Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)"

Transkript

1 Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě (EVVO) Č.j.: / Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy vydává Standard dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků v envirnmentálním vzdělávání, výchvě a světě, který upravuje pdmínky vzdělávání pedaggických pracvníků ve zmíněné blasti. 1. Další vzdělávání všech pedaggických pracvníků 1.1 Specializační kurs šklních krdinátrů EVVO 1.2 Další vzdělávání statních pedaggických pracvníků 2. Další vzdělávání řídicích pracvníků škl (ředitelů a zástupců) Tent standard bsahuje suhrn vzdělávacích cílů, rámcvý bsah vzdělávání a kmpetence; je tvřen bligatrními pžadavky, které si mají pedaggičtí pracvníci svjit v kategriích : šklní krdinátři, statní pedaggičtí pracvníci a řídící pracvníci. Pužitými termíny standard dpvídá záknu č. 561/2004 sb., předšklním, základním, středním a vyšším dbrném vzdělávání, záknu č. 563/2004 pedaggických pracvnících, rámcvým vzdělávacím prgramům brů základníh a středníh vzdělávání a usnesení vlády č. 1048/2000 ze dne Státním prgramu envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy v ČR. Z praktických důvdů je v celém textu pužívána zkratka EVVO (Eklgická/envirnmentální výchva, vzdělávání a světa), s výjimku dslvných citací jiných materiálů a ustálených termínů či názvů institucí. Jde však terminlgicky slžitu a teprve se ustalující blast. V histrii i sučasnsti se lze setkat s různými příbuznými názvy. Tyt rzmanité názvy pkrývají zhruba tutéž blast výchvy a vzdělávání, ale vyjadřují různé akcenty: výchva k chraně přírdy, výchva k chraně (a tvrbě) živtníh prstředí /k péči živtní prstředí, eklgická výchva (vzdělávání a světa), envirnmentální výchva (vzdělávání a světa), 1/9

2 výchva (a vzdělávání) k udržitelnému způsbu živta/v blasti udržitelnéh rzvje/živta, glbální výchva. V sučasné dbě se lze nejčastěji setkat s názvy: Envirnmentální výchva (a vzdělávání) zdůrazňuje zaměření na celé (přírdní i umělé) živtní prstředí (člvěka), zdůrazňuje dlišnst d puhé výuky eklgie. Termín je pužit např. ve Státním prgramu envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy v ČR. Eklgická výchva (a vzdělávání) zdůrazňuje zaměření na vztah člvěka a prstředí, ( v plemice s předchzím názvem) nikli jen na pznání klí bklpujícíh člvěka (živtníh prstředí). Zdůrazňuje tedy celstní (hlistické) pjetí, lze ji dvdit d eklgie člvěka (sciální/humánní eklgie), aplikvanéh bru zkumajícíh vztah člvěka a jeh prstředí. Termín je pužit např. v zákně 114/1992, v zákně 29/1984, tradičně se bjevuje v názvech specializvaných pracvišť středisek eklgické výchvy. Výchva k udržitelnému způsbu živta/v blasti udržitelnéh rzvje/živta zdůrazňuje vyvážený důraz na kvalitní živtní prstředí, eknmický a sciální rzvj, na dluhdbu udržitelnst, implicitně je v sučasném chápání pjmu udržitelný rzvj zahrnuta např. i širká účast a zapjení veřejnsti v rzhdvání. Definice dle zákna č.17/1992 Sb. O živtním prstředí: Výchva, světa a vzdělávání se prvádějí tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v suladu s principem trvale udržitelnéh rzvje, k vědmí dpvědnsti za udržení kvality živtníh prstředí a jeh jedntlivých slžek a k úctě k živtu ve všech jeh frmách. Definice dle PhDr. Václava Břicháčka: Eklgická výchva je výchva k dpvědnému jednání vůči přírdě i lidem. Základní rysy EVVO byly vymezeny v Bělehradské chartě (1975) a závěrech Tbiliské knference (1977): Eklgická výchva je výchva živtním prstředí, v živtním prstředí a pr (chranu) živtní(h) prstředí. Nejdůležitější principy eklgické výchvy: má uvažvat živtní prstředí v jeh celistvsti přírdní i člvěkem vytvřené, má být trvalým celživtním prcesem šklním i mimšklním, má být interdisciplinární, má věnvat pzrnst glbálním, reginálním i místním hlediskům a sučasným i buducím situacím, má se zabývat rzvjem a růstem z hlediska živtníh prstředí, má vést k aktivní účasti v prevenci a řešení prblémů živtníh prstředí - 5 kategrií v cílech: zájem a cítění, znalsti, pstje, dvednsti, účast. 2/9

