Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1752/2018 RM 58 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1753/2018 RM 58 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Mgr. Martin Drietomský, Ing. Radko Černocký. 1754/2018 RM 58 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1498/2017-RM 47, 1499/2017-RM 47, 1731/2017-RM 55, 1734/2017-RM 56, 1735/2017-RM 56, 1736/2017-RM 56, 1737/2017-RM 56, 1738/2017-RM 57, 1739/2017-RM 57, 1740/2017-RM 57, 1743/2017-RM 57, 1745/2017-RM 57, 1746/2017-RM 57, 1747/2017-RM 57. 1

2 1755/2018 RM 58 Zpráva o vyřizování stížností a peticí v roce 2017 RM po projednání bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a peticí v roce /2018 RM 58 Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti města Lipník nad Bečvou v oblasti poskytování informací podle ust. 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů RM, po projednání, bere na vědomí Výroční zprávu za rok 2017 o činnosti města Lipník nad Bečvou v oblasti poskytování informací podle ust. 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 1757/2018 RM 58 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 21 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Bohumírou Šímovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2018 RM 58 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Ludmilou Schwarzovou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

3 1759/2018 RM 58 Nájemní smlouva k bytu v Domě s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v Domě s pečovatelskou službou, ul. Zahradní č. 1335, Lipník nad Bečvou, s p. Michalem Kunou, a to od RM pověřuje ředitelku Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, podpisem nájemní smlouvy. T: RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: /2018 RM 58 Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy mezi subjekty 1. RM po projednání schvaluje předloženou dohodu. 2. RM pověřuje starostu podpisem dohody. T: /2018 RM 58 Smlouva o vzniku společnosti schválení smlouvy o společném postupu statutárního města Přerova a města Lipník nad Bečvou při zadání veřejné zakázky na zajištění provozu veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva v letech 2018 a RM po projednání schvaluje záměr zajištění provozu cyklobusu Bečva na roky 2018 a 2019 smlouvou o společném postupu statutárního města Přerova a města Lipník nad Bečvou. 2. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o vzniku společnosti, jejímž předmětem je společný postup statutárního města Přerova a města Lipník nad Bečvou při zadání veřejné zakázky na zajištění provozu veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva v letech 2018 a T:

4 1762/2018 RM 58 Přihlášení města Lipník nad Bečvou do PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK RM, po projednání, bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje ZM schválit: a) přihlášení města do programu prevence kriminality na rok 2018 b) vstřícný podíl města ve výši 28 % z celkových nákladů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1763/2018 RM 58 Smlouvy o výpůjčce - výměnný fond 1. RM po projednání schvaluje: a) uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p. o. a Masarykovou knihovnou Brodek u Přerova, p. o. a zároveň pověřuje ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. podpisem Smlouvy o výpůjčce, b) uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou, p. o. a Městysem Hustopeče nad Bečvou a zároveň pověřuje ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, p. o. podpisem Smlouvy o výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku Městské knihovny Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace. T: /2018 RM 58 REVITALIZACE MOKŘADU PÍSKÁČ U ZLATÉ LÍPY, Lipník nad Bečvou - Dodatek č.1 k SOD ze dne RM po projednání schvaluje Dodatek č.1 k SOD ze dne na akci REVITALIZACE MOKŘADU PÍSKÁČ U ZLATÉ LÍPY, Lipník nad Bečvou. 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedeného dodatku. T:

5 1765/2018 RM 58 Zařazení žádosti do změny územního plánu Lipník nad Bečvou č. 9 1) RM po projednání doporučuje ZM doplnit žádost pana P. D. do změny č.9 územního plánu Lipník nad Bečvou 2) RM po projednání doporučuje ZM schválit Dohodu o úhradě nákladů. 3) RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1766/2018 RM 58 Přechod pro chodce ul. Tyršova, Lipník nad Bečvou Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 1. RM po projednání schvaluje: a) Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (kabel VO) uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČO: ), se sídlem nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou a Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje p.o.,(ičo: ), se sídlem Lipenská 120, Olomouc, b) Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (chodníkové plochy) uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČ ), se sídlem nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou a Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje p.o.,(ičo: ), se sídlem Lipenská 120, Olomouc. 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2018 RM 58 Přechod pro chodce ul. Tyršova, Lipník nad Bečvou Smlouva o právu provést stavbu 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu týkající se akce Přechod pro chodce ul. Tyršova, Lipník nad Bečvou uzavírané mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČO: ), nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou a Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. (IČO: ), Lipenská 120, Olomouc. 2. RM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T:

6 1768/2018 RM 58 Infrastruktura lokality Chmelnice v Lipníku nad Bečvou Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouva o právu stavby Lipník n/b Chmelnice RD, DTS 1. RM po projednání schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby Lipník n/b Chmelnice RD, DTS uzavíranou mezi Městem Lipník nad Bečvou (IČ ) a ČEZ Distribuce, a.s. (IČ ). 2. RM zmocňuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy. T: /2018 RM 58 Přehled cen platných k RM po projednání bere na vědomí informaci o cenách platných k /2018 RM 58 Žádost o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do roku RM po projednání schvaluje žádost o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do roku RM ukládá vedoucí Odboru správy a majetku informovat ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. T: /2018 RM 58 Opravné usnesení k usnesení č. 1486/2017 RM 47 RM po projednání schvaluje opravu usnesení č. 1486/2017 RM 47 spočívající ve změně částky z ,00 na částku ,00 Kč 1772/2018 RM 58 Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů RM po projednání schvaluje Vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů dle přílohy. 6

7 1773/2018 RM 58 Finanční přebytek hospodaření za rok RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2017 před finančním vypořádáním, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech k ve výši ,39 Kč. b) postupné zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření do rozpočtu města v roce 2018 ve výši ,75 Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1774/2018 RM 58 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T: /2018 RM 58 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,58 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 7

8 1776/2018 RM 58 Převod družstevního podílu, přidělení a pronájem bytu č. 2/13 v bytovém domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) vzala na vědomí Smlouvu o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu a nájemních práv k družstevnímu bytu uzavřenou mezi paní B. M., trvale bytem Lipník nad Bečvou, (jako dosavadní členkou - převodkyní) a panem K. C., trvale bytem Lipník nad Bečvou,. (jako nabyvatelem) týkající se převodu družstevního podílu a převodu členských práv v Bytovém družstvu Osecká k bytové jednotce č. 2/13 o velikosti 3+1, ve 4. NP bytového domu č.p ul. Osecká v Lipníku nad Bečvou. Převod družstevního podílu a členských práv v Bytovém družstvu Osecká k bytu č. 2/13 o velikosti 3+1, ve 4. NP domu č.p. 1492, ul. Osecká, Lipník nad Bečvou z paní B. M., trvale bytem Lipník nad Bečvou,. (jako dosavadní členky - převodkyně) na pana K. C., trvale bytem Lipník nad Bečvou,. (jako nabyvatele) se uskuteční v souladu s platnými stanovami Bytového družstva Osecká ze dne , b) schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 2/13 o velikosti 3+1, ve 4. NP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou panu K. C., trvale bytem Lipník nad Bečvou,.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do třiceti dnů ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2018 RM 58 Nájemní smlouva k bytu č. 6 v domě č.p. 996, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání rozhodla uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, o velikosti 2+1, standard, ve III. NP domu č.p. 996, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, který je součástí pozemku parc. č. st.1189 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou s paní I. D., bytem Lipník nad Bečvou,.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude tento bod usnesení platnosti. 2. RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o jistotě. T: RM po projednání rozhodla neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, o velikosti 1+1, standard, ve III. NP domu č.p. 996, ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, který je součástí pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: s paní P. K., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem P. Š., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem J. J., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem J. F., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní Š. K., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní J. S., bytem Lipník nad Bečvou,., 8

