Statistika v příkladech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistika v příkladech"

Transkript

1 Verlag Dashöfer Statistika v příkladech Praktické aplikace řešené v MS Ecel Ukázkové tety z připravované učebnice Doc. Ing. Jan Kožíšek, CSc. Ing. Barbora Stieberová, Ph.D. Praha 0

2 Obsah Obsah. Předmluva 3. Obsah 4 3. Budoucí struktura kapitol 4 4. Ukázky učebních tetů s příklady 5 Ukázka : Dvourozměrná náhodná veličina 5 Ukázka : Základní pravděpodobnostní rozdělení (modely) 0 Ukázka 3: Rozdělení spojitých náhodných veličin 4 Ukázka 4: Příklad testování hypotéz při regresní a korelační analýze 9 5. Ukázka úloh 6. Ukázka slovníčku důležitých pojmů 3

3 . Předmluva. Předmluva Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou ukázka z připravovaného vydání učebnice statistiky, která je určena studentům vysokých škol, především technických oborů, a také všem, kteří se setkávají se statistikou při řešení problémů v podnikové prai výrobním manažerům, technikům, kontrolorům nebo manažerům v oblasti řízení kvality. Kniha je rozdělena do 8 kapitol a zahrnuje jak základní statistické metody používané v celé řadě vědních disciplín a oblastí, tak také aplikace statistických metod pro technickou a výrobní prai statistiku v metrologii, statistickou analýzu a regulaci výrobního procesu, statistickou přejímku a také statistiku ve spolehlivosti. Začíná se metodami popisné statistiky, následuje navržení vhodných pravděpodobnostních modelů, aproimace a vyrovnání. Navazují metody matematické statistiky, a to statistický odhad a ověřování statistických hypotéz včetně neparametrických testů. Jednotlivé kapitoly obsahují teoretický výklad doplněný pro rychlé pochopení problematiky velkým množstvím detailně zpracovaných příkladů. Důraz je kladen na správné použití metod v prai a na interpretaci získaných výsledků. Příklady jsou řešeny početně a také v MS Ecel. Tento software byl vybrán pro jeho nejsnazší dostupnost všem čtenářům a jeho názornost při řešení příkladů. K publikaci je pro lepší pochopení přiloženo CD s řešením všech příkladů v MS Ecel, což umožňuje také rozvíjet dovednost pracovat s tímto softwarem. Samozřejmostí je i soubor úloh pro samostatnou práci včetně výsledků. Každá kapitola je doplněna anglicko-českým slovníčkem základních pojmů, aby se čtenáři orientovali v zahraniční literatuře a byli vybaveni pro práci v mezinárodních společnostech. Za připomínky a podněty předem děkujeme. Autoři Praha, říjen 0 3

4 . Obsah. Obsah. Úvod. Popisná statistika 3. Regresní a korelační analýza 4. Základy pravděpodobnosti 5. Náhodné veličiny 6. Pravděpodobnostní modely 7. Limitní vlastnosti náhodných veličin 8. Aproimace a vyrovnání 9. Náhodný výběr a výběrová rozdělení 0. Statistický odhad. Ověřování statistických hypotéz. Vybrané neparametrické testy 3. Analýza rozptylu 4. Statistika v metrologii 5. Statistická analýza výrobního procesu 6. Statistická regulace procesů 7. Statistická přejímka 8. Statistika ve spolehlivosti 9. Statistické tabulky 3. Budoucí struktura kapitol. Výkladový učební tet s řešenými příklady. Úlohy 3. Výsledky úloh 4. Pojmy k zapamatování (odborný česko-anglický slovníček) 4

