LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE"

Transkript

1 LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti Oracle Czech s. r.o., Škrétova 12, Praha 2 Vinohrady, I: , zapsané v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze oddíl C, vložka ( spolenost Oracle ), i u autorizovaného distributora. Výraz Programy se vztahuje na softwarové produkty vlastnné a distribuované spoleností Oracle, které jste si objednali, Programovou dokumentaci a veškeré update Program, které obdržíte v rámci Technické podpory. Výraz Služby ( servis ) oznaují Technickou podporu (s výjimkou update Program, které obdržíte v rámci Technické podpory), školení, outsourcing, consulting služby a další služby, které jste si objednali. B. Úinnost Smlouvy Tato Smlouva je platná a úinná spolen s objednávkovým dokumentem který je nedílnou souástí. C. Poskytnutá práva Akceptací Vaší objednávky spoleností Oracle, získáváte omezené právo používat Programy a veškeré Služby, které jste si objednali, výhradn za úelem Vašich vlastních interních pracovních inností a podle podmínek této Smlouvy, Definic a pravidel stanovených v objednávce a Programové dokumentaci. Jste oprávnni svým zástupcm a dodavatelm umožnit využívat Programy k uvedenému úelu a podle podmínek této Smlouvy. V pípad akceptace, Oracle Vám oznámí pijetí a zašle kopii Smlouvy. Programová dokumentace bude doruena spolu s Programy, nebo ji mžete získat na této internetové adrese online: Služby jsou poskytovány na základ souasných pravidel spolenosti Oracle podle píslušného typu objednané Služby a tyto pravidla jsou pedmtem zmn, mohou k nim být pidány dodatené podmínky, obsah a vymezení tchto podmínek je uveden v objednávce. Na základ zaplacení ceny Služeb spolenosti Oracle získáte neomezené, nevýluné, nepenosné a bezpoplatkové oprávnní k užití všech výsledk Služeb, které jste si objednali výhradn za úelem Vašich vlastních interních pracovních inností a podle podmínek této Smlouvy s tím, že nkteré hmotn zachititelné výsledky mohou být pedmtem samostatného licenního ujednání uvedeného v objednávkovém dokumentu. Služby poskytnuté na základ této Smlouvy se mohou týkat užití Program vlastnných nebo distribuovaných spoleností Oracle, které jste získali na základ samostatné objednávky. Smlouva uvedená ve Vaší objednávce na Programy upravuje oprávnní k výkonu práva užít Programy v této objednávce specifikované. Jakékoli Služby získané od spolenosti Oracle jsou nabízeny a poskytovány oddlen od oprávnní k výkonu práva užít Programy, mžete získat samostatn Služby nebo oprávnní k výkonu práva užít Programy. D. Vlastnictví a omezení Spolenost Oracle je výhradním vlastníkem a ponechává si veškeré majetková práva související s duševním vlastnictvím Program a výsledk vývoje poskytnutých na základ této Smlouvy prostednictvím Služeb. Jste oprávnni vytvoit si potebné množství kopií Program pro vlastní licencované užívání a jednu kopii každého Programového media. Není dovoleno: Odstraovat ani upravovat oznaení Program ani žádné jiné informace o vlastnických právech spolenosti Oracle; Poskytovat Programy nebo materiály jako výsledk poskytnutých Služeb jakýmkoli zpsobem tetím stranám za úelem jejich užívání tetími stranami pro jejich obchodní innosti (s výjimkou výslovného povolení užití v rámci daného licenního oprávnní, které jste obdrželi); Využívat Programy ke školení tetích stran o obsahu a/nebo funkcionalit Program, s výjimkou školení uživatel, na nž se vztahuje Vaše licence; Zptn rozkládat, zasahovat i dekompilovat Programy (ledaže by to bylo výslovn povoleno zákonem nebo nutné z dvodu stykové provozuschopnosti); ani OLSA-cz- v Page 1 of 6

