Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní energetická inspekce jako dotčený orgán"

Transkript

1 Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce

2 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací dkumentaci (vyhláška č. 195/2007 Sb.) psuzvání námitek k územním plánům, stanviska v rámci námitkvých řízení v rámci územních a stavebních řízení pdle stavebníh zákna závazná stanviska ke stavbám a prjektvým dkumentacím v suvislsti s chranu zájmů chráněných zák. č. 406/2000 Sb. a zejména jeh prváděcími vyhláškami - č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv, - č. 193/2007 Sb., kteru se stanví pdrbnsti účinnsti užití energie při rzvdu tepelné energie a vnitřním rzvdu tepelné energie a chladu, - č. 441/2012 Sb., stanvení minimální účinnsti užití energie při výrbě elektřiny a tepelné energie psuzení dkumentů prkazující energeticku nárčnst budv Stát má zájem na energetických úsprách a SEI je jeh dzrvým rgánem

3 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán Stanviska vydaná územním inspektrátem Stanviska St.říz. nad 700 GJ St.říz. pd 700 GJ. 106 Úz.říz. nad 700 GJ.. 40 Úz.říz. pd 700 GJ.. 83 Úz. plány a ÚPD Úz. energ. kncep Vydává státní energetická inspekce stanviska ke všem realizvaným stavbám => NE

4 Územní a stavební řízení pvinnsti dle zákna 406/2000 Sb. výstavba nvé budvy kladné závazné stanvisk SEI pr budvu na nákladvě ptimální úrvni ( ), resp. budvu s téměř nulvu sptřebu energie (rgán veřejné mci, statní vlastníci) průkaz energetické nárčnsti (prkazuje splnění pžadavků na ENB) - psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie ( 9a zákna) větší změna dknčené budvy (> 25 % celkvé plchy bálky budvy] průkaz energetické nárčnsti - splnění pžadavků pr budvu neb měněné stavební prvky resp. technické systémy - psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie (EP - budvy s výknem zdrje energie > 200 kw ( 9a zákna)) - stanvení dpručených patření pr snížení energetické nárčnsti budvy jiná než větší změna dknčené budvy Kpie dkladů vztahujících se k měněným stavebním prvkům bálky budvy neb měněným technickým systémům (p dbu 5 let) Plnění pžadavků na energeticku nárčnst ve vztahu: - ke stáří budvy (budvy nvé a změny staveb) - na vlastníka (vlastnictví staveb rgány veřejné mci)

5 Pžadavky energetické legislativy na prjektvání staveb Zlín THERM 2014 Územní a stavební řízení pvinnsti dle zákna 406/2000 Sb. Budvy splňující pžadavek energetické nárčnstí na nákladvě ptimální úrvni Od rku 2020 by však nvstavby měly plnit tzv. téměř nulvý standard, u bytvých a administrativních budv bude tat pvinnst platit již d rku Cílem záknné úpravy, pčínaje rkem 2020, je prjektvat nvě stavěné budvy s téměř nulvu sptřebu energie a tut sptřebu navíc pkrýt z bnvitelných zdrjů => výstavba pasivních dmů. Budvy s téměř nulvu sptřebu - pžadavek na nvstavby Orgán veřejné mci Všichni vlastníci > 1500 m 2 > 350 m 2 < 350 m 2 > 1500 m 2 > 350 m 2 < 350 m 2

6 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Obecně platí ( 7) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB Výstavba nvé budvy ANO ANO ANO Větší změna dknčené stavby ANO NE ANO Jiná než větší změna dknčené stavby ANO NE NE Nvá budva - PENB - Ukazatele energetické nárčnsti budvy ( 3, 6 vyhl. č. 78/2013) a) celkvá primární energie za rk, b) nebnvitelná primární energie za rk, c) celkvá ddaná energie za rk, d) dílčí ddané energie pr technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhksti vzduchu, přípravu teplé vdy a světlení za rk, e) průměrný sučinitel prstupu tepla, f) sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí na systémvé hranici, g) účinnst technických systémů. Pžadavky na energeticku nárčnst nvé budvy a budvy s téměř nulvu sptřebu energie jsu splněny, pkud ukazatele energetické nárčnsti uvedené pd písm. b), c) a e) nejsu vyšší než pžadvané hdnty ukazatelů energetické nárčnsti referenční budvy.

