Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace"

Transkript

1 Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace

2 1 Obsah 1 OBSAH HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+ NA ETAPY I A II FÁZE REALIZACE, PROVOZU A ROZVOJE APLIKACE MS FÁZE A.1 ETAPA I ORGANIZACE ŘÍZENÍ PROJEKTU A ZPŘESNĚNÍ FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ... 6 FÁZE A.2 ETAPA I VYPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ARCHITEKTURY APLIKACE MS FÁZE A.3 ETAPA I ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA HW PLATFORMU A INFRASTRUKTURU SERVEROVNY... 8 FÁZE A.4 ETAPA I DETAILNÍ DESIGN A VÝVOJ APLIKACE MS FÁZE A.5 ETAPA I ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ FÁZE A.6 ETAPA I PILOTNÍ PROVOZ A AKCEPTAČNÍ TESTY FÁZE A.7 ETAPA II DETAILNÍ DESIGN A VÝVOJ APLIKACE MS FÁZE A.8 ETAPA II AKCEPTAČNÍ TESTY FÁZE A.9 ETAPA II ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ PŘEHLED FAKTURAČNÍCH MILNÍKŮ APLIKACE MS P1_1_Fáze realizace 2/19

3 2 Harmngram suběhu Fází realizace Aplikace MS2014+ Následující schéma zachycuje harmngram a suběh jedntlivých fází Část A - Realizace MS2014+ Fáze A.1 - Etapa I - Organizace řízení prjektu a zpřesnění funkčních pžadavků Část B - Prvz a rzvj MS Fáze A.2 - Etapa I - Vypracvání základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ Fáze A.3 - Etapa I - Zpracvání pžadavků na HW platfrmu a Infrastrukturu servervny Fáze A.4 - Etapa I - Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ Změnvé řízení Fáze A.6 - Etapa I - Piltní prvz a akceptační testy Fáze A.5 - Etapa I - Šklení uživatelů Fáze A.7 - Etapa II - Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ Fáze A.8 - Etapa II - Akceptační testy PROVOZ Fáze B.1 Prvz a služby servisní pdpry Aplikace MS2014+ (v rzsahu Etapy I) ROZVOJ Fáze A.9 - Etapa II - Šklení uživatelů Fáze B.2 Prvz a služby servisní pdpry Aplikace MS2014+ (v rzsahu Etap I a II) Rzvj Aplikace MS2014+ za účelem mnitrvání nárdních dtací a dtací z fndů EU Řízená změna rzsahu a parametrů prvzních služeb Řízené uknčení prvzu 1 Fáze A.7 Etapa II Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ smí být zahájena dříve a prbíhat paralelně s předešlými vývjvými fázemi. Závazný je puze termín její uknčení. P1_1_Fáze realizace 3/19

4 3 Orientační rzdělení funkcinalit Aplikace MS2014+ na Etapy I a II Realizace Aplikace MS2014+ bude s hledem na rzsah celéh řešení rzdělena d dvu etap (Etapy I a Etapy II). Účelem tét kapitly je vymezení rzsahu a předmětu těcht etap. Etapa I Cíl etapy Externí systémy Základní externí systémy Externí systémy pr validaci dat - číselníky Připravit Aplikaci MS2014+ tak, aby plně zajistila základní funkčnst IS zejména pr nastavení všech hierarchií prgramvéh bdbí 2014+, a pr základní prcesy pr žadatele a administraci prjektů. Nastavení kmunikace s nutnými externími systémy pr Etapu I IS VIOLA SFC2014 (část 1) JIP/KAAS Jedntný identitní prstr epdpis Základní registr ČR Registr sb ROS Základní registr ČR Registr práv a pvinnstí - RPP Základní registr ČR Registr byvatel ROB Základní registr ČR Registr územní identifikace - RUIAN ARES Externí kmunikační systémy Spisvá služby MMR / Spisvé služby Řídících rgánů Datvé schránky Externí pdpůrné systémy Registr de Minimis Centrální datvé úlžiště Centrální databáze Centrální úlžiště dkumentů a bsahu Základní mdul Prces č. 1 - Nastavvání prgramvéh bdbí Prces č. 2 - Nastavvání peračních prgramů Prces č. 3 - Nastavvání a vyhlašvání výzev Prces č. 4 - Vypracvání a pdávání prjektvé žádsti Prces č. 5 - Vybírání prjektů k realizaci a jejich akceptace Prces č. 7 - Správa a mnitrvání prjektů (správa Prjektů - registrvání Prjektvé žádsti atd.; správa prcesu schvalvání Prjektvých žádstí, správa Databáze jedntkvých nákladů) Prces č. 9 - Infrmvání žadatele/ řídícíh rgánu Prces č Registrvání a identifikace d infrmačníh systému Průřezvé mduly Pdpra běhu dkumentů Universální kmunikační rzhraní Individuálně nastavitelné frmuláře (knfigurátr) Interní depeše CBA P1_1_Fáze realizace 4/19

