Retreatment cílenou anti-her2 terapií trastuzumabem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Retreatment cílenou anti-her2 terapií trastuzumabem"

Transkript

1

2

3 Retreatment cílenou anti-her2 terapií trastuzumabem MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., KOC FN, Plzeň Úvod Podle projektu GLOBOCAN byl v roce 2008 karcinom prsu u žen nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor na tuto malignitu přes dostupné terapeutické možnosti zemřelo nemocných. V léčbě solidních nádorů jsou na rozdíl od hematoonkologie výsledky dosahované samotnou cílenou léčbou nebo jejím přidáním do standardních postupů často hraniční nebo výrazně omezené a přínos s ní spojený nebývá výrazný, byť lze alespoň redukovat standardní režim chemoterapie a díky přijatelnějšímu profilu toxicity dosáhnout alespoň lepší kvality života, což může být zejména u pokročilého nebo metastatického onemocnění podstatné. Jednou ze světlých výjimek, které máme k dispozici, je anti-her2 léčba trastuzumabem. Exprese ale jak se v poslední době zdá, tak i mutace receptoru HER2, jednoho z rodiny HER (human epidermal growth factor receptor), který hraje zásadní úlohu ve vzniku a prognóze karcinomu prsu, představuje nejen známku horší prognózy onemocnění, ale díky možnosti využití látek na tento receptor cílených plní rovněž úlohu faktoru prediktivního. Zařazení této léčby totiž vedlo ke změně původně špatných vyhlídek pacientek s takto charakterizovanými nádory, jejichž šance jsou nyní srovnatelné s ostatní populací, a díky zařazení anti-her2 léčby do adjuvance je možné kompletní vyléčení těchto rizikových pacientek. V jakémkoliv zařazení je standardem léčby nemocných s časným i metastatickým karcinomem prsu s imunohistochemicky potvrzenou nadměrnou expresí receptoru HER2 (3+) nebo při průkazu zvýšené amplifikace jeho genu vyšetřením in situ hybridizací (ISH s pozitivitou FISH, CISH nebo SISH) trastuzumab v kombinaci především s chemoterapií. Pokud ovšem dojde k progresi onemocnění nebo relapsu po jeho předchozím podávání v adjuvanci, existuje řada možností dalšího postupu: logicky lze změnit režim samostatně podávané cytostatické léčby, změnit souběžně podávané cílené léčivo (trastuzumab za lapatinib duální inhibitor tyrosinkinázy receptorů HER1 a HER2 s malou molekulou, v blízké budoucnosti za T-DM1 konjugát protilátky [trastuzumabu] s cytostaticky působícím emtansinem či překonat možnou rezistenci přidáním pertuzumabu na jiný epitop HER2 cílené monoklonální protilátky) nebo provést záměnu obou modalit. U pacientek předléčených trastuzumabem s progresí onemocnění probíhají již rovněž studie s kombinací trastuzumabu a inhibitoru mtor everolimu s paclitaxelem nebo vinorelbinem. Jednou ze základních možností však zůstává ponechání trastuzumabu, resp. návrat k trastuzumabu, tedy retreatment tímto léčivem, přestože v minulosti nebyla tato strategie běžně doporučována. Důvodů bylo několik především obava z nedostatečné léčebné odpovědi a riziko reziduální nebo kumulativní toxicity. Poznatků ohledně účinnosti trastuzumabu po jeho předchozím podávání u metastatického karcinomu prsu zatím není mnoho, ale již lze nalézt přinejmenším nepřímá porovnání mezi trastuzumabem a např. lapatinibem, svědčící ve prospěch pokračování cílené terapie v nezměněné podobě. Většinovou indikací je však aplikace trastuzumabu v léčbě adjuvantní, a rovněž zde je třeba zvažovat další postup u pacientek, u kterých dojde k relapsu. Terapie Této problematice byla již v minulosti věnována řada prací i větších studií, většinou však v jiném zařazení při progresi metastatického onemocnění. Do nejnovější z nich, mezinárodní studie II. fáze RHEA (Retreatment after HErceptin Adjuvant) bylo v období od do zařazeno 43 pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu, které byly v adjuvanci léčeny trastuzumabem po dobu alespoň 10 měsíců a k relapsu onemocnění u nich došlo v odstupu nejméně 6 měsíců po aplikaci poslední dávky léčiva. Studie byla nerandomizovaná, prospektivní a otevřená a probíhala ve 21 centrech 10 zemí. Všem pacientkám schopným podstoupit další léčbu byl podáván opět trastuzumab týdně nebo v třítýdenním režimu v monoterapii (kohorta A), nebo v kombinaci s docetaxelem či paclitaxelem do progrese nálezu (kohorta B), nepřijatelné toxicity, odmítnutí léčby nebo úmrtí. Primárním sledovaným ukazatelem byl počet léčebných odpovědí (ORR zahrnující pacientky s dosaženou kompletní [CR] nebo částečnou odpovědí [PR]), cíli sekundárními přežití bez progrese (PFS), doba trvání odpovědi, klinický prospěch, celková doba přežití (OS) a bezpečnost, včetně zhodnocení kardiotoxicity. 1

