MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013"

Transkript

1 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze Milevsk 2013

2 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském kraji, ve výchdní části bývaléh kresu Písek. Měst je přirzeným centrem mikrreginu, ležícíh mezi Píseckem na západě, Tábrskem na výchdě, Sedlčanskem na severu a blastí Bechyně a Týna nad Vltavu na jihu. Měst sam leží zhruba 100 km jižně d Prahy a jeh regin tak prakticky leží na pmezí mezi Středčeským a Jihčeským krajem. Měst Milevsk je správním, eknmickým, kulturním a sciálním centrem správníh bvdu bce s rzšířenu půsbnstí s cca 20 tisíci byvateli (18788 byvatel k ) a plní bslužněsplečensku funkci pr danu blast. Milevsk sam leží v nadmřské výšce přibližně m nad mřem. Celkvá rzlha území města je 4229 ha. Pčet byvatel k byl 8997 sb v průměrném věku 43,3 rku. Celkem se měst Milevsk skládá ze 6 místních částí (Dmýštice, Klisín, Milevsk, Něžvice, Rukáveč, Velká) a rzkládá se na 6 katastrálních území. Měst i jeh klí byl ve starší histrii venkvsku a vždy výrazně zemědělsku blastí mim hlavní rzvjvá a kulturní centra. Pdstatný zlm nastal ve vývji města před zhruba 60 lety p vybudvání pdniku ZVVZ, rientvanéh na vzduchtechnicku výrbu a mntáže. S rzvjem pdniku v 50. až 80. létech je spjen rychlý nárůst pčtu byvatel z půvdních přibližně 3000 až na maximum 10 tisíc, dsažené klem rku Od pčátku let devadesátých pak dchází k pstupnému pklesu pčtu byvatel i k výrazné změně věkvé struktury tedy ke stárnutí ppulace. Milevský regin, ač plhu vnitrzemský, se ptýká s typickými prblémy phraničních reginů. Je t především nedstatek pracvních příležitstí, který nutí zejména mladé lidi blast puštět a dcházet za prací, nedstatečné dpravní prpjení, nezaměstnanst, stárnutí a pkles pčtu byvatel (dprvázené snižváním daňvých příjmů a tím i mezváním mžnstí aktivně tyt trendy zvrátit). 2

3 1.2. CÍLOVÉ SKUPINY Pr ptřeby tét kncepce je nutné prvést segmentaci návštěvníků a t na základě jejich cílů, mtivů a preferencí. Sustředění pzrnsti na vybrané cílvé skupiny umžní vytvřit takvé turistické prdukty, které budu návštěvníkvi šity na míru a uspkjí jeh přání a ptřeby. Je žáducí se zaměřit na ty segmenty návštěvníků, které jsu pr regin typické neb ptenciálně zajímavé, a tak mhu dpmci k většímu využití ptenciálu reginu Milevsk. V tét kncepci jsu návštěvníci rzděleni d následujících cílvých skupin: Rdiny s dětmi (rdinné výlety, kulturní akce pr děti, ) Putníci a návštěvníci zaměřeni na církevní turistiku (návštěva putních míst a církevních pamětihdnstí, účast na putích) Sprtvně rientvaní návštěvníci (aktivní dvlená - zejména pěší turistika a cyklturistika) Návštěvníci vyhledávající venkvsku turistiku (návštěva tvrzí a bcí se zachvalými venkvskými staveními, seznámení se s místními tradicemi a flklórem) Návštěvníci cestující za kulturu (vyšší návštěvnst v dbě knání kulturních akcí, jak jsu např. Milevské maškary, Bartlmějské psvícení či Open Air Musicfest Přeštěnice) Zahraniční turisté (zacílení prstřednictvím nabídky vícedenních turistických balíčků za účelem prdlužení délky jejich pbytu v reginu) 1.3. POTENCIÁL REGIONU A SOUČASNÝ STAV CESTOVNÍHO RUCHU Ptenciál reginu ve směru zastavení nepříznivéh vývje lze nalézt v něklika blastech, blast cestvníh ruchu je jednu z významnějších. Rzvjem tét blasti lze dsáhnut zvýšení pčtu pracvních příležitstí ve sféře s tím spjených služeb, druhtným efektem může být zvyšvání prestiže místa a růst kvality živta v místě rzšiřváním nabídky pr využití vlnéh času. Regin je z phledu cestvníh ruchu bjektivně zatím na kraji zájmu a v prvnání s jinými blastmi, zejména srvnatelnými v zahraničí, značně zastává. Uvedené srvnání vyplývá jen z prvnání prstředků a nástrjů, které reginy využívají, měřitelné srvnání efektů buď neexistuje, neb není znám. Jisté však je, že mžnsti reginu, které se v tét blasti nabízejí, jsu zatím prakticky mál neb téměř zcela nevyužívány. Hlavní ptenciál lze hledat v těcht atraktivitách: 3

