Město Lipník nad Bečvou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 2166/2010 RM 72 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 2167/2010 RM 72 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : p. Zdeněk Kašpárek Mgr. Martin Drietomský 2168/2010 RM 72 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení : 1976/2010-RM 66, 2032/2010-RM 68, 2033/2010-RM 68, 2084/2010-RM 69, 2111/2010-RM 69, 2115/2010-RM 70, 2116/2010-RM 70, 2117/2010-RM 70, 2118/2010-RM 70, 2119/2010-RM 70, 2121/2010-RM 70, 2122/2010-RM 70, 2124/2010-RM 70, 2125/2010-RM 70, 2126/2010-RM 70, 2127/2010-RM 70, 2128/2010-RM 70, 2130/2010-RM 70, 2131/2010-RM 70, 2132/2010-RM 70, 2133/2010-RM 70, 2134/2010-RM 70, 2135/2010-RM 70, 2139/2010-RM 70, 2140/2010-RM 70, 2141/2010-RM 70, 2143/2010-RM 70, 2145/2010-RM 70, 2146/2010-RM 70, 2148/2010-RM 70, 2149/2010-RM 70, 2150/2010-RM 70, 2151/2010-RM 70, 2152/2010-RM 70, 2153/2010-RM 70, 2154/2010-RM 71, 2155/2010-RM 71, 2156/2010-RM 71, 2157/2010-RM 71, 2158/2010-RM 71, 2159/2010-RM 71, 2160/2010-RM 71, 2161/2010-RM 71, 2162/2010-RM 71, 2163/2010-RM 71, 2164/2010-RM 71, 2165/2010-RM 71.

2 2169/2010 RM 72 Nájemní smlouva k bytu v domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v Domě s pečovatelskou službou,, s p. Josefem Zelou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2010 RM 72 Nájemní smlouva k bytu v domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou RM po projednání stáhla materiál z programu. 2171/2010 RM 72 Nájemní smlouva k bytu v domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu v Domě s pečovatelskou službou,, s paní Stanislavou Čadovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2010 RM 72 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Olgy Ištókové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou.

3 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2010 RM 72 Schválení poskytnutí věcných darů formou darovací smlouvy 1. RM po projednání schvaluje poskytnutí věcného daru těžce postiženým občanům formou darovací smlouvy dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi podepsat darovací smlouvy. T: RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zabezpečit předání věcných darů dle důvodové zprávy. T: /2010 RM 72 Povolení výjimky z maximálního počtu dětí 1. RM po projednání schvaluje udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě na pracovišti Zahradní 1300 Mateřské školy Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace; IČ S účinností od neomezeně pro všechny následující školní roky může být do mateřské školy zapsáno max. 161 dětí. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T: /2010 RM 72 Prodejní cena propagačního materiálu- katalogu Kovu ve městě VI. RM po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu dle důvodové zprávy, a to z účinností od takto: Katalog výstavy KOV VE MĚSTĚ VI. - cena bez DPH pro distributora do Katalog výstavy KOV VE MĚSTĚ VI. - cena bez DPH pro distributora do Katalog výstavy KOV VE MĚSTĚ VI. - cena bez DPH pro distributora od ,50 Kč 4,20 Kč 0,00 Kč T:

4 2176/2010 RM 72 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje změnu platového výměru ředitele příspěvkové organizace města Lipník nad Bečvou s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury zajistit vystavení platového výměru. T: /2010 RM 72 Vyhodnocení veřejné soutěže chodník Podhoří 1. RM po projednání na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem Chodník Podhoří : a) schvaluje jako vítěze společnost Vasil Mádr, eko-vas, Smetanova 184, Lipník nad Bečvou, IČ , b) schvaluje další pořadí dle důvodové zprávy. 2. RM zplnomocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, T: ihned b) podepsat Smlouvu o dílo. T: /2010 RM 72 Vyhodnocení veřejné soutěže Zateplení objektu DPS Lipník n/b 1. RM po projednání na základě provedeného výběru nejvýhodnější nabídky k veřejné zakázce s názvem Zateplení objektu DPS Lipník n/b : a) schvaluje jako vítěze TRAWEKO 96 s. r. o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou, IČ , b) schvaluje další pořadí dle důvodové zprávy. 2. RM zplnomocňuje starostu: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, T: ihned b) podepsat Smlouvu o dílo. T:

5 2179/2010 RM 72 Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, 2. RM zplnomocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2010 RM 72 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2010 RM 72 Nepeněžitý vklad majetku 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit nepeněžitý vklad movitého a nemovitého majetku z vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., se sídlem v Přerově, Šířava 483/21, IČ , DIČ CZ Hodnota nepeněžitého vkladu byla dle předložených znaleckých posudků č.1810/58/10, č. 1805/53/10, č. 1808/53/10, č. 1806/54/10, č. 1806/55/10 a č. 1809/57/10 ze dne vyčíslena na částku ,- Kč což odpovídá ks akcií na jméno pro upisovatele. Jedná se o majetek vodohospodářských staveb: budova bez čp/če, jiná stavba situovaná na pozemku parc.č. st o výměře 373 m 2, pozemky parc.č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 373 m 2, parc.č. 985 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2665 m 2 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, dále se jedná o jednu s dílčích částí vodovodního řadu v Lipníku nad Bečvou z tvárné litiny DN 150 délky 458 m, který začíná na parc.č. 2878/3 a končí parc.č. 3050/6 v k.ú. Lipník nad Bečvou. Dále se jedná o vodovodní řad v obci Lipník nad Bečvou lokalita Podhůra I z potrubí PVC DN 80 délky 1204,50 m a z PE DN 63 délky 366,50 m a vodovodní řad lokalita Podhůra - východ, z potrubí PE DN 80 délky 990,0 m a z potrubí PE DN 50 délky 327,0 m vše v k.ú. Lipník nad Bečvou. Dále se jedná o vodovodní řad v obci Lipník nad Bečvou VII Trnávka z potrubí PVC DN 80 délky 1123,40 m a z potrubí PE DN 50 délky 446,60 m v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. Dále se jedná o dílčí úsek kanalizační stoky v obci Lipník nad Bečvou z potrubí výtlak tvárná litina DN 150 délky 465 m, který začíná na parc.č. 2914/1 a končí na parc.č. 2863/4, dále dílčí úsek kanalizační stoky v Lipníku nad Bečvou z potrubí PP DN 250 délky 28,07 m a podzemní čerpací stanice na parc.č. 2914/1, včetně souboru věcí movitých tvořících technologické zařízení této podzemní čerpací

6 stanice a její příslušenství a součást, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou. Dále jde o kanalizační stoku v Lipníku nad Bečvou v lokalitě ul. Tyršova z potrubí PP DN 400 délky 422,11 m a z potrubí PP DN 800 délky 74,66 m a vodovodní řad v Lipníku nad Bečvou v lokalitě ul. Tyršova z potrubí litina DN 80 délky 238,37 m v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2010 RM 72 Odpis pohledávky 1. RM po projednání schvaluje odpis pohledávky v částce ,00 Kč za smluvní pokutu z rozvahových na podrozvahové účty dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního zajistit odpis pohledávky v účetnictví města. T: /2010 RM 72 Přechod nájmu bytu č. 1 v domě č.p. 1000, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 1, se sníženou kvalitou, o velikosti 3+1, v 1. NP domu č.p. 1000, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce,, která zemřela, na, bytem Lipník nad Bečvou, Hranická 1000, syna nájemce, a to dle 708 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2010 RM 72 Revokace usnesení č. 698/2010 ZM 22 ze dne Snížení ceny pohledávky Vyhlášení záměru postoupení pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 3, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v 1.NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit revokaci usnesení č. 698/2010 ZM 22 ze dne RM po projednání doporučuje ZM schválit snížení ceny pohledávky v nominální výši ,-Kč o poplatky z prodlení za období od října 2005 do března 2010 ve výši ,-Kč z nežalované dlužné částky, tj. na cenu ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem bytu č. 3, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v 1. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaném na

