Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.6 Procesy podpory produktivního provozu IISSP"

Transkript

1 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Přílha č.6 Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 1 z 34

2 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Obsah: 1. Úvd Definice pjmů a zkratek Organizace pdpry prduktivníh prvzu Základní pjmy Organizační struktura řízení prvzu Tým řízení prvzu Rle a činnsti Prvzvatele v rámci pdpry prduktivníh prvzu Rle a činnsti Ddavatele pdpry v rámci pdpry prduktivníh prvzu Prcesy pdpry prduktivníh prvzu kmpnent Řízení přechdu d prduktivníh prvzu Ppis prcesu Rle Pracvní pstup prcesu Testvání Ppis prcesu Rle Pracvní pstup prcesu Knwledge management Ppis prcesu Rle Pracvní pstup prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí Ppis prcesu Rle Pracvní pstup prcesu Prvz IT zařízení a služeb Ppis prcesu Rle Pracvní pstup prcesu Správa událstí Ppis prcesu Rle Správa uživatelů Ppis prcesu Rle Pracvní pstup prcesu Šklení Ppis prcesu Rle Pracvní pstup prcesu Bezpečnst Ppis prcesu Rle Pracvní pstup prcesu Rle a bsazení Seznam tabulek: Tabulka 1 Úplný přehled prcesů pdpry prduktivníh prvzu... 4 Tabulka 2 - Časvý plán přípravy dstávek Tabulka 3 - Definice Vlastníků prcesů a Vlastníků aplikací a jejich persnální zajištění Tabulka 4 - Definice rlí prcesů Pdpry prduktivníh prvzu a jejich persnální zajištění. 32 Seznam brázků: Obrázek 1 Organizační struktura pdpry prduktivníh prvzu... 7 Obrázek 2 Pracvní pstup Správy SD hlášení Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 2 z 34

3 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Úvd Tent dkument ppisuje základní pravidla, principy a prcesy, implementvané pr zajištění aplikační a bázvé pdpry Integrvanéh infrmačníh systému Státní pkladny (dále ). Aktivity pdpry prduktivníh prvzu jsu určeny pravidly, vycházející z funkčních a nefunkčních pžadavků na prvz infrmačních systémů Ministerstva financí ČR (dále MF), pracvních pstupů definvaných funkcinalitu a pravidly určenými neb dpručenými výrbci jedntlivých kmpnent. V suvislsti s pravidly pdpry prduktivníh prvzu je třeba upzrnit na t, že je implementván a prvzván jak hmgenní celek (infrmační systém) tvřený prcesními kmpnentami a dalšími definvanými pdpůrnými kmpnentami v hetergenním prstředí infrmačních systémů MF a dalších infrmačních systémů rganizací kmunikujících s. 1.1 Definice pjmů a zkratek Vysvětlení zkratek pužitých v dkumentu: Zkratka DS KPI MF RIS RISPR RISRE-ROP RISRE-PS SD STC WSS Vysvětlení Dkumentační server Integrvaný infrmační systém Státní pkladny Key Perfrmance Indicatr zjedndušeně knkrétní měřitelná hdnta výknnsti danéh prcesu. Ministerstv financí Rzpčtvý infrmační systém Rzpčtvý infrmační systém, část Příprava rzpčtu Rzpčtvý infrmační systém, část Realizace rzpčtu Rzpčtvá patření Rzpčtvý infrmační systém, část Realizace rzpčtu Platební styk ServiceDesk - pracviště pdpry Kmpetenčníh centra. Státní tiskárna cenin Windws SharePint Services (zkráceně také SharePint) Vysvětlení pjmů pužitých v dkumentu: Pjem Uživatelská dkumentace Prvzní dkumentace Smluvní dkumentace Definice prvzu Smluvní ujednání Pžadavek na změnu (RFC) Incident Vysvětlení Uživatelsku dkumentací se pr účely tht dkumentu rzumí dkumentace kncvéh uživatele, šklicí materiály, nvinky v aplikaci, tázky a dpvědi, případně další dkumenty takt značené Vlastníkem danéh prcesu či Vlastníkem dané aplikace. Veškerá dkumentace, infrmace a znalsti shrmážděné a sdílené během implementace a prduktivníh prvzu. Veškerá dkumentace vyplývající ze smluvníh vztahu mezi Prvzvatelem a Ddavatelem pdpry. Sučást Smluvní dkumentace, která definuje pdmínky činnstí Ddavatele pdpry v rámci Prduktivníh prvzu. Dkumentace statních smluvních vztahů mezi Prvzvatelem a dalšími subjekty, které se dtýkají pdpry prduktivníh prvzu. ServiceDesk hlášení, které nemůže být vyřešen pmcí standardizvaných pstupů dle Prvzní dkumentace a je nutné jej zpracvat zvláštním pracvním pstupem ve změnvém řízení. SD hlášení Prucha neb Incident, které upzrňuje na stav systému, kdy není mžné vyknávat aktivity v dle Prvzní dkumentace, a tent stav systému není mžné pravit běžným zásahem pracvníka pdpry dle Prvzní dkumentace. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 3 z 34

4 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Pjem ŽOS Vysvětlení Žádst sučinnst je dkument, definvaný smluvu mezi Prvzvatelem a Prvzvatelem infrastruktury, prstřednictvím kteréh jedna ze smluvních stran předává pžadavky na činnsti během prvzu neb dstávky. 2. Organizace pdpry prduktivníh prvzu 2.1 Základní pjmy Prduktivníh prvzu se účastní: Vlastník, kterým je MF. Prvzvatel, kterým je MF. Prvzvatel jmenuje zaměstnance a další sby d rlí příslušných Prvzvateli. Prvzvatel infrastruktury, kterým je Státní tiskárna cenin (dále STC). Prvzvatel infrastruktury vlastní a prvzuje infrastrukturu nutnu k prvzu. Prvzvatel infrastruktury jmenuje zaměstnance a další sby d rlí příslušných Prvzvateli infrastruktury. Ddavatel pdpry, ddává činnsti suvisející s aplikační a bázvu pdpru. Ddavatel pdpry a jmenuje zaměstnance a další sby d rlí příslušných Ddavateli pdpry dle smluvní dkumentace mezi Prvzvatelem a Ddavatelem pdpry. V rámci pdpry prduktivníh prvzu existují tyt dva hlavní prcesy: Příprava prduktivníh prvzu kmpnent ; Prduktivní prvz kmpnent. Hlavní prces Příprava prduktivníh prvzu kmpnent a jeh jedntlivé prcesy jsu zaměřeny na správu a krdinaci aktivit přípravy, testvání a prduktivníh startu dalších funkčních celků, patchů, prav a změn kmpnent, které jsu již nasazeny v prduktivním prvzu. Jedná se zejména následující prcesy: Řízení přechdu d prduktivníh prvzu; Testvání; Knwledge management; Kmunikace s dbrnu veřejnstí; Hlavní prces Prduktivní prvz kmpnent je zaměřen na zajištění prvzu prduktivně prvzvaných kmpnent a sestává zejména z následujících prcesů: Prvz IT zařízení a služeb; Správa událstí; Správa uživatelů; Šklení; Bezpečnst. Kmpletní přehled struktury prcesů pdpry prduktivníh prvzu je v následující tabulce. Tabulka 1 Úplný přehled prcesů pdpry prduktivníh prvzu ÚROVEŇ ID PROCESNÍ ÚROVEŇ Prcesní úrveň A A 1 Pdpra prduktivníh prvzu Prcesní úrveň B Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 4 z 34

