A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o."

Transkript

1 M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 tel.: fax: Akce: ÚZEMNÍ PLÁN MAJETÍN Evidenční čísl: Přizvatel: Magistrát města Olmuce, dbr kncepce a rzvje Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Prjektanti: urbanismus, architektura: Ing. arch. Alena Palacká dpravní řešení: Ing. Jiří Hrnčíř vdní hspdářství: Ing. Pavel Veselý energetika, spje: Ing. Pavel Veselý eklgie, živtní prstředí: Mgr. Martin Nvtný Mgr. Tereza Glešvá chrana ZPF, PUPFL: Mgr. Tereza Glešvá Datum: Územní plán NÁVRH Ing. arch. Milš Schneider 04/2015 2

3 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚP B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP: I. 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : I. 2 HLAVNÍ VÝKRES 1 : I. 3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : I. 4 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 1 : I. 5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 : I. 6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ENERGETIKA, SPOJE 1 : Územní plán 3

4 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Vymezení zastavěnéh území...5 B. Základní kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt...5 B. 1. Kncepce rzvje území bce...5 B. 2. Kncepce chrany a rzvje hdnt území...6 B.2.1 Ochrana a rzvj kulturních a civilizačních hdnt území... 6 B.2.2 Ochrana a rzvj přírdních hdnt území a krajinnéh rázu...7 B.2.3 Ochrana zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí...8 C. Urbanistická kncepce, vymezení zastavitelných plch, plch přestavby a systému sídelní zeleně...9 C. 1. Urbanistická kncepce...9 C. 2. Zastavitelné plchy...10 C. 3. Plchy přestavby...14 C. 4. Plchy sídelní zeleně...15 D. Kncepce veřejné infrastruktury a pdmínek pr její umisťvání...15 D. 1. Dpravní infrastruktura...15 D. 2. Technická infrastruktura, nakládání s dpady...17 D. 3. Občanské vybavení...20 D. 4. Veřejná prstranství...20 E. Kncepce uspřádání krajiny, vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití, územní systém eklgické stability, prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi, rekreace, dbývání lžisek nerstných survin E. 1. Kncepce uspřádání krajiny...21 E. 2. Územní systém eklgické stability...23 E. 3. Prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi...25 E. 4. Rekreace...26 E. 5. Dbývání lžisek nerstných survin...26 F. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití, s určením převažujícíh využití (hlavní využití), přípustnéh využití, pdmíněně přípustnéh využití, nepřípustnéh využití a stanvení pdmínek prstrvéh uspřádání, včetně základních pdmínek chrany krajinnéh rázu...27 F. 1. Přehled typů plch s rzdílným způsbem využití...27 F. 2. Pdmínky využití území...28 F. 3. Stanvení pdmínek prstrvéh uspřádání, včetně základních pdmínek chrany krajinnéh rázu...37 G. Vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a plch pr asanaci, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit...40 H. Vymezení veřejně prspěšných staveb a veřejných prstranství, pr které lze uplatnit předkupní práv...41 I. Stanvení kmpenzačních patření pdle 50 dst. 6 stavebníh zákna...42 J. Vymezení plch a kridrů územních rezerv a stanvení mžnéh buducíh využití, včetně pdmínek pr jeh prvěření K. Vymezení plch, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn dhdu parcelaci...42 L. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn zpracváním územní studie...43 M. Vymezení architektnicky neb urbanisticky významných staveb, pr které může vypracvávat architektnicku část prjektvé dkumentace jen autrizvaný architekt...43 N. Údaje pčtu listů územníh plánu a pčtu výkresů k němu připjené grafické části..44 Územní plán 4

5 A. Vymezení zastavěnéh území Zastavěné území bce je vymezen k Na území bce je vymezen zastavěné území, které tvří v zásadě hranice intravilánu (zastavěné území k ), zachycená v mapách KN a rzšířená aktuální zastavěné neb jinak využité pzemky. Zastavěné území je vymezen ve výkresech: I.1 Výkres základníh členění území I.2 Hlavní výkres B. 1 : : Základní kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt Kncepce rzvje území bce stanvuje pdmínky pr rzvj jedntlivých funkčních slžek tak, aby byl zabezpečen sulad všech přírdních, civilizačních a kulturních hdnt v území, a t s hledem na udržitelný rzvj území. Udržitelný rzvj bce je navržen jak pstupné, eknmicky a splečensky zdůvdněné využívání ptenciálu území, vycházející z jeh přírdních, kulturních a civilizačních hdnt, které jsu výsledkem histrickéh vývje. Cílem územníh plánu je stanvení pdmínek pr jejich chranu, kultivaci a bhacvání při úměrném, vzájemně krdinvaném rzvji všech funkcí bce, zejména udržení kvality živtníh prstředí. B. 1. Kncepce rzvje území bce HLAVNÍ CÍLE: zachvat sídelní strukturu bce a citlivě dplnit frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek vylučit nekncepční frmy využívání zastavěnéh a zastavitelnéh území návrhem pdmínek pr využívání území vytvřením pdmínek pr rzvj kvalitníh bydlení, bčanskéh vybavení a pracvních příležitstí, pdpřit hlavní funkci bce bydlení a přispět ke stabilizaci pčtu byvatel a zlepšení věkvé struktury byvatelstva stabilizací a rzvjem plch pr sprt a rekreaci vytvřit atraktivní pdmínky pr byvatele bce a návštěvníky zajistit dbru bslužnst území; vytvářet územně technické pdmínky pr bsluhu území dpravní a technicku infrastrukturu navrhnut pdmínky pr chranu a rzvj hdnt území, vytvářet územně technické pdmínky pr chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí, pdprvat zásady zdravéh sídla návrhem patření prti půdní a větrné erzi a místním záplavám vytvářet pdmínky pr eklgicku stabilitu území vymezit plchy pr chybějící skladebné části územníh systému eklgické stability Územní plán 5

