OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, Praha 2, I (dále jen spolenost MANUM) a právnickými nebo fyzickými osobami, které provozují internetové obchody (dále jen Obchodník ). Obchodní vztahy mezi spoleností MANUM a Obchodníkem se ídí obchodním zákoníkem, smluvními ujednáními obsaženými v mandátní smlouv uzavené mezi spoleností MANUM a Obchodníkem (dále také jen mandátní smlouva ) a tmito obchodními podmínkami. lánek I. Definice pojm. 1. Zákazník osoba, která hodlá uzavít (nebo již uzavela) obchod s Obchodníkem a pi této píležitosti zvolila zpsob úhrady ceny obchodu prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 2. Obchodník právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prostednictvím internetu a má uzavenou platnou smlouvu se spoleností MANUM, s.r.o. o využití aplikaního vybavení spolenosti MANUM, s.r.o. ke zprostedkování hotovostní i bezhotovostní platby prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 3. Spolenost MANUM, s.r.o. (Poskytovatel služby) právnická osoba, která provozuje zabezpeenou aplikaci supercash na základ smluvních vztah s Obchodníky, kteí provozují internetové obchody a která na základ smluvního vztahu s Pokladnou zprostedkovává hotovostní platby k uzaveným obchodm. 4. Pokladna smluvní partner spolenosti MANUM - spolenosti provozující sí terminál na území eské republiky, které jsou schopny pijímat hotovostní platby Zákazník prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. Ke dni publikace tohoto znní OP jsou Pokladnami spolenosti SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, identifikaní íslo a eská pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vz 909/4, identifikaní íslo Aplikace MANUM supercash (nebo také Aplikace supercash) soubor aplikací spolenosti MANUM, které umožují penos dat mezi spoleností MANUM, Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladn. 6. Kód supercash spolu s identifikací Obchodníka nezamnitelná identifikace platby Zákazníka k uzavenému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje Aplikace supercash. Kód supercash generuje Aplikace supercash ve dvou podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) íselný a árový kód v závislosti na dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem. 7. íslo supercash - náhodn generovaný íselný kód (maximáln 10 pozic) sloužící k jednoznané identifikaci obchodu. 8. Služba supercash - Službou supercash se rozumí provádní plateb Zákazník za zboží nebo služby Obchodníkm prostednictvím Aplikace supercash a platebních terminál Pokladny. Spolenost MANUM jako mandatá Obchodníka pijímá platby od Zákazník za uzavené obchody prostednictvím Pokladen a pevádí je na úet Obchodníka.

2 lánek II. Popis služby. 1. Zákazník se pipojí pomocí Internetu na webové stránky Obchodníka. Po vybrání zboží Zákazník vyplní objednávku, kde zvolí jako zpsob platby platbu prostednictvím Aplikace supercash se zaplacením v hotovosti na terminálu Pokladny. Poté bude Zákazník pesmrován na webové stránky služby supercash, kde jsou Zákazníkovi nabídnuty stránky s detaily jeho platby a pehled sbren Pokladny pro výbr nejvhodnjší sbrny. 2. Spolenost MANUM (Poskytovatel služby) požadavek na zaplacení zboží zaeviduje a online vygeneruje webovou stránku s detaily platby: o Hrazená ástka (osmimístné íslo) o íslo supercash o Kód píjemce (MANUM je vyhrazen kód 333 a 334) o árový kód pro platbu na terminálech Pokladny (obsahuje detaily platby) vetn jeho numerické podoby 3. Zákazník má možnost si uvedené detaily platby vetn árového kódu vytisknout nebo poznamenat. Tisk árového kódu je zajištn v takových proporcích, aby sploval kritéria pro snímání tekami árového kódu. 4. Zákazník provede úhradu vybraného zboží na terminálu Pokladny. Obsluha terminálu zavede data do terminálu natením informace z árového kódu pomocí teky árového kódu nebo vloží data manuálním zadáním z klávesnice. V tomto pípad obsluha zadá íselný kód uvedený pod árovým kódem. 5. Na základ potvrzení zadaných dat centrálním systémem Pokladny vytiskne tiskárna terminálu pro Zákazníka potvrzení o platb. 6. Obsluha terminálu mže v limitu 2 minut od pedání ástky k úhrad platby Zákazníkem (tj. v dob, kdy jsou transakce shromažovány ped odeslání) platební transakci stornovat pomocí standardní funkce terminálu. Tento bod se týká pouze terminál spolenosti SAZKA, a.s., terminály eské pošty toto neumožují. 7. V Aplikaci supercash jsou píchozí transakce zaznamenány, zpracovány a dále pedány do centra píslušného Obchodníka. Zákazník mže stav své platby sledovat na internetové stránce služby supercash (www.supercash.cz). lánek III. Smluvní vztahy. 1. Smluvní vztahy Spolenosti MANUM s Obchodníky se ídí obchodním zákoníkem, smluvními ujednáními obsaženými v mandátní smlouv a pílohách této mandátní smlouvy uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem a tmito obchodními podmínkami. Smlouva musí být uzavena písemn, každá ze stran obdrží po jednom výtisku. 2. Smlouva se ídí právním ádem eské republiky. 3. Podmínky ukonení smluvního vztahu se ídí mandátní smlouvou a obecnou úpravou v obchodním zákoníku. lánek IV. Práva a povinnosti Obchodníka. 1. Nabídkou provedení platby za zboží nebo služby Službou supercash na vlastní internetové adrese Obchodník projevuje bezvýhradný souhlas s provedením platby tímto zpsobem a s obchodními podmínkami Spolenosti MANUM pi poskytování Služby supercash prostednictvím Aplikace supercash. 2. Obchodník bere na vdomí a souhlasí s tím, že platbu prostednictvím Aplikace supercash lze uhradit pouze na funkním terminálu Pokladny (nebo za použití ísla

