ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXI, 2010,. 2 Opevnný Bospor Jan Pížl Fortifikaní památky na Bosporu (kresba J. Pížl). 17 Bospor. Úžina oddlující dva kontinenty, pruh vody a zárove jádro dvou po sob jdoucích svtových impérií byzantského a osmanského. Po mytické princezn Európ jedoucí na hbet býka pekraovali úžinu šiitelé zemdlství, pozdji obchodníci, umlci, uenci, jindy armády i epidemie všeho druhu. Bospor vždy spíše spojoval, než rozdloval. Protože ovšem politickým cílem bývá lidi spíše rozdlovat, než spojovat, vyrostla na bezích Bosporu celá ada rzných pevností. Ty, které se dosud zachovaly, svými rozmanitými formami názorn ilustrují dramatické djiny tohoto úzkého pruhu moské vody. 1) Zda njaké fortifikace obklopovaly sídlišt jménem Semistra a Lygos, které v dob bronzové zaujímaly místo dnešního istanbulského starého msta (Stambul), nevíme. V dob ecké kolonizace vznikla u ústí Bosporu dv sídla, která již nepochybn hradby mla. Pozdji je však zcela pohltily tvrti istanbulské megalopole. Na míst Stambulu se rozkládalo Byzantion, tvrti Kadikoy pedcházela obec Chalcedon. Podobu jejich hradeb si mžeme pouze pedstavovat na základ jinde objevených relikt z téže doby. Snad je obklopovaly kamenné zdi s pravoúhlými baštami, jaké známe z eckého Sunia i Asiné. Za své vzaly i ímské pevnosti na Bosporu, a už to bylo nové opevnní Byzantia, pevnost na míst hradu Rumeli hisari, i jiné. Teprve pozdní antika zde vybudovala fortifikace, petrvávající dosud. Konstantin Veliký petvo- il staré Byzantion na Nový ím. Zatímco starý ím upadal, stalo se nové msto stedem známého svta a svým zpsobem jím zstalo po další jedno a pl tisíciletí. Nový ím byl také nov opevnn, ovšem i Konstantinovy hradby vzal as. Jak však západní metropole upadala a centrum ímského státu se posouvalo už natrvalo na Bospor, Konstantinopol rychle rostla. Poátkem 5. století nechal císa Theodosius II. vybudovat opevnní, které by chránilo i nové tvrti položené ped starou hradbou. Tyto Theodosiovy hradby byly v obranyschopném stavu udržovány až do novovku a pekonány byly jen dvakrát. Poprvé kižáky v roce 1204 za situace, kdy ve mst nebylo nikomu jasné, jestli jde o spojence nebo o nepítele a kdo je vlastn císaem. Podruhé hradby pekonali Turci v roce 1453 msto ovšem hájila jen hrstka voják a hradby ped posledním útokem Osmané na nkolika místech prakticky strhli moderními dly. Naproti tomu vidlo konstantinopolské opevnní nespoet neúspšných obléhatel od Avar pes Rusy až po Araby. Ti všichni odešli se zkrvavenými hlavami. Theodosiovy hradby tak pisply k tomu, že Konstantinopol byla chápána jako symbol svtovlády. Uvdomme si, že pojem Byzantská íše je moderní novotvar. Obránci v roce 1453 umírali na hradbách s vdomím, že jsou posledními vojáky ímské íše. Kon-

