Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj"

Transkript

1 Ochrana p írody a krajiny Plzeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra SOP pro Plzeský kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY str. 1 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - stalo se a prob,hlo v roce str. 5 - p/ipravujeme na leden až kv,ten str. 7 - nevládní organizace v kraji... str. 8 - obecn, o 5SOP... str Regionální centrum a základní organizace 5SOP v kraji... str. 13 Vydala ZO SOP 27/04 v prosinci 2006 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdroj& EU z programu Transition Facility Evropské unie.

2 INFORMACE O PROJEKTU TRANSITION FACILITY 2004 Program Transition Facility (P/echodový nástroj) byl vytvo/en Evropskou komisí pro nov, p/istupující zem, jako pokra<ování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dosta<ující ve srovnání se stávajícími <lenskými zem,mi. Program je zam12en na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fond&, v období let V rámci tohoto programu byl podpo2en projekt podaný eským svazem ochránc& p2írody Posilování :innosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy ob:an&. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení ob<an> do /ešení problém> ochrany p/írody a krajiny v 5R. Konkrétn, se jedná o zlepšení informování ve/ejnosti o aktualitách v ochran, p/írody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu /ešení standardních problém> v oblasti ochrany p/írody a krajiny; zapojení ve/ejnosti do akcí a program> 5SOP a celkové posílení spolupráce subjekt> z ve/ejného i neziskového sektoru. Cílovými skupinami jsou ekologické neziskové organizace v R, krajské, m1stské a obecní ú2ady, správy velkoplošných chrán1ných území a ve2ejnost. V rámci projektu budou realizovány následující výstupy: - vydání a distribuce tiskovin (krajské informa:ní zpravodaje, rádce pro 2ešení problém& v oblasti OPK, leták Natura 2000, manuál Vzorové projekty z praktické pé:e o p2írodu) - zprovozn1ní informa:ních služeb na krajské úrovni - školení zástupc& NNO - zapojování ve2ejnosti do akcí SOP - p2íprava spole:ných projekt& na krajské úrovni Pínos projektu pro cílové skupiny: - zvýšení informovanosti o problematice ochrany p2írody a krajiny v R - posilování partnerství mezi jednotlivými cílovými skupinami a subjekty zapojenými do 2ešení projektu prost2ednictvím p2ípravy spole:ných projekt& - posilování vlastních aktivit cílových skupin v oblasti ochrany p2írody a krajiny s využitím výstup& projekt&. 1

3 ZAJÍMAVOSTI, KALEIDOSKOP, KURIOZITY P/íroda PlzeBského kraje je neoby<ejn, pestrá. Od horských oblastí Šumavy a 5eského lesa na západní hranici s Bavorskem p/es vrchovinu šumavského podh>/í až ke zvln,nému vnitrozemí, všude najdete kulturní krajinu s malebnými m,ste<ky a vesnicemi, hojností les> a vodních ploch. Pro kraj jsou typická hluboko za/íznutá údolí /ek: na Šumav, Úhlavy, ve vnitrozemí zejména kabony St/ely u Rabštejna a Berounky pod Plzní. Do kraje <áste<n, zasahují i chrán,né krajinné oblasti K/ivoklátsko a Slavkovský les. Krajina PlzeBského kraje je velmi rozmanitá a návšt,vník zde m>že vid,t mnoho zvláštností. P/írodu postupn, dotvá/el <lov,k. N,která lidská díla, jako vodní kanály a náhony, jsou dob/e viditelnou sou<ástí krajiny, jiná dnes st,ží rozpoznáte. S p/írodou postupn, splývají jak keltská poh/ebišt,, slovanská hradišt, i stopy st/edov,kých obchodních cest, tak ješt, p/ed n,kolika desítkami let životem kypící vesnice a samoty, které byly vysídleny a zni<eny necitlivou rukou <lov,ka. Najdeme je na Šumav, i v 5eském lese. Bývalé vesnice dnes p/ipomínají jen kamenné snosy, skupiny listnatých a ovocných strom>, k/íže v místech kostel>, znovu vystav,né kapli<ky, boží muka a obnovené h/bitovy. Lesy Lesy, které se rozkládají tém,/ na 40 % plochy kraje, jsou zpravidla voln, p/ístupné jak turist>m, tak houba/>m a sb,ra<>m lesních plod>. Jejich p/evážnou <ást tvo/í monokultury smrku a borovice. Nejrozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí v /ídce osídlených Brdech a v oblasti Rade<e, severn, od Plzn, na Man,tínsku a v okolí Konstantinových Lázní; pro Klatovsko jsou typické smíšené lesy na Ždánovské a Chudenické vrchovin,. U Chudenic najdete Americkou zahradu, kde /ad, p,stovaných okrasných d/evin vévodí douglaska tisolistá. Chrán,né jsou i n,které osam,le rostoucí listnaté stromy a skupiny strom>. Až pocit malosti se Vás zmocní, když projdete n,kterou z alejí mohutných listná<>, nap/. Kilometrovku u Plzn,, alej vedoucí do bývalé vesnice Ferdinandovo Údolí u Železné Rudy <i alej z Tachova do Sv,tc>. P>vodní pralesovité porosty se uchovaly na chrán,ných územích 5erchovské hvozdy, Tišina a Bu<ina u ŽOáru v 5eském lese, na Chejlav, a v Chynínských bucích na jižním PlzeBsku. Chránná území Ze všech kraj> v 5eské republice má ten PlzeBský nejvíce p/írodních park> 26, a dále 175 maloplošných zvlášt, chrán,ných území (z toho 6 národních p/írodních rezervací, 5 národních p/írodních památek, 82 p/írodních rezervací a 82 p/írodních památek.). P/írodn, atraktivní území jsou i v t,sné blízkosti Plzn, a dalších m,st. Nejrozsáhlejší p/írodní rezervací je více než 300 ha veliký kabon St/ely. V okolí menších /í<ek a potok> najdete mnohá romantická zákoutí, nap/. u Kosího a Úterského potoka nebo v okolí hradu Gutštejn v údolí Hadovky. Pro lepší informovanost návšt,vník> jsou na zajímavých místech z/ízeny nau<né stezky. Dokladem stále se zlepšujícího životního prost/edí je nejen vyhlášení Národního parku Šumava a jeho za<len,ní mezi biosférické rezervace UNESCO, ale i návrat n,kterých živo<ich> zp,t do p/írody. Na Šumav, m>žeme spat/it vydru /í<ní, rysa ostrovida nebo tet/eva hlušce, v 5eském lese pak bobra evropského. N,které rybni<ní soustavy jsou vyhlášeny jako rezervace pro ochranu ptactva, do rybník> a potok> se vracejí i na <istotu vod náro<ní raci. 2

