EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY"

Transkript

1 EKOLOGIZACE PROVOZU STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Návrh patření Zpracvatelé: Pracvní skupina ke kvalitě činnsti SEV (při Sdružení středisek eklgické výchvy Pavučina) Český svaz chránců přírdy Vlašim Tent materiál vznikl v rámci splečnéh prgramu Ministerstva živtníh prstředí a Ministerstva šklství, mládeže a tělvýchvy Nárdní síť EVVO administrvanéh Sdružením středisek eklgické výchvy Pavučina a Českým svazem chránců přírdy

2 Eklgizace prvzu SEV Obsah 1. Prč eklgizace prvzu SEV Jak pstupvat při eklgizaci SEV Suhrn blastí důleţitých v rámci eklgizace prvzu SEV Suhrn patření pr blasti důleţité v rámci eklgizace prvzu SEV Sptřeba energie Hspdaření s vdu Odpady a nakládání s nimi Čištění, úklid, praní Výpčetní a kancelářská technika Kancelářské ptřeby Papír a papírvé výrbky Interiéry Stravvání a bčerstvení Dprava, vzidla Exteriéry Průřezvá patření Rizika, prblémy a úskalí při eklgizaci prvzu SEV Vyuţití prvků eklgickéh prvzu při výchvných a vzdělávacích akcích SEV Jak infrmvat návštěvníky střediska pasivními prvky eklgizaci Příklady dbré praxe Odkazy na infrmační zdrje

3 Eklgizace prvzu SEV 1. Prč eklgizace prvzu SEV Kd jiný neţ SEV by měl být vlajkvu ldí v prsazvání hleduplnsti k ţivtnímu prstředí? Dluhdbý a vyváţený (udrţitelný) rzvj SEV zajistíme vyváţenstí sciálních, eknmických a envirnmentálních zájmů při aktivitách SEV. Eklgizace prvzu (eklgicky šetrnější prvz) SEV zahrnuje jednak systémvá patření zaměřená zejména na prvz a chvání pracvníků SEV (např. vypínání mnitrů, bustranný tisk, regulace tpení apd.), jednak nakupvání, při kterém je zhledněn dpad nakupvaných výrbků či sluţeb na ţivtní prstředí (recyklvatelnst, rzlţitelnst, nárčnst výrby a prvzu z hlediska sptřebvané energie a materiálu, přepravní vzdálenst a další hlediska). Při eklgizaci prvzu SEV jde nikdy neknčící prces. Eklgizací prvzu SEV preventivně chráníme ţivtní prstředí, šetříme zdrji, předcházíme vzniku dpadů a s jiţ vzniklými dpady nakládáme šetrně k ţivtnímu prstředí, mezujeme zátěţ ţivtníh prstředí nebezpečnými chemickými látkami, pdprujeme vyuţívání místních zdrjů a zhledňujeme sciální a etické pţadavky. Eklgizace prvzu SEV sniţuje negativní vliv SEV na ţivtní prstředí, vede k světvému půsbení na klí na pracvníky a návštěvníky SEV, bčany a statní instituce v klí SEV, přináší zkušensti, příklady dbré praxe a suvisející publicitu, která psiluje dbré jmén SEV, zvyšuje pptávku p výrbcích příznivějších pr ţivtní prstředí a tím i jejich dstupnst na trhu, pdpruje jejich uvádění na trh, další šíření a eklgicku invaci výrbků, můţe šetřit finanční prstředky SEV a vést k úspře nákladů, znamená také zdravější prstředí pr pracvníky a návštěvníky SEV. Eklgizace prvzu SEV je jedním z mnha nástrjů, který mhu SEV puţít. V sučasné dbě existuje i řada dalších více prpracvaných nástrjů, které vedu k udrţitelnému rzvji skrze vlivňvání strategií a zájmvých skupin např. Splečenská dpvědnst rganizací (CSR), systémů Systém řízení pdniků a auditu z hlediska chrany ŢP (EMAS), Integrvaný systém řízení, prcesů Envirnmentální manaţerské účetnictví (EMA), Čistší prdukce, Energetický audit, Mnitring a targeting (M&T), Nejlepší dstupné techniky (BAT) a benchmarking prduktů Envirnmentální značení (Ekznačení, vlastní envirnmentální tvrzení VET, Envirnmentální prhlášení prduktu EPD), hdncení ţivtníh cyklu (LCA), Design pr udrţitelný rzvj. 3