2 Porta Aurea (foto J. Pížl 2009). stantin XI. vdl, že je posledním v nepetržité ad ímských panovník, Romulem poínaje. Císaský význam Konstantinopole byl uznáván i zvení. Všichni, kdo si na Východ dlali nárok na císaský titul, snažili se získat i toto msto, a to byl car Simeon bulharský, nebo sultán Mehmed Dobyvatel. Ješt naši husité uvažovali, že odmítáli je ím, lze vyjednávat s Konstantinopolí. A to už z íše zbývalo prakticky jenom hlavní msto. Píznané je, že z doby perodu ímské na byzantskou íši a z prvních staletí transformovaného císaství existují na Bosporu jen dv velké pevnosti. Je to samo msto Konstantinopol a hrad Yoros. Uzavírají jižní a severní ústí Úžiny. Více nebylo teba. Vody erného, Marmarského i Egejského moe stežilo íšské válené námonictvo. Po souši rozpínal císaský orel paáty stovky kilometr od beh Bosporu. Docházelo sice k obasným krizím, ale z nich ímský stát zatím vždy vybedl. Až pišel rok 1204 a zrada západních spojenc kižácké oddíly opanovaly msto. Egoistití západoevropští feudálové sice vytvoili cosi jako parodii na poražené impérium, to ovšem trvalo jen pár desetiletí. Tzv. Latinské císaství se brzy rozpadá. Jeho ddictvím je však smrtelné oslabení obnovené Byzance, která již nikdy nedosáhne bývalé moci. Druhým ddictvím krátké éry katolické vlády nad Bosporem se jeví nedvra pravoslavných obyvatel Východu k latinskému Západu. I Turci se asem ukážou jako pijatelnjší nepítel a okupant. Po polovin 13. století rostou na Bosporu nové pevnosti a opravují se staré. Obnovené císaství si již nemže být jisté ani plnou kontrolou Úžiny. Musí o ni soupeit s Benátany a Janovany, od 14. století i s Turky. Hrady pecházejí z ruky do ruky. Benátané a Janované potebují pevnosti jako základny obchodu a oprné body pro cesty svých lodí do ernomoí. Turci se pomocí bosporských hrad snaží zajistit pro svá vojska pechody do Evropy a pevn obklíit Konstantinopol. Poslední císai využívají zdejších hrad k zoufalé obran zmenšujícího se impéria. Vdí, že udržet volnou cestu Bosporem je nezbytné pro pípadnou pomoc Latin i kesanských stát Kavkazu. Svdkem tžkých let 13., 14. a 15. století jsou krom hradeb Caihradu a Yorosu i hrady Anadolu a Rumeli Hisari, i menší opevnní na ernomoském pobeží poblíž ústí Úžiny, jako je hrad v Sile. Nakonec osmanské síly vítzí a císaství pestává roku 1453 existovat. Vdomi si významu moderních palných zbraní pro své vítzství, uzpsobují sultáni hradby msta pro jejich používání. Tsn po dobytí Konstantinopole je postaven Hrad Sedmi vží (též Yedikule) jako hrozba podmanným ekm. Je sice napojen na hradby msta, ale ne tak, jak bychom ekali. Místo toho, aby k nim piléhal z vnjší strany a zesiloval je, pipojuje se zevnit to ilustruje, z které strany se pedpokládal útok. Nová íše rychle upevní své pozice, a pevnosti na Bosporu stejn jako v nejlepších asech Byzance ztrácejí smysl. Sultánova vojska bezpen kontrolují moe i pevninu stovky a stovky kilometr od Úžiny. Hrady se mní v kasárna, vzení, stanice celní kontroly. Jedin Yorosu je vnována výraznjší pée. Na severní stran erného moe sice není pro Osmanský stát odpovídající nepítel, nepanuje tam však ani onen Pax ottomanica a tak je teba vstup do Bosporu z této strany peci jen jistit. Jediným významnjším opevovacím poinem od výstavby Yedikule je opevnní paláce Topkapi v Istanbulu, které však má spíše reprezentativní než skuten vojenský význam. Zvrat pichází se 17. stoletím. A to dlouho není zcela zejmé, osmanskému impériu dochází dech. Budoucí nemocný muž na Bosporu se nakazil stejnou infekcí, která ped lety zabila Byzantskou íši. Pežilý a nezreformovaný správní systém, odstedivé tendence elity, sociální, náboženské a národnostní rozpory jsou bakteriemi, které íši po staletích nemoci zahubí. Jedním z prvních píznak je vpád kozáckých lodí do Bosporu. Roku 1624 podnikla flotila 150 lodí z ukrajinské Síe pirátský nájezd, pi kterém hoela pedmstí Istanbulu. Nízké kozácké lodice využily toho, že na moi splývají s obzorem a vyhnuly se tak sultánovým plavidlm. Šokovaná osmanská vláda naídila opravu Yorosu a dalších fortifikací. Jak se habsburská vojska probojovávala Balkánem a nad erným moem sílilo Rusko, Osmané stále naléhavji cítili nutnost zabezpeit pístup ke své metropoli. V ústí Bosporu tak vznikaly bhem 17. a 18. století nové pevnosti (nap. v Garipce). Moderní pancéové lodi a jejich dalekonosná dla však nakonec uinila všechny tyto fortifikace zbytenými. Na konci I. svtové války byl Istanbul pokoen práv z moe a bez boje. I to bylo jedním z dvod, pro zakladatel turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk penesl hlavní msto do vzdálené, vnitrozemské Ankary. I pro nový turecký stát má však Bospor strategický význam. Pi jeho severním ústí jsou velké plochy zem zakázaným vojenským územím, což ztžuje návštvu nkterých starých fortifikací. U dležitých státních budov, kasáren, ale nap. i na hrad Yoros se návštvník setkává s opevnními nejmodernjšími kulometnými hnízdy z pytl s pískem, anebo strážními body z betonu. Ty tvoí betonová ze (podle konkrétního terénu mže být rzn zalomená) s pravideln rozmístnými stílnami. Síla takové zdi je obvykle jen v nkolika desítkách centimetr, zjevn vojákm neposkytuje o mnoho vtší ochranu než ony pytle s pískem. V píkopu ped branou hradu Yoros je jeden takový opuštný a tím pístupný prohlídce (malá praktická rada zákazy fotografování a vstupu do vojenských objekt a území bere turecká armáda dost vážn). 2) Významnjší pevnosti na Bosporu Hradby vybudované za Theodosia II. byly sice udržovány a opravovány po mnoho století, lze však íci, že za tu dobu se jejich pvodní vzhled píliš nezmnil. Od Zlatého 18

