Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu"

Transkript

1 Trastuzumab emtansin nové možnosti v léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu Radmila Lemstrová, Bohuslav Melichar Onkologická klinika FNOL S příchodem HER2 cílené terapie došlo k signifikantnímu zlepšení prognózy pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu. Vyvstává však otázka sekvence jednotlivých účinných látek v léčbě této nemoci. Mezi ně se nově řadí konjugát protilátky s cytostatickou molekulou trastuzumab emtansin, účinný a bezpečný lék, schválený FDA, EMA pro léčbu 2. linie HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu a jeho časného relapsu po předchozí léčbě trastuzumabem a taxanem. Jeho další místo v algoritmu léčby upřesní výsledky řady právě probíhajících klinických studií. V ČR je v současnosti očekávaná jeho brzká kategorizace. Úvod Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. V ČR je nově diagnostikován u více jak žen ročně a přibližně žen na něj každoročně umírá. Incidence karcinomu prsu neustále vzrůstá, jeho mortalita však od poloviny 90. let jeví stagnující až mírně klesající tendenci. (1) Díky organizovanému screeningu, který byl v ČR oficiálně zahájen na podzim roku 2002, neustále roste podíl časných stadií u nově diagnostikovaných případů, který současně s pokroky v terapii a diagnostice nemoci příznivě ovlivňuje vývoj mortality. U % karcinomů prsu je přítomná amplifikace genu HER2/neu, jehož produktem je transmembránový receptor s tyrozinkinázovou aktivitou. (3) Jedná se o negativní prognostický faktor, neboť HER2 pozitivní karcinom prsu má agresivnější průběh, vyšší riziko vzniku vzdálených metastáz, zkrácenou dobu bez známek nemoci (DFS, disease free survival) a zkrácenou celkovou dobu přežití (OS, overall survival) oproti HER2 negativní formě nemoci. (4,5) Avšak zároveň je amplifikace genu HER2/neu pozitivním prediktivním faktorem odpovědi na léčbu HER2 cílenou terapií, díky níž je prognóza HER2 pozitivního karcinomu prsu téměř shodná s HER2 negativním onemocněním. V roce 1998 byl poprvé uveden trastuzumab, humanizovaná protilátka proti extracelulární doméně HER2 receptoru, bránící jeho aktivaci a tím i aktivaci jeho signální kaskády. V klinické studii fáze III autorů Slamona et. al vedlo přidání trastuzumabu ke kombinaci doxorubicinu + cyklofosfa- Karcinom prsu nejčastěji postihuje pacientky ve věku let, ale více než 38 % všech nemocných je mladších 60 let, tedy v produktivním věku. (2) Obrázek 1: Kadcyla (trastuzumab emtansin) 12

