Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí"

Transkript

1 Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu, ve znění pzdějších předpisů, vymezuje kruh ptenciálně pdezřelých finančních transakcí, vyjmenvává subjekty, které mají pvinnst vyhdncvat pdezřelé transakce, určuje pstupy pr případ zjištění pdezřelé transakce a stanvuje pkuty za neddržení zákna. Zákn č. 69/2006 Sb., prvádění mezinárdních sankcí, ve znění pzdějších předpisů, vymezuje blasti uplatňvání mezinárdních sankcí, určuje pstupy v případě zjištění transakce pdléhající sankcím a stanvuje pkuty za neddržení zákna. Vyhláška č. 281/2008 Sb., některých pžadavcích na systém vnitřních zásad, pstupů a kntrlních patření prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu, dplňuje zákn č. 253/2008 Sb., a t pravidla přijatelnsti klienta a metdy a pstupy pří psuzvání rizik. Směrnice č. S/ některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu a prvádění mezinárdních sankcí (dále jen Směrnice ). Interní směrnice upravuje základní zásady a pstupy týkající se dhalvání pdezřelých bchdů, identifikace, přijatelnsti, rizikvéh prfilu klienta, kntrly klienta a mezinárdních sankcí. Jejím hlavním cílem je zabránit legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu. Zákny upravující AML určují řadu pvinnstí tzv. pvinným sbám, mezi které patří zejména úvěrvé instituce (banky, spřitelní a úvěrní družstva apd.), finanční instituce (investiční splečnsti, penzijní fndy, pjišťvny, zajišťvny apd.). Pjišťvny jsu pvinné sby při výknu činnstí suvisejících s prvzváním živtníh pjištění. Pr vylučení aplikace AML i na blast neživtníh pjištění je v Kperativě zakázán přijímat platby v htvsti převyšující ekvivalent částky EUR v českých krunách. (V dbě přípravy tht kurzu dpvídal částce Kč dle kurzu EUR, který pr účely AML 1x rčně stanvuje Odbr řízení rizik. V sučasnsti (rk 2013) je tent kurz stanven na 1 EUR = 25Kč). Pjišťvna je pvinnu sbu v živtním i neživtním pjištění při pršetřvání mezinárdních sankcí. Nejdůležitější pvinnsti v suvislsti s AML/CFT Mezi nejdůležitější pvinnsti PZ ve smyslu zákna č. 253/2008 Sb. a Směrnice patří pvinnsti: 1. identifikvat klienty (ve vyjmenvaných případech viz kapitla 2), 2. kntrlvat klienty (ve vyjmenvaných případech viz kapitla 3), 3. známit pdezřelý bchd, 4. mlčenlivst.

2 Nejdůležitější pvinnsti v suvislsti s mezinárdními sankcemi Mezi nejdůležitější pvinnsti PZ ve smyslu zákna 69/2006 Sb. a Směrnice patří pvinnsti: 1. sledvání a ddržvání mezinárdních sankcí, 2. znamvat sankcinvané sby a subjekty, 3. mlčenlivst. Zákn č. 253/2008 Sb. Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu v paragrafu 43 stanvuje tresty za prušení mlčenlivsti pr fyzické sby: 43 Prušení pvinnsti mlčenlivsti 1) Zaměstnanec pvinné sby, zaměstnanec ministerstva neb jinéh dzrčíh úřadu, aneb fyzická sba, která je pr pvinnu sbu, ministerstv neb jiný dzrčí úřad činná na základě jiné než pracvní smluvy, se dpustí přestupku tím, že pruší pvinnst mlčenlivsti stanvenu v 38 dst. 1 neb 2. 2) Fyzická sba neuvedená v dstavci 1 se dpustí přestupku tím, že pruší pvinnst mlčenlivsti pdle 38 dst. 3. 3) Pvinná sba se dpustí správníh deliktu tím, že pruší pvinnst mlčenlivsti pdle 38 dst. 1 neb 2. 4) Za přestupek pdle dstavců 1 a 2 lze ulžit pkutu d Kč a za správní delikt pdle dstavce 3 se ulží pkuta d Kč. 5) Za přestupek pdle dstavce 1 lze ulžit pkutu d Kč a za správní delikt pdle dstavce 3 se ulží pkuta d Kč, jestliže tímt jednáním byl znemžněn neb ztížen zajištění neb dčerpání výnsu z trestné činnsti neb umžněn financvání terrismu. Zákn č. 40/2009 Sb. Tresty za legalizaci výnsů z trestné činnsti se zabývá i zákn č. 40/2009 Sb., trestníh zákníku, který v paragrafech 216 a 217 rzlišuje a stanvuje tresty za úmyslnu i nedbalstní legalizaci výnsů z trestné činnsti. Nedbalstní legalizací výnsů z trestné činnsti je například neprvedená či špatně prvedená identifikace klienta či nenahlášení pdezřeléh bchdu:

3 216 Legalizace výnsů z trestné činnsti 1) Kd zastírá půvd neb jinak usiluje, aby byl pdstatně ztížen neb znemžněn zjištění půvdu a) věci neb jiné majetkvé hdnty, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky neb v cizině, neb jak dměna za něj, neb b) věci neb jiné majetkvé hdnty, která byla patřena za věc neb jinu majetkvu hdntu uvedenu v písmenu a), neb kd jinému spáchání takvéh činu umžní, bude ptrestán dnětím svbdy až na čtyři léta, peněžitým trestem, zákazem činnsti neb prpadnutím věci neb jiné majetkvé hdnty; spáchá-li však takvý čin ve vztahu k věci neb jiné majetkvé hdntě, která pchází z trestnéh činu, na který zákn stanví trest mírnější, bude ptrestán tímt trestem mírnějším. 2) Odnětím svbdy na šest měsíců až pět let neb peněžitým trestem bude pachatel ptrestán, a) spáchá-li čin uvedený v dstavci 1 ve vztahu k věci neb jiné majetkvé hdntě ve větší hdntě, neb b) získá-li takvým činem pr sebe neb pr jinéh větší prspěch. 3) Odnětím svbdy na dvě léta až šest let neb prpadnutím majetku bude pachatel ptrestán, a) spáchá-li čin uvedený v dstavci 1 jak člen rganizvané skupiny, b) spáchá-li takvý čin ve vztahu k věci neb jiné majetkvé hdntě pcházející ze zvlášť závažnéh zlčinu, c) spáchá-li takvý čin ve vztahu k věci neb jiné majetkvé hdntě ve značné hdntě, d) získá-li takvým činem pr sebe neb pr jinéh značný prspěch, neb e) zneužije-li ke spáchání takvéh činu svéh pstavení v zaměstnání neb své funkce. 4) Odnětím svbdy na tři léta až sm let neb prpadnutím majetku bude pachatel ptrestán, a) spáchá-li čin uvedený v dstavci 1 ve spjení s rganizvanu skupinu půsbící ve více státech, b) spáchá-li takvý čin ve vztahu k věci neb jiné majetkvé hdntě v hdntě velkéh rzsahu, neb c) získá-li takvým činem pr sebe neb pr jinéh prspěch velkéh rzsahu.

4 217 Legalizace výnsů z trestné činnsti z nedbalsti 1) Kd jinému z nedbalsti umžní zastřít půvd neb zjištění půvdu věci neb jiné majetkvé hdnty ve větší hdntě, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky neb v cizině, neb jak dměna za něj, bude ptrestán dnětím svbdy až na jeden rk, zákazem činnsti neb prpadnutím věci neb jiné majetkvé hdnty. 2) Odnětím svbdy až na tři léta bude pachatel ptrestán, a) spáchá-li čin uvedený v dstavci 1 prt, že prušil důležitu pvinnst vyplývající z jeh zaměstnání, pvlání, pstavení neb funkce neb ulženu mu pdle zákna, neb b) získá-li takvým činem pr sebe neb pr jinéh značný prspěch. 3) Odnětím svbdy na jeden rk až pět let bude pachatel ptrestán, a) spáchá-li čin uvedený v dstavci 1 ve vztahu k věci neb jiné majetkvé hdntě pcházející ze zvlášť závažnéh zlčinu, neb b) získá-li takvým činem pr sebe neb pr jinéh prspěch velkéh rzsahu. Definice pjmů Legalizací výnsů z trestné činnsti se rzumí jednání směřující k zakrytí nezáknnéh půvdu finančních prstředků klientem vkládaných d živtníh pjištění, stavebníh spření, penzijníh připjištění a bankvních prduktů neb k zajištění eknmické výhdy vyplývající z trestné činnsti s cílem vzbudit zdání, že jde majetkvý prspěch nabytý v suladu se záknem. Financváním terrismu se rzumí shrmažďvání peněžních prstředků s vědmím, že budu pužity ke spáchání trestnéh činu terru neb k pdpře sb, které se k takvému trestnému činu připravují. Jedná se také jednání veducí k pskytnutí dměny neb dškdnění pachatele těcht činů. Živtním pjištěním se rzumí pjištění vymezená jak Odvětví živtních pjištění v přílze 1 části A zákna č. 363/1999 Sb., pjišťvnictví, ve znění pzdějších právních. S účinnstí d se živtním pjištěním rzumí pjistná dvětví uvedená v části A přílhy č. 1 zákna č. 277/2009 Sb., pjišťvnictví. Klientem se rzumí každá sba, která je zájemcem živtní pjištění, pjistníkem, pjištěným, sbu mající práv na pjistné plnění neb na jiná plnění z živtníh pjištění neb sba, která uvedené sby zastupuje, neb sba, se kteru PZ jedná v rámci prvzvání zprstředkvatelské činnsti pjišťvnu, a t v blasti stavebníh spření, penzijníh připjištění a bankvních služeb (dále jen zprstředkvatelská činnst ). Kntaktní sba je zaměstnanec Kperativy, který je určen představenstvem pr styk s Ministerstvem financí v záležitstech AML a mezinárdních sankcí. Každý PZ má pvinnst kntaktní