5 4. Ukázky učebních tetů s příklady 4. Ukázky učebních tetů s příklady Ukázka : Dvourozměrná náhodná veličina Podmíněná rozdělení V kapitole základy pravděpodobnosti jsme se zabývali podmíněnou pravděpodobností P( AB) náhodných jevů, tj. pravděpodobností náhodného jevu A podmíněného eistencí (výskytem) náhodného jevu B. Nyní se budeme zabývat podmíněnými rozděleními náhodných veličin. Podmíněné pravděpodobnosti U dvourozměrné diskrétní náhodné veličiny zadané tabulkou máme dány pravděpodobnosti p( i; yj) uvnitř tabulky a okrajové (marginální) pravděpodobnosti p( i ) a p( y j ). Pomocí těchto pravděpodobností můžeme definovat podmíněné pravděpodobnosti P( i yj) a P( yj i ). Tyto podmíněné pravděpodobnosti jsou definovány obdobně jako podmíněné pravděpodobnosti náhodných jevů. p i yj P( (, ) p i yj i yj)= a P( (, ) yj i)=. p y p ( j ) Podmíněné pravděpodobnosti dvourozměrné diskrétní náhodné veličiny (X, Y): t p (, y) = P ( / y) py = p, p (, y) = Py ( / ) p = py. i j j= j= i= t i j j i s i j i= i= s i j i i p( y) p ( y py ( i j ) t i, j) = j = p ( i ) P ( i / yj) = = =, Py ( j / i) = = =. py py p p s i j s j j j= t i i j Podmíněné hustoty pravděpodobnosti dvourozměrné spojité náhodné veličiny (X, Y): f( / y) = f( y, ) f y, f(y / ) f ( y) = (, ) f ( ), f (, y) d f (, y) dy f ( y) f( ) f ( / y) d = = = a f ( y / ) dy = = =. f ( y) f ( y) f ( ) f ( ) Podmíněné distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny: F ( / y ) = P ( / y = y ) j a F ( y / ) = P ( y / = ) i, i je podmíněná pravděpodobnostní funkce (pravděpodobnost) náhodné veličiny X pro zvolenou hodnotu kde P X y = y j y = yj ( j =,,, t), a P y = i pro zvolenou hodnotu = i =,,, s. yj y je podmíněná pravděpodobnostní funkce (pravděpodobnost) náhodné veličiny Y i Podmíněné distribuční funkce spojité dvourozměrné náhodné veličiny (X, Y): f (, t y) dt F( / y) = f ( t / y) dt = = f (, y) d f ( t, y ) dt f ( y), 5

6 Statistika v příkladech y f (, z) dz F( y / ) = f ( z / ) dz = = f (, y) dy f (, z ) dz f ( ). Z předcházejících vztahů plyne: = = F y f y dy dt f, y d F a F y f d f, y dy dz F y. = = y Stochasticky nezávislé náhodné veličiny Pro stochasticky nezávislé diskrétní náhodné veličiny X a Y platí obdobné vztahy jako u nezávislých náhodných jevů: = a P y p y P y p i j i ( j i)= ( j). Pro stochasticky nezávislé náhodné veličiny X a Y spojité platí pro libovolnou dvojici (, y): f ( y)= f ( ) =. a f y f y Po dosazení předcházejících vztahů do vzorce pro podmíněné pravděpodobnosti dostaneme: případně ( i j)= ( i) ( j), p, y p p y =. p,,..., p p... p s ( y, ) dvouroz- Po dosazení do vzorců pro podmíněné hustoty pravděpodobnosti obdržíme hustotu pravděpodobnosti f měrné spojité náhodné veličiny (X, Y) v případě stochastické nezávislosti náhodných veličin X a Y = f y, f f y. s Z výsledných vztahů vidíme, že v případě stochastické nezávislosti náhodných veličin X a Y můžeme soudit na pravděpodobnostní chování dvourozměrné náhodné veličiny (X, Y) z pravděpodobnostního (stochastického) chování jednotlivých náhodných veličin X a Y. Výsledné vztahy můžeme rozšířit na konečný počet mezi sebou (v souhrnu) nezávislých náhodných veličin =. f,,, f f f s s s Stochastickou (pravděpodobnostní) nezávislost dvou náhodných veličin můžeme definovat také pomocí distribučních funkcích náhodných veličin X a Y = F ( y )= F ( y), F y F = F y, F F y. Také tyto vztahy můžeme rozšířit na vícerozměrnou náhodnou veličinu při konečném počtu mezi sebou (v souhrnu) nezávislých náhodných veličin,,, s. =. F,,, F F F s s s 6

