OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, Praha 2, I (dále jen spolenost MANUM) a právnickými nebo fyzickými osobami, které provozují internetové obchody (dále jen Obchodník ). Obchodní vztahy mezi spoleností MANUM a Obchodníkem se ídí obchodním zákoníkem, smluvními ujednáními obsaženými v mandátní smlouv uzavené mezi spoleností MANUM a Obchodníkem (dále také jen mandátní smlouva ) a tmito obchodními podmínkami. lánek I. Definice pojm. 1. Zákazník osoba, která hodlá uzavít (nebo již uzavela) obchod s Obchodníkem a pi této píležitosti zvolila zpsob úhrady ceny obchodu prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 2. Obchodník právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prostednictvím internetu a má uzavenou platnou smlouvu se spoleností MANUM, s.r.o. o využití aplikaního vybavení spolenosti MANUM, s.r.o. ke zprostedkování hotovostní i bezhotovostní platby prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 3. Spolenost MANUM, s.r.o. (Poskytovatel služby) právnická osoba, která provozuje zabezpeenou aplikaci supercash na základ smluvních vztah s Obchodníky, kteí provozují internetové obchody a která na základ smluvního vztahu s Pokladnou zprostedkovává hotovostní platby k uzaveným obchodm. 4. Pokladna smluvní partner spolenosti MANUM - spolenosti provozující sí terminál na území eské republiky, které jsou schopny pijímat hotovostní platby Zákazník prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. Ke dni publikace tohoto znní OP jsou Pokladnami spolenosti SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, identifikaní íslo a eská pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vz 909/4, identifikaní íslo Aplikace MANUM supercash (nebo také Aplikace supercash) soubor aplikací spolenosti MANUM, které umožují penos dat mezi spoleností MANUM, Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladn. 6. Kód supercash spolu s identifikací Obchodníka nezamnitelná identifikace platby Zákazníka k uzavenému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje Aplikace supercash. Kód supercash generuje Aplikace supercash ve dvou podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) íselný a árový kód v závislosti na dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem. 7. íslo supercash - náhodn generovaný íselný kód (maximáln 10 pozic) sloužící k jednoznané identifikaci obchodu. 8. Služba supercash - Službou supercash se rozumí provádní plateb Zákazník za zboží nebo služby Obchodníkm prostednictvím Aplikace supercash a platebních terminál Pokladny. Spolenost MANUM jako mandatá Obchodníka pijímá platby od Zákazník za uzavené obchody prostednictvím Pokladen a pevádí je na úet Obchodníka.

2 lánek II. Popis služby. 1. Zákazník se pipojí pomocí Internetu na webové stránky Obchodníka. Po vybrání zboží Zákazník vyplní objednávku, kde zvolí jako zpsob platby platbu prostednictvím Aplikace supercash se zaplacením v hotovosti na terminálu Pokladny. Poté bude Zákazník pesmrován na webové stránky služby supercash, kde jsou Zákazníkovi nabídnuty stránky s detaily jeho platby a pehled sbren Pokladny pro výbr nejvhodnjší sbrny. 2. Spolenost MANUM (Poskytovatel služby) požadavek na zaplacení zboží zaeviduje a online vygeneruje webovou stránku s detaily platby: o Hrazená ástka (osmimístné íslo) o íslo supercash o Kód píjemce (MANUM je vyhrazen kód 333 a 334) o árový kód pro platbu na terminálech Pokladny (obsahuje detaily platby) vetn jeho numerické podoby 3. Zákazník má možnost si uvedené detaily platby vetn árového kódu vytisknout nebo poznamenat. Tisk árového kódu je zajištn v takových proporcích, aby sploval kritéria pro snímání tekami árového kódu. 4. Zákazník provede úhradu vybraného zboží na terminálu Pokladny. Obsluha terminálu zavede data do terminálu natením informace z árového kódu pomocí teky árového kódu nebo vloží data manuálním zadáním z klávesnice. V tomto pípad obsluha zadá íselný kód uvedený pod árovým kódem. 5. Na základ potvrzení zadaných dat centrálním systémem Pokladny vytiskne tiskárna terminálu pro Zákazníka potvrzení o platb. 6. Obsluha terminálu mže v limitu 2 minut od pedání ástky k úhrad platby Zákazníkem (tj. v dob, kdy jsou transakce shromažovány ped odeslání) platební transakci stornovat pomocí standardní funkce terminálu. Tento bod se týká pouze terminál spolenosti SAZKA, a.s., terminály eské pošty toto neumožují. 7. V Aplikaci supercash jsou píchozí transakce zaznamenány, zpracovány a dále pedány do centra píslušného Obchodníka. Zákazník mže stav své platby sledovat na internetové stránce služby supercash ( lánek III. Smluvní vztahy. 1. Smluvní vztahy Spolenosti MANUM s Obchodníky se ídí obchodním zákoníkem, smluvními ujednáními obsaženými v mandátní smlouv a pílohách této mandátní smlouvy uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem a tmito obchodními podmínkami. Smlouva musí být uzavena písemn, každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 2. Smlouva se ídí právním ádem eské republiky. 3. Podmínky ukonení smluvního vztahu se ídí mandátní smlouvou a obecnou úpravou v obchodním zákoníku. lánek IV. Práva a povinnosti Obchodníka. 1. Nabídkou provedení platby za zboží nebo služby Službou supercash na vlastní internetové adrese Obchodník projevuje bezvýhradný souhlas s provedením platby tímto zpsobem a s obchodními podmínkami Spolenosti MANUM pi poskytování Služby supercash prostednictvím Aplikace supercash. 2. Obchodník bere na vdomí a souhlasí s tím, že platbu prostednictvím Aplikace supercash lze uhradit pouze na funkním terminálu Pokladny (nebo za použití ísla