2 Poskytovat výsledky jakýchkoli test typových úloh (benchmarker tests) bez pedchozího písemného souhlasu spolenosti Oracle. E. Záruky, vzdání se nároku a výhradní náprava Spolenost Oracle poskytuje záruku na funknost licencovaných Pragram v souladu s popisem, který je uveden v píslušné Programové dokumentaci, a to od chvíle, kdy vám spolenost Oracle poskytne oprávnní k licenci po dobu jednoho roku. Uplatnní záruky jste povinni oznámit písemn spolenosti Oracle v prbhu záruní doby. Spolenost Oracle poskytuje záruku na Služby s tím, že objednané Služby budou poskytovány zpsobem obvyklým v tomto odvtví. Uplatnní záruky jste povinni oznámit písemn spolenosti Oracle v prbhu 90 dní od provedení služeb uvedených v objednávkovém dokumentu. SPOLENOST ORACLE NEZARUUJE, ŽE BUDOU PROGRAMY PRACOVAT BEZCHYBN NEBO VE STÁLÉM PROVOZU, ANI ŽE NAPRAVÍ VEŠKERÉ CHYBY V PROGRAMECH. V ROZSAHU DANÉM ZÁKONEM JSOU TYTO ZÁRUKY VÝLUNÉ A ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI NAZNAENÉ, VETN ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO SPECIFICKÉ ÚELY, SE NEPOSKYTUJÍ. V PÍPAD JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁRUK JE VAŠÍM VÝHRADNÍM OPRÁVNNÍM A ZÁVAZKEM SPOLENSTI ORACLE: A) OPRAVA CHYB PROGRAM, KTERÉ ZPSOBUJÍ PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NEBUDE-LI SPOLENOST ORACLE SCHOPNA ÁDN NAPRAVIT TAKOVÉ PORUŠENÍ ZÁRUK OBCHODN PIJATELNÝM ZPSOBEM, MŽETE UKONIT UŽÍVÁNÍ SVÉ PROGRAMOVÉ LICENCE A MÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ LICENNÍCH POPLATK, PEDPLACENÝCH A NEVYUŽITÝCH POPLATK ZA TECHNICKOU PODPORU K UKONENÝM PROGRAMOVÝM LICENCÍM PODLE TÉTO SMLOUVY; NEBO B) ZNOVUPOSKYTNUTÍ CHYBJÍCÍCH SLUŽEB NEBO NEBUDE-LI SPOLENOST ORACLE SCHOPNA ÁDN NAPRAVIT PORUŠENÍ ZÁRUK OBCHODN PIJATELNÝM ZPSOBEM, MŽETE UKONIT UŽÍVÁNÍ TCHTO CHYBJÍCÍCH SLUŽEB A MÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ ZAPLACENÝCH POPLATK ZA SLUŽBY, KTERÉ ZPSOBILY PORUŠENÍ ZÁRUK POSKYTNUTÝCH NA ZÁKLAD TÉTO SMLOUVY. F. Zkušební Programy Jste oprávnni si objednat zkušební Programy, spolenost Oracle je oprávnna pidat další Programy k Vaší objednávce, které budete oprávnni využívat pouze mimo provozní prostedí a pro zkušební úely. Nejste oprávnni užít Zkušební Programy pro provedení školení tetích stran i úastnit se takového školení s využitím funkcionalit takového Zkušebního Programu. Na vyzkoušení tchto Program je poskytnuta lhta 30 dní od data dodání objednaných Program. Rozhodnete-li se využívat kterékoli z tchto Program po této 30-denní zkušební dob, jste povinni získat píslušnou licenci od spolenosti Oracle nebo autorizovaného distributora. Pokud se rozhodnete po této 30-denní zkušební dob nevyužít možnosti získání licence, jste povinni ukonit užívání všech tchto Program a jste povini vymazat takové Programy ze svého poítaového systému. Programy pro zkušební úely jsou nabízeny tak, jak jsou a spolenost Oracle neposkytuje žádnou Technickou podporu ani neposkytuje jakékoli záruky na tyto Programy. G. Odškodnní Vznese-li kdokoli proti Vám nebo spolenosti Oracle (dále jen Píjemce ) nárok v souvislosti s jakoukoli informací, návrhem, instrukcí, softwarem, daty nebo materiálem (dále jen Materiál ) dodaným jednou ze stran (dále jen Dodavatel ) a použitou Píjemcem, z titulu porušení jeho práv vyplývajících z duševního vlastnictví, poskytne Dodavatel Píjemci odškodnní za takový nárok, uiní-li Píjemce následující: Bezodkladn a písemn informuje Dodavatele o takovém nároku i žalob, nejpozdji však do 30 dn od obdržení zprávy o takovém nároku nebo žalob; Poskytne Dodavateli plnou kontrolu nad obhajobou a veškerými jednáními o narovnání; a Poskytne Dodavateli informace, pravomoc a pomoc, kteréžto mže Dodavatel potebovat k obhajob i k urovnání sporu. Dojde-li Dodavatel k závru nebo je ureno, že nkterý z Materiál mohl zpsobit porušení duševního vlastnictví jiné osoby, je Dodavatel oprávnn zvolit nápravu bu modifikací Materiál (bez zásadní zmny využití a funkcinality) i získat oprávnní k užití, aby umožnil nerušené užití Materiál pro Píjemce, nebo v pípad, že tyto alternativy nebudou obchodn pijatelné je Dodavatel oprávnn ukonit oprávnní k užití takových Materiál, požadovat jejich vrácení a vrátit OLSA-cz- v Page 2 of 6

