EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY"

Transkript

1 EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Návrh patření Zpracvatelé: Pracvní skupina ke kvalitě činnsti SEV (při Sdružení středisek eklgické výchvy Pavučina) Český svaz chránců přírdy Vlašim Tent materiál vznikl v rámci splečnéh prgramu Ministerstva živtníh prstředí a Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy Nárdní síť EVVO administrvanéh Sdružením středisek eklgické výchvy Pavučina a Českým svazem chránců přírdy

2 Eklgizace prvzu SEV Obsah 1. Prč eklgizace prvzu SEV Jak pstupvat při eklgizaci SEV Suhrn blastí důleţitých v rámci eklgizace prvzu SEV Suhrn patření pr blasti důleţité v rámci eklgizace prvzu SEV Sptřeba energie Hspdaření s vdu Odpady a nakládání s nimi Čištění, úklid, praní Výpčetní a kancelářská technika Kancelářské ptřeby Papír a papírvé výrbky Interiéry Stravvání a bčerstvení Dprava, vzidla Exteriéry Průřezvá patření Rizika, prblémy a úskalí při eklgizaci prvzu SEV Vyuţití prvků eklgickéh prvzu při výchvných a vzdělávacích akcích SEV Jak infrmvat návštěvníky střediska pasivními prvky eklgizaci Příklady dbré praxe Odkazy na infrmační zdrje

3 Eklgizace prvzu SEV 1. Prč eklgizace prvzu SEV Kd jiný neţ SEV by měl být vlajkvu ldí v prsazvání hleduplnsti k ţivtnímu prstředí? Dluhdbý a vyváţený (udrţitelný) rzvj SEV zajistíme vyváţenstí sciálních, eknmických a envirnmentálních zájmů při aktivitách SEV. Eklgizace prvzu (eklgicky šetrnější prvz) SEV zahrnuje jednak systémvá patření zaměřená zejména na prvz a chvání pracvníků SEV (např. vypínání mnitrů, bustranný tisk, regulace tpení apd.), jednak nakupvání, při kterém je zhledněn dpad nakupvaných výrbků či sluţeb na ţivtní prstředí (recyklvatelnst, rzlţitelnst, nárčnst výrby a prvzu z hlediska sptřebvané energie a materiálu, přepravní vzdálenst a další hlediska). Při eklgizaci prvzu SEV jde nikdy neknčící prces. Eklgizací prvzu SEV preventivně chráníme ţivtní prstředí, šetříme zdrji, předcházíme vzniku dpadů a s jiţ vzniklými dpady nakládáme šetrně k ţivtnímu prstředí, mezujeme zátěţ ţivtníh prstředí nebezpečnými chemickými látkami, pdprujeme vyuţívání místních zdrjů a zhledňujeme sciální a etické pţadavky. Eklgizace prvzu SEV sniţuje negativní vliv SEV na ţivtní prstředí, vede k světvému půsbení na klí na pracvníky a návštěvníky SEV, bčany a statní instituce v klí SEV, přináší zkušensti, příklady dbré praxe a suvisející publicitu, která psiluje dbré jmén SEV, zvyšuje pptávku p výrbcích příznivějších pr ţivtní prstředí a tím i jejich dstupnst na trhu, pdpruje jejich uvádění na trh, další šíření a eklgicku invaci výrbků, můţe šetřit finanční prstředky SEV a vést k úspře nákladů, znamená také zdravější prstředí pr pracvníky a návštěvníky SEV. Eklgizace prvzu SEV je jedním z mnha nástrjů, který mhu SEV puţít. V sučasné dbě existuje i řada dalších více prpracvaných nástrjů, které vedu k udrţitelnému rzvji skrze vlivňvání strategií a zájmvých skupin např. Splečenská dpvědnst rganizací (CSR), systémů Systém řízení pdniků a auditu z hlediska chrany ŢP (EMAS), Integrvaný systém řízení, prcesů Envirnmentální manaţerské účetnictví (EMA), Čistší prdukce, Energetický audit, Mnitring a targeting (M&T), Nejlepší dstupné techniky (BAT) a benchmarking prduktů Envirnmentální značení (Ekznačení, vlastní envirnmentální tvrzení VET, Envirnmentální prhlášení prduktu EPD), hdncení ţivtníh cyklu (LCA), Design pr udrţitelný rzvj. 3

