Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů 6. Finančně úvěrové produkty 7. Depozitní produkty 8. Platebně zúčtovací produkty

2 1. Banky a bankovní systém Vymezení banky: Funkční hledisko = hlavní činností banky je zprostředkovávat pohyb finančních prostředků mezi ek. subjekty Právní vymezení: - PO (a.s.) - přijímá vklady od veřejnosti - poskytuje úvěry - má bankovní licenci (od ČNB) Legislativní rámec bankovního prostředí: - obchodní zákoník - zákon o bankách - opatření ČNB

3 1. Banky a bankovní systém Kriteria přidělení bankovní licence (kriteria autorizace): vstupní kapitál mil Kč - ne z úvěru 2. zpracování obchodního plánu na 3 roky - aktivity - zdroje (klienti) - produkty 3. složení akcionářů + původ vkladů 4. kvalifikační a morální způsobilost managementu 5. technické, technologické a bezpečnostní předpoklady 6. adekvátní kontrolní a účetní systém

4 1. Banky a bankovní systém Základní cíl banky: maximalizace tržní ceny akcií nebo maximalizace zisku Základní funkce bank: 1) Finanční zprostředkování = přelévání finančních prostředků do oblastí, oborů a firem s nejvyšším rizikově očištěným výnosem (transformace peněz) 2) Emise bezhotovostních peněz 3) Provádění bezhotovostního platebního styku 4) Nákup, prodej a úschova CP. Zprostředkování emise CP. 5) Provádění devizových obchodů

5 1. Banky a bankovní systém Formy uspořádání bankovního systému: Bankovní systém = souhrn bank působících v ekonomice a jejich vztahy k okolí (ostatní banky, firmy, stát, zahraničí, ) Jednostupňový a dvoustupňový systém a) jednostupňový = neexistence CB, bankovní činnosti provádějí jen KB = v centrálně plánovaných ekonomikách mikro a makro funkce spojeny do monobanky. b) dvoustupňový = oddělení makroekonomické funkce (CB) a mikro funkce (KB)

6 1. Banky a bankovní systém Univerzální a oddělené bankovnictví: a)univerzální bankovnictví = banky mohou nabízet: 1. klasické produkty komerčního bankovnictví (vklady, úvěry, platební styk) 2. produkty investičního bankovnictví (emisní obchody, obchody s CP, depotní obchody, majetková správa aktiv, fúze a akvizice) b) oddělené bankovnictví = striktní oddělení komerčního a investičního bankovnictví (USA, Glass-Steagall Act) c) smíšené bankovnictví = oddělení je méně striktní (např. KB vlastní IB jako 100% dceřinnou společnost)

7 1. Banky a bankovní systém Další druhy bank: 1.Stavební spořitelny - přijímají účelové vklady a poskytují (při splnění stanovených podmínek) účelové stavební úvěry - samostatná právní úprava - stavební spoření nemůže nabízet univerzální KB 2. Hypoteční banky (od vstupu do EU mohou být hypo úvěry a HZL emitovány všemi bankami se sídlem v ČR) - emize HZ(ástavních)L a poskytování hypotečních úvěrů - 2 možnosti - samostatná hypoteční banka - další činnost univerzální KB

8 3. Úvěrová družstva 1. Banky a bankovní systém - původně nepatřila do bankovní soustavy (ČNB neregulovala a nedohlížela), ale posun k jejich začlenění do bank. soust., zvláště od konsolidace dohledu v Specializované banky - ČMZRB - Česká exportní banka: státem zvýhodněné financování (splatnost úvěrů, výše úrokových sazeb)

9 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát KB aktiva (assets) vlastní kapitál (equity) závazky, cizí zdroje (liabilities) aktiva=struktura majetku, pasiva=zdroje, které majetek financují - kontinentální Evropa: aktiva = pasiva -angloamerické účetnictví: aktiva=závazky + kapitál