7 4. Ukázky učebních tetů s příklady Příklad. Tabulka obsahující rozdělení četností názorů na novou reklamu: (n = 354 respondentů) Úkol:. Stanovte pravděpodobnostní rozdělení.. Znázorněte zákon rozdělení graficky. 3. Určete podmíněné pravděpodobnosti P( i yj) a P( yj i). Pravděpodobnostní rozdělení Grafické znázornění Podmíněné pravděpodobnosti p i yj P( (, ) i yj)= p y ( j ) P(názor/ženy) p y P( y)= (, ), = = 0, 53 p y 05, p y P( y)= (, ), = = 0, 94 p y 05, Pro 53, % žen je reklama výborná. Pro 9,4 % žen je reklama dobrá. 7,5 % žen se reklama nelíbí. 7

8 Statistika v příkladech Podmíněné pravděpodobnosti p i yj P( (, ) yj i)= p y ( j ) P(pohlaví/výborná) p y P( y )= (, ), = = 0, 60 p 0, 4350 p y P( y )= (, ), = = 0, 3896 p 0, 4350 Reklama je výborná pro: 6 % žen 39 % mužů Podmíněné střední hodnoty a podmíněné rozptyly Paralelou podmíněných (dílčích) průměrů y j a i v regresní a korelační analýze popisné (empirické) statistiky jsou u náhodných veličin podmíněné střední hodnoty E(Y/X) a E(X/Y), paralelou rozptylů podmíněných průměrů s y a s jsou podmíněné rozptyly D(Y/X) a D(X/Y). Podmíněné střední hodnoty E(Y/X) a E(X/Y) a podmíněné rozptyly D(Y/X) a D(X/Y) slouží k posouzení stochastické korelační závislosti (korelačního vztahu) mezi náhodnými veličinami Y a X. Podmíněné střední hodnoty diskrétních náhodných veličin Y a X: t = i j ( j i) j= EY X= yp y s ( j )= i ( i j) i= a E X Y= y P y. Podmíněné střední hodnoty spojitých náhodných veličin Y a X: = E Y X yf y dy a E Y X f y d. = = i ) a o měnlivosti náhod- Abychom získali představu o měnlivosti náhodné veličiny Y pro zvolené hodnoty X (tj. pro X né veličiny X pro zvolené hodnoty (pevné hodnoty) Y =, určíme podmíněné rozptyly. Podmíněné rozptyly D(Y/X) diskrétní náhodné veličiny Y a D(X/Y) diskrétní náhodné veličiny X: y j t D( Y X)= yj E( Y X = i) P yj i j = s DXY = E XY= y P y i= j j i j. Podmíněné rozptyly spojitých náhodných veličin Y a X: = D Y X y E Y X f y dy = D X Y E X Y f y d. 8

9 4. Ukázky učebních tetů s příklady Příklad. Vrátíme se k předchozímu příkladu. Vypočítáme si podmíněné střední hodnoty a podmíněné rozptyly pro názor na reklamu. (Abychom mohli stanovit očekávané hodnocení, je třeba převést slovní hodnocení na numerické vyjádření: Výborná 3, Dobrá, Nic moc.) Podmíněné střední hodnoty náhodné veličiny X (názor) pro hodnoty Y = ženy, muži 3 = = + + = E X Y= zeny Æ P i i y 3 0, 530 0, 938 0, 754, 355 Od žen se očekává průměrné bodové ohodnocení reklamám,355. i= 3 = i ( i )= + + = E X Y= muzi Æ P y 3 0, 339 0, 437 0, 373, 0 i= Od mužů se očekává průměrná známka reklamám,0. Podmíněné rozptyly hodnoty náhodné veličiny X (názor) pro hodnoty Y = ženy, muži s s D( X Y = yj)= i E( X Y = yj) P( y )= P( y ) E X Y = y i= i j i i j j i= D( X Y = ženy)= ( 3, 355) 0, (, 355) 0, (, 355) 0, 754 = 0, 5795 Rozptyly u hodnocení mužů a žen jsou obdobné. 9