2 Obrázek 2: Kadcyla (trastuzumab emtansin) mechanismus účinku midu a paklitaxelu k prodloužení doby bez progrese PFS, progression free survival) téměř o 3 měsíce (p<0,001) a OS o 5 měsíců (p<0,046) oproti ramenu bez trastuzumabu. (6) V roce 1998 získal trastuzumab schválení FDA pro léčbu HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu v kombinaci s paklitaxelem v 1. linii léčby a jako samostatná látka ve 2. a 3. linii. Nedlouho nato byl schválen i pro léčbu časných stadií HER2 pozitivního karcinomu prsu. I když kombinace trastuzumabu s chemoterapií vede k signifikantnímu prodloužení OS pacientek s pokročilým karcinomem prsu, dříve či později dojde u většiny z nich ke vzniku rezistence na trastuzumab. Vyvstává tak otázka, jak dál pokračovat v jejich léčbě. Prospektivní studie fáze III Von Mickwitze prokázala bezpečnost a účinnost pokračující HER2 blokády po progresi na trastuzumabu. (7) Klinický benefit přináší rovněž duální HER2 inhibice současné podání dvou anti-her látek. V klinické studii fáze III EGF Blackwell et al hodnotili přidání trastuzumabu k lapatinibu, jenž je duální tyrozinkinázový inhibitor EGFR/ HER2, což vedlo k signifikantnímu prodloužení OS o 4,5 měsíce oproti samotnému lapatinibu. (8) Rovněž studie CLEOPATRA, srovnávající přidání pertuzumabu k trastuzumabu s docetaxelem, prokázala benefit duální inhibice. (9) Pertuzumab je humanizovaná protilátka, jenž se váže na dimerizační doménu HER2, a brání tak vzniku signalizačně aktivních dimérů. Novým přístupem v cílené terapii HER2 pozitivního karcinomu prsu jsou konjugáty protilátky s cytotoxickou molekulou. Jako první konjugát v terapii solidních nádorů byl pro léčbu metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu schválen trastuzumab emtansin (T-DM1). Mechanismus účinku T-DM1 se skládá z monoklonální protilátky trastuzumabu, který je kovalentně vázán thioetherovým vazebným můstkem k cytotoxické molekule emtansinu (DM1). Mechanismus účinku je dvojitý. Je využito jak přímého protinádorového účinku trastuzumabu, tak účinku cytotoxické molekuly emtansinu. Kromě toho je velmi důležité, že díky trastuzumabu je cytotoxická látka přímo směrována do HER2 pozitivních nádorových buněk, což omezuje toxicitu pro okolní zdravou tkáň, a umožňuje tak využití více účinné chemoterapie. DM1 je derivát maytansinu, vysoce účinného chemoterapeutika, studovaného již v 70. letech minulého století, které nenašlo v onkologii uplatnění vzhledem ke své vysoké toxicitě. Na jednu molekulu trastuzumabu je v průměru navázáno 3, 5 (rozmezí 0-8) molekul DM1. T-DM1 se váže na HER2 s podobnou afinitou jako trastuzumab. Po vazbě dochází k internalizaci komplexu HER2-T-DM1 a degradaci v lysozomech, která vede k uvolňování DM1 katabolitů. Ty se vážou na tubulin a inhibují jeho polymerizaci do mikrotubulů, což vede k zástavě buněčného dělení a následně ke smrti 13