4 Milevský premnstrátský klášter nárdní kulturní památka velkéh významu a mžnstí Další památky v místě a v těsné blízksti: Milevské muzeum, žulvé bjekty, Synagga, Putní míst Sepekv, Významné památky relativně blízké: Orlík, Zvíkv, Písek, Tábr, Stádlec, Bechyně, Výhdná plha pr výjezdy d celých jižních Čech dává velký ptenciál pr delší pbyty s výjezdy Blízkst přehrady Orlík zázemí pr nákupy pr rzsáhlu rekreační blast a prgram pr dny s hrším pčasím Měst i regin je umístěn v centru nvé turistické blasti Tulava Krajina a přírda Rzsáhlá sprtvní zařízení 1.4. ZHODNOCENÍ STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Reginální rzvjvá agentura RERA zpracvala pr Měst Milevsk v rce 2007 Strategii rzvje Milevska. Z navržených aktivit z blasti cestvníh ruchu smnáct bdů nebyl realizván vůbec, přestže byly některé z nich prjektvě připraveny. Deset byl realizván částečně a puze devět realizván zcela. Nerealizvání či částečné realizvání aktivit se vázal na finanční mžnsti města, ptažm na výši rzpčtvaných finančních prstředků vynakládaných na rzvj cestvníh ruchu POTŘEBNOST DALŠÍ KONCEPCE V sučasné dbě chybí reginu Milevska ucelená a aktualizvaná kncepce rzvje cestvníh ruchu. Činnst becně prspěšné splečnsti Milevský kraj, která byla dle půvdníh záměru zalžena především za účelem pdpry cestvníh ruchu v blasti Milevska, je z finančních i persnálních důvdů značně mezena. Tent stav je dluhdbě neudržitelný, nebť prpagace a rzvj cestvníh ruchu v Milevsku v systematické pdbě neexistuje. T je v sučasné knkurenci s jinými destinacemi velký prblém. Jediným dstupným materiálem kncepčníh charakteru pr blast cestvníh ruchu či turismu je právě sučást strategickéh dkumentu města Strategie rzvje města Milevska z rku Ten se v základních závěrech a cílech s tut kncepcí rámcvě shduje, v některých segmentech nebyl však z různých důvdů realizván, neb byl realizván puze částečně. Pměrně zásadní mmenty, se kterými předchzí kncepční materiály nemhly pracvat, jsu: 4

5 Prhlášení premnstrátskéh kláštera za nárdní kulturní památku Existence reginu cestvníh ruchu Tulava a mžnst začlenění reginu Milevska d něj 1.6. REGION TURISTICKÁ OBLAST TOULAVA Přím v srdci Čech, na půl cesty mezi Prahu a Šumavu, se zrdila nvá turistická destinace s putavým (rmantickým) názvem TOULAVA. Přirzeným centrem blasti je známé histrické měst Tábr s velku husitsku tradicí. Kraj začíná na severu Českým Meránem a Česku Sibiří přes Tábrsk až p Bechyňsk a Milevsk. Na západě knčí Sedlčanskem a na výchdě Mladvžickem a Chýnvskem. Území pr turisty skýtá celu řadu atraktivit v blasti lázeňství, vdní turistiky, cyklistiky, zimních sprtů, d agrturistiky p městský turismus, glfvá centra, rzsáhlé lesní prsty a přírdní parky. S myšlenku zalžit na území Tábrska-Sedlčanska-Milevska (neb také na území České Sibiře, Českéh Slnhradu a Českéh Meránu) turisticku blast, přišel v rce 2011 pdnikatel v cestvním ruchu (splumajitel ski areálu Mnínec), který pr myšlenku získal i MAS Krajina srdce. Nápad byl tehdy vyvlán připravvaným záknem cestvním ruchu, který by měl na půdu ČR přenést dbře fungující praxi z Rakuska a tím pádem uknčit sučasnu realitu rztříštěnéh a neefektivníh financvání cestvníh ruchu. Regin turistické blasti Tulava se nachází v severní části Jihčeskéh kraje a v jižní části kraje Středčeskéh, tedy na tzv. vnitřní periferii, která se pyšní malebnu krajinu nepškzenu přítmnstí těžkéh průmyslu. P stránce cestvníh ruchu se jedná atraktivní kraj s dsud nevyužitým ptenciálem. Pdle administrativníh členění ČR d turistických blastí jižní část území patří d turistické blasti Jižní Čechy, severní část území Tulavy zase spadá d blasti Střední Čechy- Jihzápad. Díky administrativnímu přerzdělení "shra" tyt blasti nefungují v sučinnsti, prpagace je neucelená, nekncepční a na krajvé blasti se jaksi nedstává. Tulava vznikla přirzenu cestu zezdla, je kmpaktní a tvří ucelený a lgický celek ČLENSTVÍ MĚSTA V ORGANIZACÍCH CESTOVNÍHO RUCHU Měst Milevsk je členem těcht rganizací či uskupení: Milevský kraj. p. s.: splečnst plní funkci reginálníh infrmačníh střediska, zabývá se prací s infrmacemi a prpagací celéh reginu. 1 Zdrj: Interní materiály Tulava. p. s. 5