4 Zařazovány byly nemocné starší 18 let s HER2-pozitivními tumory potvrzenými centrálně na základě IHC3+ nebo FISH+, v dobrém celkovém stavu (0 2 podle ECOG Eastern Cooperative Oncology Group), s předpokládaným přežitím více než 3 měsíce, alespoň jednou měřitelnou lézí a dobrou funkcí srdce (ejekční frakce levé srdeční komory [EFLK] 50 %). Dávkování trastuzumabu bylo zcela standardní, s délkou iniciální infuze 90 minut a v případě dobré snášenlivosti s jejím možným zkrácením na 30 minut. Obvyklé bylo i dávkování taxanů, podávaných v odstupu nejméně 30 minut po trastuzumabu. Hodnocení bylo prováděno podle kritérií RECIST každých 6 týdnů v prvních 6 měsících, po 12 týdnech do jednoho roku a dále podle obvyklé praxe a toxicita byla hodnocena podle NCCTG (North Central Cancer Treatment Group). Do analýzy, založené na obvyklých statistických metodách, byly zařazeny všechny pacientky, kterým byla podána alespoň jedna dávka trastuzumabu. Větev A s monoterapií trastuzumabem byla uzavřena předčasně vzhledem k mimořádně pomalému náboru nemocných (pouze tři pacientky dvě s dosažením PR a jedna s progresí jako nejlepší odpovědí), nebylo tudíž provedeno ani statistické vyhodnocení. Uvedených 43 žen bylo zařazeno do kohorty B, 41 z nich skutečně podstoupilo léčbu a jedna další neměla měřitelnou lézi. Z těchto nemocných bylo 92,7 % v adjuvanci léčeno antracyklinem, 26,8 % taxanem, 73,2 % jinou chemoterapií a 41,5 % léčbou endokrinní. Ozáření podstoupilo 73,2 % pacientek. Medián věku činil 54 let, medián EFLK 61,0 % a převažující celkový stav podle ECOG byl 0. Léčebné odpovědi bylo dosaženo v 61 % (1 kompletní a 24 parciálních), stabilizace onemocnění alespoň po dobu 6 měsíců v 17,1 % (7 pacientek). U tří nemocných nebyla léčebná odpověď zjištěna a u 6 (14,6 %) došlo k progresi onemocnění. Medián PFS činil 8,0 (1 49) měsíců a doba trvání odpovědi u pacientek s CR nebo PR rovněž 8,0 (1 48) měsíců. Medián celkového přežití dosáhl 25,0 (2 36) měsíců, přičemž nebyla zjištěna žádná souvislost mezi hodnocenými parametry a charakteristikami souboru ani vztah mezi účinností opakované léčby a délkou adjuvantní léčby trastuzumabem nebo odstupem od jeho podávání v adjuvanci, stavem hormonálních receptorů nebo předchozí léčbou. Bezpečnostní profil trastuzumabu byl obvyklý a žádné jiné projevy toxicity nebyly hlášeny. S přihlédnutím k současně podávané chemoterapii se nejčastěji (ve 32 %) vyskytovaly alopecie a průjem, méně častými byly neutropenie, únava, leukopenie a další. Kardiální obtíže byly vzácné a převážně mírného nebo středního stupně závažnosti. Zatímco u 14 pacientek ke zhoršení srdečních funkcí vůbec nedošlo, u 34 se snížila EFLK o < 10 bodů a u 7 o 10 bodů, z toho ve dvou případech pod 50 %, nikdy však neklesla pod 40 %. Došlo pouze k jednomu náhlému úmrtí z neznámé příčiny, které bylo uvedeno mezi závažnými vedlejšími účinky, avšak podle výzkumníků nemělo vztah k léčbě aplikované ve studii. Studie RHEA je první svého druhu zaměřená na léčbu založenou na stejném základě, která byla v adjuvanci. Uzavření větve s monoterapií trastuzumabem lze považovat za logické vyústění dosavadních poznatků o této léčbě v 1. linii metastatického onemocnění, kdy byla doložena výrazně vyšší účinnost v případě kombinace s cytostatikem, zatímco ve studiích s monoterapií trastuzumabem v této indikaci bylo dosaženo odpovědi pouze v 18 %, 24 %, resp. 27 %. Léčebná odpověď ve větvi B (61 %) byla podobná jako ve dvou studiích trastuzumabu s paclitaxelem (49 % a 59 %) a dvou s docetaxelem (61 % a 73 %) u žen dosud touto cílenou terapií neléčených. Diskuse Přes narůstající znalosti o významu úlohy, kterou HER2 a další receptory rodiny HER u karcinomu prsu hrají, panuje zde nadále řada nejasností. Jednou z nich je např. skutečnost, že podle nedávno publikovaných a prezentovaných výsledků (např. na ASCO 2013) je duální blokáda HER1/ /HER2 lapatinibem proti očekávání méně účinná a výsledky čisté cílené blokády HER2 trastuzumabem jsou lepší, a to dokonce i v případě retreatmentu při selhání této léčby v 1. linii u pokročilého onemocnění nebo v případě relapsu po jeho využití v adjuvanci. Zde může být vysvětlením neuvěřitelně složitá a komplexní struktura signálních drah, kdy zdaleka netušíme další souvislosti spojené s blokádou HER2. S jistotou však lze říci, že u HER2+ nádorů je prakticky trvalá blokáda tohoto cíle velmi účinná, ať bude založena na jakémkoliv postupu. Jednou z dříve běžně využívaných možností byla kompletní změna postupu chemoterapie i léčby cílené, nejčastěji v podobě kombinace capecitabinu a lapatinibu. Obdobně však je možno pokračovat v terapii trastuzumabem se změnou pouze cytostatické složky v kombinaci např. opět na capecitabin, vinorelbin apod. Pokud bychom vycházeli z nejnovějších poznatků, mohlo by být dalším řešením překonání možné rezistence vůči trastuzumabu přidání pertuzumabu. Tato kombinace se podle studie CLEOPATRA jeví jako dobře účinná a s velkou pravděpodobností si najde své místo v primární léčbě nebo v 1. linii, především ale v neoadjuvanci, kde již nyní byla schválena FDA. Větší počet dosažených kompletních remisí před plánovaným operačním výkonem bude pro lékaře, pacientky, ale i zdravotní pojišťovny významným počinem, jelikož již bylo potvrzeno, že dosažení pcr je spojeno s lepší prognózou onemocnění díky zlepšenému a prodlouženému přežití. Tyto nemocné se budou moci vrátit do plnohodnotného života a při nižší potřebě léčby 2

