LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE"

Transkript

1 LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti Oracle Czech s. r.o., Škrétova 12, Praha 2 Vinohrady, I: , zapsané v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze oddíl C, vložka ( spolenost Oracle ), i u autorizovaného distributora. Výraz Programy se vztahuje na softwarové produkty vlastnné a distribuované spoleností Oracle, které jste si objednali, Programovou dokumentaci a veškeré update Program, které obdržíte v rámci Technické podpory. Výraz Služby ( servis ) oznaují Technickou podporu (s výjimkou update Program, které obdržíte v rámci Technické podpory), školení, outsourcing, consulting služby a další služby, které jste si objednali. B. Úinnost Smlouvy Tato Smlouva je platná a úinná spolen s objednávkovým dokumentem který je nedílnou souástí. C. Poskytnutá práva Akceptací Vaší objednávky spoleností Oracle, získáváte omezené právo používat Programy a veškeré Služby, které jste si objednali, výhradn za úelem Vašich vlastních interních pracovních inností a podle podmínek této Smlouvy, Definic a pravidel stanovených v objednávce a Programové dokumentaci. Jste oprávnni svým zástupcm a dodavatelm umožnit využívat Programy k uvedenému úelu a podle podmínek této Smlouvy. V pípad akceptace, Oracle Vám oznámí pijetí a zašle kopii Smlouvy. Programová dokumentace bude doruena spolu s Programy, nebo ji mžete získat na této internetové adrese online: Služby jsou poskytovány na základ souasných pravidel spolenosti Oracle podle píslušného typu objednané Služby a tyto pravidla jsou pedmtem zmn, mohou k nim být pidány dodatené podmínky, obsah a vymezení tchto podmínek je uveden v objednávce. Na základ zaplacení ceny Služeb spolenosti Oracle získáte neomezené, nevýluné, nepenosné a bezpoplatkové oprávnní k užití všech výsledk Služeb, které jste si objednali výhradn za úelem Vašich vlastních interních pracovních inností a podle podmínek této Smlouvy s tím, že nkteré hmotn zachititelné výsledky mohou být pedmtem samostatného licenního ujednání uvedeného v objednávkovém dokumentu. Služby poskytnuté na základ této Smlouvy se mohou týkat užití Program vlastnných nebo distribuovaných spoleností Oracle, které jste získali na základ samostatné objednávky. Smlouva uvedená ve Vaší objednávce na Programy upravuje oprávnní k výkonu práva užít Programy v této objednávce specifikované. Jakékoli Služby získané od spolenosti Oracle jsou nabízeny a poskytovány oddlen od oprávnní k výkonu práva užít Programy, mžete získat samostatn Služby nebo oprávnní k výkonu práva užít Programy. D. Vlastnictví a omezení Spolenost Oracle je výhradním vlastníkem a ponechává si veškeré majetková práva související s duševním vlastnictvím Program a výsledk vývoje poskytnutých na základ této Smlouvy prostednictvím Služeb. Jste oprávnni vytvoit si potebné množství kopií Program pro vlastní licencované užívání a jednu kopii každého Programového media. Není dovoleno: Odstraovat ani upravovat oznaení Program ani žádné jiné informace o vlastnických právech spolenosti Oracle; Poskytovat Programy nebo materiály jako výsledk poskytnutých Služeb jakýmkoli zpsobem tetím stranám za úelem jejich užívání tetími stranami pro jejich obchodní innosti (s výjimkou výslovného povolení užití v rámci daného licenního oprávnní, které jste obdrželi); Využívat Programy ke školení tetích stran o obsahu a/nebo funkcionalit Program, s výjimkou školení uživatel, na nž se vztahuje Vaše licence; Zptn rozkládat, zasahovat i dekompilovat Programy (ledaže by to bylo výslovn povoleno zákonem nebo nutné z dvodu stykové provozuschopnosti); ani OLSA-cz- v Page 1 of 6

