ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA"

Transkript

1 ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXI, 2010,. 2 Opevnný Bospor Jan Pížl Fortifikaní památky na Bosporu (kresba J. Pížl). 17 Bospor. Úžina oddlující dva kontinenty, pruh vody a zárove jádro dvou po sob jdoucích svtových impérií byzantského a osmanského. Po mytické princezn Európ jedoucí na hbet býka pekraovali úžinu šiitelé zemdlství, pozdji obchodníci, umlci, uenci, jindy armády i epidemie všeho druhu. Bospor vždy spíše spojoval, než rozdloval. Protože ovšem politickým cílem bývá lidi spíše rozdlovat, než spojovat, vyrostla na bezích Bosporu celá ada rzných pevností. Ty, které se dosud zachovaly, svými rozmanitými formami názorn ilustrují dramatické djiny tohoto úzkého pruhu moské vody. 1) Zda njaké fortifikace obklopovaly sídlišt jménem Semistra a Lygos, které v dob bronzové zaujímaly místo dnešního istanbulského starého msta (Stambul), nevíme. V dob ecké kolonizace vznikla u ústí Bosporu dv sídla, která již nepochybn hradby mla. Pozdji je však zcela pohltily tvrti istanbulské megalopole. Na míst Stambulu se rozkládalo Byzantion, tvrti Kadikoy pedcházela obec Chalcedon. Podobu jejich hradeb si mžeme pouze pedstavovat na základ jinde objevených relikt z téže doby. Snad je obklopovaly kamenné zdi s pravoúhlými baštami, jaké známe z eckého Sunia i Asiné. Za své vzaly i ímské pevnosti na Bosporu, a už to bylo nové opevnní Byzantia, pevnost na míst hradu Rumeli hisari, i jiné. Teprve pozdní antika zde vybudovala fortifikace, petrvávající dosud. Konstantin Veliký petvo- il staré Byzantion na Nový ím. Zatímco starý ím upadal, stalo se nové msto stedem známého svta a svým zpsobem jím zstalo po další jedno a pl tisíciletí. Nový ím byl také nov opevnn, ovšem i Konstantinovy hradby vzal as. Jak však západní metropole upadala a centrum ímského státu se posouvalo už natrvalo na Bospor, Konstantinopol rychle rostla. Poátkem 5. století nechal císa Theodosius II. vybudovat opevnní, které by chránilo i nové tvrti položené ped starou hradbou. Tyto Theodosiovy hradby byly v obranyschopném stavu udržovány až do novovku a pekonány byly jen dvakrát. Poprvé kižáky v roce 1204 za situace, kdy ve mst nebylo nikomu jasné, jestli jde o spojence nebo o nepítele a kdo je vlastn císaem. Podruhé hradby pekonali Turci v roce 1453 msto ovšem hájila jen hrstka voják a hradby ped posledním útokem Osmané na nkolika místech prakticky strhli moderními dly. Naproti tomu vidlo konstantinopolské opevnní nespoet neúspšných obléhatel od Avar pes Rusy až po Araby. Ti všichni odešli se zkrvavenými hlavami. Theodosiovy hradby tak pisply k tomu, že Konstantinopol byla chápána jako symbol svtovlády. Uvdomme si, že pojem Byzantská íše je moderní novotvar. Obránci v roce 1453 umírali na hradbách s vdomím, že jsou posledními vojáky ímské íše. Kon-

