A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o."

Transkript

1 M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 tel.: fax: Akce: ÚZEMNÍ PLÁN MAJETÍN Evidenční čísl: Přizvatel: Magistrát města Olmuce, dbr kncepce a rzvje Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Prjektanti: urbanismus, architektura: Ing. arch. Alena Palacká dpravní řešení: Ing. Jiří Hrnčíř vdní hspdářství: Ing. Pavel Veselý energetika, spje: Ing. Pavel Veselý eklgie, živtní prstředí: Mgr. Martin Nvtný Mgr. Tereza Glešvá chrana ZPF, PUPFL: Mgr. Tereza Glešvá Datum: Územní plán NÁVRH Ing. arch. Milš Schneider 04/2015 2

3 OBSAH DOKUMENTACE ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚP B. GRAFICKÁ ČÁST ÚP: I. 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ 1 : I. 2 HLAVNÍ VÝKRES 1 : I. 3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ 1 : I. 4 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 1 : I. 5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 : I. 6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ENERGETIKA, SPOJE 1 : Územní plán 3

4 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Vymezení zastavěnéh území...5 B. Základní kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt...5 B. 1. Kncepce rzvje území bce...5 B. 2. Kncepce chrany a rzvje hdnt území...6 B.2.1 Ochrana a rzvj kulturních a civilizačních hdnt území... 6 B.2.2 Ochrana a rzvj přírdních hdnt území a krajinnéh rázu...7 B.2.3 Ochrana zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí...8 C. Urbanistická kncepce, vymezení zastavitelných plch, plch přestavby a systému sídelní zeleně...9 C. 1. Urbanistická kncepce...9 C. 2. Zastavitelné plchy...10 C. 3. Plchy přestavby...14 C. 4. Plchy sídelní zeleně...15 D. Kncepce veřejné infrastruktury a pdmínek pr její umisťvání...15 D. 1. Dpravní infrastruktura...15 D. 2. Technická infrastruktura, nakládání s dpady...17 D. 3. Občanské vybavení...20 D. 4. Veřejná prstranství...20 E. Kncepce uspřádání krajiny, vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití, územní systém eklgické stability, prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi, rekreace, dbývání lžisek nerstných survin E. 1. Kncepce uspřádání krajiny...21 E. 2. Územní systém eklgické stability...23 E. 3. Prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi...25 E. 4. Rekreace...26 E. 5. Dbývání lžisek nerstných survin...26 F. Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití, s určením převažujícíh využití (hlavní využití), přípustnéh využití, pdmíněně přípustnéh využití, nepřípustnéh využití a stanvení pdmínek prstrvéh uspřádání, včetně základních pdmínek chrany krajinnéh rázu...27 F. 1. Přehled typů plch s rzdílným způsbem využití...27 F. 2. Pdmínky využití území...28 F. 3. Stanvení pdmínek prstrvéh uspřádání, včetně základních pdmínek chrany krajinnéh rázu...37 G. Vymezení veřejně prspěšných staveb, veřejně prspěšných patření, staveb a patření k zajišťvání brany a bezpečnsti státu a plch pr asanaci, pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit...40 H. Vymezení veřejně prspěšných staveb a veřejných prstranství, pr které lze uplatnit předkupní práv...41 I. Stanvení kmpenzačních patření pdle 50 dst. 6 stavebníh zákna...42 J. Vymezení plch a kridrů územních rezerv a stanvení mžnéh buducíh využití, včetně pdmínek pr jeh prvěření K. Vymezení plch, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn dhdu parcelaci...42 L. Vymezení plch a kridrů, ve kterých je rzhdvání změnách v území pdmíněn zpracváním územní studie...43 M. Vymezení architektnicky neb urbanisticky významných staveb, pr které může vypracvávat architektnicku část prjektvé dkumentace jen autrizvaný architekt...43 N. Údaje pčtu listů územníh plánu a pčtu výkresů k němu připjené grafické části..44 Územní plán 4

5 A. Vymezení zastavěnéh území Zastavěné území bce je vymezen k Na území bce je vymezen zastavěné území, které tvří v zásadě hranice intravilánu (zastavěné území k ), zachycená v mapách KN a rzšířená aktuální zastavěné neb jinak využité pzemky. Zastavěné území je vymezen ve výkresech: I.1 Výkres základníh členění území I.2 Hlavní výkres B. 1 : : Základní kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt Kncepce rzvje území bce stanvuje pdmínky pr rzvj jedntlivých funkčních slžek tak, aby byl zabezpečen sulad všech přírdních, civilizačních a kulturních hdnt v území, a t s hledem na udržitelný rzvj území. Udržitelný rzvj bce je navržen jak pstupné, eknmicky a splečensky zdůvdněné využívání ptenciálu území, vycházející z jeh přírdních, kulturních a civilizačních hdnt, které jsu výsledkem histrickéh vývje. Cílem územníh plánu je stanvení pdmínek pr jejich chranu, kultivaci a bhacvání při úměrném, vzájemně krdinvaném rzvji všech funkcí bce, zejména udržení kvality živtníh prstředí. B. 1. Kncepce rzvje území bce HLAVNÍ CÍLE: zachvat sídelní strukturu bce a citlivě dplnit frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území, s důrazem na vyvážený vztah hspdářskéh rzvje, sciální sudržnsti a kvalitních živtních pdmínek vylučit nekncepční frmy využívání zastavěnéh a zastavitelnéh území návrhem pdmínek pr využívání území vytvřením pdmínek pr rzvj kvalitníh bydlení, bčanskéh vybavení a pracvních příležitstí, pdpřit hlavní funkci bce bydlení a přispět ke stabilizaci pčtu byvatel a zlepšení věkvé struktury byvatelstva stabilizací a rzvjem plch pr sprt a rekreaci vytvřit atraktivní pdmínky pr byvatele bce a návštěvníky zajistit dbru bslužnst území; vytvářet územně technické pdmínky pr bsluhu území dpravní a technicku infrastrukturu navrhnut pdmínky pr chranu a rzvj hdnt území, vytvářet územně technické pdmínky pr chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí, pdprvat zásady zdravéh sídla návrhem patření prti půdní a větrné erzi a místním záplavám vytvářet pdmínky pr eklgicku stabilitu území vymezit plchy pr chybějící skladebné části územníh systému eklgické stability Územní plán 5

