UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIKACE zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. a. s. s."

Transkript

1 zprvodj pro klienty společnosti EKO-KOM,.. s. s. 12/2010 SLOVO editoril ŘEDITELE KLIENTSKÉHO ODDĚLENÍ Vážení klienti, Kromě možnosti třídění odpdů n místě motivčních soutěží budou mít návštěvníci možnost uctor ut, Nše letní číslo jsme ještě více nfoukli o zjímvé informce nejen z oblsti týkjící ob- dipiscing t o spien mi tempor uctor conctetur vite dozvědět informce o smyslu uctor správnosti třídění odpdů. lového průmyslu, le tké o ktivity, do kterých blndit. eu Abychom byli schopni správně nstvit v rámci své informční kmpně n podporu liquet spien mi sceler- Vestibulum efektivní informční pellentesque kmpně, potřebujeme znát názory správného třídění recyklce oblového odpdu isque tempor uctor lcus mi, ktuální postoje obyvtel. Do zákulisí nšich zpojil EKO-KOM,. s. kždoročních. průzkumů můžete nhlédnout uctor díky Červnové dny ptří vite již trdičně odborné blndit. konferenci Odpdy odborníkovi conctetur n průzkumy vite nlýzy pnu Mgr. Jiřímu Remrovi, Ph.D., tempor. kterému jsme položili pár otázek. obce, kterou eu pořádá liquet společnost spien EKO-KOM. mi Kždým rokem tk mjí odborníci temp z odpdového r hospodářství Zřdili jsme tké rozhovor o oblové problemtice uctor r možnost r diskutovt o r ktuálních témtech s tjemníkem Lorem Českého dolor, průmyslového sdružení pro r týkjících r odpdové problemtiky. obly životní prostředí pnem Mgr. Pvel Jnem Urbn Bláhou. conctetur Zltým hřebem vite konference je letos blndit. již šestý ročník Pro sndnější výpočet množství ředitel oblů klientského vám může soutěže obcí O křišťálovou eu liquet popelnici. Kždým spien mi rokem mjí možnost zúčstnit vyhrát obce zpopočtu množství oblů. pomoci náš průvodce zprcováním dt pro účely výjené v systému EKO-KOM, které mjí efektivně správně nstvený systém nkládání Doufáme, že letošní léto nebude deštivé, jk s odpdy celkově intenzivně věnují odpdovému hospodářství ve své obci. jsme zžívli v posledních týdh, Vy si tk užijete prosluněné léto plné krásných zážitků z dovo- Venkovní komunikční ktivity nší společnosti budou probíht tké n festivlech. Letos jsme vytvořili projekt Čisté festivly, který podporuje třídění odpdů lených. propgci recyklce n dvceti největších českých festivlech. Produkce odpdu n velkých festivlech dá srovnt s větší obcí byl by škod, by odpd, který eu liquet spien Pvel mi Urbn, dá dále využít, končil n těchto kcích zbytečně temps non, ve liqum směsném odpdu. eu liquet ředitel klientského spien mi temps non, liqum ROZHOVOR Rozhovor s S tjemníkem HEJTMANEM CICPEN Mgr. Jnem Bláhou Tjemníkovi Českého průmyslového sdružení pro obly životní prostředí Mgr. eu liquet Jnu Bláhovi jsme spien položili mi několik otázek n tém oblů temps odpdů. non, liqum VÍTE, Společně CO JE TŘÍDICÍ Děláme LINKA? Festivly Čistější Dvcet největších českých hudebních festivlů pod záštitou utorizovné oblové společnosti EKO-KOM,. s., temps non, liqum spojilo v eu projektu liquet Čistý festivl. spien mi temps non, liqum PŘEDSTAVUJEME Pozvánk n výstvu KLIENTSKÉ plstik ODDĚLENÍ z PET lhví Plstiky eu liquet vyrobené z PET spien lhví mi si můžete prohlédnout od 1. temps červn non, do liqum 15. srpn v Muzeu umění designu v Benešově. EKO-KOM,. s., N Pnkráci 17, 19, Prh 4