5 sbě, resp. OŘR neprdleně známit každý pdezřelý bchd (i neuskutečněný), se kterým se při své činnsti setká. Jedná se zejména případy, kdy klient byl značen jak pliticky expnvaná sba (PEP), kdy se klient dmítne pdrbit identifikaci neb dlžit kntrlu půvdu finančních prstředků (PFP), kdy je s klientem uskutečněný bchd a jeví další známky pdezřeléh chdu. Kntaktní sbu Kperativy je ředitel Generálníh sekretariátu Ing. Jarslav Suk, e- mail: pracviště Pbřežní 665/21, Praha 8. Obchdem se rzumí sjednávání pjištění a uzavírání pjistných smluv na živtní pjištění včetně jejich ddatků, pskytvání plnění z nich, včetně dkupnéh, výběrů z účtů, prdeje části pdílvých jedntek a činnst v rámci zprstředkvatelské činnsti pjišťvny. Pdezřelým bchdem se rzumí bchd s klientem uskutečněný za klnstí vyvlávající pdezření ze snahy klienta legalizaci výnsů z trestné činnsti neb pdezření, že v bchdu užité prstředky jsu určeny k financvání terrismu, aneb jiná skutečnst, která by mhla takvému pdezření nasvědčvat. (blíže viz kapitla 4) Pliticky expnvanu sbu (PEP) se rzumí: a) fyzická sba, která je ve významné veřejné funkci s celstátní půsbnstí, jak je např. hlava státu neb předseda vlády, ministr, náměstek neb asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššíh sudu, ústavníh sudu neb jinéh vyššíh sudníh rgánu, prti jehž rzhdnutí becně až na výjimky nelze pužít pravné prstředky, člen účetníh dvra, člen vrchlnéh rgánu centrální banky, vyský důstjník v zbrjených silách neb sbrech, člen správníh, řídicíh neb kntrlníh rgánu pdniku ve vlastnictví státu, velvyslanec neb chargé d affaires, neb, která bdbné funkce vyknává v rgánech Evrpské unie neb jiných mezinárdních rganizací, a t p dbu výknu tét funkce a dále p dbu jednh rku p uknčení výknu tét funkce, a která má bydliště mim Česku republiku, neb takvu významnu veřejnu funkci vyknává mim Česku republiku, b) fyzická sba, která je k sbě uvedené v písm. a) ve vztahu manželském, partnerském aneb v jiném bdbném vztahu neb ve vztahu rdičvském, je k sbě uvedené v písm. a) ve vztahu syna neb dcery neb je k synvi neb dceři sby uvedené v písm. a) sbu ve vztahu manželském (zeťvé, snachy), partnerském neb v jiném bdbném vztahu, je splečníkem neb skutečným majitelem stejné právnické sby, ppř. svěřenectví neb jinéh bdbnéh právníh uspřádání pdle cizíh právníh řádu, jak sba uvedená v písm. a), neb je ní pvinné sbě znám, že je v jakémkli jiném blízkém pdnikatelském vztahu s sbu uvedenu v písm. a), neb je skutečným majitelem právnické sby, ppř. svěřenectví neb jinéh bdbnéh právníh uspřádání pdle cizíh právníh řádu, kterém je znám, že byl vytvřen ve prspěch sby uvedené v písm. a).

6 Identifikace sby jak sby pliticky expnvané dle písm. b) se uplatní puze tehdy, kdy je bchdní neb jiný vztah tét sby k sbě ve významné veřejné funkci uvedené v písm. a) veřejně becně známý aneb je dán důvd se dmnívat, že takvý vztah existuje. Nepředpkládá se aktivní pátrání p tét skutečnsti. Pr účely zákna jsu sledvány puze "cizí" pliticky expnvané sby, tedy takvé, které mají bydliště mim Česku republiku neb významnu veřejnu funkci vyknávají mim Česku republiku. Sankčním seznamem se rzumí publikvaný seznam sankcivaných sb a subjektů dle příslušných právních předpisů České republiky a Evrpské Unie, na něž se vztahují mezinárdní sankce ve smyslu zákna č. 69/2006 Sb., prvádění mezinárdních sankcí. Skutečným majitelem se rzumí: a) u pdnikatele fyzická sba, která fakticky neb právně vyknává přím neb nepřím rzhdující vliv na řízení neb prvzvání pdniku tht pdnikatele; fyzická sba, která sama neb na základě dhdy s jiným splečníkem neb splečníky dispnuje více než 25 % hlasvacích práv tht pdnikatele; fyzické sby jednající ve shdě, které dispnují více než 25 % hlasvacích práv tht pdnikatele, neb fyzická sba, která je na základě jiné skutečnsti příjemcem výnsů z činnsti tht pdnikatele. b) u nadace neb nadačníh fndu fyzická sba, která má být příjemcem alespň 25 % z rzdělvaných prstředků, neb nebyl-li rzhdnut, kd bude příjemcem výnsů nadace neb nadačníh fndu, fyzická sba neb kruh sb, v jejichž zájmu byly zalženy, neb v jejichž zájmu půsbí. c) u sdružení pdle jinéh právníh předpisu, becně prspěšné splečnsti aneb jiné bdbné sby a v případě svěřeneckéh vztahu neb jinéh bdbnéh vztahu pdle cizíh právníh řádu fyzická sba, která dispnuje více než 25% jejich hlasvacích práv neb majetku, která má být příjemcem alespň 25 % z rzdělvaných prstředků, neb v jejímž zájmu byly zalženy neb v jejímž zájmu půsbí, nebyl-li rzhdnut, kd bude příjemcem jejich výnsů.