4 Eklgizace prvzu SEV Tyt nástrje, kterými se v dalším textu nebudeme pdrbně zabývat, jsu specificky zaměřvány především na pdnikatelský či veřejný sektr. Některé přístupy se však překrývají a jsu uplatnitelné i v neziskvém sektru. Případné zájemce dkazujeme na dstupné infrmační zdrje. 2. Jak pstupvat při eklgizaci SEV SEV nepchybně jiţ ze své pdstaty svůj prvz eklgizují, případně přijímají takvá patření, která alespň k dílčí eklgizaci vedu. Mhu začít buď celým kmplexem patření, neb pstupvat p jedntlivých krcích a nejjedndušších či nejsrzumitelnějších blastech a další blasti následně přidávat. Nezbytnu pdmínku pr praktické zahájení eklgizace je suhlas vedení SEV a mtivace zaměstnanců. V ideálním případě pstupujeme následujícími krky: 1. Stanvit všebecně přijatelnéh krdinátra přípravy eklgizace SEV, u většíh SEV pracvní skupinu. 2. Pdniknut exkurzi či stáţ d SEV či bdbné rganizace, která prcesem eklgizace pršla, neb jím jiţ prchází. 3. Kntaktvat reginálně neb prfesně nejbliţší eklgicku pradnu a knzultvat s ní eklgizaci prvzu SEV. 4. Prvést interní audit (analýzu sučasnéh stavu) eklgizace SEV. 5. Seznámit všechny (!) pracvníky SEV s prblematiku eklgizace a jedntlivými tematickými blastmi (např. šklení ekpradcem) a navrţení vhdných patření (d zaměstnanců, krdinátra i ekpradce t je důleţité z hlediska zttţnění se všech pracvníků s průběhem eklgizace prvzu SEV a následné realizace jedntlivých patření). Je třeba vţdy dbře zváţit, zda je navrţené patření vhdné d knkrétnéh zařízení či prvzu. 6. Sestavit plán eklgizace prvzu SEV (vč. dhadu dpadů např. finančních). Ke kaţdému patření se stanví dpvědný pracvník, termín zahájení a uknčení realizace patření, měřitelná kritéria a dhad nákladů. Plán eklgizace prvzu SEV prjednat se zaměstnanci a dbrvlníky, nechat schválit vedením SEV, příp. zaktvit paření d interní směrnice SEV. 7. Prjdeme-li všemi výše uvedenými úskalími bez újmy a zůstala nám chuť eklgizvat, nezbývá, neţ se d eklgizace pustit. V následujícím textu přinášíme tipy na jedntlivá patření. Při jejich uplatňvání mějme na paměti, v jakých budvách se phybujeme zda v knvenčních, v energeticky pasivních či nízkenergetických bjektech. Uvedený výčet si nečiní práv být úplným, ani abslutně uskutečnitelným. 3. Suhrn blastí důležitých v rámci eklgizace prvzu SEV 1. Sptřeba energie 2. Hspdaření s vdu 3. Odpady 4

5 Eklgizace prvzu SEV 4. Čištění a úklid 5. Výpčetní a kancelářská technika 6. Kancelářské ptřeby 7. Papír a papírvé výrbky 8. Interiéry 9. Stravvání a bčerstvení 10. Dprava 11. Exteriéry 12. Průřezvá a nadstavbvá patření 4. Suhrn patření pr blasti důležité v rámci eklgizace prvzu SEV Jedntlivá SEV pracují ve velmi dlišných pdmínkách, mají různu histrii, sídlí v budvách různéh stáří, jsu či nejsu jejich vlastníky, pracují v blastech s různu sciální úrvní byvatel, zaměstnávají pracvníky s různým vzděláním, sciálním statutem, různými ptřebami, různu úrvní eklgickéh myšlení atd. Také prt bude prces eklgizace prvzu v jedntlivých SEV dlišný jeden d druhéh a budu btíţně suměřitelné. Důleţitým kritériem na sledvání a hdncení pstupu eklgizace prvzu SEV je cílevědmé směřvání ke stanveným cílům plánu eklgizace prvzu SEV a viditelný či hmatatelný pstup při naplňvání jedntlivých patření. Při eklgizaci prvzu mají své míst malá i velká patření. Malá patření jsu zpravidla jednduchá, levná či rychlá (např. třídění dpadu, bustranný tisk, zatahvání rlet na nc), velká a kmplexní patření jsu jiţ velmi nárčná finančně (desetitisíce Kč a výše), časvě, persnálně, administrativně či rganizačně (např. rzsáhlé reknstrukce, stavba nvé budvy apd.). 4.1 Sptřeba energie ddrţujeme ptimální teplty v různě uţívaných místnstech: kanceláře C, chdby C, sprchy C, ubytvna C, při dchdu na více hdin či přes nc sníţíme tepltu na C, trvale nevyuţívané místnsti temperujeme udrţujeme ptimální relativní vlhkst vzduchu % v tpném bdbí větráme krátce a intenzivně termstat umístíme na správné míst (většinu je dpručen výrbcem) při regulaci teplty v místnsti zhledňujeme setrvačnst tpnéh tělesa či média (pdlahvé tpení má výrazně větší setrvačnst neţ elektrický přímtp) umţňujeme vlné prudění vzduchu pd a nad tpným tělesem 5