4 Eklgizace prvzu SEV Tyt nástrje, kterými se v dalším textu nebudeme pdrbně zabývat, jsu specificky zaměřvány především na pdnikatelský či veřejný sektr. Některé přístupy se však překrývají a jsu uplatnitelné i v neziskvém sektru. Případné zájemce dkazujeme na dstupné infrmační zdrje. 2. Jak pstupvat při eklgizaci SEV SEV nepchybně jiţ ze své pdstaty svůj prvz eklgizují, případně přijímají takvá patření, která alespň k dílčí eklgizaci vedu. Mhu začít buď celým kmplexem patření, neb pstupvat p jedntlivých krcích a nejjedndušších či nejsrzumitelnějších blastech a další blasti následně přidávat. Nezbytnu pdmínku pr praktické zahájení eklgizace je suhlas vedení SEV a mtivace zaměstnanců. V ideálním případě pstupujeme následujícími krky: 1. Stanvit všebecně přijatelnéh krdinátra přípravy eklgizace SEV, u většíh SEV pracvní skupinu. 2. Pdniknut exkurzi či stáţ d SEV či bdbné rganizace, která prcesem eklgizace pršla, neb jím jiţ prchází. 3. Kntaktvat reginálně neb prfesně nejbliţší eklgicku pradnu a knzultvat s ní eklgizaci prvzu SEV. 4. Prvést interní audit (analýzu sučasnéh stavu) eklgizace SEV. 5. Seznámit všechny (!) pracvníky SEV s prblematiku eklgizace a jedntlivými tematickými blastmi (např. šklení ekpradcem) a navrţení vhdných patření (d zaměstnanců, krdinátra i ekpradce t je důleţité z hlediska zttţnění se všech pracvníků s průběhem eklgizace prvzu SEV a následné realizace jedntlivých patření). Je třeba vţdy dbře zváţit, zda je navrţené patření vhdné d knkrétnéh zařízení či prvzu. 6. Sestavit plán eklgizace prvzu SEV (vč. dhadu dpadů např. finančních). Ke kaţdému patření se stanví dpvědný pracvník, termín zahájení a uknčení realizace patření, měřitelná kritéria a dhad nákladů. Plán eklgizace prvzu SEV prjednat se zaměstnanci a dbrvlníky, nechat schválit vedením SEV, příp. zaktvit paření d interní směrnice SEV. 7. Prjdeme-li všemi výše uvedenými úskalími bez újmy a zůstala nám chuť eklgizvat, nezbývá, neţ se d eklgizace pustit. V následujícím textu přinášíme tipy na jedntlivá patření. Při jejich uplatňvání mějme na paměti, v jakých budvách se phybujeme zda v knvenčních, v energeticky pasivních či nízkenergetických bjektech. Uvedený výčet si nečiní práv být úplným, ani abslutně uskutečnitelným. 3. Suhrn blastí důležitých v rámci eklgizace prvzu SEV 1. Sptřeba energie 2. Hspdaření s vdu 3. Odpady 4

