Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011"

Transkript

1 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady (BI-EKP) BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 1

2 Mezi základní ekonomické veličiny atří: Tržy Náklady isk Ojem výroy Cena rodukce Výnosy jsou eněžní částky získané za určité odoí (zravidla za rok) ez ohledu toho, zda došlo k jejich inkasu. Tím se odlišují od říjmů. Náklady jsou účelně vynaložené eněžní částky nutné k realizaci výnosů. Liší se od výdajů, naříklad odis je nákladem, ale není výdajem, neoť není sojen s odlivem finančních rostředků. isk (hosodářský výsledek)je rozdílem výnosů a nákladů. hlediska účetnictví výnosy, náklady a zisk (hosodářský výsledek) se dělí na: Provozní inanční Mimořádné Předokládejme: množství vyroených a rodaných výroků stejného druhu cena výroku T celkové tržy (ředokládá se, že to, co se vyroí, se i rodá) variailní náklady na jednotku N celkové náklady fixní náklady T tržy N lineární nákladová funkce u řísěvek na úhradu fixních nákladů a zisku Bod zvratu (od rentaility, mrtvý od, nulový od, od krytí nákladů) je takový ojem výroy, ři kterém se tržy rovnají celkovým nákladům, zisk je nulový. T N u BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 2

3 Bodu zvratu je dosaženo tehdy, když se cena roduktu rovná růměrným nákladům. Bodu zvratu je dosaženo, když řísěvek na úhradu fixních nákladů a zisku se rovná fixním nákladům na jednotku rodukce. Analýza odu zvratu (Break-Even-Point Analysis, Cost-Volume-Profit Analysis) Kritické využití výroní kaacity VK krit je rocentní využití maximální kaacity dle vztahu: B 100 VK krit VK B VK ojem výroy ři odu zvratu velikost výroní kaacity Při vlastním rojektování kaacit je důležité, ay udoucí výroa řevyšovala kritické využití kaacity. Akcionáři chtějí realizovat určitý zisk Bod zvratu, který očítá s imálním ziskem řed zdaněním lze stanovit ze vztahu: B Stanovení limitu fixních nákladů načná část fixních nákladů je sojena s fungováním techniky, tj. odisy, informace o výši fixních nákladů může sloužit ři výěru otimálního technologického ostuu. ( ( ) ) Stanovení limitu variailních nákladů je atrné z rovnice: Při dané ceně, ředokládaném ojemu výroy a neměnných fixních nákladech lze stanovit maximální říustnou mez (limit) výše variailních nákladů na výroek neo na 1Kč hodnoty rodukce. BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 3

4 Stanovení výše ceny výroku neo r r (1 r) r rentailita trže Prolematika fixních nákladů Není li v odniku výroní kaacita lně využita, ak existují nevyužité fixní náklady, které zatěžují vyráěné rodukty a zhoršují hosodářský výsledek. Má li ýt využita kaacita k výroě dalšího výroku, musíme znát limit ceny výroku, nový výroek nezatěžujeme dosavadní režií. Koované úlohy analýzy odu zvratu Podnik musí ovykle dosáhnout zvýšeného zisku. Cesty k uskutečnění jsou následující: A. výšení cen výroků (rolém konkurenceschonosti výroků na trhu) B. výšení ojemu rodukce C. Snížení variailních nákladů D. Snížení fixních nákladů B) výšení ojemu rodukce závisí na možnostech výroní kaacity C) Snížení variailních nákladů BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 4

5 Provozní áka je změna zisku v souvislosti se změnou ojemu výroy (trže) ři různých roorcích mezi fixními a variailními náklady - automatizace a rootizace zvyšuje odíl fixních nákladů na celkových nákladech, dochází tedy k sustituci variailních nákladů náklady fixními - vysoký odíl fixních nákladů zůsouje, že ři malé změně v ojemu výroy (v tržách) dochází k velké změně v rovozním zisku Stueň rovozní áky S je definován vztahem: S S T 0 T T T 1 T stueň rovozní áky ůvodní tržy nové tržy ůvodní zisk nový zisk Stueň rovozní áky udává, o kolik rocent se změní zisk ři jednorocentní změně ojemu výroy (trže). Podnik s vyšším stuněm rovozní áky o řekročení odu zvratu ude rychle zvyšovat zisk. Vyšší stueň rovozní áky zvyšuje riziko odnikání. Podniky s vyšším stuněm rovozní áky v odoí konjunktury (roste ojem výroy) jsou na tom lée, v odoí recese (okles ojemu výroy) jsou na tom hůře než odniky s vyššími variailními náklady. BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 5

