LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE"

Transkript

1 LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti Oracle Czech s. r.o., Škrétova 12, Praha 2 Vinohrady, I: , zapsané v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze oddíl C, vložka ( spolenost Oracle ), i u autorizovaného distributora. Výraz Programy se vztahuje na softwarové produkty vlastnné a distribuované spoleností Oracle, které jste si objednali, Programovou dokumentaci a veškeré update Program, které obdržíte v rámci Technické podpory. Výraz Služby ( servis ) oznaují Technickou podporu (s výjimkou update Program, které obdržíte v rámci Technické podpory), školení, outsourcing, consulting služby a další služby, které jste si objednali. B. Úinnost Smlouvy Tato Smlouva je platná a úinná spolen s objednávkovým dokumentem který je nedílnou souástí. C. Poskytnutá práva Akceptací Vaší objednávky spoleností Oracle, získáváte omezené právo používat Programy a veškeré Služby, které jste si objednali, výhradn za úelem Vašich vlastních interních pracovních inností a podle podmínek této Smlouvy, Definic a pravidel stanovených v objednávce a Programové dokumentaci. Jste oprávnni svým zástupcm a dodavatelm umožnit využívat Programy k uvedenému úelu a podle podmínek této Smlouvy. V pípad akceptace, Oracle Vám oznámí pijetí a zašle kopii Smlouvy. Programová dokumentace bude doruena spolu s Programy, nebo ji mžete získat na této internetové adrese online: Služby jsou poskytovány na základ souasných pravidel spolenosti Oracle podle píslušného typu objednané Služby a tyto pravidla jsou pedmtem zmn, mohou k nim být pidány dodatené podmínky, obsah a vymezení tchto podmínek je uveden v objednávce. Na základ zaplacení ceny Služeb spolenosti Oracle získáte neomezené, nevýluné, nepenosné a bezpoplatkové oprávnní k užití všech výsledk Služeb, které jste si objednali výhradn za úelem Vašich vlastních interních pracovních inností a podle podmínek této Smlouvy s tím, že nkteré hmotn zachititelné výsledky mohou být pedmtem samostatného licenního ujednání uvedeného v objednávkovém dokumentu. Služby poskytnuté na základ této Smlouvy se mohou týkat užití Program vlastnných nebo distribuovaných spoleností Oracle, které jste získali na základ samostatné objednávky. Smlouva uvedená ve Vaší objednávce na Programy upravuje oprávnní k výkonu práva užít Programy v této objednávce specifikované. Jakékoli Služby získané od spolenosti Oracle jsou nabízeny a poskytovány oddlen od oprávnní k výkonu práva užít Programy, mžete získat samostatn Služby nebo oprávnní k výkonu práva užít Programy. D. Vlastnictví a omezení Spolenost Oracle je výhradním vlastníkem a ponechává si veškeré majetková práva související s duševním vlastnictvím Program a výsledk vývoje poskytnutých na základ této Smlouvy prostednictvím Služeb. Jste oprávnni vytvoit si potebné množství kopií Program pro vlastní licencované užívání a jednu kopii každého Programového media. Není dovoleno: Odstraovat ani upravovat oznaení Program ani žádné jiné informace o vlastnických právech spolenosti Oracle; Poskytovat Programy nebo materiály jako výsledk poskytnutých Služeb jakýmkoli zpsobem tetím stranám za úelem jejich užívání tetími stranami pro jejich obchodní innosti (s výjimkou výslovného povolení užití v rámci daného licenního oprávnní, které jste obdrželi); Využívat Programy ke školení tetích stran o obsahu a/nebo funkcionalit Program, s výjimkou školení uživatel, na nž se vztahuje Vaše licence; Zptn rozkládat, zasahovat i dekompilovat Programy (ledaže by to bylo výslovn povoleno zákonem nebo nutné z dvodu stykové provozuschopnosti); ani OLSA-cz- v Page 1 of 6