5 Mnitring Aplikace MS2014+ Nástrj na dhled a mnitrvání Aplikace MS2014+ a celéh systému. Service Desk Aplikace Service Desk Správa uživatelů, Incident Management, Identity Management, Change Management Cíl etapy: Externí systémy Základní externí systémy Etapa II Dpracvat zbývající funkcinality k zajištění všech prcesů a vlastnstí Aplikace MS2014+ pžadvaných v zadávací dkumentaci. Ostatní základní externí systémy resp. jejich kmpnenty SFC2014 (část 2) CEDR IISSP Státní pkladna IS Účetní systémy IMS Systém pr nesrvnalsti Datvý sklad pr Mnitrvací systém Kurzy devizvéh trhu ČNB NIPEZ Nárdní infrastruktura pr elektrnické zadávání veřejných zakázek Externí systémy prezentační Externí finanční systémy Externí pdpůrné systémy Základní mdul Průřezvé mduly Aplikace RIS Reginální infrmační servis Mapa Prjektů Seznam příjemců IDOK finanční systém ČMZRB Aplikace irating CEP Prces č. 6 - Kntrlvání realizace prjektů a peračních prgramů Prces č. 7 - Správa a mnitrvání prjektů (administrace dat Prjektu v bdbí jeh realizace) Prces č. 8 - Realizvání plateb Prces č Mnitrvání a řízení peračníh prgramu Prces č Mnitrvání prgramvéh bdbí NOK/NS Prces č Administrace nesrvnalstí Vytěžvání dat Tabulka rzdělení funkčních blků Aplikace MS2014+ na Etapu I a Etapu II. P1_1_Fáze realizace 5/19

6 4 Fáze realizace, prvzu a rzvje Aplikace MS2014+ Fáze A.1 Etapa I Organizace řízení prjektu a zpřesnění funkčních pžadavků Ppis: Výstupy: Akceptace: Předmětem tét fáze je především: 1. Zahájení činnsti prjektvéh týmu Ddavatele. 2. V rámci zahájení činnsti prjektvéh týmu Ddavatele bude zpřesněna sučinnst a základní mechanismy řízení prjektu mezi pracvníky Zadavatele a Ddavatele a dpracvána základní prjektvá dkumentace ve frmě řídícíh dkumentu Manuál řízení prjektu, respektující pžadavky definvané v přílze P1_3 Řízení prjektu a rzdělení zdpvědnstí. 3. Při sestavvání rganizační struktury prjektu musí být brán zřetel na vstup dalších ddavatelů: ddavatel HW platfrmy, ddavatel Infrastruktury servervny a Bezpečnstní dhled Zadavatele. 4. Zpřesnění pžadavků Zadavatele na Aplikaci MS Ddavateli smí předlžit zpřesňující dtazy na pžadavky na MS Na základě těcht dtazů zpracují pracvníci Zadavatele závaznu dpvěď na dtaz. A.1.1 Manuál řízení prjektu Kmpletní metdika prjektvéh řízení bsahující alespň: Cíle prjektu a detailní vymezení rzsahu prjektu. Organizační strukturu prjektu, včetně vymezení rlí, jejich kmpetencí a dpvědnstí. Harmngram prjektu, včetně kvalitativních a kvantitativních parametrů pr průběžnu kntrlu jedntlivých fází prjektu. Rzpčet prjektu, resp. fakturační milníky dle uzavřené smluvy. Základní prjektvé mechanismy (prcesy): Pravidla mnitringu kvalitativních a kvantitativních parametrů jedntlivých fází prjektu. Prces akceptace jedntlivých fází prjektu. Řízení změn. Řízení rizik, vč. Katalgu hrzeb. Další pravidla dle bdu přílhy č. P1_3 Řízení prjektu a rzdělení zdpvědnstí. A.1.2 Kntaktní matice prjektu Zahrnující minimálně: pracvníky Ddavatele. pracvníky Zadavatele (stakehldery). pracvníky dalších subjektů (implementační struktury, technickéh pradce, apd). A.1.3 Firemní pravidla vývje a kódvání SW A.1.4 Dplňující tázky k pžadavkům Zadavatele na Aplikaci MS2014+ Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 6/19