6 Příklad 1 (řešený) Podnik vyráí ovládací anely k diagnostickým řístrojům, výroní kaacita odniku je maximálně ks anelů ročně, cena anelu je Kč/ks, fixní náklady jsou 15 mil. Kč a variailní náklady jsou Kč /ks. a) Při jakém ojemu výroy nastane od zvratu? Na kolik % je využita výroní kaacita odniku? ) Kolik řístrojů musí odnik vyroit, ay dosáhl lánovaného zisku o zdanění 1,5 mil. Kč, je-li daňová saza 19 %? c) O kolik rocent musí odnik snížit variailní náklady, má- li se zisk o zdanění ři zachování ojemu výroy z odu 2) zvýšit o 30 %? Řešení: a) Bod zvratu: B = ( ) = ( ) = ks VK krit = 10000* = 20 % ) Ojem výroy nutný ro dosažení ožadovaného zisku: = ( ) ( (1 0.19) ) = ks c) Snížení variailních nákladů: Δ = = 49 Kč, tj. je nutné snížit variailní náklady o cca 0,45 %. BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 6

7 Příklad 2 (řešený) Máme dva odniky, které se liší ouze odílem fixních a variailních nákladů. ixní náklady odniku A jsou Kč, odniku B Kč. Variailní náklady odniku A jsou 30 Kč/ kus, variailní náklady odniku B jsou 10 Kč/kus. Prodejní cena oou výroku je 40 Kč/ks. Stanovte stueň rovozní áky. Prodáno Podnik A Podnik B kusů Tržy v tis. Náklady isk v tis Tržy v tis. Náklady isk v tis. v tis v tis Podnik s vysokým stuněm fixních nákladů dosáhne odu zvratu ři dvojnásoném ojemu rodeje než odnik s nižším stuněm fixních nákladů. měna rodeje z na kusů, tj. o 1 % znamená: Podnik A ,6% Podnik B % V odniku A ři zvýšení rodeje jedno rocento se zvýší zisk o 1,6 %. V odniku B, ři zvýšení ojemu rodeje o jedno rocento, se zvýší zisk o 5 %. Podnik B je více rizikový (ři recesi). BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 7

8 1. Příklad Bylo zjištěno, že variailní náklady výroku jsou 70 Kč/ks, fixní náklady činí Kč a cena jednoho výroku je 130 Kč. a) Při jakém ojemu výroy nastane od zvratu? ) Jaký očet kusů je třea vyroit ro vytvoření zisku řed zdaněním Kč? c) Bylo zjištěno, že maximální ojem rodukce je ks. Jak musíme zvýšit cenu výroku, ay ylo ožadovaného zisku Kč dosaženo? d) Analýza trhu rokázala, že maximální akcetovatelná cena výroku je 140 Kč. Jak se musí snížit fixní náklady, ay ylo ožadovaného zisku Kč dosaženo? e) Úsorami je odnik schoen snížit fixní náklady na Kč. Jak se musí snížit variailní náklady na jeden kus, ay ylo ožadovaného zisku řed zdaněním Kč dosaženo? 2. Příklad Podnik vyroil v ěžném odoí dva druhy výroků za těchto odmínek: Výroek Výroa Variailní ixní náklady solečné ro Cena za 1 ks v ks náklady na 1 ks oa výroky Výlisek A Výlisek B a) Vyočtěte, ři jakém ojemu výroy v ks i v Kč dosáhne odnik odu zvratu za odmínek nezměněné sortimentní struktury. ) Vyočítejte, ři jakém ojemu výroy v ks i v Kč ři nezměněné sortimentní struktuře dosáhne odnik zisku Kč. 3. Příklad Podnik vyráí ročně kusů výroku ři těchto nákladech: Materiál a energie Kč Přímé výroní náklady Kč Proorcionální režie Kč Ostatní (fixní) režie Kč Skladovací náklady Kč Doravní náklady Kč Podíl odisů výroních zařízení Kč BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 8