2 Poskytovat výsledky jakýchkoli test typových úloh (benchmarker tests) bez pedchozího písemného souhlasu spolenosti Oracle. E. Záruky, vzdání se nároku a výhradní náprava Spolenost Oracle poskytuje záruku na funknost licencovaných Pragram v souladu s popisem, který je uveden v píslušné Programové dokumentaci, a to od chvíle, kdy vám spolenost Oracle poskytne oprávnní k licenci po dobu jednoho roku. Uplatnní záruky jste povinni oznámit písemn spolenosti Oracle v prbhu záruní doby. Spolenost Oracle poskytuje záruku na Služby s tím, že objednané Služby budou poskytovány zpsobem obvyklým v tomto odvtví. Uplatnní záruky jste povinni oznámit písemn spolenosti Oracle v prbhu 90 dní od provedení služeb uvedených v objednávkovém dokumentu. SPOLENOST ORACLE NEZARUUJE, ŽE BUDOU PROGRAMY PRACOVAT BEZCHYBN NEBO VE STÁLÉM PROVOZU, ANI ŽE NAPRAVÍ VEŠKERÉ CHYBY V PROGRAMECH. V ROZSAHU DANÉM ZÁKONEM JSOU TYTO ZÁRUKY VÝLUNÉ A ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI NAZNAENÉ, VETN ZÁRUK NEBO PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO SPECIFICKÉ ÚELY, SE NEPOSKYTUJÍ. V PÍPAD JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ VÝŠE UVEDENÝCH ZÁRUK JE VAŠÍM VÝHRADNÍM OPRÁVNNÍM A ZÁVAZKEM SPOLENSTI ORACLE: A) OPRAVA CHYB PROGRAM, KTERÉ ZPSOBUJÍ PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NEBUDE-LI SPOLENOST ORACLE SCHOPNA ÁDN NAPRAVIT TAKOVÉ PORUŠENÍ ZÁRUK OBCHODN PIJATELNÝM ZPSOBEM, MŽETE UKONIT UŽÍVÁNÍ SVÉ PROGRAMOVÉ LICENCE A MÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ LICENNÍCH POPLATK, PEDPLACENÝCH A NEVYUŽITÝCH POPLATK ZA TECHNICKOU PODPORU K UKONENÝM PROGRAMOVÝM LICENCÍM PODLE TÉTO SMLOUVY; NEBO B) ZNOVUPOSKYTNUTÍ CHYBJÍCÍCH SLUŽEB NEBO NEBUDE-LI SPOLENOST ORACLE SCHOPNA ÁDN NAPRAVIT PORUŠENÍ ZÁRUK OBCHODN PIJATELNÝM ZPSOBEM, MŽETE UKONIT UŽÍVÁNÍ TCHTO CHYBJÍCÍCH SLUŽEB A MÁTE NÁROK NA VRÁCENÍ ZAPLACENÝCH POPLATK ZA SLUŽBY, KTERÉ ZPSOBILY PORUŠENÍ ZÁRUK POSKYTNUTÝCH NA ZÁKLAD TÉTO SMLOUVY. F. Zkušební Programy Jste oprávnni si objednat zkušební Programy, spolenost Oracle je oprávnna pidat další Programy k Vaší objednávce, které