6 B. 2. Kncepce chrany a rzvje hdnt území B.2.1. OCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Kncepce chrany a rzvje hdnt území vymezuje pdmínky pr chranu kulturních, přírdních a civilizačních hdnt a chranu krajinnéh rázu. Územní rzsah je vymezen v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres. Územní plán definuje pdmínky pr chranu kulturních a civilizačních hdnt území: ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE ÚP zachvává a chrání charakter zástavby včetně zachvání stávající půdrysné stpy v centrální části urbanisticky expnvaný prstr histrickéh jádra bce zástavba klem návsi, s půvdní parcelací a zachvanu půdrysnu strukturu uspřádání zástavby, tj. nejstarší část bce a jeh nejbližšíh klí, vyžadující maximální chranu kulturních, civilizačních a přírdních hdnt území. pdmínky chrany hdnt: veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh charakteru prstředí, nesmí zde být umístěna zástavba, která by znehdntila svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území v případě zástavby prluk p zaniklých bjektech respektvat půvdní půdrys a zejména uliční čáru. U starší histrické zástavby při reknstrukcích pužít architektnické prvky, které dpvídají typu zástavby, bude respektván charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání bude pdprvat využití tradičních materiálů úprava prstru návsi bude prváděna v suladu s tradiční zástavbu a místně bvyklu vegetací DOMINANTY URBANISTICKÉ STRUKTURY ÚP zachvává architektnické dminanty bce a hdnty veřejných prstranství, tím že není navržena žádná změna, která by je negativně vlivnila. Architektnické dminanty, které umcňují a kmpnují prstr, uplatňují se při dálkvých phledech, neb puze v phledech uvnitř sídla. V ě se jedná hlavní dminantu kstel sv. Cyrila a Metděje v prstru návsi. pdmínky chrany hdnt: respektvat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru bce a narušit jejich funkci dminanty bce OBJEKTY CHARAKTERIZUJÍCÍ MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ A TRADICI Jedná se stavby, které jsu dkladem stavitelskéh umění kraje a v brazu sídla mají svu esteticku hdntu. V ě jsu t selské usedlsti a venkvské chalupy klem návsi, které si zachvaly maximum půvdních znaků a hdnt. pdmínky chrany hdnt: bjekty zachvat, při reknstrukcích respektvat hmty a prprce bjektů, výškvu hladinu zástavby, půdrysnu stpu, tvar a skln střech, tvar štítů, prprce kenních a dveřních tvrů, vrat apd. při prváděných dsadbách zeleně upřednstňvat listnaté dřeviny, které svým charakterem d bce patří Územní plán 6

7 VÝZNAMNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA Jedná se drbné, převážně sakrální stavby (pmníky, kříže, schy, bží muka, kapličky), které nejsu kulturními památkami, chráněnými státem, ale jsu významné a jsu dkladem kulturní vyspělsti bce. Jedná se památky místníh významu. pdmínky chrany hdnt: respektvat drbné sakrální stavby pdprvat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba sliterní zeleně) v klí těcht staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru sídla neb krajiny. Úpravami danéh území nesmí být narušeny neb zničeny tyt drbné sakrální stavby ani přístupvé kmunikace k těmt stavbám. jejich přemístění je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby, a jejíh půsbení v sídle neb krajině B.2.2 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU Územní plán definuje pdmínky pr chranu přírdních hdnt a krajinnéh rázu: PŘÍRODNÍ HODNOTY A KRAJINNÝ RÁZ Jedná se suhrn přírdních prvků, které vytváří charakteristické prstředí, ve kterém se bec nachází. pdmínky chrany hdnt: rzvíjet harmnii prstředí s sídlením chranu základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, jeh dplněním (břehvé prsty pdél vdních plcha tků ) včetně prlínání krajinné a sídelní zeleně a krdinaci s územním systémem eklgické stability pdmínky chrany hdnt: respektvat stávající civilizační hdnty, pdprvat výstavbu navržené dpravní a technické infrastruktury realizvat navržená prtierzní a prtipvdňvá patření Dále kncepce ÚP vymezuje eklgicky významné segmenty krajiny (EVSK) jedná se hdntné části krajiny, které nejsu legislativně chráněny. pdmínky chrany hdnt: v těcht plchách zachvat stávající využívání, nepřipustit činnsti, které by vedly ke snížení přírdních a krajinných hdnt území, zejména k hržení rzmanitsti přírdních prvků v území a ke snížení eklgické stability území v těcht plchách mim zastavěné území neumisťvat stavby pr zemědělství a rekreaci v těcht plchách mim zastavěné území neumisťvat plcení Územní plán 7

8 B.2.3. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Území je vymezen v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres a ve výkresu č. II.1 Krdinační výkres. hranice negativních vlivů hluku z dpravy rzhdující je izfna pr 45 db v nci, pdél hlavníh průtahu silnice III/0552 bcí. Při navrhvání a umisťvání staveb d území musí být respektvány hranice negativních vlivů hluku ze silniční dpravy (hlukvé pásm). Druhým významným zdrjem hluku je přelžka silnice I/55 (R55) ve výchdní části katastru bce. V dalších stupních prjektvé dkumentace je nutné navrhnut patření k eliminaci negativníh vlivu hluku na klní zástavbu tak, aby byly respektvány stávající i nvě navrhvané, resp. v ÚPD vymezené chráněné prstry definvané platnými právními předpisy na úseku chrany veřejnéh zdraví resp. chrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.. v plchách negativních vlivů, vymezených hranicí hlukvéh pásma, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) hranice negativníh vlivu znečištění vzduší chranné pásm zemědělskéh střediska a drůbežárny není stanven, nejbližší bytná zástavba je chráněna navrženu plchu pr zahrádkářské využití; plchy zahrad zde plní i chrannu a izlační funkci hranice pásem chrany prstředí pásm chrany prstředí klem veřejnéh phřebiště je navržen ve vzdálensti m d hranice pzemku, v tmt pásmu nelze umisťvat zástavbu, činnsti, děje a zařízení, které narušují pietu místa (např. hlukem, prachem, neb jinými vlivy), s výjimku bytné zástavby, za předpkladu realizace zahrad, které plní funkci chranné zeleně. chranná pásma statní zájmvé území Ministerstva brany pr nadzemní výstavbu přesahující 100m nad terénem v tmt vymezeném území lze vydat územní rzhdnutí a pvlit nadzemní výstavbu přesahující 100m n.t. jen na základě závaznéh stanviska Ministerstva brany zájmvé území Ministerstva brany pr nadzemní výstavbu přesahující 150m nad terénem v tmt vymezeném území lze vydat územní rzhdnutí a pvlit nadzemní výstavbu přesahující 150m n.t. jen na základě závaznéh stanviska Ministerstva brany Na celém správním území je zájem Ministerstva brany psuzván i z hlediska pvlvání níže uvedených druhů staveb: výstavba, reknstrukce a prava dálniční sítě, rychlstních kmunikací, silnic I., II. a III. třídy výstavba a reknstrukce železničních tratí a jejich bjektů výstavba a reknstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení výstavba vedení VN a VVN výstavba větrných elektráren výstavba radielektrnických zařízení (radivé, radilkační, radinavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a pěrných knstrukcí (např. základnvé stanice, ) výstavba bjektů a zařízení vyských 30m a více nad terénem výstavba vdních nádrží (přehrady, rybníky) výstavba bjektů tvřících dminanty v území (např. rzhledny) Územní plán 8