4 Nejstarší národní p/írodní rezervací v kraji je 5erné a 5ertovo jezero na Šumav,. Hromnické jezírko na sever od Plzn, p/ipomíná dávnou t,žbu b/idlic pro výrobu kyseliny sírové, P/íšovská homolka je nejjižn,jší sopkou 5eského masívu, sope<ného p>vodu je i vrch Krasíkov. Jako p/írodní památky byly vyhlášeny skalní útvary Andrejšky pod hradem Radyn,, Loupensko a Tupadelské skály. Skály se cvi<nými terény pro horolezce najdeme na úbo<í stolové hory Kozelka u Ne<tin a na Polínském vrchu. V lesích u Žihle narazíte na viklany a ob/í žulové balvany U báby a U lomu. Na Sušicku a Klatovsku jsou zajímavé vápencové terény, nap/. romantické jezírko u 5epic, nep/ístupná Strašínská jeskyn, a podpovrchový d>l Loreta s koloniemi netopýr>. Za zmínku stojí i významné nalezišt, trilobit> na Rokycansku Jezírka na Zbirožském potoce, nalezišt, sv,tov, unikátních fosilií karbonské flóry a výchoz <ernouhelné sloje Bašta na Radnicku. Do kraje <áste<n, zasahují i chrán,né krajinné oblasti K/ivoklátsko a Slavkovský les. CHKO Slavkovský les Chrán,nou krajinnou oblast Slavkovský les je možné p/irovnat k hornatému ostrovu zelen,, klidu a dosud málo narušené p/írody v geografickém trojúhelníku Karlových Var>, Mariánských a Františkových Lázní. Oblast je osobitým krajinným celkem vystupujícím p/ík/e nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východ, p/echází pozvolna do Tepelské plošiny. Celé území má ráz paroviny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží v pon,kud zdvižené západní <ásti. Významnou sou<ástí les> jihozápadní <ásti Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliništ, vrchovištního typu s porosty borovice blatky a b/ízy pý/ité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytvá/í ohromný p/írodní vodní rezervoár, p/ízniv, ovlivbující vodní režim širokého okolí, p/edevším západo<eských lázní. Ochranou t,chto míst tvorby minerálních pramen> se chrán,ná krajinná oblast Slavkovský les výrazn, odlišuje od ostatních chrán,ných krajinných oblastí v republice. Ze vzácné a chrán,né kv,teny je nejvýzna<n,jší endemit rožec ku/i<kolistý, vrba bor>vkovitá, dále pak arnika horská (ve znaku CHKO), rosnatka okrouhlolistá, tu<nice obecná, vzácné hadcové sleziníky, celá /ada prstnatc> a další. Z typické zv,/e p/ipomebme jelena evropského, rasu západoevropskou, zv,/ <ernou, srn<í, kunovité šelmy. P/ežívá zde i populace tet/ívka obecného a tet/eva hlušce. Pravideln, zde hnízdí <áp <erný, zajímavostí je nejzápadn,jší výskyt sysla obecného. Celá oblast je protkána sítí dob/e zna<ených turistických cest, která návšt,vníky zavede v zim, i v lét, do atraktivních míst p/írody a historie (premonstrátský klášter v Teplé, hrad Loket, Be<ov a zámek Kynžvart). Šumava Šumava se rozkládá na jihozápadní hranici 5ech s Bavorskem a Rakouskem, s p/ilehlým Bavorským lesem pak tvo/í nejv,tší zalesn,ný komplex ve st/ední Evrop,. Pro své bohaté vodní zdroje, zachovalou faunu i flóru a <istý vzduch je nazývána zelenou st/echou Evropy. V roce 1991 byl vyhlášen na <ásti území Šumavy národní park, svojí rozlohou hektar> nejv,tší ze <ty/ národních park> 5eské republiky. Jeho nejcenn,jší 3

5 <ásti (I. zóny) jsou ponechány zpravidla samovolnému vývoji bez zásahu <lov,ka. Fenoménem Šumavy a zásobárnou vod pro desítky /ek a potok> jsou horská vrchovišt, (tzv. šumavské slat,) s typickou rašelinnou vegetací. Dalším unikátem jsou jezera ledovcového p>vodu, jediná na území 5eské republiky. Šumava, to je dnes malý zemský ráj, který jde st,ží popsat, musí se vid,t. Vyzkoušejte si sami lechtivé šum,ní lesa, uklidbující pohádkovou zimu, sto odstín> zelen, pozdního jara, chladivá údolí a osv,žující vánek okolo horských byst/in a slatí v tom nejparn,jším lét,, zádum<ivost, pestré barvy a plíživé mlhy za<ínajícího podzimu a teplotní inverze v pozdním podzimu a zim,, kdy jsou celé hory zalité teplým sluní<kem a vnitrozemí je pokryto mrazivým oparem. P/ehlédn,te množství bezejmenných h/eben>, pokochejte se pohledem na výrazné vrcholy Boubína, Sokola, Poledníku a Ostrého v 5echách, Roklan>, Luzného a Velkého Javoru, nejvyšší hory Šumavy a Bavorského lesa v N,mecku. Projd,te stezku údolím s balvanitým korytem Vydry s ob/ími hrnci, z vlaku sledujte hluboké údolí Úhlavy na Br<álníku v pozadí s Jezerní horou nebo se postavte p/ed nejv,tší šumavský vodopád Bílá strž. P/e<t,te si povídky Karla Klostermanna o nelehkém život, v odlehlých kon<inách Šumavy a tiše vzdejte úctu t,m, kte/í zde i za velice drsných podmínek dokázali žít. Sou<asným diskutovaným problémem Šumavy a Bavorského lesa je tzv. mrtvý les, kde d>sledkem k>rovcové kalamity odum/ely velké plochy lesa. Ve vzácných prvních zónách národního parku jsou tyto plochy vybaty z hospodá/ské <innosti a ponechány bez zásahu <lov,ka. Postupem <asu dochází k p/irozenému zmlazení a v odum/elém smrkovém lese za<íná vyr>stat nový druhov, bohatší les. Tím se <ásti Šumavy, po staletí hospodá/sky využívané, vracejí do náru<e neposkvrn,né p/írody. Pevzato z webových stránek Plze ského kraje 4

