Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 283/2003 RM 12 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 284/2003 RM 12 Usnesení Rady města Lipník nad Bečvou o rozhodnutí jediného akcionáře při působnosti valné hromady RM Lipník nad Bečvou v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustanovení 190 odst. 1 Obchodního zákoníku a v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. f) Stanov společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s., po projednání rozhodla o těchto návrzích: 1. RM v souladu s 192 odst. 2 Obchodního zákoníku schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce RM v souladu s 198 Obchodního zákoníku schvaluje zprávu dozorčí rady o činnosti včetně stanoviska k účetní závěrce za rok RM v souladu s 192 odst. 1 Obchodního zákoníku schvaluje roční účetní závěrku za rok 2002.

2 4. RM v souladu s ustanovením 187 odst. 1 písm. f) Obchodního zákoníku rozhodla o rozdělení zisku za rok 2002 takto: - příděl rezervního fondu ,00 Kč - příděl do sociálního fondu ,89 Kč - neuhrazená ztráta ,00 Kč - tantiémy členů představenstva 6 600,00 Kč 5. RM v souladu s ustanovením 192 odst. 2 Obchodního zákoníku schvaluje Výroční zprávu společnosti TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. za rok /2003 RM 12 Schválení zadání územního plánu 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit zadání územního plánu města Lipník nad Bečvou zahrnující katastrální území Lipník nad Bečvou, Nové Dvory nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka a Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 286/2003 RM 12 Výběrové řízení na akci - Oprava nám. T.G.Masaryka v Lipníku nad Bečvou I. etapa větev A a II. etapa větev B RM po projednání na základě provedeného výběrového řízení schvaluje dodavatele stavby - Oprava nám. T.G.Masaryka v Lipníku nad Bečvou I. etapa větev A a II. etapa větev B firmu SATES MORAVA spol. s.r.o., Jiráskova 13, Valašské Meziříčí. 287/2003 RM 12 Přijetí dotace na výstavbu bytového domu Osecká 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit přijetí dotace ve výši ,- Kč na výstavbu bytového domu na ulici Osecká ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu obecních bytů. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

3 288/2003 RM 12 Přijetí dotace na projekt Městský kamerový systém z Programu Partnerství 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit přijetí dotace ve výši ,- Kč na realizaci projektu Městský kamerový systém z Programu Partnerství. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 289/2003 RM 12 Návrh na uzavření smlouvy o úhradě za pobyt v Domově důchodců Hranice 1. RM po projednání nevyhovuje žádosti Ing. Zdeňka Pokorného. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2003 RM 12 Žádost o příspěvek na činnost Oblastní charity Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Oblastní charity Lipník nad Bečvou ve výši ,- Kč. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2003 RM 12 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů i výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč, v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 na 3316, pol. 2329, ostatní nedaňové příjmy Kniha o Lipníku n. B.,

4 - navýšení na straně výdajů v org. 442: Kč 2.440,00 na 3319, pol. 5169, nákup služeb propagace města, Kč 2.650,00 na 3326, pol. 5139, nákup materiál věnce na pomníky, Kč 2.350,00 na 3319, pol. 5139, nákup materiál propagace města Kč ,00 na 3313, pol. 5331, kulturní akce, b) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč 320,00 z org. 342, 6171, pol na org. 151, 3636, pol. 5329, územní rozvoj Mikroregion Lipensko, c) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 400: Kč ,00 z 6171, pol. 5171, na 6171, pol. 5166, konzultační a porad. služby revize, d) - navýšení na straně příjmů: Kč 1.930,00 na 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby vnitřní správa, - navýšení na straně výdajů: Kč 1.930,00 v org. 412, 2310, pol. 5169, pitná voda pro Podhůru, e) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 na 6171, pol. 2210, přijaté sankční platby vnitřní správa, - navýšení na straně výdajů: Kč ,00 v org. 341, 5512, pol. 5139, nákup materiálu, Kč 7.000,00 v org. 341, 5512, pol. 5156, pohonné hmoty a maziva, Kč 5.000,00 v org. 341, 5512, pol. 5166, revize dýchacích přístrojů, Kč 1.000,00 v org. 353, 5512, pol. 5154, elektrická energie, Kč 2.000,00 v org. 354, 5512, pol. 5154, elektrická energie, f) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 345: Kč ,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1 na 6171, pol 5137, DHIM, g) - přesun finančních prostředků na straně výdajů v org. 411: Kč ,00 z 2229, pol na 3632, pol 5154, elektrická energie hřbitovy, h) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 400, 3612, pol na org. 415, 3322, pol 5171, radnice - oprava kanalizace II. etapa, i) - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 305, 3111, pol na org. 312, 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. přísp. org., j) - přesun finančních prostředků na straně výdajů, ÚZ 98250: Kč ,00 z org. 415, 3322, pol. 6121, orj. 55, na org. 342, 6171, pol. 5137, orj. 58, DHIM. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit začlenění rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2003 RM 12 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření upravující výdajovou stranu rozpočtu o přesuny finančních prostředků mezi paragrafy v následujícím členění:

5 - přesun finančních prostředků na straně výdajů: Kč ,00 z org. 400, 3612, pol. 5171, opravy a udržování byty, Kč ,00 z org. 400, 3612, pol. 5192, společenství prodané byty, Kč ,00 z org. 410, 6171, pol. 5166, právní služby, Kč ,00 z org. 410, 3635, pol. 5169, geometrické plány, Kč ,00 z org. 410, orj. 5, 6171, pol. 5171, aktualizace dat katastru nemovitostí, Kč ,00 z org. 411, 2221, pol. 5166, studie dopravní obslužnosti, Kč ,00 z org. 411, 2212, pol. 5169, výstavby zpomalovacích prahů, Kč 5.000,00 z org. 411, 2229, pol. 5169, likvidace autovraků, Kč ,00 z org. 412, 3745, pol. 5171, opravy a udržování, Kč ,00 z org. 420, 6171, pol. 5172, orj. 5, programové vybavení aktualizace, Kč ,00 na org. 415, 3322, pol. 5171, oprava střechy zámku. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 293/2003 RM 12 Obecně závazná vyhláška č. /2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č../2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2001 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 294/2003 RM 12 Příspěvky na opravu fasád domů v Městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání ukládá Komisi pro městkou památkovou rezervaci posoudit fasády domů jednotlivých žadatelů, navrhnout rozdělení rozpočtované částky ,- Kč mezi vybrané žadatele a návrh předložit k projednání v ZM. 2. RM doporučuje ZM navýšit v org. 415, 3322, pol rozpočtované finanční prostředky o částku ,- Kč. 3. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM.

6 295/2003 RM 12 Poskytnutí půjček dle OZV č. 5/2000 a č. 7/ RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí půjčky dle OZV č. 5/2000 a 7/2001 Společenství vlastníků, ul. Seminárka č. p. 1201, Lipník nad Bečvou v celkové částce ,00 Kč. 2. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit poskytnutí půjček dle OZV č. 5/2000 a 7/2001 žadatelům: - Ing. Zdeňku Sekaninovi,., - manželům Ivetě a Jiřímu Bachletovým,.. 3. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 296/2003 RM 12 Revokace usnesení 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení: a) č. 319/2001 ZM 11 ze dne , b) č. 320/2001 ZM 11 ze dne , c) č. 388/2001 ZM 12 ze dne RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 297/2003 RM 12 Zřizovací listiny příspěvkových organizací 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) darování movitého majetku příspěvkovým organizacím v pořizovací ceně: - Kč ,51 - Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Kč ,40 - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Kč ,25 - Základní škola Loučka, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Kč ,72 - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ ,

7 - Kč ,10 - Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , - Kč ,18 - Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ b) zřizovací listiny příspěvkových organizací: - Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Základní škola Loučka, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , - Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace, IČ , - Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , - Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , - Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , - Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání ZM. 298/2003 RM 12 Obecně závazná vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č../2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů. 2. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi předložit materiál k projednání ZM. 299/2003 RM 12 Schválení záměru pořadatelství akce Sportuj s krajem 1. RM po projednání neschvaluje pro rok 2003 záměr uspořádání akce Sportuj s krajem na náměstí T.G.Masaryka v Lipníku nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat Krajský úřad Olomouckého kraje. T:

