5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.3 SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD"

Transkript

1 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana SHRNUTÍ LÁTKY NA POMĚRNÁ ČÍSLA, SOUVISLÝ PŘÍKLAD Poměrná čísla se hojně užívají v ekonomické praxi. Všechny druhy poměrných čísel si shrneme v jednom souvislém příkladu. Připomeneme si definici poměrného čísla: Definice: POMĚRNÝM ČÍSLEM (PČ) nazýváme ukazatel, jenž se získá podílem 2 veličin: PČ SROVNÁVANÁ HODNOTA předmět srovnání ZÁKLAD poměrného čísla, k němuž srovnáváme Jsou-li srovnávaná hodnota i základ stejnorodé veličiny, pak porovnáváme předmět srovnání vůči jednotkovému základu, a často vyjadřujeme v % (vynásobíme 100 %) a pak porovnáváme předmět srovnání vůči základu 100 %. ZADÁNÍ PŘÍKLADU Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. provozuje mimo jiné divizi Drůbežárna a divizi Hospodářská zvířata. (Divize Hospodářská zvířata je méně významná, v roce 2011 měla celkové náklady okolo Kč.) Ukazatelé divize Drůbežárna jsou převzaté z účetní a operativní evidence a jsou shrnuty v tabulce, kterou doplníme. Vytvoříme pro rok 2011 smysluplná poměrná čísla, a to: 1. Poměrná čísla intenzity neboli hustoty. 2. Poměrná čísla srovnávací neboli indexy (věcné, časové a místné srovnání). 3. Poměrná čísla složení. 4. Poměrná čísla splnění plánu.

2 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 2 Tabulka: Ukazatelé divize Drůbežárna firmy Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. Ukazatel Jednotka Hodnota v r Rozdíl Poměr 2012/2011 Index v % 2012/2011 Chováno (průměrně) slepic ks Odpracováno na provozu Mzda pracovníků provozu Produkce za rok vajec Realizovaná produkce vajec Plánovaná produkce vajec h Kč ks ks ks Tržby za vejce Kč Plánované tržby za vejce Náklady drůbežárny Kč Kč Řešení: Výpočty a slovní popis pro rok 2011: Výpočet rozdílu je zřejmý. Od údaje ve vyšším roce se odečte údaj v nižším roce. Ostatní věci se týkají poměrných čísel. 1. Poměrná čísla intenzity neboli hustoty Poměrná čísla intenzity (hustoty): Získáme vhodným podílem 2 veličin různorodých. Výsledek srovnání se zpravidla vyjadřuje jako poměrné číslo Nutné uvádět jednotky čitatele i jmenovatele! Patří sem veličiny intenzivní užívané v ekonomice (zopakujte si podkapitolu Veličiny intenzivní v kapitole Veličiny užívané v ekonomice a statistice ) a poměrové ukazatele užívané v ekonomice

3 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 3 Uvedeme si příklady poměrných čísel intenzity (hustoty) Průměrná roční snáška = roční produkce vajec / průměrný počet slepic = vajec/ slepic = 250 vajec na slepici Průměrná roční snáška v r je 250 vajec na slepici. Průměrná hrubá hodinová mzda = mzda pracovníků/počet hod. = Kč/ h = 106,7 Kč/h Průměrná hrubá hodinová mzda pracovníků na provozu v r je 106,7 Kč/h. Průměrná tržba za vejce = celková tržba / počet prodaných vajec = Kč/ vajec = 1,62 Kč/vejce. Průměrná tržba za vejce v r je 1,62 Kč na prodané vejce. Produktivita výroby vajec v naturálních jednotkách = výstup/vstup = vajec/ h = 166,67 ks/h práce Produktivita výroby vajec v naturálních jednotkách je 167 vyrobených vajec na hodinu vložené lidské práce. Náklady na jednotku produkce jsou dané vztahem: náklady na jednotku náklady na výrobu v Kč produkce výroba v natur. jednotkách Náklady na 1 prodané vejce = celkové náklady/realizovaná produkce = Kč/ vajec = 1,21 Kč/prodané vejce Náklady na 1 vyrobené vejce = celkové náklady / produkce = Kč/ vejce = 1,20 Kč/vyrobené vejce 2. Poměrná čísla srovnávací neboli indexy (individuální jednoduché indexy) Poměrná čísla srovnávací neboli individuální jednoduché indexy, někdy jen indexy: Získáme srovnáním (podílem) 2 veličin stejnorodých. Srovnání může být věcné, místné, časové. Ve zlomku se stejné jednotky vykrátí. Výsledek srovnání se udává poměrným číslem (bez jednotek), které po vynásobení číslem 100 lze převést na %.