5 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: ÚROVEŇ ID PROCESNÍ ÚROVEŇ B 1.1 Příprava prduktivníh prvzu kmpnent B 1.2 Prduktivní prvz kmpnent Prcesní úrveň C Prces 1.1 Příprava prduktivníh prvzu kmpnent C Řízení přechdu d prduktivníh prvzu C Testvání C Knwledge management C Kmunikace s dbrnu veřejnstí Prces 1.2 Prduktivní prvz kmpnent C Prvz IT zařízení a služeb Zajištění prduktivníh prvzu D Řízení rzhraní s ČNB Správa Knfigurační databáze Řízení dstávek C Správa událstí Správa SD hlášení D Správa incidentů Správa Pžadavku na změnu (RFC) C Správa uživatelů C Šklení C Bezpečnst 2.2 Organizační struktura řízení prvzu Zastřešující a rganizační rli při řízení pdpry prduktivníh prvzu má prces Pdpra prduktivníh prvzu. Vlastník prcesu Pdpra prduktivníh prvzu dpvídá za prvz, dpvídá za dsažení předepsaných KPI a reprtuje výsledky prcesu Vlastníkvi. Dále: jmenuje Veducíh Kmpetenčníh centra Prvzvatele, jmenuje Vlastníky prcesů, vyknává činnst Ředitele prvzu : je zdpvědný za krdinaci činnstí prcesu Pdpra prduktivníh prvzu, krdinuje činnsti Týmů pdpry Prvzvatele a Ddavatele pdpry dle aktuální verze Prvzní dkumentace v rzsahu daném Definicí prvzu, řídí Veducíh Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry, krdinuje činnsti mezi Prvzvatelem a Pskytvatelem infrastruktury dle aktuální verze Prvzní dkumentace v rzsahu daném Definicí prvzu. Vlastník prcesu je zdpvědný za: zajištění činnsti prcesu, přípravu a správu prcesní dkumentace a za zajištění úklů prcesu, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 5 z 34

6 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: bsazení jedntlivých rlí v rámci prcesu v suladu s rganizačním řádem Prvzvatele a v suladu se smluvními ujednáními Prvzvatele s jedntlivými subjekty pdílejícími se na pdpře prduktivníh prvzu. Vlastník aplikace je sba zmcněná Vlastníkem ke správě příslušné části funkcinality. Je dpvědný za: zajištění správy příslušné částí funkcinality, která suvisí s jeh pracvním zařazením neb pdpruje prcesy, které jsu v jeh kmpetenci, a t v části: metdické a dkumentační, funkční, správy dat, metdické řízení Týmu prvzu Prvzvatele v příslušné blasti, zajištění nastavení aplikace v suladu s platnu legislativu, pskytnutí sučinnsti při Změnvém řízení, metdické řízení a kntrlu zpracvání SD hlášení v příslušné Řešitelské skupině. Vlastníci aplikací jsu jmenváni pr tyt blasti: CSÚIS, RIS, EKIS ÚV, Správa uživatelů; Báze. Vlastník aplikace v důvdněných případech jmenuje Zástupce Vlastníka aplikace za jemu svěřenu blast. Organizační struktura a vzájemné vztahy jedntlivých rlí jsu znázrněny na následujícím brázku. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 6 z 34

7 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Obrázek 1 Organizační struktura pdpry prduktivníh prvzu Tým řízení prvzu Tým řízení prvzu je hlavní rganizační strukturu pr řízení všech aktivit pdpry prduktivníh prvzu. Veducím Týmu řízení prvzu je Ředitel prvzu. Tým řízení prvzu zajišťuje: správu agendy Týmu řízení prvzu, tj. smluvní rganizační a eskalační tázky spjené s pdpru prduktivníh prvzu, krdinaci aktivit mezi jedntlivými prcesy prduktivníh prvzu, krdinací aktivit mezi jedntlivými Týmy prvzu, vyhdncením reprtů a výstupů jedntlivých prcesů. Členy Týmu řízení prvzu jsu: Veducí Kmpetenčníh centra Prvzvatele, Veducí Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry, Vlastníci prcesů, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 7 z 34

8 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Vlastníci aplikací, Veducí Týmů prvzu za Prvzvatele, Veducí Týmů prvzu za Ddavatele pdpry. Tým řízení prvzu dpvídá za přípravu, krdinaci a výkn činnstí dle: Prvzní dkumentace, Smluvní dkumentace v aktuálním znění Rle a činnsti Prvzvatele v rámci pdpry prduktivníh prvzu Veducí Kmpetenčníh centra Prvzvatele je zdpvědný za krdinaci činnstí prcesů Pdpry prduktivníh prvzu v blastech vyknávaných Prvzvatelem : jmenuje pracvníky Prvzvatele a další sby členy Týmu prvzu Prvzvatele v příslušné blasti, krdinuje činnsti Týmů prvzu Prvzvatele dle aktuální verze Prvzní dkumentace v rzsahu daném Definicí prvzu. Tým prvzu Prvzvatele v příslušné blasti zajišťuje činnsti spjené s Pdpru prduktivníh prvzu, dle pracvních pstupů jedntlivých prcesů pdpry a v suladu s Definicí prvzu. Veducí Týmu prvzu Prvzvatele v příslušné blasti v rzsahu daném Definicí prvzu zajišťuje: činnsti spjené s Pdpru prduktivníh prvzu, kmunikaci s Veducím Kmpetenčníh centra Prvzvatele, kmunikaci s Vlastníky aplikací, sulad činnstí Týmu prvzu s pracvními pstupy prcesů Pdpry prduktivníh prvzu Rle a činnsti Ddavatele pdpry v rámci pdpry prduktivníh prvzu V suladu se smluvní dkumentací je sučástí prcesů Pdpry prduktivníh prvzu tým Ddavatele pdpry, který vystupuje v následujících rlích: Veducí Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry je zdpvědný za krdinaci činnstí prcesů Pdpry prduktivníh prvzu : jmenuje Veducí týmů prvzu Ddavatele pdpry, jmenuje členy Týmů prvzu Ddavatele pdpry, krdinuje činnsti Týmů prvzu Ddavatele pdpry dle aktuální verze Prvzní dkumentace v rzsahu daném příslušným Definicí prvzu. Tým prvzu Ddavatele pdpry v příslušné blasti zajišťuje činnsti spjené s pdpru prduktivníh prvzu v rzsahu Prvzní dkumentace, smluvní dkumentace, dle Pracvních pstupů jedntlivých prcesů pdpry a v suladu s Definicí prvzu. Veducí Týmu prvzu Ddavatele pdpry v příslušné blasti v rzsahu daném Definicí prvzu zajišťuje: činnsti spjené s Pdpru prduktivníh prvzu, kmunikaci s týmy prvzu Ddavatele pdpry, sulad činnstí Týmu prvzu s Pracvními pstupy prcesů Pdpry prduktivníh prvzu. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 8 z 34

9 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu kmpnent 3.1 Řízení přechdu d prduktivníh prvzu Ppis prcesu Prces zajišťuje přípravu a přens vývje, změn a prav d kmpnent v prduktivním prvzu. Základním bjektem prcesu je Kntejner změn, který bsahuje všechny bjekty, změny, záplaty, pstupy implementace, dkumentaci, šklicí materiály a další suvisející infrmace nutné k přensu změn na kmpnenty v prduktivním prvzu Rle Vlastník prcesu Řízení přechdu d prduktivníh prvzu : dpvídá za prces Řízení přechdu d prduktivníh prvzu, reprtuje výsledky prcesu a stanvuje pravidla pr vývj a prvádění změn v příslušné části systému, dpvídá za kvalitu vývje a kntrluje pstup práce při implementaci a nasazení Kntejneru změn. Vlastník změny (rle prcesu Správa událstí ): je zdpvědný za krdinaci všech aktivit suvisejících s prvedením pžadvaných změn a za krdinaci aktivit při přípravě, testvání a prduktivním nasazení změny, pravidelně infrmuje Vlastníka aplikace pstupu přípravy změn. je zdpvědný za implementaci Kntejneru změn, připravuje Plán přechdu, připravuje a krdinuje kapacity pr zajištění realizace Plánu přechdu, řídí přens Kntejnerů změn d prduktivníh prvzu v suladu s Plánem přechdu, vystavuje pr jedntlivé Kntejnery změn prtkl přensu Kntejneru změn d kmpnenty v prduktivním prvzu. Pracvní skupina Architektura sestavuje Plán rzvje architektury, vyjadřuje se k jedntlivým Pžadavkům na změnu (RFC), vyhdncuje Incidenty. Schází se ve slžení: Hlavní architekt Ddavatele pdpry, Vlastník prcesu Řízení přechdu d prduktivníh prvzu, Vlastníci aplikací, Vlastníci prcesů, Prcesní architekt, Technický architekt, Garant za bezpečnst (rle prcesu Bezpečnst ), další sby přizvané výše uvedenými sbami. Hlavní architekt Ddavatele pdpry vede Pracvní skupinu Architektura, řídí přípravu vyjádření k Pžadavkům na změnu (RFC), řídí vyhdncení Incidentu, řídí přípravu a kntrluje ddržvání Plánu rzvje architektury. Prcesní architekt Ddavatele pdpry zajišťuje návrh Slutin architektury řešení pr blasti business, aplikační a datvé architektury, dhleduje ddržvání Slutin architektury řešení v průběhu živtníh cyklu aplikace, zajišťuje vyjádření k Pžadavků na změnu (RFC) z phledu Slutin architektury, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 9 z 34