6 STALO SE A PROBHLO V ROCE 2006 RC SPÁLENÉ PO"Í#Í P'ednáška o Fair Trade P/ednáší František Groessl ze ZO 5SOP Libosváry o spravedlivém obchod,, jak m>žeme pomoci lidem ze t/etího sv,ta? První kurz pletení z pedigu Kurzu se ú<astní n,kolik nadšenc> (hlavn, žen), u<íme se uplést první koší<ek Velikono0ní dílna D,ti i dosp,lí se sešli na ekocentru a vyrábí spole<n, kraslice (ubrousková technika, malování voskovkou) a korálkové motýlky P'ednáška k p'íležitosti 80. narozenin ZOO Plze4 P/ednáší mluv<í ZOO PlzeB Mgr. Martin Vobruba Vernisáž výstavy fotografií ke Dni Zem Již tradi<ní akce po/ádaná ke Dni Zem,, tentokrát poskytli fotografie studenti, u<itelé a p/átelé Církevní st/ední odborné školy ze Spáleného Po/í<í. Akci hudebn, dokreslil kytarista Martin Skala Setkání ZO 8SOP Plze4ského kraje V pr>b,hu tradi<ního p/átelského posezení prob,hla volba delegát> pro celostátní sn,m 5SOP v Trutnov, Druhý kurz pletení z pedigu Letní tábor Mladých ochránc> p'írody Letního tábora se ú<astní 25 d,tí a student>. Po<así nám letos opravdu p/eje, sluní<ko ob<as h/eje tak, že rtuy teplom,ru p/eleze 35 C. Celotáborová hra je na téma Robinson Crusoe. Jsme na opušt,ném tropickém ostrov, Celostátní snm 8SOP v Trutnov Den památek Evropský den kulturního ddictví V rámci dne památek probíhá propagace výsadby strom> projekt Mezi kaplí a israelským h/bitovem Krajské kolo Ekologické olympiády pro Plze4ský kraj Sout,ž t/í<lenných družstev z r>zných škol PlzeBského kraje. Letos se akce ú<astní 12 družstev. V rámci t,chto dní probíhá p/ednáška RNDr. ZdeBky Chocholouškové Cejlon. 5

7 Výsadba strom> s ve'ejností Projekt podpo/ený Nadací Partnerství Mezi kaplí a israelským h/bitovem spole<ného sázení se ú<astní 52 lidi<ek z /ad spálenopo/í<ské ve/ejnosti i vzdálen,jšího okolí. Pracovní dopoledne je zakon<eno opékáním vu/t> T'etí kurz pletení z pedigu ro0ník spálenopo'í0ské drakiády Akce se ú<astní kolem 50 lidí (12 sout,žících d,tí a jejich doprovod). D,ti zápolí ve dvou kategoriích sout,že O nejkrásn,jšího ru<n, vyráb,ného draka a O nelépe létajícícho draka Konference u0itel> EVVO Konference probíhá tentokrát ve Spáleném Po/í<í. V rámci svého programu navštíví ekologické centrum, záchrannou stanici a ko/enovou <isti<ku odpadních vod. Jsou také seznámeni s celou historií naší ZO Dokon0ení sázení strom> Menší dod,lávky na výsadb, strom>. Akce již není pro celou ve/ejnost. Sázení se ú<astní <lenové naší organizace a n,kolik p/átel a p/íznivc>. Pomáhají nám také <leni ZO 5SOP Zvone<ek z Vraného nad Vltavou Zájezd do ZOO Liberec Projekt na výlet do ZOO Liberec je spolufinancován M,stem Spálené Po/í<í a Lesy 5eské republiky. Zájezd navštíví 49 lidí, zejména d,tí z kroužk> mladých ochránc> p/írody a student> CSOŠ Spálené Po/í<í P'ednáška Madagaskar laborato' boh> P/ednáška studentky CSOŠ Míši Bryndové a Báry Chmelové (z Masarykova gymnázia PlzeB). Tyto dv, mladé dámy v lét, pobývaly m,síc na ostrov, Madagaskar v rámci Expedice Baobab tvrtý kurz pletení z pedigu Tentokrát se u<íme vyráb,t zvone<ky a and,lí<ky Pletení adventních vnc> Spole<né vyráb,ní adventních v,nc> P'ednáška a vernisáž výstavy Hlavní problémy životního prost'edí První p/ednáška z cyklu p/ednášek a výstav projektu ENVIC. P/ednáší Doc. RNDr. Martin Braniš CSc. z p/írodov,decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 6

8 P"IPRAVUJEME LEDEN AŽ KVTEN 2007 RC SPÁLENÉ PO"Í#Í Leden 2007 Pokra0uje výstava Hlavní problémy životního prost'edí Výstava je umíst,na ve spojovací chodb, Církevní st/ední odborné školy ve Spáleném Po/í<í. Konec výstavy bude P'ednáška Ovzduší Druhá p/ednáška z cyklu p/ednášek a výstav projektu ENVIC. P/ednáší Ing. Zden,k Roubal /editel plzebské pobo<ky 5eského hydrometeorologického ústavu P'ednáška a vernisáž výstavy Geologické zajímavosti západních 8ech T/etí p/ednáška z cyklu p/ednášek a výstav projektu ENVIC P'ednáška Klima Další p/ednáška z cyklu p/ednášek a výstav projektu ENVIC. P/ednáší RNDr. Ji/í Hostýnek vedoucí odd,lení meteorologie a klimatologie pobo<ky PlzeB 5eského hydrometeorologického ústavu. Duben 2007 Pokra0uje výstava Hlavní problémy životního prost'edí Konec výstavy bude Duben 2007 Tématická výstava ke Dni Zem, Informa0ní stánek na téma Odpady Akce je také sou<ástí projektu ENVIC Informa0ní stánek na téma Co máme dlat abychom životnímu prost'edí škodili co nejmén? Akce je sou<ástí projektu ENVIC. 7

