Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie)"

Transkript

1 UIVEZITA PADUBIE FAKULTA EMIK-TELGIKÁ Katedra organické chemie Jiří anusek 2003 rganická chemie II (Přednášky pro posluchače kombinovaného studia studijního oboru Klinická biologie a chemie) Ing. Jiří anusek, Ph.D. PADUBIE 2003

2 předmět rganická chemie Jiří anusek 2003 eakce jednotlivých tříd sloučenin = reakce funkčních skupin ( I) Přípravy monofunkčních resp. polyfunkčních sloučenin = ( II) etrosyntetická analýza - metoda diskonekcí myšlenkový postup isolace polyfunkční sloučeniny z jednoduchých sloučenin pomocí známých reakcí v logické návaznosti a opačném pořadí kroků než při syntéze: např. při návrhu syntézy 3-nitrobrombenzenu existují formálně dvě možnosti zavedení substituentů na benzenové jádro avšak pouze jeden je reálně proveditelný!!! 2 2 etrosyntetická analýza 2 2 eálná syntéza: S 4 Fe 3

3 I. Přehled příprav alkanů a cykloalkanů: Jiří anusek ) Z alkenů: 2 =, alkyl, aryl, =, alkyl, aryl, B kat. 2 kat. = Pt 2, Pt, Pd, i 3 B Katalytická hydrogenace za normálního resp. zvýšeného tlaku. Probíhá stereoselektivně jako syn-adice. (A ) ydroborace za normálního tlaku a teploty. Probíhá stereospecificky jako syn-adice. (A E ) 2 Pt 2-methylbut-2-en 2-methylbutan dicyklopentadien 2 Pt All 3 isomerace adamantan Pd / ( 2 ) 7 =( 2 ) 7 2 ( 2 ) 16 kyselina olejová (kyselina cis-oktadec-9-enová) kyselina stearová (kyselina oktadekanová) karboxylová skupina za daných podmínek nereaguje Simmons- Smithova reakce cyklopropylbenzen Zn 2 I 2 styren (vinylbenzen) 2 B B tris(2-fenylethyl)boran 3 2 ethylbenzen

4 2) Z alkynů: =, alkyl, aryl, 2 kat. 2 2 Katalytická hydrogenace za normálního resp. zvýšeného tlaku. (A ). Mezistupněm je alken který se však nedá zachytit. kat. = Pt 2, Pt, Pd, i Jiří anusek ) Z aromátů: benzen naftalen 2 i/si ; 1 MPa 2 cyklohexan Pt 2 / 25 0,1 MPa MoS MPa cis-dekalin Katalytická hydrogenace vyžaduje drastičtější podmínky - vysoký tlak a teplotu. (A ). (Vysoká delokalizační energie aromátů.) Volbou podmínek a katalyzátoru lze připravit i tetralin trans-dekalin 4) Z cykloalkanů: 2 / i 2 / i Katalytická hydrogenace cykloalkanů s napjatým kruhem vede k jeho otevření.

5 Jiří anusek ) Z halogenderivátů: X Mg ether MgX činidla: LiAl 4 / ether Zn / l 2 / Pd X = l,, I edukce a X ether X = l,, I Wurtzova reakce (zdvojení) l LiAl 4 ether 1-chlor-2-methylbutan 2-methylbutan Mg ether l / 2 Zn Mgl 1,5-dibrompentan 1-jodbutan I cyklopentan a ether oktan 2 Pd/a 3 25, 0,1 MPa 1,3-dibromadamantan adamantan 6) Z alkoholů: jen ve výjimečných případech za uvedených podmínek je pravděpodobná předřazená eliminace vody ( 2 ) 14 2 hexadekan-1-ol WS ; 30 MPa ( 2 ) 14 hexadekan 2 2 Pd

6 7) Z aldehydů a ketonů: () redukce = alkyl, aryl 2 () Jako činidla lze použít např. 2 /Pd- resp. LiAl 4 / All 3 Jiří anusek 2003 lemmensen: Zng x / konc. l (var) - pro substráty stálé v kyselém prostředí Wolff-Kižněr: 1) 2 4 ; 2) K/glykol (var) - pro substráty stálé v bazickém prostředí Mozingo: 1) S2 2 S; 2) aney-i - pro substráty citlivé na kyselé i bazické prostředí 2 Zng x / konc. l K TEG 1-fenylethanon (acetofenon) = ethylbenzen S S cykloheptanon cykloheptanon-hydrazon cykloheptan S S aney-i is 3 3-(2-methoxyfenyl)propanal 2-[(2 -methoxyfenyl)ethyl]-1,3-dithiolan methyl(2-propylfenyl)eth S S S S aney-i is metoda je velice šetrná - dvojná vazba za daných podmínek nereaguje

7 8) Ze solí karboxylových kyselin: Jiří anusek 2003 M edukce - jako činidlo nějčastěji tzv. natronové vápno (směs a a a) Zdvojení - elektrolýzou vzniklé radikály se rekombinují (Kolbe-Schmittova elektrosyntéza). a octan sodný a / a methan ( 2 ) 12 a kyselina myristová (kyselina tetradekanová) 2e - ( 2 ) 12 ( 2 ) 24 tridecylový radikál hexakosan (tridecyl) Výroba alkanů (motorový benzin, nafta, palivo, vosk, maziva ) zdrojem alkanů je hlavně ropa (složitá směs uhlovodíků - hlavně cyklopentan, cyklohexan jejich deriváty; aromatické a heteroaromatické sloučeniny; plynné alkany aj.). a zemní plyn (60% methan 5%ethan, propan, butan; zbytek sulfan, oxid uhličitý, helium). Synteticky např. Bergiův (vysokotlaká hydrogenace uhelného prachu) resp. Fischerův- Tropschův způsob (hydrogenace oxidu uhelnatého). 2 FeS n 2n2 WS 2, MoS 2 z 1t uhlí cca 0,5t benzinu oktanového čísla výroba benzinu s nízkým oktanovým číslem (ca 40). s 60% výtěžkem) 2 o-th n 2n2 n 2n (alkoholy, karbonylové sl.)