2 Poskytovat výsledky jakýchkoli test typových úloh (benchmarker tests) bez pedchozího písemného souhlasu spolenosti Oracle. E. Záruky, vzdání se nároku a výhradní náprava Spolenost Oracle poskytuje záruku na funknost licencovaných Pragram v souladu s popisem, který je uveden v píslušné Programové dokumentaci, a to od chvíle, kdy vám spolenost Oracle poskytne oprávnní k licenci po dobu jednoho roku. Uplatnní záruky jste povinni oznámit písemn spolenosti Oracle v prbhu záruní doby. Spolenost Oracle poskytuje záruku na Služby s tím, že objednané Služby budou poskytovány zpsobem obvyklým v tomto odvtví. Uplatnní záruky jste povinni oznámit písemn spolenosti Oracle v prbhu 90 dní od provedení služeb uvedených v objednávkovém dokumentu. SPOLENOST ORACLE NEZARUUJE, ŽE BUDOU PROGRAMY PRACOVAT BEZCHYBN NEBO VE STÁLÉM PROVOZU, ANI ŽE NAPRAVÍ VEŠKERÉ CHYBY V PROGRAMECH. V ROZSAHU DANÉM ZÁKONEM JSOU TYTO ZÁRUKY VÝLUNÉ A ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI NAZNAENÉ, VETN ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO SPECIFICKÉ ÚELY, SE NEPOSKYTUJÍ. V PÍPAD JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁRUK JE VAŠÍM VÝHRADNÍM OPRÁVNNÍM A ZÁVAZKEM SPOLENSTI ORACLE: A) OPRAVA CHYB PROGRAM, KTERÉ ZPSOBUJÍ PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NEBUDE-LI SPOLENOST ORACLE SCHOPNA ÁDN NAPRAVIT TAKOVÉ PORUŠENÍ ZÁRUK OBCHODN PIJATELNÝM ZPSOBEM, MŽETE UKONIT UŽÍVÁNÍ SVÉ PROGRAMOVÉ LICENCE A MÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ LICENNÍCH POPLATK, PEDPLACENÝCH A NEVYUŽITÝCH POPLATK ZA TECHNICKOU PODPORU K UKONENÝM PROGRAMOVÝM LICENCÍM PODLE TÉTO SMLOUVY; NEBO B) ZNOVUPOSKYTNUTÍ CHYBJÍCÍCH SLUŽEB NEBO NEBUDE-LI SPOLENOST ORACLE SCHOPNA ÁDN NAPRAVIT PORUŠENÍ ZÁRUK OBCHODN PIJATELNÝM ZPSOBEM, MŽETE UKONIT UŽÍVÁNÍ TCHTO CHYBJÍCÍCH SLUŽEB A MÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ ZAPLACENÝCH POPLATK ZA SLUŽBY, KTERÉ ZPSOBILY PORUŠENÍ ZÁRUK POSKYTNUTÝCH NA ZÁKLAD TÉTO SMLOUVY. F. Zkušební Programy Jste oprávnni si objednat zkušební Programy, spolenost Oracle je oprávnna pidat další Programy k Vaší objednávce, které