budete oprávnni využívat pouze mimo provozní prostedí a pro zkušební úely. Nejste oprávnni užít Zkušební Programy pro provedení školení tetích stran i úastnit se takového školení s využitím funkcionalit takového Zkušebního Programu. Na vyzkoušení tchto Program je poskytnuta lhta 30 dní od data dodání objednaných Program. Rozhodnete-li se využívat kterékoli z tchto Program po této 30-denní zkušební dob, jste povinni získat píslušnou licenci od spolenosti Oracle nebo autorizovaného distributora. Pokud se rozhodnete po této 30-denní zkušební dob nevyužít možnosti získání licence, jste povinni ukonit užívání všech tchto Program a jste povini vymazat takové Programy ze svého poítaového systému. Programy pro zkušební úely jsou nabízeny tak, jak jsou a spolenost Oracle neposkytuje žádnou Technickou podporu ani neposkytuje jakékoli záruky na tyto Programy. G. Odškodnní Vznese-li kdokoli proti Vám nebo spolenosti Oracle (dále jen Píjemce ) nárok v souvislosti s jakoukoli informací, návrhem, instrukcí, softwarem, daty nebo materiálem (dále jen Materiál ) dodaným jednou ze stran (dále jen Dodavatel ) a použitou Píjemcem, z titulu porušení jeho práv vyplývajících z duševního vlastnictví, poskytne Dodavatel Píjemci odškodnní za takový nárok, uiní-li Píjemce následující: Bezodkladn a písemn informuje Dodavatele o takovém nároku i žalob, nejpozdji však do 30 dn od obdržení zprávy o takovém nároku nebo žalob; Poskytne Dodavateli plnou kontrolu nad obhajobou a veškerými jednáními o narovnání; a Poskytne Dodavateli informace, pravomoc a pomoc, kteréžto mže Dodavatel potebovat k obhajob i k urovnání sporu. Dojde-li Dodavatel k závru nebo je ureno, že nkterý z Materiál mohl zpsobit porušení duševního vlastnictví jiné osoby, je Dodavatel oprávnn zvolit nápravu bu modifikací Materiál (bez zásadní zmny využití a funkcinality) i získat oprávnní k užití, aby umožnil nerušené užití Materiál pro Píjemce, nebo v pípad, že tyto alternativy nebudou obchodn pijatelné je Dodavatel oprávnn ukonit oprávnní k užití takových Materiál, požadovat jejich vrácení a vrátit OLSA-cz- v Page 2 of 6