9 C. Urbanistická kncepce, vymezení zastavitelných plch, plch přestavby a systému sídelní zeleně C. 1. Urbanistická kncepce 1) Zachvávat kntinuitu vývje bce. 2) Respektvat histricky zalženu kmpaktní sídelní strukturu, krajinnu knfiguraci a intenzivně zemědělsky využívané území v blasti Hané. Obec rzvíjet jak suvisle urbanizvaný celek. 3) Rzvíjet urbanisticku strukturu sídla s prpjením na klní krajinu při respektvání kulturních a přírdních hdnt území. 4) Ve vlné krajině nevytvářet nvá sídla neb samty, nepvlvat nvé stavby, ani zásadní rzšíření stávajících výrbních areálů, které by mhly zásadním způsbem narušit krajinný ráz. 5) Obec rzvíjet především plchami s hlavní funkcí bydlení. Prefervat dstavbu prluk, regeneraci a mdernizaci stávajícíh stavebníh fndu a nvu zástavbu na plchách, navazujících na zastavěné území. Využít stávající bytvý i nebytvý fnd k trvalému i rekreačnímu bydlení. 6) Respektvat vymezení značné části plch se smíšeným využitím (plchy smíšené bytné), které umžňují širší spektrum činnstí a aktivit, přinášející živení a zpestření struktury sídla. 7) Umžnit v rámci plch se smíšeným využitím, intenzivnější využití plch pr veřejné bčanské vybavení, kmerční bčanské vybavení, sprt a rekreaci, které přispějí k psílení významu bce a zlepšení jejích prstrvých kvalit 8) Stabilizvat plchy pr sprt, veřejnu zeleň a veřejná prstranství, umžnit realizaci plch pr dpčinek, relaxaci a budvání dětských hřišť v rámci plch s rzdílným způsbem využití a zlepšvat pdmínky pr návštěvníky návrhem cykltras a cyklstezek, které jsu výchzími bdy pr vstup d krajiny a umžní intenzivnější využití krajinných hdnt území 9) Respektvat vymezení plch, umžňujících rzvj pracvních příležitstí v primárním sektru (stabilizvaný areál zemědělské výrby), v sekundárním sektru (drbné služby v rámci plch smíšenéh venkvskéh bydlení) a v terciálním sektru (psílení služeb a turistické infrastruktury v rámci plch bčanskéh vybavení a plch smíšenéh využití). 10) Navrženými kncepčními zásadami pr bsluhu sídla dpravní a technicku infrastrukturu, vytvářet pdmínky pr zlepšení prstupnsti krajiny a vedení cyklistických tras. 11) Navrženým uspřádáním plch s rzdílným způsbem využití mezit rizik negativních vlivů na prstředí (exhalace, hluk), pdprvat zásady zdravéh sídla a vytvářet územně technické pdmínky pr kvalitní živtní prstředí. 12) Pr udržitelný rzvj venkvskéh prstru místních částí využít prgramy EU, zaměřené na řešení trvale udržitelnéh využívání venkvskéh prstru jak celku. V rámci těcht prgramů využít prjekty, jejichž hlavním cílem je ptimalizvat klíčvé faktry pr udržitelný rzvj venkva, s důrazem na prtipvdňvu chranu a snížení erze půdy. Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ Stabilizvané území: Vymezením plch smíšených bytných venkvských (SV) ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr rekreaci, služby, řemesla, cestvní ruch, drbnu zemědělsku činnst apd. Územní plán 9

10 Navrženy jsu rzvjvé plchy: dplnění prluk ve stávající zástavbě na krajích stávající zástavby v severní a západní části bce PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Ve stabilizvaném území jsu vymezeny plchy pr bčanské vybavení: veřejná infrastruktura (OV) nvé plchy nejsu navrhvány hřbitvy (OH) tělvýchva a sprt (OS) Navrženy jsu rzvjvé plchy: rzšíření hřbitva rzšíření sprtvníh areálu u hřbitva PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Vytváří urbanisticku kstru území; územní plán navrhuje rzšíření plch veřejných prstranství ve frmě uličníh prstru pr bsluhu navržených plch dpravní a technicku infrastrukturu (veřejná prstranství PV). V rámci těcht plch je přípustná veřejná zeleň, strmřadí významná sliterní zeleň. Pr veřejná prstranství s převažující funkcí zeleně jsu v územním plánu vymezeny plchy (veřejná prstranství veřejná zeleň ZV). PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Jsu vymezeny plchy pr sídelní zeleň: zeleň sukrmá a vyhrazená (ZS) nvé plchy jsu navrhvány na západním kraji bce, jak přirzený přechdvý prvek, mezi zástavbu a krajinu zeleň přírdní (ZP) plchy jsu vymezeny pr průchd prvků ÚSES zastavěným územím a všude tam, kde je nutné zachvat přírdní charakter území PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Navržené jsu plchy pr přelžku silnice I/55, kridr územní rezervy pr kanál DOL a plcha pr přelžku silnice II/150. Dále jsu navrženy nvé plchy pr dpravu místní a účelvu, zajišťující prstupnst území a dstupnst pzemků v krajině. D plch dpravní infrastruktury jsu zahrnuty plchy silnic, křižvatek, parkviště, garáže, cykltrasy a cyklstezky. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Stávající plchy jsu respektvány, jsu navrženy kridry pr průchd a přelžky sítí technické infrastruktury. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Jsu vymezeny plchy pr výrbu a skladvání: zemědělská výrba (VZ) nvé plchy nejsu navrhvány drbná a řemeslná výrba (VD) nvé plchy jsu navrhvány v návaznsti na stávající, na jižním kraji bce vytváří menší průmyslvu zónu plchy pr nezávadnu drbnu výrbu, služby a jiné pdnikatelské aktivity jsu umžněny v plchách smíšenéh bydlení venkvskéh C. 2. Zastavitelné plchy ident. katastrální čísl území Z1 Územní plán způsb využití území SV plchy smíšené bytné venkvské dplňující pdmínky pr využití území bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a částečně navrženéh (PV Z21) v trase příkpu pdél stávajícíh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí zástavba bude umisťvána až p prkázání, že nebude negativně vlivněna hlukem z plchy těžby nerstných survin NT K23 ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná 10