8 300/2003 RM 12 Směrnice pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM k projednání Směrnici pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá místostarostovi města p. P. Šoltysovi předložit materiál k projednání v ZM. 3. RM ukládá místostarostovi města p. P. Šoltysovi zpracovat variantu č. 2 Směrnice pro přidělování bytů v majetku Města Lipník nad Bečvou a předložit k projednání v ZM. 4. RM ukládá místostarostovi města p. V. Mikeškovi připravit koncepci správy bytového a nebytového fondu. T: /2003 RM 12 Oprava střechy zámku č.p. 358 Bratrská ulice výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje: a) zadávací podmínky k výzvě pro výběrové řízení na opravu střechy zámku č.p. 358 ulice Bratrská v Lipníku nad Bečvou, b) okruh obesílaných zájemců. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zabezpečit zadání veřejné zakázky. T: /2003 RM 12 Přechod nájmu bytu č. 32 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 32 v IX. NP domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou mezi panem Emilem Ference a jeho bratrem panem Jaroslavem Ferencem,. dle 706 a 708 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Ferencem.

9 303/2003 RM 12 Projednání usnesení č. 234/2003 RM 9 ze dne RM po projednání potvrzuje přijaté usnesení č. 234/2003 RM 9 ze dne ve věci přechodu nájmu bytu č. 12 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou. 304/2003 RM 12 Přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou : a) paní Olze Horákové,., b) panu Zdeňku Šromotovi,., c) panu Adamu Volšanovi,., d) panu Václavu Vláčilovi,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 305/2003 RM 12 Přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v domě č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou : - paní Michaele Bladišinové,., - paní Aleně Gambasové,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelky. 3. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+1, v I. NP domu č.p. 75 ul. Křížkovského, Lipník nad Bečvou panu Lubomíru Němčákovi,. dle Pořadníku žadatelů o přidělení bytu 1+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy.

10 306/2003 RM 12 Přidělení a pronájem bytu č. 4, o velikosti 0+1, v domě č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 4, o velikosti 0+1, ve III. NP domu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou panu Pavlu Golombovi,. mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu 0+1 v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2003 RM 12 Návrh na ubytování žadatele v ubytovně Venedik, Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 308/2003 RM 12 Žádost o zapůjčení bytu 1. RM po projednání neschvaluje paní Zdeně Zedkové,. přidělení bytu mimo Pořadník žadatelů o přidělení bytu v majetku Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku o výsledku jednání a nabídnout jí možnost ubytování na ubytovně Venedik v Lipníku nad Bečvou. 309/2003 RM 12 Vzájemná výměna bytů 1. RM po projednání souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi panem Janem Třískou,. a paní Mgr. Janou Mádrovou,.. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit ukončení nájemní smlouvy panem Janem Třískou a uzavření nájemní smlouvy s paní Mgr. Janou Mádrovou.

11 310/2003 RM 12 Podnájem nebytových prostor v objektu č.p. 90 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy k nebytovým prostorám, a to: pracovna o výměře 12,00 m 2 ; šatna, WC o výměře 13,30 m 2 (pánské holičství) v I. NP objektu č.p. 90 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou mezi paní Pavlínou Šeďovou,. a paní Ilonou Ševčíkovou,. a paní Monikou Gondovou,. na dobu určitou, a to do , dle 6 zákona č. 116/1990 Sb., Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelky. 311/2003 RM 12 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č. st.26 zast. plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky: a) nebytové prostory - kancelář o výměře 19,30 m 2 v I. NP objektu č.p. 50 Lipník nad Bečvou III Nové Dvory, situovaném na pozemku parc.č. st.1050/1 v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, b) nebytové prostory - kancelář o výměře 24 m 2 v I. NP objektu č.p. 107 Lipník nad Bečvou VI Loučka, situovaném na pozemku parc.č. st.170 v k.ú. Loučka, c) nebytových prostor kancelář o výměře 12,30 m 2 a kancelář o výměře 18,90 m 2 v I. NP objektu č.p. 18 Lipník nad Bečvou V Podhoří, situovaném na pozemku parc.č. st.30/1 v k.ú. Podhoří na Moravě, d) nebytových prostor: - chodba o výměře 25,20 m 2 - knihovna (volný výběr dospělí) o výměře 102,90 m 2, - čítárna o výměře 37,16 m 2, - sklad knih o výměře 14,08 m 2, - úklidová místnost o výměře 2,45 m 2, - koupelna o výměře 3,70 m 2, - WC o výměře 1,80 m 2, - chodba o výměře 7,15 m 2, - kuchyňka o výměře 5,05 m 2, - kancelář vedoucí o výměře 23,80 m 2, - knihovna (volný výběr mládež) o výměře 52,70 m 2, - pracovna knihovnic o výměře 31,00 m 2, - předsíňka o výměře 5,80 m 2, - předsíň o výměře 2,50 m 2, - bezbariérové WC o výměře 3,20 m 2,

