EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY"

Transkript

1 EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Návrh patření Zpracvatelé: Pracvní skupina ke kvalitě činnsti SEV (při Sdružení středisek eklgické výchvy Pavučina) Český svaz chránců přírdy Vlašim Tent materiál vznikl v rámci splečnéh prgramu Ministerstva živtníh prstředí a Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy Nárdní síť EVVO administrvanéh Sdružením středisek eklgické výchvy Pavučina a Českým svazem chránců přírdy

2 Eklgizace prvzu SEV Obsah 1. Prč eklgizace prvzu SEV Jak pstupvat při eklgizaci SEV Suhrn blastí důleţitých v rámci eklgizace prvzu SEV Suhrn patření pr blasti důleţité v rámci eklgizace prvzu SEV Sptřeba energie Hspdaření s vdu Odpady a nakládání s nimi Čištění, úklid, praní Výpčetní a kancelářská technika Kancelářské ptřeby Papír a papírvé výrbky Interiéry Stravvání a bčerstvení Dprava, vzidla Exteriéry Průřezvá patření Rizika, prblémy a úskalí při eklgizaci prvzu SEV Vyuţití prvků eklgickéh prvzu při výchvných a vzdělávacích akcích SEV Jak infrmvat návštěvníky střediska pasivními prvky eklgizaci Příklady dbré praxe Odkazy na infrmační zdrje

3 Eklgizace prvzu SEV 1. Prč eklgizace prvzu SEV Kd jiný neţ SEV by měl být vlajkvu ldí v prsazvání hleduplnsti k ţivtnímu prstředí? Dluhdbý a vyváţený (udrţitelný) rzvj SEV zajistíme vyváţenstí sciálních, eknmických a envirnmentálních zájmů při aktivitách SEV. Eklgizace prvzu (eklgicky šetrnější prvz) SEV zahrnuje jednak systémvá patření zaměřená zejména na prvz a chvání pracvníků SEV (např. vypínání mnitrů, bustranný tisk, regulace tpení apd.), jednak nakupvání, při kterém je zhledněn dpad nakupvaných výrbků či sluţeb na ţivtní prstředí (recyklvatelnst, rzlţitelnst, nárčnst výrby a prvzu z hlediska sptřebvané energie a materiálu, přepravní vzdálenst a další hlediska). Při eklgizaci prvzu SEV jde nikdy neknčící prces. Eklgizací prvzu SEV preventivně chráníme ţivtní prstředí, šetříme zdrji, předcházíme vzniku dpadů a s jiţ vzniklými dpady nakládáme šetrně k ţivtnímu prstředí, mezujeme zátěţ ţivtníh prstředí nebezpečnými chemickými látkami, pdprujeme vyuţívání místních zdrjů a zhledňujeme sciální a etické pţadavky. Eklgizace prvzu SEV sniţuje negativní vliv SEV na ţivtní prstředí, vede k světvému půsbení na klí na pracvníky a návštěvníky SEV, bčany a statní instituce v klí SEV, přináší zkušensti, příklady dbré praxe a suvisející publicitu, která psiluje dbré jmén SEV, zvyšuje pptávku p výrbcích příznivějších pr ţivtní prstředí a tím i jejich dstupnst na trhu, pdpruje jejich uvádění na trh, další šíření a eklgicku invaci výrbků, můţe šetřit finanční prstředky SEV a vést k úspře nákladů, znamená také zdravější prstředí pr pracvníky a návštěvníky SEV. Eklgizace prvzu SEV je jedním z mnha nástrjů, který mhu SEV puţít. V sučasné dbě existuje i řada dalších více prpracvaných nástrjů, které vedu k udrţitelnému rzvji skrze vlivňvání strategií a zájmvých skupin např. Splečenská dpvědnst rganizací (CSR), systémů Systém řízení pdniků a auditu z hlediska chrany ŢP (EMAS), Integrvaný systém řízení, prcesů Envirnmentální manaţerské účetnictví (EMA), Čistší prdukce, Energetický audit, Mnitring a targeting (M&T), Nejlepší dstupné techniky (BAT) a benchmarking prduktů Envirnmentální značení (Ekznačení, vlastní envirnmentální tvrzení VET, Envirnmentální prhlášení prduktu EPD), hdncení ţivtníh cyklu (LCA), Design pr udrţitelný rzvj. 3