3 nádorové buňky. Molekula T-DM1 má současně stejnou aktivitu jako nemodifikovaný trastuzumab, včetně přerušení signální dráhy HER3/P13k/AKT a stimulace buněčné cytotoxicity závislé na protilátkách cestou Fcy receptoru. Preklinický výzkum Preklinické fázi výzkumu T-DM1 se věnovaly hlavně práce autorů Lewise Philipse et al, zaměřené na účinnost in vitro, in vivo, farmakokinetiku a toxicitu T-DM1. (10) Zjistili, že thioetherový vazebný můstek podléhá proteolytické degradaci vedoucí ke vzniku aktivních metabolitů, které zajišťují prodloužený účinek molekuly oproti disulfidům. (11) Při testování T-DM1 na buněčných liniích vykazovaly dobrou odpověď na testovanou látku pouze linie se zvýšenou expresí HER2 (BT-474, SK BR-3 a MCF 7). Aktivita T-DM1 byla prokázána rovněž u trastuzumab refrakterních tumorů. Analýzou buněčného cyklu bylo zjištěno, že dochází k jeho zastavení ve fázi G2-M. Obavy ve vývoji T-DM1, že konjugát naruší mechanismus účinku trastuzumabu, vyvrátily studie Juntila et al, provedené v buněčných liniích se zvýšenou expresí HER2 na transgenních myších modelech. (12) Toxický profil studovaný na opicích druhu Macaca fascicularis zahrnoval reverzibilní zvýšení jaterních transamináz, na dávce závislou ireverzibilní axonální degeneraci a mírnou reverzibilní trombocytopenii. (13) Výsledky preklinické fáze výzkumu vedly k dalšímu testování T-DM1 v klinických studiích fáze I. Klinické studie fáze I T-DM1 byl nejprve hodnocen jako samostatná látka u pacientek s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu, které již dříve podstoupily léčbu trastuzumabem s chemoterapií. V dávkově eskalačním schématu byl T-DM1 podáván buď v týdenním, nebo 3týdenním režimu. Maximální tolerovaná dávka 3,6 mg/kg i.v. každé 3 týdny byla stanovena na podkladě dávky limitující toxicity trombocytopenie stupně 4 při dávce 4,8 mg/kg i.v. každé 3 týdny. Její celkový klinický benefit (poměr celkové odpovědi + stabilizace choroby v 6 měsících) hodnocený ve skupině 15 pacientů dosáhl 73 %. (14) Na podkladě těchto výsledků byla dávka 3,6 mg/kg i.v. každé 3 týdny vybrána do dalšího klinického testování. Klinické studie fáze II 2 velké multicentrické jednoramenné studie fáze II hodnotily T-DM1 v dávce 3,6 mg/kg i.v. podávané každé 3 týdny u předléčených pacientek s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu po progresi na chemoterapii a HER2 cílené terapii. T-DM1 se ukázal jako bezpečná látka s nízkou toxicitou, většinový podíl toxicity dosahoval stupňů 1-2. Pokud byla zaznamenána toxicita stupně 3, jednalo se nejčastěji o hypokalemii, trombocytopenii, únavu a celulitidu. V práci Burrise et al. byl T-DM1 podáván u 112 pacientek. (15) Objektivní odpověď na léčbu dosahovala 25,9 % (95% CI 18,4-34,4 %) a medián doby do progrese 4,6 měsíce (95% CI, 3,9-8,6 měsíce). Podobné výsledky přinesla i druhá studie autorů Kropa et al. s celkovou odpovědí na léčbu 34,5 % (95 % CI, 26,1-43,9 %) a dobou do progrese 7,3 měsíce (95% CI 4,2-8,4 měsíce). (16) Dvouramenná randomizovaná studie fáze II autorů Hurvitze et al srovnávala T-DM1 a kombinaci trastuzumabu s docetaxelem v 1. linii metastatického onemocnění. (17) Analýza zahrnovala celkem 137 pacientek. Doba do progrese nemoci byla o 5 měsíců delší ve prospěch T-DM1 (14, 2 měsíce vs. 9,2 měsíce, poměr rizik 0,59, 95% CI 0,36-0,97), také celková odpověď na léčbu byla vyšší v rameni s T-DM1 (64,2 % vs. 58 %) oproti kombinaci trastuzumabu s docetaxelem. Terapie s T-DM1 v 1. linii HER2 pozitivního karcinomu prsu vykazovala nejen vyšší účinnost, ale rovněž příznivější toxický profil ve smyslu nižší četnosti toxicity stupně 3 (46,4 % vs. 90,0 %) a nutnosti přerušení léčby z důvodů nežádoucích událostí (7,2 % vs. 40,9 %). Klinické studie fáze III Povzbudivé výsledky z klinických studií fáze II vedly k dalšímu testování klinické účinnosti T-DM1 ve studiích fáze III. Prozatím byly publikovány pouze výsledky klinické studie EMILIA, multicentrické mezinárodní randomizované studie fáze III, srovnávající účinnost a bezpečnost T-DM1 s dosud zavedenou standardní léčbou lapatinibem + kapecitabinem. (18) Celkem bylo zařazeno 991 pacientek s HER2 pozitivním, pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu, které již v minulosti podstoupily léčbu režimem obsahujícím taxan a trastuzumab, a to i v adjuvantním podání s časným relapsem nemoci. Pacientky byly randomizovány do ramene s T-DM1 v dávce 3,6 mg/kg i.v. každé 3 týdny a do kontrolního ramene s perorální léčbou kombinací kapecitabinu (1 000 mg/m 2 2 denně, dny 1-14, každé 3 týdny) a kontinuálního podávání lapatinibu (1 250 mg/den). Obě ramena studie byla vyvážená s četností 88 % metastatického onemocnění a 12 % časného relapsu. U 57 % pacientek se jednalo o hormonálně dependentní onemocnění, 61 % pacientek bylo v minulosti léčeno antracykliny. Společným primárním cílem pro hodnocení účinnosti bylo sledování PFS dle nezávislého hodnotitele a OS. 14