3 útu Spolenosti MANUM a Kódu supercash ve vybraných bankách) a pouze identifikací Kódem supercash. Pi platb na terminálech spolenosti SAZKA, a.s. platí pro vztah mezi Zákazníkem a spoleností SAZKA, a.s. obchodní podmínky spolenosti SAZKA, a.s. a pi platb na terminálech eská pošta, s.p. platí pro vztah mezi Zákazníkem a spoleností eská pošta, s.p. obchodní podmínky spolenosti eská pošta, s.p. 3. Obchodník bere na vdomí, že platbu prostednictvím Aplikace supercash lze pi použití kódu typu A provést i po lht, kterou Obchodník publikuje jako závaznou pro úhradu platby. 4. Obchodník bere na vdomí, že za správné pedání identifikace platby na pracovišti Pokladny je zodpovdný Zákazník, který tak uiní bu pedáním vytištného árového kódu, nebo sdlením 24-místného nebo 32-místného íselného kódu uvedeného pod árovým kódem. 5. Obchodník bere na vdomí, že odpovdnost za možná zpoždní a pípadné škody, zpsobené nesprávným sdlením nebo nesprávným uvedením Kódu supercash nese Zákazník. 6. Obchodník bere na vdomí, že doklad Pokladny o provedené platb je jediným dokladem, na základ kterého mže Zákazník vyžadovat práva na reklamaci zaslané platby. 7. Obchodník bere na vdomí, že identifikace platby je zcela závislá na identifikaci obchodu, která byla Obchodníkem sdlena Spolenosti MANUM. Kód supercash je generován ke každému konkrétnímu obchodu Obchodníka, identifikace Zákazníka je zcela ve sfée obchodních vztah mezi Zákazníkem a Obchodníkem. Spolenost MANUM do této sféry vztah mezi Zákazníkem a Obchodníkem vstupuje pouze v pípad, kdy jí to ukládá zákonná povinnost. 8. Obchodník bere na vdomí, že podle zákona. 253/2008 Sb. mže vzniknout povinnost identifikovat Zákazníka z dvodu výše platby, kterou hodlá uhradit v hotovosti. Za té situace je Obchodník povinen splnit veškeré povinnosti vyplývající z citovaného zákona a Spolenosti MANUM ke splnní zákonné povinnosti poskytnout veškerou souinnost. 9. Obchodník bere na vdomí, že Spolenost MANUM nemá k dispozici jinou identifikaci obchodu než tu, kterou pevzala od Obchodníka. Za té situace u Spolenosti MANUM nelze uplatovat reklamace jiné skutenosti, než té, která se týká provedení platby prostednictvím Aplikace supercash, krom pípad, je-li vyízením reklamace Obchodníkem nebo Zákazníkem písemn povena a za podmínky, že toto povení písemn pijme. Za vyízení reklamace náleží spolenosti MANUM pimená odmna. 10. Obchodník bere na vdomí, že Spolenost MANUM je povinna Zákazníkovi vrátit uhrazené finanní prostedky, které jsou na jejím útu a které nelze z dvod na stran Obchodníka postoupit Obchodníkovi, avšak po odetení transakních náklad a sjednané úplaty za službu. Platbu lze vrátit Zákazníkovi pouze na základ pedložení originálu dokladu Pokladny o provedené platb. Pevzetím OP Obchodník zmocuje Spolenost MANUM, aby postupovala podle tohoto bodu. 11. Obchodník bere na vdomí, že veškeré závazky Spolenosti MANUM vi Obchodníkovi jsou definovány v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem, v pílohách k této mandátní smlouv a tchto obchodních podmínkách a jsou pímo závislé na správném užití aplikací Spolenosti MANUM v rámci užívání Aplikace supercash. 12. Obchodník bez výhrad souhlasí s tím, že pro veškerou komunikaci mezi Zákazníkem, Spoleností MANUM a jím platí technické podmínky zabezpeené výmny informací tak, jak jsou definovány v Technických podmínkách užívání Aplikace supercash (píloha. 2 mandátní smlouvy). Veškeré škody, které vzniknou porušením této povinnosti, jdou k tíži Obchodníka.