3 útu Spolenosti MANUM a Kódu supercash ve vybraných bankách) a pouze identifikací Kódem supercash. Pi platb na terminálech spolenosti SAZKA, a.s. platí pro vztah mezi Zákazníkem a spoleností SAZKA, a.s. obchodní podmínky spolenosti SAZKA, a.s. a pi platb na terminálech eská pošta, s.p. platí pro vztah mezi Zákazníkem a spoleností eská pošta, s.p. obchodní podmínky spolenosti eská pošta, s.p. 3. Obchodník bere na vdomí, že platbu prostednictvím Aplikace supercash lze pi použití kódu typu A provést i po lht, kterou Obchodník publikuje jako závaznou pro úhradu platby. 4. Obchodník bere na vdomí, že za správné pedání identifikace platby na pracovišti Pokladny je zodpovdný Zákazník, který tak uiní bu pedáním vytištného árového kódu, nebo sdlením 24-místného nebo 32-místného íselného kódu uvedeného pod árovým kódem. 5. Obchodník bere na vdomí, že odpovdnost za možná zpoždní a pípadné škody, zpsobené nesprávným sdlením nebo nesprávným uvedením Kódu supercash nese Zákazník. 6. Obchodník bere na vdomí, že doklad Pokladny o provedené platb je jediným dokladem, na základ kterého mže Zákazník vyžadovat práva na reklamaci zaslané platby. 7. Obchodník bere na vdomí, že identifikace platby je zcela závislá na identifikaci obchodu, která byla Obchodníkem sdlena Spolenosti MANUM. Kód supercash je generován ke každému konkrétnímu obchodu Obchodníka, identifikace Zákazníka je zcela ve sfée obchodních vztah mezi Zákazníkem a Obchodníkem. Spolenost MANUM do této sféry vztah mezi Zákazníkem a Obchodníkem vstupuje pouze v pípad, kdy jí to ukládá zákonná povinnost. 8. Obchodník bere na vdomí, že podle zákona. 253/2008 Sb. mže vzniknout povinnost identifikovat Zákazníka z dvodu výše platby, kterou hodlá uhradit v hotovosti. Za té situace je Obchodník povinen splnit veškeré povinnosti vyplývající z citovaného zákona a Spolenosti MANUM ke splnní zákonné povinnosti poskytnout veškerou souinnost. 9. Obchodník bere na vdomí, že Spolenost MANUM nemá k dispozici jinou identifikaci obchodu než tu, kterou pevzala od Obchodníka. Za té situace u Spolenosti MANUM nelze uplatovat reklamace jiné skutenosti, než té, která se týká provedení platby prostednictvím Aplikace supercash, krom pípad, je-li vyízením reklamace Obchodníkem nebo Zákazníkem písemn povena a za podmínky, že toto povení písemn pijme. Za vyízení reklamace náleží spolenosti MANUM pimená odmna. 10. Obchodník bere na vdomí, že Spolenost MANUM je povinna Zákazníkovi vrátit uhrazené finanní prostedky, které jsou na jejím útu a které nelze z dvod na stran Obchodníka postoupit Obchodníkovi, avšak po odetení transakních náklad a sjednané úplaty za službu. Platbu lze vrátit Zákazníkovi pouze na základ pedložení originálu dokladu Pokladny o provedené platb. Pevzetím OP Obchodník zmocuje Spolenost MANUM, aby postupovala podle tohoto bodu. 11. Obchodník bere na vdomí, že veškeré závazky Spolenosti MANUM vi Obchodníkovi jsou definovány v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem, v pílohách k této mandátní smlouv a tchto obchodních podmínkách a jsou pímo závislé na správném užití aplikací Spolenosti MANUM v rámci užívání Aplikace supercash. 12. Obchodník bez výhrad souhlasí s tím, že pro veškerou komunikaci mezi Zákazníkem, Spoleností MANUM a jím platí technické podmínky zabezpeené výmny informací tak, jak jsou definovány v Technických podmínkách užívání Aplikace supercash (píloha. 2 mandátní smlouvy). Veškeré škody, které vzniknou porušením této povinnosti, jdou k tíži Obchodníka.