2 rozhovor MGR. JAN BLÁHA: DŮLEŽITÝ JE FUNKČNÍ SYSTÉM S trochou ndsáz- ky lze říci, že obly jsou věd. Npdlo vás někdy, že nejrůznější změny uctor ut, jejich tvrů, hmotnosti či použitých uzávěrů jsou vždy výsled- dipiscing t o uctor conctetur vite kem dlouhodobého výzkumu blndit. eu vývoje? Nejen o tom, le především o roli Českého průmyslo- liquet spien mi tempor uctor vého sdružení pro obly životní. prostředí vite (ČPSOŽP, le čstěji blndit. uvádí nglická eu zkrtk liquet CICPEN) spien mi při vzniku systému dobrovolného temp uctor r sběru, r třídění recyklce r r odpdů r jsme r hovořili s jeho tjemníkem vite Mgr. Jnem Bláhou. blndit. conctetur eu liquet spien mi oblsti odpdů oblů. V minulosti j spoluprcovl s EKO-KOMem, le i s řdou dlších firem. V součsné době j tjemníkem CICPEN. Co vše práce zhrnuje? spien mi tempor Mimo jiné i koordinci, uctor protože smozřejmě nezáleží jen n nší nisi orgnizci, eget le i n komunikci spolupráci Vestibulum pellentesque s osttními orgnizcemi, jko jsou lcus npříkld mi, Svz měst obcí, Asocice krjů, Potrvinářská komor, SYBA, Svz minerálních uctor vod, le i dlší. Všechny conctetur zmíněné vite orgnizce hájí své zájmy, le obl následně tempor. oblový odpd je pro nás společný problém. Všichni v konečné fázi střetáváme situcí, Lorem že byl dolor, n trh uveden výrobek v oblu, přičemž právě onen obl je nutno Pvel po upotřebení Urbn zpětně odebrt využít. Cílem ředitel je udržování klientského systému sběru třídění odpdů koordince spočívá v nutnosti zjištění ekonomické únosnosti, přípdně zjímvosti. Můžete v krátkosti vylíčit historii CICPEN? Toto sdružení bylo zloženo v roce 1994 z inicitivy řdy velkých orgnizcí jko vstřícná rekce českých potrvinářských oblových společností, které v zájmu řešení oblů oblových odpdů jež rozhodly výrzně npomoci zjišťování plnění směrnice EP č. 94/62/ES, která týká právě této problemtiky. gumenty především ekologických ktivistů, V poslední době stále opět ozývly r- Díky tomu byl o tři roky později, v roce 1997, zložen orgnizce EKO-KOM. že by bylo možná lepší zvést zálohy n PET Tehdy připrvovl i dobrovolná dohod s Ministerstvem životního V prostředí ČR, lhve, přípdně eu liquet n jiné proztím spien mi nezáloho- n jejímž zákldě vznikl systém sběru, temps třídění non, recyklce liqum odpdů, který vytvářel eu liquet spien mi temps non, liqum vné obly... orgnizce EKO-KOM. Součástí těchto ktivit byl i vznik nových zákonů, které byly Setkáváme s nejrůznějšími lterntivními nutné z hledisk budoucího přístupu do Evropské unie. První krůčky CICPEN byly návrhy, npříkld s oním zvedením záloh n PET tedy velmi srdnté. Díky nim vznikl systém, který proděll zkoušku č, ukázlo, že dobře funguje. lhve. Z nšeho pohledu vždy dochází k velkému nedorozumění. Netvrdíme totiž, že by zálohy nemohly být v některých zemích EU zvedeny, le Jký má v součsné době smysl nisi sdružení eget CICPEN? vše je o systému. eu liquet Jestliže nám spien podřilo mi přesvědčit eget poměrně vysoké procento občnů ke Dnešní smysl CICPEN spočívá v dlší temps podpoře non, liqum sběru, třídění recyklce oblo- nisi třídění vého odpdu, což je i v zájmu jeho členů. Vždyť i Evropská unie potvrdil, že dobrovolný sběr třídění odpdů v podmínkách české kotliny je úžsný v tom, že tuto v rozumné vzdálenosti od míst bydliště, sys- odpdů, k čemuž npomáhá umístění kontejnerů záležitost přijl většin občnů z svou. Všichni členové CICPEN jsou zároveň tém dobrovolného sběru je plně funkční, nelze vyjmout pouze jednu komoditu, nejprvděpodobněji z titulu zákon systému, VÍTE, který CO zde je JE nstven, TŘÍDICÍ účstníky LINKA? systému EKO-KOM, to jko pltící subjekty, protože uvádějí n trh obly výrobky v nich, tkže PET, což je velmi dobře prodejná surovin. Studie mují o likvidci oblů postrt. CICPEN všk není sdružení změřené pouze n zkázku Ministerstv životního prostředí ČR n třídění recyklci. Uvedlo celý systém do pohybu, le má dleko širší pole temps non, liqum nisi opkovně eget potvrdily, že dobrovolné třídění zálohování působnosti. Mimo jiné je i eu členem liquet mezinárodní spien orgnizce mi EUROPEN či Normli- temps non, oblů liqum nelze kombinovt, protože by velmi zční komi TNK 78 pro obly. Řeší tedy celou řdu dlších záležitostí týkjících prvděpodobně došlo ke kolpsu celého systému. oblů. Ani my nejsme zstánci budování duálního systému, který by si vyžádl dlší nákldy v důsledku Jk dlouho PŘEDSTAVUJEME zbýváte odpdy obly? KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ by byl méně účinný nepříliš přehledný. Dokonce V oblsti odpdů oblů pohybuji již od roku 1994, ovšem tehdy ještě i v Německu po určité době po zvedení záloh v roli poslnce Prlmentu ČR, člen nisi dotčeného eget výboru zprvodje řdy tehdy nisi potvrdilo eget zhoršení v celkové V situci třídění odpdů. Nvíc non, větší liqum část veřejnosti ni není zálohování úplně nových zákonů o odpdech. eu liquet Když j spien přestl mi působit n půdě politické, temps zčl j od roku 2002 věnovt průmyslové ekologii, především opět oblů nkloněn.