6 Eklgizace prvzu SEV na tpných tělesech puţíváme regulační ventily puţíváme pkjvý termstat s časvým spínačem tpná tělesa nezakrýváme nábytkem, závěsy ani jinými zdbami na nc zatahujeme závěsy a ţaluzie pravidelně kntrlujeme tpný systém (funkčnst ventilů, čisttu tpných těles, v případě vdních jejich dvzdušnění a dstatečný tlak) k vytápění či hřevu vdy vyuţíváme bnvitelný zdrj energie, centrální zásbvání, plynvý kndenzační ktel zajistíme funkční tepelnu izlaci budv průchd mezi jedntlivými patry budvy ddělíme pr vzduch pevnu překáţku, pdbně zabezpečíme vstup d půdních prstr a na střechu. instalujeme těsnění d ken a dveří a pţadujeme, aby firmy ddrţely deklarvané energetické a tepelné hdnty reknstrukci vytápění začneme energetickým auditem ptimální teplta vdy v bjleru je cca 50 C pravidelně jednrázvě zvyšujeme tepltu nad 70 C pr likvidaci bakterií puţíváme sprchvé systémy, které umţňují rekuperaci tepla mezi teplu dpadní a studenu přívdní vdu pračku a myčku kupujeme takvu, kteru lze připjit na rzvd teplé vdy neb na sluneční bjler puţíváme kmpaktní úsprné zářivky kpírujeme více dkumentů najednu pravidelně dmrazujeme námrazu v mrazničce lednici či mrazničku neumísťujeme těsně ke stěně, d rhu či výklenku, k tepelným sptřebičům v lednici udrţujeme tepltu +5 C pr hřev vdy puţíváme varnu knvici, hříváme puze ptřebné mnţství vdy puţíváme přístrje napájené ftvltaickými články 4.2 Hspdaření s vdu při výměně vdvdní baterie puţíváme standardně pákvé neb termstatické na vdvdní baterie instalujeme perlátr (sítk) v zahradách puţíváme kmpstvací a separační talety 6

7 Eklgizace prvzu SEV u klasickéh WC puţíváme dvjčinný úsprný vypuštěcí ventil se dvěma stupni splachvání (3 a 6 litrů vdy) neb stp-tlačítk pravidelně kntrlujeme a seřizujeme splachvací zařízení, těsnst vdvdních baterií nádbí nemyjeme pd tekucí vdu při puţití myčky nádbí vyuţíváme celu její kapacitu, upřednstňujeme úsprnu verzi myčky kde je t mţné, puţíváme vdu niţší kvality dešťvu pr zavlaţvání, splachvání WC, praní, uklízení, čištění, neb tzv. šedu vdu (puţitá, příp. filtrvaná) instalujeme dvjí rzvd vdy (např. dešťvá a pitná) puţíváme alternativní dvd dešťvé vdy (ne d dešťvá kanalizace, ale např. vsakvání) 4.3 Odpady a nakládání s nimi předcházíme vzniku dpadu, zejména při nakupvání (jak snadn půjde kupená věc likvidvat?) vyţadujeme d ddavatele návd na šetrnu likvidaci výrbku upřednstňujeme jedn- neb ménědruhvé systémy nakupujeme d vlastní tašky či nádby na čerstvé zbţí výrbky v balech pr pakvané plnění (čistící prstředky, tnery, kancelářské ptřeby) na místním trhu či prdejnách s nebaleným zbţím nápje ve vratných lahvích v místních prvzvnách (pekařství, cukrárna) nekupujeme zbţí balené d hliníkvých balů, ve více balech neb v malých dávkách jednrázvé elektrické články puţíváme jen u přístrjů s velmi malu sptřebu upřednstňujeme přístrje napájené rvnu ze sítě neb přes síťvé adaptéry, případně puţíváme vhdný typ akumulátrů s nabíječku funkční předměty nabízíme k dalšímu puţití pravitelné věci necháme pravit a dále puţíváme vytváříme pdmínky pr třídění dpadu (instalace kšů, včasné vynášení apd.) a důsledně veškerý dpad třídíme 7