budete oprávnni využívat pouze mimo provozní prostedí a pro zkušební úely. Nejste oprávnni užít Zkušební Programy pro provedení školení tetích stran i úastnit se takového školení s využitím funkcionalit takového Zkušebního Programu. Na vyzkoušení tchto Program je poskytnuta lhta 30 dní od data dodání objednaných Program. Rozhodnete-li se využívat kterékoli z tchto Program po této 30-denní zkušební dob, jste povinni získat píslušnou licenci od spolenosti Oracle nebo autorizovaného distributora. Pokud se rozhodnete po této 30-denní zkušební dob nevyužít možnosti získání licence, jste povinni ukonit užívání všech tchto Program a jste povini vymazat takové Programy ze svého poítaového systému. Programy pro zkušební úely jsou nabízeny tak, jak jsou a spolenost Oracle neposkytuje žádnou Technickou podporu ani neposkytuje jakékoli záruky na tyto Programy. G. Odškodnní Vznese-li kdokoli proti Vám nebo spolenosti Oracle (dále jen Píjemce ) nárok v souvislosti s jakoukoli informací, návrhem, instrukcí, softwarem, daty nebo materiálem (dále jen Materiál ) dodaným jednou ze stran (dále jen Dodavatel ) a použitou Píjemcem, z titulu porušení jeho práv vyplývajících z duševního vlastnictví, poskytne Dodavatel Píjemci odškodnní za takový nárok, uiní-li Píjemce následující: Bezodkladn a písemn informuje Dodavatele o takovém nároku i žalob, nejpozdji však do 30 dn od obdržení zprávy o takovém nároku nebo žalob; Poskytne Dodavateli plnou kontrolu nad obhajobou a veškerými jednáními o narovnání; a Poskytne Dodavateli informace, pravomoc a pomoc, kteréžto mže Dodavatel potebovat k obhajob i k urovnání sporu. Dojde-li Dodavatel k závru nebo je ureno, že nkterý z Materiál mohl zpsobit porušení duševního vlastnictví jiné osoby, je Dodavatel oprávnn zvolit nápravu bu modifikací Materiál (bez zásadní zmny využití a funkcinality) i získat oprávnní k užití, aby umožnil nerušené užití Materiál pro Píjemce, nebo v pípad, že tyto alternativy nebudou obchodn pijatelné je Dodavatel oprávnn ukonit oprávnní k užití takových Materiál, požadovat jejich vrácení a vrátit OLSA-cz- v Page 2 of 6