6 B. 2. Kncepce chrany a rzvje hdnt území B.2.1. OCHRANA A ROZVOJ KULTURNÍCH A CIVILIZAČNÍCH HODNOT ÚZEMÍ Kncepce chrany a rzvje hdnt území vymezuje pdmínky pr chranu kulturních, přírdních a civilizačních hdnt a chranu krajinnéh rázu. Územní rzsah je vymezen v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres. Územní plán definuje pdmínky pr chranu kulturních a civilizačních hdnt území: ÚZEMÍ ZÁSADNÍHO VÝZNAMU PRO CHARAKTER OBCE ÚP zachvává a chrání charakter zástavby včetně zachvání stávající půdrysné stpy v centrální části urbanisticky expnvaný prstr histrickéh jádra bce zástavba klem návsi, s půvdní parcelací a zachvanu půdrysnu strukturu uspřádání zástavby, tj. nejstarší část bce a jeh nejbližšíh klí, vyžadující maximální chranu kulturních, civilizačních a přírdních hdnt území. pdmínky chrany hdnt: veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh charakteru prstředí, nesmí zde být umístěna zástavba, která by znehdntila svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území v případě zástavby prluk p zaniklých bjektech respektvat půvdní půdrys a zejména uliční čáru. U starší histrické zástavby při reknstrukcích pužít architektnické prvky, které dpvídají typu zástavby, bude respektván charakter a měřítk dchvané zástavby a její prstrvé uspřádání bude pdprvat využití tradičních materiálů úprava prstru návsi bude prváděna v suladu s tradiční zástavbu a místně bvyklu vegetací DOMINANTY URBANISTICKÉ STRUKTURY ÚP zachvává architektnické dminanty bce a hdnty veřejných prstranství, tím že není navržena žádná změna, která by je negativně vlivnila. Architektnické dminanty, které umcňují a kmpnují prstr, uplatňují se při dálkvých phledech, neb puze v phledech uvnitř sídla. V ě se jedná hlavní dminantu kstel sv. Cyrila a Metděje v prstru návsi. pdmínky chrany hdnt: respektvat, nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru bce a narušit jejich funkci dminanty bce OBJEKTY CHARAKTERIZUJÍCÍ MÍSTNÍ PROSTŘEDÍ A TRADICI Jedná se stavby, které jsu dkladem stavitelskéh umění kraje a v brazu sídla mají svu esteticku hdntu. V ě jsu t selské usedlsti a venkvské chalupy klem návsi, které si zachvaly maximum půvdních znaků a hdnt. pdmínky chrany hdnt: bjekty zachvat, při reknstrukcích respektvat hmty a prprce bjektů, výškvu hladinu zástavby, půdrysnu stpu, tvar a skln střech, tvar štítů, prprce kenních a dveřních tvrů, vrat apd. při prváděných dsadbách zeleně upřednstňvat listnaté dřeviny, které svým charakterem d bce patří Územní plán 6

7 VÝZNAMNÁ DROBNÁ ARCHITEKTURA Jedná se drbné, převážně sakrální stavby (pmníky, kříže, schy, bží muka, kapličky), které nejsu kulturními památkami, chráněnými státem, ale jsu významné a jsu dkladem kulturní vyspělsti bce. Jedná se památky místníh významu. pdmínky chrany hdnt: respektvat drbné sakrální stavby pdprvat aktivity přispívající k jejich zdůraznění (například výsadba sliterní zeleně) v klí těcht staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mhly nepříznivě vlivnit jejich vzhled, prstředí a estetické půsbení v prstru sídla neb krajiny. Úpravami danéh území nesmí být narušeny neb zničeny tyt drbné sakrální stavby ani přístupvé kmunikace k těmt stavbám. jejich přemístění je přípustné v případě, že nvým umístěním nedjde k narušení hdnty stavby, a jejíh půsbení v sídle neb krajině B.2.2 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU Územní plán definuje pdmínky pr chranu přírdních hdnt a krajinnéh rázu: PŘÍRODNÍ HODNOTY A KRAJINNÝ RÁZ Jedná se suhrn přírdních prvků, které vytváří charakteristické prstředí, ve kterém se bec nachází. pdmínky chrany hdnt: rzvíjet harmnii prstředí s sídlením chranu základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesy a krajinnu zelení, jeh dplněním (břehvé prsty pdél vdních plcha tků ) včetně prlínání krajinné a sídelní zeleně a krdinaci s územním systémem eklgické stability pdmínky chrany hdnt: respektvat stávající civilizační hdnty, pdprvat výstavbu navržené dpravní a technické infrastruktury realizvat navržená prtierzní a prtipvdňvá patření Dále kncepce ÚP vymezuje eklgicky významné segmenty krajiny (EVSK) jedná se hdntné části krajiny, které nejsu legislativně chráněny. pdmínky chrany hdnt: v těcht plchách zachvat stávající využívání, nepřipustit činnsti, které by vedly ke snížení přírdních a krajinných hdnt území, zejména k hržení rzmanitsti přírdních prvků v území a ke snížení eklgické stability území v těcht plchách mim zastavěné území neumisťvat stavby pr zemědělství a rekreaci v těcht plchách mim zastavěné území neumisťvat plcení Územní plán 7

8 B.2.3. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V rámci územníh plánu jsu navrženy zásady a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí. Území je vymezen v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres a ve výkresu č. II.1 Krdinační výkres. hranice negativních vlivů hluku z dpravy rzhdující je izfna pr 45 db v nci, pdél hlavníh průtahu silnice III/0552 bcí. Při navrhvání a umisťvání staveb d území musí být respektvány hranice negativních vlivů hluku ze silniční dpravy (hlukvé pásm). Druhým významným zdrjem hluku je přelžka silnice I/55 (R55) ve výchdní části katastru bce. V dalších stupních prjektvé dkumentace je nutné navrhnut patření k eliminaci negativníh vlivu hluku na klní zástavbu tak, aby byly respektvány stávající i nvě navrhvané, resp. v ÚPD vymezené chráněné prstry definvané platnými právními předpisy na úseku chrany veřejnéh zdraví resp. chrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.. v plchách negativních vlivů, vymezených hranicí hlukvéh pásma, nesmí být situvány stavby pr bydlení, dále stavby pr bčanské vybavení typu staveb pr účely šklní a předšklní výchvy a pr zdravtní a sciální účely a funkčně bdbné stavby a plchy vyžadující chranu před hlukem (chráněný venkvní prstr) hranice negativníh vlivu znečištění vzduší chranné pásm zemědělskéh střediska a drůbežárny není stanven, nejbližší bytná zástavba je chráněna navrženu plchu pr zahrádkářské využití; plchy zahrad zde plní i chrannu a izlační funkci hranice pásem chrany prstředí pásm chrany prstředí klem veřejnéh phřebiště je navržen ve vzdálensti m d hranice pzemku, v tmt pásmu nelze umisťvat zástavbu, činnsti, děje a zařízení, které narušují pietu místa (např. hlukem, prachem, neb jinými vlivy), s výjimku bytné zástavby, za předpkladu realizace zahrad, které plní funkci chranné zeleně. chranná pásma statní zájmvé území Ministerstva brany pr nadzemní výstavbu přesahující 100m nad terénem v tmt vymezeném území lze vydat územní rzhdnutí a pvlit nadzemní výstavbu přesahující 100m n.t. jen na základě závaznéh stanviska Ministerstva brany zájmvé území Ministerstva brany pr nadzemní výstavbu přesahující 150m nad terénem v tmt vymezeném území lze vydat územní rzhdnutí a pvlit nadzemní výstavbu přesahující 150m n.t. jen na základě závaznéh stanviska Ministerstva brany Na celém správním území je zájem Ministerstva brany psuzván i z hlediska pvlvání níže uvedených druhů staveb: výstavba, reknstrukce a prava dálniční sítě, rychlstních kmunikací, silnic I., II. a III. třídy výstavba a reknstrukce železničních tratí a jejich bjektů výstavba a reknstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení výstavba vedení VN a VVN výstavba větrných elektráren výstavba radielektrnických zařízení (radivé, radilkační, radinavigační, telemetrická) včetně anténních systémů a pěrných knstrukcí (např. základnvé stanice, ) výstavba bjektů a zařízení vyských 30m a více nad terénem výstavba vdních nádrží (přehrady, rybníky) výstavba bjektů tvřících dminanty v území (např. rzhledny) Územní plán 8