3 licenní poplatky, které Píjemce za tyto Materiály zaplatil a za nevyužitou, pedplacenou Technickou podporu k poskytnutým licencím. Pokud jste Dodavatel a takto vrácený Materiál ovlivuje možnost splnní závazk spolenosti Oracle na základ objednávky i Smlouvy, je spolenost Oracle oprávnna ukonit platnost objednávky i Smlouvy na základ písemné výpovdi, jejíž úinnost nastane 30 dní po jejím odeslání. Poskytovatel není povinen odškodnit Dodavatele v pípad, že nárok je vznesen na základ informace, návrhu, specifikace, instrukce, software, dat nebo jiného Materiálu, který nebyl dodán Dodavatelem. Dodavatel není povinen odškodnit Píjemce v pípdad, že Píjemce upravil, modifikoval nebo užíval Materál mimo povolený rozsah Dodavatelovi uživatelské dokumentace nebo v pípad, že Píjemce užíval takovou verzi Materiálu, která byla nahrazena a vznesenému nároku z titulu porušování cizích práv tak mohlo být zabránno užitím neupravené aktuální verze Materiálu. Oracle není povinen k odškodnní v pípad, že porušení cizích práv bylo zpsobeno v dsledku kombinace Materiál s Programy nebo Službami nedodanými Oracle. Toto ustanovení obsahuje jediné a výluné ujednání smluvních stran této Smlouvy k náhrad škody z titulu porušování práv tetích osob. Na základ této ásti Vám bude poskytnuta výhradní náprava v souvislosti s jakýmkoli nárokem na odškodnní i škodami. H. Technická podpora Pro úely objednávky se Technická podpora skládá z pedplacené služby pro aktualizace Program (Update Software), podpory produkt (Product Support) a/nebo dalších typ Služeb roní Technické podpory, které jste si objednali. Bude-li objednána, Technická podpora (vetn prvého roku poskytování Technické podpory a všech následujících) bude poskytována na základ pravidel a podmínek pro Technickou podporu spolenosti Oracle úinných v dob poskytnutí daných Služeb. Pravidla pro Technickou podporu, která tvoí souást této Smlouvy, se mohou mnit dle uvážení Oracle s tím, že Oracle není oprávnn podstatn snížit úrove Služeb poskytovaných pro Programy s placenou Technickou podporou v období na které je tato podpora zaplacena. Jste povinni ped vyplnním objednávky se s aktuáln platnými pravidly pro píslušné Služby seznámit. Platná verze pravidel pro Technickou podporu je k dispozici na internetové adrese: Poskytování Technické podpory je úinné na základ odeslání zásilky s Programy nebo v pípad, že není zaslání požadováno ode dne úinnosti objednávky. Pokud jste objednali prostednictvím Oracle Store, úinnost nastává dnem akceptace Vaší objednávky spoleností Oracle. Software Update a Product Support, které jste získali na základ Vaší objednávky, mže být obnovena ron pedem, a v pípad, že jste obnovili Software Update a Product Support ve shodném rozsahu pro shodný poet licencí Program jako v pvodní objednávce po dobu prvního a druhého roku obnovy po získání licencí nevzroste výše poplatku o více než 5% oproti výši poplatku v pedchozím roce. Jsou-li závazky z objednávky plnny partnerem spolenosti Oracle, bude poplatek za Software Update a Product Support v prvním roce obnovy ve výši uvedené partnerem pro toto období v objednávce; poplatek za Software Update a Product Support v druhém roce obnovení