9 NEVLÁDNÍ ORGANIZACE V KRAJI Svoboda zví'at Svoboda zví/at je celostátní, nepolitická, nezisková organizace pro ochranu zví/at, sdružující osoby sympatizující s jejími myšlenkami. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení <lov,kem. NaplBování svých cíl> zabezpe<uje Svoboda zví/at jak osv,tovou a výchovnou <inností, tak i p/ímými akcemi a v neposlední /ad, i legislativní <inností. Celá <innost Svobody zví/at je založena na myšlence nenásilí a nep/ekro<ení osobní svobody jednotlivce. V úsilí o zlepšení vztahu ve/ejnosti ke zví/at>m po/ádá Svoboda zví/at besedy, výstavy, infostánky, promítání dokumentárních film>, ochutnávky veganských jídel, vydává letáky, brožury, plakáty, filmové dokumenty... Organizuje kampan, za zlepšení životních podmínek tzv. hospodá/ských zví/at (hlavn, tzv. kožešinových zví/at), za nahrazení a zákaz pokus> na zví/atech, proti vystupování zví/at v cirkusech, ni<ení cenných <ástí p/írody, kontroluje životní podmínky zví/at v ZOO, aj. Velkou váhu také p/ikládá ekovýchov, - p/ednášky o právech zví/at na mate/ských, základních, i st/edních školách. V rámci t,chto kampaní organizuje peti<ní akce, demonstrace, p/ipomínkuje návrhy zákon> a vyhlášek týkajících se ochrany zví/at a vypracovává z hlediska zví/at p/ízniv,jší návrhy, jedná s ú/ady, zú<astbuje se správních /ízení, aj. Svoboda zví/at rovn,ž /eší p/ípady týrání zví/at snaží se medializovat tyto kauzy a p/im,t p/íslušné státní a zastupitelské orgány, aby /ešily oprávn,né stížnosti. Pobo<ky Svobody zví/at lze najít v Plzni, Praze, Brn,, Hradci Králové a Roudnici nad Labem. Spolupracuje s <eskými i zahrani<ními organizacemi. Jsme <lenem RSPCA, WSPA a FUR FREE alliance. Kontakt: Svoboda zvíat (centrum organizace), Tomáš Popp Koterovská 84, PlzeE, tel: , mobil: , web: Ametyst Ob<anské sdružení Ametyst pracuje v Plzni od <ervence Jeho vznik byl iniciován a podpo/en PlzeBskou ekologickou nadací. Svojí <inností se snažíme pozitivn, ovlivbovat stav životního prost/edí. Územní p>sobnost organizace je v PlzeBském a Karlovarském kraji. P/ehled <inností: Ekologická výchova Ob<anské sdružení Ametyst z/izuje st/edisko ekologické výchovy. Hlavní náplní <innosti st/ediska je ekologická výchova d,tí a mládeže. Je provád,na p/ímo ve školách i p/i volno<asových aktivitách. Pro mate/ské, základní a st/ední školy jsou p/ipraveny výukové programy. D>raz je kladen zejména na programy v terénu (na terénní stanici v Prusinách, v okolí Plzn, - u Seneckého rybníka, v P/írodní rezervaci Záb,lá). SEV Ametyst je <lenem Sdružení st/edisek ekologické výchovy Pavu0ina, koordinátorem projektu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) v PlzeBském a Karlovarském kraji a ú<astní se dalšího vzd,lávání pedagogických pracovník> po/ádáním seminá/> a konferencí. 8

10 Podílí se na p/íprav, krajské koncepce enviromentálního vzd,lávání, výchovy a osv,ty. Nyní je zastoupen v pracovní skupin, ke krajské koncepci EVVO. Ochrana pírody V rámci programu Ochrana p/írody se zabývá p/edevším pracemi na p/ípravách soustavy Natura 2000 v 5eské republice a další odbornou a konzulta<ní <inností (zpracování komplexních inventariza<ních pr>zkum>, hodnocení vliv> na životní prost/edí, hodnocení podle 45i zákona 114/1992 Sb.). Kontakt: Ob%anské sdružení Ametyst, Koterovská 84, PlzeE Slovany, web: Dti zem D,ti Zem, jsou <leny asociace ekologických organizací Zelený kruh a ve své <innosti se /ídí Etickým kodexem ekologických organizací. Ideje D,tí zem,: Nejsme malé d,ti - bezbranné a naivní. Jsme si dob/e v,domi možností, které se naskýtají pro ú<innou ochranu životního prost/edí a p/írody. Zcela v souladu s demokratickými principy a zásadami nenásilí dokážeme, a nadále hodláme, ú<inn, bránit zbyte<nému ni<ení naší p/írody, zvlášt, v p/ípadech, kdy základní práva ob<an> na zdravé a <isté prost/edí musejí ustoupit nejasným zájm>m politicko-ekonomickým. Jsme p/esv,d<eni, že <lov,k dokáže žít dlouhodob, v souladu s p/írodou, aniž by se musel vracet do jeskyní a svítit si tam lou<emi, jak je nám a jiným podobným sdružením <asto podsouváno. V,/íme v ob<anskou spole<nost, v níž mají všichni lidé možnost aktivn, chránit sebe, své zdraví a životní prost/edí, bez ohledu na to, jaká politická strana <i ideologie zrovna rozhoduje. P>sobíme proto decentralizovan,, jen tak m>žeme ú<inn, pomoci lidem s jejich konkrétními problémy a na konkrétním míst,. Máme mnohaleté zkušenosti, které dáváme ob<an>m k dispozici. Jsme nezávislí, zodpovídáme se pouze ve/ejnosti. Stejn, jako je naše <innost otev/ená, tak i rozhodování o budoucnosti životního prost/edí musí být naprosto otev/ené. Ochrana p/írody není v,cí tajných projekt> a dohod, je zcela v,cí ve/ejnou. Kontakt: Komunika%ní centrum, Tylova 23, PlzeE, tel./fax: , web: Envic (= ENVironmentální Informa<ní Centra PlzeBského kraje). ENVIC je síy informa<ních center v oblasti životního prost/edí. Informa<ní centrum (IC) sít, ENVIC najdete v každém okrese PlzeBského kraje. Dva hlavní pilí/e <innosti sít, ENVIC: Informa<ní a poradenská <innost v problematice životního prost/edí Vzd,lávání v hlavních tématech životního prost/edí SíY Envic je postavena na pevném odborném zázemí. Partnery ENVICu jsou organizace, které jsou odbornými garanty <innosti. St/ediska jsou propojena a probíhá mezi nimi vým,na všech d>ležitých informací pro jejich <innost. Hlavní vzd,lávací akce jsou ve všech IC shodné. Pracovníci informa<ních center mají vst/ícný p/ístup k návšt,vník>m. Hlavní okruhy naší informa<ní a vzd,lávací <innosti doprava, odpady, energetika, ekologická stavba domu, kvalita ovzduší, kvalita vod, klima, ekosystémy, ochrana p/írody, ekologické zem,d,lství, krajinotvorba. Kontakty: web: Informa%ní centrum Plze, Prešovská 8, PlzeE, tel , , 9

11 Informa%ní centrum Spálené Poí%í, PlzeEská 55, Spálené Po2í:í, tel , , Informa%ní centrum Radnice, Na Potocích 221, Radnice, tel , , Informa%ní centrum Plasy, Klášter Plasy, PlzeEská 2, Plasy, tel , , Informa%ní centrum Kladruby, Kladruby 6, St2íbro, tel , Informa%ní centrum Domažlice, Nám1stí Míru 40, Domažlice, tel , , Informa%ní centrum Klatovy, St2ední škola zem1d1lská a potraviná2ská, Národních mu:edník& 141, Klatovy, tel , Informa%ní centrum Sušice, T.G. Masaryka 122, Sušice, tel , 10