11 ident. katastrální čísl území způsb využití území Z2 SV plchy smíšené bytné venkvské Z3 SV plchy smíšené bytné venkvské Z4 SV plchy smíšené bytné venkvské Z5 SV plchy smíšené bytné venkvské Územní plán dplňující pdmínky pr využití území část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství zpracvání územní studie je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání změnách v území bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí respektvat pásm chrany prstředí hřbitva respektvat pdmínky OP kanalizačníh sběrače respektvat pdmínky výškvéh mezení zájmvéh území MO respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy vymezit samstatnu plchu veřejnéh prstranství nad rámec plch bslužných kmunikací (lkalita bydlení nad 2,00ha) zástavba bude umisťvána tak, aby nedšl k negativnímu vlivnění veřejnéh zdraví z plchy bčanskéh vybavení tělvýchvy a sprtu a krajinnéh rázu ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy zástavba je pdmíněna prkázáním splnění limitů hluku z plchy dpravy DS Z13 ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí respektvat pdmínky OP nadzemníh elektrickéh vedení vn zástavba je pdmíněna prkázáním splnění limitů hluku z plchy dpravy DS Z13 ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max.30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí (ulice Plní) respektvat pdmínky záplavvéh území respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu respektvat zpracvanu studii zástavby Plní 11

12 ident. katastrální čísl území Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Územní plán způsb využití území SV plchy smíšené bytné venkvské SV plchy smíšené bytné venkvské RZ plchy rekreace zahrádkvé sady RZ plchy rekreace zahrádkvé sady RZ plchy rekreace zahrádkvé sady dplňující pdmínky pr využití území OS bčanské vybavení tělvýchva a sprt výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí (ulice Plní) respektvat pdmínky záplavvéh území respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu respektvat zpracvanu studii zástavby Plní výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí (ulice Plní) respektvat pdmínky záplavvéh území prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu respektvat zpracvanu studii zástavby Plní výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací bsluha území technicku infrastrukturu není řešena ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací bsluha území technicku infrastrukturu není řešena ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby vlné uspřádání dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby vlné uspřádání bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí (kmunikace u hřbitva) respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 20% charakter zástavby venkvská zástavba 12

13 ident. katastrální čísl území způsb využití území dplňující pdmínky pr využití území struktura zástavby areálvé uspřádání OH bčanské bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí (kmunikace u hřbitva) vybavení prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu veřejná respektvat kncepci a prstrvé uspřádání stávajícíh hřbitva phřebiště Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 VD drbná a řemeslná výrba Z17 VD drbná a řemeslná výrba Z18 PV veřejná prstranství Z19 PV veřejná prstranství veřejné prstranství pr bsluhu navržených lkality pr bydlení Z20 PV veřejná prstranství veřejné prstranství pr bsluhu průmyslvé zóny Mlýnisk Z21 PV veřejná prstranství veřejné prstranství pr bsluhu navržené lkality Záhumenní respektvat tevřený a zatrubněný vdní tk Z22 ZS zeleň sukrmá a vyhražená zeleň zahrádek pr vytvření přírdníh přechdu zástavby d vlné krajiny Z23 ZS zeleň sukrmá a vyhražená zeleň zahrádek pr vytvření pásu izlační zeleně mezi bytnu zástavbu a plchu hřbitva Z24 ZS zeleň sukrmá a vyhražená zeleň zahrádek pr vytvření přírdníh přechdu zástavby d vlné krajiny Územní plán DS dpravní rzšíření plchy pr řadvé garáže, mezi stávající a navrženu bytnu zástavbu infrastruktura silniční DS dpravní plcha pr přelžku silnice I/55 (R55) infrastruktura v rámci navržené plchy respektvat kridry přelžek inženýrských sítí a úpravy tras účelvých kmunikací, dle zpracvané DÚR silniční v rámci navržené plchy respektvat kridry pr prvky ÚSES v dalších stupních prjektvé dkumentace navrhnut patření k eliminaci negativníh vlivu na krajinný ráz DS dpravní plcha pr přelžku silnice II/150 infrastruktura v rámci navržené plchy respektvat kridry pr prvky ÚSES a významné přírdní lkality silniční bsluha území z navržené účelvé kmunikace a stávajících inženýrských sítí (stávajícíh výrbníh areálu) prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 50% charakter zástavby průmyslvá zástavba struktura zástavby areálvé uspřádání zpracvání územní studie je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání změnách v území bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí respektvat pdmínky OP hlavníh vdvdníh řadu v rámci územní studie řešit zástavbu tak, aby nebyl negativně narušen krajinný ráz prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 50% charakter zástavby průmyslvá zástavba struktura zástavby areálvé uspřádání veřejné prstranství pr bsluhu navržených lkalit u hřbitva 13