8 Eklgizace prvzu SEV nádby na tříděný dpad jsu v SEV stejně dstupné jak nádby na směsný dpad minimalizujeme bjem tříděnéh dpadu (sešlapáváním, skládáním apd.) vytříděný dpad ukládáme d kntejnerů na separvaný sběr, d sběren druhtných survin, sběrných dvrů, míst zpětnéh bezplatnéh dběru, na kmpst v areálu SEV aktivně prvzujeme kmpstér inicivat systém tříděnéh dpadu v místě půsbení SEV a jeh rzšiřvání (namíst sběru jen PET i směsný plast apd.) na pštvní schránku umístíme nálepku dmítající vhazvání reklamy sledujeme infrmace způsbu vyuţití neb zneškdnění balů a nesptřebvaných sučástí výrbků uvedených v průvdní dkumentaci k výrbku, na balu, v návdu k puţití apd. 4.4 Čištění, úklid, praní nakupujeme kncentrvané čistící prstředky ve velkých baleních při čištění a úklidu puţíváme riginální malbjemvé nádby s dávkvačem (např. uzávěrem), které dplňujeme z velkých balení upřednstňujeme prstředky s značením Eklgicky šetrný výrbek, vyhýbáme se prstředkům na bázi chlóru na frekventvaná místa pkládáme mechanické čistící zóny čistící prstředky puţíváme pdle návdu a na znečištění, které není mţné dstranit mechanicky a teplu ctvu vdu prstředky na mytí ruku aplikujeme ze zásbníků s dávkvačem puţíváme utěrky z mikrvláken zápachu na WC je mţné předejít pravidelným úklidem, větráním neb přírdními vnnými esencemi, speciálních vůní není třeba předcházíme ucpání dpadů (u dřezů např. puţíváním sítek), pr čištění puţíváme mechanické způsby a vyhýbáme se speciálním chemikáliím vdní kámen dstraňujeme ctem d myčky na nádbí puţíváme prstředek bez fsfátů a chlóru a správně puţíváme regenerační sůl d intměniče mezujeme puţívání plachvacích prstředků v myčce k praní v autmatické pračce puţíváme prací prstředky na barevné prádl (bez bělidel) neb kmpaktní prací prstředky nepuţíváme aviváţ prádl sušíme v dbře větratelné místnsti neb venku 8

9 Eklgizace prvzu SEV 4.5 Výpčetní a kancelářská technika sptřebiče se stand-by reţimem vypínáme, pkud nejsu puţívány u PC a mnitru nastavíme ptimální pwer-management (např. aktivaci klidvéh stavu p cca 15 minutách) manuálně vypínáme mnitr, pkud na PC běţí prcesy, které nevyţadují jeh puţívání puţíváme multifunkční přístrje, případně takvé, které lze dvybavit periferiemi puţíváme přístrje, které lze snadn pravit (např. výměnu kmpnentu) při nákupu sledujeme sptřebu energie při plném prvzu i v phtvstním reţimu upřednstňvat vyšší energeticku třídu (dle energetickéh štítku) neb značení Energy Star veškeru kancelářsku techniku vypínáme síťvým vypínačem (zásuvkvá lišta s vypínačem) 4.6 Kancelářské ptřeby puţíváme ptřeby z recyklvaných a recyklvatelných materiálů nepuţíváme výrbky z PVC a jednrázvé výrbky puţíváme nelakvané předměty, neb lakvané vdu ředitelným lakem zvaţujeme puţívání výrbků s rzpuštědly, txickými barvivy puţíváme lepidla na vdní bázi 4.7 Papír a papírvé výrbky puţíváme recyklvaný papír a výrbky z něh, případně papír s značením TCF neb alespň ECF upřednstňujeme výrbky se ekznačku (FSC, EŠV) nepuţíváme papír s ptickými zjasňvači, txickými barvivy a plasty mezujeme puţívání výrbků s bsahem lepidel, vsků, papíru ze směsných materiálů, laminvaných vyuţíváme elektrnicku pštu, netiskneme vše kde je t efektivní, puţíváme bustranný tisk neptřebné jednstranně ptištěné papíry dále vyuţíváme 9

