OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, Praha 2, I (dále jen spolenost MANUM) a právnickými nebo fyzickými osobami, které provozují internetové obchody (dále jen Obchodník ). Obchodní vztahy mezi spoleností MANUM a Obchodníkem se ídí obchodním zákoníkem, smluvními ujednáními obsaženými v mandátní smlouv uzavené mezi spoleností MANUM a Obchodníkem (dále také jen mandátní smlouva ) a tmito obchodními podmínkami. lánek I. Definice pojm. 1. Zákazník osoba, která hodlá uzavít (nebo již uzavela) obchod s Obchodníkem a pi této píležitosti zvolila zpsob úhrady ceny obchodu prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 2. Obchodník právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prostednictvím internetu a má uzavenou platnou smlouvu se spoleností MANUM, s.r.o. o využití aplikaního vybavení spolenosti MANUM, s.r.o. ke zprostedkování hotovostní i bezhotovostní platby prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 3. Spolenost MANUM, s.r.o. (Poskytovatel služby) právnická osoba, která provozuje zabezpeenou aplikaci supercash na základ smluvních vztah s Obchodníky, kteí provozují internetové obchody a která na základ smluvního vztahu s Pokladnou zprostedkovává hotovostní platby k uzaveným obchodm. 4. Pokladna smluvní partner spolenosti MANUM - spolenosti provozující sí terminál na území eské republiky, které jsou schopny pijímat hotovostní platby Zákazník prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. Ke dni publikace tohoto znní OP jsou Pokladnami spolenosti SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, identifikaní íslo a eská pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vz 909/4, identifikaní íslo Aplikace MANUM supercash (nebo také Aplikace supercash) soubor aplikací spolenosti MANUM, které umožují penos dat mezi spoleností MANUM, Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladn. 6. Kód supercash spolu s identifikací Obchodníka nezamnitelná identifikace platby Zákazníka k uzavenému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje Aplikace supercash. Kód supercash generuje Aplikace supercash ve dvou podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) íselný a árový kód v závislosti na dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem. 7. íslo supercash - náhodn generovaný íselný kód (maximáln 10 pozic) sloužící k jednoznané identifikaci obchodu. 8. Služba supercash - Službou supercash se rozumí provádní plateb Zákazník za zboží nebo služby Obchodníkm prostednictvím Aplikace supercash a platebních terminál Pokladny. Spolenost MANUM jako mandatá Obchodníka pijímá platby od Zákazník za uzavené obchody prostednictvím Pokladen a pevádí je na úet Obchodníka.

2 lánek II. Popis služby. 1. Zákazník se pipojí pomocí Internetu na webové stránky Obchodníka. Po vybrání zboží Zákazník vyplní objednávku, kde zvolí jako zpsob platby platbu prostednictvím Aplikace supercash se zaplacením v hotovosti na terminálu Pokladny. Poté bude Zákazník pesmrován na webové stránky služby supercash, kde jsou Zákazníkovi nabídnuty stránky s detaily jeho platby a pehled sbren Pokladny pro výbr nejvhodnjší sbrny. 2. Spolenost MANUM (Poskytovatel služby) požadavek na zaplacení zboží zaeviduje a online vygeneruje webovou stránku s detaily platby: o Hrazená ástka (osmimístné íslo) o íslo supercash o Kód píjemce (MANUM je vyhrazen kód 333 a 334) o árový kód pro platbu na terminálech Pokladny (obsahuje detaily platby) vetn jeho numerické podoby 3. Zákazník má možnost si uvedené detaily platby vetn árového kódu vytisknout nebo poznamenat. Tisk árového kódu je zajištn v takových proporcích, aby sploval kritéria pro snímání tekami árového kódu. 4. Zákazník provede úhradu vybraného zboží na terminálu Pokladny. Obsluha terminálu zavede data do terminálu natením informace z árového kódu pomocí teky árového kódu nebo vloží data manuálním zadáním z klávesnice. V tomto pípad obsluha zadá íselný kód uvedený pod árovým kódem. 