12 OBECN O #SOP eský svaz ochránc& p2írody je nejv1tším :eským sdružením zabývajícím se ochranou p2írody, krajiny a životního prost2edí s velmi rozmanitou :inností. Ta se týká pé:e o p2írodn1 cenná území, provád1ní p2írodov1dných pr&zkum& a mapování, p2es programy zam12ené na ochranu biodiverzity, pé:i o handicapované živo:ichy, ochranu kulturních památek, práci s d1tmi, mládeží, osv1tu ve2ejnosti až po ú:ast ve správních 2ízeních. V roce 2006 eský svaz ochránc& p2írody oslavil již 27. výro:í svého vzniku. Specifikem, kterým se SOP odlišuje od v1tšiny obdobn1 zam12ených organizací, je fakt, že svoje :innosti provádí p2edevším v základních organizacích a prost2ednictvím dobrovolník&. K dnešnímu dni máme 2ádn1 zaregistrováno 360 základních organizací s 5217 :leny, v kolektivech Mladých ochránc& p2írody, kterých je 121, je zaregistrováno 3357 d1tí a mládeže. Spolu s individuálními :leny, kterých je 66, :lenská základna :ítá 8640 %len2. P/edstavujeme naše programy: 5SOP dlouhodob, pe<uje o více než 3500 hektar> p/írodn, cenných ploch, 200 památných strom>, 320 hektar> historických park> a více než 30 památkových objekt>, po dlouhá léta se základní organizace 5SOP starají o podporu ohrožených druh> rostlin a živo<ich> v rámci programu Ochrana biodiverzity. V rámci programu tak bylo nap/. provedeno mapování výskytu orchidejí, vážek, obojživelník>, ledbá<k>, ale také starých krajových odr>d ovocných d/evin. Mimo mapování, která p/inášejí cenné informace pro ochranu p/írody, byly realizovány rozmanité podp>rné <innosti ur<ené pro vybrané druhy organizm>. Nap/íklad byly <išt,ny, opravovány a nov, instalovány r>zné hnízdní podložky a budky pro dravé <i zp,vné ptáky i pro netopýry. Pro obojživelníky byly zbudovány t>bky a mok/ady, pro plazy zase suché kamenné zídky a pro ledbá<ky bylo upraveno n,kolik b/ehových úsek> podél vodních tok>. V lobském roce se do realizace 280 projekt> zapojilo 77 základních organizací 5SOP, 11 jiných ob<anských sdružení a 2 jednotlivci. za/ízení Národní sít, stanic pro zran,né a handicapované živo<ichy ro<n, p/ijmou tém,/ 10 tisíc zran,ných voln, žijících živo<ich> 180 druh>, z nichž se po vylé<ení do p/írody navrací p/es 50 %. Na podporu jejich <innosti a získání finan<ních prost/edk> byla vyhlášena ve/ejná sbírka Zví'e v nouzi. do tradi<ní p/írodov,dn, ekologické sout,že Zelená stezka - Zlatý list se pravideln, zapojuje 4 tisíce d,tí 11

13 5SOP každoro<n, organizuje <eskou <ást akce UNEP UkliOme sv,t. Od roku 1993, kdy 5SOP tuto akci koordinuje, se do ní zapojilo 600 subjekt> (nejen z 5SOP), uklízet p/išlo obyvatel (d,tí, mládeže a dosp,lých) a sebralo se kg odpadu. nechceme také jen ne:inn1 p2ihlížet zm1nám, kterými naše p2íroda a krajina vinou :lov1ka procházejí. Chceme výrazn1 a aktivn1 p2isp1t k zachování a obnov1 našeho p2írodního a kulturního d1dictví. Proto jsme vyhlásili dlouhodobou celostátní kampa Místo pro pírodu. Cílem kampan1 je získání finan:ních prost2edk& na výkupy p2írodn1 a krajiná2sky cenných pozemk& (p2írod1 blízkých les&, mok2ad&, stepních lokalit, kv1tnatých luk a dalších ohrožených stanovišo) s cílem zajišt1ní jejich trvalé ochrany, pozemk& tvo2ícím sou:ást navrženého územního systému ekologické stability za ú:elem jejich postupného p2evedení do p2írodního stavu (p2edevším výsadeb zelen1), pozemk& v okolí vodních tok& vhodných k jejich postupnému p2evedení do p2írodního stavu v rámci programu tzv. revitalizací (obnova mok2ad&, nivních luk, b2ehových porost& apod). rozsáhlá je i naše publika:ní :innost. Vydáváme metodiky zam12ené na rostlinnou a živo:išnou 2íši. Z posledních nejzajímav1jších to jsou: Pé:e o d2eviny rostoucí mimo les, Ochrana velkých šelem v eské republice, Ježci vše podstatné o ježcích a jejich ochran1. Nezapomínáme ani na naše :leny. Pro ty vydáváme :lenský :asopis Krása našeho domova. eský svaz ochránc& p2írody se neomezuje jen na ochranu p2írody v rámci eské republiky. Aktivn1 spolupracujeme se Slovenských zväzom ochrancov prirody a krajiny a dalšími zahrani:ními partnery. 12

14 REGIONÁLNÍ CENTRUM A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE #SOP V KRAJI 27/04 Základní organizace 5eského svazu ochránc> p/írody Spálené Po/í<í p>sobí na jihozápadním PlzeBsku již více jak 20 let. Organizace za<ala svou p>sobnost p/edevším v oblasti ochrany biodiverzity. 5innost se zpo<átku zam,/ovala na vyv,šování budek pro dravce, sovy i p,vce, mapování lokalit s výskytem obojživelník>, s<ítání dravc> atp. V roce 1991 organizace získala do vlastnictví terénní základnu u obce 5i<ov. Postupn, se tato usedlost opravovala tak, aby sloužila p/edevším ekologické výchov,. Dnes zde probíhají tábory, víkendovky i vzd,lávací akce pro ve/ejnost. V roce 1993 byl zakoupen d>m ve Spáleném Po/í<í, práv, tam se za<alo budovat ekocentrum. Na pozemku ekocentra byla od prvních dn> budována také záchranná stanice pro poran,né živo<ichy. Postupn, se rozvíjela i enviromentální výchova jak d,tí a student>, tak ve/ejnosti. Od roku 1996 je ekocentrum ve Spáleném Po/í<í regionálním ekocentrem pro PlzeBský kraj. Práce s dtmi Výchova a výuka d,tí a mladé generace je tradi<n, jednou z hlavních náplní Ekocentra ve Spáleném Po/í<í. V roce 2000 probíhaly po celý rok sch>zky <ty/ kroužk> MOP. D,ti byly tradi<n, rozd,leny podle v,ku na d,ti 1. a 2. t/ída, t/ída, t/ída a st/edoškolskou mládež. Protože ve Spáleném Po/í<í vyvíjí svoji <innost Církevní st/ední odborná škola, kde se studuje i obor ekologie, stále více student> z tohoto oboru se zapojuje do každodenní <innosti EC. Nejvíce pomáhají p/i práci v záchranné stanici pro poran,ná zví/ata. Mimo sch>zky, které probíhají každý týden, snažíme se organizovat pro d,ti i /adu výlet> a výprav. Prohlubuje se také výchovná <innost pro d,ti ze základních škol. V rámci spole<ného programu CSOP a Pavu<iny jsme nabízíme základním školám výukové programy - Ochrana biodiverzity (v tomto programu vedle videokazet a materiál> využíváme také živo<ichy umíst,né v záchranné stanici), dále program - Alternativní zdroje energie (kde seznamujeme d,ti p/ímo v terénu s ko/enovou <istírnou odpadních vod a s tepelnými <erpadly). T/etí program je program ekosystémy lesa, louky a potoka. Záchranná stanice pro poranné živo0ichy Záchranná stanice ve Spáleném Po/í<í zajišyuje zví/ata z okres> PlzeB - jih, Klatovy a poloviny okresu P/íbram. V sou<asnosti je stanice umíst,na na pozemku Ekologického centra. Stanice se skládá z osmi velkých voliér 3x3x2 m, ze <ty/ menších o rozm,rech 2x2,5x1,2 m, které slouží pro menší živo<ichy v<etn, savc>. Vybudována byla také velká rozletová voliéra. Ve sklep, máme vybudované zimovišt, pro ježky. P/ímo ve stanici byla umíst,na nást,nka s množstvím fotografií, kde si každý návšt,vník m>že p/e<íst n,co více o zví/atech, které zde vidí a o historii naší stanice. Dále pro zkvalitn,ní pestrosti potravy pro živo<ichy, které je možné vypustit, jsme rozší/ili odchov hlodavc>. 13