4 lánek V. Práva a povinnosti spolenosti MANUM. 1. Spolenost MANUM je povinna na základ smluvních vztah s Pokladnou a Obchodníkem zajistit, že Zákazník o provedené platb obdrží potvrzení o zaplacení, kterým se rozumí listina obsahující minimáln následující údaje: informaci, že se jedná o hotovostní platbu prostednictvím Aplikace supercash, datum a as pijetí hotovostní platby, uvedení výše hotovostní platby, identifikaci hotovostní platby íslem supercash (variabilní symbol). 2. Spolenost MANUM je povinna sdlit Obchodníkovi skutenost, že Zákazník uhradil platbu na terminálu Pokladny, nejpozdji do 10 minut od získání této informace od Pokladny, nebo v jiném dohodnutém termínu. Za sdlení se považuje uveejnní informace o provedené úhrad ve webové Aplikaci supercash v pehledu plateb (Informace o platb - Stav uhrazení platby) pro Obchodníka nebo informace prostednictvím webové služby, není-li v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem nebo jejích pílohách uvedeno jinak. Ostatní formy avíz se považují za nezávaznou informaci. 3. Spolenost MANUM prokazuje úhradu platby Obchodníkovi pouze výpisem ze svého obchodního útu na úet, který jí sdlil Obchodník v rámci smluvních vztah. Za té situace není Spolenost MANUM odpovdná za pípadné zmny platebních podmínek (zejména zmna útu), které nastaly na stran Obchodníka a které Obchodník doporueným dopisem vas nesdlil Spolenosti MANUM. 4. Spolenost MANUM nebere žádnou odpovdnost za nesplnní obchodního závazku Obchodníka vi Zákazníkovi nebo Zákazníka vi Obchodníkovi. 5. Spolenost MANUM zaruuje, že Zákazník bude informován o uhrazené platb prostednictvím webové Aplikaci supercash v pehledu plateb (Informace o platb) Zákazníka o tom, že Spolenost MANUM platbu Zákazníka eviduje, pop. v jaké fázi se platba nachází. 6. Spolenost MANUM je povinna vypoádat finanní plnní (platbu) Zákazníka pouze s tím Obchodníkem, se kterým má uzavenou platnou mandátní smlouvu a který užívá aplikaní vybavení Spolenosti MANUM oprávnn. 7. Spolenost MANUM nepebírá žádnou odpovdnost za nedostatky, škody a rizika, která se vyskytnou na stran Obchodníka z toho dvodu, že zavinním Obchodníka i z dvod vyšší moci na stran Obchodníka není dokonale funkní Aplikace supercash. lánek VI. Úplata. 1. Za užívání Služby supercash náleží Spolenosti MANUM od Obchodníka úplata. 2. Její výše, bližší specifikace úplaty, vyútování a platební podmínky jsou stanoveny v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem a jejích pílohách, zejména v píloze. 1. lánek VII. Komunikace a bezpenost. 1. Pravidla a rozsah datové a internetové komunikace mezi smluvními subjekty jsou blíže ureny mandátní smlouvou a v Technických podmínkách užívání Aplikace supercash (píloha. 2 mandátní smlouvy) a smluvní strany jsou oprávnny tato pravidla mnit pouze na základ písemné dohody. Obchodník zcela odpovídá za dodržení bezpenostních podmínek komunikace se Spoleností MANUM a za veškeré škody, které porušením tchto podmínek vzniknou. Výslovn je povinen