3 Hradby Konstantinopole (foto J. Pížl 2009). rohu k Marmarskému moi se v délce 7 km táhnou tzv. pozemní hradby. Jsou nejsilnjší, nebo po souši byla Konstantinopol nejzranitelnjší. Opevnní zde tvoí nkolik pás hradeb (v zvláš dležitých úsecích až ti) zesílených adou vží. Vže stídají tverhranné i polygonální pdorysy, vcelku výjimen také oblé. Nkteré zesiluje ješt jakýsi vlastní parkán. Hradby eené moské, chránící pobeží msta, jsou o nco skromnjší. Tvoí je jen jedna linie, ovšem s impozantní délkou 14 km. Z dnešního pohledu je vážn narušuje Bukoleon, jeden z císaských palác vestavný pímo do hradeb. Jeho vnjší ze se smrem k moi otvírá adou velkých oken. Ve stedovku se však tsn pod palácem rozkládal jeden z mstských pístav, který ml vlastní opevnní na pístavní hrázi. Jako ostatní dávné caihradské pístavy i tento se dnes skrývá ásten pod moskou hladinou, ásten pod navážkami a náplavami, které pvodní pobeží znan rozšíily. Na rozdíl od souvisle dochovaných pozemních hradeb zstaly z tch moských dodnes jen nkteré úseky. Materiálem pro stavbu opevnní byla cihla a kámen (vápenec, mramor). Stavitelé oba materiály z dekorativních dvod rzn kombinovali. Projdeme-li se dnes podle nich, nacházíme asto zajímavé detaily. Vzhledem k spoteb materiálu používali Theodosiovi stavitelé i bouraky, kámen z rušených budov. Tak mžeme v hradbách objevit zazdné sloupy, hlavice, ímsy a peklady ze starších antických staveb. Nkteré dodnes nesou zlomky nápis v eckém písmu, rostlinný nebo architektonický ornament. Kameny s kíži nebo císaskými orly byly do hradeb samozejm zazdívány zámrn. Druhotné použití antických mramor je nejvýraznjší na tzv. Mramorové vži. Ta stojí v místech, kde se pozemní hradby spojují na pobeží Marmary s moskými. Celá její dolní polovina je kompletn obložena kusy mramoru rzného pvodu. Na jednom z nich dodnes spatujeme vyrytý plán pro hru mlýnek. Kámen byl nepochybn vzat z dláždní nebo schodišt njaké veejné budovy. Ostatn mlýnek se v Istanbulu s oblibou hraje dodnes. Souasný stav opevnní je výsledkem staletí chátrání a velké rekonstrukce v osmdesátých letech. Turci samozejm nemohli restaurovat celou linii hradeb a tak vybrali jen nkteré úseky. Pednost dostaly ásti navštvované turisty (u kláštera v Choe, u pobeží). V ostatních ástech se asto stává, že opravená vž shlíží na zernalé trosky zdí. Psobí to trochu jako pst na oko, ale na druhou stranu pedstavují caihradské hradby památkáskou výzvu, jaká teba v echách nemá obdoby, takže tžko srovnávat. 