15 Spolupracujeme nejen s okolními stanicemi a Zoologickou zahradou v Plzni, ale také s veteriná/i MVDr. Sutnarem z Blovic a MVDr. Rampichem, veteriná/em ZOO PlzeB. Dále se ZD Zbiroh, kde kupujeme potravu pro dravce a šelmy, regionálním tiskem, rozhlasem a televizí. V neposlední /ad, spolupracujeme s ve/ejností, pro kterou po/ádáme tradi<ní ornitologické výlety a p/edevším s mládeží. Trvale handicapovaná zví/ata využíváme k výuce mladých ochránc> p/írody, skaut> a student> ekologie ze spálenopo/í<ské st/ední školy. V budoucnu plánujeme vybudování rybní<ku ve spodní <ásti zahrady, která je sou<ástí stanice. Sloužit bude pro kachny, labut, a <ápy, kte/í jsou našimi <astými pacienty. Nadále chceme plnit svoji úlohu v Národní síti stanic a dobudovat stanici tak, aby splbovala všechna nová kritéria. Pozemkový spolek Pozemkový spolek Spálené Po/í<í si od samého vzniku klade za cíl p/isp,t k realizaci územního systému ekologické stability krajiny na spálenopo/í<sku. Na spálenopo/í<sku je v,tšina krajiny zem,d,lsky obhospoda/ovaná, realizace výsadeb místních biokoridor>, proto nebyla bez problém>. Z tohoto d>vodu byly do pozemkového spolku za<len,ny v první fázi p/edevším pozemky m,sta Spálené Po/í<í. Tyto pozemky <asto byly pro zem,d,lské obhospoda/ování nep/íliš vhodné, na druhé stran, byly velmi zajímavé z pohledu ochrany p/írody a tvorby krajiny. V,tšinou se jednalo o úpravy kolem polních cest, obecní draha, pastviny apod. Do pozemkového spolku bylo postupn, za<len,no 18 pozemk> m,sta o rozloze asi m2. Tato plocha je rozd,lena do 4 základních biokoridor>, které se napojují na biokoridor /í<ky Bradavy, jak za severní, tak z jižní strany. Biokoridory mají celkovou délku m. Na t,chto pozemcích postupn, realizujeme výsadby rozptýlené zelen,, listnatých strom> a ke/>. V n,kterých úsecích jsou i malé vodní nádrže. Tyto výsadby se da/í realizovat díky spolupráci s m,stem a programem MŽP "Pé<e o krajinu". B,hem uplynulých 5 let jsme na t,chto plochách vysázeli více jak listnatých strom> a ke/>. Na tyto biokoridory navazuje i postupn, realizovaná rozsáhlá výsadba alejových strom> okolo polních cest a mezí, kterou v okolí Spáleného Po/í<í naše organizace realizuje p/edevším "svépomocí" spolu s MOP, studenty škol i brigádn, s širokou spálenopo/í<skou ve/ejností. Pozemkový spolek chceme do budoucna, podle možností rozši/ovat. V další fázi již do pozemkového spolku budou za<len,ny i pozemky soukromých osob. Ochrana biodiverzity Naše organizace se v rámci projekt> Ochrana biodiverzity vyhlašovaných 5SOP podílí na pr>zkumu a mapování populací n,kolika ohrožených druh> živo<ich>. Jsou to: mravenci rodu Formica, sova pálená, všechny druhy obojživelník>, rak kamená< a rak /í<ní. V roce 2003 jsme se rozhodli obnovit na spálenopo/í<sku populaci sovy pálené. Na konci roku 2003 získala naše organizace chovný pár ze záchranné stanice živo<ich> ve Vlašimi. Ihned následující rok 2004 se nám poda/ilo odchovat 7 mláoat a následn, je vypustit na p/edem pe<liv, vybraném míst,. V míst, jejich vypušt,ní jsme instalovali n,kolik budek pro sovy pálené. V roce 2005 se nám poda/ilo odchovat ve dvou sn>škách celkem 4 sovy, které jsme op,t úsp,šn, vypustili. Vypoušt,ní probíhá vždy ve ve<erních hodinách a místo vypušt,ní bývá 14