4 Podání T-DM1 vedlo k signifikantnímu prodloužení PFS ve srovnání s kontrolním ramenem (medián 9,6 měsíce vs. 6,4 měsíce, poměr rizik 0,65, p < 0,0001). Medián celkového přežívání překročil hranici statistické významnosti při druhé předběžné analýze, kdy léčba T-DM1 vedla k prodloužení OS až o 5 měsíců oproti kontrolní skupině (30,9 vs. 25,1 měsíce, poměr rizik 0,68, 95% CI, 0,55-0,85, p < 0,001) a dosáhla vyšší objektivní odpovědi 43,6 % vs. 30,8 % u kombinace lapatinibu s kapecitabinem. Medián trvání odpovědi byl delší u pacientů léčených T-DM1 (12,6 vs. 6,5 měsíce), stejně jako doba do progrese symptomů (7,1 vs. 4,6 měsíce). Počet nežádoucích událostí byl v obou ramenech vyvážený, nicméně toxicita stupně 3 se vyskytovala častěji u kombinace lapatinibu s kapecitabinem ( 57 % vs. 41 %). U pacientek léčených T-DM1 se vyskytovala častěji elevace ALT, AST, anemie a trombocytopenie. Naopak vyšší incidence průjmů, plantárního a palmárního syndromu, nevolnosti, zvracení, hypokalemie, únavy, neutropenie, febrilní neutropenie a mukozitidy byla zaznamenána u nemocných léčených kombinací lapatinibu s kapecitabinem. Na podkladě studie EMILIA získal T-DM1 schválení FDA dne a následně EMA dne pro léčbu pacientek s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu a relapsem nemoci během adjuvantní léčby zahrnující trastuzumab a taxan (jednotlivě či v kombinaci), či do 6 měsíců po ní. Probíhající klinické studie Pozici T-DM1 v algoritmu léčby HER2 pozitivního karcinomu prsu, stejně jako sekvenci jednotlivých účinných látek, dále upřesní očekávané výsledky klinických studií fáze I-III probíhajících v současnosti. Účinnost a bezpečnost kombinace T-DM1 a pertuzumabu v léčbě pokročilé, rekurentní či metastatické nemoci ve srovnání s T-DM1 a kombinací chemoterapie s trastuzumabem hodnotí tříramenná randomizovaná studie MARIANNE, která již ukončila nábor pacientů. (19) Upřesnění účinnosti T-DM1 u značně předléčených pacientek přinesou výsledky studie TH3RESA, multicentrické dvouramenné studie porovnávající T-DM1 s léčbou dle volby lékaře u 604 pacientek s pokročilou či metastatickou nemocí po progresi na 2 a více liniích HER2 cílené terapie. (20) Odpověď na otázku týkající se přínosu a bezpečnosti kontinuálního podávání T-DM1 po progresi na kombinaci HER2 cílené terapie a chemoterapie hledá studie NCT (21) T-DM1 je velkou molekulou, u které se nepředpokládá prostup hematoencefalickou bariérou, existují jednotlivé kazuistiky uvádějící odpověď mozkových metastáz na léčbu T-DM1. (22) Časnými stadii nemoci se zabývá především probíhající studie KATHERINE, porovnávající kombinaci T-DM1 a trastuzumabu v adjuvantní terapii oproti trastuzumabu samotnému u pacientek s HER2 pozitivním onemocněním, s reziduálním tumorem v prsu či axilárních LU, po předešlé neoadjuvantní terapii. (23) Ve studii ATTEMPT je hodnocena účinnost T-DM1 u časných nádorů stupně 1 oproti kombinaci trastuzumabu s paklitaxelem. (24) Studie KAITLIN porovnává léčbu kombinací T-DM1 a pertuzumabu oproti trojkombinaci trastuzumabu s pertuzumabem a taxanem v adjuvantním podání u pacientek s HER2 pozitivním nádorem, po chirurgickém zákroku a léčbě antracykliny. (25) Závěr Dle současných dat je T-DM1 účinným lékem vhodným pro léčbu 2. linie metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu, nebo časného relapsu nemoci u pacientek, které již byly dříve léčeny trastuzumabem a taxanem v kombinaci, či jednotlivě. T-DM1 je rovněž lékem s příznivým toxickým profilem. Nejčastější nežádoucí událostí stupně 3 byla ve studii EMILIA uváděná trombocytopenie. Vyskytovala se ovšem hlavně během prvních 2 cyklů léčby a po redukci dávky T-DM1 byla většina pacientů schopna dále v terapii pokračovat. Stejně tak zvýšení jaterních transamináz nebránilo ve většině případů v dalším pokračování léčby. Signifikantní kardiotoxicita, očekávaná vzhledem ke kardiotoxicitě trastuzumabu, nebyla dle současných dat pozorována, i když existují kazuistiky uvádějící pokles EF levé komory <40 %. (17) V současnosti probíhá studie fáze II, zkoumající podání T-DM1 po ukončené neadjuvantní, či adjuvantní terapii antracykliny, která přinese více dat. (26) Naše zkušenosti s T-DM1 jsou, díky studiím KATHERINE a MARIANNE na našem pracovišti, konformní s výsledky klinických studií. T-DM1 je novým, účinným a bezpečným lékem pro terapii HER2 pozitivního karcinomu prsu, který přispívá ke zlepšení jak prognózy této nemoci, tak i kvality života. Schválení jeho úhrady je v ČR netrpělivě očekáváno. MUDr. Radmila Lemstrová, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. Onkologická klinika FNOL 15