4 Eklgizace prvzu SEV Tyt nástrje, kterými se v dalším textu nebudeme pdrbně zabývat, jsu specificky zaměřvány především na pdnikatelský či veřejný sektr. Některé přístupy se však překrývají a jsu uplatnitelné i v neziskvém sektru. Případné zájemce dkazujeme na dstupné infrmační zdrje. 2. Jak pstupvat při eklgizaci SEV SEV nepchybně jiţ ze své pdstaty svůj prvz eklgizují, případně přijímají takvá patření, která alespň k dílčí eklgizaci vedu. Mhu začít buď celým kmplexem patření, neb pstupvat p jedntlivých krcích a nejjedndušších či nejsrzumitelnějších blastech a další blasti následně přidávat. Nezbytnu pdmínku pr praktické zahájení eklgizace je suhlas vedení SEV a mtivace zaměstnanců. V ideálním případě pstupujeme následujícími krky: 1. Stanvit všebecně přijatelnéh krdinátra přípravy eklgizace SEV, u většíh SEV pracvní skupinu. 2. Pdniknut exkurzi či stáţ d SEV či bdbné rganizace, která prcesem eklgizace pršla, neb jím jiţ prchází. 3. Kntaktvat reginálně neb prfesně nejbliţší eklgicku pradnu a knzultvat s ní eklgizaci prvzu SEV. 4. Prvést interní audit (analýzu sučasnéh stavu) eklgizace SEV. 5. Seznámit všechny (!) pracvníky SEV s prblematiku eklgizace a jedntlivými tematickými blastmi (např. šklení ekpradcem) a navrţení vhdných patření (d zaměstnanců, krdinátra i ekpradce t je důleţité z hlediska zttţnění se všech pracvníků s průběhem eklgizace prvzu SEV a následné realizace jedntlivých patření). Je třeba vţdy dbře zváţit, zda je navrţené patření vhdné d knkrétnéh zařízení či prvzu. 6. Sestavit plán eklgizace prvzu SEV (vč. dhadu dpadů např. finančních). Ke kaţdému patření se stanví dpvědný pracvník, termín zahájení a uknčení realizace patření, měřitelná kritéria a dhad nákladů. Plán eklgizace prvzu SEV prjednat se zaměstnanci a dbrvlníky, nechat schválit vedením SEV, příp. zaktvit paření d interní směrnice SEV. 7. Prjdeme-li všemi výše uvedenými úskalími bez újmy a zůstala nám chuť eklgizvat, nezbývá, neţ se d eklgizace pustit. V následujícím textu přinášíme tipy na jedntlivá patření. Při jejich uplatňvání mějme na paměti, v jakých budvách se phybujeme zda v knvenčních, v energeticky pasivních či nízkenergetických bjektech. Uvedený výčet si nečiní práv být úplným, ani abslutně uskutečnitelným. 3. Suhrn blastí důležitých v rámci eklgizace prvzu SEV 1. Sptřeba energie 2. Hspdaření s vdu 3. Odpady 4