7 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Hdnty ukazatelů energetické nárčnsti hdncené budvy a referenční budvy se stanvují: - výpčtem na základě dkumentace u nvých budv, - v suladu se sučasným stavem budvy (vstupní údaje) u dknčených budv. Pr výpčet ukazatelů energetické nárčnsti referenční budvy se pužijí hdnty parametrů budvy, stavebních prvků a knstrukcí a technických systémů budvy uvedené v přílze prváděcíh předpisu a parametrů typickéh užívání budvy. Výpčet průměrnéh sučinitele prstupu tepla a sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí a účinnsti technických systémů vytápění, chlazení, větrání, úpravy vlhksti vzduchu, přípravy teplé vdy a světlení se prvádí pdle příslušných českých technických nrem.

8 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Výpčet ddané energie Celkvá ddaná energie d budvy se stanví sučtem dílčích ddaných energií a vyjádří se také p jedntlivých energnsitelích. Je sučtem vypčtené sptřeby energie a pmcné energie bez té části energie, která služí k výrbě elektřiny neb tepla, které jsu ddávány mim budvu,. Dílčí ddaná energie - energie na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhksti vzduchu, přípravu teplé vdy, světlení vč. pmcné energie jedntlivých systémů. Výpčet primární energie Celkvá primární energie a nebnvitelná primární energie pr hdncenu budvu se vypčítají jak sučet sučinů ddané energie, v rzdělení p jedntlivých energnsitelích, stanvené pdle 4 a příslušných faktrů primární a nebnvitelné primární energie uvedených v přílze č. 3 vyhlášky. Nebnvitelná primární energie pr referenční budvu se vypčítá vynásbením vypčtených sptřeb energie a pmcných energií pr jedntlivé technické systémy faktry nebnvitelné primární energie pdle typů sptřeb uvedenými v tabulce č. 4 přílhy č. 1 vyhlášky p 1. lednu 2015 snížením hdnty nebnvitelné primární energie stanvené pdle písmene a) hdntu uvedenu v tabulce č. 5 přílhy č. 1 vyhlášky.

9 Energetická nárčnst budvy Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Obecně platí ( 7) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB Výstavba nvé budvy ANO ANO ANO Větší změna dknčené stavby ANO NE ANO Jiná než větší změna dknčené stavby ANO NE NE Větší změna dknčené budvy ukazatele EN bud. jedntlivé prvky ( 3, 6 vyhl. č. 78/2013) průkaz energetické nárčnsti budvy - nebnvitelná primární energie za rk + průměrný sučinitel prstupu tepla - celkvá ddaná energie za rk + průměrný sučinitel prstupu tepla splnění pžadavků pr všechny měněné stavební prvky resp. všechny měněné technické systémy - sučinitele prstupu tepla jedntlivých knstrukcí na systémvé hranici jsu nižší než referenční hdnty uvedené v tabulce č. 2 přílhy č. 1 vyhlášky - účinnst technických systémů (ukazatel EN) není nižší než referenční hdnty uvedené v tabulce č. 3 přílhy č. 1 vyhlášky Přístavba a nástavba navyšující půvdní energeticky vztažnu plchu více než 25 % se pvažuje při stanvení referenčních hdnt ukazatelů energetické nárčnsti budvy za nvu budvu.

