Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace"

Transkript

1 Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace

2 1 Obsah 1 OBSAH HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+ NA ETAPY I A II FÁZE REALIZACE, PROVOZU A ROZVOJE APLIKACE MS FÁZE A.1 ETAPA I ORGANIZACE ŘÍZENÍ PROJEKTU A ZPŘESNĚNÍ FUNKČNÍCH POŽADAVKŮ... 6 FÁZE A.2 ETAPA I VYPRACOVÁNÍ ZÁKLADNÍ KONCEPCE ARCHITEKTURY APLIKACE MS FÁZE A.3 ETAPA I ZPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ NA HW PLATFORMU A INFRASTRUKTURU SERVEROVNY... 8 FÁZE A.4 ETAPA I DETAILNÍ DESIGN A VÝVOJ APLIKACE MS FÁZE A.5 ETAPA I ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ FÁZE A.6 ETAPA I PILOTNÍ PROVOZ A AKCEPTAČNÍ TESTY FÁZE A.7 ETAPA II DETAILNÍ DESIGN A VÝVOJ APLIKACE MS FÁZE A.8 ETAPA II AKCEPTAČNÍ TESTY FÁZE A.9 ETAPA II ŠKOLENÍ UŽIVATELŮ PŘEHLED FAKTURAČNÍCH MILNÍKŮ APLIKACE MS P1_1_Fáze realizace 2/19

3 2 Harmngram suběhu Fází realizace Aplikace MS2014+ Následující schéma zachycuje harmngram a suběh jedntlivých fází Část A - Realizace MS2014+ Fáze A.1 - Etapa I - Organizace řízení prjektu a zpřesnění funkčních pžadavků Část B - Prvz a rzvj MS Fáze A.2 - Etapa I - Vypracvání základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ Fáze A.3 - Etapa I - Zpracvání pžadavků na HW platfrmu a Infrastrukturu servervny Fáze A.4 - Etapa I - Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ Změnvé řízení Fáze A.6 - Etapa I - Piltní prvz a akceptační testy Fáze A.5 - Etapa I - Šklení uživatelů Fáze A.7 - Etapa II - Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ Fáze A.8 - Etapa II - Akceptační testy PROVOZ Fáze B.1 Prvz a služby servisní pdpry Aplikace MS2014+ (v rzsahu Etapy I) ROZVOJ Fáze A.9 - Etapa II - Šklení uživatelů Fáze B.2 Prvz a služby servisní pdpry Aplikace MS2014+ (v rzsahu Etap I a II) Rzvj Aplikace MS2014+ za účelem mnitrvání nárdních dtací a dtací z fndů EU Řízená změna rzsahu a parametrů prvzních služeb Řízené uknčení prvzu 1 Fáze A.7 Etapa II Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ smí být zahájena dříve a prbíhat paralelně s předešlými vývjvými fázemi. Závazný je puze termín její uknčení. P1_1_Fáze realizace 3/19

4 3 Orientační rzdělení funkcinalit Aplikace MS2014+ na Etapy I a II Realizace Aplikace MS2014+ bude s hledem na rzsah celéh řešení rzdělena d dvu etap (Etapy I a Etapy II). Účelem tét kapitly je vymezení rzsahu a předmětu těcht etap. Etapa I Cíl etapy Externí systémy Základní externí systémy Externí systémy pr validaci dat - číselníky Připravit Aplikaci MS2014+ tak, aby plně zajistila základní funkčnst IS zejména pr nastavení všech hierarchií prgramvéh bdbí 2014+, a pr základní prcesy pr žadatele a administraci prjektů. Nastavení kmunikace s nutnými externími systémy pr Etapu I IS VIOLA SFC2014 (část 1) JIP/KAAS Jedntný identitní prstr epdpis Základní registr ČR Registr sb ROS Základní registr ČR Registr práv a pvinnstí - RPP Základní registr ČR Registr byvatel ROB Základní registr ČR Registr územní identifikace - RUIAN ARES Externí kmunikační systémy Spisvá služby MMR / Spisvé služby Řídících rgánů Datvé schránky Externí pdpůrné systémy Registr de Minimis Centrální datvé úlžiště Centrální databáze Centrální úlžiště dkumentů a bsahu Základní mdul Prces č. 1 - Nastavvání prgramvéh bdbí Prces č. 2 - Nastavvání peračních prgramů Prces č. 3 - Nastavvání a vyhlašvání výzev Prces č. 4 - Vypracvání a pdávání prjektvé žádsti Prces č. 5 - Vybírání prjektů k realizaci a jejich akceptace Prces č. 7 - Správa a mnitrvání prjektů (správa Prjektů - registrvání Prjektvé žádsti atd.; správa prcesu schvalvání Prjektvých žádstí, správa Databáze jedntkvých nákladů) Prces č. 9 - Infrmvání žadatele/ řídícíh rgánu Prces č Registrvání a identifikace d infrmačníh systému Průřezvé mduly Pdpra běhu dkumentů Universální kmunikační rzhraní Individuálně nastavitelné frmuláře (knfigurátr) Interní depeše CBA P1_1_Fáze realizace 4/19