7 Fáze A.2 Etapa I Vypracvání základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ Ppis: Výstupy: Akceptace: Předmětem tét fáze je vypracvání základní kncepce architektury MS2014+, tj. především: 1. Kmplexníh ppisu cílvé aplikační, sftwarvé a hardwarvé architektury s vymezením veškerých kmpnent ptřebných k pkrytí funkčních pžadavků, vlastnstí systému a vazeb na klní systémy. 2. Návrh kncepce zálhvání dat i všech sučástí Aplikace MS Návrh sučástí MS2014+ ptřebných pr prvz a údržbu aplikace, jak jsu Service Desk a mnitring funkčních i technlgických částí. 4. Seznam dkumentace, která bude Ddavatelem pr Aplikaci MS2014+ zpracvána, a t včetně antace, navrhvané struktury a stručnéh ppisu jedntlivých kapitl/částí. Výstupy tét fáze budu pr následující fáze prjektu závazné, pkud nebude za splečnéh suhlasu Zadavatele i Ddavatele dhdnut jinak. A.2.1 Základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ (cílvéh knceptu) bude bsahvat zejména: Ppis aplikační a sftwarvé architektury Blkvé schéma kmpnent řešení ppis jedntlivých vrstev řešení, vymezení kmpnent / mdulů a jejich vazeb, ppis integrace na klní systémy. Rámcvý způsb realizace jedntlivých kmpnent / mdulů systému prstřednictvím standardizvaných SW technlgií, jejich parametrizací, vývjem na míru a knfigurací. Ppis způsbu řešení přístupu uživatelů k aplikaci a způsb řešení uživatelských právnění. Ppis mžnstí řízení výknu jedntlivých kmpnent systému (virtualizace, clustering). Bezpečnstní kncept ulžení dat, zabezpečení dat, zabezpečení přensů a kntrly integrity dat včetně řešení integračních vazeb na klní systémy. Kncept mnitringu funkčnsti systému. Ergnmie systému ppis řešení ergnmie a snadnéh vládání uživateli z phledu efektivity práce a lgiky přístupu k infrmacím. Ppis HW architektury Návrh parametrů a pžadavků na HW architekturu systému. Návrh knceptu zálhvání Definice parametrů zálhvání (četnst, rychlst, způsb). Definvání pžadvaných parametrů kmunikačních linek. Seznam dkumentace s antací včetně navrhvané struktury a se stručným ppisem jedntlivých kapitl/částí. A.2.2 Prtkl zdpvězení dplňujících tázek k zadání Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 7/19

8 Fáze A.3 Etapa I Zpracvání pžadavků na HW platfrmu a Infrastrukturu servervny Ppis: Předmětem tét fáze je zpracvání pdrbných pžadavků na: 1. Pžadavky na HW platfrmu (zahrnuje i systémvý sftware) a. Vzhledem k faktu, že Zadavatel bude HW platfrmu pptávat frmu samstatné veřejné zakázky, musí se Ddavatel při ppisu pžadavků vyvarvat zejména uvedení knkrétních značek, jmenvání ddavatele HW, neb uvádění jakýchkliv katalgvých čísel (part numbers). V detailech musí být určeny puze ptřebné vlastnsti, nikliv typvé řady a značky. b. V pžadavcích lze uvést knkrétní vzrvu knfiguraci určitéh výrbce s dkazem na dpvídající architekturu a vlastnsti. Tat knfigurace musí být důsledně značena jak vzrvá. c. Veškeré prvky HW budu přizvány s plnu pdpru 5 let NBD (pžadavek není relevantní v případě přízení HW jak služby). d. Operační systémy a veškerý další licenční SW (Virtualizační, databázvý a pdbně) budu s pdpru SA p celu dbu běhu prjektu tj. minimálně d rku e. Ddavatel musí při specifikaci pžadavků brát zřetel na minimalizaci nákladů na přízení, prvz a údržbu. 2. Pžadavky na Infrastrukturu servervny (Služby datvých center) Návrh bude zhledňvat vytvření: a) Testvací / šklící instance. b) Prvzní instance. c) Instance Service Desk. Výstupy: Ddavatel musí zpracvat pžadavky takvým způsbem, aby pté, c bude ddána HW platfrma a Infrastruktura servervny dle jím definvaných parametrů, mhl garantvat naplnění pžadvaných prvzních parametrů Aplikace MS A.3.1 Specifikace pžadavků na HW platfrmu Aplikační servery - definice pžadavků na výkn s dstatečnu rezervu. Technlgie pr prvz databáze definvání ptřebné kapacity s návrhem rzdělení pžadvanéh prstru z hlediska využití (vysce dstupné / archiv) s dstatečnu rezervu pdle dhadů. Identifikace veškeréh licenčníh SW ptřebnéh pr prvz systému. Pžadavky na technlgické kmpnenty pr zálhvání systému v primární i zálžní lkalitě. Pžadavky na bezpečnstní kmpnenty ptřebné pr zajištění úrvně bezpečnsti v suladu s pžadavky ppsanými v části Bezpečnst v přílze Smluvy P1_2_2 Základní funkční a technické pžadavky. Další relevantní pžadavky. A.3.2 Specifikace pžadavků na Infrastrukturu servervny Pžadavky na prstry a technické vybavení. Pžadavky na knektivitu WAN a infrastrukturu HW platfrmy. Pžadavky na bezpečnstní kmpnenty ptřebné pr zajištění úrvně bezpečnsti definvané v zadávací dkumentaci. P1_1_Fáze realizace 8/19