5 následné se bude bezpochyby jednat o účelně vynaložené prostředky. Podobný benefit lze očekávat i v případě onemocnění pokročilých nebo metastatických bez ohledu na to, zda další výzkum přinese jiné poznatky o roli blokády dimerizace HER2/HER3 u karcinomu prsu. Této kombinace je již v řadě zemí běžně využíváno, zejména díky skutečnosti, že vyšší účinnost není vykoupena kumulací nežádoucích účinků a léčba je velmi bezpečná a dobře snášená. Ještě perspektivněji se jeví také možnost léčby novým přípravkem T-DM1. Mechanismus jeho účinku je opět založen na kombinaci trastuzumabu vázaného na derivát emtansinu s vlastní cytostatickou aktivitou. Dosud provedené studie přinesly povzbudivé a velmi příznivé výsledky ve smyslu prodloužení přežití při dobré snášenlivosti a compliance pacientek. Velká diskuse je v posledních měsících v EMA i dalších regulačních úřadech věnována širším možnostem léčby díky zavedení biosimilars. Jejich rozšíření lze v některých oblastech medicíny již dnes pozorovat, skutečností však zůstává, že se jedná jen o léčiva podobná, jež ze své podstaty nemohou být nikdy identická, byť by teoreticky mohla být z hlediska účinnosti nebo toxicity dokonce lepší. V dnešní době již máme řadu negativních zkušeností s těmito náhradami např. růstových faktorů (ESP, G-CSF) nebo antibiotik, kde jejich neúčinnost byla až zarážející. Ve své praxi denně pozorujeme neodpovídající a neuvěřitelně variabilní toxicitu (často bohužel i sníženou účinnost) běžných generik, tedy látek jasné chemické a v těchto případech poměrně jednoduché struktury nikdo tedy neví, jak se může projevit i malá změna struktury terciární nebo kvarterní u mnohem složitějších protilátek. Osobně se tedy rozhodně přikláním k nutnosti řádného testování těchto léčiv na dostatečných souborech, bohužel by však bylo vhodné z hlediska rizika dlouhodobé toxicity vyčkat s jejich schválením řadu let, až budou k dispozici dlouhodobé údaje o jejich účinnosti a snášenlivosti. Při značných nákladech spojených s výrobou biosimilars tedy nelze očekávat výraznější úsporu než odhadovaných % z ceny originálu, náklady však mohou být naopak dále navýšeny o potřebu řešení nežádoucích účinků. Výrazně jednodušším principem, jenž bude spojen se zlepšením pohledu nemocných na anti-her2 terapii, bude zavedení nových forem aplikace, které se bezpochyby stanou z mnoha důvodů léčebným standardem. Lze očekávat, že v nejbližších měsících bude u nemocných zahajována blokáda s. c. formou trastuzumabu, která bude rychlejší, jednodušší, nebude vyžadovat monitorování nežádoucích projevů ani návštěvy zdravotnického zařízení, a především díky aplikaci fixní dávky odpadne potřeba přepočítávání na tělesný povrch nebo hmotnost, které nejsou vždy považovány za optimální. Jelikož z provedených studií již víme, že účinnost oproti současnému podání i. v. zůstala nezměněna a údaje ohledně přežití a snášenlivosti rovněž, nic této změně nebrání. Navíc při stejné ceně a indikaci by po schválení EMA neměly nastat ani komplikace se stanovením maximální úhrady a uzavřením patřičných smluv mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče. V případě návratu k léčbě v minulosti již ověřené z hlediska snášenlivosti a toxicity lze předpokládat, že při reintrodukci léčiva bude tento profil velmi podobný. V případě trastuzumabu totiž nedochází ke kumulaci nežádoucích účinků, včetně nejvíce obávané kardiotoxicity. V tomto případě by mělo naopak při reverzibilitě tohoto účinku dojít k jeho případné úpravě, neboť se jedná o jiné postižení, než je typické pro antracyklinový typ. Změna na jiné léčivo s odlišným profilem toxicity by naopak mohla být spojena s horší snášenlivostí a změnou vnímání pacientkou. O účinnosti principu retreatmentu a pokračující léčby se můžeme přesvědčit na řadě případů a u četných typů nádorového onemocnění. V terapii karcinomu prsu se lze po selhání dalších linií endokrinní léčby přinejmenším s omezeným účinkem vrátit k aplikaci tamoxifenu nebo AI, které byly obvykle součástí primárního přístupu, u karcinomu ovariálního se podle délky intervalu bez platiny (6 12 měsíců, resp. více než 12 měsíců od poslední aplikace) lze s úspěchem vrátit k jejímu podávání, současná terapie renálního karcinomu je rovněž založena na sekvenci či reintrodukci podobných léčiv (TKI-TKI-mTOR, resp. TKI- -mtor-tki) nebo v případě kolorektálního karcinomu je k dispozici koncept TML s trvalou blokádou angiogeneze bevacizumabem a pouze změnou konkomitantně podávané chemoterapie. Tento postup je ve všech případech spojen se zlepšením výsledků a prodloužením přežití. U řady onemocnění nejspíše existuje podobný interval bez podávání taxanů, v případě mozkových tumorů interval bez temozolomidu apod. I zde je návratem k předchozí léčbě nebo režimu dosaženo lepšího léčebného účinku než postupem alternativním, pokud u některých z uvedených diagnóz vůbec nějaká alternativa existuje. Koncepci retreatmentu je tedy možno považovat za ověřenou. Vzniká tím však spíše problém opačný pokud lze tímto způsobem i při progresi metastatického onemocnění (trvalou blokádou angiogeneze, EGFR nebo v našem případě opakovanou blokádou HER2) opět dosáhnout dobré nebo dokonce lepší odpovědi než léčbou jinou, dostáváme se do konfliktu s teorií vzniku rezistence vůči cílené léčbě. Není to sice případ znovunasazení původně podávaného léku v delším odstupu po skončení adjuvance, uvedený princip je však právě v paliativním zařazení zpochybněn mnohem více. V každém případě vše nasvědčuje tomu, že trastuzumab lze prakticky za všech okolností podávat opakovaně nebo trvale s příznivým působením na prognózu onemocnění. 3