5 zachovávat bezpenostní pravidla o zamezení pístupu do systému neoprávnným osobám. 2. Pokud je tak smluvn dohodnuto, je Obchodník povinen používat pro zabezpeenou komunikaci osobního certifikátu vydaného Spoleností MANUM. Obchodník je pak povinen si osobní certifikát sám spravovat, pedevším z hlediska jeho platnosti a úinnosti. V pípad zneplatnní nebo pozastavení úinnosti osobního certifikátu bude komunikace s Obchodníkem odmítnuta. 3. Certifikát se používá pro autentizaci komunikace se serverem Aplikace supercash. Veškerá komunikace je navíc zabezpeena protokolem SSL (SSL Secure Socket Layer). Data jsou šifrována silným symetrickým šifrovacím algoritmem a to s využitím minimáln 128 bit šifrovacího klíe typ a délka použitého šifrovacího klíe závisí na nastavení na stran Obchodníka. Šifrovací klí je jedinený a platný pouze pro dané pipojení k serveru Aplikace supercash. 4. Osobní certifikát mže mít Obchodník uložený ve svém poítai i na ipové kart, vždy pouze na jediném stroji. 5. Pístup k osobnímu certifikátu Obchodníka je chránn heslem nebo PINem v pípad ipové karty, které je automaticky vytvoeno pi vystavení certifikátu a zná jej pouze vlastník certifikátu. Heslo není možné mnit i zptn zjistit. Osobní certifikát je aktivem Obchodníka a Obchodník nese veškeré následky pi jeho neoprávnném užití tetí stranou, zpsobené ztrátou certifikátu i vyzrazení pidleného hesla. Obchodník je povinen ihned po zjištní odcizení i vyzrazení hesla k certifikátu tuto skutenost oznámit vydavateli certifikátu, Spolenosti MANUM, která neprodlen pozastaví platnost osobního certifikátu obchodníka a zapone s vydáním nového. 6. Zabezpeení vnitní sít obchodníka pi pístupu na sí internet si zajišuje Obchodník a je nezávislé na Aplikaci supercash. V pípad spojení Obchodníka s Aplikací supercash pomocí VPN (Virtual Private Network), je veškerý nepovolený síový provoz smrem k Aplikaci supercash považován za nedodržení bezpenostních podmínek zde stanovených. 7. Dojde-li k ukonení mandátní smlouvy s Obchodníkem, bude automaticky zrušen pístup ke komunikanímu serveru Spolenosti MANUM a platnost pípadného osobního certifikátu odvolána. 8. Komunikaní server je pístupný 24 hodin denn, 7 dní v týdnu, s výjimkou noní provozní pestávky, kdy nelze komunikace využívat z technických dvod na stran Spolenosti MANUM. Spolenost MANUM (Poskytovatel služby) si vyhrazuje právo zablokovat pístup ke komunikanímu centru nebo zmnit i pozastavit komunikaci na dobu nezbytn nutnou, bude-li to zapotebí z dležitých, zejména bezpenostních nebo technických píin. 9. Pro správné fungování komunikace mezi Obchodníkem a Spoleností MANUM je nezbytný funkní pístup na sí Internet (jeho zízení, nastavení a provoz si zajišuje Obchodník, není souástí služeb). 10. Spolenost MANUM si tímto vyhrazuje zákaz používání Aplikace supercash osobám nezletilým, osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, osobám zbavených zpsobilosti k právním úkonm. lánek VIII. Reklamace. 1. V pípad, že Zákazník obdržel potvrzení o platb, nebo náhradní potvrzení o platb a k požadovanému pevedení finanních prostedk nedošlo, je Zákazník oprávnn uplatnit reklamaci u Spolenosti MANUM dle reklamaního ádu (píloha mandátní smlouvy). Ve všech ostatních pípadech uplatuje reklamace u Obchodníka. 2. Obchodník uplatuje reklamaci u Spolenosti MANUM podle Reklamaního ádu Obchodníka (píloha mandátní smlouvy).