10 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát Aktiva 1) pokladní hotovost = hotovostní peníze, vč.bankovek a mincí v zahraniční měně - banka optimalizuje jejich držbu - nevýnosové aktivum snižuje rentabilitu(-) - zabezpečují likviditu banky (+) 2) vklady a úvěry u ČNB - PMR - dobrovolné rezervy 3) vklady a úvěry u bank= nesekuritizované (nemají formu CP) pohledávky z obchodů mezi bankami - z obchodů na peněžním trhu - ze zajišťování platebního styku

11 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 4) SPP= velice likvidní a bezrizikové CP 5) poskytnuté úvěry = veškeré pohledávky za tuzemskými i zahraničními NBS členění a) podle doby splatnosti (krátko, středně, dlouhodobé) b) podle odvětví c) podle rizikovosti (standardní a klasifikované) 6) CP: a) v obchodním portfoliu = CP držené k obchodování a dosažení zisku z cenových rozdílů a změn úrokových sazeb v krátkodobém horizontu (1 rok) členění: dluhopisy a majetkové CP

12 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát b) v bankovním portfoliu (dl. finanční investice) = CP, které má banka úmysl i schopnost držet do splatnosti 7) hmotný majetek, nehmotný majetek 8) pohledávky za akcionáři a vlastní akcie 9) ostatní aktiva

13 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát Pasiva (zdroje krytí aktivních bankovních obchodů) 1) zdroje od ČNB - diskontní a nouzové úvěry - malý význam 2) vklady a úvěry od bank = nesekuritizované zdroje 3) přijaté vklady od NBS (primární vklady) - z nich má banka povinnost držet PMR (2 procenta) členění a) krátko, středně, dlouhodobé b) běžné vklady (vklady na viděnou) a termínované vklady 4) emise obligací

14 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 5) rezervy bank (na krytí ztrát) = zdroje vytvářené na vrub nákladů (neplést s povinnými a dobrovolnými rezervami v aktivech) členění: a) zákonné rezervy = podle zákona o rezervách, jsou daňově uznatelným výdajem b) ostatní rezervy 6) rezervní fondy a fondy ze zisku - jsou tvořeny ze zisku po zdanění - zákonný rezervní fond tvořen povinně podle obchodního zákoníku 7) kapitálové fondy - hl. ážiový fond emisní kurz akcií > NH 8) nerozdělený zisk

15 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 9) základní kapitál (základní jmění)=součet NH akcií emitovaných bankou 10) podřízený dluh - přechod mezi vlastními a cizími zdroji - vkladatel PD je při případném krachu uspokojován až po ostatních věřitelích

16 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát Kapitál banky (vlastní zdroje)=vlastní kapitál=equity 1. Způsob tvorby: - externí tvorba = emisí akcií - interní tvorba = ze zisku 2. Funkce kapitálu: - podmínka pro založení banky (500 mil. Kč) - zdroj financování aktiv - krytí ztrát (buffer) - limituje rozsah a strukturu (riziko) aktiv a mimobilančních položek (přes CAR=Capital-Asset Ratio= ukazatel kapitálové přiměřenosti) - ukazatel síly banky (prestiž banky)

17 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát Podrozvahové (mimobilanční) položky: = budoucí (pevný nebo potenciální) závazek nebo pohledávka Pohledávky a závazky: - z příslibů úvěrů a půjček - ze záruk a směnek - z akreditivů - ze spotových operací - z pevných termínových operací (forward, futures, swaps): obě smluvní strany mají pevné právo a povinnost splnit obchod - z opčních operací: majitel opce má právo, ale nemá povinnost, operaci provést. Prodávající opci má povinnost na požádání splnit. - ze zástav

18 Výkaz zisků a ztrát 1. Horizontální uspořádání 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát nákladové položky... zisk 2. Vertikální uspořádání výnosová položka (např. přijaté úroky) výnosové položky... ztráta - související nákladová položka (např. placené úroky)... Zisk nebo ztráta

19 3. Bankovní rizika a jejich řízení 1. Úvěrové riziko = platební neschopnost nebo nevůle dlužníka splatit úvěr, CP, záruky,... Příčiny: a) interní = špatné rozhodnutí banky b) externí = nezávislé na rozhodnutí banky (vývoj ekonomiky, politické situace atd.) Složky: a) pravděpodobnost neplnění závazku - riziko zákazníka - riziko země - riziko transferu transfer peněz ze země do země. Země nemá dost deviz a je proto neschopna plnit, i když má dostatečné prostředky ve vlastní měně. - riziko nedostatečné diverzifikace