3) Hrad Yoros se tyí na míst starovkého chrámu. Od pozdn antických as je zde pevnost. Pozstatkem tchto nejstarších djin jsou sloupy zazdné ve vžích brány a zejména krásná mramorová ímsa pohozená ped hradní branou. Mohutné hradby i poloha na skalnatém kopci nad moem dlouho odrazovaly jakékoliv nepátele. Až roku 1305 se pevnosti zmocnili Turci. Císaská armáda je zakrátko vyhnala, ale v roce 1391 byli zpt. Sultán Bajazid I. eený Blesk vidl v získání Yorosu jeden z prvních krok k ovládnutí Konstantinopole. Pozdji nechal z hradeb lámat kámen ke stavb pevnosti Anadolu blíže mstu. Pokusy Byzantinc znovu se hradu zmocnit skonily neúspchem. Zaátkem 15. století však mladý osmanský stát oslabila invaze Mongol a toho využili Janované. Roku 1414 se pevnosti zmocnili a následn ji stavebn upravili. Když se Turci vzpamatovali ze svých problém s koovníky, uvdomili si, že silná pevnost v rukou nepítele ohrožuje (te již jejich) Konstantinopol. Rok po dobití msta sultán Mehmed vyhání Janovany z Yorosu. Pevnost dále funguje jako turecký bod. Zaátkem 16. století staví na nádvoí mešitu. Fortifikace jsou rozšiovány ješt v 17. a 18. století. Pro svoji polohu nad ústím Bosporu je hrad Yoros ve 21. století stále vojenským objektem. Sama pevnost se promnila ve zíceninu, ale vnitní hrad je vhodnou pozorovatelnou a na rozsáhlém pedhradí vznikají domy se služebními byty voják. Rst turistického ruchu sice uvolnil vnitní hrad pro návštvníky, pedhradí však zstává zakázanou zónou. Hradní kopec je vlastn ostroh. Z jedné strany ho chrání hluboké údolí s malebnou vsí Anadolu Kavagi, z druhé strany pak vody Úžiny. Pouze v jednom smru je terén rovný. Na nejvyšším bodu kopce se nachází vnitní hrad. Pak terén pomrn strm klesá až k moi. V této ásti se rozkládá rozsáhlé pedhradí. Dodnes se dochovaly jednotlivé úseky opevnní této ásti areálu a nkolik vží i bašt. Jsou však v horším stavu než vnitní hrad a jejich prohlídce brání vojenské využití. Nezachovala se mohutná hranolová vž, kterou podle starých rytin konily hradby u moe (zhruba v místech dnešního majáku). Vnitní hrad má zhruba oválný pdorys. Na hradbách jsou dosud patrny slepé arkády, pvodn nesoucí ochoz (podobné najdeme i na nkterých úsecích konstantinopolských hradeb). Z hradby vystupují bašty okrouhlého pdorysu, ale nejvýraznjším prvkem je brána. Nachází se ve zdi sevené dvma mohutnými vžemi. Celek brány je nejvyšším prvkem hradní obrany. Je to dáno mírn stoupajícím terénem ped branou, který tato musí pevýšit. Branské vže mají zajímavý pdorys. Jde o tverec, ve smru pedpokládaného útoku vypouklý. Vypouklina je plná, interiér vží tedy tvercový. Obranyschopnost tchto staveb zvyšuje i cihlová klenba vnitních prostor. Ped branou pochopiteln nechybí hluboký píkop, doplnný moderním betonovým vojenským stanovištm. Kombinace kamenného a cihlového zdiva brány (nkde jsou cihly nahrazeny pálenými stešními taškami), stejn jako reliéfy s kíži a eckými písmeny naznaují, že brána byla v této podob vystavna již za byzantských as. Po njakém ase prchod branou zazdili. Bylo to asté opatení v dobách zmatk a nejistot, které postihlo 19