8 II. Přehled příprav alkenů: 1) Z alkanů: Katalytická dehydrogenace Jiří anusek 2003 =, alkyl, aryl, 2 kat. Krakování - β-štěpení - výroba ethylenu 2 kat. = Pt 2, Pt, Pd, i butan 2 Al2 3, r Al 2 3, r but-1-en (E)-but-2-en 2 2 but-1,3-dien (Z)-but-2-en 2) Z alkenů: - Diels-Alderovou [42]resp. [22] cykloadicí (tepelně nebo fotochemicky) 20 cyklopentadien "dicyklopentadien isopren (2-methylbut-1,3-dien) limonen (4-(1-methylethenyl)-1-methylcyklohexen) allen (propadien) směs 1,2- a 1,4-dimethylencyklobutan

9 3) Z alkynů: 2 Pd/BaS 4 chinolin (Pb(Ac) 2 ) LiAl 4 / TF (E)-hex-3-en LiAl 4 TF Katalytická hydrogenace na deaktivovaném katalyzátoru (Lindlarův kat.) vede k cis-alkenům (A ) Alternativou je hydroborace a následný rozklad v prostředí karboxylové kyseliny. edukce komplexními hydridy poskytuje trans-olefiny alternativou je a/ 3 (l) 2 2 Pd/BaS chinolin hex-3-yn (Z)-hex-3-en Jiří anusek ) Z halogenderivátů: dehydrohalogenací a dehalogenací (eliminace E1, E2) X X X báze Zn (var) X = F, l,, I l 2-chlor-2-methylpropan a (var) 1,2-dibrom-1,3-difenylbutan 2 2-methylbuten Zn ethanol U l,, I derivátů platí Zajcevovo pravidlo u F derivátů ofmannovo pravidlo 1,3-difenylbut-1-en

10 5) Z alkoholů: kysele katalyzovaná dehydratace 2 Jiří anusek 2003 eliminace probíhá podle Zajcevova pravidla možnost doprovodných přesmyků (při použití 2 S 4 ). Průmyslově lze jako kat. použít Al methylcyklohexan-1-ol 3 P 4 1-methylcyklohex-1-en 3-methylbutan-2-ol 3 P methylbut-2-en 6) Z esterů, xanthátů, aminoxidů a kvarterních amonium hydroxidů: eliminace probíhá podle ofmannova pravidla -pyrolýzou při vznikají méně rozvětvené alkeny. Z Z =, S, 2, 3 S Z ) methylcyklohexyl-acetát S 2 3 P 4 methylencyklohexan 3-methylbut-1-en hlavní produkt

11 7) Z aldehydů a ketonů: Jiří anusek l Ph3 P 2 P(Ph) 3 l Bu-Li P(Ph) 3 Wittigova reakce: benzylchlorid benzyl-trifenylfosfonium chlorid benzyliden-trifenylfosfonium ylid 1 1 l 1) Ph 3 P 2) Bu-Li 3) 2 = 1 2 benzaldehyd stilben (1,2-difenylethen) Ph 3 P= P Ph Ph Ph Mc Murryho reakce: Til 3, K cyklohexanon Til 3, K cyklohexylidencyklohexan reduktivní zdvojování ketonů

12 III. Přehled příprav alkynů: Jiří anusek ) Z alkanů: acetylen (ethyn) se průmyslově vyrábí pyrolýzou methanu ev. ethanu methan ethyn alternativně se acetylen připraví: a a 2 a 2 2 a() 2 2) Z alkynů: prodlužování řetězce terminálních alkynů pomocí alkylačních činidel silná báze 1 X 1 = alkyl, aryl; 1 = primární a sekundární alkyl; X = l,, I jako báze se dá použít i a 2 MgI MgI 4 2 I 2 2,2-dimethylbut-1-yn 2,2-dimethylhex-1-yn příprava polyalkynů Glaserovou oxidací terminálních alkynů: u 2 pyridin =, alkyl, aryl 2 u 2 pyridin 3-fenylprop-1-yn 2 2 1,6-difenylhexa-2,4-diyn

13 3) Z halogenderivátů: dehydrohalogenací geminálních (1,1,-) a vicinálních (1,2-) dihalogenderivátů silnou bazí (K, a 2 ) l X X X X l 2,3-dichlorbutan l 2 l 2,2-dichlorbutan K K K K X = l,, I 2 2 but-2-yn 2 K 1,2-dibrom-1-fenylethan fenylethyn (fenylacetylen) but-1,3-dien 2 but-2-yn but-1-yn K 3 2 propyn 1,1-dibrompropan 4) Z 1,2-diketonů: převedením na dihydrazon a oxidací oxidem rtuťnatým Jiří anusek 2003 evýhodou je vznik 1,3- dienů (u vicinálních), resp. isomerního alkynu (u geminálních) pokud jsou dvě možnosti eliminace X g 2 2 cyklooktan-1,2-dion 1) 2 4 2) g / 2 2 cyklooktin

14 IV. Přehled příprav aromátů: 1) Z cykloalkanů: průmyslově dehydrogenací - tzv. reformováním benzínu methylcyklohexan Mo 2 3, Al , 3 MPa Jiří anusek 2003 toluen (methylbenzen) 2) Z alkenů: katalytickou dehydrogenací benzen 2 isopropylbenzen (kumen) cyklohexen dochází i k polyalkylaci benzen 3) Z alkynů: katalytickou trimerací Ph 3P i() 3 ethyn benzen styren 4) Z halogenderivátů: Friedel-raftsova alkylace 2 2 l All 3 benzen 1-chlorpropan kumen (isopropyl benzen) p diisopropylbenzen Wurtzova-Fittigova reakce: 2 2 a 2 2 brombenzen 1-brompropan propylbenzen

