Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj"

Transkript

1 Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY str. 1 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - stalo se a prob,hlo v roce str. 5 - p/ipravujeme na leden až kv,ten str. 7 - nevládní organizace v kraji... str. 8 - obecn, o 5SOP... str Regionální centrum a základní organizace 5SOP v kraji... str. 13 Vydala ZO SOP 27/04 v prosinci 2006 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdroj& EU z programu Transition Facility Evropské unie.

2 INFORMACE O PROJEKTU TRANSITION FACILITY 2004 Program Transition Facility (P/echodový nástroj) byl vytvo/en Evropskou komisí pro nov, p/istupující zem, jako pokra<ování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dosta<ující ve srovnání se stávajícími <lenskými zem,mi. Program je zam12en na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fond&, v období let V rámci tohoto programu byl podpo2en projekt podaný eským svazem ochránc& p2írody Posilování :innosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy ob:an&. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení ob<an> do /ešení problém> ochrany p/írody a krajiny v 5R. Konkrétn, se jedná o zlepšení informování ve/ejnosti o aktualitách v ochran, p/írody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu /ešení standardních problém> v oblasti ochrany p/írody a krajiny; zapojení ve/ejnosti do akcí a program> 5SOP a celkové posílení spolupráce subjekt> z ve/ejného i neziskového sektoru. Cílovými skupinami jsou ekologické neziskové organizace v R, krajské, m1stské a obecní ú2ady, správy velkoplošných chrán1ných území a ve2ejnost. V rámci projektu budou realizovány následující výstupy: - vydání a distribuce tiskovin (krajské informa:ní zpravodaje, rádce pro 2ešení problém& v oblasti OPK, leták Natura 2000, manuál Vzorové projekty z praktické pé:e o p2írodu) - zprovozn1ní informa:ních služeb na krajské úrovni - školení zástupc& NNO - zapojování ve2ejnosti do akcí SOP - p2íprava spole:ných projekt& na krajské úrovni Pínos projektu pro cílové skupiny: - zvýšení informovanosti o problematice ochrany p2írody a krajiny v R - posilování partnerství mezi jednotlivými cílovými skupinami a subjekty zapojenými do 2ešení projektu prost2ednictvím p2ípravy spole:ných projekt& - posilování vlastních aktivit cílových skupin v oblasti ochrany p2írody a krajiny s využitím výstup& projekt&. 1

3 ZAJÍMAVOSTI, KALEIDOSKOP, KURIOZITY P/íroda PlzeBského kraje je neoby<ejn, pestrá. Od horských oblastí Šumavy a 5eského lesa na západní hranici s Bavorskem p/es vrchovinu šumavského podh>/í až ke zvln,nému vnitrozemí, všude najdete kulturní krajinu s malebnými m,ste<ky a vesnicemi, hojností les> a vodních ploch. Pro kraj jsou typická hluboko za/íznutá údolí /ek: na Šumav, Úhlavy, ve vnitrozemí zejména kabony St/ely u Rabštejna a Berounky pod Plzní. Do kraje <áste<n, zasahují i chrán,né krajinné oblasti K/ivoklátsko a Slavkovský les. Krajina PlzeBského kraje je velmi rozmanitá a návšt,vník zde m>že vid,t mnoho zvláštností. P/írodu postupn, dotvá/el <lov,k. N,která lidská díla, jako vodní kanály a náhony, jsou dob/e viditelnou sou<ástí krajiny, jiná dnes st,ží rozpoznáte. S p/írodou postupn, splývají jak keltská poh/ebišt,, slovanská hradišt, i stopy st/edov,kých obchodních cest, tak ješt, p/ed n,kolika desítkami let životem kypící vesnice a samoty, které byly vysídleny a zni<eny necitlivou rukou <lov,ka. Najdeme je na Šumav, i v 5eském lese. Bývalé vesnice dnes p/ipomínají jen kamenné snosy, skupiny listnatých a ovocných strom>, k/íže v místech kostel>, znovu vystav,né kapli<ky, boží muka a obnovené h/bitovy. Lesy Lesy, které se rozkládají tém,/ na 40 % plochy kraje, jsou zpravidla voln, p/ístupné jak turist>m, tak houba/>m a sb,ra<>m lesních plod>. Jejich p/evážnou <ást tvo/í monokultury smrku a borovice. Nejrozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí v /ídce osídlených Brdech a v oblasti Rade<e, severn, od Plzn, na Man,tínsku a v okolí Konstantinových Lázní; pro Klatovsko jsou typické smíšené lesy na Ždánovské a Chudenické vrchovin,. U Chudenic najdete Americkou zahradu, kde /ad, p,stovaných okrasných d/evin vévodí douglaska tisolistá. Chrán,né jsou i n,které osam,le rostoucí listnaté stromy a skupiny strom>. Až pocit malosti se Vás zmocní, když projdete n,kterou z alejí mohutných listná<>, nap/. Kilometrovku u Plzn,, alej vedoucí do bývalé vesnice Ferdinandovo Údolí u Železné Rudy <i alej z Tachova do Sv,tc>. P>vodní pralesovité porosty se uchovaly na chrán,ných územích 5erchovské hvozdy, Tišina a Bu<ina u ŽOáru v 5eském lese, na Chejlav, a v Chynínských bucích na jižním PlzeBsku. Chránná území Ze všech kraj> v 5eské republice má ten PlzeBský nejvíce p/írodních park> 26, a dále 175 maloplošných zvlášt, chrán,ných území (z toho 6 národních p/írodních rezervací, 5 národních p/írodních památek, 82 p/írodních rezervací a 82 p/írodních památek.). P/írodn, atraktivní území jsou i v t,sné blízkosti Plzn, a dalších m,st. Nejrozsáhlejší p/írodní rezervací je více než 300 ha veliký kabon St/ely. V okolí menších /í<ek a potok> najdete mnohá romantická zákoutí, nap/. u Kosího a Úterského potoka nebo v okolí hradu Gutštejn v údolí Hadovky. Pro lepší informovanost návšt,vník> jsou na zajímavých místech z/ízeny nau<né stezky. Dokladem stále se zlepšujícího životního prost/edí je nejen vyhlášení Národního parku Šumava a jeho za<len,ní mezi biosférické rezervace UNESCO, ale i návrat n,kterých živo<ich> zp,t do p/írody. Na Šumav, m>žeme spat/it vydru /í<ní, rysa ostrovida nebo tet/eva hlušce, v 5eském lese pak bobra evropského. N,které rybni<ní soustavy jsou vyhlášeny jako rezervace pro ochranu ptactva, do rybník> a potok> se vracejí i na <istotu vod náro<ní raci. 2