2 Porta Aurea (foto J. Pížl 2009). stantin XI. vdl, že je posledním v nepetržité ad ímských panovník, Romulem poínaje. Císaský význam Konstantinopole byl uznáván i zvení. Všichni, kdo si na Východ dlali nárok na císaský titul, snažili se získat i toto msto, a to byl car Simeon bulharský, nebo sultán Mehmed Dobyvatel. Ješt naši husité uvažovali, že odmítáli je ím, lze vyjednávat s Konstantinopolí. A to už z íše zbývalo prakticky jenom hlavní msto. Píznané je, že z doby perodu ímské na byzantskou íši a z prvních staletí transformovaného císaství existují na Bosporu jen dv velké pevnosti. Je to samo msto Konstantinopol a hrad Yoros. Uzavírají jižní a severní ústí Úžiny. Více nebylo teba. Vody erného, Marmarského i Egejského moe stežilo íšské válené námonictvo. Po souši rozpínal císaský orel paáty stovky kilometr od beh Bosporu. Docházelo sice k obasným krizím, ale z nich ímský stát zatím vždy vybedl. Až pišel rok 1204 a zrada západních spojenc kižácké oddíly opanovaly msto. Egoistití západoevropští feudálové sice vytvoili cosi jako parodii na poražené impérium, to ovšem trvalo jen pár desetiletí. Tzv. Latinské císaství se brzy rozpadá. Jeho ddictvím je však smrtelné oslabení obnovené Byzance, která již nikdy nedosáhne bývalé moci. Druhým ddictvím krátké éry katolické vlády nad Bosporem se jeví nedvra pravoslavných obyvatel Východu k latinskému Západu. I Turci se asem ukážou jako pijatelnjší nepítel a okupant. Po polovin 13. století rostou na Bosporu nové pevnosti a opravují se staré. Obnovené císaství si již nemže být jisté ani plnou kontrolou Úžiny. Musí o ni soupeit s Benátany a Janovany, od 14. století i s Turky. Hrady pecházejí z ruky do ruky. Benátané a Janované potebují pevnosti jako základny obchodu a oprné body pro cesty svých lodí do ernomoí. Turci se pomocí bosporských hrad snaží zajistit pro svá vojska pechody do Evropy a pevn obklíit Konstantinopol. Poslední císai využívají zdejších hrad k zoufalé obran zmenšujícího se impéria. Vdí, že udržet volnou cestu Bosporem je nezbytné pro pípadnou pomoc Latin i kesanských stát Kavkazu. Svdkem tžkých let 13., 14. a 15. století jsou krom hradeb Caihradu a Yorosu i hrady Anadolu a Rumeli Hisari, i menší opevnní na ernomoském pobeží poblíž ústí Úžiny, jako je hrad v Sile. Nakonec osmanské síly vítzí a císaství pestává roku 1453 existovat. Vdomi si významu moderních palných zbraní pro své vítzství, uzpsobují sultáni hradby msta pro jejich používání. Tsn po dobytí Konstantinopole je postaven Hrad Sedmi vží (též Yedikule) jako hrozba podmanným ekm. Je sice napojen na hradby msta, ale ne tak, jak bychom ekali. Místo toho, aby k nim piléhal z vnjší strany a zesiloval je, pipojuje se zevnit to ilustruje, z které strany se pedpokládal útok. Nová íše rychle upevní své pozice, a pevnosti na Bosporu stejn jako v nejlepších asech Byzance ztrácejí smysl. Sultánova vojska bezpen kontrolují moe i pevninu stovky a stovky kilometr od Úžiny. Hrady se mní v kasárna, vzení, stanice celní kontroly. Jedin Yorosu je vnována výraznjší pée. Na severní stran erného moe sice není pro Osmanský stát odpovídající nepítel, nepanuje tam však ani onen Pax ottomanica a tak je teba vstup do Bosporu z této strany peci jen jistit. Jediným významnjším opevovacím poinem od výstavby Yedikule je opevnní paláce Topkapi v Istanbulu, které však má spíše reprezentativní než skuten vojenský význam. Zvrat pichází se 17. stoletím. A to dlouho není zcela zejmé, osmanskému impériu dochází dech. Budoucí nemocný muž na Bosporu se nakazil stejnou infekcí, která ped lety zabila Byzantskou íši. Pežilý a nezreformovaný správní systém, odstedivé tendence elity, sociální, náboženské a národnostní rozpory jsou bakteriemi, které íši po staletích nemoci zahubí. Jedním z prvních píznak je vpád kozáckých lodí do Bosporu. Roku 1624 podnikla flotila 150 lodí z ukrajinské Síe pirátský nájezd, pi kterém hoela pedmstí Istanbulu. Nízké kozácké lodice využily toho, že na moi splývají s obzorem a vyhnuly se tak sultánovým plavidlm. Šokovaná osmanská vláda naídila opravu Yorosu a dalších fortifikací. Jak se habsburská vojska probojovávala Balkánem a nad erným moem sílilo Rusko, Osmané stále naléhavji cítili nutnost zabezpeit pístup ke své metropoli. V ústí Bosporu tak vznikaly bhem 17. a 18. století nové pevnosti (nap. v Garipce). Moderní pancéové lodi a jejich dalekonosná dla však nakonec uinila všechny tyto fortifikace zbytenými. Na konci I. svtové války byl Istanbul pokoen práv z moe a bez boje. I to bylo jedním z dvod, pro zakladatel turecké republiky Mustafa Kemal Atatürk penesl hlavní msto do vzdálené, vnitrozemské Ankary. I pro nový turecký stát má však Bospor strategický význam. Pi jeho severním ústí jsou velké plochy zem zakázaným vojenským územím, což ztžuje návštvu nkterých starých fortifikací. U dležitých státních budov, kasáren, ale nap. i na hrad Yoros se návštvník setkává s opevnními nejmodernjšími kulometnými hnízdy z pytl s pískem, anebo strážními body z betonu. Ty tvoí betonová ze (podle konkrétního terénu mže být rzn zalomená) s pravideln rozmístnými stílnami. Síla takové zdi je obvykle jen v nkolika desítkách centimetr, zjevn vojákm neposkytuje o mnoho vtší ochranu než ony pytle s pískem. V píkopu ped branou hradu Yoros je jeden takový opuštný a tím pístupný prohlídce (malá praktická rada zákazy fotografování a vstupu do vojenských objekt a území bere turecká armáda dost vážn). 2) Významnjší pevnosti na Bosporu Hradby vybudované za Theodosia II. byly sice udržovány a opravovány po mnoho století, lze však íci, že za tu dobu se jejich pvodní vzhled píliš nezmnil. Od Zlatého 18