9 s paní L. B., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní R. D., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní D. Z., bytem Bohuslávky, s paní Z. Z., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní M. O., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní V. M., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní M. J., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem V. J., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní M. C., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem Bc. M. H., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní G. H., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní E. Ch., bytem Veselíčko, s panem K. H., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní J. P., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem L. B., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem J. Č., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem J. H., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní J. R., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní V. R., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem K. D., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem K. D., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní J. Z., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní J. K., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní M. Z., bytem Lipník nad Bečvou,., s paní L. Č., bytem Lipník nad Bečvou,., s panem Z. R., bytem Lipník nad Bečvou,.. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2018 RM 58 Částečná revokace usnesení č. 411/2017 ZM 21 ze dne Záměr pronájmu části pozemků p. č. st. 436/4, p. č. 1012/1 a 1011/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. Nádražní) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. 411/2017 ZM 21 ze dne bod 1c). 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu - části pozemků p. č. st. 436/4 zastavěná plocha a p. č. 1012/1 zahrada o celkové výměře cca 60 m 2, viz situační plán díl a, v k. ú. Lipník nad Bečvou, - části pozemků p. č. 1011/2 zahrada o výměře cca 53 m 2 a p. č. 1012/1 zahrada o výměře cca 3 m 2 (viz situační plán díl b ) v k. ú. Lipník nad Bečvou, za níže uvedených podmínek. 9

10 Předmětné nemovitosti budou využity: - díl a za účelem zřízení zahrádky, - díl b jako pozemek pod garáží, Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Cena za pronájem je stanovena ve výši 3 Kč/m 2 /rok u dílu a, 5 Kč/m 2 /rok u dílu b. Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. Nájemce uhradí náhradu za bezesmluvní užívání pozemku za období od do doby podpisu nájemní smlouvy ve výši 3 Kč/m 2 /rok u dílu a, 5 Kč/m 2 /rok u dílu b. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani bezplatného užívání jiné osobě. Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. odstoupením pronajímatele v případě prodlení uhrazení nájemného po dobu delší než dva měsíce. Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nemovitostí do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemních smluv. T: /2018 RM 58 Vyhlášení záměru změnit smlouvu o výpůjčce (zahrádkářská osada Ořechy) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru změnit smlouvu o výpůjčce ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou, jako půjčitelem, a Mysliveckým spolkem Lipník nad Bečvou, IČO , spočívající v prodloužení doby výpůjčky o 5 let. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru. T:

11 1780/2018 RM 58 Vyhlášení záměru propachtování pozemku p. č. 1225/99 v k. ú. Lipník nad Bečvou Dohoda o ukončení nájemní smlouvy (lokalita Chmelnice) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru propachtování pozemku p. č. 1225/99 orná půda v k. ú. Lipník nad Bečvou, za níže uvedených podmínek. - Přenechání pozemku k dočasnému užívání a požívání (zemědělské účely), a to na dobu určitou od podpisu smlouvy do Pachtovné za pozemek je stanoveno ve výši 800 Kč za celou dobu trvání pachtu. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: o dohodou obou smluvních stran, o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou, o výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o propachtování předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o pachtu do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o propachtování předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru propachtování. T: RM po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou, jako pronajímatelem, a společností MORAVA-HOP s. r. o., IČO , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, Na Zelince 1143, jako nájemcem, dohodou ke dni RM pověřuje starostu podpisem dohody o ukončení pronájmu. T: /2018 RM 58 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 1068, p. č. 46 a části pozemku p. č. 612 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou (ve středu obce) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru prodeje: a) pozemku p. č zahrada o výměře 102 m 2 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, b) pozemku p. č. 46 zahrada o výměře 73 m 2 v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou, c) části pozemku p. č. 612 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou. Převod se uskuteční za níže uvedených podmínek. - V případě, že zájemci bude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu kupní ceny. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. 11

