně zprostředkovává i poskytnutí úvěru 3. Hypoteční - jako výše probrané hypoteční komerční 4. Jiné, především nesplátkové (noninstallment) - spláceny najednou - obvykle překlenovací (bridge loan), jednorázové - npř. prodej a koupě bytu

47 6. Finančně úvěrové produkty - závazkové Akceptační úvěr - kupující platí dodávku zboží směnkou - směnka je akceptována bankou - banka si účtuje akceptační provizi - výhody oproti obyčejné směnce - prodávající si zajišťuje včasné a řádné proplacení směnky - využití v zahraničním obchodu - směnky akceptované prvotřídními bankami jsou kvalitním cenným papírem na peněžním trhu - úvěr pro kupujícího : dochází k němu v období mezi akceptací směnky bankou a deponováním peněz kupujícího u banky, (která je oproti předložení směnky proplatí prodávajícímu)

48 6. Finančně úvěrové produkty - závazkové Avalový úvěr - podobný jako akceptační - dvě varianty a) Směnečný aval - banka se směnečnou doložkou per aval zaručuje za některého ze směnečných dlužníků b) Avalový úvěr ve formě ručení - banka se zavazuje uhradit závazek za klienta, pokud tak neučiní on sám

49 6. Finančně úvěrové produkty - závazkové Bankovní záruky (garance) - banka zaplatí oprávněné osobě částku uvedenou v záruční listině - podobné dokumentárnímu akreditivu a) akcesorické: vázána pevně na nějaký kontrakt b) abstraktní: nezávislé na zajišťovaném kontraktu, na jeho podmínkách -dle formulace v záruční listině povinnost banky k plnění vázáno buď b1), nebo b2) b1) na výzvu k plnění (obvykle na první výzvu a bez námitek ) b2) na výzvu k plnění a na předložení stanovených dokumentů (např. kopie nezaplacené faktury)

50 6. Finančně úvěrové produkty - závazkové Bankovní záruky (garance) A) Platební za splnění platebního závazku klienta (např. zaplacení faktury, směnky, splacení úvěru atd.) B) Neplatební - záruka za nabídku (bid bond): když někdo vyhraje soutěž na dodávku zboží/služby a pak nedodá nebo neprovede, má vypisovatel soutěže právo na plnění (na výpl. částky stanovené zár. list.) - akontační záruka (advanced payment guarantee): kupující dostane zpět zaplacené zálohy (akontace) pokud prodávající nedodá sjednané zboží a sám zaplacené zálohy nevrátí - kauční záruka (performance bond)= záruka za řádné provedení kontraktu, dodávky. Propadá pokud dodávka není řádně provedena.

51 6. Finančně úvěrové produkty - faktoring a forfaiting Speciální faktor. nebo forfait. firma provádí odkup pohledávek faktor. - krátkodobé forf. - dlouhodobé

52 7. Depozitní produkty Na straně pasiv v rozvaze banky, banka v pozici dlužníka. Získávání zdrojů pro úvěry: 1. přijímání vkladů - vklady na viděnou - termínové vklady - úsporné vklady 2. emise bankovních dluhopisů 3. speciální depozitní produkty - stavební spoření - hypotéční zástavní listy

53 7. Depozitní produkty Vklady na viděnou Splatné: bez výpovědní lhůty Forma: běžné účty, kontokorentní účty Funkce: především provádění bezhotovostního platebního styku Úroková sazba: velmi nízká (v některých zemích donedávna ze zákona 0) Pohled banky: a) - nízké úrokové náklady - vysoké náklady z provádění platebního styku b) výhodná sedlina = část účtů zůstává trvale bance - klienti obvykle nevyčerpávají zůstatky k 0 - platby odcházející a přicházející se částečně vyrovnávají - převody mezi účty v rámci banky jsou neutrální c) banky často připisují peníze na účty příjemců o den či více později, než je odepisují z účtu plátců - získávají úrok Citlivost výše vkladů na pohyb úrokových sazeb: slabá

54 7. Depozitní produkty Termínované vklady výše vkladu se během jeho trvání nemění a) vklady na pevnou lhůtu b) vklady s výpovědní lhůtou Úrokové sazby - rostou s výší vkladu, dobou splatnosti, délkou výpovědní lhůty - rychleji a těsněji přizpůsobují tržní úrokové míře než u úsporných vkladů - fixní pro vklady s pevnou lhůtou - pohyblivé pro vklady s výpovědní lhůtou Způsob úročení vkladů: - fixní: pevná úroková sazba po celou dobu - pohyblivé: sazba vázána na určitou sazbu (základní sazba banky, diskotní sazba CB, tržní referenční sazba) - progresivní: zvyšuje se postupně dle předem sjednaného schématu Důvody použití: - klient: dobrý úrok při slušné likviditě, malém riziku - banka: nižší náklady neboť se s vklady nehýbe