14 ident. katastrální čísl území způsb využití území dplňující pdmínky pr využití území ZO zeleň statní, izlační ZV veřejná prstranství veřejná zeleň DU účelvé kmunikace nebsazena Z25 Z26 Z27 Z28 DU účelvé kmunikace plcha pr cyklstezku směrem d Krčmaně Z29 DU účelvé kmunikace plcha pr cyklstezku směrem d Krčmaně Z30 DU účelvé kmunikace plcha pr cyklstezku směrem d Krčmaně Z31 DU účelvé kmunikace plcha pr bvdvu účelvu kmunikaci, na výchdním kraji bce Z32 RZ rekreace zahrádkvé sady Z33 RZ rekreace zahrádkvé sady plcha pr vytvření místa setkávání, dpčinku a relaxace v parkvě upraveném prstru plcha pr cyklstezku směrem d Krčmaně dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací bsluha území technicku infrastrukturu není řešena respektvat pdmínky OP nadzemních elektrických vedení vvn a vn ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby vlné uspřádání dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací bsluha území technicku infrastrukturu není řešena respektvat pdmínky OP nadzemních elektrických vedení vn ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby vlné uspřádání C. 3. Plchy přestavby ident. katastrální čísl území způsb využití území P1 SV plchy smíšené bytné venkvské P2 SV plchy smíšené bytné Územní plán dplňující pdmínky pr využití území uzavření dhdy parcelaci je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání změnách v území bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu 14

15 ident. katastrální čísl území způsb využití území venkvské P3 PV veřejná prstranství P4 PV veřejná prstranství dplňující pdmínky pr využití území výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství prpjení veřejnéh prstranství pr zlepšení bsluhy stávající a navržené lkality pr bydlení rzšíření veřejnéh prstranství pr zlepšení bsluhy stávající zástavby - výrbní plchy a bydlení C. 4. Plchy sídelní zeleně Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres. Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území a v návaznsti na něj byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Zásady pr rzvj sídelní zeleně: zeleň sukrmá a vyhrazená ZS jsu respektvány stabilizvané plchy zeleně zahrad nvé plchy jsu navrženy zeleň přírdníh charakteru ZP jsu respektvány stabilizvané plchy zeleně přírdníh charakteru nvé plchy jsu navrženy pdél vdtečí neb pr průchd ÚSES zastavěným územím významná slitérní zeleň je vyznačena v grafické části dkumentace a je vymezena pr vzrstlu zeleň návsi, kde plní funkci kmpziční a krasnu prpjenst systému sídelní zeleně je zajištěna především plchami sukrmé zeleně, zahrad a sadů, které bklpují bec a jsu nedílnu sučástí plch bydlení D. Kncepce veřejné infrastruktury, včetně pr její umisťvání pdmínek D. 1. Dpravní infrastruktura Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech I.2 Hlavní výkres a I.4 Dpravní infrastruktura. D.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice: respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DS (silniční dprava) jsu navrženy plchy DS pr rychlstní silnici R55 (Z14) a přelžku silnice II/150 (Z15) Místní kmunikace: respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství PV; jedná se místní bslužné kmunikace a kmunikace charakteru zklidněných kmunikací, vymezené pr bsluhu stabilizvanéh území a bsluhu rzvjvých plch Územní plán 15

16 jsu navrženy plchy PV jak veřejná prstranství pr bsluhu zastavitelných plch D.1.2. NEMOTOROVÁ DOPRAVA respektvat stabilizvané a navržené plchy pr pěší a cyklisty, které jsu v územním plánu vyjádřeny různu funkční plchu; PV (veřejná prstranství), DU (silniční dprava účelvé kmunikace), neb jsu sučástí plch DS, jak cykltrasy respektvat značené turistické trasy a cykltrasy jsu navrženy cykltrasy: Krčmaň Kkry Krčmaň Bleluc - Kkry D.1.3. HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA Veřejně přístupné účelvé kmunikace: respektvat plchy dpravní infrastruktury DU (silniční dprava účelvé kmunikace), navržené pr bsluhu zastavitelných plch, pr zlepšení prstupnsti krajiny, přístupu na pzemky a pr průchd cykltras krajinu respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DU vymezené pr veřejně přístupné účelvé kmunikace veřejně přístupné účelvé kmunikace řešit dle platných předpisů jsu navrženy plchy (Z27, Z28, Z29, Z30) pr navrženu cyklstezku Krčmaň je navržena plcha Z31 pr bvdvu účelvu kmunikace na výchdním kraji bce D.1.4. VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy zajištěnu autbusvými linkami D.1.5. LETECKÁ DOPRAVA Řešené území není dtčen zájmy letecké dpravy. D.1.6. VODNÍ DOPRAVA Pr průplav D-O-L je v řešeném území navržena územní rezerva R3. D.1.7. STATICKÁ DOPRAVA respektvat navržené plchy dpravní infrastruktury DS (garáže): navržena je plcha Z13 pr řadvé garáže plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury, plch veřejných prstranství dle příslušných nrem, příp. v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy pr parkvání a dstavení vzidel připuštějí (suvisející dpravní infrastruktura) v řešeném území budu chybějící parkvací stání a řadvé garáže navrhvány pdle ptřeby na stupeň autmbilizace 1 : 2,5 Územní plán 16

17 D.1.8. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Nejsu v řešeném území vymezeny. D. 2. Technická infrastruktura, nakládání s dpady Plchy a kridry technické infrastruktury a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech I.2 Hlavní výkres, I.5 Technická infrastruktura vdní hspdářství a I.6. Technická infrastruktura energetika, spje. Hlavní kncepční zásady pr umisťvání technické infrastruktury v území: respektvat navržené kridry pr technicku infrastrukturu, zásady a pdmínky využívání kridrů inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny převážně v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací dešťvé vdy řešit dle platné legislativy Zásady pr využití území kridrů: kridry jsu vymezeny jak chrana území pr realizaci záměrů výstavby technické infrastruktury. Tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP, plynucích z příslušných právních předpisů a ppřípadě také následný přístup k nim. půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, silnic, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu využití v těcht plchách není dvlen takvé využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat žádné stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn V rámci ÚP jsu vymezeny tyt kridry pr technicku infrastrukturu: zn. účel kridru katastrální území TK 1 přelžka VTL plynvdu TK 2 nadzemní vedení vn Územní plán 17