3 1. Další vzdělávání všech pedaggických pracvníků 1.1. Specializační kurs pr šklní krdinátry EVVO P abslvvání specializačníh kursu je šklní krdinátr způsbilý (= má tyt kmpetence): przumět cílům, bsahu, rzsahu a pjetí EVVO, rientvat se v základních dkumentech (celstátních i krajských) a v rganizacích (státních i nevládních) zabývajících EVVO, rientvat se v základní prblematice eklgie, chrany živtníh prstředí, chrany přírdy a krajiny, znát aktuální stav živtníh prstředí v místě, v ČR i ve světě, pchpit principy udržitelnéh rzvje a jeh tří základních pilířů - eknmickéh, sciálníh a eklgickéh, začlenit EVVO ( průřezvé téma - Envirnmentální výchva ) d šklních vzdělávacích prgramů a zpracvat a realizvat šklní prgram EVVO, zvládnut vyučvací metdy interdisciplinárníh aktivníh učení (např. praktické činnsti přím v přírdě, experimentvání, tvřivá dramatika, simulace, hry, terénní výuka, čtení v krajině, autentické činnsti - péče šklní prstředí) a jejich prstřednictvím tvřivě aplikvat EVVO d výuky, invvat výuku z hlediska reginálních zvláštnstí s důrazem na utváření citvéh vztahu dětí k dmvu, aktuálních situací apd., umět individuálně psudit žákv pchpení učiva živtním prstředí a na základě th individuálně s žákem pracvat, umět diferencvat EVVO z hlediska různých studijních a učebních brů, být si vědm významu frmativníh účinku prstředí a sbníh příkladu na utváření vztahu žáků k živtnímu prstředí, prjevvat eklgicky dpvědné pstje a návyky a umět argumentvat v jejich prspěch, sebereflektvat své jednání a výchvné půsbení v EVVO, výše uvedenými způsby rzvíjet kmpetence v blasti EVVO u svých žáků a studentů (tj. zprstředkvat jejich ptřebné znalsti, frmvat dvednsti, pstje a návyky) a pdprvat jejich aktivní zapjvání d péče živtní prstředí. Organizace, rzsah a minimální časvá dtace specializačníh kursu K rganizvání specializačníh kursu je právněn puze subjekt, který získal příslušnu akreditaci MŠMT ( 27 zákna č. 563/2004 Sb., pedaggických pracvnících). Minimální časvá dtace specializačníh kursu : 32 hdin přímé výuky, 60 hdin samstudia. Dpručenu frmu specializačníh kurzu je především frma pbytvá, včetně návštěvy dpručené škly (v rámci samstudia) a specializvanéh zařízení pr eklgicku výchvu (střediska eklgické výchvy). 3/9