3 Hradby Konstantinopole (foto J. Pížl 2009). rohu k Marmarskému moi se v délce 7 km táhnou tzv. pozemní hradby. Jsou nejsilnjší, nebo po souši byla Konstantinopol nejzranitelnjší. Opevnní zde tvoí nkolik pás hradeb (v zvláš dležitých úsecích až ti) zesílených adou vží. Vže stídají tverhranné i polygonální pdorysy, vcelku výjimen také oblé. Nkteré zesiluje ješt jakýsi vlastní parkán. Hradby eené moské, chránící pobeží msta, jsou o nco skromnjší. Tvoí je jen jedna linie, ovšem s impozantní délkou 14 km. Z dnešního pohledu je vážn narušuje Bukoleon, jeden z císaských palác vestavný pímo do hradeb. Jeho vnjší ze se smrem k moi otvírá adou velkých oken. Ve stedovku se však tsn pod palácem rozkládal jeden z mstských pístav, který ml vlastní opevnní na pístavní hrázi. Jako ostatní dávné caihradské pístavy i tento se dnes skrývá ásten pod moskou hladinou, ásten pod navážkami a náplavami, které pvodní pobeží znan rozšíily. Na rozdíl od souvisle dochovaných pozemních hradeb zstaly z tch moských dodnes jen nkteré úseky. Materiálem pro stavbu opevnní byla cihla a kámen (vápenec, mramor). Stavitelé oba materiály z dekorativních dvod rzn kombinovali. Projdeme-li se dnes podle nich, nacházíme asto zajímavé detaily. Vzhledem k spoteb materiálu používali Theodosiovi stavitelé i bouraky, kámen z rušených budov. Tak mžeme v hradbách objevit zazdné sloupy, hlavice, ímsy a peklady ze starších antických staveb. Nkteré dodnes nesou zlomky nápis v eckém písmu, rostlinný nebo architektonický ornament. Kameny s kíži nebo císaskými orly byly do hradeb samozejm zazdívány zámrn. Druhotné použití antických mramor je nejvýraznjší na tzv. Mramorové vži. Ta stojí v místech, kde se pozemní hradby spojují na pobeží Marmary s moskými. Celá její dolní polovina je kompletn obložena kusy mramoru rzného pvodu. Na jednom z nich dodnes spatujeme vyrytý plán pro hru mlýnek. Kámen byl nepochybn vzat z dláždní nebo schodišt njaké veejné budovy. Ostatn mlýnek se v Istanbulu s oblibou hraje dodnes. Souasný stav opevnní je výsledkem staletí chátrání a velké rekonstrukce v osmdesátých letech. Turci samozejm nemohli restaurovat celou linii hradeb a tak vybrali jen nkteré úseky. Pednost dostaly ásti navštvované turisty (u kláštera v Choe, u pobeží). V ostatních ástech se asto stává, že opravená vž shlíží na zernalé trosky zdí. Psobí to trochu jako pst na oko, ale na druhou stranu pedstavují caihradské hradby památkáskou výzvu, jaká teba v echách nemá obdoby, takže tžko srovnávat. 