6 Svazek bcí Milevska: tent dbrvlný svazek bcí milevskéh reginu byl zalžen v dubnu 1997 za účelem zlepšení sciálníh a eknmickéh rzvje blasti. Za své hlavní cíle pvažuje vyhledat ptimální řešení sciálníh a eknmickéh rzvje reginu a tt řešení realizvat (včetně ptřebné světy a finančníh krytí ptřebných aktivit). Místní akční skupina Střední Pvltaví. s.: jejím cílem je prpagace mikrreginu a rzvj cestvníh ruchu, pdpra maléh a středníh pdnikání a zemědělství, zajišťvání finančních zdrjů pr tyt aktivity. Tulava. p. s.: členem se stal měst díky členství ve Svazku bcí Milevska. Měst Milevsk se zapjil také samstatně jak aktivní člen. p. s. Asciace turistických infrmačních center ČR: měst je členem zprstředkvaně díky členství. p. s. Milevský kraj. Prfesní sdružení turistických infrmačních center České republiky. 6

7 2. Hlavní pilíře kncepce Tat kncepce definuje pět hlavních blastí pr aktivity (pilíře), na kterých bude stavěn rzvj v blasti cestvníh ruchu v hrizntu let Jsu jimi: Kncepční a systematická prpagace reginu Budvání infrastruktury pr cestvní ruch Agenturní činnst Sprtvně rientvaný cestvní ruch Prfilvé akce Realizace těcht pěti hlavních aktivit by měla přispívat k tmu, aby se měst Milevsk stával platnu sučástí cílvé destinace Tulava. Cílvá destinace = cílvá blast v daném reginu, typická významnu nabídku atraktivit cestvníh ruchu a infrastruktury cestvníh ruchu, která pskytuje návštěvníkům mžnsti pr dluhdbější pbyt PROPAGACE REGIONU Ppis sučasnéh stavu V sučasnsti prpagace reginu není dstatečně systematická. Od rku 2012 prbíhá částečná krdinace (pracvní skupina pr cestvní ruch) tištěných prpagačních materiálů, které byly významně dplněny hlavní ptřebné tituly. Zatím chybí atraktivní webvá prezentace pr turisty. Část financí města na prpagaci je skryta v rzpčtu dbru reginálníh rzvje, další část v rzpčtu.p.s. Milevský kraj. Kncepční a dílčí krky v systému prpagace jsu d rku 2012 částečně vzájemně knzultvány v rámci aktivit města, nedstatečná je zatím krdinace se svazkem bcí a statními subjekty Očekávaný cílvý stav - Krdinace veškerých marketingvých aktivit s. p. s. Tulava, v marketingvých materiálech reginu bude měst adekvátně zastupen. - Kvalitní prpagace v blastech: Tištěné prpagační materiály. Atraktivní webvá prezentace pr blast cestvníh ruchu. Výrazná prezentace na vybraných turistických prtálech. Infrmační tabule, hraničníky území, billbardy, ukazatele na hlavních silničních tazích. 7

8 Inzerce různé frmy (tištěná peridika, publikace, apd.). - Kncentrace prpagace na přesně cílená témata, například: Milevsk severní brána jižních Čech Milevský klášter významné míst našich dějin Krása krajiny a přírdy Milevské maškary a další akce nadreginálníh významu Židvské památky reginu Tradice žulvých sch Milevsk zázemí pr Orlicku přehradu - Aktivní účast na veletrzích a výstavách v blasti cestvníh ruchu. - Aktivní účast v dluhdbých prjektech v blasti cestvníh ruchu (ve splupráci s nekmerčními i kmerčními subjekty). - Krdinvané aktivity v rámci prpagace města, svazku bcí - Vybudvání sítě vyslanců reginu p celém světě, Milevsk stabilně a kvalitně prpagván v partnerských reginech. - Trvalá udržitelnst ve vybudvaných sítích prdeje turistických suvenýrů (např. turistické známky). - Existence design manuálu turistických materiálů (všechny materiálu budu mít svůj typický vzhled, na první phled je lze splečně identifikvat ) Prstředky k dsažení cílvéh stavu - V 1. pl. rku 2012 prběhl jmenvání stálé pracvní skupiny (dále jen skupina) pr cestvní ruch Radu města Milevska. Skupina bude garantem za plnění stanvených cílů tét kncepce. Skupina určuje náplň činnsti dpvědnéh výknnéh subjektu (rganizace, pracvník) za blast cestvníh ruchu. - Od rku 2012 prbíhá pravidelné rční zpracvání plánu činnsti v blasti cestvníh ruchu a jeh předlžení RMM. - Krdinace jedntlivých krků v blasti prpagace s různými subjekty, které v blasti cestvníh ruchu v reginu půsbí skupina pr cestvní ruch,. p. s. Tulava, Svazek bcí Milevska, klášter premnstrátů, městské muzeum, pdnikatelské subjekty v blasti cestvníh ruchu - Prpagace pmcí infrmačníh měsíčníku Milevský zpravdaj např. rzesílání d htelů, penzinů apd. - Využití k prpagaci a prezentaci reginu TV Tulava. - Prběhl bnvení praxe tiskvých zpráv. 8