10 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: pskytuje pdklady pr přípravu Plánu rzvje architektury z blasti Slutin architektury, pskytuje pdklady pr vyhdncení Incidentu z blasti Slutin architektury, aktualizuje architektnicku dkumentaci pr příslušné blasti Slutin architektury. Technický architekt Ddavatele pdpry zajišťuje návrh Slutin architektury řešení pr blast technické architektury, zajišťuje sulad technické architektury řešení s infrastrukturu Prvzvatele a s infrastrukturu Prvzvatele infrastruktury, dhleduje ddržvání technické architektury řešení v průběhu živtníh cyklu aplikace, zajišťuje vyjádření k Pžadavků na změnu (RFC) z phledu technické architektury, pskytuje pdklady pr přípravu Plánu rzvje architektury z blasti technické architektury, pskytuje pdklady pr vyhdncení Incidentu z blasti technické architektury, aktualizuje architektnicku dkumentaci pr blast technické architektury. Vlastník aplikace (rle prcesu Pdpra prduktivníh prvzu ) je sba zmcněná Vlastníkem ke správě příslušné části funkcinality Pracvní pstup prcesu Pracvní pstup prcesu Řízení přechdu d prduktivníh prvzu : 1. Vlastník změny zajistí přípravu bsahu Kntejneru změn: implementaci funkcinality dané zadáním, přípravu změn Prvzní dkumentace suvisející s bsahem Kntejneru změn, testy dle Pracvníh pstupu prcesu Testvání. 2. Vlastník změny dpvídá za přípravu Plánu přechdu 3. Vlastník změny řídí testvání Kntejneru změn dle Pracvníh pstupu prcesu Testvání. 4. Vlastník změny zajistí zařazení Plánu přechdu (prstřednictvím příslušnéh Manažera dstávky) d plánu příslušné dstávky. Během dstávky řídí Vlastník změny s dalšími pracvníky Týmů prvzu Kntejnerů změn d kmpnent dle Plánu přechdu. 3.2 Testvání Ppis prcesu přens jedntlivých Prces zajišťuje správu testvání Kntejnerů změn připravených k přensu d kmpnent v prduktivním prvzu na úrvni infrastruktury i na úrvni aplikace. Výsledek testů je pužitý jak pdklad k akceptaci pr přens na kmpnenty v prduktivním prvzu. Prces Testvání upravený v tmt dkumentu je platný v plném rzsahu pr kmpnenty předané d prduktivníh prvzu Rle Vlastník prcesu Testvání : dpvídá za prces Testvání, kntrluje testvání jedntlivých Kntejnerů změn, ptvrzuje Prtkl testvání Kntejneru změn, krdinuje aktivity testvání s statními subjekty využívající příslušné testvací prstředí. Tester vyknává vlastní testvací případy, zpracvává dílčí testvací prtkl a pdává infrmace výsledku. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 10 z 34

11 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Pracvní pstup prcesu Pracvní pstup prcesu Testvání : 1. Vlastník změny připraví Plán testvání a zajistí kapacity. 2. Vlastník prcesu Testvání v sučinnsti s Vlastníkem aplikace jmenuje Testery. 3. Vlastník změny ve shdě s Administrátrem systému zajistí přípravu testvacíh prstředí. 4. Vlastník prcesu Testvání krdinuje aktivity v testvacím prstředí. 5. Vlastník změny zahajuje testvání. 6. Testeři prvedu testvání dle předlžených testvacích scénářů, případů a uživatelské dkumentace. 7. Vlastník změny vyhdncuje testvání a vypracuje Prtkl testvání Kntejneru změn. 8. Vlastník prcesu Testvání ptvrzuje Prtkl testvání Kntejneru změn. 9. Vlastník změny překládá Prtkl testvání Kntejneru změn Vlastníkvi aplikace k akceptaci. 3.3 Knwledge management Ppis prcesu Prces zajišťuje správu dkumentace, infrmací a znalstí pr ptřeby zvyšvání kvality pskytvané pdpry a pdpry rzhdvání. Prces metdicky řídí správu veškerých infrmací, dkumentace a statních médií nutných pr zajištění Pdpry prduktivníh prvzu. Pr veškeru dkumentaci, infrmace a znalsti shrmážděné a sdílené během implementace a prduktivníh prvzu, zejména ptm pr: dkumentaci předanu jak smluvní výstupy či sučást díla implementace, infrmace a znalsti ppisující funkcinalitu, stav a činnsti, dkumentaci definující legislativní a metdický rámec činnstí pdprvaných, prcesní dkumentaci ppisující činnsti a aktivity prduktivníh prvzu, je v rámci prcesů Pdpry prduktivníh prvzu pužíván suhrnný název Prvzní dkumentace. Prces zajišťuje metdické řízení a pracvní pstupy pr následující blasti: Definice řízené Prvzní dkumentace ; Vytvření knihven řízené Prvzní dkumentace v prstředí Windws SharePint Services (dále WSS) v dpvídající struktuře; Značení dkumentů řízené Prvzní dkumentace ; Správa právnění pr přístup k řízené Prvzní dkumentaci ; Živtní cyklus řízené Prvzní dkumentace ; Bezpečnst při nakládání s řízenu Prvzní dkumentací ; Zálhvání a archivace Prvzní dkumentace ; Šablny dkumentů Prvzní dkumentace Rle Vlastník prcesu Knwledge management : dpvídá za prces Knwledge management, stanvuje metdiku pr přípravu a správu Prvzní dkumentace. Vlastník dkumentace: Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 11 z 34

12 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: je zdpvědný za rganizaci, řízení tvrby a následnu správu jemu přidělené Prvzní dkumentace p celu dbu jejíh živtníh cyklu, určuje, řídí a kntrluje Vlastníky dkumentu, schvaluje knečnu bsahvu i frmální pdbu jemu přidělené Prvzní dkumentace, infrmuje změnách v jemu přidělené Prvzní dkumentaci. Vlastník dkumentu: zajišťuje, že jemu přiřazená aplikační resp. prcesní Prvzní dkumentace vzniká a je spravvána v suladu s pracvními pstupy pr Správu prvzní dkumentace, určuje, řídí a kntrluje Autry dkumentu a Spluautry dkumentu, schvaluje knečnu bsahvu i frmální pdbu aplikační resp. prcesní Prvzní dkumentace, infrmuje změnách v aplikační Prvzní dkumentaci. Autr dkumentu: je zdpvědný za přípravu návrhu dkumentu, je zdpvědný za kvalitu dkumentu a za jeh sulad s příslušnu platnu šablnu prvzníh dkumentu, rganizuje připmínkvání a schvalvání knceptu dkumentu dle platných schvalvacích prcedur, je zdpvědný za správné značení dkumentů a jeh uchvání v příslušné dkumentační knihvně, je zdpvědný za údržbu aktuálních záznamů prvedených změnách a schválení dkumentu, krdinuje činnst Spluautrů dkumentu v případě, že je dkument spluvytvářen více sbami. Uživatel dkumentu: uživatelem dkumentu je každá sba zařazená pdle zvláštních předpisů d některéh z prvzních týmů neb sba zastávající rli v prcesech pdpry prduktivníh prvzu, je právněný přistupvat k prvzní dkumentaci v suladu s přiděleným právněním, je pvinen řídit se pravidly pr nakládání s Prvzní dkumentací. Administrátr dkumentačníh serveru: je zdpvědný za knfiguraci dkumentačníh serveru (DS) dle pracvních pstupů pr Správu prvzní dkumentace, je zdpvědný za správu přístupvých právnění uživatelů dkumentačníh serveru dle pkynů Prvzní kanceláře pdpry prduktivníh prvzu Pracvní pstup prcesu Pracvní pstup prcesu Knwledge management pr umísťvání dkumentů d Znalstní databáze : 1. Autr dkumentu vytvří dkument. 2. Vlastník dkumentu schválí dkument. 3. Vlastník aplikace validuje dkument. 4. Vlastník aplikace schvaluje dkument. 5. Vlastník dkumentu předá dkument Vlastníkvi dkumentace s pžadavkem na zařazení dkumentu neb aktualizaci dkumentu v Prvzní dkumentaci. 6. Vlastník dkumentace infrmuje publikaci/schválení dkumentu Vlastníka prcesu Knwledge management. Vlastník prcesu Knwledge management má mžnst mezit zveřejnění dkumentu, pkud dkument nedpvídá příslušným pracvním pstupům. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 12 z 34