10 Statistika v příkladech Ukázka : Základní pravděpodobnostní rozdělení (modely) Rozdělení diskrétních náhodných veličin Binomické rozdělení Budeme uvažovat n nezávislých pokusů, při každém z nich může nastat zdar s pravděpodobností p nebo nenastat s pravděpodobností π. Uvažujeme-li určité uspořádání výsledků n nezávislých pokusů, potom bude pravděpodobnost, že zdar nastane v pokusech a nenastane v ( n ) pokusech, rovna součinu pravděpodobností ve všech jednotlivých nezávislých pokusech. Tento součin je roven π ( π) a je vyjádřením tzv. Bernoulliho schématu. Takovýmito uspořádání- n mi n nezávislých pokusů, při nichž krát zdar nastane a ( n ) krát nenastane, jsou všechny možné kombinace té třídy z n prvků, tj. jejich počet je. Hledaná pravděpodobnost, že v n nezávislých pokusech zdar nastane krát a nenastane n krát je rovna n n P( X = )= π ( π). Rozdělení pravděpodobností dané tímto vztahem nazýváme binomické a charakterizuje tzv. výběr s vracením. E( X)= nπ D( X)= nπ( π), σ( X)= nπ ( π). Příklad. Zmetkovitost výrobní linky je,5 %. Jaká je pravděpodobnost, že při výběru 5 součástí bude zmetek? Můžou nastat např. tyto kombinace: NNNNNNNNNNNNNNZ pravděpodobnost této kombinace 0, 05 0, 05 NNNNNNNNNNNNNZN pravděpodobnost této kombinace 0, 05 0, 05 NNNNNNNNNNNNZNN pravděpodobnost této kombinace 0, 05 0, 05 NNNNNNNNNNNZNNN pravděpodobnost této kombinace 0, 05 0, 05 5 Celkem je kombinací 5 Takže hledaná pravděpodobnost P()= ,, Celé rozdělení si můžeme stanovit v MS Ecel BINOM.DIST(počet úspěšných pokusů; počet pokusů; pravděpodobnost úspěchu; PRAVDA, pokud chceme distribuční funkci, NEPRAVDA, pokud chceme pravděpodobnostní funkci) 0

11 4. Ukázky učebních tetů s příklady Hypergeometrické rozdělení Při statistické přejímce nebo destruktivních zkouškách nevracíme zpět výrobek do dávky nebo ho zničíme a jedná se tedy o tzv. výběr bez vracení. Pravděpodobnost výskytu ve výběru n není stálá, a proto znak, který takto vzniká, má jiné pravděpodobnostní chování než binomický znak. Vybereme-li místo n výrobků za sebou bez vracení zpět n výrobků najednou a ptáme se na pravděpodobnost, že ve výběru n výrobků je právě výrobků s vlastností a, přičemž v celkové dávce N výrobků je (M/N)00 % s vlastností a, jde o hypergeo metrické rozdělení. M N M n P( X = )= N n N počet výrobků celkem M počet výrobků s vlastností a celkem (tedy např. zmetků) (N-M) počet výrobků bez vlastnosti a v základním souboru (tedy např. počet dobrých výrobků v celém základním souboru) n výběr n je počet výrobků s vlastností a ve výběru (tedy např. počet zmetků ve výběru n) (n-) počet výrobků bez vlastnosti a ve výběru (tedy např. počet dobrých výrobků ve výběru) min (n, M) Pro N přechází rozdělení hypergeometrické v binomické rozdělení a mizí rozdíl mezi výběrem bez vracení a výběrem s vracením. Můžeme odvodit střední hodnotu a rozptyl přímo z definice E( X)= n M, D X n M M N n = N N N N ; σ ( X)= D( X). N n Výraz N je tzv. konečnostní násobitel, který má význam v teorii náhodných výběrů. Je patrné, že jej lze zanedbat pro nn< 0,05, ( 0 ),, M N < 0,0 a N. Pro n je také výběr bez vracení a výběr s vracením totožný, jde o výběr pouze jednoho výrobku (tj. alternativní rozdělení).