5. Na základ potvrzení zadaných dat centrálním systémem Pokladny vytiskne tiskárna terminálu pro Zákazníka potvrzení o platb. 6. Obsluha terminálu mže v limitu 2 minut od pedání ástky k úhrad platby Zákazníkem (tj. v dob, kdy jsou transakce shromažovány ped odeslání) platební transakci stornovat pomocí standardní funkce terminálu. Tento bod se týká pouze terminál spolenosti SAZKA, a.s., terminály eské pošty toto neumožují. 7. V Aplikaci supercash jsou píchozí transakce zaznamenány, zpracovány a dále pedány do centra píslušného Obchodníka. Zákazník mže stav své platby sledovat na internetové stránce služby supercash (www.supercash.cz). lánek III. Smluvní vztahy. 1. Smluvní vztahy Spolenosti MANUM s Obchodníky se ídí obchodním zákoníkem, smluvními ujednáními obsaženými v mandátní smlouv a pílohách této mandátní smlouvy uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem a tmito obchodními podmínkami. Smlouva musí být uzavena písemn, každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 2. Smlouva se ídí právním ádem eské republiky. 3. Podmínky ukonení smluvního vztahu se ídí mandátní smlouvou a obecnou úpravou v obchodním zákoníku. lánek IV. Práva a povinnosti Obchodníka. 1. Nabídkou provedení platby za zboží nebo služby Službou supercash na vlastní internetové adrese Obchodník projevuje bezvýhradný souhlas s provedením platby tímto zpsobem a s obchodními podmínkami Spolenosti MANUM pi poskytování Služby supercash prostednictvím Aplikace supercash. 2. Obchodník bere na vdomí a souhlasí s tím, že platbu prostednictvím Aplikace supercash lze uhradit pouze na funkním terminálu Pokladny (nebo za použití ísla

3 útu Spolenosti MANUM a Kódu supercash ve vybraných bankách) a pouze identifikací Kódem supercash. Pi platb na terminálech spolenosti SAZKA, a.s. platí pro vztah mezi Zákazníkem a spoleností SAZKA, a.s. obchodní podmínky spolenosti SAZKA, a.s. a pi platb na terminálech eská pošta, s.p. platí pro vztah mezi Zákazníkem a spoleností eská pošta, s.p. obchodní podmínky spolenosti eská pošta, s.p. 3. Obchodník bere na vdomí, že platbu prostednictvím Aplikace supercash lze pi použití kódu typu A provést i po lht, kterou Obchodník publikuje jako závaznou pro úhradu platby. 4. Obchodník bere na vdomí, že za správné pedání identifikace platby na pracovišti Pokladny je zodpovdný Zákazník, který tak uiní bu pedáním vytištného árového kódu, nebo sdlením 24-místného nebo 32-místného íselného kódu uvedeného pod árovým kódem. 5. Obchodník bere na vdomí, že odpovdnost za možná zpoždní a pípadné škody, zpsobené nesprávným sdlením nebo nesprávným uvedením Kódu supercash nese Zákazník. 6. Obchodník bere na vdomí, že doklad Pokladny o provedené platb je jediným dokladem, na základ kterého mže Zákazník vyžadovat práva na reklamaci zaslané platby. 7. Obchodník bere na vdomí, že identifikace platby je zcela závislá na identifikaci obchodu, která byla Obchodníkem sdlena Spolenosti MANUM. Kód supercash je generován ke každému konkrétnímu obchodu Obchodníka, identifikace Zákazníka je zcela ve sfée obchodních vztah mezi Zákazníkem a Obchodníkem. Spolenost MANUM do této sféry vztah mezi Zákazníkem a Obchodníkem vstupuje pouze v pípad, kdy jí to ukládá zákonná povinnost. 8. Obchodník bere na vdomí, že podle zákona. 253/2008 Sb. mže vzniknout povinnost identifikovat Zákazníka z dvodu výše platby, kterou hodlá uhradit v hotovosti. Za té situace je Obchodník povinen splnit veškeré povinnosti vyplývající z citovaného zákona a Spolenosti MANUM ke splnní zákonné povinnosti poskytnout veškerou souinnost. 