6 lánek IX. Doruování. 1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doruen mezi Smluvními stranami (dále jen Podání ), není-li v mandátní smlouv sjednáno jinak, mže být doruen alespo jedním z následujících zpsob doruování: 1. doruení na zasílací adresu Obchodníka uvedenou ve smlouv nebo: 1. osobním doruením, pop. doruení kurýrem; podání bude považováno za doruené dnem pedání podání odpovdné osob adresáta (píjemce) 2. doporueným dopisem; podání bude považováno za doruené tetí (3.) den po dni pedání podání držiteli píslušné poštovní licence k doruení adresátovi (píjemci) nebo dívjším dnem doruení 3. dopisem; podání bude považováno za doruené pátý (5.) den po odeslání (vyhotovení) 2. elektronicky ( em); podání bude považováno za doruené obdržením zptného elektronického potvrzení o úspšném doruení z píjemcovy e- mailové adresy 3. prostednictvím zprávy SMS odeslané na kontaktní íslo mobilního telefonu; podání bude považováno za doruené - potvrzení na mobilním telefonu odesílatele o doruení zprávy SMS na mobilní telefon adresáta. O podání zprávy SMS a jejím doruení je odesílatel povinen vést evidenci. Doruování prostednictvím zprávy SMS je podmínno tím, že Obchodník v bodu 6 pílohy. 2 k této smlouv uvede íslo pro zasílání zpráv SMS. 2. Pokud nebude v mandátní smlouv uvedeno jinak, má se za to, že Obchodník udluje Spolenosti MANUM výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doruení zpráv, výzev, upomínek a jiných sdlení ve vci smlouvy a jejího plnní prostednictvím SMS zpráv nebo elektronických prostedk (zejména mailem), pokud Obchodník má takovýto svj kontakt k dispozici. Obdobn se souhlas vztahuje i na zasílání obchodních sdlení v elektronické i v písemné form ve vci souvisejících služeb. 3. Písemná podání urená Spolenosti MANUM, zejména ve vcech smluvních vztah, fakturace (vyútování a dalších plateb) a správy pohledávek je Obchodník povinen doruovat na adresu Vyšehradská 320/49, Praha Pro komunikaci pi plnní smlouvy Obchodník mže použít zejména tyto kontakty: o obchodní oddlení: o webová stránka (Internet): o lánek X. ešení spor. 1. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží (a to i každá samostatn) veškeré úsilí, aby byly pípadné spory vyplývající z mandátní smlouvy a tchto obchodních podmínek byly urovnány smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby sporná situace byla objektivn vysvtlena, a za tímto úelem si poskytnou nezbytnou souinnost. 2. Pokud se smluvní strany písemn nedohodnou, mže kterákoli smluvní strana zahájit ízení u píslušného soudu. 3. Rozhodným právem bude vždy právo eské republiky.