12 Statistika v příkladech Příklad. Z dodávky 500 výrobků je kontrolováno 5 výrobků. Zmetkovitost činí 6 %. Jaká je pravděpodobnost, že v 5 vybraných výrobcích bude 0,,, 3, 4, 5 zmetků? Řešení M N M n P( X = )= N n 30 P( X = )= = = 0, Pravděpodobnost, že v 5 vybraných výrobcích není žádný zmetek, je 73, %. V MS Ecel použijeme následující funkce pro získání hodnot pravděpodobnostní funkce a hodnot distribuční funkce HYPGEOM.DIST(počet zmetků ve výběru; velikost výběru; počet zmetků v základním souboru; počet hodnot v základním souboru; PRAVDA, pokud chceme distribuční funkci, NEPRAVDA, pokud chceme pravděpodobnostní funkci) =HYPGEOM.DIST(A6;5;30;500;NEPRAVDA) =HYPGEOM.DIST(A6;5;30;500;PRAVDA) Poissonovo rozdělení Poissonovo rozdělení je levostranně nesymetrické, a proto nachází uplatnění u tzv. řídkých jevů (počet vad, počet zameškaných dnů) jak v technologii, tak v konstrukci nebo v oblasti ekonomických jevů. Používá se pro modelování počtu událostí za jednotku času (kolik automobilů přijede na čerpací stanici za hodinu, kolik zákazníků přijde do obchodu za jeden den, kolik zákazníků se dovolá na zákaznickou linku za hodinu). Pravděpodobnost, že za jednotku času nastane událostí: λ P( X = )= e λ!, E( X)= µ = µ = λ, D( X)= µ = λ, σ( X )= λ.

13 4. Ukázky učebních tetů s příklady Poissonovo rozdělení aproimuje binomické rozdělení pro lim n π = λpro π 0, n. Poissonovo rozdělení je jednoparametrické. Tabulky distribuční i pravděpodobnostní funkce Poissonova rozdělení jsou uvedeny ve statistických tabulkách. Tyto hodnoty lze najít také pomocí MS Ecel. Příklad:.3 Průměrný počet nemocných pracovníků na dílně je 5 za měsíc. Určete pravděpodobnost, že za týden onemocní 3 pracovníci. λ P( X = )= e λ! V MS Ecel využijeme následující funkci P( X = 3)= e 54 ( 54) 3! 3 = 0, 093 Kde střední představuje λ =POISSON.DIST(A7;5/4;NEPRAVDA) =POISSON.DIST(A7;5/4;PRAVDA) Určete pravděpodobnost, že za týden onemocní víc než 3 pracovníci. P X > 3 F 3 0, , = = = 3

14 Statistika v příkladech Ukázka 3: Rozdělení spojitých náhodných veličin Rozdělení rovnoměrné Náhodná veličina X má rovnoměrné rozdělení, jestliže má hustotu pravděpodobnosti: f ( )= pro ab, b a 0 pro ostatní a b Distribuční funkce F b a dt b a t a = = [] = pro ab, a b a a F( )= 0 Pro < a F( )= Pro > b a b E( X)= +, α 3 = 0, D( X)= ( b a) b a, α 4 = 8,, σ ( X )= 3. Toto rozdělení se používá pro charakterizování náhodných veličin spojitých se stejnou pravděpodobností výskytu v určitém intervalu stejné délky (např. rozměry, tolerance). 4

15 4. Ukázky učebních tetů s příklady Příklad 3. Na prohlídce výstavy je promítán doprovodný film o životě autora vystavovaných děl. Jeho projekce začíná každých 0 minut. Určete pravděpodobnost, že pokud náhodně přijdete do promítacího sálu, a) nebudete čekat víc než 5 minut, b) budete čekat mezi 5 a 0 minutami, c) střední hodnotu a směrodatnou odchylku. P( X < 5 )= F( )= 0 0 = 0 5, P( 5 < X < 0)= F( 0) F( 5)= =, 0 E( X)= + 0 = 0 minut b a σ ( X )= 0 0 = = 5 minut 7 7, 3 3 Rozdělení eponenciální Náhodná veličina se řídí eponenciálním rozdělením, jestliže její hustota pravděpodobnosti je: f ( )= 0 pro 0 λ e λ pro > 0 K eponenciálnímu rozdělení můžeme dojít limitním přechodem od geometrického rozdělení. To vidíme i srovnáním charakteristik : E( X)= λ a D( X)= λ, F ( )= e λ. Eponenciální rozdělení slouží jako vhodný model pro výpočet pravděpodobnosti životnosti zařízení v teorii spolehlivosti. Je také velmi často používaným rozdělením v teorii front, tj. v teorii hromadné obsluhy, kde modeluje dobu mezi po sobě následujícími událostmi. 5