5 Literatura Dawood S, Broglio K, et al. Prognosis of women with metastatic breast cancer by HER2 status and trastuzumab treatment: an institutional-based review. J Clin Oncol 2010;28: Seshadri R, Firgaira FA, et al. Clinical significance of HER-2/neu oncogene amplification in primary breast cancer. J Clin Oncol 1993;11: Gabos Z, Sinha R, et al. Prognostic significance of human epidermal growth factor receptor positivity for the development of brain metastasis after newly diagnosed breast cancer. J Clin Oncol 2006;24: Slamon DJ, Leyland-Jones B, et al. Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. N Engl J Med 2001;344: von Minckwitz G, Schwedler K, et al. Trastuzumab beyond progression: overall survival analysis of the GBG 26/BIG 3-05 phase III study in HER2-positive breast cancer. Eur J Cancer 2011;47: Blackwell KL, Burstein HJ, et al. Randomized study of Lapatinib alone or in combination with trastuzumab in women with ErbB2-positive, trastuzumab-refractory metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2010; 28(7): Baselga J, Cortés J, et al. Pertuzumab plus trastuzumab plus docetaxel for metastatic breast cancer. N Engl J Med 2012;366: Lewis Phillips GD, Li G, et al. Targeting HER2-positive breast cancer with trastuzumab-dm1, an antibody-cytotoxic drug conjugate. Cancer Res 2008;68: Erickson HK, Park PU, et al. Antibody-maytansinoid conjugates are activated in targeted cancer cells by lysosomal degradation and linker-dependent intracellular processing. Cancer Res 2006;66: Junttila TT, Li G, et al. Trastuzumab-DM1 (T-DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Res Treat 2011;128: Junutula JR, Flagella KM, et al. Engineered thio-trastuzumab-dm1 conjugate with an improved therapeutic index to target human epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer. Clin Cancer Res 2010;16(19): Krop IE, Beeram M, et al. Phase I study of trastuzumab-dm1, an HER2 antibody-drug conjugate, given every 3 weeks to patients with HER2-positive metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2010;28(16): Burris HA, Rugo HS, et al. Phase II study of the antibody drug conjugate trastuzumab- DM1 for the treatment of human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-positive breast cancer after prior HER2-directed therapy. J Clin Oncol 2011;29(4): Krop IE, LoRusso P, et al. A phase II study of trastuzumab emtansine in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer who were previously treated with trastuzumab, lapatinib, an anthracycline, a taxane, and capecitabine. J Clin Oncol 2012;30(26): Hurvitz SA, Dirix L, et al. Phase II randomized study of trastuzumab emtansine versus trastuzumab plus docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer. J Clin Oncol 2013;31(9): Verma S, Miles D, Blackwell K. for the EMILIA Study Group Trastuzumab Emtansine for HER2-Positive Advanced, N Engl J Med 2012;367: Ellis PA, Barrios CH, Im Y, et al. MARIANNE: A phase III, randomized study of trastuzumab-dm1 (T-DM1) with or without pertuzumab (P) compared with trastuzumab (H) plus taxane for first-line treatment of HER2-positive, progressive, or recurrent locally advanced or metastatic breast cancer (MBC) J Clin Oncol 2011;29 (Suppl15):TPS Hoffmann-La Roche A study of trastuzumab emtansine in comparison with treatment of physician s choice in patients with HER2-positive breast cancer who have received at least two prior regimens of HER2-directed therapy (TH3RESA) [Accessed June 18, 2014]. Available from: NLM identifier: NCT Hoffmann-La Roche A study of Kadcyla (trastuzumab emtansine) in patients with HER2 positive breast cancer who have received prior anti-her2 and chemotherapy-based treatment. [Accessed June 10, 2013]. Available from: NLM identifier: NCT Bartsch R, Berghoff AS, Preusser M. Breast cancer brain metastases responding to primary systemic therapy with T-DM1. J Neurooncol 2014;116(1): Hoffmann-La Roche A study of trastuzumab emtansine versus trastuzumab as adjuvant therapy in patients with HER2-positive breast cancer who have residual tumor in the breast or axillary lymph nodes following preoperative therapy (KATHERINE) [Accessed June 10, 2013]. Available from: NLM identifier: NCT Dana-Farber Cancer Institute T-DM1 vs paclitaxel/trastuzumab for Breast (ATEMPT trial) [Accessed April 30, 2014]. Available from. NLM identifier: NCT Hoffmann-La Roche A study of kadcyla (trastuzumab emtansine) plus perjeta (pertuzumab) following anthracyclines in comparison with herceptin (trastuzumab) plus perjeta and a taxane following anthracyclines as adjuvant therapy in patients with operable HER2-positive primary breast cancer. [Accessed April 30, 2014]. Available from: NLM identifier: NCT Dang CT, Gianni L, Romieu G, et al. Cardiac safety in a phase II study of trastuzumab emtansine (T-DM1) following anthracycline-based chemotherapy as adjuvant or neoadjuvant therapy for early-stage HER2-positive breast cancer. J Clin Oncol 2012;30(Suppl 15):