12 - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. V žádosti o převod předmětné nemovitosti musí být uvedena: nabídková cena, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky, prohlášení, že se žadatel seznámil s podmínkami převodu předmětné nemovitosti dle schváleného záměru, tyto akceptuje a zavazuje se dodržet je, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta. Nejnižší nabídková cena činí 70 Kč/m 2 (osvobozeno od DPH), což je cena v místě a čase obvyklá. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1782/2018 RM 58 Vyhlášení záměru směny části pozemku v k. ú. Podhoří na Moravě za pozemek v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. L. Janáčka, Lipník nad Bečvou x pod hřištěm, Podhoří) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru směny pozemku p. č. 3966/11 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 42 m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou za část pozemku p. č. 74/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2 (viz situační plán) v k. ú. Podhoří na Moravě. Směna se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí nebude požadován žádnou ze smluvních stran. - Náklady spojené se sepsáním a vkladem směnné smlouvy do katastru nemovitostí uhradí vlastník pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Podhoří na Moravě. - Vlastník pozemku p. č. 3966/11 v k. ú. Lipník nad Bečvou uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu. - V případě, že zaviněním vlastníka pozemku p. č. 3966/11 v k. ú. Lipník nad Bečvou nedojde k podpisu směnné smlouvy do 3 měsíců ode dne schválení směny zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. Upozornění: - Pozemek p. č. 74/1 v k. ú. Podhoří na Moravě je zatížen věcným břemenem umístění a provozování elektrorozvodného zařízení. 12

13 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1783/2018 RM 58 Prodej části pozemku p. č. 3543/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou (za tratí směrem na Loučku) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemku p. č. 3543/1 orná půda o výměře 153 m 2, dle geometrického plánu nově označena jako p. č. 3543/9, v k. ú. Lipník nad Bečvou panu Z. K., bytem v Přerově XI,., za cenu 110 Kč/m 2 (osvobozeno od DPH), tj. celkem za Kč. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Upozornění: Do předmětného pozemku zasahuje ochranné pásmo sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1784/2018 RM 58 Prodej pozemků p. č. 1528/5 a p. č. 2573/2 v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou (u oseckého jezu) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej: a) pozemku p. č. 1528/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 58 m 2 a části pozemku p. č. 2573/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 44 m 2, dle geometrického plánu p. č. 1528/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 102 m 2, v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou, panu M. K., bytem v Přerově,., za cenu 65 Kč/m 2 (osvobozeno od DPH), tj. celkem za Kč, 13

14 b) části pozemku 2573/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 28 m 2, dle geometrického plánu nově označena jako p. č. 2573/5 ostatní plocha jiná plocha, v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou, panu P. C., bytem ve Velkém Újezdě,., za cenu 65 Kč/m 2 (osvobozeno od DPH), tj. celkem za Kč, c) části pozemku 2573/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 66 m 2, dle geometrického plánu p. č. 2573/2 ostatní plocha jiná plocha, v k. ú. Nové Dvory nad Bečvou, manželům D. a M. Š., bytem v Přerově,., za cenu 65 Kč/m 2 (osvobozeno od DPH), tj. celkem za Kč. Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Kupující uhradí kupní cenu, náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1785/2018 RM 58 Prodej pozemku p. č v k. ú. Loučka (severně od obce) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č orná půda o výměře 3030 m 2 v k. ú. Loučka společnosti Podhůří s. r. o., IČO , se sídlem v Lipníku nad Bečvou VI, Loučka 84, za cenu Kč (osvobozeno od DPH). Prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota Kč je považována za zálohu kupní ceny. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude sděleno, že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení znaleckého posudku, je prodávající oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: - Uvedený pozemek je v pronájmu. 14