20 3. Bankovní rizika a jejich řízení b) výše ztráty při nesplnění závazku a čeho vznikne (inherentní riziko produktu) - riziko jistiny a úroků - riziko náhradního obchodu (nesplněním závazku ze strany klienta nebo partnera může bance vzniknout tzv. otevřená pozice, kterou musí zajistit novým obchodem, který ale může být sjednán za méně výhodných podmínek) - riziko zajištění nastává pokud zajištění nebude postačovat k pokrytí nedobytného úvěru

21 3. Bankovní rizika a jejich řízení 2. Úrokové a měnové riziko = změny úrokových sazeb (měnových kurzů) a jejich dopad na zisk citlivá A 40 A s fixní úr. mírou 160 citlivá P 100 P s fixní úr. mírou 100 Při zvýšení tržní úrokové míry o 5 procent se: 1) zvýší výnosy z A 40 mil Kč x 0,05=2 mil Kč 2) zvýší náklady z P 100 mil Kč x 0,05=5 mil Kč Celkem snížení zisku o 3 mil Kč Řízení: a) přizpůsobit struktur A a P b) pomocí derivátů

22 3. Bankovní rizika a jejich řízení 3. Likvidní riziko = banka musí být schopna dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům Řízení: a) na straně A - vytvářet dostatečnou zásobu likvidních A b) na straně P - mít připravené takové instrumenty, které rychle zajistí likvidní prostředky (např. úvěrové linky) 4. Kapitálové riziko (riziko nesolventnosti) = banka musí udržovat dostatečnou výši vlastního kapitálu (závazky < aktiva) Optimalizace - zvýšení vlastního kapitálu: 1) snižuje kapitálové riziko (+) 2) snižuje rentabilitu (cizí kapitál bývá levnější než vlastní) (- )

23 3. Bankovní rizika a jejich řízení 5. Operační riziko (není v 4. vydání učebnice založeno na Basel II, která je plně závazná až od roku 2008) možnost ztráty v důsledku provozních nedostatků a chyb příklady: vnitřní podvod nebo chyba, vnější podvod nebo chyba nebo loupež, počítačové a telekomunikační problémy, zemětřesení, povodeň, stávky, vandalismus, terorismus

24 4. Charakteristika bankovních produktů Charakteristické rysy bankovních produktů 1. nemateriální (nehmotný charakter) - nejsou skladovatelné - nejsou viditelné, proto nutná kvalitní reklama - nejsou patentovatelné 2. dualismus= spojení hodnotové a věcné stránky - hodnotová stránka = finanční objem, např. objem úvěru, vkladu, bank. převodu - věcná stránka = počet jednotlivých produktů, např. počet úvěrových případů, vkladů 3. vzájemná propojenost a podmíněnost bankovních produktů - objektivní propojenost - např. nelze provádět bezhotovostní plateb. styk bez vedení účtů - vědomé propojování produktů - např. automatický převod peněz z běž. účtu na termínovaný účet při přesáhnutí dohodnutého stavu běž. účtu.

25 4. Charakteristika bankovních produktů Systematizace bankovních produktů 1. Klasické členění - podle bilance banky a) aktivní obchody: - jsou v aktivech banky - banka je při nich věřitelem - bance vznikají pohledávky (např. poskytování úvěrů) nebo vlastnická práva (např. zakoupení majetkových cenných papírů) b) pasívní obchody: - jsou v pasívech banky - banka je dlužníkem (např. příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů) - součástí pasiv i vlastní kapitál banky, proto operace souvisící s vlastním kapitálem též zahrnovány c) neutrální obchody: - nejsou v bilanci - někdy v podrozvaze (npř. bud. pohled. - záruky, akreditivy)

26 4. Charakteristika bankovních produktů 2. Moderní členění: podle funkce pro klienta banky a) finančně úvěrové produkty b) depozitní (vkladové produkty) c) platebně zúčtovací produkty d) produkty investičního bankovnictví e) pokladní a směnárenské produkty Toto členění dále použijeme. Banky též používají členění na: a) retailové produkty (malé částky, hodně transakcí) b) wholesalové produkty (velké částky, často individuální charakter)