10 Eklgizace prvzu SEV 4.8 Interiéry při plánvání interiérů zvaţujeme sptřebu energií, materiál, druh balení, multifunkčnst puţití, trvanlivst, snadnst bsluhy, údrţby a bnvy, snadnst a eklgičnst likvidace přizujeme nábytek z dřevěnéh masivu a přírdních, příp. recyklvaných materiálů, bez laminace vyuţíváme místní zdrje (dřev, kámen, hlína, tkanina), vyhýbáme se trpickému dřevu k šetření pvrchů puţíváme nátěrvé hmty ředitelné vdu, nejlépe s značením EŠV, mřidla, leje, vsky, ideálně s atestem pr puţití na hračky a pr styk s ptravinami jak pdlahvu krytinu puţíváme linleum (marmleum), ne PVC upřednstňujeme ergnmická řešení vybavení interiéru zajistíme dstatek interiérvé zeleně a dstatečnu péči ni 4.9 Stravvání a bčerstvení při bčerstvení (prady, jednání, závdní stravvání) zařazujeme a vyţadujeme biptraviny a ptraviny z místní prdukce, kávu, čaj, cukr, čkládu kupujeme se značku Fair Trade upřednstňujeme nákup ve vratných balech nabízíme veganská a vegetariánská jídla nekupujeme geneticky upravvané ptraviny dávat přednst pitné vdě z vdvdní sítě a minerálkám ve vratných lahvích 4.10 Dprava, vzidla pr přepravu sb na menší vzdálensti (v místě půsbení SEV) puţíváme chůzi neb kl vyuţíváme veřejné hrmadné dpravní prstředky vyuţíváme sdílenu dpravu auty auta vytěţujeme instalujeme alternativní phn vzidel (elektřina, LPG) pravidelně pečujeme vzidla a sledujeme sptřebu paliva, správný tlak v pneumatikách ad. pdprujeme cyklistiku, budvání pěších zón, mezení vjezdu d některých částí místa, kde SEV půsbí 10

11 Eklgizace prvzu SEV prsazujeme patření zrvnprávňující chdce a cyklisty s autmbilvu dpravu (retardéry, průběţné chdníky) 4.11 Exteriéry zeleníme střechu SEV v zahradě zajistíme dstatek křvin pr úkryt a hnízdění ptáků pnecháme vlné plchy pr rzmanité aktivity návštěvníků SEV instalujeme takvé plcení, které umţňuje vlnu migraci ţivčichů (ptáků, jeţků, hmyzu ap.) puţíváme ţivý plt umístíme permakulturní prvky část pnecháme jak samvlně se vyvíjející, část necháme jak luku (ksíme 2 aţ 3 krát rčně) vytvříme přírdní jezírk s bezpečným přístupem k vdě pr bratlvce i hmyz efektivně vyuţíváme dešťvu, příp. šedu vdu instalujeme a puţíváme kmpstvací taletu pěstujeme vlastní vce a zeleninu šetrně puţíváme mtrvé sekačky a křvinřezy a dbáme na jejich údrţbu v nemírném zimním bdbí nabízíme ptactvu vhdnu ptravu vybudujeme venkvní učebnu svítíme jen tam, kam chceme chdníky, cesty, silnice (ne blha, přírda, fasáda, kna ubytvny) puţíváme plně clněná světlvací tělesa (s plchým dlním sklem) s výbjkami s niţším příknem vysazujeme prtihlukvé bariéry a phlcvače nečistt (pásy zeleně) 4.12 Průřezvá patření zajistíme mnitring a publicitu eklgizace SEV navrhneme buducí rzvj dsavadní eklgizace (vyhdncení dsaţenéh stupně eklgizace a účinnsti patření, návrh navazujících patření) stále se vzděláváme v jedntlivých blastech eklgizace zaktvíme plnění plánu eklgizace prvzu SEV d pracvní neb dbrvlnické smluvy a mtivujeme v tmt hledu splupracvníky 11