4 lánek V. Práva a povinnosti spolenosti MANUM. 1. Spolenost MANUM je povinna na základ smluvních vztah s Pokladnou a Obchodníkem zajistit, že Zákazník o provedené platb obdrží potvrzení o zaplacení, kterým se rozumí listina obsahující minimáln následující údaje: informaci, že se jedná o hotovostní platbu prostednictvím Aplikace supercash, datum a as pijetí hotovostní platby, uvedení výše hotovostní platby, identifikaci hotovostní platby íslem supercash (variabilní symbol). 2. Spolenost MANUM je povinna sdlit Obchodníkovi skutenost, že Zákazník uhradil platbu na terminálu Pokladny, nejpozdji do 10 minut od získání této informace od Pokladny, nebo v jiném dohodnutém termínu. Za sdlení se považuje uveejnní informace o provedené úhrad ve webové Aplikaci supercash v pehledu plateb (Informace o platb - Stav uhrazení platby) pro Obchodníka nebo informace prostednictvím webové služby, není-li v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem nebo jejích pílohách uvedeno jinak. Ostatní formy avíz se považují za nezávaznou informaci. 3. Spolenost MANUM prokazuje úhradu platby Obchodníkovi pouze výpisem ze svého obchodního útu na úet, který jí sdlil Obchodník v rámci smluvních vztah. Za té situace není Spolenost MANUM odpovdná za pípadné zmny platebních podmínek (zejména zmna útu), které nastaly na stran Obchodníka a které Obchodník doporueným dopisem vas nesdlil Spolenosti MANUM. 4. Spolenost MANUM nebere žádnou odpovdnost za nesplnní obchodního závazku Obchodníka vi Zákazníkovi nebo Zákazníka vi Obchodníkovi. 5. Spolenost MANUM zaruuje, že Zákazník bude informován o uhrazené platb prostednictvím webové Aplikaci supercash v pehledu plateb (Informace o platb) Zákazníka o tom, že Spolenost MANUM platbu Zákazníka eviduje, pop. v jaké fázi se platba nachází. 6. Spolenost MANUM je povinna vypoádat finanní plnní (platbu) Zákazníka pouze s tím Obchodníkem, se kterým má uzavenou platnou mandátní smlouvu a který užívá aplikaní vybavení Spolenosti MANUM oprávnn. 7. Spolenost MANUM nepebírá žádnou odpovdnost za nedostatky, škody a rizika, která se vyskytnou na stran Obchodníka z toho dvodu, že zavinním Obchodníka i z dvod vyšší moci na stran Obchodníka není dokonale funkní Aplikace supercash. lánek VI. Úplata. 1. Za užívání Služby supercash náleží Spolenosti MANUM od Obchodníka úplata. 2. Její výše, bližší specifikace úplaty, vyútování a platební podmínky jsou stanoveny v mandátní smlouv uzavené mezi Spoleností MANUM a Obchodníkem a jejích pílohách, zejména v píloze. 1. lánek VII. Komunikace a bezpenost. 1. Pravidla a rozsah datové a internetové komunikace mezi smluvními subjekty jsou blíže ureny mandátní smlouvou a v Technických podmínkách užívání Aplikace supercash (píloha. 2 mandátní smlouvy) a smluvní strany jsou oprávnny tato pravidla mnit pouze na základ písemné dohody. Obchodník zcela odpovídá za dodržení bezpenostních podmínek komunikace se Spoleností MANUM a za veškeré škody, které porušením tchto podmínek vzniknou. Výslovn je povinen