5 Eklgizace prvzu SEV 4. Čištění a úklid 5. Výpčetní a kancelářská technika 6. Kancelářské ptřeby 7. Papír a papírvé výrbky 8. Interiéry 9. Stravvání a bčerstvení 10. Dprava 11. Exteriéry 12. Průřezvá a nadstavbvá patření 4. Suhrn patření pr blasti důležité v rámci eklgizace prvzu SEV Jedntlivá SEV pracují ve velmi dlišných pdmínkách, mají různu histrii, sídlí v budvách různéh stáří, jsu či nejsu jejich vlastníky, pracují v blastech s různu sciální úrvní byvatel, zaměstnávají pracvníky s různým vzděláním, sciálním statutem, různými ptřebami, různu úrvní eklgickéh myšlení atd. Také prt bude prces eklgizace prvzu v jedntlivých SEV dlišný jeden d druhéh a budu btíţně suměřitelné. Důleţitým kritériem na sledvání a hdncení pstupu eklgizace prvzu SEV je cílevědmé směřvání ke stanveným cílům plánu eklgizace prvzu SEV a viditelný či hmatatelný pstup při naplňvání jedntlivých patření. Při eklgizaci prvzu mají své míst malá i velká patření. Malá patření jsu zpravidla jednduchá, levná či rychlá (např. třídění dpadu, bustranný tisk, zatahvání rlet na nc), velká a kmplexní patření jsu jiţ velmi nárčná finančně (desetitisíce Kč a výše), časvě, persnálně, administrativně či rganizačně (např. rzsáhlé reknstrukce, stavba nvé budvy apd.). 4.1 Sptřeba energie ddrţujeme ptimální teplty v různě uţívaných místnstech: kanceláře C, chdby C, sprchy C, ubytvna C, při dchdu na více hdin či přes nc sníţíme tepltu na C, trvale nevyuţívané místnsti temperujeme udrţujeme ptimální relativní vlhkst vzduchu % v tpném bdbí větráme krátce a intenzivně termstat umístíme na správné míst (většinu je dpručen výrbcem) při regulaci teplty v místnsti zhledňujeme setrvačnst tpnéh tělesa či média (pdlahvé tpení má výrazně větší setrvačnst neţ elektrický přímtp) umţňujeme vlné prudění vzduchu pd a nad tpným tělesem 5

6 Eklgizace prvzu SEV na tpných tělesech puţíváme regulační ventily puţíváme pkjvý termstat s časvým spínačem tpná tělesa nezakrýváme nábytkem, závěsy ani jinými zdbami na nc zatahujeme závěsy a ţaluzie pravidelně kntrlujeme tpný systém (funkčnst ventilů, čisttu tpných těles, v případě vdních jejich dvzdušnění a dstatečný tlak) k vytápění či hřevu vdy vyuţíváme bnvitelný zdrj energie, centrální zásbvání, plynvý kndenzační ktel zajistíme funkční tepelnu izlaci budv průchd mezi jedntlivými patry budvy ddělíme pr vzduch pevnu překáţku, pdbně zabezpečíme vstup d půdních prstr a na střechu. instalujeme těsnění d ken a dveří a pţadujeme, aby firmy ddrţely deklarvané energetické a tepelné hdnty reknstrukci vytápění začneme energetickým auditem ptimální teplta vdy v bjleru je cca 50 C pravidelně jednrázvě zvyšujeme tepltu nad 70 C pr likvidaci bakterií puţíváme sprchvé systémy, které umţňují rekuperaci tepla mezi teplu dpadní a studenu přívdní vdu pračku a myčku kupujeme takvu, kteru lze připjit na rzvd teplé vdy neb na sluneční bjler puţíváme kmpaktní úsprné zářivky kpírujeme více dkumentů najednu pravidelně dmrazujeme námrazu v mrazničce lednici či mrazničku neumísťujeme těsně ke stěně, d rhu či výklenku, k tepelným sptřebičům v lednici udrţujeme tepltu +5 C pr hřev vdy puţíváme varnu knvici, hříváme puze ptřebné mnţství vdy puţíváme přístrje napájené ftvltaickými články 4.2 Hspdaření s vdu při výměně vdvdní baterie puţíváme standardně pákvé neb termstatické na vdvdní baterie instalujeme perlátr (sítk) v zahradách puţíváme kmpstvací a separační talety 6