4 Nejstarší národní p/írodní rezervací v kraji je 5erné a 5ertovo jezero na Šumav,. Hromnické jezírko na sever od Plzn, p/ipomíná dávnou t,žbu b/idlic pro výrobu kyseliny sírové, P/íšovská homolka je nejjižn,jší sopkou 5eského masívu, sope<ného p>vodu je i vrch Krasíkov. Jako p/írodní památky byly vyhlášeny skalní útvary Andrejšky pod hradem Radyn,, Loupensko a Tupadelské skály. Skály se cvi<nými terény pro horolezce najdeme na úbo<í stolové hory Kozelka u Ne<tin a na Polínském vrchu. V lesích u Žihle narazíte na viklany a ob/í žulové balvany U báby a U lomu. Na Sušicku a Klatovsku jsou zajímavé vápencové terény, nap/. romantické jezírko u 5epic, nep/ístupná Strašínská jeskyn, a podpovrchový d>l Loreta s koloniemi netopýr>. Za zmínku stojí i významné nalezišt, trilobit> na Rokycansku Jezírka na Zbirožském potoce, nalezišt, sv,tov, unikátních fosilií karbonské flóry a výchoz <ernouhelné sloje Bašta na Radnicku. Do kraje <áste<n, zasahují i chrán,né krajinné oblasti K/ivoklátsko a Slavkovský les. CHKO Slavkovský les Chrán,nou krajinnou oblast Slavkovský les je možné p/irovnat k hornatému ostrovu zelen,, klidu a dosud málo narušené p/írody v geografickém trojúhelníku Karlových Var>, Mariánských a Františkových Lázní. Oblast je osobitým krajinným celkem vystupujícím p/ík/e nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východ, p/echází pozvolna do Tepelské plošiny. Celé území má ráz paroviny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží v pon,kud zdvižené západní <ásti. Významnou sou<ástí les> jihozápadní <ásti Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliništ, vrchovištního typu s porosty borovice blatky a b/ízy pý/ité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytvá/í ohromný p/írodní vodní rezervoár, p/ízniv, ovlivbující vodní režim širokého okolí, p/edevším západo<eských lázní. Ochranou t,chto míst tvorby minerálních pramen> se chrán,ná krajinná oblast Slavkovský les výrazn, odlišuje od ostatních chrán,ných krajinných oblastí v republice. Ze vzácné a chrán,né kv,teny je nejvýzna<n,jší endemit rožec ku/i<kolistý, vrba bor>vkovitá, dále pak arnika horská (ve znaku CHKO), rosnatka okrouhlolistá, tu<nice obecná, vzácné hadcové sleziníky, celá /ada prstnatc> a další. Z typické zv,/e p/ipomebme jelena evropského, rasu západoevropskou, zv,/ <ernou, srn<í, kunovité šelmy. P/ežívá zde i populace tet/ívka obecného a tet/eva hlušce. Pravideln, zde hnízdí <áp <erný, zajímavostí je nejzápadn,jší výskyt sysla obecného. Celá oblast je protkána sítí dob/e zna<ených turistických cest, která návšt,vníky zavede v zim, i v lét, do atraktivních míst p/írody a historie (premonstrátský klášter v Teplé, hrad Loket, Be<ov a zámek Kynžvart). Šumava Šumava se rozkládá na jihozápadní hranici 5ech s Bavorskem a Rakouskem, s p/ilehlým Bavorským lesem pak tvo/í nejv,tší zalesn,ný komplex ve st/ední Evrop,. Pro své bohaté vodní zdroje, zachovalou faunu i flóru a <istý vzduch je nazývána zelenou st/echou Evropy. V roce 1991 byl vyhlášen na <ásti území Šumavy národní park, svojí rozlohou hektar> nejv,tší ze <ty/ národních park> 5eské republiky. Jeho nejcenn,jší 3

5 <ásti (I. zóny) jsou ponechány zpravidla samovolnému vývoji bez zásahu <lov,ka. Fenoménem Šumavy a zásobárnou vod pro desítky /ek a potok> jsou horská vrchovišt, (tzv. šumavské slat,) s typickou rašelinnou vegetací. Dalším unikátem jsou jezera ledovcového p>vodu, jediná na území 5eské republiky. Šumava, to je dnes malý zemský ráj, který jde st,ží popsat, musí se vid,t. Vyzkoušejte si sami lechtivé šum,ní lesa, uklidbující pohádkovou zimu, sto odstín> zelen, pozdního jara, chladivá údolí a osv,žující vánek okolo horských byst/in a slatí v tom nejparn,jším lét,, zádum<ivost, pestré barvy a plíživé mlhy za<ínajícího podzimu a teplotní inverze v pozdním podzimu a zim,, kdy jsou celé hory zalité teplým sluní<kem a vnitrozemí je pokryto mrazivým oparem. P/ehlédn,te množství bezejmenných h/eben>, pokochejte se pohledem na výrazné vrcholy Boubína, Sokola, Poledníku a Ostrého v 5echách, Roklan>, Luzného a Velkého Javoru, nejvyšší hory Šumavy a Bavorského lesa v N,mecku. Projd,te stezku údolím s balvanitým korytem Vydry s ob/ími hrnci, z vlaku sledujte hluboké údolí Úhlavy na Br<álníku v pozadí s Jezerní horou nebo se postavte p/ed nejv,tší šumavský vodopád Bílá strž. P/e<t,te si povídky Karla Klostermanna o nelehkém život, v odlehlých kon<inách Šumavy a tiše vzdejte úctu t,m, kte/í zde i za velice drsných podmínek dokázali žít. Sou<asným diskutovaným problémem Šumavy a Bavorského lesa je tzv. mrtvý les, kde d>sledkem k>rovcové kalamity odum/ely velké plochy lesa. Ve vzácných prvních zónách národního parku jsou tyto plochy vybaty z hospodá/ské <innosti a ponechány bez zásahu <lov,ka. Postupem <asu dochází k p/irozenému zmlazení a v odum/elém smrkovém lese za<íná vyr>stat nový druhov, bohatší les. Tím se <ásti Šumavy, po staletí hospodá/sky využívané, vracejí do náru<e neposkvrn,né p/írody. Pevzato z webových stránek Plze ského kraje 4