7 pozemku parc. č. st. 831 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz důvodová zpráva). 3. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč za cenu ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem, bytové jednotky č. 3, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v 1. NP domu č.p. 722, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 831 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu. Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby a za faktické užívání bytu ve výši ,- Kč, tj. za čistý nájem od října 2005 do srpna 2009 ve výši ,- Kč (a to za měsíc říjen 2005 ve výši 346,- Kč, listopad 2005 ve výši 346,- Kč, prosinec 2005 ve výši, 346,- Kč, leden 2006 ve výši 346,- Kč, únor 2006 ve výši 346,- Kč, březen 2006 ve výši 346,- Kč, duben 2006 ve výši 346,- Kč, květen 2006 ve výši 346,- Kč, červen 2006 ve výši 346,- Kč, červenec 2006 ve výši 346,- Kč, srpen 2006 ve výši 346,- Kč, září 2006 ve výši 346,- Kč, říjen 2006 ve výši 346,- Kč, listopad 2006 ve výši 346,- Kč, prosinec 2006 ve výši 346,- Kč, leden 2007 ve výši 426,- Kč, únor 2007 ve výši 426,- Kč, březen 2007 ve výši 426,- Kč, duben 2007 ve výši 426,- Kč, květen 2007 ve výši 426,- Kč, červen 2007 ve výši 426,- Kč, červenec 2007 ve výši 426,- Kč, srpen 2007 ve výši 426,- Kč, září 2007 ve výši 426,- Kč, říjen 2007 ve výši 426,- Kč, listopad 2007 ve výši 426,- Kč, prosinec 2007 ve výši 426,- Kč,leden 2008 ve výši 509,- Kč, únor 2008 ve výši 509,- Kč, březen 2008 ve výši 509,- Kč, duben 2008 ve výši 509,- Kč, květen 2008 ve výši 509,- Kč, červen 2008 ve výši 509,- Kč, červenec 2008 ve výši 509,- Kč, srpen 2008 ve výši 509,- Kč, září 2008 ve výši 509,- Kč, říjen 2008 ve výši 509,- Kč, listopad 2008 ve výši 509,- Kč, prosinec 2008 ve výši 509,- Kč, leden 2009 ve výši 640,- Kč, únor 2009 ve výši 640,- Kč, březen 2009 ve výši 640,- Kč, duben 2009 ve výši 640,- Kč, květen 2009 ve výši 640,- Kč, červen 2009 ve výši 640,- Kč, červenec 2009 ve výši 640,- Kč, srpen 2009 ve výši 640,- Kč), za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu ve výši ,- Kč (a to za rok 2005 ve výši 401,- Kč, za rok 2006 ve výši 3.767,- Kč, za rok 2007 ve výši 5.197,- Kč, za rok 2008 ve výši 6.000,- Kč), za předepsané zálohy na služby ve výši 2.848,- Kč (a to za období leden 2009 ve výši 451,- Kč, únor 2009 ve výši 257,- Kč, březen 2009 ve výši 257,- Kč, duben 2009 ve výši 257,- Kč, květen 2009 ve výši 271,- Kč, červen 2009 ve výši 271,- Kč, červenec 2009 ve výši 271,- Kč, srpen 2009 ve výši 271,- Kč, září 2009 ve výši 271,- Kč, říjen 2009 ve výši 271,- Kč) a za faktické užívání bytu ve výši 1.280,- Kč (a to za období září 2009 ve výši 640,- Kč, říjen 2009 ve výši 640,- Kč) za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 4.102,- Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy, - v případě, že nájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postupované pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a předmětná pohledávka s následným přidělením bytu bude přidělena dalšímu žadateli v pořadí a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty,