15 Ullmannova reakce: l 2 2-nitrochlorbenzen u 2 2 2,2 -dinitrobifenyl hydrolýzou Grignardových činidel 1-brom-2-methylnaftalen Mg ether Mg 1-(2-methylnaftyl)magnesium bromid 2 Jiří anusek methylnaftalen Dehalogenaci lze provést i hydrazinem za katalýzy palladiem resp. u jodaromátů reakcí s I. 5) Z fenolů: destilací s práškovým zinkem Zn 6) Z aminů: diazotací a redukcí diazo soli kyselinou fosfornou nebo varem s ethanolem fenanthren-9-ol 2 a 2 l 2,6-dimethylanilin fenanthren l 2,6-dimethylbenzendiazoniumchlorid 3 P 2 1,3-dimethylbenzen (m-kresol) 7) Ze sulfonových a karboxylových kyselin: desulfonace a dekarboxylace Průmyslově se aromáty získávají hlavně z dehtu (karbonizace uhlí) respektive reformováním některých ropných frakcí a následnou extrakcí (destilace není výhodná).

16 V. Přehled příprav halogenderivátů: Jiří anusek ) Z alkanů: radikálovou halogenací (S ) X 2 hν = alkyl, aryl X = l, X 2-methylpropan 2 hν 2-brom-2-methylpropan omace je mnohem selektivnější než chlorace. l 2 hν 2 l l 2 hν l 2 l 2 hν l toluen benzylchlorid benzylidendichlorid benzotrichlorid Za uvedených podmínek není atakováno benzenové jádro 2) Z alkenů: radikálovou resp. elektrofilní adicí halogenů, halogenvodíků (A, A E ) X X = F, l,, I X X X 2 2 l l X styren (1-fenylethen) trans-1,2-dibrom cyklohexan 2 cyklohexen F 35 1-chlor-1-fenylethan (1-chlorethylbenzen) F fluorcyklohexan orientace podle Markovnikova pravidla

17 2 X 2 hν 2 X = alkyl, aryl X = l, allylová halogenace probíhá jako radikálová substituce Jiří anusek ) Z alkynů: radikálovou resp. elektrofilní adicí halogenů, halogenvodíků (A, A E ) X l 2 gl 2 l ethyn chlorethen (acetylen) vinylchlorid X X X 2 X 2 l X X l l 1,1-dichlorethan X X X X X X 2-methylbut-3-yn-2-ol X X 2 a X = l,, I 4-brom-2-methylbut-3-yn-2-ol 4) Z aromátů: elektrofilní substitucí ( S EAr) - chlorace, bromace event. jodace. X l l platí orientační X 2 l 2 Fel pravidla; volbou FeX 3 3 podmínek i polyhalogenace. toluen 4-chlortoluen 2-chlortoluen X = l,

18 Jiří anusek ) Z halogenderivátů: substitucí halogenu jiným halogenem - zejména pro F a I deriváty. M(X 2 ) n 2 X 1 2 X 2 M = K X 2 = I n = 1 (v acetonu) M = Sb X 2 = F n = 3 ev. 5 (ev. gf 2 ) benzylchlorid 2 l KI aceton benzyljodid 2 I eakce primárních alkylchloridů a bromidů s KI v acetonu - Finkelsteinova reakce. eakce primárních alkylchloridů a bromidů s F SbF 5 ev. - Swartsova reakce. l 3 SbF 5 l 2 F SbF 5 lf 2 SbF 5 F 3 chloroform (trichlormethan) 250 dichlorfluormethan chlordifluormethan fluoroform (trifluormethan) F F F 6) Z alkoholů: reakcí s halogenačními činidly jako SX 2, PX 3, PX 5 event. i X halogenační X činidlo = alkyl X = l,, (I) Fluorderiváty vyžadují speciální činidla (SF 4, Ph 2 PF 3, Et 2 F 2 lf = Jarovenkovo činidlo, atd.) U jodderivátů hrozí redukce vnikajícím I až na alkan K, 2S butan-1-ol 1-brombutan 1-fenylethanol Sl 2 DMF l 1-chlor-1-fenylethan (1-chlorethylbenzen) cyklohexanol l al 2 l 1-chlorcyklohexan P, I 2 methanol I methyljodid l l 2-methylpropan-2-ol (terc.-butylalkohol) 2-chlor-2-methylpropan (terc.-butylchlorid)

19 7) Z etherů: štěpením etherů pomocí X (v případě I tzv. Zeiselovo štěpení etherů) I anisol (methoxybenzen) (fenyl(methyl)ether) fenol I methyljodid Jiří anusek 2003 tetrahydropyran 5-brompentan-1-ol 1,5-dibrompentan 8) Z karbonylových sloučenin: reakcí s halogenačními činidly jako PX 3, PX 5 () PX 5 X X () = alkyl, aryl X = l, benzaldehyd = l 2 Pl 5 benzylidendichlorid butan-2-on Pl 5 0 l l 2,2-dichlorbutan 9) Ze solí karboxylových kyselin: reakce s X 2 za současné dekarboxylace (unsdieckerova reakce) Ag Ag stříbrná sůl kyseliny adipové cyklopropankarboxylová kyselina 2 l 4 2 g ,4-dibrombutan bromcyklopropan 10) Z diazoniových solí: KI l u 2 X 2 I BF 4 X F Sandmayerova reakce (X = l, ) Schiemannova reakce Diazoniové soli se získají diazotací aromatických aminů