3 licenní poplatky, které Píjemce za tyto Materiály zaplatil a za nevyužitou, pedplacenou Technickou podporu k poskytnutým licencím. Pokud jste Dodavatel a takto vrácený Materiál ovlivuje možnost splnní závazk spolenosti Oracle na základ objednávky i Smlouvy, je spolenost Oracle oprávnna ukonit platnost objednávky i Smlouvy na základ písemné výpovdi, jejíž úinnost nastane 30 dní po jejím odeslání. Poskytovatel není povinen odškodnit Dodavatele v pípad, že nárok je vznesen na základ informace, návrhu, specifikace, instrukce, software, dat nebo jiného Materiálu, který nebyl dodán Dodavatelem. Dodavatel není povinen odškodnit Píjemce v pípdad, že Píjemce upravil, modifikoval nebo užíval Materál mimo povolený rozsah Dodavatelovi uživatelské dokumentace nebo v pípad, že Píjemce užíval takovou verzi Materiálu, která byla nahrazena a vznesenému nároku z titulu porušování cizích práv tak mohlo být zabránno užitím neupravené aktuální verze Materiálu. Oracle není povinen k odškodnní v pípad, že porušení cizích práv bylo zpsobeno v dsledku kombinace Materiál s Programy nebo Službami nedodanými Oracle. Toto ustanovení obsahuje jediné a výluné ujednání smluvních stran této Smlouvy k náhrad škody z titulu porušování práv tetích osob. Na základ této ásti Vám bude poskytnuta výhradní náprava v souvislosti s jakýmkoli nárokem na odškodnní i škodami. H. Technická podpora Pro úely objednávky se Technická podpora skládá z pedplacené služby pro aktualizace Program (Update Software), podpory produkt (Product Support) a/nebo dalších typ Služeb roní Technické podpory, které jste si objednali. Bude-li objednána, Technická podpora (vetn prvého roku poskytování Technické podpory a všech následujících) bude poskytována na základ pravidel a podmínek pro Technickou podporu spolenosti Oracle úinných v dob poskytnutí daných Služeb. Pravidla pro Technickou podporu, která tvoí souást této Smlouvy, se mohou mnit dle uvážení Oracle s tím, že Oracle není oprávnn podstatn snížit úrove Služeb poskytovaných pro Programy s placenou Technickou podporou v období na které je tato podpora zaplacena. Jste povinni ped vyplnním objednávky se s aktuáln platnými pravidly pro píslušné Služby seznámit. Platná verze pravidel pro Technickou podporu je k dispozici na internetové adrese: Poskytování Technické podpory je úinné na základ odeslání zásilky s Programy nebo v pípad, že není zaslání požadováno ode dne úinnosti objednávky. Pokud jste objednali prostednictvím Oracle Store, úinnost nastává dnem akceptace Vaší objednávky spoleností Oracle. Software Update a Product Support, které jste získali na základ Vaší objednávky, mže být obnovena ron pedem, a v pípad, že jste obnovili Software Update a Product Support ve shodném rozsahu pro shodný poet licencí Program jako v pvodní objednávce po dobu prvního a druhého roku obnovy po získání licencí nevzroste výše poplatku o více než 5% oproti výši poplatku v pedchozím roce. Jsou-li závazky z objednávky plnny partnerem spolenosti Oracle, bude poplatek za Software Update a Product Support v prvním roce obnovy ve výši uvedené partnerem pro toto období v objednávce; poplatek za Software Update a Product Support v druhém roce obnovení se nezvýší o více než 5% oproti výše poplatk v pedchozím roce. Rozhodnete-li se využívat Technickou podporu jen pro nkteré licence v rámci souboru licencí, jste povinni získat shodnou Technickou podporu se všemi licencemi v rámci licenního souboru. Jste oprávnni ukonit používání Technické podpory u ásti licencí v rámci licenního souboru pouze v pípad, že ukoníte užívání této ásti licencí licenního souboru. Cena za Technickou podporu pro zbývající ást licencí bude stanovena v souladu s providly pro poskytování Technické podpory úinnými v dob ukonení užívání ásti licencí. Oracle definice licenního souboru je uvedena v platných pravidlech pro poskytování Technické podpory. V pípad, že nemáte zapalcenou cenu za Technickou podporu nejste oprávnni aktualizovat jakékoli Programy bez této Služby. Nejste oprávnni získat nové verze takových Program. Spolenost Oracle si vyhrazuje právo na ukonení podpory Programu nebo jednotlivé verze daného Programu. Rozhodnutí Oracle o ukonení podpory Programu Vám bude oznámeno pedem. Takovéto oznámení bude zveejnno na internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky Technické podpory, MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory), obsahující datum ukonení poskytování podpory, informace týkající se Extended Support a Extended Maintanance Support a informace o možnostech migrace pro jednotlivé pípady. Oznámení o ukonení poskytování podpory a jeho obsah mže být zmnno; spolenost Oracle bude dle poteby prbžn aktualizovat výše uvedená oznámení na MetaLinku (nebo aktuální internetové stránce spolenosti Oracle urené pro zákazníky technické podpory). I. Ukonení Smlouvy Poruší-li smluvní strana podstatným zpsobem podmínky této Smlouvy a nezjedná-li nápravu takového porušení do 30 dn od chvíle, kdy je druhou smluvní stranou písemn upozornna na takové poruení vetn jeho specifikace, je smluvní strana OLSA-cz- v Page 3 of 6