10 Energetická nárčnst budvy Psuzení technické, eknmické a eklgické prveditelnsti alternativních systémů ddávek energie (nvé budvy i větší změny budv) Alternativní systém ddávek energie a) místní systém ddávky energie využívající energii z bnvitelných zdrjů, b) kmbinvaná výrba elektřiny a tepla, c) sustava zásbvání tepelnu energií, d) tepelné čerpadl. Technická prveditelnst - technická mžnst instalace neb připjení alternativníh systému ddávky energie Eknmická prveditelnst - dsažení prsté dby návratnsti investice d alternativníh systému ddávek energie kratší než dba jeh živtnsti, resp. dba živtnsti alternativníh systému ddávek energie je delší než dba živtnsti nvéh jinéh systému. (pr písm. c). Eklgická prveditelnst - instalace neb připjení alternativníh systému ddávky energie bez zvýšení mnžství nebnvitelné primární energie prti stávajícímu neb navrhvanému stavu. Psuzení = sučást prtklu průkazu energetické nárčnsti budvy.

11 Energetická nárčnst budvy Dpručená patření pr snížení energetické nárčnsti budvy (větší změny budv) Stavební prvky a knstrukce budvy Technické systémy budvy - vytápění, chlazení, větrání, úprava vlhksti vzduchu, příprava teplé vdy, světlení Obsluha a prvz systémů budvy technická vhdnst - patření se dkládá technicku mžnstí jeh instalace, funkční vhdnst - dkládá se účelem a vlivem na jiné základní funkce stavby a na susední stavby, eknmická vhdnst - dkládá se dsažením prsté dby návratnsti kratší než dba živtnsti dpručenéh patření. vyhdncení účinku dpručených patření se prvádí minimálně na základě úspry celkvé ddané energie a nebnvitelné primární energie.

12 Prkázání splnění pžadavků ENB při stavebních řízeních Výjimky umžněné záknem Výjimky ( 7 dst 5 a 7a dst. 5) (nvstavby i změny stavby) Energetická nárčnst splnění pžadavků Stanvisk SEI PENB celkvá energeticky vztažná plcha menší než 50 m2 NE NE NE kulturní památky neb budvy v památkvé rezervaci neb zóně budvy bvykle užívané jak místa bhslužeb a pr nábženské účely NE NE ANO NE NE NE stavby pr rdinnu rekreaci NE NE NE průmyslvé a výrbních prvzů, prvzvny a zemědělské budvy (sptř. energie d 700 GJ/rk) větší změny budv - technická neb eknmická nevhdnst (živtnst budvy, prvzní účely) NE NE NE NE NE ANO Kulturní památky změna dknčené budvy ENB u budv, které jsu kulturní památku, aneb nejsu kulturní památku, ale nacházejí se v památkvé rezervaci neb památkvé zóně, pkud by s hledem na zájmy státní památkvé péče splnění některých pžadavků na energeticku nárčnst těcht budv výrazně změnil jejich charakter neb vzhled; tut skutečnst stavebník, vlastník budvy neb splečenství vlastníků jedntek dlží závazným stanviskem rgánu státní památkvé péče průkaz energetické nárčnsti ( 7, dst. 5, písm. a))

13 Snižvání energetické nárčnsti

14 Snižvání energetické nárčnsti Státní energetická kncepce řešení energetických zdrjů, jaderné elektrárny, závislsti na ddávkách plynu, pdílu bnvitelných zdrjů energie v energetickém mixu, smysluplné buducnsti a mnha dalších tázek Zvyšvání efektivity a mezvání plýtvání s energií důraz na patření veducí k energetickým úsprám, investice d efektivníh nakládání s energiemi znamená zjedndušení tázek SEK cesta k vyspělé knkurence schpné eknmice s růstem, stabilitu a zejména energetické sběstačnsti Příležitst k úsprám na každém krku patření v sektru dmácnstí, terciálním sektru, sektru průmyslu, zemědělství, dpravy apd.