9 C. Urbanistická kncepce, vymezení zastavitelných plch, plch přestavby a systému sídelní zeleně C. 1. Urbanistická kncepce 1) Zachvávat kntinuitu vývje bce. 2) Respektvat histricky zalženu kmpaktní sídelní strukturu, krajinnu knfiguraci a intenzivně zemědělsky využívané území v blasti Hané. Obec rzvíjet jak suvisle urbanizvaný celek. 3) Rzvíjet urbanisticku strukturu sídla s prpjením na klní krajinu při respektvání kulturních a přírdních hdnt území. 4) Ve vlné krajině nevytvářet nvá sídla neb samty, nepvlvat nvé stavby, ani zásadní rzšíření stávajících výrbních areálů, které by mhly zásadním způsbem narušit krajinný ráz. 5) Obec rzvíjet především plchami s hlavní funkcí bydlení. Prefervat dstavbu prluk, regeneraci a mdernizaci stávajícíh stavebníh fndu a nvu zástavbu na plchách, navazujících na zastavěné území. Využít stávající bytvý i nebytvý fnd k trvalému i rekreačnímu bydlení. 6) Respektvat vymezení značné části plch se smíšeným využitím (plchy smíšené bytné), které umžňují širší spektrum činnstí a aktivit, přinášející živení a zpestření struktury sídla. 7) Umžnit v rámci plch se smíšeným využitím, intenzivnější využití plch pr veřejné bčanské vybavení, kmerční bčanské vybavení, sprt a rekreaci, které přispějí k psílení významu bce a zlepšení jejích prstrvých kvalit 8) Stabilizvat plchy pr sprt, veřejnu zeleň a veřejná prstranství, umžnit realizaci plch pr dpčinek, relaxaci a budvání dětských hřišť v rámci plch s rzdílným způsbem využití a zlepšvat pdmínky pr návštěvníky návrhem cykltras a cyklstezek, které jsu výchzími bdy pr vstup d krajiny a umžní intenzivnější využití krajinných hdnt území 9) Respektvat vymezení plch, umžňujících rzvj pracvních příležitstí v primárním sektru (stabilizvaný areál zemědělské výrby), v sekundárním sektru (drbné služby v rámci plch smíšenéh venkvskéh bydlení) a v terciálním sektru (psílení služeb a turistické infrastruktury v rámci plch bčanskéh vybavení a plch smíšenéh využití). 10) Navrženými kncepčními zásadami pr bsluhu sídla dpravní a technicku infrastrukturu, vytvářet pdmínky pr zlepšení prstupnsti krajiny a vedení cyklistických tras. 11) Navrženým uspřádáním plch s rzdílným způsbem využití mezit rizik negativních vlivů na prstředí (exhalace, hluk), pdprvat zásady zdravéh sídla a vytvářet územně technické pdmínky pr kvalitní živtní prstředí. 12) Pr udržitelný rzvj venkvskéh prstru místních částí využít prgramy EU, zaměřené na řešení trvale udržitelnéh využívání venkvskéh prstru jak celku. V rámci těcht prgramů využít prjekty, jejichž hlavním cílem je ptimalizvat klíčvé faktry pr udržitelný rzvj venkva, s důrazem na prtipvdňvu chranu a snížení erze půdy. Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ Stabilizvané území: Vymezením plch smíšených bytných venkvských (SV) ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr rekreaci, služby, řemesla, cestvní ruch, drbnu zemědělsku činnst apd. Územní plán 9

10 Navrženy jsu rzvjvé plchy: dplnění prluk ve stávající zástavbě na krajích stávající zástavby v severní a západní části bce PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Ve stabilizvaném území jsu vymezeny plchy pr bčanské vybavení: veřejná infrastruktura (OV) nvé plchy nejsu navrhvány hřbitvy (OH) tělvýchva a sprt (OS) Navrženy jsu rzvjvé plchy: rzšíření hřbitva rzšíření sprtvníh areálu u hřbitva PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Vytváří urbanisticku kstru území; územní plán navrhuje rzšíření plch veřejných prstranství ve frmě uličníh prstru pr bsluhu navržených plch dpravní a technicku infrastrukturu (veřejná prstranství PV). V rámci těcht plch je přípustná veřejná zeleň, strmřadí významná sliterní zeleň. Pr veřejná prstranství s převažující funkcí zeleně jsu v územním plánu vymezeny plchy (veřejná prstranství veřejná zeleň ZV). PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Jsu vymezeny plchy pr sídelní zeleň: zeleň sukrmá a vyhrazená (ZS) nvé plchy jsu navrhvány na západním kraji bce, jak přirzený přechdvý prvek, mezi zástavbu a krajinu zeleň přírdní (ZP) plchy jsu vymezeny pr průchd prvků ÚSES zastavěným územím a všude tam, kde je nutné zachvat přírdní charakter území PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Navržené jsu plchy pr přelžku silnice I/55, kridr územní rezervy pr kanál DOL a plcha pr přelžku silnice II/150. Dále jsu navrženy nvé plchy pr dpravu místní a účelvu, zajišťující prstupnst území a dstupnst pzemků v krajině. D plch dpravní infrastruktury jsu zahrnuty plchy silnic, křižvatek, parkviště, garáže, cykltrasy a cyklstezky. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Stávající plchy jsu respektvány, jsu navrženy kridry pr průchd a přelžky sítí technické infrastruktury. PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Jsu vymezeny plchy pr výrbu a skladvání: zemědělská výrba (VZ) nvé plchy nejsu navrhvány drbná a řemeslná výrba (VD) nvé plchy jsu navrhvány v návaznsti na stávající, na jižním kraji bce vytváří menší průmyslvu zónu plchy pr nezávadnu drbnu výrbu, služby a jiné pdnikatelské aktivity jsu umžněny v plchách smíšenéh bydlení venkvskéh C. 2. Zastavitelné plchy ident. katastrální čísl území Z1 Územní plán způsb využití území SV plchy smíšené bytné venkvské dplňující pdmínky pr využití území bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a částečně navrženéh (PV Z21) v trase příkpu pdél stávajícíh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí zástavba bude umisťvána až p prkázání, že nebude negativně vlivněna hlukem z plchy těžby nerstných survin NT K23 ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná 10