4 oprávnna ukonit tuto Smlouvu. Ukoní-li spolenost Oracle tuto Smlouvu tak, jak je uvedeno v pedchozí vt nebo dle ustanovení l. G - Odškodnní, jste povinni do 30 dn uhradit všechny zbývající nezaplacené ástky, které vznikly ped ukonením této Smlouvy, stejn tak jako neuhrazené ástky za Programy a Služby objednané podle této Smlouvy. Smluvní strany tímto souhlasí, že prodlouží dobu 30 dn o nezbytn nutnou dobu k tomu, aby mohla být zjednána náprava v pípad, že druhá smluvní strana vynakládá odpovídající úsilí o zjednání nápravy s tím, že toto prodloužení se neaplikuje na povinnost k úhrad dlužného finanního plnní. Nejste oprávnni v pípad, že jste v prodlení s platbami dle této Smlouvy týkající se Vaší objednávky, jakkoli užívat Programy, Technickou podporu ani jiné objednané Služby. Nejste oprávnni v pípad, kdy jste využili Oracle Financial Division smluvu a jejím prostednictvím uhradili splatné ástky vyplývající z Vaší objednávky a souasn jste v prodlení s uhrazením jakékoli ástky dle takové smlouvy, užívat Programy a/nebo objednané Služby a Oracle je oprávnn ukonit tuto Smlouvu bez dalšího. Ustanovení, které jsou platné a úinné i po ukonení této Smlouvy jsou Odpovdnost za škodu, Odškodnní, Poplatky a dan a další, která svou povahou mají petrvávat i nadále. J. Poplatky a dan Veškeré poplatky náležející spolenosti Oracle jsou splatné do 30 dn od data vystavení faktury. Jste povinni uhradit DPH i jiné podobné dan uložené píslušnými zákony, které má uhradit spolenost Oracle v souvislosti s Vámi objednanými Programy, Technickou podporou a dalšími službami, které jste si objednali, vyjma daní z píjmu spolenosti Oracle. Jste povinni nahradit Oracle všechny odvodnn vynaložené náklady související s poskytnutými Službami. Poplatky uvedené v objednávkovém dokumentu nezahrnují DPH ani výše uvedené náklady. Jste povinni zaplatit cenu na základ objednávky a to bez ohledu na vývoj budoucích Program nebo jejich verzí. K. Mlenlivost Na základ úinnosti této Smlouvy mohou strany získat pístup k informacím, které budou považovat vzhledem k druhé stran za dvrné ( dvrné informace ). Dvrné informace jsou omezeny na podmínky a ceny uvedené v této Smlouv a na veškeré informace, které budou jasn oznaeny jako dvrné. Dvrné informace kterékoli strany nebudou zahrnovat informace, které: (a) jsou nebo se stanou veejn pístupné, a to nikoli v dsledku inu nebo zanedbání druhé strany; (b) byly zákonn drženy druhou stranou ped jejich odhalením a nebyly obdrženy druhou stranou pímo ani nepímo od strany, která je odhalila; (c) budou zákonným zpsobem poskytnuty druhé stran tetí stranou bez omezení v souvislosti s jejich odhalením; nebo (d) je druhá strana získá v rámci nezávislého vývoje. Strany se zavazují, že budou zachovávat mlenlivost o dvrných informacích druhé strany po dobu tí let od data jejich sdlení. Ob strany se zavazují, že zpístupní dvrné informace pouze tm zamstnancm nebo zástupcm, kteí jsou oprávnni se s nimi seznámit v rámci plnní této Smlouvy a jsou povinni je zachovávat v utajení. Strany nejsou nijak omezeny v souvislosti se zveejnním podmínek nebo cen uvedených v této Smlouv i objednávek podle této Smlouvy v žádném právním ízení, ke kterému dojde v souvislosti s touto Smlouvou. I. Celková dohoda Souást a obsah této Smlouvy tvoí vlastní text této Smlouvy a dalsí podmínky, které jsou do ní vlenny písemným odkazem na obchodní podmínky (vetn odkaz na informace a podmínky uvedené prostednictvím URL a obchodní podmínky), a pedstavují spolen s píslušnou Oracle objednávkou celkovou dohodu týkající se Program a/nebo Vámi objednaných Služeb, a že tato Smlouva nahrazuje veškeré pedchozí i souasné dohody, ústní nebo písemné, a ujednání týkající se takových Program a/nebo Služeb, které jsou obsaženy v takové objednávce. Ukáže-li se kterákoli podmínka této Smlouvy neplatnou i nevynutitelnou, zstanou zbývající ustanovení nedotena. Dojde-li k jakémukoli nesouladu této Smlouvy s jakýmikoli Vámi vystavenými objednávkovými dokumenty, budou podmínky této Smlouvy pevažující. Tuto Smlouvu a objednávkový dokument je možné upravit pouze v písemné form a s podpisem, pípadn po online pijetí prostednictvím Internetového obchodu spolenosti Oracle (Oracle Store), oprávnných zástupc Vaší strany a spolenosti Oracle. Veškerá oznámení vyžadovaná na základ této Smlouvy budou poskytována druhé stran v písemné form. OLSA-cz- v Page 4 of 6