9 - Byla vytvřena databáze vydaných materiálů v blasti prpagace cestvníh ruchu (všemi subjekty), evidence jejich umístění a mnžství zásb na skladě. - Dstatečné finanční krytí pr jedntlivé aktivity. Hledání dalších zdrjů financvání např. granty, dtace, příspěvky pdnikatelských subjektů, spluúčast svazku bcí na jedntlivých prjektech Ptenciální partneři - Tulava. p. s. - Řehlní dům premnstrátů v Milevsku - Svazek bcí Milevska a Místní akční skupina Střední Pvltaví,. s. - Jihčeská hspdářská kmra - Jihčeská centrála cestvníh ruchu - Jihčeský kraj 2.2. INFRASTRUKTURA PRO CESTOVNÍ RUCH, TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Ppis sučasnéh stavu Zařízení a pdniky s nabídku stravvání jsu v Milevsku zastupeny v dstatečném mnžství. Jak prblém však lze spatřvat kvalitu pskytvaných služeb. Opakem rzvinuté nabídky stravvacích zařízení je nabídka v blasti ubytvání a htelnictví. V Milevsku jsu sice v prvzu dva htely, ale jejich úrveň je na hraně splnění nutných sučasných hygienických předpisů, rzhdně však nesplňují pžadavky návštěvníků ani na minimální standard, bvyklý v dnešní dbě. Nedstatek ubytvacích příležitstí mezuje a brzdí rzvj turistickéh ruchu v Milevsku. V Milevsku sídlí turistické infrmační centrum. Jeh prvz je celrční, v průběhu letních měsíců je prvzní dba i víkendech. Mnžství návštěvníků a využívaných služeb se značně snížil při stěhvání turistickéh infrmačníh centra na Husv nám. v rce Infcentrum je členem Asciace turistických infrmačních center a je zaregistrván u státní agentury na pdpru dmácíh cestvníh ruchu Czech Turism. Infcentrum je sučástí členské sítě infcenter. p. s. Tulava Očekávaný cílvý stav - Turistické infrmační centrum ve standardní kvalitě při prvnání s statními městy pdbné veliksti rzsah nabízených služeb (rzšíření tvírací dby na víkendy alespň 9

10 v sezóně), širká nabídka materiálů, kvalifikvaný persnál, maximální mžná prvzní dba, navazující služby. - Pstupná reknstrukce městských htelů (cca 100 lůžek) - mžnst ubytvání více sb v zařízeních alespň vyššíh standartu (např. autbus návštěvníků). - Vznik vycházkvéh a dpčinkvéh kruhu v klí kláštera s výtvarnými bjekty ze žuly s církevní tématiku Prstředky k dsažení cílvéh stavu - Turistické infrmační centrum bsazení klíčvých pzic dbrníky z blasti cestvníh ruchu (persnál se znalstí prblematiky, pravidelné sledvání aktualit a vzdělávání v blasti cestvníh ruchu, znalst cizích jazyků ), materiální a dbrná vybavenst. - Úzká splupráce při realizaci aktivit s. p. s. Tulava. - Péče drbnu turisticku infrastrukturu, např. úprava dpčívadel na cyklzastávkách; prava a bnva cyklznačení apd. - Zvýšení atraktivity, návštěvnsti a standardu turistickéh infrmačníh centra přesunutím zpět d prstr na náměstí E. Beneše 1 pdmínku předchzí reknstrukce prstr vestibulu před vstupem d galerie a úzké prvázání s prvzem Galerie M. (Z th vyplývají případné úspry prvzních prstředků.) - Hledání investra pr reknstrukci a následný prvz htelů v majetku města (Sprthtel a htel Stadin) s cílem vzniku alespň 100 lůžek v pkjích p reknstrukci s značením alespň ***. - Maximální snaha využití příspěvků (dtace, granty) d blasti budvání či reknstrukce infrastruktury cestvníh ruchu. Budvání nvých prjektů, které rzšíří celkvu nabídku aktivit města. - Prjektvá příprava křížvé cesty (vycházkvý a dpčinkvý kruh v klí kláštera s výtvarnými bjekty ze žuly s církevní tématiku), galerie žulvých bjektů Ptenciální partneři - Tulava. p. s. - Řehlní dům premnstrátů v Milevsku - Jihčeská centrála cestvníh ruchu - Jihčeský kraj - Pdnikatelské subjekty z blasti cestvníh ruchu blast stravvání, ubytvání, vlnčasvé aktivity 10