20 VI. Přehled příprav organokovových sloučenin: Zn ether ZnX X Mg ether MgX Li = alkyl, aryl Zn l ether X = l,, I Li Li l Li MgI propyn MgI propyn-1-ylmagnesium jodid 2-chlorpropan 1-chlorbutan hexan 4-bromfenyl(methyl)ether VII. Přehled příprav alkoholů: Mg ether Znl isopropylzinkium chlorid butyllithium rganokovové sloučeniny se neisolují v čistém stavu Mg - používají se ve formě roztoků 4-methoxyfenylmagnesium bromid 1) Z alkanů: řízenou oxidací vznikají směsi produktů (alkoholy, aldehydy, ketony, kyseliny) 2 o 3 cyklohexan cyklohexanol cyklohexanon ybnou silou je zde rozdílná acidita odpovídajících -kyselin. Jiří anusek 2003 Průmyslovou oxidací cyklohexanu při se získá směs, která se dá rozdělit (bisulfitový zp.) Lze provést i allylovou oxidaci (analogie chlorace)

21 Jiří anusek ) Z alkenů: kysele katalyzovanou hydratací (alkoholy) nebo oxidací (dioly) 2 2,3-dimethylbut-2-en 2 2,3-dimethylbutan-2-ol Jako katalyzátor se používá 2 S 4 nebo 3 P 4 ox. č. 2 cyklohexen KMn 4 2 cis-cyklohexan-1,2-diol Alternativou KMn 4 je s 4. eakce je stereospecifická (Wagnerova oxidace) ydroborací, následnou oxidací peroxidem vodíku a hydrolýzou vznikají alkoholy. 2 B B 2 2 a 2 B 3 2 =, alkyl, aryl, B B B 3 pent-1-en tris(pentyl)boran tris(pentyl)borát pentan-1-ol 3 Formálně se jedná o anti- Markovnikovu adici

22 Průmyslově se používá tzv. alfol proces: reakcí ethylenu s Al a 2 vzniká trialkyllaluminium, které se oxiduje a po hydrolýze poskytuje lineární alkoholy se sudým počtem. 2 Al, 2 2 p ethen ( 2 ) 3 Al 2 ( 2 2 ) n Jiří anusek [ 2 ( 2 2 ) n ] 3 Al 250 p 2 2 S 4 [ 2 ( 2 2 ) n ] 3 Al 3) Z aromátů (fenolů): katalytickou hydrogenací fenol i, MPa cyklohexanol průmyslová metoda i, MPa hydrochinon cyklohexan-1,4-diol 4) Z halogenderivátů: nukleofilní substitucí event. 2 X 2 = alkyl X = l,, I 2 l 2-chlorbutan 2 2 butan-2-ol Vedlejším produktem je alken vzniklý eliminací X 2 l 2 2 l 2 a 2 3 benzylchlorid benzylalkohol 1-chlor-1-methyl cyklohexan 1-methylcyklohexan-1-ol 1-methylcyklohex-1-en

23 5) Z Grignardových činidel: reakcí s karbonylovými sloučeninami a oxiranem MgX = alkyl, aryl MgX 2 1 MgX MgX 2 2 MgX primární alkoholy sekundární alkoholy terciární alkoholy primární alkoholy (delší o 2 uhlíky) Analogicky reagují i anhydridy, estery a chloridy karboxylových kyselin. Jiří anusek 2003 cyklohexylmagnesium chlorid Mgl 1) 2) l / 2 2 cyklohexylmethanol Mgl 2) l / 2 2 terc.-butylmagnesium 1,3,3-trimethylbutan-1-ol chlorid benzylmagnesium bromid 2 MgI ethylmagnesium jodid 2 Mg 1) 3 2) l / 2 fenyl(methyl)keton (acetofenon) 2) l / fenylpropan-2-ol 2 2-fenylbutan-2-ol

24 6) Z aldehydů a ketonů: kromě reakce s Grignardovými činidly redukcí LiAl 4, ab () redukce 1, 2 = alkyl, aryl 1 2 () Kromě komplexních hydridů lze použít i isopropylalkoholát hlinitý (Meerwein-Ponndorf-Verley) annizzarova reakce (a / 2 ) resp. zkřížena varianta / a cyklohexyl(methyl) keton 2, a-i 6 MPa benzylalkohol 1-cyklohexylethanol 2 za katalýzy aneyovým niklem fenylpropan-1-on (ethyl(fenyl)keton) kyselina benzoová aceton (propanon) a LiAl 4 2) / 2 i-pr- (i-pr-) 3 Al 2 benzaldehyd = a Mg 2) l / 2 2,3-dimethylbutan-2,3-diol (pinakol) 2 1-fenylpropan-1-ol Jiří anusek 2003 but-2-enal (krotonaldehyd) but-2-en-1-ol (krotylalkohol) benzylalkohol 2 Zdvojování sodíkem nebo hořčíkem (pinakolizace).