5 Mnitring Aplikace MS2014+ Nástrj na dhled a mnitrvání Aplikace MS2014+ a celéh systému. Service Desk Aplikace Service Desk Správa uživatelů, Incident Management, Identity Management, Change Management Cíl etapy: Externí systémy Základní externí systémy Etapa II Dpracvat zbývající funkcinality k zajištění všech prcesů a vlastnstí Aplikace MS2014+ pžadvaných v zadávací dkumentaci. Ostatní základní externí systémy resp. jejich kmpnenty SFC2014 (část 2) CEDR IISSP Státní pkladna IS Účetní systémy IMS Systém pr nesrvnalsti Datvý sklad pr Mnitrvací systém Kurzy devizvéh trhu ČNB NIPEZ Nárdní infrastruktura pr elektrnické zadávání veřejných zakázek Externí systémy prezentační Externí finanční systémy Externí pdpůrné systémy Základní mdul Průřezvé mduly Aplikace RIS Reginální infrmační servis Mapa Prjektů Seznam příjemců IDOK finanční systém ČMZRB Aplikace irating CEP Prces č. 6 - Kntrlvání realizace prjektů a peračních prgramů Prces č. 7 - Správa a mnitrvání prjektů (administrace dat Prjektu v bdbí jeh realizace) Prces č. 8 - Realizvání plateb Prces č Mnitrvání a řízení peračníh prgramu Prces č Mnitrvání prgramvéh bdbí NOK/NS Prces č Administrace nesrvnalstí Vytěžvání dat Tabulka rzdělení funkčních blků Aplikace MS2014+ na Etapu I a Etapu II. P1_1_Fáze realizace 5/19

6 4 Fáze realizace, prvzu a rzvje Aplikace MS2014+ Fáze A.1 Etapa I Organizace řízení prjektu a zpřesnění funkčních pžadavků Ppis: Výstupy: Akceptace: Předmětem tét fáze je především: 1. Zahájení činnsti prjektvéh týmu Ddavatele. 2. V rámci zahájení činnsti prjektvéh týmu Ddavatele bude zpřesněna sučinnst a základní mechanismy řízení prjektu mezi pracvníky Zadavatele a Ddavatele a dpracvána základní prjektvá dkumentace ve frmě řídícíh dkumentu Manuál řízení prjektu, respektující pžadavky definvané v přílze P1_3 Řízení prjektu a rzdělení zdpvědnstí. 3. Při sestavvání rganizační struktury prjektu musí být brán zřetel na vstup dalších ddavatelů: ddavatel HW platfrmy, ddavatel Infrastruktury servervny a Bezpečnstní dhled Zadavatele. 4. Zpřesnění pžadavků Zadavatele na Aplikaci MS Ddavateli smí předlžit zpřesňující dtazy na pžadavky na MS Na základě těcht dtazů zpracují pracvníci Zadavatele závaznu dpvěď na dtaz. A.1.1 Manuál řízení prjektu Kmpletní metdika prjektvéh řízení bsahující alespň: Cíle prjektu a detailní vymezení rzsahu prjektu. Organizační strukturu prjektu, včetně vymezení rlí, jejich kmpetencí a dpvědnstí. Harmngram prjektu, včetně kvalitativních a kvantitativních parametrů pr průběžnu kntrlu jedntlivých fází prjektu. Rzpčet prjektu, resp. fakturační milníky dle uzavřené smluvy. Základní prjektvé mechanismy (prcesy): Pravidla mnitringu kvalitativních a kvantitativních parametrů jedntlivých fází prjektu. Prces akceptace jedntlivých fází prjektu. Řízení změn. Řízení rizik, vč. Katalgu hrzeb. Další pravidla dle bdu přílhy č. P1_3 Řízení prjektu a rzdělení zdpvědnstí. A.1.2 Kntaktní matice prjektu Zahrnující minimálně: pracvníky Ddavatele. pracvníky Zadavatele (stakehldery). pracvníky dalších subjektů (implementační struktury, technickéh pradce, apd). A.1.3 Firemní pravidla vývje a kódvání SW A.1.4 Dplňující tázky k pžadavkům Zadavatele na Aplikaci MS2014+ Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 6/19