6 STALO SE A PROBHLO V ROCE 2006 RC SPÁLENÉ PO"Í#Í P'ednáška o Fair Trade P/ednáší František Groessl ze ZO 5SOP Libosváry o spravedlivém obchod,, jak m>žeme pomoci lidem ze t/etího sv,ta? První kurz pletení z pedigu Kurzu se ú<astní n,kolik nadšenc> (hlavn, žen), u<íme se uplést první koší<ek Velikono0ní dílna D,ti i dosp,lí se sešli na ekocentru a vyrábí spole<n, kraslice (ubrousková technika, malování voskovkou) a korálkové motýlky P'ednáška k p'íležitosti 80. narozenin ZOO Plze4 P/ednáší mluv<í ZOO PlzeB Mgr. Martin Vobruba Vernisáž výstavy fotografií ke Dni Zem Již tradi<ní akce po/ádaná ke Dni Zem,, tentokrát poskytli fotografie studenti, u<itelé a p/átelé Církevní st/ední odborné školy ze Spáleného Po/í<í. Akci hudebn, dokreslil kytarista Martin Skala Setkání ZO 8SOP Plze4ského kraje V pr>b,hu tradi<ního p/átelského posezení prob,hla volba delegát> pro celostátní sn,m 5SOP v Trutnov, Druhý kurz pletení z pedigu Letní tábor Mladých ochránc> p'írody Letního tábora se ú<astní 25 d,tí a student>. Po<así nám letos opravdu p/eje, sluní<ko ob<as h/eje tak, že rtuy teplom,ru p/eleze 35 C. Celotáborová hra je na téma Robinson Crusoe. Jsme na opušt,ném tropickém ostrov, Celostátní snm 8SOP v Trutnov Den památek Evropský den kulturního ddictví V rámci dne památek probíhá propagace výsadby strom> projekt Mezi kaplí a israelským h/bitovem Krajské kolo Ekologické olympiády pro Plze4ský kraj Sout,ž t/í<lenných družstev z r>zných škol PlzeBského kraje. Letos se akce ú<astní 12 družstev. V rámci t,chto dní probíhá p/ednáška RNDr. ZdeBky Chocholouškové Cejlon. 5

7 Výsadba strom> s ve'ejností Projekt podpo/ený Nadací Partnerství Mezi kaplí a israelským h/bitovem spole<ného sázení se ú<astní 52 lidi<ek z /ad spálenopo/í<ské ve/ejnosti i vzdálen,jšího okolí. Pracovní dopoledne je zakon<eno opékáním vu/t> T'etí kurz pletení z pedigu ro0ník spálenopo'í0ské drakiády Akce se ú<astní kolem 50 lidí (12 sout,žících d,tí a jejich doprovod). D,ti zápolí ve dvou kategoriích sout,že O nejkrásn,jšího ru<n, vyráb,ného draka a O nelépe létajícícho draka Konference u0itel> EVVO Konference probíhá tentokrát ve Spáleném Po/í<í. V rámci svého programu navštíví ekologické centrum, záchrannou stanici a ko/enovou <isti<ku odpadních vod. Jsou také seznámeni s celou historií naší ZO Dokon0ení sázení strom> Menší dod,lávky na výsadb, strom>. Akce již není pro celou ve/ejnost. Sázení se ú<astní <lenové naší organizace a n,kolik p/átel a p/íznivc>. Pomáhají nám také <leni ZO 5SOP Zvone<ek z Vraného nad Vltavou Zájezd do ZOO Liberec Projekt na výlet do ZOO Liberec je spolufinancován M,stem Spálené Po/í<í a Lesy 5eské republiky. Zájezd navštíví 49 lidí, zejména d,tí z kroužk> mladých ochránc> p/írody a student> CSOŠ Spálené Po/í<í P'ednáška Madagaskar laborato' boh> P/ednáška studentky CSOŠ Míši Bryndové a Báry Chmelové (z Masarykova gymnázia PlzeB). Tyto dv, mladé dámy v lét, pobývaly m,síc na ostrov, Madagaskar v rámci Expedice Baobab tvrtý kurz pletení z pedigu Tentokrát se u<íme vyráb,t zvone<ky a and,lí<ky Pletení adventních vnc> Spole<né vyráb,ní adventních v,nc> P'ednáška a vernisáž výstavy Hlavní problémy životního prost'edí První p/ednáška z cyklu p/ednášek a výstav projektu ENVIC. P/ednáší Doc. RNDr. Martin Braniš CSc. z p/írodov,decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 6

8 P"IPRAVUJEME LEDEN AŽ KVTEN 2007 RC SPÁLENÉ PO"Í#Í Leden 2007 Pokra0uje výstava Hlavní problémy životního prost'edí Výstava je umíst,na ve spojovací chodb, Církevní st/ední odborné školy ve Spáleném Po/í<í. Konec výstavy bude P'ednáška Ovzduší Druhá p/ednáška z cyklu p/ednášek a výstav projektu ENVIC. P/ednáší Ing. Zden,k Roubal /editel plzebské pobo<ky 5eského hydrometeorologického ústavu P'ednáška a vernisáž výstavy Geologické zajímavosti západních 8ech T/etí p/ednáška z cyklu p/ednášek a výstav projektu ENVIC P'ednáška Klima Další p/ednáška z cyklu p/ednášek a výstav projektu ENVIC. P/ednáší RNDr. Ji/í Hostýnek vedoucí odd,lení meteorologie a klimatologie pobo<ky PlzeB 5eského hydrometeorologického ústavu. Duben 2007 Pokra0uje výstava Hlavní problémy životního prost'edí Konec výstavy bude Duben 2007 Tématická výstava ke Dni Zem, Informa0ní stánek na téma Odpady Akce je také sou<ástí projektu ENVIC Informa0ní stánek na téma Co máme dlat abychom životnímu prost'edí škodili co nejmén? Akce je sou<ástí projektu ENVIC. 7