3 licenní poplatky, které Píjemce za tyto Materiály zaplatil a za nevyužitou, pedplacenou Technickou podporu k poskytnutým licencím. Pokud jste Dodavatel a takto vrácený Materiál ovlivuje možnost splnní závazk spolenosti Oracle na základ objednávky i Smlouvy, je spolenost Oracle oprávnna ukonit platnost objednávky i Smlouvy na základ písemné výpovdi, jejíž úinnost nastane 30 dní po jejím odeslání. Poskytovatel není povinen odškodnit Dodavatele v pípad, že nárok je vznesen na základ informace, návrhu, specifikace, instrukce, software, dat nebo jiného Materiálu, který nebyl dodán Dodavatelem. Dodavatel není povinen odškodnit Píjemce v pípdad, že Píjemce upravil, modifikoval nebo užíval Materál mimo povolený rozsah Dodavatelovi uživatelské dokumentace nebo v pípad, že Píjemce užíval takovou verzi Materiálu, která byla nahrazena a vznesenému nároku z titulu porušování cizích práv tak mohlo být zabránno užitím neupravené aktuální verze Materiálu. Oracle není povinen k odškodnní v pípad, že porušení cizích práv bylo zpsobeno v dsledku kombinace Materiál s Programy nebo Službami nedodanými Oracle. Toto ustanovení obsahuje jediné a výluné ujednání smluvních stran této Smlouvy k náhrad škody z titulu porušování práv tetích osob. Na základ této ásti Vám bude poskytnuta výhradní náprava v souvislosti s jakýmkoli nárokem na odškodnní i škodami. H. Technická podpora Pro úely objednávky se Technická podpora skládá z pedplacené služby pro aktualizace Program (Update Software), podpory produkt (Product Support) a/nebo dalších typ Služeb roní Technické podpory, které jste si objednali. Bude-li objednána, Technická podpora (vetn prvého roku poskytování Technické podpory a všech následujících) bude poskytována na základ pravidel a podmínek pro Technickou podporu spolenosti Oracle úinných v dob poskytnutí daných Služeb. Pravidla pro Technickou podporu, která tvoí souást této Smlouvy, se mohou mnit dle uvážení Oracle s tím, že Oracle není oprávnn podstatn snížit úrove Služeb poskytovaných pro Programy s placenou Technickou podporou v období na které je tato podpora zaplacena. Jste povinni ped vyplnním objednávky se s aktuáln platnými pravidly pro píslušné Služby seznámit. Platná verze pravidel pro Technickou podporu je k dispozici na internetové adrese: Poskytování Technické podpory je úinné na základ odeslání zásilky s Programy nebo v pípad, že není zaslání požadováno ode dne úinnosti objednávky. Pokud jste objednali prostednictvím Oracle Store, úinnost nastává dnem akceptace Vaší objednávky spoleností Oracle. Software Update a Product Support, které jste získali na základ Vaší objednávky, mže být obnovena ron pedem, a v pípad, že jste obnovili Software Update a Product Support ve shodném rozsahu pro shodný poet licencí Program jako v pvodní objednávce po dobu prvního a druhého roku obnovy po získání licencí nevzroste výše poplatku o více než 5% oproti výši poplatku v pedchozím roce. Jsou-li závazky z objednávky plnny partnerem spolenosti Oracle, bude poplatek za Software Update a Product Support v prvním roce obnovy ve výši uvedené partnerem pro toto období v objednávce; poplatek za Software Update a Product Support v druhém roce obnovení se nezvýší o více než 5% oproti výše poplatk v pedchozím roce. Rozhodnete-li se využívat Technickou podporu jen pro nkteré licence v rámci souboru licencí, jste povinni získat shodnou Technickou podporu se všemi licencemi v rámci licenního souboru. Jste oprávnni ukonit používání Technické podpory u ásti licencí v rámci licenního souboru pouze v pípad, že ukoníte užívání této ásti licencí licenního souboru. Cena za Technickou podporu pro zbývající ást licencí bude stanovena v souladu s providly pro poskytování Technické podpory úinnými v dob ukonení užívání ásti licencí. Oracle definice licenního souboru je uvedena v platných pravidlech pro poskytování Technické podpory. V pípad, že nemáte zapalcenou cenu za Technickou podporu nejste oprávnni aktualizovat jakékoli Programy bez této Služby. Nejste oprávnni získat nové verze takových Program. Spolenost Oracle si vyhrazuje právo na ukonení podpory Programu nebo jednotlivé verze daného Programu. Rozhodnutí Oracle o ukonení podpory Programu Vám bude oznámeno pedem. Takovéto oznámení bude zveejnno na internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky Technické podpory, MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory), obsahující datum ukonení poskytování podpory, informace týkající se Extended Support a Extended Maintanance Support a informace o možnostech migrace pro jednotlivé pípady. Oznámení o ukonení poskytování podpory a jeho obsah mže být zmnno; spolenost Oracle bude dle poteby prbžn aktualizovat výše uvedená oznámení na MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory). I. Ukonení Smlouvy Poruší-li smluvní strana podstatným zpsobem podmínky této Smlouvy a nezjedná-li nápravu takového porušení do 30 dn od chvíle, kdy je druhou smluvní stranou písemn upozornna na takové poruení vetn jeho specifikace, je smluvní strana OLSA-cz- v Page 3 of 6