se nezvýší o více než 5% oproti výše poplatk v pedchozím roce. Rozhodnete-li se využívat Technickou podporu jen pro nkteré licence v rámci souboru licencí, jste povinni získat shodnou Technickou podporu se všemi licencemi v rámci licenního souboru. Jste oprávnni ukonit používání Technické podpory u ásti licencí v rámci licenního souboru pouze v pípad, že ukoníte užívání této ásti licencí licenního souboru. Cena za Technickou podporu pro zbývající ást licencí bude stanovena v souladu s providly pro poskytování Technické podpory úinnými v dob ukonení užívání ásti licencí. Oracle definice licenního souboru je uvedena v platných pravidlech pro poskytování Technické podpory. V pípad, že nemáte zapalcenou cenu za Technickou podporu nejste oprávnni aktualizovat jakékoli Programy bez této Služby. Nejste oprávnni získat nové verze takových Program. Spolenost Oracle si vyhrazuje právo na ukonení podpory Programu nebo jednotlivé verze daného Programu. Rozhodnutí Oracle o ukonení podpory Programu Vám bude oznámeno pedem. Takovéto oznámení bude zveejnno na internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky Technické podpory, MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory), obsahující datum ukonení poskytování podpory, informace týkající se Extended Support a Extended Maintanance Support a informace o možnostech migrace pro jednotlivé pípady. Oznámení o ukonení poskytování podpory a jeho obsah mže být zmnno; spolenost Oracle bude dle poteby prbžn aktualizovat výše uvedená oznámení na MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory). I. Ukonení Smlouvy Poruší-li smluvní strana podstatným zpsobem podmínky této Smlouvy a nezjedná-li nápravu takového porušení do 30 dn od chvíle, kdy je druhou smluvní stranou písemn upozornna na takové poruení vetn jeho specifikace, je smluvní strana OLSA-cz- v Page 3 of 6

4 oprávnna ukonit tuto Smlouvu. Ukoní-li spolenost Oracle tuto Smlouvu tak, jak je uvedeno v pedchozí vt nebo dle ustanovení l. G - Odškodnní, jste povinni do 30 dn uhradit všechny zbývající nezaplacené ástky, které vznikly ped ukonením této Smlouvy, stejn tak jako neuhrazené ástky za Programy a Služby objednané podle této Smlouvy. Smluvní strany tímto souhlasí, že prodlouží dobu 30 dn o nezbytn nutnou dobu k tomu, aby mohla být zjednána náprava v pípad, že druhá smluvní strana vynakládá odpovídající úsilí o zjednání nápravy s tím, že toto prodloužení se neaplikuje na povinnost k úhrad dlužného finanního plnní. Nejste oprávnni v pípad, že jste v prodlení s platbami dle této Smlouvy týkající se Vaší objednávky, jakkoli užívat Programy, Technickou podporu ani jiné objednané Služby. Nejste oprávnni v pípad, kdy jste využili Oracle Financial Division smluvu a jejím prostednictvím uhradili splatné ástky vyplývající z Vaší objednávky a souasn jste v prodlení s uhrazením jakékoli ástky dle takové smlouvy, užívat Programy a/nebo objednané Služby a Oracle je oprávnn ukonit tuto Smlouvu bez dalšího. Ustanovení, které jsou platné a úinné i po ukonení této Smlouvy jsou Odpovdnost za škodu, Odškodnní, Poplatky a dan a další, která svou povahou mají petrvávat i nadále. J. Poplatky a dan Veškeré poplatky náležející spolenosti Oracle jsou splatné do 30 dn od data vystavení faktury. Jste povinni uhradit DPH i jiné podobné dan uložené píslušnými zákony, které má uhradit spolenost Oracle v souvislosti s Vámi objednanými Programy, Technickou podporou a dalšími službami, které jste si objednali, vyjma daní z píjmu spolenosti Oracle. Jste povinni nahradit Oracle všechny odvodnn vynaložené náklady související s poskytnutými Službami. Poplatky uvedené v objednávkovém dokumentu nezahrnují DPH ani výše uvedené