9 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE V KRAJI Svoboda zví'at Svoboda zví/at je celostátní, nepolitická, nezisková organizace pro ochranu zví/at, sdružující osoby sympatizující s jejími myšlenkami. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení <lov,kem. NaplBování svých cíl> zabezpe<uje Svoboda zví/at jak osv,tovou a výchovnou <inností, tak i p/ímými akcemi a v neposlední /ad, i legislativní <inností. Celá <innost Svobody zví/at je založena na myšlence nenásilí a nep/ekro<ení osobní svobody jednotlivce. V úsilí o zlepšení vztahu ve/ejnosti ke zví/at>m po/ádá Svoboda zví/at besedy, výstavy, infostánky, promítání dokumentárních film>, ochutnávky veganských jídel, vydává letáky, brožury, plakáty, filmové dokumenty... Organizuje kampan, za zlepšení životních podmínek tzv. hospodá/ských zví/at (hlavn, tzv. kožešinových zví/at), za nahrazení a zákaz pokus> na zví/atech, proti vystupování zví/at v cirkusech, ni<ení cenných <ástí p/írody, kontroluje životní podmínky zví/at v ZOO, aj. Velkou váhu také p/ikládá ekovýchov, - p/ednášky o právech zví/at na mate/ských, základních, i st/edních školách. V rámci t,chto kampaní organizuje peti<ní akce, demonstrace, p/ipomínkuje návrhy zákon> a vyhlášek týkajících se ochrany zví/at a vypracovává z hlediska zví/at p/ízniv,jší návrhy, jedná s ú/ady, zú<astbuje se správních /ízení, aj. Svoboda zví/at rovn,ž /eší p/ípady týrání zví/at snaží se medializovat tyto kauzy a p/im,t p/íslušné státní a zastupitelské orgány, aby /ešily oprávn,né stížnosti. Pobo<ky Svobody zví/at lze najít v Plzni, Praze, Brn,, Hradci Králové a Roudnici nad Labem. Spolupracuje s <eskými i zahrani<ními organizacemi. Jsme <lenem RSPCA, WSPA a FUR FREE alliance. Kontakt: Svoboda zvíat (centrum organizace), Tomáš Popp Koterovská 84, PlzeE, tel: , mobil: , web: Ametyst Ob<anské sdružení Ametyst pracuje v Plzni od <ervence Jeho vznik byl iniciován a podpo/en PlzeBskou ekologickou nadací. Svojí <inností se snažíme pozitivn, ovlivbovat stav životního prost/edí. Územní p>sobnost organizace je v PlzeBském a Karlovarském kraji. P/ehled <inností: Ekologická výchova Ob<anské sdružení Ametyst z/izuje st/edisko ekologické výchovy. Hlavní náplní <innosti st/ediska je ekologická výchova d,tí a mládeže. Je provád,na p/ímo ve školách i p/i volno<asových aktivitách. Pro mate/ské, základní a st/ední školy jsou p/ipraveny výukové programy. D>raz je kladen zejména na programy v terénu (na terénní stanici v Prusinách, v okolí Plzn, - u Seneckého rybníka, v P/írodní rezervaci Záb,lá). SEV Ametyst je <lenem Sdružení st/edisek ekologické výchovy Pavu0ina, koordinátorem projektu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) v PlzeBském a Karlovarském kraji a ú<astní se dalšího vzd,lávání pedagogických pracovník> po/ádáním seminá/> a konferencí. 8

10 Podílí se na p/íprav, krajské koncepce enviromentálního vzd,lávání, výchovy a osv,ty. Nyní je zastoupen v pracovní skupin, ke krajské koncepci EVVO. Ochrana pírody V rámci programu Ochrana p/írody se zabývá p/edevším pracemi na p/ípravách soustavy Natura 2000 v 5eské republice a další odbornou a konzulta<ní <inností (zpracování komplexních inventariza<ních pr>zkum>, hodnocení vliv> na životní prost/edí, hodnocení podle 45i zákona 114/1992 Sb.). Kontakt: Ob%anské sdružení Ametyst, Koterovská 84, PlzeE Slovany, web: Dti zem D,ti Zem, jsou <leny asociace ekologických organizací Zelený kruh a ve své <innosti se /ídí Etickým kodexem ekologických organizací. Ideje D,tí zem,: Nejsme malé d,ti - bezbranné a naivní. Jsme si dob/e v,domi možností, které se naskýtají pro ú<innou ochranu životního prost/edí a p/írody. Zcela v souladu s demokratickými principy a zásadami nenásilí dokážeme, a nadále hodláme, ú<inn, bránit zbyte<nému ni<ení naší p/írody, zvlášt, v p/ípadech, kdy základní práva ob<an> na zdravé a <isté prost/edí musejí ustoupit nejasným zájm>m politicko-ekonomickým. Jsme p/esv,d<eni, že <lov,k dokáže žít dlouhodob, v souladu s p/írodou, aniž by se musel vracet do jeskyní a svítit si tam lou<emi, jak je nám a jiným podobným sdružením <asto podsouváno. V,/íme v ob<anskou spole<nost, v níž mají všichni lidé možnost aktivn, chránit sebe, své zdraví a životní prost/edí, bez ohledu na to, jaká politická strana <i ideologie zrovna rozhoduje. P>sobíme proto decentralizovan,, jen tak m>žeme ú<inn, pomoci lidem s jejich konkrétními problémy a na konkrétním míst,. Máme mnohaleté zkušenosti, které dáváme ob<an>m k dispozici. Jsme nezávislí, zodpovídáme se pouze ve/ejnosti. Stejn, jako je naše <innost otev/ená, tak i rozhodování o budoucnosti životního prost/edí musí být naprosto otev/ené. Ochrana p/írody není v,cí tajných projekt> a dohod, je zcela v,cí ve/ejnou. Kontakt: Komunika%ní centrum, Tylova 23, PlzeE, tel./fax: , web: Envic (= ENVironmentální Informa<ní Centra PlzeBského kraje). ENVIC je síy informa<ních center v oblasti životního prost/edí. Informa<ní centrum (IC) sít, ENVIC najdete v každém okrese PlzeBského kraje. Dva hlavní pilí/e <innosti sít, ENVIC: Informa<ní a poradenská <innost v problematice životního prost/edí Vzd,lávání v hlavních tématech životního prost/edí SíY Envic je postavena na pevném odborném zázemí. Partnery ENVICu jsou organizace, které jsou odbornými garanty <innosti. St/ediska jsou propojena a probíhá mezi nimi vým,na všech d>ležitých informací pro jejich <innost. Hlavní vzd,lávací akce jsou ve všech IC shodné. Pracovníci informa<ních center mají vst/ícný p/ístup k návšt,vník>m. Hlavní okruhy naší informa<ní a vzd,lávací <innosti doprava, odpady, energetika, ekologická stavba domu, kvalita ovzduší, kvalita vod, klima, ekosystémy, ochrana p/írody, ekologické zem,d,lství, krajinotvorba. Kontakty: web: Informa%ní centrum Plze, Prešovská 8, PlzeE, tel , , 9