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ

STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ STUDIE 2014 KLINIKA ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE AKTIVNÍ NÁBOR PACIENTŮ KARCINOM PRSU Spoluzkoušející: MUDr.Iva Slánská, MUDr.Peter Priester,MUDr.Adam Paulík Název studie : PH3-01 Studie Present Prevence recidivy

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Hlavní téma 19 Biologická léčba karcinomu prsu Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a Ústav radiační onkologie FNB Praha Současná éra cílené onkologické léčby tzv. šité na míru byla ve své

Více

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá

Více

Avastin v léčbě karcinomu prsu

Avastin v léčbě karcinomu prsu PŘEHLED Avastin v léčbě karcinomu prsu Avastin in the Treatment of Breast Cancer Petráková K. Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno Souhrn Pacientky s metastatickým karcinomem

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání Platnost od 1. 2. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 12. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN )

: Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) : Medikamentózní léčba kastračně rezistentního karcinomu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC ( NNB+VFN+TN ) Vývoj standardizované incidence a úmrtnosv ( na 100 000

Více

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu:

Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: Studie probíhající v Onkologickém centru FNKV Praha Karcinom prsu: ALTTO EGF 106708 Adjuvantní biologická terapie po skončení adjuvantní chemoterapie nebo v kombinaci s ní. Studie má 4 ramena: trastuzumab

Více

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha

HLAVNÍ TÉMA / HORMONÁLNÍ LÉČBA NÁDORŮ. Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha SOUČASNÉ MOŽNOSTI A NOVÉ PERSPEKTIVY SYSTÉMOVÉ LÉČBY KARCINOMU PRSU Luboš Petruželka Onkologická klinika VFN 1. LF UK a ÚRO FNB 1. LF UK Praha Karcinom prsu je klinicky heterogenní onemocnění a existující

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 10. vydání Česká onkologická společnost ČLS JEP Platnost od 1. 2. 2010 SEZNAM AUTORŮ SEZNAM AUTORŮ MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Dagmar

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty

Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty Mutace s dobrou prognózou, mutace se špatnou prognózou omezené možnosti biologické léčby pro onkologické pacienty J.Berkovcová, M.Dziechciarková, M.Staňková, A.Janošťáková, D.Dvořáková, M.Hajdúch Laboratoř