7 Eklgizace prvzu SEV u klasickéh WC puţíváme dvjčinný úsprný vypuštěcí ventil se dvěma stupni splachvání (3 a 6 litrů vdy) neb stp-tlačítk pravidelně kntrlujeme a seřizujeme splachvací zařízení, těsnst vdvdních baterií nádbí nemyjeme pd tekucí vdu při puţití myčky nádbí vyuţíváme celu její kapacitu, upřednstňujeme úsprnu verzi myčky kde je t mţné, puţíváme vdu niţší kvality dešťvu pr zavlaţvání, splachvání WC, praní, uklízení, čištění, neb tzv. šedu vdu (puţitá, příp. filtrvaná) instalujeme dvjí rzvd vdy (např. dešťvá a pitná) puţíváme alternativní dvd dešťvé vdy (ne d dešťvá kanalizace, ale např. vsakvání) 4.3 Odpady a nakládání s nimi předcházíme vzniku dpadu, zejména při nakupvání (jak snadn půjde kupená věc likvidvat?) vyţadujeme d ddavatele návd na šetrnu likvidaci výrbku upřednstňujeme jedn- neb ménědruhvé systémy nakupujeme d vlastní tašky či nádby na čerstvé zbţí výrbky v balech pr pakvané plnění (čistící prstředky, tnery, kancelářské ptřeby) na místním trhu či prdejnách s nebaleným zbţím nápje ve vratných lahvích v místních prvzvnách (pekařství, cukrárna) nekupujeme zbţí balené d hliníkvých balů, ve více balech neb v malých dávkách jednrázvé elektrické články puţíváme jen u přístrjů s velmi malu sptřebu upřednstňujeme přístrje napájené rvnu ze sítě neb přes síťvé adaptéry, případně puţíváme vhdný typ akumulátrů s nabíječku funkční předměty nabízíme k dalšímu puţití pravitelné věci necháme pravit a dále puţíváme vytváříme pdmínky pr třídění dpadu (instalace kšů, včasné vynášení apd.) a důsledně veškerý dpad třídíme 7

8 Eklgizace prvzu SEV nádby na tříděný dpad jsu v SEV stejně dstupné jak nádby na směsný dpad minimalizujeme bjem tříděnéh dpadu (sešlapáváním, skládáním apd.) vytříděný dpad ukládáme d kntejnerů na separvaný sběr, d sběren druhtných survin, sběrných dvrů, míst zpětnéh bezplatnéh dběru, na kmpst v areálu SEV aktivně prvzujeme kmpstér inicivat systém tříděnéh dpadu v místě půsbení SEV a jeh rzšiřvání (namíst sběru jen PET i směsný plast apd.) na pštvní schránku umístíme nálepku dmítající vhazvání reklamy sledujeme infrmace způsbu vyuţití neb zneškdnění balů a nesptřebvaných sučástí výrbků uvedených v průvdní dkumentaci k výrbku, na balu, v návdu k puţití apd. 4.4 Čištění, úklid, praní nakupujeme kncentrvané čistící prstředky ve velkých baleních při čištění a úklidu puţíváme riginální malbjemvé nádby s dávkvačem (např. uzávěrem), které dplňujeme z velkých balení upřednstňujeme prstředky s značením Eklgicky šetrný výrbek, vyhýbáme se prstředkům na bázi chlóru na frekventvaná místa pkládáme mechanické čistící zóny čistící prstředky puţíváme pdle návdu a na znečištění, které není mţné dstranit mechanicky a teplu ctvu vdu prstředky na mytí ruku aplikujeme ze zásbníků s dávkvačem puţíváme utěrky z mikrvláken zápachu na WC je mţné předejít pravidelným úklidem, větráním neb přírdními vnnými esencemi, speciálních vůní není třeba předcházíme ucpání dpadů (u dřezů např. puţíváním sítek), pr čištění puţíváme mechanické způsby a vyhýbáme se speciálním chemikáliím vdní kámen dstraňujeme ctem d myčky na nádbí puţíváme prstředek bez fsfátů a chlóru a správně puţíváme regenerační sůl d intměniče mezujeme puţívání plachvacích prstředků v myčce k praní v autmatické pračce puţíváme prací prstředky na barevné prádl (bez bělidel) neb kmpaktní prací prstředky nepuţíváme aviváţ prádl sušíme v dbře větratelné místnsti neb venku 8