4 Brána hradu Yoros (foto J. Pížl 2009). Hrad v Sile (foto J. Pížl 2009). 20 mnohé reprezentativní, ale pro obranu zbyten velké i poetn nadbytené brány napíklad i v hradbách Konstantinopole. Nový vstup prorazili v boní zdi hradního jádra. Z novovkých obranných prvk je zajímavý zejména krytý stelecký koridor, táhnoucí se podél pístupové cesty od vsi Anadolu Kavagi, kde je i malý pístav. Koridor je dnes bohužel tém zakryt zemí. Podle údaj v turistických prvodcích by se na protjším behu Bosporu mla nacházet menší stedovká pevnost Imros a severn od Yorosu dv fortifikace ze 17. století. 4) Hrad v Sile už nepatí mezi bosporské památky, leží na ernomoském pobeží, ovšem s Úžinou má historické souvislosti. Lod plující od severu a východu k ústí Bosporu se obvykle u Sile piblížily k maloasijskému pobeží. Proto tu Janované vystavli ve 14. vku malou pevnstku. Možná se tak stalo na starších základech. Byla jednou z mnoha na dlouhých cestách jejich lodí z Itálie na Krym. Dost možná, že ve tyicátých letech tudy proplula i nešastná lo vezoucí Evrop ernou smrt. Zícenina hradu se nachází na ostrvku u pobeží. Z jeho polohy je vidt, že šlo skuten výhradn o námoní základnu a nic více, protože pobeží je v okolí vtšinou vyšší než ostrvek. Dokonce i obyvatelé msteka Sile na hrad shlíželi svrchu. Posádka hradu mohla dlouhodob fungovat jen za pedpokladu dobrých vztah s nejbližším zázemím. Areál zíceniny je dnes nepístupný, ale lze si jej dobe prohlédnout z návrší, které vystupuje z linie pobeží jako poloostrov a hradní ostrov vzdálený jen pár metr pevyšuje. Pokud zde, nebo na skaliscích vystupujících z moe v blízkosti hradu njaké opevnní kdysi stálo, nezachovalo se. Hrad mohl být pvodn pístupný po njaké mostní konstrukci nebo pouze lodí. Není ani vyloueno, že pvodn stál na poloostrov, který postupn rozrušil vítr a voda. Areálu dominuje tvercová vž s velkými okny v horní ásti. Naznaují, že stavba mla význam i jako maják. Zbytek ostrvku je holý, pouze na jeho nejzazším výbžku do moe jsou pozstatky druhé tverhranné budovy (vže?) a po obvodu areálu nepatrné pozstatky zdi. 5) Naproti Caihradu, pes vody Zlatého rohu, se rozkládá kdysi samostatné msto Pera (též Galata). Vzniklo v pozdní antice, císai a sultáni zde povolovali usazování janovských kupc, pozdji se msto stalo ástí Istanbulu. Nkteré jeho uliky a kostely dodnes pipomínají stedovkou Itálii. Pee samozejm nechyblo opevnní. Mstské hradby skromnjším zpsobem napodobovaly ty caihradské. Mly zhruba podobu trojúhelníku, rozdleného dvma dalšími pásy zdí na ti ásti. Ve vrcholu trojúhelníku dominovala celému opevnní tzv. Galatská vž. Ta je (až na pár nepatrných zbytk zdí u Zlatého Rohu) také jediným dochovaným pozstatkem galatských fortifikací. V minulosti se o n nikdy nebojovalo. V roce 1453 se zdejší Italové poddali Mehmedovi dobrovoln, za slib rozsáhlé autonomie. Asi nejneobvyklejší fortifikací, kterou lze na Bosporu spatit je velký etz ve vojenském muzeu. Roku 1453 petínal vjezd do zálivu Zlatého Rohu. Celý jeden dlouhý úsek caihradských hradeb tak byl chránn pímého tureckého útoku a msto od úplného obklíení. Po marných pokusech etz poškodit nakonec sultán Mehmed naídil vybudovat jakousi devnou dráhu, po níž nechal petáhnout své válené lodi z Úžiny do zálivu po souši. etz tím obešel. Použití takové zábrany na ochranu pístavu nebylo v daných zempisných podmínkách neobvyklé, známe ho napíklad z tureckého dobývání Rhodu ze zhruba stejné doby. Ve vojenském muzeu pak lze spatit i další vci související s bosporskými pevnostmi, nap. povstná bronzová dla, použitá k pekonání konstantinopolských zdí. 6) Hrad Yedikule, nebo též hrad Sedmi vží, piléhá k mstské hradb v místech styku pozemní a moské zdi. Má pdorys pticípé hvzdy. Hrad je vybaven adou bašt a vží na okrouhlém, polygonálním, tvercovém i trojúhelníkovém základ. Hlavní obranný prvek však pedstavuje trojice velkých vží a tleso nkdejší Porty aurey, antické mstské brány. Císa Theodosius I. zde na pístupové cest k mstu dal koncem 4. století vybudovat vítzný oblouk. Když se msto rozrostlo a Theodosius II. naídil vybudovat nové mstské opevnní, byl starý oblouk pojat do nj a využit jako honosná brána. Zdejší vrata bývala kdysi pokryta zlatými pláty. Už pozdní císai však nechali bránu zazdít a Turci v tchto místech k mstské zdi pistavli svj hrad. Tak v letech vznikl Yedikule. Mohutné tleso zazdné brány se dvma obrovskými baštami se stalo souástí nové pevnosti. Ti vže v hradbách smrem do msta jsou typickými píklady osmanského pevnostního stavitelství. Podobné najdeme na Rumeli Hisari, v mstských hradbách Solun a jinde po nkdejší turecké íši. Jde o dva válce vsunuté do sebe, piemž vnitní válec pevyšuje vnjší. Mezi nimi jsou vsunuta schodišt a menší místnosti. Interiér vnitního tubusu pak zabírají rozsáhlejší sály, velmi špatn osvtle-