4 Způsb uknčení specializačníh kursu : bhajba závěrečné práce (šklníh vzdělávacíh prgramu EVVO). Certifikace : získání svědčení abslvvání specializačníh kursu. Obsah specializačníh kursu Cíle, bsah, rzsah, pjetí a vývj EVVO. Systém EVVO v ČR (dkumenty, instituce a jejich nabídky, sítě EVVO apd.), infrmace a materiály (prgramy, pmůcky) pr EVVO, financvání EVVO. Rle krdinátrů EVVO, veducích pracvníků a statních pedaggických pracvníků, začlenění průřezvéh tématu EVVO d ŠVP, příprava a realizace šklních prgramů EVVO a příklady knkrétních šklních prgramů EVVO (= začlenění d předmětů a činnstí vč.mimšklních + integrující celky učiva + prstředí škly), plánvání a vedení prjektů a prgramů, systém EVVO ve škle. Náměty pr prakticku EVVO v jedntlivých vyučvacích předmětech. Charakteristika, praktický nácvik a příklady vyučvacích metd interdisciplinárníh aktivníh učení typických pr EVVO zahrne : přehled metd: terénní výuka, přírdvědná pzrvání, mnitrvání stavu jedntlivých slžek živtníh prstředí, práce s přírdninami aj., praktické činnsti přím v přírdě a ve prspěch chrany přírdy a péče živtní prstředí, experimentvání, autentické činnsti, využívání přírdních učeben, práce na šklním pzemku, prblémvá a prjektvá výuka, hry s eklgicku tématiku, simulační hry a simulace, řízené diskuse, praktické činnsti ve prspěch, práce s přírdními materiály a jiné tvřivé činnsti včetně využití metd dramatické a estetické výchvy, smyslvéh vnímání přírdy, různé typy eklgických výukvých prgramů pskytvaných středisky EV ( krátkdbé, pbytvé apd.), šklní eklgické prjekty, význam bezprstředníh kntaktu s přírdu, význam příkladu (prvz škly, sbnsti a pd.), zvláštnsti EVVO na jedntlivých stupních škly, využití individuální a týmvé práce žáků (význam a zvláštnsti individuální práce, práce v malých skupinách a práce celé třídy). Význam a příklady péče prstředí škly včetně šklníh pzemku a eklgizace prvzu, eklgické audity škl. Principy udržitelnéh rzvje, praktické příklady, aplikace udržitelnéh rzvje d praxe škly, bce, reginu apd. Příklady aktuálních a reginálně zaměřených infrmací z blasti živtníh prstředí a udržitelnéh rzvje v tématických kruzích: význam splupráce a kmunikace pr řešení prblémů živtníh prstředí, živtní prstředí/přírda v místě, reginu a ČR (přírdní a kulturní rzmanitst a hdnty, slžky ŽP, přírdní zdrje, vlivy různých dvětví vyčerpávání, znečištění), vývj vztahu člvěka a přírdy/krajiny v minulsti a výhledy d buducnsti, eklgická etika, 4/9