11 ident. katastrální čísl území způsb využití území Z2 SV plchy smíšené bytné venkvské Z3 SV plchy smíšené bytné venkvské Z4 SV plchy smíšené bytné venkvské Z5 SV plchy smíšené bytné venkvské Územní plán dplňující pdmínky pr využití území část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství zpracvání územní studie je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání změnách v území bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí respektvat pásm chrany prstředí hřbitva respektvat pdmínky OP kanalizačníh sběrače respektvat pdmínky výškvéh mezení zájmvéh území MO respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy vymezit samstatnu plchu veřejnéh prstranství nad rámec plch bslužných kmunikací (lkalita bydlení nad 2,00ha) zástavba bude umisťvána tak, aby nedšl k negativnímu vlivnění veřejnéh zdraví z plchy bčanskéh vybavení tělvýchvy a sprtu a krajinnéh rázu ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy zástavba je pdmíněna prkázáním splnění limitů hluku z plchy dpravy DS Z13 ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí respektvat pdmínky OP nadzemníh elektrickéh vedení vn zástavba je pdmíněna prkázáním splnění limitů hluku z plchy dpravy DS Z13 ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max.30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí (ulice Plní) respektvat pdmínky záplavvéh území respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu respektvat zpracvanu studii zástavby Plní 11

12 ident. katastrální čísl území Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Územní plán způsb využití území SV plchy smíšené bytné venkvské SV plchy smíšené bytné venkvské RZ plchy rekreace zahrádkvé sady RZ plchy rekreace zahrádkvé sady RZ plchy rekreace zahrádkvé sady dplňující pdmínky pr využití území OS bčanské vybavení tělvýchva a sprt výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí (ulice Plní) respektvat pdmínky záplavvéh území respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu respektvat zpracvanu studii zástavby Plní výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí (ulice Plní) respektvat pdmínky záplavvéh území prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu respektvat zpracvanu studii zástavby Plní výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací bsluha území technicku infrastrukturu není řešena ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací bsluha území technicku infrastrukturu není řešena ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby vlné uspřádání dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby vlné uspřádání bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí (kmunikace u hřbitva) respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 20% charakter zástavby venkvská zástavba 12

13 ident. katastrální čísl území způsb využití území dplňující pdmínky pr využití území struktura zástavby areálvé uspřádání OH bčanské bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí (kmunikace u hřbitva) vybavení prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu veřejná respektvat kncepci a prstrvé uspřádání stávajícíh hřbitva phřebiště Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 VD drbná a řemeslná výrba Z17 VD drbná a řemeslná výrba Z18 PV veřejná prstranství Z19 PV veřejná prstranství veřejné prstranství pr bsluhu navržených lkality pr bydlení Z20 PV veřejná prstranství veřejné prstranství pr bsluhu průmyslvé zóny Mlýnisk Z21 PV veřejná prstranství veřejné prstranství pr bsluhu navržené lkality Záhumenní respektvat tevřený a zatrubněný vdní tk Z22 ZS zeleň sukrmá a vyhražená zeleň zahrádek pr vytvření přírdníh přechdu zástavby d vlné krajiny Z23 ZS zeleň sukrmá a vyhražená zeleň zahrádek pr vytvření pásu izlační zeleně mezi bytnu zástavbu a plchu hřbitva Z24 ZS zeleň sukrmá a vyhražená zeleň zahrádek pr vytvření přírdníh přechdu zástavby d vlné krajiny Územní plán DS dpravní rzšíření plchy pr řadvé garáže, mezi stávající a navrženu bytnu zástavbu infrastruktura silniční DS dpravní plcha pr přelžku silnice I/55 (R55) infrastruktura v rámci navržené plchy respektvat kridry přelžek inženýrských sítí a úpravy tras účelvých kmunikací, dle zpracvané DÚR silniční v rámci navržené plchy respektvat kridry pr prvky ÚSES v dalších stupních prjektvé dkumentace navrhnut patření k eliminaci negativníh vlivu na krajinný ráz DS dpravní plcha pr přelžku silnice II/150 infrastruktura v rámci navržené plchy respektvat kridry pr prvky ÚSES a významné přírdní lkality silniční bsluha území z navržené účelvé kmunikace a stávajících inženýrských sítí (stávajícíh výrbníh areálu) prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 50% charakter zástavby průmyslvá zástavba struktura zástavby areálvé uspřádání zpracvání územní studie je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání změnách v území bsluha území z navrženéh veřejnéh prstranství a navržených inženýrských sítí respektvat pdmínky OP hlavníh vdvdníh řadu v rámci územní studie řešit zástavbu tak, aby nebyl negativně narušen krajinný ráz prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 50% charakter zástavby průmyslvá zástavba struktura zástavby areálvé uspřádání veřejné prstranství pr bsluhu navržených lkalit u hřbitva 13