Více

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání Platnost od 1. 8. 2011 ZÁSADY CYTOSTATICKÉ LÉČBY MALIGNÍCH ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ 13. vydání 2011 Zásady cytostatické léčby

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu

Současný pohled na neoadjuvantní léčbu karcinomu prsu prsu s cílem zmenšit nádor a dosáhnout operability. Dosažení úspěšného downstagingu ve spojení s přínosem systémové léčby srovnatelným s adjuvantní terapií je důvodem, proč je neoadjuvantní léčba stále

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku

Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Operace karcinomu prsu po neoadjuvantní léčbě výhody a nevýhody z pohledu chirurga a přínos pro pacientku Pavel Jandík Chirurgická klinika-komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32)

20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) 20. ZHOUBNÉ NOVOTVARY HLAVY A KRKU (C00-14, C30-32) Léčba nádorů hlavy a krku je velmi komplexní. Volba léčebné strategie závisí na lokalizaci primárního nádoru a jeho histologickém typu, přítomnosti regionálních

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 Závěr expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný

Více

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu

Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Role kombinace cílené léãby a chemoterapie v léãbû metastatického kolorektálního karcinomu Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. / Onkologická klinika Lékafiské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice,

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie

Elementy signálních drah. cíle protinádorové terapie Elementy signálních drah cíle protinádorové terapie Martin Pešta, Ondřej Topolčan Department of Internal Medicine II, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague, Czech Republic Cílená

Více

Klinický registr Herceptin a Národní onkologický registr ČR jako informační zdroje pro hodnocení nákladné protinádorové terapie v ČR

Klinický registr Herceptin a Národní onkologický registr ČR jako informační zdroje pro hodnocení nákladné protinádorové terapie v ČR Klinický registr Herceptin a Národní onkologický registr ČR jako informační zdroje pro hodnocení nákladné protinádorové terapie v ČR RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. * ;

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně

Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Léčba výtažky ze jmelí splňuje touhu pacienta po přírodní medicíně Účinnost léčby Iscadorem... 1 Aktuální údaje ze studií... 2 Léčba výtažky ze jmelí snižuje nejen vytváření metastáz... 2 Inhibice vytváření

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Herceptin 150 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje trastuzumabum

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Tomáš Doležal Farmakologie 3. LF UK Česká farmakoekonomická společnost (ČFES) osnova Základní pojmy farmakoekonomiky Farmakoekonomika

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34)

2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU A PLÍCE (C34) 2.1 Nemalobuněčný karcinom Podání chemoterapie s radikálním léčebným záměrem (průkazné prodloužení života) 2.1.1 Nádory klinického stádia IIA a IIB pokud jsou

Více

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky

Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky Testikulární nádory, léčebné možnosti a výsledky MUDr. Zuzana Donátová Onkologická klinika 1. LF UK Praha a Thomayerovy nemocnice Praha, 12.9.2012 Edukační a informační platforma onkologických center pro

Více

Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014

Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014 Mapování epidemiologické situace zhoubného melanomu a obraz léčebné péče v ČR s důrazem na léčbu pokročilého melanomu v letech 2007 2014 prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 1, Mgr. Michal Burger 2, MUDr.

Více

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled

Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled 115 Cílená léčba metastatického renálního karcinomu, možnosti sekvenční léčby: současný pohled MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. 1, doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 2, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. 1, MUDr. Jiří

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice

Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice Pavlína Tinavská Laboratoř imunologie, Nemocnice České Budějovice nízce agresivní lymfoproliferativní onemocnění základem je proliferace a akumulace klonálních maligně transformovaných vyzrálých B lymfocytů

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Antiangiogenní bioterapie a chemoterapie v terapii karcinomu prsu: přehled literatury a kazuistika

Antiangiogenní bioterapie a chemoterapie v terapii karcinomu prsu: přehled literatury a kazuistika Kazuistika Antiangiogenní bioterapie a chemoterapie v terapii karcinomu prsu: přehled literatury a kazuistika Antiangiogenic Biotherapy and Chemotherapy in Breast Cancer: Review of Literature and Case

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu

Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Možnosti využití technologie DNA microarrays v predikci odpovědi na neoadjuvantní terapii u pacientů s karcinomem jícnu Srovnal J. 1, Cincibuch J. 2, Cwierkta K. 2, Melichar B. 2, Aujeský R. 3, Vrba R.