9 Eklgizace prvzu SEV 4.5 Výpčetní a kancelářská technika sptřebiče se stand-by reţimem vypínáme, pkud nejsu puţívány u PC a mnitru nastavíme ptimální pwer-management (např. aktivaci klidvéh stavu p cca 15 minutách) manuálně vypínáme mnitr, pkud na PC běţí prcesy, které nevyţadují jeh puţívání puţíváme multifunkční přístrje, případně takvé, které lze dvybavit periferiemi puţíváme přístrje, které lze snadn pravit (např. výměnu kmpnentu) při nákupu sledujeme sptřebu energie při plném prvzu i v phtvstním reţimu upřednstňvat vyšší energeticku třídu (dle energetickéh štítku) neb značení Energy Star veškeru kancelářsku techniku vypínáme síťvým vypínačem (zásuvkvá lišta s vypínačem) 4.6 Kancelářské ptřeby puţíváme ptřeby z recyklvaných a recyklvatelných materiálů nepuţíváme výrbky z PVC a jednrázvé výrbky puţíváme nelakvané předměty, neb lakvané vdu ředitelným lakem zvaţujeme puţívání výrbků s rzpuštědly, txickými barvivy puţíváme lepidla na vdní bázi 4.7 Papír a papírvé výrbky puţíváme recyklvaný papír a výrbky z něh, případně papír s značením TCF neb alespň ECF upřednstňujeme výrbky se ekznačku (FSC, EŠV) nepuţíváme papír s ptickými zjasňvači, txickými barvivy a plasty mezujeme puţívání výrbků s bsahem lepidel, vsků, papíru ze směsných materiálů, laminvaných vyuţíváme elektrnicku pštu, netiskneme vše kde je t efektivní, puţíváme bustranný tisk neptřebné jednstranně ptištěné papíry dále vyuţíváme 9

10 Eklgizace prvzu SEV 4.8 Interiéry při plánvání interiérů zvaţujeme sptřebu energií, materiál, druh balení, multifunkčnst puţití, trvanlivst, snadnst bsluhy, údrţby a bnvy, snadnst a eklgičnst likvidace přizujeme nábytek z dřevěnéh masivu a přírdních, příp. recyklvaných materiálů, bez laminace vyuţíváme místní zdrje (dřev, kámen, hlína, tkanina), vyhýbáme se trpickému dřevu k šetření pvrchů puţíváme nátěrvé hmty ředitelné vdu, nejlépe s značením EŠV, mřidla, leje, vsky, ideálně s atestem pr puţití na hračky a pr styk s ptravinami jak pdlahvu krytinu puţíváme linleum (marmleum), ne PVC upřednstňujeme ergnmická řešení vybavení interiéru zajistíme dstatek interiérvé zeleně a dstatečnu péči ni 4.9 Stravvání a bčerstvení při bčerstvení (prady, jednání, závdní stravvání) zařazujeme a vyţadujeme biptraviny a ptraviny z místní prdukce, kávu, čaj, cukr, čkládu kupujeme se značku Fair Trade upřednstňujeme nákup ve vratných balech nabízíme veganská a vegetariánská jídla nekupujeme geneticky upravvané ptraviny dávat přednst pitné vdě z vdvdní sítě a minerálkám ve vratných lahvích 4.10 Dprava, vzidla pr přepravu sb na menší vzdálensti (v místě půsbení SEV) puţíváme chůzi neb kl vyuţíváme veřejné hrmadné dpravní prstředky vyuţíváme sdílenu dpravu auty auta vytěţujeme instalujeme alternativní phn vzidel (elektřina, LPG) pravidelně pečujeme vzidla a sledujeme sptřebu paliva, správný tlak v pneumatikách ad. pdprujeme cyklistiku, budvání pěších zón, mezení vjezdu d některých částí místa, kde SEV půsbí 10