12 - schodiště o výměře 18,95 m 2 vše ve II. NP objektu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, - chodba o výměře 86,10 m 2 v I. NP objektu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, - vstup zádveří o výměře 11,65 m 2, - přednáškový sál o výměře 80,00 m 2, - WC ženy o výměře 3,00 m 2, - bezbariérové WC - WC muži o výměře 2,35 m 2, - sklad s kuchyňskou linkou o výměře 8,10 m 2 vše v I. NP objektu situovaném ve dvorním traktu domu č.p. 11 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou, na pozemku parc.č. st.26 v k.ú. Lipník nad Bečvou, e) části pozemku parc.č. st.26 zastavěná plocha o výměře cca 240 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu nebytové prostory v objektu č.p. 3 Lipník nad Bečvou VII Trnávka 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytové prostory kotelny o výměře 17,85 m 2 v I. PP objektu č.p. 3 Lipník nad Bečvou VII Trnávka, situovaném na pozemku parc.č. st.23/1 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1145/15 trvalý travní porost v k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1145/15 trvalý travní porost o výměře cca 100 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Loučka. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

13 314/2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.1618 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.1618 zastavěná plocha o výměře 22 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha a části pozemku parc.č. 2858/10 orná půda v k.ú. Lipník nad Bečvou Částečná revokace usnesení č. 545/2002 ZM 16 Smlouva o budoucí kupní smlouvě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha o výměře cca 560 m 2 a části pozemku parc.č. 2858/10 orná půda o výměře cca 90 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. 545/2002 ZM 16 ze dne bod 1 b). 4. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a p. Jaromírem Brucknerem,. (jako budoucím kupujícím), jejímž předmětem bude prodej části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha o výměře cca 560 m 2 a části pozemku parc.č. 2858/10 orná půda o výměře cca 90 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za cenu dle znaleckého posudku. 5. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

14 316/2003 RM 12 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 172/25 zahrada a části pozemku parc.č. 172/26 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 172/25 zahrada o výměře 685 m 2 a části pozemku parc.č. 172/26 zahrada o výměře 90 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Jiřím Horníkem,. (jako nájemcem), a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, c) vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 172/25 zahrada o výměře 685 m 2 a části pozemku parc.č. 172/26 zahrada o výměře cca 90 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, b) vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: a) pozemku parc.č. 161/1 zahrada o výměře m 2 pozemku parc.č. 161/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1506 m 2 části pozemku parc.č. st.274 zastavěná plocha o výměře cca 1345 m 2 (viz situační plán) jiné budovy s pozemkem parc.č. st.269 o výměře 30 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.270 o výměře 32 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.271 o výměře 53 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.1240 o výměře 47 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.1241 o výměře 204 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2417 o výměře 335 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2418 o výměře 333 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou,

15 b) občanské vybavenosti č.p. 506 s pozemkem parc.č. st.730 o výměře 2296 m 2 pozemku parc.č. 3500/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře 6543 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2891 o výměře 36 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2892 o výměře 32 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2893 o výměře 30 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2894 o výměře 32 m 2 garáže ev. č s pozemkem parc.č. st.2895 o výměře 36 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, c) objektu bydlení č.p. 237 s pozemkem parc.č. st.562 zastavěná plocha o výměře 841 m 2 jiné budovy s pozemkem parc.č. st.2104 o výměře 43 m 2 (kotelna) pozemku parc.č zahrada o výměře 2923 m 2 včetně altánu v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu, ve kterém budou případní žadatelé upozorněni, že výše uvedené nemovitosti jsou v současnosti užívány třetí osobou na základě smluv o výpůjčce. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu zděné stavby s částí pozemku parc.č. st.274 zahrada o výměře 70 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 173/87 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 173/87 zahrada o výměře 664 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