5 Eklgizace prvzu SEV 4. Čištění a úklid 5. Výpčetní a kancelářská technika 6. Kancelářské ptřeby 7. Papír a papírvé výrbky 8. Interiéry 9. Stravvání a bčerstvení 10. Dprava 11. Exteriéry 12. Průřezvá a nadstavbvá patření 4. Suhrn patření pr blasti důležité v rámci eklgizace prvzu SEV Jedntlivá SEV pracují ve velmi dlišných pdmínkách, mají různu histrii, sídlí v budvách různéh stáří, jsu či nejsu jejich vlastníky, pracují v blastech s různu sciální úrvní byvatel, zaměstnávají pracvníky s různým vzděláním, sciálním statutem, různými ptřebami, různu úrvní eklgickéh myšlení atd. Také prt bude prces eklgizace prvzu v jedntlivých SEV dlišný jeden d druhéh a budu btíţně suměřitelné. Důleţitým kritériem na sledvání a hdncení pstupu eklgizace prvzu SEV je cílevědmé směřvání ke stanveným cílům plánu eklgizace prvzu SEV a viditelný či hmatatelný pstup při naplňvání jedntlivých patření. Při eklgizaci prvzu mají své míst malá i velká patření. Malá patření jsu zpravidla jednduchá, levná či rychlá (např. třídění dpadu, bustranný tisk, zatahvání rlet na nc), velká a kmplexní patření jsu jiţ velmi nárčná finančně (desetitisíce Kč a výše), časvě, persnálně, administrativně či rganizačně (např. rzsáhlé reknstrukce, stavba nvé budvy apd.). 4.1 Sptřeba energie ddrţujeme ptimální teplty v různě uţívaných místnstech: kanceláře C, chdby C, sprchy C, ubytvna C, při dchdu na více hdin či přes nc sníţíme tepltu na C, trvale nevyuţívané místnsti temperujeme udrţujeme ptimální relativní vlhkst vzduchu % v tpném bdbí větráme krátce a intenzivně termstat umístíme na správné míst (většinu je dpručen výrbcem) při regulaci teplty v místnsti zhledňujeme setrvačnst tpnéh tělesa či média (pdlahvé tpení má výrazně větší setrvačnst neţ elektrický přímtp) umţňujeme vlné prudění vzduchu pd a nad tpným tělesem 5

6 Eklgizace prvzu SEV na tpných tělesech puţíváme regulační ventily puţíváme pkjvý termstat s časvým spínačem tpná tělesa nezakrýváme nábytkem, závěsy ani jinými zdbami na nc zatahujeme závěsy a ţaluzie pravidelně kntrlujeme tpný systém (funkčnst ventilů, čisttu tpných těles, v případě vdních jejich dvzdušnění a dstatečný tlak) k vytápění či hřevu vdy vyuţíváme bnvitelný zdrj energie, centrální zásbvání, plynvý kndenzační ktel zajistíme funkční tepelnu izlaci budv průchd mezi jedntlivými patry budvy ddělíme pr vzduch pevnu překáţku, pdbně zabezpečíme vstup d půdních prstr a na střechu. instalujeme těsnění d ken a dveří a pţadujeme, aby firmy ddrţely deklarvané energetické a tepelné hdnty reknstrukci vytápění začneme energetickým auditem ptimální teplta vdy v bjleru je cca 50 C pravidelně jednrázvě zvyšujeme tepltu nad 70 C pr likvidaci bakterií puţíváme sprchvé systémy, které umţňují rekuperaci tepla mezi teplu dpadní a studenu přívdní vdu pračku a myčku kupujeme takvu, kteru lze připjit na rzvd teplé vdy neb na sluneční bjler puţíváme kmpaktní úsprné zářivky kpírujeme více dkumentů najednu pravidelně dmrazujeme námrazu v mrazničce lednici či mrazničku neumísťujeme těsně ke stěně, d rhu či výklenku, k tepelným sptřebičům v lednici udrţujeme tepltu +5 C pr hřev vdy puţíváme varnu knvici, hříváme puze ptřebné mnţství vdy puţíváme přístrje napájené ftvltaickými články 4.2 Hspdaření s vdu při výměně vdvdní baterie puţíváme standardně pákvé neb termstatické na vdvdní baterie instalujeme perlátr (sítk) v zahradách puţíváme kmpstvací a separační talety 6