12 Eklgizace prvzu SEV d kritérií při výběrvých řízení zařadíme ta, která jsu vyţadvána pr udělení ekznačky v prdejnách v místě půsbení SEV pptáváme certifikvanu prdukci (bi, fair trade, FSC atd.) při stavbách či přestavbách se zaměřujeme na pasivní, nízkenergetické neb eklgické budvy naučíme se rzpznávat ekznačky d pseudekznaček upřednstňujeme výrbky s značením CE při nákupu dřevěných výrbků upřednstňujeme dřev s certifikátem FSC ve všech patřeních ne PVC, ne plystyren, ne chlór, ne rganická rzpuštědla, ne 5. Rizika, prblémy a úskalí při eklgizaci prvzu SEV nakupíme-li např. čistící prstředky neb ptraviny ve velkém, můţe se stát, ţe nakupenému a ještě nevyuţitému zbţí prjde datum puţitelnsti SEV můţe mít více prvzů, jejichţ aktivity jdu prti eklgizaci překáţku můţe být nechta, lenst, skepse pracvníků či vedení SEV při přípravě a realizaci eklgizace příliš rychlý rzvj rganizace můţe degradvat či znehdncvat úsilí při zavádění některých eklgizačních patření, případně nestihne přizpůsbit a rzvinut eklgizaci v nvých pdmínkách (např. při prjektu nvé výstavby nezbude čas na kncepční řešení) při eklgizaci můţeme narazit na eknmické (je t finančně neúnsné), technické (nejde t) a legislativní pţadavky (např. zateplení u histrických budv) neinfrmvanstí můţeme naletět na zavádějící značky (Der Grüne Punkt, RESY), pseudekznačky či knkrétně nic neříkající eknápisy typu přírdní, ek- apd. greenwashing zejména v reklamě při eklgizačních patřeních můţeme narazit na nejrůznější mýty nesuhlas majitele s dběrem elektrické energie z bnvitelných zdrjů v prnajatých budvách 6. Využití prvků eklgickéh prvzu při výchvných a vzdělávacích akcích SEV tvrba a realizace výukvých prgramů zaměřených na jedntlivé blasti eklgizace SEV světvé prgramy a jednrázvé akce pr veřejnst zaměřené na jedntlivé blasti eklgizace SEV 12

13 Eklgizace prvzu SEV prvz ekpradny se specializací na jedntlivé blasti při pbytvých prgramech seznámit s knkrétními patřeními a důvdy, nechat frekventanty EVP vyhledávat patření či navrhvat zlepšení dětská divadelní představení zaměřená na jedntlivé blasti eklgizace SEV letákvá ekpradna získat d ekpraden a institucí zabývajících se dpady na ŢP letáky typu Jaku vybrat barvu?, Prč nepálit dpad v kamnech?... a nabízet je veřejnsti knihvna s eklgizační tematiku 7. Jak infrmvat návštěvníky střediska pasivními prvky eklgizaci vstupní infrmační cedule: Prč eklgizujeme v jedntlivých blastech, jakými patřeními (stav před a p eklgizaci) a jaké t má dpady (envirnmentální, eknmické a sciální)? tabulky u jedntlivých patření (sušíme ruce ručníkem prtţe,..., puţíváme EŠV, prtţe..., jezdíme na kle, prtţe...) průběţná medializace jedntlivých patření (reginální média, vlastní časpis, internetvé stránky, nabídka exkurzí např. pr škly, instituce) prezentace eklgizace při významných návštěvách (reginální, krajští, celstátní plitici, představitelé a úředníci samsprávy, ředitelé škl všech stupňů a krdinátři EVVO v reginu, klegvé z jiných SEV, zahraniční návštěvy, média) plakáty, pstery, instalace zbrazení cyklu recyklace papíru, plastů jak se zpracvává vytříděný dpad, c a jak se z nich vyrábí, ukázky předvádět realizvaná patření v rámci přednášek, seminářů či kurzů se zaměřením na eklgizační patření realizvané v SEV 8. Příklady dbré praxe 1. SEV má zpravvaný základní plán eklgizace. Realizaci eklgizace má v ppisu práce pracvnice, která průběţně na pradách vedení infrmuje dsaţených výsledcích, průběţně (cca p 1 měsíci) jsu pradu vedení přijímána další patření, která se bjeví v zápise z prady ty má k dispzici kaţdý zaměstnanec SEV). 2. Při semináři SEV pr 30 šklních krdinátrů EVVO je zařazena eklgizační snídaně. Frekventanti dstanu během snídaně základní infrmace prblematice stravvání a výchdiscích rganizátrů při přípravě snídaně. Jsu infrmváni jedntlivých druzích ptravin (ke kaţdé je sdělena značka, regin půvdu, zda je bi, knvenční, fair trade, z dmácích zdrjů), mají k dispzici 13