15 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1786/2018 RM 58 Odkoupení části pozemku p. č. 88/2 v k. ú. Lipník nad Bečvou (ul. J. V. Sládka) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit odkoupení části pozemku p. č. 88/2 ostatní plocha zeleň o výměře 31 m 2, dle geometrického plánu nově označena jako p. č. 88/8, v k. ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lipník nad Bečvou, IČO , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, J. V. Sládka 1460, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , za cenu 121 Kč/m 2 včetně DPH. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnů od doručení vyrozumění o provedeném vkladu, prokazujícího vlastnické právo kupujícího k převáděné nemovitosti, do katastru nemovitostí. Náklady spojené s převodem hradí kupující. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1787/2018 RM 58 Prodloužení Smlouvy o poskytnutí zásobníku a dodávkách topného plynu při použití plynoměru č ze dne RM po projednání neschvaluje prodloužení Smlouvy o poskytnutí zásobníku a dodávkách topného plynu při použití plynoměru č uzavřené dne mezi společností Flaga s.r.o., IČO , Nádražní 47, Hustopeče u Brna (jako dodavatelem) a Městem Lipník nad Bečvou, IČO (jako zákazníkem) dle čl. IV. Platnost a účinnost smlouvy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat společnost Flaga s.r.o. T: /2018 RM 58 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby: REKO MS NTL plynovodů Lipník nad Bečvou, ul. Nádražní + 4 k. ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním plynárenského zařízení v pozemcích p. č. 3431/23 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3431/24 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2616/1 ostatní plocha silnice, p. č. 3431/10 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3431/9 15

16 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 244/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2616/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2616/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2642/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 379/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 365/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ , zastoupené společností GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ , v rámci stavby REKO MS NTL plynovodů Lipník nad Bečvou, ul. Nádražní + 4, dle předložené situace. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Lipník nad Bečvou, IČO , DIČ CZ (jako budoucím povinným), a společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ , IČO , DIČ CZ zastoupenou spol. GridServices, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, PSČ , IČO , DIČ CZ (jako budoucím oprávněným), jejímž předmětem je právo k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování plynárenského zařízení v rámci stavby REKO MS NTL plynovodů Lipník nad Bečvou, ul. Nádražní + 4, dle předložené situace, v pozemcích p. č. 3431/23 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3431/24 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2616/1 ostatní plocha silnice, p. č. 3431/10 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 3431/9 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 244/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2616/5 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2616/7 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2642/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 379/2 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 365/1 ostatní plocha ostatní komunikace, p. č. 2633/9 ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k. ú. Lipník nad Bečvou, a právo přístupu k tomuto zařízení v předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: /2018 RM 58 Nájemné v kulturním domě Loučka pro rok 2018 Nájemné v kulturním domě Trnávka pro rok RM po projednání schvaluje výši nájmu za prostory pronajímané: a) v Kulturním domě v místní části Loučka s účinností od dle důvodové zprávy, b) v Kulturním domě v místní části Trnávka s účinností od dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat předsedy osadních výborů. T: ihned 3. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit řádný výběr nájemného. 16

17 1790/2018 RM 58 Veřejná soutěž Oprava stavební a technologická dětského bazénu na koupališti v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vypsání veřejné soutěže na dodavatele stavby Oprava stavební a technologická dětského bazénu na koupališti v Lipníku nad Bečvou, 2. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: /2018 RM 58 Veřejná soutěž Lipník nad Bečvou/Podhoří/Modernizace VO 1. RM po projednání schvaluje vypsání veřejné soutěže na dodavatele stavby Lipník nad Bečvou/Podhoří/Modernizace VO. 2. RM pověřuje ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, p.o. zabezpečit vypsání veřejné soutěže. T: /2018 RM 58 Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, p. o. (kompostárna) 1. RM po projednání schvaluje předání majetku pozemku p. č. 3336/6 ostatní plocha skládka o výměře m 2 v k. ú. Lipník nad Bečvou, dle geometrického plánu č /2017 k hospodaření organizaci Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO , a to k RM pověřuje vedoucí Odboru správy majetku podpisem protokolu o předání a převzetí majetku. T:

18 1793/2018 RM 58 Bezúplatný převod majetku (venkovní posilovací hřiště) (Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje bezúplatný převod venkovního posilovacího hřiště situovaného na pozemku p. č. 2718/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou tvořeného posilovacími stroji kormidlo, orbitrek, běžecké lyže, váha, koník, surf a bradla včetně dopadových ploch z pryžové dlažby v celkové hodnotě Kč z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO , organizaci Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČO RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. Dana Navrátilová v.r. starosta místostarostka 18

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 04.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více