9 Akceptace: Další relevantní pžadavky. Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 9/19

10 Fáze A.4 Etapa I Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ Ppis: Předmětem tét fáze je realizace Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I zahrnující: 1. detailní design, 2. vývj, 3. implementaci, 4. dílčí testvání, 5. uživatelské testvání, 6. akceptace Etapy I. Systém prttypů Díl bude rzlžen v rámci Etapy I na dílčí prttypy. Zadavatel pžaduje, aby Ddavatel navrhl v rámci Fáze A.4 minimálně 3 a maximálně 5 prttypů. Jedntlivé prttypy budu akceptvány pdpisem kntrlníh prtklu věření shdy v režimu definvaném Smluvu. V rámci Etapy I pžaduje Zadavatel realizaci Aplikace MS2014+ v rzsahu umžňujícím nasazení řešení k tak, aby řešení zajistil základní funkčnst MS2014+ zejména pr nastavení všech hierarchií prgramvéh bdbí 2014+, a pr základní prcesy pr žadatele a administraci prjektů. V rámci Etapy I tak musí být implementvány alespň funkcinality a vlastnsti Aplikace MS vymezené v rámci kapitly č. 3 tht dkumentu, v ppisu věcnéh bsahu Etapy I. Vymezení výše uvedených funkcinalit a vlastnstí systému je dán specifikací Aplikace MS2014+ uvedenu v přílhách smluvy díl. Pkud některý pžadavek stanví minimální úrveň naplnění, může vždy Ddavatel zajistit naplnění pžadavku na pkrčilejší (vyšší) úrvni, nikdy však na úrvni méně pkrčilé (nižší). Zadavatel v průběhu tét fáze ddá Ddavateli pdrbný manuál grafickéh designu. Manuál definuje především jedntný grafický layut aplikace a pžadavky na publicitu definvané prváděcím nařízením EK a řízenu dkumentací peračních prgramů. Výstupy: Příprava infrastruktury pr prvz Předmětem plnění je i splupráce na přípravě HW platfrmy a Infrastruktury servervny a sučinnst se Zadavatelem při přípravě testvacíh / šklícíh a prvzníh prstředí v prstrách určených Zadavatelem, včetně zajištění technické a rganizační krdinace tét přípravy. A.4.1 Definvání dílčích prttypů a zpřesnění harmngramu Etapy I Ddavatel předlží návrh detailní dekmpzice Etapy I d dílčích prttypů, kterým přiřadí unikátní značení. Zpřesněný harmngram realizace pr Fázi A.4 - Etapy I zahrnující zejména: a. Pr každý dílčí prttyp: 2 Ddavatel smí navrhnut širší rzsah implementvané funkcinality, uvedený výčet představuje minimální pžadavek Zadavatele. P1_1_Fáze realizace 10/19

11 časvý úsek vymezený pr detailní návrh, časvý úsek akceptace detailníh návrhu, časvý úsek bdbí prgramvání a testvání, termín implementace, časvý úsek vymezený pr uživatelské testvání, časvý úsek věření shdy. b. Časvý úsek vymezený Akceptačním testům Etapy I. A.4.2 Metdika testvání prttypů Strategie testvání - Ppis způsbu, kterým bude prbíhat testvání řešení. Ppis druhů testů. Způsbu tvrby testvacích scénářů. Testvací scénáře - Minimálně v rzsahu ppisu krků v aplikaci, s hledem na zadání vstupních dat a čekávaných výstupů. A.4.3 Stanvení pžadavků na ddavatele HW platfrmy a Infrastruktury servervny Detailní pžadavky v blasti technické přípravy na HW platfrmu a Infrastrukturu servervny (například předinstalvané servery a perační systémy a pdbně). Pžadavky na sučinnst dalších ddavatelů při nasazvání aplikace na testvací / šklící instanci. A.4.4 Prttypy 1, 2..-n (Veškerá následující dkumentace bude značena unikátním názvem prttypu) Detailní design dílčíh prttypu a. detailní návrh SW architektury, b. lgický a fyzický datvý mdel, c. zpracvání pdrbnéh návrhu funkcinalit a aplikační lgiky, včetně návrhu suvisejících brazvek Aplikace MS2014+, d. zpřesnění návrhu ergnmie uživatelskéh rzhraní. Prtkly dílčích testů prttypu u Ddavatele. Vypracvání příslušné části dkumentace. Implementace prttypu d určené prvzní instance. Kntrlní prtkl věření shdy. A.4.5 Prtkl akceptačních testů Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I Akceptační testy prvádí Zadavatel na cílvé prvzní platfrmě. Zejména budu prvedeny funkční a uživatelské testy. Scénáře a metdiku stanvuje Zadavatel a budu k dispzici na vyžádání. A.4.6 Prtkl suladu s firemními pravidly pr kódvání A.4.7 Prtkl předání administrátrských práv Nastavení a předání příslušných právnění k Aplikaci MS Nastavení a předání příslušných právnění Service Desk. A.4.8 Strategie řízení služeb pr bdbí prvzu (servis a pdpra) minimálně v rzsahu: Organizační (gvernance) struktura (řízení služeb a řešitelské týmy). Rle a dpvědnsti. Návrh prcesů řízení služeb v suladu s ITIL v3, včetně řízení služeb rzvje. P1_1_Fáze realizace 11/19

