Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1686/2014 RM 63 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1687/2014 RM 63 Ověřovatelé zápisu schůze RM RM schválila ověřovatele zápisu schůze RM : Ing. Helena Hlavičková, Ing. Vilém Zeiner. 1688/2014 RM 63 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 2. vypouští ze sledování tato svá usnesení: 1495/2013-RM 54, 1647/2013-RM 59, 1657/2013-RM 60, 1658/2013-RM 60, 1659/2013-RM 60, 1661/2013-RM 60, 1662/2013-RM 60, 1663/2013-RM 60, 1664/2013-RM 60, 1665/2013-RM 60, 1666/2013-RM 61, 1667/2013-RM 61, 1668/2013-RM 61, 1669/2013-RM 61, 1670/2013-RM 61, 1671/2013-RM 61, 1672/2013-RM 61, 1674/2013-RM 61, 1675/2013-RM 61, 1677/2013-RM 61, 1682/2013-RM 61, 1683/2013-RM 61, 1684/2013-RM 61. 1

2 1689/2014 RM 63 Zpráva o vyřizování stížností a peticí v roce 2013 RM po projednání bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a peticí v roce /2014 RM 63 Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu RM po projednání schvaluje Pravidla pro čerpání prostředků sociálního fondu, s účinností od /2014 RM 63 Návrh zástupce města Lipník nad Bečvou do představenstva Bytového družstva Osecká 1. RM po projednání navrhuje členské schůzi Bytového družstva Osecká zvolit členem představenstva Bytového družstva Osecká zástupkyni města Lipník nad Bečvou Ing. Denisu Kramplovou, vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi informovat o návrhu města Lipník nad Bečvou předsedkyni představenstva Bytového družstva Osecká. T: /2014 RM 63 Návrh na prodloužení a změnu ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Jiřího Siváka na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do , současně schvaluje změnu v ubytování dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení a změnu smlouvy o dočasném ubytování. T:

3 1693/2014 RM 63 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování p. Věry Letkové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou od do RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zajistit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. T: /2014 RM 63 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování p. Blanky Škanderové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2014 RM 63 Stanovení provozních poplatků spojených s konáním sňatečných obřadů 1. RM po projednání revokuje usnesení č. 657/2012-RM RM po projednání schvaluje provozní poplatky spojené s konáním sňatečných obřadů dle předloženého návrhu s účinností od RM pověřuje pana Petra Siegla, vedoucího Odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu, podpisem smluv o úhradě provozních poplatků spojených s konáním sňatečných obřadů za město Lipník nad Bečvou. 3

4 1696/2014 RM 63 Přihlášení města Lipník nad Bečvou do PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA ROK RM po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu a doporučuje ZM schválit: a) přihlášení města do Programu prevence kriminality na rok 2014, b) vstřícný podíl města ve výši 30 % z celkových nákladů. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1697/2014 RM 63 Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou, kterými se stanovuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění závazný postup při zadávání veřejných zakázek v podmínkách příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou, s účinností od RM pověřuje starostu města podpisem Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou. T: RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury seznámit ředitele všech příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou se Zásadami pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou. T: /2014 RM 63 Příspěvek na stravování 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 8,00 Kč na jeden odebraný oběd, příspěvek na dopravu a výrobu svačin pro dítě mateřské školy nebo žáka Základní školy a mateřské školy Sluníčko, s.r.o., Loučská 237, Lipník nad Bečvou, za období od do RM po projednání doporučuje ZM schválit znění Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy. 3. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 4

5 1699/2014 RM 63 Připojení k akci VLAJKA PRO TIBET 1. RM po projednání schvaluje připojení města Lipník nad Bečvou k akci Vlajka pro Tibet a vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou dne 10. března RM ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit vyvěšení tibetské vlaky na budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89 v Lipníku nad Bečvou na podporu akce Vlajka pro Tibet. T: /2014 RM 63 Seznam významných kulturně společenských akcí podporovaných městem Lipník nad Bečvou v roce RM po projednání schvaluje seznam významných kulturně společenských akcí v roce 2014 podporovaných městem. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury: a) informovat pořadatele akcí dle seznamu, T: b) zveřejnit seznam akcí dle přílohy na webových stránkách města. T: /2014 RM 63 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření snižující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního začlenit rozpočtové opatření do rozpočtu města. T:

6 1702/2014 RM 63 Finanční přebytek hospodaření za rok RM po projednání doporučuje ZM schválit: a) finanční přebytek hospodaření města za rok 2013 před finančním vypořádáním, to jsou stavy finančních prostředků na bankovních účtech k ve výši ,02 Kč, b) postupné zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření do rozpočtu města v roce 2014 ve výši ,67 Kč. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1703/2014 RM 63 Rozpočtové opatření č RM po projednání doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,67 Kč v členění dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1704/2014 RM 63 Závazné ukazatele příspěvkových organizací na rok změna Odpisové plány příspěvkových organizací na rok změna 1. RM po projednání schvaluje příspěvkové organizaci zřízené městem Lipník nad Bečvou změny: a) závazných ukazatelů na rok 2014 v hlavní činnosti dle důvodové zprávy, b) odpisového plánu na rok 2014 dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T:

7 1705/2014 RM 63 Vyřazení nedokončených investic z účtu RM po projednání schvaluje vyřazení nedokončených investic z účtu 042 dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucímu Odboru finančního zabezpečit vyřazení nedokončených investic z účetní evidence města k T: /2014 RM 63 Přehled cen platných k RM po projednání bere na vědomí informaci o cenách platných k /2014 RM 63 Přechod nájmu bytu č. 6, v domě č.p. 965, ul. M.J. Husa, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 6, standard, o velikosti 2+1, ve 3. NP domu č.p. 965, ul. M.J. Husa, Lipník nad Bečvou ze současného nájemce paní Libuše Michalcové, která zemřela, na pana Ludvíka Špunara, bytem. partnera nájemce, a to dle 2279, odst. 1, 2, zákona č. 89/2012 Sb., NOZ na dobu určitou od do RM pověřuje starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě. T: /2014 RM 63 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaných na pozemku parc. č. st. 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: místnost 1 v I. NP, o výměře 22,60 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok, místnost 2 v I. NP, o výměře 4,49 m 2, za cenu 470,- Kč/m 2 /rok místnost 3 v I. NP, o výměře 6,30 m 2, za cenu 470,- Kč/m 2 /rok WC v I. NP, o výměře 1,40 m 2, za cenu 225,- Kč/m 2 /rok místnost 4 v I. NP, o výměře 35,30 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok místnost 5 v I. NP, o výměře 6,90 m 2, za cenu 675,- Kč/m 2 /rok místnost 6 v I. NP, o výměře 5,22 m 2, za cenu 470,- Kč/m 2 /rok WC a sprch. kout v I. NP, o výměře 3,08 m 2, za cenu 225,- Kč/m 2 /rok 7

8 celková výměra pronajímaných prostor 85,29 m 2, a to za účelem provozování prodejny, za podmínek: - roční nájemné je stanoveno dle Pravidel pro stanovení minimální výše nájemného za užívání nebytových prostor v majetku města Lipník nad Bečvou schválených usnesením č. 1940/2006 RM 76 ve výši ,- Kč (měsíční nájemné 4.356,- Kč), - nájemce se zavazuje hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním prostoru sloužícího podnikání, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, - nájemce není oprávněn provádět jakékoliv stavební úpravy v pronajatých prostorách sloužících podnikání bez souhlasu pronajímatele, - nájemce se zaváže, že po ukončení nájemního vztahu vrátí předmět nájmu v původním stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení, pokud nebylo s pronajímatelem dohodnuto jinak, - poruší-li strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím způsobí značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí rady města uzavřít nájemní smlouvu, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti. Upozornění: prostory sloužící podnikání jsou do obsazené nájemcem. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2014 RM 63 Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 1. RM po projednání schvaluje předložený dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne mezi městem Lipník nad Bečvou, IČ , DIČ CZ se sídlem Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou, část Lipník nad Bečvou I Město, náměstí T.G. Masaryka 89 (jako pronajímatelem) a Ing. Karlem Vaculíkem - ZENIT., IČ , DIČ , se sídlem Lipník nad Bečvou, náměstí T.G. Masaryka 90 (jako nájemcem), týkající se změny v článku II., III. výše uvedené smlouvy. 2. RM pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3. T:

9 1710/2014 RM 63 Výpověď smlouvy o nájmu části nemovitosti 1. RM po projednání bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu části nemovitosti ze dne uzavřené mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a OUTDOOR akzent s.r.o., se sídlem Praha 1, Karlova 27, IČ (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem fasádní plochy o rozměru 9 x 9 m západního štítu objektu č.p , ul. Hranická, Lipník nad Bečvou, situovaných na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to na základě výpovědi z nájmu dle čl. 10, odst. 1b Smlouvy o nájmu části nemovitosti, která byla doručena nájemcem dne (viz příloha). 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit převzetí fasádní plochy. T: /2014 RM 63 Prodej jednotky v domě č.p. 1171, ul. Jezerská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej nebytového prostoru č. 1171/13 situovaného v 1.PP domu č.p včetně spoluvlastnického podílu na společných prostorech a spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. st.1480 v k.ú. Lipník nad Bečvou, do rovnodílného podílového spoluvlastnictví: paní Danuše Blaťákové,. paní Dany Bradáčové,. paní Petry Pospíšilové,. paní Jany Jandové,. pan Jindřicha Koláře,. manželů Petera a Daniely Kopaczových,. paní Jany Mazalové,. paní Lucie Navrátilové,. manželů Jaroslava a Kateřiny Pechových,. paní Jany Schwarzové,. paní Aleny Vybíralové,. paní Dagmary Vyorálkové,. za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.200,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 9

10 1712/2014 RM 63 Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 626/6 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou (Dálnice D1) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 626/6 ostatní plocha silnice o výměře 1691 m 2 v k.ú. Trnávka u Lipníka nad Bečvou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ , za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč. Převod se uskuteční za podmínek: - Kupující uhradí kupní cenu, a to do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: Pozemek bude dotčen stavbou Dálnice D1, stavba 0137 Přerov - Lipník 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1713/2014 RM 63 Prodej části pozemků parc.č. st.1378 a parc.č. 2858/10 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Hranická) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. st.1378 zastavěná plocha o výměře cca 640 m 2 (viz situační plán) a části pozemku parc.č. 2858/10 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 50 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Jaromíru Brucknerovi, bytem., za cenu 291,- Kč/m 2 bez DPH. Prodej se uskuteční za podmínek: Kupující uhradí kupní cenu, náklady za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a znaleckého posudku a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění na omezení týkající se předmětných nemovitostí: V předmětných pozemcích se nacházejí zařízení: - NTL plynovodní přípojka DN 63 HUP NIKA ve vlastnictví RWE Distribuce, s.r.o., - sítě elektronických komunikací společnosti MITRANET.CZ, s.r.o., - sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., - podzemní sítě NN ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 10

11 V části pozemku parc.č. 2858/10: - je uloženo potrubí vodovodního řadu PVC DN 100, dešťového odlehčovače BT DN 300 s revizní šachtou ve vlastnictví VaK Přerov, a.s., - se nachází potrubí vodovodní přípojky, kontrolní šachty a potrubí kanalizačních přípojek a potrubí dešťové kanalizační přípojky KAM DN 300. K pozemku parc.č. st.1378 je zřízeno věcné břemeno zřizování a provozování vedení sítě optického kabelu včetně příslušenství, právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zařízením, stavebními úpravami a opravami ve prospěch společnosti ZENIT servis, s.r.o. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1714/2014 RM 63 Prodej části pozemku parc.č. 1251/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Za Porážkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 1251/1 trvalý travní porost o výměře 443 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 1251/38) paní Marii Vašutové, bytem., za cenu ,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 2.000,- Kč složená kupující je považována za zálohu kupní ceny. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. Upozornění: V předmětném pozemku se vyskytují tyto sítě: - NTL plynovod PE 110 ve vlastnictví společnosti SMP Net, s.r.o., - sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., - nadzemní vedení NN ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 11