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC)

IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) NÁDORY BRONCHU, PLÍCE A PLEURY 25 IRESSA V LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC (NSCLC) Kolektiv autorů Úvod Přípravek Iressa (gefitinib, ZD 1839) byl v Evropské unii registrován 24. června 2009 pro léčbu

Více

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ

VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ REGULACE APOPTÓZY 1 VÝZNAM REGULACE APOPTÓZY V MEDICÍNĚ Příklad: Regulace apoptózy: protein p53 je klíčová molekula regulace buněčného cyklu a regulace apoptózy Onemocnění: více než polovina (70-75%) nádorů

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

predikce terapeutického

predikce terapeutického Cílená léčba v onkologii predikce terapeutického úspěchu a selhání Doc. MUDr. Marián Hajdúch, PhD. Klinická farmakologie Determinanty léčebného výsledku v onkologii ANATOMICKÝ ROZSAH NEMOCI BIOLOGICKÉ

Více

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

Třetí anonce. 6. pražské mezioborové onkologické kolokvium. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost ESMO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká gastroenterologická

Více

Doporučujeme, pokud nežijete 100% zdravě a máte v rodinné anamnéze vážné civilizační choroby.

Doporučujeme, pokud nežijete 100% zdravě a máte v rodinné anamnéze vážné civilizační choroby. doplněk stravy Doporučujeme, pokud nežijete 100% zdravě a máte v rodinné anamnéze vážné civilizační choroby. Chceme upozornit na to nejdůležitější prevenci. Všechno je důležité, preventivní lékařské prohlídky,

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16)

3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) 3. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŽALUDKU (C16) Tis, T1a primární léčba je endoskopická, případně chirurgická. T1b N0, M0 primární léčba je chirurgická (1). T2-4 N+ M0, potenciálně resekabilní karcinom žaludku a gastroesofageální

Více

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Sarkomy měkkých tkání Skupina nádorových onemocnění heterogenní z pohledu histologie, biologického

Více

Lékový registr trabectedin

Lékový registr trabectedin AKTUALITY Z REGISTRŮ Lékový registr trabectedin Trabectedin Registry Kubáčková K. 1, Fínek J. 2, Vyzula R. 3, Zvaríková M. 3, Vočka M. 4, Batko S. 1, Dreslerová J. 2, Lazarov P. P. 5, Lysý M., Ptáčková

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44)

11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11. ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE (C43-44) 11.1 Zhoubný melanom kůže (C43) 11.1.1 Adjuvantní léčba V adjuvantní léčbě maligního melanomu se stále používá interferon alfa. Je nutné připustit hraniční benefit této

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU

NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU NAŠE ZKUŠENOSTI S KOMBINACl MINI ICE (IFOSFAMID, ETOPOSID, KARBOPLATINA) PO SELHANl ANTRACYKL1NÙ A TAXANù U PACIENTEK S METASTAZUnclM KARCINOMEM PRSU MINI ICE (IFOSFAMIDE, ETOPOSID, CARBOPLATINUM) AFTER

Více

ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY

ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY NÁDORY PROSTATY 69 ZYTIGA (ABIRATERONI ACETAS) V LÉČBĚ METASTATICKÉHO KASTRAČNĚ REZISTENTNÍHO KARCINOMU PROSTATY Oravcová I. Úvod Zytiga, jejíž účinnou látkou je abirateron acetát, byla registrována v

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007

Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Změny v indikaci léků a doporučené postupy na základě guidelines 2007 Roman Hájek H 21.4. 2007 Velké Bílovice Basic Treatment T Strategy Algorithms Protocols Initial Treatment Strategy Induction Consolidation

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY

AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY AKTIVNÍ LÉČEBNÉ PROTOKOLY Režim CTD junior se opakuje za dní) onemocnění. Je vhodný pro nemocné do let. Součástí režimu CTD je cyklofosfamid, thalidomid a dexametazon. Pokud je režim ( cykly) použitý před

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více