4 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 4 Poměrná čísla srovnávací neboli indexy dělíme na tři skupiny: a) poměrná čísla srovnávací neboli indexy při věcném srovnání, b) poměrná čísla srovnávací neboli indexy při místném srovnání, c) poměrná čísla srovnávací neboli indexy při časovém srovnání. Uvedeme si nyní příklady jednotlivých skupin poměrných čísel srovnávacích neboli indexů. a) Indexy při věcném srovnání Věcné srovnání vzniká, srovnáme-li různé věci (statistické znaky či ukazatele) souboru ve stejném čase a místě. V případě věcného srovnání je výhodné volit, že čitatel je větší než jmenovatel, aby poměrné číslo vyšlo vyšší než 1. Ale není to podmínkou. Příklad na index věcného srovnání Srovnání tržeb a nákladů v r = Kč/ Kč.100 % = 1,33 = 133 % V roce 2011 jsou tržby 1,333x vyšší než náklady, neboli tržby tvoří 133 % nákladů, tržby jsou o 33 % vyšší než náklady. b) Časové srovnání, časový index Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu věc (soubor) v jednom místě v různých časových obdobích či časových okamžicích. Index časového srovnání neboli časový index, někdy též jenom index, je srovnání (podíl) dvou stejnorodých věcí (veličin, statistických znaků či ukazatelů) a na stejném místě v různém čase. Pozor! U časového srovnání je vždy srovnávanou hodnotou (v čitateli) hodnota veličiny v běžném (následném) období a základem (ve jmenovateli) hodnota veličiny v základním (předchozím) období. Obvykle užíváme roční či měsíční časové řady. Někdy i čtvrtletní, pololetní aj. časové řady. Hodnota veličiny v nižším roce (či měsíci) je vždy ve jmenovateli, a proto se pokládá 1 neboli 100 % ve srovnání s hodnotou veličiny ve vyšším roce (či měsíci), která je v čitateli:

5 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 5 Příklad na index časového srovnání Časové srovnání počtu slepic: Dopočteme, na kolik % se změnil počet chovaných slepic v r vůči r. 2011, o kolik % a kolikrát. Počet chovaných slepic v r. 2011: ks 100% Počet chovaných slepic v r. 2012: ks x% ks x.100 % 1,2 120 % ks Odpověď na absolutní čísla: V r bylo chováno průměrně ks slepic, v roce 2011 to bylo ks slepic. Odpověď na rozdíl: V r bylo chováno o ks slepic více, než v roce Odpověď na poměrná čísla: V r bylo chováno 120 % slepic oproti r. 2011, neboli bylo chováno o 20 % slepic více, neboli 1,2 více. Časové srovnání odpracovaných hodin na provozu: Dopočteme, na kolik % se změnil počet odpracovaných hodin v r vůči r. 2011, o kolik % a kolikrát. Odpracováno na provozu v r. 2011: 100 % h Odpracováno na provozu v r. 2012: x % h h x.100 % 0,933 93,3 % h Odpověď (slovní popis): V r bylo odpracováno na provozu 93,3 % hodin oproti r. 2011, neboli bylo odpracováno o 6,7 % hodin méně (o 1000 hodin méně). Otázky: Je snížení počtu odpracovaných hodin výhodné? Má i své nevýhody? Je dobré zvýšení tržeb? Je dobré zvýšení nákladů? Kdy k němu dochází?