7 Eklgizace prvzu SEV u klasickéh WC puţíváme dvjčinný úsprný vypuštěcí ventil se dvěma stupni splachvání (3 a 6 litrů vdy) neb stp-tlačítk pravidelně kntrlujeme a seřizujeme splachvací zařízení, těsnst vdvdních baterií nádbí nemyjeme pd tekucí vdu při puţití myčky nádbí vyuţíváme celu její kapacitu, upřednstňujeme úsprnu verzi myčky kde je t mţné, puţíváme vdu niţší kvality dešťvu pr zavlaţvání, splachvání WC, praní, uklízení, čištění, neb tzv. šedu vdu (puţitá, příp. filtrvaná) instalujeme dvjí rzvd vdy (např. dešťvá a pitná) puţíváme alternativní dvd dešťvé vdy (ne d dešťvá kanalizace, ale např. vsakvání) 4.3 Odpady a nakládání s nimi předcházíme vzniku dpadu, zejména při nakupvání (jak snadn půjde kupená věc likvidvat?) vyţadujeme d ddavatele návd na šetrnu likvidaci výrbku upřednstňujeme jedn- neb ménědruhvé systémy nakupujeme d vlastní tašky či nádby na čerstvé zbţí výrbky v balech pr pakvané plnění (čistící prstředky, tnery, kancelářské ptřeby) na místním trhu či prdejnách s nebaleným zbţím nápje ve vratných lahvích v místních prvzvnách (pekařství, cukrárna) nekupujeme zbţí balené d hliníkvých balů, ve více balech neb v malých dávkách jednrázvé elektrické články puţíváme jen u přístrjů s velmi malu sptřebu upřednstňujeme přístrje napájené rvnu ze sítě neb přes síťvé adaptéry, případně puţíváme vhdný typ akumulátrů s nabíječku funkční předměty nabízíme k dalšímu puţití pravitelné věci necháme pravit a dále puţíváme vytváříme pdmínky pr třídění dpadu (instalace kšů, včasné vynášení apd.) a důsledně veškerý dpad třídíme 7

8 Eklgizace prvzu SEV nádby na tříděný dpad jsu v SEV stejně dstupné jak nádby na směsný dpad minimalizujeme bjem tříděnéh dpadu (sešlapáváním, skládáním apd.) vytříděný dpad ukládáme d kntejnerů na separvaný sběr, d sběren druhtných survin, sběrných dvrů, míst zpětnéh bezplatnéh dběru, na kmpst v areálu SEV aktivně prvzujeme kmpstér inicivat systém tříděnéh dpadu v místě půsbení SEV a jeh rzšiřvání (namíst sběru jen PET i směsný plast apd.) na pštvní schránku umístíme nálepku dmítající vhazvání reklamy sledujeme infrmace způsbu vyuţití neb zneškdnění balů a nesptřebvaných sučástí výrbků uvedených v průvdní dkumentaci k výrbku, na balu, v návdu k puţití apd. 4.4 Čištění, úklid, praní nakupujeme kncentrvané čistící prstředky ve velkých baleních při čištění a úklidu puţíváme riginální malbjemvé nádby s dávkvačem (např. uzávěrem), které dplňujeme z velkých balení upřednstňujeme prstředky s značením Eklgicky šetrný výrbek, vyhýbáme se prstředkům na bázi chlóru na frekventvaná místa pkládáme mechanické čistící zóny čistící prstředky puţíváme pdle návdu a na znečištění, které není mţné dstranit mechanicky a teplu ctvu vdu prstředky na mytí ruku aplikujeme ze zásbníků s dávkvačem puţíváme utěrky z mikrvláken zápachu na WC je mţné předejít pravidelným úklidem, větráním neb přírdními vnnými esencemi, speciálních vůní není třeba předcházíme ucpání dpadů (u dřezů např. puţíváním sítek), pr čištění puţíváme mechanické způsby a vyhýbáme se speciálním chemikáliím vdní kámen dstraňujeme ctem d myčky na nádbí puţíváme prstředek bez fsfátů a chlóru a správně puţíváme regenerační sůl d intměniče mezujeme puţívání plachvacích prstředků v myčce k praní v autmatické pračce puţíváme prací prstředky na barevné prádl (bez bělidel) neb kmpaktní prací prstředky nepuţíváme aviváţ prádl sušíme v dbře větratelné místnsti neb venku 8