12 1715/2014 RM 63 Revokace usnesení č. 1393/2013 RM 52 Vyhlášení záměru pachtu pozemku parc.č. 3513/3 a části pozemku parc.č. 3513/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. M.Alše) 1. RM po projednání revokuje usnesení č. 1393/2013 RM 52 ze dne bod RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pachtu pozemku parc.č. 3513/3 zahrada o výměře 370 m 2 a části pozemku parc.č. 3513/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 3200 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Přenechání citovaných pozemků k dočasnému užívání a požívání (sečení trávy), a to na dobu určitou do Pachtovné je stanoveno ve výši 1.000,- Kč. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu pachtovní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 3. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pachtu. T: RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. T: /2014 RM 63 Vyhlášení záměru pachtu pozemku parc.č. 1225/1 v k.ú. Lipník nad Bečvou (Stromovky) 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pachtu pozemku parc.č. 1225/1 orná půda o výměře m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Přenechání pozemku k dočasnému užívání a požívání (zemědělské účely), a to na dobu určitou do Pachtovné je stanoveno ve výši 5.000,- Kč. - Pachtýř není oprávněn přenechat propachtovanou věc ani její část jinému. - Pachtýř je povinen pečovat o propachtovanou věc jako řádný hospodář. - Ukončení smlouvy: dohodou obou smluvních stran, výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, výpovědí propachtovatele dle 2334 NOZ. - Odbor správy majetku rozhodne o pachtu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. 12

13 - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu pachtovní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pachtu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pacht platnosti. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pachtu. T: RM pověřuje starostu podpisem pachtovní smlouvy. T: /2014 RM 63 Převod pozemku parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Smetanova) 1. RM po projednání nedoporučuje ZM schválit: a) úplatný převod pozemku parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ za cenu v místě a čase obvyklou, v souladu s 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, b) bezúplatný převod pozemku parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou z vlastnictví ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ , se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42 do vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1718/2014 RM 63 Revokace usnesení č. 1646/2013 RM 59 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě x ukončení nájemní smlouvy Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2783/10 a parc.č. 2783/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. Na Bečvě) 1. RM po projednání revokuje usnesení č. 1646/2013 RM 59 ze dne bod 1b. 2. RM po projednání schvaluje: a) předložený dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Robertem Štefkou, bytem. (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2783/10 a parc.č. 2783/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou. V případě, že dodatek nebude podepsán do 30 dnů ode dne schválení dodatku RM, pozbude tento bod usnesení platnosti. 13

14 b) vypovězení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2783/10 a parc.č. 2783/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou uzavřenou mezi městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a panem Robertem Štefkou, bytem. (jako nájemcem), v případě, že nedojde k podpisu dodatku č. 1 dle bodu 2a tohoto usnesení. 3. RM pověřuje starostu podpisem dodatku a výpovědi. T: RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2783/10 zahrada a části pozemku parc.č. 2783/3 o celkové výměře cca 30 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za těchto podmínek: - Předmětná část pozemku bude využita za účelem opravy zídky situované na hranici pozemku parc.č. 153/18 a pozemků parc.č. 2783/10 a parc.č. 2783/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou. - Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let od podpisu nájemní smlouvy. - Cena za pronájem je stanovena ve výši 1,- Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude splatné vždy do běžného roku. - Ukončení smlouvy: a. dohodou obou smluvních stran, b. výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. - Nájemce bude upozorněn na to, že zbývající část pozemků parc.č. 2783/10 a 2783/3 je v pronájmu a bude tudíž nutné dbát při provádění prací zvýšené opatrnosti, tak aby nedošlo k poškození majetku třetích osob. Za takto způsobenou škodu odpovídá nájemce. - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne sejmutí záměru z úřední desky. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti. 5. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy. T: /2014 RM 63 Zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemky parc.č. st.1116 a parc.č. 3510/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou Prodej části pozemku parc.č. 3510/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (ul. M.J.Husa) 1. RM po projednání schvaluje zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemky parc.č. st.1116 a parc.č. 3510/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou ve prospěch části pozemku parc.č. 3510/3 v k.ú. Lipník nad Bečvou (nově označené geometrickým plánem jako parc.č. 3510/6). Služebnost stezky a cesty bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou 14

15 úplatu ve výši 500,- Kč včetně DPH. Náklady spojené se sepisem a vkladem smlouvy o zřízení věcného břemene ponesou oprávnění z věcného břemene, tj. noví vlastníci pozemku parc.č. 3510/6 v k.ú. Lipník nad Bečvou, tj. manželé Jiří a Ivana Pavlíkovi, bytem. 2. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 3510/3 zahrada o výměře 25 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou (dle geometrického plánu nově označené jako parc.č. 3510/6) manželům Jiřímu a Ivaně Pavlíkovým, bytem., za cenu ,- Kč. Prodej se uskuteční za těchto podmínek: Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Jistota ve výši 500,- Kč složená kupujícími je považována za zálohu kupní ceny. Zájemce přemístí na své náklady sušák na prádlo a klepač na koberce, tak aby nepřekážely výjezdu z garáží. V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu, uhrazení nákladů spojených s převodem a přemístění sušáku a klepače na koberce. Upozornění: - přístup k předmětné části pozemku není zpevněný. 4. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1720/2014 RM 63 Smluvní pokuta 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit prominutí smluvní pokuty paní Magdě Horkové, bytem., ve výši ,- Kč za nedodržení podmínky sjednané ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 15