14 ident. katastrální čísl území způsb využití území dplňující pdmínky pr využití území ZO zeleň statní, izlační ZV veřejná prstranství veřejná zeleň DU účelvé kmunikace nebsazena Z25 Z26 Z27 Z28 DU účelvé kmunikace plcha pr cyklstezku směrem d Krčmaně Z29 DU účelvé kmunikace plcha pr cyklstezku směrem d Krčmaně Z30 DU účelvé kmunikace plcha pr cyklstezku směrem d Krčmaně Z31 DU účelvé kmunikace plcha pr bvdvu účelvu kmunikaci, na výchdním kraji bce Z32 RZ rekreace zahrádkvé sady Z33 RZ rekreace zahrádkvé sady plcha pr vytvření místa setkávání, dpčinku a relaxace v parkvě upraveném prstru plcha pr cyklstezku směrem d Krčmaně dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací bsluha území technicku infrastrukturu není řešena respektvat pdmínky OP nadzemních elektrických vedení vvn a vn ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby vlné uspřádání dpravní bsluha území ze stávajících kmunikací bsluha území technicku infrastrukturu není řešena respektvat pdmínky OP nadzemních elektrických vedení vn ze ZPF bude vyňata puze zastavěná část pzemku, nezastavěná část bude pnechána v ZPF prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 10% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby vlné uspřádání C. 3. Plchy přestavby ident. katastrální čísl území způsb využití území P1 SV plchy smíšené bytné venkvské P2 SV plchy smíšené bytné Územní plán dplňující pdmínky pr využití území uzavření dhdy parcelaci je nezbytnu pdmínku pr rzhdvání změnách v území bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí respektvat pdmínky území s archelgickými nálezy prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství bsluha území ze stávajícíh veřejnéh prstranství a stávajících inženýrských sítí prstrvé uspřádání a chrana krajinnéh rázu 14

15 ident. katastrální čísl území způsb využití území venkvské P3 PV veřejná prstranství P4 PV veřejná prstranství dplňující pdmínky pr využití území výškvá hladina zástavby max.1 NP + pdkrví intenzita využití pzemku zastavěná plcha max. 30% charakter zástavby venkvská zástavba struktura zástavby uspřádání pdél veřejnéh prstranství prpjení veřejnéh prstranství pr zlepšení bsluhy stávající a navržené lkality pr bydlení rzšíření veřejnéh prstranství pr zlepšení bsluhy stávající zástavby - výrbní plchy a bydlení C. 4. Plchy sídelní zeleně Plchy a návrh kncepce sídelní zeleně jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres. Plchy zeleně uvnitř zastavěnéh území a v návaznsti na něj byly v rámci ÚP zařazeny d výčtu plch s rzdílným způsbem využití jak plchy sídelní zeleně Z. Zásady pr rzvj sídelní zeleně: zeleň sukrmá a vyhrazená ZS jsu respektvány stabilizvané plchy zeleně zahrad nvé plchy jsu navrženy zeleň přírdníh charakteru ZP jsu respektvány stabilizvané plchy zeleně přírdníh charakteru nvé plchy jsu navrženy pdél vdtečí neb pr průchd ÚSES zastavěným územím významná slitérní zeleň je vyznačena v grafické části dkumentace a je vymezena pr vzrstlu zeleň návsi, kde plní funkci kmpziční a krasnu prpjenst systému sídelní zeleně je zajištěna především plchami sukrmé zeleně, zahrad a sadů, které bklpují bec a jsu nedílnu sučástí plch bydlení D. Kncepce veřejné infrastruktury, včetně pr její umisťvání pdmínek D. 1. Dpravní infrastruktura Plchy a návrh kncepce dpravy jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech I.2 Hlavní výkres a I.4 Dpravní infrastruktura. D.1.1. SILNIČNÍ DOPRAVA Silnice: respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DS (silniční dprava) jsu navrženy plchy DS pr rychlstní silnici R55 (Z14) a přelžku silnice II/150 (Z15) Místní kmunikace: respektvat stabilizvané a navržené plchy veřejných prstranství PV; jedná se místní bslužné kmunikace a kmunikace charakteru zklidněných kmunikací, vymezené pr bsluhu stabilizvanéh území a bsluhu rzvjvých plch Územní plán 15

16 jsu navrženy plchy PV jak veřejná prstranství pr bsluhu zastavitelných plch D.1.2. NEMOTOROVÁ DOPRAVA respektvat stabilizvané a navržené plchy pr pěší a cyklisty, které jsu v územním plánu vyjádřeny různu funkční plchu; PV (veřejná prstranství), DU (silniční dprava účelvé kmunikace), neb jsu sučástí plch DS, jak cykltrasy respektvat značené turistické trasy a cykltrasy jsu navrženy cykltrasy: Krčmaň Kkry Krčmaň Bleluc - Kkry D.1.3. HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA Veřejně přístupné účelvé kmunikace: respektvat plchy dpravní infrastruktury DU (silniční dprava účelvé kmunikace), navržené pr bsluhu zastavitelných plch, pr zlepšení prstupnsti krajiny, přístupu na pzemky a pr průchd cykltras krajinu respektvat stabilizvané plchy dpravní infrastruktury DU vymezené pr veřejně přístupné účelvé kmunikace veřejně přístupné účelvé kmunikace řešit dle platných předpisů jsu navrženy plchy (Z27, Z28, Z29, Z30) pr navrženu cyklstezku Krčmaň je navržena plcha Z31 pr bvdvu účelvu kmunikace na výchdním kraji bce D.1.4. VEŘEJNÁ DOPRAVA zachvat stávající kncepci veřejné dpravy zajištěnu autbusvými linkami D.1.5. LETECKÁ DOPRAVA Řešené území není dtčen zájmy letecké dpravy. D.1.6. VODNÍ DOPRAVA Pr průplav D-O-L je v řešeném území navržena územní rezerva R3. D.1.7. STATICKÁ DOPRAVA respektvat navržené plchy dpravní infrastruktury DS (garáže): navržena je plcha Z13 pr řadvé garáže plchy pr parkvání a dstavení vzidel řešit v rámci stávajících a navržených plch dpravní infrastruktury, plch veřejných prstranství dle příslušných nrem, příp. v rámci dalších plch s rzdílným způsbem využití, které plchy pr parkvání a dstavení vzidel připuštějí (suvisející dpravní infrastruktura) v řešeném území budu chybějící parkvací stání a řadvé garáže navrhvány pdle ptřeby na stupeň autmbilizace 1 : 2,5 Územní plán 16