5 Z interiéru vže na Yedikule (foto J. Pížl 2009). né, ale vybavené krby. Na ochozu vnitního i vnjšího válce pak bylo možné postavit dla schopná postelovat okolí pevnosti, ale i flankovat její kurtiny. Naopak nepátelské dlostelb by masivní a oblé zdivo vží snadno odolávalo. O tom, že stavitelé hradu poítali s hojným využitím palných zbraní svdí i rozdlení ochozu staré mstské hradby (alespo úseku, který byl pojat do areálu pevnosti) na jakési kóje pro jednotlivé vojáky.to mže mít jen jeden dvod minimalizovat škody, které by mohlo napáchat roztržení primitivní pušky. Vnitní plocha hradu je dnes holá, pouze torzo minaretu pipomíná zaniklou zástavbu (domy pro vojáky, mešita, kašna, hbitov). Kamenné dlové koule a bronzový kanon pokrytý mdnkou s arabským nápisem pipomínají pvodn plánované využití hradu. O Yedikule se však nikdy nebojovalo a tak nad vojenskou funkcí areálu brzy pevážila jiná, dsivjší. Po krátké peripetii, kdy pevné zdi Yedikule stežily osmanský státní poklad, se sem nedobrovoln nasthovali státní vzni. Ve zdejších vžích trávili svj as diplomaté stát, s nimiž vedla Vysoká Porta válku, stejn jako nepohodlní velmoži a princové i dležitá rukojmí. ekali tu, zda se otevou vrata pevnosti (mimochodem jen jedna jediná, v hradb smrem k mstu) a oni se vrátí ke svým hodnostem a úadm, anebo zda se jedné noci objeví kat se škrtící šrou Horší z obou možností zde potkala i svrženého sultána Osmana II. Bylo to v roce 1622, kdy poprvé v djinách státu poddaní oteven pipravili o život svého panovníka. Pro osmanskou íši to byla temná pedzvst nastávajícího úpadku. Stelecké kóje na hradbách Yedikule (foto J. Pížl 2009). Vzeskou minulost pipomínají nápisy vyryté na zdech hradu vzni bhem vazby anebo na jejich památku po propuštní. Mnohé jsou v latin a nmin tichá ozvna válek mezi Habsburky a Osmany v nichž trplo i tolik lidí z ech. Život v tureckém pevnostním žalái (jaký po uritou dobu fungoval prakticky na všech bosporských hradech) popisuje ve svých pamtech i eský pán Václav Vratislav z Mitrovic, který zde v 17. století uvízl jako páže v družin císaského vyslance. Bez zajímavosti není ani líení vzení na Yedikule v knize Šastná hvzda od M. Waltariho. Jde sice o literární fikci, ovšem podloženou autorovou znalostí Caihradu. 7) Velmi podobný Yedikule je hrad Rumeli Hisari, tedy Evropská pevnost. Pod malebnjším názvem Petína úžin ho nechal tsn ped obležením Konstantinopole vybudovat Mehmed II. Rozsáhlá pevnost mla zastavit pedpokládanou námoní pomoc Západu. Chudák sultán netušil, že katolická Evropa nechá Byzanc na holikách a že do výstavby pevnosti strká peníze zbyten. V pouhých nkolika msících zbudovaný hrad po dobití Konstantinopole sloužil jako celní stanice, vzení a nakonec bydlišt chudiny, která si v jeho zdech vybudovala malou vesniku. Ta byla odstranna v 50. letech 20. století a Rumeli Hisari je od tch dob muzeem. Po stavební stránce je podobný výše popsané pevnosti Yedikule. I on je tvoen pedevším trojicí mohutných vží a adou dalších menších, pospojovaných liniemi hradeb. Vzhledem k prvotní funkci hradu piléhá dlouhý úsek zdi pímo k pobeží Bosporu. 8) Hrad Rumeli Hisari (foto L. Pížlová 2009). Protjškem Rumeli na druhém behu prlivu je Anadolu Hisari, tedy Anatolská pevnost. Je to hrad podstatn skromnjších rozmr. Koncem 14. století ho vybudovali Turci v rámci píprav na dobytí Caihradu. Hrad stídal majitele, jak už to bylo ve zmateném století ped pádem císaství bžné. V polovin 15. století význam Anadolu zastínila nová pevnost na evropském behu. Od té doby hrad upadal až do druhé plky 20. století, kdy se z nj stal turistický cíl. Anadolu je mnohem skromnjší než Rumeli. Leží tsn pi vod a okolní kopce ho výrazn pevyšují. Z toho vyplývá, že úkolem hradu bylo stežit cestu Úžinou a nic jiného. Spíše než pozdjší turecké pevnosti s jejich typickými okrouhlými vžemi, pipomíná Anadolu Hisari evropské hrady. Je to dáno hlavn tím, že jádrem je zde mohutný donjon obdélného pdorysu. Snad to souvisí se vznikem stavby v dob, kdy Osmané teprve hledali svj zpsob opevování a byli více ve vleku byzantských a latinských tradic. 9) 21