8 - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - žádost o postoupení pohledávky s následným přidělením bytu musí být podána na MěÚ Lipník nad Bečvou v zapečetěné obálce označené slovy: NEOTVÍRAT POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY BYTU Č. 3, DOMU Č.P. 722, UL. NA BEČVĚ V LIPNÍKU NAD BEČVOU S NÁSLEDNÝM PŘIDĚLENÍM BYTU, ve které bude doložena: - žádost o postoupení pohledávky s uvedením nabídkové ceny, - kopii dokladu o uhrazení jistoty, - čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník n.b. žádné nedoplatky, - čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, - čestné prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami postoupení pohledávky s následným přidělením bytu dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je. Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. Nárok na zaplacení úhrady za faktické užívání bytu se promlčuje ve lhůtě 2 let. 4. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2010 RM 72 Postoupení pohledávky na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 3, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v 1.NP domu č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit postoupení pohledávky v nominální výši ,-Kč, kterou má město Lipník nad Bečvou za svým již vystěhovaným nájemcem, bytové jednotky č. 3, o velikosti 0+1, se sníženou kvalitou, v 1. NP domu č.p. 723, ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, situovaném na pozemku parc. č. st. 832 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s následným přidělením bytu paní Marii Terberové, bytem, za nabídkovou cenu ,- Kč, za těchto podmínek: Město Lipník nad Bečvou postupuje pohledávku za čistý nájem, za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu, za nedoplatek na předepsaných zálohách na služby a poplatky z prodlení ve výši ,- Kč, tj. za čistý nájem od května 2009 do května 2010 ve výši 7.274,- Kč (a to za měsíc květen 2009 ve výši 728,- Kč, červen 2009 ve výši 728,- Kč, říjen 2009 ve výši 728,- Kč, prosinec 2009 ve výši 728,- Kč, leden 2010 ve výši 959,- Kč, únor 2010 ve výši 959,- Kč, březen 2010 ve výši 959,- Kč, duben 2010 ve výši 959,- Kč, květen 2010 ve výši 526,- Kč), za nedoplatek na službách spojených s užíváním bytu ve výši 5.978,- Kč (a to za rok 2009 ve výši 5.978,- Kč), za předepsané zálohy na služby ve výši 1.510,- Kč (a to za období leden 2010 ve výši 742,- Kč, únor 2010 ve výši 192,- Kč, březen 2010 ve výši 192,- Kč, duben 2010 ve výši 192,- Kč, květen 2010 ve výši 192,- Kč), a poplatky z prodlení ke dni ve výši 4.946,- Kč, za těchto podmínek: - minimální cena za postoupení pohledávky činí ,- Kč, - jistota ve výši 1.978,-Kč bude považována za zálohu ceny postupované pohledávky, - cena za postupovanou pohledávku a poplatky z prodlení musí být uhrazeny před podpisem nájemní smlouvy,

9 - v případě, že zájemce uzavře s Městem Lipník nad Bečvou smlouvu o postoupení pohledávky, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu 1 roku, jestliže nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti plní všechny povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, prodlouží se nájemní smlouva vždy o 1 rok za stejných podmínek, - nejpozději do 15 dnů ode dne uhrazení postoupené pohledávky uzavře žadatel s městem smlouvu o kauci na byt, - v případě, že vybraný zájemce neuzavře smlouvu o postoupení pohledávky a nájemní smlouvu do 30 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu, pozbude usnesení schvalující postoupení pohledávky s následným přidělením bytu platnosti a předmětná pohledávka s následným přidělením bytu bude přidělena dalšímu žadateli v pořadí a vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce se stane majitelem postoupené pohledávky úplným zaplacením pohledávky do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení postoupení pohledávky s následným přidělením bytu; v případě, že nebude zaplaceno řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit; v takovém případě vybraný zájemce uhradí městu pokutu ve výši jistoty, - zájemce o postoupení pohledávky se zavazuje uhradit případné nedoplatky z vyúčtování služeb spojených s užíváním předmětného bytu za rok Upozornění: Nárok na zaplacení úhrady nájemného se promlčuje ve lhůtě 3 let. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2010 RM 72 Pronájem nebytových prostor situovaných na pozemcích parc.č. st. 276/3 a parc.č. st. 483/5 vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Bratrská) 1. RM po projednání schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu, ul. Bratrská dvorní trakt zámku, Lipník nad Bečvou situovaném na pozemcích parc.č. st. 276/3 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st. 483/5 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - kavárna o výměře cca 81,00 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - salónek o výměře cca 25,00 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - přípravna kavárny o výměře cca 22,40 m 2, za cenu 507,- Kč/m 2 /rok - šatna + chodba o výměře cca 10,58 m 2, za cenu 270,- Kč/m 2 /rok - soc. zařízení - personál o výměře cca 4,94 m 2, za cenu 270,- Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 143,92 m 2, a to za účelem provozování kavárny na dobu neurčitou panu Ing. Pavlovi Krejčiříkovi, bytem Lipník nad Bečvou, Loučská 227, IČ , za podmínek: - roční nájemné za tyto nebytové prostory dle schválených cen nájmu pro rok 2010 činí ,- Kč (měsíční nájemné 7.258,- Kč), - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele,