9. Obchodník bere na vdomí, že Spolenost MANUM nemá k dispozici jinou identifikaci obchodu než tu, kterou pevzala od Obchodníka. Za té situace u Spolenosti MANUM nelze uplatovat reklamace jiné skutenosti, než té, která se týká provedení platby prostednictvím Aplikace supercash, krom pípad, je-li vyízením reklamace Obchodníkem nebo Zákazníkem písemn povena a za podmínky, že toto povení písemn pijme. Za vyízení reklamace náleží spolenosti MANUM pimená odmna. 10. Obchodník bere na vdomí, že Spolenost MANUM je povinna Zákazníkovi vrátit uhrazené finanní prostedky, které jsou na jejím útu a které nelze z dvod na stran Obchodníka postoupit Obchodníkovi, avšak po odetení transakních náklad a sjednané úplaty za službu. Platbu lze vrátit Zákazníkovi pouze na základ pedložení originálu dokladu Pokladny o provedené platb. Pevzetím OP Obchodník zmocuje Spolenost MANUM, aby postupovala podle tohoto bodu. 11. Obchodník bere na vdomí, že veškeré závazky Spolenosti MANUM vi Obchodníkovi jsou definovány v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem, v pílohách k této mandátní smlouv a tchto obchodních podmínkách a jsou pímo závislé na správném užití aplikací Spolenosti MANUM v rámci užívání Aplikace supercash. 12. Obchodník bez výhrad souhlasí s tím, že pro veškerou komunikaci mezi Zákazníkem, Spoleností MANUM a jím platí technické podmínky zabezpeené výmny informací tak, jak jsou definovány v Technických podmínkách užívání Aplikace supercash (píloha. 2 mandátní smlouvy). Veškeré škody, které vzniknou porušením této povinnosti, jdou k tíži Obchodníka.

4 lánek V. Práva a povinnosti spolenosti MANUM. 1. Spolenost MANUM je povinna na základ smluvních vztah s Pokladnou a Obchodníkem zajistit, že Zákazník o provedené platb obdrží potvrzení o zaplacení, kterým se rozumí listina obsahující minimáln následující údaje: informaci, že se jedná o hotovostní platbu prostednictvím Aplikace supercash, datum a as pijetí hotovostní platby, uvedení výše hotovostní platby, identifikaci hotovostní platby íslem supercash (variabilní symbol). 2. Spolenost MANUM je povinna sdlit Obchodníkovi skutenost, že Zákazník uhradil platbu na terminálu Pokladny, nejpozdji do 10 minut od získání této informace od Pokladny, nebo v jiném dohodnutém termínu. Za sdlení se považuje uveejnní informace o provedené úhrad ve webové Aplikaci supercash v pehledu plateb (Informace o platb - Stav uhrazení platby) pro Obchodníka nebo informace prostednictvím webové služby, není-li v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem nebo jejích pílohách uvedeno jinak. Ostatní formy avíz se považují za nezávaznou informaci. 3. Spolenost MANUM prokazuje úhradu platby Obchodníkovi pouze výpisem ze svého obchodního útu na úet, který jí sdlil Obchodník v rámci smluvních vztah. Za té situace není Spolenost MANUM odpovdná za pípadné zmny platebních podmínek (zejména zmna útu), které nastaly na stran Obchodníka a které Obchodník doporueným dopisem vas nesdlil Spolenosti MANUM. 4. Spolenost MANUM nebere žádnou odpovdnost za nesplnní obchodního závazku Obchodníka vi Zákazníkovi nebo Zákazníka vi Obchodníkovi. 5. Spolenost MANUM zaruuje, že Zákazník bude informován o uhrazené platb prostednictvím webové Aplikaci supercash v pehledu plateb (Informace o platb) Zákazníka o tom, že Spolenost MANUM platbu Zákazníka eviduje, pop. v jaké fázi se platba nachází. 6. Spolenost MANUM je povinna vypoádat finanní plnní (platbu) Zákazníka pouze s tím Obchodníkem, se kterým má uzavenou platnou mandátní smlouvu a který užívá aplikaní vybavení Spolenosti MANUM oprávnn. 7. Spolenost MANUM nepebírá žádnou odpovdnost za nedostatky, škody a rizika, která se vyskytnou na stran Obchodníka z toho dvodu, že zavinním Obchodníka i z dvod vyšší moci na stran Obchodníka není dokonale funkní Aplikace supercash. lánek VI. Úplata. 1. Za užívání Služby supercash náleží Spolenosti MANUM od Obchodníka úplata. 2. Její výše, bližší specifikace úplaty, vyútování a platební podmínky jsou stanoveny v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem a jejích pílohách, zejména v píloze. 1. lánek VII. Komunikace a bezpenost. 1. Pravidla a rozsah datové a internetové komunikace mezi smluvními subjekty jsou blíže ureny mandátní smlouvou a v Technických podmínkách užívání Aplikace supercash (píloha. 2 mandátní smlouvy) a smluvní strany jsou oprávnny tato pravidla mnit pouze na základ písemné dohody. Obchodník zcela odpovídá za dodržení bezpenostních podmínek komunikace se Spoleností MANUM a za veškeré škody, které porušením tchto podmínek vzniknou. Výslovn je povinen