7 Fáze A.2 Etapa I Vypracvání základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ Ppis: Výstupy: Akceptace: Předmětem tét fáze je vypracvání základní kncepce architektury MS2014+, tj. především: 1. Kmplexníh ppisu cílvé aplikační, sftwarvé a hardwarvé architektury s vymezením veškerých kmpnent ptřebných k pkrytí funkčních pžadavků, vlastnstí systému a vazeb na klní systémy. 2. Návrh kncepce zálhvání dat i všech sučástí Aplikace MS Návrh sučástí MS2014+ ptřebných pr prvz a údržbu aplikace, jak jsu Service Desk a mnitring funkčních i technlgických částí. 4. Seznam dkumentace, která bude Ddavatelem pr Aplikaci MS2014+ zpracvána, a t včetně antace, navrhvané struktury a stručnéh ppisu jedntlivých kapitl/částí. Výstupy tét fáze budu pr následující fáze prjektu závazné, pkud nebude za splečnéh suhlasu Zadavatele i Ddavatele dhdnut jinak. A.2.1 Základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ (cílvéh knceptu) bude bsahvat zejména: Ppis aplikační a sftwarvé architektury Blkvé schéma kmpnent řešení ppis jedntlivých vrstev řešení, vymezení kmpnent / mdulů a jejich vazeb, ppis integrace na klní systémy. Rámcvý způsb realizace jedntlivých kmpnent / mdulů systému prstřednictvím standardizvaných SW technlgií, jejich parametrizací, vývjem na míru a knfigurací. Ppis způsbu řešení přístupu uživatelů k aplikaci a způsb řešení uživatelských právnění. Ppis mžnstí řízení výknu jedntlivých kmpnent systému (virtualizace, clustering). Bezpečnstní kncept ulžení dat, zabezpečení dat, zabezpečení přensů a kntrly integrity dat včetně řešení integračních vazeb na klní systémy. Kncept mnitringu funkčnsti systému. Ergnmie systému ppis řešení ergnmie a snadnéh vládání uživateli z phledu efektivity práce a lgiky přístupu k infrmacím. Ppis HW architektury Návrh parametrů a pžadavků na HW architekturu systému. Návrh knceptu zálhvání Definice parametrů zálhvání (četnst, rychlst, způsb). Definvání pžadvaných parametrů kmunikačních linek. Seznam dkumentace s antací včetně navrhvané struktury a se stručným ppisem jedntlivých kapitl/částí. A.2.2 Prtkl zdpvězení dplňujících tázek k zadání Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 7/19

8 Fáze A.3 Etapa I Zpracvání pžadavků na HW platfrmu a Infrastrukturu servervny Ppis: Předmětem tét fáze je zpracvání pdrbných pžadavků na: 1. Pžadavky na HW platfrmu (zahrnuje i systémvý sftware) a. Vzhledem k faktu, že Zadavatel bude HW platfrmu pptávat frmu samstatné veřejné zakázky, musí se Ddavatel při ppisu pžadavků vyvarvat zejména uvedení knkrétních značek, jmenvání ddavatele HW, neb uvádění jakýchkliv katalgvých čísel (part numbers). V detailech musí být určeny puze ptřebné vlastnsti, nikliv typvé řady a značky. b. V pžadavcích lze uvést knkrétní vzrvu knfiguraci určitéh výrbce s dkazem na dpvídající architekturu a vlastnsti. Tat knfigurace musí být důsledně značena jak vzrvá. c. Veškeré prvky HW budu přizvány s plnu pdpru 5 let NBD (pžadavek není relevantní v případě přízení HW jak služby). d. Operační systémy a veškerý další licenční SW (Virtualizační, databázvý a pdbně) budu s pdpru SA p celu dbu běhu prjektu tj. minimálně d rku e. Ddavatel musí při specifikaci pžadavků brát zřetel na minimalizaci nákladů na přízení, prvz a údržbu. 2. Pžadavky na Infrastrukturu servervny (Služby datvých center) Návrh bude zhledňvat vytvření: a) Testvací / šklící instance. b) Prvzní instance. c) Instance Service Desk. Výstupy: Ddavatel musí zpracvat pžadavky takvým způsbem, aby pté, c bude ddána HW platfrma a Infrastruktura servervny dle jím definvaných parametrů, mhl garantvat naplnění pžadvaných prvzních parametrů Aplikace MS A.3.1 Specifikace pžadavků na HW platfrmu Aplikační servery - definice pžadavků na výkn s dstatečnu rezervu. Technlgie pr prvz databáze definvání ptřebné kapacity s návrhem rzdělení pžadvanéh prstru z hlediska využití (vysce dstupné / archiv) s dstatečnu rezervu pdle dhadů. Identifikace veškeréh licenčníh SW ptřebnéh pr prvz systému. Pžadavky na technlgické kmpnenty pr zálhvání systému v primární i zálžní lkalitě. Pžadavky na bezpečnstní kmpnenty ptřebné pr zajištění úrvně bezpečnsti v suladu s pžadavky ppsanými v části Bezpečnst v přílze Smluvy P1_2_2 Základní funkční a technické pžadavky. Další relevantní pžadavky. A.3.2 Specifikace pžadavků na Infrastrukturu servervny Pžadavky na prstry a technické vybavení. Pžadavky na knektivitu WAN a infrastrukturu HW platfrmy. Pžadavky na bezpečnstní kmpnenty ptřebné pr zajištění úrvně bezpečnsti definvané v zadávací dkumentaci. P1_1_Fáze realizace 8/19