11 Informa%ní centrum Spálené Poí%í, PlzeEská 55, Spálené Po2í:í, tel , , Informa%ní centrum Radnice, Na Potocích 221, Radnice, tel , , Informa%ní centrum Plasy, Klášter Plasy, PlzeEská 2, Plasy, tel , , Informa%ní centrum Kladruby, Kladruby 6, St2íbro, tel , Informa%ní centrum Domažlice, Nám1stí Míru 40, Domažlice, tel , , Informa%ní centrum Klatovy, St2ední škola zem1d1lská a potraviná2ská, Národních mu:edník& 141, Klatovy, tel , Informa%ní centrum Sušice, T.G. Masaryka 122, Sušice, tel , 10

12 OBECN O #SOP eský svaz ochránc& p2írody je nejv1tším :eským sdružením zabývajícím se ochranou p2írody, krajiny a životního prost2edí s velmi rozmanitou :inností. Ta se týká pé:e o p2írodn1 cenná území, provád1ní p2írodov1dných pr&zkum& a mapování, p2es programy zam12ené na ochranu biodiverzity, pé:i o handicapované živo:ichy, ochranu kulturních památek, práci s d1tmi, mládeží, osv1tu ve2ejnosti až po ú:ast ve správních 2ízeních. V roce 2006 eský svaz ochránc& p2írody oslavil již 27. výro:í svého vzniku. Specifikem, kterým se SOP odlišuje od v1tšiny obdobn1 zam12ených organizací, je fakt, že svoje :innosti provádí p2edevším v základních organizacích a prost2ednictvím dobrovolník&. K dnešnímu dni máme 2ádn1 zaregistrováno 360 základních organizací s 5217 :leny, v kolektivech Mladých ochránc& p2írody, kterých je 121, je zaregistrováno 3357 d1tí a mládeže. Spolu s individuálními :leny, kterých je 66, :lenská základna :ítá 8640 %len2. P/edstavujeme naše programy: 5SOP dlouhodob, pe<uje o více než 3500 hektar> p/írodn, cenných ploch, 200 památných strom>, 320 hektar> historických park> a více než 30 památkových objekt>, po dlouhá léta se základní organizace 5SOP starají o podporu ohrožených druh> rostlin a živo<ich> v rámci programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo nap/. provedeno mapování výskytu orchidejí, vážek, obojživelník>, ledbá<k>, ale také starých krajových odr>d ovocných d/evin. Mimo mapování, která p/inášejí cenné informace pro ochranu p/írody, byly realizovány rozmanité podp>rné <innosti ur<ené pro vybrané druhy organizm>. Nap/íklad byly <išt,ny, opravovány a nov, instalovány r>zné hnízdní podložky a budky pro dravé <i zp,vné ptáky i pro netopýry. Pro obojživelníky byly zbudovány t>bky a mok/ady, pro plazy zase suché kamenné zídky a pro ledbá<ky bylo upraveno n,kolik b/ehových úsek> podél vodních tok>. V lobském roce se do realizace 280 projekt> zapojilo 77 základních organizací 5SOP, 11 jiných ob<anských sdružení a 2 jednotlivci. za/ízení Národní sít, stanic pro zran,né a handicapované živo<ichy ro<n, p/ijmou tém,/ 10 tisíc zran,ných voln, žijících živo<ich> 180 druh>, z nichž se po vylé<ení do p/írody navrací p/es 50 %. Na podporu jejich <innosti a získání finan<ních prost/edk> byla vyhlášena ve/ejná sbírka Zví'e v nouzi. do tradi<ní p/írodov,dn, ekologické sout,že Zelená stezka - Zlatý list se pravideln, zapojuje 4 tisíce d,tí 11

13 5SOP každoro<n, organizuje <eskou <ást akce UNEP UkliOme sv,t. Od roku 1993, kdy 5SOP tuto akci koordinuje, se do ní zapojilo 600 subjekt> (nejen z 5SOP), uklízet p/išlo obyvatel (d,tí, mládeže a dosp,lých) a sebralo se kg odpadu. nechceme také jen ne:inn1 p2ihlížet zm1nám, kterými naše p2íroda a krajina vinou :lov1ka procházejí. Chceme výrazn1 a aktivn1 p2isp1t k zachování a obnov1 našeho p2írodního a kulturního d1dictví. Proto jsme vyhlásili dlouhodobou celostátní kampa Místo pro pírodu. Cílem kampan1 je získání finan:ních prost2edk& na výkupy p2írodn1 a krajiná2sky cenných pozemk& (p2írod1 blízkých les&, mok2ad&, stepních lokalit, kv1tnatých luk a dalších ohrožených stanovišo) s cílem zajišt1ní jejich trvalé ochrany, pozemk& tvo2ícím sou:ást navrženého územního systému ekologické stability za ú:elem jejich postupného p2evedení do p2írodního stavu (p2edevším výsadeb zelen1), pozemk& v okolí vodních tok& vhodných k jejich postupnému p2evedení do p2írodního stavu v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mok2ad&, nivních luk, b2ehových porost& apod). rozsáhlá je i naše publika:ní :innost. Vydáváme metodiky zam12ené na rostlinnou a živo:išnou 2íši. Z posledních nejzajímav1jších to jsou: Pé:e o d2eviny rostoucí mimo les, Ochrana velkých šelem v eské republice, Ježci vše podstatné o ježcích a jejich ochran1. Nezapomínáme ani na naše :leny. Pro ty vydáváme :lenský :asopis Krása našeho domova. eský svaz ochránc& p2írody se neomezuje jen na ochranu p2írody v rámci eské republiky. Aktivn1 spolupracujeme se Slovenských zväzom ochrancov prirody a krajiny a dalšími zahrani:ními partnery. 12