7 lánek XI. Závrená ustanovení. 1. Spolenost MANUM je oprávnna tyto obchodní podmínky aktualizovat a mnit jednostranným úkonem. 2. Pokud by jakýkoli závazek (povinnost) podle obchodních podmínek byl nebo by se stal neplatným nebo právn nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazk (povinností) podle mandátní smlouvy a tchto obchodních podmínek. 3. Zmny (nové) OP Spolenost MANUM zveejní nejmén 2 msíce pede dnem úinnosti zmny (nových) OP, a to ve svých obchodních místech (kanceláích, provozovnách apod.) a na své webové adrese a souasn bude Obchodníka o novelizaci (nových) OP vhodným zpsobem informovat. Obchodník je povinen se s novelizovanými (novými) OP seznámit. Neprojeví-li Obchodník alespo 1 msíc pede dnem úinnosti novelizovaných (nových) OP s nimi výslovný písemný nesouhlas, stávají se novelizované (nové) OP závazné pro další smluvní vztah podle mandátní smlouvy. Vyjádil-li Obchodník v uvedené lht svj nesouhlas s novelizací (novými) OP a nedohodne-li se se Spoleností MANUM jinak, je kterákoli smluvní strana oprávnna od mandátní smlouvy odstoupit, nejpozdji však do dne úinnosti novelizovaných (nových) OP; nebude-li od mandátní smlouvy v uvedené lht odstoupeno, stávají se novelizované (nové) OP ode dne jejich úinnosti závazné pro další smluvní vztah podle mandátní smlouvy. Písemný nesouhlas uinný v souladu s tímto ustanovením, pop. odstoupení, pedstavuje smluvními stranami dohodnutý výluný nástroj pro vyslovení nesouhlasu Obchodníka se zmnnými (novými) OP. 4. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou mandátní smlouvu vetn jejích píloh jako celek nebo i její ást (která není veejn známa) a neveejné informace plynoucí ze smluvního vztahu tetí osob bez pedchozího písemného souhlasu druhého úastníka smlouvy krom pípadu, kdy jim zveejnní nebo poskytnutí tetí osob uruje píslušný právní pedpis a pípady stanovené ve smlouv nebo v OP. 5. Smluvní strany se zavazují pijmout technická a organizaní vnitní opatení k ochran neveejných informací, zejména dvrných informací, osobních údaj a informací z registru údaj. 6. Veškeré osobní údaje bude Spolenost MANUM zpracovávat na základ ustanovení 6 zákona. 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj (dále jen ZoOOÚ ). Kompletní seznam obchodník je zveejnn na webové stránce pi uzavírání smlouvy bude Spoleností MANUM na požádání Obchodníka poskytnut. Ochrana osobních údaj Obchodník fyzických osob bude technicky a organizan zabezpeena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Obchodník fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údaj, Spolenost MANUM mu tuto informaci bez zbyteného odkladu za pimenou úhradu nepevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace pedá. Obchodník fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Spolenost MANUM provádí zpracování jeho osobních údaj, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepesné s ohledem na úel jejich zpracování, mže požádat Spolenost MANUM o vysvtlení a píp. požadovat, aby Spolenost MANUM odstranil takto vzniklý stav. 7. Zákaz poskytnutí mandátní smlouvy vetn jejích píloh nebo jejích ástí a povinnost ochrany dvrných informací a osobních údaj nebrání zpístupnní mandátní smlouvy vetn jejích píloh, dvrných informací a osobních údaj, vetn konkrétních informací o prbhu plnní podle mandátní smlouvy, osobám v rámci podnikatelského seskupení Spolenosti MANUM a Pokladn, vyplývá-li taková povinnost pro Spolenost MANUM ze smlouvy s Pokladnou. Osobami v rámci podnikatelského seskupení spolenost MANUM se rozumí spolenost MANUM Invest, a. s. a jí ovládané osoby. Ovládanou osobou se rozumí ovládaná osoba ve smyslu 66a obchodního zákoníku, ve znní pozdjších pedpis; osoba v rámci

8 podnikatelského seskupení Spolenost MANUM je oprávnna zpracovávat a využívat tyto údaje pouze v rozsahu oprávnní Spolenost MANUM. 8. Smluvní strany se vzájemn zavazují podávat si vasné a urité informace o zmnách údaj uvedených v mandátní smlouv, které nemají vliv na její zmny, nap. zmny identifikaních údaj smluvní strany, osobních údaj, zasílací adresy. Opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinné smluvní strany. Smluvní strany se dále zavazují poskytovat si vas všechny informace, které by mly nebo mohly mít vliv na plnní smlouvy. 9. Není-li ve smlouv uvedeno jinak, je smluvní vztah mezi Obchodníkem a Spoleností MANUM uzaven na dobu neuritou. 10. V pípad uzavírání smlouvy pi použití prostedk komunikace na dálku (telefon, internet, e- mail apod.) lze vlastnoruní podpis zástupce obou smluvních stran, provést faksimilií tohoto podpisu; obdobn tak lze postupovat i v pípadech následného písemného styku v rámci plnní smlouvy, není-li ve smlouv nebo OP stanoveno jinak. Pokud je za Obchodníka jakožto zmocnitele pi uzavírání, zmn nebo ukonování smlouvy inn úkon na základ plné moci, mže Spolenost MANUM požadovat úedn ovený podpis zmocnitele. 11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a úinnosti dne REKLAMANÍ ÁD pro Obchodníka pi poskytování Služby supercash prostednictvím Aplikace supercash lánek I. Pedmt reklamaního ádu. Reklamaní ád stanoví postup Obchodníka a Spolenosti MANUM v pípadech, kdy pes veškeré úsilí Spolenosti MANUM Obchodník shledá oprávnný dvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby zprostedkování hotovostních plateb. lánek II. Poskytování služby prostednictvím Pokladny. 1. Poskytování služby Spoleností MANUM se realizuje na základ mandátní smlouvy a obchodních podmínek s Obchodníkem pro poskytování služby úhrady závazk Zákazník vi Obchodníkm prostednictvím Pokladny. Za okamžik zaplacení hotovostní platby Zákazníkem, to je okamžik uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi, je považováno datum a as poskytnutí Služby Zákazníku (provedení Transakce) zaznamenané v centrálním systému Pokladny. 2. Pokladna poskytuje službu prostednictvím terminál ve své prodejní síti na základ informace Zákazníka. 3. Spolenost MANUM ani Pokladna žádným zpsobem neodpovídá za nesprávnost platebních podklad sdlovaných Obchodníkem Zákazníkm a Zákazníky sdlených Pokladn. lánek III. Podávání reklamací pi poskytování služby. 1. Obchodník má právo na podání reklamace v pípad, že obdržel informaci o uskutenné platb na terminálu Pokladny za zboží nakoupené v jeho obchod a k požadovanému pevedení finanních prostedk nedošlo. Tuto reklamaci je oprávnn uplatnit u Spolenosti MANUM dle tohoto reklamaního ádu.