5 zachovávat bezpenostní pravidla o zamezení pístupu do systému neoprávnným osobám. 2. Pokud je tak smluvn dohodnuto, je Obchodník povinen používat pro zabezpeenou komunikaci osobního certifikátu vydaného Spoleností MANUM. Obchodník je pak povinen si osobní certifikát sám spravovat, pedevším z hlediska jeho platnosti a úinnosti. V pípad zneplatnní nebo pozastavení úinnosti osobního certifikátu bude komunikace s Obchodníkem odmítnuta. 3. Certifikát se používá pro autentizaci komunikace se serverem Aplikace supercash. Veškerá komunikace je navíc zabezpeena protokolem SSL (SSL Secure Socket Layer). Data jsou šifrována silným symetrickým šifrovacím algoritmem a to s využitím minimáln 128 bit šifrovacího klíe typ a délka použitého šifrovacího klíe závisí na nastavení na stran Obchodníka. Šifrovací klí je jedinený a platný pouze pro dané pipojení k serveru Aplikace supercash. 4. Osobní certifikát mže mít Obchodník uložený ve svém poítai i na ipové kart, vždy pouze na jediném stroji. 5. Pístup k osobnímu certifikátu Obchodníka je chránn heslem nebo PINem v pípad ipové karty, které je automaticky vytvoeno pi vystavení certifikátu a zná jej pouze vlastník certifikátu. Heslo není možné mnit i zptn zjistit. Osobní certifikát je aktivem Obchodníka a Obchodník nese veškeré následky pi jeho neoprávnném užití tetí stranou, zpsobené ztrátou certifikátu i vyzrazení pidleného hesla. Obchodník je povinen ihned po zjištní odcizení i vyzrazení hesla k certifikátu tuto skutenost oznámit vydavateli certifikátu, Spolenosti MANUM, která neprodlen pozastaví platnost osobního certifikátu obchodníka a zapone s vydáním nového. 6. Zabezpeení vnitní sít obchodníka pi pístupu na sí internet si zajišuje Obchodník a je nezávislé na Aplikaci supercash. V pípad spojení Obchodníka s Aplikací supercash pomocí VPN (Virtual Private Network), je veškerý nepovolený síový provoz smrem k Aplikaci supercash považován za nedodržení bezpenostních podmínek zde stanovených. 7. Dojde-li k ukonení mandátní smlouvy s Obchodníkem, bude automaticky zrušen pístup ke komunikanímu serveru Spolenosti MANUM a platnost pípadného osobního certifikátu odvolána. 8. Komunikaní server je pístupný 24 hodin denn, 7 dní v týdnu, s výjimkou noní provozní pestávky, kdy nelze komunikace využívat z technických dvod na stran Spolenosti MANUM. Spolenost MANUM (Poskytovatel služby) si vyhrazuje právo zablokovat pístup ke komunikanímu centru nebo zmnit i pozastavit komunikaci na dobu nezbytn nutnou, bude-li to zapotebí z dležitých, zejména bezpenostních nebo technických píin. 9. Pro správné fungování komunikace mezi Obchodníkem a Spoleností MANUM je nezbytný funkní pístup na sí Internet (jeho zízení, nastavení a provoz si zajišuje Obchodník, není souástí služeb). 10. Spolenost MANUM si tímto vyhrazuje zákaz používání Aplikace supercash osobám nezletilým, osobám pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, osobám zbavených zpsobilosti k právním úkonm. lánek VIII. Reklamace. 1. V pípad, že Zákazník obdržel potvrzení o platb, nebo náhradní potvrzení o platb a k požadovanému pevedení finanních prostedk nedošlo, je Zákazník oprávnn uplatnit reklamaci u Spolenosti MANUM dle reklamaního ádu (píloha mandátní smlouvy). Ve všech ostatních pípadech uplatuje reklamace u Obchodníka. 2. Obchodník uplatuje reklamaci u Spolenosti MANUM podle Reklamaního ádu Obchodníka (píloha mandátní smlouvy).

6 lánek IX. Doruování. 1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doruen mezi Smluvními stranami (dále jen Podání ), není-li v mandátní smlouv sjednáno jinak, mže být doruen alespo jedním z následujících zpsob doruování: 1. doruení na zasílací adresu Obchodníka uvedenou ve smlouv nebo: 1. osobním doruením, pop. doruení kurýrem; podání bude považováno za doruené dnem pedání podání odpovdné osob adresáta (píjemce) 2. doporueným dopisem; podání bude považováno za doruené tetí (3.) den po dni pedání podání držiteli píslušné poštovní licence k doruení adresátovi (píjemci) nebo dívjším dnem doruení 3. dopisem; podání bude považováno za doruené pátý (5.) den po odeslání (vyhotovení) 2. elektronicky ( em); podání bude považováno za doruené obdržením zptného elektronického potvrzení o úspšném doruení z píjemcovy e- mailové adresy 3. prostednictvím zprávy SMS odeslané na kontaktní íslo mobilního telefonu; podání bude považováno za doruené - potvrzení na mobilním telefonu odesílatele o doruení zprávy SMS na mobilní telefon adresáta. O podání zprávy SMS a jejím doruení je odesílatel povinen vést evidenci. Doruování prostednictvím zprávy SMS je podmínno tím, že Obchodník v bodu 6 pílohy. 2 k této smlouv uvede íslo pro zasílání zpráv SMS. 2. Pokud nebude v mandátní smlouv uvedeno jinak, má se za to, že Obchodník udluje Spolenosti MANUM výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doruení zpráv, výzev, upomínek a jiných sdlení ve vci smlouvy a jejího plnní prostednictvím SMS zpráv nebo elektronických prostedk (zejména mailem), pokud Obchodník má takovýto svj kontakt k dispozici. Obdobn se souhlas vztahuje i na zasílání obchodních sdlení v elektronické i v písemné form ve vci souvisejících služeb. 3. Písemná podání urená Spolenosti MANUM, zejména ve vcech smluvních vztah, fakturace (vyútování a dalších plateb) a správy pohledávek je Obchodník povinen doruovat na adresu Vyšehradská 320/49, Praha Pro komunikaci pi plnní smlouvy Obchodník mže použít zejména tyto kontakty: o obchodní oddlení: o webová stránka (Internet): o lánek X. ešení spor. 1. Smluvní strany se zavazují, že vynaloží (a to i každá samostatn) veškeré úsilí, aby byly pípadné spory vyplývající z mandátní smlouvy a tchto obchodních podmínek byly urovnány smírnou cestou; zavazují se, že budou postupovat tak, aby sporná situace byla objektivn vysvtlena, a za tímto úelem si poskytnou nezbytnou souinnost. 2. Pokud se smluvní strany písemn nedohodnou, mže kterákoli smluvní strana zahájit ízení u píslušného soudu. 3. Rozhodným právem bude vždy právo eské republiky.