10 - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného (tato podmínka je platná až po splacení vybavení), - případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti, - nájemce vybaví na svůj náklad nebytové prostory v hodnotě maximálně do ,- Kč včetně DPH, - po vzájemném započtení pohledávek (nájemné pořízení vybavení) převede nájemce do jednoho měsíce toto vybavení do majetku města Lipník nad Bečvou, - převedení vybavení do majetku města bude řešeno samostatnou smlouvou, která bude přímo konkretizovat dané vybavení (druhy, počty Kč), podmínky užívání vybavení nájemcem (věcné i finanční), součástí této smlouvy bude dohoda o finančním vyrovnání vzájemné započtení pohledávek (nájemné pořízení vybavení), max. výše zápočtu je ohraničena výší platného ročního nájemného, - vybavení zůstane v majetku města i po ukončení nájmu, - nájemce se zaváže, že pokud dojde k ukončení nájemní smlouvy ze strany nájemce před uplynutím doby splacení vybavení, nebude po pronajimateli požadovat doplacení ceny vybavení, a vybavení zůstane v majetku pronajímatele. Upozornění: - od roku 2011 bude mít město Lipník nad Bečvou povinnost započítat do výše nájmu i výši odpisů váznoucí na daných pronajímaných nebytových prostorách, - v celém objektu situovaném na pozemcích parc.č. st. 276/3 a parc.č. st. 483/5 v k.ú. Lipník nad Bečvou bude zákaz kouření, - v letní sezóně je možnost zřídit venkovní zahrádku, nutná je jen ohlašovací povinnost na MěÚ odbor správy majetku (užívání veřejného prostranství pro zřízení venkovní zahrádky u provozovny je v Lipníku nad Bečvou osvobozeno od platby). 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor a smlouvy o převedení vybavení do majetku města s dohodou o finančním vyrovnání. T: /2010 RM 72 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.1034 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a paní Marcelou Ipriovou, (jako nájemcem), ve znění dodatku č.1 ze dne , jejímž předmětem je pronájem částí pozemku parc.č. st.1034 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 70 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dohodou ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu.

11 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájmu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. st.1034 Bečvou za podmínek: - využití pozemku za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem je stanovena ve výši 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne schválení pronájmu předmětné nemovitosti radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2010 RM 72 Ukončení nájemní smlouvy ze dne RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a manžely Zdeňkem a Irenou Rychlými, (jako nájemci), ve znění dodatku č.1 ze dne , jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o výměře 142 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, dohodou ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, c) v případě, že dohoda o ukončení nájmu nebude podepsána do 30 dnů ode dne jejího schválení radou města, vypovězení nájemní smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájmu, v případě že dohoda o ukončení nájmu nebude podepsána, podpisem výpovědi nájemní smlouvy. T: /2010 RM 72 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání bere na vědomí: ukončení nájemní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Helenou Osičkovou,, s místem podnikání v Lipníku nad Bečvou, Novosady 29, IČ (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to výpovědí podanou nájemcem k dle čl. VI, odstavce 1) Smlouvy o nájmu nebytových prostor.