9 2. Obchodník má rovnž právo na podání reklamace v pípad, že došlo k pevedení finanních prostedk na jeho úet nebo obdržel vyútování od Spolenosti MANUM, aniž by byl pedem o platb informován. 3. Reklamace vyútování úplaty, poskytované Spolenosti MANUM, s.r.o. se ídí tímto reklamaním ádem. 4. Výpadek poskytování služby v síti terminál v prodejní síti Pokladny není pedmtem reklamace. lánek IV. Vyizování reklamací pi poskytování služby. 1. O vyízení reklamace dle l. III bod 1 až 3. rozhoduje Spolenost MANUM, a to ve lht do trnácti pracovních dn ode dne uplatnní reklamace. 2. Obchodník uplatní reklamaci písemn na níže uvedeném kontaktním míst: MANUM, s.r.o. Vyšehradská 320/ Praha 2 Tel.: V pípad, že se v prbhu reklamaního ízení zjistí, že reklamace není oprávnná, Spolenost MANUM reklamaci Obchodníka odmítne a o této skutenosti Obchodníka informuje prostednictvím kontaktu, sdleného Obchodníkem pi uplatnní reklamace. 4. V pípad, že se v prbhu reklamaního ízení zjistí, že služba nebyla poskytnuta ádn a nedošlo k uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi, ale Zákazník pedal Pokladn prostednictvím obsluhy terminálu v prodejním míst dostatenou penžní ástku postaující na uhrazení jeho závazku vi Obchodníkovi a zaplatil prostednictvím obsluhy terminálu Pokladn transakní poplatek za poskytnutí služby a nedošlo k jinému pochybení na stran Zákazníka, Spolenost MANUM bude usilovat o to, aby došlo k uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi. 5. Spolenost MANUM v pípad reklamace podle pedchozího odstavce je povinna bezodkladn vyzvat Pokladnu ke sdlení rozhodujících údaj o provedené a nezaznamenané platb a o výsledku tohoto šetení Obchodníka neprodlen informovat. Podmínkou úspšného uplatnní reklamace proti Pokladn je pedložení originálu dokladu (Potvrzení o platb nebo Náhradního potvrzení o platb), kterým Zákazník prokazuje úhradu svého závazku, k provení jeho pravosti. Nepedloží-li Obchodník originál Potvrzení o platb zákazníka a Pokladna platbu nepotvrdí/neuzná, spolenost MANUM reklamaci odmítne. Pokud bude na základ Potvrzení o platb reklamace úspšná, spolenost MANUM uhradí reklamovanou platbu Obchodníkovi do 3 dn od tohoto zjištní bez ohledu na lhtu, ve které Pokladna reklamaci vi spolenosti MANUM vypoádá. lánek V. Úinnost reklamaního ádu. 1. Reklamaní ád je závazný pro Obchodníka a Spolenost MANUM. Reklamaní ád je vypracován v souladu s eským právním ádem. 2. Reklamující souhlasí s tím, že Spolenost MANUM vede jeho osobní údaje uvedené v reklamaním list ve své evidenci po dobu pti let od vyízení reklamace. 3. Reklamaní ád nabývá platnosti a úinnosti dne