6 Hradby paláce Topkapi (foto J. Pížl 2009). Konstantinopolské hradby (foto L. Pížlová 2009). Novovkou opevovací památkou na Bosporu jsou zejména hradby paláce Topkapi Serail, sídla pádišáh. Rozlehlý areál vznikal v dob, která v západních djinách odpovídá renesanci a baroku. Nejstarší pavilon si tu nechal zbudovat už Mehmed Dobyvatel. Dataci hradeb se autorovi nepodailo nikde najít, ale nejspíš pocházejí z konce 15., i poátku 16. století. Sestávají z poetné ady dovnit otevených hranolových vží spojených úseky zdí s cimbuím. Oddlují areál paláce a jeho zahrad od msta. Na obou koncích se napojují na staré mstské zdi. Práv s nimi opevnní paláce zajímav kontrastuje. Hradby Topkapi jsou oproti mstským nižší, jejich vže skromnjší co do výšky i pdorysu. Tch vží je zde však nahuštno více, než by bylo z obranných dvod nezbytné o to je však výraznjší celkový dojem. Zdá se, že s pípadnou obranou hradeb paláce se píliš nepoítalo, že mly být spíše reprezentativním oddlením Serailu od zbytku msta. Maximáln mli udržet vn pípadná vzbouení obyvatel. O tom, že jim nebyla pikládána velká dvra co do obranyschopnosti, svdí ozdobný vyhlídkový altán, který byl zbudován na míst jedné z vží již v první polovin 18. století. Ped hradbami také neexistovalo nikdy nic jako parkán nebo píkop. Naopak, vedla podél nich rušná ulice užívaná i k pehlídkám a výstavbám dležitých budov, nap. sídla úadu velkovezíra. Poslední fortifikací, o které se zmíní tento píspvek, je zbytek jednoduché zdi s cimbuím obíhající kdysi maják Kiz Kulesi. Poloha majáku na ostrvku v prlivu vedla k jeho využití coby celní i karanténní stanice. Proto zde vícemén symbolické opevnní vzniklo. Dnes je z velké ásti znieno novjší zástavbou. Život kolem caihradských hradeb Hradby Konstantinopole svým zpsobem žijí dodnes. Úseky pi moském pobeží nebo u kláštera Chora jsou cílem nájezd turistických hord, ale to je spíš výjimka. Vtšina úsek piléhá k chudším, návštvnicky nezajímavým ástem msta. Ten, kdo se dívá, ale práv kolem hradeb mže vidt Istanbul jako živoucí msto, tolik odlišné od Istanbulu turistické atrakce. V ruinách zdí žijí (okovaní) toulaví psi a místy bezdomovci, hrají si tu dti. Platí to zvláš pro stední ást úseku pozemních hradeb. Z jedné strany hradbu obklopuje dálnice, jejíž zplodiny dávají zdem erný nádech a pochmurný vzhled, z druhé uliky obytné zástavby. Je chudší, na naše pomry místy skoro bídná, ale je tu živo. Ostatn nkteré vže moských hradeb si lidé pestavli na domy pímo. Dležité silnice vcházejí do msta prlomy v hradbách, mnohé menší však dosud využívají pvodní brány. Situace, kdy se dvouproudá silnice v prjezdu brány náhle zužuje na jeden pruh, asto vyvolává dopravní problémy. V Istanbulu je neeší policie, ale dchodci vybavení píšalkou a epicí s logem mstské správy. Na mnoha místech k hradbám piléhají hbitovy, jinde parky. V dubnu parky rozzáí stovky tisíc tulipán v neuvitelné škále barev a tvar. Istanbulské rodiny se tu v ten as procházejí a obdivují se nádhee kvt. Je to zvláštní kontrast, kehké barvy tulipán a nadasová pochmurnost starých hradeb. Ale takový, plný kontrast, je celý Istanbul a práv v tom spoívá jeho kouzlo. Poznámky: 1) Existuje rozsáhlá, hlavn pekladová beletrie v níž bosporské pevnosti hrají významnou úlohu. I když jde o literární fikci, vychází mnohdy z autorovy znalosti Istanbulu. Za zmínku stojí knihy M. Waltariho (Waltari, M.: Pád Caihradu. Praha 1995; Waltari, M.: Šastná hvzda. Havlíkv Brod 2002). Bez zajímavosti nejsou ani nkteré memoáry související s Istanbulem. Turecký spisovatel Omar Pamuk vzpomíná, jak v padesátých letech rozsáhlá pole ruin, zejména pak v místech hradeb, psobila na psychiku obyvatel Istanbulu (Pamuk, O.: Istanbul. Praha 2006). Naopak odborná literatura se fortifikacím na Bosporu vnuje spíše z historicko-politického než z kastelologického nebo architektonického hlediska. Tento text je sestaven na základ zdroj uvedených u jednotlivých míst a pedevším vlastního pozorování popsaných památek. 2) Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999; Kolektiv: Djiny Byzance. Praha 1992; Runciman, S.: Pád Caihradu. Praha 2003; 3) Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999; Maxwelová, V.: Istanbul. Praha 2005; Kolektiv: Djiny Byzance. Praha 1992; Pamuk, O.: Istanbul. Praha 2006; Runciman, S.: Pád Caihradu. Praha 2003; org/wiki/ Walls_of_Constantinople. 4) Yoros _Castle. 5) Maxwelová, V.: Istanbul. Praha ) Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999; Runciman, S.: Pád Caihradu. Praha ) Maxwelová, V.: Istanbul. Praha 2005; ortress; informaní panel v areálu hradu. 8) Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999; Maxwelová, V.: Istanbul. Praha ) wikipedia. org/wiki/anadoluhisar %C4%B1. 22