11 2.3. AGENTURNÍ ČINNOST Ppis sučasnéh stavu Tat činnst není v sučasnsti zcela vůbec vyknávána Očekávaný cílvý stav - Existence tematických tzv. turistických balíčků nejen z Milevska ale i v blasti půsbnsti. p. s. Tulava. - Měst je plně napjen na partnersku síť distributrů turistických prduktů a atraktivit města výhradně prstředky. p. s. Tulava. - Pstupně se navyšuje pčet návštěvníků města Prstředky k dsažení cílvéh stavu - Realizace frmu úzké splupráce s. p. s. Tulava a její agenturu, která bude mít za cíl aktivní prezentaci turistických atraktivit reginu. - Pstupné budvání tzv. turistických balíčků 2 - nabídka knkrétních aktivit na dané téma např. prdukt histrie (prhlídka klášter, muzeum, měst ), prdukt Milevské maškary (aktivní účast na akci, dprvdný prgram) Pstupné budvání balíčků z pčátku něklikahdinvý výlet s prhlídku Milevska až p týdenní pbyt s nabídku aktivit a zázemí v Milevsku a výjezdy d dalších turistických destinací. - Vytvření sítě smluvních partnerů, kteří budu nabízet námi vytvřené turistické prdukty s nabídku aktivit na území města či reginu Milevska maximální mžné využití mžnstí. p. s. Tulava Ptenciální partneři - Tulava. p. s. - Řehlní dům premnstrátů v Milevsku - Cestvní agentury, cestvní kanceláře, partneři z kmerční sféry - Partnerská turistická infrmační centra v reginu - Jihčeská centrála cestvníh ruchu - Jihčeský kraj 2 Knkrétní návrh turistickéh balíčku: TURISTICKÝ BALÍČEK MILEVSKÉ MAŠKARY: čtvrtek dpledne ubytvání Mnínec, pátek celdenní lyžvání Mnínec, sbta celdenní návštěvnická účast Milevské maškary (mžnst i aktivní účasti v průvdu včetně zapůjčení masky), neděle běd Milevsk, dplední prhlídka Milevskéh kláštera a Milevskéh muzea 11

12 2.4. SPORTOVNĚ ORIENTOVANÝ CESTOVNÍ RUCH Ppis sučasnéh stavu Měst Milevsk ve svém majetku dispnuje velkým uceleným sprtvním areálem. Sprtvní zařízení na území města: letní stadin, zimní stadin, sprtvní hala, tenisvý areál, venkvní kupaliště, venkvní hřiště s umělu trávu. Jejich technický stav a užitná úrveň však ne vždy dpvídá sučasným pžadavkům a může být prblémem při snaze prpagvat širší využití prstr pr ptřeby cestvníh ruchu. Klem Milevska jsu pměrně kvalitně a dstatečně vyznačeny cyklturistické trasy, prpagvané pd názvem Milevský čtyřlístek. Reginu chybí kmfrtní cyklstezka Očekávaný cílvý stav - Zvýšení vytížensti sprtvišť např. nabídku uspřádání sprtvních sustředění pr různé sprtvní kluby apd. - Vznik cyklstezky v délce cca 5 km. - Reknstruvaná sprtviště a infastruktura pr využití sprtvně rientvanéh cestvníh ruchu Prstředky k dsažení cílvéh stavu - Reknstrukce sprtvišť a příslušenství pr ptřeby realizace výše uvedených bdů. - Zvýšení vybavensti na alespň nižší návštěvnický standard. - Výstavba sprtvně kulturníh areálu Bažantnice. - Hledání investra pr případnu výstavbu alespň minimálníh wellness centra, například v prstrách htelu Stadin - Vznik nvých cyklstezek v prstru lkalit Vášův mlýn, Na vinicích, Hajda, Šibený vrch aj. - Pstupné budvání cyklstezky v délce alespň cca 5 km, další rzšiřvání a vybavvání cykltras Ptenciální partneři - SPOS s.r.. Milevsk a sprtvní kluby, rganizace - Dům kultury Milevsk, Milevské muzeum, Řehlní dům premnstrátů v Milevsku jak rganizace zajišťující dplňkvý prgram - Klub českých turistů - Další externí přadatelé akcí 12

13 2.5. PROFILOVÉ AKCE Ppis sučasnéh stavu Kultura, tradiční kulturní akce - Měst je pstupně stále více znám bhatstvím aktivníh kulturníh živta i nabídky kulturních akcí. Pr milevsku kulturu je charakteristických něklik tradičních kulturních akcí, které ptvrdily svu živtaschpnst. Všechny mají ptenciál prpagvat dbré jmén města a vytvářet jeh braz navenek. Navíc mají i turistický ptenciál. Z hlediska blastí kultury jde divadelní a hudební akce, ppř. akce, které ba charaktery prpjují např. Milevské maškary, Milevské kulturní lét, Open Air Musicfest Přeštěnice Milevsk Očekávaný cílvý stav - Je vytvřen stabilní systém prfilvých akcí s trvalu pdpru města: Milevské maškary Hudební akce (Open Air Musicfest Přeštěnice, Mezinárdní festival dechvých hudeb, Hudební sklepy, Bienále duchvní hudby) Bartlmějské psvícení Myslivecké slavnsti Prjekty s duchvní tématiku v areálu kláštera Pdpra prpagace pchdů (např. pchd přes dva msty, pchd Praha Prčice) - Prbíhá adresné zvaní návštěvníků na specifické kulturní akce, které se v reginu přádají např. maškary, pivní slavnsti - rzvj tzv. zážitkvé turistiky. - Maximální výtěžnst z přádaných kulturních akcí pr incming turistů d reginu Prstředky k dsažení cílvéh stavu - Zajištění frmy a způsbu prpagace přádaných kulturních aktivit. - Trvalé prfilvání a psilvání významu klíčvých akcí Ptenciální partneři - Maškarní sdružení, myslivecká sdružení - Přadatelé festivalu Přeštěnice-Milevsk - Dům kultury Milevsk, Milevské muzeum, Řehlní dům premnstrátů v Milevsku - Klub českých turistů Milevsk - Další externí přadatelé akcí 13