27 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Úročení 1. Fixní úroková sazba po celou dobu splatnosti úvěru 2. Pohyblivá úroková sazba a) floating rate - ke změnám dochází současně se změnami úrokové sazby, na kterou je vázána - nejsou předem dány termíny změn sazby - vázáno nejčastěji na základní sazbu dané banky b) variable rate - změny v pravidelných intervalech - vázáno na obvyklé tržní sazby typu LIBOR (London Interbank Offered Rate), PIBOR (Paříž), FIBOR (Frankfurt), PRIBOR (Praha) c) banka dohodne pevnou sazbu, ale vyhradí si právo ji upravit, pokud dojde k výrazným změnám v tržních úrokových sazbách

28 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Splácení 1. Úvěr splatný najednou v době splatnosti - na předem sjednanou dobu - úroky spláceny postupně, na konci sjednaných period (3, 6, 12 měsíců) 2. Úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty - na předem neurčitou dobu - sjednána výpovědní lhůta pro vypovězení -úroky splatné jako v předchozím případě 3. Úvěr splácený v pravidelných splátkách - 1, 3, 6, 12 měsíční perioda splácení - předem sjednána pevná částka (absolutně nebo procentem z původní výše úvěru) jako roční úmor. (úmor= část, kterou se splácí (umořuje) jistina úvěru) - úroky splatné současně se splátkami úvěru

29 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů 4. Konstantní anuity - pravidelné splátky ve stejné výši, mění se jen struktura - podíl úmoru a úroku - formálně anuita vždy roční perioda splácení, ale používá se i pro měsíční nebo půlroční splácení, pokud jsou konstantní splátky (úmor +úrok)

30 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Zajištění A) širší pojetí = veškerá opatření pro zajištění splácení úvěru - prověrka úrokové způsobilosti (=bonity) klienta - limitování výše úvěru pro jednotlivé klienty - diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů - kontrola úvěrového subjektu a objektu B) užší pojetí = zajišťovací instrumenty

31 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Členění zajišťovacích instrumentů (dvě dělící hlediska) 1. podle povahy (formy zajištění) a) osobní zajištění - instrument = ručení, depotní směnka - za pohledávku úvěru ručí vedle příjemce úvěru ještě další fyzická nebo právnická osoba b) věcné zajištění - instrument = zástava movitých věcí a práv, hypotéka, cese pohledávek a práv, abstraktní zástavní právo - dává bance právo na určité majetkové hodnoty poskytovatele zajištění (zpravidla příjemce úvěru)

32 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů 2. podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou a) akcesorické zajištění - instrument = ručení, zástava movitých věcí a práv, hypotéka - zajištění nerozlučně spjato se zajišťovanou pohledávkou - se zánikem pohledávky zaniká i zajištění b) abstraktní zajištění - instrument = depotní směnka, cese pohledávek a práv, abstraktní zástavní právo - samostatně stojící právo, nezávislé na zajišťované pohledávce - se zánikem pohledávky zajištění nezaniká, ale subjekt poskytující zajištění má právo na jeho vrácení, proto používáno k opakovanému poskytování úvěrů

33 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Ručení - osobní, akcesorické - vztah mezi: věřitelem a ručitelem - subsidiární: ručitel plní teprve poté, co dlužník nesplnil Zvláštní případ: směnečné a šekové rukojemství= rukojmí se zavazuje za směnečně či šekové vázanou osobou - doložkou přímo na směnku (šek) Depotní směnka - osobní, abstraktní - vystavuje (akceptuje) jako bianko (nevyplněnou) směnku příjemce úvěru ve prospěch banky a deponuje ji u ni jako zajištění přijatého úvěru - nebývá uváděna do oběhu, zůstává v bance