4 oprávnna ukonit tuto Smlouvu. Ukoní-li spolenost Oracle tuto Smlouvu tak, jak je uvedeno v pedchozí vt nebo dle ustanovení l. G - Odškodnní, jste povinni do 30 dn uhradit všechny zbývající nezaplacené ástky, které vznikly ped ukonením této Smlouvy, stejn tak jako neuhrazené ástky za Programy a Služby objednané podle této Smlouvy. Smluvní strany tímto souhlasí, že prodlouží dobu 30 dn o nezbytn nutnou dobu k tomu, aby mohla být zjednána náprava v pípad, že druhá smluvní strana vynakládá odpovídající úsilí o zjednání nápravy s tím, že toto prodloužení se neaplikuje na povinnost k úhrad dlužného finanního plnní. Nejste oprávnni v pípad, že jste v prodlení s platbami dle této Smlouvy týkající se Vaší objednávky, jakkoli užívat Programy, Technickou podporu ani jiné objednané Služby. Nejste oprávnni v pípad, kdy jste využili Oracle Financial Division smluvu a jejím prostednictvím uhradili splatné ástky vyplývající z Vaší objednávky a souasn jste v prodlení s uhrazením jakékoli ástky dle takové smlouvy, užívat Programy a/nebo objednané Služby a Oracle je oprávnn ukonit tuto Smlouvu bez dalšího. Ustanovení, které jsou platné a úinné i po ukonení této Smlouvy jsou Odpovdnost za škodu, Odškodnní, Poplatky a dan a další, která svou povahou mají petrvávat i nadále. J. Poplatky a dan Veškeré poplatky náležející spolenosti Oracle jsou splatné do 30 dn od data vystavení faktury. Jste povinni uhradit DPH i jiné podobné dan uložené píslušnými zákony, které má uhradit spolenost Oracle v souvislosti s Vámi objednanými Programy, Technickou podporou a dalšími službami, které jste si objednali, vyjma daní z píjmu spolenosti Oracle. Jste povinni nahradit Oracle všechny odvodnn vynaložené náklady související s poskytnutými Službami. Poplatky uvedené v objednávkovém dokumentu nezahrnují DPH ani výše uvedené náklady. Jste povinni zaplatit cenu na základ objednávky a to bez ohledu na vývoj budoucích Program nebo jejich verzí. K. Mlenlivost Na základ úinnosti této Smlouvy mohou strany získat pístup k informacím, které budou považovat vzhledem k druhé stran za dvrné ( dvrné informace ). Dvrné informace jsou omezeny na podmínky a ceny uvedené v této Smlouv a na veškeré informace, které budou jasn oznaeny jako dvrné. Dvrné informace kterékoli strany nebudou zahrnovat informace, které: (a) jsou nebo se stanou veejn pístupné, a to nikoli v dsledku inu nebo zanedbání druhé strany; (b) byly zákonn drženy druhou stranou ped jejich odhalením a nebyly obdrženy druhou stranou pímo ani nepímo od strany, která je odhalila; (c) budou zákonným zpsobem poskytnuty druhé stran tetí stranou bez omezení v souvislosti s jejich odhalením; nebo (d) je druhá strana získá v rámci nezávislého vývoje. Strany se zavazují, že budou zachovávat mlenlivost o dvrných informacích druhé strany po dobu tí let od data jejich sdlení. Ob strany se zavazují, že zpístupní dvrné informace pouze tm zamstnancm nebo zástupcm, kteí jsou oprávnni se s nimi seznámit v rámci plnní této Smlouvy a jsou povinni je zachovávat v utajení. Strany nejsou nijak omezeny v souvislosti se zveejnním podmínek nebo cen uvedených v této Smlouv i objednávek podle této Smlouvy v žádném právním ízení, ke kterému dojde v souvislosti s touto Smlouvou. I. Celková dohoda Souást a obsah této Smlouvy tvoí vlastní text této Smlouvy a dalsí podmínky, které jsou do ní vlenny písemným odkazem na obchodní podmínky (vetn odkaz na informace a podmínky uvedené prostednictvím URL a obchodní podmínky), a pedstavují spolen s píslušnou Oracle objednávkou celkovou dohodu týkající se Program a/nebo Vámi objednaných Služeb, a že tato Smlouva nahrazuje veškeré pedchozí i souasné dohody, ústní nebo písemné, a ujednání týkající se takových Program a/nebo Služeb, které jsou obsaženy v takové objednávce. Ukáže-li se kterákoli podmínka této Smlouvy neplatnou i nevynutitelnou, zstanou zbývající ustanovení nedotena. Dojde-li k jakémukoli nesouladu této Smlouvy s jakýmikoli Vámi vystavenými objednávkovými dokumenty, budou podmínky této Smlouvy pevažující. Tuto Smlouvu a objednávkový dokument je možné upravit pouze v písemné form a s podpisem, pípadn po online pijetí prostednictvím Internetového obchodu spolenosti Oracle (Oracle Store), oprávnných zástupc Vaší strany a spolenosti Oracle. Veškerá oznámení vyžadovaná na základ této Smlouvy budou poskytována druhé stran v písemné form. OLSA-cz- v Page 4 of 6