9 Akceptace: Další relevantní pžadavky. Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 9/19

10 Fáze A.4 Etapa I Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ Ppis: Předmětem tét fáze je realizace Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I zahrnující: 1. detailní design, 2. vývj, 3. implementaci, 4. dílčí testvání, 5. uživatelské testvání, 6. akceptace Etapy I. Systém prttypů Díl bude rzlžen v rámci Etapy I na dílčí prttypy. Zadavatel pžaduje, aby Ddavatel navrhl v rámci Fáze A.4 minimálně 3 a maximálně 5 prttypů. Jedntlivé prttypy budu akceptvány pdpisem kntrlníh prtklu věření shdy v režimu definvaném Smluvu. V rámci Etapy I pžaduje Zadavatel realizaci Aplikace MS2014+ v rzsahu umžňujícím nasazení řešení k tak, aby řešení zajistil základní funkčnst MS2014+ zejména pr nastavení všech hierarchií prgramvéh bdbí 2014+, a pr základní prcesy pr žadatele a administraci prjektů. V rámci Etapy I tak musí být implementvány alespň funkcinality a vlastnsti Aplikace MS vymezené v rámci kapitly č. 3 tht dkumentu, v ppisu věcnéh bsahu Etapy I. Vymezení výše uvedených funkcinalit a vlastnstí systému je dán specifikací Aplikace MS2014+ uvedenu v přílhách smluvy díl. Pkud některý pžadavek stanví minimální úrveň naplnění, může vždy Ddavatel zajistit naplnění pžadavku na pkrčilejší (vyšší) úrvni, nikdy však na úrvni méně pkrčilé (nižší). Zadavatel v průběhu tét fáze ddá Ddavateli pdrbný manuál grafickéh designu. Manuál definuje především jedntný grafický layut aplikace a pžadavky na publicitu definvané prváděcím nařízením EK a řízenu dkumentací peračních prgramů. Výstupy: Příprava infrastruktury pr prvz Předmětem plnění je i splupráce na přípravě HW platfrmy a Infrastruktury servervny a sučinnst se Zadavatelem při přípravě testvacíh / šklícíh a prvzníh prstředí v prstrách určených Zadavatelem, včetně zajištění technické a rganizační krdinace tét přípravy. A.4.1 Definvání dílčích prttypů a zpřesnění harmngramu Etapy I Ddavatel předlží návrh detailní dekmpzice Etapy I d dílčích prttypů, kterým přiřadí unikátní značení. Zpřesněný harmngram realizace pr Fázi A.4 - Etapy I zahrnující zejména: a. Pr každý dílčí prttyp: 2 Ddavatel smí navrhnut širší rzsah implementvané funkcinality, uvedený výčet představuje minimální pžadavek Zadavatele. P1_1_Fáze realizace 10/19

11 časvý úsek vymezený pr detailní návrh, časvý úsek akceptace detailníh návrhu, časvý úsek bdbí prgramvání a testvání, termín implementace, časvý úsek vymezený pr uživatelské testvání, časvý úsek věření shdy. b. Časvý úsek vymezený Akceptačním testům Etapy I. A.4.2 Metdika testvání prttypů Strategie testvání - Ppis způsbu, kterým bude prbíhat testvání řešení. Ppis druhů testů. Způsbu tvrby testvacích scénářů. Testvací scénáře - Minimálně v rzsahu ppisu krků v aplikaci, s hledem na zadání vstupních dat a čekávaných výstupů. A.4.3 Stanvení pžadavků na ddavatele HW platfrmy a Infrastruktury servervny Detailní pžadavky v blasti technické přípravy na HW platfrmu a Infrastrukturu servervny (například předinstalvané servery a perační systémy a pdbně). Pžadavky na sučinnst dalších ddavatelů při nasazvání aplikace na testvací / šklící instanci. A.4.4 Prttypy 1, 2..-n (Veškerá následující dkumentace bude značena unikátním názvem prttypu) Detailní design dílčíh prttypu a. detailní návrh SW architektury, b. lgický a fyzický datvý mdel, c. zpracvání pdrbnéh návrhu funkcinalit a aplikační lgiky, včetně návrhu suvisejících brazvek Aplikace MS2014+, d. zpřesnění návrhu ergnmie uživatelskéh rzhraní. Prtkly dílčích testů prttypu u Ddavatele. Vypracvání příslušné části dkumentace. Implementace prttypu d určené prvzní instance. Kntrlní prtkl věření shdy. A.4.5 Prtkl akceptačních testů Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I Akceptační testy prvádí Zadavatel na cílvé prvzní platfrmě. Zejména budu prvedeny funkční a uživatelské testy. Scénáře a metdiku stanvuje Zadavatel a budu k dispzici na vyžádání. A.4.6 Prtkl suladu s firemními pravidly pr kódvání A.4.7 Prtkl předání administrátrských práv Nastavení a předání příslušných právnění k Aplikaci MS Nastavení a předání příslušných právnění Service Desk. A.4.8 Strategie řízení služeb pr bdbí prvzu (servis a pdpra) minimálně v rzsahu: Organizační (gvernance) struktura (řízení služeb a řešitelské týmy). Rle a dpvědnsti. Návrh prcesů řízení služeb v suladu s ITIL v3, včetně řízení služeb rzvje. P1_1_Fáze realizace 11/19