14 2.6. HLAVNÍ CÍL: MILEVSKO JAKO ATRAKTIVNÍ MÍSTO CESTOVNÍHO RUCHU Milevsk a jeh regin zatím zcela nevyužívá svůj ptenciál v blasti cestvníh ruchu. Tt tvrzení nelze samzřejmě empiricky ptvrdit neb lépe, ptvrzení není v mžnstech tht dkumentu a jeh autrů. Aby byl mžné věřvat efekty navrhvaných pstupů, je naprst nezbytné vytvřit neb převzít stabilní způsb hdncení, nejlépe becně uznatelný a zajistit trvalé a bjektivní hdncení. Nabízí se vytvření metriky zalžené například na sledvání návštěvnsti (infcentrum, klášter, muzeum, městské akce, ), hdncení a kapacitách ubytvacích a stravvacích služeb, zaměstnansti (např. pčty pracvních míst v reginu, které jsu přím či nepřím závislé na cestvním ruchu), mediální frekventvansti destinace (města, kláštera, ) v příslušných suvislstech. Efekt zde pak samzřejmě nedává jedntlivé měření či zjišťvání, ale trendy, tedy způsb jak se hdnty celkvé a hdnty v jedntlivých segmentech mění a vyvíjejí v delším časvém hrizntu. Dílčí cíle definvané v pěti hlavních pilířích kncepce jsu cíle pdpůrné, mají zajistit dsažení hlavních cílů kncepce. Takt je definván cílvý stav: Měst je pvažván nejen dbrnu ale zejména širku veřejnstí za atraktivní míst pr návštěvu, je v tmt smyslu v maximální mžné míře znám v tuzemsku i v cizině, trvale je kvalitně prpagván všemi efektivními způsby Cestvní ruch je na kvalitativně vyšší úrvni a snese kvalitu a rzsahem srvnání s dalšími pdbnými destinacemi, cestvní ruch se prkazatelně pdílí na zajištění zaměstnansti v městě a reginu. Rzvj a udržení cestvníh ruchu je trvale a systematicky pdprván samsprávami v reginu, na dsažené úrvni cestvníh ruchu jsu zainteresvány všechny rzhdující subjekty v reginu včetně pdnikatelské sféry, pdpra cestvníh ruchu je pevně a efektivně rganizvána a plně využívá všech výhd plynucích se zapjení d existujících struktur 14

15 3. Finanční a persnální zajištění 3.1. FINANČNÍ NÁROKY PROVOZNÍ Pkud chce měst Milevsk naplňvat realizaci vytyčených aktivit pr rzvj blasti cestvníh ruchu, je nutné si uvědmit skutečnst, že finance směřující d tét blasti jsu nedstačující a že dbrých výsledků nelze dluhdbě dsahvat bez vynalžení prstředků. Navýšení finančníh bjemu pr tut blast je nutné zajistit zhruba na dvjnásbek sučasnéh stavu, t pak umžní se dstat d stavu blízkému půvdnímu fungvání Milevskéh kraje.p.s. Přílha č. 1 materiálu uvádí výši nákladů na realizaci tét kncepce v buducích letech FINANČNÍ NÁROKY INVESTIČNÍ Kvalifikvaný dhad výše investic lze stanvit až p bližším zhdncení sučasnéh technickéh stavu a přesném definvání jedntlivých záměrů. Investice je nutné směřvat především d těcht blastí (bez hledu na t, kd bude investrem): Vybavení turistickéh infrmačníh centra. Infrastruktura cestvníh ruchu zejména htelvé ubytvání na vyšší úrvni. Vybavení sprtvišť a vybavení pr relaxaci. Pkračvání revitalizace kláštera, vybudvání křížvé cesty a vycházkvéh kruhu 3.3. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Jak již byl v úvdu tht materiálu uveden, realizace pdpry cestvníh ruchu v sučasné dbě prakticky z finančních a kapacitních důvdů není zcela nenaplněna. Tat kncepce předpkládá rerganizaci.p.s. Milevský kraj bsazení klíčvých funkcí kvalitními dbrníky z bru cestvníh ruchu. Dále pak navýšení sučasných zaměstnanců.p.s. z jednh plnéh úvazku v hrizntu buducích pěti let na dva. 15