25 7) Z karboxylových kyselin a jejich funkčních derivátů : redukcí LiAl 4, ab 4... Jiří anusek 2003 Kyselina 2-naftoová LiAl 4 2) l / 2 naft-2-ylmethanol 2 2 ab 4 2) / 2 3 methyl 4-methylbenzoát 4-methylbenzylalkohol Bouveault-Blancova redukce: sodíkem v ethanolu a 2 2 ethyl 2-methylpropan-2-karboxylát 2 2,2-dimethylpropano VIII. Přehled příprav fenolů: 1) Z halogenaromátů: nukleofilní substitucí S Ar AE, EA l a p 2) l / 2 chlorbenzen fenol aschigův způsob výroby fenolu. 2 a 2 2) l / ,4,6-trinitrobrombenzen 2,4,6-trinitrofenol 2) Ze solí sulfonových kyselin: tavením s a (průmyslová i laboratorní metoda) 4-toluensulfonát sodný (4-methylbenzensulfonan a) S 3 a a (tavení) 2) l / methylfenol (p-kresol) S 3 a (tavení) 2) l / 2 naftalen-2-sulfonová kyselina 2-naftol

26 3) Z aromatických aminů: Buchererova reakce 1-naftylamin Výroby alkoholů a fenolů: Methanol: hydrogenace oxidu uhelnatého p 2 p = MPa kat. Zn 2 r 4 Propan-1-ol: hydroformylace ethylenu 2 2 ethen 2 as naftol p o 2 propan-1-ol Propan-2-ol: vyrábí se stejnou technologií jako ethanol (hydratace propenu). Griessova reakce - laboratorní metoda 2 3-nitroanilin a 2 2 S 4 2 Ethanol: hydratace ethylenu - 2 způsoby. 1) přímá hydratace - kat. 3 P 4 na křemelině ethen 2 ethanol 2) nepřímá hydratace - adicí 2 S 4 vzniká kyselina ethylsírová ( diethylsulfát), která hydrolyzuje na ethanol a 2 S 4. 2 S S 3 70 ethen kyselina ethylsírová l zř. 2 S nitrobenzendiazonium chlorid 2 Jiří anusek nitrofenol 2 T = ethanol Fenol: vyrábí se hlavně tzv. kumenovým způsobem: isopropylbenzen (kumen) S kumylhydroperoxid fenol aceton

27 IX. Přehled příprav etherů: Jiří anusek ) Z alkenů: kysele katalyzovanou adicí X, alkoholů nebo oxidací peroxykyselinami l a propen l 1-chlorpropan-2-ol methyloxiran (propylenoxid) 2-methylpropen (isobutylen) 2 methanol 2 S 4 lze adovat i alkyny terc.-butyl(methyl)ether Diethylether navíc vzniká jako vedlejší produkt při výrobě Et sulfátovým způsobem. 2) Z alkoholů a fenolů: kysele katalyzovanou dehydratací a Williamsonovou syntézou 2 2 S ethanol diethylether Průmyslově při katalyzátor: KAl(S 4 ) 2 1-fenylethanol 3-l fenylethyl(methyl)ether fenol eakce alkoholů a fenolů s diazoalkany I methyljodid a fenyl(methyl)ethe (anisol) 2, Ag propen oxiran (ethylenoxid) 2, i MPa furan tetrahydrofuran Williamsonova syntéza se hodí zejména na nesymetrické ethery Průmyslová syntéza oxiranu Tetrahydrofuran slouží jako rozpouštědlo

28 X. Přehled příprav aldehydů a ketonů: Jiří anusek ) Z alkanů: řízenou oxidací vznikají směsi produktů (alkoholy, aldehydy, ketony, kyseliny) a) xidací cyklohexanu se získá směs cyklohexanolu a cyklohexanonu. b) xidací kumenu se po kysele katalyzovaném rozkladu získá aceton a fenol. 2) Z alkenů: ozonolýza: ; l 4 80, 1, 2 =, alkyl, aryl, 1 2 Zn 2 3 ; l 4 2 Zn ,4-dimethylhex-3-en butan-2-on (ethyl(methyl)keton) synteticky vhodná pouze v případě symetrických a cyklických alkenů 1 2 1) 3 ; l ) Zn cyklohexen hexandial Wacker-proces: průmyslová výroba acetaldehydu tříkrokový mechanismus = ul 2, Pdl ethen 2 ethanal l, 2 (acetaldehyd) 2 2 Pdl 2 2 = Pd 2 l Pd 2 ul 2 Pdl 2 u 2 l 2 u 2 l 2 ½ 2 2 l 2 ul 2 2

29 hydroformylace - průmyslová metoda (výroba aldehydů) Jiří anusek , o 2 () klesající reaktivita, 1, 2 =, alkyl, aryl, (nevadí přítomnost,,, ) 2, o 2 () 8 propen butanal 2-methylpropanal 3) Z alkynů: kysele katalyzovaná adice vody 2 2 S 4 gs 4 =, alkyl, aryl 2 2 S ethyn 4 gs ethanal (acetylen) 4 (acetaldehyd) Kučerovova reakce - výroba acetaldehydu 2 3-fenylpropyn 2, o 2 () 8 cyklopenten cyklopentankarbaldehyd adicí vzniklý enol se tautomerizuje na keton (platí Markovnikovo pravidlo) S 4 gs 4 1-fenylpropanon (fenylaceton) 4) Z aromátů: oxidací postranního řetězce alkylaromátů (α-uhlík) 2 r 2 l 2 u Η lze i r 3 toluen r 2 l 2 benzaldehyd Ètardova reakce

30 Aromatické aldehydy: formylační činidlo Jiří anusek 2003 Gattermannova reakce: činidlem je směs l, a Znl 2 resp. l Zn() 2. ( =,,, alkyl) Gattermannova-Kochova reakce: činidlem je směs l a All 3.( =, 4-alkyl) toluen naftalen Zn() 2 l, l All 3 Aromatické ketony: 1 Y* All 3 4-methylbenzenkarbaldehyd (p-tolualdehyd) naftalen-1-karbaldehyd 1 =, alkyl,, halogen 1 = alkyl, aryl Y = halogen,, * lze použít i za katalýzy Znl 2 Vilsmeier-aackova reakce: činidlem je ( ) 2 a Pl 3 - následuje hydrolýza ( =, 2 ) eimer-tiemannova reakce: činidlem je dichlorkarben generovaný in-situ z l 3 a a. ( = 2-) methoxybenzen (anisol) ( ) 2 Pl 3 3 fenol a l 3 ( ) 2 Pl 2 2 Friedel-raftsova acylace - na rozdíl od alkylace nehrozí polysubstituce - k acylaci dochází většinou do para polohy. Jako acylační činidla slouží karboxylové kyseliny, jejich chloridy a anhydridy. 2-hydroxybenzaldehyd (salicylaldehyd) 4-methoxybenzenkarbaldehyd