16 dop/edu pe<liv, vybíráno s ohledem na nadmo/skou výšku, množství potravy, rušnost, atd. Vypušt,né sovy vždy n,kolik dní sledujeme a p/ikrmujeme. Pravideln, se také zapujejeme do programu Formica. Všechna doposud sledovaná mraveništ, obývali mravenci Formica lugubris s výjimkou jednoho zaznamenaného hnízda Formica rufa. V lobském roce jsme také ve spolupráci s KÚVR 5SOP po/ádali na naší terénní základn, seminá/ Formica. Jeho sou<ástí byly i vycházky do Brdských les>, kde všichni ú<astníci mohli vid,t, že je zde opravdu co mapovat a chránit. Výzkumem populací obojživelník> v okolí Spáleného Po/í<í jsme se zabývali po založení naší ZO v letech V novodobé historii projekt> ochrany biodiverzity jsme se do tohoto programu zapojili poprvé v roce Proto bychom v následujících letech rádi pokra<ovali a vytvo/ili tak p/esn,jší p/edstavy o výskytu obojživelník> v okolí našeho m,ste<ka. Celkov, byly v okolí m,ste<ka Spálené Po/í<í nalezeny na r>zných místech 4 druhy našich obojživelník>. Jedná se o ropuchu obecnou, skokana hn,dého, kubku žlutob/ichou, a <olka obecného. V nedaleké obci Chynín byl zjišt,n výskyt rosni<ky zelené. P/estože zmín,né druhy pat/í k b,žn,jším, zasluhují si náš zájem a ochranu. Adresa: PlzeBská Spálené Po/í<í Tel Pracovní doba: Po-Pá 7:30-16:00 Web: Kvítko p-írodov0dná sout0ž Krajský ú/ad PlzeBského kraje ve spolupráci s ZO 5SOP Spálené Po/í<í a Církevní st/ední odbornou školou ve Spáleném Po/í<í vyhlásil sedmim,sí<ní p/írodov,dnou sout,ž pro d,ti ve v,ku let z PlzeBského kraje. Sout,ž byla zahájena v listopadu 2006 a probíhá jako koresponden<ní. Sout,žící se b,hem ní mohou zapojit do zajímavých úkol> a rozší/it si své p/írodov,dné znalosti, vyhrát každý m,síc lákavé ceny, t/i nejlepší se mohou zú<astnit dobrodružné p/írodov,dné expedice p/ipravované na prázdniny 2007 a také se mohou zú<astnit jako nesout,žní tým krajského kola Ekologické olympiády pro studenty SŠ. Další ZO v Plze;ském kraji 22/07 8SOP Libosváry Tato základní organizace 5eského svazu ochránc> p/írody vznikla v roce Zabývala se p/edevším prací s mládeží a po/ádáním d,tských tábor>. Od konce osmdesátých do konce devadesátých let p/ibyla ješt, pé<e o poran,né voln, žijící živo<ichy, zejména dravce a sovy. Od roku 1998 se v,nujeme p/edevším údržb, maloplošných chrán,ných území i ekologicky významných nechrán,ných území, ochran, obojživelník>, dravc> a sov, problematice zem,d,lství, po/ádání p/ednášek a besed pro školy, zájmové oddíly i ve/ejnost. Kontakt: František Groessl, Libosváry 19, HORŠOVSKÝ TÝN, web: 15

17 25/02 ZO 8SOP Zelená Šumava údržba ekologicky významných území ú<ast ve správním /ízení (65 p/ípad>) p>sobení na d,ti a mládež, vydávání periodik útulek pro spole<enská zví/ata, ochrana zví/at proti týrání Kontakt: Nad1žda Kopelentová, Záluží 6, SUŠICE, 26/01 1. ZO 8SOP Plze4 ochrana ovzduší, problematika odpad>, problematika dopravy, ú<ast ve správním /ízení (1 p/ípad>) p>sobení na d,ti a mládež Kontakt: Martin Kadlec, Mandlova 14, PLZEV, 26/02 ZO 8SOP 26/02 pozemkový spolek ochrana biodiverzity Kontakt: Miroslava Hrušková, Chotíkovská 115, PLZEV 26/03 ZO 8SOP Plze4 Pé<e o zeleb Kontakt: Ing. Hana Dlabá:ková, Klabavská 31, PLZEV 26/08 ZO 8SOP Biota pozemkový spolek ochrana biodiverzity, p/írodov,dné pr>zkumy Kontakt: Ing. Ji2í Berkovec, Plaská 19, PLZEV, 27/01 ZO 8SOP Dob'any ochrana biodiverzity systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, táborové pobyty pro d,ti a mládež, p>sobení na d,ti a mládež Kontakt: Mgr. Jaroslav Šedivý, Goethova 5, PLZEV 27/06 ZO 8SOP Neurazy Organizace byla založena v roce údržba ekologicky významných území, pé<e o zeleb p/írodov,dné pr>zkumy Spolek v sou<asnosti tvo/í 10 <len>. Kontakt: Ing. František Král, :.p. 47, NEURAZY, web: 16

18 28/07 ZO 8SOP Enkláva pé<e o zeleb ochrana vod, problematika odpad> Kontakt: Ing. Severka Zbyn1k, Hlavní 262, , TLUNÁ Ekocentrum ZO 8SOP Rokycany 29 / 01 základní organizace 5eského svazu ochránc> p/írody. Akreditované Ekocentrum ZO 5SOP Rokycany vyvíjí svoji <innost na okrese Rokycany již n,kolik let. V rámci environmentální výchovy a vzd,lání nabízí všem zájemc>m nejr>zn,jší aktivity. Ekocentrum ZO 5SOP Rokycany lze navštívit pravideln, každou st/edu od 8 do 18 hodin. Kontakt: Pavel Moulis, Švermova 748/II, ROKYCANY, web: 29/02 ZO 8SOP Radnice Základní organizace 5eského svazu ochránc> p/írody v Radnicích vznikla v roce 1983 a má t/ináct <len>. Jako svou základnu z/ídila v objektu bývalé synagogy v Radnicích ekocentrum. Ekocentrum Radnice vzniklo v roce Budova ekocentra, Radnická synagoga - kulturní památka 5R, je od roku 1992 majetkem ZO 5SOP Radnice, která ji ze získaných vlastních prost/edk> zrekonstruovala. V náplni práce ekocentra je environmentální vzd,lávání, výchova a osv,ta, poradenská a informa<ní <innost, odborné programy na ochranu biodiverzity, zpracovávání posudk> na ve/ejnou zeleb, odborné p/ednášky a seminá/e, spolupráce s Lesy 5R, lesní správou P/eštice, se samosprávami obcí zejména Mikroregionu Radnicko a, vzhledem k historii místa, i kulturní akce koncerty a výstavy. Budova je vytáp,na tepelným <erpadlem a od roku 2005 je sou<ástí ekocentra i Solární stanice, která je demonstra<ním objektem pro využití slune<ní energie. V ekocentru Radnice je sídlo Pozemkového spolku Radnice, který spravuje tém,/ p,t hektar> p/írodn, cenných lokalit na radnicku. P/i ekocentru p>sobí kroužek Mladých ochránc> p/írody Orchis, kte/í se scházejí každé úterý. 5innost Ekocentra je zam,/ena i na školní mládež. P/i výukových programech, je jich cca 13, jsou žáci nenásilnou a hravou formou vedeni ke správnému /ešení konkrétních situací z problematiky životního prost/edí. Je kladen d>raz na zásady udržitelného rozvoje v místních podmínkách. Jednotlivé programy jsou zpracovány podle náro<nosti do dvou až t/í variant pro žáky mate/ských škol, 1. a 2. stupn, základních škol. Nabídka program> se každý rok aktualizuje. V objektu je umíst,na knihovna ZO 5SOP, která umožbuje zap>j<ení knih, videokazet, <asopis>, CD i p/ístup na Internet. ZO 5SOP Radnice je sou<ástí sít, environmentálních informa<ních center PlzeBského kraje ENVIC a partnerem PlzeBského kraje v projektu Budování absorp<ní kapacity Plz. kraje. Kontakt: Mgr. Marie Pašková, Na Potocích 221, RADNICE U ROKYCAN, tel: , , , web: 29/04 Kulíšek systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, táborové pobyty pro d,ti a mládež, osv,tové akce pro ve/ejnost ú<ast ve správním /ízení Kontakt: Dan Šatra, Na Pátku 882/II, ROKYCANY 1, 17