7 lánek XI. Závrená ustanovení. 1. Spolenost MANUM je oprávnna tyto obchodní podmínky aktualizovat a mnit jednostranným úkonem. 2. Pokud by jakýkoli závazek (povinnost) podle obchodních podmínek byl nebo by se stal neplatným nebo právn nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazk (povinností) podle mandátní smlouvy a tchto obchodních podmínek. 3. Zmny (nové) OP Spolenost MANUM zveejní nejmén 2 msíce pede dnem úinnosti zmny (nových) OP, a to ve svých obchodních místech (kanceláích, provozovnách apod.) a na své webové adrese a souasn bude Obchodníka o novelizaci (nových) OP vhodným zpsobem informovat. Obchodník je povinen se s novelizovanými (novými) OP seznámit. Neprojeví-li Obchodník alespo 1 msíc pede dnem úinnosti novelizovaných (nových) OP s nimi výslovný písemný nesouhlas, stávají se novelizované (nové) OP závazné pro další smluvní vztah podle mandátní smlouvy. Vyjádil-li Obchodník v uvedené lht svj nesouhlas s novelizací (novými) OP a nedohodne-li se se Spoleností MANUM jinak, je kterákoli smluvní strana oprávnna od mandátní smlouvy odstoupit, nejpozdji však do dne úinnosti novelizovaných (nových) OP; nebude-li od mandátní smlouvy v uvedené lht odstoupeno, stávají se novelizované (nové) OP ode dne jejich úinnosti závazné pro další smluvní vztah podle mandátní smlouvy. Písemný nesouhlas uinný v souladu s tímto ustanovením, pop. odstoupení, pedstavuje smluvními stranami dohodnutý výluný nástroj pro vyslovení nesouhlasu Obchodníka se zmnnými (novými) OP. 4. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou mandátní smlouvu vetn jejích píloh jako celek nebo i její ást (která není veejn známa) a neveejné informace plynoucí ze smluvního vztahu tetí osob bez pedchozího písemného souhlasu druhého úastníka smlouvy krom pípadu, kdy jim zveejnní nebo poskytnutí tetí osob uruje píslušný právní pedpis a pípady stanovené ve smlouv nebo v OP. 5. Smluvní strany se zavazují pijmout technická a organizaní vnitní opatení k ochran neveejných informací, zejména dvrných informací, osobních údaj a informací z registru údaj. 6. Veškeré osobní údaje bude Spolenost MANUM zpracovávat na základ ustanovení 6 zákona. 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj (dále jen ZoOOÚ ). Kompletní seznam obchodník je zveejnn na webové stránce pi uzavírání smlouvy bude Spoleností MANUM na požádání Obchodníka poskytnut. Ochrana osobních údaj Obchodník fyzických osob bude technicky a organizan zabezpeena v souladu se ZoOOÚ. Požádá-li Obchodník fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údaj, Spolenost MANUM mu tuto informaci bez zbyteného odkladu za pimenou úhradu nepevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace pedá. Obchodník fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Spolenost MANUM provádí zpracování jeho osobních údaj, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepesné s ohledem na úel jejich zpracování, mže požádat Spolenost MANUM o vysvtlení a píp. požadovat, aby Spolenost MANUM odstranil takto vzniklý stav. 7. Zákaz poskytnutí mandátní smlouvy vetn jejích píloh nebo jejích ástí a povinnost ochrany dvrných informací a osobních údaj nebrání zpístupnní mandátní smlouvy vetn jejích píloh, dvrných informací a osobních údaj, vetn konkrétních informací o prbhu plnní podle mandátní smlouvy, osobám v rámci podnikatelského seskupení Spolenosti MANUM a Pokladn, vyplývá-li taková povinnost pro Spolenost MANUM ze smlouvy s Pokladnou. Osobami v rámci podnikatelského seskupení spolenost MANUM se rozumí spolenost MANUM Invest, a. s. a jí ovládané osoby. Ovládanou osobou se rozumí ovládaná osoba ve smyslu 66a obchodního zákoníku, ve znní pozdjších pedpis; osoba v rámci