náklady. Jste povinni zaplatit cenu na základ objednávky a to bez ohledu na vývoj budoucích Program nebo jejich verzí. K. Mlenlivost Na základ úinnosti této Smlouvy mohou strany získat pístup k informacím, které budou považovat vzhledem k druhé stran za dvrné ( dvrné informace ). Dvrné informace jsou omezeny na podmínky a ceny uvedené v této Smlouv a na veškeré informace, které budou jasn oznaeny jako dvrné. Dvrné informace kterékoli strany nebudou zahrnovat informace, které: (a) jsou nebo se stanou veejn pístupné, a to nikoli v dsledku inu nebo zanedbání druhé strany; (b) byly zákonn drženy druhou stranou ped jejich odhalením a nebyly obdrženy druhou stranou pímo ani nepímo od strany, která je odhalila; (c) budou zákonným zpsobem poskytnuty druhé stran tetí stranou bez omezení v souvislosti s jejich odhalením; nebo (d) je druhá strana získá v rámci nezávislého vývoje. Strany se zavazují, že budou zachovávat mlenlivost o dvrných informacích druhé strany po dobu tí let od data jejich sdlení. Ob strany se zavazují, že zpístupní dvrné informace pouze tm zamstnancm nebo zástupcm, kteí jsou oprávnni se s nimi seznámit v rámci plnní této Smlouvy a jsou povinni je zachovávat v utajení. Strany nejsou nijak omezeny v souvislosti se zveejnním podmínek nebo cen uvedených v této Smlouv i objednávek podle této Smlouvy v žádném právním ízení, ke kterému dojde v souvislosti s touto Smlouvou. I. Celková dohoda Souást a obsah této Smlouvy tvoí vlastní text této Smlouvy a dalsí podmínky, které jsou do ní vlenny písemným odkazem na obchodní podmínky (vetn odkaz na informace a podmínky uvedené prostednictvím URL a obchodní podmínky), a pedstavují spolen s píslušnou Oracle objednávkou celkovou dohodu týkající se Program a/nebo Vámi objednaných Služeb, a že tato Smlouva nahrazuje veškeré pedchozí i souasné dohody, ústní nebo písemné, a ujednání týkající se takových Program a/nebo Služeb, které jsou obsaženy v takové objednávce. Ukáže-li se kterákoli podmínka této Smlouvy neplatnou i nevynutitelnou, zstanou zbývající ustanovení nedotena. Dojde-li k jakémukoli nesouladu této Smlouvy s jakýmikoli Vámi vystavenými objednávkovými dokumenty, budou podmínky této Smlouvy pevažující. Tuto Smlouvu a objednávkový dokument je možné upravit pouze v písemné form a s podpisem, pípadn po online pijetí prostednictvím Internetového obchodu spolenosti Oracle (Oracle Store), oprávnných zástupc Vaší strany a spolenosti Oracle. Veškerá oznámení vyžadovaná na základ této Smlouvy budou poskytována druhé stran v písemné form. OLSA-cz- v Page 4 of 6

5 M. Odpovdnost za škodu ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE ODPOVDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ I NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY ZISKU, OBRATU, DAT, I ŠKODY A ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM DAT. MAXIMÁLNÍ RUENÍ SPOLENOSTI ORACLE VZNESENÉ PODLE TÉTO SMLOUVY NEBO VAŠÍ OBJEDNÁVKY V SOUVISLOSTI SE ŠKODAMI, A UŽ NA ZÁKLAD SMLOUVY NEBO V DSLEDKU DELIKTU, JE OMEZENO DO VÝŠE POPLATK, KTERÉ JSTE UHRADILI SPOLENOSTI ORACLE ZA VADNÝ PROGRAM NEBO SLUŽBY POSKYTNUTÉ DLE TÉTO SMLOUVY TAK, JAK JE UVEDENO VE VAŠÍ OBJEDNÁVCE. MAXIMÁLNÍ ÁSTKA K NÁHRAD ŠKODY JE OMEZENA VÝŠÍ ÁSTKY UVEDENÉ V OBJEDNÁVKOVÉM DOKUMENTU. N. Vývoz Zákony a omezení Spojených stát Amerických upravují vývoz souasn s dalšími píslušnými zákony o vývozu a dovozu vztahujícími se na Programy a jejich vývoz. Jste povinni se ídit tmito zákony a omezeními vztahující se na užívání Program vetn výsledk Služeb jeko hmotn zachytitelného výstupu poskytnutého na základ této Smlouvy (vetn pímého i nepímo vývozu); podrobné informace naleznete na internetové stránce Oracle s Global Trade Compliance na adrese: Nejste oprávni jakákoli data, informace, výsledky Služeb vyvážet, pímo i nepímo, a tím porušili výše uvedené zákony a omezení, ani umožnist jejich využítí pro úely, které tyto zákony zakazují, vetn šíení nukleárních, chemických, biologických zbraní nebo pro vývoj zbraových technologií. O. Další ujednání Tato Smlouva se ídí právním ádem eské republiky, s tím, že strany výslovn ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného touto Smlouvou se ídí zákonem. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. V ástech vztahujících se k udlení oprávnní k výkonu práva užití Programu, resp. k užití jiných plnní spolenosti Oracle splujících znaky autorského díla se použije režim zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jakýkoli právní postup nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou bude zahájen a veden u píslušného soudu R s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu 89a obanského soudního ádu sjednávají pro všechny spory místní píslušnost Mstského soudu v Praze. Nejste oprávnni pevést tuto Smlouvu i dát k dispozici nebo pevádt oprávnní k výkonu práva užít Programy, a/nebo jiné objednané Služby. Pokud poskytnete zástavní právo k získanému oprávnní výkonu práva užít Programy a/nebo Služby, zástavní vitel nezíská oprávnní k výkonu práva užít i pevést Programy a/nebo Služby. Pokud se rozhodnete k financování Vašeho nákupu jakéhokoli oprávnní k Programu a/nebo Služb, jste povinni se ídit podmínkami a pravidly spolenosti Oracle vztahujících se k financování, tyto jsou uvedena internetové adrese: Spolenost Oracle je oprávnna provést kontrolu Vaše užívání Program na základ oznámení podaného 45 dní pedem. Jste povinni poskytnout veškerou potebnou souinnost spolenosti Oracle požadovanou pi takové kontrole a poskytovat odpovídající souinnost pi pístupu k informacím. V pípad, že užívání Program neodpovídá podmínkám stanoveným touto Smlouvou, je Oracle oprávnn Vám vyútovat ástku, která odpovídá zjištnému rozdílu, dle aktuálních cen spolenosti Oracle za Vámi užívané Programy pevyšující Vaše licenní oprávnní. Jste povinni uhradit tuto ástku do 30 dn od data vystavení faktury. Nezaplatíte-li, mže spolenost Oracle ukonit poskytování Technické podpory, užívání licence a tuto Smlouvu. Oracle nenese žádné náklady související s provedením takové kontroly. Vznikne-li na Vaší stran spor se spoleností Oracle, i ocitnete-li se v platební neschopnosti nebo v obdobném postavení, jste povinni okamžit o tomto informovat spolenost Oracle na adrese: Oracle Czech spol. s r.o., Škrétova 12, Praha 2. P. Vyšší moc Žádná ze smluvních stran není odpovdna za vadu nebo zpoždní pokud toto bylo zpsobeno nap.: v dsledku války, napadení, sabotáží, výpadkem elektrické energie, telekomunikaního spojení, které není zpsobeno smluvní stranou, právními normami (zahrnující omezení exportu) i jakékoli jiné skutenosti, která není zpsobena dsledkem jednání smlvuní strany. Ob strany jsou povinny minimalizovat následky zásahu vyšší moci. Pokud úinky vyšší moci trvají déle než OLSA-cz- v Page 5 of 6

6 90 dní jakákoliv strana je oprávnna vypovdt neprovedené Služby na základ písemného oznámení dorueného druhé smluvní stran. Toto ustanovení nezbavuje smluvní stranu povinnosti postupovat dle interních pravidel k odtranní nebo zabránní vzniku škod a uhradit splatné poplatky. Q. Licenní definice a pravidla Abyste pln porozumli poskytnuté licenci (oprávnní k výkonu práva užít Program), musíte prostudovat definice týkající se licenní soustavy, podmínek a urení termín, které jsou nedílnou souástí této Smlouvy. OLSA-cz- v Page 6 of 6

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více