19 29/06 ZO 8SOP B'asy pé<e o zeleb ochrana vod, ochrana ovzduší, problematika odpad>, problematika dopravy systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, osv,tové akce pro ve/ejnost Kontakt: Václav Fait, :.p. 273, BZASY 29/08 ZO 8SOP Jilm pé<e o zeleb ochrana biodiverzity, p/írodov,dné pr>zkumy, záchranné transfery systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, táborové pobyty pro d,ti a mládež, p>sobení na d,ti a mládež Kontakt: Hynek Bílý, :.p. 31, ZBIROH 31/01 ZO 31/01 8SOP Tachov údržba ekologicky významných území ochrana biodiverzity ú<ast ve správním /ízení systematická práce s kolektivem d,tí a mládeže, táborové pobyty pro d,ti a mládež, p>sobení na d,ti a mládež, osv,tové akce pro ve/ejnost Kontakt: Jan Novotný, Americká 1797, TACHOV, web: 31/02 ZO 8SOP 31/02 Bernartice údržba ekologicky významných území, pé<e o zeleb ochrana biodiverzity p>sobení na d,ti a mládež Kontakt: Václav Pinta, Bernartice 13, BOR U TACHOVA Záchranné stanice sdružené v Národní síti Každoro<n, se do rukou lidí dostává velké množství zran,ných, nemocných, vy<erpaných, nevysp,lých nebo jinak handicapovaných voln, žijících živo<ich>. Aby mohli být takovíto živo<ichové vylé<eni a op,t navráceni do volné p/írody, o to se starají stanice pro handicapované živo<ichy. Národní síy stanic pro handicapované živo<ichy je unikátním projektem, který se pod patronací 5eského svazu ochránc> p/írody tvo/í od roku V sou<asné dob, ji tvo/í 23 <lenských a 6 p/idružených stanic, jejichž p>sobnost pokrývá celou 5eskou republiku. Záchranné stanice v Plze4ském kraji Tachov Tachovský ornitologický spolek, Na vinici 628, Tachov Telefon: , , Web: 18

20 Rokycany ZO SOP Rokycany, Švermova 748/II, Rokycany Telefon: , , Web: Plze4 DES OP PlzeE, Záb1lská 75, PlzeE Telefon: , , , Web: Spálené Po'í0í Ekocentrum SOP, PlzeEská 55, Spálené Po2í:í Telefon: , , Web: 19

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ

Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Ochrana přírody a krajiny Plzeňského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Plzeňský kraj Obsah: - Novela stavebního zákona... str. 1 - Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - Stalo se a

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Hlavní m sto Praha vyhlašuje

Hlavní m sto Praha vyhlašuje Píloha. 1 k usnesení Rady HMP. 2659 ze dne 27. 10. 2015 Hlavní msto Praha vyhlašuje grantový program na podporu projekt ke zlepšení stavu životního prostedí hl. m. Prahy pro rok 2016 (s ukonením realizace

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 25.1.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 25.1.2010 Mgr. Petra Siřínková OCHRANA PŘÍRODY ČESKÉ REPUBLIKY Ochrana přírody je multidisciplinární,

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Plán práce na rok 2005

Plán práce na rok 2005 Hvzdárna v Úpici Plán práce na rok 2005 Hlavní úkoly: 1. Pednášky pro veejnost, exkurze, praktická pozorování na hvzdárn i mimo hvzdárnu, pedávání informací široké veejnosti. 3. Práce s mládeží - astronomické

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Strategie rozvoje. Obanské sdružení. Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010

Strategie rozvoje. Obanské sdružení. Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010 Strategie rozvoje obanského sdružení Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010 Adresa Mikulovice 57, Klášterec nad Ohí, pošta 432 01 Kada Právní forma Obanské sdružení

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková

Vodstvo Šumavy. ... z letadla. Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková Vodstvo Šumavy Foto: Jaroslav Vogeltanz Text: Pavla Mládková... z letadla Na prstech u ruky sčetl bys jednotlivá suchá místa zde. Bohatství vod, mlh a par tu nepřebraně, v tomto království lesů a slatí,

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les

Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les TISKOVÁ ZPRÁVA 181/11 21.11.2011 Bezzásahové zóny a zásahy: kůrovec v Národním parku Bavorský les Rozsah a způsob zásahů proti kůrovci v Národním parku Bavorský les je v poslední době velmi rozdílně interpretován,

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok

Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok Projekt financovaný z programu OPŽP, prioritní oblast 6.2 Akceptaní íslo: 08014796 Závrená zpráva projektu Zpracoval: Mgr. Kateina Poledníková

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR

SSOS_ZE_3.20 Ochrana přírody v ČR Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.20

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

ARA (Asociace eských reklamních agentur)

ARA (Asociace eských reklamních agentur) Vznik profesních organizací v oblasti marketingové komunikace Komunikaní agentury (historie) Pehled komunikaních agentur, ásti reklamní agentury Pehled a funkce jednotlivých asociací Soutže a udlované

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn )

eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve sv t P ehled zahrani ních ŠBH (abecedn ) eská škola bez hranic 2. 3. srpen 2010 II. mezinárodní setkání zástupc eských škol bez hranic v Evrop a ve svt Pehled zahraniních ŠBH (abecedn) eská škola bez hranic BERLÍN Název školy: MATEÍDOUŠKA ESKÁ

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA

PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA PŘÍRODNÍ ZAHRADA PŘÍRODNÍ UČEBNA Naše škola pipravuje promnu školního pozemku za školou na pírodní uebnu. Má vzniknout místo, kde bychom se mohli venku, kdy je hezky, uit pírodopis, prvouku, pírodovdu

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence,

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence, CELKOVÁ VIZE ROZVOJE MSTA Horní Slavkov je v roce 2028 regionáln významným a vyhledávaným centrem oblasti Slavkovského lesa, dynamicky a vyvážen se rozvíjejícím a funkním místem, nabízejícím vhodné podmínky

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více