13 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Vlastník aplikace pžádá zveřejnění dkumentu dle pracvníh pstupu prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí, pkud je dkument určen ke zveřejnění. 3.4 Kmunikace s dbrnu veřejnstí Ppis prcesu Prces zajišťuje správu infrmací pr ptřeby infrmvání: Uživatelů, pracvníků státní správy, dalších sb dtčených prcesy, dbrné veřejnsti Rle Vlastník prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí : dpvídá za prces Kmunikace s dbrnu veřejnstí, řídí kmunikaci se splupracujícími rganizacemi, udržuje aktuální kntaktní údaje dpvědných sb na straně splupracujících rganizací. Žadatel zveřejnění je zdpvědný za přípravu a kmpletnst Žádsti zveřejnění. Administrátr kmunikace je zdpvědný za prvedení všech aktivit suvisejících se zveřejněním pžadvaných infrmací. Vlastník aplikace (rle prcesu Pdpra prduktivníh prvzu ) je sba zmcněná Vlastníkem ke správě příslušné části funkcinality Pracvní pstup prcesu Pracvní pstup prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí : 1. Žadatel připraví Žádst zveřejnění infrmace neb dkumentu a zašle ji Administrátrvi kmunikace. V případě, že žádst je s priritu Vyská uvědmí vzniku žádsti telefnicky Administrátra kmunikace. 2. Administrátr kmunikace věří žádst zveřejnění i t, zda zveřejňvaný dkument dpvídá metdice prcesu Knwledge management. Pžádá Vlastníka prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí suhlas se zveřejněním. 3. Vlastník prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí ptvrzuje zveřejnění. 4. Administrátr kmunikace zajistí zveřejnění infrmace dle distribučníh listu ze Žádsti zveřejnění. 5. Administrátr kmunikace uzavře pžadavek v Service Desku. 3.5 Prvz IT zařízení a služeb Ppis prcesu Prces zajišťuje činnsti spjené s Pdpru prduktivníh prvzu kmpnent předaných d prduktivníh prvzu, zejména v blastech: zajištění prduktivníh prvzu, řízení rzhraní s ČNB, správa Knfigurační databáze, řízení dstávek, řízení vztahu s Prvzvatelem infrastruktury. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 13 z 34

14 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Rle Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb : dpvídá za prces Prvz IT zařízení a služeb, je zdpvědný za sestavení a předlžení Plánu dstávek, řídí a krdinuje činnsti týmu. Veducí prvzu: je zdpvědný za blast Zajištění prduktivníh prvzu, je zdpvědný za krdinaci aktivit při mnitringu a správě kmpnent v prduktivním prvzu, je zdpvědný za řízení sučinnsti při plánvaných a mimřádných dstávkách, resp. výpadcích kmpnent, které řídí Manažer dstávky. Veducí prvzu je jmenván dle časvéh rzpisu služeb tak, aby byl zajištěn nepřetržitý výkn rle. Manažer dstávky: dpvídá za plánvání a řízení aktivit během dstávky resp. výpadku, zahajuje a uknčuje dstávku resp. výpadek, na základě pdkladů Vlastníka změny neb Vlastníka incidentu a Administrátrů rzhduje pstupu při řízení dstávky resp. výpadku. Pr mimřádné a neplánvané dstávky je Manažerem dstávek z definice prcesu Veducí prvzu (pkud Vlastník prcesu nestanví jinak). Pr plánvané dstávky jmenuje Vlastník prcesu Manažera dstávky předem v rámci Plánu dstávek. Administrátr systému: je zdpvědný za mnitring a správu kmpnenty neb infrastruktury v prduktivním prvzu v rzsahu aktuální verze Prvzní dkumentace, je zdpvědný za přípravu dkumentu neb média a aktualizaci dkumentu neb média při přípravě neb přebírání dkumentace neb instalačních médií a jejich aktualizaci v Knfigurační databázi. Administrátr integrace s ČNB je Administrátr systému pr blast integrace mezi systémy ČNB a. Administrátr mnitringu je Administrátr systému pr blast mnitringu kmpnent dle Prvzní dkumentace. Kntaktní sba ČNB: zdpvídá za kmunikaci při prvzu rzhraní mezi ČNB a. Kntaktní sba Náhradníh prcesu ČNB: zdpvídá za zajištění sučinnsti při vyhlášení, řízení a uknčení Náhradníh prcesu. Veducí prvzu Pskytvatele infrastruktury : je zdpvědný za zajištění sučinnsti mezi Prvzvatelem a Pskytvatelem infrastruktury při prvzu infrastruktury, a případně s dalšími partnery dle pžadavků Prvzvatele. Dispečer prvzu Pskytvatele infrastruktury : je jmenván Pskytvatelem infrastruktury dle časvéh plánu je zdpvědný za krdinaci aktivit při mnitringu a správě infrastruktury v prduktivním prvzu a za řízení sučinnsti při plánvaných a neplánvaných dstávkách infrastruktury, které řídí Manažer dstávky. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 14 z 34

15 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Vlastník Knfigurační databáze : je zdpvědný za aktuální a knzistentní stav databáze a za její bsahvu správnst dle infrmací Administrátra systému, je zdpvědný za aktuální a knzistentní stav Databáze médií a za její bsahvu správnst dle infrmací Administrátra systému. Vlastník změny neb Vlastník incidentu (rle prcesu Správa událstí ): je zdpvědný za krdinaci všech aktivit suvisejících s prvedením pžadvané změny a za krdinaci aktivit při přípravě a prduktivním nasazení změny během dstávky Pracvní pstup prcesu V rámci prcesu Prvz IT zařízení a služeb identifikujeme čtyři základní subprcesy: zajištění prduktivníh prvzu, řízení rzhraní s ČNB, správa Knfigurační databáze, řízení dstávek Zajištění prduktivníh prvzu Pracvní pstup subprcesu Zajištění prduktivníh prvzu je dán činnstmi a Prvzní dkumentací a lze jej rzdělit na tyt základní skupiny: pravidelné činnsti, pravidelné činnsti běžné zahrnují pravidelně se pakující aktivity prváděné pdle časvéh plánu (např. denní a týdenní mnitring), pravidelné činnsti plánvané zahrnují aktivity nepravidelné, vyknávané na základě plánvané událsti (např. řízení dstávek), mimřádné činnsti. Pravidelné činnsti Subprces zajišťuje pravidelné činnsti při mnitringu, správě a administraci infrastruktury a jedntlivých kmpnent dle Prvzní dkumentace, mim jiné např.: mnitring systémů, administrace systémů, kntrla pravidelnéh zálhvání systémů, řešení zálhvání a bnvy, definice pžadavků na úpravy nastavení síťvé infrastruktury, definice pžadavků na úpravy nastavení HW, OS, sledvání výknnsti, prfylaxe systémů, pdpra při ladění výknu systémů, zadávání prblémů k řešení na SAP Supprt, tevírání spjení ze SAP Supprt, prvádění činnstí suvisejících s transprtem změn d prduktivníh prstředí, zajištění činnstí suvisejících se SAP Suprt (Earlywatch, Ging Live Check, správa licencí, aj.), aktualizace dkumentace dle prvedených změn v nastavení systémů a infrastruktury, vedení Prvzníh deníku, správa infrmací a dkumentace aktuálníh nastavení služeb v Knfigurační databázi. Prces spravuje veškeré infrmace, dkumentaci a statní média, nutné pr aktivity prcesu Prvz IT zařízení a služeb, dle metdiky stanvené prcesem Knwledge management, aktualizace Knihvny aktuálních verzí instalačních a knfiguračních médií. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 15 z 34