34 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Zástavní právo - věcné, většinou akcesorické Zastavované objekty: 1. Movitá věc - málo využívané, především suroviny a plodiny obchodované na burzách, neboť: - relativně stabilní hodnota - jednoznačná specifikace - možné fyzicky předat - snadno zpeněžitelné (existuje likvidní trh) 2. Cenný papír 3. Pohledávka 4. Nemovitost - velice rozšířené

35 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Pro vznik zástavního práva nutné: - zástavní smlouva: určuje zástavu i zajišťovanou pohledávku - u movitých věcí a listinných cenných papírů odevzdání zastavené věci věřiteli - u nemovitých věcí vklad zástavního práva do katastru nemovitostí - u zaknihovaných cenných papírů registrace zástavního práva v SCP Zástavní věřitel (=banka) není majitelem zástavy, ale pokud není zajištěná pohledávka splněna, má právo na uspokojení ze zástavy Zástavní právo vázne na zástavě = přechází na každého případného nabyvatele zástavy, jestliže o něm věděl (příklad bytu)

36 5. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů Postoupení (cese) pohledávek - věcné, abstraktní - pohledávka z úvěru a postoupena pohledávka jsou nezávislé - postoupení pohledávky neznamená automaticky splácení úvěru - úhrada postoupených pohledávek jde na účet, který má zajišťovaný dlužník u ní - banka inkasuje z tohoto účtu v případě, kdy klient nesplácí úvěr - 2 druhy cesí: - tichá: dlužník postupitele není o cesi informován - veřejná: je informován

37 6. Finančně úvěrové produkty 1. Peněžní úvěry - účelové provozní a investiční úvěry - kontokorentní - eskontní - hypoteční - spotřební 2. Závazkové úvěry a záruky - akceptační úvěr - avalový úvěr - bankovní záruky (garance) 3. Alternativní formy financování (nepovinné) - faktoring - forfaiting

38 6. Finančně úvěrové produkty Kontokorentní úvěr - průběžný úvěr - zůstatek účtu může přecházet do mínusu - úvěrový rámec = maximální výše úvěru - obvykle povoleno krátkodobé překročení úvěrového rámce, což vede k dodatečným sankčním úrokům Splatnost - krátkodobá, obvykle smlouva na jeden rok - smlouva s dobrým klientem každoročně obnovována, což znamená středně až dlouhodobý charakter vztahu Zajištění - všechny známé formy Náklady - úrok - poplatky za vedení účtu, provádění plateb atd. - veškeré nákladové položky často shrnuty v jedné netto sazbě

39 6. Finančně úvěrové produkty Klient 1. Výhody - úvěr čerpá dle potřeby - úrok jen z aktuálního stavu 2. Nevýhody - vysoká úroková sazba Banka 1. Výhody - vysoká úroková sazba - využití sedliny =část vkladů zůstává bance trvale k dispozici 2. Nevýhody - nevyužití úvěrových zdrojů, pokud není úvěr čerpán (srovnej s výhodou sedlina) - vyšší nároky na řízení likvidity

40 6. Finančně úvěrové produkty Směnky Formy 1. Vlastní (=solosměnka) - vystavuje dlužník 2. Cizí (= trata) - v praxi rozšířenější - vystavuje věřitel - dlužník zavázán až po akceptu (= přijetí podepsáním) Rozlišení 1. Obchodní směnky - dodavatelský úvěr 2. Finanční směnky - pouze finanční transakce, žádný pohyb zboží či služeb

41 6. Finančně úvěrové produkty Náležitosti cizí směnky 1. Povinné - označení, že jde o směnku - suma - kdo má platit (=směnečník, trasát) - splatnost - na viděnou (=vistasměnka) - na určitý čas po viděné (= lhůtní vistasměnka) - na určitý čas po datu vystavení (=datosměnka) - na určité datum (= denní, fixní směnka) - místo, kde má být placeno - komu má být placeno (=směnečný věřitel, remitent) - datum a místo vystavení směnky - podpis výstavce (razítko nestačí, podpis nutný rukou) 2. Dobrovolné

42 6. Finančně úvěrové produkty Směnky mohou být indosamentem (=rubopisem) převáděny na další subjekty. Výhody směnek (oproti pohledávkám nepodloženým směnkami): - solidárnost ručení směnečně zavázaných osob (výstavce i všichni, kdo směnku indosamentem převádí, ručí majiteli směnky každý na plnou výši) - jednoznačnost pohledávky - zkrácené soudní řízení - snažší převoditelnost pohledávky podložené směnkou