12 Akceptace: Stanvení finální pdby dílčích a suhrnných výkazů prváděných služeb. Zpřesnění prcesů vykazvání a akceptace SLA. Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů a prvedení pžadvaných úknů. Úspěšné abslvvání průběžných testů dílčích prttypů. Úspěšné abslvvání akceptačních testů Etapy I. Fáze A.5 Etapa I Šklení uživatelů Ppis: V rámci tét fáze zajistí Ddavatel: 1. Šklení realizvané v dstatečném předstihu před zahájením Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy: Šklení uživatele implementační struktury prvedení 8 šklení. Šklení bsluhy Service Desku na straně Zadavatele - prvedení 1 šklení. 2. Šklení realizvané v průběhu Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy: Šklení uživatele implementační struktury prvedení 16 šklení. Šklení bsluhy Service Desku na straně Zadavatele prvedení 2 šklení. 3. Speciální šklení pr metdiky NOK a OSMS - prvedení 1 šklení Zadavatel pžaduje p Ddavateli kmplexní zajištění šklení včetně: zajištění prstr zajištění technickéh vybavení zajištění tištěných metdických materiálů bčerstvení šklení bude celdenní (8hdin) pčet účastníků běhu je maximálně 15 lidí Výstupy: Akceptace: Zadavatel si vymezuje práv dsuhlasit harmngram šklení a finální věcnu náplň, frmu a rzsah šklení. Náplň šklení bude reflektvat aktuální stav vývje Aplikace MS2014+, tj. dknčenu etapu I. Zadavatel pžaduje vypracvat dkument zpětné vazby (na základě dtazníků) d účastníků šklení s průměrným celkvým hdncením. Každé šklení musí mít hdncení lepší než 2,5 na stupnici 1 = velmi spkjen až 5 = velmi nespkjen. A.5.1 Pdklady pr šklení A.5.2 Harmngram šklení A.5.3 Výkaz prvedených škleních A.5.4 Zpětná vazba (vyhdncení šklení) d účastníků šklení Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 12/19