Vitruvius : Deset knih o architektue

Vitruvius : Deset knih o architektue Vitruvius : Deset knih o architektue Marcus Vitruvius Pollio, ímský architekt a inženýr, žil v 1. století ped n.l. Narodil se asi mezi roky 80 a 70 ve mst Formiae v Kampanii, zemel kolem roku 20 ped n.l.

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka

VY_32_INOVACE_Z1.03. Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka Název vzdlávacího materiálu: Perský záliv a Arabský poloostrov. Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.03 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie Asie Struný popis aktivity: Zápis a studijní

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ásten zachovalý, mladšími pestavbami však siln pozmnný hrad je situován na terénním výbžku v jihozápadním nároží historického centra msta Zábehu (okr. Šumperk). Severní

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU

Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Management rychlosti na dálnicích ve vybraných zemích EU Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Tatiana Blanárová, Ing. Michal Poláek HBH Projekt spol. s r.o., HBH Projekt spol s r.o. organizaná složka Slovensko

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY

FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝMI INSTRUMENTY Zpsob financování spolenosti hraje dležitou roli v rozhodovacím procesu. V této souvislosti hovoíme o kapitálové struktue firmy. Kapitálová struktura je složení dlouhodobých

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím

VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006: CENY DROG KLESAJÍ, POET ZÁCHYT STOUPÁ Drogy v Evrop jsou nyní levnjší než kdy pedtím (23.11.2006, LISABON) Ceny nelegálních drog prodávaných na evropských ulicích v posledních

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá

Vá ení zákazníci! Na e cestovní kancelá Váení zákazníci! Nae cestovní kancelá Vám nabízí cestu Od rovníku k pólm. Nasednte do naeho letadla a vydejte se s námi na cestu po hlavních pírodních krajinách svta! První pistání je v rovníkovém podnebném

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59

7. Bytové domy II. Bytové domy II. 1/59 7. Bytové domy II. Schodišové bytové domy BD s horizontálními komunikacemi (pavlaové, chodbové) BD s terasami Prostorové obytné struktury BD s bydlením kolektivního charakteru (kolektivní domy, hotelové

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)

R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY) R O V N O B Ž N Í K (2 HODINY)? Co to vlastn rovnobžník je? Na obrázku je dopravní znaka, která íká, že vzdálenost k železninímu pejezdu je 1 m (dva pruhy, jeden pruh pedstavuje vzdálenost 80 m): Pozorn

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA Tento píspvek vznikl jako upravená nálezová zpráva ervená bašta na hrad Švihov. Vyhodnocení stavebního vývoje bašty se zamením na zdokumentování jejího východního prelí

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek

Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Dti do 15 let ohrožené dsledky užívání návykových látek Kvalitativní analýza této cílové skupiny prostednictvím terénního výzkumu protidrogových koordinátor a pediatr Mgr. Jana Majzlíková Katedra psychologie

Více

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ

HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ HODNOCENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁSTVÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák na základ aktuálních mediálních informací posoudí vliv nejdležitjších ekonomických ukazatel (inflace, úrove HDP, míra nezamstnanosti) na

Více

Starom stský orloj Starom stský orloj Pražský orloj Mikuláš z Kadan Jana Šindela Jan Táborský z Klokotské hory,

Starom stský orloj Starom stský orloj Pražský orloj Mikuláš z Kadan Jana Šindela Jan Táborský z Klokotské hory, Staromstský orloj Staromstský orloj nebo také Pražský orloj je jedním z nejznámjších orloj na svt. Dominantou jižní strany radniní vže (ta byla postavena ve druhé poloviny 14. století, sama Staromstská

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Strategie rozvoje. Obanské sdružení. Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010

Strategie rozvoje. Obanské sdružení. Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010 Strategie rozvoje obanského sdružení Centrum aktivního odpoinku Jezdecká spolenost Na Špiáku na období let 2006-2010 Adresa Mikulovice 57, Klášterec nad Ohí, pošta 432 01 Kada Právní forma Obanské sdružení

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva.

Metodické poznámky: Materiál lze rozložit na více ástí a použít ve více vyuovacích hodinách. Materiál sloužící k osvojení a zapamatování uiva. VY_32_INOVACE_Z1.16 Název vzdlávacího materiálu: Rusko a bývalé státy SSSR (Asie) Autor: Mgr. Martin Kovaka Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity: Zápis

Více