55 7. Depozitní produkty Úsporné vklady dispozice s vkladem oproti předložení dokladu = vkladní knížka Platební styk: lze poukazovat na ně, nelze platit z nich V průběhu uložení se mění zůstatek díky vkladům a výběrům Způsob úročení: jako u termínovaných Srovnání úrokových sazeb s termínovanými: - nižší než velmi dlouhé termínované - menší citlivost na změny v tržní úrokové míře Výhody pro klienta: - likvidní (lze vybírat i při nedodržení výpovědní lhůty) - lze průběžně ukládat a vybírat - žádné dodatečné náklady (poplatky, provize atd.) - tradice

56 7. Depozitní produkty Vkladové listy a bankovní dluhopisy a) doba splatnosti - od 1 měsíce do několika let b) převoditelnost - na držitele (majitele) - na řad: vystavený na určitou osobu, převoditelný touto osobou na další - na jméno: vystavený na určitou osobu, ale nepřevoditelný c) sekundární obchodovatelnost - ano, ne d) forma - listinné, zaknihované

57 7. Depozitní produkty Způsob úročení: - emisní a umořovací kurz odpovídají nominální hodnotě, úroky vypláceny pravidelně - emisní kurz = nominální hodnota, v době splatnosti jednorázově splacena jistina + veškerý úrok - diskontované dluhopisy: emisní kurz diskontován ke dni emise (= snížený o úrok za celou dobu splatnosti), v době splatnosti vyplacena nominální hodnota (snížená o daň z úroku) Úroková sazba: - fixní - proměnlivá Zdroje získané emisí dluhopisů, pohled banky: - získány na předem stanovenou dobu, předčasné splácení vyjímečné - nejsou primární zdroj, proto nepodléhají povin. min. rezervám - nižší provozní náklady

58 7. Depozitní produkty Stavební spoření klient spoří, nárok na účelový úvěr Výhoda: podmínky, včetně úrokové sazby z úvěru stanoveny pevně při uzavření smlouvy Uzavřený systém financování: zdroje na úvěry ze stavebního spoření Státní podpora: - do 2003, 5 let, 25 procent, max Kč z vkladů 18 tisíc - od , 6 let, 15 procent, max 3000 Kč z vkladu 20 tis. - úroky z vkladů staveb. spoř. osvobozeny od daně z příjmu Podmínky pro úvěr: - minimální doba spoření - minimální výše naspořené částky - minimální výši tzv. hodnotícího čísla (= kombinace délky a výšky naspořeného) - úvěr použitelný pouze na zákonem stanovené bytové potřeby

59 7. Depozitní produkty Hypoteční zástavní listy - speciální dluhopisy emitované hypotečními bankami - kryté zástavním právem na nemovitosti - zdroje získané emisí HZL mohou banky používat jen pro hypo úvěry Srovnání s obyčejnými dluhopisy z hlediska investora: -výhody - méně rizikové - dobře sekundárně obchodovatelné - úrokový výnos nepodléhá dani z příjmu (platilo v ČR do roku 2008) -nevýhoda - nižší výnos

60 8. Platebně zúčtovací produkty 1. Příkazy k úhradě a inkasu Příkaz k úhradě dává bance majitel účtu, plátce. Příkaz k inkasu dává bance příjemce platby. Aby ho banka provedla, musí být předem dohoda mezi bankou, majitelem účtu (plátcem) a příjemcem platby. 2. Šeky 3. Platební karty a)kreditní (úvěrová) majitel karty může čerpat revolvingový úvěr do sjednané výše b)debetní- platby zaúčtovány hned, jak banka obdrží zprávu o jejich provedení.

61 8. Platebně zúčtovací produkty 4. Dokumentární akreditiv - na základě žádosti klienta poskytnuto plnění oprávněné osobě oproti předložení stanovených dokumentů Fáze průběhu dokumentárního akreditivu: 1. sjednání podmínek kupující dojedná s prodávajícím 2. otevření akreditivu kupující požádá banku o vystavení akreditivu ve prospěch prodávajícího. Banka příkazce (kupujícího) otevře akreditiv. 3. použití (likvidace) akreditivu banka provede sjednané plnění 5. Dokumentární inkaso - podobné akreditivu, ale jednodušší - neobsahuje záruku banky za splnění

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Funkce bank a jejich význam

Funkce bank a jejich význam Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Zimní semestr 2011 Ing. Arnošt Klesla Ing. Jaroslav Tichý 1 Osnova B_BUA 1. Banky a úvěrové produkty 2. Základy řízení úvěrového rizika v bance 3. Finanční rizika, kategorie,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Moderní bankovnictví 5-1

Moderní bankovnictví 5-1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Téma: Zajištění úvěrů, utvrzení dluhu 1) Druhy (formy) zajištění

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ)

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ) Financování tvorba rozdělování a užití finančních zdrojů Finanční zdroje vlastní: (vklady společníků, nerozdělený zisk, rezervní fond ze zisku pro nečekané náklady, zisk, odpisy) cizí zdroje: úvěr bankovní

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

PE 301. Téma 4 Financování

PE 301. Téma 4 Financování PE 301 Téma 4 Financování Obsah Základní struktura rozvahy Klíčové vazby v rozvaze Co je financování Způsoby financování Shrnutí Vstup investora Běžný úvěr Emise obligací Faktoring, forfaiting Strana 2

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více