13 Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy Ppis: Předmětem tét fáze je zejména: 1. Realizace piltníh prvzu Aplikace MS2014+ (tj. uživatelské dladění ), a t jak z phledu funkcinalit, tak i z phledu metdiky řízení a úrvně pskytvání uživatelské a technické pdpry, s cílem kmplexně věřit funkčnst systému a jeh výknnst. 2. Úspěšné abslvvání akceptačních testů piltu, v rzsahu Etapy I. a. Testy bude prvádět Zadavatel s pdpru Ddavatele a dalších ddavatelů. Pdmínky Akceptace jsu vymezeny Smluvu. b. Akceptační testy piltu se budu skládat minimálně z funkčních (vč. uživatelských), integračních a zátěžvých testů. c. Ddavatel navrhne Zadavateli vhdný způsb pr simulaci zatížení Aplikace MS2014+ pr věření výknnstních parametrů. d. V blasti Supprtability bude sledván způsb a rychlst nasazení pravných balíčků. Zárveň bude tímt způsbem vyzkušen i pužívání aplikace Service desk, která pskytne první statistické infrmace. e. V blasti lkalizvatelnsti bude Zadavatel věřvat přepínání mezi jazykem českým a jazykem plským. Důraz bude kladen na mžnsti snadné editace jazykvé mutace a mžnsti snadnéh dplnění další (třetí, čtvrté, další) jazykvé mutace. f. V rámci testvání přensitelnsti bude celý systém pakvaně archivván a následně bnvván ze zálh administrátry prvzvatele HW platfrmy, přičemž celý prces bude dkumentván a bude prveden i věření pstupů navržených Ddavatelem a ppsaných v dkumentaci. 3. Aktivace centrální knihvny dkumentů. 4. Příprava na zahájení běžnéh prvzu. 5. Splupráce na přípravě prdukčníh prstředí v prstrách určených Zadavatelem pr běžný prvz Aplikace MS Tat fáze prběhne na cílvém prvzním prstředí. Výstupy: Zadavatel je právněn zvlit nezávislý subjekt (třetí stranu), který bude dhlížet nad průběhem akceptačních testů. V tmt případě je Ddavatel pvinen pskytnut tmut subjektu takvu sučinnst, která umžní prvěřit rzsah, průběh a výsledek prvádění akceptačních testů Ddavatelem. A.6.1 Definvání systému zesílené pdpry piltníh prvzu. Ddavatel vydefinuje pdmínky s hledem na smluvní pdmínky dstraňvání chyb a s hledem na ladění výknnsti Aplikace MS2014+ při piltním prvzu a akceptačních testech piltu. A.6.2 Akceptační testy piltníh prvzu v rzsahu Etapy I Zátěžvé testy Příprava testvacích skriptů Ddavatelem pr zátěžvé testy. Příprava metdiky testvání, včetně návrhu řešení škálvání zátěže při testech. P1_1_Fáze realizace 13/19

14 Akceptace: Integrační testy Prtkly prvedení zátěžvých testů. Testy návaznsti na všechny externí systémy Etapy I. Prtkly prvedení integračních testů. A.6.3 Prtkl úspěšném prvedení cvičnéh Restre Ddavatel naplánuje a v sučinnsti s dalšími ddavateli zkrdinuje / prvede cvičný kmpletní Restre celé Aplikace MS2014+ d testvací / šklící instance. O celé akci Ddavatel vyhtví pdrbný reprt. A.6.4 Příprava na zahájení běžnéh prvzu Před spuštěním d stréh prvzu Ddavatel ddělí strá a testvací data (například přístupvá práva testerů, testvací prjekty a pdbně). Pkud bude třeba, Ddavatel nastaví další dílčí práva d Aplikace MS A.6.5 Prtkl aktivaci nline centrální knihvny dkumentů Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů a prvedení pžadvaných úknů. Úspěšná realizace akceptačních testů piltu. P1_1_Fáze realizace 14/19

15 Fáze A.7 Etapa II Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ Ppis: Výstupy: Akceptace: Předmět tét fáze je shdný s předmětem Fáze A.4 Etapa I Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ s následujícími rzdíly: 1. Předmětem implementace v rzsahu Etapy II je dplnění zbývajících funkcinalit a vlastnstí Aplikace MS2014+ tak, aby byly naplněny veškeré pžadavky Zadavatele dané technicku specifikací Aplikace MS2014+ v přílhách Smluvy. 2. Implementvány budu zejména funkcinality a vlastnsti Aplikace MS2014+ stanvené pr Etapu II v rámci kapitly č. 3 tht dkumentu, v ppisu věcnéh bsahu Etapy II. A.7.1 Definvání dílčích prttypů a zpřesnění harmngramu Etapy II Ddavatel předlží návrh detailní dekmpzice Etapy II d dílčích prttypů, kterým přiřadí unikátní značení. Zpřesněný harmngram realizace pr Fázi A.7 - Etapy II zahrnující zejména: A.7.2 Prttypy 1, 2..-m a. Pr každý dílčí prttyp: časvý úsek vymezený pr detailní návrh časvý úsek akceptace detailníh návrhu časvý úsek bdbí prgramvání a testvání termín implementace časvý úsek vymezený pr uživatelské testvání časvý úsek věření shdy b. Časvý úsek vymezený Akceptačním testům Etapy I. (Veškerá následující dkumentace bude značena unikátním názvem prttypu) Detailní design dílčíh prttypu a. detailní návrh SW architektury, b. lgický a fyzický datvý mdel, c. zpracvání pdrbnéh návrhu funkcinalit a aplikační lgiky, včetně návrhu suvisejících brazvek Aplikace MS2014+, d. zpřesnění návrhu ergnmie uživatelskéh rzhraní. Prtkly dílčích testů prttypu u Ddavatele. Vypracvání příslušné části dkumentace. Implementace prttypu d testvací / šklící instance. Kntrlní prtkl věření shdy. Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů a prvedení pžadvaných úknů. Úspěšné abslvvání průběžných testů dílčích prttypů. Úspěšné abslvvání akceptačních testů Etapy II. P1_1_Fáze realizace 15/19