3 rozhovor Hovoříte o PET oblech plstech. Znmená to, že by ppír či sklo byly z hledisk recyklce méně význmné? Vůbec ne, spíše j uvedl příkld, kdy by vyjmutí jedné komodity zpříčinilo kolps celého systému. Ppír lze odkládt do výkupu, sběrných dvorů či kontejnerů sběr skl je v podsttě bezproblémový. Dále úspěšně rozvíjí třídění nápojových krtonů. uctor ut, Myslíte si, že systém dobrovolného sběru tříděného odpdu v důsledku vede k mizení černých skládek v okolí obcí? dipiscing t o uctor conctetur vite N tuto otázku vám nemohu jko tjemník CICPEN odpovědět nprosto přesně, blndit. eu protože nlýzmi v tomto směru zbývjí jiní. Jko občn středně velké obce liquet spien mi tempor uctor bych všk řekl, že situce v tomto ohledu výrzně zlepšil. Výrzně rozšířil nbídk pro ukázněné občny. Osobně mě těší, že jsou kontejnery dobře dostupné. ve svém širokém okolí snžím podporovt třídění vite všeho, co třídit lze. blndit. spien mi temp uctor r r r r kce pro veřejnost r r conctetur vite blndit. eu liquet spien mi Jk vidíte budoucnost třídění odpdů u nás? Osobně si myslím, že by mohlo ještě rozšiřovt to i z přispění CICPEN, EKO-KOM, le i všech dlších účstníků systému, zejmén Svzu měst obcí, obcí smotných, krjů td. Bez ohledu n použitý model jde všk v konečné podobě především o informce, pozitivní vnímání třídění spien mi tempor ze strny lidí, ze strny dětí uctor ekologickou výchovu. Existuje stále rezerv ke zlepšení velmi dobrého Vestibulum stvu třídění pellentesque odpdů, le kždý z nás musí především chtít. lcus mi, V tomto ohledu j ndše nše sdružení tké. uctor conctetur vite tempor. Lorem dolor, Společně Děláme Festivly Čistější ředitel klientského Dvcet největších českých hudebních festivlů pod záštitou utorizovné oblové společnosti EKO-KOM spojilo v projektu Čistý festivl. V rámci projektu nisi eget utorizovná oblová společnost EKO eu liquet spien mi KOM snží českým festivlům jejich temps návštěvníkům non, liqum mximálně usndnit třídění eu liquet spien mi odpdu zjistit motivci k tomu, by byl temps vytříděný non, liqum odpd předný k druhotnému využití co nejkvlitnější. Festivly Rock for People, Colours of Ostrv, Trnkobrní, Votvírák, Sázvfest řd dlších rozhodly ROZHOVOR zpojit do unikátního S projektu HEJTMANEM přiblížit návštěvníkům třídění odpdu pod mottem Společně děláme festivly čistější. Nejzjímvější novinkou v projektu nisi Čistý eget festivl je unikátní soutěž mezi z-dipiscingpojenými festivly o největší počet vytříděných temps non, pivních liqum kelímků. Kelímky přinené eu liquet spien mi návštěvníky ke stánku Zelený bod budou po celou dobu konání festivlů skládt do hd. V poslední den bude délk hd změřen komisři pelhřimovské gentury Dobrý den. První festivl v řdě, žmberský JmRock, nství hodnotu českého rekordu temps non, liqum eu liquet spien mi temps n osttních non, liqum festivlech bude, by postupně rekord překonly. Nejlepší festivl bude n konci roku zpsán v České knize rekordů. Neoficiální hodnot rekordu byl vytvořen v minulém roce n Colours of Ostrv, kde podřilo ve stánku Zelený bod vytřídit pivních kelímků. Pro osttní návštěvníky festivlu jsou připrveny eu liquet spien mi temps různé non, soutěže, liqum více informcí nleznete n stránkách n profilu Čistý festivl n Fcebooku.

4 ktuálně Otázky pro Jiřího Remr Položili jsme pnu Mgr. Jiřímu Remrovi, Ph.D., Rerch Directorovi, pár otázek pro bližší uctor ut, vysvětlení prováděného dipiscing t o průzkumu. uctor conctetur vite blndit. eu V nedávné době jste liquet spien mi tempor uctor provedli průzkum mezi klienty AOS EKO-KOM,. vite n co je průzkum blndit. změřen? spien mi Výzkumné šetření, temp které proběhlo uctor r r r v období r dubn r r květn letošního roku, bylo conctetur vite změřeno n blndit. bližší poznání liquet jednotlivých subjektů. spien mi eu Jde nám o to, by jednotliví klienti mohli nonymně vyjádřit své názory postoje, n jejichž Budou zjištěná dt od klient zveřejněn, má firm obávt zneužití zjištěných informcí? Rozhodně ne, ochrně osobních údjů věnujeme mimořádnou pozornost. Získné údje jsou přímo spien mi tempor v nší gentuře nonymizovány, uctor jsou odděleny veškeré identifikční nisi údje eget jko npř. názvy firem, dresy pod. od Vestibulum pellentesque vlstních odpovědí n jednotlivé otázky. lcus Teprve mi, poté dt nlyzují. Výsledky jsou pk uváděny zásdně v souhrnné podobě, uctor tkže není možné zpětně conctetur dohledt, vite jk konkrétní respondent odpověděl. Před dokončením tempor. závěrečné zprávy ještě nvíc prověřujeme, zdli není možné odhdnout přípdného Lorem utor dolor, nějké odpovědi nepřímo, npř. n zákldě kombince uvedených znků. V zájmu ochrny nšich ředitel respondentů klientského dokonce ni zdvteli výzkumu neposkytujeme znm firem, které tvoří výzkumný vzorek. Vytváříte pnel dotzovtelů, o co zákldě bude možné dále vlstně jedná? zkvlitnit poskytovné služby Jedná o vytvoření souboru orgnizcí, které klientům AOS. Výzkum rozhodně není jsou n zákldě posouzení mnoh kritérií vhodnými žádným zkoušením, n reprezentnty eu celé liquet skupiny orgnizcí. spien Tkové mi sub- temps non, liqum které by V bylo nutné jkkoli eu liquet spien mi temps non, liqum připrvovt. jekty bychom i v budoucnu rádi kontktovli znovu získávli od nich dlší odpovědi týkjící dlších ktuálních otázek. Zřzení do tkovéhoto pnelu Co je cílem průzkumu? je pochopitelně dobrovolné ze strny klientské orgnizce nši tztelé n tkovýto zájem zdvořile Tento stisfkční ROZHOVOR výzkum zjišťuje především S poždvky HEJTMANEM klientů. Ptáme tké n plány očekávání jednotlivých klientských orgnizcí. ptjí. Jkým způsobem relizujete sběr temps dt non, od liqum klientů společnosti EKO- KOM,. s.? Klienti společnosti EKO-KOM,. s., jsou nejprve kontktováni telefonicky, kdy nši Mgr. Jiří Remr, Ph.D. prcovníci předstvují smotný výzkumný záměr, v přípdě, že oslovený prcovník klientské orgnizce VÍTE, souhlsí s CO dlší komunikcí JE TŘÍDICÍ svou účstí LINKA? ve výzkumu, je Působí ve společnosti MARKENT, s. r. o., jko s ním předjednán termín osobní návštěvy tztele. Smotné dotzování tedy probíhá Rerch Director. Ve své odborné činnosti zbývá zejmén metodologií výzkumných šetření, formou osobních rozhovorů, které jsou vedeny nšimi vyškolenými tzteli n prcovištích jednotlivých klientů. řízením kvlity výzkumného procesu v nepo- temps non, liqum slední řdě tké problemtikou evlucí evlučního výzkumu. Ve své dosvdní ptnácti- eu liquet spien mi temps non, liqum Jk dlouho trvá pohovor ve firmě? Lze říci, že průměrný rozhovor trvá přibližně půlhodinu. Stává všk, že leté prxi vedl téměř 900 výzkumných šetření. rozhovor v některých přípdech protáhl třeb i n celou hodinu. To jsou všk výjimky, Dlouhodobě změřuje n rozvoj metodologie ke kterým dochází PŘEDSTAVUJEME z důvodů zájmu smotných respondentů KLIENTSKÉ o jednotlivá témt ODDĚLENÍ výzkumu v oblsti životního prostředí. Je členem dotzování. Dotzník, podle kterého tztelé ptjí, je konstruován tk, by Světové socice pro výzkum veřejného mínění interview dlo klidným tempem stihnout nisi během eget uvedené půlhodiny. (WAPOR) České evluční společnosti (ČES). eu liquet spien mi temps non, liqum