5 M. Odpovdnost za škodu ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE ODPOVDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ I NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY ZISKU, OBRATU, DAT, I ŠKODY A ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM DAT. MAXIMÁLNÍ RUENÍ SPOLENOSTI ORACLE VZNESENÉ PODLE TÉTO SMLOUVY NEBO VAŠÍ OBJEDNÁVKY V SOUVISLOSTI SE ŠKODAMI, A UŽ NA ZÁKLAD SMLOUVY NEBO V DSLEDKU DELIKTU, JE OMEZENO DO VÝŠE POPLATK, KTERÉ JSTE UHRADILI SPOLENOSTI ORACLE ZA VADNÝ PROGRAM NEBO SLUŽBY POSKYTNUTÉ DLE TÉTO SMLOUVY TAK, JAK JE UVEDENO VE VAŠÍ OBJEDNÁVCE. MAXIMÁLNÍ ÁSTKA K NÁHRAD ŠKODY JE OMEZENA VÝŠÍ ÁSTKY UVEDENÉ V OBJEDNÁVKOVÉM DOKUMENTU. N. Vývoz Zákony a omezení Spojených stát Amerických upravují vývoz souasn s dalšími píslušnými zákony o vývozu a dovozu vztahujícími se na Programy a jejich vývoz. Jste povinni se ídit tmito zákony a omezeními vztahující se na užívání Program vetn výsledk Služeb jeko hmotn zachytitelného výstupu poskytnutého na základ této Smlouvy (vetn pímého i nepímo vývozu); podrobné informace naleznete na internetové stránce Oracle s Global Trade Compliance na adrese: Nejste oprávni jakákoli data, informace, výsledky Služeb vyvážet, pímo i nepímo, a tím porušili výše uvedené zákony a omezení, ani umožnist jejich využítí pro úely, které tyto zákony zakazují, vetn šíení nukleárních, chemických, biologických zbraní nebo pro vývoj zbraových technologií. O. Další ujednání Tato Smlouva se ídí právním ádem eské republiky, s tím, že strany výslovn ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného touto Smlouvou se ídí zákonem. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. V ástech vztahujících se k udlení oprávnní k výkonu práva užití Programu, resp. k užití jiných plnní spolenosti Oracle splujících znaky autorského díla se použije režim zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jakýkoli právní postup nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou bude zahájen a veden u píslušného soudu R s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu 89a obanského soudního ádu sjednávají pro všechny spory místní píslušnost Mstského soudu v Praze. Nejste oprávnni pevést tuto Smlouvu i dát k dispozici nebo pevádt oprávnní k výkonu práva užít Programy, a/nebo jiné objednané Služby. Pokud poskytnete zástavní právo k získanému oprávnní výkonu práva užít Programy a/nebo Služby, zástavní vitel nezíská oprávnní k výkonu práva užít i pevést Programy a/nebo Služby. Pokud se rozhodnete k financování Vašeho nákupu jakéhokoli oprávnní k Programu a/nebo Služb, jste povinni se ídit podmínkami a pravidly spolenosti Oracle vztahujících se k financování, tyto jsou uvedena internetové adrese: Spolenost Oracle je oprávnna provést kontrolu Vaše užívání Program na základ oznámení podaného 45 dní pedem. Jste povinni poskytnout veškerou potebnou souinnost spolenosti Oracle požadovanou pi takové kontrole a poskytovat odpovídající souinnost pi pístupu k informacím. V pípad, že užívání Program neodpovídá podmínkám stanoveným touto Smlouvou, je Oracle oprávnn Vám vyútovat ástku, která odpovídá zjištnému rozdílu, dle aktuálních cen spolenosti Oracle za Vámi užívané Programy pevyšující Vaše licenní oprávnní. Jste povinni uhradit tuto ástku do 30 dn od data vystavení faktury. Nezaplatíte-li, mže spolenost Oracle ukonit poskytování Technické podpory, užívání licence a tuto Smlouvu. Oracle nenese žádné náklady související s provedením takové kontroly. Vznikne-li na Vaší stran spor se spoleností Oracle, i ocitnete-li se v platební neschopnosti nebo v obdobném postavení, jste povinni okamžit o tomto informovat spolenost Oracle na adrese: Oracle Czech spol. s r.o., Škrétova 12, Praha 2. P. Vyšší moc Žádná ze smluvních stran není odpovdna za vadu nebo zpoždní pokud toto bylo zpsobeno nap.: v dsledku války, napadení, sabotáží, výpadkem elektrické energie, telekomunikaního spojení, které není zpsobeno smluvní stranou, právními normami (zahrnující omezení exportu) i jakékoli jiné skutenosti, která není zpsobena dsledkem jednání smlvuní strany. Ob strany jsou povinny minimalizovat následky zásahu vyšší moci. Pokud úinky vyšší moci trvají déle než OLSA-cz- v Page 5 of 6