16 319/2003 RM 12 Odkoupení pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit odkoupení pozemků parc.č. st.1216/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 17 m 2, parc.č. st.1853 zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m 2, parc.č. st.1854 zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m 2, parc.č. 3525/6 zahrada o výměře 10 m 2, parc.č. 3526/1 orná půda o výměře 5900 m 2, parc.č. 3526/2 zahrada o výměře 614 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou - id. 1/144 z vlastnictví p. Vlastimila Bomera,., - id. 1/36 z vlastnictví p. Aloise Černocha,., - id. 1/18 z vlastnictví p. Jana Černocha,., - id. 1/18 z vlastnictví p. Josefa Černocha,., - id. 1/18 z vlastnictví p. Miloslava Černocha,., - id. 1/18 z vlastnictví Ing. Vladimíra Černocha,., - id. 1/144 z vlastnictví pí Aleny Divilové,., - id. 1/72 z vlastnictví Paed. Dr. Stanislava Dočkala,., - id. 1/72 z vlastnictví PhDr. Jiřiny Frankové,., - id. 1/12 z vlastnictví Ing. Heleny Hrdinkové,., - id. 1/144 z vlastnictví p. Jiřího Indráka,., - id. 1/36 z vlastnictví pí Jaroslavy Janků,., - id. 2/6 z vlastnictví pí Elišky Kubisové,., - id. 1/12 z vlastnictví pí Ludmily Mückové,., - id. 1/144 z vlastnictví pí Naděždy Plíškové,., - id. 1/18 z vlastnictví pí Antonie Rybkové,., - id. 1/24 z vlastnictví Ing. Františka Sojky,., - id. 1/24 z vlastnictví Ing. Pavla Sojky,., - id. 1/108 z vlastnictví p. Jiřího Strnadela,., - id. 1/108 z vlastnictví p. Milana Strnadela,., - id. 1/108 z vlastnictví pí Miroslavy Špačkové,. do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM.

17 320/2003 RM 12 Pronájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3086/2 o výměře 230 m 2 a parc.č o výměře 430 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jiřímu Kroužilovi,., na dobu neurčitou, a to od za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, za účelem provozování podnikatelské činnosti, s cílem prodeje ojetých motorových vozidel. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku: a) předložit návrh nájemní smlouvy k projednání v RM, T: b) jednat s panem Jiřím Kroužilem o vyrovnání nájemného za období od do T: /2003 RM 12 Pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou Agrochovu Jezernice a.s., IČ , se sídlem Jezernice č.p. 42, zastoupené předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem, na dobu neurčitou, a to od , za cenu 1.000,- Kč/ha/rok, k zemědělským účelům, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání nájemní smlouvy, b) v případě, že nebude nájemní smlouva podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, ve spolupráci s právním zástupcem města vymáhání bezdůvodného obohacení. T:

18 322/2003 RM 12 Pronájem pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem pozemku parc.č. 3943/1 orná půda o výměře 2212 m 2 a pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 722 m 2, parc.č o výměře 2432 m 2, parc.č o výměře 4116 m 2, parc.č o výměře 7051 m 2, parc.č o výměře 4559 m 2, parc.č o výměře 1621 m 2, parc.č o výměře 2345 m 2, parc.č o výměře m 2, parc.č o výměře 6221 m 2, parc.č o výměře 3167 m 2, parc.č o výměře 3007 m 2, parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, parc.č o výměře m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou Agrochovu Jezernice a.s., IČ se sídlem Jezernice č.p. 42, zastoupené předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Bednářem, na dobu určitou, a to od do , za cenu 1.000,- Kč/ha/rok, k zemědělským účelům, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM po projednání neschvaluje pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č o výměře 722 m 2, parc.č o výměře 2432 m 2, parc.č o výměře 4116 m 2, parc.č o výměře 7051 m 2, parc.č o výměře 4559 m 2, parc.č o výměře 1621 m 2, parc.č o výměře 2345 m 2, parc.č o výměře m 2, parc.č o výměře 6221 m 2, parc.č o výměře 3167 m 2, parc.č o výměře 3007 m 2, parc.č. 3081/1 o výměře 2819 m 2, parc.č. 3081/2 o výměře 3414 m 2, parc.č o výměře m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Stanislavu Suchánkovi,., k zemědělským účelům. 3. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání nájemní smlouvy s Agrochovem Jezernice a.s. b) v případě, že nebude nájemní smlouva s Agrochovem Jezernice a.s. podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, ve spolupráci s právním zástupcem města vymáhání bezdůvodného obohacení. T: c) informovat pana Stanislava Suchánka,. o neschválení pronájmu předmětných pozemků.

19 323/2003 RM 12 Výpůjčka části pozemku parc.č. st.277/1 zastavěná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) výpůjčku části pozemku parc.č. st.277/1 zastavěná plocha o výměře 30 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou občanskému sdružení JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, středisko Ing. L. Cagaše Lipník nad Bečvou, IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, 28. října 36, zastoupenému p. Jaroslavem Šimou, na dobu určitou, a to od do , za účelem parkování střediskového auta GAZ 69. b) předloženou smlouvu o výpůjčce. V případě, že smlouva o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce. 324/2003 RM 12 Částečná revokace usnesení č. 37/2002 RM 1 ze dne bod 3. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 178/2 ost. pl. jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) částečnou revokaci usnesení č. 37/2002 RM 1 ze dne bod 3., b) vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 178/2 ost. pl. jiná plocha o výměře cca 140 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2003 RM 12 Upřesnění čl. A II. 1. smlouvy o budoucí kupní smlouvě 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím prodávajícím) a p. Petrem Sekaninou,. (jako budoucím kupujícím), kterým se upřesňuje čl. A II. 1. této smlouvy takto: Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy budoucí kupující provede demolici stavby nacházející se na pozemku parc.č. st.668 zastavěná plocha a

20 nádvoří a upravený pozemek předá budoucímu prodávajícímu. Demolice musí být provedena v souladu s vydaným rozhodnutím stavebního úřadu č. 15/2001. Demolice odstranění stavby bude provedeno buď oprávněnou firmou na základě výběrového řízení (viz čl. 13 rozhodnutí stavebního úřadu č. 15/2001) nebo svépomocí za odborného vedení nad prováděním stavby. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 326/2003 RM 12 Vyhlášení záměru směny nemovitostí v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny nemovitostí: - části jiné budovy s pozemkem parc.č. st.277/1 o výměře cca 3450 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.277/5 o výměře 209 m 2, - jiné budovy s pozemkem parc.č. st.277/7 o výměře 62 m 2, viz situační plán, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou do vlastnictví ČR - Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6, za nemovitosti: - jinou budovu s pozemkem parc.č. st.276/3 o výměře 343 m 2, - část pozemku parc.č. st.483/2 o výměře cca 430 m 2, - část jiné budovy s pozemkem parc.č. st.483/4 o výměře cca 815 m 2, viz situační plán, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6 do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi města předložit materiál k projednání v ZM. 3. RM vzala na vědomí informaci, že nemovitosti: - jiná budova se stav. parc.č. 276/3 - ostatní stavební objekt č.p. 360 se stav. parc.č objekt bydlení č.p. 359 se stav. parc.č. 483/2 - jiná budova se stav. parc.č. 483/4 - ostatní stavební objekt č.p. 361 se stav. parc.č. 483/1 (viz situační plán příloha č.1.) vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, které jsou v současné době zapsány na listu vlastnictví ČR Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Praha, Pod Juliskou 5 byly ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, tj. ke dni ve vlastnictví čs. federace, z tohoto důvodu nepřecházejí uvedené nemovitosti do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou dle ust. 2a zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Ing. Miloslav Přikryl starosta města Vladimír Mikeška místostarosta města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více