15 Snižvání energetické nárčnsti Opatření v sektru dmácnstí pdíl dmácnstí na celkvé sptřebě energií činí cca 30% vyský ptenciál úspr nevýhda velká rzmanitst frem sptřeby energie a nutnst kmbinace infrmačních aktivit a finančních pdpr Opatření v terciálním sektru řada prgramů pr zlepšení energetické účinnsti budv a úspr energií (EPC apd.) blast bčanské vybavensti (šklství, zdravtnictví, bjekty veřejné a státní správy) - realizace patření ke zlepšení energetické účinnsti na základě EA prvzvání budv, regulace sptřeby atd.. - investice k dsažení pžadvaných hdnt v tepelné chraně budv pdpra výrbků s nízku sptřebu energie

16 Efektivita sptřeby energie; sptřeba v bytných dmech Opatření přím pžadvaná záknem 2013 nvstavby splňují pžadavek tzv. nákladvě ptimální úrvně 2020 nvstavby mají plnit tzv. téměř nulvý standard (bytvé a kancelářských budvy d rku 2018 (>1500m 2 )) Cílem - pčínaje rkem 2020 nvě stavěné budvy prjektvány s téměř nulvu sptřebu energie, tj. vše je směrván k výstavbě pasivních dmů a nízkenergetických dmů Opatření nepřím pžadvaná záknem reknstrukce budv - zákn k reknstrukci nenutí - při její realizaci pžaduje splnění pdmínek energetické nárčnsti jednduchá patření renvace, zateplení existujících budv neb výměna některých stavebních kmpnent (kna, dveře) - mdernizací či reknstrukcí lze dcílit nízkenergetický či pasivní standard

17 Efektivita sptřeby energie v budvách

18 Sptřeba energie v bytných dmech Dmácnsti (budvy) v ČR 4 miliny bytvých jedntek 1,8 mil. rdinných a bytvých dmů (z th 1,5 mil představují RD) průměrné stáří cca 50 let (ČSÚ 2011) značný ptenciál úspr energie v budvách (30% celkvé knečné sptřeby země) výdaje za energie významná část rzpčtů rzhdující (jediné) kritériem pr reknstrukci největší pdíl prvzních nákladů budv - tepl na vytápění a hřev TUV (BD na CZT - 37% a 23%) eknmicky nejefektivnější ttální kmplexní reknstrukce prblém nedstatek jednrázvých dispnibilních prstředků. pstupná reknstrukce d akcí s vyšší eknmicku efektivnstí k těm nižším nejvhdnější přadí reknstrukcí tepl, elektřina, vda (velikst buducí úspry prvzních výdajů různých frem energie)

19 Sptřeba energie v bytných dmech Rční náklady - vytápění v RD 7% 3% 2% 12% d Kč 16% d Kč d Kč 32% d Kč d Kč nad Kč 28% neví Rční náklady - vytápění v BJ 14% 6% 8% 2% 26% d Kč d Kč d Kč 13% d Kč d Kč nad Kč 31% neví Zdrj Raiffeisen stavební spřitelna

20 Reknstrukce budv Tepelná energie největší plžka prvzních výdajů zdrj tepelné energie pr vytápění hřev vdy snížení tepelných ztrát stavebními tvry snížení tepelných ztrát střechu snížení tepelných ztrát svislými stěnami snížení tepelných ztrát pdlahu ztráty výměnu vzduchu, v dpadní vdě, klimatizací Ovlivňující faktry reálně dsažitelné úspry tepelné energie kvalita ken a sazení ken d knstrukce tlušťka tepelné izlace a kvalita prvedení zateplvacíh systému způsb zabudvání tepelných izlací d stavební knstrukce (ktvy) eliminace tepelných mstů ddržení technlgických pstupů při výstavbě vyregulvání tpné sustavy energetický management v budvě Reknstrukce v celém kmplexu patření může znamenat reálnu úspru ve výši % půvdní sptřeby energie.

21 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby 8 Základní pžadavky uvádí: Stavba musí být navržena a prvedena tak, aby byla při respektvání hspdárnsti vhdná pr určené využití a aby sučasně splnila základní pžadavky, kterými jsu a) mechanická dlnst a stabilita, b) pžární bezpečnst 1), c) chrana zdraví sb a zvířat, zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí 2), d) chrana prti hluku 3), e) bezpečnst při užívání, f) úspra energie a tepelná chrana (406/2000 Sb.). Pžadavky musí stavba splňvat při běžné údržbě a půsbení běžně předvídatelných vlivů p dbu plánvané živtnsti stavby a rvněž výrbky, materiály a knstrukce navržené a pužité pr stavbu musí zaručit, že stavba tyt pžadavky splní.