16 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Mimřádné činnsti Subprces: prvádí mimřádné činnsti při správě a administraci systémů, řídí a krdinuje mimřádné činnsti zajišťvané: Pskytvatelem infrastruktury, Ddavatelem pdpry. zajišťuje prvedení pžadavků Prvzvatele infrastruktury zadaných frmu SD hlášení (definvaných jak Pžadavek na službu (RFS) neb Pžadavek na změnu (RFC)) neb frmu Žádsti sučinnst (ZOS) a prváděných dle Prvzní dkumentace, zajišťuje mimřádné činnsti vyplývající z činnsti prcesu Prvz IT zařízení a služeb, zejména činnsti suvisející s prevencí chybvých neb klizních stavů systémů na základě skutečnstí zjištěných v rámci mnitringu prstředí. Pracvní pstupy se řídí Prvzní dkumentací, zajišťuje mimřádné činnsti při aktivitách Týmů prvzu. Pracvní pstupy vychází v tmt případě z pžadavků Týmů prvzu zadaných frmu SD hlášení (definvaných jak Žádst pdpru (RFS) neb Pžadavek na změnu (RFC)) a prváděných dle Prvzní dkumentace, další technické dkumentace systému a dle příslušných částí Disaster Recvery plánů, zajišťuje mnitring, správu a vyhdncení čerpání licencí Řízení rzhraní s ČNB Subprces je metdicky řízen Vlastníkem aplikace RISPRE-PS, který je zdpvědný za kmunikaci s kntaktními sbami ČNB při řešení kncepčních tázek kmunikace s ČNB, schvalvání Pžadavků na změny (RFC), při plánvání a schvalvání dstávek a při řízení Náhradníh prcesu. Subprces zajišťuje zejména: řízení a mnitring kmunikace mezi a ČNB, kmunikaci s perátry ČNB při mnitringu kmunikace s ČNB a řešení perativních úklů, kmunikaci s ČNB při řešení SD hlášení, které se prvzně neb metdicky týkají rzhraní mezi a ČNB, kmunikaci s ČNB při přípravě a nasazení Pžadavků na změnu (RFC) které se týkají rzhraní mezi a ČNB, kmunikaci s ČNB při přípravě a řízení dstávek, které se týkají rzhraní mezi a ČNB, pdpru Vlastníka aplikace RIS při vyhlašvání, řízení a uknčení Náhradníh prcesu RISRE-PS Správa Knfigurační databáze Subprces zajišťuje správu Knfigurační databáze, jejíž sučástí jsu zejména: infrmace knfiguraci a nastavení systému, dkumentace nutná k zajištění činnstí subprcesu Zajištění prduktivníh prvzu, správa instalačních médií a dalších zdrjů SW, pdklady a dkumenty správy licencí Řízení dstávek Subprces zajišťuje činnsti suvisející s přípravu, plánváním a řízením dstávek. Odstávky rzlišujeme na: Plánvané jsu řízené dle Plánu dstávek, který se sestavuje na bdbí jednh rku, a dělí se na: řádné prbíhají během dnů pracvníh vlna, zpravidla víkendu, prstředí je pr uživatele vždy nedstupné, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 16 z 34

17 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: prvzní prbíhají ve čtvrtek mim pracvní hdiny v čase 19:00 24:00 v týdnech, kdy není plánvaná řádná Plánvaná dstávka, případná nedstupnst knkrétních aplikací je uvedena v rámci Plánu aktivit; Mimřádné jsu navrhvané perativně dle aktuálníh stavu systému. Mimřádná dstávka služí výhradně k dstranění vady neb rizika vzniku neknzistence dat neb výpadku služby; Výpadky jsu zapříčiněné chybu, vadu neb jiným důvdem, který způsbuje nedstupnst sytému neb knkrétní služby. Veškeré aktivity v rámci dstávek jsu prcesvány jak SD hlášení (typ Pžadavek a změnu (RFC) neb Incident) neb Žádst sučinnst (ZOS). Manažer dstávky připraví pr každu plánvanu neb mimřádnu dstávku Plán aktivit Plán dstávek Příprava Plánu dstávek Za přípravu Plánu dstávek na následující rk je zdpvědný Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb. Návrh Plánu dstávek připraví Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb a předá jej d knce 9. Kalendářníh měsíce k připmínkvání. Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb zajistí zapracvání předaných připmínek, a t tak, aby Plán dstávek schválila Změnvá kmise d knce 11. měsíce kalendářníh rku. Finální Plán dstávek na následující rk vydává Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb d knce 11. měsíce kalendářníh rku a zajistí jeh zveřejnění prstřednictvím prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí. Zárveň jej umístí d příslušné dkumentační knihvny. Plánvaná dstávka mim Plán dstávek Změny v Plánu dstávek (změna neb dplnění Plánvané dstávky) se prvádí na základě RFC. Schválení změny Plánu dstávek (změna neb dplnění Plánvané dstávky) je pdmíněn suhlasem Kntaktní sby ČNB určené Smluvu přensu dat mezi MF a ČNB. Tent suhlas zajistí Administrátr integrace s ČNB. Mimřádná dstávka Schválení Mimřádné dstávky se prvádí prstřednictvím Pžadavku na změnu (RFC). Pžadavek na změnu (RFC) bude bsahvat, krmě jinéh, žádst schválení Mimřádné dstávky tak, aby schválení RFC Změnvu kmisí prběhl v termínech dle časvéh plánu přípravy dstávky. Schválení Mimřádné dstávky je v případě, že má dpady d prvzu rzhraní mezi ČNB a, pdmíněn suhlasem Kntaktní sby ČNB, který zajistí Administrátr integrace s ČNB. P schválení Změnvu kmisí zajistí Manažer dstávky zanesení Mimřádné dstávky d Plánu dstávek včetně všech náležitstí. Příprava dstávky Za přípravu bsahu dstávky je zdpvědný Manažer dstávky. Obsah dstávky je definván v Plánu aktivit dstávky. Manažer dstávky zahrne d Plánu aktivit: Plány přechdu (příslušné Pžadavky na změnu (RFC), přenášené d prdukce), Žádsti sučinnst (ZOS), pžadavky na drvnání primárníh a zálžníh DC, pžadavky na backup a recvery, pstupy věření funkčnsti systému p prvedených změnách, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 17 z 34