12 Akceptace: Stanvení finální pdby dílčích a suhrnných výkazů prváděných služeb. Zpřesnění prcesů vykazvání a akceptace SLA. Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů a prvedení pžadvaných úknů. Úspěšné abslvvání průběžných testů dílčích prttypů. Úspěšné abslvvání akceptačních testů Etapy I. Fáze A.5 Etapa I Šklení uživatelů Ppis: V rámci tét fáze zajistí Ddavatel: 1. Šklení realizvané v dstatečném předstihu před zahájením Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy: Šklení uživatele implementační struktury prvedení 8 šklení. Šklení bsluhy Service Desku na straně Zadavatele - prvedení 1 šklení. 2. Šklení realizvané v průběhu Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy: Šklení uživatele implementační struktury prvedení 16 šklení. Šklení bsluhy Service Desku na straně Zadavatele prvedení 2 šklení. 3. Speciální šklení pr metdiky NOK a OSMS - prvedení 1 šklení Zadavatel pžaduje p Ddavateli kmplexní zajištění šklení včetně: zajištění prstr zajištění technickéh vybavení zajištění tištěných metdických materiálů bčerstvení šklení bude celdenní (8hdin) pčet účastníků běhu je maximálně 15 lidí Výstupy: Akceptace: Zadavatel si vymezuje práv dsuhlasit harmngram šklení a finální věcnu náplň, frmu a rzsah šklení. Náplň šklení bude reflektvat aktuální stav vývje Aplikace MS2014+, tj. dknčenu etapu I. Zadavatel pžaduje vypracvat dkument zpětné vazby (na základě dtazníků) d účastníků šklení s průměrným celkvým hdncením. Každé šklení musí mít hdncení lepší než 2,5 na stupnici 1 = velmi spkjen až 5 = velmi nespkjen. A.5.1 Pdklady pr šklení A.5.2 Harmngram šklení A.5.3 Výkaz prvedených škleních A.5.4 Zpětná vazba (vyhdncení šklení) d účastníků šklení Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 12/19

13 Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy Ppis: Předmětem tét fáze je zejména: 1. Realizace piltníh prvzu Aplikace MS2014+ (tj. uživatelské dladění ), a t jak z phledu funkcinalit, tak i z phledu metdiky řízení a úrvně pskytvání uživatelské a technické pdpry, s cílem kmplexně věřit funkčnst systému a jeh výknnst. 2. Úspěšné abslvvání akceptačních testů piltu, v rzsahu Etapy I. a. Testy bude prvádět Zadavatel s pdpru Ddavatele a dalších ddavatelů. Pdmínky Akceptace jsu vymezeny Smluvu. b. Akceptační testy piltu se budu skládat minimálně z funkčních (vč. uživatelských), integračních a zátěžvých testů. c. Ddavatel navrhne Zadavateli vhdný způsb pr simulaci zatížení Aplikace MS2014+ pr věření výknnstních parametrů. d. V blasti Supprtability bude sledván způsb a rychlst nasazení pravných balíčků. Zárveň bude tímt způsbem vyzkušen i pužívání aplikace Service desk, která pskytne první statistické infrmace. e. V blasti lkalizvatelnsti bude Zadavatel věřvat přepínání mezi jazykem českým a jazykem plským. Důraz bude kladen na mžnsti snadné editace jazykvé mutace a mžnsti snadnéh dplnění další (třetí, čtvrté, další) jazykvé mutace. f. V rámci testvání přensitelnsti bude celý systém pakvaně archivván a následně bnvván ze zálh administrátry prvzvatele HW platfrmy, přičemž celý prces bude dkumentván a bude prveden i věření pstupů navržených Ddavatelem a ppsaných v dkumentaci. 3. Aktivace centrální knihvny dkumentů. 4. Příprava na zahájení běžnéh prvzu. 5. Splupráce na přípravě prdukčníh prstředí v prstrách určených Zadavatelem pr běžný prvz Aplikace MS Tat fáze prběhne na cílvém prvzním prstředí. Výstupy: Zadavatel je právněn zvlit nezávislý subjekt (třetí stranu), který bude dhlížet nad průběhem akceptačních testů. V tmt případě je Ddavatel pvinen pskytnut tmut subjektu takvu sučinnst, která umžní prvěřit rzsah, průběh a výsledek prvádění akceptačních testů Ddavatelem. A.6.1 Definvání systému zesílené pdpry piltníh prvzu. Ddavatel vydefinuje pdmínky s hledem na smluvní pdmínky dstraňvání chyb a s hledem na ladění výknnsti Aplikace MS2014+ při piltním prvzu a akceptačních testech piltu. A.6.2 Akceptační testy piltníh prvzu v rzsahu Etapy I Zátěžvé testy Příprava testvacích skriptů Ddavatelem pr zátěžvé testy. Příprava metdiky testvání, včetně návrhu řešení škálvání zátěže při testech. P1_1_Fáze realizace 13/19