9 Náklady na skladování a doravu jsou závislé na čtverci výroního množství. Cena tohoto výroku je stanovena na 535 Kč za kus. Maximální výroní kaacita odniku je ks ročně. a) Určete otimální roční výroní množství z hlediska ima jednotkových nákladů. ) Určete hodnotu těchto jednotkových nákladů ro roční otimální množství. c) Určete maximální možný celkový roční zisk, kterého odnik dosáhne ro otimální množství z odu 1 d) Určete využití výroní kaacity ři maximalizaci zisku odniku. 4. Příklad Při výroě ks výroků, což odovídá 80% využití výroní kaacity, dosahují celkové náklady na výrou Kč a tržy Kč. Při snížení výroy na ks, jsou celkové náklady ve výši Kč. a) Určete nákladovou funkci ) Při jakém výroním množství dosáhne odnik odu zvratu? c) Na kolik % je v odu zvratu využita výroní kaacita? 5. Příklad Podnik XY s.r.o se zaývá výroou datových nosičů, ve svém výroní středisku uvažuje o změně technologie. Při stávající výroě jsou variailní náklady 80 Kč/ks a fixní náklady dosahují výše Kč, okud y se vyměnila stávající technologie za novou, klesly y variailní náklady o 35 Kč/ks, avšak došlo y k navýšení fixních nákladů na Kč. Cena jednoho datového nosiče je 150 Kč. a) Určete ro oě technologie od zvratu. ) Pro oě technologie stanovte stueň rovozní áky ro výroní množství ks. 6. Příklad Tři firmy A, B a C s různou roorcí fixních a variailních nákladů vyráějí stejné výroky různou technologií. Každá firma vyroila ks výroků. Stanovte od zvratu jednotlivých firem a charakterizujte riziko odnikání stuněm rovozní áky, jsou li známy následující údaje: irma A B C Cena v Kč/ks ixní náklady v Kč Mzdy v Kč/ks Materiál v Kč/ks BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 9

10 7. Příklad Moilní oerátor Utržené sluchátko a.s. zvažuje ojem služe, který musí oskytnout svým zákazníkům v rámci tarifu Posílám jen SMS, ay dosáhla zisku řed zdaněním ve výši Kč za rok. Jsou známy následující údaje: ixní náklady Kč Variailní náklady na SMS 0,50 Kč Paušální olatek za měsíc 150 Kč Předokládaný očet zákazníků Cena za SMS 1,50 Kč a) Kolik imulsů musí solečnost oskytnout, ay dosáhla ožadovaného zisku? ) O kolik rocent je nutné změnit variailní náklady na imuls, ay se ři neměnných ostatních arametrech zvýšil zisk řed zdaněním o 20 %? 8. Příklad Výroní firma v ulém odoí vykázala následující údaje o své činnosti a jejich nákladech: Výkon A B C Ojem výroků v kusech Celkové materiálové náklady v Kč Celkové mzdové náklady v Kč Cena výroku v Kč/ks ixní režijní náklady sojené s řízením odniku činily ve sledovaném odoí Kč, fixní náklady sojené s řízením výroního rocesu činily Kč. a) Při jakém eněžním ojemu dosáhne odnik odu zvratu? ) Při jakém ojemu výkonů dosahuje zisku Kč? c) O kolik vzroste ojem nákladů, vzroste li ojem výkonů celkem o 20 %? BI-EKP Vztahy mezi ziskem, ojemem výroy, cenou a náklady Stránka 10

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu

Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu Příklad ukázkový: Využití analýzy bodu zvratu Společnost Moto šije autopotahy. Údaje o nákladech za r. 2005 jsou uvedeny v následujících tabulkách: Variabilní náklady na 1 ks Položka Variabilní nákldy

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči

Ladislav Průša. Klíčová slova: sociální služby, stárnutí populace, financování sociálních služeb, příspěvek na péči STÁRNUTÍ POPULACE A EFEKTIVNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace klade před naši společnost množství výzev nejenom v oblasti důchodového pojištění, ale i v oblasti zdravotních

Více

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity.

Poznámka...zvýšený objem produkce je podnik schopen pokrýt lepším využitím stávající výrobní kapacity. Příklad na řízení pohledávek Podnik má roční objem realizace 18 mil. Kč, náklady na prodané zboží činí celkem 16 mil. Kč, z toho - fixní náklady...6 mil. Kč, - variabilní náklady...10 mil. Kč. Podnik poskytuje

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více