3) Hrad Yoros se tyí na míst starovkého chrámu. Od pozdn antických as je zde pevnost. Pozstatkem tchto nejstarších djin jsou sloupy zazdné ve vžích brány a zejména krásná mramorová ímsa pohozená ped hradní branou. Mohutné hradby i poloha na skalnatém kopci nad moem dlouho odrazovaly jakékoliv nepátele. Až roku 1305 se pevnosti zmocnili Turci. Císaská armáda je zakrátko vyhnala, ale v roce 1391 byli zpt. Sultán Bajazid I. eený Blesk vidl v získání Yorosu jeden z prvních krok k ovládnutí Konstantinopole. Pozdji nechal z hradeb lámat kámen ke stavb pevnosti Anadolu blíže mstu. Pokusy Byzantinc znovu se hradu zmocnit skonily neúspchem. Zaátkem 15. století však mladý osmanský stát oslabila invaze Mongol a toho využili Janované. Roku 1414 se pevnosti zmocnili a následn ji stavebn upravili. Když se Turci vzpamatovali ze svých problém s koovníky, uvdomili si, že silná pevnost v rukou nepítele ohrožuje (te již jejich) Konstantinopol. Rok po dobití msta sultán Mehmed vyhání Janovany z Yorosu. Pevnost dále funguje jako turecký bod. Zaátkem 16. století staví na nádvoí mešitu. Fortifikace jsou rozšiovány ješt v 17. a 18. století. Pro svoji polohu nad ústím Bosporu je hrad Yoros ve 21. století stále vojenským objektem. Sama pevnost se promnila ve zíceninu, ale vnitní hrad je vhodnou pozorovatelnou a na rozsáhlém pedhradí vznikají domy se služebními byty voják. Rst turistického ruchu sice uvolnil vnitní hrad pro návštvníky, pedhradí však zstává zakázanou zónou. Hradní kopec je vlastn ostroh. Z jedné strany ho chrání hluboké údolí s malebnou vsí Anadolu Kavagi, z druhé strany pak vody Úžiny. Pouze v jednom smru je terén rovný. Na nejvyšším bodu kopce se nachází vnitní hrad. Pak terén pomrn strm klesá až k moi. V této ásti se rozkládá rozsáhlé pedhradí. Dodnes se dochovaly jednotlivé úseky opevnní této ásti areálu a nkolik vží i bašt. Jsou však v horším stavu než vnitní hrad a jejich prohlídce brání vojenské využití. Nezachovala se mohutná hranolová vž, kterou podle starých rytin konily hradby u moe (zhruba v místech dnešního majáku). Vnitní hrad má zhruba oválný pdorys. Na hradbách jsou dosud patrny slepé arkády, pvodn nesoucí ochoz (podobné najdeme i na nkterých úsecích konstantinopolských hradeb). Z hradby vystupují bašty okrouhlého pdorysu, ale nejvýraznjším prvkem je brána. Nachází se ve zdi sevené dvma mohutnými vžemi. Celek brány je nejvyšším prvkem hradní obrany. Je to dáno mírn stoupajícím terénem ped branou, který tato musí pevýšit. Branské vže mají zajímavý pdorys. Jde o tverec, ve smru pedpokládaného útoku vypouklý. Vypouklina je plná, interiér vží tedy tvercový. Obranyschopnost tchto staveb zvyšuje i cihlová klenba vnitních prostor. Ped branou pochopiteln nechybí hluboký píkop, doplnný moderním betonovým vojenským stanovištm. Kombinace kamenného a cihlového zdiva brány (nkde jsou cihly nahrazeny pálenými stešními taškami), stejn jako reliéfy s kíži a eckými písmeny naznaují, že brána byla v této podob vystavna již za byzantských as. Po njakém ase prchod branou zazdili. Bylo to asté opatení v dobách zmatk a nejistot, které postihlo 19