17 D.1.8. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Nejsu v řešeném území vymezeny. D. 2. Technická infrastruktura, nakládání s dpady Plchy a kridry technické infrastruktury a návrh kncepce technické infrastruktury jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresech I.2 Hlavní výkres, I.5 Technická infrastruktura vdní hspdářství a I.6. Technická infrastruktura energetika, spje. Hlavní kncepční zásady pr umisťvání technické infrastruktury v území: respektvat navržené kridry pr technicku infrastrukturu, zásady a pdmínky využívání kridrů inženýrské sítě v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny převážně v rámci stávajících a navržených plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury; další průběh sítí v rzvjvých plchách bude řešen následnu dkumentací dešťvé vdy řešit dle platné legislativy Zásady pr využití území kridrů: kridry jsu vymezeny jak chrana území pr realizaci záměrů výstavby technické infrastruktury. Tat území je nutn chránit z důvdu zajištění prstru pr umístění těcht staveb v navazujících řízeních (včetně prstru pr OP, plynucích z příslušných právních předpisů a ppřípadě také následný přístup k nim. půsbnst kridru pr technicku infrastrukturu knčí realizací stavby. Pkud nebude změnu územníh plánu navržen jiné využití území, zůstává stávající využití území. Pdmínky pr využití území kridrů: využití činnsti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napjení na stávající zařízení plchy pr chrannu a izlační zeleň, ÚSES nutné asanační úpravy Pdmíněně přípustné využití budvání inženýrských sítí, silnic, prpjení pěších a cyklistických tras, účelvých kmunikací před realizací záměru za pdmínky klméh, příp. nejkratšíh mžnéh křížení s navrženu plchu využití v těcht plchách není dvlen takvé využití, které by znemžnil realizaci navrženéh záměru není dvlen pvlvat žádné stavby ani dčasné vyjma navrhvaných staveb tech. infrastruktury (a staveb přím suvisejících), pr které je tt území chráněn V rámci ÚP jsu vymezeny tyt kridry pr technicku infrastrukturu: zn. účel kridru katastrální území TK 1 přelžka VTL plynvdu TK 2 nadzemní vedení vn Územní plán 17

18 D.2.1. Vdní hspdářství D Zásbvání vdu Kncepce zásbvání vdu je v řešeném území stabilizvána. Stávající systém zásbvání pitnu vdu bude zachván. bude i nadále zásbván pitnu vdu ze skupinvéh vdvdu Čekyně - Brdek. Kncepce rzvje: navržené vdvdní řady v zastavěném území, zastavitelných plchách a plchách přestaveb budu řešeny v rámci těcht plch a dále plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury, vdvdní řady budu mít dstatečnu kapacitu pr převd pžární vdy v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu budu stávající vdvdní řady v maximální mžné míře zakruhvány D Odkanalizvání a čištění dpadních vd Odkanalizvání včetně zneškdňvání dpadních vd je stabilizván. Je vybudván jedntný systém dkanalizvání, splaškvé vdy jsu dvedeny na čistírnu dpadních vd, dešťvé d místních recipientů. Kncepce rzvje: navržené kanalizační sběrače v zastavěném území, zastavitelných plchách a plchách přestaveb budu řešeny v rámci těcht plch a dále plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury zastavitelné plchy řešit ddílným systémem v návaznsti na stávající kanalizační sběrače a vdní tky splaškvé vdy budu napjeny d stávající jedntné kanalizace u zastavitelných plch bude hspdařen s dešťvými vdami dle platné legislativy přednstně bude řešen zadržvání a regulvané dvádění d vdníh tku případně kanalizace při řešení veřejných prstranství řešit hspdaření s dešťvu vdu nejlépe pmcí vsakvacích příkpů pr zastavitelné plchy nepvlvat realizaci žump D.2.2. ENERGETIKA D Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání el. energií je v řešeném území stabilizvána. Obec bude i nadále zásbvána elektricku energií ze stávající rzvdny Přerv - Dluhnice. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávajících trafstanic, v případě nutnsti je mžn stávající trafa vyměnit za výknnější, pkud je t technicky mžné, příp. dplnit v plchách, které technicku infrastrukturu připuštějí pr zastavitelnu plchu Z17 je navržen nadzemní vedení vn včetně slupvé trafstanice vymezen kridr TK2 síť nízkéh napětí bude rzšířena a zahuštěna nvými vývdy v rámci plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury plchy pr větrné elektrárny nejsu navrhvány D Zásbvání plynem Kncepce zásbvání plynem je v řešeném území stabilizvána. Obec bude i nadále zásbvána ze Územní plán 18

19 stávající VTL regulační stanice umístěné v jižní části řešenéh území. Vlastní bec je pak zásbvána STL rzvdy. Kncepce rzvje: pr zajištění výhledvých ptřeb ddávky bude využit výknu stávající regulační stanice plynvdy v zastavěném a zastavitelném území budu řešeny v rámci plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury je navržena přelžka VTL plynvdu v severní části řešenéh území vymezen kridr TK1 D Zásbvání teplem Kncepce zásbvání teplem je v řešeném území stabilizvána. Pr vytápění bude i nadále využíván, v převážné míře zemní plyn. Kncepce rzvje: lkálně lze využívat alternativních zdrjů (tepelná čerpadla, bimasa, slární energie...) D Veřejné kmunikační sítě Pšta a telekmunikace Kncepce rzvje: území je stabilizván, nejsu nárky na nvé plchy v rámci plch veřejných prstranství a plch dpravní infrastruktury realizvat kabelvu síť v návaznsti na stávající síť Radikmunikace Kncepce rzvje: telekmunikace a radikmunikace jsu stabilizvané D.2.3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Kmunální dpad Kmunální dpad bude tříděn, nevyužitelné slžky kmunálníh dpadu budu sváženy právněnu sbu na řízené skládky, příp. dstraňvány jiným způsbem v suladu s příslušnými záknnými ustanveními. Odpady statní a nebezpečné dpady Tent druh dpadu bude i nadále likvidván mim řešené území. Pdmínky pr nakládání s dpady: respektvat stávající systém nakládání s dpady. V bci jsu umístěny kntejnery na separvané slžky kmunálníh dpadu (skl bílé a barevné, plasty). plcha pr sběrný dvůr není navržena mžnst situvání sběrných dvrů se připuští v plchách výrby a skladvání plchy pr tříděný dpad, včetně dpadu inertníh (stanviště kntejnerů, shrmažďvací místa) se připuštějí v plchách jak suvisející technická infrastruktura nakládání s bilgicky rzlžitelným kmunálním dpadem frmu biplynvé stanice není navržen Územní plán 19