7 Identifikaci klienta prvede PZ takt: Při identifikaci klienta fyzické sby: a) věří jmén, příjmení, rdné čísl neb datum narzení, míst narzení, phlaví, trvalý neb jiný pbyt a státní bčanství, a t na základě průkazu ttžnsti (vysvětlení pjmu - viz níže), pkud jsu v něm uvedeny, b) věří shdu pdby klienta s jeh vybrazením v průkazu ttžnsti, c) věří a zaznamená jmén, příjmení, druh a čísl průkazu ttžnsti klienta, stát, případně rgán, který jej vydal, a dbu jeh platnsti zaznamená na frmulář pjistné smluvy neb se záznam v uvedeném rzsahu přilží k samstatnému frmuláři pr identifikaci klienta, d) vždy vyzve klienta, aby prhlásil, zda je či není pliticky expnvanu sbu. Při identifikaci klienta právnické sby: a) z předlženéh výpisu z bchdníh rejstříku neb jinéh úředníh registru ne staršíh tří měsíců věří bchdní firmu neb název vč. dlišujícíh ddatku neb dalšíh značení, sídl, identifikační čísl (neb bdbné čísl přidělvané v zahraničí). Kpie předlženéh dkumentu existenci právnické sby se přilží k frmuláři pr identifikaci klienta, b) prvede a zaznamená identifikaci fyzické sby, která jménem právnické sby v daném bchdu jedná, a t v rzsahu identifikace fyzické sby (viz výše identifikace fyzické sby). Jedná-li v daném bchdu jménem právnické sby jiná právnická sba, prvede její identifikaci v rzsahu identifikace právnické sby (viz bd a) Při identifikaci klienta zastupenéh na základě plné mci: a) prvede a zaznamená identifikaci zmcněnce klienta (tj. sby, která je na základě plné mci právněna jednat za klienta jeh jménem) pdle výše uvedených pravidel pr identifikaci fyzické neb právnické sby; b) kpii plné mci a údaje klientvi předané pjišťvně zmcněncem přilží k frmuláři pr identifikaci klienta. Při identifikaci klienta zastupenéh záknným zástupcem: a) prvede a zaznamená identifikaci záknnéh zástupce (např. jednh z rdičů dítěte) pdle výše uvedených pravidel pr identifikaci fyzické sby, b) záknný zástupce dlží identifikační údaje klienta, kteréh zastupuje, které PZ z předlžených dkladů (např. rdný list dítěte) věří a dle zjištěnéh rzsahu zaznamená a ulží k pjistné smluvě neb frmuláři pr identifikaci klienta.

8 Průkaz ttžnsti Průkazem ttžnsti se u fyzické sby rzumí dklad vydaný rgánem veřejné správy, v němž je uveden jmén a příjmení, datum narzení a z něhž je patrná pdba umžňující identifikvat sbu, která dklad předkládá, jak jeh právněnéh držitele. U právnické sby je tímt úředním dkladem platný výpis z rejstříku, v němž je pvinně evidvána, neb jiný platný dklad, prkazující její existenci. Akceptvatelné průkazy ttžnsti: a) bčanský průkaz, b) cestvní dklad, c) řidičský průkaz ČR. Průkaz ttžnsti, jehž časvá platnst vypršela, je neplatným průkazem a k identifikaci jej nelze pužít. Pdpůrnými dklady služícími k identifikaci bčanů ČR jsu zejména: a) ptvrzení bčanském průkazu, b) ptvrzení změně údajů zapisvaných d bčanskéh průkazu, c) ptvrzení změně místa trvaléh pbytu. Občanský průkaz s dděleným rhem je platný za předpkladu, že je sučasně předlžen ptvrzení změně místa trvaléh pbytu neb změně údajů zapisvaných d bčanskéh průkazu. Další pravidla pr identifikaci: Identifikace se prvádí za fyzické přítmnsti identifikvanéh, který je pvinen k identifikaci příslušné dklady předlžit. Není-li z vážných důvdů identifikace uvedeným způsbem mžná, může sba, která má být identifikvána, pžádat prvedení identifikace ntáře, krajský úřad neb becní úřad bce s rzšířenu půsbnstí a jimi vydanu listinu identifikaci (včetně přílh) pjišťvně dručit. Přizvání kpií předkládaných dkladů k identifikaci klientem fyzicku sbu a přizvání výpisů z nich je dvlen jen se suhlasem klienta. Je třeba upzrnit, že klient je infrmace k prvedení identifikace, včetně předlžení dkladů, pvinen pskytnut.