4 Brána hradu Yoros (foto J. Pížl 2009). Hrad v Sile (foto J. Pížl 2009). 20 mnohé reprezentativní, ale pro obranu zbyten velké i poetn nadbytené brány napíklad i v hradbách Konstantinopole. Nový vstup prorazili v boní zdi hradního jádra. Z novovkých obranných prvk je zajímavý zejména krytý stelecký koridor, táhnoucí se podél pístupové cesty od vsi Anadolu Kavagi, kde je i malý pístav. Koridor je dnes bohužel tém zakryt zemí. Podle údaj v turistických prvodcích by se na protjším behu Bosporu mla nacházet menší stedovká pevnost Imros a severn od Yorosu dv fortifikace ze 17. století. 4) Hrad v Sile už nepatí mezi bosporské památky, leží na ernomoském pobeží, ovšem s Úžinou má historické souvislosti. Lod plující od severu a východu k ústí Bosporu se obvykle u Sile piblížily k maloasijskému pobeží. Proto tu Janované vystavli ve 14. vku malou pevnstku. Možná se tak stalo na starších základech. Byla jednou z mnoha na dlouhých cestách jejich lodí z Itálie na Krym. Dost možná, že ve tyicátých letech tudy proplula i nešastná lo vezoucí Evrop ernou smrt. Zícenina hradu se nachází na ostrvku u pobeží. Z jeho polohy je vidt, že šlo skuten výhradn o námoní základnu a nic více, protože pobeží je v okolí vtšinou vyšší než ostrvek. Dokonce i obyvatelé msteka Sile na hrad shlíželi svrchu. Posádka hradu mohla dlouhodob fungovat jen za pedpokladu dobrých vztah s nejbližším zázemím. Areál zíceniny je dnes nepístupný, ale lze si jej dobe prohlédnout z návrší, které vystupuje z linie pobeží jako poloostrov a hradní ostrov vzdálený jen pár metr pevyšuje. Pokud zde, nebo na skaliscích vystupujících z moe v blízkosti hradu njaké opevnní kdysi stálo, nezachovalo se. Hrad mohl být pvodn pístupný po njaké mostní konstrukci nebo pouze lodí. Není ani vyloueno, že pvodn stál na poloostrov, který postupn rozrušil vítr a voda. Areálu dominuje tvercová vž s velkými okny v horní ásti. Naznaují, že stavba mla význam i jako maják. Zbytek ostrvku je holý, pouze na jeho nejzazším výbžku do moe jsou pozstatky druhé tverhranné budovy (vže?) a po obvodu areálu nepatrné pozstatky zdi. 5) Naproti Caihradu, pes vody Zlatého rohu, se rozkládá kdysi samostatné msto Pera (též Galata). Vzniklo v pozdní antice, císai a sultáni zde povolovali usazování janovských kupc, pozdji se msto stalo ástí Istanbulu. Nkteré jeho uliky a kostely dodnes pipomínají stedovkou Itálii. Pee samozejm nechyblo opevnní. Mstské hradby skromnjším zpsobem napodobovaly ty caihradské. Mly zhruba podobu trojúhelníku, rozdleného dvma dalšími pásy zdí na ti ásti. Ve vrcholu trojúhelníku dominovala celému opevnní tzv. Galatská vž. Ta je (až na pár nepatrných zbytk zdí u Zlatého Rohu) také jediným dochovaným pozstatkem galatských fortifikací. V minulosti se o n nikdy nebojovalo. V roce 1453 se zdejší Italové poddali Mehmedovi dobrovoln, za slib rozsáhlé autonomie. Asi nejneobvyklejší fortifikací, kterou lze na Bosporu spatit je velký etz ve vojenském muzeu. Roku 1453 petínal vjezd do zálivu Zlatého Rohu. Celý jeden dlouhý úsek caihradských hradeb tak byl chránn pímého tureckého útoku a msto od úplného obklíení. Po marných pokusech etz poškodit nakonec sultán Mehmed naídil vybudovat jakousi devnou dráhu, po níž nechal petáhnout své válené lodi z Úžiny do zálivu po souši. etz tím obešel. Použití takové zábrany na ochranu pístavu nebylo v daných zempisných podmínkách neobvyklé, známe ho napíklad z tureckého dobývání Rhodu ze zhruba stejné doby. Ve vojenském muzeu pak lze spatit i další vci související s bosporskými pevnostmi, nap. povstná bronzová dla, použitá k pekonání konstantinopolských zdí. 6) Hrad Yedikule, nebo též hrad Sedmi vží, piléhá k mstské hradb v místech styku pozemní a moské zdi. Má pdorys pticípé hvzdy. Hrad je vybaven adou bašt a vží na okrouhlém, polygonálním, tvercovém i trojúhelníkovém základ. Hlavní obranný prvek však pedstavuje trojice velkých vží a tleso nkdejší Porty aurey, antické mstské brány. Císa Theodosius I. zde na pístupové cest k mstu dal koncem 4. století vybudovat vítzný oblouk. Když se msto rozrostlo a Theodosius II. naídil vybudovat nové mstské opevnní, byl starý oblouk pojat do nj a využit jako honosná brána. Zdejší vrata bývala kdysi pokryta zlatými pláty. Už pozdní císai však nechali bránu zazdít a Turci v tchto místech k mstské zdi pistavli svj hrad. Tak v letech vznikl Yedikule. Mohutné tleso zazdné brány se dvma obrovskými baštami se stalo souástí nové pevnosti. Ti vže v hradbách smrem do msta jsou typickými píklady osmanského pevnostního stavitelství. Podobné najdeme na Rumeli Hisari, v mstských hradbách Solun a jinde po nkdejší turecké íši. Jde o dva válce vsunuté do sebe, piemž vnitní válec pevyšuje vnjší. Mezi nimi jsou vsunuta schodišt a menší místnosti. Interiér vnitního tubusu pak zabírají rozsáhlejší sály, velmi špatn osvtle-