31 benzen l chlorbenzen All 3 ftalanhydrid (benzen-1,2-dikarboxanhydrid) l All 3 l kyselina 2-benzoylbenzoová 4-chlorfenylethanon (4-chloracetofenon) 2 S 4 9,10-anthrachinon 1,3,5-trimethoxybenzen 2 Znl 2, l Průmyslová výroba 9,10- anthrachinonu ouben-oeschova reakce: jen pro = a -Alkyl Jiří anusek (1,3,5-trimethoxyfenyl)propan-1-on 5) Z halogenderivátů: hydrolýzou geminálních dihalogenderivátů nebo Sommeletovou reakcí l 2 a 2 4-nitrobenzylidendichlorid 2 4-nitrobenzaldehyd benzylchlorid 2 l 1) urotropin 2) l / 2 benzaldehyd 6) Z alkoholů: řízenou oxidací primárních a sekundárních alkoholů event. vicinálních diolů oxidační 2 činidlo 1 oxidační činidlo 1 ai 4 (Pb(Ac) 4 ) prim. alkoholy aldehydy sek. alkoholy ketony vic. dioly dva ketony

32 2 2 2 butan-1-ol K 2 r S butanal vznikající aldehyd je potřeba z reakční směsi oddestilovat (hrozí další oxidace) 2 Ag 700 průmyslová výroba formaldehydu 1-fenylethanol K 2 r S 4 2,3-difenylbutan-2,3-diol 1-fenylethanon (acetofenon) ai 4 Jiří anusek 2003 u ketonů nehrozí přeoxidování 1-fenylethanon (acetofenon) Jako oxidační činidlo lze použít i jiný aldehyd resp. keton za katalýzy (i-pr) 3 Al (ppenauer). Pinakolonový přesmyk: 2 S 4 2,3-dimethylbutan-2,3-diol (pinakol) 7) Z karboxylových kyselin a jejich funkčních derivátů: ( ) 2 M Vhodné pro M 3 symetrické ketony Zahříváním vápenatých, barnatých a manganatých solí karboxylových kyselin na 300 3,3-dimethylethanon (pinakolon) konkurenční reakcí je eliminace na dien (pomocí jen dien) ( ) 2 a a 3 octan vápenatý aceton Ba 2 adipát barnatý (hexandioát barnatý) Ba 3 cyklopentanon

33 Jiří anusek 2003 redukční l činidlo edukcí chloridů kyselin: osenmundova redukce: 2 Pd/BaS 4 (S) resp. pomocí LiAl(t-Bu) 3 2-fluorbenzoylchlorid l 2 Pd / BaS 4 (S) F F 2-fluorbenzaldehyd 3-ethylpentanoyl chlorid l LiAl(t-Bu) 3 3-ethylpentanal Z esterů laisenovou resp. Dieckannovou kondenzací a následnou kyselou hydrolýzou 2 1 zvláště výhodná pro přípravu ketonů s větším cyklem a dimethyl-adipát (dimethyl-hexynoát) 2 1,3-difenylaceton methyl-2-oxo cyklopentankarboxylát 2 1) a 2) / 2 l / b-ketoester cyklopentanon 1 1 / keton 2 2 1) a 2) / 2 methylacetát fenylaceton methyl-fenylacetát lze provést i zkříženou variantu laisenovy kondenzace. Ta je však synteticky užitečná pouze pokud je acidita obou esterů (α-) rozdílná.

34 eakcí orthoformiátu (ortho-esterů kyseliny mravenčí) s Grignardovými činidly: Mg 4-methylbenzenmagnesium bromid triethylorthoformiát 2 2 l / 2 4-methylbenzenkarbaldehyd-diethylacetal Z nitrilů Stephenovou redukcí resp. reakcí s Grignardovými činidly: l Snl = aryl event. alkyl do 6 l l alternativně lze použít jako redukční činidlo LiAl(Et) 3. 4-methylbenzenkarbaldehyd Jiří anusek MgX 1 MgX 2 1 reakce je univerzální, 1 = alkyl, aryl nafalen-2-karbonitril 1) Snl 2 / l 2) 2 nafalen-2-karbaldehyd ( ) Mg 2) l / 2 isopropylmagnesium bromid 4-methylbenzenkarbonitril hexannitril 1-(4-methylfenyl)-2-methylpropan-1-on (isopropyl(4-methylfenyl)keton) LiAl(Et) ) l / 2 hexanal Mg 4-methylfenylmagnesium bromid ( ) 2-methylpropannitr

35 Dikarbonylové sloučeniny: 2 a 2 l acetaldehyd nitrosoacetaldehyd a 2 l =, alkyl, aryl glyoxal-monooxim oxidace kyselinou dusitou nebo oxidem seleničitým 2 glyoxal 2 butan-2-on (ethyl(methyl)keton) varianta laisenovy kondenzace esteru a aldehydu nebo ketonu fenylethanon (acetofenon) , 2, 3 =, alkyl, aryl 3 methylacetát enasycené karbonylové sloučeniny: Keteny - dehalogenací halogenidů α-halogenkarboxylových kyselin dehydrohalogenací halogenidů kyselin 2 1-fenylbutan-2,3-dion (benzoylaceton) X X 2 2 1) a 2 / l 3 2) / 2 3 Jiří anusek 2003 butandion (dimethyldiketon) produktem jsou 1,3-dikarbonylové sloučeniny V případě aldehydů hrozí za uvedených podmínek i samokondenzace = aldolizace Zn Et 3 2 X