12 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení nájmu. T: /2010 RM 72 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady v Lipníku nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - prodejna o výměře 60,00 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - kancelář o výměře 3,00 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - WC o výměře 1,40 m 2, za cenu 225,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 22,10 m 2, za cenu 470,- Kč/m 2 /rok celková výměra pronajímaných prostor 86,10 m 2, a to za účelem provozování prodejny na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné za tyto nebytové prostory dle schválených cen nájmu pro rok 2010 činí ,- Kč (měsíční nájemné 4.435,60 Kč), - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. Upozornění: nebytové prostory jsou do v pronájmu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2010 RM 72 Dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne RM po projednání schvaluje předložený dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne uzavřený mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ (jako pronajímatelem) a společností Veolia Transport Morava a.s., IČ , se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5 (jako nájemcem). V případě, že dodatek č.1 nebude podepsán do dvou měsíců ode dne jeho schválení radou města, pozbude usnesení platnosti.

13 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č.1. T: /2010 RM 72 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.137 a části pozemku parc.č. 2643/2 v k.ú. Loučka 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.137 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 74 m 2 a části pozemku parc.č. 2643/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 162 m 2 (viz geometrický plán) v k.ú. Loučka za podmínek: - využití pozemků za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem je stanovena ve výši 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - v případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2010 RM 72 Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 1235/21 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. B.Němcové) 1. RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ (jako pronajímatelem) a společností MORAVA HOP s.r.o., IČ , se sídlem v Lipníku nad Bečvou (jako nájemcem), b) vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1235/21 orná půda o výměře cca m 2 (viz situační plán - A) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Pozemek bude využit k zemědělským účelům. - Cena za pronájem je stanovena ve výši 2.000,- Kč/ha/rok. - Nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. Výpověď musí být doručena druhému účastníkovi nejpozději do běžného roku, výpovědní lhůta počíná běžet od toho roku, v němž byla výpověď doručena.

14 - Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. Upozornění: - pozemek je do užíván na základě smlouvy o nájmu nemovitostí, c) vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1235/21 orná půda o výměře cca 9500 m 2 (viz situační plán - B) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Pozemek bude využit k výstavbě rodinných domů. - Cena za pronájem je stanovena ve výši ,- Kč/rok. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od do doby zahájení stavebních prací na vybudování infrastruktury na předmětném pozemku. Nájem skončí dnem, kdy nájemce doručí pronajímateli písemné oznámení o zahájení stavebních prací na vybudování infrastruktury. - Nájemce je povinen oznámit pronajímateli písemně zahájení stavebních prací na vybudování infrastruktury na předmětném pozemku, a to nejméně 10 dnů před jejich zahájením. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po obdržení výpovědi. - Nájemce je povinen předmět nájmu řádně udržovat, tzn. zejména zajistit jeho pravidelné sečení. - Pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, octne-li se nájemce po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Upozornění: - pozemek je do užíván na základě smlouvy o nájmu nemovitostí, Na pozemku se nachází: - venkovní vedení VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s., - nefunkční VTL plynovody DN 200 a DN 300, - STL plynovody ve správě RWE Distribuční služby, s.r.o. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nemovitostí. T: RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: do 7 dnů ode dne podpisu dodatku č /2010 RM 72 Bezúplatný převod části pozemku parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Tyršova) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části pozemku parc.č ovocný sad o výměře cca 3600 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Pozemkový fond České republiky, se sídlem Praha Žižkov, Husinecká 1024/11a do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou.