5 glbální suvislsti a glbální prblémy, vztah eknmickéh a sciálníh rzvje a živtníh prstředí, udržitelné využívání přírdních zdrjů a udržitelný rzvj, nástrje chrany živtníh prstředí a udržitelnéh rzvje, mžnsti zapjení, živtní styl (příklady z výrby a sptřeby - energie, ptraviny, dpady ). Příklady řešení knfliktních situací týkajících se živtníh prstředí a udržitelnéh rzvje. Shrnutí kmpetencí rzvíjených v EVVO v návaznsti na klíčvé kmpetence v základním a středním vzdělávání: Kmpetence k učení Praktická znalst přírdních a kulturních hdnt a pzruhdnsti reginu, svéh klí, chápání příčin a následků jejich pškzvání. Pchpení glbální prpjensti sučasnéh světa a glbálních prblémů, včetně jejich vlivu na náš běžný živt. Przumění histrii krajiny a vývje lidskéh splečenství v bci a v reginu, vývji vztahu člvěka a přírdy i histrickéh utváření krajiny s důrazem na pchpení přímé závislsti člvěka na přírdě Uvědmění si vzájemné závislsti eknmickéh a sciálníh rzvje a stavu živtníh prstředí. Kmpetence k řešení prblémů, kmpetence kmunikativní, kmpetence sciální a persnální Využití kperativních a kmunikačních dvednstí jak nástrjů pr řešení prblémů živtníh prstředí, včetně schpnsti zastávat a bhajvat názry a brát v úvahu názry druhých. Kmpetence pracvní, kmpetence bčanské Schpnst samstatnéh získávání, zpracvání a prezentvání infrmací v blasti živtníh prstředí. Praktické dvednsti pr pbyt v přírdě a zacházení s živu i neživu přírdu. Osvjení vzrců sptřeby a výrby (nakládání se zdrji) vycházejících z pchpení principů udržitelnéh způsbu živta a mechanismů, jimiž je prvázán eknmický a sciální rzvj se stavem živtníh prstředí. Vědmí suvislstí vlastníh živtníh stylu s prblémy živtníh prstředí a jejich řešeními, schpnst dpvědnéh jednání a aktivní kvalifikvané účasti v chraně živtníh prstředí, důvěra ve vlastní síly pr řešení těcht prblémů. Schpnst estetickéh vnímání přírdy, pzitivníh citvéh vztahu k živtnímu prstředí ve svém klí a k přírdě vůbec. Pkra, úcta k živtu a k hdntám, které neumí vytvřit člvěk Další vzdělávání statních pedaggických pracvníků Seminář pr statní pedaggické pracvníky P abslvvání semináře je pedaggický pracvník způsbilý (= má tyt kmpetence): przumět cílům, bsahu, rzsahu a pjetí EVVO, 5/9

6 rámcvě se rientvat v základních dkumentech (celstátních i krajských) i v rganizacích (státních i nevládních) zabývajících EVVO, rientvat se v základní prblematice eklgie, chrany živtníh prstředí, chrany přírdy a krajiny, aktuálním stavu živtníh prstředí v místě, v ČR i ve světě, principech udržitelnéh rzvje a jeh tří základních pilířů - eknmickéh, sciálníh a eklgickéh, začlenit EVVO d výuky ve návaznsti na šklní vzdělávací prgramy a na šklní prgram EVVO, využívat vyučvací metdy interdisciplinárníh aktivníh učení (např. praktické činnsti přím v přírdě, experimentvání, tvřivá dramatika, simulace, hry, terénní výuka, čtení v krajině, autentické činnsti - péče šklní prstředí) a jejich prstřednictvím tvřivě aplikvat EVVO d výuky, invvat výuku z hlediska reginálních zvláštnstí s důrazem na utváření citvéh vztahu dětí k dmvu, aktuálních situací apd., umět individuálně psudit žákv pchpení učiva živtním prstředí a na základě th individuálně s žákem pracvat, být si vědm významu frmativníh účinku prstředí a sbníh příkladu na utváření vztahu žáků k živtnímu prstředí, prjevvat eklgicky dpvědné pstje a návyky a umět argumentvat v jejich prspěch, sebereflektvat své jednání a výchvné půsbení v EVVO, výše uvedenými způsby rzvíjet kmpetence v blasti EVVO u svých žáků a studentů (tj. zprstředkvat jejich ptřebné znalsti, frmvat dvednsti, pstje a návyky) a pdprvat jejich aktivní zapjvání d péče živtní prstředí. Organizace a minimální časvá dtace semináře : Seminář mhu přádat subjekty, které získaly akreditaci MŠMT. Seminář je uknčen vydáním svědčení abslvvání semináře. Minimální časvá dtace semináře je 6 hdin přímé výuky. Obsah semináře : Cíle, bsah, rzsah a pjetí EVVO. Přehled základních dkumentů k EVVO, institucí a jejich nabídek (prgramů, pmůcek, materiálů ). Rle krdinátrů EVVO a statních pedaggických pracvníků, začlenění průřezvéh tématu EVVO d ŠVP a tvrba šklních plánů EVVO, příklad knkrétníh šklníh prgramu EVVO. Charakteristika, praktické ukázky a příklady vyučvacích metd interdisciplinárníh aktivníh učení typických pr EVVO - např. praktické činnsti přím v přírdě, experimentvání, tvřivá dramatika, simulace, hry, autentické činnsti, využívání přírdních učeben a pd. (Pzn. V tét části bude případně diferencván dle cílvých skupin s diferenciací vyučujících 1., 2. a 3. stupně a vyučujících jedntlivých předmětů, resp. jedntlivých vzdělávacích blastí rámcvých vzdělávacích prgramů). Význam a příklady péče prstředí škly včetně šklníh pzemku a eklgizace prvzu. 6/9