36 Jiří anusek 2003 l Et 3 cyklohexankarbonylchlorid cyklohexylidenmethanon 2 2-brombutanoylbromid Zn 2 ethylketen (but-1-en-1-on) ydroxykarbonylové sloučeniny: aldolizace - podle podmínek vznikají i nenasycené karbonylové sloučeniny , 1, 2 =, alkyl, aryl ( 2 ( 1 ) 1 ) = 2 Ba() 2 Ba() aceton 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on 4-methylpent-3-en-2-on (mesityloxid) a() a() 2 acetaldehyd formaldehyd 2 pokud ani 1 nejsou - probíhá eliminace obtížněji za vzniku α,γ-ne nasycené karb. sl. 2 2 a() hydroxypropanal 2-hydroxymethyl-3-hydroxypropanal 2,2-bis(hydroxymethyl)- -3-hydroxypropanal 2 a()2 2 2 zkřížená varianta

37 Acyloinová kondenzace: zdvojováním esterů sodíkem v aprotickém rozpouštědle a hydrolýzou vzniklého enolátu a 1 1 a a 1 1 a Jiří anusek a a Benzoinová kondenzace: zdvojování některých aromatických aldehydů katalyzované. furan-2-karbaldehyd K Et benzaldehyd 1,2-bis(2-furyl)-2-hydroxyethanon (furoin) m K Et 1,2-difenyl-2-hydroxyethanon (benzoin) 1) a 2) 2 methylbenzoát 1) a 2) 2 methyl 2-methylpropanoát 4-hydroxy-2,5-dimethylhexan-3-o hinony: oxidací aromatických 1,2 a 1,4-dihydroxy resp. diaminoaromátů. 1,2-dihydroxybenzen (pyrokatechol) Ag 2 1,2-benzochinon 2 4-amino-1-naftol Ag 2 2 V 2 5 1,4-naftochinon naftalen oxidace V 2 5 se využívá průmyslově.

38 Sacharidy: v přírodním materiálu je zastoupeno velké množství sacharidů resp. polysacharidů isolují se. Sacharidy neobsažené v tomto materiálu se připravují buď prodlužováním nebo zkracováním uhlíkového řetězce. Jiří anusek V roztoku je 99.9 % cyklické formy Prodlužování řetězce: synteticky náročné - obvykle s malým výtěžkem (kyanhydrinová reakce) 2 L-arabinosa K = 2 ab směs L-mannosy a L-glukosy Zkracování řetězce: nejčastěji se používá tzv. Wohlovo odbourávání nitrilů vniklých z oximů. 2 D-glukosa 2 2 ( ) 2 2 Ag D-arabinosa posledním krokem je reakce opačná než kyanhydrinová reakce

39 XI. Přehled příprav nitrosloučenin: Jiří anusek ) Z alkanů: nitrací alkanů v plynné fázi (radikálově) pří nitraci delších alkanů vznikají isomery a částečně se štěpí řetězec nitropropan nitropropan propan nitroethan nitromethan cyklohexan nitrocyklohexan v kapalné fázi 2) Z aromátů: nitrací aromátů (S E Ar) - orientaci určují eventuální další substituenty na jádře, podle podmínek probíhá i polynitrace fenylnitromethan 2 4 us 4!!radikálově!! toluen 65% 3 85% 2 S 4 30 o-nitrotoluen 65% % % 2 S 4 85% 2 S p-nitrotoluen 2,4-dinitrotoluen 2,4,6-trinitrotoluen benzen 65% 3 85% 2 S 4 60 nitrobenzen 2 100% 3 100% 2 S ,3-dinitrobenzen 100% 3 20% oleum ,3,5-trinitrobenzen naftalen se nitruje na 1-nitronaftalen další nitrace probíhá do polohy 5 a 8.

40 3) Z halogenderivátů: nukleofilní substitucí (S 1, S 2 ) na alifatických halogenderivátech. Vedlejší reakcí vzniká ester kyseliny dusité. X 2 2 Jako činidlo se používá a 2 resp. Ag 2. = prim. a sek. alkyl; X = l,, I Výtěžek bývá okolo 60 %. benzylbromid 2 a2 DMF 2 2 fenylnitromethanbromcyklopentan 2 a 2 DMS nitrocyklopentan Ag butylbromid Jiří anusek nitrobutan 2-oktyljodid I a 2 DMS 2-nitrooktan 2 2 l kyselina chloroctová 1) a 2 3 2) a 2 a 2 2 nitrooctan sodný 1) l 2 2) 2 nitromethan 4) Z nitroalkanů: budování uhlíkového řetězce benzaldehyd 2 nitromethan XII. Přehled příprav nitrososloučenin fenol a 2 l p-nitrosobenzen fenyl-2-nitroethanol a 2 l,-dimethylanilin 4-nitroso-,-dimethylanilin 1-fenyl-2-nitroethen (ω-nitrostyren) 2 nitrosace na aromatickém jádře probíhá pouze u fenolů a,-disubstituovaných anilinů (silně aktivující M efekt a 2 ).