22 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby Spustu pžadavků a pdmínek, jejichž splnění je nutné při pzdějším schvalvání stavby, mj. pžadavky na úspru energií, pžadvanu výše uvedeným bdem f). 16 Úspra energie a tepelná chrana uvádí: (1) Budvy musí být navrženy a prvedeny tak, aby sptřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé světlení, ppřípadě klimatizaci byla c nejnižší. Energeticku nárčnst je třeba vlivňvat tvarem budvy, jejím dispzičním řešením, rientací a velikstí výplní tvrů, pužitými materiály a výrbky a systémy technickéh zařízení budv. Při návrhu stavby se musí respektvat klimatické pdmínky lkality. (2) Budvy s pžadvaným stavem vnitřníh prstředí musí být navrženy a prvedeny tak, aby byly dluhdbě p dbu jejich užívání zaručeny pžadavky na jejich tepelnu chranu splňující a) tepelnu phdu uživatelů, b) pžadvané tepelně technické vlastnsti knstrukcí a budv, c) tepelně vlhkstní pdmínky technlgií pdle různých účelů budv, d) nízku energeticku nárčnst budv. (3) Pžadavky na tepelně technické vlastnsti knstrukcí a budv jsu dány nrmvými hdntami.

23 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE STAVEB ( 18-31): Vnější stěny a vnitřní stěny ddělující prstry s rzdílným režimem vytápění, stěnvé knstrukce přilehlé k terénu musí splu s jejich pvrchy splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a vzduchu knstrukcemi dané nrmvými hdntami a) nejnižších vnitřních pvrchvých teplt knstrukce, zejména v místech tepelných mstů v knstrukci a tepelných vazeb mezi knstrukcemi, b) sučinitele prstupu tepla, včetně tepelných mstů v knstrukci, c) lineárních a bdvých činitelů prstupu tepla pr tepelné vazby mezi knstrukcemi, d) kndenzace vdních par a bilance vlhksti v rčním průběhu, e) průvzdušnsti knstrukce a spár mezi knstrukcemi, f) tepelné stability knstrukce v zimním a letním bdbí ve vazbě na místnst neb budvu, g) prstupu tepla bvdvým pláštěm budvy ve vazbě na další knstrukce budvy. Strpy, pdlahy, pvrchy stěn a strpů a pdlahy musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a vzduchu knstrukcemi v ustáleném i neustáleném tepltním stavu, které vychází z nrmvých hdnt.

24 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby Střešní knstrukce musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti při prstupu tepla, prstupu vdní páry a prstupu vzduchu knstrukcemi dané nrmvými hdntami a) nejnižších vnitřních pvrchvých teplt knstrukce, zejména v místech tepelných mstů v knstrukci a tepelných vazeb mezi knstrukcemi, b) sučinitele prstupu tepla, včetně tepelných mstů v knstrukci, c) lineárních a bdvých činitelů prstupu tepla pr tepelné vazby mezi knstrukcemi, d) kndenzace vdních par a bilance vlhksti v rčním průběhu, e) průvzdušnsti knstrukce a spár mezi knstrukcemi, f) tepelné stability knstrukce v zimním a letním bdbí ve vazbě na místnst neb budvu, g) prstupu tepla bvdvým pláštěm budvy ve vazbě na další knstrukce budvy. Výplně tvrů musí splňvat pžadavky na tepelně technické vlastnsti v ustáleném tepltním stavu v suladu s nrmvými hdntami. Předsazené části staveb a ldžie jsu navrženy tak, že lineární a bdvý činitel prstupu tepla jejich vlivem musí být v suladu s ptřebným nízkým prstupem tepla bvdvým pláštěm budvy daným nrmvými hdntami.