6 Závěr Trastuzumab u karcinomu prsu představuje jednu z nejúčinnějších cílených terapií v léčbě zhoubných nádorů dospělé populace, kterou máme k dispozici. Výsledky již registračních studií potvrzují, že přispívá nejen k prodloužení přežití při podání v pozdních stadiích onemocnění a u onemocnění metastatického, ale v neoadjuvanci nebo adjuvanci ke kompletnímu vyléčení. Jeho zavedení do standardní léčby u pacientek s HER2-pozitivními nádory vedlo u této z hlediska relapsu vysoce rizikové skupiny k přinejmenším vyrovnání původně nepříliš dobré prognózy. V poslední době se zdá zřejmé, že dlouhodobá nebo trvalá blokáda HER2 je prakticky za všech okolností spojena s přínosem v prodloužení DFS a OS, včetně zlepšení kvality života, a to i v případě relativně vyššího výskytu mozkových metastáz (po jejich ošetření neurochirurgickém nebo ozářením). I když v minulosti bylo v případě progrese onemocnění na určité léčbě nebo po jejím ukončení při podávání např. v adjuvanci zvykem nasadit zcela změněný režim, na řadě příkladů zahrnujících i jiné nádorové diagnózy bylo doloženo, že lze v naprosté většině případů ponechat stěžejní cílenou část kombinace a změnit jen druhou z jejích složek chemoterapii. Na tomto konceptu kontinuální blokády HER2 nebo návratu k ní je založen retreatment trastuzumabem. Nebylo totiž doloženo, že převedení na jiný typ blokády HER2 by bylo účinnější, výhodnější nebo lépe snášené. Pokud tedy nevznikne kontraindikace k další aplikaci trastuzumabu z důvodu nežádoucího účinku, progrese onemocnění nebo odmítnutí pacientkou, lze tuto léčbu s úspěchem podávat opakovaně, jak bylo doloženo i v této práci, první studii zaměřené na uvedený postup u nemocných trastuzumabem předléčených v terapii časného karcinomu prsu s adjuvantním záměrem. Studie RHEA je toho dokladem a významně přispěla k poznání, že se jedná o postup nejspíše účinnější než ostatní možné varianty, který je navíc nemocnými dobře snášen. LITERATURA Láng I, Bell R, Feng FY, et al. Trastuzumab Retreatment after Relapse on Adjuvant Trastuzumab Therapy for Human Epidermasl Growth Factor Receptor 2-Positive Breast Cancer: Final Results of the Retreatment after Herceptin Trial. Clin Oncol (R Coll Radiol) Sep 16. pii: S (13) doi: /j.clon [Epub ahead of print] 4