11 Eklgizace prvzu SEV prsazujeme patření zrvnprávňující chdce a cyklisty s autmbilvu dpravu (retardéry, průběţné chdníky) 4.11 Exteriéry zeleníme střechu SEV v zahradě zajistíme dstatek křvin pr úkryt a hnízdění ptáků pnecháme vlné plchy pr rzmanité aktivity návštěvníků SEV instalujeme takvé plcení, které umţňuje vlnu migraci ţivčichů (ptáků, jeţků, hmyzu ap.) puţíváme ţivý plt umístíme permakulturní prvky část pnecháme jak samvlně se vyvíjející, část necháme jak luku (ksíme 2 aţ 3 krát rčně) vytvříme přírdní jezírk s bezpečným přístupem k vdě pr bratlvce i hmyz efektivně vyuţíváme dešťvu, příp. šedu vdu instalujeme a puţíváme kmpstvací taletu pěstujeme vlastní vce a zeleninu šetrně puţíváme mtrvé sekačky a křvinřezy a dbáme na jejich údrţbu v nemírném zimním bdbí nabízíme ptactvu vhdnu ptravu vybudujeme venkvní učebnu svítíme jen tam, kam chceme chdníky, cesty, silnice (ne blha, přírda, fasáda, kna ubytvny) puţíváme plně clněná světlvací tělesa (s plchým dlním sklem) s výbjkami s niţším příknem vysazujeme prtihlukvé bariéry a phlcvače nečistt (pásy zeleně) 4.12 Průřezvá patření zajistíme mnitring a publicitu eklgizace SEV navrhneme buducí rzvj dsavadní eklgizace (vyhdncení dsaţenéh stupně eklgizace a účinnsti patření, návrh navazujících patření) stále se vzděláváme v jedntlivých blastech eklgizace zaktvíme plnění plánu eklgizace prvzu SEV d pracvní neb dbrvlnické smluvy a mtivujeme v tmt hledu splupracvníky 11

12 Eklgizace prvzu SEV d kritérií při výběrvých řízení zařadíme ta, která jsu vyţadvána pr udělení ekznačky v prdejnách v místě půsbení SEV pptáváme certifikvanu prdukci (bi, fair trade, FSC atd.) při stavbách či přestavbách se zaměřujeme na pasivní, nízkenergetické neb eklgické budvy naučíme se rzpznávat ekznačky d pseudekznaček upřednstňujeme výrbky s značením CE při nákupu dřevěných výrbků upřednstňujeme dřev s certifikátem FSC ve všech patřeních ne PVC, ne plystyren, ne chlór, ne rganická rzpuštědla, ne 5. Rizika, prblémy a úskalí při eklgizaci prvzu SEV nakupíme-li např. čistící prstředky neb ptraviny ve velkém, můţe se stát, ţe nakupenému a ještě nevyuţitému zbţí prjde datum puţitelnsti SEV můţe mít více prvzů, jejichţ aktivity jdu prti eklgizaci překáţku můţe být nechta, lenst, skepse pracvníků či vedení SEV při přípravě a realizaci eklgizace příliš rychlý rzvj rganizace můţe degradvat či znehdncvat úsilí při zavádění některých eklgizačních patření, případně nestihne přizpůsbit a rzvinut eklgizaci v nvých pdmínkách (např. při prjektu nvé výstavby nezbude čas na kncepční řešení) při eklgizaci můţeme narazit na eknmické (je t finančně neúnsné), technické (nejde t) a legislativní pţadavky (např. zateplení u histrických budv) neinfrmvanstí můţeme naletět na zavádějící značky (Der Grüne Punkt, RESY), pseudekznačky či knkrétně nic neříkající eknápisy typu přírdní, ek- apd. greenwashing zejména v reklamě při eklgizačních patřeních můţeme narazit na nejrůznější mýty nesuhlas majitele s dběrem elektrické energie z bnvitelných zdrjů v prnajatých budvách 6. Využití prvků eklgickéh prvzu při výchvných a vzdělávacích akcích SEV tvrba a realizace výukvých prgramů zaměřených na jedntlivé blasti eklgizace SEV světvé prgramy a jednrázvé akce pr veřejnst zaměřené na jedntlivé blasti eklgizace SEV 12