5 ktuálně Změn Plánu odpdového hospodářství ČR v roce 2009 jeho dopdy Závznou část Plánu odpdového hospodářství České republiky (dále rium energetické účinnosti, které určuje, kdy splovn POH ) přijl vlád jko nřízení vlády č. 197/2003 Sb. Tto závžná část přestává být zřízením n odstrnění odpdu stává uctor ut, obshuje cíle optření, jejichž dodržování má vést ke snížení produkce zřízením n využití odpdu. Tohoto ustnovení dipiscing t o spien mi tempor odpdů ke zlepšení nkládání s odpdy, které vzniknou. uctor conctetur vite bylo tké využito při vyhlášení uctor 15. výzvy z Operčního progrmu Plnění POH kždý rok vyhodnocuje Ministerstvo životního prostředí ČR (dále blndit. eu životní prostředí (dále OPŽP ), která ministerstvo ) hodnotící zprávu předkládá vládě. Jk z uskutečněných hodnocení vyplývá, většin cílů, jko snížení měrné produkce odpdů n jednotku HDP, liquet spien mi tempor uctor lcus Vestibulum je změřen pellentesque právě n zřízení n energetické využití odpdů mi, n mechnicko-biologickou úprvu odpdů. snižování podílu odpdů ukládných n skládkách či zvyšování mteriálového využití odpdů, je plněn. Problemtické Znění. 15. výzvy z OPŽP nleznete n stránkách uctor Státního všk zůstává vite zejmén plnění cílů převztých blndit. fondu conctetur životního prostředí. vite ze směrnice 31/2006 ES, o skládkách, to snižování množství eu liquet biologicky rozložitelných odpdů (dále BRKO ), Dále ministerstvo tempor. využilo čl. 16. odst. 2 směrnice spien ukládných mi n skládky mteriálové temp využití o odpdech zkotvilo do POH podmínky pro nepovolení Lorem přeprvy odpdů dolor, do zřízení n jejich energe- komunálních odpdů. uctor r r r r Z přípdné neplnění cíle pro skládkování r BRKO r mohou hrozit České republice tické využití, pokud by v důsledku této Pvel přeprvy Urbn měly snkce ze strny Evropské komi, conctetur proto vite ministerstvo rozhodlo blndit. POH změnit. být odstrněny odpdy vznikjící ředitel n území klientského ČR nebo Byl vypuštěn zásd nepodporovt výstvbu nových eu sploven liquet komunálního spien odpdu ze státních prostředků, což umožní podpořit výstvbu zřízení n energetické Tto změn POH vyšl ve Sbírce zákonů dne mi by s těmito odpdy bylo nkládáno v rozporu s POH. využití komunálních odpdů jk z prostředků národních, tk z Operčního progrmu 31. prosince 2009 jko nřízení vlády č. 473/2009 životní prostředí. Přitom směsný komunální odpd obshuje téměř 50 % biologicky Sb. je účinná ode dne jejího vyhlášení. rozložitelných odpdů, objemově je tedy nejvýznmnější skupinou biologicky rozložitelných odpdů, které jsou ukládány n skládky. Dvid Hortius, Vypuštění zásdy nepodporovt výstvbu sploven ze státních prostředků bylo odbor odpdů, umožněno zejmén tím, že nová směrnice 98/2008 ES, o odpdech, stnovuje krité Ministerstvo eu liquet životního spien prostředí mi ČR temps non, liqum V spien mi temps non, liqum Nový informční mteriál pro klienty temps non, liqum Průvodce zprcováním dt pro účely výpočtu množství oblů Záměrem tohoto mteriálu je informovt vás o možnostech zprcování dt pro účely výpočtu množství oblů, která jsou následně přenášen dle typů oblů do čtvrtletních temps non, liqum eu liquet spien mi temps výkzů. non, liqum Požádli jsme uditorskou společnost Ernst & Průvodce zprcováním dt pro účely Young ČR, s. r. o., která provádí kontroly u klientů výpočtu množství oblů AOS EKO-KOM, by vytvořil informční mteriál, jenž obshuje zákldní přehled používných způsobů výpočtu množství oblů včetně příkldů. Informční mteriál pro klienty společnosti EKO-KOM,. s. eu liquet spien mi temps Mteriál non, liqum ke stžení nleznete n internetové dre:

6 Tipy rdy klientského Rozdíl mezi vlnitou lepenkou ppírem Ve čtvrtletních výkzech o produkci oblů tkáváme s roz- dělením n ppír vlnitou lepenku. Jk tedy rozeznt tyto dvě skupiny oblů správně rozdělit do čtvrtletních výkzů? uctor ut, dipiscing t o uctor conctetur vite Ppír blndit. eu liquet spien mi tempor uctor Ppír či hldká lepenk nebo tké krton s velkou plošnou hmotností. Obecně dle ISO jedná. o grmáže ppíru vyšší než 224g/m 2. Bývá tvořen vite blndit. několik vrstvmi. Vnitřní vrstvy bývjí většinou z mteriálu získného recyklcí, jehož eu liquet spien vlákn mi jsou sice temp krtší méně kvlitní, le dávjí mteriálu uctor r potřebnou r r r tuhost. Oproti tomu vnější vrstvy tvoří r primární surovin. Bývjí sice tenčí oproti nosné conctetur vrstvě, le vite zto blndit. r zjišťují dosttečně kvlitní podkld pro tisk. eu liquet spien mi pozvánk Vlnitá lepenk je tří- ž dmivrstvá struktur, slepená lepidly n bázi škrobu, ve které střídjí vrstvy hldké zvlněné lepenky. Vytvářejí tk strukturu spien mi tempor mjící lepší pevnostní vlstnosti uctor než jednotlivé vrstvy smy o sobě. Kromě těchto vynikjících pevnostních Vestibulum vlstností má pellentesque i lepší odolnost vůči teplotním změnám lcus to díky mi, vzduchu cirkulujícímu ve zvlněných vrstvách. Podle počtu vln n metr od 108 do uctor 402 výšky vlny dělí conctetur do čtyř respektive vite pěti typů: A, B, C, D F někdy oznčovná tempor. jko mikrovln. Od výšky 4,8 mm ž po 0,8 mm u mikrovlny. Lorem Pro její výrobu dolor, nejčstěji používá primární surovin nebo surovin získná z recyklce tohoto typu mteriálu. ředitel klientského Pro potřeby evidence uvádějte do kolonky Vlnitá lepenk ppírové obly o třech více vrstvách. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum výstv plstik z PET lhví Vlnitá lepenk Plstiky vyrobené z PET lhví si můžete prohlédnout od 1. červn do 15. srpn v Muzeu umění designu v Benešově. temps non, liqum temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum

7 dotzy z webu N co spotřebitelé nejvíce ptjí? Vybrli jsme pro vás odpovědi n nejčstější otázky, které nám píší lidé n stránky Je prvd, že všechen odpd i ten vytříděný sype n jednu hromdu? uctor ut, Nikoli, po roztřídění už jednotlivé mteriály nikdy nemíchjí dohromdy. V dnešní dipiscing t o době, kdy z kždou uloženou tunu odpdů n skládkách pltí, nemá nikdo zájem uctor conctetur vite sypávt odpdy dohromdy. V České republice je dosttek zprcovtelů, kteří vytříděný blndit. eu odpd ndále zprcovávjí ť n druhotnou surovinu, kterou dále obchoduje, nebo liquet spien mi tempor uctor n hotové výrobky, s nimiž v běžném životě tkáváme. Jen občs bohužel njdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpd znehodnotit nežádoucími příměi, jko je npříkld směsný komunální odpd. Pokud. něco tkového vite stne obsh kontejneru blndit. s tříděným odpdem je ntolik znečištěn, že s ním již nelze nkládt jko eu s odpdem liquet tříděným, není možné ho nložit n svozový spien vůz spolu mi s osttním tříděným odpdem. temp Tím by bylo znehodnoceno to, co je již n voze nloženo. uctor r S tkovým znečištěným r tříděným r odpdem r je třeb nkládt jko s odpdem směsným r odvézt ho n r skládku nebo do splovny. Ovšem je třeb říct, že tyto excesy conctetur nejsou n vite denním pořádku lidé blndit. snží odpdy třídit pečlivě. eu liquet spien mi Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko. Do kontejneru n ppír můžete vhzovt obálky celé. Zprcovtelé mjí zřízení, která si s fóliovými okénky pordí z vás. spien mi tempor uctor Km ptří nádobky od sprejů od brev? Vestibulum Nádobky pellentesque od sprejů je vhodné odevzdt ve sběrném lcus dvoře, mi, kde ukládjí do příslušných nádob. Je možné tké využít tzv. mobilní sběr, který některé uctor obce pro odstrnění drobného conctetur chemického vite odpdu z domácností orgnizují. Svoz odstrnění tempor. tkového odpdu provádí příslušnou obcí určená firm. Celonárodní systém změřený Lorem n spreje (n dolor, rozdíl třeb od oblů, elektrošrotu, bterií či zářivek) neexistuje. ředitel klientského Seriál TÉMA: o činnostech RECYKLACE PLASTŮ funkci společnosti EKO-KOM V minulém čísle zprvodje temps jste dozvěděli non, liqum více o ktivní spolupráci společnosti EKO-KOM eu liquet spien mi s obcemi. V tomto temps čísle non, liqum věnujeme komunikčním ktivitám společnosti EKO-KOM. Informování spotřebitele, komunikční kmpně nebo propgce správného nkládání s odpdy tyto ROZHOVOR řd dlších výrzů oznčují S HEJTMANEM důležitou činnost EKO-KOM,. s., která npomáhá splnit cíle stnovené zá konem o oblech. Třídění odpdů dosžení cílů využití odpdů není možné bez intenzivní prvidelné spolupráce obyvtel. A obyvtele liqum je nutné v této činnosti podpo- eu liquet spien mi temps non, rovt, motivovt je postupně měnit jejich postoj tk, by třídění odpdů povžovli z zcel běžnou smozřejmou součást LINKA? kždodenních čin- VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ ností. Propojovcím prvkem veškeré který je provádí světem třídění recyklce odpdů. komunikce je slogn Má to Během uplynulých deti let Tond svou pojízdnou smysl. Třiďte odpd., který vystihuje fkt právě n vzdělávcí výstvou oslovil přes 650 tisíc žáků. Kromě temps non, liqum kždém eu liquet spien mi temps přímého non, oslovení liqum žáků probíhá tké vzdělávání učitelů, z nás záleží, jk bude s odpdem dále nkládáno buď dlší využití v rámci výuky. kteří jsou vybvováni publikcemi informcemi pro umožníme jeho dlší zprcování Kždým rokem tké n podporu třídění recyklce probíhjí krjské komunikční kmpně, recyklci, nebo zpříčiníme, PŘEDSTAVUJEME že KLIENTSKÉ ODDĚLENÍ bude pouze odstrněn. které podrobněji věnují přímému oslovení obyvtel Prvním projektem v oblsti nisi v jednotlivých eget regioh n V zákldě místních zvyklostí non, podmínek. liqum Prlelně probíhá tké komunikce byl školní vzdě- eu liquet spien mi temps celoplošná lávcí progrm. Byl vytvořen mskot pro děti Tond Obl, kmpň to přes TV, rádi, internet, tisk nebo školní informční knál. Pro komunikci spotřebiteli má