16 Fáze A.8 Etapa II Akceptační testy Ppis: Výstupy: Akceptace: Předmět tét fáze je prvedení akceptačních testů shdným způsbem jak v případě Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy s následujícími rzdíly: 1. Rzsah a frma šklení je určena v rámci Fáze A.9 Etapa II Šklení uživatelů. 2. Akceptační testy jsu zaměřeny na kmpletní Aplikaci MS2014+, tj. na výstupy Etap I a II. 3. Akceptačními testy nesmí být narušen strý prvz Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I. A.8.1 Příprava akceptace Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I a II Příprava kmpletní instalace Etapy I a Etapy II d testvací / šklící instance. Příprava dat ke kmplexnímu uživatelskému testvání. Integrační testy Interní kmunikace Aplikace MS2014+ zejména průřezvých mdulů. Návaznsti na externí systémy Etapy I a II. Prtkly prvedení integračních testů v testvacím prstředí. A.8.2 Prtkl prvedení akceptačníh testu Aplikace MS2014+ Testvána bude kmpletní Etapa I i II v testvací instanci. Zejména budu prvedeny funkční a uživatelské testy. Scénáře a metdiku stanvuje Zadavatel a budu k dispzici na vyžádání. A.8.3 Příprava prcesu finální implementace d prvzní instance Zastavení prvzu (prvzní instance) Aplikace MS Implementace akceptvané Etapy I a II z testvací / šklící instance d prvzní instance. (Prvzní systém zastaven, a přízena kpie). Prvedení finálníh testvání a akceptace v prvzním prstředí (mezený čas 12 hdin). Obnvení prvzu Aplikace MS Persnální zajištění a stanvení zdpvědnstí. A.8.4 Prtkl předání Aplikace MS2014+ d prvzu (Etapa I a II) A.8.5 Čestné prhlášení licenčním pkrytí Zahrnuje seznam všech pužitých licencí třetích stran pr vývj a prvz. Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů a prvedení pžadvaných úknů. Úspěšná realizace akceptačních testů. P1_1_Fáze realizace 16/19

17 Fáze A.9 Etapa II Šklení uživatelů Ppis: V rámci tét fáze zajistí Ddavatel: 1. Šklení realizvané v dstatečném předstihu před uknčením Fáze A8 Šklení uživatelů implementační struktury prvedení 8 šklení. Šklení bsluhy Service Desku - prvedení 1 šklení. Speciální šklení pr NOK a OSMS - prvedení 1 šklení. 2. Průběžné zašklení pracvníků implementační struktury p uknčení Fáze A8. Předpkládán je maximálně 10 šklení měsíčně, p dbu d 6 měsíců. Zadavatel pžaduje p Ddavateli kmplexní zajištění šklení včetně: zajištění prstr zajištění technickéh vybavení zajištění tištěných metdických materiálů bčerstvení šklení bude celdenní (8hdin) pčet účastníků běhu je maximálně 15 lidí Zadavatel si vymezuje práv dsuhlasit harmngram šklení a finální věcnu náplň, frmu a rzsah šklení. Náplň šklení bude reflektvat aktuální stav vývje Aplikace MS2014+, tj. dknčenu etapu II. Výstupy: Akceptace: Zadavatel pžaduje vypracvat dkument zpětné vazby (na základě dtazníků) d účastníků šklení s průměrným celkvým hdncením. Každé šklení musí mít hdncení lepší než 2,5 na stupnici 1 = velmi spkjen až 5 = velmi nespkjen. A.9.1 Pdklady pr šklení A.9.2 Harmngram šklení A.9.3 Výkaz prvedených škleních A.5.4 Zpětná vazba (vyhdncení šklení) d účastníků šklení A.9.5 Finální akceptační prtkl smluvy díl Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 17/19