20 D.3. Občanské vybavení Plchy a návrh kncepce rzvje bčanskéh vybavení jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres a č. II.1 Krdinační výkres. Kncepce rzvje bčanskéh vybavení suvisí s předpkládaným rzvjem bce a je pr danu velikst a charakter bce ptimální. Návrhem smíšených plch je psílená blast bchdu a služeb, cestvníh ruchu, zdravtní a sciální péče. Se sustředěním zařízení bčanskéh vybavení se pčítá v centru bce, v prstru návsi. Pdmínky pr rzvj bčanskéh vybavení: bčanské vybavení veřejná infrastruktura OV stabilizvané plchy bčanskéh vybavení jsu v řešeném území respektvány nvé samstatné plchy nejsu navrženy případné rzšíření neb umístění nvých zařízení je umžněn v rámci stávajících neb navržených plch smíšených bytných venkvských bčanské vybavení kmerční zařízení nejsu vymezeny nvé plchy nejsu navrženy vybavení charakteru ubytvání, bchdu a služeb je mžn rzvíjet také jak dplňkvu funkci v rámci plch smíšených bytných venkvských bčanské vybavení hřbitvy OH je respektvána stabilizvaná plcha hřbitva rzšíření hřbitva je navržen bčanské vybavení tělvýchva a sprt OS jsu respektvány stabilizvané plchy sprtvišť rzšíření sprtviště je navržen D.4. Veřejná prstranství Plchy a návrh kncepce veřejných prstranství jsu vyznačeny v grafické části dkumentace ve výkresu č. I.2 Hlavní výkres. Kncepce rzvje veřejných prstranství suvisí s celkvým rzvjem bce a t především s dpravní bsluhu navržených lkalit. Vzhledem k veliksti a charakteru bce jsu vymezena veřejná prstranství, která zahrnují místní kmunikace, bslužné kmunikace, plchy pr parkvání (krmě samstatně vymezených plch pr dpravu) a dprvdnu zeleň. Pdmínky pr rzvj veřejných prstranství: stávající plchy veřejných prstranství (náves, uliční prstry, chdníky a cesty pr pěší a cyklisty, tvřící základní síť veřejných prstranství) je třeba maximálně respektvat, nelze připustit nevhdné úpravy veřejných prstrů respektvat plchy veřejných prstranství, navržených pr bsluhu nvých zastavitelných plch dpravní a technicku infrastrukturu a plchy navržené pr cyklstezky ve stávajících a navržených plchách veřejných prstranství dplnit vzrstlu zeleň, na základě znalstí průběhu inženýrských sítí; při výsadbě prefervat, z hlediska zachvání hdnt, dmácí dřeviny Územní plán 20

21 E. Kncepce uspřádání krajiny, vymezení plch a stanvení pdmínek pr změny v jejich využití, územní systém eklgické stability, prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi, rekreace, dbývání lžisek nerstných survin. E.1 Kncepce uspřádání krajiny, chrana krajinnéh rázu ÚP respektuje přírdní hdnty území pr udržení a psílení eklgické stability území je vymezen územní systém eklgické stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území plch zásad využívání krajiny. Obecně platí v celém řešeném území tyt zásady: chránit význačné stávající slitérní strmy a strmřadí v zástavbě i v krajině (v případě nezbytných zásahů nahradit ve vhdnějším místě) psilvat pdíl strmvé zeleně, zejména v uličních prstrech psilvat pdíl rzptýlené zeleně a trvalých travních prstů v krajině, realizvat zalučnění v plchách rné půdy pdél tků a v plchách pr navržený ÚSES zlepšit esteticku hdntu krajiny výsadbami alejí pdél kmunikací a cest, revitalizací tků s dplněním břehvých prstů a bnvením neb výstavbu nvých vdních plch Ochrana krajinnéh rázu: stavby pr bydlení situvat tak, aby zeleň zahrad tvřila mezičlánek při přechdu zástavby d krajiny zachvat a rzvíjet zastupení a pdíl dřevin pdél cest, mezí apd. realizvat územní systém eklgické stability při realizaci záměrů je nutn zachvat stávající účelvé kmunikace zajišťující přístup k pzemkům a průchdnst krajiny v plchách v krajině je přípustná neb pdmíněně připustná realizace vdních plch a zalesňvání. E.1.1. VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ Plchy jsu vymezeny v grafické části dkumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres. Kncepce rzvje plch s rzdílným způsbem využití: Plchy vdní a vdhspdářské Plchy vdní Nejsu navrhvány úpravy vdních tků, předpkládá se puze běžná údržba. Vdní nádrže, rybníky se nenavrhují, jejich přípustnst je daná v rámci nezastavitelných plch v krajině, na základě Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a pdmínek prstrvéh uspřádání zástavby. Vdhspdářské plchy Nejsu navrhvány. Územní plán 21

22 Plchy přírdní V územním plánu není navržen rzšíření plch přírdních pr dplnění prvků místníh ÚSES. Sučasný stav je dstačující. Plchy zemědělské Plchy zemědělské jsu v území zastupeny hjně v celém řešeném území. Územní plán navrhuje rzvj zastavitelných plch na úkr plch prdukčních v návaznsti na zastavěné území. Plchy lesní Plchy lesní jsu v území stabilizvané. Zalesnění je přípustné na základě Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití. Plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní Plchy zeleně v krajině jsu stabilizvané, a t hlavně v návaznsti na vdní tky, plchy lesní a linivá zeleň v rámci blků zemědělské půdy. Územní plán navrhuje rzvj těcht plch v rámci ÚSES. S vytvřením nvé plchy krajinné zeleně se pčítá na části plchy těžby, v severní části katastru, v rámci následné rekultivace p uknčení těžby v tmt prstru, klem navržené vdní nádrže, dle zpracvanéh a schválenéh Plánu rekultivace. Plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské Jedná se plchy charakteru trvalých travních prstů. Stavvé plchy se v rámci řešenéh území nevyskytují. Územní plán vymezuje v řešeném území tyt plchy návrhem za účelem zlepšení retenční a prtierzní funkce krajiny. Územní plán 22

23 Plchy změn v krajině nezastavitelné plchy zn. plchy způsb využití plchy K1 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K2 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K3 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K4 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K5 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K6 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K7 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K8 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K9 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K10 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K11 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K12 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K13 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K14 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K15 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K16 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K17 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K18 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K19 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K20 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K21 NSz plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské K22 NT plchy těžby nerstů nezastavitelné NT plchy těžby nerstů nezastavitelné K23 Dplňující pdmínky pr využití území: p uknčení těžby pstupvat dle schválenéh Plánu rekultivace realizace vdní plchy s dprvdnu zelení rzlze cca 10 ha. K24 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K25 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K26 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K27 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní K28 NSp plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní E.2. Územní systém eklgické stability Územní systém eklgické stability je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres. Nadreginální územní systém eklgické stability Nadreginální bikridr NK K136 Vlžená lkální bicentra D nadreginálníh bikridru je vlžen v rámci řešenéh území 1 lkální bicentrum: Územní plán 23