8 ináře EKO-KOM,. s., stránky stránky n Fcebooku com/tridimodpd?ref=rch&sid= Lidé o smyslu třídění recyklce odpdů mohou dozvědět nejen z médií, le tké z mnoh kcí, které podporují zvyšování povědomí o třídění recyklci. Setkt s námi můžete n venkovních kcích, jko jsou festivly, dožínky nebo městské slvnosti. Novinkou v letošním roce je zpojení dvceti největších festivlů do projektu Čistý festivl, kde bude možnost třídit ppírový plstový odpd. Nvíc kždý festivl získá certifikci s oznčením Čistý festivl, kterou bude moci příští rok obhájit. uctor ut, dipiscing t o uctor conctetur vite blndit. eu liquet spien mi tempor uctor. vite blndit. spien mi temp uctor r r r r r r conctetur vite blndit. Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvt n inář pořádný nší společností, změřený n: spien mi tempor uctor Vestibulum pellentesque lcus mi, uctor conctetur vite tempor. Lorem dolor, rozbor zákon č. 477/2001 Sb. o oblech ve eu znění liquet pozdějších předpisů; spien mi činnost utorizovné oblové společnosti EKO-KOM,. s., vedení evidence vyplňování čtvrtletního výkzu o produkci oblů v rámci systému EKO-KOM; znčení oblů informce o podmínkách uvádění oblů n trh. ředitel klientského Účelem ináře je snh o prohloubení znlostí oblového zákon, má vysvětlit činnost systému EKO-KOM jko utorizovné oblové společnosti především poskytnout informce týkjící správného vedení evidence oblů. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum Míst konání termíny: PRAHA ináře ČESKÉ BUDĚJOVICE Společnost EKO-KOM tké prvidelně pořádá zdrm ináře pro své klienty, zstupitele měst obcí nebo učitele. V příštím díle dozvíte více informcí k plánovným podzimním komunikčním ktivitám společnosti EKO-KOM. BRNO temps non, liqum Seminář koná v prvním DK Metropol Seminář koná v slonku I II ptře slonek D Senovážné nám. 2 v hotelové budově Hotel Holidy Inn Prgue České Budějovice Hotel Holidy Inn Brno Congress Centre kruhový sál Křížkovského 20 N Pnkráci 15/1684 VÍTE, CO JE TŘÍDICÍ kpcit: 70 osob LINKA? Brno Prh 4 (stnice metr C Vyšehrd) 24. září 2010 kpcit: 50 osob kpcit: 50 osob od do hod. 25. eu červn liquet 2010 spien mi 17. září 2010 od 9.00 do hod. temps non, liqum od do V hod. eu liquet spien mi temps non, liqum V přípdě, že přijmete nše pozvání n tento inář, prosíme Vás o potvrzení vší účsti n e-mil dre: přípdně n tel. čísle PŘEDSTAVUJEME (sl. Lenk Hříblová), n KLIENTSKÉ kterém Vám budou zodpovězeny ODDĚLENÍ podrobnější informce. Účst n ináři je zdrm. Věříme, že návštěv tohoto ináře nisi Vám eget bude příno přispěje k objsnění nisi mnoh eget sporných otázek v oblsti nkládání s obly oblovými odpdy. eu liquet spien mi temps non, liqum Těšíme n Vši návštěvu.