9 Eklgizace prvzu SEV 4.5 Výpčetní a kancelářská technika sptřebiče se stand-by reţimem vypínáme, pkud nejsu puţívány u PC a mnitru nastavíme ptimální pwer-management (např. aktivaci klidvéh stavu p cca 15 minutách) manuálně vypínáme mnitr, pkud na PC běţí prcesy, které nevyţadují jeh puţívání puţíváme multifunkční přístrje, případně takvé, které lze dvybavit periferiemi puţíváme přístrje, které lze snadn pravit (např. výměnu kmpnentu) při nákupu sledujeme sptřebu energie při plném prvzu i v phtvstním reţimu upřednstňvat vyšší energeticku třídu (dle energetickéh štítku) neb značení Energy Star veškeru kancelářsku techniku vypínáme síťvým vypínačem (zásuvkvá lišta s vypínačem) 4.6 Kancelářské ptřeby puţíváme ptřeby z recyklvaných a recyklvatelných materiálů nepuţíváme výrbky z PVC a jednrázvé výrbky puţíváme nelakvané předměty, neb lakvané vdu ředitelným lakem zvaţujeme puţívání výrbků s rzpuštědly, txickými barvivy puţíváme lepidla na vdní bázi 4.7 Papír a papírvé výrbky puţíváme recyklvaný papír a výrbky z něh, případně papír s značením TCF neb alespň ECF upřednstňujeme výrbky se ekznačku (FSC, EŠV) nepuţíváme papír s ptickými zjasňvači, txickými barvivy a plasty mezujeme puţívání výrbků s bsahem lepidel, vsků, papíru ze směsných materiálů, laminvaných vyuţíváme elektrnicku pštu, netiskneme vše kde je t efektivní, puţíváme bustranný tisk neptřebné jednstranně ptištěné papíry dále vyuţíváme 9

10 Eklgizace prvzu SEV 4.8 Interiéry při plánvání interiérů zvaţujeme sptřebu energií, materiál, druh balení, multifunkčnst puţití, trvanlivst, snadnst bsluhy, údrţby a bnvy, snadnst a eklgičnst likvidace přizujeme nábytek z dřevěnéh masivu a přírdních, příp. recyklvaných materiálů, bez laminace vyuţíváme místní zdrje (dřev, kámen, hlína, tkanina), vyhýbáme se trpickému dřevu k šetření pvrchů puţíváme nátěrvé hmty ředitelné vdu, nejlépe s značením EŠV, mřidla, leje, vsky, ideálně s atestem pr puţití na hračky a pr styk s ptravinami jak pdlahvu krytinu puţíváme linleum (marmleum), ne PVC upřednstňujeme ergnmická řešení vybavení interiéru zajistíme dstatek interiérvé zeleně a dstatečnu péči ni 4.9 Stravvání a bčerstvení při bčerstvení (prady, jednání, závdní stravvání) zařazujeme a vyţadujeme biptraviny a ptraviny z místní prdukce, kávu, čaj, cukr, čkládu kupujeme se značku Fair Trade upřednstňujeme nákup ve vratných balech nabízíme veganská a vegetariánská jídla nekupujeme geneticky upravvané ptraviny dávat přednst pitné vdě z vdvdní sítě a minerálkám ve vratných lahvích 4.10 Dprava, vzidla pr přepravu sb na menší vzdálensti (v místě půsbení SEV) puţíváme chůzi neb kl vyuţíváme veřejné hrmadné dpravní prstředky vyuţíváme sdílenu dpravu auty auta vytěţujeme instalujeme alternativní phn vzidel (elektřina, LPG) pravidelně pečujeme vzidla a sledujeme sptřebu paliva, správný tlak v pneumatikách ad. pdprujeme cyklistiku, budvání pěších zón, mezení vjezdu d některých částí místa, kde SEV půsbí 10

11 Eklgizace prvzu SEV prsazujeme patření zrvnprávňující chdce a cyklisty s autmbilvu dpravu (retardéry, průběţné chdníky) 4.11 Exteriéry zeleníme střechu SEV v zahradě zajistíme dstatek křvin pr úkryt a hnízdění ptáků pnecháme vlné plchy pr rzmanité aktivity návštěvníků SEV instalujeme takvé plcení, které umţňuje vlnu migraci ţivčichů (ptáků, jeţků, hmyzu ap.) puţíváme ţivý plt umístíme permakulturní prvky část pnecháme jak samvlně se vyvíjející, část necháme jak luku (ksíme 2 aţ 3 krát rčně) vytvříme přírdní jezírk s bezpečným přístupem k vdě pr bratlvce i hmyz efektivně vyuţíváme dešťvu, příp. šedu vdu instalujeme a puţíváme kmpstvací taletu pěstujeme vlastní vce a zeleninu šetrně puţíváme mtrvé sekačky a křvinřezy a dbáme na jejich údrţbu v nemírném zimním bdbí nabízíme ptactvu vhdnu ptravu vybudujeme venkvní učebnu svítíme jen tam, kam chceme chdníky, cesty, silnice (ne blha, přírda, fasáda, kna ubytvny) puţíváme plně clněná světlvací tělesa (s plchým dlním sklem) s výbjkami s niţším příknem vysazujeme prtihlukvé bariéry a phlcvače nečistt (pásy zeleně) 4.12 Průřezvá patření zajistíme mnitring a publicitu eklgizace SEV navrhneme buducí rzvj dsavadní eklgizace (vyhdncení dsaţenéh stupně eklgizace a účinnsti patření, návrh navazujících patření) stále se vzděláváme v jedntlivých blastech eklgizace zaktvíme plnění plánu eklgizace prvzu SEV d pracvní neb dbrvlnické smluvy a mtivujeme v tmt hledu splupracvníky 11