14 Akceptace: Integrační testy Prtkly prvedení zátěžvých testů. Testy návaznsti na všechny externí systémy Etapy I. Prtkly prvedení integračních testů. A.6.3 Prtkl úspěšném prvedení cvičnéh Restre Ddavatel naplánuje a v sučinnsti s dalšími ddavateli zkrdinuje / prvede cvičný kmpletní Restre celé Aplikace MS2014+ d testvací / šklící instance. O celé akci Ddavatel vyhtví pdrbný reprt. A.6.4 Příprava na zahájení běžnéh prvzu Před spuštěním d stréh prvzu Ddavatel ddělí strá a testvací data (například přístupvá práva testerů, testvací prjekty a pdbně). Pkud bude třeba, Ddavatel nastaví další dílčí práva d Aplikace MS A.6.5 Prtkl aktivaci nline centrální knihvny dkumentů Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů a prvedení pžadvaných úknů. Úspěšná realizace akceptačních testů piltu. P1_1_Fáze realizace 14/19

15 Fáze A.7 Etapa II Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ Ppis: Výstupy: Akceptace: Předmět tét fáze je shdný s předmětem Fáze A.4 Etapa I Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ s následujícími rzdíly: 1. Předmětem implementace v rzsahu Etapy II je dplnění zbývajících funkcinalit a vlastnstí Aplikace MS2014+ tak, aby byly naplněny veškeré pžadavky Zadavatele dané technicku specifikací Aplikace MS2014+ v přílhách Smluvy. 2. Implementvány budu zejména funkcinality a vlastnsti Aplikace MS2014+ stanvené pr Etapu II v rámci kapitly č. 3 tht dkumentu, v ppisu věcnéh bsahu Etapy II. A.7.1 Definvání dílčích prttypů a zpřesnění harmngramu Etapy II Ddavatel předlží návrh detailní dekmpzice Etapy II d dílčích prttypů, kterým přiřadí unikátní značení. Zpřesněný harmngram realizace pr Fázi A.7 - Etapy II zahrnující zejména: A.7.2 Prttypy 1, 2..-m a. Pr každý dílčí prttyp: časvý úsek vymezený pr detailní návrh časvý úsek akceptace detailníh návrhu časvý úsek bdbí prgramvání a testvání termín implementace časvý úsek vymezený pr uživatelské testvání časvý úsek věření shdy b. Časvý úsek vymezený Akceptačním testům Etapy I. (Veškerá následující dkumentace bude značena unikátním názvem prttypu) Detailní design dílčíh prttypu a. detailní návrh SW architektury, b. lgický a fyzický datvý mdel, c. zpracvání pdrbnéh návrhu funkcinalit a aplikační lgiky, včetně návrhu suvisejících brazvek Aplikace MS2014+, d. zpřesnění návrhu ergnmie uživatelskéh rzhraní. Prtkly dílčích testů prttypu u Ddavatele. Vypracvání příslušné části dkumentace. Implementace prttypu d testvací / šklící instance. Kntrlní prtkl věření shdy. Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů a prvedení pžadvaných úknů. Úspěšné abslvvání průběžných testů dílčích prttypů. Úspěšné abslvvání akceptačních testů Etapy II. P1_1_Fáze realizace 15/19