9 Výsledky společnosti EKO-KOM z loňský rok Výsledky společnosti EKO-KOM z rok 2009 I přes hospodářskou krizi, která tké dotkl celého systému hos- 71 %. Ke konci roku 2009 bylo n území ČR podření s odpdy, podřilo zchovt systém třídění odpdů v obcích 189 tisíc brevných kontejnerů, do kterých je jeho následné recyklce. možno třídit oblové odpdy. Jedno stndrdní Výtěžnost tříděného sběru ppíru, plstů, skl nápojových krtonů sběrové místo třemi kontejnery n sběr ppíru, uctor ut, byl v roce ,8 kg/obyvtel/rok. V roce 2009 bylo do systému zpojeno klientů obcí, ve kterých žije 10,39 mil., tj. 98,8 % plstů skl připdá průměrně n 163 obyvtel dipiscing t o spien mi tempor uctor conctetur vite (v roce 2008 to bylo 171 obyvtel). uctor Sběrná síť je tk populce ČR. V roce 2009 bylo vytříděno následně využito blndit. eu pro obyvtele stále nisi dostupnější eget je jedn z nejhustších v celé Evropě. tun odpdů dosženo celkové míry recyklce oblových odpdů ve výši liquet spien mi Vestibulum pellentesque tempor uctor lcus mi, uctor Počet klientů vite blndit conctetur vite Obly uvedené n eu liquet tempor trh v ČR (t) spien mi temp z toho nevrtné t (30%) uctor r (31%) r (30%) r r (27%) Lorem (24%) dolor, (30%) (33%) r r z toho nevrtné Pvel Urbn (70%) conctetur vite (69%) (70%) blndit. (73%) (76%) (70%) ředitel (67%) klientského 77,7% 78,4% eu liquet 79,3% spien 80% mi 81% 81% 81% Podíl n trhu oblů v ČR (%) Počet obcí Počet obyvtel Podíl populce 93% 96% 97% 97% 98% 98% 98% temps non, liqum V spien mi Celkem využitý odpd t t t t t t t temps non, liqum Recyklce odpdů z oblů v systému EKO-KOM v roce 2009 temps non, liqum 73% 94% 59% V spien mi temps non, liqum 50% eu liquet spien mi temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum sklo plsty ppír kovy nápojové krtony CELKEM 16% 71%

10 odpdové dny Konference Odpdy obce 2010 N zčátku červn n odborné konferenci Odpdy obce, která kždoročně odehrává v rámci cyklu odborných konferencí Odpdové dny, opět šl široká odborná veřejnost. V prezentcích jednotlivých přednášejících diskutovlo uctor ut, o ktuálních témtech odpdového hospodářství. dipiscing t o V letošním cyklu uctor conctetur vite Odpdových dnů, které konjí pod zášti- blndit. eu liquet spien mi tempor uctor tou Ministerstv životního prostředí ČR,. vite Svzu měst blndit. obcí ČR, eu Asocice liquet krjů spien mi ČR měst temp Hrdec uctor r r Králové, r hovořilo zejmén r r r o dlších conctetur vite možnostech blndit. rozvoje eu liquet odpdového spien hospo- mi dářství v České republice, strtegii měst obcí v rámci správného nkládání s odpdy, budoucnosti zpětného odběru elektrozřízení bterií nebo o ekonomice odpdového hospodářství. První den byl jko již trdičně zkončen slvnostním večerem s vy- hlášením výsledků soutěže O Křišťálovou popelnici. Vítězem z rok spien mi tempor uctor Vestibulum pellentesque lcus mi, uctor conctetur vite tempor stl obec Průhonice, druhé místo si odnesl Lorem obec dolor, Zruč-Se. Třetí místo ptří městu Řevnice. O vítězi rozhoduje splnění ředitel mnoh klientského kritérií vzthujících k hospodření s komunálními odpdy n území obce. Podrobnější informce ke konferenci Odpdy obce soutěži O Křišťálovou popelnici nleznete n stránkách www. ekokom.cz. temps non, liqum V spien mi temps non, liqum temps non, liqum Systém EKO-KOM zjistil v roce 2009 recyklci pro 71 % temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum oblů prodných v ČR. eu liquet spien mi temps non, liqum vrcíme obly do život

