Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1872/2014 RM 69 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1873/2014 RM 69 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, p. Zdeněk Kašpárek. 1874/2014 RM 69 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1660/2013-RM 60, 1681/2014-RM 61, 1715/2014-RM 63, 1741/2014-RM 65, 1754/2014-RM 65, 1783/2014-RM 66, 1821/2014-RM 67, 1833/2014-RM 67, 1839/2014-RM 67, 1842/2014-RM 68, 1843/2014-RM 68, 1845/2014-RM 68, 1846/2014-RM 68, 1847/2014-RM 68, 1848/2014-RM 68, 1849/2014-RM 68, 1850/2014-RM 68, 1851/2014-RM 68, 1852/2014-RM 68, 1857/2014-RM 68, 1858/2014-RM 68, 1859/2014-RM 68, 1860/2014-RM 68, 1861/2014-RM 68, 1863/2014-RM 68, 1864/2014-RM 68, 1865/2014-RM 68, 1869/2014-RM 68. 1

2 1875/2014 RM 69 Zahraniční pracovní cesta 1. RM po projednání schvaluje vyslání Ing. Miloslava Přikryla, starosty a členů RM Ing. Radko Černockého a Ing. Viléma Zeinera na zahraniční pracovní cestu do města Ybbsitz v Rakousku ve dnech 13. a 14. června 2014 dle důvodové zprávy. 2. RM po projednání stanoví kapesné na tuto zahraniční pracovní cestu ve výši dle důvodové zprávy. 1876/2014 RM 69 Nařízení města Lipník nad Bečvou č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád 1. RM po projednání schvaluje Nařízení města Lipník nad Bečvou č. 2/2014, kterým se vydává tržní řád. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu, zveřejnit nařízení města na úřední desce MěÚ. T: ihned 1877/2014 RM 69 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Michaely Havlíčkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2014 RM 69 Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna stávajících výplní otvorů ve III. a IV. nadzemním podlaží Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou informace o výsledku RM po projednání bere na vědomí informaci ředitelky Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace o výsledku výběrového řízení - veřejná zakázka Výměna stávajících výplní otvorů ve III. a IV. nadzemním podlaží Domu s pečovatelskou službou, Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou. 2

3 1879/2014 RM 69 Program podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností RM po projednání navrhuje rozdělení finančního příspěvku z Programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností následovně : - Město Lipník nad Bečvou další etapa výměny výplní okenních otvorů na budově Gymnázia v Lipníku n. B.(výše nákladů na realizaci v roce ,38 Kč vč. DPH) navrhovaná výše příspěvku ,00 Kč - Obec Veselíčko obnova sochy sv. Floriana ve Veselíčku (výše nákladů na realizaci v roce ,00 Kč vč. DPH) navrhovaná výše příspěvku ,00 Kč 2. RM ukládá starostovi zajistit zaslání žádosti na MK ČR. T: /2014 RM 69 Přijetí peněžitých účelově určených darů Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace 1. RM po projednání uděluje Mateřské škole Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizaci, IČ , souhlas s přijetím peněžitých darů účelově určených v celkové výši 5.000,- Kč a s jejich zařazením do rezervního fondu dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, b) ředitelce Mateřské školy Lipník nad Bečvou, p. o., zajistit zařazení darů do rezervního fondu. T: /2014 RM 69 Souhlas zřizovatele 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Komenského sady 1334, IČ , k použití finančních prostředků z investičního fondu ve výši Kč vč. DPH dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, 3

4 b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , zajistit opravu světel v 1. patře pavilonu. T: /2014 RM 69 Souhlas zřizovatele se začleněním peněžitého účelově začleněného daru 1. RM po projednání uděluje souhlas subjektu Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, Komenského sady 1334, IČ , se začleněním peněžitého účelově určeného daru ve výši Kč do rezervního fondu organizace. 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace, b) ředitelce Střediska volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, IČ , zajistit zařazení daru do rezervního fondu organizace. T: /2014 RM 69 Souhlas se zřízením Praktické školy jednoleté při SŠ a ZŠ Lipník n. B., Osecká RM po projednání souhlasí se zřízením oboru Praktická škola jednoletá (78-62-C/01)na Střední škole a Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301, 2. RM ukládá: a) vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku Střední školy a Základní školy, Lipník nad Bečvou, Osecká /2014 RM 69 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T:

5 1885/2014 RM 69 Podnájem bytu č. 1/6 v domě č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 1/6 o velikosti 0+1 ve II. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou mezi panem Zdeňkem Zábranským, trvale bytem. (jako nájemcem bytu) a panem Miroslavem Filiačem, trvale bytem. (jako podnájemníkem bytu), dle 2215 a 2216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na dobu určitou od do RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2014 RM 69 Přechod nájmu bytu č. 2, v domě č.p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 2, standard, o velikosti 1+1, v 1. NP domu č.p. 1034, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce pana Jana Ference, který zemřel, na pana Roberta Ference, bytem., vnuka nájemce, a to dle 2279, odst. 1, 2, zákona č. 89/2012 Sb., NOZ. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. 1887/2014 RM 69 Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předloženou Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Ing. arch. Tomášem Konvičným, s místem podnikání Lipník nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I. Město, K Nadsklepí 1550, PSČ , IČ , DIČ CZ (jako nájemcem). 2. RM pověřuje starostu podpisem Dohody o ukončení nájmu. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - prodejna o výměře 60,00 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - kancelář o výměře 3,00 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - WC o výměře 1,40 m 2, za cenu 225,- Kč/m 2 /rok - sklad o výměře 22,10 m 2, za cenu 470,- Kč/m 2 /rok 5

6 celková výměra pronajímaných prostor 86,10 m 2, a to za účelem provozování prodejny na dobu neurčitou, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 4.436,- Kč), - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětných nebytových prostor do 30 dnů ode dne sejmutí záměru výpůjčky z úřední desky. Upozornění: nebytové prostory jsou do obsazené nájemcem. 1888/2014 RM 69 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou (kancelář, prodejna) situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu: a) nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (bývalá kancelář), o výměře 34,79 m 2, situovaného na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - místnost v I.NP o výměře 22,60 m 2 za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - místnost v I.NP o výměře 4,49 m 2 za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - místnost v I.NP o výměře 6,30 m 2 za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - WC v I.NP o výměře 1,40 m 2 za cenu 225,- Kč/m 2 /rok a to za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou, schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 1.904,- Kč), - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, 6

7 - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu (v jakém jej převzal) s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. b) nebytových prostor v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (bývalá kancelář), o výměře 50,05 m 2, situovaného na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou: - místnost v I.NP o výměře 35,30 m 2 za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - místnost v I.NP o výměře 6,90 m 2 za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - místnost v I.NP o výměře 5,22 m 2 za cenu 675,- Kč/m 2 /rok - WC v I.NP o výměře 3,08 m 2 za cenu 225,- Kč/m 2 /rok a to za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou, schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 2.725,- Kč), - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých nebytových prostorách bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu (v jakém jej převzal) s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - pronajímatel je oprávněn jednostranně odstoupit od nájemní smlouvy, ocitne-li se nájemce po dobu delší než tři měsíce v prodlení s placením nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměrů pronájmů. 1889/2014 RM 69 Žádost o snížení nájmu za pronájem nebytových prostor 1. RM po projednání neschvaluje snížení nájmu za pronájem nebytových prostor dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. SM/4/2013/3 uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a společností Charita Hranice, IČ , se sídlem Hranice, Purgešova 1399 (jako nájemcem). 7

8 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat žadatele. 1890/2014 RM 69 Vyhlášení záměru výpůjčky nebytových prostor v objektu situovaném na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky níže uvedených nebytových prostor v objektu situovaném na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, a to: místnost 1 v I.NP o výměře 18,62 m 2, místnost 2 v I.NP o výměře 7,98 m 2, chodba v I.NP o výměře 23,24 m 2, chodba v I.NP o výměře 17,67 m 2, kotelna v I.NP o výměře 23,94 m 2, sklad v I.NP o výměře 21,66 m 2, sklad v I.NP o výměře 18,24 m 2, sklad v I.NP o výměře 14,43 m 2, umývárna v I.NP o výměře 14,43 m 2, WC v I. NP o výměře 1,76 m 2, WC v I. NP o výměře 1,76 m 2, WC v I. NP o výměře 1,76 m 2, podlahová plocha nebytových prostor je celkem 165,49 m 2. a to za podmínek: využití nebytových prostor za účelem zřízení zázemí pro skautský oddíl, smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to od do , vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu výpůjčky finanční prospěch, zájemce se zaváže, že po ukončení výpůjčky vrátí předmět výpůjčky v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru výpůjčky z úřední desky. Upozornění: výše uvedený nebytový prostor je do ve výpůjčce. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. 8