5 zachovávat bezpenostní pravidla o zamezení pístupu do systému neoprávnným osobám. 2. Pokud je tak smluvn dohodnuto, je Obchodník povinen používat pro zabezpeenou komunikaci osobního certifikátu vydaného Spoleností MANUM. Obchodník je pak povinen si osobní certifikát sám spravovat, pedevším z hlediska jeho platnosti a úinnosti. V pípad zneplatnní nebo pozastavení úinnosti osobního certifikátu bude komunikace s Obchodníkem odmítnuta. 3. Certifikát se používá pro autentizaci komunikace se serverem Aplikace supercash. Veškerá komunikace je navíc zabezpeena protokolem SSL (SSL Secure Socket Layer). Data jsou šifrována silným symetrickým šifrovacím algoritmem a to s využitím minimáln 128 bit šifrovacího klíe typ a délka použitého šifrovacího klíe závisí na nastavení na stran Obchodníka. Šifrovací klí je jedinený a platný pouze pro dané pipojení k serveru Aplikace supercash. 4. Osobní certifikát mže mít Obchodník uložený ve svém poítai i na ipové kart, vždy pouze na jediném stroji. 5. Pístup k osobnímu certifikátu Obchodníka je chránn heslem nebo PINem v pípad ipové karty, které je automaticky vytvoeno pi vystavení certifikátu a zná jej pouze vlastník certifikátu. Heslo není možné mnit i zptn zjistit. Osobní certifikát je aktivem Obchodníka a Obchodník nese veškeré následky pi jeho neoprávnném užití tetí stranou, zpsobené ztrátou certifikátu i vyzrazení pidleného hesla. Obchodník je povinen ihned po zjištní odcizení i vyzrazení hesla k certifikátu tuto skutenost oznámit vydavateli certifikátu, Spolenosti MANUM, která neprodlen pozastaví platnost osobního certifikátu obchodníka a zapone s vydáním nového. 6. Zabezpeení vnitní sít obchodníka pi pístupu na sí internet si zajišuje Obchodník a je nezávislé na Aplikaci supercash. V pípad spojení Obchodníka s Aplikací supercash pomocí VPN (Virtual Private Network), je veškerý nepovolený síový provoz smrem k Aplikaci supercash považován za nedodržení bezpenostních podmínek zde stanovených. 7. Dojde-li k ukonení mandátní smlouvy s Obchodníkem, bude automaticky zrušen pístup ke komunikanímu serveru Spolenosti MANUM a platnost pípadného osobního certifikátu odvolána. 8. Komunikaní server je pístupný 24 hodin denn, 7 dní v týdnu, s výjimkou noní provozní pestávky, kdy nelze komunikace využívat z technických dvod na stran Spolenosti MANUM. Spolenost MANUM (Poskytovatel služby) si vyhrazuje právo zablokovat pístup ke komunikanímu centru nebo zmnit i pozastavit komunikaci na dobu nezbytn nutnou, bude-li to zapotebí z dležitých, zejména bezpenostních nebo technických píin. 9. Pro správné fungování komunikace mezi Obchodníkem a Spoleností MANUM je nezbytný funkní pístup na sí Internet (jeho zízení, nastavení a provoz si zajišuje Obchodník, není souástí služeb). 10. Spolenost MANUM si tímto vyhrazuje zákaz používání Aplikace supercash osobám nezletilým, osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, osobám zbavených zpsobilosti k právním úkonm. lánek VIII. Reklamace. 1. V pípad, že Zákazník obdržel potvrzení o platb, nebo náhradní potvrzení o platb a k požadovanému pevedení finanních prostedk nedošlo, je Zákazník oprávnn uplatnit reklamaci u Spolenosti MANUM dle reklamaního ádu (píloha mandátní smlouvy). Ve všech ostatních pípadech uplatuje reklamace u Obchodníka. 2. Obchodník uplatuje reklamaci u Spolenosti MANUM podle Reklamaního ádu Obchodníka (píloha mandátní smlouvy).