13 Eklgizace prvzu SEV prvz ekpradny se specializací na jedntlivé blasti při pbytvých prgramech seznámit s knkrétními patřeními a důvdy, nechat frekventanty EVP vyhledávat patření či navrhvat zlepšení dětská divadelní představení zaměřená na jedntlivé blasti eklgizace SEV letákvá ekpradna získat d ekpraden a institucí zabývajících se dpady na ŢP letáky typu Jaku vybrat barvu?, Prč nepálit dpad v kamnech?... a nabízet je veřejnsti knihvna s eklgizační tematiku 7. Jak infrmvat návštěvníky střediska pasivními prvky eklgizaci vstupní infrmační cedule: Prč eklgizujeme v jedntlivých blastech, jakými patřeními (stav před a p eklgizaci) a jaké t má dpady (envirnmentální, eknmické a sciální)? tabulky u jedntlivých patření (sušíme ruce ručníkem prtţe,..., puţíváme EŠV, prtţe..., jezdíme na kle, prtţe...) průběţná medializace jedntlivých patření (reginální média, vlastní časpis, internetvé stránky, nabídka exkurzí např. pr škly, instituce) prezentace eklgizace při významných návštěvách (reginální, krajští, celstátní plitici, představitelé a úředníci samsprávy, ředitelé škl všech stupňů a krdinátři EVVO v reginu, klegvé z jiných SEV, zahraniční návštěvy, média) plakáty, pstery, instalace zbrazení cyklu recyklace papíru, plastů jak se zpracvává vytříděný dpad, c a jak se z nich vyrábí, ukázky předvádět realizvaná patření v rámci přednášek, seminářů či kurzů se zaměřením na eklgizační patření realizvané v SEV 8. Příklady dbré praxe 1. SEV má zpravvaný základní plán eklgizace. Realizaci eklgizace má v ppisu práce pracvnice, která průběţně na pradách vedení infrmuje dsaţených výsledcích, průběţně (cca p 1 měsíci) jsu pradu vedení přijímána další patření, která se bjeví v zápise z prady ty má k dispzici kaţdý zaměstnanec SEV). 2. Při semináři SEV pr 30 šklních krdinátrů EVVO je zařazena eklgizační snídaně. Frekventanti dstanu během snídaně základní infrmace prblematice stravvání a výchdiscích rganizátrů při přípravě snídaně. Jsu infrmváni jedntlivých druzích ptravin (ke kaţdé je sdělena značka, regin půvdu, zda je bi, knvenční, fair trade, z dmácích zdrjů), mají k dispzici 13

14 Eklgizace prvzu SEV baly d jedntlivých ptravin, nádby s vytříděným dpadem z přípravy snídaně, rzpčet snídaně. 3. SEV puţívá k vytápění bjektu tepelné čerpadl. Ve vstupní části d SEV jsu představena eklgizační patření uplatněná v SEV, u výparníků tepelnéh čerpadla je infrmační tabule s uvedením principu tepelnéh čerpadla a se schématem jeh zapjení v systému vytápění SEV. 4. SEV nabízí niţší účastnický pplatek pr frekventanty kurzu, kteří d SEV přijedu veřejnu dpravu 9. Odkazy na infrmační zdrje Bičan J., Pavelčík P., Zábranská D.: Eklgizace úřadu, Měst Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 2008 Day Ch.: Duch a míst, ERA vydavatelství, Brn 2004 Hlaváček J. (ed.): Rámec prgramů udrţitelné sptřeby a výrby v České republice, MŢP, Praha Kanychvá K.(ed.): V pdniku eklgicky, MŢP, Praha 2004 Kanychvá K.: Odpvědné nakupvání, CENIA, Praha 2008 Klektiv autrů: Manuál udrţitelné sptřeby a výrby, CENIA, Praha 2008 Ledvina P. (ed.): V bcích eklgicky, MŢP, Praha

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla Mravské Budějvice, Havlíčkva ul. 933, kres Třebíč Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk 2009 2010 Hspdářský rk 2009 Mravské Budějvice 30.09.2010... František Dstál, ředitel ZŠ Obsah výrční

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více