43 6. Finančně úvěrové produkty Eskontní úvěr - poskytuje banka odkupem (=eskontem) směnky před její splatností (= dospělostí). Banka si směnku nechá nebo dále reeskontuje (obvykle CB). - banka si sráží úrok - diskont - za dobu od eskontu do dne splatnosti -úvěr nesplácí příjemce, ale směnečník (= ten, kdo má platit směnku) náklady: - úrok - eskontní (diskontní) provize - související poplatky a výlohy - netto podmínky často shrnují diskontní úroky a provizi V praxi banka obvykle neodkupuje 1 směnku, ale odkupuje směnky opakovaně, průběžně v rámci eskontního rámce daného klienta.

44 6. Finančně úvěrové produkty Hypoteční úvěr Definice - zajištěny zástavním právem na nemovitost Vlastnosti: - splatnost 5-20 let - obvykle spláceny ročními anuitami - zdroj pro banku = hypoteční zástavní listy - státní podpora (záleží na dané legislativě) - někde (hlavně USA) sekuritizace hypo. úvěru =jsou proti nim emitovány sekundárně obchodovatelné tzv. postupové cenné papíry Úroková sazba a) pevná po celou dobu splatnosti b) pohyblivá, podle pohybu tržních úrokových sazeb c) kombinace (častá): několik let pevná, pak pohyblivá

45 6. Finančně úvěrové produkty Spotřební úvěry Odlišnosti od komerčních: 1. - komerční - splácen cash flow z úvěrovaného objektu - spotřební - úvěrovaný objekt neprodukuje zdroje ke splácení,splácen z přijmu klienta 2. méně kvalitní podkladové info. v žádosti o úvěr než u firem 3. nižší výše úvěru, proto standardizace podmínek a průběhu Druhy: 1. revolvingové - jako kontokorentní - často kreditní karty - úvěrový rámec podle čistého příjmu klienta - podmínky pro získání - několik měsíců od založení účtu - stabilní příjem - důvěryhodnost klienta

46 6. Finančně úvěrové produkty 2. Splátkové - obvykle měsíční splátky (včetně úroků) - obvykle účelové, zboží dlouhodobé spotřeby a) přímý - mezi bankou a klientem b) nepřímý - obchodník, který prodává zboží klientovi, současně zprostředkovává i poskytnutí úvěru 3. Hypoteční - jako výše probrané hypoteční komerční 4. Jiné, především nesplátkové (noninstallment) - spláceny najednou - obvykle překlenovací (bridge loan), jednorázové - npř. prodej a koupě bytu

47 6. Finančně úvěrové produkty - závazkové Akceptační úvěr - kupující platí dodávku zboží směnkou - směnka je akceptována bankou - banka si účtuje akceptační provizi - výhody oproti obyčejné směnce - prodávající si zajišťuje včasné a řádné proplacení směnky - využití v zahraničním obchodu - směnky akceptované prvotřídními bankami jsou kvalitním cenným papírem na peněžním trhu - úvěr pro kupujícího : dochází k němu v období mezi akceptací směnky bankou a deponováním peněz kupujícího u banky, (která je oproti předložení směnky proplatí prodávajícímu)

48 6. Finančně úvěrové produkty - závazkové Avalový úvěr - podobný jako akceptační - dvě varianty a) Směnečný aval - banka se směnečnou doložkou per aval zaručuje za některého ze směnečných dlužníků b) Avalový úvěr ve formě ručení - banka se zavazuje uhradit závazek za klienta, pokud tak neučiní on sám

49 6. Finančně úvěrové produkty - závazkové Bankovní záruky (garance) - banka zaplatí oprávněné osobě částku uvedenou v záruční listině - podobné dokumentárnímu akreditivu a) akcesorické: vázána pevně na nějaký kontrakt b) abstraktní: nezávislé na zajišťovaném kontraktu, na jeho podmínkách -dle formulace v záruční listině povinnost banky k plnění vázáno buď b1), nebo b2) b1) na výzvu k plnění (obvykle na první výzvu a bez námitek ) b2) na výzvu k plnění a na předložení stanovených dokumentů (např. kopie nezaplacené faktury)