16 Statistika v příkladech Příklad 3. Průměrná životnost strojní součástky je hodin. Určete:. pravděpodobnost, že součástka nevydrží více než 000 hodin. pravděpodobnost, že součástka vydrží více než hodin 3. dobu, do kdy se porouchá 95 % součástek EXPON.DIST(A;/30000;NEPRAVDA) EXPON.DIST(A;/30000;PRAVDA) λ = = = = P X < 000 λ e λ d F 000 0, = = = P X > λ e λ d F , 3 0 0, 95 = 30000ln ( 0, 95)= 8987, 97 hodiny 6

17 4. Ukázky učebních tetů s příklady Weibullovo rozdělení Používá se například v teorii spolehlivosti pro modelování doby života: hustota pravděpodobnosti: f ( )= λα α e λ α, > 0, λ >, α > 0 distribuční funkce: F( )= e λ α α = α > α < přechází Weibullovo rozdělení v eponenciální rozdělení úbytek je konstatní úbytek se s časem zmenšuje (na začátku se porouchává více součástek) úbytek se s časem zvyšuje (na konci se porouchává více součástek) λ souvisí se střední hodnotou Hustota rozdělení pravděpodobnosti Weibullova rozdělení f Distribuční funkce Weibullova rozdělení F( ) 7

18 Statistika v příkladech Příklad 3.3 Weibullovo rozdělení s parametry α = 5, a λ = 50 hodin modeluje životnost elektronické součástky. Nalezněte pravděpodobnost, že elektronická součástka vydrží funkční více než 900 hodin. Řešíme v MS Ecel a hledáme hodnotu distribuční funkce pro 900: Výsledkem je F ( 900)= 0, 75, takže hledaná pravděpodobnost je P ( X > 900) = F( 900) = 0, 75. 8

19 4. Ukázky učebních tetů s příklady Ukázka 4: Příklad testování hypotéz při regresní a korelační analýze Příklad 4. Posuďte vzájemnou závislost mezi hodnotami benzo(a)pyrenu (ng/m 3 ) naměřeného stacionárně v určité oblasti v průběhu měsíce února s hodnotami naměřených personálních epozic benzo(a)pyrenu (z odběrů krve). Naměřené údaje Grafické zobrazení lineární regrese a korelace V MS Ecel pro získání dat pro testování použijeme Data Analýza dat Regrese (viz kapitola o regresní a korelační analýze) a obdržíme následující výstup. Korelační koeficient Koeficient determinace Æ ( y i y ) Æ ( yi yi) ( y i y ) Hodnota p F testu Testové kritérium F ST p F = S n p R Regresní koeficienty s b b T = y β s b y Hodnota p t-testu Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu P( by t α sb βy by + t α sb )= α 9