7

8 HERCEPTIN 600 mg/5 ml injekční roztok Základní informace o přípravku Účinná látka: trastuzumabum Držitel registračního rozhodnutí: Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Velká Británie Registrační číslo: EU/1/00/145/002 Indikace: Přípravek Herceptin je indikován k léčbě pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím karcinomem prsu v monoterapii k léčbě pacientů, kteří byli pro své metastazující nádorové onemocnění již léčeni nejméně 2 chemoterapeutickými režimy. Předchozí chemoterapie přitom musí zahrnovat antracyklin a taxan, s výjimkou pacientů, pro které jsou tyto látky nevhodné. K léčbě pacientů s pozitivním testem na hormonální receptory, u kterých nebyla předchozí hormonální léčba úspěšná, s výjimkou pacientů, pro které je hormonální léčba nevhodná. v kombinaci s paklitaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastazujícího nádorového onemocnění a pro něž léčba antracyklinem není vhodná. v kombinaci s docetaxelem k léčbě pacientů, kteří nedostávali předchozí chemoterapii k léčbě metastazujícího nádorového onemocnění. v kombinaci s inhibitorem aromatázy k léčbě postmenopauzálních pacientek s metastazujícím karcinomem prsu s pozitivitou hormonálních receptorů, dosud neléčených trastuzumabem. Přípravek Herceptin je indikován u pacientů s HER2 pozitivním časným karcinomem prsu po chirurgickém zákroku, chemoterapii (neoadjuvantní nebo adjuvantní) a radioterapii (pokud je to relevantní) po adjuvantní chemoterapii s doxorubicinem a cyklofosfamidem v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem v kombinaci s adjuvantní chemoterapií obsahující docetaxel a karboplatinu v kombinaci s neoadjuvantní chemoterapií s následným podáním přípravku Herceptin v adjuvantní léčbě při lokálně pokročilém onemocnění (včetně inflamatorního) nebo nádoru > 2 cm v průměru. Přípravek Herceptin by měl být podáván pouze pacientům s metastazujícím nebo časným karcinomem prsu, jejichž nádory mají buď zvýšenou expresi HER2 nebo jejichž nádory vykazují amplifikaci genu HER2 pokud byla stanovena přesnou a ověřenou metodou. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka přípravku Herceptin pro podkožní podání je 600 mg v 5 ml bez ohledu na tělesnou hmotnost pacienta. Není nutná úvodní nasycovací dávka. Tato dávka se musí podat podkožně po dobu 2-5 minut každé 3 týdny. Kontraindikace: Pacienti se známou přecitlivělostí na trastuzumab, myší proteiny, hyaluronidázu nebo na některou z pomocných látek. Těžká klidová dušnost v důsledku komplikací pokročilého maligního onemocnění nebo dušnost vyžadující léčbu kyslíkem. Upozornění: Stanovení HER2 musí být provedeno ve specializované laboratoři při zajištění dostatečné validace testovacích postupů. Pacienti léčení přípravkem Herceptin mají vyšší riziko vzniku městnavého srdečního selhávání nebo asymptomatické kardiální dysfunkce. Tyto příhody byly pozorovány u pacientů, kteří dostávali přípravek Herceptin samotný nebo v kombinaci s paklitaxelem nebo docetaxelem, především v návaznosti na chemoterapii antracykliny (doxorubicin nebo epirubicin). Může se jednat o srdeční selhávání středního až těžkého stupně, které v některých případech vedlo až k úmrtí pacienta. Zvýšená opatrnost je nutná též u pacientů se zvýšeným kardiálním rizikem. Pokud během léčby přípravkem Herceptin dojde k symptomatickému srdečnímu selhávání, má být léčeno standardní léčbou vhodnou pro tento účel. U většiny pacientů v klíčových klinických studiích, u kterých vzniklo městnavé srdeční selhávání nebo asymptomatická kardiální dysfunkce však došlo ke zlepšení při standardní léčbě městnavého srdečního selhávání inhibitorem angiotensin-konvertujícího enzymu nebo blokátorem receptoru angiotensinu a beta-blokátorem. Většina pacientů s kardiálními příznaky a jasným klinickým benefitem z léčby přípravkem Herceptin pokračovala v léčbě, aniž by došlo k další kardiální příhodě. Klinicky významné interakce: Nebyly