12 Eklgizace prvzu SEV d kritérií při výběrvých řízení zařadíme ta, která jsu vyţadvána pr udělení ekznačky v prdejnách v místě půsbení SEV pptáváme certifikvanu prdukci (bi, fair trade, FSC atd.) při stavbách či přestavbách se zaměřujeme na pasivní, nízkenergetické neb eklgické budvy naučíme se rzpznávat ekznačky d pseudekznaček upřednstňujeme výrbky s značením CE při nákupu dřevěných výrbků upřednstňujeme dřev s certifikátem FSC ve všech patřeních ne PVC, ne plystyren, ne chlór, ne rganická rzpuštědla, ne 5. Rizika, prblémy a úskalí při eklgizaci prvzu SEV nakupíme-li např. čistící prstředky neb ptraviny ve velkém, můţe se stát, ţe nakupenému a ještě nevyuţitému zbţí prjde datum puţitelnsti SEV můţe mít více prvzů, jejichţ aktivity jdu prti eklgizaci překáţku můţe být nechta, lenst, skepse pracvníků či vedení SEV při přípravě a realizaci eklgizace příliš rychlý rzvj rganizace můţe degradvat či znehdncvat úsilí při zavádění některých eklgizačních patření, případně nestihne přizpůsbit a rzvinut eklgizaci v nvých pdmínkách (např. při prjektu nvé výstavby nezbude čas na kncepční řešení) při eklgizaci můţeme narazit na eknmické (je t finančně neúnsné), technické (nejde t) a legislativní pţadavky (např. zateplení u histrických budv) neinfrmvanstí můţeme naletět na zavádějící značky (Der Grüne Punkt, RESY), pseudekznačky či knkrétně nic neříkající eknápisy typu přírdní, ek- apd. greenwashing zejména v reklamě při eklgizačních patřeních můţeme narazit na nejrůznější mýty nesuhlas majitele s dběrem elektrické energie z bnvitelných zdrjů v prnajatých budvách 6. Využití prvků eklgickéh prvzu při výchvných a vzdělávacích akcích SEV tvrba a realizace výukvých prgramů zaměřených na jedntlivé blasti eklgizace SEV světvé prgramy a jednrázvé akce pr veřejnst zaměřené na jedntlivé blasti eklgizace SEV 12