20 Statistika v příkladech Testování regresního koeficientu a) t-test H : b y = β y = 0 0 H : b y β y 0 P( tα/ T t α/ )= α by β y P tα t α = α sb 0, P tα t α α =, P(, , 754, 9983)= 0, 95 Testové kritérium neleží v intervalu, což podporuje zamítnutí hypotézy o nulové hodnotě regresního koeficientu. t α = t0, 975 ( 63) =, 9983 (Určíme z Ecelu jako =T.INV(0,975;63)) Převod na p hodnotu Převod na p hodnotu spočívá v určení procenta, které je vymezeno testovým kritériem. by β y Tedy pro hodnotu T = = 3, 754 nalezneme odpovídající procento. Tuto hodnotu určíme z Ecelu (jedná se s b o dvoustranný test) jako = T.DIST.T(3,754;63) = 0,000385, tedy 0,0385 %. Tato hodnota je menší než 5 %, tzn., že hodnota podporuje zamítnutí hypotézy o nulové hodnotě regresního koeficientu. Tzn., že mezi jevy je závislost. b) Celkový F-test H : b y = β y = 0 0 H : b y β y 0 Testové kritérium F ST p 3,594 F = S n p 6,09 65 R = ( ) = 4, = = Kritická hodnota Fisher-Snedecorova rozdělení je F α p ; n p F0, 95 ; 63 3, 99, (určeno v Ecelu jako =F.INV(0,95;;63)). Významnost F ST p Pro hodnotu F = S n p R = 4, 073 nalezneme odpovídající procento. Tuto hodnotu určíme z Ecelu jako (=F.DIST(4,073;;63;)) = 0,000385, tedy 0,0385 %. Což odpovídá t-testu. 0

21 4. Ukázky učebních tetů s příklady Testování korelačního koeficientu H 0 : ρ = ρ 0 H : ρ ρ 0 T = r y r y [ n ] 0, 47 T = [ 65 ] = 3, 748 0, 47 ( α α ) P t T t P, , 748, 9983 Testové kritérium neleží v intervalu, tzn., že máme podpořeno zamítnutí hypotézy nula o nulovosti korelačního koeficientu. Hodnota korelačního koeficientu 0,47 není příliš vysoká - jedná se o střední závislost. Intervaly spolehlivosti pro parametr β y P( by t α sb βy by + t α sb )= α P ( b y + ) = 0, 5056, , , 5056, , , 95 P( 0, 367 β y 0, 77493)= 0, 95

22 Statistika v příkladech Ukázka úloh. Úloha Vypočtěte procento zmetků, jestliže rozměry součástí mají normální rozdělení s parametry: µ = 6, 656 mm, σ 0 = 0, 080 mm Toleranční meze jsou 6, 500 +, + 0, 00.. Úloha Do servisu přijde průměrně 6 požadavků za hodinu. Určete pravděpodobnost, že do servisu přijde 0 požadavků za hodinu. Určete pravděpodobnost, že počet požadavků za hodinu nebude větší než 5 požadavků. 3. Úloha Pravděpodobnost výskytu jevu v každém z pokusů je stejná a je rovna 0,. Pokusy jsou na sobě nezávislé a provádějí se tak dlouho, dokud jev nenastane. Jaká je pravděpodobnost, že se bude muset provádět 5. pokus? 4. Úloha Jaká je pravděpodobnost, že v n = 0 pokusech se výrobek. jakostní třídy a možnosti výskytu 0,60 objeví 5krát, výrobek. jakostní třídy s možností výskytu 0,5 objeví 3krát, výrobek 3. jakostní třídy s možností výskytu 0,0 objeví krát a zmetek krát? 5. Úloha K montáži výrobku jsou potřebné 3 součástky. V dodávce první součástky se objevuje 0 % zmetků, druhé 5 % zmetků, třetí % zmetků. Najděte pravděpodobnost, že při montáží výrobku se neobjeví žádný,,, 3 zmetky. 6. Úloha V dodávce 00 hotových výrobků bývá 5 % zmetků. Provedeme výběr 5 výrobků. Určete pravděpodobnost, že mezi 5 vybranými výrobky nebude žádný zmetek. 7. Úloha Určete pravděpodobnosti P( X 8 ) a 6, P( X 0 ),a P 8, 6 X 0, µ = 9 a 8, σ = 0. 5, u normální náhodné veličiny s parametry 8. Úloha Určete pravděpodobnosti P( / U/ ), P( / U/ ), P( / U/ 3 ) u normované normální náhodné veličiny. 9. Úloha Určete pravděpodobnost výhry v I., II., III., IV. pořadí ve Sportce.