16 Fáze A.8 Etapa II Akceptační testy Ppis: Výstupy: Akceptace: Předmět tét fáze je prvedení akceptačních testů shdným způsbem jak v případě Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy s následujícími rzdíly: 1. Rzsah a frma šklení je určena v rámci Fáze A.9 Etapa II Šklení uživatelů. 2. Akceptační testy jsu zaměřeny na kmpletní Aplikaci MS2014+, tj. na výstupy Etap I a II. 3. Akceptačními testy nesmí být narušen strý prvz Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I. A.8.1 Příprava akceptace Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I a II Příprava kmpletní instalace Etapy I a Etapy II d testvací / šklící instance. Příprava dat ke kmplexnímu uživatelskému testvání. Integrační testy Interní kmunikace Aplikace MS2014+ zejména průřezvých mdulů. Návaznsti na externí systémy Etapy I a II. Prtkly prvedení integračních testů v testvacím prstředí. A.8.2 Prtkl prvedení akceptačníh testu Aplikace MS2014+ Testvána bude kmpletní Etapa I i II v testvací instanci. Zejména budu prvedeny funkční a uživatelské testy. Scénáře a metdiku stanvuje Zadavatel a budu k dispzici na vyžádání. A.8.3 Příprava prcesu finální implementace d prvzní instance Zastavení prvzu (prvzní instance) Aplikace MS Implementace akceptvané Etapy I a II z testvací / šklící instance d prvzní instance. (Prvzní systém zastaven, a přízena kpie). Prvedení finálníh testvání a akceptace v prvzním prstředí (mezený čas 12 hdin). Obnvení prvzu Aplikace MS Persnální zajištění a stanvení zdpvědnstí. A.8.4 Prtkl předání Aplikace MS2014+ d prvzu (Etapa I a II) A.8.5 Čestné prhlášení licenčním pkrytí Zahrnuje seznam všech pužitých licencí třetích stran pr vývj a prvz. Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů a prvedení pžadvaných úknů. Úspěšná realizace akceptačních testů. P1_1_Fáze realizace 16/19

17 Fáze A.9 Etapa II Šklení uživatelů Ppis: V rámci tét fáze zajistí Ddavatel: 1. Šklení realizvané v dstatečném předstihu před uknčením Fáze A8 Šklení uživatelů implementační struktury prvedení 8 šklení. Šklení bsluhy Service Desku - prvedení 1 šklení. Speciální šklení pr NOK a OSMS - prvedení 1 šklení. 2. Průběžné zašklení pracvníků implementační struktury p uknčení Fáze A8. Předpkládán je maximálně 10 šklení měsíčně, p dbu d 6 měsíců. Zadavatel pžaduje p Ddavateli kmplexní zajištění šklení včetně: zajištění prstr zajištění technickéh vybavení zajištění tištěných metdických materiálů bčerstvení šklení bude celdenní (8hdin) pčet účastníků běhu je maximálně 15 lidí Zadavatel si vymezuje práv dsuhlasit harmngram šklení a finální věcnu náplň, frmu a rzsah šklení. Náplň šklení bude reflektvat aktuální stav vývje Aplikace MS2014+, tj. dknčenu etapu II. Výstupy: Akceptace: Zadavatel pžaduje vypracvat dkument zpětné vazby (na základě dtazníků) d účastníků šklení s průměrným celkvým hdncením. Každé šklení musí mít hdncení lepší než 2,5 na stupnici 1 = velmi spkjen až 5 = velmi nespkjen. A.9.1 Pdklady pr šklení A.9.2 Harmngram šklení A.9.3 Výkaz prvedených škleních A.5.4 Zpětná vazba (vyhdncení šklení) d účastníků šklení A.9.5 Finální akceptační prtkl smluvy díl Psuzení úplnsti, kvality a včasnsti ddání pžadvaných výstupů. P1_1_Fáze realizace 17/19