14 Eklgizace prvzu SEV baly d jedntlivých ptravin, nádby s vytříděným dpadem z přípravy snídaně, rzpčet snídaně. 3. SEV puţívá k vytápění bjektu tepelné čerpadl. Ve vstupní části d SEV jsu představena eklgizační patření uplatněná v SEV, u výparníků tepelnéh čerpadla je infrmační tabule s uvedením principu tepelnéh čerpadla a se schématem jeh zapjení v systému vytápění SEV. 4. SEV nabízí niţší účastnický pplatek pr frekventanty kurzu, kteří d SEV přijedu veřejnu dpravu 9. Odkazy na infrmační zdrje Bičan J., Pavelčík P., Zábranská D.: Eklgizace úřadu, Měst Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 2008 Day Ch.: Duch a míst, ERA vydavatelství, Brn 2004 Hlaváček J. (ed.): Rámec prgramů udrţitelné sptřeby a výrby v České republice, MŢP, Praha Kanychvá K.(ed.): V pdniku eklgicky, MŢP, Praha 2004 Kanychvá K.: Odpvědné nakupvání, CENIA, Praha 2008 Klektiv autrů: Manuál udrţitelné sptřeby a výrby, CENIA, Praha 2008 Ledvina P. (ed.): V bcích eklgicky, MŢP, Praha

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo

Stavební spoření pomáhá peněženkám i životnímu prostředí. Energie nejsou zadarmo Stavební spření pmáhá peněženkám i živtnímu prstředí Energie nejsu zadarm Nejnadějnějším zdrjem energie jsu úspry Prakticky každá lednička prdaná v České republice má na sbě visačku Energetická třída A.

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020

Ex-ante evaluace a hodnocení SEA Operačního programu Praha pól růstu ČR pro programové období 2014-2020 Ex-ante evaluace a hdncení SEA Operačníh prgramu Praha pól růstu ČR pr prgramvé bdbí 2014-2020 1. Průběžná zpráva Zpráva zpracvána k datu: 15. 8. 2013 Zpráva zpracvána pr: Hlavní měst Praha, Magistrát

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Doporučení FoRS pro přípravu programu ZRS pro Etiopii

Doporučení FoRS pro přípravu programu ZRS pro Etiopii FRS České fórum pr rzvjvu splupráci FRS Czech Frum fr Develpment C-peratin Dpručení FRS pr přípravu prgramu ZRS pr Etipii 1. Úvd Etipie je jednu z nejzastalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu.

Výsledky byly představeny na konferenci Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací 17. června 2014 v Bruselu. Evrpský prstr dvednstí a kvalifikací Pracvní text zpracvaný pr ptřeby řešitelů suvisejících úklů v NÚV a MŠMT, který vlně reflektuje pstřehy účastníka mezinárdní knference Twards a Eurpean Area f Skills

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Elektřina, voda, plyn a odpady. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí Elektřina, vda, plyn a dpady Scénáře, důsledky a mžnsti předvídání buducích ptřeb znalstí a dvednstí

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy

PROVOZNÍ ŘÁD MŠ. Mgr. Dagmar Herudková, ředitelka školy Základní škla a mateřská škla KOZMICE, kres Opava, příspěvkvá rganizace PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: 12/2014 Vypracvala: Schválila: Prvzní prada prjednala dne: 9. ledna 2014 Směrnice nabývá platnsti de dne: 9.

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více