9 Pvinnsti identifikvat klienta při sjednání pjistné smluvy PZ je při sjednávání živtníh pjištění pvinen identifikvat klienta (pjistníka), pkud nastane aspň jedna z těcht skutečnstí: a) běžné pjistné za rk je vyšší než EUR ( Kč 1 ), b) jednrázvé pjistné je vyšší než EUR ( Kč 1 ), c) jde pjištění s mžnstí platit jednrázvé neb mimřádné pjistné neb s mžnstí prvádět výběry z účtů, d) jde pjištění spjené s investičním fndem, e) klientem je pliticky expnvaná sba - PEP (viz výklad pjmů), f) jedná se případy pdezřeléh bchdu (viz kapitla 4). Pvinnsti identifikvat klienta v průběhu pjištění Pvinnsti identifikvat klienta při vkladech v průběhu pjištění PZ je pvinen identifikvat klienta (sbu, která vkládá peněžní prstředky na pjištění) a t před vkladem na živtní pjištění pkud: a) běžné pjistné za rk je vyšší než EUR ( Kč 1 ), b) jednrázvé pjistné je vyšší než EUR ( Kč 1 ), c) jde pjištění s mžnstí platit jednrázvé neb mimřádné pjistné neb s mžnstí prvádět výběry z účtů, d) jde pjištění spjené s investičním fndem, e) klientem je pliticky expnvaná sba - PEP (viz výklad pjmů), f) jedná se případy pdezřeléh bchdu (viz kapitla 4). Identifikace při pžadvaných změnách klienta PZ, který v dbě trvání živtníh pjištění přijímá pžadavek klienta na jakukli změnu jeh pjistné smluvy (např. změna výše, frekvence či způsbu placení pjistnéh, změna pjistné částky či rzsahu pjistnéh krytí) věří při tét příležitsti správnst a úplnst jeh identifikačních údajů a zajistí jejich případnu aktualizaci. Zvýšenu pzrnst věnuje zejména klientem znamvaným změnám jeh jména neb bydliště neb změnám bmyšlené sby.

10 Identifikace klienta se neprvádí v případě, že: a) klientem běžně placené pjistné na živtní pjištění neb pakvaná plnění z živtníh pjištění nepřesahují částku EUR ( Kč 1 ) rčně, b) klientem jednrázvě placené pjistné na živtní pjištění nepřesahuje částku EUR ( Kč 1 ), c) jednrázvé plnění ze živtníh pjištění nepřesahuje částku EUR ( Kč 1 ), d) klientem je tuzemská úvěrvá instituce (např. banka neb spřitelní a úvěrní družstv) neb tuzemská finanční instituce (např. penzijní fnd, investiční fnd, investiční splečnst, sby právněné k pskytvání leasingu, pjišťvna, zajišťvna, samstatný likvidátr pjistných událsti), e) klientem je zahraniční úvěrvá neb finanční instituce půsbící na území států EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Nrska, USA, Kanady, Austrálie, Nvéh Zélandu neb Japnska, f) klientem je ústřední rgán státní správy, ČNB neb vyšší územní samsprávný celek neb další jiná sba uvedená v 13 zákna č. 253/2008 Sb., g) se jedná smluvu důchdvém spření a pjistnu smluvu pjištění důchdu pdle právníh předpisu upravujícíh důchdvé spření. Odmítnutí bchdu PZ dmítne uskutečnění bchdu, pkud: a) se klient dmítne pdrbit identifikaci v případech, kdy je dána identifikační pvinnst, b) zmcněnec klienta dmítne dlžit plnu mc, dle které je za klienta právněn jednat, c) z jinéh důvdu nelze prvést identifikaci klienta, ačkliv je dána identifikační pvinnst, d) má-li zaměstnanec prvádějící identifikaci pchybnsti pravdivsti infrmací pskytnutých klientem neb pravsti předlžených dkladů. PZ je pvinen tut skutečnst neprdleně známit Odbru řízení rizik na PZ nesmí uskutečnit bchd s pliticky expnvanu sbu (PEP), pkud nemá předchzí suhlas Odbru řízení rizik neb ředitele Úseku pjištění sb, který udělení suhlasu neprdleně infrmuje Odbr řízení rizik.

11 Prvádění kntrly klienta Kntrla klienta se prvádí: a) pkud hdnta jedntlivéh bchdu (sjednané rční pjistné neb výše vkladu) přesahuje částku EUR ( Kč), b) při uskutečnění pdezřeléh bchdu, c) při bchdu s pliticky expnvanu sbu (PEP) a d) v dbě trvání smluvy v rzsahu ptřebném a přiměřeném... Kntrla klienta zahrnuje: a) získání infrmací účelu a zamýšlené pvaze bchdu, b) zjišťvání skutečnéh majitele, pkud je klientem právnická sba, c) přezkumávání zdrjů peněžních prstředků vkládaných d pjištění (kntrla půvdu finančních prstředků). Přezkumání zdrjů peněžních prstředků se zaznamená d frmuláře Kntrla klienta, který může být sučástí frmuláře pr identifikaci klienta neb sučástí pjistné smluvy. Kntrla klienta se neprvádí v případě, že: a) klientem je tuzemská úvěrvá instituce (např. banka neb spřitelní a úvěrní družstv) neb tuzemská finanční instituce (např. penzijní fnd, investiční fnd, investiční splečnst, sby právněné k pskytvání leasingu, pjišťvna, zajišťvna, samstatný likvidátr pjistných událsti), b) klientem je zahraniční úvěrvá neb finanční instituce půsbící na území států EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Nrska, USA, Kanady, Austrálie, Nvéh Zélandu neb Japnska, c) klientem je ústřední rgán státní správy, ČNB neb vyšší územní samsprávný celek neb další jiná sba uvedená v 13 zákna č. 253/2008 Sb., d) se jedná smluvu důchdvém spření a pjistnu smluvu pjištění důchdu pdle právníh předpisu upravujícíh důchdvé spření. Přiměřenst kntrly půvdu finančních prstředků (PFP) Kntrla půvdu finančních prstředků a její záznam ve frmuláři Kntrla klienta musí vždy i dstatečně vystihvat zdrj finančních prstředků, které klient d pjištění vkládá. Skutečnsti uvedené ve frmuláři musí prt krespndvat s výší vkladu. Pravidla pr přiměřenst kntrly půvdu finančních prstředků vzhledem k výši vkladu nelze jednznačně specifikvat, vždy závisí na individuálním psuzení klnstí bchdu a statních známých skutečnstí klientvi PZ. Obecně se však lze řídit následujícími dpručeními:

12 Vkládá-li klient d pjištění částky d maximální výše Kč, lze pvažvat za důvěryhdné všechny typy zdůvdnění PFP, tj. příjmy ze závislé činnsti, z pdnikání, úspry apd. Phybují-li se částky vkládané d pjištění mezi Kč a zárveň jsu jak půvd peněz uvedeny příjmy ze závislé činnsti neb pdnikání, musí být uveden pvlání, resp. blast pdnikání, které umžňují dsahvat vyských příjmů. Jinak je ptřeba zdůvdnit, i jakým způsbem dšl k akumulaci dané výše prstředků. Nelze tedy například akceptvat kntrlu, kde jsu zdrjem puze příjmy ze závislé činnsti a zárveň pvlání uklízečka, důchdce apd. Překračují-li částky vkládané d pjištění Kč, je již ptřeba uvést takvé skutečnsti, které vysvětlují způsb akumulace většíh mnžství prstředků. Důvěryhdnými údaji mhu být např. úspry, dar, dědictví, prdej majetku, pjistné plnění apd. Jedná-li se vyské vklady překračující 10 mil. Kč, je ptřeba uvést skutečnsti, které vysvětlují způsb akumulace takvé výše prstředků, a t nejen pmcí becných pjmů jak v předchzím bdě, ale je nutné detailně jej ppsat s uvedením knkrétních infrmací, které případně umžní věření. Pkud se jedná situaci, kdy klient pakvaně vkládá d pjištění a pět vybírá stále stejné finanční prstředky, je nutné, aby v kntrle PFP uvedl, že se jedná prstředky získané výběrem z pjištění, včetně jeh identifikace (např. čísl smluvy u Kperativy, typ pjištění, datum džití pjištění u jiné pjišťvny). Ve všech případech lze uvést i kmbinaci zdrjů, např. příjmy ze závislé činnsti + úspry. Příklady akceptvatelných a neakceptvatelných kntrl PFP: Příklad č. 1: vklad na živtní pjištění ve výši Kč Akceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti administrativní pracvník. U vkladů v tét výši může být důvěryhdným zdůvdněním zdrje finančních prstředků příjem ze závislé činnsti plynucí z příjmvě průměrných či nadprůměrných pvlání. Neakceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti student. Jsu-li jak zdrj finančních prstředků uvedeny puze příjmy z příjmvě pdprůměrnéh zaměstnání (např. uklízečka), příp. jde sbu bez pravidelnéh příjmu (např. student), je tt vysvětlení pvažván za nedůvěryhdné a je nutné jej upřesnit. Akceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti student + úspry. Jsu-li jak zdrj finančních prstředků uvedeny příjmy z příjmvě pdprůměrnéh zaměstnání (např. uklízečka), příp. jde sbu bez pravidelnéh příjmu (např. student), je vysvětlení zdrje prstředků pvažván za důvěryhdné, je-li dplněn vysvětlením, jak dšl ke kumulaci dané výše prstředků (např. úspry, dědictví, mimřádná dměna / stipendium). Příklad č. 2: vklad na živtní pjištění ve výši Kč Akceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti manažer splečnsti.