6 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 6 c) Poměrná číslo srovnávací, místné srovnání Místné srovnání vzniká, srovnáme-li stejnou věc (statistický znak či ukazatel) ve stejném čase na různých místech. Například můžeme porovnávat výši nákladů u dvou divizí apod. I v případě místného srovnání lze zvolit čitatel a jmenovatel tak, aby poměrné číslo vyšlo vyšší než 1. V našem příkladě v r byly náklady divize Hospodářská zvířata Kč. Náklady divize Drůbežárna Kč Kč P Kč % 300 % Odpověď (slovní popis): Náklady divize Drůbežárna jsou 3 vyšší, než náklady divize Hospodářská zvířata. Tj. náklady divize Drůbežárna tvoří 300 % oproti nákladům divize Hospodářská zvířata (které jsou na úrovni 100%). Neboli náklady divize Drůbežárna jsou o 200 % vyšší, než náklady divize Hospodářská zvířata. 3. Poměrné číslo složení neboli struktury Poměrná čísla složení neboli struktury: Získáme srovnáním (podílem) 2 veličin stejnorodých. Srovnávaná veličina (čitatel) je část, základ (jmenovatel) je celek. Vyjadřují: rozčlenění zkoumaného jevu na části, neboli jak se podílí části na celku (jakým procentem). Výsledek srovnání se udává poměrným číslem (bez jednotek), které po vynásobení číslem 100 převedeme na %. Význam poměrného čísla složení neboli struktury v procentech: Celek = 100 %. Část = vypočtené procento.

7 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 7 Jasně vidíme, jakou část celku zaujímají jednotlivé části. Příklady na poměrné číslo složení Spočteme, jakým dílem se podílí realizovaná produkce vajec (množství prodaných vajec) na celkové produkci. Je zřejmé, že celek 100 % je celková produkce vajec. procento realizované realizovaná produkce produkce.100 % produkce K tomuto výsledku dojdeme i pomocí trojčlenky: Celková produkce vajec v r. 2011: 100% ks Realizovaná produkce vajec v r. 2011: x % ks ks x.100 % 0,988 98,8 % ks Odpověď (slovní popis): Realizovaná produkce tvoří v r asi 98,8 % celkové produkce vajec drůbežárny. Tj. asi 1,2 % produkovaných vajec se neprodalo na trhu. Jaké mohou být důvody? Samostatně spočteme, kolik procent nákladů představují mzdové náklady v r. 2011? Pomocí trojčlenky dopočteme, že mzdové náklady představují asi 53 % celkových nákladů drůbežárny. 4. Poměrné číslo splnění plánu Poměrná čísla splnění plánu neboli poměrní ukazatelé splnění plánu: Získáme srovnáním (podílem) 2 veličin stejnorodých. Srovnávaná veličina (čitatel) je skutečnost, základ (jmenovatel) je plán. Vyjadřují, na kolik procent se splnil plán.

8 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 8 Výsledek srovnání se udává poměrným číslem (bez jednotek), které po vynásobení číslem 100 převedeme na %. Vypočteme splnění plánu výroby vajec v r. 2011: Plánovaná produkce vajec vajec 100 % Skutečná produkce vajec vajec.. x % Pomocí trojčlenky snadno spočteme, že v r splnili plán výroby vajec na 104,2 %, neboli překročili o 4,2 %, čili překročili 1,042. Vypočteme splnění plánu tržeb v r. 2011: Plánovaná tržba Kč 100 % Skutečná tržba Kč.. x % Pomocí trojčlenky snadno spočteme, že v r splnili plán tržeb na 97,6 %, neboli nesplnili o 2,4 %, čili 0,974. Vyplněná tabulka vypadá takto:

9 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 9 Tabulka: Ukazatelé divize Drůbežárna firmy Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. Ukazatel Chováno slepic (průměrně) Jednotka Hodnota v r Rozdíl Poměr 2012/2011 Index v % 2012/2011 ks , ,0 Odpracováno na provozu Mzda pracovníků provozu Produkce za rok vajec Realizovaná produkce vajec Plánovaná produkce vajec h ,933 93,3 Kč , ,0 ks , ,0 ks , ,0 ks , ,5 Tržby za vejce Kč , ,0 Plánované tržby za vejce Náklady drůbežárny Kč , ,8 Kč , ,3 ÚKOL U předchozího souvislého příkladu vytvoříme pro rok 2012 smysluplná poměrná čísla, a to: 1. Poměrná čísla intenzity neboli hustoty. 2. Poměrná čísla srovnávací neboli indexy (věcné srovnání) 3. Poměrná čísla složení. 4. Poměrná čísla splnění plánu.