5 M. Odpovdnost za škodu ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE ODPOVDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ I NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY ZISKU, OBRATU, DAT, I ŠKODY A ZTRÁTY SOUVISEJÍCÍ S UŽÍVÁNÍM DAT. MAXIMÁLNÍ RUENÍ SPOLENOSTI ORACLE VZNESENÉ PODLE TÉTO SMLOUVY NEBO VAŠÍ OBJEDNÁVKY V SOUVISLOSTI SE ŠKODAMI, A UŽ NA ZÁKLAD SMLOUVY NEBO V DSLEDKU DELIKTU, JE OMEZENO DO VÝŠE POPLATK, KTERÉ JSTE UHRADILI SPOLENOSTI ORACLE ZA VADNÝ PROGRAM NEBO SLUŽBY POSKYTNUTÉ DLE TÉTO SMLOUVY TAK, JAK JE UVEDENO VE VAŠÍ OBJEDNÁVCE. MAXIMÁLNÍ ÁSTKA K NÁHRAD ŠKODY JE OMEZENA VÝŠÍ ÁSTKY UVEDENÉ V OBJEDNÁVKOVÉM DOKUMENTU. N. Vývoz Zákony a omezení Spojených stát Amerických upravují vývoz souasn s dalšími píslušnými zákony o vývozu a dovozu vztahujícími se na Programy a jejich vývoz. Jste povinni se ídit tmito zákony a omezeními vztahující se na užívání Program vetn výsledk Služeb jeko hmotn zachytitelného výstupu poskytnutého na základ této Smlouvy (vetn pímého i nepímo vývozu); podrobné informace naleznete na internetové stránce Oracle s Global Trade Compliance na adrese: Nejste oprávni jakákoli data, informace, výsledky Služeb vyvážet, pímo i nepímo, a tím porušili výše uvedené zákony a omezení, ani umožnist jejich využítí pro úely, které tyto zákony zakazují, vetn šíení nukleárních, chemických, biologických zbraní nebo pro vývoj zbraových technologií. O. Další ujednání Tato Smlouva se ídí právním ádem eské republiky, s tím, že strany výslovn ujednávají, že právní režim závazkového vztahu založeného touto Smlouvou se ídí zákonem. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. V ástech vztahujících se k udlení oprávnní k výkonu práva užití Programu, resp. k užití jiných plnní spolenosti Oracle splujících znaky autorského díla se použije režim zákona. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). Jakýkoli právní postup nebo soudní spor vedený v souvislosti s touto Smlouvou bude zahájen a veden u píslušného soudu R s tím, že strany v této souvislosti ve smyslu 89a obanského soudního ádu sjednávají pro všechny spory místní píslušnost Mstského soudu v Praze. Nejste oprávnni pevést tuto Smlouvu i dát k dispozici nebo pevádt oprávnní k výkonu práva užít Programy, a/nebo jiné objednané Služby. Pokud poskytnete zástavní právo k získanému oprávnní výkonu práva užít Programy a/nebo Služby, zástavní vitel nezíská oprávnní k výkonu práva užít i pevést Programy a/nebo Služby. Pokud se rozhodnete k financování Vašeho nákupu jakéhokoli oprávnní k Programu a/nebo Služb, jste povinni se ídit podmínkami a pravidly spolenosti Oracle vztahujících se k financování, tyto jsou uvedena internetové adrese: Spolenost Oracle je oprávnna provést kontrolu Vaše užívání Program na základ oznámení podaného 45 dní pedem. Jste povinni poskytnout veškerou potebnou souinnost spolenosti Oracle požadovanou pi takové kontrole a poskytovat odpovídající souinnost pi pístupu k informacím. V pípad, že užívání Program neodpovídá podmínkám stanoveným touto Smlouvou, je Oracle oprávnn Vám vyútovat ástku, která odpovídá zjištnému rozdílu, dle aktuálních cen spolenosti Oracle za Vámi užívané Programy pevyšující Vaše licenní oprávnní. Jste povinni uhradit tuto ástku do 30 dn od data vystavení faktury. Nezaplatíte-li, mže spolenost Oracle ukonit poskytování Technické podpory, užívání licence a tuto Smlouvu. Oracle nenese žádné náklady související s provedením takové kontroly. Vznikne-li na Vaší stran spor se spoleností Oracle, i ocitnete-li se v platební neschopnosti nebo v obdobném postavení, jste povinni okamžit o tomto informovat spolenost Oracle na adrese: Oracle Czech spol. s r.o., Škrétova 12, Praha 2. P. Vyšší moc Žádná ze smluvních stran není odpovdna za vadu nebo zpoždní pokud toto bylo zpsobeno nap.: v dsledku války, napadení, sabotáží, výpadkem elektrické energie, telekomunikaního spojení, které není zpsobeno smluvní stranou, právními normami (zahrnující omezení exportu) i jakékoli jiné skutenosti, která není zpsobena dsledkem jednání smlvuní strany. Ob strany jsou povinny minimalizovat následky zásahu vyšší moci. Pokud úinky vyšší moci trvají déle než OLSA-cz- v Page 5 of 6