18 5 Přehled fakturačních milníků Aplikace MS2014+ Fáze prjektu Fáze A.1 Etapa I Organizace řízení prjektu a zpřesnění funkčních pžadavků Fáze A.2 Etapa I Vypracvání základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ Fáze A.3 Etapa I Zpracvání pžadavků na HW platfrmu a Infrastrukturu servervny I Milník Fáze A.4 Etapa I Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ II Milník Fáze A.5 Etapa I Šklení uživatelů III Milník Fáze A.6 Etapa I Piltní prvz a akceptační testy IV Milník Fáze A.7 Etapa II Detailní design a vývj Aplikace MS2014+ V Milník Fáze A.8 Etapa II Akceptační testy VI Milník Fáze A.9 Etapa II Šklení uživatelů VII Milník Akceptace dkumentu - činnsti / výstupy A.1.1 Manuál řízení prjektu A.1.2 Kntaktní matice prjektu A.1.3 Firemní pravidla vývje a kódvání SW A.1.4 Dplňující tázky k pžadavkům Zadavatele na Aplikaci MS2014+ A.2.1 Základní kncepce architektury Aplikace MS2014+ A.2.2 Prtkl zdpvězení dplňujících tázek k zadání A.3.1 Specifikace pžadavků na HW platfrmu A.3.2 Specifikace pžadavků na Infrastrukturu servervny A.4.1 Definvání dílčích prttypů a zpřesnění harmngramu Etapy I A.4.2 Metdika testvání prttypů A.4.3 Stanvení pžadavků na ddavatele HW platfrmy a Infrastruktury servervny A.4.4 Prttypy 1, 2..-n A.4.5 Prtkl akceptačních testů Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I (funkčních / zátěžvých) A.4.6 Prtkl suladu s firemními pravidly pr kódvání. A.4.7 Prtkl předání administrátrských práv A.4.8 Strategie řízení prjektu pr bdbí prvzu A.5.1 Pdklady pr šklení A.5.2 Harmngram šklení A.5.3 Výkaz prvedených škleních A.5.4 Zpětná vazba (vyhdncení šklení) d účastníků šklení A.6.1 Definvání systému zesílené pdpry piltníh prvzu. A.6.2 Akceptační testy v rzsahu Etapy I pr piltní prvz A.6.3 Prtkl úspěšném prvedení cvičnéh Restre A.6.4 Příprava na zahájení běžnéh prvzu A.6.5 Prtkl aktivaci nline centrální knihvny dkumentů A.7.1 Definvání dílčích prttypů a zpřesnění harmngramu Etapy II A.7.2 Prttypy 1, 2..-m A.8.1 Příprava akceptace Aplikace MS2014+ v rzsahu Etapy I a II A.8.2 Prtkl prvedení akceptačníh testu Aplikace MS2014+ A.8.3 Příprava prcesu finální implementace d prvzní instance A.8.4 Prtkl předání Aplikace MS2014+ d prvzu (Etapa I a II) A.8.5 Čestné prhlášení licenčním pkrytí A.9.1 Pdklady pr šklení A.9.2 Harmngram šklení A.9.3 Výkaz prvedených škleních A.9.4 Zpětná vazba (vyhdncení šklení) d účastníků šklení A.9.5 Finální akceptační prtkl smluvy díl P1_1_Fáze realizace 18/19

19 P1_1_Fáze realizace 19/19

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování

PRŮMYSLOVÉ DNY. Datová úložiště a zálohování MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY Datvá úlžiště a zálhvání Tematické blasti pr wrkshpy Ministerstv brany České republiky, Tychnva 1, 160 01 Praha 6 PRŮMYSLOVÉ DNY - Datvá úlžiště a zálhvání

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Přílha č. 1 zadávací dkumentace veřejné zakázky Dluhdbé ukládání digitálních dkumentů Technická dkumentace Veškeré pžadavky a ustanvení uvedené v tét přílze jsu pvinné, musí být bsaženy v nabídce a musí

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená

STUDIE PROVEDITELNOSTI II - opravená Název: STUDIE PROVEDITELNOSTI II - pravená Část I. Výzvy - Elektrnická spisvá služba Část III. Výzvy - Digitalizace a ukládání dat Část IV. Výzvy - Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS Část V. Výzvy

Více

1 Krycí list nabídky

1 Krycí list nabídky Základní údaje: 1 Krycí list nabídky Název veřejné zakázky: Systém měření efektivity prcesů Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pr kntrlu léčiv rganizační slžka státu IČ: 00023817 Sídl: Šrbárva 48,

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory

Vzdělávání v IT bezpečnosti Program č. 1 Studijní opory datum zpracval COMGUARD s.r.. Schrva 38 CZ 616 00 Brn tel. +420 513 035 400 www.cmguard.cz Obsah 1 Úvd... 4 2 Vzrvé frmuláře a dkumenty ISMS... 4 2.1 Smluva zpracvání sbních údajů při... 4 2.2 Stupně důvěrnsti

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO ŘÍZENÍ RIZIK ESI FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nárdní rgán pr

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti Studie prveditelnsti Technlgické centrum bce s rzšířenu půsbnstí Statutární měst Děčín Operační prgram IOP Integrvaný perační prgram Výzva č. 06 Priritní sa 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1.

METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Nárdní rgán pr krdinaci METODICKÝ POKYN PRO MONITOROVÁNÍ IMPLEMENTACE EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 1. část

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina

Více

(Příloha č.1 zadávací dokumentace - Specifikace požadavků na předmět plnění - příloha bude přiložena Objednatelempři podpisu smlouvy)

(Příloha č.1 zadávací dokumentace - Specifikace požadavků na předmět plnění - příloha bude přiložena Objednatelempři podpisu smlouvy) Přílha č. 1 - Specifikace pžadavků na předmět plnění (Přílha č.1 zadávací dkumentace - Specifikace pžadavků na předmět plnění - přílha bude přilžena Objednatelempři pdpisu smluvy) l' t 1-1 \.. J Přílha

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet... 2 1.1 Aktivní

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kraj Vysocma SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kraj Vysocma SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vyscma KUJIP00XWF9J MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBUKY / /

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více