16 3.4. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŘÍZENÍ PROCESŮ Pr efektivní řízení jedntlivých prcesů navrhuje tat kncepce následující schéma: RADA MĚSTA MILEVSKO Schvaluje kncepci rzvje cestvníh ruchu včetně její aktualizace. Schvaluje vždy rční plán činnsti v blasti pdpry cestvníh ruchu, předkládaný pracvní skupinu pr cestvní ruch. PRACOVNÍ SKUPINA CESTOVNÍ RUCH Členvé pracvní skupiny: pvěřený uvlněný radní neb jiný zastupitel (pr rzvj reginu) další zastupitel delegvaný radu města zaměstnanec úřadu referent neb veducí dbru reginálníh rzvje ředitel Dmu kultury člen správní rady Milevskéh kraje Stálí zástupci partnerských subjektů (trvale zváni k jednáním pracvní skupiny): zástupce Řehlníh dmu premnstrátů zástupce Svazku bcí Milevska zástupce Klubu českých turistů Zástupci dalších partnerských subjektů (perativně zváni k jednání pracvní skupiny pdle pvahy řešené agendy) : 16

17 Milevské muzeum Zástupci pdnikatelů v phstinství a ubytvání (Hspdářská kmra) Hlavní činnsti skupiny: a) Aktualizace kncepce a schvalvání rčníh plánu činnsti b) Řízení prpagace (schvalvání plánu prpagace) c) Mezinárdní splupráce s dpadem na cestvní ruch d) Hlavní prjekty v blasti cestvníh ruchu schvalvání MILEVSKÝ KRAJ. p. s. Přímý rganizátr a garant aktivit, vedení.p.s. a členvé správní rady částečně kpírují slžení pracvní skupiny cestvní ruch ; dzrčí rada slžena ze zaměstnanců MěÚ finanční dbr, zaměřuje se na hspdářsku kntrlu. 17

18 4. Výchzí plán aktivit Aktivity členěny dle jedntlivých pilířů. Uvedené termíny realizace jsu uvedeny jak rientační. Pravidelná aktualizace a kntrla bude realizvána pracvní skupinu cestvní ruch PROPAGACE REGIONU - REALIZOVÁNO Jmenvání skupiny pr cestvní ruch Radu města Milevska. Skupina bude garantem za plnění stanvených cílů tét kncepce. Skupina bude určvat náplň činnsti dpvědnéh výknnéh subjektu (rganizace, pracvník) za blast cestvníh ruchu. - REALIZOVÁNO Stanvení dpvědnéh subjektu, který bude kmpletně zdpvídat za realizaci směrů, vytyčených skupinu pr cestvní ruch Milevský kraj.p.s. byl zcela převeden d pravmci města. - PRAVIDELNĚ REALIZOVÁNO Pravidelné rční zpracvání plánu činnsti v blasti cestvníh ruchu a jeh předlžení RMM. - PRAVIDELNĚ REALIZOVÁNO Krdinace jedntlivých krků v blasti prpagace s různými subjekty, které v blasti cestvníh ruchu v reginu půsbí - skupina pr cestvní ruch, Svazek bcí Milevska, klášter premnstrátů, městské muzeum, pdnikatelské subjekty v blasti cestvníh ruchu - REALIZOVÁNO Vytvření databáze vydaných materiálů v blasti prpagace cestvníh ruchu (všemi subjekty), evidence jejich umístění a mnžství zásb na skladě. - ČÁSTEČNĚ REALIZOVÁNO Dstatečné finanční krytí pr jedntlivé aktivity. Hledání dalších zdrjů financvání např. granty, dtace, příspěvky pdnikatelských subjektů, spluúčast svazku bcí na jedntlivých prjektech INFRASTRUKTURA PRO CESTOVNÍ RUCH, TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM - PRŮBĚŽNĚ Maximální využití příspěvků (dtace, granty) d blasti budvání či reknstrukce infrastruktury cestvníh ruchu. Příprava nvých prjektů, které rzšíří celkvu nabídku aktivit města. 18

19 - V REALIZACI Turistické infrmační centrum bsazení klíčvých pzic dbrníky z blasti cestvníh ruchu (persnál se znalstí prblematiky, pravidelné sledvání aktualit a vzdělávání v blasti cestvníh ruchu, znalst cizích jazyků ), materiální a dbrná vybavenst. Vybudvání infrmační databáze mapy ubytvacích a stravvacích kapacit reginu. - HORIZONT 3 LET Zvýšení atraktivity, návštěvnsti a standardu turistickéh infrmačníh centra přesunutím zpět d prstr na nám. E. Beneše 1 pdmínku předchzí reknstrukce prstr vestibulu před vstupem d galerie a úzké prvázání s prvzem Galerie M AGENTURNÍ ČINNOST - V REALIZACI VE SPOLUPRÁCI S O. P. S. TOULAVA Pstupné budvání tzv. turistických balíčků - nabídka knkrétních aktivit na dané téma např. prdukt histrie (prhlídka klášter, muzeum, měst ), prdukt maškary (aktivní účast na akci, dprvdný prgram) Pstupné budvání balíčků z pčátku něklikahdinvý výlet s prhlídku Milevska až p týdenní pbyt s nabídku aktivit a zázemí v Milevsku a výjezdy d dalších turistických destinací. - V REALIZACI VE SPOLUPRÁCI S O. P. S. TOULAVA Vytvření sítě smluvních partnerů, kteří budu nabízet námi vytvřené turistické prdukty s nabídku aktivit na území města či reginu Milevska SPORTOVNĚ ORIENTOVANÝ CESTOVNÍ RUCH - REALIZOVAT PRŮBĚŽNĚ - Zlepšení prpagace sprtvních pbytů a sustředění - HORIZONT 3 LET - Zlepšení vybavensti htelů na alespň nižší návštěvnický standard - HORIZONT 5 LET Pstupná reknstrukce htelů v majetku města (Sprthtel a htel Stadin), hledání investra, vybudvání wellness centra. 19