6 90 dní jakákoliv strana je oprávnna vypovdt neprovedené Služby na základ písemného oznámení dorueného druhé smluvní stran. Toto ustanovení nezbavuje smluvní stranu povinnosti postupovat dle interních pravidel k odtranní nebo zabránní vzniku škod a uhradit splatné poplatky. Q. Licenní definice a pravidla Abyste pln porozumli poskytnuté licenci (oprávnní k výkonu práva užít Program), musíte prostudovat definice týkající se licenní soustavy, podmínek a urení termín, které jsou nedílnou souástí této Smlouvy. OLSA-cz- v Page 6 of 6

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1. Obecné 1.1 Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen "Podmínky") na všechny objednávky k nákupu Zboží (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY:

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 1. OBJEDNÁVKY: 4. DODÁVKY A VLASTNICKÉ NÁROKY: 2. CENY: SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE Těmto smluvním podmínkám (dále jen smlouva ) podléhá prodej produktů a služeb (dále jen produkty ) ze strany společnosti Avnet, Inc. a jejích oddělení, poboček nebo spolupracujících

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Smlouva o obnov technické podpory k licencím softwarových a hardwarových produkt Oracle

Smlouva o obnov technické podpory k licencím softwarových a hardwarových produkt Oracle Název operaního programu: Technická pomoc Oznaení operaního programu: OPTP 2007-2013 Projekt: Obnova technické podpory k licencím SW a HW produkt Registraní íslo projektu: CZ.1.08/2.1.00/14.00358 íslo

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Licenní definice a pravidla

Licenní definice a pravidla Licenní definice a pravidla Definice a licenní systém Adaptér: je definován jako každé softwarové kódové rozhraní instalované na každém Propojení aplikací, které umožuje sdlování informací mezi softwarovými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin

Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin Licenční smlouva k softwaru Novell(r) SUSE(r) Moblin PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU (VČETNĚ JEHO ČÁSTÍ) VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. (dále jen VOP ) 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto VOP upravují vztahy vzniklé v souvislosti s prodejem zboží a služeb poskytovaných společností

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více