Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1158/2016 RM 37 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1159/2016 RM 37 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský, Ing. Helena Hlavičková. 1160/2016 RM 37 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 651/2016-RM 20, 1049/2016-RM 33, 1087/2016-RM 34, 1102/2016-RM 35, 1103/2016-RM 35, 1107/2016-RM 35, 1108/2016-RM 35, 1110/2016-RM 35, 1111/2016-RM 35, 1116/2016-RM 36, 1117/2016-RM 36, 1118/2016-RM 36, 1119/2016-RM 36, 1120/2016-RM 36, 1121/2016-RM 36, 1122/2016-RM 36, 1123/2016-RM 36, 1124/2016-RM 36, 1125/2016-RM 36, 1126/2016-RM 36, 1

2 1127/2016-RM 36, 1128/2016-RM 36, 1129/2016-RM 36, 1130/2016-RM 36, 1131/2016-RM 36, 1132/2016-RM 36, 1133/2016-RM 36, 1134/2016-RM 36, 1139/2016-RM 36, 1140/2016-RM 36, 1141/2016-RM 36, 1142/2016-RM 36, 1143/2016-RM 36, 1144/2016-RM 36, 1145/2016-RM 36, 1146/2016-RM 36, 1147/2016-RM 36, 1148/2016-RM 36, 1150/2016-RM 36, 1152/2016-RM 36, 1153/2016-RM 36, 1156/2016-RM 36, 1157/2016-RM /2016 RM 37 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi informovat ředitele příspěvkových organizací. 1162/2016 RM 37 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/25233/2016, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Veroniku Šenkeříkovou (generálie dle důvodové zprávy), která užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. 1163/2016 RM 37 Souhlas města ve smyslu ust. 33 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi 1. RM po projednání žádosti Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, evidována pod čj. MU/23263/2016, n e s o u h l a s í, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určil, že za osobu užívající byt považuje p. Miroslava Vaškových (generálie dle důvodové zprávy), který užívá za účelem bydlení ubytovací zařízení na adrese Tyršova č. 1369, Lipník nad Bečvou, jehož provozovatelem je p. Miroslav Zdráhal, IČO , dle důvodové zprávy. 2

3 2. RM vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví: a) ukládá zpracovat vyjádření města dle důvodové zprávy, b) pověřuje podpisem vyjádření města, c) ukládá zaslat vyjádření Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci. 1164/2016 RM 37 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s paní Marií Hradilovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. 1165/2016 RM 37 Splnění opatření Rady města Lipník nad Bečvou č. 4/2016 RM bere na vědomí výsledek kontroly, jejímž předmětem bylo prověření splnění opatření č. 4/2016 uloženého Základní škole Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvkové organizaci. 1166/2016 RM 37 Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou, kterými se stanovuje v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění závazný postup při zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou, s účinností od

4 2. RM pověřuje starostu města podpisem Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou. T: ihned 3. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury seznámit ředitele všech příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou. 1167/2016 RM 37 Bezúplatný převod nepeněžního daru do majetku PO 1. RM po projednání bezúplatně převádí do vlastnictví Základní školy a mateřské školy, Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , movitý majetek dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. 1168/2016 RM 37 Souhlas se začleněním peněžitého účelově určeného daru - Základní škola a mateřská škola Loučka příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace IČO , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, b) ředitelce Základní školy a mateřské školy Loučka, příspěvková organizace, zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. 4

5 1169/2016 RM 37 Přijetí peněžitého účelově určeného daru Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o. 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Základní škola a mateřské škola, Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace, IČ , s přijetím peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace, b) řediteli Základní školy a mateřské školy Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, p.o., zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. 1170/2016 RM 37 Směrnice k zadávání veřejných zakázek 1. RM po projednání schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek, kterou se stanovuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění závazný postup při zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Lipník nad Bečvou, s účinností od RM pověřuje starostu podpisem Směrnice k zadávání veřejných zakázek T: ihned 1171/2016 RM 37 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok 2016 Odpisové plány příspěvkových organizací na rok RM po projednání schvaluje příspěvkovým organizacím zřízených městem Lipník nad Bečvou: 1. závazné ukazatele na rok 2016 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, 2. odpisové plány na rok 2016 dle příloh. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí Odboru správy majetku a vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkových organizací. T:

6 1172/2016 RM 37 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. 1173/2016 RM 37 Žádost 1. RM po projednání bere na vědomí žádost o uzavření navrhovaného splátkového kalendáře nájemce bytu č. 3, domu č.p. 1018, ul. Bratrská v Lipníku nad Bečvou a uzavření dohody o splátkách neschvaluje. 2. RM pověřuje starostu podpisem sdělení. 1174/2016 RM 37 Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou fyzickými osobami 1. RM po projednání schvaluje předložené dodatky: a) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Ing. Vladimír Čoček, bytem. (jako nájemcem), týkající se změny v článku 7. odst. 1 a odst. 3 výše uvedené smlouvy (viz příloha), b) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Marií Filiačovou, podnikající pod obchodním jménem Marie Filiačová GABRIELA, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, Na Zelince 1266, PSČ , IČO (jako nájemcem), týkající se změny v článku 7. odst. 1, odst. 2 a odst. 3 výše uvedené smlouvy (viz příloha), c) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Mgr. Žanetou Slováčkovou, podnikající pod obchodním jménem Mgr. Žaneta Slováčková, s místem podnikání Přerov Přerov IX - Lýsky, Nad Struhou 60/6, PSČ , IČO (jako nájemcem), týkající se změny v článku 7. odst. 1, odst. 2 a odst. 3 výše uvedené smlouvy (viz příloha), 6

7 d) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Jiřím Škařupou, bytem. (jako nájemcem), týkající se změny v článku 7. odst. 1 a odst. 3 výše uvedené smlouvy (viz příloha), e) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Kateřinou Trávníčkovou, podnikající pod obchodním jménem Kateřina Trávníčková, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, Smetanova 1375, PSČ , IČO (jako nájemcem), týkající se změny v článku 7. odst. 1, odst. 2 a odst. 3 výše uvedené smlouvy (viz příloha), f) dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Dagmar Vybíralovou a Jiřím Vybíralem, bytem. (jako nájemci), týkající se změny v článku 7. odst. 1 a odst. 3 výše uvedené smlouvy (viz příloha), g) dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Renatou Frydrychovou, podnikající pod obchodním jménem Renata Frydrychová, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou VI Loučka 188, PSČ , IČO (jako nájemcem), týkající se změny v článku 9. odst. 1 a odst. 3 výše uvedené smlouvy (viz příloha), h) dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Petrou Němečkovou, podnikající pod obchodním jménem Petra Němečková, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, Na Bečvě 783/91, PSČ , IČO (jako nájemcem), týkající se změny v článku 9 odst. 1 výše uvedené smlouvy (viz příloha), i) dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Marcelou Kašpaříkovou, podnikající pod obchodním jménem Marcela Kašpaříková, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 14, PSČ , IČO (jako nájemcem), týkající se změny v článku 7. odst. 1, odst. 2 a odst. 3 výše uvedené smlouvy (viz příloha), j) dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Pavlínou Šeďovou, podnikající pod obchodním jménem Pavlína Šeďová, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, P. Bezruče 1092, PSČ , IČO a Ilonou Ševčíkovou, podnikající pod obchodním jménem Ilona Ševčíková - Laura, s místem podnikání Sušice 79, Radslavice, PSČ , IČO (jako nájemci), týkající se změny v článku III. výše uvedené smlouvy (viz příloha). 2. RM pověřuje starostu podpisem předložených dodatků. 7

8 1175/2016 RM 37 Ukončení pronájmu dohodou Vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č. 348/2 v k. ú. Loučka (severní část obce) 1. RM po projednání schvaluje ukončení pronájmu části parcely p. č. 348/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 110 m 2 v k. ú. Loučka dle nájemní smlouvy ze dne ke dni dohodou. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části parcely p. č. 348/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 130 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Loučka za níže uvedených podmínek. - Předmětná parcela bude využita za účelem zřízení zahrádky. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. - Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. - Nájemce uhradí náhradu za bezesmluvní užívání za období od do doby podpisu nájemní smlouvy ve výši 3 Kč/m 2 /rok, a to k Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, výpovědí pronajímatele bez výpovědní doby v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T:

9 1176/2016 RM 37 Vyhlášení záměru pronájmu parcely p. č v k. ú. Podhoří na Moravě (lokalita pod lesem) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu parcely p. č zahrada o výměře 714 m 2 v k. ú. Podhoří na Moravě za níže uvedených podmínek. - Předmětná parcela bude využita za účelem zřízení zahrádky. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. - Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho části do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi, výpovědí pronajímatele bez výpovědní doby v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2016 RM 37 Revokace usnesení č. 1155/2016 RM 36 ze dne Zřízení věcného břemene vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojka (ul. Tyršova) 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1155/2016 RM 36 ze dne RM po projednání schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch každého oprávněného vlastníka, popř. vlastníků parcely p. č. 1203/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, spočívající v právu umístění a provozování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky, právo vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami a opravami v rozsahu dle geometrického plánu č /2016, včetně práva mít a udržovat na parcelách p. č. 1217/28 a p. č. 1217/42 v k. ú. Lipník nad Bečvou potřebná obslužná zařízení, jakož i právo provádět na inženýrských sítích úpravy za účelem jejich modernizace či zlepšení jejich výkonnosti. 9