7 Příklady aktuálních a reginálně zaměřených infrmací z blasti živtníh prstředí a udržitelnéh rzvje v tématických kruzích (vybraných dle slžení účastníků): význam splupráce a kmunikace pr řešení prblémů živtníh prstředí, živtní prstředí/přírda v místě, reginu a ČR (přírdní a kulturní rzmanitst a hdnty, slžky ŽP, přírdní zdrje, vlivy různých dvětví vyčerpávání, znečištění), vývj vztahu člvěka a přírdy/krajiny v minulsti a výhledy d buducnsti, eklgická etika, glbální suvislsti a glbální prblémy, vztah eknmickéh a sciálníh rzvje a živtníh prstředí, udržitelné využívání přírdních zdrjů a udržitelný rzvj, nástrje chrany živtníh prstředí a udržitelnéh rzvje, mžnsti zapjení, živtní styl (příklady z výrby a sptřeby - energie, ptraviny, dpady ). (Pzn. V tét části bude případně diferencván dle cílvých skupin s diferenciací vyučujících 1., 2. a 3. stupně a vyučujících jedntlivých předmětů, resp. jedntlivých vzdělávacích blastí rámcvých vzdělávacích prgramů). Řešení knfliktních situací týkajících se živtníh prstředí na příkladech suvisejících s psuzváním vlivů staveb na živtní prstředí, s Místní Agendu 21 apd. (Pzn. V tét části bude případně diferencván dle cílvých skupin s diferenciací vyučujících 1., 2. a 3. stupně a vyučujících jedntlivých předmětů, resp. jedntlivých vzdělávacích blastí rámcvých vzdělávacích prgramů). Shrnutí kmpetencí rzvíjených v EVVO Kmpetence k učení Praktická znalst přírdních a kulturních hdnt a pzruhdnsti reginu, svéh klí, chápání příčin a následků jejich pškzvání. Pchpení glbální prpjensti sučasnéh světa a glbálních prblémů, včetně jejich vlivu na náš běžný živt. Przumění histrii krajiny a vývje lidskéh splečenství v bci a v reginu, vývji vztahu člvěka a přírdy i histrickéh utváření krajiny s důrazem na pchpení přímé závislsti člvěka na přírdě. Uvědmění si vzájemné závislsti eknmickéh a sciálníh rzvje a stavu živtníh prstředí. Kmpetence k řešení prblémů, kmpetence kmunikativní, kmpetence sciální a persnální Využití kperativních a kmunikačních dvednstí jak nástrjů pr řešení prblémů živtníh prstředí, včetně schpnsti zastávat a bhajvat názry a brát v úvahu názry druhých. Kmpetence pracvní, kmpetence bčanské Schpnst samstatnéh získávání, zpracvání a prezentvání infrmací v blasti živtníh prstředí. Praktické dvednsti pr pbyt v přírdě a zacházení s živu i neživu přírdu. Osvjení vzrců sptřeby a výrby (nakládání se zdrji) vycházejících z pchpení principů udržitelnéh způsbu živta a mechanismů, jimiž je prvázán eknmický a sciální rzvj se stavem živtníh prstředí. 7/9