5 Z interiéru vže na Yedikule (foto J. Pížl 2009). né, ale vybavené krby. Na ochozu vnitního i vnjšího válce pak bylo možné postavit dla schopná postelovat okolí pevnosti, ale i flankovat její kurtiny. Naopak nepátelské dlostelb by masivní a oblé zdivo vží snadno odolávalo. O tom, že stavitelé hradu poítali s hojným využitím palných zbraní svdí i rozdlení ochozu staré mstské hradby (alespo úseku, který byl pojat do areálu pevnosti) na jakési kóje pro jednotlivé vojáky.to mže mít jen jeden dvod minimalizovat škody, které by mohlo napáchat roztržení primitivní pušky. Vnitní plocha hradu je dnes holá, pouze torzo minaretu pipomíná zaniklou zástavbu (domy pro vojáky, mešita, kašna, hbitov). Kamenné dlové koule a bronzový kanon pokrytý mdnkou s arabským nápisem pipomínají pvodn plánované využití hradu. O Yedikule se však nikdy nebojovalo a tak nad vojenskou funkcí areálu brzy pevážila jiná, dsivjší. Po krátké peripetii, kdy pevné zdi Yedikule stežily osmanský státní poklad, se sem nedobrovoln nasthovali státní vzni. Ve zdejších vžích trávili svj as diplomaté stát, s nimiž vedla Vysoká Porta válku, stejn jako nepohodlní velmoži a princové i dležitá rukojmí. ekali tu, zda se otevou vrata pevnosti (mimochodem jen jedna jediná, v hradb smrem k mstu) a oni se vrátí ke svým hodnostem a úadm, anebo zda se jedné noci objeví kat se škrtící šrou Horší z obou možností zde potkala i svrženého sultána Osmana II. Bylo to v roce 1622, kdy poprvé v djinách státu poddaní oteven pipravili o život svého panovníka. Pro osmanskou íši to byla temná pedzvst nastávajícího úpadku. Stelecké kóje na hradbách Yedikule (foto J. Pížl 2009). Vzeskou minulost pipomínají nápisy vyryté na zdech hradu vzni bhem vazby anebo na jejich památku po propuštní. Mnohé jsou v latin a nmin tichá ozvna válek mezi Habsburky a Osmany v nichž trplo i tolik lidí z ech. Život v tureckém pevnostním žalái (jaký po uritou dobu fungoval prakticky na všech bosporských hradech) popisuje ve svých pamtech i eský pán Václav Vratislav z Mitrovic, který zde v 17. století uvízl jako páže v družin císaského vyslance. Bez zajímavosti není ani líení vzení na Yedikule v knize Šastná hvzda od M. Waltariho. Jde sice o literární fikci, ovšem podloženou autorovou znalostí Caihradu. 7) Velmi podobný Yedikule je hrad Rumeli Hisari, tedy Evropská pevnost. Pod malebnjším názvem Petína úžin ho nechal tsn ped obležením Konstantinopole vybudovat Mehmed II. Rozsáhlá pevnost mla zastavit pedpokládanou námoní pomoc Západu. Chudák sultán netušil, že katolická Evropa nechá Byzanc na holikách a že do výstavby pevnosti strká peníze zbyten. V pouhých nkolika msících zbudovaný hrad po dobití Konstantinopole sloužil jako celní stanice, vzení a nakonec bydlišt chudiny, která si v jeho zdech vybudovala malou vesniku. Ta byla odstranna v 50. letech 20. století a Rumeli Hisari je od tch dob muzeem. Po stavební stránce je podobný výše popsané pevnosti Yedikule. I on je tvoen pedevším trojicí mohutných vží a adou dalších menších, pospojovaných liniemi hradeb. Vzhledem k prvotní funkci hradu piléhá dlouhý úsek zdi pímo k pobeží Bosporu. 8) Hrad Rumeli Hisari (foto L. Pížlová 2009). Protjškem Rumeli na druhém behu prlivu je Anadolu Hisari, tedy Anatolská pevnost. Je to hrad podstatn skromnjších rozmr. Koncem 14. století ho vybudovali Turci v rámci píprav na dobytí Caihradu. Hrad stídal majitele, jak už to bylo ve zmateném století ped pádem císaství bžné. V polovin 15. století význam Anadolu zastínila nová pevnost na evropském behu. Od té doby hrad upadal až do druhé plky 20. století, kdy se z nj stal turistický cíl. Anadolu je mnohem skromnjší než Rumeli. Leží tsn pi vod a okolní kopce ho výrazn pevyšují. Z toho vyplývá, že úkolem hradu bylo stežit cestu Úžinou a nic jiného. Spíše než pozdjší turecké pevnosti s jejich typickými okrouhlými vžemi, pipomíná Anadolu Hisari evropské hrady. Je to dáno hlavn tím, že jádrem je zde mohutný donjon obdélného pdorysu. Snad to souvisí se vznikem stavby v dob, kdy Osmané teprve hledali svj zpsob opevování a byli více ve vleku byzantských a latinských tradic. 9) 21