18 D.2.1. Vdní hspdářství D Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu je v řešeném území stabilizvána. Stávající systém zásbvání pitnu vdu bude zachván. bude i nadále zásbván pitnu vdu ze skupinvéh vdvdu Čekyně - Brdek. Kncepce rzvje: navržené vdvdní řady v zastavěném území, zastavitelných plchách a plchách přestaveb budu řešeny v rámci těcht plch a dále plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury, vdvdní řady budu mít dstatečnu kapacitu pr převd pžární vdy v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu budu stávající vdvdní řady v maximální mžné míře zakruhvány D Odkanalizvání a čištění dpadních vd Odkanalizvání včetně zneškdňvání dpadních vd je stabilizván. Je vybudván jedntný systém dkanalizvání, splaškvé vdy jsu dvedeny na čistírnu dpadních vd, dešťvé d místních recipientů. Kncepce rzvje: navržené kanalizační sběrače v zastavěném území, zastavitelných plchách a plchách přestaveb budu řešeny v rámci těcht plch a dále plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury zastavitelné plchy řešit ddílným systémem v návaznsti na stávající kanalizační sběrače a vdní tky splaškvé vdy budu napjeny d stávající jedntné kanalizace u zastavitelných plch bude hspdařen s dešťvými vdami dle platné legislativy přednstně bude řešen zadržvání a regulvané dvádění d vdníh tku případně kanalizace při řešení veřejných prstranství řešit hspdaření s dešťvu vdu nejlépe pmcí vsakvacích příkpů pr zastavitelné plchy nepvlvat realizaci žump D.2.2. ENERGETIKA D Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání el. energií je v řešeném území stabilizvána. Obec bude i nadále zásbvána elektricku energií ze stávající rzvdny Přerv - Dluhnice. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic, v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější, pkud je t technicky mžné, příp. dplnit v plchách, které technicku infrastrukturu připuštějí pr zastavitelnu plchu Z17 je navržen nadzemní vedení vn včetně slupvé trafstanice vymezen kridr TK2 síť nízkéh napětí bude rzšířena a zahuštěna nvými vývdy v rámci plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury plchy pr větrné elektrárny nejsu navrhvány D Zásbvání plynem Kncepce zásbvání plynem je v řešeném území stabilizvána. Obec bude i nadále zásbvána ze Územní plán 18

19 stávající VTL regulační stanice umístěné v jižní části řešenéh území. Vlastní bec je pak zásbvána STL rzvdy. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávající regulační stanice plynvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury je navržena přelžka VTL plynvdu v severní části řešenéh území vymezen kridr TK1 D Zásbvání teplem Kncepce zásbvání teplem je v řešeném území stabilizvána. Pr vytápění bude i nadále využíván, v převážné míře zemní plyn. Kncepce rzvje: lkálně lze využívat alternativních zdrjů (tepelná čerpadla, bimasa, slární energie...) D Veřejné kmunikační sítě Pšta a telekmunikace Kncepce rzvje: území je stabilizván, nejsu nárky na nvé plchy v rámci plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury realizvat kabelvu síť v návaznsti na stávající síť Radikmunikace Kncepce rzvje: telekmunikace a radikmunikace jsu stabilizvané D.2.3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Kmunální dpad Kmunální dpad bude tříděn, nevyužitelné slžky kmunálníh dpadu budu sváženy právněnu sbu na řízené skládky, příp. dstraňvány jiným způsbem v suladu s příslušnými záknnými ustanveními. Odpady statní a nebezpečné dpady Tent druh dpadu bude i nadále likvidván mim řešené území. Pdmínky pr nakládání s dpady: respektvat stávající systém nakládání s dpady. V bci jsu umístěny kntejnery na separvané slžky kmunálníh dpadu (skl bílé a barevné, plasty). plcha pr sběrný dvůr není navržena mžnst situvání sběrných dvrů se připuští v plchách výrby a skladvání plchy pr tříděný dpad, včetně dpadu inertníh (stanviště kntejnerů, shrmažďvací místa) se připuštějí v plchách jak suvisející technická infrastruktura nakládání s bilgicky rzlžitelným kmunálním dpadem frmu biplynvé stanice není navržen Územní plán 19

20 D.3. Občanské vybavení Plchy a návrh kncepce rzvje bčanskéh vybavení jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres a č. II.1 Krdinační výkres. Kncepce rzvje bčanskéh vybavení suvisí s předpkládaným rzvjem bce a je pr danu velikst a charakter bce ptimální. Návrhem smíšených plch je psílená blast bchdu a služeb, cestvníh ruchu, zdravtní a sciální péče. Se sustředěním zařízení bčanskéh vybavení se pčítá v centru bce, v prstru návsi. Pdmínky pr rzvj bčanskéh vybavení: bčanské vybavení veřejná infrastruktura OV stabilizvané plchy bčanskéh vybavení jsu v řešeném území respektvány nvé samstatné plchy nejsu navrženy případné rzšíření neb umístění nvých zařízení je umžněn v rámci stávajících neb navržených plch smíšených bytných venkvských bčanské vybavení kmerční zařízení nejsu vymezeny nvé plchy nejsu navrženy vybavení charakteru ubytvání, bchdu a služeb je mžn rzvíjet také jak dplňkvu funkci v rámci plch smíšených bytných venkvských bčanské vybavení hřbitvy OH je respektvána stabilizvaná plcha hřbitva rzšíření hřbitva je navržen bčanské vybavení tělvýchva a sprt OS jsu respektvány stabilizvané plchy sprtvišť rzšíření sprtviště je navržen D.4. Veřejná prstranství Plchy a návrh kncepce veřejných prstranství jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres. Kncepce rzvje veřejných prstranství suvisí s celkvým rzvjem bce a t především s dpravní bsluhu navržených lkalit. Vzhledem k veliksti a charakteru bce jsu vymezena veřejná prstranství, která zahrnují místní kmunikace, bslužné kmunikace, plchy pr parkvání (krmě samstatně vymezených plch pr dpravu) a dprvdnu zeleň. Pdmínky pr rzvj veřejných prstranství: stávající plchy veřejných prstranství (náves, uliční prstry, chdníky a cesty pr pěší a cyklisty, tvřící základní síť veřejných prstranství) je třeba maximálně respektvat, nelze připustit nevhdné úpravy veřejných prstrů respektvat plchy veřejných prstranství, navržených pr bsluhu nvých zastavitelných plch dpravní a technicku infrastrukturu a plchy navržené pr cyklstezky ve stávajících a navržených plchách veřejných prstranství dplnit vzrstlu zeleň, na základě znalstí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě prefervat, z hlediska zachvání hdnt, dmácí dřeviny Územní plán 20