18 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: způsby kmunikace během dstávky. Manažer dstávky vydá návrh časvéh Plánu aktivit dstávky v termínech dle časvéh plánu přípravy dstávky. Sučasně Manažer dstávky: předkládá Žádst zveřejnění d prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí s infrmací knání Plánvané dstávky, případně se stručnu infrmací bsahu Plánvané dstávky, prstřednictvím Administrátra Integrace s ČNB infrmuje Kntaktní sbu ČNB Plánu aktivit, zejména s hledem na zajištění sučinnsti ČNB při přípravě, řízení a uknčení dstávky. Vlastníci změn neb Vlastníci incidentů zajistí předání Manažervi dstávky připmínek k Plánu aktivit a detailní specifikace jedntlivých aktivit, přesný časvý plán aktivit, vazby na další plánvané aktivity (pkud jsu známé) a případný dpad na další kmpnenty dle časvéh plánu přípravy dstávek. Finální plán aktivit vydává Manažer dstávky dle časvéh plánu přípravy dstávek. Časvý plán přípravy dstávek Tabulka 2 - Časvý plán přípravy dstávek Schválení dstávky Zadání pdkladů pr přípravu Plánu aktivit dstávky Příprava Plánu aktivit dstávky Připmínky k Plánu aktivit dstávky včetně detailní specifikace aktivit Finální verze Plánu aktivit Plánvaná dstávka řádná Rční Plán dstávek d knce listpadu předchzíh rku 7 pracvních dní před zahájením dstávky 5 pracvních dní před zahájením dstávky 4 pracvní dny před zahájením dstávky 2 pracvní dny před zahájením dstávky Změna Plánvané dstávky 7 pracvních dní před zahájením dstávky pkud dstávka nezasahuje d pracvníh dne 3 týdny (15 pracvních dní) před zahájením dstávky pkud dstávka zasahuje d pracvníh dne 3 měsíce před zahájením dstávky pkud dstávka zasahuje d více pracvních dnů. Plánvaná dstávka prvzní Prvzní Plánvaná dstávka je sučástí Plánu 3 pracvní dny před zahájením dstávky 2 pracvní dny před zahájením dstávky 1 pracvní den před zahájením dstávky V den dstávky d 12:00 Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 18 z 34

19 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Schválení dstávky Zadání pdkladů pr přípravu Plánu aktivit dstávky Příprava Plánu aktivit dstávky Připmínky k Plánu aktivit dstávky včetně detailní specifikace aktivit Finální verze Plánu aktivit dstávek každý čtvrtek krmě týdne, kdy prbíhá Plánvaná dstávka řádná Mimřádná dstávka 6 hdin před zahájením dstávky 6 hdin (sučástí RFC) 4 hdiny před zahájením dstávky 3 hdiny před zahájením dstávky 2 hdiny před zahájením dstávky Řízení dstávky Řízení dstávky se sestává z následujících činnstí: zahájení dstávky, krdinace průběhu činnstí a aktivit dle Plánu aktivit dstávky, kmunikace s Uživateli a se všemi skupinami v rámci, uknčení dstávky, vyhdncení dstávky, schválení Reprtu průběhu dstávky Vlastníkem prcesu Prvz IT zařízení a služeb. Činnsti Manažera dstávky při řízení dstávky: kntrluje připravenst všech účastníků dstávky dle Plánu aktivit, zahajuje dstávku, krdinuje průběh aktivit dle Plánu aktivit dstávky, kmunikuje s účastníky dstávky, pvluje začátek jedntlivých činnstí, na dpručení Vlastníka změny schvaluje případná nápravná patření při neúspěšném nasazení Kntejneru změn, na dpručení Vlastníka incidentu schvaluje činnsti nutné pr dstranění příčin Incidentu, resp. činnsti nutné pr znvuuvedení systému d prvzníh stavu, kntrluje prvedení jedntlivých činnstí, průběžně dplňuje prváděné činnsti d Prvzníh deníku, uknčuje dstávku, připravuje Reprt průběhu dstávky. Činnsti Vlastníka změny při řízení dstávky: kmunikuje s Manažerem dstávky, p suhlasu Manažera dstávky zahajuje činnsti nasazení Kntejneru změn, přím řídí prvádění činnstí Kntejneru změn, reprtuje průběh a aktuální stav činnstí nasazení Kntejneru změn, v případě prblémů navrhuje činnsti dalšíh pkračvání nasazení Kntejneru změn, případně prvedení bnvy systému, infrmuje Manažera dstávky uknčení činnstí nasazení Kntejneru změn. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 19 z 34

20 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Činnsti Vlastníka incidentu při řízení dstávky: kmunikuje s Manažerem dstávky, p suhlasu Manažera dstávky zahajuje činnsti dstranění Incidentu, resp. bnvení prvzuschpnsti systému, reprtuje průběh a aktuální stav činnstí dstranění Incidentu, v případě prblémů navrhuje činnsti dalšíh pkračvání dstranění Incidentu, případně prvedení bnvy systému, infrmuje Manažera dstávky uknčení činnstí dstranění Incidentu a bnvení prvzuschpnsti systému. Řízení výpadku Výpadek vyhlašuje Veducí prvzu, který v tmt případě zastává rli Manažera dstávky. Výpadek vyhlašuje Veducí prvzu na základě SD hlášení kategrie Incident. Detailní pstupy kmunikace a rganizace činnstí během Výpadku systému jsu definvány v Disaster Recvery Plánu. Definice návaznsti rlí prcesu Prvz IT zařízení a služeb na Disaster Recvery Plány jsu v kmpetenci Vlastníka prcesu Prvz IT zařízení a služeb. Správa Disaster Recvery Plánů je v kmpetenci Vlastníka Knfigurační databáze. Pracvní pstup zpracvání SD hlášení při nedstupnsti systému neb služby: 1. SD hlášení vzniká: převedením jednh neb více SD hlášení kategrie Prucha nedstupnsti systému neb služby d kategrie Incident, neb na jejich základě vytvří nvé SD hlášení typu Incident, vytvřením SD hlášení kategrie Incident nedstupnsti systému neb služby na základě zjištění stavu systému, SD hlášení kategrie Incident nedstupnsti systému neb služby zalží dhledvý nástrj infrastruktury při zjištění nedstupnsti systému neb služby. 2. Pracvník 1., 2. neb 3. úrvně pdpry, který zaregistruje výpadek, je pvinen: ujistit se, že existuje SD hlášení kategrie Incident, neprdleně nahlásit tut skutečnst Veducímu prvzu (mailem, telefnem), neprdleně nahlásit tut skutečnst dpvědné sbě ve své rganizaci: Dispečervi prvzu Pskytvatele infrastruktury, neb Veducímu Kmpetenčníh centra Prvzvatele, neb Veducímu Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry. 3. Odpvědná sba, uvedená v krku 2, je pvinna zajistit přidělení dpvídajícíh Řešitele, který se stává Vlastníkem incidentu, 4. Odpvědná sba, uvedená v krku 2, je pvinna ujistit se, že Veducí prvzu byl infrmván nastalé situaci, v případě že Veducí prvzu nebude dstupný, zajistí: neprdleně bude infrmvat: Vlastníka prcesu Prvz IT zařízení a služeb, Veducíh Kmpetenčníh centra, Vlastníka prcesu Pdpra prduktivníh prvzu, d dby, než příslušný Manažer dstávky začne vyknávat činnsti dle tht pracvníh pstupu, prvádí následující krky, Detailní pstupy eskalací, knkrétní sby a způsby kmunikace (maily, telefny) jsu sučástí Disaster Recvery plánů. 5. Manažer dstávky vyhlašuje Výpadek. 6. Manažer dstávky zajišťuje kmunikaci s účastníky Pdpry prduktivníh prvzu. 7. Vlastník incidentu řídí vlastní prvádění činnstí suvisejících s dstraněním Incidentu. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 20 z 34