14 REGIONÁLNÍ CENTRUM A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE #SOP V KRAJI 27/04 Základní organizace 5eského svazu ochránc> p/írody Spálené Po/í<í p>sobí na jihozápadním PlzeBsku již více jak 20 let. Organizace za<ala svou p>sobnost p/edevším v oblasti ochrany biodiverzity. 5innost se zpo<átku zam,/ovala na vyv,šování budek pro dravce, sovy i p,vce, mapování lokalit s výskytem obojživelník>, s<ítání dravc> atp. V roce 1991 organizace získala do vlastnictví terénní základnu u obce 5i<ov. Postupn, se tato usedlost opravovala tak, aby sloužila p/edevším ekologické výchov,. Dnes zde probíhají tábory, víkendovky i vzd,lávací akce pro ve/ejnost. V roce 1993 byl zakoupen d>m ve Spáleném Po/í<í, práv, tam se za<alo budovat ekocentrum. Na pozemku ekocentra byla od prvních dn> budována také záchranná stanice pro poran,né živo<ichy. Postupn, se rozvíjela i enviromentální výchova jak d,tí a student>, tak ve/ejnosti. Od roku 1996 je ekocentrum ve Spáleném Po/í<í regionálním ekocentrem pro PlzeBský kraj. Práce s dtmi Výchova a výuka d,tí a mladé generace je tradi<n, jednou z hlavních náplní Ekocentra ve Spáleném Po/í<í. V roce 2000 probíhaly po celý rok sch>zky <ty/ kroužk> MOP. D,ti byly tradi<n, rozd,leny podle v,ku na d,ti 1. a 2. t/ída, t/ída, t/ída a st/edoškolskou mládež. Protože ve Spáleném Po/í<í vyvíjí svoji <innost Církevní st/ední odborná škola, kde se studuje i obor ekologie, stále více student> z tohoto oboru se zapojuje do každodenní <innosti EC. Nejvíce pomáhají p/i práci v záchranné stanici pro poran,ná zví/ata. Mimo sch>zky, které probíhají každý týden, snažíme se organizovat pro d,ti i /adu výlet> a výprav. Prohlubuje se také výchovná <innost pro d,ti ze základních škol. V rámci spole<ného programu CSOP a Pavu<iny jsme nabízíme základním školám výukové programy - Ochrana biodiverzity (v tomto programu vedle videokazet a materiál> využíváme také živo<ichy umíst,né v záchranné stanici), dále program - Alternativní zdroje energie (kde seznamujeme d,ti p/ímo v terénu s ko/enovou <istírnou odpadních vod a s tepelnými <erpadly). T/etí program je program ekosystémy lesa, louky a potoka. Záchranná stanice pro poranné živo0ichy Záchranná stanice ve Spáleném Po/í<í zajišyuje zví/ata z okres> PlzeB - jih, Klatovy a poloviny okresu P/íbram. V sou<asnosti je stanice umíst,na na pozemku Ekologického centra. Stanice se skládá z osmi velkých voliér 3x3x2 m, ze <ty/ menších o rozm,rech 2x2,5x1,2 m, které slouží pro menší živo<ichy v<etn, savc>. Vybudována byla také velká rozletová voliéra. Ve sklep, máme vybudované zimovišt, pro ježky. P/ímo ve stanici byla umíst,na nást,nka s množstvím fotografií, kde si každý návšt,vník m>že p/e<íst n,co více o zví/atech, které zde vidí a o historii naší stanice. Dále pro zkvalitn,ní pestrosti potravy pro živo<ichy, které je možné vypustit, jsme rozší/ili odchov hlodavc>. 13

15 Spolupracujeme nejen s okolními stanicemi a Zoologickou zahradou v Plzni, ale také s veteriná/i MVDr. Sutnarem z Blovic a MVDr. Rampichem, veteriná/em ZOO PlzeB. Dále se ZD Zbiroh, kde kupujeme potravu pro dravce a šelmy, regionálním tiskem, rozhlasem a televizí. V neposlední /ad, spolupracujeme s ve/ejností, pro kterou po/ádáme tradi<ní ornitologické výlety a p/edevším s mládeží. Trvale handicapovaná zví/ata využíváme k výuce mladých ochránc> p/írody, skaut> a student> ekologie ze spálenopo/í<ské st/ední školy. V budoucnu plánujeme vybudování rybní<ku ve spodní <ásti zahrady, která je sou<ástí stanice. Sloužit bude pro kachny, labut, a <ápy, kte/í jsou našimi <astými pacienty. Nadále chceme plnit svoji úlohu v Národní síti stanic a dobudovat stanici tak, aby splbovala všechna nová kritéria. Pozemkový spolek Pozemkový spolek Spálené Po/í<í si od samého vzniku klade za cíl p/isp,t k realizaci územního systému ekologické stability krajiny na spálenopo/í<sku. Na spálenopo/í<sku je v,tšina krajiny zem,d,lsky obhospoda/ovaná, realizace výsadeb místních biokoridor>, proto nebyla bez problém>. Z tohoto d>vodu byly do pozemkového spolku za<len,ny v první fázi p/edevším pozemky m,sta Spálené Po/í<í. Tyto pozemky <asto byly pro zem,d,lské obhospoda/ování nep/íliš vhodné, na druhé stran, byly velmi zajímavé z pohledu ochrany p/írody a tvorby krajiny. V,tšinou se jednalo o úpravy kolem polních cest, obecní draha, pastviny apod. Do pozemkového spolku bylo postupn, za<len,no 18 pozemk> m,sta o rozloze asi m2. Tato plocha je rozd,lena do 4 základních biokoridor>, které se napojují na biokoridor /í<ky Bradavy, jak za severní, tak z jižní strany. Biokoridory mají celkovou délku m. Na t,chto pozemcích postupn, realizujeme výsadby rozptýlené zelen,, listnatých strom> a ke/>. V n,kterých úsecích jsou i malé vodní nádrže. Tyto výsadby se da/í realizovat díky spolupráci s m,stem a programem MŽP "Pé<e o krajinu". B,hem uplynulých 5 let jsme na t,chto plochách vysázeli více jak listnatých strom> a ke/>. Na tyto biokoridory navazuje i postupn, realizovaná rozsáhlá výsadba alejových strom> okolo polních cest a mezí, kterou v okolí Spáleného Po/í<í naše organizace realizuje p/edevším "svépomocí" spolu s MOP, studenty škol i brigádn, s širokou spálenopo/í<skou ve/ejností. Pozemkový spolek chceme do budoucna, podle možností rozši/ovat. V další fázi již do pozemkového spolku budou za<len,ny i pozemky soukromých osob. Ochrana biodiverzity Naše organizace se v rámci projekt> Ochrana biodiverzity vyhlašovaných 5SOP podílí na pr>zkumu a mapování populací n,kolika ohrožených druh> živo<ich>. Jsou to: mravenci rodu Formica, sova pálená, všechny druhy obojživelník>, rak kamená< a rak /í<ní. V roce 2003 jsme se rozhodli obnovit na spálenopo/í<sku populaci sovy pálené. Na konci roku 2003 získala naše organizace chovný pár ze záchranné stanice živo<ich> ve Vlašimi. Ihned následující rok 2004 se nám poda/ilo odchovat 7 mláoat a následn, je vypustit na p/edem pe<liv, vybraném míst,. V míst, jejich vypušt,ní jsme instalovali n,kolik budek pro sovy pálené. V roce 2005 se nám poda/ilo odchovat ve dvou sn>škách celkem 4 sovy, které jsme op,t úsp,šn, vypustili. Vypoušt,ní probíhá vždy ve ve<erních hodinách a místo vypušt,ní bývá 14