6 lánek IX. Doruování. 1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doruen mezi Smluvními stranami (dále jen Podání ), není-li v mandátní smlouv sjednáno jinak, mže být doruen alespo jedním z následujících zpsob doruování: 1. doruení na zasílací adresu Obchodníka uvedenou ve smlouv nebo: 1. osobním doruením, pop. doruení kurýrem; podání bude považováno za doruené dnem pedání podání odpovdné osob adresáta (píjemce) 2. doporueným dopisem; podání bude považováno za doruené tetí (3.) den po dni pedání podání držiteli píslušné poštovní licence k doruení adresátovi (píjemci) nebo dívjším dnem doruení 3. dopisem; podání bude považováno za doruené pátý (5.) den po odeslání (vyhotovení) 2. elektronicky ( em); podání bude považováno za doruené obdržením zptného elektronického potvrzení o úspšném doruení z píjemcovy e- mailové adresy 3. prostednictvím zprávy SMS odeslané na kontaktní íslo mobilního telefonu; podání bude považováno za doruené - potvrzení na mobilním telefonu odesílatele o doruení zprávy SMS na mobilní telefon adresáta. O podání zprávy SMS a jejím doruení je odesílatel povinen vést evidenci. Doruování prostednictvím zprávy SMS je podmínno tím, že Obchodník v bodu 6 pílohy. 2 k této smlouv uvede íslo pro zasílání zpráv SMS. 2. Pokud nebude v mandátní smlouv uvedeno jinak, má se za to, že Obchodník udluje Spolenosti MANUM výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doruení zpráv, výzev, upomínek a jiných sdlení ve vci smlouvy a jejího plnní prostednictvím SMS zpráv nebo elektronických prostedk (zejména mailem), pokud Obchodník má takovýto svj kontakt k dispozici. Obdobn se souhlas vztahuje i na zasílání obchodních sdlení v elektronické i v písemné form ve vci souvisejících služeb. 3. Písemná podání urená Spolenosti MANUM, zejména ve vcech smluvních vztah, fakturace (vyútování a dalších plateb) a správy pohledávek je Obchodník povinen doruovat na adresu Vyšehradská 320/49, Praha Pro komunikaci pi plnní smlouvy Obchodník mže použít zejména tyto kontakty: o obchodní oddlení: o webová stránka (Internet): o lánek X. ešení spor. 1. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží (a to i každá samostatn) veškeré úsilí, aby byly pípadné spory vyplývající z mandátní smlouvy a tchto obchodních podmínek byly urovnány smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby sporná situace byla objektivn vysvtlena, a za tímto úelem si poskytnou nezbytnou souinnost. 2. Pokud se smluvní strany písemn nedohodnou, mže kterákoli smluvní strana zahájit ízení u píslušného soudu. 3. Rozhodným právem bude vždy právo eské republiky.