8 podnikatelského seskupení Spolenost MANUM je oprávnna zpracovávat a využívat tyto údaje pouze v rozsahu oprávnní Spolenost MANUM. 8. Smluvní strany se vzájemn zavazují podávat si vasné a urité informace o zmnách údaj uvedených v mandátní smlouv, které nemají vliv na její zmny, nap. zmny identifikaních údaj smluvní strany, osobních údaj, zasílací adresy. Opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinné smluvní strany. Smluvní strany se dále zavazují poskytovat si vas všechny informace, které by mly nebo mohly mít vliv na plnní smlouvy. 9. Není-li ve smlouv uvedeno jinak, je smluvní vztah mezi Obchodníkem a Spoleností MANUM uzaven na dobu neuritou. 10. V pípad uzavírání smlouvy pi použití prostedk komunikace na dálku (telefon, internet, e- mail apod.) lze vlastnoruní podpis zástupce obou smluvních stran, provést faksimilií tohoto podpisu; obdobn tak lze postupovat i v pípadech následného písemného styku v rámci plnní smlouvy, není-li ve smlouv nebo OP stanoveno jinak. Pokud je za Obchodníka jakožto zmocnitele pi uzavírání, zmn nebo ukonování smlouvy inn úkon na základ plné moci, mže Spolenost MANUM požadovat úedn ovený podpis zmocnitele. 11. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a úinnosti dne REKLAMANÍ ÁD pro Obchodníka pi poskytování Služby supercash prostednictvím Aplikace supercash lánek I. Pedmt reklamaního ádu. Reklamaní ád stanoví postup Obchodníka a Spolenosti MANUM v pípadech, kdy pes veškeré úsilí Spolenosti MANUM Obchodník shledá oprávnný dvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby zprostedkování hotovostních plateb. lánek II. Poskytování služby prostednictvím Pokladny. 1. Poskytování služby Spoleností MANUM se realizuje na základ mandátní smlouvy a obchodních podmínek s Obchodníkem pro poskytování služby úhrady závazk Zákazník vi Obchodníkm prostednictvím Pokladny. Za okamžik zaplacení hotovostní platby Zákazníkem, to je okamžik uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi, je považováno datum a as poskytnutí Služby Zákazníku (provedení Transakce) zaznamenané v centrálním systému Pokladny. 2. Pokladna poskytuje službu prostednictvím terminál ve své prodejní síti na základ informace Zákazníka. 3. Spolenost MANUM ani Pokladna žádným zpsobem neodpovídá za nesprávnost platebních podklad sdlovaných Obchodníkem Zákazníkm a Zákazníky sdlených Pokladn. lánek III. Podávání reklamací pi poskytování služby. 1. Obchodník má právo na podání reklamace v pípad, že obdržel informaci o uskutenné platb na terminálu Pokladny za zboží nakoupené v jeho obchod a k požadovanému pevedení finanních prostedk nedošlo. Tuto reklamaci je oprávnn uplatnit u Spolenosti MANUM dle tohoto reklamaního ádu.