23 6. Ukázka slovníčku důležitých pojmů Ukázka slovníčku důležitých pojmů Statistický odhad Parametr základního souboru Výběrová charakteristika Velikost výběrového souboru Bodový odhad Konzistentní odhad Nevychýlený odhad Suficience Vydatný odhad Rao-Cramérova nerovnost Metoda momentů Metoda největší (maimální) věrohodnosti Věrohodnostní funkce Intervalový odhad Interval spolehlivosti (dvoustranný, jednostranný) Hladina významnosti Směrodatná odchylka výběrová Estimation theory Population parameter Sample statistic Sample size Point estimation (point estimator) Consistent estimator Unbiased estimator Sufficiency Efficient estimator Cramér Rao bound (CRB) or Cramér Rao lower bound (CRLB) Method of moments Maimum-likelihood estimation (MLE) Likelihood function Interval Estimation Confidence interval CI (two-tailed, one-tailed) (two-sided, one-sided) Confidence level Standard error Chyba odhadu u α σ n Margin of error 3

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz RNDr. Marie Budíková, Dr., Mgr. Maria Králová, Ph.D., Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. Průvodce základními statistickými metodami Vydala Grada Publishing,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na

( ) ( ) F t je = a (02) a ta se nazývá hustotou poruch. Příklad takové funkce f ( t ), která odpovídá funkci ( ) F t na Doba do poruchy Uvažujme nějaký objekt, jenž je v čase t = 0 uveden do provozu. Tento objekt pracuje za určitých podmínek, o nichž budeme předpokládat, že se nemění s časem. V určitém čase t = x se ale

Více

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž

statistiky Základy Aplikace v technických a ekonomických oborech Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž Základy statistiky Aplikace v technických a ekonomických oborech měření a zjišťování teoretické modely empirické modely základy induktivní statistiky počítačové

Více

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích STATISTIKA V EXCELU Po přehledu statistického software je nutné zmínit, že pro většinu statistických výpočtů, které provádíme v sociologii statistický software ani nepotřebujeme. Většinu toho, co jsme

Více

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ

PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ UNIVERZITA OBRANY KATEDRA EKONOMETRIE UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ STUDIUM PREPRINT POPISNÁ STATISTIKA A VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ RNDr. Oldřich KŘÍŽ Mgr. Jiří NEUBAUER, Ph.D. Mgr. Marek SEDLAČÍK, Ph.D. B r n o 2

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš)

Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš) Masarykova Univerzita Ekonomicko-správní fakulta gretl uživatelská příručka Kolektiv autorů (Jaroslav Bil, Daniel Němec, Martin Pospiš) podzim 2009 ii Obsah Předmluva ix 1 Úvod 1 1.1 Co je Gretl?..............................

Více

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL

KURZ PRAKTICKÉHO POUŽITÍ PROGRAMU Microsoft EXCEL 7,,5 95,7 87,98 7,77 95,7,5 89,7 9,7 8,6 7, 97,,96,6 98,9,6 97,5 9, 9,7 9, 9,6 6, 8,6,76 89,8,8 99, 8,57 9,7 8, 8,5 7,6,,8 95, 6,76 9,6 8, 8,, 9,5 9,95,67,9 97,7,6 95,,, 9,68 9,6 96,5 5,86,8 98,5,97 9,5

Více

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı

Obecny u vod do fysika lnı ch meˇrˇenı Fysikální měření pro gymnasia I. část Obecný úvod do fysikálních měření Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 c Jan Voženílek, 2008 ÚVOD Pozorování a experiment jsou důležitými fysikálními metodami

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry

Jiří Barilla, Pavel Simr. Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Microsoft Excel pro techniky a inženýry Computer Press, a.s. Brno 2008 Microsoft Excel pro techniky a inženýry Jiří Barilla, Pavel Simr Computer Press, a. s., 2008. Vydání první.

Více

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU

PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉ STUDIE Z POHLEDU STATISTIKA A STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU Ladislav Pecen I Blaise Pascal se zabýval statistikou a pravděpodobností. Blaise Pascal, Louvre. Příprava výzkumné studie

Více

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Materiály z XX. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září 2005 OBSAH NÁSTROJE PRO

Více