21 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Manažer dstávky ptvrzuje Vlastníkvi incidentu prvedení jedntlivých plánvaných činnstí a zajišťuje sučinnst s statními účastníky Pdpry prduktivníh prvzu. 9. Manažer dstávky řídí a krdinuje činnsti bnvení dstupnsti : řídí analýzu incidentu a ptvrzuje vyhdncení stavu, řídí přípravu a ptvrzuje návrh bnvy činnsti, řídí aktivity bnvy činnsti systému včetně případnéh vyrvnání primární a zálžní lkality DC, zajišťuje činnsti a eskalace dle Disaster Recvery Plánů, krdinuje aktivity s sbami a týmy dle Disaster Recvery Plánů, řídí aktivity knslidace a věření funkčnsti, ptvrzuje jedntlivé fáze řešení nedstupnsti d Prvzníh deníku. Vlastník incidentu znamuje dknčení činnstí dstranění Incidentu, 10. Manažer dstávky kmunikuje s statními účastníky Pdpry prduktivníh prvzu, zejména s Vlastníky aplikací, prvzuschpnst systému, 11. Na základě ptvrzení Vlastníků aplikací prvzuschpnsti systému uknčuje Manažer dstávky Výpadek, čemž infrmuje dtčené sby, 12. Manažer dstávky uknčuje výpadek, čemž infrmuje dtčené sby: kmunikuje uknčení Výpadku s Uživateli prstřednictvím prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí, připravuje Reprt průběhu dstávky. 13. Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb schvaluje Reprt průběhu dstávky. Činnsti Manažera dstávky při řízení dstávky: zahajuje Výpadek, krdinuje průběh činnstí dstranění Incidentu, kmunikuje vyhlášení výpadku s Uživateli a se všemi účastníky Pdpry prduktivníh prvzu : infrmuje Vlastníka prcesu Prvz IT zařízení a služeb, infrmuje Vlastníka prcesu Pdpra prduktivníh prvzu, infrmuje Administrátry systémů dtčených kmpnent, infrmuje Vlastníka aplikace pr dtčené aplikace, případně Zástupce vlastníka aplikace, infrmuje Administrátra integrace s ČNB a Kntaktní sbu ČNB, infrmuje Dispečera prvzu Pskytvatele infrastruktury, infrmuje Veducíh Kmpetenčníh centra Prvzvatele, infrmuje Veducíh Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry, infrmuje Uživatele prstřednictvím prcesu Kmunikace s dbrnu veřejnstí, infrmuje další sby dle specifikací Disaster Recvery Plánu, pvluje začátek jedntlivých činnstí, na dpručení Vlastníka incidentu schvaluje činnsti nutné pr dstranění příčin Incidentu, resp. činnsti nutné pr znvuuvedení systému d prvzuschpnéh stavu, průběžně dplňuje prváděné činnsti d Prvzníh deníku, kntrluje prvedení jedntlivých činnstí, uknčuje Výpadek, připravuje Reprt průběhu dstávky. Činnsti Vlastníka incidentu při řízení dstávky: Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 21 z 34

22 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: kmunikuje s Manažerem dstávky, řídí analýzu příčin Incidentu a navrhuje činnsti bnvení činnsti systému, p suhlasu Manažera dstávky zahajuje činnsti dstranění Incidentu, resp. bnvení prvzuschpnsti systému, reprtuje průběh a aktuální stav činnstí dstranění Incidentu, v případě prblémů navrhuje činnsti dalšíh pkračvání dstranění Incidentu, případně prvedení bnvy systému, infrmuje Manažera dstávky uknčení činnstí dstranění Incidentu a bnvení prvzuschpnsti systému. 3.6 Správa událstí Ppis prcesu Událst je jakákliv detekvatelná neb rzpznatelná změna stavu systému, která je důležitá pr správu infrastruktury neb neb má vliv na ddávku služeb jimi pdprvaných. Prces Správa událstí je plně pdprván prcesy ServiceDesk MF. Dle interních předpisů MF je každý Uživatel pvinen registrvat každu událst v prstřednictvím aplikace ServiceDesk MF jak SD hlášení. Zpracvání SD hlášení prbíhá dle kategrie ServiceDesk hlášení, kterými jsu: Žádst infrmaci (dále RFI) hlášení je vyřízen pskytnutím infrmace, metdickým pkynem neb dkazem na dkument. Žádst pdpru (dále RFS) hlášení je vyřízen pskytnutím činnsti pracvníkem pdpry, pr kteru je předem definván pracvní pstup (není nutné zakládat Pžadavek na změnu). Pžadavek na změnu (dále RFC) hlášení, které nemůže být vyřešen pmcí standardizvaných pstupů dle Prvzní dkumentace a je nutné jej zpracvat zvláštním pracvním pstupem ve změnvém řízení. Pžadavek na změnu (RFC) může být typu : nrmální změna, servisní změna rzšíření, mdifikace neb vypuštění části kmpnenty systému neb funkcinality, vyplývající z běžnéh živtníh cyklu kmpnenty neb jejích pdpůrných částí (např. infrastruktury) bez dpadu d prcesů, urgentní změna změna s urgentní priritu, kde hrzí nebezpečí z prdlení. Prucha hlášení upzrňuje na stav systému, kdy není mžné vyknávat aktivity v dle Prvzní dkumentace, hlášení zadává Uživatel. Incident hlášení upzrňuje na stav systému, kdy není mžné vyknávat aktivity v dle Prvzní dkumentace, a tent stav systému není mžné pravit zásahem pracvníka pdpry dle Prvzní dkumentace. Jedná se zejména hlášení: Rle identifikace nefunkčnsti systému neb jeh kmpnenty s vyským dpadem d prcesů, pakvaná neb vícečetná hlášení uživatelů nedstupnsti služby neb systému, hlášení s identifikvaným dpadem d bezpečnsti systému neb spravvaných dat. SD hlášení kategrie Incident je řešen jak Výpadek (prces Prvz IT zařízení a služeb ). Vlastník prcesu Správa událstí : dpvídá za prces Správa událstí. Pracvník 1., 2. a 3. úrvně pdpry: je zdpvědný za administraci a řešení SD hlášení dle úrvně svých kmpetencí a znalstí, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 22 z 34

23 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: p převzetí SD hlášení k řešení se stává zárveň. Vlastník incidentu: je zdpvědný za mnitring a správu Incidentu, za krdinaci aktivit při řešení Incidentu, reprtuje výsledky řešení Incidentu. Vlastník incidentu je stanven dle následujícíh klíče: u všech incidentů se Vlastníkem incidentu stává autmaticky vybraný Pracvník 2. neb 3. úrvně, který je zdpvědný za příslušnu funkční blast a převzal řešení příslušnéh SD hlášení, Žadatel změnu: u vybraných incidentů může Vlastník prcesu Správa událstí určit zvláštníh Vlastníka incidentu, který je dpvědný za řízení prací, krdinaci kapacit a kmunikaci s dtčenými Uživateli, resp. s vedením prjektu. Tat změna se frmálně prvede změnu Řešitele příslušnéh SD hlášení v aplikaci ServiceDesk. je zdpvědný za přípravu a kmpletnst Pžadavku na změnu (RFC). Vlastník změny: je člen příslušnéh Týmu prvzu, jmenuje h Veducí příslušnéh Týmu prvzu, je zdpvědný za krdinaci všech aktivit suvisejících s prvedením pžadvaných změn a za krdinaci aktivit při přípravě a prduktivním nasazení Pžadavku na změnu (RFC). Změnvá kmise je klektivní rgán pr schvalvání změn, dpvídá za psuzení a schválení změn. Schází se pravidelně ve slžení: Vlastník prcesu Správa událstí jak předsedající, Administrátr změn, Vlastník prcesu Pdpra prduktivníh prvzu, Vlastník prcesu Řízení přechdu d prduktivníh prvzu, Vlastník prcesu Prvz IT zařízení a služeb, Vlastník prcesu Bezpečnst, Vlastníci aplikací, Veducí Kmpetenčníh centra Prvzvatele, Veducí Kmpetenčníh centra Ddavatele pdpry. Jednání Změnvé kmise se mhu účastnit (dle prjednávané agendy Změnvé kmise): statní Vlastníci prcesů, Veducí prvzu Pskytvatele infrastruktury. Prces Správa událstí je zajišťván pmcí nástrje ServiceDesk. Pr činnsti správy SD hlášení definuje ServiceDesk rle, které jsu nedílnu sučástí prcesu Správa událstí : Řešitel je Pracvník 1., 2. a 3. úrvně pdpry, který zajišťuje zpracvání a řešení SD hlášení. Řešitelská skupina je skupina Řešitelů, kteří dpvídají za řešení SD hlášení z vybrané funkční, aplikační neb infrastrukturní blasti: Řešitelská skupina se skládá z Týmu prvzu Prvzvatele a Týmu prvzu Ddavatele pdpry v příslušné blasti. Manažer řešitelské skupiny je Pracvník 1., 2. a 3. úrvně pdpry, který je zdpvědný za rganizační správu činnstí Řešitelské skupiny dle pracvních pstupů aplikace ServiceDesk: Manažerem řešitelské skupiny Prvzvatele je Veducí Týmu prvzu Prvzvatele, Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 23 z 34