13 U vkladů v tét výši může být důvěryhdným zdůvdněním zdrje finančních prstředků příjem ze závislé činnsti puze, pkud plyne ze zaměstnání umžňujícíh dsahvat vyských příjmů. Neakceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti administrativní pracvník. Jsu-li jak zdrj finančních prstředků uvedeny puze příjmy z příjmvě pdprůměrnéh zaměstnání (např. uklízečka), příjmvě průměrnéh zaměstnání (administrativní pracvník), příp. jde sbu bez pravidelnéh příjmu (např. student), je vysvětlení zdrje prstředků pvažván za důvěryhdné, puze je-li dplněn vysvětlením, jak dšl ke kumulaci dané výše prstředků (např. celživtní úspry, dědictví). Akceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti administrativní pracvník + dědictví. Akceptvatelný PFP: dědictví. Příklad č. 3: vklad na živtní pjištění ve výši Kč Akceptvatelný PFP: prdej majetku. U vkladu v tét výši nepředpkládáme, že by byl mžné na něj získat prstředky z běžných příjmů, a t ani u vysk-příjmvých zaměstnání. Je tedy vždy nutné vysvětlit, jak dšl ke kumulaci takvé výše prstředků. Tedy např. prdej majetku, dar, dědictví, pjistné plnění, ale také úspry mhu být pvažvány za důvěryhdný zdrj prstředků. Neakceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti manažer splečnsti. U vkladu v tét výši nepředpkládáme, že by byl mžné na něj získat prstředky z běžných příjmů, a t ani u vysk-příjmvých zaměstnání, prt je puze tt vysvětlení pvažván za nedůvěryhdné. Přijatelné je puze v kmbinaci s dalším zdrjem. Akceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti úředník + prdej majetku. Příklad č. 4: vklad na živtní pjištění ve výši Kč Akceptvatelný PFP: prdej majetku. U vkladu v tét výši nepředpkládáme, že by byl mžné na něj získat prstředky z běžných příjmů, a t ani u vysk-příjmvých zaměstnání. Je tedy vždy nutné vysvětlit, jak dšl ke kumulaci takvé výše prstředků, a tt i dlžit vhdnými dkumenty (např. kupní smluvu). Akceptvatelný PFP: příjmy ze závislé činnsti majitel prsperující firmy, která prkazatelně dsáhla zisku v předešlém rce. U vkladu v tét výši nepředpkládáme, že by byl mžné na něj získat prstředky z běžných příjmů, a t ani u vysk-příjmvých zaměstnání, prt je puze tt vysvětlení pvažván za nedůvěryhdné. Je prt ptřeba dlžit vhdnými dkumenty (např. kpií daňvéh přiznání). Neakceptvatelný PFP: vše, c není pdlžen vhdnými dkumenty.

14 O pdezřelý bchd v živtním pjištění se jedná vždy, pkud: a) klientem je sba neb subjekt uvedený v sankčních seznamech neb pcházející ze země, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárdní sankce (aktuální seznam sankcinvaných sb, subjektů a zemí je uveden na intranetu Odbru řízení rizik). b) klient se dmítá pdrbit kntrle neb dmítá uvést své identifikační údaje, příp. sby, za kteru jedná. Zjistí-li PZ pdezřelý bchd dle výše uvedených bdů a), b), dmítne jeh uskutečnění a je pvinen takvu skutečnst neprdleně známit Odbru řízení rizik na a dále pstupvat pdle pkynů Odbru řízení rizik. O pdezřelý bchd v živtním pjištění se dále může jednat zejména v těcht případech: a) PZ má pchybnsti pravdivsti získaných identifikačních údajů klientvi při identifikaci klienta, zejména jde případy, kdy klientem uvedené údaje se neshdují s údaji uvedenými v jím předlženém průkazu ttžnsti, klient dmítne neb není schpen průkaz ttžnsti k věření pdby a dalších identifikačních údajů zaměstnanci pjišťvny předlžit neb má jen náhradní průkaz bez ftgrafie, b) klient se sice pdrbí identifikaci, ale platí pjistné (zejména jednrázvé) neb mimřádné pjistné ve výši, která je pr sjednávaný typ pjištění nebvykle vyská neb ve výši, která výrazně nedpvídá pvaze neb rzsahu jeh pdnikatelské činnsti neb jeh majetkvým pměrům, c) klient, se kterým by pjistná smluva měla být uzavřena neb kterému má být plnění z živtníh pjištění vyplacen, je bčanem jinéh státu, než je stát EU, Lichtenštejnsk, Švýcarsk, Island, Nrsk, Ruská federace, USA, Kanada, Argentina, Brazílie, Mexik, Jihafrická republika, Austrálie, Nvý Zéland, Japnsk, Hngkng a Singapur neb má v tmt jiném státu pbyt, neb, je právnicku sbu a má v jiném státu sídl, g) klient určí bmyšlenu sbu sbu, ke které zřejmě nemá neb nemůže mít žádný vztah neb tent vztah dmítá zpřesnit, h) klient přijímá pdmínky pjištění zjevně nemající žádný vztah k jeh zdraví či věku, neb žádá pjistný prdukt, který pr něj nemá žádný zřejmý účel, i) klient uzavírá pjistné smluvy s vyskými pjistnými částkami, které se zdají být v rzpru s ptřebami klienta, j) klient neprjevuje žádný zájem plnění smluvy, ale prjevuje mnhem větší zájem předčasné zrušení (výpvěď) smluvy, k) klient pskytuje minimální neb zjevně fiktivní infrmace., Zjistí-li PZ pdezřelý bchd dle výše uvedených bdů a) k), je právněn bchd uskutečnit. PZ je však pvinen takt uskutečněný pdezřelý bchd známit neprdleně (nejpzději však d 24 hdin d uskutečnění bchdu) Odbru řízení rizik na vu adresu