21 E. Kncepce uspřádání krajiny, vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití, územní systém eklgické stability, prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi, rekreace, dbývání lžisek nerstných survin. E.1 Kncepce uspřádání krajiny, chrana krajinnéh rázu ÚP respektuje přírdní hdnty území pr udržení a psílení eklgické stability území je vymezen územní systém eklgické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území plch zásad využívání krajiny. Obecně platí v celém řešeném území tyt zásady: chránit význačné stávající slitérní strmy a strmřadí v zástavbě i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhdnějším místě) psilvat pdíl strmvé zeleně, zejména v uličních prstrech psilvat pdíl rzptýlené zeleně a trvalých travních prstů v krajině, realizvat zalučnění v plchách rné půdy pdél tků a v plchách pr navržený ÚSES zlepšit esteticku hdntu krajiny výsadbami alejí pdél kmunikací a cest, revitalizací tků s dplněním břehvých prstů a bnvením neb výstavbu nvých vdních plch Ochrana krajinnéh rázu: stavby pr bydlení situvat tak, aby zeleň zahrad tvřila mezičlánek při přechdu zástavby d krajiny zachvat a rzvíjet zastupení a pdíl dřevin pdél cest, mezí apd. realizvat územní systém eklgické stability při realizaci záměrů je nutn zachvat stávající účelvé kmunikace zajišťující přístup k pzemkům a průchdnst krajiny v plchách v krajině je přípustná neb pdmíněně připustná realizace vdních plch a zalesňvání. E.1.1. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Plchy jsu vymezeny v grafické části dkumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres. Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: Plchy vdní a vdhspdářské Plchy vdní Nejsu navrhvány úpravy vdních tků, předpkládá se puze běžná údržba. Vdní nádrže, rybníky se nenavrhují, jejich přípustnst je daná v rámci nezastavitelných plch v krajině, na základě Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a pdmínek prstrvéh uspřádání zástavby. Vdhspdářské plchy Nejsu navrhvány. Územní plán 21

22 Plchy přírdní V územním plánu není navržen rzšíření plch přírdních pr dplnění prvků místníh ÚSES. Sučasný stav je dstačující. Plchy zemědělské Plchy zemědělské jsu v území zastupeny hjně v celém řešeném území. Územní plán navrhuje rzvj zastavitelných plch na úkr plch prdukčních v návaznsti na zastavěné území. Plchy lesní Plchy lesní jsu v území stabilizvané. Zalesnění je přípustné na základě Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití. Plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní Plchy zeleně v krajině jsu stabilizvané, a t hlavně v návaznsti na vdní tky, plchy lesní a linivá zeleň v rámci blků zemědělské půdy. Územní plán navrhuje rzvj těcht plch v rámci ÚSES. S vytvřením nvé plchy krajinné zeleně se pčítá na části plchy těžby, v severní části katastru, v rámci následné rekultivace p uknčení těžby v tmt prstru, klem navržené vdní nádrže, dle zpracvanéh a schválenéh Plánu rekultivace. Plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské Jedná se plchy charakteru trvalých travních prstů. Stavvé plchy se v rámci řešenéh území nevyskytují. Územní plán vymezuje v řešeném území tyt plchy návrhem za účelem zlepšení retenční a prtierzní funkce krajiny. Územní plán 22

23 Plchy změn v krajině nezastavitelné plchy zn. plchy způsb využití plchy K1 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K2 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K3 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K4 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K5 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K6 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K7 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K8 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K9 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K10 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K11 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K12 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K13 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K14 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K15 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K16 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K17 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K18 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K19 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K20 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K21 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K22 NT plchy těžby nerstů nezastavitelné NT plchy těžby nerstů nezastavitelné K23 Dplňující pdmínky pr využití území: p uknčení těžby pstupvat dle schválenéh Plánu rekultivace realizace vdní plchy s dprvdnu zelení rzlze cca 10 ha. K24 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K25 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K26 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K27 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K28 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní E.2. Územní systém eklgické stability Územní systém eklgické stability je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres. Nadreginální územní systém eklgické stability Nadreginální bikridr NK K136 Vlžená lkální bicentra D nadreginálníh bikridru je vlžen v rámci řešenéh území 1 lkální bicentrum: Územní plán 23