9 2. Obchodník má rovnž právo na podání reklamace v pípad, že došlo k pevedení finanních prostedk na jeho úet nebo obdržel vyútování od Spolenosti MANUM, aniž by byl pedem o platb informován. 3. Reklamace vyútování úplaty, poskytované Spolenosti MANUM, s.r.o. se ídí tímto reklamaním ádem. 4. Výpadek poskytování služby v síti terminál v prodejní síti Pokladny není pedmtem reklamace. lánek IV. Vyizování reklamací pi poskytování služby. 1. O vyízení reklamace dle l. III bod 1 až 3. rozhoduje Spolenost MANUM, a to ve lht do trnácti pracovních dn ode dne uplatnní reklamace. 2. Obchodník uplatní reklamaci písemn na níže uvedeném kontaktním míst: MANUM, s.r.o. Vyšehradská 320/ Praha 2 Tel.: V pípad, že se v prbhu reklamaního ízení zjistí, že reklamace není oprávnná, Spolenost MANUM reklamaci Obchodníka odmítne a o této skutenosti Obchodníka informuje prostednictvím kontaktu, sdleného Obchodníkem pi uplatnní reklamace. 4. V pípad, že se v prbhu reklamaního ízení zjistí, že služba nebyla poskytnuta ádn a nedošlo k uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi, ale Zákazník pedal Pokladn prostednictvím obsluhy terminálu v prodejním míst dostatenou penžní ástku postaující na uhrazení jeho závazku vi Obchodníkovi a zaplatil prostednictvím obsluhy terminálu Pokladn transakní poplatek za poskytnutí služby a nedošlo k jinému pochybení na stran Zákazníka, Spolenost MANUM bude usilovat o to, aby došlo k uhrazení závazku Zákazníka vi Obchodníkovi. 5. Spolenost MANUM v pípad reklamace podle pedchozího odstavce je povinna bezodkladn vyzvat Pokladnu ke sdlení rozhodujících údaj o provedené a nezaznamenané platb a o výsledku tohoto šetení Obchodníka neprodlen informovat. Podmínkou úspšného uplatnní reklamace proti Pokladn je pedložení originálu dokladu (Potvrzení o platb nebo Náhradního potvrzení o platb), kterým Zákazník prokazuje úhradu svého závazku, k provení jeho pravosti. Nepedloží-li Obchodník originál Potvrzení o platb zákazníka a Pokladna platbu nepotvrdí/neuzná, spolenost MANUM reklamaci odmítne. Pokud bude na základ Potvrzení o platb reklamace úspšná, spolenost MANUM uhradí reklamovanou platbu Obchodníkovi do 3 dn od tohoto zjištní bez ohledu na lhtu, ve které Pokladna reklamaci vi spolenosti MANUM vypoádá. lánek V. Úinnost reklamaního ádu. 1. Reklamaní ád je závazný pro Obchodníka a Spolenost MANUM. Reklamaní ád je vypracován v souladu s eským právním ádem. 2. Reklamující souhlasí s tím, že Spolenost MANUM vede jeho osobní údaje uvedené v reklamaním list ve své evidenci po dobu pti let od vyízení reklamace. 3. Reklamaní ád nabývá platnosti a úinnosti dne

10 Podmínky poskytování služby MANUM supercash prostednictvím Aplikace supercash pro zákazníka Ped volbou zpsobu úhrady ceny obchodu prostednictvím aplikace supercash se prosím dkladn seznamte s obsahem níže uvedených podmínek a reklamaního ádu. Provedením volby úhrady ceny obchodu prostednictvím aplikace supercash vyjadujete výslovný a bezvýhradný souhlas s jejich obsahem. lánek I. Definice pojm. 1. Zákazník osoba, která hodlá uzavít (nebo již uzavela) obchod s Obchodníkem a pi této píležitosti zvolila zpsob úhrady ceny obchodu prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 2. Obchodník právnická nebo fyzická osoba, která provozuje obchod prostednictvím internetu a má uzavenou platnou smlouvu se spoleností MANUM s.r.o. o využití aplikaního vybavení spolenosti MANUM s.r.o. ke zprostedkování hotovostní i bezhotovostní platby prostednictvím zabezpeené Aplikace supercash. 3. Spolenost MANUM s.r.o. (Poskytovatel služby) právnická osoba, která provozuje zabezpeenou aplikaci supercash na základ smluvních vztah s Obchodníky, kteí provozují internetové obchody a která na základ smluvního vztahu s Pokladnou zprostedkovává hotovostní platby k uzaveným obchodm. 4. Pokladna smluvní partner spolenosti MANUM - spolenosti provozující sí terminál na území eské republiky, které jsou schopny pijímat hotovostní platby Zákazník prostednictvím aplikace supercash. Ke dni publikace tohoto znní OP jsou Pokladnami spolenosti SAZKA, a.s. se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, identifikaní íslo a eská pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vz 909/4, identifikaní íslo Aplikace MANUM supercash (nebo také Aplikace supercash) soubor aplikací spolenosti MANUM, které umožují penos dat mezi spoleností MANUM, Pokladnou a Obchodníkem o provedených platbách Zákazníka na Pokladn. 6. Kód supercash spolu s identifikací Obchodníka nezamnitelná identifikace platby Zákazníka k uzavenému (nebo uzavíranému) obchodu s Obchodníkem, kterou generuje Aplikace supercash. Kód supercash generuje Aplikace supercash ve dvou podobách, jako 24-místný (A) nebo 32-místný (B) íselný a árový kód v závislosti na dohodnutých technických podmínkách s Obchodníkem. 7. íslo supercash - náhodn generovaný íselný kód (maximáln 10 pozic) sloužící k jednoznané identifikaci obchodu. 8. Potvrzení o platb listina popsaná níže v lánku IV. odst. 8 tchto podmínek 9. Náhradní potvrzení o platb potvrzení, které vystaví obsluha terminálu Zákazníkovi v pípad, že terminál nevytiskne z technických dvod Potvrzení o platb nebo jinou informaci a zárove obsluha terminálu zjistí, že transakce byla akceptována centrálním systémem Pokladny (spoleností SAZKA, a. s.). Náhradní potvrzení obsahuje informace o transakci, které obsluha terminálu získá prostednictvím telefonického spojení s Pokladnou (spoleností SAZKA, a. s. - Pomocná linka tel ). 10. Potvrzení o stornované platb potvrzení vydané obsluhou terminálu Zákazníkovi v pípad, že Zákazník do 2 minut od pedání penžní ástky k úhrad platby obsluze terminálu transakci stornuje. Toto neumožují terminály spolenosti eská pošta, s.p.