18 5 Přehled fakturačních milníků Aplikace MS2014+ Fáze prjektu Fáze A.1 Etapa I Organizace řízení prjektu a zpřesnění funkčních pžadavků Fáze A.2 Etapa I Vypracvání základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ Fáze A.3 Etapa I Zpracvání pžadavků na HW platfrmu a Infrastrukturu servervny I Milník Fáze A.4 Etapa I Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ II Milník Fáze A.5 Etapa I Šklení uživatelů III Milník Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy IV Milník Fáze A.7 Etapa II Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ V Milník Fáze A.8 Etapa II Akceptační testy VI Milník Fáze A.9 Etapa II Šklení uživatelů VII Milník Akceptace dkumentu - činnsti / výstupy A.1.1 Manuál řízení prjektu A.1.2 Kntaktní matice prjektu A.1.3 Firemní pravidla vývje a kódvání SW A.1.4 Dplňující tázky k pžadavkům Zadavatele na Aplikaci MS2014+ A.2.1 Základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ A.2.2 Prtkl zdpvězení dplňujících tázek k zadání A.3.1 Specifikace pžadavků na HW platfrmu A.3.2 Specifikace pžadavků na Infrastrukturu servervny A.4.1 Definvání dílčích prttypů a zpřesnění harmngramu Etapy I A.4.2 Metdika testvání prttypů A.4.3 Stanvení pžadavků na ddavatele HW platfrmy a Infrastruktury servervny A.4.4 Prttypy 1, 2..-n A.4.5 Prtkl akceptačních testů Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I (funkčních / zátěžvých) A.4.6 Prtkl suladu s firemními pravidly pr kódvání. A.4.7 Prtkl předání administrátrských práv A.4.8 Strategie řízení prjektu pr bdbí prvzu A.5.1 Pdklady pr šklení A.5.2 Harmngram šklení A.5.3 Výkaz prvedených škleních A.5.4 Zpětná vazba (vyhdncení šklení) d účastníků šklení A.6.1 Definvání systému zesílené pdpry piltníh prvzu. A.6.2 Akceptační testy v rzsahu Etapy I pr piltní prvz A.6.3 Prtkl úspěšném prvedení cvičnéh Restre A.6.4 Příprava na zahájení běžnéh prvzu A.6.5 Prtkl aktivaci nline centrální knihvny dkumentů A.7.1 Definvání dílčích prttypů a zpřesnění harmngramu Etapy II A.7.2 Prttypy 1, 2..-m A.8.1 Příprava akceptace Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I a II A.8.2 Prtkl prvedení akceptačníh testu Aplikace MS2014+ A.8.3 Příprava prcesu finální implementace d prvzní instance A.8.4 Prtkl předání Aplikace MS2014+ d prvzu (Etapa I a II) A.8.5 Čestné prhlášení licenčním pkrytí A.9.1 Pdklady pr šklení A.9.2 Harmngram šklení A.9.3 Výkaz prvedených škleních A.9.4 Zpětná vazba (vyhdncení šklení) d účastníků šklení A.9.5 Finální akceptační prtkl smluvy díl P1_1_Fáze realizace 18/19

19 P1_1_Fáze realizace 19/19

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: 22. 7. 2013 Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Harmonogram instalačních a implementačních prací

Harmonogram instalačních a implementačních prací Přílha č. 3 Smluvy pr část 1 a část 2 Harmngram instalačních a implementačních prací Výslednu knslidaci technických patření dpručujeme realizvat v časvé se takt: AntiSW přízení antiviru, termín dknčení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ K O M I X s. r.., H l u b v a 1, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, t e l.: +4 2 0 257 288 211, f a x: +4 2 0 257 288 221, s a l e s @ k m i x. c z, w w w. k m i x. c

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitnímu zadávacímu řízení realizvanému dle ust. 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále též ZVZ neb zákn ) Zajištění prvzu Nárdníh elektrnickéh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Nové železniční spojení Drážďany Praha

Nové železniční spojení Drážďany Praha Knference prjektu Přeshraniční splupráce pr rzvj železniční dpravy Sask ČR Nvé železniční spjení Drážďany Praha Ing. Petr Prvazník Odbr strategie Ústí nad Labem, 25. října 2018 Obsah Studie prveditelnsti

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem

Pokyny pro zpracování příloh ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem Pkyny pr zpracvání přílh ke smluvě pskytvání energetických služeb se zaručeným výsledkem Obsah Přílha č. 1: Ppis výchzíh stavu včetně referenční sptřeby a referenčních nákladů...2 Přílha č. 2: Ppis základních

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu

Úvod Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Úvd Strategie rzvje infrastruktury pr prstrvé infrmace v ČR d rku 2020 (GeInfStrategie) Eva Kubátvá, krdinátrka prjektu Prstrvé infrmace jak sučást digitální buducnsti, Praha, 22. května 2014 Usnesení

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě Ročník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ Cena Ministerstva vnitra za invaci ve veřejné správě Rčník 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ 1. Stručný název řešení: Suběžná implementace mderních metd řízení na Ministerstvu pr místní rzvj. 2. Autr zprávy:

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Zachování platnosti OPZ 2019

Zachování platnosti OPZ 2019 ČÍSLO VERZE DATUM ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVAL CHARAKTERISTIKA POZNÁMKA 1 10. 10. 2009 RPZ Nvé vydání 2 20. 11. 2009 RPZ Návaznst na suvisející dkumenty Bez pdst. změn 3 1. 5. 2012 RLZ 4 1. 11. 2012 RLZ 5 30.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více