6 90 dní jakákoliv strana je oprávnna vypovdt neprovedené Služby na základ písemného oznámení dorueného druhé smluvní stran. Toto ustanovení nezbavuje smluvní stranu povinnosti postupovat dle interních pravidel k odtranní nebo zabránní vzniku škod a uhradit splatné poplatky. Q. Licenní definice a pravidla Abyste pln porozumli poskytnuté licenci (oprávnní k výkonu práva užít Program), musíte prostudovat definice týkající se licenní soustavy, podmínek a urení termín, které jsou nedílnou souástí této Smlouvy. OLSA-cz- v Page 6 of 6

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH*

Smluvní strany: Služby Odkaz Cena* Cena s DPH* Referenční číslo Oracle: CZ-1210-1804 ORACLE SERVICES AGREEMENT SMLOUVA O SLUŽBÁCH ORACLE č. PPR-24409-12/ČJ-2012-990656 uzavřená ve vzájemné shodě ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411

Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 Smlouva o dílo. OMSI/14/22411 na zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní areál Dašická II. etapa výstavby haly Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského námstí 125 532 11 Pardubice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ

Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Příloha č. 1 Smlouva o provedení smluvního výzkumu č. 0XX/20XX/VŠTE/OVVTČ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích jako výzkumná organizace a jako podnik Tato SMLOUVA O PROVEDENÍ SMLUVNÍHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení podle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky OSSZ Klatovy Energetické

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services

Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services Obchodní podmínky poskytování služeb Systémové podpory (maintenance) při užití Softwarových produktů a Služeb Online Services I. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky upravují smluvní podmínky závazkového

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. Štefánikova 1163, Kopřivnice

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. Štefánikova 1163, Kopřivnice Evidenční č. smlouvy: SMLOUVA O DÍLO č. /2015/OMM /2015 uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: eská republika Ministerstvo pro místní rozvoj

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany: eská republika Ministerstvo pro místní rozvoj Název operaního programu: Technická pomoc Oznaení operaního programu: OPTP 2007 2013 Projekt: HW a SW vybavení pro záložní pracovišt Aplikace MS2014+ Registraní íslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/14.00353.j.:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Bod 2. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 070/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 109 POHŘEBNÍ ÚSTAV města České Budějovice, příspěvková organizace Pražská tř. 2275/108, 370 10 České Budějovice PROVOZY: KREMATORIUM, SPRÁVA HŘBITOVŮ, POHŘEBNÍ SLUŽBA IČO : 70890412 DIČ: Pppppppppppppppppppppppp

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

Článek III. Práva a povinnosti stran

Článek III. Práva a povinnosti stran odpovídat za škodu, kterou by takový náhradník způsobil, ani za škodu způsobenou chybnou volbou náhradníka. 2.5 Příkazce se zavazuje platit příkazníkovi úplatu podle článku IV. této smlouvy, sdělovat příkazníkovi

Více