6 Hradby paláce Topkapi (foto J. Pížl 2009). Konstantinopolské hradby (foto L. Pížlová 2009). Novovkou opevovací památkou na Bosporu jsou zejména hradby paláce Topkapi Serail, sídla pádišáh. Rozlehlý areál vznikal v dob, která v západních djinách odpovídá renesanci a baroku. Nejstarší pavilon si tu nechal zbudovat už Mehmed Dobyvatel. Dataci hradeb se autorovi nepodailo nikde najít, ale nejspíš pocházejí z konce 15., i poátku 16. století. Sestávají z poetné ady dovnit otevených hranolových vží spojených úseky zdí s cimbuím. Oddlují areál paláce a jeho zahrad od msta. Na obou koncích se napojují na staré mstské zdi. Práv s nimi opevnní paláce zajímav kontrastuje. Hradby Topkapi jsou oproti mstským nižší, jejich vže skromnjší co do výšky i pdorysu. Tch vží je zde však nahuštno více, než by bylo z obranných dvod nezbytné o to je však výraznjší celkový dojem. Zdá se, že s pípadnou obranou hradeb paláce se píliš nepoítalo, že mly být spíše reprezentativním oddlením Serailu od zbytku msta. Maximáln mli udržet vn pípadná vzbouení obyvatel. O tom, že jim nebyla pikládána velká dvra co do obranyschopnosti, svdí ozdobný vyhlídkový altán, který byl zbudován na míst jedné z vží již v první polovin 18. století. Ped hradbami také neexistovalo nikdy nic jako parkán nebo píkop. Naopak, vedla podél nich rušná ulice užívaná i k pehlídkám a výstavbám dležitých budov, nap. sídla úadu velkovezíra. Poslední fortifikací, o které se zmíní tento píspvek, je zbytek jednoduché zdi s cimbuím obíhající kdysi maják Kiz Kulesi. Poloha majáku na ostrvku v prlivu vedla k jeho využití coby celní i karanténní stanice. Proto zde vícemén symbolické opevnní vzniklo. Dnes je z velké ásti znieno novjší zástavbou. Život kolem caihradských hradeb Hradby Konstantinopole svým zpsobem žijí dodnes. Úseky pi moském pobeží nebo u kláštera Chora jsou cílem nájezd turistických hord, ale to je spíš výjimka. Vtšina úsek piléhá k chudším, návštvnicky nezajímavým ástem msta. Ten, kdo se dívá, ale práv kolem hradeb mže vidt Istanbul jako živoucí msto, tolik odlišné od Istanbulu turistické atrakce. V ruinách zdí žijí (okovaní) toulaví psi a místy bezdomovci, hrají si tu dti. Platí to zvláš pro stední ást úseku pozemních hradeb. Z jedné strany hradbu obklopuje dálnice, jejíž zplodiny dávají zdem erný nádech a pochmurný vzhled, z druhé uliky obytné zástavby. Je chudší, na naše pomry místy skoro bídná, ale je tu živo. Ostatn nkteré vže moských hradeb si lidé pestavli na domy pímo. Dležité silnice vcházejí do msta prlomy v hradbách, mnohé menší však dosud využívají pvodní brány. Situace, kdy se dvouproudá silnice v prjezdu brány náhle zužuje na jeden pruh, asto vyvolává dopravní problémy. V Istanbulu je neeší policie, ale dchodci vybavení píšalkou a epicí s logem mstské správy. Na mnoha místech k hradbám piléhají hbitovy, jinde parky. V dubnu parky rozzáí stovky tisíc tulipán v neuvitelné škále barev a tvar. Istanbulské rodiny se tu v ten as procházejí a obdivují se nádhee kvt. Je to zvláštní kontrast, kehké barvy tulipán a nadasová pochmurnost starých hradeb. Ale takový, plný kontrast, je celý Istanbul a práv v tom spoívá jeho kouzlo. Poznámky: 1) Existuje rozsáhlá, hlavn pekladová beletrie v níž bosporské pevnosti hrají významnou úlohu. I když jde o literární fikci, vychází mnohdy z autorovy znalosti Istanbulu. Za zmínku stojí knihy M. Waltariho (Waltari, M.: Pád Caihradu. Praha 1995; Waltari, M.: Šastná hvzda. Havlíkv Brod 2002). Bez zajímavosti nejsou ani nkteré memoáry související s Istanbulem. Turecký spisovatel Omar Pamuk vzpomíná, jak v padesátých letech rozsáhlá pole ruin, zejména pak v místech hradeb, psobila na psychiku obyvatel Istanbulu (Pamuk, O.: Istanbul. Praha 2006). Naopak odborná literatura se fortifikacím na Bosporu vnuje spíše z historicko-politického než z kastelologického nebo architektonického hlediska. Tento text je sestaven na základ zdroj uvedených u jednotlivých míst a pedevším vlastního pozorování popsaných památek. 2) Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999; Kolektiv: Djiny Byzance. Praha 1992; Runciman, S.: Pád Caihradu. Praha 2003; 3) Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999; Maxwelová, V.: Istanbul. Praha 2005; Kolektiv: Djiny Byzance. Praha 1992; Pamuk, O.: Istanbul. Praha 2006; Runciman, S.: Pád Caihradu. Praha 2003; org/wiki/ Walls_of_Constantinople. 4) Yoros _Castle. 5) Maxwelová, V.: Istanbul. Praha ) Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999; Runciman, S.: Pád Caihradu. Praha ) Maxwelová, V.: Istanbul. Praha 2005; ortress; informaní panel v areálu hradu. 8) Brice, M.: Tvrze, hrady a pevnosti. Praha 1999; Maxwelová, V.: Istanbul. Praha ) wikipedia. org/wiki/anadoluhisar %C4%B1. 22