15 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2010 RM 72 Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Optická síť Lipník nad Bečvou, 3. etapa 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním sítě optického kabelu situované na pozemcích: parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. st.204/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3513/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3512/11 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3512/1 ostatní plocha silnice, parc.č. 3956/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3512/9 ostatní plocha silnice, parc.č. st.1035 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st.1034 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 3510/5 zahrada, parc.č. 3509/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3509/2 ostatní plocha jiná plocha, parc.č ostatní plocha zeleň, parc.č. 3498/1 zahrada, parc.č. 3981/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3981/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2858/18 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/20 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2858/13 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 2737/1 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2878/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2858/7 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 2858/31 ostatní plocha zeleň, parc.č. st.1378 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2858/10 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3984/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2858/25 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/23 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2858/26 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/27 ostatní plocha zeleň, parc.č. 95/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha silnice, parc.č. 2787/46 trvalý travní porost, parc.č ostatní plocha silnice, parc. ZE PK č. 84 o výměře 72 m 2, parc. ZE PK č. 2763/1 o výměře 6 m 2, parc. ZE PK č. st.665 o výměře 42 m 2, parc. ZE PK č. o výměře 8660 m 2, vše v katastrálním území Lipník nad Bečvou. Trasy optické sítě budou tvořeny soustavou trubek HDPE, do kterých bude uložen optický kabel, a to v rámci stavby Optická síť Lipník nad Bečvou, 3. etapa. Investorem stavby je společnost MITRANET.CZ, s.r.o., IČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, Mlýnecká 626, zastoupená panem Jiřím Žáčkem, b) schvaluje předložený dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou v rámci stavby Optická síť Lipník nad Bečvou, 3. etapa uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností MITRANET.CZ, s.r.o., se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Mlýnecká 626, IČ , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování optického kabelu v rámci stavby Optická síť Lipník nad Bečvou, 3. etapa, a to v rozsahu, jak je vyznačeno na přiloženém situačním snímku na pozemcích: parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. st.204/1 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3513/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3512/11 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3512/1 ostatní plocha silnice,

16 parc.č. 3956/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3512/9 ostatní plocha silnice, parc.č. st.1035 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st.1034 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 3510/5 zahrada, parc.č. 3509/1 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3509/2 ostatní plocha jiná plocha, parc.č ostatní plocha zeleň, parc.č. 3498/1 zahrada, parc.č. 3981/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 3981/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2858/18 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/20 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2858/13 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 2737/1 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2878/3 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2858/7 ostatní plocha manipulační plocha, parc.č. 2858/31 ostatní plocha zeleň, parc.č. st.1378 zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2858/10 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 3984/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2858/25 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/23 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 2858/26 ostatní plocha zeleň, parc.č. 2858/27 ostatní plocha zeleň, parc.č. 95/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha silnice, parc.č. 2787/46 trvalý travní porost, parc.č ostatní plocha silnice, parc. ZE PK č. 84 o výměře 72 m 2, parc. ZE PK č. 2763/1 o výměře 6 m 2, parc. ZE PK č. st.665 o výměře 42 m 2, parc. ZE PK č. o výměře 8660 m 2, vše v katastrálním území Lipník nad Bečvou, a právo vstupovat a vjíždět na předmětné pozemky v souvislosti s provozem, opravami a údržbou optického kabelu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1. T: /2010 RM 72 Výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí 1. RM po projednání schvaluje výmaz věcného břemene chůze váznoucí na nemovitosti parc.č. st.436/2 zastavěná plocha a nádvoří zapsané na LV 125 jako vlastnictví paní Margity Ryšánkové (jako povinný z věcného břemene) pro obec Lipník nad Bečvou v k.ú. Lipník nad Bečvou, zřízeného ve prospěch Města Lipník nad Bečvou (jako oprávněný z věcného břemene) na základě kupní smlouvy ze dne , čd 1552/39 a spočívajícího v přístupu k objektu č.p. 658 situovaném na pozemku parc.č. st.436/4 ve vlastnictví Města Lipník nad Bečvou ve smyslu ustanovení 151p, odst. 2) zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších dodatků a za těchto podmínek: - oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o zániku práva věcného břemene a obeznámí žadatele se způsobem vyřízení - žadatelka (povinný z věcného břemene) uhradí náklady spojené s vkladem smlouvy o zániku práva věcného břemene do katastru nemovitostí. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zániku věcného břemene. T:

17 2197/2010 RM 72 Veřejná zakázka Výměna střešní krytiny na domě č.p. 730 Svatopluka Čecha v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku Výměna střešní krytiny na domě č.p. 730 Svat. Čecha v Lipníku nad Bečvou firmu TRAWEKO 96 s.r.o., Hranická 1455, Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek veřejné zakázky, T: c) podepsat smlouvu o dílo. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Ing. Helena Hlavičková člen rady města

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 52. schůzi dne 11. 4. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více