9 1891/2014 RM 69 Vyhlášení záměru výpůjčky parcel p.č. 161/1 a p.č. 161/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Bratrská) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky parcel p.č. 161/1 zahrada o výměře m 2 a p.č.161/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 1123 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Využití nemovitostí činnost skautského oddílu. - Doba výpůjčky od podpisu smlouvy o výpůjčce posledním z účastníků do Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky nebo jeho část do užívání jiné osobě bez souhlasu půjčitele a nesmí mít z užívání předmětu finanční prospěch. - Vypůjčitel není oprávněn užívat objekty situované na parcelách p.č. st.1240, st.2417, st.2418 a st.271 v k.ú. Lipník nad Bečvou a je povinen umožnit půjčiteli přístup k těmto objektům. - Vypůjčitel zodpovídá za bezpečnost osob zdržujících se v areálu klášterní zahrady s jeho souhlasem. - Odbor správy majetku rozhodne o výpůjčce do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o výpůjčce do 60 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o výpůjčce předmětných nemovitostí, pozbude rozhodnutí o výpůjčce platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. 3. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce. T: /2014 RM 69 Revokace usnesení č. 1715/2014 RM 63 ze dne (ul. M. Alše) RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1715/2014 RM 63 ze dne bod 4). 1893/2014 RM 69 Vyhlášení záměru prodeje části parcely p.č v k.ú. Podhoří na Moravě (jižní část obce) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části parcely p.č trvalý travní porost o výměře cca 1100 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Podhoří na Moravě. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T:

10 1894/2014 RM 69 Revokace usnesení č. 1829/2014 RM 67 ze dne Prominutí smluvní pokuty (ul. Stará) 1. RM po projednání schvaluje revokaci usnesení č. 1829/2014 RM 67 ze dne bod 1a). 2. RM po projednání doporučuje ZM schválit prominutí smluvní pokuty ve výši ,- Kč za nesplnění podmínky dle čl. A2 b) smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Lipník nad Bečvou a manžely Ing. Tomášem Dohnalem, bytem. a Mgr. Ing. Monikou Michlovou, bytem.. 3. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2014 RM 69 Bezúplatný převod části parcely p.č. 2577/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (cyklostezka Lipník nad Bečvou - Osek) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části parcely p.č. 2577/2 ostatní plocha silnice o výměře 45 m 2, dle geometrického plánu č /2012 ze dne označené jako parcela p.č. 2577/5 ostatní plocha silnice, v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, IČO , z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČO Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2014 RM 69 Provozní řád prodejních míst na nám. T. G. Masaryka a v podloubí domů č.p. 89, RM po projednání schvaluje Provozní řád prodejních míst na nám. T. G. Masaryka a v podloubí domů č.p. 89, RM pověřuje starostu podpisem Provozního řádu. 3. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit zveřejnění Provozního řádu. T:

11 1897/2014 RM 69 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene osobní služebnosti Loučka, Pavlus, přípojka NN - k.ú. Loučka 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN, které bude uloženo do pozemků parc.č. 3130/1 trvalý travní porost a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, oba v k.ú. Loučka, jehož investorem je Jan Pavlus,., a to v rámci stavby Loučka, Pavlus, přípojka NN. b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene osobní služebnosti uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako stranou budoucí povinnou) a Janem Pavlusem,., zastoupeným na základě plné moci firmou Elektroprogres Hranice s.r.o. se sídlem Mostní 689, PSČ Hranice, IČ: , DIČ: CZ (jako stranou budoucí oprávněnou), jejímž předmětem je strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN, v rámci stavby Loučka, Pavlus, přípojka NN, které bude uloženo do pozemků parc.č. 3130/1 trvalý travní porost a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, oba v k.ú. Loučka, dle předložené situace, a právo přístupu k tomuto zařízení na předmětných pozemcích v souvislosti se zřízením, provozem, případnými opravami a údržbou uvedeného zařízení. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. T: /2014 RM 69 Revokace usnesení č. 1681/2014 RM 61 ze dne Smlouva o zřízení věcného břemene REKO MS Lipník nad Bečvou ul. Na Bečvě k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) schvaluje revokaci usnesení č. 1681/2014 RM 61 ze dne , b) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ (jako povinným) a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: , DIČ: CZ , se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ (jako oprávněným), jejímž předmětem je zřízení a provozování plynárenského zařízení REKO MS Lipník nad Bečvou ul. Na Bečvě (č. st.: ), které je uloženo ve služebných pozemcích, parc.č. 1264/11 ostatní plocha neúrodná půda, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2786/6 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2787/46 trvalý travní porost, parc.č ostatní plocha silnice a parc.č ostatní plocha silnice vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz geometrický plán č /2011 ze dne ), a to v rámci stavby REKO MS Lipník nad Bečvou ul. Na Bečvě. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ,- Kč včetně 21% DPH. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T:

12 1899/2014 RM 69 Smlouva o dílo 1. RM po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ: , DIČ: CZ (jako objednatelem) a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, IČ: , DIČ: CZ (jako zhotovitelem), jejímž předmětem jsou odběry a rozbory vzorků pitných a odpadních vod dle platné legislativy a další analýzy v odebraných vzorcích. Jedná se odběry a analýzy z vyústění místních kanalizací ve vl. města Lipník nad Bečvou v místních částech Podhoří, Nové Dvory, Loučka a Trnávka. Účinnost smlouvy je od RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. T: /2014 RM 69 Vyhodnocení veřejné zakázky - Výměna oken a sanace obvodových zdí v bytových domech č.p. 722 a 723 ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku Výměna oken a sanace obvodových zdí v bytových domech č.p. 722 a 723 ul. Na Bečvě, Lipník nad Bečvou, firmu ŠUM KON Lipník nad Bečvou, s.r.o., Na Zelince 1146, Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné zakázky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. T: /2014 RM 69 Vyhodnocení veřejné zakázky - Výměna střešní krytiny a oprava komínových těles č.p. 11 nám. T.G. M., Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje dodavatele na veřejnou zakázku Výměna střešní krytiny a oprava komínových těles č.p. 11 nám. T.G.M., Lipník nad Bečvou, firmu BAHROS s.r.o., Loučská 587, Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá starostovi sdělit uchazečům výsledek veřejné zakázky. T: RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. T:

13 1902/2014 RM 69 Smlouva o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Přeložka kabelového vedení NN 0,4 kv Lipník nad Bečvou, Piaristická 2594/4 v rámci akce Veřejné prostranství Piaristická x Bratrská - k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje předloženou smlouvu č. Z_S24_12_ o přeložce distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Přeložka kabelového vedení NN 0,4 kv Lipník nad Bečvou, Piaristická 2594/4 uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou, se sídlem v Lipníku nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89, PSČ , IČ: , DIČ: CZ (jako žadatelem) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ: , DIČ: CZ (jako provozovatelem). 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy. T: Ing. Miloslav Přikryl v.r. starosta Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. místostarosta 13

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 51. schůzi 25.09.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi 24.04.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 19.08.2019 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 26.02.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 49. schůzi 21.08.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 05.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 18.12.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 15.05.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 29.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané 13. června 2018, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 138. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 26.6.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 3975. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 158/2018-166/2018, dle upravené

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 64. schůzi 22.02.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 26.06.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. června 2017 č. RM 154/2017 u p r a v e n á v e r z e 1. uděluje Městskému kulturnímu středisku v Kynšperku nad Ohří, příspěvkové organizaci

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 8. února 2017 u p r a v e n á v e r z e č. RM 21/2017 při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 91. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 11. září 2018 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/91/2018 Schválení programu 91. schůze Rady města Uničova

Více

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 56. jednání rady města Velká Bystřice dne 2.9.2013 ve 14:00 hod. V zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/56/1/2013 program jednání 1. s c h v a l u j e program 56.jednání

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/24) U S N E S E N Í z 2. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. prosince 2014, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi 27.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 74. schůze Rady města Kojetína, konané 27. března 2018, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Rada města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č. j. MK 945/2019 ST/Dan Spis č. 1437/2018 USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. ledna 2019, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více