8 Vědmí suvislstí vlastníh živtníh stylu s prblémy živtníh prstředí a jejich řešeními, schpnst dpvědnéh jednání a aktivní kvalifikvané účasti v chraně živtníh prstředí, důvěra ve vlastní síly pr řešení těcht prblémů. Schpnst estetickéh vnímání přírdy, pzitivníh citvéh vztahu k živtnímu prstředí ve svém klí a k přírdě vůbec. Pkra, úcta k živtu a k hdntám, které neumí vytvřit člvěk. 2. Další vzdělávání řídících pracvníků škl ( ředitelů a zástupců ředitelů ) Seminář pr řídicí pracvníky škl : P abslvvání specializačníh kursu je řídící pracvník způsbilý (= má tyt kmpetence): przumět cílům, bsahu, rzsahu a pjetí EVVO, rientvat se v základních dkumentech (celstátních i krajských) i v rganizacích (státních i nevládních) zabývajících EVVO, rientvat se v základní prblematice eklgie, chrany živtníh prstředí, chrany přírdy a krajiny, aktuálním stavu živtníh prstředí v místě, ČR i ve světě, principech udržitelnéh rzvje a jeh tří základních pilířů - eknmickéh, sciálníh a eklgickéh, začlenit EVVO a šklní prgram EVVO ( průřezvé téma - Envirnmentální výchva) d šklních vzdělávacích prgramů, rientvat se ve vyučvacích metdách interdisciplinárníh aktivníh učení a mžnstech aplikace EVVO jejich prstřednictvím, v mžnstech invace výuky z hlediska reginálních zvláštnstí, aktuálních situací apd. umět diferencvat EVVO z hlediska různých studijních a učebních brů, být si vědm významu frmativníh účinku prstředí a sbníh příkladu na utváření vztahu žáků k živtnímu prstředí, prjevvat eklgicky dpvědné pstje a návyky a umět argumentvat v jejich prspěch, sebereflektvat své jednání a výchvné půsbení v EVVO, výše uvedenými způsby rzvíjet kmpetence v blasti EVVO u žáků a studentů (tj. zprstředkvat jejich ptřebné znalsti, frmvat dvednsti, pstje a návyky) a pdprvat jejich aktivní zapjvání d péče živtní prstředí,. Organizace a minimální časvá dtace semináře : Seminář mhu přádat subjekty, které získaly akreditaci MŠMT Seminář je uknčen vydáním svědčení abslvvání semináře Minimální časvá dtace semináře je 3 hdiny přímé výuky Obsah semináře : Cíle, bsah, rzsah a pjetí eklgické výchvy Přehled základních dkumentů k EVVO, institucí a jejich nabídek (prgramů, pmůcek, materiálů ) Rle krdinátrů EVVO a řídících pracvníků škl, začlenění průřezvéh tématu EVVO d ŠVP, resp. na tvrbu šklních plánů EVVO, příklad knkrétníh šklníh prgramu EVVO 8/9

9 Stručná charakteristika témat EVVO a vyučvacích metd interdisciplinárníh aktivníh učení typických pr EVVO a vybraná praktická ukázka (Pzn. V tét části případně s diferenciací pr 1., 2. a 3. stupeň a různé typy škl) Význam a příklady péče prstředí škly včetně šklníh pzemku a eklgizace prvzu Standard vzdělávání pedaggických pracvníků v EVVO zpracvala pracvní skupina : Mgr. Helena Klimešvá, RNDr. Jiří Kulich a RNDr. Aleš Máchal. 9/9

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

ŠKOLNÍ PLÁN environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO

ŠKOLNÍ PLÁN environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty EVVO ŠKOLNÍ PLÁN envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy EVVO Základní škla a Mateřská škla, Dluhá Lučka, kres Svitavy Dluhá Lučka 98, 569 43 Jevíčk Šklní rk 2017/2018 Zpracvala: Mgr. Andrea Vystavělvá Obsah