16 dop/edu pe<liv, vybíráno s ohledem na nadmo/skou výšku, množství potravy, rušnost, atd. Vypušt,né sovy vždy n,kolik dní sledujeme a p/ikrmujeme. Pravideln, se také zapujejeme do programu Formica. Všechna doposud sledovaná mraveništ, obývali mravenci Formica lugubris s výjimkou jednoho zaznamenaného hnízda Formica rufa. V lobském roce jsme také ve spolupráci s KÚVR 5SOP po/ádali na naší terénní základn, seminá/ Formica. Jeho sou<ástí byly i vycházky do Brdských les>, kde všichni ú<astníci mohli vid,t, že je zde opravdu co mapovat a chránit. Výzkumem populací obojživelník> v okolí Spáleného Po/í<í jsme se zabývali po založení naší ZO v letech V novodobé historii projekt> ochrany biodiverzity jsme se do tohoto programu zapojili poprvé v roce Proto bychom v následujících letech rádi pokra<ovali a vytvo/ili tak p/esn,jší p/edstavy o výskytu obojživelník> v okolí našeho m,ste<ka. Celkov, byly v okolí m,ste<ka Spálené Po/í<í nalezeny na r>zných místech 4 druhy našich obojživelník>. Jedná se o ropuchu obecnou, skokana hn,dého, kubku žlutob/ichou, a <olka obecného. V nedaleké obci Chynín byl zjišt,n výskyt rosni<ky zelené. P/estože zmín,né druhy pat/í k b,žn,jším, zasluhují si náš zájem a ochranu. Adresa: PlzeBská Spálené Po/í<í Tel Pracovní doba: Po-Pá 7:30-16:00 Web: Kvítko p-írodov0dná sout0ž Krajský ú/ad PlzeBského kraje ve spolupráci s ZO 5SOP Spálené Po/í<í a Církevní st/ední odbornou školou ve Spáleném Po/í<í vyhlásil sedmim,sí<ní p/írodov,dnou sout,ž pro d,ti ve v,ku let z PlzeBského kraje. Sout,ž byla zahájena v listopadu 2006 a probíhá jako koresponden<ní. Sout,žící se b,hem ní mohou zapojit do zajímavých úkol> a rozší/it si své p/írodov,dné znalosti, vyhrát každý m,síc lákavé ceny, t/i nejlepší se mohou zú<astnit dobrodružné p/írodov,dné expedice p/ipravované na prázdniny 2007 a také se mohou zú<astnit jako nesout,žní tým krajského kola Ekologické olympiády pro studenty SŠ. Další ZO v Plze;ském kraji 22/07 8SOP Libosváry Tato základní organizace 5eského svazu ochránc> p/írody vznikla v roce Zabývala se p/edevším prací s mládeží a po/ádáním d,tských tábor>. Od konce osmdesátých do konce devadesátých let p/ibyla ješt, pé<e o poran,né voln, žijící živo<ichy, zejména dravce a sovy. Od roku 1998 se v,nujeme p/edevším údržb, maloplošných chrán,ných území i ekologicky významných nechrán,ných území, ochran, obojživelník>, dravc> a sov, problematice zem,d,lství, po/ádání p/ednášek a besed pro školy, zájmové oddíly i ve/ejnost. Kontakt: František Groessl, Libosváry 19, HORŠOVSKÝ TÝN, web: 15

17 25/02 ZO 8SOP Zelená Šumava údržba ekologicky významných území ú<ast ve správním /ízení (65 p/ípad>) p>sobení na d,ti a mládež, vydávání periodik útulek pro spole<enská zví/ata, ochrana zví/at proti týrání Kontakt: Nad1žda Kopelentová, Záluží 6, SUŠICE, 26/01 1. ZO 8SOP Plze4 ochrana ovzduší, problematika odpad>, problematika dopravy, ú<ast ve správním /ízení (1 p/ípad>) p>sobení na d,ti a mládež Kontakt: Martin Kadlec, Mandlova 14, PLZEV, 26/02 ZO 8SOP 26/02 pozemkový spolek ochrana biodiverzity Kontakt: Miroslava Hrušková, Chotíkovská 115, PLZEV 26/03 ZO 8SOP Plze4 Pé<e o zeleb Kontakt: Ing. Hana Dlabá:ková, Klabavská 31, PLZEV 26/08 ZO 8SOP Biota pozemkový spolek ochrana biodiverzity, p/írodov,dné pr>zkumy Kontakt: Ing. Ji2í Berkovec, Plaská 19, PLZEV, 27/01 ZO 8SOP Dob'any ochrana biodiverzity systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, táborové pobyty pro d,ti a mládež, p>sobení na d,ti a mládež Kontakt: Mgr. Jaroslav Šedivý, Goethova 5, PLZEV 27/06 ZO 8SOP Neurazy Organizace byla založena v roce údržba ekologicky významných území, pé<e o zeleb p/írodov,dné pr>zkumy Spolek v sou<asnosti tvo/í 10 <len>. Kontakt: Ing. František Král, :.p. 47, NEURAZY, web: 16