7 lánek XI. Závrená ustanovení. 1. Spolenost MANUM je oprávnna tyto obchodní podmínky aktualizovat a mnit jednostranným úkonem. 2. Pokud by jakýkoli závazek (povinnost) podle obchodních podmínek byl nebo by se stal neplatným nebo právn nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazk (povinností) podle mandátní smlouvy a tchto obchodních podmínek. 3. Zmny (nové) OP Spolenost MANUM zveejní nejmén 2 msíce pede dnem úinnosti zmny (nových) OP, a to ve svých obchodních místech (kanceláích, provozovnách apod.) a na své webové adrese a souasn bude Obchodníka o novelizaci (nových) OP vhodným zpsobem informovat. Obchodník je povinen se s novelizovanými (novými) OP seznámit. Neprojeví-li Obchodník alespo 1 msíc pede dnem úinnosti novelizovaných (nových) OP s nimi výslovný písemný nesouhlas, stávají se novelizované (nové) OP závazné pro další smluvní vztah podle mandátní smlouvy. Vyjádil-li Obchodník v uvedené lht svj nesouhlas s novelizací (novými) OP a nedohodne-li se se Spoleností MANUM jinak, je kterákoli smluvní strana oprávnna od mandátní smlouvy odstoupit, nejpozdji však do dne úinnosti novelizovaných (nových) OP; nebude-li od mandátní smlouvy v uvedené lht odstoupeno, stávají se novelizované (nové) OP ode dne jejich úinnosti závazné pro další smluvní vztah podle mandátní smlouvy. Písemný nesouhlas uinný v souladu s tímto ustanovením, pop. odstoupení, pedstavuje smluvními stranami dohodnutý výluný nástroj pro vyslovení nesouhlasu Obchodníka se zmnnými (novými) OP. 4. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou mandátní smlouvu vetn jejích píloh jako celek nebo i její ást (která není veejn známa) a neveejné informace plynoucí ze smluvního vztahu tetí osob bez pedchozího písemného souhlasu druhého úastníka smlouvy krom pípadu, kdy jim zveejnní nebo poskytnutí tetí osob uruje píslušný právní pedpis a pípady stanovené ve smlouv nebo v OP. 5. Smluvní strany se zavazují pijmout technická a organizaní vnitní opatení k ochran neveejných informací, zejména dvrných informací, osobních údaj a informací z registru údaj. 6. Veškeré osobní údaje bude Spolenost MANUM zpracovávat na základ ustanovení 6 zákona. 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj (dále jen ZoOOÚ ). Kompletní seznam obchodník je zveejnn na webové stránce pi uzavírání smlouvy bude Spoleností MANUM na požádání Obchodníka poskytnut. Ochrana osobních údaj Obchodník fyzických osob bude technicky a organizan zabezpeena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Obchodník fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údaj, Spolenost MANUM mu tuto informaci bez zbyteného odkladu za pimenou úhradu nepevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace pedá. Obchodník fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Spolenost MANUM provádí zpracování jeho osobních údaj, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepesné s ohledem na úel jejich zpracování, mže požádat Spolenost MANUM o vysvtlení a píp. požadovat, aby Spolenost MANUM odstranil takto vzniklý stav. 7. Zákaz poskytnutí mandátní smlouvy vetn jejích píloh nebo jejích ástí a povinnost ochrany dvrných informací a osobních údaj nebrání zpístupnní mandátní smlouvy vetn jejích píloh, dvrných informací a osobních údaj, vetn konkrétních informací o prbhu plnní podle mandátní smlouvy, osobám v rámci podnikatelského seskupení Spolenosti MANUM a Pokladn, vyplývá-li taková povinnost pro Spolenost MANUM ze smlouvy s Pokladnou. Osobami v rámci podnikatelského seskupení spolenost MANUM se rozumí spolenost MANUM Invest, a. s. a jí ovládané osoby. Ovládanou osobou se rozumí ovládaná osoba ve smyslu 66a obchodního zákoníku, ve znní pozdjších pedpis; osoba v rámci