10 Náklady spojené se zřízením věcného břemene ponesou oprávnění z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši Kč včetně 21 % DPH. 3. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T: /2016 RM 37 Zrušení věcných břemen dohodou (ul. Nádražní) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit zrušení věcných břemen k parcele p. č. 1009/2 ve prospěch parcely p. č. st. 436/4 v k. ú. Lipník nad Bečvou dle trhové smlouvy ze dne , čd 196/1900 uzavření dohody. Jedná se o tato věcná břemena: - věcné břemeno spočívající v povinnosti nestavět žádnou zeď blíže než 3,75 metrů od oken domu č. p. 658, - věcné břemeno oprav a údržby plotu, - věcné břemeno zřízení plotu, který má být veden tak, že u rohu domu č. p. 658 směrem k domu č. p. 679 má odbočit tak, aby mezi plotem a domem č. p. 658 zůstala prostora 75 cm a umožnit přístup do této prostory vlastníkům domu č. p Náklady spojené se zrušením věcného břemene ponese město Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2016 RM 37 Smlouva o zřízení věcného břemene č. sml _2/VB REKO MS Lipník nad Bečvou Zahradní + 2 k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako povinným) a společností GasNet, s.r.o., IČO , DIČ CZ , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako oprávněným), jejímž předmětem je zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou - Zahradní + 2, které je uloženo v parcelách p. č. 88/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 95/1 ostatní plocha jiná plocha, p. č. 117 ostatní plocha jiná plocha, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3955/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha zeleň a p. č ostatní plocha zeleň, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2016). Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,00 Kč včetně 21% DPH. 10

11 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2016 RM 37 Smlouva o odstraňování odpadů v areálu skládky AVELI z.s. RM po projednání bere na vědomí předloženou Smlouvu o odstraňování odpadů v areálu skládky AVELI z.s. uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , zastoupené pověřenou organizací Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. IČO , Za Porážkou 1142, Lipník nad Bečvou, PSČ (objednavatel) a společností AVELI z.s., IČO , Loučská 1411, Lipník nad Bečvou (vykonavatel). Platnost předkládané smlouvy č je do do a ceny jsou stanoveny v Příloze č. 1 výše uvedené smlouvy podepsané dne /2016 RM 37 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce (kavárna v západním křídle zámku) 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou a Střediskem volného času Lipník nad Bečvou, p. o., týkající se stanovení zálohových plateb na energie ve vypůjčených nebytových prostorech. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č /2016 RM 37 Výpůjčka sbírkových předmětů (pamětní deska obětem 1. a 2. světové války) 1. RM po projednání schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce ze dne , jejímž předmětem je výpůjčka sbírkových předmětů (prstí) vystavených v pamětní desce věnované obětem 1. a 2. světové války na budově radnice č. p. 89 v Lipníku nad Bečvou, s Českou republikou Ministerstvem obrany, se sídlem v Praze 6, Tychonova 1, kterým se prodlouží doba výpůjčky do RM pověřuje starostu podpisem smlouvy dodatku č. 1. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 11

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 5 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.10.2018 1/1/RM/2018 Schválení programu 1. schůze rady města program 1. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 7. schůze Rady města Hostinné, konané dne 05.02.2019 112/7/RM/2019 Schválení programu 7. schůze RM program 7. schůze: 1. Schválení programu 7.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776)

U S N E S E N Í. 3. Záměr prodeje bytů 1205/4, 1205/7, 1204/3, 1204/5, 1192/2, 907/9 (tisk R/776) U S N E S E N Í ze 73. schůze Rady města Kojetína, konané dne 17. září 2013, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem prodej

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 27.03.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 90. schůze Rady města Hostinné, konané dne 26.07.2017 1383/90/RM/2017 Schválení programu 90. schůze rady města program 90. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti

z 21. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti U s n e s e n í z 21. jednání rady města dne 14.12.2011 v 16,00 hod. v zasedací místnosti UR/21/1/2011 schválení programu jednání Rada města pro projednání 1. s c h v a l u j e program 21. jednání rady

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne

PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města konané dne 26.10.2015 358/20/RM/2015 Zahájení a schválení programu 20. schůze Rady města Uherské Hradiště program 20. schůze rady města. 359/20/RM/2015 Zpráva o činnosti

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Hostinné, konané dne 31.05.2017 1311/85/RM/2017 Schválení programu 85. schůze rady města program 85. schůze: 1. Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více