16 1721/2014 RM 63 Zásady postupu při převodech nemovitého majetku města Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit předložené Zásady postupu při převodech nemovitého majetku města Lipník nad Bečvou s účinností od RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 1722/2014 RM 63 Předání majetku k hospodaření p.o. Dodatek č. 2 ke ZL p.o. (Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace) 1. RM po projednání schvaluje předání majetku objekt situovaný na pozemku parc.č. st.329/2 a pozemek parc.č. st.329/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, k hospodaření organizaci Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , a to k RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit předání majetku. T: RM pověřuje vedoucí Odboru školství a kultury podpisem protokolu o předání majetku. T: RM po projednání doporučuje ZM schválit předložený dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizaci Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace, IČ , ze dne RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. 1723/2014 RM 63 Kalkulace ceny stočného na rok RM po projednání schvaluje kalkulaci cenu stočného v místních částech Podhoří, Loučka, Trnávka a Nové Dvory na rok 2014 ve výši 13 Kč/m 3 bez DPH. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat o kalkulaci ceny Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. T:

17 1724/2014 RM 63 Nájemné v kulturním domě Loučka pro rok 2014 Nájemné v kulturním domě Trnávka pro rok RM po projednání schvaluje výši nájmu za prostory pronajímané: a) v kulturním domě v místní části Loučka s účinností od dle důvodové zprávy, b) v kulturním domě v místní části Trnávka s účinností od dle důvodové zprávy. 2. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku informovat předsedy osadních výborů. T: ihned 3. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit řádný výběr nájemného. 1725/2014 RM 63 Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1251/11 a 1251/1 v k.ú. Lipník n. B. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1251/11 a 1251/1 v k.ú. Lipník n. B. (ul. Za Porážkou) 1. RM po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1251/11 trvalý travní porost o výměře cca 120 m 2 a části pozemku parc.č. 1251/1 trvalý travní porost o výměře cca 1010 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši 5.000,- Kč, která musí být připsána na účet města nejpozději v poslední den, který je stanoven pro podávání žádostí. - Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude převod části pozemku parc.č. 1251/11 trvalý travní porost o výměře cca 120 m 2 a části pozemku parc.č. 1251/1 trvalý travní porost o výměře cca 1010 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, na kterých žadatel vybuduje volnočasovou zónu včetně gastronomického zařízení. - Současně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě bude uzavřena nájemní smlouva na pronájem předmětných nemovitostí. - Zájemce si na svůj náklad zajistí změnu územního plánu města tak, aby bylo možné realizovat jeho záměr. V případě, že do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě nebude územní plán v tomto směru změněn, je budoucí prodávající oprávněn od smlouvy o budoucí kupní smlouvě odstoupit. - Zájemce se ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě zaváže, že nejpozději do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zrealizuje výše uvedený záměr. Dokladem bude oznámení budoucího kupujícího o užívání stavby realizované na pozemcích v souladu s dohodnutým záměrem, zaslané příslušnému stavebnímu úřadu s prohlášením, že na základě závěrečné kontrolní prohlídky, resp. ve lhůtě 30 dnů od oznámení, stavební úřad užívání nezakázal. Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží, že nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu citované oznámení, mezi sebou uzavřou kupní smlouvu. 17