41 -methylanilin a 2 l l -nitroso--methylanilin 4-nitroso--methylanilin sekundární aromatické aminy se Jiří anusek 2003 rychle nitrosují na dusíku a vzniklé -nitrosaminy se v kyselém prostředí přesmykují (Fischerův-eppův přesmyk) nitrosace karbonylových sloučenin probíhá na α-uhlíku ale pokud je zde přítomen další vodík - dochází k tautomerii na oxim. 1,2-difenylpropan-1-on a 2 l 1 a 2 1 = 2 l 2 2-nitroso-1,2-difenylpropan-1-on itrososloučeniny lze připravit i oxidací hydroxylaminů: Alifatické nitrososloučeniny, u nichž není možná tautomerie připravujeme z Grignardových činidel reakcí s l. Mg terc.-butylmagnesium bromid l 2-methyl-2-nitroso propan 1 a l butan-2-on (ethyl(methyl)keton) fenylhydroxylamin a 2 r butandion-monooxim nitrosobenzen ximy: kromě tautomerie nitrososloučenin reakcí aldehydů a ketonů s hydroxylaminem. 2 aceton aceton-oxim hν l 2 propan

42 Jiří anusek 2003 XIII. Přehled příprav hydroxylaminů, hydrazinů a azosloučenin ydroxylaminy: redukcí nitrosloučenin zinkem v neutrálním prostředí nitrobenzen 2 Zn 4 l ydraziny: redukcí nitrosloučenin zinkem v alkalickém prostředí (1,2-disubst. hydrazin) nitrobenzen 2 Zn a 1,2-difenylhydrazin (hydrazobenzen) fenylhydroxylamin 2 nitromethan Zn 4 l methylhydroxylamin redukcí -nitrososloučenin zinkem v kyselém prostředí (1,1-disubstituované hydraziny) Zn l -nitroso--methylanilin 2 -fenyl--methylhydrazin redukcí diazoniových solí siřičitanem (monosubstituované hydraziny) Azosloučeniny: oxidací 1,2-disubstituovaných hydrazinů a, g, K 3 [Fe() 6 ]. 1,2-difenylhydrazin (hydrazobenzen) a = difenyldiazen (azobenzen) 2 l 3-nitrobenzendiazonium chlorid l a 2 S 3 nitrosobenzen 4-chloranilin l 3-nitrofenylhydrazin reakcí nitrosoaromátů s aminy (Millsova reakce) - vhodná pro nesymetrické deriváty = 4-chlorfenyl(fenyl)diazen

43 kopulace diazoniových solí na fenoly, terciární aromatické aminy, jiné aktivované aromáty a aktivované alifatické substráty l benzendiazonium chlorid benzendiazonium chlorid l l benzendiazonium chlorid 2-karboxybenzendiazonium chlorid l 3 2 Aca 2-benzylpropandinitril 2 butan-2-on (ethyl(methyl)keton),-dimethylanilin 1,3,5-trimethylbenzen (mesitylen) 3 S 2 2-benzyl-2-fenyldiazenylpropandinitr l 4-sulfobenzendiazonium chlorid fenyl(2,4,6-timethylfenyl)diazeno 3-fenyldiazenylbutan-2-on 3 2-(4-dimethylaminofenyldiazenyl)benzoová u kyselina (Methylčerveň) 2-naftol u primárních a sekundárních aromatických aminu probíha reakce podle p na dusíku - vznikají triazeny nebo na jádře l benzendiazonium benzenamin chlorid (anilin) p = 7 3-fenylhydrazonobutan-2-on difenyltriazen Jiří anusek S k 4-(2-hydroxynaftyldiazenyl)benzen sulfonová kyselina (ranž II) 2 U alifatických substrátů často azo-hydrazo tautomerie

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Novela názvosloví organické chemie přehled změn

Novela názvosloví organické chemie přehled změn Novela názvosloví organické chemie přehled změn 1. Úvod Přibližně před rokem vyšla názvoslovná příručka Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC 1,2 obsahující řadu změn v pravopise, interpunkci,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 16, 566 01 Vysoké Mýto Alkeny Vlastnosti dvojné vazby Hybridizace uhlíku vázaného dvojnou vazbou je sp. Valenční úhel který svírají vazby na uhlíkovém atomu je přibližně

Více

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH

Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH Jiří Maláč: Gumárenská technologie 2. Kaučuky 1 OBSAH 2. DRUHY A VLASTNOSTI KAUČUKŮ... 2 Základní informace... 2 Přehled kaučuků... 3 2.1 Přírodní kaučuk (NR)... 5 SYNTETICKÉ KAUČUKY PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ...

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

NOVĚJŠÍ POZNATKY O SANGUINARINU A PŘÍBUZNÝCH ALKALOIDECH*

NOVĚJŠÍ POZNATKY O SANGUINARINU A PŘÍBUZNÝCH ALKALOIDECH* Chem Listy 94, 15-20 (2000) NOVĚJŠÍ POZNATKY O SANGUINARINU A PŘÍBUZNÝCH ALKALOIDECH* JIŘÍ DOSTÁL a JIŘÍ SLAVÍK Biochemicky ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Komenského nam 2, 662 43 Brno

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

BOZP v chemické laboratoři

BOZP v chemické laboratoři BOZP v chemické laboratoři web kontakt Martin Slavík [KCH TUL] www.kch.tul.cz/bozp 1 Pinen (1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept- 2-en Chemikové jsou zvláštní třídou smrtelníků, kterou jakýsi nesmyslný

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU

QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU QSAR = QUANTITATIVE STRUCTURE ACTIVITY RELATIONSHIPS KVANTITATIVNÍ VZTAHY MEZI (CHEMICKOU) STRUKTUROU A (BIOLOGICKOU) AKTIVITOU doc. PharmDr. Oldřich Farsa, PhD., 2012 Oldřich Farsa 2010 Hledáme vztah,

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy

Ropa. Vznik ropy. Těžba ropy Ropa Též (surová nafta, zemní olej, černé zlato) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry nejčastěji v oblasti kontinentálních

Více

Enzymy = biokatalyzátory

Enzymy = biokatalyzátory Enzymy = biokatalyzátory Enzymy biologické katalyzátory Analogie s chemickými katalyzátory Katalyzátor je jiná látka než reaktant a produkt reakce Zvyšuje rychlost reakce v obou směrech, snižuje aktivační

Více