10 Podmínky poskytování služby MANUM supercash prostednictvím Aplikace supercash pro zákazníka Ped volbou zpsobu úhrady ceny obchodu prostednictvím aplikace supercash se prosím dkladn seznamte s obsahem níže uvedených podmínek a reklamaního ádu. Provedením volby úhrady ceny obchodu prostednictvím aplikace supercash vyjadujete výslovný a bezvýhradný souhlas s jejich obsahem. lánek I. Definice pojm. 1. Zákazník osoba, která hodlá uzavít (nebo již uzavela) obchod s Obchodníkem a pi této píležitosti zvolila zpsob úhrady ceny obchodu prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 2. Obchodník právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prostednictvím internetu a má uzavenou platnou smlouvu se spoleností MANUM s.r.o. o využití aplikaního vybavení spolenosti MANUM s.r.o. ke zprostedkování hotovostní i bezhotovostní platby prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 3. Spolenost MANUM s.r.o. (Poskytovatel služby) právnická osoba, která provozuje zabezpeenou aplikaci supercash na základ smluvních vztah s Obchodníky, kteí provozují internetové obchody a která na základ smluvního vztahu s Pokladnou zprostedkovává hotovostní platby k uzaveným obchodm. 4. Pokladna smluvní partner spolenosti MANUM - spolenosti provozující sí terminál na území eské republiky, které jsou schopny pijímat hotovostní platby Zákazník prostednictvím aplikace supercash. Ke dni publikace tohoto znní OP jsou Pokladnami spolenosti SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, identifikaní íslo a eská pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vz 909/4, identifikaní íslo Aplikace MANUM supercash (nebo také Aplikace supercash) soubor aplikací spolenosti MANUM, které umožují penos dat mezi spoleností MANUM, Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladn. 6. Kód supercash spolu s identifikací Obchodníka nezamnitelná identifikace platby Zákazníka k uzavenému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje Aplikace supercash. Kód supercash generuje Aplikace supercash ve dvou podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) íselný a árový kód v závislosti na dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem. 7. íslo supercash - náhodn generovaný íselný kód (maximáln 10 pozic) sloužící k jednoznané identifikaci obchodu. 8. Potvrzení o platb listina popsaná níže v lánku IV. odst. 8 tchto podmínek 9. Náhradní potvrzení o platb potvrzení, které vystaví obsluha terminálu Zákazníkovi v pípad, že terminál nevytiskne z technických dvod Potvrzení o platb nebo jinou informaci a zárove obsluha terminálu zjistí, že transakce byla akceptována centrálním systémem Pokladny (spoleností SAZKA, a. s.). Náhradní potvrzení obsahuje informace o transakci, které obsluha terminálu získá prostednictvím telefonického spojení s Pokladnou (spoleností SAZKA, a. s. - Pomocná linka tel ). 10. Potvrzení o stornované platb potvrzení vydané obsluhou terminálu Zákazníkovi v pípad, že Zákazník do 2 minut od pedání penžní ástky k úhrad platby obsluze terminálu transakci stornuje. Toto neumožují terminály spolenosti eská pošta, s.p.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti:

1 Úvodní ustanovení. 1.2 Služby poskytované na základ této Rámcové smlouvy zahrnují tyto oblasti: 1 1 Úvodní ustanovení 1.1 edmtem této Rámcové smlouvy je vymezení základních podmínek pro poskytování odborných poradenských a konzultaních služeb Poskytovatelem pro Objednatele v oblasti strategického

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007

I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 Krajský úad Pardubického kraje I: 25250167 DI: CZ25250167 spisová znaka rejstíkového soudu: KS Hradec Králové, oddíl C, vložka10 007 uzavírají tuto smlouvu o dílo dále jen smlouva ), kterou se zhotovitel

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Bezbariérový pístup k bytovým jednotkám a Stavební úpravy lékárny na bytové jednotky, Masarykova ul., na p.p.. 570/1, k.ú. Nové Sedlo u Lokte NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smluvní strany Msto Nové Sedlo, Sídlo: Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo. I: 002 59 527 DI: CZ00259527 bankovní spojení: SOB a.s., poboka Karlovy Vary íslo útu: 201293786/0300 Statutární

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK LOUDATOUR, s.r.o. (dále jen podmínky ) Tyto Všeobecné podmínky úasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kanceláe

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking

Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking Obchodní podmínky pro poskytování služby MPU internetbanking OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MPU INTERNETBANKING ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) Moravského Peněžního

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU

OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU OBCHODNÍ PODMÍNKY OWNERS CLUBU I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky, které upravují fungování OWNERS CLUB, práva a povinnosti jeho zřizovatele a členů jsou vydávány společností SAPE- CARS.CZ

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více