20 4.5. PROFILOVÉ AKCE - V REALIZACI pstupně psilvány prfilvé městské akce, zajištěny vytvřením fndu významných městských akcí - HORIZONT 3 LET dsažení nadreginální publicity maškar, zvýšení návštěvnsti - HORIZONT 5 LET MILEVSKO JAKO CÍLOVÉ MÍSTO CESTOVNÍHO RUCHU - OD 1 POL. ROKU 2014 Pr zavedení systému hdncení návštěvnsti reginu nutnst jednat s prvzvateli zařízení, které služí turistům ubytvání, klášter, muzeum, TIC apd. Sledvaná kritéria pčet nclehů, pčet klientů, pčet návštěvníků, věkvé rzvrstvení - OD 1 POL. ROKU 2014 Pstupným naplňváním cílů stanvených tut kncepcí rzvje cestvníh ruchu dsáhnut atraktivnsti reginu pr turisty. Zpracvatelé: Ing. Mirslava Hužvičkvá Bc. Vít Kratchvíl Jarslava Prcházkvá Mgr. Martin Třeštík Seznam literatury a infrmačních zdrjů Wkun René a kl. Reginální rzvj: výchdiska reginálníh rzvje, reginální plitika, terie, strategie a prgramvání. 1. vyd. Praha: Linde, s. ISBN Strategie reginálníh rzvje České Republiky. Praha: Ministerstv pr místní rzvj, Dstupné dne na: Strategie rzvje Milevska. České Budějvice: Reginální rzvjvá agentura jižních Čech RERA a.s., Dstupné dne na: Strategie rzvje cestvníh ruchu v Jihčeském kraji. České Budějvice: Reginální rzvjvá agentura jižních Čech RERA a.s., Dstupné dne na: 20

21 Přílha č. 1: Kncepce rzvje cestvníh ruchu Milevsk finanční mdel NÁKLADY Materiál, energie, telefny, pštvné Nákup zbží k prdeji Zpracvání účetnictví Prpagace reginu - publikace, inzerce, web, tvrba balíčků (rzpčet Mil. Kraj a dbr reg. rzvje) Zaměstnanci Ostatní NÁKLADY CELKEM výchzí stav 2013 rk 2014 rk 2015 rk Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč VÝNOSY Měst Milevsk - úhrada Mil. Kraj, infcentrum Kč Kč Kč Kč Měst Milevsk - úhrada tisk materiálů, prpagace, naplňvání kncepce (rzpčet dbru reg. rzvje) Vlastní příjmy.p.s. Milevský kraj Ostatní příjmy - prdej prduktů VÝNOSY CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč - Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč navýšení pracvních úvazků v.p.s. Milevský kraj z 1 na 1,75 zvýšení nákladů na prpagaci, tvrbu turistických balíčků, naplňvání kncepce navýšení pracvních úvazků v.p.s. Milevský kraj z 1,75 na 2 zvýšení nákladů na prpagaci, tvrbu turistických balíčků, naplňvání kncepce trvalá udržitelnst rzpčtu z rku 2015 se snahu pstupné navyšvání příjmů z prdeje vlastních prduktů 21

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava

Studie využitelnosti splavnění Vltavy vodáky za podmínek regulačních opatření Správy NP a CHKO Šumava Studie využitelnsti splavnění Vltavy vdáky za pdmínek regulačních patření Správy NP a CHKO Šumava Zpracvatel: KP prjekt s.r.. Pčet stran celkem: 62 Termín: Pčet přílh celkem: 6 červen 25 Obsah: 1 Úvd...4

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení statutárních rgánů 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva dzrčí rady za rk 2010 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za rk

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015

Přednášky Teorie řízení Tereza Sieberová, 2015 LS 2014/2015 -černě přednášky -červeně cvičení různě přeházené, pdle th, jak jsme pakvali, datum dpvídá přednáškám PŘEDNÁŠKA 10.2. C je t řízení? Subjektivní, cílevědmá činnst lidí Objektivně nutná Pznává a využívá

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI,.p.s. za rk 2012 1. Úvdem (shrnutí) Kabinet pr standardizaci,.p.s. (dále jen Kabinet ) má za sebu tři rky činnsti. Plní becně prspěšné činnsti a pskytuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více