15 V hlášení pdezřeléh bchdu Odbru řízení rizik je vždy nutné uvést údaje klientvi a uskutečněném bchdě, které umžní tent bchd jednznačně identifikvat (např. jmén / název, RČ / IČ klienta, čísl pjistné smluvy, datum uskutečnění bchdu). Dále je nutné ppsat klnsti uskutečnění bchdu a důvd, prč byl bchd vyhdncen jak pdezřelý. O známení pdezřeléh bchdu Odbru řízení rizik nesmí PZ klienta infrmvat. Pvinnst uchvávat identifikační údaje a dklady bchdech Identifikační údaje, kpie dkladů předlžených k identifikaci, pkud byly přizvány, údaje tm, kd a kdy prvedl první identifikaci klienta, riginál neb věřenu kpii plné mci (v případě zastupvání) se uchvávají p dbu 10 let d uknčení pjištění. Údaje a dklady bchdech spjených s pvinnstí identifikace se uchvávají p dbu 10 let d uknčení pjištění. Desetiletá lhůta přitm začíná běžet prvním dnem kalendářníh rku následujícím p rce, ve kterém byl bchd uknčen. Údaje a dklady se evidují k bchdu, ke kterému byly přízeny (např. k pjistné smluvě, pjistné událsti apd.). Žádný PZ není právněn uchvávané údaje a dklady v jakékli frmě zpřístupnit třetí sbě bez písemnéh suhlasu kntaktní sby (ředitele generálníh sekretariátu), resp. Odbru řízení rizik. Uchvávané údaje a dklady se zpřístupňují v dstupném rzsahu a frmě jen na základě písemné žádsti ČNB, Ministerstva financí a rgánů uvedených v zákně č. 253/2008 Sb., a t puze prstřednictvím kntaktní sby, resp. Odbru řízení rizik. Pvinnst mlčenlivsti Každý PZ je pvinen zachvávat mlčenlivst skutečnstech týkajících se známení a šetření pdezřeléh bchdu, kterých se dzví. Tat pvinnst mlčenlivsti trvá i p uknčení smluvníh vztahu, na základě kteréh pr Kperativu zprstředkvává pjištění. O výjimkách z mlčenlivsti rzhduje v suladu s výjimkami z mlčenlivsti vymezenými v 39 zákna č. 253/2008 Sb. kntaktní sba (ředitel generálníh sekretariátu), resp. Odbr řízení rizik. Každý PZ, který bdrží žádst pskytnutí infrmací skutečnstech, které se týkají známení a šetření pdezřeléh bchdu pdléhajících mlčenlivsti, je pvinen takvu žádst zaslat kntaktní sbě (ředitel generálníh sekretariátu), resp. Odbru řízení rizik, který rzhdne způsbu a frmě jejíh vyřízení. Uplatňváním mezinárdních sankcí se demkratické státy snaží chránit světvý mír, lidská práva a bjvat prti terrismu. Krdinaci těcht sankcí zajišťuje v České republice Finanční analytický útvar Ministerstva financí ČR v návaznsti na patření Rady bezpečnsti OSN a rgánů EU. Ddržvání mezinárdních sankcí v ČR upravuje Zákn č. 69/2006 Sb., prvádění mezinárdních sankcí, ve znění pzdějších předpisů. Kperativa je tak pvinna ddržvat hspdářské sankce spčívající v zákazu pskytvání bchdních a finančních služeb ve vztahu k sankcivaným zemím, sbám a subjektům, neb jsu-li předmětem bchdu určité prdukty.

16 Pstupy v blasti prvádění mezinárdních sankcí jsu pvinny uplatňvat všechny úvary Kperativy, které: a) mhu uzavírat pjistné smluvy neb přijímat pjistné, kdy pjistníkem může být subjekt neb sba uvedená na sankčních seznamech neb pcházející ze země, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárdní sankce, neb b) mhu pskytnut pjistné plnění subjektu neb sbě, uvedené na sankčních seznamech neb pcházející ze země, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárdní sankce, a t v blasti živtníh i neživtníh pjištění. V případě zjištění či pdezření, že pjistná smluva má být či byla uzavřena se subjektem či sbu uvedenu na sankčních seznamech neb pcházející ze země, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárdní sankce, neb v případě zjištění, že takvémut subjektu či sbě má být či byl vyplacen pjistné plnění, musí se tat skutečnst neprdleně nahlásit Odbru řízení rizik na vu adresu

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.1 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky - platné od 1.3.2006. Článek B.: Uspořená částka ze stavebního spoření Všebecné bchdní pdmínky - platné d 1.3.2006 Článek A.: Smluva stavebním spření Článek B.: Uspřená částka ze stavebníh spření Článek C.: Změny a výpvěď smluvy stavebním spření Článek D.: Přidělení cílvé

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat

Pravidla soutěže Každý bankomat je Equamat Stránka 1 z 5 Pravidla sutěže Každý bankmat je Equamat I. Přadatel a rganizátr sutěže 1. Sutěž Každý bankmat je Equamat (dále jen sutěž) bude prbíhat prstřednictvím prfilu Equa bank v aplikaci serveru

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/9004/2015 Př. čísl Odbr: Oddělení: Vyřizuje: Odbr rganizační ddělení právní a kntrlní Gdálvá Jana Mgr. (Veducí ddělení) Materiál pr 8. zasedání

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více