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 1 Ke stavebnímu vývoji hradu (zámku) v Kvasicích do závru 16. století Jan Šttina Krátký text vychází z autorova przkumu zámku v Kvasicích (okr. Kromíž),

Více

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku

Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Válené konfrontace hrad v echách a jejich intenzita ve stedovku Petr Koscelník Obr. 1: Mapa intenzity vojenských konfrontací hrad podle historických pramen (poet hrad / poet konfrontací). 55 Stedovký vojenský

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS

MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS MUTANT CHRONICLES GREAT BATTLE FOR VENUS Dva roky uplynuly od Velké bitvy o Mars, a nyní zane Velká bitva o Venuši. erná legie znovu vytvoila svj teleportaní portál a skrz nj zahájila masivní invazi. Venuše,

Více

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace...

OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 1 OBSAH Ú V O D... 4 SVTLA A PLANETY... 10 Symboly... 10 Klasifikace... 11 ZNAMENÍ ZVÍETNÍKU... 11 Symboly a poadí... 11 Klasifikace... 11 Trojúhelníky... 11 Dómy, povzbuzení, oslabení... 12 K N I H A

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL,

HEJEPIShA ítanka. SlÉZSKý. ild PRO DIL MATICE OPAVSKÉ TISKEM EMMV BEKOVÉ V OPAV. \?ACLA\? HAUER, - - SESTAVIU V OPAV 1906. DR, JOSEF P05PÍ5IL, U u / v ^. HEJEPIShA ítanka PRO ild SlÉZSKý. SESTAVIU I. DIL DR, JOSEF P05PÍ5IL, professor eského gymnasia \j Op a\? II. DIL \?ACLA\? HAUER, - - professor eského gymnasia \j O p a\j NÁKlíflDEM MATICE

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6

Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6 Islám a islamismus na Severním Kavkaze. Problémy, kontroverze, trendy. 6 Islam and islamism in the Northern Caucasus: Problems, controversies, trends. Autor: Emil Souleimanov, Tomáš Šmíd Email: arslanlik@yahoo.com,

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design

Analýza zvonu. Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Obor 09 strojírenství, hutnictví, doprava a prmyslový design Stedoškolská odborná innost 2006/2007 Analýza zvonu 16.stol n. l. 21.stol. Autoi: Jana Hejlová Aneta Neubauerová VOŠ a SPŠ, Studentská 1 591 01 Žár nad Sázavou 3. roník Konzultant práce: Dr. Ing. Josef

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA

Richard Dawkins. S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Richard Dawkins S o b e c k ý gen MLADÁ FRONTA Copyright Oxford University Press 1976 This Edition Richard Dawkins 1989 This translation of The Selfish Gene, Second Edition Originally published in 1989

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH

JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH ZEMÍCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra eského jazyka a literatury MARTINA MÁŠOVÁ IV. roník prezenní studium Obor: eský jazyk nmecký jazyk JMÉNA A TRADICE V ESKÝCH A NMECKY MLUVÍCÍCH

Více

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '-

JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- JOZEF KUFFNER: VEDA I BÁCHORA? ^ '- VL JOZEF KUFFNER: VÉDA Cl BÁCHORA? PABERKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. 1912. F. TOPI V PRAZE. rada I { 920970 Tiskem Unie" v Praze. PROPOVÉ. Slovo k otázkám dje-

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA?

JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VDA I BÁCHORA? JOZEF KUFFNER: VÉDA I BÁCHORA? PABRKY K OTÁZCE SLOVANSKÉHO DÁVNOVKU. ADA DRUHÁ. ^^ :. NASE RUKOPISY. - II. PTÁCI ZPVY (VOGELSANGY) A JINÉ STOPY. III. NÁHODY A NAMÁTKY. IV.

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*!

%+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! !"#"$% & "'()!#* %+, %##%-./*#!, #0!, *!, */1*! 2#* *!-3 4! 5$#$6#'7 '*1#8#*97'' 7:;

Více