50 6. Finančně úvěrové produkty - závazkové Bankovní záruky (garance) A) Platební za splnění platebního závazku klienta (např. zaplacení faktury, směnky, splacení úvěru atd.) B) Neplatební - záruka za nabídku (bid bond): když někdo vyhraje soutěž na dodávku zboží/služby a pak nedodá nebo neprovede, má vypisovatel soutěže právo na plnění (na výpl. částky stanovené zár. list.) - akontační záruka (advanced payment guarantee): kupující dostane zpět zaplacené zálohy (akontace) pokud prodávající nedodá sjednané zboží a sám zaplacené zálohy nevrátí - kauční záruka (performance bond)= záruka za řádné provedení kontraktu, dodávky. Propadá pokud dodávka není řádně provedena.

51 6. Finančně úvěrové produkty - faktoring a forfaiting Speciální faktor. nebo forfait. firma provádí odkup pohledávek faktor. - krátkodobé forf. - dlouhodobé

52 7. Depozitní produkty Na straně pasiv v rozvaze banky, banka v pozici dlužníka. Získávání zdrojů pro úvěry: 1. přijímání vkladů - vklady na viděnou - termínové vklady - úsporné vklady 2. emise bankovních dluhopisů 3. speciální depozitní produkty - stavební spoření - hypotéční zástavní listy

53 7. Depozitní produkty Vklady na viděnou Splatné: bez výpovědní lhůty Forma: běžné účty, kontokorentní účty Funkce: především provádění bezhotovostního platebního styku Úroková sazba: velmi nízká (v některých zemích donedávna ze zákona 0) Pohled banky: a) - nízké úrokové náklady - vysoké náklady z provádění platebního styku b) výhodná sedlina = část účtů zůstává trvale bance - klienti obvykle nevyčerpávají zůstatky k 0 - platby odcházející a přicházející se částečně vyrovnávají - převody mezi účty v rámci banky jsou neutrální c) banky často připisují peníze na účty příjemců o den či více později, než je odepisují z účtu plátců - získávají úrok Citlivost výše vkladů na pohyb úrokových sazeb: slabá

54 7. Depozitní produkty Termínované vklady výše vkladu se během jeho trvání nemění a) vklady na pevnou lhůtu b) vklady s výpovědní lhůtou Úrokové sazby - rostou s výší vkladu, dobou splatnosti, délkou výpovědní lhůty - rychleji a těsněji přizpůsobují tržní úrokové míře než u úsporných vkladů - fixní pro vklady s pevnou lhůtou - pohyblivé pro vklady s výpovědní lhůtou Způsob úročení vkladů: - fixní: pevná úroková sazba po celou dobu - pohyblivé: sazba vázána na určitou sazbu (základní sazba banky, diskotní sazba CB, tržní referenční sazba) - progresivní: zvyšuje se postupně dle předem sjednaného schématu Důvody použití: - klient: dobrý úrok při slušné likviditě, malém riziku - banka: nižší náklady neboť se s vklady nehýbe

55 7. Depozitní produkty Úsporné vklady dispozice s vkladem oproti předložení dokladu = vkladní knížka Platební styk: lze poukazovat na ně, nelze platit z nich V průběhu uložení se mění zůstatek díky vkladům a výběrům Způsob úročení: jako u termínovaných Srovnání úrokových sazeb s termínovanými: - nižší než velmi dlouhé termínované - menší citlivost na změny v tržní úrokové míře Výhody pro klienta: - likvidní (lze vybírat i při nedodržení výpovědní lhůty) - lze průběžně ukládat a vybírat - žádné dodatečné náklady (poplatky, provize atd.) - tradice

56 7. Depozitní produkty Vkladové listy a bankovní dluhopisy a) doba splatnosti - od 1 měsíce do několika let b) převoditelnost - na držitele (majitele) - na řad: vystavený na určitou osobu, převoditelný touto osobou na další - na jméno: vystavený na určitou osobu, ale nepřevoditelný c) sekundární obchodovatelnost - ano, ne d) forma - listinné, zaknihované