25 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt Vyhláška č. 268/2009 Sb., technických pžadavcích na stavby POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB ( 32-38): Technické vybavení zdrjů tepla musí umžnit hspdárný, bezpečný a splehlivý prvz a je nutné brát zřetel na mžnsti prveditelnsti alternativních zdrjů vytápění 5). V případě instalace tepelných sptřebičů na tuhá paliva musí být k dispzici prstr na uskladnění tuhých paliv. Ktle a sptřebiče musí mít zajištěn přívd spalvacíh a větracíh vzduchu. Odvd spalin, kndenzátu ze spalin a dalších škdlivin nesmí hržvat živtní prstředí a zdraví sb neb zvířat. Výpčet tepelných ztrát budv je dán nrmvými pstupy. Otpná tělesa instalvaná ve stavbách se zvýšeným nebezpečím úrazu (zejm. předšklní a šklská zařízení) musí být patřena chrannými kryty, které však nesmí bránit řádnému sdílení tepla z tpných těles d klí. Otpné sustavy musí být sazeny zařízením umžňujícím měření a nastavení parametrů, při prvzu musí být zajištěn řízení tepelnéh výknu v závislsti na ptřebě tepla. Hlavní uzávěr tpnéh média musí být sazen na vstupu d vnitřní tpné sustavy stavby a výstupu z ní, při ddávce tepla z vnějšíh zdrje. Otpné sustavy a hlavní uzávěry tpnéh média musí být přístupné a zabezpečené prti neprávněné manipulaci. Rzvdy tpné sustavy vedené technickými pdlažími musí být izlvané.

26 Stavba nvé budvy pžadavky na prjekt PLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB: Pdmínky pr splnění pžadavků energetické nárčnsti budvy a jejíh energetickéh hspdářství, tj. dsažení maximální účinnsti ve sptřebě energií při prvzu staveb upřesňují prváděcí předpisy k záknu č. 406/2000 Sb.: - vyhláška č. 78/2013 Sb., energetické nárčnsti budv, - vyhláška č. 193/2007 Sb., kteru se stanví pdrbnsti účinnsti užití energie při rzvdu tepelné energie a vnitřním rzvdu tepelné energie a chladu, - vyhláška č. 441/2012 Sb., stanvení minimální účinnsti užití energie při výrbě elektřiny a tepelné energie.

27 Dtazy Celkvá energeticky vztažná plcha vnější půdrysná plcha všech prstrů s upravvaným vnitřním prstředím v celé budvě, vymezená vnějšími pvrchy knstrukcí bálky budvy

28 Dtazy Pvinnst zpracvat PENB ( 7a zák. č. 406/2000 Sb.) Prdej není výstavba a napak - prveditelnst alternativních systémů ddávek energie, - dpručená patření pr snížení EN, - energetický psudek

29 Dtazy Některé z bnusů závazné stanvisk, PENB při výstavbě nvé budvy 100/200 PENB, prkázání EN při změnách budv 100/200 vybavení vnitřních zařízení přístrji regulujícími ddávku 50/100 vypracvání PENB ze zákna 100/200 předlžení PENB 50/100 zveřejnění ukazatelů při prdeji apd. 100/200

30 Děkuji za pzrnst

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015

5.12.2014 18.5.2015 25. MSK 82246/2015 2.7.2015 2.7.2015 3.12.2014 15.5.2015 V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA

VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA VEŘEJNÁ EKONOMIE A VEŘEJNÉÁ SPRÁVA Stát jak eknmický subjekt. Frmy státních zásahů. Veřejný sektr, vymezení pjmu, rzsah VS, měření, prvnávání VS, vývjvé tendence. stat jak ekn subjekt : neziskvst, mznst

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5

Organizace, management a podpora výzkumu. Základy vědecké práce 5 Organizace, management a pdpra výzkumu Základy vědecké práce 5 JAK SE VÝZKUM SLEDUJE FINANCUJE 2 Výzkumná pracviště Akademie věd České republiky dbrné ústavy Ústav anrganické chemie Řež Ústav dějin umění

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Název subjektu: ZUŠ Jana Štursy Nvé Měst na Mravě Adresa subjektu: Vratislavv nám 121, 592 31 Nvé Měst na Mravě IČ: 70 28 24 39 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V suladu s ustanvením

Více