24 LC 1 Reginální územní systém eklgické stability Reginální bicentrum RC 252 Les Králvství Lkální územní systém eklgické stability - bicentra LC 2, LC 3, LC 4 -bikridry LK 2, LK 3, LK 4, LK 5, LK 6, LK 7 Vymezené interakční prvky Byly vymezeny stávající prvky i prvky k zalžení, které dplňují kstru eklgické stability. V ÚP jsu vymezeny následující interakční prvky: IP 1 IP 21 E.2.1. KONCEPCE ROZVOJE Z hlediska územníh systému eklgické stability byly ddrženy zásady návaznsti na klní území pužitím územně technických a brvých pdkladů. Nápjné bdy jedntlivých skladebných částí jsu jednznačné. Území je stabilizván. Územní systém je vymezen na místní úrvni brvu dkumentací. V rámci řešenéh území je vymezen nadreginální bikridr NK K 136. D systému nadreginálníh ÚSES je vlžen 1 lkální bicentrum. Na severní hranici zasahuje d řešenéh území malý cíp reginálníh bicentra RC 252 Les Králvství. Při vymezvání lkálníh ÚSES byl respektván generel ÚSES a zpracvaná KPÚ a plchy byly upřesněny z hlediska vlastnických vztahů. Plchy bicenter jsu vymezeny samstatnu funkční plchu NP (nezastavitelné plchy přírdní). Bikridry jsu vymezeny na plchách smíšených nezastavěnéh území - přírdních jak překryvná funkce. V řešeném území byly vymezeny linivé i plšné interakční prvky, které zprstředkvávají pzitivní půsbení eklgicky stabilnějších krajinných prvků na klní relativně labilnější krajinu. Na rzdíl d bicenter a bikridrů, nemusí nutně splňvat pdmínku prpjení s statními elementy. Většina navržených prvků je vymezena pdél účelvých kmunikací neb v rámci zemědělských blků s funkcí prtierzní. E.2.2. PLOCHY BIOCENTER pdmínky využití jsu ttžné s pdmínkami využití u plch přírdních NP. E.2.3. PLOCHY BIOKORIDORŮ : bikridry ÚSES využití: využití, které zajišťuje vyské zastupení druhů rganismů dpvídajících trvalým stanvištním pdmínkám při běžném extenzivním zemědělském neb lesnickém hspdaření Územní plán 24

25 (trvalé travní prsty, extenzivní sady, lesy apd.), případně rekreační plchy přírdníh charakteru Pdmíněně přípustné využití: nezbytně nutné linivé stavby křížící bikridr, vdhspdářská zařízení. Umístěny mhu být jen při c nejmenším zásahu a narušení funkčnsti bikridru. Umístění pkud mžn jen klm na bikridry a v c nejmenším rzsahu plcení bez pdezdívky služící puze pr účely chrany přírdy využití: změny funkčníh využití, které by snižvaly sučasný stupeň eklgické stability danéh území zařazenéh d ÚSES (změny druhu pzemku s vyšším stupněm eklgické stability na druh s nižším stupněm eklgické stability, např. z luky na rnu půdu), které jsu v rzpru s funkcí bikridru jakékli změny funkčníh využití, které by znemžnily neb hrzily územní chranu a zalžení chybějících částí bikridrů rušivé činnsti, jak je umisťvání stavby pr zemědělství, lesnictví, těžbu nerstů a pr účely rekreace mim přípustných a pdmíněně přípustných, dále dvdňvání pzemků E.3. Prstupnst krajiny, prtierzní patření, chrana před pvdněmi Návrh řešení prstupnsti krajiny, prtierzních patření a chrany před pvdněmi je vyznačen v grafické části dkumentace ve výkresu I.2 Hlavní výkres. E.3.1. PROSTUPNOST KRAJINY Prstupnst krajiny je řešena vymezením plch dpravní infrastruktury účelvých kmunikací, které tvří základní kstru zajišťující prstupnst krajiny a přístup na pzemky ZPF a PUPFL. V plchách s rzdílným způsbem využití v krajině je přípustná suvisející dpravní a technická infrastruktura. Pdmínky řešení prstupnsti krajiny: stávající síť účelvých kmunikací, zajišťující přístup k pzemkům a prstupnst krajiny, zůstane zachvána, zejména v suvislsti s výhledvu trasu silnice R55, kdy byly upraveny trasy účelvých kmunikací tak, aby byla zachvána prstupnst území, dle zpracvané DÚR pr přelžku silnice I/55 (R55). E.3.2. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Plchy s ptenciálním rizikem vdní erze a ptenciálním hržením území pvdněmi nejsu vymezeny. prtierzní patření, revitalizace vdních tků a meliračních příkpů nejsu navržena, jejich přípustnst je daná v rámci nezastavitelných plch v krajině, na základě Stanvení pdmínek pr využití plch s rzdílným způsbem využití a pdmínek prstrvéh uspřádání zástavby. pdrbnější dkumentací E.3.3. OCHRANA PŘED POVODNĚMI V řešeném území je stanven vdprávním úřadem záplavvé území. Kncepce rzvje: navrhvaná jsu tat patření: hlavní bariéru prti záplavám je v řešeném území těles železnice, které je realizván tak, aby chránil bec před cca 100 letu vdu. Pněvadž těles železnice je částečně prpustné a hranice záplavvéh území sahá až k zástavbě bce, je pdél železnice Územní plán 25

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N upravený TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Stupeň: UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KVĚTEN 2016 Akce: DAČICE ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 213 008 604 Přizvatel: Městský

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce

Obec Praž mo. Vyhláška č. 2/1998. o regulativech územního rozvoje obce Stránka č. 1 z 21 Obec Praž m Vyhláška č. 2/1998 regulativech územníh rzvje bce Starsta bce Praž m vydává dne 16.1. 1998 na základěpvěř ení Obecníh zastupitelstva v Praž mě, které na své m zasedání 15.5.

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST

RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST RUDA NAD MORAVOU Ú Z E M N Í P L Á N 2. N Á V R H UPRAVENÝ NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 11/2016 A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ú Z E M N Í P L Á N JINDŘICHŮV HRADEC A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ú Z E M N Í P L Á N JINDŘICHŮV HRADEC A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ú Z E M N Í P L Á N JINDŘICHŮV HRADEC A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí Míru 1, 787 93 Šumperk

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Darkov v dobývacích prostorech závodu v období 2011-2020

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu Darkov v dobývacích prostorech závodu v období 2011-2020 R.P.GEO s.r.. www.rpge.ic.cz Ludvíkva ulice, 210, 735 41 Petřvald Tel: 603261683, 605280832 E-mail: rpge@seznam.cz Inženýrská gelgie Hydrgelgie Eklgie Bitechnlgie E.I.A Pkračvání hrnické činnsti OKD, a.s.

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

územní plán Ruda nad Moravou

územní plán Ruda nad Moravou Zastupitelstv bce Mravu, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákn), za pužití 43 dst. 4, 44 písm. b), 54 dst. 2,

Více

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení Přílha č. 2 Suhrn standardů pr prjektvání a realizaci staveb ve FN /vč. reknstrukcí a mdernizací/, vyplývajících z prvzu a údržby technických zařízení Klempířské prvky a kvvé knstrukce Přednstně z materiálů

Více