provedeny žádné formální studie lékových interakcí. V klinických studiích nebyly pozorovány dle výsledků analýzy populační farmakokinetiky klinicky významné interakce se souběžnou medikací. Hlavní klinicky významné nežádoucí účinky: K nejzávažnějším a/nebo nejčastějším dosud hlášeným nežádoucím účinkům při podání přípravku Herceptin (nitrožilní nebo podkožní podání) patří srdeční dysfunkce, reakce související s podáním, hematologická toxicita (zejména neutropenie), infekce a plicní nežádoucí příhody. Profil bezpečnosti přípravku Herceptin pro podkožní podání (hodnocený u 298 pacientek léčených přípravkem pro nitrožilní podání a u 297 pacientek léčených přípravkem pro podkožní podání) v klíčové studii u časného karcinomu prsu byl podobný jako známý profil bezpečnosti přípravku pro nitrožilní podání. Závažné nežádoucí příhody (z nichž většina byla identifikována na základě nové nebo prodloužení stávající hospitalizace) 14,1 % při přípravku pro nitrožilní podání versus 21,5 % při přípravku pro podkožní podání. Rozdíl četnosti závažných nežádoucích příhod mezi oběma přípravky je dán především výskytem infekce s neutropenií nebo bez neutropenie (rozdíl 3,7 %) včetně pooperačních infekcí v ráně a kardiálními příhodami (rozdíl 1,0 %), reakce související s podáním: 37,2 % při přípravku pro nitrožilní podání versus 47,8 % při přípravku pro podkožní podání, hypertenze 4,7 % při přípravku pro nitrožilní podání versus 9,8 % při přípravku pro podkožní podání. Dostupná balení přípravku: Injekční lahvička obsahuje 5 ml roztoku (600 mg trastuzumabu). Jedna krabička obsahuje jednu injekční lahvičku. Podmínky uchovávání: Při teplotě 2 C až 8 C. Protože přípravek Herceptin neobsahuje žádnou ochrannou antimikrobiální látku, má být z mikrobiologikého hlediska použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, je třeba používat vhodnou aseptickou techniku. Datum poslední revize textu: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. O úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění dosud nebylo rozhodnuto. Další podmínky viz Další informace o přípravku získáte z platného Souhrnu údajů o přípravku nebo na adrese: Roche, s.r.o., Dukelských hrdinů 52, Praha 7, telefon Herceptin SC Určen k okamžité aplikaci, šetří čas zdravotnického personálu 1,2,4,5 Aplikace během 2-5 minut 8 Významně preferován pacienty MINUT Účinnost a bezpečnost je srovnatelná s Herceptinem IV 2,3,7 Reference: 1. De Cock, Semiglazov V, Lopes-Vivanco G, et al. Time savings with trastuzumab subcutaneous 2. Ismael G, Hegg R, Muehlbauer S, et al. Subcutaneous versus intravenous administration of trastuzumab in patients with HER2-positive, clinical stage I III breast cancer: phase 3, randomised, open-label, multicentre (neo)adjuvant HannaH study. Lancet Oncol 2012; 13: Jackisch C, Stroyakovskiy D, Muehlbauer S, et al. Subcutaneous administration of trastuzumab in patients with HER2-positive early breast cancer: Results from the Phase III randomised, open-label, multi-centre (neo)adjuvant HannaH study. Oral presentation at the 8th European Breast Cancer Conference, Vienna, Austria (Abstract 1BA) March Placeholder for SafeHER/PrefHER T&M substudy results cohort 2, ESMO Perez-Garcia J, Cortes J. A roadmap for accelerated drug approval in breast cancer? (Editorial) Lancet Oncol 2012; 13(9): Pivot X, Gligorov J, Müller V, et al. Patient preference for subcutaneous versus intravenous 7. Jackisch C, Dank M, Frasci G, et al. Additional safety results of HannaH: A Phase III randomised, open-label, international study of the subcutaneous formulation of trastuzumab (H) in HER2-positive early breast cancer patients. Poster presentation at the 37 th European Society for Medical Oncology conference, Vienna, Austria, 28 September 2 October 2012 (Poster 271P). 8. Herceptin (trastuzumab) Combined IV and SC (vial). Summary of Product Characteristics. Roche Products Ltd. August HER/09.13/039/0935