8 podnikatelského seskupení Spolenost MANUM je oprávnna zpracovávat a využívat tyto údaje pouze v rozsahu oprávnní Spolenost MANUM. 8. Smluvní strany se vzájemn zavazují podávat si vasné a urité informace o zmnách údaj uvedených v mandátní smlouv, které nemají vliv na její zmny, nap. zmny identifikaních údaj smluvní strany, osobních údaj, zasílací adresy. Opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinné smluvní strany. Smluvní strany se dále zavazují poskytovat si vas všechny informace, které by mly nebo mohly mít vliv na plnní smlouvy. 9. Není-li ve smlouv uvedeno jinak, je smluvní vztah mezi Obchodníkem a Spoleností MANUM uzaven na dobu neuritou. 10. V pípad uzavírání smlouvy pi použití prostedk komunikace na dálku (telefon, internet, e- mail apod.) lze vlastnoruní podpis zástupce obou smluvních stran, provést faksimilií tohoto podpisu; obdobn tak lze postupovat i v pípadech následného písemného styku v rámci plnní smlouvy, není-li ve smlouv nebo OP stanoveno jinak. Pokud je za Obchodníka jakožto zmocnitele pi uzavírání, zmn nebo ukonování smlouvy inn úkon na základ plné moci, mže Spolenost MANUM požadovat úedn ovený podpis zmocnitele. 11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a úinnosti dne REKLAMANÍ ÁD pro Obchodníka pi poskytování Služby supercash prostednictvím Aplikace supercash lánek I. Pedmt reklamaního ádu. Reklamaní ád stanoví postup Obchodníka a Spolenosti MANUM v pípadech, kdy pes veškeré úsilí Spolenosti MANUM Obchodník shledá oprávnný dvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby zprostedkování hotovostních plateb. lánek II. Poskytování služby prostednictvím Pokladny. 1. Poskytování služby Spoleností MANUM se realizuje na základ mandátní smlouvy a obchodních podmínek s Obchodníkem pro poskytování služby úhrady závazk Zákazník vi Obchodníkm prostednictvím Pokladny. Za okamžik zaplacení hotovostní platby Zákazníkem, to je okamžik uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi, je považováno datum a as poskytnutí Služby Zákazníku (provedení Transakce) zaznamenané v centrálním systému Pokladny. 2. Pokladna poskytuje službu prostednictvím terminál ve své prodejní síti na základ informace Zákazníka. 3. Spolenost MANUM ani Pokladna žádným zpsobem neodpovídá za nesprávnost platebních podklad sdlovaných Obchodníkem Zákazníkm a Zákazníky sdlených Pokladn. lánek III. Podávání reklamací pi poskytování služby. 1. Obchodník má právo na podání reklamace v pípad, že obdržel informaci o uskutenné platb na terminálu Pokladny za zboží nakoupené v jeho obchod a k požadovanému pevedení finanních prostedk nedošlo. Tuto reklamaci je oprávnn uplatnit u Spolenosti MANUM dle tohoto reklamaního ádu.

9 2. Obchodník má rovnž právo na podání reklamace v pípad, že došlo k pevedení finanních prostedk na jeho úet nebo obdržel vyútování od Spolenosti MANUM, aniž by byl pedem o platb informován. 3. Reklamace vyútování úplaty, poskytované Spolenosti MANUM, s.r.o. se ídí tímto reklamaním ádem. 4. Výpadek poskytování služby v síti terminál v prodejní síti Pokladny není pedmtem reklamace. lánek IV. Vyizování reklamací pi poskytování služby. 1. O vyízení reklamace dle l. III bod 1 až 3. rozhoduje Spolenost MANUM, a to ve lht do trnácti pracovních dn ode dne uplatnní reklamace. 2. Obchodník uplatní reklamaci písemn na níže uvedeném kontaktním míst: MANUM, s.r.o. Vyšehradská 320/ Praha 2 Tel.: V pípad, že se v prbhu reklamaního ízení zjistí, že reklamace není oprávnná, Spolenost MANUM reklamaci Obchodníka odmítne a o této skutenosti Obchodníka informuje prostednictvím kontaktu, sdleného Obchodníkem pi uplatnní reklamace. 4. V pípad, že se v prbhu reklamaního ízení zjistí, že služba nebyla poskytnuta ádn a nedošlo k uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi, ale Zákazník pedal Pokladn prostednictvím obsluhy terminálu v prodejním míst dostatenou penžní ástku postaující na uhrazení jeho závazku vi Obchodníkovi a zaplatil prostednictvím obsluhy terminálu Pokladn transakní poplatek za poskytnutí služby a nedošlo k jinému pochybení na stran Zákazníka, Spolenost MANUM bude usilovat o to, aby došlo k uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi. 5. Spolenost MANUM v pípad reklamace podle pedchozího odstavce je povinna bezodkladn vyzvat Pokladnu ke sdlení rozhodujících údaj o provedené a nezaznamenané platb a o výsledku tohoto šetení Obchodníka neprodlen informovat. Podmínkou úspšného uplatnní reklamace proti Pokladn je