10 Souvislý příklad na poměrná čísla Aleš Drobník strana 10 PŘÍKLADY V EXCELU Propočítejte si příklady: 12PomernaCislaSouvislyPrikladNeresene.xlsx zde je neřešený příklad. 12PomernaCislaSouvislyPrikladResene.xlsx zde je ten samý příklad řešený. 12PomernaCislaSouvislyPrikladUkol.xlsx zde je nový neřešený příklad.

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 8. PREZENTACE DAT Jakými prostředky sdělujeme informace, údaje, účetní a statistické charakteristiky? Používáme tyto prostředky sdělování

Více

1.3 SOUČASNOST STATISTIKY

1.3 SOUČASNOST STATISTIKY Současnost statistiky Aleš Drobník strana 1 1.3 SOUČASNOST STATISTIKY 1.3.1 FISKÁLNÍ POLITIKA VLÁDY Fiskální politiku provádí většinou vláda stanovením nebo změnou výše daní, přerozdělování peněz získaných

Více

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách ROZKLAD ROZPTYLU ROZKLAD ROZPTYLU Rozptyl se dá rozložit na vnitroskupinový a meziskupinový rozptyl. Celkový rozptyl je potom součet meziskupinového a vnitroskupinového Užívá se k výpočtu rozptylu, jestliže

Více

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku.

Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami v podniku. Úloha zisku v podnikání. Různé podoby zisku. Zisk je cílem a podnětem veškerého podnikání. Monetární (finanční) cíle Zajištění platební

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie)

Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ 211 Průzkumová analýza jednorozměrných dat (Teorie) Míra nezaměstnanosti *%+ (okres Opava, červen 21) Rozsah 77 Průměr 11,5 Minimum 5,5 Dolní kvartil 8,4 5 1 15 2 Medián 9,9 Horní

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta podnikohospodářská. Ekonomická analýza. Miloslav Synek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Ekonomická analýza Miloslav Synek 2003 Obsah Úvod...3 A) Ukazatele, indexy a operace s nimi, modelové soustavy...4 1. Pojetí a druhy rozborů...4

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY

ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY CVIČEBNICE Pořadové číslo: Zpracoval: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 2011 O publikaci Tato cvičebnice vznikla jako praktický doplněk ke skriptům s názvem Základy podnikové ekonomiky.

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Nástroje pro analýzu dat

Nástroje pro analýzu dat 7 Nástroje pro analýzu dat V té to ka pi to le: Ověřování vstupních dat Hledání řešení Řešitel Scénáře Citlivostní analýza Rychlá analýza Kapitola 7 Nástroje pro analýzu dat Součástí Excelu jsou nástroje

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty

Ekonomické výpočty. Obsah. Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty Ekonomické výpočty vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Zdislava Chmelová, Ing. Terezie Kolářová, Ing. Eva Nováková, Mgr. Václav Votruba Projekt Elektronické materiály a sbírka příkladů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

PŘÍKLAD NA TŘÍDĚNÍ DLE JEDNOHO SLOVNÍHO ZNAKU

PŘÍKLAD NA TŘÍDĚNÍ DLE JEDNOHO SLOVNÍHO ZNAKU PŘÍKLAD NA TŘÍDĚNÍ DLE JEDNOHO SLOVNÍHO ZNAKU Pracovník, který spravuje podnikovou databázi, exportoval do tabulkového procesoru všechny pracovníky podniku Alfa Blatná s některými sledovanými atributy

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty z předmětu

Více

Základy biostatistiky s využitím Excelu

Základy biostatistiky s využitím Excelu Základy biostatistiky s využitím Excelu Karel Hrach Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků pro rozvoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více