24 LC 1 Reginální územní systém eklgické stability Reginální bicentrum RC 252 Les Králvství Lkální územní systém eklgické stability - bicentra LC 2, LC 3, LC 4 -bikridry LK 2, LK 3, LK 4, LK 5, LK 6, LK 7 Vymezené interakční prvky Byly vymezeny stávající prvky i prvky k zalžení, které dplňují kstru eklgické stability. V ÚP jsu vymezeny následující interakční prvky: IP 1 IP 21 E.2.1. KONCEPCE ROZVOJE Z hlediska územníh systému eklgické stability byly ddrženy zásady návaznsti na klní území pužitím územně technických a brvých pdkladů. Nápjné bdy jedntlivých skladebných částí jsu jednznačné. Území je stabilizván. Územní systém je vymezen na místní úrvni brvu dkumentací. V rámci řešenéh území je vymezen nadreginální bikridr NK K 136. D systému nadreginálníh ÚSES je vlžen 1 lkální bicentrum. Na severní hranici zasahuje d řešenéh území malý cíp reginálníh bicentra RC 252 Les Králvství. Při vymezvání lkálníh ÚSES byl respektván generel ÚSES a zpracvaná KPÚ a plchy byly upřesněny z hlediska vlastnických vztahů. Plchy bicenter jsu vymezeny samstatnu funkční plchu NP (nezastavitelné plchy přírdní). Bikridry jsu vymezeny na plchách smíšených nezastavěnéh území - přírdních jak překryvná funkce. V řešeném území byly vymezeny linivé i plšné interakční prvky, které zprstředkvávají pzitivní půsbení eklgicky stabilnějších krajinných prvků na klní relativně labilnější krajinu. Na rzdíl d bicenter a bikridrů, nemusí nutně splňvat pdmínku prpjení s statními elementy. Většina navržených prvků je vymezena pdél účelvých kmunikací neb v rámci zemědělských blků s funkcí prtierzní. E.2.2. PLOCHY BIOCENTER pdmínky využití jsu ttžné s pdmínkami využití u plch přírdních NP. E.2.3. PLOCHY BIOKORIDORŮ : bikridry ÚSES využití: využití, které zajišťuje vyské zastupení druhů rganismů dpvídajících trvalým stanvištním pdmínkám při běžném extenzivním zemědělském neb lesnickém hspdaření Územní plán 24

25 (trvalé travní prsty, extenzivní sady, lesy apd.), případně rekreační plchy přírdníh charakteru Pdmíněně přípustné využití: nezbytně nutné linivé stavby křížící bikridr, vdhspdářská zařízení. Umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bikridru. Umístění pkud mžn jen klm na bikridry a v c nejmenším rzsahu plcení bez pdezdívky služící puze pr účely chrany přírdy využití: změny funkčníh využití, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability danéh území zařazenéh d ÚSES (změny druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu), které jsu v rzpru s funkcí bikridru jakékli změny funkčníh využití, které by znemžnily neb hrzily územní chranu a zalžení chybějících částí bikridrů rušivé činnsti, jak je umisťvání stavby pr zemědělství, lesnictví, těžbu nerstů a pr účely rekreace mim přípustných a pdmíněně přípustných, dále dvdňvání pzemků E.3. Prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi Návrh řešení prstupnsti krajiny, prtierzních patření a chrany před pvdněmi je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres. E.3.1. PROSTUPNOST KRAJINY Prstupnst krajiny je řešena vymezením plch dpravní infrastruktury účelvých kmunikací, které tvří základní kstru zajišťující prstupnst krajiny a přístup na pzemky ZPF a PUPFL. V plchách s rzdílným způsbem využití v krajině je přípustná suvisející dpravní a technická infrastruktura. Pdmínky řešení prstupnsti krajiny: stávající síť účelvých kmunikací, zajišťující přístup k pzemkům a prstupnst krajiny, zůstane zachvána, zejména v suvislsti s výhledvu trasu silnice R55, kdy byly upraveny trasy účelvých kmunikací tak, aby byla zachvána prstupnst území, dle zpracvané DÚR pr přelžku silnice I/55 (R55). E.3.2. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Plchy s ptenciálním rizikem vdní erze a ptenciálním hržením území pvdněmi nejsu vymezeny. prtierzní patření, revitalizace vdních tků a meliračních příkpů nejsu navržena, jejich přípustnst je daná v rámci nezastavitelných plch v krajině, na základě Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a pdmínek prstrvéh uspřádání zástavby. pdrbnější dkumentací E.3.3. OCHRANA PŘED POVODNĚMI V řešeném území je stanven vdprávním úřadem záplavvé území. Kncepce rzvje: navrhvaná jsu tat patření: hlavní bariéru prti záplavám je v řešeném území těles železnice, které je realizván tak, aby chránil bec před cca 100 letu vdu. Pněvadž těles železnice je částečně prpustné a hranice záplavvéh území sahá až k zástavbě bce, je pdél železnice Územní plán 25

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ OZNÁMENÍ pdle zákna č. 100/2001 Sb., ve znění zákna č. 93/2004 Sb. a zákna č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákn č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí (dle 6), přílhy č. 4 záměru PROJEKTU VÝSTAVBY

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

S t ř e d o č e s k ý k r a j

S t ř e d o č e s k ý k r a j S t ř e d č e s k ý k r a j Jak vyšší územně samsprávný celek byl vytvřen v rce 2000. Nemá své sídl umístěn na vlastním území, ale na území jinéh kraje, Hlavníh města Prahy. Rzlhu patří mezi čtyři kraje,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ČAPPO a SAPPO seminář - Praha, 6.11.2013 Téma: Bezpečnst na čerpacích stanicích --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších

Ceník poskytovaných služeb. Pobytová odlehčovací služba. Dle zákona č.108/1996 Sb., 44 a z vyhlášky č.505/2006 Sb. 10, ve znění pozdějších ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Arnltice 100, 407 14 Arnltice u Děčína prvzvna: Škrupva 302/17, 405 02 Děčín II Tel.: 474 524 025 Mb.: 733 553 043 E-mail: valerie@valerie-hmecare.cz www.valerie-hmecare.cz Ceník pskytvaných

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Důlního závodu 1. v dobývacích prostorech lokality Darkov v období 2011-2020

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Důlního závodu 1. v dobývacích prostorech lokality Darkov v období 2011-2020 R.P.GEO s.r.. www.rpge.ic.cz Ludvíkva 210, 735 41 Petřvald Tel: 603 261 683, 605 280 832 E-mail: rpge@seznam.cz Inženýrská gelgie Hydrgelgie Eklgie Bitechnlgie E.I.A Psudek čísl : 46/15 Pkračvání hrnické

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Improvements to Public Spaces

Improvements to Public Spaces Imprvements t Public Spaces 13. 8. 2010 11.5.5 ZPRÁVA Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 80 Imprvements t Public Spaces Obsah 1 Úvd... 5 2 Obecné návrhy pr zlepšení

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více