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV

SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV SYLABUS KURZU HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VAV Klíčvá aktivita: 10 Rzvj kmpetencí při hdncení výsledků VaV Kurz: Hdncení výsledků VAV Cílem kurzu je získání přehledu sučasných i buducích přístupech, psaných i nepsaných,

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu

Seminář z biologie. Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář z bilgie Časvá dtace: 4 hdiny ve 4. rčníku Charakteristika vyučvacíh předmětu Čtyřhdinvý seminář vyučvaný ve čtvrtém rčníku (ktávě) je zaměřený na přípravu ke šklní maturitě z bilgie a k přijímacím

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Univerzita Karlva v Praze Pedaggická fakulta NABÍDKA TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO STUDENTY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA VYCHOVATELSTVÍ Student si může vybrat z nabídky vypsaných témat a dtazem u příslušnéh vyučujícíh

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,jak se měří svět na ZŠ Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Vzdělávací prgram,,jak se měří svět na ZŠ Přadvé čísl: 21 1. Název vzdělávacíh prgramu: Jak se měří svět na ZŠ 2. Obsah - pdrbný

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD

KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a syndrom ADHD KURZ: Inkluze v MŠ se zaměřením na prblematiku PAS a syndrm ADHD Akreditace MŠMT -č. j. 31094/2016-1- 921 I/2.3 Vzdělávání pedaggických pracvníků MŠ (v rámci OP VVV) Kurz je zaměřen na prhlubení kmpetencí

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Předmět Dějepisný seminář si mohou zvolit žáci 6. a 7. ročníku a v učebním plánu je vymezen dvěma hodinami týdně.

Předmět Dějepisný seminář si mohou zvolit žáci 6. a 7. ročníku a v učebním plánu je vymezen dvěma hodinami týdně. Dějepisný seminář Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Dějepisný seminář si mhu zvlit žáci 6. a 7. rčníku a v učebním plánu je vymezen dvěma hdinami týdně. Cílem tht semináře (jak vlitelnéh předmětu)

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie Šklní vzdělávací prgram Obchdní akademie 63-41-M/02 Platnst ŠVP d 01. 09. 2014 Č.J. VOS-OA-JBC/A/363/2014 Schválen šklsku radu: 18. 6. 2014 Schválen pedaggicku radu: 24. 6. 2014 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracvní skupina Předšklní vzdělávání a péče: dstupnst inkluze kvalita 26. 5. 2016 Dmažlice OBSAH

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Kncepce pradenských služeb pskytvaných ve škle Šklní prgram (strategie) pedaggick-psychlgickéh pradenství Č.j.: 27317/2004-24 Nvelizvána vyhláška č.72/2005 Sb., pskytvání pradenských služeb ve šklách a

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Jinak řečeno se věnujeme

Jinak řečeno se věnujeme Kd nás ještě nezná pmáháme plánvat pdprujeme splupráci pdprujeme kmunikaci upzrňujeme na prblémy snažíme se je splečně s Vámi řešit pmáháme prsazvat splečné plány Jinak řečen se věnujeme vzdělávání reginálnímu

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

A) Rozvoj oboru environmentální interpretace v ČR po teoretické i praktické stránce.

A) Rozvoj oboru environmentální interpretace v ČR po teoretické i praktické stránce. Cíle a efekty prjektu A) Rzvj bru envirnmentální interpretace v ČR p teretické i praktické stránce. splupráce se zkušenými dbrníky pracujícími dluhá léta v bru interpretace přírdníh a kulturníh dědictví

Více

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten

Akční plán. o Aktivity jednotlivých škol vybavení školních kabinetů vybavení učebními pomůckami vybavení tříd vybavení odborných učeben vybavení šaten Akční plán Jedntlivé pririty a patření akčníh plánu vycházejí z ptřeb zjištěných v řešeném území na základě prvedených analýz (dtazníkvé šetření MŠMT, rzhvry na šklách), strategických a kncepčních dkumentů