13 Eklgizace prvzu SEV prvz ekpradny se specializací na jedntlivé blasti při pbytvých prgramech seznámit s knkrétními patřeními a důvdy, nechat frekventanty EVP vyhledávat patření či navrhvat zlepšení dětská divadelní představení zaměřená na jedntlivé blasti eklgizace SEV letákvá ekpradna získat d ekpraden a institucí zabývajících se dpady na ŢP letáky typu Jaku vybrat barvu?, Prč nepálit dpad v kamnech?... a nabízet je veřejnsti knihvna s eklgizační tematiku 7. Jak infrmvat návštěvníky střediska pasivními prvky eklgizaci vstupní infrmační cedule: Prč eklgizujeme v jedntlivých blastech, jakými patřeními (stav před a p eklgizaci) a jaké t má dpady (envirnmentální, eknmické a sciální)? tabulky u jedntlivých patření (sušíme ruce ručníkem prtţe,..., puţíváme EŠV, prtţe..., jezdíme na kle, prtţe...) průběţná medializace jedntlivých patření (reginální média, vlastní časpis, internetvé stránky, nabídka exkurzí např. pr škly, instituce) prezentace eklgizace při významných návštěvách (reginální, krajští, celstátní plitici, představitelé a úředníci samsprávy, ředitelé škl všech stupňů a krdinátři EVVO v reginu, klegvé z jiných SEV, zahraniční návštěvy, média) plakáty, pstery, instalace zbrazení cyklu recyklace papíru, plastů jak se zpracvává vytříděný dpad, c a jak se z nich vyrábí, ukázky předvádět realizvaná patření v rámci přednášek, seminářů či kurzů se zaměřením na eklgizační patření realizvané v SEV 8. Příklady dbré praxe 1. SEV má zpravvaný základní plán eklgizace. Realizaci eklgizace má v ppisu práce pracvnice, která průběţně na pradách vedení infrmuje dsaţených výsledcích, průběţně (cca p 1 měsíci) jsu pradu vedení přijímána další patření, která se bjeví v zápise z prady ty má k dispzici kaţdý zaměstnanec SEV). 2. Při semináři SEV pr 30 šklních krdinátrů EVVO je zařazena eklgizační snídaně. Frekventanti dstanu během snídaně základní infrmace prblematice stravvání a výchdiscích rganizátrů při přípravě snídaně. Jsu infrmváni jedntlivých druzích ptravin (ke kaţdé je sdělena značka, regin půvdu, zda je bi, knvenční, fair trade, z dmácích zdrjů), mají k dispzici 13

14 Eklgizace prvzu SEV baly d jedntlivých ptravin, nádby s vytříděným dpadem z přípravy snídaně, rzpčet snídaně. 3. SEV puţívá k vytápění bjektu tepelné čerpadl. Ve vstupní části d SEV jsu představena eklgizační patření uplatněná v SEV, u výparníků tepelnéh čerpadla je infrmační tabule s uvedením principu tepelnéh čerpadla a se schématem jeh zapjení v systému vytápění SEV. 4. SEV nabízí niţší účastnický pplatek pr frekventanty kurzu, kteří d SEV přijedu veřejnu dpravu 9. Odkazy na infrmační zdrje Bičan J., Pavelčík P., Zábranská D.: Eklgizace úřadu, Měst Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 2008 Day Ch.: Duch a míst, ERA vydavatelství, Brn 2004 Hlaváček J. (ed.): Rámec prgramů udrţitelné sptřeby a výrby v České republice, MŢP, Praha Kanychvá K.(ed.): V pdniku eklgicky, MŢP, Praha 2004 Kanychvá K.: Odpvědné nakupvání, CENIA, Praha 2008 Klektiv autrů: Manuál udrţitelné sptřeby a výrby, CENIA, Praha 2008 Ledvina P. (ed.): V bcích eklgicky, MŢP, Praha

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu

Úspory energií. Rozdělení úspor. o dělení úspor o úspory v domácnosti. Zdroj energie. Místo úspory. šetřit lze i při stejném komfortu Úspry energií šetřit lze i při stejném kmfrtu dělení úspr úspry v dmácnsti bilance dmácí energetiky kde se dá uspřit způsby jak šetřit Zdrj energie Míst úspry elektrická energie elektrsptřebiče Rzdělení

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury

Charakteristika hlavních skupin druhů dokumentů šedé literatury Manuál Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury S s = 62 370 mm 2 210 mm A4 Charakteristika hlavních skupin druhů dkumentů šedé literatury

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: 10 197/2005-22 Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2020

Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013-2020 Analytický pdklad pr přípravu kncepční části Splečnéh akčníh plánu (SAP) Odhad pptávky a nabídky lidských zdrjů v sektru průmyslu Mravskslezskéh kraje v letech 2013-2020 Upravená verze ze dne 25. 2. 2014

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B

Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B uživatelská příručka. Motorové studenovodní tlakové myčky řady TB-B Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B 1 Mtrvé studenvdní tlakvé myčky řady TB-B uživatelská příručka Vážený zákazníku, sestavili jsme pr Vás

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více