24 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Manažerem řešitelské skupiny Ddavatele pdpry je Veducí Týmu prvzu Ddavatele pdpry v příslušné blasti Správa SD hlášení Pracvní pstup části Správa SD hlášení je znázrněn na následujícím brázku. Obrázek 2 Pracvní pstup Správy SD hlášení Správa incidentů Incident je kategrie SD hlášení, která se v rámci pdpry prduktivníh prvzu vyskytuje výhradně jak Výpadek. Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 24 z 34

25 Prjekt: Pdpra prduktivníh prvzu Verze: 0.2 Dkument: Prcesy pdpry prduktivníh prvzu Datum: Řízení Výpadku včetně návaznstí na činnsti suvisející se zpracváním SD hlášení kategrie Incident je ppsán v kapitle Řízení dstávek Správa Pžadavků na změnu (RFC) Pžadavek na změnu (RFC) je pžadavek na změnu chvání neb nastavení aplikace, který nemůže být vyřešen pmcí standardizvaných pstupů dle Prvzní dkumentace a je nutné jej zpracvat zvláštním pracvním pstupem ve změnvém řízení. Pžadavek na změnu (RFC) je realizván prstřednictvím: SD hlášení kategrie Pžadavek na změnu, Vyplněným frmulářem Pžadavku na změnu (RFC). Pžadavek na změnu (RFC) vzniká v kamžiku, kdy Pracvník 1., 2. neb 3. úrvně pdpry ptvrdí kategrii SD hlášení a začne jej řešit pdle pracvníh pstupu definvanéh jak Pžadavek na změnu (RFC). Pžadavek na změnu (RFC) může být kategrie: Nrmální, Servisní, pkud splňuje následující charakteristiky: změna neznamená zásadní změnu funkcinality, zejména: nemá dpad d Prvzní dkumentace, nemá dpad d prcesů a pstupů Pdpry prduktivníh prvzu, implementace servisní změny je realizvána bez ddatečných nákladů ze strany Ddavatele pdpry, Urgentní změna s urgentní priritu, kde hrzí nebezpečí z prdlení. Pracvní pstup zpracvání Pžadavku na změnu (RFC) v kategrii Nrmální 1. Žadatel připraví Pžadavek na změnu (RFC) a zadá h jak SD hlášení typu Pžadavek na změnu. 2. Pracvník 1. úrvně pdpry zpracuje SD hlášení typu Pžadavek na změnu : a. zkntrluje a případně přesune d příslušné kategrie a přiřadí příslušné řešitelské skupině, b. prvede základní validaci SD hlášení typu Pžadavek na změnu a věří, zda je adekvátní, p prvedení validace je SD hlášení kategrie Pžadavek na změnu pvažván za Pžadavek na změnu (RFC). c. zajistí přiřazení příslušnému Řešiteli pr další zpracvání Pžadavku na změnu (RFC). 3. Řešitel dplní RFC tak, aby byly známy všechny atributy dle prcesu Správa Pžadavku na změnu (RFC) a prvedena rámcvá analýza zadání. Řešitel vyplní frmalizvanu šablnu pr Pžadavek na změnu (RFC). V případě čekávaných rzsáhlých úprav připraví Řešitel frmalizvanu šablnu pr RFC jen na analýzu pžadavku (rzsah analýzy a dhad pracnsti). Další zpracvání RFC prbíhá následně p schválení zdrjů pr prvedení analýzy. 4. Řešitel průběžně infrmuje Veducíh týmu prvzu Prvzvatele a Veducíh týmu prvzu Ddavatele pdpry přípravě analýzy a p uknčení předkládá RFC ke schválení a dalšímu zpracvání. 5. P finalizaci zajistí Veducí týmu prvzu Prvzvatele vyjádření Vlastníka aplikace / Zástupce Vlastníka aplikace (dpručuji/nedpručuji/dpručuji k další analýze) a určí Vlastníka změny. 6. Vlastník změny předá Pžadavek na změnu (RFC) ke zpracvání Změnvé kmisi (dále jen ZK). 7. Administrátr změn validuje RFC, aby bsahval následující: a. název dkumentu / frmalizvané šablny (SD hlášení), Přílha č.6 - Prcesy pdpry prduktivníh prvzu.dc Strana 25 z 34

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 23 PŘÍLOHA Č. 4 PRAVIDLA PRO VYDÁNÍ STANOVISKA ODBORU HLAVNÍHO ARCHITEKTA EGOVERNMENTU

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Krajský úřad Karlovarského kraje

Krajský úřad Karlovarského kraje Krajský úřad Karlvarskéh kraje PRAKTICKÝ POSTUP ZAVEDENÍ GDPR ve šklách a šklských zařízení Jaký přístup zvlil Karlvarský kraj Jaká je pdpra zřizvatele šklám Jak prbíhá vstupní analýza? NAVRHOVANÝ POSTUP

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ , IČO Základní umělecká škla, Krnv, Hlavní náměstí 9, příspěvkvá rganizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: inf@zuskrnv.cz, www.zuskrnv.cz Ochrana sbních údajů infrmace zpracvání sbních

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE REFERENČNÍHO ROZHRANÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SYSTÉMECH ISPOP, SEPNO, HNVO a EnviHELP Datum vydání: 24.5.2018 Pslední aktualizace: 20.11.2018 Obsah Přehled pužitých zkratek a pjmů... 1 Úvd... 2 Kntakty... 2 Účely zpracvání

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace

Varování podle - použití a dopady. Adam Kučínský ředitel odbor regulace Varvání pdle - pužití a dpady 12 ZKB Adam Kučínský ředitel dbr regulace Disclaimer Prezentace bsahuje infrmace platné ke dni její realizace, tedy k 16. 4. 2019. Infrmace, fakta a údaje bsažené v prezentaci

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 15. 8. 2016 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.4... 3 1.1.2. Verze

Více

1 PRAVIDLA POPIS SLUŽEB Příprava auditu Provedení auditu Následný audit Certifikace...

1 PRAVIDLA POPIS SLUŽEB Příprava auditu Provedení auditu Následný audit Certifikace... Ppis certifikačníh pstupu pdle Obsah 1 PRAVIDLA... 2 2 POPIS SLUŽEB... 6 2.1 Příprava auditu... 6 2.2 Prvedení auditu... 6 2.3 Následný audit... 6 2.4 Certifikace... 6 Pkud budete ptřebvat další infrmace,

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Miroslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Končel, Miloš Urbánek

Miroslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Končel, Miloš Urbánek Infrmační systém pr pdpru psuzení rizika, územníh plánvání, rganizace zásahu IZS a varvání byvatelstva v klí prduktvdů přepravujících nebezpečné látky Mirslav Dítě, Zdeněk Teplý, Pavel Knčel, Milš Urbánek

Více

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie

Informace o aktuálním stavu implementace GeoInfoStrategie Infrmace aktuálním stavu implementace GeInfStrategie Eva Kubátvá, dbr egvernmentu Kateřina Knečná, dbr prjektvéh řízení Seminář GeInfStrategie a TA ČR - - splupráce Technlgické agentury ČR při implementaci

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Harmonogram instalačních a implementačních prací

Harmonogram instalačních a implementačních prací Přílha č. 3 Smluvy pr část 1 a část 2 Harmngram instalačních a implementačních prací Výslednu knslidaci technických patření dpručujeme realizvat v časvé se takt: AntiSW přízení antiviru, termín dknčení

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA

PŘÍLOHA 1 ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA. Manuál k Energetickému modelu Projekt: Aktualizace modelů a manuálů FEA ENERGETICKÝ MODEL PŘÍRŮSTKOVÝ ZÁVAZNÁ OSNOVA ZPRÁVY K FA/FEA PŘÍLOHA 1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ

NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ NABÍDKA KURSŮ a WORKSHOPŮ V OBLASTI TESTOVÁNÍ K O M I X s. r.., H l u b v a 1, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, t e l.: +4 2 0 257 288 211, f a x: +4 2 0 257 288 221, s a l e s @ k m i x. c z, w w w. k m i x. c

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB

INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB INFORMOVÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBSAZOVÁNÍM PRACOVNÍCH POZIC A ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB dle Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady EU 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více