18 - V případě, že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města. - Pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím zastupitelstva města o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky uzavření předmětné smlouvy, zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě do 2 měsíců ode dne schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě zastupitelstvem města, pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě platnosti a zájemce uhradí budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Budoucí kupující uhradí náklady spojené se sepsáním smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemní smlouvy, a to při jejich podpisu. - V případě, že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne obdržení dopisu, kterým bude zájemci sděleno, že mu byl schválen převod předmětných nemovitostí zastupitelstvem města, pozbude usnesení schvalující převod platnosti a zájemce uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Kupující uhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu, a to do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to při podpisu kupní smlouvy. - V případě, že kupní smlouva bude podepsána, avšak kupující neuhradí kupní cenu a náklady za vyhotovení geometrického plánu do stanoveného termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jistoty. - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětným nemovitostem bude podán na katastrální úřad až po zaplacení kupní ceny, uhrazení nákladů za vyhotovení geometrického plánu a uhrazení nákladů spojených s převodem. - Žádost o převod předmětných nemovitostí musí být podána v zalepené obálce označené slovy: NEOTEVÍRAT PRODEJ ČÁSTÍ POZEMKŮ PARC.Č. 1251/11 A 1251/1 LIPNÍK NAD BEČVOU, ve které bude doložena: žádost o převod nemovitého majetku, podnikatelský záměr (okótovaný situační zákres, pohled) fotokopie dokladu o úhradě jistoty, potvrzení o výši veřejné podpory, která byla žadateli poskytnuta v předchozích třech letech případně čestné prohlášení, že mu tato podpora nebyla v předchozích třech letech poskytnuta, prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Lipník nad Bečvou žádné nedoplatky. Nejnižší nabídková cena činí 70,- Kč/m 2. Upozornění: V předmětných pozemcích je uloženo: - potrubí jednotné kanalizace BT DN 1000, - kabel protikorozní ochrany k plynárenskému zařízení společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Na pozemku parc.č. 1251/1 se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 2. RM ukládá místostarostovi předložit materiál k projednání ZM. 18

19 3. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1251/11 trvalý travní porost o výměře cca 120 m 2 a části pozemku parc.č. 1251/1 trvalý travní porost o výměře cca 1010 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou, za podmínek: - Využití nemovitosti za účelem vybudování volnočasové zóny včetně gastronomického zařízení. - Cena za pronájem předmětné nemovitosti činí 1,- Kč/m 2 /rok. - Nájemné bude hrazeno vždy k běžného roku. - Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. - Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od podpisu smlouvy do dne, v němž nastanou právní účinky vkladu kupní smlouvy, kterou bude předmětná nemovitost převedena do vlastnictví nájemce, do katastru nemovitostí. Odstoupí-li město od smlouvy o budoucí kupní smlouvě z důvodu nesplnění podmínek, skončí pronájem dnem doručení odstoupení nájemci resp. budoucímu kupujícímu. Nedojde-li k převodu předmětné nemovitosti do vlastnictví nájemce do 5 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zaniká nájem tímto dnem. - Nájemní smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. - Nájemní smlouvu lze ukončit výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi. 4. RM ukládá vedoucí Odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2014 RM 63 Personální záležitosti RM po projednání odvolává Ing. Daniela Coufalíka z funkce ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy. 1727/2014 RM 63 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace 1. RM po projednání vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace. 2. RM ukládá starostovi zabezpečit zveřejnění podmínek výběrového řízení. T: ihned Ing. Miloslav Přikryl v.r. Bc. Pavel Šoltys, DiS. v.r. starosta místostarosta 19

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi 07.11.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání 05.02.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 56. schůzi 30.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 21.06.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 02.12.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi 12.01.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 17.02.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 73. schůzi 25.08.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi 18.05.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 23.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání 09.02.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi 10.11.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání 24.09.2013 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 58. schůzi 11.11.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 12. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 12. zasedání dne 19.04.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 18. schůzi 30.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 22.08.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 26.07.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 6. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání 20.09.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 45. schůzi 07.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 19.12.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi 17.02.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání dne 14.04.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 03.12.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 20.04.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 21.01.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 74. schůzi 08.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 23.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 27.06.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 5. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 5. zasedání 21.06.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi 24.08.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi 04.04.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 72. schůzi 23.08.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 27.06.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 17. schůzi 09.11.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 35. schůzi dne 25.08.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi 05.10.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 01.02.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi 30.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 8. schůzi 30.03.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 63. schůzi dne 12. 9. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 54. schůzi 26.08.2013 následující usnesení 1452/2013 RM 54 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1453/2013 RM 54 Ověřovatelé

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 53. schůzi 24.06.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 47. schůzi 11.02.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi 22.04.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 37. schůzi 27.08.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi 26.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. schůzi dne 13. 11. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více