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEEJNÝCH TELEKOMUNIKANÍCH SLUŽEB IP Všeobecné podmínky poskytování veejných telekomunikaních služeb IP/WEB Spolenost FAS Computers.s.r.o. se sídlem Vítzná 26, 360 01, Karlovy Vary, I 26385210, DI CZ26385210 zapsaná dne 26.1.2005 v obchodním

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKANÍ SLUŽBY INTERNET WIFI Platnost a úinnost od 1.5.2004 Strana 6 (celkem 6) 1. Preambule 1.1 VS.com, s.r.o., se sídlem Žehušice 103, 28575 Žehušice, I 25720104,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLZE SKÉ KART V MOBILNÍM TELEFONU S TECHNOLOGIÍ NFC ELEKTRONICKÉ PEN ŽENCE Podmínky pro vydávání a používání Plzeské karty v mobilním telefonu s technologií NFC / Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronického penžního prostedku Plzeská karta v mobilním telefonu s technologií

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt St ední echy, Rašínovo náb eží 390/42, Praha 2 O Z N Á M E N Í #4571/SKL/2014-SKLM@T 4571/SKL/2014-SKLM.j.: UZSVM/SKL/4468/2014-SKLM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s.

Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Výzva k podání nabídek na uzavení smluvního vztahu pro: Zajištní vybraných služeb mobilních komunikací pro DPMO, a.s. Vyhlašovatel: Dopravní podnik msta Olomouce, a.s. I vyhlašovatele: 47676639 Kontaktní

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice. veejná zakázka malého rozsahu Výzva k podání nabídky na zakázku na stavební práce: Veejná prostranství v obci Ddice veejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Veejná prostranství v obci Ddice Zadavatel Obec Ddice Název a adresa:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VE EJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací ízení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis Název veejné zakázky Nákup scanner pro skenování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost

Definice pojm. 2. Podporované programové vybavení (dále též SW ) je soubor program, jejichž funk nost PARDUBICKÝKRAJ lánekii. Definicepojm 1. Informaní systém je soubor technického vybavení (servery, komunikaní infrastruktura, uživatelská pracovišt a jiné) a programového vybavení (operaní systémy, databázové

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Servisní smlouva - kanalizace

Servisní smlouva - kanalizace Servisní smlouva - kanalizace Objednatel: Obec Kojetice Sídlo: Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastoupená: ve vcech smluvních: Vra Richtermocová, starostka obce ve vcech technických: Vra Richtermocová, starostka

Více

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) 1. Zadavatel: R eská správa sociálního

Více

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o.

Rozvoj ICT ve spolenosti SVARSERVIS THERMOPROZESS COOPERHEAT, s.r.o. Zadávací dokumentace pro podlimitní veejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním ízení dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor V Táboe dne 19.4. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Výmna výtahu a opláštní šachty v dom.p. 2684, ulice Leskovická, Tábor

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

lánek 1 Pedmt Smlouvy

lánek 1 Pedmt Smlouvy Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I: 49562827 DI: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v Ing. Gabriela Burzová I: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PS 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenní správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, R 801007/4259, bytem V Násypu 345/13, Praha 5,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Telekom Austria Czech Republic, a.s. Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací spoleností 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné obchodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VEEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: Siroky.Karel@fnbrno.cz

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Mstská nemocnice Hoice, Riegrova 655, 508 01 Hoice, I 00190217, Vyzývá k podání nabídky na veejnou zakázku s názvem: Plynový sporák s

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SRA/011/2014 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í o výb rovém ízení ís. SRA/011/2014 a jeho podmínkách #1937/SRA/2014-SRAM@U 1937/SRA/2014-SRAM.j.: UZSVM/SRA/2325/2014-SRAM ad pro zastupování státu ve vcech majetkových Územní pracovišt Stední echy, Rašínovo nábeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více