11 Články z tisku Studenti postvili Národní fotblový stdion Mldá front Dnes Součástí příprvy stvby byl npříkld Podle Pvl kresb trojrozměrného modelu. Podle učitelky studenti třeb tké sledovli pořdy čího celostátní Sobol, mluv- uctor ut, dipiscing t o spien mi tempor LIBEREC Liberečtí studenti postvili o stvbě velkých světových stdionů. Ob uctor conctetur vite soutěže zároveň zástupce uctor Svzu výrobců Národní fotblový stdion. Zcel ekologicky. modely mimořádně povedly, vystvíme blndit. eu vlnitých nisi lepenek, eget byl letošním témtem Národní Z vlnité lepenky dlouhé týdny stvovli si je ve škole, zhodnotil Krčmrová. liquet spien mi tempor uctor lcus mi, Vestibulum pellentesque fotblový stdion. Během dřívějších studenti dvou tříd Střední průmyslové školy Jednou z podmínek soutěže bylo výhrdní ročníků vytvářeli studenti kopie existujících stvební v Liberci dv obří modely, v rámci použití ekologického mteriálu v podobě. světových nebo regionálních stveb. uctor Tentokrát conctetur zpojili i svou vite kretivitu vytvořili něco soutěže, do které zpojilo 15 středních vlnité vite lepenky. Soutěž pořádá blndit. Svz výrobců vlnitých stvebních škol z celé země. Kromě toho, lepenek eu liquet ve spolupráci společností úplně nového, tempor. podtrhl Sobol. že v soutěži jde o propgci ekologických spien mi EKO-KOM. Akce temp je pod záštitou Před pěti lety si studenti střední průmyslové dolor, školy stvební vybrli obchodní mteriálů, nšim studentům to hodně uctor dlo r ministerstv r životního r prostředí. r Studenti Lorem i z odborného hledisk, zhodnotil pedgožk Alen Krčmrová. conctetur vite tisíc korun. blndit. Liberce. r mjí r velkou motivci, protože bojují o 25 dům Tesco. V té době ještě tvořil Pvel dominntu Urbn ředitel klientského eu liquet spien mi České hory hyzdí odpdky, pomoci mjí kontejnery ky od cigret nebo igelitové pytlíky, to vše dá njít v blízkosti turistických trs v Českém le. Není to tk hrozné, le kontejnery zvýší kv- ČT24 Zprávy rubriky litu prostředí, věří ředitel chráněné krjinné přesáhnout částku sto tisíc korun. Lidé odhzují oblsti Český les Jindřich V Horáček. eu odpdky, liquet kde dá, spien my mi to musíme temps non, liqum Projekt sběrných dvorů v Českém le je eu liquet spien mi temps non, liqum likvidovt. Sběrný dvůr by měl být místem, DOMAŽLICE/TURNOV Český les je unikátní. Jeho součástí jsou mimo jiné i směrníky v němž by měl být vrácený odpd orgni- první chráněnou oblstí u nás, kde njdete s piktogrmy, které turistům v dné lozovně soustřeďován, vysvětluje strost známé kontejnery n třídění odpdu. První klitě ukážou, jk dleko je to k nejbližšímu Klenčí pod Čerchovem Krel Smutný. dvě stnoviště jsou n ROZHOVOR hojně využívných prkovištích S stnovišti HEJTMANEM tříděného odpdu. Vybrli jsme Nikdo z iniciátorů projektu si nedělá u Cprtic Lískové n Domžlicku. si cíleně loklitu, vybrli jsme si subjekty pro iluze, že by nová míst n provný sběr Mjí pomoci udržet pořádek v oblsti. Prázdné spolupráci během tří měsíců jsme tento vždy eu zbránil liquet lidem v spien odhzování mi odpd- plstové lhve, ppírky od sldkostí, krbič- temps non, projekt liqum zrelizovli, říká oblstní mnžer ků. Je le důležité dát jim možnost, km od- EKO-KOM Luděk Königsmrk. Nákldy n provoz sběrného dvor, které hrdí Klenčí pod Čerchnovem, by neměly V ulicích bude více kontejnerů n třídění pd bez problémů odkládt. Je to i o tom, by veřejnost věděl, že odpd má třídit, připomíná Jindřich Horáček. temps non, liqum eu liquet spien mi temps non, liqum Mldá front Dnes by mělo v nejbližších dh objevit v ulicích měst Liberce. Společnost EKO-KOM s novou zástvbou. V ulicích objeví kontejnery rozmístěny především v oblsti det nbídl městu jejich bezpltné užívní nových modrých kontejnerů n ppír, stej- LIBEREC Třicet nových kontejnerů do konce roku Podle náměstk libereckého né množství žlutých n plsty zelených n tříděný odpd, kždý o objemu 1100 litrů, primátor Miln Šír budou tyto n brevné sklo. eu liquet spien mi temps non, liqum Příště: Zsílání fktur e-milem, Tipy rdy klientského : Kovy plsty nd 5 l

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015

Eko komunikace. zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. 28/ 2015 Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s. EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444 445, + 420 261 176 256 Eko

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny

Klimaktérium. Téma mesiaca. Baktérie. Vitamíny nutnost, alebo biznis? Sluch a jeho detoxikácia. Bulletin informacnej a celostnej medicíny 6/2012 november december Bulletin informcnej celostnej medicíny Sluch jeho detoxikáci Vitmíny nutnost, lebo biznis? Bktérie Tém mesic Klimktérium úvodník klendář kcí obsh PŘEDNÁŠKY PRO TERAPEUTY Vitminy

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

LODĚ NA VODĚ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KARAVANY V PRAZE. 17. 21.4. 2013 Praha. www.lodenavode.cz

LODĚ NA VODĚ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KARAVANY V PRAZE. 17. 21.4. 2013 Praha. www.lodenavode.cz 5. ROČNÍK VÝSTAVY LODÍ, LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODNÍCH SPORTŮ A KARAVANŮ 17. 21.4. 2013 Prh www.lodenvode.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA www.lodenvode.cz 1 & 17. 21. 4. 2013 17. 21.4. 2013 Prh & VÝSTAVA LODÍ, LODNÍHO

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná

Recyklace autovraků, pneumatik a olejů. Tonya Graves. Šrotonátor se vrací. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 3/2009 Recyklace autovraků, pneumatik a olejů Současná situace je dlouhodobě neudržitelná Tonya Graves Nejvíc se těším, až se pořádně vyspím Šrotonátor se

Více

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme

Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů. Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme MAGAZÍN ASEKOL č. 3/2008 Recyklace lékařských přístrojů Překvapivě bohatý zdroj drahých kovů Lukáš Pollert U nás v nemocnici samozřejmě třídíme šrotozemšťan boduje Osvětová kampaň bere stříbro Držitel

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot. Z povídek dětí nakonec vznikla kniha. Asekol je spolehlivý partner. Bilancujeme své dosavadní působení v ČR

Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot. Z povídek dětí nakonec vznikla kniha. Asekol je spolehlivý partner. Bilancujeme své dosavadní působení v ČR MAGAZÍN ASEKOL p ř í l o h y Ecobat a ekolamp 2/2009 Už čtyři roky likvidujeme elektrošrot Bilancujeme své dosavadní působení v ČR Z povídek dětí nakonec vznikla kniha Příspěvky do soutěže Kam s ním překvapily

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Vyřazená vozidla Předcházení vzniku odpadů LCA recyklace elektroodpadů Vyšlo další číslo WASTE FORUM Odpady a integrovaný registr znečištění

Vyřazená vozidla Předcházení vzniku odpadů LCA recyklace elektroodpadů Vyšlo další číslo WASTE FORUM Odpady a integrovaný registr znečištění WASTE MANAGEMENT FORUM Vyřazená vozidla Předcházení vzniku odpadů LCA recyklace elektroodpadů Vyšlo další číslo WASTE FORUM Odpady a integrovaný registr znečištění ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více