pedložení originálu dokladu (Potvrzení o platb nebo Náhradního potvrzení o platb), kterým Zákazník prokazuje úhradu svého závazku, k provení jeho pravosti. Nepedloží-li Obchodník originál Potvrzení o platb zákazníka a Pokladna platbu nepotvrdí/neuzná, spolenost MANUM reklamaci odmítne. Pokud bude na základ Potvrzení o platb reklamace úspšná, spolenost MANUM uhradí reklamovanou platbu Obchodníkovi do 3 dn od tohoto zjištní bez ohledu na lhtu, ve které Pokladna reklamaci vi spolenosti MANUM vypoádá. lánek V. Úinnost reklamaního ádu. 1. Reklamaní ád je závazný pro Obchodníka a Spolenost MANUM. Reklamaní ád je vypracován v souladu s eským právním ádem. 2. Reklamující souhlasí s tím, že Spolenost MANUM vede jeho osobní údaje uvedené v reklamaním list ve své evidenci po dobu pti let od vyízení reklamace. 3. Reklamaní ád nabývá platnosti a úinnosti dne

10 Podmínky poskytování služby MANUM supercash prostednictvím Aplikace supercash pro zákazníka Ped volbou zpsobu úhrady ceny obchodu prostednictvím aplikace supercash se prosím dkladn seznamte s obsahem níže uvedených podmínek a reklamaního ádu. Provedením volby úhrady ceny obchodu prostednictvím aplikace supercash vyjadujete výslovný a bezvýhradný souhlas s jejich obsahem. lánek I. Definice pojm. 1. Zákazník osoba, která hodlá uzavít (nebo již uzavela) obchod s Obchodníkem a pi této píležitosti zvolila zpsob úhrady ceny obchodu prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 2. Obchodník právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prostednictvím internetu a má uzavenou platnou smlouvu se spoleností MANUM s.r.o. o využití aplikaního vybavení spolenosti MANUM s.r.o. ke zprostedkování hotovostní i bezhotovostní platby prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 3. Spolenost MANUM s.r.o. (Poskytovatel služby) právnická osoba, která provozuje zabezpeenou aplikaci supercash na základ smluvních vztah s Obchodníky, kteí provozují internetové obchody a která na základ smluvního vztahu s Pokladnou zprostedkovává hotovostní platby k uzaveným obchodm. 4. Pokladna smluvní partner spolenosti MANUM - spolenosti provozující sí terminál na území eské republiky, které jsou schopny pijímat hotovostní platby Zákazník prostednictvím aplikace supercash. Ke dni publikace tohoto znní OP jsou Pokladnami spolenosti SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, identifikaní íslo a eská pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vz 909/4, identifikaní íslo Aplikace MANUM supercash (nebo také Aplikace supercash) soubor aplikací spolenosti MANUM, které umožují penos dat mezi spoleností MANUM, Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladn. 6. Kód supercash spolu s identifikací Obchodníka nezamnitelná identifikace platby Zákazníka k uzavenému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje Aplikace supercash. Kód supercash generuje Aplikace supercash ve dvou podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) íselný a árový kód v závislosti na dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem. 7. íslo supercash - náhodn generovaný íselný kód (maximáln 10 pozic) sloužící k jednoznané identifikaci obchodu. 8. Potvrzení o platb listina popsaná níže v lánku IV. odst. 8 tchto podmínek 9. Náhradní potvrzení o platb potvrzení, které vystaví obsluha terminálu Zákazníkovi v pípad, že terminál nevytiskne z technických dvod Potvrzení o platb nebo jinou informaci a zárove obsluha terminálu zjistí, že transakce byla akceptována centrálním systémem Pokladny (spoleností SAZKA, a. s.). Náhradní potvrzení obsahuje informace o transakci, které obsluha terminálu získá prostednictvím telefonického spojení s Pokladnou (spoleností SAZKA, a. s. - Pomocná linka tel ). 10. Potvrzení o stornované platb potvrzení vydané obsluhou terminálu Zákazníkovi v pípad, že Zákazník do 2 minut od pedání penžní ástky k úhrad platby obsluze terminálu transakci stornuje. Toto neumožují terminály spolenosti eská pošta, s.p.

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /8 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více