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj čtenářské gramtnsti a k rzvji ptenciálu

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16

Zápis z diskusního fóra pracovní skupiny č. 16 Zápis z diskusníh fóra pracvní skupiny č. 16 (Průřezvá skupina) Termín knání: 25. 5. 2017 Míst knání: Ostrava Mariánské Hry, budva DTO Facilitátři: Mgr. Jarslava Krömervá, PhDr. Jarslava Sýkrvá Téma: Kvalita

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ

JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Kurz vhdný pr ty, kteří chtějí rzumět výsledkům klinických studií a umět je interpretvat JAK SE LÉPE ORIENTOVAT VE VÝSLEDCÍCH KLINICKÝCH STUDIÍ Dpručen pr lékaře, dbrné garanty a další sby aktivně prezentující

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pr reginální rzvj České republiky Setkání zpracvatelů MAP Olmuckéh kraje 28. 11. 2016 Ing. Dana Hutervá Rle Centra v IROP Centrum je státní příspěvkvá rganizace zřízená Záknem č. 248/2000

Více

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch

Příležitosti a rizika profesní komory pro soci{lní pracovníky v soci{lních služb{ch Příležitsti a rizika prfesní kmry pr sci{lní pracvníky v sci{lních služb{ch Presentace pr seminář Výbru pr sciální plitiku PČR 3.3.2015 Daniela Luskvá Pčty sci{lních pracvníků v sci{lních služb{ch Nejsilnější

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM SOCIÁLNÍ REHABILITACE ELIM Sciální rehabilitace Elim je financvána z prjektu Pdpra a rzvj vybraných sciálních služeb ve Zlínském kraji financvanéh z Evrpskéh sciálníh fndu.. Sciální rehabilitace Elim je

Více

F4 Marketing a publicita projektu

F4 Marketing a publicita projektu Prjektvý manažer 250+ Kariéra prjektvéh manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrjů F4 Marketing a publicita prjektu V tmt tématu bude pzrnst věnvána zvláště těmt bdům: Kmunikační strategie prjektu.

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací blast: Vzdělávací br: Umění a kultura Hudební br Hudební br je realizván v pvinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kružcích či vlitelných seminářích. Vyučvací předmět Hudební

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem

Dotační program Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizovaná Ústeckým krajem Krajský úřad Ústeckéh kraje Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým krajem Pdmínky sutěže Dtační prgram Dbrá střední škla v Ústeckém kraji 2017/2018 nezřizvaná Ústeckým

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Pravidla pro předkládání projektových záměrů

Pravidla pro předkládání projektových záměrů I n stitucinální rzvjv ý p l á n 2012 Jihčeská univerzita v Českých Budějvicích Pravidla pr předkládání prjektvých záměrů verze k 5. 8. 2011 Pdmínky předkládání 1. Předkládání prjektvých záměrů (PZ) a.

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709,

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Školní rok SŠ Trhové Sviny, Školní 709, Minimální preventivní prgram sciálně patlgických jevů Šklní rk 2018 2019 SŠ Trhvé Sviny, Šklní 709, 374 19 1. Práce pedaggickéh sbru a vedení škly Sučasné slžení pedaggickéh klektivu funguje bez větších

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz

ROKYCANYR telefon, fax IČO : www: gasos-ro.cz GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANYR MLÁDEŽNÍKŮ 1115, OKYCANY 337 01 ROKYCANYR telefn, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gass-r.cz d_rancva@gass-r.cz Výrční zpráva za šklní rk 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 OBSAH VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY 3 SPECIALIZAČNÍ KURZ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 4 SUPERVIZE PRO PEDAGOGY

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II VE SO ORP DOMAŽLICE A SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509 Pracvní skupina pr rzvj sciálních a bčanských kmpetencí

Více