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS190040/2014 Vyřizuje: Mgr. Lucie Habánová

Více

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře

Edukační materiály. KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Edukační materiály KADCYLA (trastuzumab emtansin): Edukační materiál pro lékaře Informace pro lékaře EU Listopad 2013 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

Více

Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu. Miloš Holánek, Ji í Vysko il KKOP, MOÚ Brno

Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu. Miloš Holánek, Ji í Vysko il KKOP, MOÚ Brno Nové chemoterapeutické režimy u karcinomu prsu Miloš Holánek, Jií Vyskoil KKOP, MOÚ Brno Úvod Terapeutické modality u karcinomu prsu: - chirurgická léba -hormonoterapie -radioterapie - chemoterapie - cílená

Více

STRUKTURA REGISTRU BREAST

STRUKTURA REGISTRU BREAST Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU BREAST 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Nano World Cancer Day 2014

Nano World Cancer Day 2014 31. ledna 2014 Celoevropská akce ETPN pořádaná současně ve 13 členských zemích Evropské unie Rakousko (Štýrský Hradec), Česká republika (Praha), Finsko (Helsinky), Francie (Paříž), Německo (Erlangen),

Více

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá

Více

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4

R.A. Burger, 1 M.F. Brady, 2 J. Rhee, 3 M.A. Sovak, 3 H. Nguyen, 3 M.A. Bookman 4 NEZÁVISLÉ RADIOLOOGICKÉ HODNOCENÍ STUDIE FÁZE III GOG218 S BEVACIZUMABEM (BEV) V PRIMÁRNÍ LÉČBĚ POKROČILÉHO EPITELOVÉHO NÁDORU VAJEČNÍKŮ, PRIMÁRNÍHO NÁDORU PERITONEA NEBO VEJCOVODŮ. R.A. Burger, 1 M.F.

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno

Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P CZECH GROUP 1 Rozdíly mezi novými a klasickými léky u mnohočetného myelomu Luděk Pour IHOK FN Brno C M G M Y E L O M A Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K U P IN A Setkání klubu pacientů 11.5.2016

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Herceptin 150 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje trastuzumabum

Více

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab

Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Nová posila cílené léčby metastatického HER2+ karcinomu prsu pertuzumab Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Souhrn Tesařová P. Nová posila cílené léčby metastatického

Více

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové závěry vědeckého hodnocení přípravku Femara a souvisejících názvů (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav v souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalové informaci předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU

TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU NÁDORY PRSU 49 TYVERB: BIOHORMONÁLNÍ LÉČBA V 1. LINII POKROČILÉHO HER2 POZITIVNÍHO KARCINOMU PRSU Nosek M. Úvod Přípravek Tyverb se již více než rok používá v léčbě pokročilého HER2 (ErbB2) pozitivního

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k 30. 4. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientek v jednotlivých centrech Celkový počet

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

Presidio Ospedaliero di Livorno

Presidio Ospedaliero di Livorno Aprile Jasná perspektiva role inhibitorů tyrozinkinázy (TKI) EGFR Piano Generale Istituto Toscano di Tumori Emergenza Presidio Ospedaliero di Livorno Livorno-Italy Viale Alfieri 36 Federico Cappuzzo Ospedale

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

Novinky v anti-her2 cílené léčbě u karcinomu prsu

Novinky v anti-her2 cílené léčbě u karcinomu prsu V rámci medicínského pokroku se farmakologický výzkum soustřeďuje především na vývoj cílené léčby onkologických onemocnění, která slibuje účinnější likvidaci nádoru s menším množstvím nežádoucích účinků.