18 28/07 ZO 8SOP Enkláva pé<e o zeleb ochrana vod, problematika odpad> Kontakt: Ing. Severka Zbyn1k, Hlavní 262, , TLUNÁ Ekocentrum ZO 8SOP Rokycany 29 / 01 základní organizace 5eského svazu ochránc> p/írody. Akreditované Ekocentrum ZO 5SOP Rokycany vyvíjí svoji <innost na okrese Rokycany již n,kolik let. V rámci environmentální výchovy a vzd,lání nabízí všem zájemc>m nejr>zn,jší aktivity. Ekocentrum ZO 5SOP Rokycany lze navštívit pravideln, každou st/edu od 8 do 18 hodin. Kontakt: Pavel Moulis, Švermova 748/II, ROKYCANY, web: 29/02 ZO 8SOP Radnice Základní organizace 5eského svazu ochránc> p/írody v Radnicích vznikla v roce 1983 a má t/ináct <len>. Jako svou základnu z/ídila v objektu bývalé synagogy v Radnicích ekocentrum. Ekocentrum Radnice vzniklo v roce Budova ekocentra, Radnická synagoga - kulturní památka 5R, je od roku 1992 majetkem ZO 5SOP Radnice, která ji ze získaných vlastních prost/edk> zrekonstruovala. V náplni práce ekocentra je environmentální vzd,lávání, výchova a osv,ta, poradenská a informa<ní <innost, odborné programy na ochranu biodiverzity, zpracovávání posudk> na ve/ejnou zeleb, odborné p/ednášky a seminá/e, spolupráce s Lesy 5R, lesní správou P/eštice, se samosprávami obcí zejména Mikroregionu Radnicko a, vzhledem k historii místa, i kulturní akce koncerty a výstavy. Budova je vytáp,na tepelným <erpadlem a od roku 2005 je sou<ástí ekocentra i Solární stanice, která je demonstra<ním objektem pro využití slune<ní energie. V ekocentru Radnice je sídlo Pozemkového spolku Radnice, který spravuje tém,/ p,t hektar> p/írodn, cenných lokalit na radnicku. P/i ekocentru p>sobí kroužek Mladých ochránc> p/írody Orchis, kte/í se scházejí každé úterý. 5innost Ekocentra je zam,/ena i na školní mládež. P/i výukových programech, je jich cca 13, jsou žáci nenásilnou a hravou formou vedeni ke správnému /ešení konkrétních situací z problematiky životního prost/edí. Je kladen d>raz na zásady udržitelného rozvoje v místních podmínkách. Jednotlivé programy jsou zpracovány podle náro<nosti do dvou až t/í variant pro žáky mate/ských škol, 1. a 2. stupn, základních škol. Nabídka program> se každý rok aktualizuje. V objektu je umíst,na knihovna ZO 5SOP, která umožbuje zap>j<ení knih, videokazet, <asopis>, CD i p/ístup na Internet. ZO 5SOP Radnice je sou<ástí sít, environmentálních informa<ních center PlzeBského kraje ENVIC a partnerem PlzeBského kraje v projektu Budování absorp<ní kapacity Plz. kraje. Kontakt: Mgr. Marie Pašková, Na Potocích 221, RADNICE U ROKYCAN, tel: , , , web: 29/04 Kulíšek systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, táborové pobyty pro d,ti a mládež, osv,tové akce pro ve/ejnost ú<ast ve správním /ízení Kontakt: Dan Šatra, Na Pátku 882/II, ROKYCANY 1, 17

19 29/06 ZO 8SOP B'asy pé<e o zeleb ochrana vod, ochrana ovzduší, problematika odpad>, problematika dopravy systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, osv,tové akce pro ve/ejnost Kontakt: Václav Fait, :.p. 273, BZASY 29/08 ZO 8SOP Jilm pé<e o zeleb ochrana biodiverzity, p/írodov,dné pr>zkumy, záchranné transfery systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, táborové pobyty pro d,ti a mládež, p>sobení na d,ti a mládež Kontakt: Hynek Bílý, :.p. 31, ZBIROH 31/01 ZO 31/01 8SOP Tachov údržba ekologicky významných území ochrana biodiverzity ú<ast ve správním /ízení systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, táborové pobyty pro d,ti a mládež, p>sobení na d,ti a mládež, osv,tové akce pro ve/ejnost Kontakt: Jan Novotný, Americká 1797, TACHOV, web: 31/02 ZO 8SOP 31/02 Bernartice údržba ekologicky významných území, pé<e o zeleb ochrana biodiverzity p>sobení na d,ti a mládež Kontakt: Václav Pinta, Bernartice 13, BOR U TACHOVA Záchranné stanice sdružené v Národní síti Každoro<n, se do rukou lidí dostává velké množství zran,ných, nemocných, vy<erpaných, nevysp,lých nebo jinak handicapovaných voln, žijících živo<ich>. Aby mohli být takovíto živo<ichové vylé<eni a op,t navráceni do volné p/írody, o to se starají stanice pro handicapované živo<ichy. Národní síy stanic pro handicapované živo<ichy je unikátním projektem, který se pod patronací 5eského svazu ochránc> p/írody tvo/í od roku V sou<asné dob, ji tvo/í 23 <lenských a 6 p/idružených stanic, jejichž p>sobnost pokrývá celou 5eskou republiku. Záchranné stanice v Plze4ském kraji Tachov Tachovský ornitologický spolek, Na vinici 628, Tachov Telefon: , , Web: 18

20 Rokycany ZO SOP Rokycany, Švermova 748/II, Rokycany Telefon: , , Web: Plze4 DES OP PlzeE, Záb1lská 75, PlzeE Telefon: , , , Web: Spálené Po'í0í Ekocentrum SOP, PlzeEská 55, Spálené Po2í:í Telefon: , , Web: 19

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj

Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje. Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Moravskoslezský kraj Komunitní centrum Klášter Blahutovice (kresba Petr Lelek) Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... 2 str. - zajímavosti, kaleidoskop,

Více

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj

Z PR AVO DA J. Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje. Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj Ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje Z PR AVO DA J Regionálního centra ČSOP pro Pardubický kraj OBSAH: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 2 zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity 3 stalo

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

"Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje"

Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje "Ochrana přírody a krajiny Jihočeského kraje" ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Jihočeský kraj Obsah: informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004... str. 2 obecně o ČSOP... str. 2 Základní organizace

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna

eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Výroní zpráva eský svaz ochránc pírody KOSENKA Valašské Klobouky 2007 Ekocentrum & Pozemkový spolek & Ekologická poradna Sídlo: Brumovská 11 Valašské Klobouky PS 766 01 Bankovní spojení: eská spoitelna

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více