57 7. Depozitní produkty Způsob úročení: - emisní a umořovací kurz odpovídají nominální hodnotě, úroky vypláceny pravidelně - emisní kurz = nominální hodnota, v době splatnosti jednorázově splacena jistina + veškerý úrok - diskontované dluhopisy: emisní kurz diskontován ke dni emise (= snížený o úrok za celou dobu splatnosti), v době splatnosti vyplacena nominální hodnota (snížená o daň z úroku) Úroková sazba: - fixní - proměnlivá Zdroje získané emisí dluhopisů, pohled banky: - získány na předem stanovenou dobu, předčasné splácení vyjímečné - nejsou primární zdroj, proto nepodléhají povin. min. rezervám - nižší provozní náklady

58 7. Depozitní produkty Stavební spoření klient spoří, nárok na účelový úvěr Výhoda: podmínky, včetně úrokové sazby z úvěru stanoveny pevně při uzavření smlouvy Uzavřený systém financování: zdroje na úvěry ze stavebního spoření Státní podpora: - do 2003, 5 let, 25 procent, max Kč z vkladů 18 tisíc - od , 6 let, 15 procent, max 3000 Kč z vkladu 20 tis. - úroky z vkladů staveb. spoř. osvobozeny od daně z příjmu Podmínky pro úvěr: - minimální doba spoření - minimální výše naspořené částky - minimální výši tzv. hodnotícího čísla (= kombinace délky a výšky naspořeného) - úvěr použitelný pouze na zákonem stanovené bytové potřeby

59 7. Depozitní produkty Hypoteční zástavní listy - speciální dluhopisy emitované hypotečními bankami - kryté zástavním právem na nemovitosti - zdroje získané emisí HZL mohou banky používat jen pro hypo úvěry Srovnání s obyčejnými dluhopisy z hlediska investora: -výhody - méně rizikové - dobře sekundárně obchodovatelné - úrokový výnos nepodléhá dani z příjmu (platilo v ČR do roku 2008) -nevýhoda - nižší výnos

60 8. Platebně zúčtovací produkty 1. Příkazy k úhradě a inkasu Příkaz k úhradě dává bance majitel účtu, plátce. Příkaz k inkasu dává bance příjemce platby. Aby ho banka provedla, musí být předem dohoda mezi bankou, majitelem účtu (plátcem) a příjemcem platby. 2. Šeky 3. Platební karty a)kreditní (úvěrová) majitel karty může čerpat revolvingový úvěr do sjednané výše b)debetní- platby zaúčtovány hned, jak banka obdrží zprávu o jejich provedení.

61 8. Platebně zúčtovací produkty 4. Dokumentární akreditiv - na základě žádosti klienta poskytnuto plnění oprávněné osobě oproti předložení stanovených dokumentů Fáze průběhu dokumentárního akreditivu: 1. sjednání podmínek kupující dojedná s prodávajícím 2. otevření akreditivu kupující požádá banku o vystavení akreditivu ve prospěch prodávajícího. Banka příkazce (kupujícího) otevře akreditiv. 3. použití (likvidace) akreditivu banka provede sjednané plnění 5. Dokumentární inkaso - podobné akreditivu, ale jednodušší - neobsahuje záruku banky za splnění

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit.

FINANČNÍ TRHY. Nabídka peněz = majitelé peněž je nechtějí nechat ležet ladem a ztrácet na hodnotě díky inflaci, ale chtějí je zhodnotit. FINANČNÍ TRHY Peníze mají funkci oběživa, platidla a dají se akumulovat. Mohou sloužit jako kapitál. Mají různou podobu hotovost, devizy, drahé kovy, cenné papíry, aj. Funkce peněz: prostředek směny, zúčtovací

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU FINANCE PDNIKU podklady ke kurzům 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214 ÚVD D FINANCÍ PDNIKU Finanční management = přijímání finančních rozhodnutí trojího typu: 1. Do čeho investovat? 2. Z čeho investovat? 3. Kolik

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více