Více

Trastuzumab a jeho postavení v léčbě metastatického karcinomu prsu

Trastuzumab a jeho postavení v léčbě metastatického karcinomu prsu Trastuzumab a jeho postavení v léčbě metastatického karcinomu prsu MUDr. David Feltl, Ph.D. Klinika onkologická, Fakultní nemocnice, Ostrava Úvod Žena držící květinu u prsu Profimedia Trastuzumab (Herceptin)

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu

Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Adjuvantní biologická léčba karcinomu prsu Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Adjuvantní systémová léčba představuje terapii hormonální, chemoterapii a eventuálně

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Radmila Lemstrová, Bohuslav Melichar Onkologická klinika FNOL S příchodem HER2 cílené terapie došlo k signifikantnímu zlepšení

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava

Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice. Hambálek J. ČFES Bratislava Specifika posuzování onkologických léčiv v České republice Hambálek J. ČFES Bratislava 23.11.2016 Trochu legislativy na začátek 39b odst. 2 ZoVZP: Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku

Více

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny:

Přípravek Avastin se společně s jinými protinádorovými léčivými přípravky používá u dospělých k léčbě těchto typů rakoviny: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost bevacizumabum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report, EPAR) pro přípravek.

Více

Analýzy pro Kraj Vysočina

Analýzy pro Kraj Vysočina Příloha č. 10 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Kraj Vysočina Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Analýzy pro Plzeňský kraj

Analýzy pro Plzeňský kraj Příloha č. 04 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Plzeňský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Analýzy pro Středočeský kraj

Analýzy pro Středočeský kraj Příloha č. 02 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Středočeský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Olomoucký kraj

Analýzy pro Olomoucký kraj Příloha č. 12 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Olomoucký kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Moravskoslezský kraj

Analýzy pro Moravskoslezský kraj Příloha č. 14 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Moravskoslezský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Analýzy pro Karlovarský kraj

Analýzy pro Karlovarský kraj Příloha č. 05 zprávy ČOS: Podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat v ČR Analýzy pro Karlovarský kraj Koncept zprávy, metodika výpočtů a celkové populační

Více

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA.

Pertuzumabum je humanizovaná monoklonální protilátka IgG1 produkovaná savčími buňkami (ovariální buňky čínského křečka) technologií rekombinace DNA. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Perjeta 420 mg koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička se 14 ml koncentrátu obsahuje pertuzumabum 420 mg o koncentraci 30 mg/ml.

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) dexamethasonu (kromě

Více

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010

XVII. Fórum onkologů 21.5.2010 XVII. Fórum onkologů diskuse 21.5.2010 Aliance žen s rakovinou prsu V Praze dne 18. 5. 2010 Vážené fórum onkologů, V poslední době mě jako ředitelku Aliance žen s karcinomem prsu, která zastřešuje všechny

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73)

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24.1 Diferencovaný karcinom štítné žlázy Papilární karcinom představuje 40 80% a folikulární karcinom 15 % tyreoidálních malignit. Léčba diferencovaných karcinomů

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler

Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Udržovací léčba: zamířeno na anti-vegf léčbu Alan Sandler Department of Hematology/Oncology Oregon Health and Science University Knight Cancer Institute Portland, OR, USA Medián OS (měsíce) Studie v 1.linii

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Vladimír Maisnar IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Lázně Bělohrad, 10. září 2016 Epidemiologická data: MM 1% všech malignit,

Více

Kelapril 5mg 7x14tbl.

Kelapril 5mg 7x14tbl. Kelapril 5mg 7x14tbl. Popis zboží: PŘÍBALOVÁ INFORMACE KELAPRIL 5 mg, potahované tablety pro psy kočky 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

Více

Breast cancer N E W S. na 10 str. SABCS str. 25 str. Pertuzumab - výsledky studie prezentované. Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu

Breast cancer N E W S. na 10 str. SABCS str. 25 str. Pertuzumab - výsledky studie prezentované. Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu B r e a s t C a n c e r N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Breast cancer Ročník 2 Číslo 1 Leden 2012 N E W S Pertuzumab - výsledky studie prezentované na 10 str.

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 10. vydání Česká onkologická společnost ČLS JEP Platnost od 1. 2. 2010 SEZNAM AUTORŮ SEZNAM AUTORŮ MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Dagmar

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50)

1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU (C50) 1.1 Karcinom prsu in situ 1.1.1 Duktální carcinoma in situ (DCIS) Léčebné možnosti DCIS Chemoterapie se nepoužívá, pouze v indikovaných případech hormonoterapie tamoxifenem.

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání Platnost od 1. 8. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy

10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy 10. Příloha 1: Návrh identifikace pacientů léčených pro předmětné diagnózy Z procesu zvaní do screeningových programů budou vyřazeni všichni pacienti, u kterých byla identifikována léčba dané diagnózy

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate

Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate Randomizovaná studie léčby okultní DCM pimobendanem s cílem vyhodnotit klinické příznaky a dobu do nástupu srdečního selhání Pimobendan Randomized Occult DCM Trial to Evaluate Clinical symptoms and Time

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vyvěšeno dne: 10. 4. 2014 V Praze dne 10. 4. 2014 č. j.: MZDR17335/2013 sp. zn. FAR: L90/2013 k sp. zn.: SUKLS220851/2010 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo zdravotnictví

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více